Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΩΣ ΠΡΟΒΑ ΤΖΕΝΕΡΑΛΕ. ΕΝΑ ΜΝΗΜΕΙΩΔΕΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΦΑΡΙΣΑΪΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»: Πολὺ κατατοπιστικὴ καὶ κατανοητὴ ἡ κατωτέρω νομικὴ ἀνάλυση, ποὺ ξεκαθαρίζει τὸ θέμα τῆς προφυλακίσεως τοῦ Ἡγουμένου Ἐφραίμ μὲ τρόπο εὔληπτο γιὰ τὸν μέσο ἀναγνώστη καὶ συγχρόνως ἀποδεικνύει τὴν κατάφωρη παραβίαση τῶν Συνταγματικῶν προβλέψεων καὶ τῶν Νόμων.
.          Κι ὅμως μιὰ τέτοια ἀπόφαση ἐκτελέστηκε. Πρόκειται περὶ πρόβας τζενεράλε, μιᾶς πρόβας γιὰ τὴν τύχη κάθε πολίτη ποὺ θὰ βρεθεῖ στὸν στόχο. Ἐὰν δὲν κατανοηθεῖ ἡ ὠμὴ ΠΛΕΚΤΑΝΗ, ποὺ στήθηκε, καὶ δὲν καταδειχθεῖ ἡ ΒΑΝΑΥΣΗ ΠΑΡΑΝΟΙΑ, μὲ τὴν ὁποία ντύθηκε ἡ προφυλάκιση τοῦ Ἡγουμένου Ἐφραίμ, τότε ἐκχωρεῖται στὴν ἀδηφαγία τῶν Ἐργολάβων τῆς Ἀλλοτριώσεως κι ἄλλο μερίδιο τῆς ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΘΥΠΑΡΞΙΑΣ ΜΑΣ.
.           Παραλλήλως ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὀρθόδοξοι κύκλοι τῆς μεταπατερικῆς θεολογίας καὶ τῆς «ἀκραιφνοῦς» πνευματικότητος ἔχουν μπλέξει τὰ νομικὰ μὲ τὰ πνευματικά, γιὰ νὰ συσκοτίσουν ἀκόμη περισσότερο τὸ ὅλο θέμα!
.        Τὸ ἐσκεμμένο μπλέξιμο τῶν πνευματικῶν μὲ τὰ νομικά, μπλέξιμο ποὺ ἐνστερνίζεται καὶ τὸ παρανοϊκὸ βούλευμα (διαβόλεμα), μπορεῖ νὰ γίνει πιὸ κατανοητὸ μὲ τὰ ἀκόλουθα: Ἂν ὑποτεθεῖ ὅτι ὁ ἡγούμενος Ἐφραίμ ἔχει κάνει ὑπερβάσεις στὶς 
μοναχικὲς ὑποσχέσεις ἢ στοὺς κανονισμοὺς ποὺ διέπουν τὸν μοναχισμό,  ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ποὺ τὰ ἐλέγχει τὸ Κράτος, ἀλλὰ ζητήματα πνευματικοῦ ἐνδιαφέροντος καὶ ἐσωτερικῆς-ἐκκλησιαστικῆς χρήσεως καὶ κρίσεως. Ἐπὶ παραδείγματι: Ἂν κάποιος χριστιανὸς δὲν νηστεύει τὴν Παρασκευὴ καὶ τρώει κρέας, αὐτὸ εἶναι πνευματικὸ παράπτωμα, ἁμαρτία, ἀλλὰ δὲν νομιμοποιεῖται κανένα δικαστήριο νὰ διατάξει τὴν προφυλάκισή του γι᾽ αὐτὴ τὴν παράβαση!
.        Ἡ Ὑπόθεση Βατοπεδίου,  λεγομένη “Σκάνδαλο Βατοπεδίου”, κατασκευάστηκε ὡς ἕνα ΜΝΗΜΕΙΩΔΕΣ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΑΒΥΣΣΑΛΕΟΥ ΦΑΡΙΣΑΪΣΜΟΥ  ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ. 

σύλληψη το Γέροντα φραμ εναι παράνομη

τοῦ Σπύρου Μπαζίνα

.         Στὸ σύντομο αὐτὸ σχόλιο ἐκφράζεται ἡ ἄποψη ὅτι ἡ σύλληψη τοῦ Γέροντα Ἐφραιμ εἶναι παράνομη καὶ ὅτι τὰ ἁρμόδια ὄργανα τοῦ Κράτους ὀφείλουν νὰ ἄρουν ἄμεσα τὴν παρανομία αὐτὴ καὶ νὰ τιμωρήσουν τοὺς ὑπευθύνους. Γιὰ τὴν πληρότητα τῆς ἀνάλυσης, τὸ σχόλιο ἀναφέρεται ἐπίσης σύντομα στὸ νομικὸ καθεστὼς τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ στὸ νόμῳ ἀβάσιμο καὶ ἀναιτιολόγητο τοῦ βουλεύματος τοῦ Συμβουλίου Ἐφετῶν Ἀθηνῶν, ποὺ διατάσσει τὴν προσωρινὴ κράτηση τοῦ Γέροντα Ἐφραίμ, μέχρι νὰ γίνει ἡ δίκη (μὲ ἀνώτατο ὅριο 18 μηνῶν).
.         Γιὰ νὰ γίνει κατανοητὴ ἡ ἄποψη ὅτι ἡ σύλληψη τοῦ Γέροντα Ἐφραὶμ εἶναι παράνομη, πρέπει πρτα ν ξηγηθε τι τ γιον Ὄρος εναι ατοδιοίκητο, ν συγκεκριμένες διοικητικς ρμοδιότητες χει τ λληνικ κράτος κα πνευματική, κα μόνο, δικαιοδοσία χει τ Οκουμενικ Πατριαρχεο. Συγκεκριμένα, τὸ Σύνταγμα προβλέπει ὅτι τὸ Ἅγιον Ὄρος «… σύμφωνα μὲ τὸ ἀρχαῖο προνομιακὸ καθεστώς του, αὐτοδιοίκητο τμῆμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, τοῦ ὁποίου ἡ κυριαρχία πάνω σ’ αὐτὸ παραμένει ἄθικτη. Ἀπὸ πνευματικὴ ἄποψη τὸ Ἅγιο Ὄρος διατελεῖ ὑπὸ τὴν ἄμεση δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου» (ἄρθρο 105, παρ. 1, τοῦ Συντάγματος). «Ἡ διοίκησή του ἀσκεῖται ἀπὸ ἀντιπροσώπους τῶν ἱερῶν μονῶν, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τὴν ἱερὰ κοινότητα» (ἄρθρο 105, παρ. 2). «Ὁ λεπτομερὴς καθορισμὸς τῶν ἁγιορειτικῶν καθεστώτων καὶ τοῦ τρόπου τῆς λειτουργίας τους γίνεται ἀπὸ τὸν καταστατικὸ χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους» (ἄρθρο 105, παρ. 3:). «Ἡ ἀκριβὴς τήρηση τῶν ἁγιορειτικῶν καθεστώτων τελεῖ ὡς πρὸς τὸ πνευματικὸ μέρος ὑπὸ τὴν ἀνώτατη ἐποπτεία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ ὡς πρὸς τὸ διοικητικὸ μέρος ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ Κράτους, στὸ ὁποῖο ἀνήκει ἀποκλειστικὰ καὶ ἡ διαφύλαξη τῆς δημόσιας τάξης καὶ ἀσφάλειας (ἄρθρο 105, παρ. 4). «Οἱ πιὸ πάνω ἐξουσίες τοῦ Κράτους ἀσκοῦνται ἀπὸ διοικητή, τοῦ ὁποίου τὰ δικαιώματα καὶ καθήκοντα καθορίζονται μὲ νόμο …» (ἄρθρο 105, παρ. 5).
.          Γιατί λοιπὸν εἶναι παράνομη ἡ σύλληψη τοῦ Γέροντα Ἐφραίμ; Γιατί εσαγγελέας κα ο στυνομικς δυνάμεις, μ τν αθαίρετη εσβολ κα τν βίαιο ποκλεισμ τν δρόμων το γίου Ὄρους χωρς τν νημέρωση κα συνδρομ τς ερς πιστασίας, παραβίασαν τν Καταστατικ Χάρτη κα τ συνταγματικ προστατευόμενο  ατοδιοίκητό του γίου Ὄρους.
.        Συγκεκριμένα, τρόπος σύλληψης παραβιάζει τ ρθρο 8 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη, τὸ ὁποῖο προβλέπει ὅτι «Αἱ δικαστικαὶ ἀποφάσεις αἱ κατὰ τὸ προηγούμενον ἄρθρον ἐκδιδόμεναι ἐκτελοῦνται διὰ διαταγῆς τοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Διοικητοῦ καὶ διὰ τῶν ὑπ᾽ αὐτὸν ὀργάνων, συμπράττοντος ἑνὸς τῶν ἐπιστατῶν. Ὁ πρωτεπιστάτης ἀπαλλάσσεται τῆς τοιαύτης συμπράξεως.» Παραβιάστηκε πίσης τ ρθρο 35 το Καταστατικο Χάρτη, τὸ ὁποῖο ὁρίζει ὅτι «Αἱ δικαστικαὶ ἀρχαὶ τοῦ Κράτους, ἐπιλαμβανόμεναι τῆς διώξεως πλημμελημάτων ἢ κακουργημάτων ἐντὸς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀποστέλλουσιν ἐκεῖ ἀνακριτικὸν ὑπάλληλον, ὅστις ὑποχρεοῦται νὰ καλέση παραχρῆμα τὴν ἱερὰν ἐπιστασίαν, ὅπως ἀποστείλη κατὰ τὰ εἰωθότα ἕνα τῶν ἐπιστατῶν, παριστάμενον κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῶν ἀνακριτικῶν πράξεων καὶ παρέχοντα τὴν συνδρομήν του εἰς τὴν ταχείαν διεξαγωγὴν τῶν ἀνακριτικῶν ἔργων». Τὸ δὲ ἄρθρο 7, τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται στὸ ἄρθρο 8, προβλέπει ὅτι «…Ἐπὶ ἀδικημάτων τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ νόμου, πλὴν τῶν πταισμάτων, ἁρμόδια εἶναι τὰ ἐν Θεσσαλονίκῃ ποινικὰ δικαστήρια», πράγμα τ ποο θέτει κα ζήτημα ναρμοδιότητας το Συμβουλίου φετν θηνν νὰ δικάσει ἕνα Ἁγιορείτη Μοναχό. Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ διοικητὴς τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐξέφρασε τὴν λύπη του, γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο μεθοδεύτηκε ἡ σύλληψη τοῦ Γέροντα Ἐφραίμ, ποτελε μμεση μολογία τς παρανομίας πο διαπράχτηκε π τ λληνικ Κράτος, πράγμα τὸ ὁποῖο προκάλεσε καὶ τὴν δικαιολογημένη ἀντίδραση τῆς ὁμόδοξης Ρωσίας.

.         Γιὰ τὴν πληρότητα τῆς ἀνάλυσης πρέπει τέλος νὰ τονισθεῖ ὅτι τὸ βούλευμα τοῦ Συμβουλίου Ἐφετῶν εἶναι ἀβάσιμο καὶ ἀναιτιολόγητο καὶ ὁ Εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου, ὁ μόνος ποὺ μπορεῖ νὰ ἀσκήσει ἔνδικο μέσο κατὰ τοῦ βουλεύματος, ὀφείλει νὰ ἀσκήσει ἀναίρεση, ἂν θέλει νὰ περισώσει τὸ κύρος τῆς Δικαιοσύνης καὶ τῶν λειτουργῶν της. Σύμφωνα μὲ τὸ βούλευμα τοῦ Συμβουλίου Ἐφετῶν Ἀθηνῶν, ἡ προσωρινὴ κράτηση διατάσσεται προκειμένου νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ ἐκ μέρους τοῦ κατηγορουμένου τέλεση νέων ἀξιοποίνων πράξεων. Ὡς περιστατικὰ τῆς προηγουμένης ζωῆς αὐτοῦ ἢ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξεως ποὺ στηρίζουν αὐτὴ τὴν κρίση τὸ ἔνταλμα μνημονεύει: (α) τὴν ἐκμετάλλευση τῆς ἰδιότητός του ὡς καθηγουμένου ἁγιορειτικῆς μονῆς παγκοσμίας ἀκτινοβολίας ὥστε νὰ ἐπηρεάσει πολιτικὰ πρόσωπα καὶ κρατικοὺς λειτουργούς, (β) τὴν ἐπανειλημμένη τέλεση πράξεων, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀντίθετες πρὸς τὸ μοναχικὸ πολίτευμα καὶ τὴν πνευματικὴ ἀποστολή του, καὶ (γ) τὴν πρόκληση ἰδιαιτέρως μεγάλης ζημίας στὴν δημόσια περιουσία.

.         μως τ στοιχεα ατ δν δικαιολογον τ σχατο μέτρο τς προφυλάκισης. ντίθετα, πόφαση προφυλάκισης μ ατιολογικ τι κατηγορούμενος θ τελέσει κα λλα δικήματα εναι νόμῳ βάσιμη γιατί δν χει ποδειχτε κα κριθε π δικαστήριο τι κατηγορούμενος χει διαπράξει οοδήποτε δίκημα. Εἰδικότερα, ὁ πηρεασμς πολιτικν προσώπων δν ποτελε ποινικὸ δίκημα καὶ μέχρι νὰ κριθεῖ ἀπὸ τὸ ἁρμόδιο δικαστήριο να δικαστικ συμβούλιο δν μπορε σύμφωνα μ τν νόμο ν παραβιάσει τ τεκμήριο θωότητας κα ν λάβει ς δεδομένο τι Γέροντας φραμ χει δη πηρεάσει πολιτικος κα δημοσίους λειτουργος καὶ ἐπιτύχει μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἕνα παράνομο ἀποτέλεσμα. Ἔπειτα, κανένα συμβούλιο ποινικ δικαστήριο δν μπορε ν κρίνει να γιορείτη Μοναχ γι παραβίαση το μοναχικο πολιτεύματος κα τς πνευματικς ποστολς του. Ατς πνευματικς λεγχος νήκει στν δικαιοδοσία το οκείου πισκόπου του γίου Ὄρους, δηλαδ το Οκουμενικο Πατριάρχου. Τέλος, ἡ πίκληση τς πόθεσης τι Γέροντας φραμ χει προκαλέσει ζημία στ δημόσιο εναι παράνομη φο παραβιάζει τ τεκμήριο θωότητας το κατηγορουμένου. Τ οσιαστικ ζητούμενο τς δίκης, ζημία το δημοσίου, μένει ν ποδειχτε καὶ ν κριθε π τ ρμόδιο δικαστήριο, κα δν μπορε ν γίνεται βάση πόφασης προφυλάκισης.

.          Ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω γίνεται σαφὲς ὅτι τ Κράτος χει παρανομήσει παραβιάζοντας τν Καταστατικ Χάρτη το γίου Ὄρους, τ Σύνταγμα τς Χώρας κα διεθνες συνθκες. Ἡ ρχ το κράτους δικαίου κα τ κατοχυρωμένο π τ Σύνταγμα κα διεθνες συνθκες νθρώπινο δικαίωμα τς λευθερίας καὶ ἡ ρχὴ τι οδες στερεται τς λευθερίας του χωρς παρκς ατιολογημένη πόφαση τοῦ ρμοδίου δικαστηρίου χουν παραβιαστε. Τὰ ἁρμόδια ὄργανα τοῦ κράτους ὀφείλουν νὰ ἀποκαταστήσουν τὴν νομιμότητα ἄμεσα, γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ αὐτοδικία στὸ ἐσωτερικὸ καὶ ἡ ἐπίκληση τῆς διεθνοῦς εὐθύνης τῆς Χώρας ἀπὸ ξένα Κράτη καὶ τὴν καταρράκωση ἔτσι τοῦ κύρους τῆς Χώρας στὸ ἐξωτερικό.

 ΠΗΓΗ: antibaro.gr

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: