ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Ο ΛΑΟΣ «Ἡ “Μεγάλη” Σύνοδος δὲν μπόρεσε ἢ δὲν θέλησε νὰ ὁμολογήσει τὴν ἀλήθεια».

Ὑπερασπιστὴς καὶ καύχημα
τῆς Ὀρθοδοξίας

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

 

.                Στὸν ἀπόηχο τῆς συγκλήσεως τῆς Μεγάλης Συνόδου εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας δύο κείμενα σφόδρα ἐπικριτικὰ ἐναντίον ὅσων μὲ ποικίλους τρόπους ἀντέδρασαν στὴ σύγκληση καὶ τὸ ἔργο τῆς Συνόδου.
.               Τὸ ἕνα κείμενο, γραμμένο ἀπὸ λαϊκό, ζητοῦσε καθαιρέσεις καὶ ἀφορισμοὺς τῶν ἀντιδρώντων πιστῶν. Τὸ ἄλλο, γραμμένο ἀπὸ ἐπίσκοπο, ἐκφεύγει κάθε κριτικῆς. Διότι δὲν μπορεῖ νὰ ταιριάζουν σὲ κάλαμο ἐπισκόπου τέτοιες διατυπώσεις σὰν αὐτές:
.               «Ὅλη ἡ καχυποψία, ὅλη ἡ δυσπιστία, ὅλη ἡ μικροψυχία, ὅλη ἡ στενοκαρδία, ὅλη ἡ μικρόνοια, ὅλη ἡ ἡμιμάθεια, ὅλη ἡ ψυχικὴ τύφλωσις ἐπιστρατεύθηκαν κατὰ τῆς Συνόδου, καθὼς ἐπλησίαζε ὁ καιρὸς τῆς συγκλήσεώς της!… Ἀρχιερεῖς (εὐάριθμοι εὐτυχῶς)…, συνταξιοῦχοι πανεπιστημιακοὶ δάσκαλοι ποὺ ἐζήλωσαν ὄψιμες δάφνες Ὁμολογητῶν, καλόγηροι ποὺ μᾶλλον ἔχουν βρῆ μονότονο τὸ κομ­ποσκοίνι καὶ φλέγονται ἀπὸ τὸν πόθο νὰ σώσουν τὴν οἰκουμένη μέσῳ τοῦ διαδικτύου, τῶν ΜΜΕ, διαφόρων “συνεδρίων” καὶ διαφωτιστικῶν ἐκδηλώσεων ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν οἰκουμένη, ἱερομόναχοι καὶ ἔγγαμοι ἱερεῖς κινούμενοι μεταξὺ τυφλοῦ φανατισμοῦ καὶ ἰδεοληψίας, λαϊκοὶ μὲ πρόδηλα χαρακτηριστικὰ παρανοίας, ἐθνοφυλετιστές, ψευδο-κανονολόγοι, σύνολα ἑτερόκλητα, ἀρειμάνια, κράζοντα, ἀλαλάζοντα, βοῶντα, ἄδραξαν τ’ ἄρματα νὰ πολεμήσουν τὴν Σύνοδο…».
.              Δὲν θὰ κρίνουμε τὸ δημοσίευμα. Εἶναι προτιμότερο νὰ τὸ καλύψει ἡ σιωπή. Τοῦτο μόνο θὰ σημειώσουμε: Ὅταν τὰ σκυλιὰ γαβγίζουν, ὁ καλὸς τσοπάνης χαίρεται· ἀκόμη κι ὅταν συμβεῖ νὰ γαβγίσουν γιὰ γνωστὰ καὶ φιλικά του πρόσωπα. Χαίρεται, διότι ξέρει πὼς ἔτσι τὸ κοπάδι του εἶναι ἀσφαλισμένο ἀπὸ τοὺς λύκους.
.                     Καὶ ὅσοι πιστοί, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί – ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ – ἀντέδρασαν στὴ Μεγάλη Σύνοδο, δὲν τὸ ἔκαναν γιὰ κάποιο προσωπικό τους συμφέρον. Ἡ ἀγωνία νὰ κρατηθεῖ ἀμετάβλητη ἡ πίστη τῶν πατέρων τους τοὺς παρακινοῦσε νὰ ἐκφράσουν τοὺς φόβους τους ἔντονα. Ἐπιθυμοῦσαν νὰ δοῦν τὴ Σύνοδο νὰ αἴρεται στὸ ὕψος τῶν προηγουμένων Συνόδων καὶ νὰ ὁμολογήσει μαζί τους ἀκαινοτόμητη τὴν ἀλήθεια ὅτι ὁ Παπισμὸς εἶναι αἵ­ρεση, διάδοχος τοῦ Ἀρειανισμοῦ. Κι εἶναι πόνος μεγάλος καὶ ὀδύνη ἀφόρητη γιὰ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ ἡ διαπίστωση ὅτι ἡ Μεγάλη Σύνοδος δὲν μπόρεσε ἢ δὲν θέλησε νὰ ὁμολογήσει τὴν ἀλήθεια.
.               Αὐτός, ὁ τώρα ὑβριζόμενος λαός, ἦταν πάντα τὸ καύχημα τῶν Ἐπισκόπων καὶ Πατριαρχῶν τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως καὶ τῶν ἀοιδίμων Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατο­λῆς, οἱ ὁποῖοι στὴν ἱστορικὴ ἀπάντησή τους στὸν πάπα Πίο τὸν Θ´ τὸ 1848 ὁμολόγησαν: «Παρ᾽ ἡμῖν οὔτε Πατριάρχαι οὔτε Σύνοδοι ἐδυνήθησάν ποτε εἰσαγαγεῖν νέα, διότι ὁ ὑπερασπιστὴς τῆς θρησκείας ἐστὶν αὐτὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι αὐτὸς ὁ λαός, ὅστις ἐθέλει τὸ θρήσκευμα αὐτοῦ αἰωνίως ἀμετάβλητον καὶ ὁμοειδὲς τῷ τῶν Πατέρων αὐτοῦ».
.              Αὐτὸς ὁ μαχόμενος λαὸς εἶναι καὶ σήμερα καὶ θὰ παραμείνει ὁ ὑπερασπιστὴς καὶ τὸ καύχημα τῆς Ὀρθοδοξίας.

, , ,

Σχολιάστε

ΠΟΣΟ ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΙΣ, ΠΑΤΕΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΕ! (Λ. Νάνης)

Πόσο μᾶς λείπεις, παππούλη μας!

Γράφει ὁ Λυκ. Νάνης , Ἰατρός

.            Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν σου ἡ μητρόπολή σου ἦταν προμαχώνας τοῦ ἀντιοικουμενισμοῦ. Τὰ ἱερατικὰ συνέδρια, ποὺ γίνονταν τότε, καυτηρίαζαν καὶ στηλίτευαν τὸν οἰκουμενισμό, τὴν ἐκκοσμίκευση, τὴ νοθεία καὶ παραφθορὰ τοῦ λατρευτικοῦ Ἤθους καὶ ὄχι μόνο! Τὸ ἴδιο καὶ τὸ περιοδικὸ “Σάλπιγξ Ὀρθοδοξίας”. Δημοσίευε μνημειώδη ἀντιοικουμενιστικὰ κείμενα τοῦ μακαριστοῦ Μιλτιάδη Μπατιστάτου, τοῦ π.Δανιὴλ Ἀεράκη, τοῦ Νικολάου Σωτηρόπουλου, τοῦ Στέργιου Σάκκου καὶ ἄλλων  ποὺ “ἔσπαγαν κόκκαλα” κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενο. Τὸ ἴδιο καὶ τὸ περιοδικὸ τῆς ἐκλεκτῆς σου ἀδελφότητας τοῦ “Σταυροῦ” (συνιστῶ τοὺς ἀγαπητοὺς φίλους ποὺ θὰ ἀναγνώσουν τὸ παρὸν νὰ προμηθευτοῦν τοὺς μνημειώδεις τόμους τοῦ θαυμάσιου αὐτοῦ περιοδικοῦ). Τὸ ἴδιο καὶ ὁ ἄμβωνας!
.               Στὴ “Χριστιανικὴ Σπίθα” τοῦ Ἰουλίου-Αὐγούστου 1991, ἀριθμὸς φύλλου 481 μὲ θέμα τὸν ἐπάρατο καὶ βλάσφημο μονοφυσιτισμό, ἀφοῦ ἐπεσήμαινες τὸν κίνδυνο ποὺ συνεπάγεται ὁ οἰκουμενισμὸς γιὰ τὸ Ὀρθόδοξο Δόγμα ζητοῦσες θεοφιλῶς καὶ μὲ ἐνεργοποιμένο τὸ αἴσθημα τῆς ποιμαντικῆς σου εὐθύνης τὴ διακοπὴ τῶν περιττῶν καὶ ἐπιζημίων διαλόγων μὲ τοὺς αἱρετικοὺς “χριστιανούς”. Τηλεγραφήματα, ἐπιστολές, ὑπομνήματα, παρεμβάσεις,εἰσηγήσεις στὴν Ἱεραρχία καὶ τὴ Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο γιὰ τὸ θέμα τοῦ οἰκουμενισμοῦ, μηνύσεις σὲ βάρος κακοδόξων ἐπισκόπων ὅπως π.χ. τοῦ Χαλκηδόνος Μελίτωνος, διατελέσαντος δεξιᾶς χειρὸς τοῦ κεκοιμημένου ἀποστάτη τῆς Ὀρθοδοξίας Ἀθηγαγόρα, πνευματικοῦ πατρὸς τοῦ νῦν πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου καὶ ἐξωραϊστοῦ τοῦ δαιμονικοῦ καρναβάλου καὶ τοῦ Αὐστραλίας Στυλιανοῦ, ἀμφισβητήσαντος τὴν ἀναμαρτησία τοῦ Θεανθρώπου, ὁμολογιακή σου ὁμιλία στὸ Ἅγιον Ὄρος, ποὺ προκάλεσε τὴ δυσφορία τῶν παρισταμένων τότε ἐκπροσώπων τῆς Μονῆς Ἰβήρων καὶ τοῦ τότε πολιτικοῦ διοικητῆ τοῦ Ἁγίου Ὅρους καὶ φυσικὰ ἡ ὁμολογιακὴ διακοπὴ μνημοσύνου τοῦ Ἀθηναγόρα μαζὶ μὲ ἄλλους δύο ὁμόφρονες καὶ ὁμοτρόπους μητροπολίτες, ὅλα τὰ παραπάνω ἀποτελοῦν ἐλάχιστη ἀνάμνηση τῶν ἀντιοικουμενιστικῶν σου ἀγώνων.
.              Μποροῦμε, ἄραγε, νὰ φαντασθοῦμε πῶς θὰ ἀντιδροῦσες ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει καὶ μελέτῃ καὶ ἐπεξεργασίᾳ, ἀπὸ τῆς πλευρᾶς του, τῶν φρικαλέων ἐτεροδιδασκαλιῶν, τῶν διατυπωθεισῶν ὑπὸ τῶν γνωστῶν καὶ μὴ ἐξαιρετέων μητροπολιτῶν ἄνευ ποιμνίου Περγάμου καὶ Προύσης οἱ ὁποῖοι δὲν ἐφείσθησαν οὐδὲ τοῦ δόγματος τῆς Ἁγίας Τριάδος μεταφέροντας στὴν ἀπρόσιτη περιοχὴ τῶν ἐνδοτριαδικῶν σχέσεων τὰ ἰδεοληπτικᾶ περὶ πρωτείου ληρήματα καὶ φαντασιοκοπήματά τους; Ἢ πῶς θὰ ἀντιδροῦσες γιὰ τὶς ἀσχημίες τοῦ Ἐλπιδοφόρου σὲ οὐνίτικο ναὸ τῆς Ἰταλίας;
.           Ἢ τίνι τρόπῳ θὰ στηλίτευες τὶς οἰκουμενιστικὲς ἀκροβασίες τοῦ πατριάρχη Βαρθολομαίου καὶ τοῦ Ἀλβανίας Ἀναστασίου, καθὼς καὶ ἄλλων “προκαθημένων” Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καὶ τοπικῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὅπως ἐπίσης καὶ τῶν γνωστῶν καὶ μὴ ἐξαιρετέων Μεσσηνίας, Ἀλεξανδρουπόλεως, Δημητριάδος καὶ Σύρου, εἰδικῶς τῶν δύο τελευταίων;
.                 Ἢ πῶς θὰ ξιφουλκοῦσες κατὰ τῆς δυσώνυμης “Ἀκαδημίας Δημητριάδος”, ποὺ ἀπεργάζεται ὑπούλως καὶ τεχνηέντως τὴν ἀποδόμηση τῆς γνησίας Ὀρθοδόξου πατερικῆς θεολογίας καὶ τοῦ θεοπνεύστου  οἰκοδομήματος τῶν Θείων καὶ Ἱερῶν Κανόνων;
.               Ἢ πῶς θὰ στηλίτευες τὴ νόθευση τοῦ Ὀρθοδόξου Ἤθους καὶ τὸν ἐμπαιγμὸ τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων μὲ τὴν ταυτόχρονη τέλεση τοῦ γάμου καὶ τῆς βαπτίσεως τοῦ ἐξωγάμου τέκνου τοῦ ζεύγους; Καὶ μιᾶς καὶ περὶ Ὀρθοδόξου Ἤθους ὁ λόγος, ὅλοι θυμόμαστε τοὺς ἀνένδοτους ἀγῶνες σου ἐναντίον τοῦ γιανναρικοῦ νέο-νικολαϊτισμοῦ. Τί δὲ νὰ πεῖ κανεὶς καὶ γιὰ τὸ δριμὺ ἔλεγχο ποὺ ἄσκησες στοὺς “πανηγυρτζῆδες” ἐπισκόπους…
.      Σείεται ὁ τόπος μακαριστὲ δέσποτα ἐξ αἰτίας τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς συνακόλουθης προδοσίας τῆς Ὀρθοδοξίας ἀλλὰ καὶ ἕνεκα τῆς ἐκκοσμικεύσεως. Ὁ οἰκουμενισμὸς καὶ μὲ “συνοδική βούλα”, πλέον, “νομιμοποιήθηκε” ἐκκλησιαστικά. Ὁ συγκρητισμὸς λυμαίνεται, πλέον, καὶ τὶς εὔπλαστες ψυχὲς τῶν Ἑλληνοπαίδων διὰ τοῦ μεταλλαγμένου καὶ ἐκτρωματικοῦ μορφώματος τῶν “νέων Θρησκευτικῶν” ὅπως ἐμπεριστατωμένως κατήγγειλε ἡ ΠΕΘ, μοναδικὸ ἀξιόπιστο  ὄργανο ἐκπροσωπήσεως τοῦ σώματος τῶν ἐν Ἑλλάδι θεολόγων. Τὸ Ὀρθόδοξο Ἦθος ὑπονομεύεται, ἡ πολυποίκιλη ἁμαρτία ἐξωραΐζεται, ὁ συσχηματισμὸς μὲ τὸ δαιμονοκρατούμενο κόσμο καὶ τὸ φρόνημά του ἔχει προσλάβει ἐπιδημικὲς διαστάσεις ἐντός τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ὀργανισμοῦ!
.                 Πόσο ἐπίκαιρος εἶσαι μακαριστέ μας ἐπίσκοπε! ΠΟΣΟ ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΙΣ ΠΑΠΠΟΥΛΗ ΜΟΥ!

,

Σχολιάστε

Ο ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ αὐταρχισμὸς τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Ἡ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ἐπιχειρεῖ νὰ ἐπιβάλει ὡς ἰδεολογία στοὺς ἑλληνόπαιδες τὸν διεθνισμό, τὴν παγκοσμιοποίηση καὶ τὸν συγκρητισμό. Μοχλὸς προώθησης τὸ «θρηκειολογικὸ» μάθημα τῶν θρησκευτικῶν. Ἡ ἐπιχείρηση ἔχει μακρὰ ἱστορία. Σ’ αὐτὴν τὸ ἀριστερὸ ἰδεολόγημα τοῦ «οὐδετερόθρησκου» –διάβαζε: ἄθεου– κράτους συμμαχεῖ μὲ τὶς ἀντιλήψεις τοῦ κοσμοπολιτικοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ.
.         Ὁ κ. Στ. Γιαγκάζογλου, σύμβουλος τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Νίκου Φίλη, τὸ 2004, σὲ εἰσήγησή του στὸ σεμινάριο τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνέλευσης Ὀρθοδοξίας, ποὺ εἶχε θέμα «Τὰ θρησκευτικὰ ὡς μάθημα ταυτότητας καὶ πολιτισμοῦ» τόνισε ὅτι τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι ἀνάγκη «νὰ παραμερίσει τὸν κατηχητικό, ὁμολογιακὸ καὶ ἀπολογητικὸ προσανατολισμό του».
.         διος ρχιεπίσκοπος κ. ερώνυμος κα περ ατν ερ Σύνοδος, τν κτώβριο το 2008, δωσαν στν κ. Στ. Γιαγκάζογλου τ «βμα» το πισήμου περιοδικο τς κκλησίας τς λλάδος «κκλησία», γιὰ νὰ τοὺς «πληροφορήσει» πὼς «τὸ θρησκευτικὸ μάθημα στὴ δημόσια ἐκπαίδευσή μας ἐγκαλεῖται ὅτι εἶναι μονοφωνικό, κατηχητικ κα μονόπλευρο, προσηλωμένο στ “πίστευε κα μ ρεύνα”, μονολιθικ κα σκοταδιστικό, “κραία περίπτωση κατηχητισμο κα θρησκευτικς νδογμάτισης (Σημ. ;;;) στὸ πλαίσιο τῶν χωρῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης”, ἐνῶ τοῦ ἀπαγγέλλονται πολλὲς ἀκόμη κατηγορίες». (Περ. «Ἐκκλησία», Ἔτος ΠΕ΄, Τεῦχος 9, Ὀκτώβριος 2008, σελ. 707, οἱ ὑπογραμμίσεις τοῦ ὑπογράφοντος). Τότε, γιὰ τὰ συγκεκριμένα γραφόμενα ἀπὸ τὸν κ. Γιαγκάζογλου, δὲν ὑπῆρξε ἀντίδραση ἐκ μέρους τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ ἄλλων Ἱεραρχῶν… Λίγοι ἀντέδρασαν, ἀλλὰ ἡ φωνή τους πνίγηκε ἀπὸ τὸ ρεῦμα τοῦ «ἐκσυγχρονισμοῦ»… Χρειάστηκαν ὀκτὼ χρόνια, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει ἡ ποιμαίνουσα Ἐκκλησία μὲ ἀποφασιστικὸ τρόπο τὶς μεθοδεύσεις σὲ βάρος τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ γιὰ νὰ ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ «Θεολογία» τὸν κ. Στ. Γιαγκάζογλου. Κάτι εἶναι καὶ αὐτό…῝
.         Γενικότερα γιὰ τὸν χωρισμὸ τοῦ Κράτους ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ἡ ἀναπλ. Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Ἀθανασία (Σία) Ἀναγνωστοπούλου ἔχει γράψει στὴν «Αὐγή»: «Γιὰ τὴν Ἀριστερὰ τὸ ζήτημα τοῦ χωρισμοῦ κράτους – Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ κορυφαῖα στοιχεῖα συγκρότησης τῆς ταυτότητάς της». (Αὐγή, 17 Μαΐου 2015, σελ. 27). Ἴδιες μὲ τῆς Ἀριστερᾶς οἱ νεοφιλελεύθερες θέσεις τοῦ κ. Στ. Μάνου….
.         Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης περιγράφει τὰ συμπλέγματα κατωτερότητας καὶ ἐπαρχιωτισμοῦ, ποὺ ἔχουν κάποιοι Ἕλληνες ἔναντι τῆς Δύσης. Γιὰ νὰ μὴν θεωροῦνται «ὀπισθοδρομικοὶ» καὶ ἐν ὀνόματι τῆς νεωτερικότητας, προτιμοῦν νὰ χάσουν τὴν ἰδιοπροσωπία τους καὶ νὰ ἀποκοποῦν ἀπὸ τὴν Ἱστορία τους καὶ τὴν Παράδοσή τους, σὰ νὰ ντρέπονται γιὰ τὴν καταγωγή τους… Ὡς πολιτισμικὰ νεόπλουτοι ἐπιδιώκουν νὰ κάνουν τὰ ἑλληνόπουλα κακὲς ἀπομιμήσεις τῶν «φωτισμένων» Γάλλων σὲ ἕνα ἄθεο κράτος.
.         Αὐτὰ ποὺ λένε οἱ νεοκομμουνιστές, οἱ νεοφιλελεύθεροι καὶ οἱ κοσμοπολίτες στοὺς Ἕλληνες, ποὺ νιώθουν περήφανοι γιὰ τὴν Παράδοσή τους καὶ ὑπεύθυνοι γιὰ τὴ συνέχειά Της, οὐδεὶς τὰ ὑποστηρίζει στὶς ΗΠΑ, στὴν Ἀγγλία, στὴ Σουηδία. Κατὰ τὴ λογικὴ τῶν ἀνθρώπων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ οἱ λαοὶ τῶν χωρῶν αὐτῶν εἶναι ἀναχρονιστικοί..
.         Στὴν περίπτωση τὸ θέμα δὲν εἶναι τόσο ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Αὐτὸς ἐφαρμόζει τὴν ἰδεολογία του. Εἶναι κυρίως οἱ ΑΝΕΛ. Ἐξελέγησαν ἀπὸ συντηρητικοὺς ψηφοφόρους, ποὺ μὲ τὴν ψῆφο τους θέλησαν νὰ διαμαρτυρηθοῦν κατὰ τῆς ΝΔ, ἐπειδὴ δέχθηκε τὸ δεύτερο μνημόνιο. Τοὺς ψήφισαν, ἐπειδὴ τοὺς πίστεψαν. Ὄχι μόνο γιὰ τὸ σκίσιμο τῶν μνημονίων, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς διαβεβαιώσεις ποὺ πῆραν περὶ διαφύλαξης τῆς Παράδοσής μας. Δὲν ἀρκοῦν λοιπὸν σήμερα οἱ δηλώσεις καὶ τὰ δάκρυά τους. ν τος μένουν χνη ξιοπρέπειας κα σοβαρότητας ν τ δείξουν μπράκτως τώρα. Ἀλλιῶς, ἐπειδὴ συγκυβερνοῦν, ἔχουν καὶ τὴν ἱστορικὴ εὐθύνη τῶν ἀποφάσεων ποὺ λαμβάνονται.-

,

Σχολιάστε

«ΣΤΑ ΑΚΡΑ» Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Στὰ ἄκρα ὁ ἱερὸς πόλεμος μὲ Φίλη

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗ

ΝΙΚΟΛ. ΤΡΙΓΚΑ
«ΕΘΝΟΣ», 26.09.16, 8:59

.           Μαίνεται ἡ ἐπίθεση ἱεραρχῶν στὸν ὑπουργὸ Παιδείας Νίκο Φίλη, παρὰ τὶς προσπάθειες ποὺ γίνονται ἀπὸ κυβερνητικὰ στελέχη νὰ συμβάλουν στὴν ἐκτόνωση τῆς κατάστασης. Σὲ ὁριακὸ σημεῖο βρίσκονται οἱ σχέσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μὲ τὸν ὑπουργὸ Παιδείας.
.             Μάλιστα ὁρισμένοι μητροπολίτες ζητοῦν τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ ὑπουργοῦ ἀπὸ τὴ θέση του, καθώς, ὅπως λένε, «εἶναι ἄδικη ἡ ἐπίθεσή του κατὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ προσβάλλει τὴν ἱστορικὴ μνήμη τοῦ λαοῦ», ἀναφερόμενοι στὶς αἰχμὲς ποὺ ἄφησε ὁ ὑπουργὸς γιὰ τὸν ρόλο ποὺ διαδραμάτισε ἡ Ἐκκλησία κατὰ τὶς περιόδους τῆς χούντας καὶ τῆς Κατοχῆς.
.          Κάποιοι ἱεράρχες ποὺ χαρακτηρίζονται «ἀκραῖοι», ὅπως ὁ μητροπολίτης Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος, ζητοῦν ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος νὰ κηρύξει τὴν Ἐκκλησία «ἐν διωγμῷ», ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ κ. Ἀμβρόσιος ἔδωσε ἐντολὴ νὰ χτυποῦν πένθιμα οἱ καμπάνες τὸ Σάββατο στὴν πόλη τοῦ Αἰγίου.
.           Πάντως ὁ κ. Φίλης ἀπέφυγε χθὲς νὰ κάνει νέες δηλώσεις γιὰ τὸ θέμα καὶ μάλιστα ζήτησε ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο συνάντηση προκειμένου νὰ συζητήσουν γιὰ ὅλα τὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν Ἐκκλησία, χωρὶς ὅμως νὰ λάβει ἀπάντηση ἀπὸ τὸ γραφεῖο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Πάντως ἀναφορικὰ μὲ τὶς ἀλλαγὲς ποὺ δρομολογήθηκαν στὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ὁ κ. Φίλης ἐμφανίζεται ἀποφασισμένος νὰ τὶς προχωρήσει, καθὼς θεωρεῖ ὅτι αὐτὸ ἀποτελεῖ κυβερνητικὴ ἀπόφαση καὶ δὲν πρόκειται νὰ ὑποχωρήσει, ἐπειδὴ τὸν πιέζουν κάποιοι ἀκραῖοι ἱεράρχες.

Ἡ Ἕνωση Κεντρώων
.           Ἐπίθεση στὸν ὑπουργό, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Ἀνεξάρτητους Ἕλληνες, ἐξαπέλυσε καὶ ὁ πρόεδρος τῆς Ἕνωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης, ὁ ὁποῖος κάλεσε τὸν πρωθυπουργὸ νὰ ἐπαναφέρει στὴν τάξη τὸν κ. Φίλη, τονίζοντας ὅτι τὸ κόμμα τοῦ «στηρίζει τὴν ἀνεξιθρησκία, στηρίζει ὅμως καὶ τὴν Ὀρθόδοξη ἐπίσημη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος».
.            Στὴν προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας στοὺς ἀγῶνες τῶν Ἑλλήνων διαχρονικὰ ἀναφέρθηκε καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, κατὰ τὴ διάρκεια ἐκδηλώσεων μνήμης γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς Ἅλωσης τῆς Τριπολιτσᾶς, ἡ ὁποία σημάδεψε τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1821. «Ἡ Ἅλωση τῆς Τριπολιτσᾶς ἔχει ὅλα τὰ βασικὰ χαρακτηριστικὰ πραγματικῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου. Καὶ τοῦτο διότι ἀποτελεῖ ἀδιαμφισβήτητο ἱστορικὸ γεγονὸς τὸ ὅτι μετὰ τὴν ἔκρηξη τῆς Ἐπανάστασης, ἡ Ἅλωση τῆς Τριπολιτσᾶς ὑπῆρξε ἡ σημαντικότερη ἐπιτυχία τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, ἡ ὁποία ὁδήγησε στὴν τελικὴ εὐόδωση τῆς Ἐθνεγερσίας. Εὐόδωση ἡ ὁποία ὀφείλεται ἐπίσης καὶ ἐν πολλοῖς στὴν πάντα παροῦσα, διαχρονικῶς, στοὺς Ἐθνικοὺς Ἀγῶνες γιὰ τὴν Ἐλευθερία, τὴ Δημοκρατία καὶ τὸ Κοινωνικὸ Κράτος Δικαίου Ἐκκλησία μας», σημείωσε ὁ κ. Παυλόπουλος κατὰ τὴν ὁμιλία του μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς παρέλασης. Μάλιστα ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας μίλησε γιὰ ἐθνικὴ ἑνότητα, τονίζοντας ὅτι «πρέπει μὲ κάθε τίμημα νὰ παραμερίσουμε τὶς ὅποιες διαφορές μας καὶ ν᾽ ἀναδειχθοῦμε, τώρα καὶ στὸ μέλλον, ἄξιοι συνεχιστὲς τῶν προγόνων μας καὶ τῆς ἀπαράμιλλης κληρονομιᾶς τους».

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
«Τὰ Θρησκευτικὰ μποροῦν νὰ γίνουν πολὺ ἑλκυστικὰ»

.              Θέση ὑπὲρ τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας πῆρε χθὲς ὁ ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Περιβάλλοντος, Γιάννης Τσιρώνης, ὁ ὁποῖος, ἀναφερόμενος στὶς ἀντιδράσεις τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τόνισε ὅτι «τὰ Θρησκευτικὰ κατάντησαν ἡ ὥρα τοῦ παιδιοῦ, ὅπως καὶ κάποια ἄλλα μαθήματα ποὺ γιὰ μένα εἶναι πολὺ σημαντικά, ὅπως ἡ μουσικὴ ἢ τὰ καλλιτεχνικά. Τὸ μάθημα αὐτὸ ἔχει ὑποβαθμιστεῖ πάρα πολύ. Πρέπει νὰ ὑπάρξει μία γενναία παρέμβαση, γιατί τὰ παιδιὰ τὸ ἔχουν ἐγκαταλείψει».
.            «Δὲν ὑπάρχει κανένας λόγος διαμάχης ἀνάμεσα στὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου Παιδείας γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν», δήλωσε ἀπὸ τὴν πλευρά της ἡ ἀναπληρώτρια ὑπουργὸς Παιδείας Σία Ἀναγνωστοπούλου καὶ συμπλήρωσε: «Δὲν καταλαβαίνω γιατί ἡ Ἐκκλησία θεωρεῖ ὅτι ἀπειλεῖται ὅταν ὁ ὑπουργὸς Παιδείας ἀποφασίζει νὰ ἐφαρμόσει αὐτὸ ποὺ οἱ ἴδιοι οἱ θεολόγοι, δηλαδὴ ἡ ἐπιτροπή, τοῦ ἔχει εἰσηγηθεi. Νομίζω ὅτι εἶναι μία διαμάχη ποὺ πρέπει νὰ σταματήσει ἐδῶ γιὰ τὸ καλὸ ὅλων μας». Ἡ ἀναπληρώτρια ὑπουργὸς Παιδείας τόνισε ἐπίσης ὅτι «τὰ μαθήματα ποὺ διδάσκονται στὰ σχολεῖα εἶναι θέμα τῆς Πολιτείας. Ἡ Πολιτεία εἶναι ὑπεύθυνη ἀπέναντι στοὺς πολίτες γιὰ τὸ τί εἴδους μόρφωση θὰ προσφέρει καὶ κανένας ὑπουργὸς δὲν ἀποφασίζει ἀπὸ μόνος του τὸ περιεχόμενο τῶν σχολικῶν βιβλίων».

«Μεσοβέζικος τρόπος»
.            Ἀναφερόμενη στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἡ κυρία Ἀναγνωστοπούλου ἀνέφερε ὅτι μπορεῖ νὰ γίνει πάρα πολὺ ἑλκυστικὸ γιὰ τοὺς μαθητές. Ὅπως σημείωσε, «μέχρι τώρα εἴχαμε βρεῖ αὐτὸ τὸν μεσοβέζικο τρόπο, νὰ δίνεται ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸ μάθημα. Τὰ Θρησκευτικὰ εἶναι ἕνα μάθημα ὅπως ὅλα τὰ ἄλλα καὶ μπορεῖ νὰ ἀναπτύξει τὴν κριτικὴ ἱκανότητα τῶν μαθητῶν, ἐὰν ἀποκτήσει ὅλες αὐτὲς τὶς ἰδιότητες ποὺ ἔχει ἕνα μάθημα, τὸ ὁποῖο στηρίζεται στὴν ἐπιστήμη. Τὸ μάθημα, μὲ ἀλλαγὲς στὸ περιεχόμενο, μπορεῖ νὰ γίνει πάρα πολὺ ἑλκυστικὸ καὶ νὰ τονώσει αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ προσφέρει μία Πολιτεία σὲ μία πολυπολιτισμικὴ κοινωνία, ὅπως εἶναι πλέον ἡ ἑλληνική».

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

Σχολιάστε

ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΣ Ο ΚΥΡ-ΦΙΛΗΣ. Ἡ ὑπόθεση τῶν “Θρησκευτικῶν” ἀναδεικνύεται σὲ μεῖζον πολιτικὸ θέμα.

μετανόητος Φίλης!
«Δ
ν κάνω πίσω στ Θρησκευτικά,
μ
καλύπτει
Τσίπρας»

25.09.2016 – 19.33

.         Συνέχεια στὴν κόντρα κυβέρνησης-ἐκκλησίας μὲ ἀφορμὴ τὶς ἐπικείμενες ἀλλαγὲς στὰ θρησκευτικά, δίνει ὁ ὑπουργὸς Παιδείας Νίκος Φίλης, λέγοντας ὅτι δὲν κάνει πίσω στὸ θέμα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ὅτι οἱ ἐνέργειές του στὸ ζήτημα αὐτὸ εἶναι συμφωνημένες ἀπόλυτα μὲ τὸν Πρωθυπουργό. Ὁ ὑπουργὸς Παιδείας προφανῶς αἰσθάνθηκε τὴν ἀνάγκη νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ἔχει τὴν κάλυψη τοῦ πρωθυπουργοῦ.
.         Ἡ δήλωση τοῦ κυρίου Φίλη ἔρχεται ὡς ἀπάντηση σὲ Κυριακάτικα δημοσιεύματα ποὺ ἐμφανίζουν τὸν Ἀλ.Τσίπρα «νὰ τὸν ἀδειάζει δίνοντάς του παράλληλα ἐντολὴ νὰ ζητήσει συγγνώμη καὶ νὰ τὰ βρεῖ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο».
.         Μιλώντας στὸ «Βῆμα», ὁ ὑπουργὸς Παιδείας ἐπιτέθηκε φραστικὰ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο, κατηγορώντας τον ὅτι ὑπαναχώρησε ἀπὸ τὰ συμφωνηθέντα γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ «κάτω ἀπὸ τὴν πίεση τῶν ἀκραίων ἱεραρχῶν» καὶ τῆς ἀντιπαράθεσής του μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο.
.             Ἔτσι ἡ ὑπόθεση τῶν Θρησκευτικῶν ἀναδεικνύεται σὲ μεῖζον πολιτικὸ θέμα, τὴ στιγμὴ ποὺ ἀφ᾽ ἑνὸς ὁ κ. Φίλης, ἐμπλέκει εὐθέως τὸν πρωθυπουργὸ καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου μὲ τὴν προειδοποίηση, ποὺ κάνει ὁ Π. Καμμένος, ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἀφήσει τὸν κ. Φίλη νὰ κάνει ὅ,τι θέλει στὴν κυβέρνηση. Ἐπιπλέον ἀποδεικνύεται ὅτι  ὁ “πόλεμος” Ἐκκλησίας- κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ βρίσκεται πλέον ἐκτὸς ὁρίων.
.           Ὅπως μετέδωσε τὸ Σάββατο τὸ star.gr, ὁ κ. Φίλης ζήτησε ἐγγράφως συνάντηση μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο, πλὴν ὅμως ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ τοῦ διαμήνυσαν ὅτι συνάντηση μαζί του δὲν πρόκειται νὰ ὑπάρξει ἕως τὶς 4 Ὀκτωβρίου (ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου). Ὁ κ. Φίλης ἐμφανίζεται πάντως ἀποφασισμένος νὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, ὅποτε καὶ ὅταν ὁ Μακαριώτατος τὸν δεχτεῖ, τὴ στιγμὴ μάλιστα ποὺ ἔχει καὶ τὴν πλήρη κάλυψη στοὺς χειρισμούς του ἀπὸ τὸν πρωθυπουργό. «Στὴ συνάντηση αὐτὴ δὲν πρόκειται νὰ κάνω πίσω, ἐδῶ εἴμαστε κυβέρνηση, δὲν πρόκειται νὰ γελοιοποιηθοῦμε», ἔλεγε γιὰ νὰ συμπληρώσει ὅτι τὸ ζήτημα τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι θέμα τῆς κυβέρνησης καὶ ὄχι τῆς Ἐκκλησίας.
.           Σύμφωνα μὲ τὸν ὑπουργὸ Παιδείας, στὸ πρόσφατο δεῖπνο τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο στὸ Μέγαρο Μαξίμου, παρουσίᾳ ἱεραρχῶν καὶ τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας, συμφωνήθηκαν τὰ πάντα χωρὶς ὁ κ. Ἱερώνυμος νὰ ἐκφράσει τὶς ἀντιρρήσεις του γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
.           Κύκλοι τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅμως, ὑποστηρίζουν ὅτι «τίποτα δὲν συζητήθηκε γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὸ ἐν λόγῳ δεῖπνο. Ἡ συζήτηση περιστράφηκε γύρω ἀπὸ τὸ θέμα τῆς ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴν πολιτεία ἀξιοποίησης τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας πρὸς ὄφελος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Οὐδὲν ἄλλο».
.           Τὴν ἴδια ὥρα, συνάντηση μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ζήτησε καὶ ὁ Πάνος Καμμένος καὶ ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ τοῦ διαμήνυσε ὅτι αὐτὴ μπορεῖ νὰ γίνει ἀνὰ πᾶσα στιγμή, ἀλλὰ καθορίστηκε γιὰ τὴν Τρίτη, ἀφοῦ ὁ ὑπουργὸς Ἄμυνας θὰ ἀπουσιάζει στὴ Σλοβακία.
.           Πάντως ἐὰν ὁ κ.Φίλης ἔχει ἢ ὄχι τὴν κάλυψη τοῦ πρωθυπουργοῦ, θὰ φανεῖ τὴ Δευτέρα 3 Ὀκτωβρίου, στὸν Ἁγιασμὸ τῆς Βουλῆς, ὅπου θὰ ὑπάρξει καὶ συνάντηση Ἀρχιεπισκόπου-Τσίπρα. Ἡ συνάντηση αὐτὴ γίνεται μόλις 24 ὧρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
.           Τὴν ἴδια ὥρα, σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τῆς Real News, ἔρχεται στὸ φῶς τὸ αἴτημα τοῦ κ.Ἱερώνυμου πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ νὰ ἀπομακρυνθεῖ ὁ Νίκος Φίλης! Αὐτὸ συνέβη σὲ κατ’ ἰδίαν συνάντηση τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο στὶς ἀρχὲς Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, συνεχίζει τὸ ἴδιο δημοσίευμα, στὴ διάρκεια τοῦ καλοκαιριοῦ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶχε ζητήσει ἀπὸ τοὺς ἀρχιερεῖς νὰ μὴν ἐπιτίθενται στὸν ὑπουργὸ Παιδείας, ὥστε νὰ διευκολύνει τὸν πρωθυπουργὸ νὰ τὸν ἀπομακρύνει.
.           Τὸ μέρος τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας πῆρε καὶ ὁ ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Περιβάλλοντος, Γιάννης Τσιρώνης, λέγοντας ὅτι τὸ μάθημα εἶχε μετατραπεῖ σέ… «ὥρα τοῦ παιδιοῦ». Ἡ δήλωση αὐτὴ τοῦ ἀναπληρωτῆ Ὑπουργοῦ Περιβάλλοντος, προκάλεσε τὴν ὀργισμένη ἀντίδραση ἐκκλησίας καὶ θεολόγων. Καθηγητὲς θεολογίας καὶ γονεῖς, ἀμφισβητοῦν τὶς δηλώσεις τοῦ κύριου Τσιρώνη, λέγοντας πὼς τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα γίνεται καὶ πρέπει νὰ γίνεται σωστά!

ΠΗΓΗ: star.gr

 

,

Σχολιάστε

Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΜΕΝΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ [Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Μετεωρίτης]–4

Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης,
Τό χρονικό μιᾶς προμελετημένης ἐκτροπῆς

(Δ´ Μέρος)

Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Μετεωρίτης

Α´ Μέρος: Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΜΕΝΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ [Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Μετεωρίτης]
Β´ Μέρος: Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΜΕΝΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ [Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Μετεωρίτης] -2
Γ´ μέρος: Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΜΕΝΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ [Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Μετεωρίτης]–3

.             Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης καταστρατήγησε τήν ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία, κατέλυσε τήν συνοδικότητα, κατεπάτησε βάναυσα ἀποφάσεις Οἰκουμενικῶν καί Τοπικῶν Συνόδων, ἀγνόησε καί ἀπέρριψε τήν ἁγιοπατερική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας καί τήν ἁγιοπνευματική ὀρθόδοξη θεολογία μας.
.             Γι’ αὐτό καί ἡ «Σύνοδος» αὐτή εἶναι ἄκυρη καί οἱ ἀποφάσεις της δέν ἔχουν δεσμευτικό χαρακτήρα γιά τούς πιστούς. Γι’ αὐτό καί ἡ γρηγοροῦσα συνείδηση τοῦ εὐλαβοῦς πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας μας ἀρνήθηκε νά ἀποδεχθεῖ τά τετελεσμένα αὐτῆς τῆς «Συνόδου». Γι’ αὐτό καί τήν ἀκύρωσε ἤδη στήν πράξη. Εἶναι σίγουρο ὅτι μιά μελλοντική πραγματικά Πανορθόδοξη Σύνοδος θά καταδικάσει ὅλες αὐτές τίς κακοδοξίες καί θά ἀποκαταστήσει τήν ἀλήθεια.
.             Ἡ «Σύνοδος» αὐτή εἶναι ἤδη ἀνύπαρκτη στή συνείδηση τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ὡς μή γενομένη, ἐπειδή ἔρχεται σέ φανερή ἀντίθεση μέ τήν βιούμενη ἁγιοπνευματική ἑνότητά Της, ἡ ὁποία καθιστᾶ τελικῶς ἀνίσχυρες τίς ἐνέργειες τοῦ πονηροῦ καί τῶν συνεργατῶν του, καθιστᾶ μάταια τά σχέδια καί τίς ραδιουργίες τῶν Οἰκουμενιστῶν.
.              Οἱ ἐμπνευστές καί ὀργανωτές τῆς «Συνόδου» θά συνεχίσουν τό πονηρό τους ἔργο γιά τήν ἐπίτευξη καί τοῦ τελικοῦ τους στόχου, πού εἶναι ἡ «ἕνωση στό κοινό Ποτήριο» καί ἐν συνεχείᾳ ἡ πανθρησκεία. Γι’ αὐτό καί δέν πρέπει, σέ καμμία περίπτωση, νά ὑπάρξει ἀδράνεια, χαλάρωση, ἐφησυχασμός, φόβος ἤ δειλία ἐκ μέρους τῶν πιστῶν. Ἀπαιτεῖται ἀνδρεῖο καί ὁμολογιακό φρόνημα, θάρρος, πνευματική λεβεντιά, ἐπαγρύπνηση, κινητοποίηση, πληροφόρηση καί παρεμβάσεις τέτοιες, πού θά σταθοῦν ἀνάχωμα στόν οἰκουμενιστικό ὀλετήρα καί θά ἀναχαιτίσουν τίς ὀλέθριες ἐνέργειες τῶν Οἰκουμενιστῶν.
.             Ἀπαιτεῖται συσπείρωση, συντονισμός καί ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν γιά τήν ἐνημέρωση τῶν Ἐπισκόπων μας, τῶν κληρικῶν, τῶν μοναχῶν, τῶν θεολόγων καί τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, πού «ἔ­χει τὸ δι­καί­ω­μα (…) καὶ ὄ­χι μό­νο τό δι­καί­ω­μα, ἀλ­λὰ τὸ κα­θῆ­κον τῆς “ἐ­πι­βε­βαι­ώ­σε­ως”»91 τῶν ἀποφάσεων τῶν Συνόδων.
.                Οἱ γρηγοροῦντες, κατά τήν ἐκκλησιαστική συνείδηση, πιστοί παραμένουμε –εὐγνωμόνως– ἀκλόνητοι στήν Ἐκκλησία μέ τόν διαχρονικό Νικητή Χριστό. Ὁ Χριστός, διά τῆς Ἐκκλησίας, «ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήσῃ»92. Οἱ ἐμπνευστές καί διοργανωτές τῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης, ἀλλά καί ὅποιοι ἄλλοι ἐπιχειροῦν τήν ἀποδόμηση τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας, πρέπει νά γνωρίζουν, ὅτι «σκληρόν πρός κέντρα λακτίζειν»93.
.             Ἄς μείνουμε, λοιπόν, ὅλοι σταθεροί καί ἀμετακίνητοι ἐν Χριστῷ. Ἄς ἐναποθέσουμε σ’ Ἐκεῖνον τήν ἀγωνία καί τήν ἀνησυχία μας γιά τά τεκταινόμενα στήν Ἐκκλησία Του. Ἄς ἐντείνουμε τήν προσευχή μας καί τήν μετάνοιά μας, τήν ἄσκηση, τήν ἐγκράτεια, τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν Του στήν ζωή μας, ὥστε νά γίνουμε δεκτικοί τῆς χάριτος καί τοῦ ἐλέους Του γιά νά θεραπευθοῦν τά ἀσθενῆ καί νά ἀναπληρωθοῦν τά ἐλλείποντα.
.              Τελικά, ἡ πολυδιαφημιζόμενη καί πολυπροβαλλόμενη «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος» ἀποδείχθηκε ἕνα πυροτέχνημα καί κατέληξε σέ συντριπτική ἧττα τῶν Οἰκουμενιστῶν ἐμπνευστῶν της.
.             Εἶναι πλέον βέβαιο, ὅτι ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης γιά τήν συνείδηση τοῦ εὐλαβοῦς πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὡς μή γενομένη. Ζῆ Κύριος ὁ Θεός!

Ὑποσημειώσεις:
91. π. Γ. Φλωρόφσκυ, Θέματα Ὀρθοδόξου Θεολογίας, ἐκδ. Ἄρτος Ζωῆς, Ἀθῆναι 1989, σελ. 207.
92. Ἀποκ. 6, 2.
93. Πξ. 26,14.

, ,

Σχολιάστε

ΝΑΙ! ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ! ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ! (Μαν. Κοττάκης)

ΟΙ ΠΙΟ ΠΛΟΥΣΙΟΙ

Ἡ ἀξία τῆς Ὀρθοδοξίας
καὶ οἱ δηλώσεις τοῦ Φίλη γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ

Μανώλης Κοττάκης
ἐφημ. «Δημοκρατία», 24.09.16

.             Στὸ τηλέφωνο προχθὲς ἡ μάνα μου: «Παιδί μου, ἂν ἔκανα κάτι καὶ σὲ στενοχώρησα, θέλω νὰ μὲ συγχωρήσεις». Δὲν εἶχα κοιτάξει τὸ ἡμερολόγιο, γιὰ νὰ θυμηθῶ ὅτι αὐτὴν τὴν ἐποχὴ οἱ γονεῖς μου ἀνοίγουν τὸ μικρὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴ γειτονιά μας, γιὰ νὰ ἐκπληρώσουν τὸ τάμα τῆς ἐτήσιας λειτουργίας ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ αἰφνιδιάστηκα: «Τί νὰ σὲ συγχωρήσω, ρὲ μάνα, δεσπότης εἶμαι;» Μοῦ θύμισε ὅτι τὴν ἑπομένη εἶχαν τὴν καθιερωμένη λειτουργία γιὰ τὴν οἰκογένειά μας καὶ πρόσθεσε: «Μά, θὰ μεταλάβω!» Τί νὰ κάνω, τῆς ἔδωσα… συγχώρεση μὲ ἕνα «ἐντάξει» καὶ κλείσαμε.
.             Τὴν ἑπομένη τὸ μεσημέρι στὸ τηλέφωνο, ὁ πατέρας μου γιὰ ἐνημέρωση: «Ὅλα καλά, παιδί μου, καὶ τοῦ χρόνου! Εἶχε πολὺ κόσμο. Εὐχαριστήθηκαν ὅλοι. Τὸν ἄρτο τὸν πλήρωσε ἡ γιαγιά σου, τὰ πρόσφορα ἐμεῖς, τοὺς καφέδες ἡ μάνα τοῦ δημάρχου. Ὅλα ἐντάξει!» Ἄκουγα τὴν ἱκανοποίηση στὶς φωνές τους καὶ σιγὰ σιγὰ σχηματοποιοῦσα τὴ σκέψη μου γύρω ἀπὸ τὴ θρησκεία μας, τὴν Ὀρθοδοξία. Ἀπὸ τὴ χροιά τους εἶχα τὴν ἐντύπωση ὅτι ἄκουγα τοὺς πιὸ πλούσιους ἀνθρώπους τοῦ κόσμου. Ἕνας συνταξιοῦχος τοῦ ΙΚΑ καὶ μία ἁπλὴ νοικοκυρά μοῦ μιλοῦσαν γιὰ μία λειτουργία σὲ ἕνα ἐκκλησάκι λὲς καὶ ἐπρόκειτο γιὰ τὸ μεγαλύτερο γεγονὸς τοῦ κόσμου. Καί, μάλιστα, μὲ ἕναν τόνο χαρᾶς, ἀγαλλίασης, ἀνακούφισης.
.             Τὴν τελευταία φορὰ ποὺ κατέβηκα στὴν Αἴγινα, ἡ μάνα μου μοῦ χάρισε ἕνα βιβλίο μὲ κηρύγματα τοῦ προστάτη μας ἁγίου Νεκταρίου «Περὶ ἐπιμελείας τῆς ψυχῆς» μαζὶ μὲ τὴν διαπίστωση ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ τὴ νικήσει δυσκολία καμία, ὅταν μελετᾶ τὴ σκέψη του. Ὁ δὲ πατέρας μου, ὅταν ἦρθε γιὰ τὶς ἐξετάσεις στὸν Εὐαγγελισμὸ καὶ ρωτήθηκε ἀπὸ τὸν κομμουνιστὴ γιατρό του πῶς ἀνέκαμψε γρήγορα ἡ καρδιά του, εἶπε: «Μὰ ἐμεῖς ἔχουμε τὸν ἅγιο, εἶναι ὁ καλύτερος ἰατρός!»
.             Σᾶς ἐκμυστηρεύομαι πράγματα πολὺ προσωπικὰ σήμερα, γιατί ὁ Νίκος Φίλης μὲ ἀναγκάζει. Βλέπετε, ἡ λειτουργία στὸ νησὶ -ἔθιμο ποὺ τηροῦν ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς Αἴγινας γιὰ νὰ ἀνοίγουν τὰ δεκάδες ἐκκλησάκια, ποὺ εἶναι διάσπαρτα στὸ νησὶ- συνέπεσε μὲ τὶς δηλώσεις γιὰ τὰ Θρησκευτικά, τὰ ὁποῖα βρίσκει πολὺ ὁμολογιακά. Ἔψαχνα ἀπάντηση καὶ τὴν… ὁμολόγησαν οἱ γονεῖς μου.
.             Ἡ Ὀρθοδοξία μᾶς κάνει πιὸ πλούσιους. Ἔχει τὴν ἔννοια τῆς συγχώρεσης μέσα της. Ὁ κόσμος μας θὰ ἦταν πολὺ χειρότερος, ἂν δὲν πιστεύαμε σὲ μία ἀνώτερη ἠθικὴ δύναμη, τὸν Θεό. Καὶ βεβαίως, οὔτε λόγος γιὰ καλοσύνη, ἀνοχή, ἀλληλεγγύη χωρὶς Αὐτόν. Ναί, λοιπόν, ὁμολογιακό! Ἔτσι θὰ ἔπρεπε, ὑπουργέ.

 

,

Σχολιάστε