ΑΝΑΤΟΛΗ ΕΛΠΙΔΟΣ «Ἔτσι μποροῦμε νὰ ἐλπίζουμε. Ἔτσι ἡ αὐγὴ τοῦ νέου ἔτους 2013 θὰ ἀστράφτει μὲ χρυσὲς ἐλπίδες γιὰ ὅλους μας».

Ἀνατολὴ ἐλπίδος

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»,
ἀρ. τ. 2058, 01.01.13

Ἠλ. Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.         Στὴν ἀρχὴ τοῦ νέου ἔτους τὸ νέο ἔτος τὸ συνοδεύουν οἱ ἐλπίδες ὅλων μας. Οἱ ἐλπίδες τῶν εὐχῶν μας. Αὐτῶν ποὺ δίνουμε κι αὐτῶν ποὺ παίρνουμε. Οἱ ἐλπίδες τῶν προσδοκιῶν μας. Τί κι ἂν γύρω μας ὑπάρχουν νέφη πυκνὰ ποὺ κάνουν σκοτεινὸ τὸν ὁρίζοντα τῆς ζωῆς μας; Οἱ προσδοκίες ὅλων μας βρίσκουν μὲ τὴν ἀνατολὴ τοῦ νέου ἔτους μιὰ χαραμάδα στὴν ἐλπίδα. Στὴν ἐλπίδα ποὺ ἑδράζεται πάνω στὸ νέο, τὸ καινούργιο, τὸ πρωτόγνωρο.
.         Ἀλλὰ οἱ ἐλπίδες μας δὲν μπορεῖ νὰ στηρίζονται μόνο σ᾽ ἕνα ἁπλὸ συναίσθημα. Οὔτε μπορεῖ νὰ εἶναι γεννήματα μόνο τῶν ἐκ φύσεως αἰσιοδὀξων χαρακτήρων. Οὔτε μπορεῖ νὰ ξεπροβάλλουν ἀπὸ τὴν περιρρέουσα ἑορταστικὴ ἀτμόσφαιρα ποὺ ἀσυναίσθητα τὶς ὑποβάλλει. Οἱ ἐλπίδες μας πρέπει νὰ βασίζονται στὴν πραγματικότητα. Νὰ ξεκινοῦν ἀπὸ ὑπαρκτὰ δεδομένα ποὺ εἴτε ὁ χρόνος, εἴτε ὁ κόπος καὶ ἡ προσπάθεια, εἴτε ὁ ὁποιοσδήποτε ἄλλος παράγοντας θὰ τὰ ἐνσαρκώσει. Ἀνέτειλε νέο ἔτος! Γιορτάζουμε καὶ πάλι, ὅπως ἔχουμε συνηθίσει, τὸν ἐρχομό του. Μὲ εὐχές, προσδοκίες κι ἐλπίδα. Γιὰ ὅσους μποροῦν νὰ ἐλπίζουν ἀκόμα. Γιατί κάποιοι ἔχουν πάψει πρὸ πολλοῦ νὰ ἐλπίζουν. Κι ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι ἴσως ἐλπίζουν σ᾽ ἕνα ὄνειρο, σὲ μιὰ ἀκαθόριστη προσδοκία. Σ᾽ ἕνα ψέμα δηλαδή! Γιατί, λένε μερικοί, εἶναι καλύτερα νὰ ἐλπίζεις σ᾽ ἕνα ψέμα, κι ἂς τὸ ξέρεις ὅτι εἶναι ψέμα, ἀπὸ τὸ νὰ μὴν ἐλπίζεις πουθενά. Γιατί, ἂν τὸ ἐξετάσεις καλύτερα, ποὺ ἀλήθεια νὰ στηρίξεις τὶς ἐλπίδες σου; Στὴν πτωχευμένη οἰκονομία μας; στὴν αὐξανομένη ἀνεργία; στὴν ἀνυπαρξία προσώπων ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ἡγηθοῦν μίας προσπαθείας γιὰ καλύτερες μέρες;
.         «Ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζώντι», ἔγραψε ὁ μέγας ἀπόστολος Παῦλος (Α´ Τιμ. δ´ 10). Οἱ ἐλπίδες μας δὲν εἶναι ἀκαθόριστες, νεφελώδεις, μόνο γεννήματα τῶν πόθων μας. Ἔχουμε στηρίξει τὶς ἐλπίδες μας στὸν ζῶντα Θεό.
.         Οἱ ἐλπίδες μας στηρίζονται σ᾽ ἕνα πρόσωπο: τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τοῦ Θεοῦ ποὺ ἔκλινε οὐρανοὺς καὶ κατέβη. Αὐτοῦ ποὺ ἔγινε νήπιο γιὰ τὴν δική μας σωτηρία, γιὰ τὴν δική μας ἀνόρθωση. Οἱ ἐλπίδες μας στηρίζονται στὴν παντοδυναμία Του, στὴν παγγνωσία Του, στὴν ἄπειρη ἀγάπη Του. Οἱ ἐλπίδες μας πηγάζουν ἀπὸ τὸν ἀδιάψευστο λόγο Του: «Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον» (Ἰω. ιϛ´ 33). Στέρεψε ἡ ἐλπίδα στὸν κόσμο μας ἀπὸ τότε ποὺ οἱ ἄνθρωποι ἔπαψαν νὰ ἐλπίζουν στὸν Ἰησοῦ Χριστό. Πτωχεύσαμε πρῶτα ἐσωτερικά, πνευματικά, καὶ κατόπιν πτωχεύσαμε καὶ ὑλικά, γιατί χλευάσαμε τὴν θεόπνευστη παρότρυνση «ἐπιρριψον ἐπὶ Κύριον τὴν μέριμνάν σου, καὶ αὐτὸς σὲ διαθρέψει» (Ψαλμ νε´ [55] 23). Στήριξε στὸν Κύριο τὴν ἐλπίδα σου, ἀνάθεσε σ᾽ Ἐκεῖνον κάθε ἀγωνία καὶ μέριμνά σου, καὶ Αὐτὸς θὰ ἐξασφαλίσει τὴν διατροφή σου.

*  *  *

.         Καινούργιος χρόνος! Νέα ἀρχή! Ἂς τὸν ξεκινήσουμε μὲ τὴν ἐλπίδα μας στηριγμένη πάνω σ᾽ Αὐτόν! Στὸν Ἰησοῦ Χριστό, ποὺ εἶναι «ἡ ἐλπὶς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς καὶ τῶν ἐν θαλάσσῃ μακράν». Ἀλλὰ δὲν μποροῦμε νὰ ἐλπίζουμε στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ νὰ ἀντλήσουμε ἐλπίδα ἀπὸ Αὐτόν, ἂν κάτι μᾶς χωρίζει ἀπὸ κοντά Του, ἂν κάτι μᾶς ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν ἀγάπη Του. Γι᾽ αὐτὸ ἡ πραγματικὴ ἐλπίδα ἀνατέλλει ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει πραγματικὴ καὶ βαθιὰ μετάνοια, συναίσθηση δηλαδὴ ὅτι ἀπομακρυνθήκαμε ἀπὸ τὸν δρόμο τῶν ἐντολῶν Του – γι᾽ αὐτὸ μαράθηκε καὶ ἡ ἐλπίδα στὶς καρδιές μας. Ἐπιστροφὴ λοιπόν. Ἐπιστροφὴ ἐν μετανοίᾳ στὸ ἔλεος καὶ στὴν ἀγάπη Του. Ἐπιστροφὴ μὲ πίστη ὅτι «οὐκ ἐστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία» (Πράξ. δ´ 12). Μὲ πίστη ἰσχυρὴ στὸ πρόσωπό Του. Μὲ πίστη βαθιὰ στοὺς λόγους Του. Γιατί ἡ πίστη αὐτὴ γεννᾶ τὴν χαμένη ἐλπίδα μας. Καὶ τέλος μὲ ἀγάπη. Μὲ ἀγάπη στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ ἀλλὰ καὶ μὲ ἀγάπη ἀνυπόκριτη στὸν διπλανό μας. Στὸν πλησίον μας. Γιὰ νὰ βλέπουμε μὲ τὴν ἔμπρακτη ἀγάπη ν᾽ ἀνατέλλει ἡ ἐλπίδα καὶ στὰ πρόσωπα τῶν ἄλλων. Ἔτσι μποροῦμε νὰ ἐλπίζουμε. Ἔτσι ἡ αὐγὴ τοῦ νέου ἔτους 2013 θὰ ἀστράφτει μὲ χρυσὲς ἐλπίδες γιὰ ὅλους μας. Ἐλπίδες ποὺ δὲν θὰ σβήσουν ποτέ, γιατί θὰ στηρίζονται καὶ θὰ φωτίζονται ἀπὸ τὸν ἀνέσπερο Ἥλιο τῆς δικαιοσύνης, τὸν Ἰησοῦ Χριστό. Καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιά.

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: