ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ «Ἀκόμη καὶ τὰ κοσμικὰ νομοσχέδια τίθενται σὲ ἀνοιχτὴ διαβούλευση. Χειρότεροι καὶ ἀπὸ τοὺς κοσμικοὺς θὰ γίνουν οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἄρχοντες;»

ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ»

.              Κατηγοροῦν κάποιοι μεγαλόσχημοι τοὺς κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς ἐκείνους ποὺ ἔχουν κάποιες ἐπιφυλάξεις γιὰ τὴν ἐπικείμενη Μεγάλη Σύνοδο, ὅτι δὲν κάνουν ὑπακοὴ στὴν Ἐκκλησία καὶ δὲν δείχνουν πειθαρχία. Καὶ ὅταν λέγουν Ἐκκλησία, ἐννοοῦν αὐτάρεσκα καὶ ἀταπείνωτα τὸν ἑαυτό τους ἢ κάποια ἐκκλησιαστικὰ κέντρα ἀποφάσεων καὶ κάποια πρόσωπα ὑψηλὰ ἱστάμενα στὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ ἱεραρχία.
.              Δὲν ὑπάρχει ὅμως χειρότερο ἐπιχείρημα μέσα στὴν ἱστορία τῆς Πίστεως ἀπὸ τὸ νὰ χρησιμοποιεῖται ἡ ἀρετὴ τῆς ὑπακοῆς καὶ ἡ ἀνάγκη τῆς ἑνότητος γιὰ τὴν ἀναίρεση τοῦ θεοσδοτου δώρου τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς λογικῆς καὶ μάλιστα μὲ ἀποτέλεσμα τὴν παραχάραξη τῆς Ἀλήθειας.
.              «Αὐτοῦ ἀκούετε», φωνάζει ὁ Ἅγιος Θεὸς ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ θαβωρίου ὅρους τῆς Μεταμορφώσεως. Ὁ δὲ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέγει χαρακτηριστικά: «ποίησον φίλους διὰ τὸν Χριστὸν καὶ ἐχθροὺς διὰ τὸν Χριστόν». Δὲν ὑπηρετοῦμε λοιπὸν πρόσωπα οὔτε κολακεύουμε καὶ χαϊδεύουμε ἀξιώματα καὶ θρόνους χάριν τοῦ ὁποιουδήποτε δικοῦ μας συμφέροντος καὶ σὲ βάρος τῆς ἀλήθειας. Τὴν Ἀλήθεια καὶ τὸν Χριστὸ ὑπηρετοῦμε «πάσῃ θυσίᾳ». Δηλαδή, «ὦ ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ» ἐπικριτὲς τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς δημοκρατίας, τί ἔπρεπε νὰ κάνει ὁ ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικὸς στὴ ψευδοσύνοδο τῆς Φερράρας Φλωρεντίας σύμφωνα μὲ τὴ δική σας σκέψη; Νὰ ὑπακούσει στὸν πατριάρχη καὶ στὸ βασιλιὰ σὲ βάρος τῆς ἀλήθειας καὶ νὰ ὑπογράψει τὴν ὑποταγὴ στὸν Πάπα; Μ κριβς ατ στάση του, ατ τ ΟΧΙ, ελογήθηκε π τ Θε κα παινέθηκε π τ λα κα παραμένει μέχρι σήμερα «τλας τς ρθοδοξίας».
.              Μέσα στν ρθόδοξη κκλησία λοιπν τίποτε δν εναι ατονόητο κα δεδομένο. Τί σημαίνει ὅτι κάποιος εἶναι Πατριάρχης ἢ Ἐπίσκοπος ἢ Θεολόγος; Πόσους τέτοιους ἔχει καταδικάσει καὶ ἀναθεματίσει ἡ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας ὡς αἱρετικούς; Ἀκόμη καὶ πολυπληθεῖς συνόδους ἀνακήρυξε ληστρικές. Ὅλοι κρίνονται στὴν Ὀρθοδοξία.
.              Πρωτίστως πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι Ἐκκλησία εἴμαστε ὅλοι. Κλῆρος καὶ λαός. Εἴμαστε «ὁ Χριστὸς καὶ ἐμεῖς μέσα στοὺς αἰῶνες», ὅπως λέγει ὁ ἱερὸς Αὐγουστίνος. Ἐκκλησία εἶναι Ὁ Χριστός, Τὸ Εὐαγγέλιο, Ἡ Ἀλήθεια, ὁ Ἐπίσκοπος, Τὸ Ἱερατεῖο, Τὸ Θυσιαστήριο καὶ Ὁ πιστὸς Λαός. Ὅλα μαζί. Ὄχι λαοκρατία οὔτε ὅμως καὶ κληρικοκρατία. Ὄχι ἀναρχία οὔτε ὅμως καὶ ἰσοπεδωτικὴ ὁμοιομορφία. Συνοδικότητα καὶ Ὁμοφωνία. Τὸ τεκμήριο τῆς Ἀλήθειας τελικὰ βρίσκεται στὸν πιστὸ λαό. Τὸ εἶπαν αὐτὸ οἱ Πατριάρχες τῆς Ἀνατολῆς στὸν Πάπα τὸ 1848: «…Ἔπειτα παρ᾽ ἡμῖν οὔτε Πατριάρχαι οὔτε Σύνοδοι ἐδυνήθησαν ποτὲ εἰσαγαγεῖν νέα, διότι ὁ ὑπερασπιστὴς τῆς θρησκείας ἐστιν αὐτὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι αὐτὸς ὁ λαός, ὅστις ἐθέλει τὸ θρήσκευμα αὐτοῦ αἰωνίως ἀμετάβλητον καὶ ὁμοειδὲς τῷ τῶν Πατέρων αὐτοῦ, ὡς ἔργῶ ἐπειράθησαν καὶ πολλοὶ τῶν ἀπὸ τοῦ σχίσματος Παπῶν τε καὶ Πατριαρχῶν Λατινοφρόνων μηδὲν ἀνύσαντες…».
.              Ὁ Χριστός μας ἐπίσης ὅταν ἀπέστειλε τοὺς μαθητές Του στὰ ἔθνη, τοὺς εἶπε «διδάσκοντες αὐτοὺς πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν», δηλαδή : «δὲν θὰ λέτε ἄλλα ἀντ᾽ ἄλλων καὶ δικά σας πράγματα, ἀλλὰ μόνο ὅλα ὅσα σᾶς ἔδωσα Ἐγὼ ὡς ἐντολές».
.              Λοιπόν, δὲν ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ διαβάζουμε καὶ νὰ κρίνουμε, ἂν αὐτὰ ποὺ ἑτοιμάζονται στὴ Μεγάλη Σύνοδο εἶναι μέσα στὴν Ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας; Δὲν κατακρίνουμε πρόσωπα, κείμενα κρίνονται μὲ βάση τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὴν ἱερὰ Παράδοση.
.              Ἔλεος ! Καὶ αὐτὸ τὸ πανανθρώπινο δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας τῆς σκέψεως καὶ τοῦ λόγου θὰ τὸ στερήσουν οἱ ἀρνητὲς τῆς πολυφωνίας καὶ τῆς συνοδικότητος; Δηλαδὴ δὲν πρέπει νἐκφράσουν τὴ γνώμη τους κληρικοί, θεολόγοι, ἐπίσκοποι, Ἅγιον Ὄρος, ἀδελφότητες; Ἀκόμη καὶ τὰ κοσμικὰ νομοσχέδια τίθενται σἀνοιχτὴ διαβούλευση. Χειρότεροι κα π τος κοσμικος θ γίνουν ο κκλησιαστικο ρχοντες;
.              Θεολογικὰ κείμενα κρίνονται λοιπόν, καθὼς πρέπει νὰ γίνεται, ἀπὸ τὸν συμμετέχοντα εὐσεβῆ λαό, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι ὑποδεέστερος στὴν ἔρευνα καὶ ἀποτίμηση τῆς ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ. Δν εναι τυφλ ποντίκια ο νθρωποι οτε ζαλισμένο κοπάδι ο Χριστιανοί.
.              Ποῦ φτάσαμε ἐπιτέλους; Νὰ ἀντιγράφωνται στὴν Ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ παπικὲς ἰσοπεδωτικὲς πρακτικὲς καὶ νὰ μιμεῖται ἡ ἀνελεύθερη κομματικὴ πειθαρχία τῶν πολιτικῶν σχηματισμῶν; Δυστυχῶς.
.              Ἀσφαλῶς καὶ δὲν θὰ τοὺς ἀκολουθήσει σὲ αὐτὸ τὸ δρόμο ὁ Πιστὸς Λαὸς οὔτε θὰ αὐτοκαταργηθεῖ, ἐπειδὴ τὸ θέλουν μερικοί.

 

Advertisements

 1. #1 ἀπὸ τὸν/τὴν ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΝΑΝΗΣ στὶς 26 Μαΐου 2016 - 12:17 π.μ.

  Εἶναι, πλέον, φανερὸ ὅτι κάποιοι ἀπὸ τοὺς πρωτουργοὺς καὶ θερμοὺς ὑπερμάχους τῆς συγκλήσεως τῆς ψευδο-συνόδου τοῦ Κολυμπαρίου ἔχουν ὄχι ἁπλῶς θορυβηθεῖ ἀλλά, κυριολεκτικῶς, πανικοβληθεῖ ἀπὸ τὸ μέγεθος καὶ τὴν ἀποφασιστικότητα τῆς ἄχρι τοῦδε ἐκδηλωθείσης ἀντιδράσεως ἀναφορικὰ μὲ τὴ σύγκληση καὶ τὸ θεματολόγιό της, (ἐπὶ τῇ βάσει τῶν προβληματικῶν προσυνοδικῶν κειμένων ποὺ ὑπηρετοῦν κάλλιστα τὸν οἰκουμενιστικὸ συγκρητισμὸ καὶ τὴ νόθευση τοῦ Ὀρθοδόξου Ἤθους ἀλλὰ καὶ τῶν ἀντικανονικῶν μεθοδεύσεων ποὺ ἀκολουθήθηκαν διὰ τοῦ ἀποκλεισμοῦ τῆς πλειοψηφίας τῶν ἐν ἐνεργείᾳ μητροπολιτῶν ἀπὸ τὴ συμμετοχὴ στὶς ἐργασίες της ἀλλὰ καὶ τῆς μετατροπῆς τῆς πλειοψηφίας τῶν ὅσων πρόκειται νὰ συμμετάσχουν σὲ αὐτὴ σὲ εἶδος τι “γλάστρας”, κατὰ τὴν προσφυᾶ ἔκφραση τοῦ Φλωρίνης Θεοκλήτου, καὶ γιὰ τὰ ὁποῖα ἀσκήθηκε ὑπὸ τῶν ἐπαϊόντων καταλυτικὴ καὶ ἐξουθενωτικὴ κριτική), ἀλλὰ καί, κυρίως, ἀπὸ τὴ διαφαινόμενη διάθεση ἀποδοκιμασίας καὶ ἀρνήσεως συμμορφώσεως πρὸς τὸ περιεχόμενο τῶν τυχὸν ὑπ᾽ αὐτῆς ληφθησομένων ἀποφάσεων ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ὀρθοφρονοῦντος κλήρου καὶ λαοῦ.
  Γι᾽ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸ λόγο ἔχουν ἐπιστρατεύσει διαφόρους ἐκκλησιαστικοὺς καὶ θεολογικοὺς παράγοντες φιλο-πατριαρχικοῦ, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, προσανατολισμοῦ, “διατρεχόντων” τὸ διαδίκτυο, προκειμένου νὰ δικαιολογήσουν τὰ ἀδικαιολόγητα, σχετικῶς, διὰ τῆς παμπαλαίας καὶ δοκιμασμένης μεθόδου τῆς σοφιστείας.
  Πληροφοροῦμε τοὺς θεράποντες τῆς σκοπιμότητας ὅτι, κατὰ τὸ δὴ λεγόμενο, “λογαριάζουν χωρὶς τὸν ξενοδόχο”! Τουτέστιν χωρὶς τὸν ἔντιμο κλῆρο καὶ πιστὸ λαό, τὸ ἀγωνιστικὸ καὶ ὁμολογιακὸ φρόνημα τοῦ ὁποίου ἀδυνατοῦν νὰ κάμψουν ὅσες μεθοδεύσεις καὶ ἂν ἀκολουθήσουν πρὸς τοῦτο καὶ ὅ,τι καὶ ἂν σοφισθοῦν γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ συγκεκριμένου σκοποῦ.
  Ὑπενθυμίζουμε στοὺς προαναφερθέντες στυλοβάτες τοῦ ἑτοιμόρροπου οἰκοδομήματος τῆς “συνόδου” τῆς Κρήτης τί διαλαμβάνει, σχετικῶς, ἡ μνημειώδης ἐγκύκλιος τῶν πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς τοῦ ἔτους 1848: «Ἔπειτα παρ᾽ ἡμῖν οὔτε Πατριάρχαι οὔτε Σύνοδοι ἐδυνήθησαν ποτὲ εἰσαγαγεῖν νέα, διότι ὁ ὑπερασπιστὴς τῆς θρησκείας ἐστιν αὐτὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι αὐτὸς ὁ λαός, ὅστις ἐθέλει τὸ θρήσκευμα αὐτοῦ αἰωνίως ἀμετάβλητον καὶ ὁμοειδὲς τῷ τῶν Πατέρων αὐτοῦ, ὡς ἔργῳ ἐπειράθησαν καὶ πολλοὶ τῶν ἀπὸ τοῦ σχίσματος Παπῶν τε καὶ Πατριαρχῶν Λατινοφρόνων μηδὲν ἀνύσαντες…».
  Ἐχέτωσαν, λοιπόν, τοῦτο ὑπ᾽ ὄψιν! Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δὲν ἀποτελεῖ φέουδο καὶ τιμάριο μίας δράκας ἐπιόρκων ἀρχιερέων ποὺ στανικῷ τῷ τρόπῳ μποροῦν νὰ ἐπιβάλλουν στὶς συνειδήσεις τοῦ λοιποῦ κλήρου καὶ τοῦ πιστοῦ λαοῦ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἀποφάσεών τους ποὺ ἀλλοιώνουν τὸ Ὀρθόδοξο Δόγμα καὶ ἀνατρέπουν τὸ Ὀρθόδοξο Ἦθος ἀλλὰ τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ ποὺ πορεύεται συντονίζοντας τὸ βηματισμὸ τῶν μελῶν Του μὲ τὴν ἀναλλοίωτη καὶ μὴ ἐπιδεκτικὴ τροποποιήσεων, ἀφαιρέσεων ἢ προσθηκῶν παρακαταθήκη ποὺ ἔλαβε ἀπὸ τὸν Χριστό, τοὺς ἁγίους Ἀποστόλους καὶ τὴ χορεία τῶν Πατέρων.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: