ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) «Ἡ ἐκκλησιαστικὴ περιουσία ἀνήκει στὴν Ἐκκλησία καὶ μεθοδεύσεις ἀπὸ τὴν Πολιτεία στὸ πρότυπο ἐκείνων τοῦ ἀείμνηστου Τρίτση, ἢ τῆς κεμαλικῆς – ἐρντογκανικῆς Τουρκίας δὲν περνοῦν».

Ἐκκλησιαστικὴ περιουσία: Ἀρχιεπίσκοπος καὶ Πρωθυπουργὸς

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

βλ. σχετ.: Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΑ «ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΝΥΦΗ»;

.           Ἡ δήλωση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου σὲ τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ περὶ «ἀξιοποίησης τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας πρὸς ὄφελος τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου» ἦταν λάθος καὶ τὴν ἐκμεταλλεύθηκε ὁ πρωθυπουργὸς κ. Ἀλ. Τσίπρας. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐκτίμηση πολλῶν Μητροπολιτῶν. Μὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Προκαθήμενο τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, τὴν ὁποία κοινοποίησε στὰ ΜΜΕ, ὁ πρωθυπουργὸς εὐχαρίστησε τὸν κ. Ἱερώνυμο γιὰ τὴν «πρωτοβουλία» του, ἡ ὁποία θὰ εἶναι «πρὸς ὄφελος ὄχι μόνο τῶν κρατικῶν ταμείων, ἀλλὰ τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου γενικά, καθὼς ἡ Πολιτεία ἔχει ἀνάγκη κάθε δυνατῆς ὑποστήριξης…». Μὲ τὴν εὐκαιρία ὁ κ. Τσίπρας προτείνει στὸν κ. Ἱερώνυμο: «Νὰ ὑπάρξει ἄμεση ἐνεργοποίηση τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴ μελέτη καὶ ἐπίλυση θεμάτων ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος προκειμένου νὰ ἐκκινήσει ἄμεσα ὁ διάλογος γιὰ τὴν ἐπεξεργασία σχεδίου ὑλοποίησης τῆς πρότασής Σας».
.           Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος πληροφορήθηκε τὸ περιεχόμενο τῆς ἐπιστολῆς τοῦ κ. Τσίπρα εὑρισκόμενος στὸ ἐξοχικό τῆς Ζάλτσας, στὴ Βοιωτία, γιὰ μεταπασχαλινὴ ἀνάπαυση καὶ δὲν ἀπέκρυψε τὴν ἐνόχλησή του. Προφανῶς στὴ συνέντευξή του δὲν εἶπε ὅτι ἡ Ἐκκλησία παραχωρεῖ τὴν περιουσία της στὸ Δημόσιο. Οὔτε ὁ ἴδιος τὸ θέλει, οὔτε ἔχει αὐτὸ τὸ δικαίωμα ἀπὸ τοὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καὶ βέβαια οὔτε εἶχε κάποια σχετικὴ ἐξουσιοδότηση ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία. Ὅμως, ὅπως ἀκούστηκε, ἡ δήλωσή του στὴν τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ ἄφηνε περιθώριο στὸν κ. Τσίπρα νὰ τὴν ἐκμεταλλευτεῖ. Ἴσως ἀπὸ ὑπερβάλλοντα ζῆλο καὶ γιὰ νὰ δείξει τὸ ἀνθρωπιστικὸ πρόσωπο τῆς Ἐκκλησίας ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔκαμε τὸ λάθος.
.           Ἀκολούθησε νέο λάθος, πὼς δὲν βγῆκε ὁ ἴδιος νὰ ἀπαντήσει στὴν ἐπιστολὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ, εἴτε κοινοποιώντας στὰ ΜΜΕ ἐπιστολὴ ἀπάντησή του σ’ αὐτόν, εἴτε προβαίνοντας σὲ σχετικὴ διευκρινιστικὴ δήλωση στὰ ΜΜΕ. Ἀφέθηκε στὰ σημειώματα «κύκλων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς», στὶς διευκρινίσεις τοῦ διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς κ. Χάρη Κονιδάρη καὶ σὲ ἄρθρα ποὺ γράφτηκαν σὲ ἐφημερίδες, ὅπως ἡ «Καθημερινὴ» καὶ «ΤΑ ΝΕΑ». Ἡ προβολὴ τῆς ἔκφρασης τῆς δυσαρέσκειας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς στὰ ΜΜΕ ἦταν πετυχημένη, ἀλλὰ ὄχι ἐπαρκής.
.           Ὅπως διευκρινίστηκε στὰ ἄρθρα, στὰ ρεπορτὰζ καὶ στὶς δηλώσεις, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μὲ αὐτὸ ποὺ εἶπε στὴν τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ θέλησε νὰ ὑπενθυμίσει μὲ ἔμμεσο τρόπο στὴ σημερινὴ κυβέρνηση νὰ ἐνεργοποιήσει τὴν Ἀνώνυμη Ἑταιρεία μὲ τὴν ἐπωνυμία «Ἑταιρεία Ἀξιοποίησης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκίνητης Περιουσίας Α.Ε.» (Ε.Α.Ε.Α.Π. Α.Ε.), τὴν ὁποία συνέστησαν τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο, ἐπὶ κυβερνήσεως Σαμαρᾶ καὶ ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, μὲ μετοχικὸ κεφάλαιο 300.000 Εὐρὼ καὶ μὲ ποσοστὸ 50% καθένας τῶν συμβαλλομένων (Νόμος ὑπ. ἀριθμ. 4182, «Κώδικας κοινωφελῶν περιουσιῶν, σχολαζουσῶν κληρονομιῶν καὶ λοιπὲς διατάξεις», ἄρθρα ἀπὸ 83 ἕως καὶ 89, ΦΕΚ ἀριθμ. 185, τεῦχος Α´, 10 Σεπτεμβρίου 2013). Τὰ καθαρὰ ἔσοδα ἀπὸ τὴ διαχείριση, δηλαδὴ ἀφοῦ ἀφαιρεθοῦν οἱ λειτουργικὲς δαπάνες καὶ δημιουργηθεῖ τὸ σχετικὸ ἀποθεματικό, προβλέπεται νὰ περιέρχονται κατὰ ποσοστὸ 50% στὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο καὶ 50% στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν. Τὴ διαχείριση προβλέπεται νὰ τὴν ἔχει ἡ Ἀρχιεπισκοπή, ποὺ ἔχει καὶ τὴν πλειονοψηφία στὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο.
.           Ἡ σκέψη τοῦ κ. Ἱερωνύμου, ὅπως ὁ ἴδιος τὴν ἔχει ἐκμυστηρευθεῖ σὲ Ἀρχιερεῖς, εἶναι πὼς ἐπειδὴ μεγάλο μέρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας παραμένει μὲ διαφόρους τρόπους δεσμευμένο, εἴτε μὲ ἀμφισβήτηση ἀπὸ τὸ Δημόσιο καὶ ἰδιῶτες τῆς ἰδιοκτησίας της, εἴτε μὲ παρεμβάσεις τῶν Δημοσίων Ὑπηρεσιῶν καὶ τῶν ΟΤΑ, ἐλπίζει ὅτι τὸ Δημόσιο μὲ κίνητρο τὴν ἀπόκτηση τοῦ 50% τῶν καθαρῶν ἐσόδων τῆς συσταθείσας ΑΕ θὰ συναινέσει νὰ ἀπελευθερωθεῖ καὶ νὰ ἀξιοποιηθεῖ ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Περιουσία. Προφανῶς ἄλλες εἶναι οἱ σκέψεις τῆς κυβέρνησης Τσίπρα…
.           Ἕνα ἀκόμη λάθος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἶναι πὼς ἐπέλεξε οἱ ἑταῖροι στὴν Ε.Α.Ε.Α.Π. Α.Ε. νὰ μὴν εἶναι τὸ Δημόσιο καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ τὸ Δημόσιο καὶ ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, δηλαδὴ μία ἀπὸ τὶς 82 Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Προφανῶς ἔτσι ἔχει μεγαλύτερη εὐχέρεια στὶς κινήσεις του καὶ δὲν χρειάζεται νὰ δίνει λόγο στοὺς ἄλλους Ἀρχιερεῖς, μέλη τῆς ΔΙΣ καὶ τῆς Ἱεραρχίας. Αὐτὸ τὸ ἔκανε ἤδη στὴν «Ἀποστολή», ποὺ διαδέχθηκε τὴν «Ἀλληλεγγύη» καὶ φαίνεται ἱκανοποιημένος ἀπὸ τὴν ἀνεξαρτητοποίησή της ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο. Βεβαίως ἡ ἐνέργειά του δὲν συνάδει μὲ τὸ Συνοδικὸ Σύστημα καὶ μὲ τὴν κατὰ τὸ δυνατὸν μεγαλύτερη διαφάνεια καὶ ἔλεγχο ἀπὸ τὶς ἁρμόδιες Συνοδικὲς Ὑπηρεσίες.
.           Λάθος τοῦ κ. Ἱερωνύμου εἶναι ἐπίσης νὰ φαίνεται πρὸς τὴν πολιτικὴ ἐξουσία, τὴ χθεσινὴ καὶ τὴ σημερινή, ὅτι ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ κατέχει καὶ διαχειρίζεται μεγάλη περιουσία, τὴ δική της καὶ τῶν Μονῶν Πετράκη καὶ Πεντέλης, ποὺ βρίσκονται στὰ ὅριά της. Τὴν ὅλη περιουσία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, ὅπως τὸ Ὀρφανοτροφεῖο τῆς Βουλιαγμένης, τὴ διαχειρίζεται ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Κεντρικὴ Ὑπηρεσία Οἰκονομικῶν (ΕΚΥΟ)! Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τὸ γνωρίζει ἄριστα, ἀφοῦ ἐπὶ πολλὰ χρόνια, ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν, ἦταν μέλος τῆς Διοικούσας Ἐπιτροπῆς της. Ὁ ἴδιος, ὡς μέλος της ΔΕ τῆς ΕΚΥΟ, ἔχει διαχειριστεῖ τὴν πώληση πολλῶν οἰκοπέδων τῆς Βουλιαγμένης λ.χ., ὅπως ἡ σημερινὴ ΔΕ διαχειρίζεται τὰ ἀκίνητα ποὺ βρίσκονται στὰ ὅρια τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Εἶναι ἀξιοπερίεργο ὅτι ἀφήνεται νὰ κυκλοφορεῖται αὐτὴ ἡ ἀνακρίβεια.
.           Μὲ ἀφορμὴ τὸ θέμα ποὺ προέκυψε μὲ τὴ συνέντευξη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μητροπολίτες ἐκφράζουν τὴ δυσφορία τους, διότι γιὰ τὴν ἵδρυση τῆς Ε.Α.Ε.Α.Π. Α.Ε. ἐλάχιστα γνωρίζουν, ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος προχώρησε στὴν ἵδρυσή της, χωρὶς νὰ ἔρθει τὸ θέμα στὴν Ἱεραρχία καὶ αὐτὴ νὰ τὸ ἐγκρίνει, ὅπως καὶ αὐτὸ τῆς «Ἀποστολῆς», ὅτι γενικότερα γιὰ τὴν κατάσταση τῶν οἰκονομικῶν τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἔχουν συζητήσει στὴν Ἱεραρχία. Πάντως, προσθέτουν, κκλησιαστικ περιουσία νήκει στν κκλησία κα μεθοδεύσεις π τν Πολιτεία στ πρότυπο κείνων το είμνηστου Τρίτση, τς κεμαλικς – ρντογκανικς Τουρκίας δν περνον. τσι χει ποφανθε τελεσίδικα τ Ερωπαϊκ Δικαστήριο.-

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: