Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ «Ἂς νουθετήσουμε κάποτε ἐκκλησιολογικὰ τοὺς ἀτάκτους Λατίνους καὶ ἂς μὴν βγάζουμε μόνοι τὰ μάτια μας, ἐν ὀνόματι μιᾶς καινοφανοῦς καὶ κενοδόξου “Ὀρθόδοξης” ἐκκλησιολογίας περὶ Πρωτείου» (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ συνάντηση τῶν Ἱεροσολύμων

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.            Ἡ προσεχὴς συνάντηση τῶν Ἱεροσολύμων μεταξὺ τοῦ Πάπα Ρώμης κ. Φραγκίσκου καὶ τοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου περισσότερο γίνεται στὸ πλαίσιο τῶν ἐπικοινωνιακῶν σχεδίων τοῦ ἡγεμόνα τοῦ Βατικανοῦ, παρὰ γιὰ ἐκκλησιαστικοὺς καὶ θεολογικοὺς λόγους. Ἡ συνάντηση προβλέπεται γιὰ τὴν 25η προσεχοῦς Μαΐου, ἡμέρα Κυριακὴ στὶς 6.15 μ.μ καὶ θὰ κρατήσει λιγότερο ἀπὸ 45´. Σύμφωνα μὲ τὰ λεχθέντα ἀπὸ τὸν ἐκπρόσωπο Τύπου τοῦ Βατικανοῦ καὶ τὸἈνακοινωθὲν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως αὐτὴ θὰ πραγματοποιηθεῖ μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 50 ἐτῶν ἀπὸ τὴ συνάντηση στὴν Ἁγία Γῆ τοῦ Πάπα Παύλου Ϛ´ καὶ τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου. Μέσα στὰ λίγα αὐτὰ λεπτὰ τῆς ὥρας, κατὰ τὸἈνακοινωθὲν τοῦ Φαναρίου, “θὰ προωθηθεῖ ἡ εἰρήνη, ἡ ἀγάπη, ἡ καταλλαγὴ καὶ ἡ ἑνότητα τοῦ Χριστιανικοῦ κόσμου”! Πῶς σὲ τόσο λίγη ὥρα θὰ προωθηθοῦν τόσο μεγάλα καὶ ἄλυτα ζητήματα, μόνο ὅσοι συνέταξαν τὸ ἀνακοινωθὲν γνωρίζουν… Πάντως κείμενο, ὑπὸ τύπο θεωρητικῆς διακήρυξης θὰ ὑπογραφεῖ, διαβεβαιώνουν οἱ δύο πλευρές.
.       Τὸ πρῶτο σοβαρὸἐκκλησιολογικὸ ζήτημα εἶναι ἡἐκ μέρους τοῦ Πάπα ὑποβάθμιση τόσο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ὅσο καὶ κυρίως τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου. Ἡ πολυδιαφημισμένη συνάντηση μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη δὲν κυριαρχεῖ στὸ πρόγραμμα τοῦ Πάπα. Ἀντίθετα εἶναι ὀλιγόλεπτη καὶ μέσα σὲ ἕνα τριήμερο γεμάτο πρόγραμμά του. Ὁ Πάπας θὰ δεχθεῖ τὸν κ. Βαρθολομαῖο στὴν “Ἀποστολικὴ Ἀντιπροσωπεία”, δηλαδὴ στὴν πρεσβεία τοῦ Βατικανοῦ στὰἹεροσόλυμα γιὰ 45´, ὅπου καὶ θὰὑπογραφεῖ τὸ κείμενο. Πρὸς σύγκριση μὲ τὸν Μουφτὴ τῆς Ἱερουσαλὴμ θὰ συναντηθεῖ στὴν ἕδρα τοῦ Μεγάλου Συμβουλίου, στὴν πλατεία τῶν Τζαμιῶν, γιὰ μία περίπου ὥρα καὶ μὲ τοὺς δύο ἀρχιραβίνους ἐπίσης μία ὥρα, ἐπίσης στὴν ἕδρα τους, στὸ Κέντρο Χεϊσὰλ Σλόμο, παραπλεύρως τῆς Μεγάλης Συναγωγῆς! Βεβαίως στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη θὰὑπάρξει ἀπὸ τὸν Πάπα ἀνταπόδοση τῆς ἐπίσκεψής του, ὅμως γιὰ μόνο μισὴ ὥρα στὴ Μονὴ τῶν Ἀνδρῶν Γαλιλαίων (Ἁγίων Ἀποστόλων) στὸὄρος τῶν Ἐλαιῶν, ποὺ τυπικὰ θεωρεῖται πατριαρχικὸς οἶκος τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἡ ἕδρα τοῦ Πατριαρχείου. Δικαιολογία γιὰ τὸ σημεῖο εἶναι ὅτι ἐκεῖ συναντήθηκαν οἱ Παῦλος Ϛ´ καὶ Ἀθηναγόρας. Γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖ κανεὶς τὸ πόση σημασία δίνει ὁ Πάπας στὴ συνάντηση μὲ τὸν Οἰκ. Πατριάρχη, πρέπει νὰ λεχθεῖ ὅτι στὴν 3ήμερη παραμονή του εἰς τοὺς Ἁγίους Τόπους γιὰ τὴν τέλεση λειτουργιῶν, ὁμιλιῶν καὶ συναντήσεων μὲ λατινικὸἐνδιαφέρον ἀφιερώνει εἴκοσι περίπου ὧρες καὶ γιὰ τὶς λοιπὲς συναντήσεις του μὲ πολιτειακούς, πολιτικοὺς καὶ θρησκευτικοὺς παράγοντες τοῦἸσραήλ, τῆς Ἰορδανίας καὶ τῆς Παλαιστίνης ἄλλες τόσες….
.       Ἡ μεγάλη ὑποβάθμιση ὅμως ἀπὸ τὸν Πάπα εἶναι στὸν Ἑλληνορθόδοξο Πατριάρχη κ. Θεόφιλο. Ἐνῶ στὴν οὐσία εἶναι ὁ φιλοξενῶν τὸν ἀγνοεῖ καὶ τὸν τοποθετεῖ μαζὶ μὲὅλους τοὺς ἀντιπροσώπους τῶν χριστιανικῶν ὁμολογιῶν καὶ κοινοτήτων στὴν “οἰκουμενικὴ συνάντηση” ποὺ θὰ γίνει μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐκεῖ ἐπίσκεψής του καὶ τῆς 50ῆς ἐπετείου ἀπὸ τὴ συνάντηση τοῦ Πάπα Παύλου τοῦ Ϛ´ καὶ τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου. Καὶἡ “οἰκουμενικὴ” αὐτὴ συνάντηση θὰ λάβει χώρα στὸ Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως, κατὰ παραχώρηση τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητας, κάτι ποὺ δὲν φαίνεται νὰ ἐκτιμᾶται. Ἀντίθετα ἔμπρακτα ἀμφισβητεῖται τὸ στάτους κβό, ποὺἰσχύει ἀπὸ τὸ 1878 καὶ τὴ Συνθήκη τοῦ Βερολίνου. Στὴ συνέχεια τὸ δεῖπνο ποὺ θὰἀκολουθήσει μὲ τὸν Πάπα καὶ τοὺς χριστιανοὺς ἡγέτες δὲν θὰ τελεσθεῖ στὴν ἕδρα τῆς “μόνης αὐτοφυοῦς καὶ γηγενοῦς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων”, ἀλλὰ στὴν ἕδρα τοῦ Λατινικοῦ Πατριαρχείου στὰ Ἱεροσόλυμα, τὸ ὁποῖο ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸ Βατικανὸ τὸ 1847, γιὰ νὰ ἀμφισβητηθεῖἡ θέση τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πατριαρχείου!
.         Ὁ Πάπας θὰ τελέσει Λειτουργία στὸ παρεκκλήσιο – δῶμα τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, ποὺ οἱ Λατίνοι ἀπέκτησαν δίνοντας πακτωλὸ χρημάτων στὴν ὀθωμανικὴ ἐξουσία. Γιὰ τὰ προσκυνήματα ἡ Ἁγιοταφιτικὴ ἀδελφότητα μόνη καὶ χωρὶς καμία οὐσιαστικὴ βοήθεια ἔχει δώσει γιὰ πολλοὺς αἰῶνες τιτάνιους ἀγῶνες, γιὰ νὰ μὴν καταληφθοῦν τὰ Πανάγια Προσκυνήματα ἀπὸ τοὺς Λατίνους. Μοναδικὸ ὅπλο της ἡ Πίστη τῶν Ἁγιοταφιτῶν πατέρων, ἀπέναντι σὲ πανίσχυρες δυνάμεις (Γαλλία, Αὐστρία, Βενετία) ποὺ διέθεταν καὶἀμύθητα ποσὰ γιὰ ἐξαγορὰ συνειδήσεων.
.         Σύμφωνα μὲ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες ὁ κ. Βαρθολομαῖος οὐδεμία δικαιοδοσία ἔχει στοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ γενικὰ στὴ Σιωνίτιδα Ἐκκλησία, τὴν ἀρχαιότερη καὶ Μητέρα ὅλων τῶν Ἐκκλησιῶν. Δὲν ἔχει κἂν στὴ γειτονική του Μητρόπολη Δέρκων… Δὲν εἶναι ὡς ὁ Πάπας, γιὰ τὸν ὁποῖο ὅλοι οἱὑπὸ τὴ δικαιοδοσία του πατριάρχες, ἀρχιεπίσκοποι, ἐπίσκοποι εἶναι ὑπήκοοί του καὶ ἐκπρόσωποι τῆς ἐξουσίας του. Ἑπομένως ἡὈρθόδοξη Ἐκκλησιολογία ὑπαγορεύει ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων (Σημ. ποὺ εἶναι ἕνας, ὁἙλληνορθόδοξος, οἱ ἄλλοι, Λατίνος καὶ Ἀρμένιος, εἶναι πατριάρχες στὰ Ἱεροσόλυμα, ὄχι Ἱεροσολύμων) νὰ εἶναι τιμητικὰ καὶὡς κυριάρχης Πατριάρχης δίπλα στὸν Πατριάρχη τῆς Κωνσταντινουπόλεως κατὰ τὴ συνάντησή του μὲ τὸν Πάπα καὶ ὄχι ἁπλὸ μέλος τῆς συνοδείας του. Ἂς νουθετήσουμε κάποτε ἐκκλησιολογικὰ τοὺς ἀτάκτους Λατίνους καὶ ἂς μὴν βγάζουμε μόνοι τὰ μάτια μας, ἐν ὀνόματι μιᾶς καινοφανοῦς καὶ κενοδόξου «Ὀρθόδοξης» ἐκκλησιολογίας περὶ Πρωτείου…

, , , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: