christian-vivliografia

Αὐτὸς ὁ χρήστης δὲν ἔχει δημοσιοποιήσει βιογραφικὲς του πληροφορίες

Ἀρχικὴ σελίδα: http://lagouros.wordpress.com

O ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ -1 «Ποιά εἶναι ἆραγε ἡ σημασία αὐτοῦ τοῦ παράδοξου ὀνόματος;»

Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ
-1-

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»,
ἀρ. τ. 2206, 01.10.2019
ἠλ. στοιχειοθ. «Χριστιαν. Βιβλιογρ.»

.               Τὸν προανήγγειλε ἡ Παλαιὰ Διαθήκη. Κάποτε συνεσκιασμένα ὡς ἀπόγονο τῆς φυλῆς Δάν, ὁ ὁποῖος θὰ συνταράξει ὅλη τὴν γῆ. Ἄλλοτε συμβολικὰ ὡς μικρὸ «κέρας», ποὺ αὐξήθηκε ἀπότομα καὶ ὑπέταξε τὰ πάντα κάτω ἀπὸ τὴν ἐξουσία του.
.                 Σαφέστερα τὸν περιγράφει ἡ Καινὴ Διαθήκη· ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὸ δεύτερο κεφάλαιο τῆς δευτέρας πρὸς Θεσσαλονικεῖς ἐπιστολῆς του καὶ ἡ «Ἀποκάλυψις» τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου.
.                 Ὅμως τὸ ὄνομα, μὲ τὸ ὁποῖο ἀποκαλοῦμε τὴ σκοτεινὴ αὐτὴ μορφὴ, τὸ πρωτοδιατύπωσε ὁ ἴδιος ἱερὸς Εὐαγγελιστὴς στὶς ἐπιστολές του. Ἔτσι στὴν Α΄ καθολικὴ ἐπιστολή του γράφει τὰ ἑξῆς: «Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ Ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν» (Α´ Ἰω. β΄ 18).
.                 Μὲ λίγες μόνο λέξεις ὁ θεόπνευστος Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς φανερώνει τὸ πνευματικὸ πλαίσιο, μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο θὰ ἐμφανιστεῖ τὸ σκοτεινὸ αὐτὸ πρόσωπο, μᾶς προσφέρει δὲ καὶ τὸ παράδοξο ὄνομά του. «Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί»· ἔτσι ἀρχίζει. Παιδιά μου, βρισκόμαστε σὲ ὥρα κρίσιμη, ζοῦμε σὲ ἐποχὴ γεμάτη σκάνδαλα, πειρασμοὺς καὶ φοβεροὺς πνευματικοὺς κινδύνους. Καὶ βέβαια ἔχετε ἀκούσει ἀπὸ τοὺς κήρυκες τοῦ Εὐαγγελίου «ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται». Μὴ σᾶς διαφεύγει ἐν τούτοις ὅτι «καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν»· καὶ τώρα, δηλαδὴ σὲ αὐτὴ τὴν κρίσιμη πνευματικῶς ἐποχή, ἔχουν ἐμφανιστεῖ πολλοὶ αἱρετικοί, ποὺ εἶναι μικροὶ ἀντίχριστοι, πρόδρομοι τοῦ Ἀντίχριστου.
.                 Ὁ ἱερὸς Εὐαγγελιστής, φωτιζόμενος ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ἀπέδωσε στὸ πανσκότεινο ἐκεῖνο πρόσωπο τὸ ὄνομα «Ἀντίχριστος». Ποιά ὅμως εἶναι ἡ σημασία αὐτοῦ τοῦ παράδοξου ὀνόματος;
.                 Τὸ ὄνομα «Ἀντίχριστος» στὴ σκέψη πολλῶν ἀπὸ μᾶς ἔχει ἀποκτήσει νόημα πολεμικό, ὡς ἑνὸς προσώπου ποὺ ἀντιμάχεται τὸν Χριστό. Αὐτὴ ἡ σημασία ὡς πρὸς τὴν οὐσία δὲν εἶναι ἀσφαλῶς λανθασμένη· ὡστόσο ἡ κύρια ἔννοια αὐτοῦ τοῦ ὀνόματος εἶναι διαφορετική. Σημαίνει πρωτίστως, ὄχι αὐτὸν ποὺ ἀντιμάχεται τὸν Χριστό, ἀλλὰ ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος σφετερίζεται τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ἔρχεται ἀντὶ τοῦ Χριστοῦ, ἐμφανίζεται ὡς Χριστός, ὅπως λέμε π.χ. ἀντιπρόεδρος, ἀντιδήμαρχος.
.                 Καὶ πραγματικά· ὁ Ἀντίχριστος, ὅταν ἔρθει, ὄχι μόνο δὲν θὰ ἐμφανιστεῖ ὡς πολέμιος τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ θὰ προσποιηθεῖ ὅτι εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Θὰ ἔρθει σὲ μία κρίσιμη περίοδο τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας καὶ θὰ πεῖ: «ἐγὼ εἶμαι ὁ Χριστός. Ἦρθα γιὰ τὴν δευτέρα μου παρουσία. Δῶστε μου δύναμη γιὰ νὰ σᾶς σώσω». Καί, ὅπως τονίζουν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ προσποίησή του θὰ εἶναι ἄριστη. Θὰ φανερωθεῖ ὡς τέλειος «Χριστός». Θὰ δείχνει ταπεινός, ἤρεμος, γλυκύς, γεμάτος ἀγάπη, καλοσύνη, συγχωρητικότητα, εὐσπλαχνία. Θὰ εἶναι ἀνεξίκακος. Θὰ χρησιμοποιεῖ τὰ ἴδια τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ μας γιὰ νὰ ἀπαντᾶ σὲ αὐτοὺς τοὺς λίγους πραγματικοὺς καὶ ὁμολογητὲς πιστοὺς ποὺ θὰ τὸν πολεμοῦν. Θὰ λέει π.χ. Σὲ αὐτὲς τὶς περιστάσεις, δῆθεν ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν Θεὸ Πατέρα: «Πάτερ, ἅφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι» (Λουκ. κγ΄ 34). Ἔτσι θὰ ἐξαπατήσει τὰ πλήθη.

Διαφημίσεις

Σχολιάστε

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΕΤΡΑΔΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ στὸ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ναγγελία το Οκουμενικο Πατριάρχη
γι
τν ναγραφ τεσσάρων γιορειτν σίων
στ
γιολόγιο τς
κκλησίας

.                Τὴν ἀναγραφὴ στὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας  τῶν ἁγιορειτῶν ὁσίων Δανιὴλ Κατουνακιώτου, Ἱερωνύμου Σιμωνοπετρίτου, Ἰωσὴφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ καὶ Ἐφραὶμ Κατουνακιώτου προανήγγειλε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ Βαρθολομαῖος.
.               Ἡ ἀναγγελία αὐτὴ πραγματοποιήθηκε, κατὰ τὴν 20η Ὀκτωβρίου 2019, μετὰ τὴν  Ἐπίσημη Ὑποδοχὴ τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, κατὰ τὴν τάξιν, ὑπὸ τῆς Διπλῆς Συνάξεως στὶς Καρυὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

[…]

ΠΗΓΗ: hagioritikesmnimes.blogspot.com

 

 

, ,

Σχολιάστε

ΤΟ ΑΛΗΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ

Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου
Λόγοι Α´- Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο,
ἔκδ. Ἱ. Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος»,
Σουρωτὴ Θεσ/νίκης 1998, σελ. 265-266

.               Ἡ Γραφὴ λέει «ἔλεγξον τὸν ἀδελφόν σου», δὲν λέει «ἔλεγξον τὸν πατέρα σου». Οἱ σημερινοὶ νέοι ἔχουν λόγο, ἔχουν τὸ ἀντάρτικο, δίχως νὰ τὸ καταλαβαίνουν. Τὴν θεωροῦν φυσιολογικὴ αὐτὴν τὴν συμπεριφορά. Μιλοῦν μὲ ἀναίδεια καὶ σοῦ λένε: «Τὸ εἶπα ἁπλά». Ἔχουν ἐπηρεασθῆ ἀπὸ αὐτὸ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου τὸ ἀλήτικο, ποὺ δὲν σέβεται τίποτε. Δὲν ὑπάρχει σεβασμὸς στὴν συμπεριφορὰ τοῦ μικροῦ πρὸς τὸν μεγάλο καὶ δὲν τὸ καταλαβαίνουν πόσο κακὸ εἶναι αὐτό. Ὅταν ὁ μικρὸς λέη κατεστημένο τὸν σεβασμὸ στὸν μεγάλο, γιὰ νὰ ἔχη δῆθεν προσωπικότητα, τί περιμένεις; Χρειάζεται πολλὴ προσοχή. Τὸ κοσμικὸ πνεῦμα, τὸ σύγχρονο, λέει: «Μὴν ἀκοῦτε τοὺς γονεῖς, τοὺς δασκάλους κ.λπ.». Γι’ αὐτὸ τὰ μικρότερα παιδιὰ γίνονται χειρότερα τώρα. Μεγαλύτερη ζημιὰ παθαίνουν ἰδίως ἐκεῖνα τὰ παιδιὰ ποὺ οἱ γονεῖς τους δὲν καταλαβαίνουν τί κακὸ τὰ κάνουν μὲ τὸ νὰ τὰ θαυμάζουν καὶ νὰ τὰ θεωροῦν σπουδαῖα, ὅταν μιλοῦν μὲ ἀναίδεια.
.             Εἶχαν ἔρθει στὸ Καλύβι δυὸ ξαδελφάκια ὀκτὼ-ἐννιὰ χρονῶν μὲ τὸν πατέρα τους. Τὰ πῆρα τὸ ἕνα δεξιά, τὸ ἄλλο ἀριστερά. Ἦταν ἐκεῖ καὶ ἕνας γνωστός μου ζωγράφος, πολὺ καλὸ παιδὶ καὶ καλλιτέχνης· σὲ ἕνα λεπτό, τὰκ-τάκ, τὸν ζωγραφίζει τὸν ἄλλον. «Διονύση, τοῦ λέω, ζωγράφισε τὰ παιδιὰ ἔτσι, ὅπως καθόμαστε μαζί». «Γιὰ νὰ δοῦμε, λέει, ἂν τὰ καταφέρω, γιατί κουνιοῦνται». Ἔβγαλε μία κόλλα καὶ ἄρχισε νὰ ζωγραφίζη. Πετιέται τὸ ἕνα καὶ λέει: «Γιὰ νὰ δοῦμε, βρὲ βλάκα, τί θὰ φτιάξης!», καὶ νὰ εἶναι κόσμος μπροστά! Ὁ νέος δὲν ταράχτηκε καθόλου. «Αὐτὰ  εἶναι τὰ σημερινὰ παιδιά, Πάτερ!», μοῦ λέει καὶ συνέχισε νὰ ζωγραφίζη. μένα μο νέβηκε τ αμα στ κεφάλι. Καὶ ὁ πατέρας του σὰν νὰ μὴ συνέβαινε τίποτε! Νὰ λένε ἔτσι σὲ ἄνθρωπο τριάντα χρονῶν καὶ ὁ ἄνθρωπος νὰ κάθεται καὶ νὰ ζωγραφίζη! Ἀναίδεια, ἀσέβεια καὶ πόσα ἄλλα!… Φοβερό! Ἄντε τώρα κάποιο ἀπὸ αὐτὰ τὰ παιδιὰ νὰ θελήση νὰ γίνη καλόγερος. Πόση δουλειὰ χρειάζεται, γιὰ νὰ γίνη αὐτὸ τὸ παιδὶ σωστὸς μοναχός! ταν ο μανάδες δν τ προσέχουν, καταστρέφονται τ παιδιά. λη βάση εναι ο μανάδες. Στὴν Ρωσία, ἂν ἄλλαξε κάτι, εἶναι γιατί οἱ μανάδες κρυφὰ κράτησαν τὴν πίστη, τὴν εὐλάβεια καὶ βοήθησαν τὰ παιδιά. Εὐτυχῶς ποὺ ὑπάρχει καὶ λίγο προζύμι ἀπὸ χριστιανικὲς οἰκογένειες, ἀλλιῶς θὰ ἤμασταν χαμένοι.

, , , , ,

Σχολιάστε

«ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» Ἦχος πλ. Δ´ (Χ. Παπανικολάου)

Σχολιάστε

«Η ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ καὶ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ AΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ τὸν AΓΙΟΡΕΙΤΗ» [Νέα ἔκδοση]

 

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ

Μαρίας Βασιλειάδου,
Ἀναπλ. Καθηγητρίας Θεολογικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α.
«Ἡ Ψυχοσωματική Φυσιολογία καί Παθολογία
κατά τόν ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη»
ἔκδ. Ἱ. Κοινοβίου ὁσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου,
Πεντάλοφος Παιονίας Κιλκίς
Σεπτέμβριος 2019

.          Στό νέο αὐτό βιβλίο, πού ἐξέδωσε τό Ἱερό Κοινόβιο Ὁσ. Νικοδήμου, ἡ ἰατρός καί Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Μαρία Σ. Βασιλειάδου παρουσιάζει τίς θεμελιώδεις ἀρχές ἐπί τῶν ὁποίων οἰκοδομεῖται ἡ ἀνθρωπολογία τοῦ ἁγίου Νικοδήμου σέ συνάφεια μέ τά πορίσματα τῆς σύγχρονης ἰατρικῆς ἐπιστήμης. Βασικές πηγές ἄντλησης ὑλικοῦ γιά τό ἔργο τῆς συγγραφέως ἀποτέλεσαν τά δύο βιβλία τοῦ Ἁγίου, τό ἀριστουργηματικό Συμβουλευτικόν Ἐγχειρίδιον καί τό Ἐξομολογητάριον.
.             Ὑπό τό φῶς τῆς «κατά Χριστόν» ζωῆς καί φιλοσοφίας τοῦ ἁγίου Νικοδήμου στό βιβλίο αὐτό ἐξετάζονται οἱ λειτουργίες τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ καί ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος, κάνοντας ὀρθή χρήση τῶν ψυχοσωματικῶν του δυνάμεων νά ὁδηγηθεῖ ἀπό τό «κατά φύσιν» (ἤ τό «παρά φύσιν») στό «ὑπέρ φύσιν».
.               
Ὁ πολύσοφος ἅγιος Νικόδημος, ἐκτός ἀπό μέγας θεολόγος ἦταν συγχρόνως καί μεγάλος ψυχολόγος, ἕνας ἀνατόμος τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς. Ὑπερβαίνοντας τά ὅρια τῆς ἰατρικῆς Φυσιολογίας καί Παθολογίας, οἱ ὁποῖες ἀσχολοῦνται μέ τή λειτουργικότητα τοῦ «ὑγιοῦς» ἤ «νοσοῦντος» ἀντίστοιχα ἀνθρωπίνου ὀργανισμοῦ, ὁ Ἅγιος προχωρεῖ ἕνα ἀκόμη βῆμα παραπέρα περιγράφοντας τήν ψυχοσωματική λειτουργικότητα τοῦ ἐν πτώσει ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νά ἐπιλέξει μεταξύ σωτηρίας καί φθορᾶς, ἤ ἀλλιῶς τοῦ «ὑπέρ φύσιν» καί τοῦ «παρά φύσιν» προσανατολισμοῦ τῆς ἐπίγειας πορείας του.
.              Στό βιβλίο αὐτό συναντῶνται, σέ μιά ἀγαστή συμφωνία, τά πορίσματα τῆς σύγχρονης ἰατρικῆς ἐπιστήμης (Ψυχιατρικῆς, Νευρολογίας, Νευροφυσιολογίας) μέ τήν θεοφώτιστη σκέψη τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Ὑπάρχει πλούσια παράθεση βιβλιογραφίας, ξένης καί ἑλληνικῆς, ὅπου ἡ κυρία Μ.Βασιλειάδου στηρίζει τίς ἀπόψεις της σέ παραλληλισμό μέ τίς ἀπόψεις πού ἐκφράζει ἡ θεόπνευστη γραφίδα τοῦ ἁγίου Νικοδήμου.
.              Ἡ μελέτη τοῦ ἔργου ἀναδεικνύει μιά ἀκόμη πτυχή -ἄγνωστη ἴσως στούς περισσότερους- τῆς προσωπικότητας τοῦ ἁγίου Νικοδήμου, αὐτήν τοῦ ἀνατόμου τῆς ψυχῆς.
.              Ὁ ἀναγνώστης κρατάει στά χέρια του ἕνα ἐπιστημονικό ἔργο καί μέ τή μελέτη του ὁδηγεῖται σέ χρήσιμα καί ἀσφαλῆ συμπεράσματα, τά ὁποῖα ἔχουν ἄμεση σχέση μέ τή σωτηρία του.
.              Ἡ Ψυχοσωματική Φυσιολογία καί Παθολογία κατά τόν ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη εἶναι λοιπόν ἕνα βιβλίο ἀπαραίτητο γιά τόν πιστό πού ἔχει θέσει ὡς στόχο στή ζωή του τή θέωση καί ἀγωνίζεται νά τήν πετύχει. Αὐτός εἶναι, ἄλλωστε, καί ὁ ἀληθινός σκοπός τοῦ ἀνθρώπου στή γῆ, ἡ ὁμοίωσή του μέ τόν Θεό.

, , ,

Σχολιάστε

ΑΡΑΓΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ;

Σχίσμα; Οἱ Ρῶσοι μετὰ τὸν Βαρθολομαῖο
προειδοποιοῦν καὶ Ἱερώνυμο γιὰ οὐκρανικὸ

ΠΗΓΗ: skai.gr
17. 10. 2019

βλ. σχετ.: ΣΤΕΡΕΩΣΟΝ ΚΥΡΙΕ!

.                 Μετὰ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, τὸ πατριαρχεῖο Μόσχας προειδοποιεῖ μὲ διαγραφὴ καὶ τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν ἀπὸ τὰ Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, ἐὰν ὁ κ. Ἱερώνυμος μνημονεύσει τὸν Προκαθήμενο τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας μητροπολίτη Κιέβου Ἐπιφάνιο.
.                 Σύμφωνα μὲ τὸ ἐπίσημο ἀνακοινωθὲν ποὺ δημοσιεύει τὸ orthodoxia.info ἡ ρωσικὴ Σύνοδος διαφωνεῖ μὲ τὴν τοποθέτηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου ὅτι «ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας … πάντα παρέμεινε στὴν κανονικὴ ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας – Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου».
.                 Ἐπίσης ὁ Πατριάρχης Κύριλλος δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν ἀναφορὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στὴν ἀπουσία τῆς ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν Κρήτη λέγοντας πώς : «Ἡ δήλωση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου δὲν ἀνταποκρίνεται στὴν πραγματικότητα ὅτι «λόγῳ τῆς ἀπουσίας τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας» ἀπὸ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης τὸ 2016 «δὲν ὑπῆρξε εὐκαιρία νὰ συζητήσουμε τὸ θέμα τῆς χορήγησης αὐτοκεφάλου». Στὴν πραγματικότητα, τὸ θέμα τοῦ αὐτοκεφάλου ἐξαιρέθηκε ἀπὸ τὴν ἀτζέντα τῆς Συνόδου πολὺ νωρίτερα, κατόπιν ἐπιμονῆς τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου».
.                 Ὁ Ρῶσος Πατριάρχης κατηγορεῖ ἐμμέσως πλὴν σαφῶς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο ὅτι ἀκολούθησε πλήρως τὴν γραμμὴ τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ πὼς ἀγνόησε τὶς ἐκκλήσεις τῶν 9 μητροπολιτῶν ποὺ εἶχαν διφορετικὴ ἄποψη, τοὺς ὁποίους ἀνέφερε ὀνομαστικά. Μάλιστα σὲ μία προσπάθεια διάσπασης τῆς Ἑλλαδικῆς ἱεραρχίας ἡ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ἀποφάσισε νὰ συνεχίσει νὰ συλλειτουργεῖ μόνο μὲ τοὺς μητροπολίτες ποὺ διαφώνησαν μὲ τὴν ἀπόφαση, διακόπτοντας τὴν Κοινωνία μὲ τοὺς ἄλλους.
.                 Ὅπως ἀναφέρει τὸ ἀνακοινωθέν: «Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ἐξουσιοδοτεῖ τὸν Ἁγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν Κύριλλο νὰ διακόψει τὸ μνημόσυνο τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερωνύμου σὲ περίπτωση καθ’ ἣν ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀρχίσει νὰ μνημονεύει στὶς θεῖες ἀκολουθίες ἀρχηγὸ μίας ἐκ τῶν οὐκρανικῶν σχισματικῶν παρατάξεων ἢ ἀναλάβει ἄλλες πρωτοβουλίες, ποὺ θὰ ἐπιμαρτυροῦν τὴν γενομένη ἀπὸ αὐτὸν ἀναγνώριση τοῦ οὐκρανικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σχίσματος.»
.                 Αὐτὴ ἡ ἀπόφαση ἐλήφθη ἐνῶ τὴν ἐρχόμενη Παρασκευὴ (18/10) ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος φθάνει στὴ Θεσσαλονίκη, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Ἀνθίμου. Ὁ κ. Βαρθολομαῖος τὸ Σάββατο θὰ τελέσει Πατριαρχικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ παλαιοχριστιανικὸ Ναὸ Παναγίας τῆς Ἀχειροποιήτου. Πληροφορίες ἀναφέρουν μάλιστα ὅτι στὴν Θεία αὐτὴ Λειτουργία θὰ παρίσταται καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος, καὶ γιὰ πρώτη φορὰ θὰ μνημονευτεῖ ὁ Μητροπολίτης Κιέβου καὶ Πάσης Οὐκρανίας κ. Ἐπιφάνιος μετὰ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας νὰ ἀναγνωρίσει τὸ αὐτοκέφαλό της Οὐκρανικῆς ἐκκλησίας.

ΠΗΓΗ: skai.gr

 

Σχολιάστε

ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΥΝΟΔΟΣ τῆς ἐν ΡΩΣΙᾼ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ γιὰ τὴν ἀπόφαση τῆς ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ τῆς ἐν ΕΛΛΑΔΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Πατριαρχεο Μόσχας: Σήμερα ερ Σύνοδος
γι
τν πόφαση τς κκλησίας τς λλάδος γι τ «οκρανικ
»

Ἰσμήνη Χαραλαμποπούλου
ΠΗΓΗ: protothema.gr, 17/10/2019

.             Σήμερα συνεδριάζει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας γιὰ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Συγκεκριμένα γιὰ σήμερα ὁρίστηκε ἡ ἔκτακτη συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, μετὰ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ ἀναγνωρίσει τὴν νέα Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας. Ἡ ἔκτακτη αὐτὴ συνεδρία στὴν Μόσχα ὑπὸ τὸν Πατριάρχη Κύριλλο καὶ τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ἔχει ἰδιαίτερη σημασία, ἀφοῦ θὰ ἀξιολογήσει καὶ θὰ ἀπαντήσει στὴν πρώτη Ἐκκλησία ποὺ ἀναγνώρισε τὴν αὐτοκεφαλία στὴν Οὐκρανία.
.             Ἡ ἀπόφαση ἀναμένεται μὲ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον καθὼς θὰ ἐξαρτηθεῖ ἀπὸ αὐτὴν ἂν τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ρωσίας διακόψει τὴν κοινωνία μὲ τὴ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὅπως ἔκανε καὶ μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, τὸ ὁποῖο πάντως μνημονεύει τὸν Πατριάρχη Μόσχας. Σὲ συνέντευξή του σὲ ξένο πρακτορεῖο ὁ Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ Ἱλαρίων τόνισε μεταξὺ ἄλλων πὼς ἡ κατάσταση θὰ συζητηθεῖ λεπτομερῶς. Ἐπιπροσθέτως, ὑπογράμμισε ὅτι ἡ διακοπὴ τῆς εὐχαριστιακῆς κοινωνίας μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ποὺ ἀποφάσισε τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας δὲν εἶχε καμία ἀρνητικὴ ἐπίδραση στὴν ἐσωτερικὴ ζωὴ τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.
.             Αὔριο Παρασκευὴ φτάνει στὴ Θεσσαλονίκη ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος θὰ τελέσει Πατριαρχικὴ Θεία Λειτουργία καί, σύμφωνα μὲ πληροφορίες, θὰ γίνει συλλείτουργο μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἱερώνυμο. Ἐκεῖ γιὰ πρώτη φορὰ νὰ μνημονευτεῖ ὁ Μητροπολίτης Κιέβου καὶ Πάσης Οὐκρανίας Ἐπιφάνιος.
.             Ἀκολούθως, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης θὰ μεταβεῖ στὸ Ἅγιο Ὄρος, ὅπου θὰ πραγματοποιήσει ἐπίσκεψη ἀπὸ 19 ἕως 22 Ὀκτωβρίου. Τὸ Σάββατο, 19 Ὀκτωβρίου, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης,προερχόμενος ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη, θὰ ἀφιχθεῖ στὴν Ἱ. Μονὴ Ξενοφῶντος, πρῶτο του σταθμὸ στὸ Ἅγιον Ὄρος.
.             Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παραμονῆς του θὰ προεξάρχει τῆς Θείας Λειτουργίας ποὺ θὰ τελεστεῖ στὸ νέο Καθολικό τῆς Μονῆς, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἀνέγερσή του, καὶ θὰ ἐπισκεφθεῖ τὶς Καρυές, ἀλλὰ καὶ Ἱ. Μονὲς καὶ Σκῆτες.

 

Σχολιάστε