ΦΟΒΕΡΗ ΕΚΤΡΟΠΗ: «ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ» (Παραίτηση προέδρου τοῦ ΣτΕ)

Ἡ δήλωση τοῦ Νίκου Σακελλαρίου

Ὁ πρόεδρος τοῦ ΣτE, Νίκος Σακελλαρίου, ἀφήνοντας αἰχμὲς γιὰ διαρροές, εἰδικὰ γιὰ τὸ Ἀσφαλιστικό, ποὺ ὅπως εἶπε δὲν τοῦ ἐπέτρεπαν νὰ ἐπιτελέσει τὰ καθήκοντά του. Στὴν ἀνακοίνωση τῆς παραίτησής του, ποὺ διάβασε ἐμφανῶς συγκινημένος ἐνώπιον τῶν δημοσιογράφων, ὁ κ. Σακελλαρίου ἔκανε λόγο γιὰ πλήρη κυριαρχία τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπὶ τοῦ θεσμικοῦ, ἐνῶ προειδοποίησε γιὰ τοὺς κινδύνους ποὺ ἐλλοχεύουν ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση.

.          «Στὴν ἀπόφασή μου αὐτὴ κατέληξα μετὰ τὴν πρόσφατη παραβίαση τοῦ ἀπορρήτου τῆς διασκέψεως τοῦ Δικαστηρίου σχετικὰ μὲ τὸ νέο ἀσφαλιστικὸ σύστημα καὶ τὴν εὔλογη ἀναταραχή, ποὺ προκάλεσε σὲ ὁλόκληρη τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία.
Ἡ ἀδιανόητη ὅσο καὶ ἀπαράδεκτη αὐτὴ παραβίαση τοῦ δικαστικοῦ ἀπορρήτου, τὴν ὁποία ἀντικειμενικὰ ἀδυνατῶ νὰ ἐλέγξω, ἐπέφερε καίριο πλῆγμα στὴν ἀξιοπιστία καὶ τὸ κύρος τοῦ θεσμοῦ τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καὶ δὲν μοῦ ἐπιτρέπει, πλέον, νὰ ἐξακολουθήσω νὰ ἀσκῶ τὰ δικαστικά μου καθήκοντα μὲ τὴν δέουσα ἠρεμία καὶ νηφαλιότητα.
Ἡ σημερινὴ ἀπόφασίς μου – ἔστω καὶ ἂν ἀπέχει λίγες μόνον ἡμέρες ἀπὸ τὴν ὑποχρεωτικὴ ἀποχώρησή μου ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία δὲν παύει – ὅσο ἐπιβεβλημένη καὶ ἂν εἶναι – νὰ ἀποτελεῖ μία πολὺ ἐπώδυνη ἀπόφαση, γιὰ μένα ποὺ διανύω τὸ 42ο ἔτος τῆς δικαστικῆς μου σταδιοδρομίας, ἔχοντας ἀφιερώσει τὰ περισσότερα χρόνια της ζωῆς μου στὴν ὑπηρεσία τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, ἕναν θεσμό, τὸν ὁποῖο ἀγαπῶ καὶ θὰ συνεχίσω νὰ ἀγαπῶ μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς μου.
Ἔχω τὴ συνείδησή μου ἥσυχη, διότι δὲν ἀποχωρῶ ἀμαχητί, ἀφοῦ ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια ἀγωνίσθηκα, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀγώνα τὸν καλό.
Τὴ στιγμή, ὅμως, αὐτὴ ἡ σκέψις μου στρέφεται στοὺς ἁπλοὺς πολίτες, ποὺ εἶναι τὰ θύματα τῶν μνημονίων καὶ τῆς κλιμακούμενης ἐπικυριαρχίας τοῦ οἰκονομικοῦ παράγοντος ἐπὶ τοῦ θεσμικοῦ, οἱ ἀντοχὲς τῶν ὁποίων συνεχῶς δοκιμάζονται ἀπὸ τὰ ἀλλεπάλληλα οἰκονομικὰ μέτρα, ποὺ λαμβάνονται μὲ τὴν ἐπίκληση τοῦ λεγομένου δημοσιονομικοῦ συμφέροντος καὶ ποὺ συνεπάγονται ὑπέρογκες γὶ αὐτοὺς ἐπιβαρύνσεις, λόγω τοῦ σωρευτικοῦ τους χαρακτῆρος.
Ἤδη, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ πρώτου μνημονίου, ὁρισμένοι συνάδελφοί μου μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἐγώ, εἴχαμε, μὲ τὶς μειοψηφίες μᾶς ἐπισημάνει, τὴ μὴ συμβατότητα τῶν ρυθμίσεων τοῦ μνημονίου μὲ τὸ Σύνταγμα καὶ εἴχαμε, ἐγκαίρως, προειδοποιήσει, χωρὶς δυστυχῶς νὰ εἰσακουστοῦμε, γιὰ τὴν ἐπερχόμενη πλήρη ἐπικυριαρχία τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπὶ τοῦ θεσμικοῦ, ποὺ ἐπηρέασε, καίρια, τὸ σύνολο σχεδὸν τῆς κρατικῆς δράσεως καὶ σηματοδότησε τὴν συνακόλουθη ὑποχώρηση τοῦ Κράτους Δικαίου καὶ τοῦ Κοινωνικοῦ Κράτους.
Τὰ χρόνια ποὺ ἀκολούθησαν, οἱ ἀντοχὲς ὅλων μας δοκιμάσθηκαν ἀκόμη περισσότερο ἀπὸ τὰ νεώτερα μνημόνια ποὺ ἐπέβαλαν τὴ λήψη καὶ νέων ἐπώδυνων οἰκονομικῶν μέτρων, ποὺ συνοδεύθηκαν ἀπὸ τὶς συνεχεῖς μειώσεις μισθῶν καὶ συντάξεων.
Οἱ καταστάσεις αὐτές, ὁδήγησαν τὸ Δικαστήριο στὴν ἔκδοση σειρᾶς ἀποφάσεων τῆς Ὁλομελείας του σχετικὰ μὲ τὴν μὴ περαιτέρω μείωση τῶν συντάξεων καὶ τὴν θεσμικὴ θωράκιση τῶν προσώπων, ποὺ εἶναι ἐπιφορτισμένα μὲ βασικὲς ἀποστολὲς τοῦ Κράτους, ὅπως ἡ ἐθνικὴ ἄμυνα, ἡ ἀσφάλεια, ἡ ὑγεία, ἡ παιδεία καὶ ἡ δικαιοσύνη.
Φρονοῦμε, ὅτι τὰ δικαστικὰ αὐτὰ προηγούμενα καὶ οἱ ἐγγυήσεις ποὺ ἐτέθησαν μὲ αὐτά, δὲν μποροῦν, χωρὶς νὰ παραβιάζεται τὸ Σύνταγμα, νὰ ἀγνοηθοῦν οὔτε, πολὺ περισσότερο, νὰ παρακαμφθοῦν ἀπὸ τὸ νομοθέτη, μὲ τὸ πρόσχημα τῆς καταρτίσεως ἑνὸς νέου ἀσφαλιστικοῦ συστήματος μέσῳ τοῦ ἐπανυπολογισμοῦ ὅλων, τῶν μέχρι σήμερα, ἀπονεμηθεισῶν συντάξεων – πράγμα ποὺ θέτει τοὺς ἤδη συνταξιούχους σὲ καθεστὼς πλήρους ἀνασφαλείας, κατὰ παράβαση τῆς ἀρχῆς τῆς ἐμπιστοσύνης – καὶ μέσῳ τῆς εἰσαγωγῆς, σὲ συνάρτηση, πάντοτε, μὲ τὸν ἐπανυπολογισμό, ἑνὸς νέου τρόπου ὑπολογισμοῦ τῶν ἐφεξῆς ἀπονεμομένων συντάξεων, μέτρα ποὺ ὁδηγοῦν, μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια, σὲ περαιτέρω μείωση τοῦ ὕψους τῶν συντάξεων, τὸ ὁποῖο, ὅμως, ἔχει ἤδη διαμορφωθεῖ, μετὰ τὶς ἀλλεπάλληλες περικοπές τους, σὲ ἰδιαίτερα χαμηλὸ ἐπίπεδο.
Σὲ ἀντίθετη περίπτωση, ἐκτιμοῦμε, ὅτι εἶναι πλέον ἢ ὁρατὸς ὁ κίνδυνος περαιτέρω μειώσεως τοῦ ὕψους τῶν ἀπονεμομένων συντάξεων, μὲ τελικὸ ἀποτέλεσμα τὴν πλήρη ἐξαθλίωση ὅλων τῶν συνταξιούχων.
Ἀναμφιβόλως, εὐρισκόμεθα πρὸ μίας πολὺ δυσχεροῦς καταστάσεως, ἡ ὁποία, ὅμως, εὐελπιστοῦμε ὅτι θὰ ἀντιμετωπισθεῖ μὲ τὸν καλύτερο δυνατὸ τρόπο, γιὰ μία ἀκόμη φορά, ἀπὸ τὴν ἀνεξάρτητο ἑλληνικὴ Δικαιοσύνη, στὴν ὁποία μετακυλίεται, παγίως, ἀπὸ τὴν ἑκάστοτε πολιτικὴ ἐξουσία, ἡ ἐπίλυσις τῶν πιὸ σημαντικῶν προβλημάτων τῆς Χώρας.
Ἐκφράζουμε, τέλος, τὴ βεβαιότητα ὅτι « ἔχουν γνῶσιν οἱ φύλακες» καὶ ὅτι οἱ δικαστικοὶ λειτουργοί τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας θὰ ἀρθοῦν στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων, ἀνταποκρινόμενοι στὴν ἱστορικὴ παράδοση τοῦ Σώματος.
Ἑπομένως, πρέπει ὅλοι νὰ ἐξακολουθήσουμε νὰ ἐμπιστευόμεθα τὴν Δικαιοσύνη καὶ τοὺς λειτουργούς της, τελοῦντες πάντοτε ἐν πλήρη ἐπιγνώσει τοῦ γεγονότος, ὅτι «Ὑπάρχουν ἀκόμη δικασταὶ εἰς τὰς Ἀθήνας».

Ἀθήνα, 16 Μαΐου 2018
Νικόλαος Σακελλαρίου
Πρόεδρος τοῦ ΣτE»

ΠΗΓΗ: news247.gr

Advertisements
  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: