ΣΦΑΓΗ σὲ Κατηχητικὸ Σχολεῖο

Σφαγὴ σὲ Κατηχητικὸ Σχολεῖο

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.                     Ἐπὶ πολλὰ χρόνια τώρα ἡ Συρία σπαράσσεται ἀπὸ πολέμους, ποὺ ὑποκινοῦνται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀπὸ ξένες δυνάμεις γιὰ τὰ συμφέροντά τους. Μόλις ὅμως κόπασαν κά­πως οἱ πολεμικὲς ἐχθροπραξίες καὶ ἄρχισε τὸ Ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας, στὸ ὁποῖο ὑπάγεται ἡ Συρία, νὰ ἐπιμελεῖται πιὸ συστηματικὰ καὶ ἐντατικὰ τὸ ποίμνιό του, ἄρχισε νέου εἴδους φρικτὸς πόλεμος στὴ χώρα.
.                     Συγκεκριμένα, ὅπως μετέδωσε στὶς 14-5-2019 τὸ Διεθνὲς Πρακτορεῖο Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδήσεων «Ὀρθοδοξία», στὴ Σελευκούπολη τῆς Κεντρικῆς Συρίας, ποὺ ἔχει 20 χιλιάδες κατοίκους, ἀπὸ τοὺς ὁποίους οἱ 15 χιλιάδες εἶναι Χριστιανοί, τζιχαντιστὲς εἰσέβαλαν στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καὶ θανάτωσαν 12 παιδιὰ τὴν ὥρα ποὺ παρακολουθοῦσαν μάθημα Κατηχητικοῦ Σχολείου.
.             Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἔχει συγκλονίσει τὴν κοινὴ γνώμη. Οἱ πρῶτες ἀντιδράσεις ἐκ­δηλώ­θηκαν ἀπὸ τοὺς Προκαθημένους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
.                     Εἰδικότερα ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἀπέστειλε στὶς 15-5-2019 θερμὸ Μήνυμα συμπαραστάσεως στὸν Πατριάρχη Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννη, στὸ ὁποῖο ἐξέφραζε τὸν ἀποτροπιασμό του γιὰ τὶς πράξεις βίας ἐναντίον ἀθώων θυμάτων.
.                 Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κ. Θεόδωρος ἀπέστειλε ἀμέσως θερμὸ συλλυπητήριο Γράμμα πρὸς τὸν Πατριάρχη Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννη, στὸ ὁποῖο ἐξέφραζε τὰ θερμά του συλλυπητήρια πρὸς τὸν Πατριάρχη καὶ τὸν εὐσεβῆ συριακὸ λαό, συγχρόνως δὲ τὴν εὐχή του, «ὅπως ὁ Ἀναστὰς Κύριος Ἰησοῦς κατατάξῃ τὰ παιδία ἐν σκηναῖς Ἁγίων μαρτύρων, ἡ δὲ Παναγία Θεοτόκος, ἡ Ἐλπὶς τῶν ἀπηλπισμένων, παραμυθήσῃ πάντας Ὑμᾶς».
.                     Ὁ δὲ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀ­θηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος μεταξὺ τῶν ἄλλων τόνισε: «Μετὰ βαθυτάτου πόνου ψυχῆς ἐπληροφορήθημεν περὶ τῆς τρομοκρατικῆς ἐπιθέσεως εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου τῆς Σελευκουπόλεως, κατὰ τὴν διάρκειαν λειτουργίας τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου… Διὰ μίαν εἰσέτι φορὰν διαπιστοῦμεν τὰ τραγικὰ ἀποτελέσματα τοῦ θρησκευτικοῦ μίσους, ὅπερ τυφλοῖ τὸν ἀνθρώπινον νοῦν καὶ καθιστᾷ τὸν ἄνθρωπον δαιμονιώδη, ἱκανὸν ἵνα σκορπίζῃ τὸν θάνατον καὶ τὴν ἀνείπωτον θλῖψιν».
.                     Τί ἄλλο νὰ προσθέσουμε ἐμεῖς στὰ ὅσα θεοφώτιστα δήλωσαν οἱ ἅγιοι Προκαθήμενοι; Αὐτὸ εἶναι τὸ Ἰσλάμ. Νομίζουν μάλιστα οἱ φανατικοὶ Μωαμεθανοὶ ὅτι, ὅσο περισσότερους ἀπίστους σφάξουν, τόσο καλύτερη θέση θὰ ἔχουν στὸν Παράδεισο. Ἄλλωστε στὰ 400 χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, ποτιζόταν ἀπ᾿ ἄκρη σ᾿ ἄκρη τὸ χῶμα τῆς Ἑλλάδος μας ἀπὸ τὰ αἵματα τῶν Ἑλληνόπουλων, ποὺ τὰ ἔσφαζαν σὰν πρόβατα οἱ Ἀγαρηνοί. Ἡ φρικτὴ καὶ ἀποτρόπαια ἱστορία δυστυχῶς συνεχίζεται, χωρὶς νὰ μπορεῖ νὰ τὴν ἀνακόψει κανεὶς Διεθνὴς Ὀργανισμός.

Διαφημίσεις

Σχολιάστε

Ο ΔΗΜΟΠΙΘΗΚΟΣ (Δ. Νατσιός)

δημοπίθηκος

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιὸς
δάσκαλος-Κιλκὶς

.                 Ἡ λέξη «δημοπίθηκος» εἶναι ἀπὸ τὴν ἔξοχη κωμωδία τοῦ Ἀριστοφάνη «Βάτραχοι», ἡ ὁποία γράφτηκε καὶ διδάχτηκε τὰ τελευταῖα ἔτη τοῦ Πελοποννησιακοῦ Πολέμου, ἐν μέσῳ παρακμῆς τῆς εὐκλεοῦς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν, ἡ ὁποία κατάντησε ἕρμαιο ἀνίκανων καὶ ἀνήθικων πολιτικῶν.  Ὁ στίχος -(1083-1085)- γράφει κατὰ λέξη: «Ἡ πόλις ἡμῶν ἀνεμεστώθη δημοπιθήκων ἑξαπατώντων τὸν δῆμον». Δηλαδή: «Ἡ πόλη μας γέμισε ἐντελῶς δημοπιθήκους, οἱ ὁποῖοι ἐξαπατοῦν τὸν λαό». Ἡ λέξη δημοπίθηκος, ἀπαντᾶται μόνο στὸ συγκεκριμένο ἔργο τοῦ Ἀριστοφάνη –«ἅπαξ λεγόμενον», ὅπως λέγεται στὴν γλωσσολογία– καὶ σημαίνει «ὁ μὲ τὰς κολακείας του ἀπατῶν τὸν ὄχλον, ὁ ἀπατεών», κατὰ τὸ ἔγκυρο λεξικὸ «Liddel-Scott», ὁ ἀγύρτης, κατὰ τὸ λεξικὸ τοῦ «Δημητράκου».
.                 Πρὶν ἀσχοληθοῦμε μέ τοὺς… δημοπιθήκους, μία μικρὴ παρένθεση.  Στοὺς «Βατράχους» ὁ Ἀριστοφάνης, μὲ νοσταλγικὴ διάθεση, συγκρίνει τὴν ποίηση τῶν παιδικῶν του χρόνων, τὴν ποίηση τῆς ἀκμῆς καὶ τῆς ἀνατάσεως πρὸς τὸ θεῖον καὶ τὴν εὔνομο πολιτεία, μὲ τὴν ἐκπνέουσα ποίηση τῶν χρόνων του.
.                 Ἡ Ἀθήνα πνέει τὰ λοίσθια καὶ ὁ λαὸς ἀναθυμᾶται τὰ δοξασμένα χρόνια. («Νὰ νοσταλγεῖς τὸν τόπο σου, ζώντας στὸν τόπο σου, τίποτε δὲν εἶναι πιὸ πικρό», κατὰ τὴν μεγαλοφυῆ διατύπωση τοῦ Σεφέρη).  Τόσο πολὺ θαύμασαν οἱ Ἀθηναῖοι τὸ ἔργο, ὥστε τὸ «δίδαξε» δύο φορές.  Και ἂς προσεχθεῖ τὸ ρῆμα «δίδαξεν». Στὸ ἴδιο ἔργο του «Βάτραχοι», ὁ Ἀριστοφάνης, ρητῶς μᾶς βεβαιώνει ὅτι ὁ ποιητὴς εἶναι ὁ παιδαγωγὸς τῶν ὡρίμων, ὅπως ὁ δάσκαλος τῶν μικρῶν παιδιῶν: «τοῖς μὲν γὰρ παιδαρίοισιν ἐστὶ διδάσκαλος ὅστις φράζει, τοῖσιν δ’ ἡβῶσι ποιηταί». (στίχ. 1054).  Γιὰ τὸν ἀρχαῖο Ἕλληνα ἦταν κάτι τὸ ἀδιανόητο, ἔργο τέχνης χωρὶς μορφωτικὸ-παιδαγωγικὸ περιεχόμενο. Ὁ ποιητής, ὁ ἀρχιτέκτονας, ὁ ζωγράφος, ὁ μουσικός, ὁ φιλόσοφος καὶ ὁ πολιτικὸς ἐθεωροῦντο καὶ ἔπρεπε νὰ εἶναι οἱ παιδαγωγοὶ καὶ δάσκαλοι τοῦ λαοῦ τους.  Τὸ θέατρο ἰδίως τὸ σχολεῖο τοῦ λαοῦ. Στὶς ἐπιγραφὲς «χορηγικῶν τριπόδων» διαβάζουμε: «Σοφοκλῆς ἐδίδασκεν»,  «Αἰσχύλος ἢ Εὐριπίδης ἐδίδασκεν».  Όσο ἡ Ἀθήνα τηροῦσε τὸ ἰδεῶδες τῆς παιδαγωγούσας πολιτικῆς κοινότητας («πόλις») ἀνθοῦσε καὶ κατέλειπε «χρυσοὺς αἰῶνες».  Όταν «ἀνεμεστώθη δημοπιθήκων», ἔσβησε. Στὰ περικαλλῆ μάρμαρά της κούρνιαζαν κουκουβάγιες, θρηνώντας γιὰ τὰ περασμένα μεγαλεῖα…
.                 Οἱ δημοπίθηκοι, λοιπόν, ἀναφύονται σὲ καιροὺς παρακμῆς.  Ἐτυμολογικῶς ἡ λέξη παράγεται ἀπὸ τὸ «δῆμος», ὁ λαὸς καὶ τὴν λέξη «πίθηκος», ἡ ὁποία εἶναι «ἀγνώστου ἐτύμου», δὲν ἔχει ἐντοπισθεῖ ἡ ἐτυμολογία της.  Εἶναι ἀρχαιότατη λέξη -ἤδη ἀπὸ τὸν 7ο αἰ. π.Χ. στὸν Ἀρχιλόχο καὶ τὸν Σιμωνίδη.  Οἱ ἀρχαῖοι τὴν χρησιμοποιοῦσαν καὶ ὡς «πιθηκισμός», ὅταν ἤθελαν νὰ καυτηριάσουν κάποιον ποὺ μιμεῖται γελοιοτρόπως τὰ τῶν ἄλλων, ποὺ μαϊμουδίζει.  (Ἡ μαϊμοὺ ἀπὸ τὸ ρῆμα «μιμῶ», «μιμοῦμαι»). Πίθηκο ὀνόμαζαν καὶ τὸν πονηρό, ἀναιδῆ, θρασύδειλο καὶ ἀπατεώνα.  Δημοπίθηκος θὰ λέγαμε ὅτι εἶναι αὐτὸς ποὺ ἐξαπατᾶ ἀδιάντροπα καὶ μὲ δόλιο, πονηρὸ τρόπο τὸν λαό. Κυρίως μὲ κολακεῖες ἢ ἀπειλές, μὲ χρήματα ἢ ὑποσχέσεις, ἀποσκοπώντας μόνο στὸ προσωπικό του συμφέρον καὶ ἀδιαφορώντας παντελῶς γιὰ τὸ κοινὸ καλό, τὴν «πόλιν».
.                 Στὶς σακάτικες ἡμέρες μας οἱ δημοπίθηκοι εἶναι εἶδος ἐν ἀφθονίᾳ.  Καλύτερος ὅλων ποιός;  Ὁ πρωθυπουργός, ὁ Ἀλέξης ὁ Τσίπρας, κατὰ τὴν ἀλήστου μνήμης ἐμφατικὴ διατύπωση τῆς χρυσῆς πασοκικῆς ἐποχῆς.  «Ὁ Ἀνδρέας ὁ Παπανδρέου» μὲ δύο ἄρθρα, γιὰ νὰ τονιστεῖ τὸ μεγαλεῖο τοῦ ἀντρός.
.                 Ξαφνικὰ τὰ ἄδεια ταμεῖα, γέμισαν. Τὰ πρωτογενῆ πλεονάσματα.  (Μπορεῖ κάποιος νὰ ἀπαντήσει στὸ ἑξῆς ἁπλὸ ἐρώτημα:  Μὲ 100, 200, 300 δισ. χρέος, πῶς μπορεῖ νὰ ἔχεις πλεόνασμα καὶ περίσσευμα;  Ὁ δημοπίθηκος θὰ πεῖ χάρη στὶς ἱκανότητές του. Μάλιστα. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι γιὰ τὴν δημιουργία ἐκλογικῆς πελατείας καὶ στὴν πολυπόθητο «ψῆφο τοῦ λαοῦ», προσφεύγει στὴν προεκλογικὴ λεηλασία τοῦ δημοσίου ταμείου.  «Λεφτὰ ὑπάρχουν», τσίριζε πρὸ δεκαετίας ἕτερος δημοπίθηκος, ποὺ ἐκτός τῆς ἀπάτης, διασκέδαζε τὸν πικραμένο λαὸ μὲ ἐκεῖνες τὶς σπαραξικάρδιες δηλώσεις του περὶ «φόρου πισινῶν», ἤθελε νὰ πεῖ «τῶν πισίνων», τὰ πηλίκα καὶ τὰ πηλήκια. (Καὶ ὁ νῦν δημοπίθηκος βαρύνεται μὲ ἀρκετοὺς σολοικισμούς, τοῦ τύπου «τυμβωθηρία», γιὰ τὴν ὁποία λέξη, ἡ παλιά του «συντρόφισσα» Ζωή, τὸν ξεπουπούλιασε, λέγοντας τὴν ἀμίμητο φράση τοῦ Μὰρκ Τουαίην: «Εἶναι καλύτερα νὰ κρατᾶς τὸ στόμα σου κλειστὸ καὶ νὰ σὲ περνοῦν γιὰ ἠλίθιο, παρὰ νὰ τὸ ἀνοίγεις καὶ νὰ διαλύεις κάθε ἀμφιβολία». Αὐτό κι ἂν εἶναι «συντροφικὸ μαχαίρωμα»).
.                 Μὲ τὸν νῦν δημοπίθηκο «ἀναστήθηκε» καὶ ὁ μουχλιασμένος «θεσμός» τῶν «αὐθόρμητων» λαϊκῶν συγκεντρώσεων στὶς πλατεῖες. Οἱ διαβόητες λαοθάλασσες καὶ τὸ δάσος τῶν σημαιῶν.  Το σκηνικὸ παρμένο ἀπὸ τὴν μαύρη δεκαετία τοῦ ᾽80.
.                 περυψωμένη ξέδρα, που στς γωνίες συνωστίζονται τοπικο ποψήφιοι, γονυπετώντας γλοιωδς γι μία φωτογραφία μ τν λαοπρόβλητο… δημοπίθηκο, σκηνοθεσία κα φωτισμς κατάλληλοι, γι ν προβληθε τ βράδυ στὴν δημόσια τηλεόραση το ΣΥΡΙΖΑ, τ μέγα πλθος κα πάθος κα κάτω στν πλατεία χλοβοή, ντάρα κα ποδοβολ τν παδν, βελάσματα, χρεμετισμοί, λακές, μυκηθμοί, ρεκάσματα, γρυλλισμοί, κοασμο κα γκανίσματα.  (Μεταξ βεβαίως τν ναρίθμητων ζητωκραυγαστν, πειδ δν ρκον ο τοπικς σοδείας, πιστρατεύονται κα ρκετο π διάφορες περιοχς τς πικράτειας.  Στὴν πόλη τν Λαμιέων, πο μίλησε πρόσφατα δημοπίθηκος, ν μέσῳ τν παραληρούντων συντροφισσν κα συντρόφων, μφανίστηκαν κα ρκετο Ρομάδες, φγανο κα Πακιστανο «σύντροφοι» κα ατοί, πο ποπτευόμαστε λοι, τι τος παρέχονται κανά… τροφεα, γι ν μετακινηθον κα ν ποθεώσουν τν μέγα εεργέτη τους. (Τροφεῖα=τὰ πρὸς τὸ ζῆν ἀναγκαῖα).  Καὶ τί ὑπόσχεται ὁ δημοπίθηκος πρὸ τῶν ἐκλογῶν;  50 εὐρὼ τὸν μήνα, ἴσως λιγότερα, γιὰ νὰ τὸν ψηφίσουν.  Πῶς λέγεται αὐτό;  Ἐξαγορά συνειδήσεων.  Καὶ ρωτῶ:  Ὁ ἄνθρωπος ποὺ πρόδωσε τὴν Μακεδονία, ὁ ἄθεος ἐθνομηδενιστής, ὁ ἄνθρωπος ποὺ μετέτρεψε τὴν πατρίδα σὲ παράδεισο τοῦ ἐγκλήματος καὶ τῆς ἀνομίας, δὲν περιφρονεῖ ποταπῶς τὴν νοημοσύνη, τὴν ἀξιοπρέπεια καὶ τὴν ἱστορία αὐτοῦ τοῦ λαοῦ;  Τὸ 1821 κατὰ τὴν ἁγιασμένη ἐπανάσταση, οἱ Τοῦρκοι, στὶς ἀρχές της, ἔταζαν στοὺς καπεταναίους καὶ τὰ παλληκάρια τους χρῆμα καὶ ἁρματολίκια, γιὰ νὰ «κάτσουν φρόνιμα». Τί ἀπαντοῦσαν;  Ἐλευθερία ἢ θάνατος.  Θυμήθηκα καὶ κάτι ἀπὸ τὸν ἡρωικὸ ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ στὴν Κύπρο τὸ 1955. (Τσιμουδιὰ γιὰ τὴν Κύπρο καὶ τὶς ἀπροκάλυπτες ἀπειλὲς τῆς Τουρκίας, ὁ δημοπίθηκος. λαλα κα τ χείλη τς ξιωματικς ντιπολιτεύσεως γι τν Μακεδονία).
.                 Ὅταν συνέλαβαν οἱ Ἄγγλοι τὸν ἥρωα Κυριάκο Μάτση καὶ τοῦ πρόσφεραν 500.000 λίρες, τεράστιο ποσό, γιὰ νὰ προδώσει τοὺς συναγωνιστές του, ἀπάντησε στὸν κυβερνήτη Χάρντιγκ:  «Οὐ περὶ χρημάτων τὸν ἀγώνα ποιούμεθα, ἀλλὰ περὶ ἀρετῆς».
.                 Τούτη τὴν κρισιμότατη ἐποχὴ δὲν θὰ μᾶς σώσουν τὰ ἀργύρια τοῦ δημοπίθηκου, ἀλλὰ ἂν ἀγωνιστοῦμε, ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, μὲ ἀρετὴ καὶ τόλμη γιὰ τὴν Ἐλευθερία μας…

 

1 Σχόλιο

ΚΥΒΙΣΤΗΣΗ ἐν σχέσει πρὸς τὸ Φανάρι (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Κυβίστηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στὶς σχέσεις του μὲ τὸ Φανάρι

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Σὲ μία αἰφνίδια κυβίστηση ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος ἀπέστειλε τὸν πρωτοσύγκελλο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἐπίσκοπο Θεσπιῶν Συμεὼν στὸ Φανάρι καὶ ἐπέδωσε πρόσκληση στὸν Πατριάρχη νὰ ἔρθει στὶς 23 Μαΐου στὴν Ἀθήνα καὶ νὰ προστεῖ τῶν ἐγκαινίων τοῦ Κέντρου Γεροντολογίας καὶ Προνοιακῆς Ὑποστηρίξεως «Ὁ Ἅγιος Πορφύριος» στὸ Δήλεσι τῆς Βοιωτίας. Κυβίστηση βεβαίως καὶ ἀπὸ τὸν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος δέχθηκε τὴν πρόταση, λησμονώντας τὰ ὅσα ἔχουν συμβεῖ μὲ τὸν κ. Ἱερώνυμο… Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ σχέση τῶν δύο ἀνδρῶν, ἕως τὴν πρόσκληση, ἦταν σὲ κατάσταση ρήξης.
.         Θυμίζουμε γεγονότα ποὺ ἔφεραν καὶ διατηροῦσαν τὴ ρήξη:
.         Ἡ ταπεινωτικὴ ἧττα τοῦ κ. Βαρθολομαίου στὴν ἐκλογὴ τοῦ ἐκλεκτοῦ του ἀρχιμανδρίτου στὴν ἐκλογὴ γιὰ τὴ Μητρόπολη Ἰωαννίνων.
.         Σὲ ἀπάντηση ἡ ἐκλογὴ τοῦ συγκεκριμένου κληρικοῦ ἀπὸ τὴν Πατριαρχικὴ Σύνοδο στὴ Μητρόπολη Ἀδριανουπόλεως καὶ ὁ διορισμός του στὴ θέση τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου τοῦ Φαναρίου στὴν Ἀθήνα, σὲ ἀντικατάσταση τοῦ Μητροπολίτου Περγάμου Ἰωάννου.
.         Ἡ ἕως καὶ δικαστικὴ διαμάχη τῶν δύο ἀνδρῶν γιὰ τὸ Ναὸ τοῦ κτήματος Προμπονᾶ, ποὺ βρίσκεται ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
.         Οἱ ἐπανειλημμένες ἐπισκέψεις τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου στὴν Ἀθήνα χωρὶς προηγούμενη συνεννόηση μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, καὶ ἡ ἐκ μέρους του ὀργάνωση «οἰκολογικοῦ συμποσίου» στὴν Ἀθήνα καί, ἐν πλῷ, στὸν Ἀργοσαρωνικό.
.         Ἡ σὲ ἀπάντηση αὐτῶν τῶν ἐνεργειῶν τοῦ κ. Βαρθολομαίου ἄρνηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου νὰ τὸν συναντήσει, ὅταν ἦταν στὴν Ἀθήνα.
.         Ἡ πρόσκληση στὸ Φανάρι τῶν Μητροπολιτῶν τῶν «Νέων Χωρῶν» στὴ διάσκεψη τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου καὶ οἱ συνεχεῖς ὑπομνήσεις φερεφώνων τοῦ Φαναρίου στό, ὅπως τὸ βλέπει ὁ κ. Βαρθολομαῖος, καθεστὼς τῶν «Νέων Χωρῶν».
.         Τὸ «καπέλωμα» ἀπὸ τὴν ἀντιπροσωπεία τοῦ Φαναρίου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὸ θέμα τῆς μισθοδοσίας τῶν ἱερέων. Κατὰ τὴ συνάντηση μὲ τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας Κ. Γαβρόγλου ὁ ἐπικεφαλῆς της Μητροπολίτης ἐξέφρασε τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως γιὰ ΟΛΟΥΣ τοὺς κληρικοὺς τῆς Ἑλλάδος καὶ ὄχι μόνο γιὰ ἐκείνους ποὺ ἀνήκουν στὴ δικαιοδοσία τῆς (Κρήτη – Δωδεκάνησο). Σημειώνεται ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος εἶχε προηγουμένως δημοσίως συμφωνήσει μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα νὰ ἀπολυθοῦν ἀπὸ τὸ Δημόσιο οἱ 10.000 κληρικοὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος…
.         Ἡ δημόσια συμφωνία Τσίπρα – Ἱερώνυμου, ποὺ ἀφοροῦσε τὴ μισθοδοσία καὶ τῶν κληρικῶν τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου, ἡ ὁποία ἔγινε ἐρήμην τοῦ κ. Βαρθολομαίου.
.         Ὁ διορισμὸς τοῦ εὐνοουμένου τοῦ κ. Ἱερωνύμου δημοσιογράφου Κων. Δήμτσα στὴ θέση τοῦ διοικητοῦ τοῦ Ἁγ. Ὄρους χωρὶς ἐνημέρωση καί, ἑπομένως, χωρὶς τὴ συγκατάθεση τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου.
.             Ἡ προειδοποίηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στὴν Ἱεραρχία ὅτι στὸ ἀπόρρητο ἑρμάριο τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου φυλάσσει φάκελο γιὰ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, μὲ ἀρνητικὰ στοιχεῖα ὅπως ὑπονόησε. Μέχρις ὥρας, δὲν τὸν ἔχει κοινοποιήσει… Πολλοὶ ἀμφισβητοῦν ὅτι ὑπάρχει. Ὑποστηρίζουν ὅτι συνηθίζει νὰ ἀφήνει νὰ αἰωροῦνται ἀρνητικὰ ὑπονοούμενα, ἄνευ περιεχομένου.
.         Ἡ στάση τοῦ κ. Ἱερωνύμου στὸ Οὐκρανικὸ ἔχει ἐνοχλήσει τὸν κ. Βαρθολομαῖο. Παρὰ τὶς ἐπανειλημμένες ἐπισκέψεις ποὺ δέχθηκε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος ἀπὸ πατριαρχικὴ ἀντιπροσωπεία, ποὺ τοῦ ζήτησε νὰ ἀναγνωρίσει ὡς Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τοὺς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας καὶ παρὰ τὶς ἑξαπολυθεῖσες ἐνοχλήσεις καὶ ἔμμεσες ἀπειλὲς ἀνθρώπων τοῦ Φαναρίου αὐτὸς κρατᾶ οὐδέτερη στάση. Δὲν τὸ ἔβαλε στὴν Ἡμερησία Διάταξη τῆς ἐκτάκτου Ἱεραρχίας καὶ τὸ παρέπεμψε σὲ Συνοδικὲς Ἐπιτροπές, γιὰ νὰ γνωμοδοτήσουν ἐπὶ τῆς ἐγκυρότητας τῆς ἐνέργειας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὥστε νὰ συζητηθεῖ σὲ προσεχῆ Ἱεραρχία. Ἕως σήμερα ὁ κ. Ἱερώνυμος δὲν μνημονεύει στὰ Δίπτυχα τὸν προκαθήμενο τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας Ἐπιφάνιο, ὅπως ἐπίσης δὲν τὸν μνημονεύουν καὶ ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι Προκαθήμενοι, πλὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
.         Τί συνέβη καὶ ξαφνικὰ ὅλα αὐτὰ λησμονήθηκαν καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρές; Τρία εἶναι τὰ θέματα πού, κατὰ τὴν ἄποψη Ἀρχιερέων, μπορεῖ νὰ ἔφεραν τὴν κυβίστηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου. Τὸ ἕνα εἶναι τὸ προαναφερθὲν Οὐκρανικό. Ὁ κ. Βαρθολομαῖος εἶναι ἀπομονωμένος καὶ σὲ πολὺ δυσχερῆ θέση καὶ ἐπιζητεῖ νὰ ταχθεῖ ὑπὲρ τῆς ἀπονενοημένης ἐνεργείας του ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὑποχωρώντας ὁ ἴδιος σὲ κάποια ζητήματα. Ἀπὸ τὴν πλευρά του ὁ κ. Ἱερώνυμος ἐπιθυμεῖ νὰ ἀξιοποιήσει πρὸς ὄφελός του τὴν ἀνάγκη τοῦ Φαναρίου γιὰ ὑποστήριξη στὸ Οὐκρανικό… Ποιὰ θὰ εἶναι τὰ ὀφέλη του θὰ φανοῦν στὸ ἐγγὺς μέλλον. Οἱ πιὸ πρόσφατες πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι τὴν 23η Μαΐου, ποὺ θὰ εἶναι στὴν Βοιωτία ὁ Πατριάρχης, θὰ συνεδριάσουν γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα οἱ Συνοδικὲς Ἐπιτροπές, μὲ γνώση καὶ πιθανὴ παρότρυνση τοῦ κ. Ἱερωνύμου…
.         Στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἤδη κάποιοι ἔχουν ἐκφραστεῖ ὑπὲρ τῆς ἄνευ ὅρων ὑποστήριξης τοῦ Φαναρίου στὸ Οὐκρανικό. Μεταξὺ αὐτῶν ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ ὁ κ. Βαβοῦσκος, οἱ ὁποῖοι συμφωνοῦν διαφωνώντας. Φυσικὰ ὑπὲρ τῆς ὑποστήριξης ὁ καθηγητὴς καὶ ὀφικιάλιος τοῦ Πατριαρχείου κ. Ἰωάν. Κονιδάρης. Οὐσιαστικὰ οἱ ὑπὲρ τῆς ὑποστήριξης τῆς ἀπόφασης τοῦ Φαναρίου, ἐνῶ ὑποστηρίζουν τὴν αὐτοκεφαλία τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας, οἱ ἴδιοι ἐπιχειρηματολογοῦν κατὰ τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ὑπὲρ τῆς ἀπόλυτης ἐξάρτησής Της ἀπὸ τὸ Φανάρι… Κατὰ τῆς ἀναγνώρισης τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας ἔχουν γράψει, μεταξὺ ἄλλων, οἱ Μητροπολίτες Πειραιῶς καὶ Κυθήρων, καθὼς καὶ πλῆθος κληρικῶν καὶ λαϊκῶν θεολόγων.
.         Ἕνα ἀπὸ τὰ θεωρούμενα ὡς προσδοκώμενα ὀφέλη γιὰ τὸν κ. Ἱερώνυμο εἶναι, ὡς δεύτερο θέμα, ἡ ἐκλογὴ στὴ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, ὅποτε αὐτὴ κενωθεῖ. Ἐπιφανειακὰ θεωρεῖται εὔκολο γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο νὰ προωθήσει τὸν ἐκλεκτό του, ποὺ λέγεται ὅτι εἶναι ὁ πρωτοσύγκελλος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν Ἐπίσκοπος Θεσπιῶν Συμεών. Τὸ ἔκαμε ἤδη στὴν ἄλλη μείζονος σημασίας Μητρόπολη τῶν «Νέων Χωρῶν», στὴ Μητρόπολη Ἰωαννίνων. Ὅμως αὐτὸ ποὺ συζητεῖται μεταξὺ τῶν Μητροπολιτῶν εἶναι πὼς πρακτικὰ δὲν θὰ εἶναι ἡ ἐκλογὴ εὔκολη γιὰ τὸν κ. Ἱερώνυμο καὶ ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἔρθει σὲ συνεννόηση μὲ τὸ Φανάρι καὶ μὲ ἄλλους παράγοντες.
.             Τὸ τρίτο θέμα εἶναι πὼς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος θέλει νὰ κλείσει τὴν ἀντιδικία γιὰ τὸ κτῆμα Προμπονᾶ. Μία ἄποψη ποὺ κυκλοφορεῖ εἶναι πὼς θὰ προτείνει στὸν Πατριάρχη τὴν ἀνταλλαγὴ τοῦ ἐν λόγῳ κτήματος μὲ κεντρικὸ Ναὸ τῶν Ἀθηνῶν. Λέγεται γιὰ τὸ Ναὸ τῆς Παναγίας τῆς Χρυσοκαστριώτισσας, ποὺ βρίσκεται στὴν Πλάκα, εἶναι τοῦ 12ου αἰῶνος καὶ βρίσκεται κοντὰ στὸ Μετόχι τοῦ Παναγίου Τάφου. Τὸ Πατριαρχεῖο θὰ ἀποκτήσει ἔτσι Ναὸ στὴν Ἀθήνα, πάγιο αἴτημά του, ποὺ ὅλοι οἱ προηγούμενοι Ἀρχιεπίσκοποι δὲν εἶχαν ἱκανοποιήσει.-

Σχολιάστε

ΚΑΙΡΙΟ ΠΛΗΓΜΑ τοῦ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

Καίριο πλῆγμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

Τοῦ περιοδ. «Ὁ Σωτήρ»

.               Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, μετὰ τὴν ἐκ­λογὴ τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου στὶς 11 Μαΐου, τοῦ ἔδωσε μεταξὺ τῶν ἄλλων τὴν ἑξῆς συμβουλή: «Νὰ καλλιεργήσῃς ἀγαθὰς ἀδελφικὰς σχέσεις μετὰ τῶν ἑτεροδόξων ἀδελφῶν μας – ἄλ­λωστε ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν εἶσαι μέσα εἰς τὴν οἰκουμενικὴν κίνησιν –, ἀλλὰ καὶ μετὰ τῶν ἑτεροθρήσκων, τῶν μουσουλμάνων καὶ τῶν Ἑβραίων, μετὰ τῶν ὁποίων τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον εὑρίσκεται ἀπὸ ἐτῶν ἐν ἀκαδημαϊκῷ διαλόγῳ».
.               Ἀσφαλῶς ἡ Ὀρθοδοξία πρὸς ὅλους ὀφείλει νὰ καλλιεργεῖ ἀγαθὲς σχέσεις, ὅμως ἡ πραγματικότητα εἶναι ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς ἔχει ὁδηγήσει τὴν Ὀρθοδοξία σὲ ὀλισθηρὸ κατήφορο ἐξ αἰτίας τῆς ἐκτροπῆς τῶν ποικίλων διαλόγων, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ μαρτυρία τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ποὺ ὄφειλαν νὰ εἶναι, μεταβλήθηκαν σὲ κίνηση ψευδενώσεως τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ ἐπικίνδυνης προσεγγίσεως μὲ τοὺς ἀλλοθρήσκους.
.               Δύο μέρες ἀργότερα μιὰ δήλωση ἐπιφανοῦς ἐκπροσώπου τοῦ Βατικανοῦ ὁδηγοῦσε σὲ ἀνώμαλη προσγείωση ὅλους ὅσους ναρκισσεύονται ὅτι θὰ καταστοῦν οἰκοδόμοι παγχριστιανικῆς ἢ – τὸ χειρότερο – πανθρησκειακῆς ἑνότητας τοῦ κόσμου.
.               Ἦταν ὁ ἐπίσκοπος Brian Farrell, γραμμα­τέας τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν Προ­ώθηση τῆς Ἑνότητας τῶν Χριστιανῶν, ὁ ὁποῖος, μιλώντας στὴν Καθολικὴ Εἰδησε­ογραφικὴ Ὑπηρεσία στὶς ἀρχὲς Μαΐου στὸ περιθώριο μιᾶς διάσκεψης τῆς Ρώμης σχετικὰ μὲ τὴν ἀνεξαρτησία ἢ τὴν «αὐτοκεφαλία» τῶν διαφόρων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησι­ῶν, ἐξήγησε ὅτι ἐξ αἰτίας τοῦ Οὐκρανικοῦ προ­βλήματος οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ρωσικῆς Ἐκ­κλησίας, ποὺ εἶναι τὸ μεγαλύτερο Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ σῶμα, ἀποχώρησαν ἀπὸ τὰ κοινὰ ἔργα μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, συμπεριλαμβανομένου τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου μὲ τὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία.
.               «Ὁ οἰκουμενικὸς διάλογος εἶναι ἕνα ταξίδι. Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο τοῦ ταξιδιοῦ ἔχουμε ἕνα νέο πρόβλημα», εἶπε.
.               Στὸ ἐρώτημα ἂν ὁ οἰκουμενικὸς διάλογος μὲ τοὺς Ὀρθόδοξους θὰ μποροῦσε νὰ συν­εχισθεῖ χωρὶς τὴ συμμετοχὴ τῆς Ρωσικῆς Ἐκ­κλησίας, ὁ παπικὸς ἀξιωματοῦχος δὲν καλ­λιέργησε ψευδαισθήσεις: «Ρωτῆστε τὸν ἑαυτό σας πόσο ἀποτελεσματικὴ θὰ εἶναι ἡ ἀποδοχὴ ἑνὸς τέτοιου διαλόγου, ἂν δὲν μετέχει σ᾿ αὐτὸν μία μεγάλη Ἐκκλησία», δήλωσε στὸ CNS. Κατέληξε δὲ λέγοντας ὅτι «σὲ λίγα χρόνια ἴσως μπορέσουμε νὰ προχωρήσουμε».
.               Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι ὁ οἰκουμενιστικὸς οἶστρος ἔχει δεχθεῖ καίριο πλῆγμα. Εἶναι τὸ «κέρδος» τοῦ διχασμοῦ ποὺ προκάλεσε ἡ τραγωδία τῆς Οὐκρανίας. Καὶ ἐπαληθεύθηκε ἔτσι γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ὁ λόγος: «οὐδὲν κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ». Ὁ Θεὸς ἀποδοκιμάζει ἐμπράκτως τὴν οἰκουμενιστικὴ Βαβὲλ τῆς ἐποχῆς μας.
.               Ὅμως οἱ διαπιστώσεις τοῦ Brian Farrell δὲν εἶναι καιρὸς νὰ προβληματίσουν τοὺς Ὀρθοδόξους ποὺ μετέχουν σ᾿ ὅλη αὐτὴ τὴ διαδικασία, ὥστε νὰ ἀνακρούσουν πρύμναν πρὶν ἡ ἀποδοκιμασία τοῦ Θεοῦ ἐκδηλωθεῖ μὲ ὀδυνηρότερο τρόπο γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας;

 

Σχολιάστε

ΦΥΓΕ, ΟΙ ΠΥΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Φύγε, οἱ πύλες εἶναι ἀνοιχτὲς

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         «Φύγε, οἱ πύλες εἶναι ἀνοιχτές». Αὐτὴ εἶναι ἡ προτροπὴ τοῦ Κικέρωνα πρὸς τὸν Κατιλίνα στὸν πρῶτο ἐναντίον του λόγο. Ὁ Κικέρωνας ἦταν ὁ κορυφαῖος δικανικὸς ρήτορας τῆς Ρώμης καὶ ἐκ τῶν σημαντικοτέρων πολιτικῶν καὶ φιλοσόφων της. Μεταξὺ τῶν ἄλλων ἔμεινε στὴν ἱστορία γιὰ τοὺς τέσσερις κατὰ τοῦ Κατιλίνα λόγους του.
.         Στὸ βιβλίο του «Κικέρων – Τέσσερις λόγοι κατὰ Κατιλίνα» (ἐκδ. Βιβλ. Ἑστίας» ὁ Κων. Τσάτσος περιγράφει τὸν Κατιλίνα ὡς ἕνα πολιτικὸ ἀδίστακτο καὶ ἐπιτήδειο δημαγωγό, ποὺ παρὰ τὰ πολλὰ καὶ σοβαρὰ γιὰ τὴ Ρώμη λάθη του ἐξακολουθοῦσε νὰ ἔχει τὴ συμπάθεια τοῦ μέρους τοῦ λαοῦ, ποὺ εἶχε χάσει τὴν ἠθικὴ καὶ δημοκρατικὴ εὐαισθησία του. Ὁ ἀείμνηστος πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἐξηγεῖ τὸ γιατί:
.         «Ὅ,τι ἄρεζε στὸ πλῆθος τὸ ὑποσχότανε καὶ μοίραζε ὅ, τι μποροῦσε νὰ μοιράση καί… κατώρθωνε ἀκόμα καὶ μὲ τὰ ὄργιά του νὰ προσελκύη τὴ νεολαία τῆς Ρώμης… Τὸ 63 π.Χ ἦταν νὰ διεξαχθοῦν οἱ ἐκλογὲς γιὰ τὴν ἀνάδειξη τοῦ ὑπάτου καὶ ὁ Κατιλίνας προεκλογικὰ πάλι ὑποσχέθηκε στὸ λαὸ διαγραφὴ χρεῶν καὶ διανομὴ γαιῶν. Δημιούργησε ἔτσι πάλι ρεῦμα ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἐκλογή του, μὲ τὴν κρυφὴ ὑποστήριξη τῶν Κράσσου καὶ Ἰουλίου Καίσαρος, φαινότανε πολὺ πιθανή». Τότε στὴ Σύγκλητο οἱ ἱππεῖς συσπειρώθηκαν μὲ τοὺς πατρικίους καὶ τελικὰ ἐξελέγη ὁ Κικέρων. Πρὶν ἐκφώνησε τὸν πρῶτο «Κατὰ Κατιλίνα» λόγο του, στὶς 8 Νοεμβρίου τοῦ 63 π.Χ., ἐνώπιον τοῦ Κατιλίνα.
.         Τὸ «κατηγορῶ» κατὰ τοῦ ἀνήθικου πολιτικοῦ ἀντιπάλου του ἦταν ἀμείλικτο. Εἶπε στὴν ἀρχὴ τοῦ λόγου του: «Μέχρι πότε ἐπὶ τέλους, Κατιλίνα, θὰ κάνης κατάχρηση τῆς ὑπομονῆς μας; Ὣς πότε πιὰ θὰ μένη ἡ ἀσύδοτη μανία σου; Ποῦ θὰ καταλήξης μὲ τὴν ἀχαλίνωτή σου προκλητικότητα;… Τώρα πιὰ φανερὰ ἐπιτέθηκες ἐναντίον ὁλόκληρης τῆς πολιτείας. Τοὺς ναοὺς τῶν ἀθανάτων θεῶν, τὶς στέγες τῆς πόλης, τὴν ζωὴ ὅλων τῶν πολιτῶν, τὴν Ἰταλία τέλος ὁλόκληρη θὲς νὰ τὶς σύρης στὴν καταστροφὴ καὶ στὴν ἐρήμωση…».
.         Τὸ βράδυ τῆς 8ης Νοεμβρίου ὁ Κατιλίνας βλέποντας τὸ σὲ βάρος του κλίμα στὴ Σύγκλητο ἔφυγε ἀπὸ τὴ Ρώμη. Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα, 9 Νοεμβρίου, ὁ Κικέρων ἐκφωνεῖ στὴν Ἀγορὰ τῆς αἰώνιας πόλεως τὸν δεύτερο κατὰ Κατιλίνα λόγο του. Σὲ αὐτὸν τόνισε ὅτι δὲν ὑπῆρξε ἔθνος ποὺ ἡ Ρώμη νὰ φοβόταν, εἶχε ὅμως νοσήσει βαριὰ ἀπὸ τὴ διχόνοια καὶ τὸν ἐμφύλιο πόλεμο, ποὺ καλλιέργησε ὁ Κατιλίνας. «Ἐδῶ μέσα εἶναι οἱ ἐνέδρες. Ἐδῶ μέσα περικλείνεται ὁ κίνδυνος. Ὁ ἐχθρὸς εἶναι ἐδῶ. Σὲ μᾶς ἀνήκει νὰ πολεμήσωμε ἐναντίον τῆς χλιδῆς, τῆς ἀφροσύνης, τοῦ ἐγκλήματος», τόνισε.
.         Ὁ Κικέρων ὁλοκλήρωσε τὸν δεύτερο κατὰ Κατιλίνα λόγο του τονίζοντας ὅτι στὸν ἀγώνα μὲ τὸν ἀντίπαλό του συγκρούονται ἡ αἰδὼς μὲ τὴν ἀναίδεια, ἡ σεμνότητα μὲ τὴν ἀναισχυντία, ἡ καλὴ πίστη μὲ τὴν ἀπάτη, ἡ δικαιοσύνη, ἡ μετριοπάθεια, ἡ σύνεση καὶ ὅλες οἱ ἀρετὲς μὲ ὅλες τὶς κακίες. Ὁ Κατιλίνας τελικὰ ἡττήθηκε, ἐγκαταστάθηκε ὅμως στὴ Ρώμη ἡ ἀσθένεια τῆς διχόνοιας καὶ τῆς παρακμῆς τοῦ πολιτικοῦ της συστήματος.-

 

 

,

Σχολιάστε

Η «ΑΓΝΩΣΤΗ» ΕΟΡΤΗ!

Ἀνάρτηση 18 Μαΐου 2011

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

,

Σχολιάστε

ΚΑΤΗΧΗΤΟΠΟΥΛΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Κατηχητόπουλα μάρτυρες 

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.              Στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία τῆς Συρίας ἀναβίωσε ἡ ἱστορία τῶν μαρτύρων τῆς πρώτης Ἐκκλησίας. Μεταξὺ τῶν βαπτισμένων πιστῶν ἦσαν τότε καὶ κατηχούμενοι, πού τὴν ὥρα τοῦ βαπτίσματός τους στὴν κατακόμβη ἔκαναν ἄγρια ἔφοδο οἱ διῶκτες καὶ τοὺς θανάτωναν. Ἔτσι ὁ λευκὸς χιτώνας τῆς βαπτίσεως βαφόταν κόκκινος ἀπό τό αἷμα τοῦ μαρτυρίου. Καὶ τὸ νερὸ τῆς κολυμβήθρας κοκκίνιζε καὶ αὐτό. Γι᾽ αὐτὸ καὶ σὲ πολλοὺς τάφους τῶν κατακομβῶν ἐβρίσκουμε τὴν ἐπιγραφή: «Ἀπέθανεν ἐν τοῖς λευκοῖς».

  • Δὲν φοροῦσαν λευκά τά μικρὰ παιδιὰ στὴ Σελευκούπολι τῆς Συρίας. Ἡ καρδιά τους ὅμως ἦταν λευκή. Καὶ κάθονταν στὶς θέσεις τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου στὸν ἱ. Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου. Καὶ ρουφοῦσαν τὸ ἄδολο γάλα τῆς Πίστεως.

  • Ξαφνικὰ εἰσώρμησαν τρομοκράτες, «τζιχαντιστὲς» καὶ ἄρχισαν νὰ πυροβολοῦν τὰ ἀθῶα ἀρνία τοῦ Ἰησοῦ. Ὀκτὼ κατηχητόπουλα βρῆκαν μαρτυρικὸ θάνατο. Αὐτὸ συνέβη στὶς 12 Μαΐου 2019.

  • Πίσω ἀπό τά ἀθῶα παιδιὰ βρίσκονται οἱ πιστοὶ γονεῖς τους, ποὺ παρ᾽ ὅλους τοὺς κινδύνους, τοὺ ὑπάρχουν στὴν περιοχή, ὡδηγοῦσαν τά παιδιά τους στὴν κατήχησι τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε νὰ γίνουν συνειδητὰ μέλη της. Ἄκοῦσαν τὴ φωνὴ τοῦ Κυρίου: «Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με…». Γιὰ γονεῖς πιστούς, πού ὁδηγοῦν τὰ παιδιά τους στὸ Χριστό, ἰσχύει τὸ τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «Εἰ ἡ ρίζα ἁγία καὶ οἱ κλάδοι» (Ρωμ. ια´ 16).

  • Τὰ κατηχητόπουλα τῆς Σελευκουπόλεως πῆγαν στὸ Χριστό. Λευκοντύθηκαν στὸν οὐρανὸ μὲ ἀγγελικὴ στολή.

  • Άγανακτησι προκάλεσε ἡ σφαγὴ τῶν παιδιῶν τοῦ Χριστοῦ ἀπό συγχρόνους Ἡρῶδες. Καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ ξεσηκωθῆ κάθε διεθνὴς ὀργανισμὸς καὶ νὰ καταδικάση τὸν ἀπηνῆ διωγμὸ κατὰ τῶν χριστιανῶν. Ὅπως καὶ τὴ σφαγὴ στὴ Σρὶ Λάνκα ἀπὸ τρομοκρατικὴ ἐνέργεια φανατικῶν ἰσλαμιστῶν, μὲ θύματα διακόσιους ἐνενήντα (290) χριστιανοὺς μέσα σὲ ναὸ τὴν ἡμέρα τοῦ Πάσχα τῶν Παπικῶν!

  • Ἡ ἱστορία βεβαίως τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων θὰ λαμπρύνεται ἀπό τὴ δόξα τῶν νέων μαρτύρων, πού ἔχυσαν τὸ αἷμα τους γιὰ τὸν Χριστὸ στὴν ταραγμένη Συρία. Τὰ ὀκτὼ κατηχητόπουλα θὰ εἶναι προστάτες ἅγιοι ὅλων τῶν κατηχητικῶν σχολείων τῶν νεωτέρων χρόνων.

  • Κατηχητικὰ μὲ θερμουργοὺς κατηχητὲς καὶ κατηχήτριες ἀναδεικνύονται φυτώρια πιστῶν, ἅγιων μελῶν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, στολίδια τῆς ἐκκλησιαστικῆς συνάξεως, φῶτα «ἐν κόσμῳ».

  • Δὲν κινδυνεύουν, πρὸς τὸ παρὸν τουλάχιστον, στὴν Ἑλλάδα οἱ ἐκκλησιαστικὲς καὶ κατηχητικὲς συνάξεις ἀπό τρομοκρατικὲς ἐνέργειες τζιχαντιστῶν. Ἄλλου ὅμως εἴδους διωγμὸ ὑφίστανται τὰ παιδιὰ καὶ οἱ νέοι της Χριστιανικῆς Κατηχήσεως. Εἶναι ἡ εἰρωνεία καὶ ἡ περιφρόνησις κυρίως τῶν συνομηλίκων τους.

Οἱ μικροὶ ἄγγελοι τῆς Συρίας ἄς πρεσβεύουν γιὰ ὅλα τὰ παιδιὰ τοῦ κόσμου, καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τοὺς «συμμαθητές» τους τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων.

 

,

Σχολιάστε