«Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗ γιά τήν κρίση, τήν παιδεία, τά ἐθνικά θέματα» (Βιβλιοπαρουσίαση)

Βιβλιοπαρουσίαση

Γράφει ὁ Κώστας Β. Καραστάθης
γιὰ τὸ βιβλίο τοῦ 
Κωνσταντίνου Ἰ. Χολέβα:
«Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗ γιά τήν κρίση,
τήν παιδεία, τά ἐθνικά θέματα»,
Ἐκδόσεις Ἀρχονταρίκι, 2015

 .             Σέ μιά ἐποχή κρίσεως τῶν πάντων, ἀβεβαιότητας, ἀνασφάλειας καί ἀδιε­ξόδων, πού ὁ καταχρεωμένος Ἕλληνας μέ θλίψη καί ἀπογοήτευση μετράει καί ξαναμετράει τούς φίλους του σέ μιά πλατειά Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ἐποχή χρονίων δυσεπίλυτων ἐθνικῶν, οἰκονομικῶν καί ἐκπαιδευτικῶν θεμάτων, ἔρχεται τοῦτο τό βιβλίο τοῦ γνωστοῦ πολιτικοῦ ἐπιστήμονος, λογίου καί δημοσιογράφου κ. Κωνστα­ντίνου Χολέβα νά προσφέρει τή δική του ἑλληνορθόδοξη πρόταση γιά τήν ἐπίλυση ὁρισμένων ἀπό αὐτά.
.             Ἕνα γνήσιο ἑλληνορθόδοξο πνεῦμα διαποτίζει κάθε σελίδα αὐτοῦ τοῦ βιβλίου, ἐνῶ ὁ λόγος του ρέει σαφής καί γλαφυρός. Κοινό χαρακτηριστικό στοιχεῖο ὅλων σχεδόν τῶν κειμένων του εἶναι τό ἀξιακό δίδυμο πού διέσωσε μέχρι σήμερα τήν Ἑλλάδα ἀπό μύριους κινδύνους: ἡ Ὀρθόδοξη πίστη καί ἡ ἀγάπη γιά τήν Πατρίδα! Σ’ αὐτές τίς δύο διαιώνιες καί ἀπαρασάλευτες ράγες βρίσκεται τροχιοδοτημένη ἡ ἱστορική πορεία τοῦ ἔθνους μας Καί ὁ κατά καιρούς ἐκτροχιασμός του ἀπό αὐτές ἔχει στοιχίσει πολύ ἀκριβά στό ἑλληνικό ἔθνος.
.             Περίλαμπρες προσωπικότητες τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας δίνουν τά θέματα τοῦ α΄μέρους τοῦ βιβλίου: «Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί ἡ Ἑλληνική Παιδεία», «Ὅ Ἅγιος Νεόφυτος καί τά δεινά τῆς Κύπρου», «Ὁ Ἰωάννης Βατάτζης ὡς πρότυπο Κυβερνήτη», «Ὁ Ὅσιος Νικάνωρ καί ἡ ἐπιβίωση τοῦ γένους μας», «Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ὡς πνευματικός πατέρας τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως», καθώς καί «Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς καί ἡ παιδεία τοῦ Γένους», «Ὁ Ἅγιος Νικόδημος καί ἡ πνευματική προετοιμασία τοῦ 1821», «Ὀρθοδοξία καί πατρίδα στήν πολιτική τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια», «Ὁ Κωστῆς Παλαμᾶς, τό Βυζάντιο καί ἡ ἐποποιΐα τοῦ 1912 -13», «Ὁ Χρυσόστομος Σμύρνης καί οἱ μιμητές τοῦ Στεργιάδη», «Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὑπέρ τοῦ Γένους καί τῆς Πατρίδος».
.             Καί δέν ἀντέχουμε στόν πειρασμό νά μή μεταφέρουμε ἐδῶ λίγα χαρακτηριστικά ἀποσπάσματα ἀπό τά πολυσήμαντα κείμενα τοῦ βιβλίου:
.             «Ὁ Βατάτζης διατρανώνει τήν ἑλληνική του συνείδηση μέ τήν περίφημη ἐπιστολή του πρός τόν πάπα Γρηγόριο Θ΄ τό 1237. Τοῦ γράφει ὅτι οἱ βυζαντινοί αὐτοκράτορες εἶναι ἑλληνικῆς καταγωγῆς καί ὅτι ἀπό τό γένος τῶν Ἑλλήνων μετεδόθη ἡ σοφία σ’ ὅλον τόν κόσμο» (σελ.39).
.             «Ἄν κάποιος θαρραλέος καί φιλότιμος δάσκαλος ἔλεγε στούς μαθητές του λίγα λόγια γιά τόν Ὅσιο Νικάνορα καί τό μοναστήρι του, οἱ νέοι μας καί οἱ νέες μας θά μάθαιναν ὅτι πολλοί κληρικοί καί μοναχοί ἐπί Τουρκοκρατίας κράτησαν ὄρθια τήν ἐθνική συνείδηση ἀποτρέποντας τούς ἐξισλαμισμούς» (σελ. 49).
.             «Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός δέν πῆρε τουφέκι στά χέρια του, ἀλλά μέ τήν πνευματική καί ἠθική ἀναγέννηση τῶν ὑποδούλων προετοίμασε τό ἔδαφος γιά τή μεγάλη Ἑλληνική Ἐπανάσταση» (σελ. 52).
.             «Μέ τή διδασκαλία καί τά συγγράμματά του (ὁ Ἅγιος Νικόδημος) στερέωσε τήν Ὀρθή Πίστη, τήν Ὀρθοδοξία καί ἀπέτρεψε τούς ἐξισλαμισμούς, συνεχίζοντας ἔτσι τό ἔργο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ» (σελ. 65).
.             «Οἱ Ρῶσοι τόν ἀξιοποίησαν (τόν Ἰωάννη Καποδίστρια) ὡς ὑπουργό τῶν ἐξωτερικῶν, οἱ Ἑλβετοί τόν τιμοῦν ὡς θεμελιωτή τῆς Ἑλβετικῆς Συνομοσπονδίας τῶν καντονίων, οἱ Γάλλοι τόν εὐγνωμονοῦν, διότι ἐμπόδισε τόν Τσάρο καί τούς ἄλλους ἡγέτες ἀπό τό νά τεμαχίσουν τήν ἡττημένη Γαλλία τοῦ Ναπολέοντα (σελ. 78». «Ἡ Ὀρθοδοξία ἦταν ἡ βάση κάθε σκέψης καί πράξης του (τοῦ Καποδίστρια). Θεμελίωσε τήν παιδεία μέ κύριο μάθημα τά Ὀρθόδοξα θρησκευτικά…». Καί παρακάτω: «Προέβαλλε τήν ἐθνική ταυτότητα τῶν Ἑλλήνων γράφοντας στούς ξένους πολιτικούς ὅτι Ἕλληνες εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι παρά τήν δουλεία δέν ἔπαυσαν νά ὁμολογοῦν τήν πίστη τους στήν Ἀνατολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί νά μιλοῦν τή γλῶσσα τῶν πατέρων τους» (σελ. 79).
.             «Θά μποροῦσε (ὁ ἅγιος Χρυσόστομος Σμύρνης) νά διαφύγει μέ τή βοήθεια τοῦ Ἀμερικανοῦ προξένου Τζόρτζ Χόρτον ἤ τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ὅμως ἀρνήθηκε νά ἐγκαταλείψει τό ποίμνιό του καί ἀπήντησε ὅτι ἡ ἀποστολή τῶν Ἑλλήνων κληρικῶν εἶναι νά πεθαίνουν μαρτυρικά καί ὄχι νά δραπετεύουν» (σελ.90).
.             Σ’ ὅλους τούς Ἁγίους τῆς Ὀρθοδοξίας μας καί σ’ ὅλα τἀ ἱστορικά πρόσωπα, γιά τά ὁποῖα ὁ σ. κάνει λόγο στό βιβλίο του, διακρίνεται ἡ ὀρθή πίστη του καί ἡ ἀγάπη πρός τήν πατρίδα του.

.             Τό β´ Μέρος τοῦ βιβλίου περιλαμβάνει ἄρθρα καί ὁμιλίες του τοῦ σ., ἀρκετά τῶν ὁποίων εἶναι ἰδιαιτέρως ἐπίκαιρα, ὅπως «Ἡ Ἐκκλησία καί ἡ πολιτεία μέσα ἀπό τίς φλόγες τοῦ 1821», «Ἡ Θεσσαλονίκη καί ὁ Ἑλληνισμός εὐχαριστοῦν τόν Ἅγιο Δημήτριο», «Ἡ Θεσσαλονίκη τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ», καί ἄλλα θέματα πού ἀναφέρονται στά Ψαρά, στούς  Ἐλεύθερους Πολιορκημένους, στήν Κύπρο, στούς Ἀρβανίτες κ. ἄ. Στό ἄρθρο του «Ἡ Εὐρυτανία καί ἡ ἑλληνορθόδοξη αὐτοσυνειδησία μας» προβάλλει τή μεγάλη συμβολή αὐτῆς τῆς πλέον ὀρεινῆς περιοχῆς τῆς χώρας μας στή διατήρηση τῆς πίστεως καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ μέ τούς Διδασκάλους της Ἀναστάσιο Γόρδιο, Σέργιο Μακραῖο, Ἰωάννη Δημητριάδη, τούς Νεομάρτυρές της Κυπριανό κ. ἄ. ἀλλά καί τόν ἀνδρεῖο στρατηγό τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου Χαράλαμπο Κατσιμῆτρο. Ἐπίσης ἰδιαίτερη βαρύτητα παρουσιάζουν τά θέματα «Ἡ κατασκευή μειονοτήτων καί διαστρέβλωση τῆς Ἱστορίας μας», καί «Μακεδονικό: Ἡ κατασκευή ἑνός τεχνητοῦ ἔθνους». Τό τελευταῖο θέμα ἔχει ἐπανειλημμένως ἀπασχολήσει τόν συγγραφέα ὑπό τήν δημοσιογραφική ἰδιότητά του. Πράγματι, οὐδείς ἄλλος δημοσιογράφος ἔχει μέ τόση θέρμη ἀγωνισθεῖ, ὅση ὁ Κ. Χολέβας, γιά τήν περιφρούρηση τοῦ ἱεροῦ ὀνόματος τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας του, τῆς Μακεδονίας.

.             Τό γ´ Μέρος τοῦ βιβλίου ἐπιγράφεται «Οἱ ρίζες μας χαράσσουν τήν προοπτική μας» καί ὅλα τά θέματά του ἀφοροῦν στή διάσωση καί διατήρηση τῆς ἑλληνορθόδοξης ταυτότητάς μας, ἡ ὁποία ὁδήγησε τό γένος μας σέ μεγαλουργήματα κατά τίς εἰρηνικές περιόδους, σέ θαυμαστές νίκες κατα τίς πολεμικές, ἀλλά καί στή σωτηρία του κατά τά σκοτεινά χρόνια τῆς ὑποδούλωσης. Ἰδιαίτερο πρός τοῦτο βάρος ἀποδίδει στήν Ἐκπαίδευση καί, κυρίως, στή διδασκαλία τῆς Ἱστορίας.

.             Τό συμπέρασμα πού δίνουν ὅλα τά κείμενα αὐτῆς τῆς συλλογῆς εἶναι ὅτι πράγματι σήμερα παρά ποτέ γι’ αὐτόν τόν τόπο ἡ ἑλληνορθόδοξη πρόταση εἶναι πλέον ἀναγκαία γιά τήν κρίση πού διερχόμαστε, γιά τήν παιδεία καί τά ἐθνικά θέματα. Καί αὐτό τό συμπέρασμα ὁ συγγραφέας θέτει ὡς τίτλο καί ἐπιστέγασμα τῶν θαυμάσιων κειμένων του.

                                     Κώστας Β. Καραστάθης

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: