christian-vivliografia

Αὐτὸς ὁ χρήστης δὲν ἔχει δημοσιοποιήσει βιογραφικὲς του πληροφορίες

Ἀρχικὴ σελίδα: http://lagouros.wordpress.com

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΧΙΔΝΩΝ «”O μεγαλύτερος ἰδεολογικὸς ἀντίπαλος τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ σὲ κάθε του μορφὴ εἶναι ὁ ἑλληνορθόδοξος πολιτισμός»

Γεννήματα χιδνν

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ

ΠΗΓΗ: pontos-news.gr

.             Μέσα ἀπὸ τὰ ἄρθρα μας κάνουμε διαρκῶς μία προσπάθεια ν’ ἀποκαλύψουμε διάφορα φτηνὰ κολπάκια ποὺ μετέρχονται οἱ ἐχθροὶ τῆς πραγματικῆς δημοκρατίας καὶ τῆς ἐλευθερίας τοῦ πολίτη. Προσπαθοῦμε νὰ βγάλουμε, δηλαδή, τὴ μάσκα καὶ νὰ καταστρέψουμε τὴ μεταμφίεση αὐτῶν ποὺ ἐξαπατοῦν τὸ λαὸ καὶ δηλητηριάζουν λίγο-λίγο τὸ φρόνημα καὶ τὴν ψυχή του.
.             Ἕνα ἀκόμα σαθρὸ ἰδεολόγημα, μία ἐπικίνδυνη ὑφέρπουσα νοοτροπία θὰ ξεσκεπάσουμε, λοιπόν, σήμερα.
.             Ὁ ὁλοκληρωτισμὸς ἐκ φύσεως προάγει συμπεριφορὲς ἀκραῖες καὶ παράλογες. Γιὰ νὰ ὁδηγήσει τὸ λαὸ σὲ μία ἀκραία νοοτροπία, προβάλλει καὶ διατυμπανίζει μέχρις ἀηδίας τὴν ἀκριβῶς ἀντίθετή της, ὡς ὕψιστο κίνδυνο καὶ δεινὸ ἐχθρό. Ἡ τεχνητὴ μεγέθυνση τοῦ «πρὸ τῶν πυλῶν» ἐχθρικοῦ ἰδεολογήματος καὶ ἡ συστηματικὴ ἀπεικόνιση τῶν ἀπεχθῶν χαρακτηριστικῶν του, δημιουργοῦν τὴν αἴσθηση τοῦ κινδύνου. Μπροστὰ σ’ αὐτήν, ὁ πολίτης ὑποσυνείδητα κατευθύνεται πρὸς τὸ ἐπιθυμητὸ ἀντίθετο ἄκρο, θυσιάζοντας τὴν ἐλευθερία τῆς σκέψης καὶ τῶν ἐπιλογῶν του.
.             Αὐτὸς εἶναι ἕνας ἀκόμα ἀπὸ τοὺς ἀμέτρητους λόγους ποὺ ἐξηγοῦν γιατί μεγαλύτερος δεολογικς ντίπαλος το λοκληρωτισμο σ κάθε του μορφ εναι λληνορθόδοξος πολιτισμός. Στὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς προπαγανδιστικῆς στρατηγικῆς ποὺ χρησιμοποιεῖ τὴν ἀκραία ὑπερβολή, δύο ποιοτικὰ στοιχεῖα τοῦ ἑλληνικοῦ κι ὀρθόδοξου ἤθους στέκονται ὡς ἐμπόδια. Τ «μέτρον ριστον» κα τ ψιστο γιοπνευματικ χάρισμα τς διάκρισης.
.             Τὰ τελευταῖα χρόνια, λοιπόν, φαίνεται πὼς τὸ σύστημα τοῦ κομματικοῦ φεουδαλισμοῦ ἔχει ξεκινήσει μία ἐπιχείρηση μαζικοῦ ψυχολογικοῦ ἐπηρεασμοῦ ποὺ χει στοχοποιήσει τν ννοια τς διαμαρτυρίας. Ἡ ἐπιχείρηση εἶναι συστηματική, πολυεπίπεδη, καλὰ σχεδιασμένη κι ἐκτείνεται σὲ βάθος. Δὲν εἶναι μία ἁπλή, πρόσκαιρη προσπάθεια κάποιου πολιτικοῦ κόμματος νὰ περιορίσει τὴν ἀντίδραση τῶν πολιτῶν μπροστὰ σὲ ἐπικείμενες ἐκλογές.
.             Ἀντίθετα, ἡ ἐπιχείρηση συμπεριλαμβάνει καὶ τὴν παιδεία κι ἐπιχειρεῖ νὰ δημιουργήσει νέες γενιὲς εὐάγωγων κι εὔκολα κατευθυνόμενων προσωπικοτήτων νέα ἤθη καὶ πρότυπα πολίτη δημιουργοῦνται.
.             Ἡ ἐπιχείρηση βασίζεται στὴν ἀκατάπαυστη προβολὴ φαινομένων καὶ περιστατικῶν διαμαρτυρίας ἀκτιβιστικοῦ τύπου καὶ στὸν συνεχῆ βομβαρδισμὸ ἀπὸ τὰ ἐπικείμενα σχόλια τῆς εὔλογης καταδίκης τους. Ἡ ἐπιλεκτικὴ τιμωρία ἢ ἡ ἀτιμωρησία αὐτῶν τῶν συμπεριφορῶν ἀπὸ τὸ κράτος στὸ σωστὸ μίγμα καὶ μὲ τὶς κατάλληλες γιὰ κάθε περίπτωση δικαιολογίες, ἐπιτυγχάνει τὸ στόχο τῶν πολλαπλῶν μηνυμάτων ποὺ δημιουργοῦν ἀσάφεια καὶ σύγχυση.
.            Τὸ γεγονὸς ὅτι φαινόμενα ἀκτιβισμοῦ ποὺ περιλαμβάνουν πρόκληση σωματικῶν βλαβῶν καὶ καταφανῶς ἀπρεπεῖς καὶ ἔκνομες συμπεριφορὲς μερικὲς φορὲς τιμωροῦνται κι ἄλλες ὄχι, ἐξυπηρετεῖ τὴν κεντρικὴ στόχευση. Ἔτσι, ἀπὸ τὴ μία ὁ κίνδυνος αὐτῶν τῶν συμπεριφορῶν παραμένει διαρκῶς ὑπαρκτὸς (ὁ ἐχθρὸς βρίσκεται συνεχῶς πρὸ τῶν πυλῶν)· ἀπὸ τὴν ἄλλη, οἱ πολίτες ποὺ ἐπιθυμοῦν τὴν εὔλογη τάξη παραμένουν συνεχῶς ἀνήσυχοι, θυμωμένοι καὶ ἀνικανοποίητοι – κι ὅταν εἶσαι ἔτσι δὲν ἔχεις εὐθυκρισία, διάκριση καὶ μέτρο.
.             Τὸ ἐγκεφαλικὸ αὐτὸ παιχνίδι δὲν παίζεται, βέβαια, στὸ ἐπίπεδο τῶν προφανῶς καταδικαστέων πράξεων βίας. Η ψυχολογικὴ ἐπιχείρηση στοχεύει μερικὰ ἐπίπεδα χαμηλότερα. Στοχεύει στὴν ἀξιοπρεπῆ καὶ σθεναρὴ διαμαρτυρία. Στὴ δίκαιη ἀγανάκτηση, στὴ δριμεία κριτική, στὴν ἀποδοκιμασία μὲ στεντόρεια φωνή. Στὴν ἔντονη διαφωνία, στὴν ἔξυπνη εἰρωνεία καὶ στὸ καυστικὸ χιοῦμορ. Στὴν ἀπαθῆ ὀργὴ ποὺ δὲν μετέρχεται βία καὶ ὕβρεις, ἀλλὰ κραυγάζει γιὰ τὰ δίκια της.
.             Ὅλα αὐτὰ τὰ δείγματα ζωντάνιας, αὐθεντικότητας καὶ λεβεντιᾶς μέσα σὲ μία δημοκρατία, αὐτὰ εἶναι ὁ στόχος.
.             Ν σ ταράζω στν δικία κα στ ψέμα, ν σ κλέβω, ν σ κμεταλλεύομαι, ν σο κάνω τ βίο βίωτο, ν σο καταστρέφω τος κόπους κα τν δρώτα μίας ζως, ν ξεπουλάω τν πατρίδα, ν σο προσβάλλω τ ερ κα τ σια, λλ σ ν μ διαμαρτύρεσαι! Μὴν ὑψώνεις τὸν τόνο τῆς φωνῆς σου! Δὲν εἶσαι κόσμιος, δὲν εἶσαι πολιτικῶς ὀρθός… Ἄ πὰ πά!… Νὰ σοῦ κάθομαι δηλαδὴ στὸ σβέρκο καὶ νὰ μοῦ λὲς κι εὐχαριστῶ, στὸ ὄνομα μίας φαρισαϊκῆς κι ἀπόλυτα διαστρεβλωμένης ἔννοιας τῆς εὐγένειας κι ἑνὸς ψευδεπίγραφου καθωσπρεπισμοῦ. Τὸν παραφορτώσαμε, δηλαδή, τὸν γάϊδαρο καὶ γκαρίζει. Κι αὐτὸ τὸ γκάρισμα τὸ καταδικάζουμε μετὰ ὡς λεκτικὴ βία!
.             Στ’ αὐτιὰ μίας κοινῆς γνώμης ποὺ εἶναι θυμωμένη μὲ τὰ πραγματικὰ φαινόμενα τοῦ βίαιου ἀκτιβισμοῦ, ἡ ἔντονη διαμαρτυρία καὶ οἱ φωνὲς τοῦ ἀδικημένου εὔκολα μπορεῖ νὰ παρουσιαστοῦν ὡς γραφικές, ἔξω ἀπὸ τὰ πλαίσια τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας καὶ ἀμετροεπεῖς. Μὲ λίγη διαστρέβλωση ἴσως νὰ θεωρηθοῦν καὶ ὡς προτροπὴ σὲ βία. Κι ἂν κάνει τὸ λάθος καὶ τοῦ ξεφύγει καὶ καμιὰ λέξη παραπάνω ἢ ἐκφραστεῖ μὲ τὸν λάθος τρόπο τοῦ λέγειν; Στὴν πυρά! Σὰν τὰ ποντίκια τοῦ παραμυθιοῦ, ἀκολουθῆστε ὅλοι τὸν ἤπιο καὶ γλυκερὸ ἦχο τῶν αὐλητῶν. Οἱ αὐλητές… Ἀπ’ ἔξω πλατὺ χαμόγελο, πόζα, ἤρεμος τόνος στὴ φωνὴ καὶ ὕφος ἀνθρώπου πνευματικοῦ κι ἀπὸ μέσα σαπίλα. Παίζουν τὸν σκοπὸ τοῦ ἀπατηλοῦ πολιτικοῦ πολιτισμοῦ τῆς ἄρρωστης ἡσυχίας ποὺ οὐδεμία σχέση ἔχει μὲ τὴ δημοκρατία. Ἀκολουθῆστε τους, ἄνευροι, ψοφοδεεῖς, ἄνοστοι, δειλοί, ὑποταγμένοι, χωρὶς μαχητικὸ καὶ θυσιαστικὸ φρόνημα ἀκολουθῆστε μὲ βλέμμα γυάλινο, μπαγιάτικο, φοβισμένο. Ἀκολουθῆστε… καρφὶ στὸ γκρεμό.
.             Ὅσο ἐπικίνδυνη εἶναι ἡ βία, ἡ ὀξύτητα, ἡ μισαλλοδοξία κι ὁ φανατισμός, ἄλλο τόσο ἐπικίνδυνη εἶναι κι αὐτὴ ἡ ὕπουλη διαστολὴ καὶ διαστροφὴ τῆς ἔννοιας τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας. Σύμφωνα μ ατν τ διαστροφ ντονη κα σ ψηλος τόνους κριτικ το Κυρίου μας στος φαρισαίους θ ταν σίγουρα κτς ρίων κα καταδικαστέα. Λέτε ν Το λειπε πραότητα, κατανόηση κι γάπη;

 

 

Advertisements

Σχολιάστε

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ στὸ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΗΛ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ερωμένοι προσέφυγαν στ ΣτΕ
γι
τς νέες στυνομικς ταυτότητες

Ἀναφορὰ γίνεται καὶ στὸ κείμενο τοῦ Ἁγίου Παϊσίου «Τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν»

18.06.2018

.             Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καλεῖται νὰ ἀποφασίσει γιὰ τὴν τύχη τῶν ταυτοτήτων νέου τύπου, οἱ ὁποῖες θὰ τεθοῦν σὲ κυκλοφορία μετὰ τὴν προσφυγὴ ποὺ κατέθεσαν τέσσερις ἱερωμένοι, ἡ «Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν» καὶ δύο δικηγόροι.
.             Στὴν προσφυγή τους ζητοῦν τὴν ἀκύρωση τῆς κοινῆς ὑπουργικῆς ἀπόφασης ποὺ ἀνάβει τὸ «πράσινο φῶς» στὶς νέες ἀστυνομικὲς ταυτότητες ποὺ περιέχουν «RFID chip» τὸ ὁποῖο θὰ καταγράφει προσωπικὰ στοιχεῖα τοῦ κατόχου τους μεταξὺ τῶν ὁποίων μητρῶο κοινωνικῆς ἀσφάλισης (ΑΜΚΑ), ὁμάδα αἵματος καὶ rhesus (προαιρετικὰ) κ.ἄ. ἐπισημαίνοντας πὼς  δὲν προβλέπονται ἐναλλακτικὰ μέτρα-λύση γιὰ τοὺς ἀντιρρησίες λόγῳ θρησκευτικῆς συνείδησης.
.             Ὅπως ἀναφέρουν, ὁ νέος τύπος ἠλεκτρονικῶν ἀστυνομικῶν ταυτοτήτων, εἶναι ἀντίθετος σὲ σειρὰ Συνταγματικῶν διατάξεων, στὸν Χάρτη Θεμελιωδῶν Δικαιωμάτων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, στὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΣΔΑ), στὴν Οἰκουμενικὴ Διακήρυξη τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν περὶ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τὴ νομοθεσία.
.             Ὑπογραμμίζουν δὲ ὅτι τὰ  στοιχεῖα ποὺ περιλαμβάνονται στὸ «RFID chip» τῶν νέων ταυτοτήτων, χωρὶς νὰ ἔχει προηγηθεῖ ἡ συγκατάθεση τῶν πολιτῶν, ἀποτελοῦν προσωπικὰ δεδομένα προσωπικοῦ χαρακτήρα, τὰ ὁποῖα σχετίζονται μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ κάθε πολίτη, ἐνῶ ἀποθηκεύεται καὶ ἐλέγχεται  κάθε συναλλαγή του εἴτε μὲ τις  δημόσιες εἴτε μὲ τὶς ἰδιωτικὲς ὑπηρεσίες.
.             Ἐπιπλέον, τονίζουν πὼς τὸ τσιπάκι θὰ δείχνει διαρκῶς τὴν ἀκριβῆ γεωγραφικὴ θέση τοῦ πολίτη.
.             Μάλιστα, στὴν προσφυγὴ γίνεται ἀναφορὰ στὸ κείμενο τοῦ Ἁγίου Παισίου: «Τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν» στὸ ὁποῖο, ὅπως ὑπογραμμίζουν, ὅλα αὐτὰ εἶχαν προβλεφθεῖ προσθέτοντας ὅτι ἔχουν συγκεντρωθεῖ τρια ἑκατομμύρια ὑπογραφὲς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν οἱ ὁποῖοι καταδικάζουν τὴν ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα.

 

ΠΗΓΗ: newsbeast.gr

 

 

,

Σχολιάστε

ΕΚΕΙ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΥΣΤΙΚΟ!

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ:
ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ

Σάββας Καλεντερίδης

.         Στὸ ἄρθρο μας τῆς Παρασκευῆς («Τὰ πράγματα μὲ τ’ ὄνομά τους») ἔγινε μία προσπάθεια περιγραφῆς τῆς γεωπολιτικῆς κατάστασης ποὺ ἔχει διαμορφωθεῖ στὴν περιοχὴ καὶ τὶς ἀποφάσεις ποὺ ἔχουν ληφθεῖ γιὰ τὴν ἐνσωμάτωση καὶ ἔνταξη τῶν δυτικῶν Βαλκανίων στὸ ΝΑΤΟ καὶ τὴν Ε.Ε.
.             Τὸ 2009, γιὰ νὰ ἄρουμε τὸ βέτο μας καὶ νὰ γίνει ἡ Ἀλβανία μέλος τοῦ ΝΑΤΟ, ὑπογράφηκε ἡ συμφωνία ὁριοθέτησης τῶν θαλασσίων ζωνῶν, τὴν ὁποία στὴ συνέχεια, μὲ δόλιο τρόπο πάγωσε τὸ Συνταγματικὸ Δικαστήριο τῆς χώρας αὐτῆς. Πάντως, ἔστω καὶ μ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπο, ἡ Ἑλλάδα τότε διαπραγματεύτηκε καὶ κάτι πῆρε ἀπὸ τὴν Ἀλβανία, τὸ ὁποῖο ὅμως δὲν τὸ κατοχύρωσε, πράγμα ποὺ πρέπει νὰ γίνει μάθημα γιὰ τὴν ἑλληνικὴ διπλωματία, τώρα ποὺ «παζαρεύεται» ξανὰ ἡ ἴδια συμφωνία, μὲ χειρότερους ὅρους γιὰ τὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ ἄρουμε τὸ βέτο καὶ νὰ ἀρχίσουν οἱ ἐνταξιακὲς διαπραγματεύσεις τῆς Ἀλβανίας μὲ τὴν Ἑλλάδα. Δυστυχῶς, στὴ συμφωνία μὲ τὰ Σκόπια, ποὺ ὑπογράφει ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργὸς τὴν ὥρα ποὺ διαβάζει ὁ ἀναγνώστης αὐτὲς τὶς γραμμές, ἡ Ἑλλάδα ὄχι μόνο δὲν πῆρε τίποτα, ἀλλὰ ἔδωσε τὰ πάντα.
.             Τὴ στιγμὴ ποὺ δὲν ὑπάρχει γεωγραφικὴ Μακεδονία, γλώσσα καὶ ταυτότητα, μὲ τὴν ἐπαίσχυντη αὐτὴ συμφωνία τὰ ἀναγνωρίζουμε, ἀποδυναμώνοντας τὴν ἐθνικὴ ἄμυνα καὶ ἀσφάλεια τῆς Ἑλλάδας στὴ Θράκη καὶ δημιουργώντας προϋποθέσεις ἀκόμα καὶ διαμελισμοῦ τῆς πατρίδας μας.

Ἰδοὺ οἱ ἀποδείξεις.

.             Κατ’ ἀρχάς, ἡ Ἑλλάδα, προτοῦ ὑπογράψει ὁποιαδήποτε συμφωνία, ἔπρεπε νὰ ἀναζητήσει καὶ νὰ βρεῖ τὴν ἀπάντηση στὸ ἑξῆς ἐρώτημα: Γιατί οἱ Σκοπιανοὶ καὶ ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ βρίσκονται ἀπὸ πίσω τους, ἐπιμένουν σὲ κάτι ποὺ καὶ οἱ ἴδιοι γνωρίζουν ὅτι δὲν τοὺς ἀνήκει; Γιατί ἐπιμένουν στὸ ὄνομα Μακεδονία, τὴ μακεδονικὴ γλώσσα καὶ ταυτότητα, τὴ στιγμὴ ποὺ γνωρίζουν ὅτι ἡ περιοχή τους δὲν εἶναι Μακεδονία, ὅτι ἡ γλώσσα τους εἶναι ἡ βουλγαρικὴ καὶ ὅτι οἱ ἴδιοι εἶναι σλαβοβούλγαροι;
.             Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή. Γιατί θέλουν νὰ διεκδικήσουν τὶς περιοχὲς ποὺ διεκδικοῦσαν στὴ διάρκεια τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα, στὶς ὁποῖες κατοικοῦσαν πληθυσμοὶ ποὺ μιλοῦσαν τὴν ἴδια γλώσσα μαζί τους. Πρόκειται γιὰ περιοχὲς τῶν νομῶν Φλώρινας, Κοζάνης, Πέλλας, Ἠμαθίας, Πιερίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Σερρῶν καὶ Δράμας, ὅπου ὑπάρχουν χωριὰ τῶν ὁποίων οἱ κάτοικοι μιλοῦν τὴ γλώσσα ποὺ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση, μὲ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας, ἀναγνωρίζει ὡς «μακεδονική».
.             Ἔχω στὰ χέρια μου τὴ στιγμὴ ποὺ γράφεται αὐτὸ τὸ ἄρθρο, μία ἔκδοση τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν, μὲ τίτλο «Ἀφανεῖς Γηγενεῖς Μακεδονομάχοι (1903-1913), τῶν ἐκδόσεων UNIVERSITY STUDIO PRESS, στὴν ὁποία καταγράφονται τὰ βιογραφικὰ τῶν σπουδαιότερων Μακεδονομάχων ἀπὸ αὐτὲς τὶς περιοχές, οἱ ὁποῖοι πολέμησαν ἐναντίον τῶν κομιτατζήδων καὶ στὸ πλευρὸ τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ, γιὰ νὰ ἀπελευθερωθεῖ ἡ Μακεδονία ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς καὶ νὰ μὴν περάσει στὰ χέρια τῶν Βουλγάρων. Εἶναι οἱ πρόγονοι τῶν περιοχῶν, ὅπου σὲ κάποιο βαθμὸ μιλιέται ἀκόμα ἀπὸ τοὺς κατοίκους ἡ γλώσσα, ποὺ οἱ κ. Τσίπρας καὶ Κοτζιᾶς ἀναγνωρίζουν ὡς «μακεδονική».
.             Ὁ σεβασμός μου στοὺς πληθυσμοὺς αὐτοὺς εἶναι δεδομένος καὶ γνωρίζω τοὺς ἀγῶνες ποὺ ἔκαναν καὶ τὸ αἷμα ποὺ ἔχυσαν, γιὰ νὰ παραμείνουν Ἕλληνες, ἰδιαίτερα τὴν περίοδο τῆς Κατοχῆς, ὅταν οἱ βουλγαρικὲς ἀρχὲς γυρνοῦσαν ἀπὸ χωριὸ σὲ χωριὸ καὶ ζητοῦσαν ἀπὸ τοὺς κατοίκους νὰ δηλώσουν ὅτι εἶναι «Βούλγαροι» καὶ νὰ γλυτώσουν τὰ «τάγματα ἐργασίας», νὰ μὴν γίνουν δηλαδὴ ντουρντουβάκια. Ὅσοι δήλωναν, ἔπαιρναν τρόφιμα ἀπὸ τὴν βουλγαρικὴ ἐπιμελητεία καὶ εἶχαν τὴν προστασία τῶν βουλγαρικῶν ἀρχῶν κατοχῆς.
.             Ἐλάχιστοι ἦταν ἐκεῖνοι ποὺ δήλωσαν καὶ γι’ αὐτὸ δικαιοῦνται τὸν τίτλο τοῦ ἥρωα οἱ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν κατοίκων αὐτῶν τῶν περιοχῶν, ποὺ ἐντοπίζονται ἀνατολικά τοῦ Στρυμόνα ποταμοῦ, ὅπου καὶ ἡ βουλγαρικὴ κατοχή.
.             Ὅμως, στὶς περιοχὲς δυτικά τοῦ Στρυμόνα, ποὺ ἦταν γερμανοκρατούμενες καὶ ἰταλοκρατούμενες, παίχτηκαν παιχνίδια στὶς πλάτες αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν, κυρίως ἀπὸ κέντρα ποὺ εἶχαν ὡς στόχο τὸν ἔλεγχο τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, μετὰ τὴ λήξη τῆς Κατοχῆς.
Στὸ πλαίσιο αὐτῶν τῶν γεωπολιτικῶν σχεδιασμῶν, τὸ Νοέμβριο τοῦ 1943, μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ ΚΚΕ ἱδρύθηκε στὴ Δυτικὴ Μακεδονία τὸ «Σλαβομακεδονικὸ Λαϊκὸ Ἀπελευθερωτικὸ Μέτωπο», γνωστὸ καὶ ὡς ΣΝΟΦ, τὸ ὁποῖο αὐτοδιαλύθηκε τὸν Μάιο τοῦ ἑπόμενου ἔτους γιὰ νὰ τὸ διαδεχθεῖ τὸ ΝΟΦ, τὸν Ἀπρίλιος τοῦ 1945, μὲ ἕδρα τὰ Σκόπια καὶ στελεχωμένο ἀπὸ σλαβόφωνους Ἕλληνες ποὺ κατέφυγαν ἐκεῖ.
.             Στόχος καὶ τοῦ ΣΝΟΦ καὶ τὸ ΝΟΦ, ἦταν -καὶ παραμένει- ἡ δημιουργία τῆς «ἑνιαίας ἀνεξάρτητης Μακεδονίας», μὲ πρωτεύουσα τὴ Θεσσαλονίκη.
.             Αὐτὴ εἶναι ἐξαιρετικὰ περιληπτικὰ ἡ ἱστορία καὶ ἐκεῖ κρύβεται τὸ μεγάλο μυστικό, ἡ ἐπιμονὴ τῶν Σκοπιανῶν καὶ ὅσων κρύβονται πίσω τους νὰ διεκδικοῦν κάτι ποὺ δὲν τοὺς ἀνήκει, δηλαδὴ τὴ γεωγραφικὴ Μακεδονία καὶ τὴ «μακεδονικὴ γλώσσα καὶ ταυτότητα».
.             Στόχος τους εἶναι νὰ διεκδικήσουν «πελατεία» ἀπὸ τὶς περιοχὲς τῆς Μακεδονίας ποὺ κατοικοῦν πληθυσμοὶ ποὺ μιλοῦν τὴν ἀναγνωρισμένη ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα «μακεδονικὴ» γλώσσα, νὰ διεκδικήσουν «μακεδονικὴ ἐθνικὴ ταυτότητα», ποὺ ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἤδη ἀναγνωρίσει, γιὰ νὰ δημιουργήσουν μία ἐθνικὴ «μακεδονικὴ» μειονότητα στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴ συνέχεια νὰ διεκδικήσουν τὰ ἐδάφη αὐτὰ καὶ τὴν Θεσσαλονίκη, ἀφοῦ χρόνια τώρα ὁ κ. Μπουτάρης ἔχει κάνει κατάλληλη προεργασία, ἐλπίζουμε ἄκων, διαλαλώντας ὅτι ἡ Θεσσαλονίκη εἶναι μία πόλη πολυεθνική.

Πᾶμε τώρα στὸ θέμα τῆς ἐθνικῆς ἄμυνας.

.             Στὸ παρελθὸν εἶχαν καταγραφεῖ κινήσεις τοῦ πρέσβη τῆς Τουρκίας στὶς περιοχὲς αὐτὲς καὶ ἐπαφὲς μὲ κύκλους τῶν σλαβόφωνων ποὺ διεκδικοῦν χρόνια τώρα τὸ δικαίωμα νὰ λέγονται «ἐθνικὰ Μακεδόνες».
.             Εἶναι γνωστὴ ἡ σύμπλευση καὶ ἡ συνεργασία κύκλων τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας τῆς Θράκης μὲ τοὺς κύκλους ποὺ ἐπιδιώκουν τὴ δημιουργία «μακεδονικῆς» μειονότητας στὴ Βόρειο Ἑλλάδα.
.             Ἡ συμφωνία ποὺ ὑπογράφει τὴν ὥρα αὐτὴ ὁ κ. Τσίπρας, διευκολύνει τὰ σχέδια αὐτὰ καὶ δημιουργεῖ προϋποθέσεις γιὰ νὰ ἐντείνουν τὴ δράση τους στὴν Ἑλλάδα ντόπιοι καὶ ξένοι κύκλοι, ποὺ ἔχουν στὰ σχέδιά τους τὴ δημιουργία αὐτῆς τῆς μειονότητας, μὲ τελικὸ στόχο τὸν διαμελισμὸ τῆς Ἑλλάδας.
.             Ὑπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες, μπορεῖ νὰ ἀντιληφθεῖ ὁ καθένας, χωρὶς νὰ εἶναι ἐπιτελικὸς ἀξιωματικός, πόσο δύσκολη ἂν ὄχι ἀδύνατη θὰ εἶναι ἡ ἄμυνα στὸν Ἕβρο καὶ τὴ Θράκη. Μὲ ἄλλα λόγια, γκρεμίζονται καὶ πᾶνε στράφι ἐθνικοὶ ἀγῶνες 120 ἐτῶν, μὲ τὴν συμφωνία Τσίπρα-Καμένου-Κοτζιᾶ μὲ τὸν Ζάεφ.
.             Οἱ ἀναγνῶστες γνωρίζουν ὅτι ὁ γράφων δὲν κινδυνολογεῖ. Καὶ γι’ αὐτὸ ἡ συμφωνία αὐτὴ μπορεῖ νὰ χαρακτηριστεῖ μόνο μὲ μία λέξη: Ἐσχάτη προδοσία.

 

ΠΗΓΗ: infognomonpolitics.blogspot.com

,

Σχολιάστε

ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ

 Τὰ πίχειρα τς προδοσίας

Δημήτρης Νατσιὸς

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Εἶναι ἀστεῖο καὶ ἀφελὲς νὰ νομίζει κανένας ὅτι ἔχουν κάποια αἴσθηση «ἠθικῆς» ἢ «ντροπῆς». Ἔχουν μεταλλαγμένη σκέψη, «ἄλλο μυαλό». Δὲν καταλαβαίνουν τίποτα ἀπὸ αὐτά. Δὲν νοιάζονται γιὰ τίποτα. Ἐκτελοῦν τὴν ἐργολαβία ποὺ ἔχουν ἀναλάβει νὰ διεκπεραιώσουν. Ὁλόκληρη ἡ  περιοχή, εἶναι γνωστό, πὼς ἀνακατατάσσεται. Ὑπέρτερα γεωπολιτικὰ συμφέροντα πρέπει νὰ ἐξυπηρετηθοῦν. Ἡ γενικότερη κινητικότητα ἀπὸ εἰκοσαετίας τουλάχιστον τὸ βεβαιώνει. Ἦρθε λοιπὸν καὶ ἡ ὥρα μας. Τὸ ἔκαναν οἱ πιὸ πρόθυμοι. Εἶχε ἤδη ἐπιτυχῶς προλειανθεῖ τὸ ἰδεολογικὸ ἔδαφος μὲ κατάλληλη προπαγάνδα καὶ ἐπικοινωνιακὴ ἀναισθητοποίηση. (Ποιός π.χ. νοιάζεται γιὰ τὴν Μακεδονία, ὅταν “παίζει” τὸ σαρβάϊβορ!) Ὁ λαὸς παραιτήθηκε ΜΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ. Ἕνας, ποὺ τόλμησε νὰ ξεμυτίσει, κατασπαράχθηκε. Ὁπότε ἔπεσαν ὡραῖα καὶ παστρικὰ οἱ ὑπογραφὲς ἀπὸ τοὺς συνταγματικῶς νομίμους ἐκπροσώπους τοῦ Λαοῦ. [ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: 2. Θεμέλιo τoῦ πoλιτεύματoς εἶναι ἡ λαϊκὴ κυριαρχία!!! 3. Ὅλες oἱ εξoυσίες πηγάζoυν ἀπὸ τὸν Λαό, ὑπάρχoυν ὑπὲρ αὐτoῦ καὶ τoῦ Ἔθνoυς καὶ ἀσκoῦνται ὅπως ὁρίζει τὸ Σύνταγμα!!! … 120,4. Ἡ τήρηση τoυ Συντάγματoς ἐπαφίεται στὸν πατριωτισμὸ τῶν Ἑλλήνων, πoὺ δικαιoῦνται καὶ ὑπoχρεoῦνται νὰ ἀντιστέκoνται μὲ κάθε μέσo ἐναντίoν ὁπoιoυδήπoτε ἐπιχειρεῖ νὰ τὸ καταλύσει μὲ τὴν βία (κάθε εἴδους!).
Ἡ ἀθέτηση τοῦ Συντάγματος ἆραγε δὲν ἄρχισε μὲ τὴν περιφρόνηση τῶν τριῶν ἑκατομμυρίων ὑπογραφῶν ποὺ ζητοῦσαν δημοψήφισμα;]

.            Ὁ λαός, εἶναι ὁλοφάνερο, δὲν ἔχει ἐννοήσει καὶ δὲν μπορεῖ πλέον νὰ ἐννοήσει ὅτι τελεῖ ὑπὸ καθεστὼς στιλβωμένης τυραννίας. Ἂν τὸ εἶχε ἐννοήσει, δὲν θὰ ἀνανέωνε διαρκῶς τὴν ἐμπιστοσύνη του στὶς παραπλανητικὲς καὶ ὕπουλες ὑποσχέσεις τῶν ἐχιδνῶν, ποὺ κλέβουν τὴν τιμία ψῆφο καὶ μετὰ πουλᾶνε τὰ πάντα.

.           Ὅπως γίνεται γνωστὸ καὶ μάλιστα ἀπὸ Τουρκία μεριά, οἱ Σκοπιανοὶ μὲ τὴν… εὐγενῆ συνδρομὴ τῆς «φίλης» καὶ «συμμάχου» μας Τουρκίας, ἔχουν σκοπὸ νὰ ἀνασύρουν στὴν ἐπιφάνεια μέσῳ ὀθωμανικῶν ἀρχείων περιουσίες ποὺ ἀνήκουν σὲ Σκοπιανοὺς «Μακεδόνες», μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν νομική τους διεκδίκηση σὲ περιοχὲς τῆς Μακεδονίας ποὺ βρίσκονται ἐντὸς ἑλληνικοῦ ἐδάφους.
.           Τὴν γνωστοποίηση αὐτῆς τῆς κίνησης, τὴν ἔκανε γιὰ πρώτη φορὰ ἡ τουρκικὴ φιλοκυβερνητικὴ ἐφημερίδα, Yeni Safak, καθὼς ἡ προσπάθεια αὐτὴ τὴν Σκοπιανῶν νὰ ἀνακινήσουν θέμα περιουσιῶν μέσῳ τῶν ὀθωμανικῶν ἀρχείων, γίνεται μὲ τὴν ἄμεση συνδρομὴ καὶ συμμαχικὴ συμπαράσταση τῆς Τουρκίας.
.           Σύμφωνα μὲ τὸ τουρκικὸ δημοσίευμα, ἡ Γενικὴ Διεύθυνση Ὑποθηκοφυλακείου τῶν Σκοπίων, μὲ τὴν βοήθεια τῆς Τουρκίας θὰ προχωρήσει στὴν μετάφραση ἀπὸ τὴν ὀθωμανικὴ γλώσσα στὴν σύγχρονη σκοπιανὴ-σλάβικη γλώσσα τῶν τίτλων ἰδιοκτησίας τῆς περιόδου 1842-1912, δηλαδὴ μέχρι τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Μακεδονίας ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ στρατό.
.           Ὅπως ἀναφέρεται, τὸ θέμα ἀφορᾶ περίπου… 2 ἑκατομμύρια τίτλους ἰδιοκτησίας ἀπὸ ὀθωμανικὰ ἀρχεῖα, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους βρίσκονται σὲ περιοχὲς ἐκτός τῆς σημερινῆς ἐπικράτειας τῶν Σκοπίων καὶ ποὺ ἔχουν περιέλθει στὴν ἰδιοκτησία τοῦ κρατιδίου καὶ ἀπὸ Σκοπιανοὺς ποὺ μετοίκησαν βορειοτέρα κυρίως μετὰ τοὺς βαλκανικοὺς πολέμους.
.           Σὲ σχετικὲς δηλώσεις ποὺ ἔκανε ὁ Διευθυντὴς τοῦ Σκοπιανοῦ Γενικοῦ Ὑποθηκοφυλακείου, Slavce Trpeski, στὸ τουρκικὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων, Anadolu Ajansi, μετὰ ἀπὸ διαβουλεύσεις τῶν ὑπουργείων Ἐξωτερικῶν τῶν Σκοπίων καὶ τῆς Τουρκίας ὑπογράφτηκε συμφωνία συνεργασίας καὶ βοήθειας ἀπὸ τὴν Τουρκία στὴν ἐπιχείρηση μετάφρασης τῶν τίτλων ἰδιοκτησίας ἀπὸ τὴν ὀθωμανικὴ γλώσσα στὴν σύγχρονη σκοπιανή, μὲ κύριο σκοπὸ τὴν καταγραφὴ ὅλων τῶν ἰδιοκτησιῶν ποὺ ἀνήκουν σὲ Σκοπιανούς, εἴτε αὐτὲς βρίσκονται στὴν σημερινὴ ἐπικράτεια τοῦ κρατιδίου, εἴτε ἐκτὸς σὲ «σκλαβωμένες» περιοχὲς τῆς Μακεδονίας.
.           Ἡ ἐπιχείρηση αὐτὴ τῆς μετάφρασης τῶν ὀθωμανικῶν τίτλων ἰδιοκτησίας, ὅπως τονίστηκε ἀπὸ τὸν Slavce Trpeski, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ ἔχει καὶ μεγάλη ἱστορικὴ σημασία. Στὸ ἴδιο μῆκος κύματος καὶ οἱ δηλώσεις τοῦ Dragi Gyorgiev, Προέδρου τοῦ Σκοπιανοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἱστορίας, δηλαδὴ τοῦ ἱδρύματος ποὺ πρωτοστατεῖ στὴν ἀνθελληνικὴ σκοπιανὴ προπαγάνδα καὶ ποὺ προβάλλει διεθνῶς τὴν ἀνιστόρητη θεωρία τῆς καταγωγῆς τῶν Σλάβων-Σκοπιανῶν ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους Μακεδόνες.
.           Μάλιστα σύμφωνα μὲ τὸν Dragi Gyorgiev, ἤδη ἔχουν μεταφραστεῖ περὶ τὶς 2000 ὀθωμανικὲς ἰδιοκτησίες Σκοπιανῶν ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα καὶ ὅπως ἀναφέρεται, ἡ προσπάθεια αὐτή, ποὺ ἔχει μεγάλη ἱστορικὴ καὶ ἐθνικὴ σημασία, θὰ συνεχιστεῖ μὲ ἐντατικότερους ρυθμούς.

,

Σχολιάστε

AΠΑΝΤHΣΤΕ, ΠΡΟΔOΤΕΣ, ΣΤΟΥΣ 10.000 ΝΕΚΡΟYΣ ΤΗΣ ΜAΧΗΣ ΤΟΥ ΚΙΛΚIΣ!!

AΠΑΝΤHΣΤΕ, ΠΡΟΔOΤΕΣ,
ΣΤΟΥΣ 10.000 ΝΕΚΡΟYΣ ΤΗΣ ΜAΧΗΣ ΤΟΥ ΚΙΛΚIΣ!!

Δημ. Νατσιός
Ἀπόσπασμα ἀπὸ παλιότερο ἄρθρο  με τίτλο “Ἡ μάχη τοῦ Κιλκίς”

ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ (19-21 Ἰουνίου 1913): ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Δ. Νατσιός) «Μὲ ἐκεῖνα τὰ ἡρωικά… παλιοτόμαρα εἶναι ραμμένη ἡ γαλανόλευκη. Τὰ τωρινὰ ὄντως παλιοτόμαρα τὴν μαγαρίζουν, σβήνοντας τὸ “ἐλευθερία ἢ θάνατος” τῶν ἐννέα λωρίδων καὶ βάζοντας στὴν θέση τους τὶς πολύχρωμες μπογιὲς τῆς διαστροφῆς…»»

.           Μαθητής μικρός τήν δεκαετία τοῦ 30, ὁ Σ. Λίβας, μετέπειτα στρατιωτικός γιατρός, ἔγραψε τίς ἀναμνήσεις του, μέ τίτλο « παλιά, μικρή μας πόλη». Σέ κείμενο μέ τίτλο «ο Μαχητές το Κιλκίς», γράφει τά ἑξῆς συγκινητικά: «να πέραντο “θνικό Νεκροταφεο”, πού κρύβει στά σπλάχνα του τά κορμιά χιλιάδων παλληκαριν, εναι τόπος μας. Καί πάνω στά κορμιά ατά στήθηκαν τά θεμέλια ατς τς πόλης. Καί τό σιτάρι πού φτιάχνει τό ψωμί μας, θεριεύει καί μεστώνει ρουφώντας πό τή γ αμα ντί για νερό. Κάθε λόφος γύρω μας κι νας «κρανίου τόπος». Κάθε χωράφι κι νας “γρός αματος” για νά χρησιμοποιήσω τοὺς χαρακτηρισμούς το Εαγγελίου πού τόσο ταιριάζουν στήν περίπτωση».
.               Τά πρῶτα χρόνια, τ΄ ἀλέτρια πού ὄργωναν τή γῆ, ἔφεραν στήν ἐπιφάνεια λευκά κόκκαλα «κόκαλα λλήνων ερά», ἀντάμα μέ σκουριασμένες ξιφολόγχες καί δερμάτινες παλάσκες, περασμένες σέ ζωστῆρες πού ἔζωναν, κάποτε λυγερά σώματα παλληκαριῶν. Κι ὅλοι μας λίγο – πολύ, ἔχουμε νά θυμόμαστε πώς κάποτε, σκάβοντας τίς αὐλές τῶν σπιτιῶν μας εἴχαμε βρεῖ σκουριασμένα ὄπλα κι ἀνθρώπινα κρανία. Σάν στοιχειωμένος ἔμοιαζε ὁ τόπος μας καί τά παιδιά φοβόταν νά βγοῦν τό βράδυ ἀπό τά σπίτια τους.
.           Θυμᾶμαι τούς πρώτους περιπάτους πού κάναμε μέ τό νηπιαγωγεῖο, ἐκεῖ κοντά στούς πρόποδες τοῦ Ἅη- Γιώργη. « δασκάλα μς λεγε τι ο παπαρονες στόν τόπο μας εναι πιό κόκκινες πό λλο, γιατί παίρνουν τό χρμα τους πό τό αμα τν σκοτωμένων παλληκαριν. Κι μες διστάζαμε νά τίς κόψουμε, πό φόβο, μήπως καί ματώσουμε τά χέρια μας…» (σελ. 179).
.           Μεταξύ τῶν ἡρώων διοικητῶν συνταγμάτων, πού ἔπεσαν στήν μάχη τοῦ Κιλκίς, εἶναι καί ὁ Ἀντώνιος Καμπάνης, διοικητής τοῦ 8ου Συντάγματος τῆς 4ης Μεραρχίας. Τόν ἴδιο καιρό ὁ γιός του Δημήτριος, ὑπηρετεῖ καί αὐτός ὡς στρατιώτης. Στό βιβλίο του «ναμνήσεις το Πολέμου καί τς Ερήνης» περιγράφει τήν σκηνή πού σπεύδει γιά τόν «τελευταῖον σπασμόν» τοῦ ἠρωϊκοῦ σκηνώματος τοῦ γονιοῦ του. Φτάνει στή μεγάλη σκηνή πού ἦταν τό χειρουργεῖο τῆς IV Μεραρχίας:
.           «Μπκα στή σκηνή καί πάνω σ’ να φορεο είδα τόν πατέρα. Εχε τά μάτια νοιχτά. Τό πρόσωπο γελαστό καί εχαριστημένο. Μόνο τό στθος του ταν γεμάτο τρύπες. Στά χέρια του φοροσε γάντια καλοκαιρινά χακί, λλά πως ταν σκισμένα καί κρεμασμένα, κατάλαβα τι εχαν κοπε τά δάχτυλά του. ργότερα, ταν εδα τά κιάλια του, πού ταν καί ατά γεμάτα βλήματα, ντελήφθηκα πώς βίδα εχε σκάσει τήν ρα πού τά σήκωνε, γιά νά παρατηρήσει τίς χθρικές θέσεις.
.           Τό θέαμα γιά μένα ταν τραγικό, λλά μεγαλύτερη ἀκόμη συγκίνηση μοῦ προξένησαν ο κατοντάδες τραυματίες το Συντάγματός του, πού περνοσαν καί τόν σπάζονταν κλαίγοντας. κουσα μερικούς νά λένε: ταν αστηρός, λλά δίκαιος καί γαποσε τούς νδρες του».
.           Νομίζω πώς πικήδειος ατός, ν μποροσε νά τόν κούσει, θά τόν εχε πολύτως κανοποιήσει. Γιατί πραγματικά πρόσεχε ξεχωριστά τους νδρες του, καί γιά νά προστατεύσει τή ζωή τους εχε σκοτωθε διος» (σελ. 123).
.           Μέ τέτοιους ἄξιους ἡγήτορες φθάσαμε στή νίκη. Ἕνας στρατός γενναίων μέ ἀρχηγούς «λιοντάρια» πῶς νά μήν ἀνέλθει στήν κορυφή τῆς δόξης καί τῆς ἀθανασίας.
.           Τό 1964 ἐκδίδεται τό «ναμνηστικό Λεύκωμα» ἐπί τῇ 50/ἐτηρίδι ἀπό τῆς μάχης τοῦ Κιλκίς. Στήν σελίδα 44 διαβάζουμε: «ταν δύο σύγγαμβροι πό τήν Κύμη τς Εβοίας, συνταγματάρχης ωάννης Παπακυριαζής καί ταγματάρχης ωάννης Βελισσαρίου. Καί ο δύο λεβέντες. Τά νδραγαθήματά τους πρξαν πό τά φωτεινότερα δείγματα τομικς γενναιότητος. Ο δύο ατοί συγγενες εχαν τσακωθ… σάν σύγγαμβροι πού ἦσαν. Στήν μάχη το Κιλκίς βρέθηκαν ο μονάδες τους νά πολεμον πλάι- πλάι καί συναγωνισμός τν δύο τσακωμένων φθασε στό ποκορύφωμα.» Στήν τελευταία μάχη, ὅπως ἀναφέρει ὁ στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος στά ἡμιτελῆ ἀπομνημονεύματά του, ἐπῆλθε τό δράμα «…ρξατο τότε σφοδρότατος καταιγισμός πυρός, κατά τήν διάρκειαν το ποίου ο 6 λόχοι το Βελισσαρίου, προχωροντες ταχέως φθασαν ες πόστασιν φόδου πό τς πρώτης γραμμς τν βουλγαρικν ρυγμάτων. Καί εδον τό λησμόνητον θέαμα τς φόδου τν 6 εζωνικν λόχων το Βελισσαρίου, ο ποοι καθ’ ἃς εχον δηγίας πό το διοικητο των, βαλον αφνιδίως ταχύτατον λιγόλεπτον πρ ναντίον το χθρο, μετά τό ποον ρμησαν κάθεκτοι καί μέ βροντώδεις λαλαγμούς ναντίον τν πί τς πρώτης φρύος το λόφου βουλγαρικν χαρακωμάτων. γραμμή τν φορμούντων λόχων μέ τάς παστραπτούσας πό τόν λιον περχιλίας λόγχας ὡμοίαζεν πρός χαλυβδίνην ταινίαν, ποία πειλητική πήρχετο ναντίον τν χθρικν ρυγμάτων. γών πρξεν μεγαλειώδης. Ο Βούλγαροι νετράπησαν ξοντώθησαν διά τς λόγχης. Ατό το τό μεγαλύτερον κατόρθωμα το Βελισσαρίου καί μέ δικαίαν περηφάνειαν φώναξεν ες τόν λοχαγόν Ζήραν, λλον γενναον, ποος πηρετοσεν ες τό σύνταγμα το Παπακυριαζ, το μπατζανάκη το Βελισσαρίου.
–       Βρέ Ζήρα, πο εναι διοικητής σου νά δῆ;
–       ΖΗΡΑΣ. Σκοτώθηκε…
.             Εχε πέσει πρό λίγου μόλις, μαχόμενος μέ τόν διον παράμμιλον τρόπον. Καί τότε τό πρόσωπον το συγγάμβρου «μαύρισεν ἀπό τό πένθος». βγαλε τό πηλήκιόν του, καμε τόν σταυρό του, δάκρυσεν καί τράβηξεν μπροστά μέ περισσοτέραν ρμήν. κε παρακάτω στή Τζουμαγιά, στό ψόμετρο 1378, τόν περίμενε κι’ ατόν Χάρος».
.           Ἕνα ἐξαιρετικό βιβλίο, πραγματικός θησαυρός, πού ἀναφέρεται στή μάχη τοῦ Κιλκίς εἶναι τοῦ π. Δημητρίου Καλλίμαχου, ἐθελοντῆ ἱεροκήρυκος τῆς Ε´ Μεραρχίας. Ὁ Καλλίμαχος παρακολουθεῖ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τήν μάχη παίρνει μέρος σ’ αὐτήν, ἐμψυχώνει τούς στρατιῶτες, παρηγορεῖ τούς πληγωμένους καί ἀναλαμβάνει, πολλές φορές, τό βαρύ καθῆκον τῆς ταφῆς τῶν νεκρῶν πολεμιστῶν. Τό 1942, ἐξέδωσε στή Νέα Ὑόρκη τίς ἐμπειρίες του, σέ βιβλίο μέ τίτλο: «θάνατη λλάς» Ἀπό τό ἔξοχο αὐτό πόνημα, ἀποσποῦμε κάποιες σελίδες του, στίς ὁποῖες μοσχοβολᾶ ἡ πίστη καί ἡ φιλοπατρία τοῦ στρατοῦ μας. Στήν μακραίωνη ἱστορία μας πάντοτε τό Γένος ἀγωνίζεται «πέρ πίστεως καί πατρίδος» καί ματαιοπονοῦν ὅσοι θέλουν νά χωρίσουν τά δύο αὐτά «ριζιμιά λιθάρια» τοῦ ἱστορικοῦ μας βίου. Ἀπό τά βάθη τῶν αἰώνων ἡ φωνή τοῦ Μακρυγιάννη μᾶς κανοναρχεῖ: « πατρίδα το κάθε νθρώπου καί θρησκεία εναι τό πν… Καί τότε λέγονται θνη, ταν εναι στολισμένα μέ πατριωτικά ασθήματα· τό ναντίον λέγονται παλιόψαθες τν θνν καί βάρος τς γῆς

.           Εἶναι γνωστό πώς ἡ μάχη διεξήχθη ἐν μέσῳ φοβεροῦ καύσωνος (περίπου 40 βαθμούς Κελσίου). Τά σιταροχώραφα τοῦ κάμπου του Κιλκίς, ἐξ αἰτίας τῶν ὀβίδων πῆραν φωτιά. Πολλοί βαριά τραυματισμένοι στρατιῶτες, μή μπορώντας νά μετακινηθοῦν, κάηκαν ζωντανοί…
.         Ἄλλο ἡρωικό παράδειγμα αὐταπάρνησης καί ἀνδρείας στή σελίδα 76:
«Στρατιώτης το 22ου τραυματίσθη ες τόν βραχίονα.
–       Τυχηρός σουνα, συνάδελφε, πού πρες τό παράσημο, το λέγει παραπλεύρως του, ἄϊντε τράβα τώρα στό χειρουργεο…
–       Τί κανε, λέει; Μέ μία τσουγκρανιά νά φύγω; Τό παληοτόμαρό μου βαστάει κόμα· χω νά φάγω καί λλους π’ ατούς τούς τιμους πού σφάξανε γυναικόπαιδα!
Καί συνεχίζει τόν γώνα.
Παίρνει δεύτερο βόλι καί ξακολουθε νά μάχεται καί τό δεύτερον τραμα γίνεται τρίτον καί πεται συνέχεια… Καί ταν πλέον δυνατή αμορραγία τόν ναγκάζη νά πέση κάτω, ο τραυματοφορες, ταν πλησίασαν νά τόν παραλάβουν, πέδεσαν ν ὅλῳ πτά τραύματα! Καί παρεπονετο Ρουμελιώτης στρατιώτης, διότι δέν το δυνατόν πλέον νά συνεχίση τόν γώνα του.
–       Μωρ’ δέν μποροσε νά εχα κι’ λλο παληοτόμαρο, νά βγάλω ατό τό τρυπημένο καί νά τό βάλω τό καινούργιο!»

Μὲ ἐκεῖνα τὰ… παλητοτόμαρα εἶναι κεντημένη ἡ σημαία μας. Τὰ σημερινά ὄντως παλιοτόμαρα ξηλώνουν καὶ προδίδουν τὴν ἱστορία μας…

Σχολιάστε

ΠΕΝΘΟΣ

Σχολιάστε

ΤΟ ΑΙΜΑ τῶν ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ “ΠΗΓΕ ΣΤΡΑΦΙ”

ΤΟ ΑΙΜΑ τῶν ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ
“ΠΗΓΕ ΣΤΡΑΦΙ”
ΑΛΛΑ ΒΟᾼ

(Γέν. δ΄ 10)

βλ. σχετ.: ΕΚΕΙ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΥΣΤΙΚΟ!

Σχολιάστε