christian-vivliografia

Αὐτὸς ὁ χρήστης δὲν ἔχει δημοσιοποιήσει βιογραφικὲς του πληροφορίες

Ἀρχικὴ σελίδα: http://lagouros.wordpress.com

ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μεγάλες οἱ εὐθύνες τοῦ Κώστα Γαβρόγλου

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Μεγάλες εἶναι οἱ ἱστορικὲς εὐθύνες τοῦ Κώστα Γαβρόγλου, ὡς Ὑπουργοῦ Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων. Μεγάλες διότι ἐφαρμόζει τὸν πολιτικαντισμὸ στὴν ἐκπαίδευση καὶ ἀκόμη μεγαλύτερες διότι σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδά της, μὲ τὴν ἔγκρισή του, ὑποσκάπτεται ἡ ψυχὴ τῆς ἰδιοπροσωπίας μας, ἡ Γλώσσα, ἡ Ἱστορία καὶ ἡ Ὀρθοδοξία.
.           Οἱ εὐθύνες του εἶναι βαρύτερες ἀπὸ αὐτὲς τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Τσίπρα καὶ τοῦ πρ. ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Φίλη. Οἱ δύο τους διέθεσαν τὸν μέγιστο χρόνο τους στὰ κομματικὰ καὶ συνδικαλιστικά τους καθήκοντα. Χωρὶς εἰδικὲς σπουδὲς σὲ ζητήματα θεολογίας, γλώσσας καὶ ἱστορίας, ὅσα γνωρίζουν προέρχονται ἀπὸ τὰ ἰδεολογικὰ φροντιστήρια τῶν Κομμάτων, τῶν ὁποίων ἦσαν μέλη. Ἀντίθετα ὁ Κώστας Γαβρόγλου, κατὰ τεκμήριο, γνωρίζει τὴν Ἱστορία τοῦ Γένους μετὰ τὴν Ἅλωση. Γνωρίζει ὅτι ὁ «Νεοελληνικὸς Διαφωτισμὸς» προέρχεται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ κληρικοὺς καὶ ἀπὸ λαϊκοὺς πιστοὺς στὴν Ἐκκλησία.
.           Ὁ Κ. Γαβρόγλου ἀπὸ τὴ γέννησή του, τὸ 1947, ἕως τὰ δεκαοκτώ του χρόνια καὶ τὸ πέρας τῆς ἐγκύκλιας ἐκπαίδευσής του στὸ Ζωγράφειο ἐκπαιδευτήριο, ἔζησε στὴν Κωνσταντινούπολη. Στὰ χρόνια αὐτὰ κάποια ἐμπειρία ἀπέκτησε ἀπὸ τὴν ζωὴ τῶν Ρωμιῶν στὴν Πόλη. Εἶχε κοντά του τὴν Ἁγιὰ Σοφιά, τὴ Μονὴ τῆς Χώρας, τὸ Μπαλουκλῆ, τὸ Φανάρι, τὸ Σταυροδρόμι, τὴ Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή…
.           Ἐπὶ πλέον, ἐπιστημονικά, ὁ κ. Γαβρόγλου ἦταν leader τοῦ project «Ἑλληνομνήμων». Πρόκειται γιὰ τὴ δημιουργία ψηφιακῆς βιβλιοθήκης, ποὺ περιλαμβάνει ὅλα τὰ φιλοσοφικὰ καὶ ἐπιστημονικὰ χειρόγραφα, τὰ γραμμένα στὰ ἑλληνικὰ ἀπὸ τὸ 1600 ἕως τὸ 1821. Ἀκόμη ὑπὸ τὴν εὐθύνη του ἦταν τὸ ὑψηλότατης δαπάνης πρόγραμμα «Ἀνθέμιον». Σὲ αὐτὸ οἱ ἐρευνητὲς κατέγραψαν τὰ σωζόμενα ἐνοριακὰ καὶ κοινοτικὰ ἀρχεῖα στὶς 38 ἀπὸ τὶς 42 Κοινότητες τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ φωτογράφησαν περισσότερες ἀπὸ 1.000.000 σελίδες. Δὲν συγκλόνισαν τὸν κ. Γαβρόγλου ὅλα αὐτὰ τὰ εὑρήματα τῆς ἐποποιίας ἐπιβίωσης τοῦ Γένους, χάρη στὴν Ἐκκλησία καὶ δὲν αἰσθάνεται ἔναντί Της εὐγνωμοσύνη; Δὲν θέλω νὰ πιστέψω ὅτι ἀκολουθεῖ τὴ λογική τοῦ Στάλιν ὅτι «εὐγνωμοσύνη ἔχουν μόνο τὰ σκυλιά».
.           Ὁ Κώστας Γαβρόγλου ἦταν μέλος τῆς ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς διδακτορικῆς διατριβῆς τοῦ Γ. Βλαχάκη, ποὺ εἶχε ὡς θέμα: «“Ἡ Φυσικὴ” τοῦ (Ἀρχιεπισκόπου Χερσῶνος) Νικηφόρου Θεοτόκη στὴν ἐπιστημονικὴ σκέψη τοῦ 18ου αἰώνα». Σὲ αὐτὴν ὁ ἐρευνητὴς σημειώνει ὅτι «εἶναι τὸ πρῶτο συγκροτημένο βιβλίο Φυσικῆς τοῦ “Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ”. Ἡ θετικὴ ἀντιμετώπιση τῶν ἐπιτευγμάτων τῶν θετικῶν Ἐπιστημῶν ἐκ μέρους τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων κληρικῶν, δὲν ἔπεισε τὸν κ. Γαβρόγλου ὅτι τὸ Κράτος ὀφείλει νὰ ἀντιμετωπίζει μὲ σεβασμὸ καὶ σύμφωνα μὲ τὴ σμιλεμένη ἀπὸ αἰῶνες ἰδιοπροσωπία τοῦ λαοῦ, τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴ θρησκευτικὴ ἀγωγὴ τῶν ἑλληνοπαίδων; Δὲν ἀντελήφθη ὅτι ἡ κοινωνία μας εἶναι προοδευτικότερη, ἀνθρωπινότερη καὶ δημοκρατικότερη ἐκείνων τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν καὶ Προτεσταντικῶν λαῶν;
.           Ὁ κ. Γαβρόγλου δὲν ἔχει καμία δικαιολογία γιὰ τὴ στάση του ἔναντι τῆς πλειονότητας τοῦ λαοῦ, γιατί ἐνῶ γνωρίζει, ὑποχωρεῖ στὴν ἰδεολογία του καὶ βεβαίως διατηρεῖ τὴ θέση του.-

Advertisements

,

Σχολιάστε

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΥΡΩΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ!

ρχονται ταυτότητες
μ
ποχρεωτικ δακτυλικ ποτύπωμα σ λη τν Ερώπη

.           Νέες ταυτότητες μὲ ψηφιακὸ δακτυλικὸ ἀποτύπωμα σχεδιάζει ἡ Κομισιόν, ἐνῶ οἱ νέες προτάσεις, ποὺ ἔχουν στόχο τὴ δημιουργία ἑνὸς πιὸ ἀσφαλοῦς περιβάλλοντος στὴν Εὐρωπη, θὰ παρουσιαστοῦν αὔριο.
.           Ἐδῶ καὶ πάνω ἀπὸ δύο χρόνια ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ καταθέτει προτάσεις γιὰ τὴ δημιουργία μίας «Ἀσφαλοῦς Ἕνωσης» μὲ στόχο τὸν ἔγκαιρο ἐντοπισμὸ ἐν δυνάμει δραστῶν πολὺ πρὶν πραγματοποιηθοῦν τρομοκρατικὲς ἐνέργειες. Οἱ Εὐρωπαῖοι μποροῦν νὰ αἰσθάνονται πλέον πιὸ ἀσφαλεῖς λόγῳ τῶν αὐξημένων ἁρμοδιοτήτων τῶν ἀρχῶν ἀσφαλείας, τῆς στενότερης συνεργασίας μεταξὺ ἐθνικῶν ὑπηρεσιῶν, τῆς καλύτερης δικτύωσης τῶν βάσεων δεδομένων καὶ τῶν ἐντατικῶν ἐλέγχων στὸ διαδίκτυο. Πολλὰ ταμποὺ ἀναφορικὰ μὲ τὰ προσωπικὰ δεδομένα ἔχουν πλέον καταρριφθεῖ. Ἡ Εὐρώπη εἶναι σήμερα πιὸ ἀσφαλὴς ἀπὸ ὅσο πρὶν μία διετία, γράφει ἡ ἐφημερίδα Welt.
.           Ἡ Κομισιὸν παρουσιάζει αὔριο στὶς Βρυξέλλες νέα σχέδια, τὰ ὁποῖα οἱ 28 κυβερνήσεις τῶν χωρῶν-μελῶν καλοῦνται νὰ υἱοθετήσουν τὸ συντομότερο. Ὁ εὐρωπαῖος ἐπίτροπος Δημήτρης Ἀβραμόπουλος δήλωσε σχετικὰ στη γερμανικὴ ἐφημερίδα Die Welt: «Θὰ πρέπει νὰ αὐξήσουμε τὰ προληπτικὰ μέτρα, ἔτσι ὥστε τρομοκράτες καὶ ἐγκληματίες νὰ μὴν εἶναι πλέον εἰς θέσιν νὰ πραγματοποιήσουν χτυπήματα. Μὲ ἄλλα λόγια, στόχος εἶναι νὰ καταστήσουμε ἀδύνατη τὴν πρόσβαση σὲ πλαστὰ ἔγγραφα, ὅπλα καὶ ἐκρηκτικὰ καὶ ταυτόχρονα νὰ τοὺς ἐμποδίσουμε νὰ περνοῦν ἀπαρατήρητοι τὰ σύνορά μας».

«Οἱ τρομοκράτες δὲν παραμένουν ἀδρανεῖς»

.           Σύμφωνα μὲ τὸν Ἕλληνα Ἑπίτροπο Μετανάστευσης καὶ Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ θὰ προτείνει νὰ γίνουν ἀκόμα πιὸ ἀσφαλεῖς οἱ ταυτότητες τῶν εὐρωπαίων πολιτῶν, ἔτσι ὥστε ἡ πλαστογράφηση καὶ ἡ ἀγοραπωλησία ταξιδιωτικῶν ἐγγράφων νὰ γίνει ἀκόμα δυσκολότερη γιὰ τρομοκράτες καὶ ἐγκληματίες. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες τῆς γερμανικῆς ἐφημερίδας, ἡ Κομισιὸν ἐπιθυμεῖ οἱ ταυτότητες σὲ ὅλες τὶς χῶρες-μέλη τῆς ΕΕ νὰ περιέχουν ὑποχρεωτικὰ ἕνα ψηφιοποιημένο δακτυλικ ποτύπωμα, καθὼς καὶ ἐπιπλέον βιομετρικὰ στοιχεῖα τῶν κατόχων. Στὴ Γερμανία οἱ ταυτότητες περιλαμβάνουν ἤδη ψηφιοποιημένα δακτυλικὰ ἀποτυπώματα, ὡστόσο μόνο ὅταν οἱ πολίτες τὸ ἐπιθυμοῦν. Πρόσφατα ὁ εὐρωπαῖος Ἐπίτροπος γιὰ τὴν Ἀσφάλεια Τζούλιαν Κὶνγκ τόνιζε ὅτι οἱ «τρομοκράτες δὲν παραμένουν ἀδρανεῖς». Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ προτίθεται νὰ στραφεῖ μελλοντικὰ στὴν πρόληψη τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν μὲ χημικά, βιολογικά, ραδιολογικὰ καὶ πυρηνικὰ ὑλικὰ (Ὅπλα ABC). Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ πιθανότητες τέτοιου εἴδους ἐπιθέσεις θεωροῦνται περιορισμένες, οἱ ἐπιπτώσεις τους θὰ ἦταν τεράστιες, ἐκτιμᾶ ἡ Welt.

ΠΗΓΗ: huffingtonpost.gr (dw.com)

 

 

Σχολιάστε

ANAΣΤΑΣΗ

 

Ἀνάσταση!

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»,
τ. 2175, 15 Ἀπριλίου 2018

.               Ἠχῆστε, καμπάνες! Ἠχῆστε χαρμόσυνα! Διαλαλῆστε παντοῦ τὸ μήνυμα! Τὸ μήνυμα. Ἕνα εἶναι τὸ μήνυμα. Μία ἡ εἴδηση. Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι τίποτε, μηδέν, ψεύδη, ματαιότητες.
.               Μία ἡ εἴδηση: Χριστὸς ἀνέστη! Δὲν ὑπάρχει ἄλλη εἴδηση. Δὲν ὑπάρχει τίποτε ἄλλο ἐπάνω στὴ γῆ. Αὐτὸ δίνει νόημα ὑπάρξεως στὰ πάντα. Ὅ,τι ὑπάρχει, ὅ,τι ζεῖ, ὅ,τι ἀναπνέει, ὅ,τι αἰσθάνεται… ὑπάρχει, ζεῖ, ἀναπνέει, αἰσθάνεται, γιατὶ ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε. Ἂν ὁ Χριστὸς δὲν ἀνασταινόταν, ὅλα θὰ ἦταν νεκρὰ ἐπάνω στὴ γῆ. Ὅλα κρατημένα ἀπὸ τὴν παγωνιὰ τοῦ θανάτου. Τώρα ὅλα ζοῦν, ὅλα χαίρονται, ὅλα πανηγυρίζουν, ὅλα τραγουδοῦν. Ψάλλουν τὸν παιάνα:

«Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν
θανάτῳ θάνατον πατήσας
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι
ζωὴν χαρισάμενος».

.               Ἔδωσε ζωὴ σ᾿ αὐτοὺς ποὺ ἦταν στὰ μνήματα ὁ Χριστὸς ποὺ ἀναστήθηκε. Καὶ ἀνέστησε κι ἐμᾶς. Μᾶς ἀνέστησε ἀπὸ τὸν θάνατο, τὸν ἅδη, τὴν ἁμαρτία, ποὺ ὁδηγεῖ στὸν θάνατο καὶ στὸν ἅδη.
.               Πῶς νὰ μὴν ἐκρήγνυται ἡφαίστειο χα­ρᾶς μέσα μας, δοξολογίας καὶ εὐχαριστίας στὸν Ἀναστάντα;
.               Ὁ θεῖος Παῦλος τὴν ἀλήθεια αὐτὴ τὴν παριστᾶ μὲ δύο λέξεις. Ὁ Χριστός, λέει, «ἠγέρθη διὰ τὴν δικαίωσιν ἡμῶν», ἀναστήθηκε γιὰ νὰ μᾶς δικαιώσει ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ γιὰ νὰ μᾶς σώσει. Δὲν κάναμε τίποτε ἐμεῖς γιὰ νὰ δικαιωθοῦμε, γιὰ νὰ σωθοῦμε. Δὲν μπορούσαμε νὰ κάνουμε. Ἕνας νεκρὸς μπορεῖ νὰ κάνει κάτι; Νεκροὶ ἤμασταν. Στὸν τάφο τῆς ἁμαρτίας, τῆς διαφθορᾶς. Τί μπορούσαμε νὰ κάνουμε γιὰ νὰ ἀλλάξουμε τὴν κατάστασή μας; Τίποτε. Μόνο Ἐκεῖνος. Ἐκεῖνος ὁ Ὁποῖος «παρεδόθη διὰ τὰ παραπτώματα ἡμῶν καὶ ἠγέρθη διὰ τὴν δικαίωσιν ἡμῶν» (Ρωμ. δ´ 25). Καὶ λοιπόν, στὸ ἑξῆς ἐμεῖς οἱ ἔνοχοι, οἱ ἀποστάτες, οἱ νεκροὶ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, «δικαιούμεθα δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι» (Ρωμ. γ´ 24). Δωρεὰν ἡ δικαίωσή μας, δωρεὰν ἡ λύτρωσή μας, δωρεὰν ἡ συγχώρησή μας, ἡ σωτηρία μας. Δωρεάν. Μόνο μὲ τὴν Χάρι Του!
.               Πῶς νὰ μὴν ἐκρήγνυται ἡ χαρὰ σὰν ἡφαίστειο ἀπὸ τὰ τρίσβαθά μας;
.               Τὴν ἀλήθεια αὐτὴν τὴν παριστᾶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ μὲ τὴν εἰκονογραφία της. Ἡ ὀρθόδοξη εἰκονογράφηση τῆς Ἀναστάσεως κρύβει βαθὺ θεολογικὸ νόημα, ποὺ ἀπηχεῖ αὐτὴ τὴν ἀλήθεια τῆς Πίστεώς μας:
.               Ὁ ἀναστὰς Κύριος εἰκονίζεται στὴν κάθοδό Του στὸν ἅδη. Πατᾶ ἐπάνω σὲ δύο θυρόφυλλα, τὰ ὁποῖα ἔχουν σπάσει καὶ βρίσκονται ριγμένα κάτω, τὸ ἕνα ἐπάνω στὸ ἄλλο σὲ σχῆμα χιαστί. Τριγύρω καρφιά, κλειδαριὲς σπασμένες, κλειδιά, ἁλυσίδες, ριγμένα ὅλα κάτω ἄτακτα, προδίδουν τὴ δυναμικὴ εἴσοδο καὶ διάρρηξη τῆς σκοτεινῆς φυλακῆς τοῦ ἅδου ἀπὸ τὸν Νικητὴ τοῦ θανάτου. Καὶ μὲ τὸ χέρι Του ὁ Ἀναστάς, τὸ παν­τοδύναμο χέρι Του, ποὺ ἐπάνω Του φέρει τὸ σημάδι τῆς πληγῆς, τὴν οὐλὴ τοῦ τραυματισμοῦ ἀπὸ τοὺς ἥλους (τὰ καρφιά), πιάνει τὸν Ἀδάμ (ἐκπρόσωπο τῆς ἀνθρωπότητος – σὲ ἄλλες παραστάσεις καὶ τὴν Εὔα) καὶ μὲ βίαιη κίνηση τὸν τραβᾶ ἔξω ἀπὸ τὸ μνῆμα ὅπου κατάκειται, καὶ τὸν σηκώνει ἐπάνω.
.               Καὶ μία λεπτομέρεια ποὺ κρύβει ὅλο τὸ θεολογικὸ βάθος τῆς Πίστεώς μας:
.               Ὁ Κύριος, πιάνοντας τὸν Ἀδὰμ ἀπὸ τὸ χέρι, δὲν τὸν πιάνει ἀπὸ τὴν παλάμη, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν καρπό. Καὶ μάλιστα ἡ παλάμη τοῦ Ἀδὰμ πέφτει ἀδύναμη πρὸς τὰ κάτω. Γιατί ἄραγε; Διότι ὁ Ἀδάμ (καὶ ἄρα ὅλοι ἐμεῖς) εἶναι παράλυτος. Ἕνα χέρι παράλυτο, ἂν τὸ πιάσεις ἀπὸ τὴν παλάμη γιὰ νὰ τὸ σηκώσεις, θὰ γλιστρήσει· δὲν ἔχουν τὴ δύναμη τὰ δάχτυλα νὰ σφίξουν, ὥστε νὰ γίνει ἕνα στερεὸ σύμπλεγμα μὲ τὸ χέρι τοῦ Σωτήρα καὶ ἔτσι νὰ σηκωθεῖ τὸ σῶμα.
.               Παράλυτος λοιπὸν ὁ Ἀδάμ. Παράλυτη ἡ Εὔα. Παράλυτοι ὅλοι ἐμεῖς ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε κάτι οὐσιαστικὸ γιὰ τὴ σωτηρία μας. Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει ὅτι καὶ δὲν θὰ σωθοῦμε. Θὰ μᾶς σώσει ὁ Ἀναστάς. Θὰ μᾶς τραβήξει ἐπάνω ἀπὸ τὰ μνήματα· τὰ μνήματα τῶν κακιῶν μας, τῶν παθῶν, τῆς ἁμαρτίας, τοῦ πνευματικοῦ θανάτου.
.               Ἀρκεῖ νὰ τὸ θέλουμε. Ἀρκεῖ νὰ τὸ ζητοῦμε. Νὰ Τὸν ζητοῦμε. Ἐκεῖνον! Τὸν Δυνατό, τὸν Ἀναστάντα! Νὰ προσβλέπουμε στὸ βλέμμα Του, ὅπως στὴν εἰκονογραφία ὁ Ἀδάμ, νὰ Τὸν παρακαλοῦμε νὰ ἔρθει νὰ μᾶς σώσει, νὰ μᾶς λυτρώσει. Καὶ θὰ τὸ κάνει. Δὲν μπορεῖ νὰ μὴν τὸ κάνει. Γι᾿ αὐτὸ ἀναστήθηκε, «διὰ τὴν δικαίωσιν ἡμῶν».
.               Δὲν μᾶς σώζουν οἱ ἀρετές μας, – μήπως καὶ ἔχουμε; – αὐτὸ δείχνει τὸ παράλυτο χέρι τοῦ Ἀδάμ. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, δὲν μᾶς καταδικάζουν οἱ ἁμαρτίες μας. Γιατὶ ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε καὶ μᾶς σηκώνει ἀπὸ αὐτές, ἐὰν τὸ θελήσουμε καὶ Τὸν καλέσουμε στὴ ζωή μας· αὐτὸ δείχνει ἡ ἔγερση τοῦ Ἀδὰμ ἀπὸ τὸ μνημεῖο.
.               Πῶς λοιπὸν ἡ χαρὰ νὰ μὴν εἶναι τὸ μόνιμο στοιχεῖο τῆς ζωῆς μας; Χριστὸς ἀνέστη, ἀδελφοί! Χαίρετε!

Σχολιάστε

ΣΤΟΝ ΘΩΜΑ

Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟΝ ΘΩΜΑ–1

Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟΝ ΘΩΜΑ–2 « Ὁ Κύριος χρειαζόταν ἱστορικὰ θεμέλια γιὰ τὴν ἀπιστία τῶν ἀνθρώπων τοῦ μέλλοντος, γι’ αὐτὸ τοῦ ἦταν ἀπαραίτητη ὅλη ἐκείνη ἡ ἀθλιότητα τῶν μαθητῶν Του».

Σχολιάστε

ΔΙΚΑΣΤΙΚH ΑΝΤΙΠΑΡAΘΕΣΗ ΕΚΚΛΗΣIΑΣ – ΓΑΒΡOΓΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙOΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ ΠΑΙΔΕIΑΣ

Δικαστικ ντιπαράθεση κκλησίας –
Γαβρόγλου γι
τς ρμοδιότητες το
πουργείου Παιδείας

 

Παναγιώτης Τσιμπούκης

.               Ἀφορμὴ εἶναι ὁ νέος Ὀργανισμὸς τοῦ ὑπ. Παιδείας, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἀφαιρέθηκε ἀπὸ τὴν ἀποστολὴ τοῦ ὑπουργείου ἡ «ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης» -ἤτοι, ἡ θρησκευτικὴ ἀγωγὴ τῶν νέων, περιορίζοντας παράλληλα τὸ δικαίωμα αὐτοδιοίκησης τῆς Ἐκκλησίας […]
.               Εἰδικότερα, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος προσέφυγε στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας καὶ ζητεῖ νὰ κριθοῦν ἀντισυνταγματικὲς ὁρισμένες διατάξεις τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος 18/2018 ποὺ ἀφορᾶ τὸ νέο ὀργανισμὸ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας. Ὁ ἐπίμαχος Ὀργανισμὸς καθορίζει τοὺς σκοπούς, τοὺς ἐπιχειρησιακοὺς στόχους, τὶς ἁρμοδιότητες καὶ τὴν ὀργάνωση γενικότερα τοῦ ὑπουργείου Παιδείας.
.               Ὁ νέος ὀργανισμὸς στὸ πρῶτο του ἄρθρο μεταβάλει τὴν ἀποστολὴ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας σὲ σχέση μὲ τὸ προγενέστερο καθεστώς, στὸ θέμα τῆς ἀνάπτυξης τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης, ἐπισημαίνει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Στὴν αἴτηση ἀκύρωσης ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὑποστηρίζει ὅτι εἶναι ἀντίθετη στὸ ἄρθρο 16 τοῦ Συντάγματος ἡ παράλειψη τοῦ νέου ὀργανισμοῦ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας νὰ ἐντάξει τὴν ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης στοὺς σκοποὺς τοῦ ὑπουργείου, κάτι ποὺ ὑπῆρχε στὸν προγενέστερο ὀργανισμὸ τοῦ ἔτους 2014 (Π.Δ. 114/2014).
.               Συγκεκριμένα, στὸ Π.Δ. 114/2014, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ἀνέφερε ὅτι ἀποστολὴ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας εἶναι «ἡ προαγωγὴ τῆς παιδείας μὲ σκοπὸ τὴν ἠθική, πνευματική, ἐπαγγελματικὴ καὶ φυσικὴ ἀγωγὴ τῶν Ἑλλήνων, τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης καὶ τὴν διάπλασή τους σὲ ἐλεύθερους καὶ ὑπεύθυνους πολίτες».
.               Μὲ ἄλλα λόγια, ὑπογραμμίζει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας ἀφαιρεῖ τὴ θρησκευτικὴ ἀγωγὴ τῶν νέων ἀπὸ τὴν ἀποστολὴ τοῦ ὑπουργείου, τὴ στιγμὴ μάλιστα ποὺ σύμφωνα μὲ τὸ Σύνταγμα ἡ «κρατικὴ ἀποστολὴ τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης τῶν νέων ἀφορᾶ σὲ μείζονα βαθμὸ τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος».
.               Ἀκόμη, παραβιάζουν τόσο τὸ Σύνταγμα, ὅσο καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΣΔΑ), οἱ διατάξεις ἐκεῖνες τοῦ νέου ὀργανισμοῦ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας ποὺ περιορίζουν τὸ δικαίωμα αὐτοδιοίκησης ἐπὶ τῶν ἐσωτερικῶν ζητημάτων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν νομικῶν προσώπων ποὺ αὐτὴ ἐποπτεύει. Δηλαδή, διευκρινίζεται στὴν αἴτηση ἀκύρωσης, οἱ νέες ρυθμίσεις θεσπίζουν κρατικὴ ἐποπτεία καὶ ἀποδίδουν ἁρμοδιότητες στὴν ὑπὸ σύσταση Γενικὴ Γραμματεία Θρησκευμάτων τοῦ ὑπουργείου Παιδείας γιὰ τὴν ἄσκηση ἐποπτείας καὶ συνδιοίκησης στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐπὶ θρησκευτικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων.
.               Ἔτσι ὅμως παραβιάζεται τὸ δικαίωμα τῆς θρησκευτικῆς αὐτονομίας, σημειώνει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ προσθέτει ὅτι οἱ ἐν λόγῳ διατάξεις τοῦ Π.Δ. 18/2018 εἶναι ἀντίθετες στὰ ἄρθρα 3,12 καὶ 13 τοῦ Συντάγματος καὶ στὰ ἄρθρα 9 καὶ 11 τῆς ΕΣΔΑ, καθὼς παρεμβαίνουν στὴν διοίκηση τῆς θρησκευτικὴ κοινότητας (Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὰ ἐποπτευόμενα ἀπὸ αὐτὴν νομικὰ πρόσωπα) καὶ παραβιάζουν τὸ δικαίωμα τῆς θρησκευτικῆς αὐτονομίας.
.               Τέλος, σημειώνει ὅτι ἡ ἁρμοδιότητες ποὺ ἀνατίθενται στὴ νέα ὑπὸ σύσταση Γενικὴ Γραμματεία Θρησκευμάτων τοῦ ὑπουργείου Παιδείας, εἶναι μὴ νόμιμες, καθὼς δὲν παρέχονται ἀπὸ καμία εἰδικὴ ἢ γενικὴ νομοθετικὴ ἐξουσιοδότηση.
[…]

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Σχολιάστε

«Ο “ΚΑΙΡΟΣ” ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ…» (;;;)

«Ὁ “Καιρὸς” δικαιώνεται…» (;;;)

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.               Τὸ διαβάσαμε καὶ δὲν πιστεύαμε στὰ μάτια μας. Μὲ ἡμερομηνία 27 Μαρτίου, μὲ ἀφορμὴ τὴ γνωστοποίηση τῆς ἀποφάσεως τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ποὺ ἀπορρίπτει τὸ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Θεολογικοῦ Συνδέσμου «Καιρός», μέλη τοῦ ὁποίου συνέταξαν τὸ συγκεκριμένο Πρόγραμμα, ἐξέδωσε σχετικὴ ἀνακοίνωση μὲ τὸν τίτλο «Ὁ “Kαιρὸς” δικαιώνεται…». Τίτλο ποὺ χρησιμοποιοῦμε καὶ στὸ σχόλιό μας.
.             Μείναμε ἄναυδοι. Διότι γράφουν ὅτι ὁ «Καιρὸς» «αἰσθάνεται δικαιωμένος ἀπέν­αντι στὴ θεολογικὴ ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα γιὰ τὴν ἐπιλογή του νὰ ὑπερασπιστεῖ – ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς ἱδρύσεώς του – μὲ θεολογικὰ καὶ παιδαγωγικὰ ἐπιχειρήματα τὴν ἀνάγκη ἀναβάθμισης τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης στὴ χώρα μας».
.           Θὰ ἔλεγε ἐκ πρώτης ὄψεως κανεὶς ὅτι τὰ μέλη τοῦ θεολογικοῦ αὐτοῦ συνδέσμου δὲν ἔχουν καταλάβει περὶ τίνος πρόκειται. Νὰ λένε ὅτι αἰσθάνονται δικαιωμένοι μετὰ τὴν ἀπόφαση – καταπέλτη τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ποὺ ἀποδεικνύει μὲ συντριπτικὰ ἐπιχειρήματα τὸν ἀπαράδεκτο χαρακτήρα τοῦ Προγράμματος ποὺ δημιούργησαν; Εἶναι δυνατόν;
.             Ὅμως ὄχι. Ἔχουν καταλάβει πολὺ κα­λὰ οἱ τοῦ «Καιροῦ» τί ἔχει συμβεῖ. Γιὰ ἄλλο πράγμα αἰσθάνονται δικαιωμένοι. Αἰσθάνονται δικαιωμένοι, διότι κινοῦνται στὸ ἴδιο μῆκος κύματος μὲ τὶς ἀντιδράσεις τῶν δύο (πρώην καὶ νῦν) ὑπουργῶν Παιδείας πού, ἐπικρίνοντας τὴν ἀπόφαση τοῦ ἀνωτάτου Δικαστηρίου, μίλησαν γιὰ σκοταδισμό, γιὰ μεσαίωνα καὶ γιὰ παραβίαση τοῦ Συντάγματος. (Παραβίαση τοῦ Συντάγματος ἀπὸ ποιόν; Ἀπὸ τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας! Τὸ κατεξοχὴν θεσμικὸ ὄργανο ποὺ κρίνει τὴ συν­ταγματικότητα τῶν κυβερνητικῶν πράξεων).
.             Τὸ ὅτι αὐτὸ ἐννοοῦν φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ κείμενό τους, στὸ ὁποῖο ξεκαθαρίζουν τὴ θέση τους. Γράφουν: «Γιὰ τὸ σύλλογό μας ὁ στόχος παραμένει καὶ θὰ παραμένει, ἕνα ἀναβαθμισμένο μάθημα ποὺ δὲν θὰ χωρίζει τοὺς μαθητὲς μέσα στὴν τάξη ἀνάλογα μὲ τὴ θρησκεία τους, ἀλλὰ θὰ τοὺς διδάσκει μαζὶ μὲ τὴ δική μας καὶ τὴ θρησκεία τοῦ διπλανοῦ τους μὲ τρόπο εὔληπτο ὅσο καὶ διακριτὸ χωρὶς νὰ συγχέει τὶς θρησκεῖες μεταξύ τους. Αὐτὸ εἶναι γιὰ μᾶς ἕνα παιδαγωγικὸ καὶ ἐπιστημονικὸ αἴτημα, ἀλλὰ καὶ αἴτημα ὀρθόδοξης θεολογίας πέρα καὶ πάνω ἀπὸ δικαστικὲς μάχες καὶ νομικὲς ἔριδες, ποὺ λειτουργοῦν ὑπονομευτικὰ καὶ διχαστικά. Τὸ μάθημα ποὺ ὁραματιζόμαστε ὑπηρετεῖται καλύτερα μὲ τὸ σχεδιασμό του στὰ νέα Προγράμματα καὶ τοὺς Φακέλους Ὑλικοῦ, ποὺ ἔτυχαν καταρχὴν ἔγκρισης ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο».
.             Τελικὰ εἶναι νὰ τὰ χάνει κανείς. Μιλοῦν γιὰ διχασμὸ αὐτοὶ ποὺ δημιούργησαν τὴ φράξια (διασπαστικὴ ὁμάδα) τοῦ «Καιροῦ», διχάζοντας τὸν θεολογικὸ κόσμο. Μιλοῦν γιὰ ὑπονόμευση αὐτοὶ ποὺ μὲ χρήση ὕπουλων πολιτικῶν μεθοδεύσεων δικτυώθηκαν μέσα στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ προώθησαν τὸ χρηματοδο­­τούμενο ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση Πρόγραμμά τους. Ὅσο γιὰ τὸν ἰσχυρισμό τους ὅτι τὰ Προγράμματά τους «ἔτυχαν καταρχὴν ἔγκρισης ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο», γνωρίζουν πολὺ καλὰ ὅτι εἶναι ἀ­νακριβής. Διότι, ὅπως σαφῶς ἔγραψε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος, ἡ Σύνοδος κατὰ τὴ Συνεδρίαση τῆς 27ης Ἰουνίου 2017 «ἁπλῶς ἐνημερώθηκε», «ἐπιφυλάχθηκε καί δέν ἐνέκρινε» τὰ νέα Προγράμματα. (Βλ. σχετ.: ΤΟ Σ.τ.Ε. καὶ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ)
.               Ὡστόσο τουλάχιστον ὑπῆρξαν εἰλικρινεῖς στὴ διαβεβαίωσή τους ὅτι θέλουν νὰ διδάξουν στὰ παιδιὰ «καὶ τὴ θρησκεία τοῦ διπλανοῦ τους». Ὅσο γιὰ τὸν ἰσχυρισμό τους ὅτι αὐτὸ θὰ γίνεται μὲ τρόπο ποὺ δὲν θὰ «συγχέει τὶς θρησκεῖες μεταξύ τους», ἐδῶ πραγματικὰ σηκώνουμε ψηλὰ τὰ χέρια. Ἀφοῦ οἱ πάντες ἐπικρίνουν τὸ Πρόγραμμά τους ἀκριβῶς γι᾿ αὐτὴ τὴ φοβερὴ σύγχυση ποὺ ἐπιφέρει στὶς ψυχὲς τῶν παιδιῶν. Ὅπως καὶ πάλι τονίζει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος, ἡ θεματικὴ μέθοδος ποὺ χρησιμοποιεῖ τὸ νέο Πρόγραμμα «κατήργησε τὴν ἱστορικὴ διάρθρωση τῆς ὕλης» καὶ «στὰ μὲν Θρησκευτικὰ δημιουργεῖ τὸν θρησκευτικὸ συγκρητισμό, στὴ δὲ ἱστορία τὸν ἀκραῖο διεθνισμό». «Δὲν πρόκειται, δηλαδή», ὑπογραμμίζει ὁ Σεβασμιώτατος, «γιὰ μερικὰ ἐπὶ μέρους προβλήματα καὶ στοιχεῖα γνωσιολογικά, οὔτε γιὰ μερικὰ τραγούδια καὶ ἀποσπάσματα, ἀλλὰ γιὰ ὑπονόμευση τῆς σοβαρῆς ἀναλυτικῆς μεθόδου ποὺ εἶναι ἡ βάση κάθε ἐπιστήμης».
.             Τὸ Πρόγραμμά τους εἶναι ἄκρως ἀντιπαιδαγωγικό, δημιουργεῖ σύγχυση καὶ προετοιμάζει τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν ἀντίχριστη Πανθρησκεία. Αὐτὴ εἶναι ἡ ὠμὴ ἀλήθεια.
.            Καὶ εἰλικρινά, δὲν ξέρουμε πῶς νὰ κλείσουμε τοῦτο τὸ θλιβερὸ σχόλιό μας…

,

Σχολιάστε

Ο ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Πατριάρχη ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ ἀπαγχονισμὸς τοῦ Πατριάρχη Γρηγορίου Ε´

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Στὶς 10 Ἀπριλίου 1821, ἀνήμερα τοῦ Πάσχα, ἡ ὀθωμανικὴ ἐξουσία δολοφόνησε μὲ ἀπαγχονισμὸ τὸν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριο τὸν Ε΄. Αἰτία, ἡ παράβαση τῆς βασικῆς ὑποχρέωσης, ποὺ ἀναλάμβανε ὁ ἑκάστοτε Πατριάρχης ἀπὸ τὴν ὑποδούλωση τοῦ Γένους, τὸ 1453 καὶ μετά, νὰ ἐγγυᾶται καὶ νὰ ἐπιβάλλει τὴ μόνιμη ὑποταγὴ στὸ Δοβλέτι τῶν ραγιάδων.
.           Ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ Μαρτίου 1821, ὅταν ἡ Πύλη πληροφορήθηκε τὴν ἔκρηξη τῆς ἐπανάστασης στὴ Μολδοβλαχία καὶ στὴ συνέχεια τὴν ἔναρξή της στὴν Πελοπόννησο, ἀνησύχησε καὶ ἄρχισε νὰ κινεῖται καὶ νὰ ὑποκινεῖ τὸν φανατισμένο ὄχλο ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων τῆς Πόλης. Στὶς 9 Μαρτίου 1821 ἐπιδόθηκε στὸν Πατριάρχη φιρμάνι τοῦ σουλτάνου Μαχμούτ. Μὲ αὐτὸ τοῦ ζητοῦσε νὰ ἀποκηρύξει τὴν ἐξέγερση καί, χάριν ἐγγυήσεως, νὰ ἀποστείλει ὡς ὁμήρους στὶς ὀθωμανικὲς φυλακὲς ἑπτὰ Μητροπολίτες. Παράλληλα, ἀπὸ τὶς 24 Μαρτίου 1821, ἄρχισαν οἱ ἐκτελέσεις ἐπιφανῶν Φαναριωτῶν καὶ ἕναν ἀρχιερέα, τὸν Ἐφέσου Διονύσιο, τὸν ἀπαγχόνισαν στὸ Βαλοὺκ παζάρ…
.         Ὑπὸ συνθῆκες τρόμου καὶ ἐνῶ ὅλοι οἱ Ἕλληνες τῆς Πόλης βρίσκονταν ὑπὸ τὸ γιαταγάνι τοῦ ὀθωμανοῦ κατακτητῆ ἔγινε ὁ ἀφορισμὸς τοῦ Ὑψηλάντη καὶ τῶν συνεργατῶν του. Οἱ ἰδεολόγοι ἐχθροὶ τῆς Ἐκκλησίας ἀπομονώνουν τὸ γεγονὸς τοῦ ἀφορισμοῦ. Σκοπίμως παραβλέπουν τὶς συνθῆκες ὑπὸ τὶς ὁποῖες συνέβη καὶ ἀγνοοῦν τὸ ἄλλο ἔργο τοῦ Πατριάρχη ἁγίου Γρηγορίου Ε´. Στὶς 17 Ἰουλίου 1821 καὶ στὸν ἐπιτάφιο λόγο, ποὺ ἐκφώνησε ὁ Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ἐξ Οἰκονόμων ἐνώπιον τοῦ λειψάνου τοῦ Πατριάρχη στὴν Ὀδησσὸ εἶπε, μεταξὺ ἄλλων: «Ποσάκις ὁ ἀοίδιμος κατεπάλαισεν ἀνδρείως ἢ φρονίμως ὠκονόμησε προσταγὰς τυραννικάς, αἵτινες ἀπέβλεπον εἰς καταφρόνησιν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Πόσους ἱδρώτας ἔχυσεν ἵνα διατηρήσῃ τὰ προνόμια τῆς Ὀρθοδοξίας… Δὶς ἐξεβλήθη τῆς πατριαρχείας ὁ μακάριος, ὡς ἄλλος Χρυσόστομος ὑπὸ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους… Ἐκτελέσας τοὺς ἱερούς της Ἀναστάσεως ὕμνους, ἐλειτούργησε τὴν ἐσχάτην ἐπὶ γῆς ἱερουργίαν καὶ ἔφαγε τὸ τελευταῖον Πάσχα τὸ μυστικόν… Ἰδοὺ τῆς ἀσεβείας οἱ ὑπηρέται τὸν ἁρπάζουσι βιαίως καὶ καταβιβάζουσιν εἰς σκοτεινὴν φυλακήν. Δι’ ὅλης τῆς τριημέρου Ἀναστάσεως ἐκρέματο ἐπὶ ξύλου ὁ παναγιώτατος…».
.           Ὁ Γρηγόριος Ε´ εἶχε ἀναγνωρισθεῖ ὡς ἅγιος στὴ συνείδηση τοῦ λαοῦ ἀμέσως μετὰ τὸν ἀπαγχονισμό του. Ἡ ἐπίσημη ἀναγνώριση ἔγινε τὸ 1921, στὰ ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση καὶ τὴν δολοφονία του, ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὴν συμμετοχὴ καὶ προεδρία τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Φωτίου. Σπανίως οἱ λόγιοι εἶναι κοντὰ στὴν λαϊκὴ συνείδηση. Ἕνας ποιητής, ποὺ τὴν ἐξέφρασε, ἦταν ὁ Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης. Στὶς 25 Μαρτίου 1872 κατὰ τὴν τελετὴ ἀποκάλυψης τοῦ ἀνδριάντος τοῦ Πατριάρχου, στὴν πρόσοψη τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐκφώνησε λόγο καὶ ἀπάγγειλε τὸ ἱστορικῆς διάστασης ποίημα, ποὺ ἐμπνεύστηκε. Τὸ ποίημα του ἀρχίζει: «Πῶς μᾶς θωρεῖς ἀκίνητος;…Ποῦ τρέχει ὁ λογισμός σου;…» καὶ τελειώνει μὲ τὸ ὅτι ὁ Πατριάρχης θὰ ξυπνήση, «ὅταν στὰ δάση, στὰ βουνά, στὰ πέλαγα, βροντήση τὸ φοβερό μας κήρυγμα: Χτυπᾶτε, πολεμάρχοι!…Μὴ λησμονεῖτε τὸ σχοινὶ παιδιὰ τοῦ Πατριάρχη!».-

,

Σχολιάστε