ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΣΗΚΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ

ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ
Τί σημαίνει νὰ σηκώσουμε τὸν σταυρό μας;
Ὁ Κύριος λέει ὅτι ὁ καθένας ἀπὸ μᾶς πρέπει νὰ σηκώσει τὸν δικό του σταυρό. Τί σημαίνει αὐτό; Ποιὸς εἶναι αὐτὸς ὁ σταυρός; Γιὰ τὸν καθένα ὁ σταυρὸς εἶναι διαφορετικὸς καὶ αὐστηρὰ προσωπικός, διότι γιὰ τὸν καθένα ὁ Θεὸς ἔχει ἑτοιμάσει τὸν δικό του σταυρό.
Ἔχει μεγάλη σημασία νὰ καταλάβουμε ποιὸς εἶναι ὁ δικός μας σταυρός, νὰ ξέρουμε ὅτι ἔχουμε σηκώσει ἐκεῖνο ἀκριβῶς τὸν σταυρὸ ποὺ μᾶς προτείνει ὁ Θεός. Εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνο νὰ ἐπινοοῦμε σταυροὺς γιὰ τὸν ἑαυτό μας. Καὶ αὐτὸ δυστυχῶς τὸ βλέπουμε συχνά. Γιὰ τὴν πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων ὁ Θεὸς ἔχει ἑτοιμάσει τὸν σταυρὸ τῆς ζωῆς μέσα στὸν κόσμο, τὸν σταυρὸ τῆς οἰκογενειακῆς καὶ τῆς κοινωνικῆς ζωῆς.
Ἀλλὰ πολλὲς φορὲς ἄνθρωπος ποὺ ἀποφάσισε νὰ ἀρνηθεῖ τὸν ἑαυτό του καὶ νὰ ἀκολουθήσει στὴν ζωὴ του τὴν ὁδὸ τοῦ Χριστοῦ δὲν πετυχαίνει τίποτα, ἐπειδὴ ἐπινοεῖ γιὰ τὸν ἑαυτὸ του σταυρὸ ποὺ τοῦ φαίνεται πιὸ σωστός. Νομίζει, παραδείγματος χάριν, ὅτι γιὰ νὰ σωθεῖ πρέπει νὰ γίνει μοναχὸς ἢ νὰ πάει στὴν ἔρημο. Αὐτὸν ὅμως τὸ δρόμο ὁ Θεὸς τὸν ἑτοίμασε γιὰ πολὺ λίγους, οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ἔχουν σταυρὸ ποὺ οἱ ἴδιοι οὔτε κὰν τὸν θεωροῦν σταυρὸ καὶ ὅταν τὸν σηκώνουν, δὲν καταλαβαίνουν ποιό βάρος ἔχουν στοὺς ὤμους τους.
Ποιό σταυρὸ ἔχουν οἱ περισσότεροι;
Ἕναν σταυρὸ ἁπλό, ὄχι τέτοιο ποὺ σήκωσαν οἱ ἅγιοι μάρτυρες καὶ ποὺ σήκωναν ὅλη τὴ ζωὴ τους οἱ ὅσιοι πατέρες στὴν ἔρημο. Ἐμεῖς ἔχουμε ἄλλο σταυρό.
Ἡ ζωή μας, ἡ ζωὴ ὅλων τῶν ἀνθρώπων, εἶναι θλίψη καὶ πόνος. Καὶ ὅλες αὐτὲς οἱ θλίψεις στὴν κοινωνικὴ καὶ τὴν οἰκογενειακὴ ζωή μας εἶναι ὁ σταυρός μας. Ὁ ἀποτυχημένος γάμος, ἡ ἀνεπιτυχὴς ἐπιλογὴ τοῦ ἐπαγγέλματος, δὲν μᾶς προκαλοῦν αὐτὰ πόνο καὶ θλίψη; Δὲν πρέπει ὁ ἄνθρωπος ποὺ τὸν βρῆκαν αὐτὲς οἱ συμφορὲς νὰ τὶς ὑπομένει; Οἱ σοβαρὲς ἀσθένειες, ἡ περιφρόνηση, ἡ ἀτιμία, ἡ ἀπώλεια τῆς περιουσίας, ἡ ζήλεια τῶν συζύγων, ἡ συκοφαντία καὶ ὅλα γενικά τὰ κακὰ ποὺ μᾶς κάνουν οἱ ἄνθρωποι, ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι ὁ σταυρός μας;
Ἀκριβῶς αὐτὰ εἶναι ὁ σταυρός μας, σταυρὸς γιὰ τὴν μεγαλύτερη πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων. Αὐτὲς εἶναι οἱ θλίψεις, ποὺ ὑποφέρουν οἱ ἄνθρωποι καὶ ὅλοι μας πρέπει νὰ τὶς σηκώνουμε, ἂν καὶ οἱ περισσότεροι δὲν τὸ θέλουν. Ἄλλα ἀκόμα καὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ μισοῦν τὸν Χριστὸ καὶ ἀρνοῦνται νὰ ἀκολουθήσουν τὸν δρόμο του, καὶ αὐτοὶ ἀκόμα σηκώνουν τὸν δικό τους σταυρὸ τοῦ πόνου.
Ποιά εἶναι ἡ διαφορὰ μεταξὺ αὐτῶν καὶ τῶν χριστιανῶν;
Ἡ διαφορὰ εἶναι ὅτι οἱ χριστιανοὶ μὲ ὑπομονὴ σηκώνουν τὸν σταυρό τους καὶ δὲν γογγύζουν κατὰ τοῦ Θεοῦ.
Ταπεινὰ μὲ χαμηλό το βλέμμα σηκώνουν μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς τους τὸ δικό τους σταυρὸ ἀκολουθώντας τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Τὸ κάνουν γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὸ Εὐαγγέλιό του, τὸ κάνουν ἀπὸ θερμὴ ἀγάπη πρὸς Αὐτόν, γιατί ὅλη τὴν σκέψη τους εἶχε αἰχμαλωτίσει ἡ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου.
Γιὰ νὰ κάνει πράξη τὴν διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου, γιὰ νὰ ἀκολουθήσει τὴν ὁδὸ τοῦ Χριστοῦ, ὁ ἄνθρωπος πρέπει ταπεινὰ καὶ ἀκούραστα νὰ σηκώνει τὸν σταυρό του, νὰ μὴν τὸν βρίζει ἀλλὰ νὰ τὸν εὐλογεῖ. Τότε μόνο τηρεῖ τὴν ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ. (…)
Σήκωσε τὸν σταυρό του καὶ ἀκολούθησε τὸν Χριστό, τὸν ἀκολούθησε σ’ ἕνα μακρινὸ δρόμο, σ’ ἕνα δρόμο γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ Κύριος εἶπε ὅτι στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν ὁδηγεῖ τεθλιμμένη ὁδός, ἡ ἀρχὴ τῆς ὁποίας εἶναι ἡ στενὴ πύλη. Καὶ ἐμεῖς θέλουμε νὰ εἶναι ἡ ὁδὸς τῆς ζωῆς μας εὐρύχωρη, χωρὶς λάκκους, πέτρες, ἀγκάθια καὶ λάσπη. Θέλουμε νὰ εἶναι στρωμένη μὲ λουλούδια. Καὶ ὁ Κύριος μᾶς δείχνει μία ἄλλη ὁδό, τὴν ὁδὸ τοῦ πόνου. Ἀλλὰ πρέπει νὰ ξέρουμε ὅτι σ’ αὐτὸ τὸν δρόμο, ὅσο δύσκολος καὶ νὰ εἶναι, ἂν μὲ ὅλη τὴν καρδιά μας στραφοῦμε στὸν Χριστό, τότε ὁ Ἴδιος μὲ ἕναν θαυμαστὸ καὶ ἀνεξήγητο τρόπο μᾶς βοηθάει. Μᾶς στηρίζει, ὅταν πέφτουμε. Μᾶς δυναμώνει καὶ μᾶς παρηγορεῖ.
Ὅταν ἀκολουθήσουμε αὐτὸ τὸν δρόμο, ὁ ὁποῖος στὴν ἀρχὴ μόνο μᾶς φαίνεται δύσκολος, ὅταν αἰσθανθοῦμε τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, ποὺ μᾶς δυναμώνει σ’ αὐτὴ τὴν πορεία, τότε μὲ χαρὰ καὶ ταπείνωση θὰ σηκώνουμε τὸν σταυρό μας καὶ θὰ πορευόμαστε μὲ βεβαιότητα, ἐπειδὴ γνωρίζουμε ὅτι ἔτσι μᾶς ἀνοίγεται ἡ εἴσοδος στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.
Αὐτὸ λοιπὸν σημαίνει νὰ μισήσουμε τὴν ψυχή μας – νὰ μισήσουμε τὴν ἀκαθαρσία της, νὰ ἀρνηθοῦμε τὸν παλαιό μας ἄνθρωπο, γιὰ νὰ σώσουμε τὴν ἀθάνατη ψυχή μας, ποὺ ὁ προορισμός της εἶναι ἡ κοινωνία μὲ τὸν Θεό.
Αὐτὸς ποὺ μὲ τέτοιο τρόπο θὰ χάσει τὴν ψυχή του, θὰ τὴν σώσει καὶ θὰ εἶναι μὲ τὸν Χριστό.
Νὰ μᾶς ἀξιώσει ὅλους ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς τῆς αἰώνιας καὶ ἔνδοξης ζωῆς μαζί Του, μὲ τὸν Πατέρα Του καὶ ὅλους τοὺς ἀγγέλους.

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: