Ἄρθρα σημειωμένα ὡς John Kallianiotis

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

Ὁ Πόλεμος κατά τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης

ὑπό
Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Scranton

«Τοσοῦτον δ’ ἀπολέλοιπεν ἡ πόλις ἡμῶν περὶ τὸ φρονεῖν καὶ λέγειν τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, ὥσθ’ οἱ ταύτης μαθηταὶ τῶν ἄλλων διδάσκαλοι γεγόνασι, καὶ τὸ τῶν Ἑλλήνων ὄνομα πεποίηκε μηκέτι τοῦ γένους ἀλλὰ τῆς διανοίας δοκεῖν εἶναι, καὶ μᾶλλον Ἕλληνας καλεῖσθαι τοὺς τῆς παιδεύσεως τῆς ἡμετέρας παρά τοὺς τῆς κοινῆς φύσεως μετέχοντας.»                                              [Ἰσοκράτης, Πανηγυρικός 50]

.                     Ἡ Ἑλληνική γλῶσσα, τό μεῖζον τοῦτο μνημεῖον τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἔχει μίαν Ἱστορίαν πολλῶν χιλιετιῶν καί προσδιορίζει τήν ταυτότητα τοῦ ἐπιφανοῦς αὐτοῦ λαοῦ. Ἀναφέρεται ἡ χρῆσίς της εἰς ἅπαντα τά Ἱστορικά, φιλοσοφικά, ἐπιστημονικά καί κοινωνικά ἔργα τοῦ παρελθόντος καί ἐκφράζει μέ τό μεγαλεῖόν της, τόν πλοῦτόν της, τήν τελειότητά της καί τήν ἀκρίβειάν της τά πραγματικά νοήματα, τήν ὀρθήν σκέψιν καί τά πρωτοπόρα καί ἀπαράμιλλα ἔργα αὐτοῦ τοῦ μοναδικοῦ λαοῦ. Αὕτη προσδιορίζει καί ἀνέδειξε τούς Ἕλληνας ὡς τόν ἐκλεκτόν λαόν καί τόν πολιτισμόν των ὡς τόν μέγιστον ἐπί γῆς θεῖον δῶρον.[1]
.                      Ἡ δωρεά αὕτη καθωδήγησε τούς Ἕλληνας εἰς τόν Ἀρχαῖον μεγαλεῖόν των,[2] εἰς τόν ἐκπολιτισμόν τῆς Ἀσίας διά τοῦ ἐπιφανοῦς τέκνου της, τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, εἰς τήν μετάφρασιν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης πρό τῆς παραποιήσεώς της ἀπό τούς ἐχθρούς τῆς Ἀληθείας, εἰς τήν γραφήν τῆς Ἁγίας Γραφῆς δι’ αὐτῆς καί τῶν πατερικῶν κειμένων τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ὀρθοδοξίας, εἰς τά ἔργα τοῦ πνευματικοῦ Βυζαντίου, τήν Ἑλληνικήν Μεσαιωνικήν Ρωμανίαν, εἰς τήν συγκράτησιν καί διατήρησιν τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ καί Ὀρθοδόξου πίστεως κατά τά τετρακόσια ἔτη δουλείας ὑπό τῶν βαρβάρων ἐξισλαμισμένων Μογγόλων, καί κατά τήν ἀπελευθέρωσιν καί ἐπανίδρυσιν τοῦ μικροῦ Ἑλλαδικοῦ κράτους, τῇ «συνδρομῇ» τῶν τῆς δύσεως «φίλων» μας καί ἐσχάτως κοινῶν μελῶν καί «συμμάχων», ἀπό τό 1821 ἕως τό 1980.
.                    Κατόπιν, οἱ θανάσιμοι ἐχθροί τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πολιτισμοῦ καί Παιδείας ἀρχίζουν νέον πνευματικόν πόλεμον κατα΄τῆς χώρας μας, ἀποστέλλοντες ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὅπου εἶχον δημιουργήσει οὗτοι τούς ἀνθέλληνας καί ἀντιχρίστους ψευδο-πολιτικούς, καί τούς ὁποίους ἐπέβαλλον μέ τά νέα πολιτικά των μέτρα, προπαγάνδα, ψεύδη, ὑποσχέσεις, τρομοκρατία, παραπληροφόρησιν, καί ἄλλα παρόμοια, ὥστε νά ἀφανισθῇ ἡ Ἑλληνορθόδοξος Παιδεία καί τό βασικόν αὐτῆς ὄργανον, ἡ Ἑλληνική πλουσία γλῶσσα τῶν 8.000.000 λέξεων καί τύπων.[3] Ἔφερον, λοιπόν, τούς ἀγραμμάτους ψευδο-μορφωμένους ἀπό τήν Εὐρώπην καί τήν Ἀμερικήν καί διά τῶν ἐντολῶν τούτων, τῶν Illuminati, ἵνα ἐπιφέρουν τό μέγιστον δυνατόν πλῆγμα εἰς τόν Ἑλληνορθόδοξον πολιτισμόν, πίστιν, ἀξίας, ἀρχάς καί τό ἐκφραστικόν μέσον τούτων, τήν γλῶσσαν τῶν θεῶν, τήν Γλῶσσαν τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ.
.                      Οἱ τάλανες οὗτοι ψευδο-πολιτικοί, τά ἀνδρείκελα τῶν «προδρόμων» τούτων, ἤρχισαν τό διατεταγμένον ἔργον των, ὡς κάμνουν καί σήμερον.[4]  Κατάργησις τῆς παραδοσιακῆς, τῆς δηλούσης τήν συνέχισιν τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐπί χιλιετηρίδων, Ἑλληνικῆς γλώσσης, ἐπιβολή μονοτονικῆς ἤ ἀτονικῆς γραφῆς τῆς νέας γλώσσης, μέ τήν χρῆσιν ὀλίγων λέξεων (πάμπτωχον λεξιλόγιον) καί ἐκφράσεων πεζοδρομίου, γηπέδων, ἀγραμμάτων, ἄνευ χρήσεως τοῦ κλασικοῦ της λεξιλογίου, τῆς Γραμματικῆς, Συντακτικοῦ, τῶν κανόνων της, καί τήν εὐχρηστίαν τοῦ πλούτου τῶν νοημάτων της, ὥστε νά ἀποδείξουν τήν ἀσυνέχειαν τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τήν ἀδυναμίαν ταύτης ἵνα διατηρήσῃ τήν πραγματικήν Ἱστορικήν προσφοράν της, τήν Μεγάλην Ἰδέαν, τάς ἀξίας καί ἀρετάς, τήν Ἱστορίαν καί Παράδοσιν τοῦ ἁγίου τούτου γένους.
.                    Ἡ νέα ἀνθελληνική ΠΑΣΟΚυῖα ὑποδεεστάτη γλῶσσα καταργεῖ τό Ἑλληνικόν μεγαλεῖον, τήν Ἱστορίαν μας, τάς δικαίας διεκδικήσεις μας, τήν συνέχειαν μας ἐπί πέντε χιλιάδας ἐτῶν πολιτισμοῦ εἰς τήν Νοτιο-Ἀνατολικήν Εὐρώπην, Μεσόγειον καί Μικράν Ἀσίαν, Μέσην Ἀνατολήν, Βόρειον Ἀφρικήν καί πέραν τούτων. Ἡ γλῶσσα τῆς σήμερον, τά τελευταῖα τεσσαράκοντα ἔτη, εἶναι ἕν πολιτικο-Μασονικόν κατασκεύασμα τῶν Illuminati, τῶν ἀριστερῶν καί ψευδο-προοδευτικῶν, τήν ὁποίαν ἀπορρίπτουν οἱ Ἕλληνες ἅπαντες, ὠς καί οἱ ξένοι μεμορφωμένοι καί γνῶσται τῆς ὀρθῆς καί Ἀρχαιο-Ἑλληνικῆς γλώσσης. Ἡ πτωχεία τῆς σημερινῆς γλώσσης τῶν ἀνθελληνικῶν κυβερνήσεων καί τοῦ σκοταδιστικοῦ Ὑπουργείου Παραπαιδείας καί Ἀθεΐας εἶναι μοναδική, πτωχοτέρα πασῶν τῶν ξένων γλωσσῶν, αἱ ὁποῖαι ἔχουν μόνον 450.000 ἤ 500.000 λέξεις καί ἐκ τούτων τό 30% (150.000 λέξεις) εἶναι Ἑλληνικῆς καταγωγῆς ἤ ρίζης.[5] Ἅπαντες οἱ ξένοι δανείζονται διά τάς ἐπιστήμας των καί διά νά ἐντυπωσιάσουν Ἑλληνικάς λέξεις.[6] Οἱ ἀγράμματοι ψευδο-πολιτικοί τῆς Ἑλλάδος χρησιμοποιοῦν μόνον Ἀγγλικά, ὥστε νά δείξουν τήν γνῶσίν των, τήν ἄγνοιάν των καί οὕτως, ἀποκαλύπτουν τήν πραγματικήν των ἐπιρροήν ἀπό τούς «βαρβάρους» τῆς δύσεως, οὐσιαστικῶς ἐξ ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἐλέγχουν τήν δύσιν καί ἐπιβάλλουν τήν πλάνην των μέ πᾶν μέσον, πολιτικόν, στρατιωτικόν, παιδείας καί λοιπῶν, εἰς ἅπαντας τούς λαούς.
.                      Ἡμεῖς θά πρέπει νά ἀπορρίπτωμεν ἅπαντα ταῦτα, τά σκόπιμα ἐφευρήματα τούτων, τῶν δούλων τοῦ ἐχθροῦ τοῦ ἀνθρώπου, τῶν ὁποίων ὁ σκοπός εἶναι γνωστός καί εὑρίσκονται, κατά τήν γνώμην των, εἰς τήν τελικήν εὐθείαν, ἐκτός ἐάν οἱ Ἕλληνες, οἱ Ρῶσοι καί οἱ ἄλλοι Ὀρθόδοξοι λαοί, τά τέκνα τῆς αἰωνίου Ἑλλάδος, θείᾳ χάριτι, τούς καθυστερήσουν εἰς τήν ἀπάνθρωπον ἐπιβολήν τοῦ σατανικοῦ των ἔργου, τό τῆς «Νέας Ἐποχῆς» καί παγκοσμίου δουλείας. Οἱ ἀδελφοί μας, οἱ Ρῶσοι, μέ τόν Ὀρθόδοξον προστάτην τῆς Ὀρθοδοξίας, τόν θεοσεβῆ Πρόεδρόν των, τόν Βλαδίμηρον Πούτιν, ἔχουν ἀνακόψει τήν ἐπέλασιν τῶν ἐχθρῶν τοῦ πολιτισμοῦ μας, ἀλλά χρειάζεται ἡ συμμετοχή ἁπάντων τῶν Ὀρθοδόξων μαζί των[7] καί ὄχι μέ τούς ἐχθρούς μας, ὡς συμβαίνῃ, δυστυχῶς, τά τελευταῖα ἔτη.
.                      Τἐλος, ἡ γλῶσσά μας εἶναι ἡ ταυτότης μας, ὁ πολιτισμός μας, ἡ Ἱστορία μας, ἡ παιδεία μας, ὁ πνευματικός μας πλοῦτος˙ εἶναι ἀκριβής, πλουσία, ἐνδεδυμένη μέ τήν ὀρθογραφίαν της, τούς τόνους, τά πνεύματα, τήν ὑπογεγραμμένην καί ὅλον τόν πλοῦτον τοῦ πολιτισμοῦ μας, τό μεγαλεῖον καί αἱ ἀξίαι τοῦ λαοῦ ταύτης, ἡ συνέχειά του καί ἡ συνείδησίς του ἀπό τήν πέμπτην χιλιετηρίδα π.Χ., ὡς γραφομένη καί ὁμιλουμένη. Ἅπαντες οἱ Ἕλληνες ὀφείλουν νά μάθουν τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά,[8] τήν πηγήν τῆς γλώσσης μας. Ὁ πόλεμος κατά τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης θά πρέπει νά ἀφυπνίσῃ τούς Ἕλληνας τῆς μικρᾶς, ἐξ αἰτίας τῶν ἐχθρῶν τῆς Ἀληθείας, Ἑλλάδος τῆς σήμερον. Ἡ πραγματική Ἑλλάς εἶναι ὅλη ἡ Μικρά Ἀσία, ἡ Ἀνατολική Θράκη, ἡ Ρωμυλία, ἡ πρωτεύουσά της, ἡ Κωνσταντινούπολις καί ἐπεκτείνεται πρός ὅλην τήν Εὐρώπην καί Ἀσίαν διά τοῦ πολιτισμοῦ της, τῆς γλώσσης της, τῶν ἐπιστημῶν της καί διά τῆς μεγίστης πανανθρωπίνης προσφορᾶς της. Εὐχόμεθα, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί τήν ἔναρξιν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ἡ Ἑλλάς καί οἱ ἁπανταχοῦ Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι εἶναι 100.000.000 νά ἐπιστρέψουν εἰς τάς ρίζας των, τάς ἀρχάς των, τήν Μεγάλην Ἰδέαν τοῦ αἰωνίου Ἑλληνισμοῦ καί διά μετανοίας, νηστείας, προσευχῆς καί προετοιμασίας νά φθάσωμεν εἰς τόν ἐπανευαγγελισμόν μας καί συντόμως εἰς τήν Ἀνάστασιν.

[1] «Ἐάν οἱ θεοί μιλοῦν, τότε σίγουρα χρησιμοποιοῦν τήν γλῶσσα τῶν Ἑλλήνων.» (Κικέρων). «Ἄκουσα στόν Ἅγιο Πέτρο τῆς Ρώμης τό Εὐαγγέλιο σέ ὅλες τίς γλῶσσες. Ἡ Ἑλληνική ἀντήχησε ἄστρο λαμπρό στή νύχτα.» (Γκαίτε). «Ἡ γλῶσσα εἰς τόν Παράδεισον εἶναι ἡ Ἑλληνική.» (Ἀμερικανός φιλέλλην).

[2] «Ἡ Ἑλληνική φυλή γεννήθηκε εὐνοημένη μέ μία γλῶσσα εὔηχη, γεμάτη μουσικότητα.» (Ὀράτιος).

[3] Ὅρα, Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου, «Ἑλληνική Γλῶσσα: Ἡ Ἁπάντων τῶν Ὀνομάτων Ὀρθότης», ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, 27 Σεπτεμβρίου 2016, σσ. 1-9. apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/09/blog-post_75.html

[4] Ὅρα, Χρήστος Α. Κορκόβελος, «Απαράδεκτη μεθόδευση του ΥΠΑΙΘ σε βάρος των γονέων για διδασκαλία της ομοφυλοφιλίας στα σχολεία». antibaro.gr/article/34499

[5] Ὅρα, “ Influence of the Greek (Hellenic) language in today’s word”, atcorfu.com/you-speak-greek-you-just-dont-know-it/

[6] Ὅρα, Παναγιώτης Μυργιώτης, «Ελληνική Γλώσσα: Τεράστια η προσφορά της στο παγκόσμιο γίγνεσθαι», Κρυφό Σχολειό, 3 Φερβουαρίου 2022. krufo-sxoleio.blogspot.com/2022/02/blog-post_3.html

[7] Over the last century, the Orthodox Christian population around the world has more than doubled and now stands at nearly 260 million. In Russia alone, it has surpassed 100 million, a sharp resurgence after the fall of the Soviet Union. pewresearch.org/religion/2017/11/08/orthodox-christianity-in-the-21st-century/ Χῶραι μέ μεγάλο ποσοστόν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Countries with Orthodox majorities

Ὅρα, http://www.pewresearch.org/religion/2017/11/08/orthodox-christianitys-geographic-center-remains-in-central-and-eastern-europe/

[8] «Εἴθε ἡ Ἑλληνική γλῶσσα νά γίνῃ κοινή ὅλων τῶν λαῶν.» (Βολταῖρος).

Διαφήμιση

, ,

Σχολιάστε

Ο ΗΡΩΪΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΙΩ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: Ο ΦΥΛΑΞ τῆς ΠΙΣΤΕΩΣ καὶ τῆς ΠΑΤΡΙΔΟΣ ( Ἰω. Καλλιανιώτης)

Ὁ Ἡρωϊκός Στρατηγός Ἰωάννης Μακρυγιάννης:
Ὁ Φύλαξ τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος

ὑπό
Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Scranton

Νοέμβριος 2021

«Ὅταν μοῦ πειράζουν τήν πατρίδα μου καί θρησκεία μου, θά μιλήσω, θἀ  ’νεργήσω κι’ ὅ, τι θέλουν ἄς μοῦ κάμουν.»
Ἰωάννης Μακρυγιάννης

            Ἡ Ἐπανάστασις τοῦ 1821 ἀνέδειξε τό μεγαλεῖον τῆς φυλῆς μας καί ἀπεκάλυψεν τούς ἡρωϊκούς ἡμῶν προγόνους, τούς ὁποίους ἀναγνωρίζομεν καί διατηροῦμεν ὡς πρότυπα αὐτοθυσίας, ἀγάπης πρός τήν πατρίδα καί βαθείας πίστεως πρός τήν Ἁγίαν μας Ὀρθοδοξίαν. Ἡ τετρακοσιοετής Ὀθωμανική δουλεία δέν ἠμπόρεσε νά ἐξαλείψῃ ἀπό τόν λαόν μας τήν ἐπιβλητικότητα τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνισμοῦ καί τήν μετριόφρονα Βυζαντινήν του ἀξιοπρέπειαν. Ἐδιδάχθημεν ἐπί ἑκατόν πενῆντα ἔτη διά τήν προσφοράν καί τά παθήματά των, ὥστε νά εἴμεθα ἡμεῖς οἱ ἀμέτοχοι ἀπόγονοί των ἐλεύθεροι ἀπό τούς βαρβάρους Τούρκους. Τά τελευταῖα πεντήκοντα ἔτη, οἱ διευθαρμένοι πολιτικοί μας μέ τήν κατευθυνομένην πολιτικήν των καί τήν ἀνθελληνικήν καί ἄθεόν των παιδείαν ὑπεβάθμισαν καί ἀπέβαλον τήν Ἱστορικήν ἀλήθειαν καί τά αἴτια τῆς Ἐπαναστάσεως, ἀποβάλλοντες ἀκόμη καί τούς ἥρωας τῆς Ἐπαναστάσεως ἀπό τάς σχολικάς αἰθούσας καί τούς ἄλλους δημοσίους χώρους. Οἱ ψευδο-πολιτικοί οὗτοι, ἀπόγονοι τῶν κοτζαμπάσηδων καί σύγχρονοι μεμυημένοι εἰς τάς «φιλικάς» ἑταιρείας, ἔχουν τήν ἀπαίτησιν νά τούς τιμοῦν καί νά τούς εἰσακούουν οἱ ἐγκαταλελειμμένοι πολῖται τῆς χώρας καί νά ὑποτάσσωνται εἰς τάς δικτατορικάς ἐντολάς των (οὐσιαστικῶς, τῶν Illuminati). Πρᾶγμα ἀδύνατον καί ἀκατανόητον διά τόν νουνεχῆ, σοφόν, παραδοσιακόν καί ἐκ δημιουργίας ἐλεύθερον Ἕλληνα νά ἀποδέχεται ἀνθρώπους, τοιαύτης μηδαμινῆς ἀξίας καί ἀνυπάρκτου ἀρετῆς ὡς ἡγέτας του.
Ὁ βίος, ἡ πολιτεία, ὁ πατριωτισμός καί ἡ πίστις τοῦ μεγάλου ἥρωος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, τοῦ στρατηγοῦ Ἰωάννη Μακρυγιάννη, εἶναι μοναδικά εἰς τήν Ἱστορίαν τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος. Εἶχα διαβάσει πρό ἐτῶν τά στρατιωτικά καί πολιτικά γεγονότα τῆς περιόδου 1821-1864 εἰς τά Ἀπομνημονεύματα τοῦ Μακρυγιάννη καί ἕνας καλός φίλος μοῦ ἔφερε κατόπιν καί τά Ὁράματα καί Θάματα τοῦ Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη. Κατά τό τρέχον ἔτος, λόγῳ τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821, ἐδιάβασα καί πάλιν τά θαυμαστά καί ἀντικειμενικά αὐτά Ἱστορικά ἔργα τοῦ μεγάλου «πατριδοφύλακα» τῆς χώρας μας. Ὅσον περισσότερον κάποιος διαβάζει τά Ἱστορικά αὐτά ἔργα τόσον καλύτερα ἀντιλαμβάνεται τάς δυσχερείας τῶν ἡρωϊκῶν προγόνων μας διά νά ἀποτινάξουν τόν ζηγόν τῶν βαρβάρων Μουσουλμάνων, τήν δημιουργίαν κράτους καί Συντάγματος, τήν πολιτικήν κρίσιν, τήν ὁποίαν ἐβίωσεν ὁ λαός μας ἀπό τούς εἰσαγωμένους ἐκ τῆς Δύσεως διεφθαρμένους πρώτους πολιτικούς καί τούς ἐμφυλίους σπαραγμούς, ἐν μέσῳ τῶν τεραστίων δυσχερειῶν τῶν ἀπελευθερωτικῶν ἀγώνων κατά τῶν Ὀθωμανῶν.
Ὁ Μακρυγιάννης κατήγετο ἀπό τήν Ρούμελην, ἀπό οἰκογένειαν γεωργῶν καί ποιμένων, ὡς καί οἱ πλεῖστοι Ἕλληνες τῆς περιόδου ταύτης τῆς μακροχρονίου δουλείας. Δέν ὑπῆρξεν κλέφτης καί ἀρματωλός, ἀλλ’ ὀρφανός ἀπό πολύ μικράν ἡλικίαν προσεπάθει νά προσφέρῃ τά πρός τό ζῆν ἐργαζόμενος χωρίς νά ἐπιβαρύνῃ τήν οἰκογένειάν του. Ἐγεννήθη τῷ 1797 καί ἀπέθανεν τῷ 1864. Τῷ δέ 1820 ἐμυήθη εἰς τήν Φιλικήν Ἑταιρείαν καί λόγῳ ὕψους, ὁ Γιαννάκης ὠνομάσθη Μακρυ-γιάννης. Ἦτο εὐγενής, εὐσεβής, φιλότιμος, εὐαίσθητος ἀλλά καί τραχύς, δίκαιος, σώφρων, εὐφυής, θεοσεβής μέ βαθεῖαν πίστιν καί μέγαν πατριωτισμόν, τά ὁποῖα τόν ὡδήγησαν εἰς τήν ὑπεράσπισιν τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς πατρίδος, ἀλλά καί εἰς τήν ἀγάπην διά τά ὅπλα πρός ἀπελευθέρωσιν καί προάσπισιν τῶν ἀξιῶν τούτων. Ἄνθρωπος μέ πολλάς ἀρετάς, μέ οἰκονομικήν ἀνρξαρτησίαν, μέ πνεῦμα οἰκονομίας ἀλλ’ ἄνευ φιλαργυρίας, ἀνήρ ἐργατικός καί μεγάλης φιλανθρωπίας μέ ἀποστροφήν πρός τήν ἁρπαγήν καί μῖσος πρός τό πλιάτσικον, ἀνιδιοτελής ἐθνοσωτήρ˙ ὁ πολεμικώτατος τῶν ἀνδρῶν, ὁ γνησιώτατος στρατιωτικός χαρακτήρ τῆς Ἐθνιῆς μας Ἐπαναστάσεως, τό καθαρώτατον τέκνον τῆς Ἑλλάδος, ἀποφασιστικός, ἄτρομος πρός τούς κινδύνους, πράγματι εἷς γενναῖος ἥρωας τοῦ Ἱστορικοῦ 1821.
Τήν 16ην Μαρτίου 1853, ὡδηγήθη ὁ πολυπαθής γέροντας Μακρυγιάννης εἰς τό Στρατοδικεῖον ἵνα δικασθῇ. Ἡ δίκη ἐπερατώθη τήν ἑπομένην ἡμέραν. Ὁ Στρατηγός Μακρυγιάννης μετά τοῦ λοχαγοῦ τῆς Φάλαγγος Ἰ. Σούλη  κατηγορήθησαν ἐπί συνωμοσίᾳ σκοπόν ἐχούσῃ τόν θάνατον τοῦ βασιλέως Ὄθωνος. Ὁ μέν Ἰ. Σούλης ἠθῳώθη καί κατεδικάσθη μόνον ὁ Μακρυγιάννης, ὁ ὁποῖος κατηγορήθη διά πολιτικόν ἔγκλημα καί παρεπέμφθη παρά τό Σύνταγμα καί παρά τόν Ποινικόν Νόμον εἰς Στρατιωτικόν Δικαστήριον ἵνα δικασθῇ.
Ἡ ἀβάσιμος διαδικασία ἀνεπτύχθη ἐπί τῶν καταθέσεων τοῦ μάρτυρος Ν. Στεφανίδου, ὁ ὁποῖος εἶπε ὅτι, «ἤκουσε παρά τοῦ Μακρυγιάννη μυστηριώδεις λόγους, ὅτι συνομοσία ὑπάρχει καί ὅτι ὁ βασιλεύς Ὄθων θά φονευθῇ καθ’ ὡρισμένην τινά ἡμέραν». Τό δικαστήριον στηριχθέν ἐπί τῆς μίας ταύτης καί μόνης μαρτυρίας κατεδίκασε τόν Μακρυγιάννην εἰς θἀνατον, ἀλλά συνεστήθη εἰς τήν πλήρη βασιλικήν χάριν. Ἡ ἀντιλογία τῶν δικαστῶν ἦτο ὅτι, ὁ Μακρυγιάννης εἶναι ἀθῶος, ἀλλά καί καταδικασθείς εἰς θάνατον. Ἡ ἀπόφασις ἐξεδόθη διά ψήφων ἕξ κατά καί μίας ἀθῳωτικῆς. Πρόεδρος τοῦ στρατοδικίου ἦτο ὁ Κίτσος Τζαβέλας, πιστός καί ἀφωσιωμένος εἰς τόν βασιλέα Ὄθωνα καί προσωπικός ἐχθρός τοῦ Μακρυγιάννη ἀπό τήν περίοδον τῆς Ἐπαναστάσεως. Οἱ ἄλλοι δικασταί ἦσαν ὁ Κανέλλος Δηλιγιάννης (ἤ Δεληγιάννης) καί ὁ Ἀλέξης Βλαχόπουλος, ἀρχαῖοι ἀγωνισταί, ἀλλά δέν ἦσαν φίλοι τοῦ Μακρυγιάννη, ὡς ἀνήκοντες εἰς ἄλλην ἀνωτέραν τάξιν, τῶν «παραβατῶν». Οἱ ἄλλοι τέσσαρες δικασταί ἦσαν νέοι ἀξιωματικοί. Ἀπό τό δικαστήριον ὁ Μακρυγιάννης ὡδηγήθη καί πάλιν εἰς τήν φυλακήν τοῦ Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου. Ἡ ποινή τοῦ θανάτου μετεβλήθη συντόμως εἰς ἰσόβια δεσμά, βραδύτερον ἠλατώθη εἰς εἰκοσαετῆ φυλάκισιν καί τήν 25ηνἸανουαρίου 1854, εἰς δεκαετῆ τοιαύτην. Τήν 2αν Σεπτεμβρίου 1854, διά τῆς ἐπιβολῆς τοῦ Δημητρίου Καλλέργη, πανισχύρου ὑπουργοῦ κατά τήν ὑπάρχουσαν Ἀγγλογαλλικήν ἐν Ἑλλάδι κατοχήν καί λίαν ἀγερώχως φερομένου πρός τόν Ὄθωνα, κατωρθώθη νά ἀπαλλαγῇ τελείως ὁ δυστυχής οὗτος ἥρωας καί θεοσεβής πατριώτης Ἰωάννης Μακρυγιάννης ἀπό τήν ἄδικον ποινήν.
Δυστυχῶς, ἡ διαμονή τοῦ Μακρυγιάννη εἰς τήν φυλακήν εἶχεν ἐξαντλήσει τήν ζωτικότητά του καί ἔκτοτε διέμενεν οὗτος εἰς τήν οἰκίαν του ἐργαζόμενος εἰς τόν κῆπόν του καί γευματίζων μόνος ἐντός τῆς Σπηλιᾶς˙ τό βράδυ ἐπέστρεφεν εἰς τήν οἰκογένειάν του. Σκυθρωπός πλέον, οὐδέποτε γελῶν ἤ μειδιῶν καί ἡ μόνη του παρηγορία ἦτο, ὁ Θεός καί τά μικρά του τέκνα. Ἡ ὄψις του, μέ τήν μακριάν γενιάδαν καί κόμην, ἔμιαζε μέ τοιαύτην ἑρημίτου καί μάρτυρος. Ὑψηλός καί λεπτός, εὐλύγιστος καί εὐθύς, εἶχε τό ἦθος τοῦ Ὀρθοδόξου καί τόν ἀέρα τῆς λεβεντιᾶς τοῦ Ἕλληνος, ὁ ὁποῖος οὐδέποτε γηράσκει ἀλλά σαγινεύει μέ τήν πνευματικήν σοφίαν τήν ἀπεικονιζομένην εἰς τήν μορφήν του. «Τό ἀποστεωθέν αὐτοῦ πρόσωπον, … καί ἱερατικόν συγχρόνως.»
Τόν Σεπτέμβριον καί Ὀκτώβριον τοῦ 1857, ὁ θεοσεβής ἀπόμαχος ἥρωάς μας μετέβη εἰς Ἑπτάνησον χάριν ἀναψυχῆς καί προσκυνήσεως τῶν ἐκεῖ ἁγίων λειψάνων. Τό 1859, ἐπῆγεν εἰς τήν Ζάκυνθον, ὅπου ἔτυχε θερμοτάτης ὑποδοχῆς ἀπό τόν λαόν. Εἰς τάς Ἀθήνας ὁ Μακρυγιάννης εἶχεν προβλήματα καί ἡ ἔχθρα μεταξύ αὐτοῦ καί τοῦ βασιλέως οὐδέποτε ἐξέλιψεν. Μετά τήν φυλάκισιν του ηὗρε τό κτῆμά του καταστραφέν, λεηλατηθέν καί ἐγκαταλειφθέν ἤ φθαρέν ὑπό κακοβούλων ἀνθρώπων. «Χαλασμένο σπίτι» ὠνόμασεν ὁ Μακρυγιάννης τόν οἶκόν του. Ὁ υἱός του ὁ Ὄθων εἶχε ριφθῇ μετά πάθους εἰς τήν ἀντιδυναστικήν κίνησιν τῆς νεολαίας κατά τοῦ βασιλέως. Ὁ Ὄθων Μακρυγιάννης ἀνῆκεν εἰς τήν κίνησιν τῶν νέων ὑπό τόν Ἐπαμ. Δεληγεώργην μέ σκοπόν τήν ἐκθρόνισιν τοῦ Ὄθωνος.

            Τήν 10ην Ὀκτωβρίου 1862, ὁ λαός εἰσέβαλεν εἰς τά Ἀνάκτορα, ὁ Ὄθων Μακρυγιάννης εἰσῆλθεν εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου, ἡ ὁποία εἶχεν θρυμματισθῆ˙ παρέλαβε τό χρυσοῦν τοῦ Βασιλέως στέμμα καί τό μετέφερεν ὡς λάφυρον εἰς τόν οἶκόν του, ἵνα ἀπιδείξῃ τοῦτο εἰς τόν πολυπαθῆ πατέρα του. Κατά τήν Ἐπανάστασιν ταύτην τῆς 10ηςὈκτωβρίου 1862, ὁ ἐπαναστάτης λαός μετέβη εἰς τόν οἶκον τοῦ Μακρυγιάννη τόν παρέλαβε καί περιήγαγεν αὐτόν θριαμβευτικῶς ἀνά τήν πόλιν. Τήν 17ην Ὀκτωβρίου 1862, διά διατάγματος τῆς Προσωρινῆς Κυβερνήσεως, ὁ Μακρυγιάννης ἀνέκτησε τόν βαθμόν τοῦ Ὑποστρατήγου καί τήν 20ην Ἀπριλίου 1864, προεβιβάσθη εἰς Ἀντιστράτηγον. Κατά τήν συγκληθεῖσαν Συνέλευσιν, ὁ Μακρυγιάννης ἐξελέγη πληρεξούσιος Ἀττικῆς, σπανίως ὅμως μετεῖχε τῶν συνεδριάσεων. Τήν 27ην Ἀπριλίου 1864, ὁ φύλαξ τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος ἡμῶν, ὁ Στρατηγός Ἰωάννης Μακρυγιάννης, ἀπέθανεν ἐξ ὑπερβαλλούσης σωματικῆς ἐξαντλήσεως εἰς ἡλικίαν 67 ἐτῶν (1797-1864). Ἡ κηδεία αὐτοῦ ἐγένετο ἐπιβλητική, ἀκολουθήσαντος παντός τοῦ λαοῦ τῆς πρωτευούσης. Τόν ἐπικήδειον εἰς αὐτόν ἀπήγγειλεν ὁ Ἀναστ. Γούδας, τόν δέ ἐπιτάφιον ὁ Ὀδ. Ἰάλεμος, ποίημα δέ πλῆρες ἐμπνεύσεως ὁ Ἀχιλλεύς Παράσχος. Καί οἱ τρεῖς οὗτοι ἦσαν ἐκ τῶν νέων ἐπαναστατῶν. Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ ἡρωϊκοῦ «πατριδοφύλακα» Ἰωάννη Μακρυγιάννη!

Γιὰ τὴν πλήρη μελέτη:

Ὁ Ἡρωικός Στρατηγός Ἰωάννης Μακρυγιάννης

, ,

Σχολιάστε

ALEXANDER THE GREAT: THE GREEK CIVILIZER OF THE WORLD

Alexander the Great:
The Greek Civilizer of the World
[1]

by
Dr. John N. Kallianiotis
University of Scranton

«Ἀνδρίζεσθε, καί κραταιούσθω ἡ καρδία ὑμῶν,
πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπί Κύριον.»
Ψαλμός λ΄(30) 

Ι. Prologue

“Totum Graecorum est.” (Everything comes from the Greeks).
“Ὅλα εἶναι Ἑλληνικά, ὅλα προέρχονται ἀπό τούς Ἕλληνες.” (Marcus Tullius Cicero; 106 B.C.-43 B.C.)

Thucydides (Θουκυδίδης) views life exclusively as political life, and history in terms of political history. The social policy of a true leader is the maximization of his citizens welfare (εὐημερία). The economic policy of a leader or of a government covers the systems for setting levels of taxation (φόροι), government revenue (πόροι) and expenditures (δαπάναι), government budgets, and other functions. The philosophy (science) of Oeconomicos (misspelled Economics) and economic policy were developed by Xenophon (Ξενοφών) in Ancient Greece. Alexander the Great (Μέγας Ἀλέξανδρος) was living a little later in the 4th century B.C. and we know him as a great Greek (Hellen) general, leader, and civilizer. But, he was at the same time, an excellent oeconomologos (economist) because he had to manage the economy of his wars, his enormous campaign from North Greece (Macedonia) to India (Hindus River). He had also to exercise an efficient and effective public policy (revenue and spending) for his vast Empire and to satisfy all its citizens as a Hellenic civilizer and not as a conqueror.

Historians were saying that “he desired not pleasure or wealth, but only excellence and glory”, which was the moral and ethical Greek philosophy of his time. At a point, Alexander said that “…I am grateful to gods that I was borne Hellen…” and had all these Hellenic values, which made him one of the most important person in human history. Of course, as a student of the greatest of philosophers Aristotle (Ἀριστοτέλης), he has shown outstanding management capabilities (although military budgets contained more or less what budgets of states comprised). His efficiencies with rates of salaries, health and welfare, building projects, supplies, transports, reforms of the tax system, indirect taxes and donations, loans, minting of coins (currency); even his dealing with financial scandals and other actions are information useful for our policy makers, today, and they were all excellent. His contribution to the world as the greatest civilizer and preparer of the ground for the expected “Unknown God” is unique in human history.

His Empire’s budgets (revenues and spending) are measured by using the weights of gold and silver coins and values can be determined and prices can be compared by taking this information from different historians of his time. Alexander economic policy is very useful for our current leaders and scholars. Also, the history and the role of this extraordinary man and of the Greek language in God’s plan, for His revolted and deluded creation and humanity to be in a position to understand and accept His revelation, which Greeks were expecting His coming since 5th century B.C. (the Golden Century of Athens), are very important for us. Finally, the current politics of the region are covered, in a book by the author, so they can give to the reader a better idea of the true history of the glorious past and the dishonorable conflicts of the present. Many useful information on numismatics (currency, coins, and their value) from that Ancient Greek period are given in the book, so we can compare prices, wages, and exchange rates with respect of the U.S. dollar and the Greek drachma.

ΙΙ. Alexander’s Contribution to the World

“Πᾶς ὁ ὁρῶν αὐτούς, ἐπιγνώσεται αὐτούς, ὅτι οὗτοι εἰσι σπέρμα εὐλογημένον ὑπό Θεοῦ.” (Ἡσ.. ξα΄ 9)

Hellenism’s contribution to the world is known to everyone, but one of its greatest offers was with its offspring Alexander the Great (Μέγας Ἀλέξανδρος). Alexander III Macedon (July 20, 356-June 11, 323 B.C.) earned the epithet, “the Great”, due to his unparalleled success as a king, a military commander, and a civilizer of the known world at that time.[2] He never lost a battle, despite typically being outnumbered. This was due to use of terrain, phalanx (φάλαγξ) and cavalry tactics, bold strategy, and the fierce loyalty of his troops. He always was personally involved in battles, in the manner of a Macedonian king. Greek biographer Plutarch (Πλούταρχος; c. 45–120 A.D.) describes Alexander’s appearance as a model,[3] as we can see from his statues. Greek historian Arrian (Lucius Flavius Arrianus ‘Xenophon’, Ἀρριανός, c. 86–160 A.D.) described Alexander as: “[T]he strong, handsome commander with one eye dark as the night and one blue as the sky”[4] and also with other heroic adjectives. The semi-legendary Alexander Romance[5]also suggests that Alexander suffered from heterochromia iridum: that one eye was dark and the other light.[6] Ancient authors recorded that Alexander was so pleased with portraits of himself created by Lysippos (Λύσιππος)[7] that he forbade other sculptors from crafting his image. Alexander the Great is the most admired leader in human history.[8] Lysippos’ sculpture, famous for its naturalism, as opposed to a stiffer, more static pose, is thought to be the most faithful depiction.

Of course, some of Alexander’s strongest personality traits formed in response to his parents.[9] His mother had huge ambitions, and encouraged him to believe it was his destiny to conquer the Persian Empire.[10] Olympias’ influence instilled a sense of destiny in him; of course, without preventing God’s Providence. Plutarch tells us that his ambition “kept his spirit serious and lofty in advance of his years”.[11] However, his father Philip II (382-336 B.C.) was Alexander’s most immediate and influential role model, as the young Alexander watched him campaign practically every year, winning victory after victory while ignoring severe wounds.[12] Alexander’s relationship with his father forged the competitive side of his personality; he had a need to out-do his father,[13] illustrated by his reckless behavior in battle. While Alexander worried that his father would leave him “no great or brilliant achievement to be displayed to the world”,[14] he proved that there were greater than his father’s achievements, with his unique campaign as far as to India. Alexander married twice. First, Roxana (Ρωξάνη), daughter of the Bactrian nobleman Oxyartes (’Οξυάρτης) and Stateira II (Στάτειρα Β΄),[15] the Persian princess and daughter of Darius III of Persia (Δαρεῖος Γ΄ τῆς Περσίας ἤ Δαρεῖος ὁ Κοδομανός). He apparently had two sons, Alexander IV of Macedon (Ἀλέξανδρος Δ΄ Μακεδών) of Roxana and Heracles of Macedon (Ἡρακλῆς ὁ Μακεδών)[16] from his mistress Barsine (Βαρσίνη). He lost another child when Roxana miscarried at Babylon. Apart from wives, Alexander had many more female companions.[17] Nevertheless, Plutarch described how Alexander was infatuated by the pretty Roxana.

Alexander’s economic abilities were also excellent. He managed the economy of his wars; an enormous campaign from Greece to India with success and very efficiently and also, the economic policy of his huge empire was very effective. His public policies [revenue, (πόροι, poroe) and expenditures (δαπάναι, dapanae)] were very effective, too, not only balancing his budget, but generated a surplus (πλεόνασμα), a portion of which was sent back to Macedonia. The cost (δαπάναι) of Alexander’s expedition from 336 B.C. to 323 B.C. was 2,562,018,650 Drs, which was 391,614,286.3 ozs of silver ($6,833,669,296 in today’s silver price). The revenue (πόροι) from different sources was 8,413,850,769 Drs, which was 1,286,089,063 ozs of silver ($22,442,254,150). Then, his surplus was 8,413,850,769 – 2,562,018,650 Drs = 5,851,832,119 Drs or 894,474,776.4 ozs or $15,608,584,854. (Tables 3b, 3c and 4a, 4b).[18] Currencies, coins, salaries and wages are given in Appendix A (Tables 1, 2, and 3a) and in Appendix B and Figure 6.[19] From the economic point of view, this is a good lesson for our politicians, today, who have generated an unsustainable national debt that they rollover to the next generations and the countries are facing bankruptcies. Our current social policies are very insignificant and anti-social and the workers are extremely exploited by businesses and the unregulated markets and banks[20] that make enormous profits, create inflation, redistribute the wealth without generating new one, and avoid paying taxes, too. Then, we need to learn from the past history.

Actually, Alexander the Great was a civilizer (Hellenizer). With the word Hellenization we denote the spread of Greek language, culture, and population into the former Persian Empire after Alexander’s conquest. That this export of Greek civilization took place is undoubted, and can be seen in the great Hellenistic cities of, for instance, Alexandria, Antioch, Seleucia (south of Baghdad), and many others. Alexander sought to insert Greek elements into Persian culture and attempted to hybridize Greek and Persian culture. This culminated in his aspiration to civilize and homogenize the populations of Asia and Europe. Thus, Hellenization occurred throughout this vast region.[21] The core of this Hellenistic culture was essentially Athenian (from the “golden age” of the City); the moral and ethical teaching of its philosophers. The close association of men from across Greece in Alexander’s army directly led to the emergence of the largely Attic-based “koine” (κοινή), or “common” or Hellenistic (Ἑλληνιστική) Greek dialect[22] or the language of the New Testament (Ἑλληνική τῆς Καινῆς Διαθήκης).[23] Koine spread throughout the Hellenistic world, becoming the lingua franca[24] of Hellenistic lands and eventually the ancestor of Modern Greek. Furthermore, town planning, education, local government, and art current in the Hellenistic period were all based on Classical Greek ideals, evolving into distinct new forms commonly grouped as Hellenistic. Aspects of Hellenistic culture were evident in the traditions of the Byzantine (Medieval Greek) Empire up in the mid-15th century and they are still present even in today’s Greece. The entire of long duration Greek culture is based on tradition (Παράδοσις), which is preserved and is transferred from one generation to the other. This tradition cannot be interrupted because the losses will be infinite not only for Greece, but for the entire world.

In addition, Alexander the Great was a gifted man by God (God’s Providence is in control of His entire creation). His role in history is unique and he had all these talents to pursue this historic objective, the preparation of the known world to accept the Revealed Truth, the Messiah, the Son of God, “the Unknown God” of Socrates and of the other Greek philosophers. Actually, Alexander was “the social forerunner”. The divine plan was successful in only twelve (12) years (335-323 B.C.) and was preserved with Alexander’s successors and hopefully with today’s Greeks. Alexander’s short life for only 33 years (356-323 B.C.) was enough to accomplish God’s plan for humans’ salvation.[25] He was successful in all his tasks and of course, in his economic policy and triumphant in his social, foreign, and global policies. It is obvious that if a leader has God’s Grace and Providence because he labors for God’s work, he will be very successful for his people and the world. The problem, today, is that our leaders do not receive and do not accept God’s Providence because they do not believe in the True God and their people are paying the cost.

            As my beloved friend, Professor Argyrios Varonides has said, “If the Skopje regime really seeks recognition and respect as a democratic state, it needs first to learn how to respect history and not to adopt old faded political arguments of past and collapsed regimes. Do they really want to be Macedonians? Then, they are welcomed with open arms to the Greek culture, which after all has been known, thanks to the Thessalonian brothers Methodios (Μεθόδιος) and Kyrillos (Κύριλλος). Otherwise, they ridicule themselves and become irritating.” Consequently, for someone to become Macedonian, he has, first, to become Greek because the true Macedonians were, are, and will be only Greeks (Hellenes of North Greece).

Large sections of countries that dream the non-existent historically “Aegean Macedonia” were historically under Greek control for thousands of years and those countries that transgress against Greece today are “inhospitable of the history”, conquerors. Greeks will never cease, as the Greek race to claim their lost national lands. It is their national duty to state matters concerning Greek Macedonia and many other regions, both inside and outside of Greece, exactly as they are to restore the historical truth that expediency, politics, and misguided and calculating interest continue to counterfeit and distort. It is necessary for the preservation of their unique Greek Orthodox Culture that everyone be in good conscience and that Greece permanently “guard Thermopylae”.[26] This duty must not be the subject of a transient alert or mobilization, but the constant care of the current and future citizens of the historic country, Hellas (Ἑλλάς) because the enemies (from East, North, and West) are becoming more aggressive with the passing of time.

III. Conclusion

«Ἔστιν μέν οὖν Ἑλλάς καί ἡ Μακεδονία.» (“Macedonia, of course, is a part of Greece”) [Στράβων (Strabo)]

In conclusion, the fact that the ancient Macedonians belong to the world of Greeks, is very difficult to be disputed any longer from any prudent man.[27] The new archeological treasures in connection with linguistic analyses and the findings of a great number of new inscriptions –all Greek– with rich samples of Greek names prove that there is no discontinuation of either cultural or linguistic of the unity of the Macedonians with the rest of the Greeks.[28] Also, the spreading of the Greek language and the Greek civilization and culture to the entire known world from the Greek Macedonians of the Alexander the Great constitutes the most categorical confirmation of this event.[29] This event is confirmed every year by the new archeological findings that are coming to light either at the large excavations of Pella (Πέλλα), Vergina (Βεργίνα), Dion (Δίων), and Sindos (Σίνδος), or in dozens less known, like in areas of Voion (Βόϊον), Aeani (Αἰανή), Kozani (Κοζάνη), Kastoria (Καστοριά), Florina (Φλώρινα), Edessa (Ἔδεσσα), Aridaea (Ἄριδαία), Kilkis (Κιλκίς), Kavala (Καβάλα), and of course, Thessaloniki (Θεσσαλονίκη), Amphipolis (Ἀμφίπολις)[30] and Chalkidiki (Χαλκιδική) [Petralona, (Πετράλωνα)][31] and others.

Thus, the role of Hellenism is historic and humanistic –and as time passes the vast majority of people will realize it- because it was able many times in the past to re-orientate humanity. Hellenism is a global movement of ancient moral philosophy combined with the revealed truth of Christianity, the Holy Orthodoxy. Its advantage exists in the adoption of the moderation, the spiritual, the eternal, and the truthful, and at the same time in the rejection of the exaggeration, the materialistic, the transitory, and above all the bold lie. How many today understand this unique culture, which is called the Hellenic Orthodox Culture (Ἑλληνορθόδοξος Παιδεία, Hellinorthodoxos Paideia)? The race, which possesses this culture, has the unique ability to reach the highest accomplishments and surpass the pathless degeneration of the human civilization left behind in every historic period. The universal ideas of Hellenism constitute an inexhaustible source of alternating everlasting values.[32] The principles of Hellenism that have changed the intellectual trends of humanity throughout history, have been born to this small geographical region, which for three thousand years obstinately resists the undermining efforts of the controlled “civilized” world of the West and the hordes of barbarians from Asia. One representative of this race is Alexander the Great, the Macedonian Greek commander of the army who civilized the world and refined and united Hellenism.

 

———————-

[1] From the book: John N. Kallianiotis, Political History and Economic Policy of the Greek Civilizer Alexander the Great, Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers, July 2020, ISBN: 978-1-53618-072-5. novapublishers.com/shop/political-history-and-economic-policy-of-the-greek-civilizer-alexander-the-great/

[2] Roisman, Joseph and Ian Worthington (2010). A Companion to Ancient Macedonia. New York, N.Y.: John Wiley & Sons.

[3] See, Plutarch (Plutarch) (1919), Perrin, Bernadotte, ed. Plutarch, Alexander. Perseus Project. Also,  Plutarch (1936). Babbitt, Frank Cole, ed. On the Fortune of Alexander IV. Loeb Classical Library. pp. 379–487.

[4] See, “Alexander the Great”. Mithec.

[5] See, Alexander Romance .

[6] See, Grafton, Anthony, Glenn W. Most, and Salvatore Settis (2010), eds. The Classical Tradition, Harvard University Press.

[7] Lysippos (Λύσιππος) was a Greek sculptor of the 4th century B.C. Together with Scopas (Σκόπας) and Praxiteles (Πραξιτέλης), he is considered one of the three greatest sculptors of the Classic Greek era, bringing transition into the Hellenistic period.

[8] This is the reason that many non-Greek people, even foreign nations (like, the Slavic Skopje), claim that they are Macedonians, descendants of Alexander the Great. (sic). But, this is not true, so it is unacceptable by academics.

[9] See, Green, Peter (2007), Alexander the Great and the Hellenistic Age. London: Phoenix.

[10] Greeks are saying, even today, that “behind a saint, there is always a holy mother”.

[11] See, Plutarch (1919). Perrin, Bernadotte, ed. Plutarch, Alexander. Perseus Project. Retrieved 6 December 2011.

[12] See, Roisman and Worthington (2010).

[13] From what was the belief of young people in Ancient Sparta: «ἄμμες δέ γ’ ἐσόμεθα πολλῷ κάρρονες» [we shall become better (than you)].

[14] Plutarch (1919).

[15] Stateira II (Στάτειρα Β΄; died 323 B.C.), was the daughter of Stateira I and Darius III of Persia. After her father’s defeat at the Battle of Issus (Μάχη τῆς Ἰσσοῦ, November 333 B.C.), Stateira and her sisters became captives of Alexander of Macedon. They were treated well, and she became Alexander’s second wife and her sister, Drypteis or Drypetis, to Hephaestion (Ἡφαιστίων) at the Susa weddings in 324 B.C. After Alexander’s death in 323 B.C., Stateira was killed by Roxana, his first wife.

[16] Heracles of Macedon (327–309 B.C.) was a reputed illegitimate son of Alexander the Great by Barsine (Βαρσίνη), daughter of Satrap Artabazus (Ἀρτάβαζος) of Phrygia.

[17] As we see, Alexander had been married twice and had many other women companions, which shows his relationships with women. Of course, no ancient sources stated that Alexander had homosexual relationships and we do not see this perversion anywhere in ancient Greece. One Greek virtue was the “shame” (ἡ ἐντροπή). This was a big lie by some contemporary homosexuals to justify their anomaly (their deadly sin). The vice of homosexuality existed in Sodom and Gomorrah and God burnt them with fire and brimstone.

[18] See, John N. Kallianiotis, Political History and Economic Policy of the Greek Civilizer Alexander the Great, Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers, July 2020, ISBN: 978-1-53618-072-5.

novapublishers.com/shop/political-history-and-economic-policy-of-the-greek-civilizer-alexander-the-great/

[19] See, Kallianiotis, Political History and Economic Policy… , July 2020.

[20] See, Kallianiotis, John N. (2019c), “Monetary Policy: Is the Dual Mandate of the Fed Maximizing the Social Welfare?”, International Journal of Economics and Financial Research, Vol. 5, No. 6, June 2019, pp. 112-142. arpgweb.com/journal/5/archive/06-2019/6/5 , arpgweb.com/pdf-files/ijefr5(6)112-142.pdf

[21] Because “What the mind and the heart is for a human being, Greece is for humanity.” Quintus Horatius Flaccus (65 B.C. – 8 B.C.) [Ρωμαῑος λυρικός ποιητής]. (= Ὅτι τό μυαλό καί ἡ καρδιά εἶναι γιά τό ἀνθρώπινο σῶμα, εἶναι ἡ Ἑλλάς γιά τήν ἀνθρωπότητα). Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) [Γερμανός συγγραφεύς].

[22] Because “Deorum lingua est lingua Graecorum.” (= Ἡ γλῶσσα τῶν θεῶν εἶναι ἡ Ἑλληνική γλὼσσα).

[23] Koine Greek displayed a wide spectrum of different styles, ranging from more conservative literary forms to the spoken vernaculars of the time. As the dominant language of the Byzantine Empire (τό κράτος τῶν Ρωμαίων, Romania, Ρωμανία, Ρωμηοί), it developed further into Medieval Greek, the main ancestor of Modern Greek. Literary Koine was the medium of much of post-classical Greek literary and scholarly writing, such as the works of Plutarch and Polybius. Koine is also the language of the Christian New Testament, of the Septuagint (the 3rd-century B.C. Greek translation of the Hebrew Bible, “Old Testament”), and of most early Christian theological writing by the Church Fathers. (St. Basil the Great and St. Gregory the Theologian studied in Athens in the 4th century A.D.). In this context, Koine Greek is also known as “Biblical”, “New Testament”, “Ecclesiastical” or “Patristic” Greek (and as a good American friend is saying, “this is the language that is spoken in Paradise”). It also continues to be used as the liturgical language of services in the Greek Orthodox Church. This holy language is under persecution the last forty years by the enemies of the Hellenic-Orthodox paideia, as it is also anything valuable and eternal in human civilization.

[24] A lingua franca (plural: lingue franche or lingua francas), also known as a bridge language, trade language or vehicular language, is a language systematically (as opposed to occasionally, or casually) used to make communication possible between persons not sharing a native language, in particular when it is a third language, distinct from both native languages, as it is the English language, today.

[25] Also, 33 years was the earthy life of the Son of God, Jesus Christ.

[26] As Leonidas (Λεωνίδας) did in 480 B.C. at Thermopylae. See, http://www.history.com/topics/ancient-history/leonidas

[27] See, Nikolaos Martis, Macedonia, http://www.hri.org/Martis/contents/main3.html

[28] There are series of hundreds of articles by the author examining the Macedonian question from these perspectives.

[29] The interested reader can find details in the following book of the author, John N. Kallianiotis, Political History and Economic Policy of the Greek Civilizer Alexander the Great, Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers, July 2020, ISBN: 978-1-53618-072-5.

novapublishers.com/shop/political-history-and-economic-policy-of-the-greek-civilizer-alexander-the-great/

Table of Contents

Preface

Chapter 1 Α΄. Introduction

Chapter 2 Β΄. Alexander’s Expedition and its Expenditures

Chapter 3 Γ΄. Alexander’s Empire: Revenue, Taxes, and Budget

Chapter 4 Δ΄. The Unexpected Death of Alexander and his Succession

Chapter 5 Ε΄. Historic Lessons from the Hellenic Studies for Today’s Economy and Society

Chapter 6 ΣΤ΄. The Hellenic Historical Journey

Chapter 7 Ζ΄. The Current Inflicted Delusion

Chapter 8 Η΄. Conclusion: The Didactic Historical Inferences

References

Appendix Α΄

Appendix Β΄

Appendix Γ΄

Appendix Δ΄

About the Author

[30] See, Amphipolis. http://www.ancient.eu/Amphipolis/ . See also, http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/C1.8.html

[31] See, The Cave of Petralona, http://www.chalkidiki.com/petralona/ . See also, New Information on the Petralona Skull Controversy,www.ancient-origins.net/news-history-archaeology-opinion-guest-authors/new-information-petralona-skull-controversy-001380 . In addition, see, http://www.visit-halkidiki.gr/portfolio-view/petralona-cave/

[32] “Nihil Graeciae humanum, nihil sanctum.” (= Τίποτε δέν εἶναι πιό ἀνθρώπινο, πιό ἱερό ἀπό τήν Ἑλλάδα).

, , ,

Σχολιάστε

FROM THE OLD “HOLY ROMAN EMPIRE” TO ITS ANABIOSIS WITH THE ILLUMINATI’S “CREATURE” THE EUROPEAN UNION -2

From the Old “Holy Roman Empire” to its Anabiosis
with the Illuminati’s “Creature” the European Union
(Part II)

by
Dr. John N. Kallianiotis
University of Scranton

FROM THE OLD “HOLY ROMAN EMPIRE” TO ITS ANABIOSIS WITH THE ILLUMINATI’S “CREATURE” THE EUROPEAN UNION -1

«Οἱ γάρ κατ’ ἐκεῖνον τόν χρόνον τήν πόλιν διοικοῦντες κατεστήσαντο πολιτείαν οὐκ ὀνόματι μέν τῷ κοινοτάτῳ καί πραοτάτῳ προσαγορευομένην, ἐπί δέ τῶν πράξεων οὐ τοιαύτην τοῖς ἐντυγχάνουσι φαινομένην, οὐδ’ ἦ τοῦτον τόν τρόπον ἐπαίδευσε τούς πολίτας ὥσθ’ ἡγεῖσθαι τήν ἀκολασίαν δημοκρατίαν, τήν δέ παρανομίαν ἐλευθερίαν, τήν δέ παρρησίαν ἰσονομίαν, τήν δ’ ἐξουσίαν τοῦ ταῦτα ποιεῖν εὐδαιμονίαν, ἀλλά μισοῦσα καί κολάζουσα τούς τοιούτους βελτίους καί σωφρονεστέρους ἅπαντας τούς πολίτας ἐποίησεν.» (Ἰσοκράτης, 436 π. Χ. – 338 π. Χ.)

Α΄. Introduction

The great crisis of Western civilization was a political, economic, social, spiritual, and cultural crisis all in one. The first overt manifestation came with the breakdown in international relations culminating in the First World War, although the symptoms had been building for at least half a century and more accurate since 1789 with the shameful French revolution and its aftereffects persist to the present day. The period of actual collapse lasted less than two decades, from 1914 to 1933. This war disrupted normal social life all over Europe. Reconstruction proved to be no simple matter. The difficulties experienced in all nations; as a result of this destructive war were the currency disorders[1] and the first postwar depression in 1920-1921, partially revealed the extent of the damage to the economic mechanism. Also, disastrous hyperinflations were created in Germany and in many other European nations and later the worldwide depression from 1929 to 1933 that was generated in the U.S. The 20th century began in an atmosphere of optimism, but continued with World War I (1914)[2] and the Bolsheviks revolution imposed on Orthodox Russia (1917) by some anti-Christian German-Jews[3] and brought radical changes in Europe. The catastrophic fake liberalism of the 19th century caused all these problems in the 20th one and efforts started to create international organizations. The creation of the League of Nations (the predecessor of the United Nations) took place on January 10, 1920, where independent nation-states, without surrendering their sovereignty,[4] might work in concert for the maintenance of peace and social progress.

After the destructive World War I and II, European imperialism and colonialism started declining. Nationalism and patriotism became the new idea globally, which upset the world planners; but, they had anticipated it and had created the international institutions and passed specific legislation to impel their plan. In 1948 Jews with the help of Britain and the United States proclaimed the State of Israel and made Chaim Weizmann president and David Ben-Gurion premier.[5] The Zionism movement started in the beginning of 20th century by a Jew, Theodor Herzl (1860-1904), in Austria and was “successful”. Also, the barbarism of Englishmen is old and big towards all the nations and people, Irishmen (IRA),[6] Cypriots (EOKA)[7] and others, but they are over protecting[8] towards Jews and Turks. Their policies towards EU are pro-American and anti-European.[9] The barbarism and criminality of the arrogant Germans against their fellow Europeans is unique in human history.[10] Their hatred against Greece and Hellenes is immense because their haughtiness does not allow them to hear that another country (the small Hellas) is first in everything.[11]

Then, when World War II ended in 1945, the prospects for Western Europe appeared dim. Millions of people had been killed,[12] and property damage had been immense. But, there was hope in God and His Mother (Panagia) because people had a very strong Christian faith. Beneath the ruins, however, there lay the potential for a spectacular economic recovery and a strengthening for their sovereignty of all European nations, but the bankers had in their mind the loans (debts) required for the reconstruction. Of course, the globalists did not abandon their plan to control Europe after the war and in 1957, they came up with their old pseudo-economic “innovation” of the Common Market. The Illuminati were behind of all these destructions to terrorize Europeans and impose on them a European control and soon a global control. This economic recovery came in 1960s and 1970s; but, spiritually and socially Europe has taken a negative trend since that period. With the movement towards European integration, the members’ autarky and national sovereignties have been negatively effaced; thus, the future for European nations and their citizens seems uncertain.[13]

Β΄. The Bloodstained Twentieth Century

 On June 28, 1914, the final crisis began at Sarajevo, the capital of the Austrian province of Bosnia (at that time). A south Slav, Gavrilo Princip (1895-1918), assassinated Archduke Francis Ferdinand (1863-1914), the heir to the Austrian throne, and his wife.[14] Austria declared war against Serbia on July 28, 1914. Germany was encouraging Austria to move against Serbia, independent of the risk of a general war. (Sic). Russia was determined to back Serbia. On July 30, 1914, Tsar Nicholas II ordered a general mobilization of his armies. Germany declared war on Russia on August 1, 1914. On August 3, 1914, Germany declared war on France. German troops invaded Belgium on August 3, 1914. Great Britain responded by declaring war on Germany on August 4, 1914. All these have led to the outbreak of the First World War. As the Germans advanced in Belgium, the British Expeditionary Force was sent to France. On September 5, 1914, the Germans crossed the Marne River at a point about twelve miles from Paris. The Battle of the Marne ended with the French turning back the German threat to Paris.[15] On March 15, 1917, Tsar Nicholas II asked President Woodrow Wilson for asylum, but he denied it and Nicholas and his family was murdered on July 17, 1918[16] by the Jew Yakov M. Yurovksy during the non-Russian Bolshevik revolution, which started on October 25, 1917.[17] The imposition of communism to the Orthodox Christian Russia was a fabrication by German-Jews (ἡ πληγή τοῦ πλανήτου);[18] Russians were not, are not, and will never become communists, due to their superior value system[19] that received from the Byzantine (Medieval Greek) Empire (Ρωμανία) and preserved it. These German (Jewish) criminal actions against west Europe and Russia are very suspicious, due to its cooperation with the Jews. The worst combination (διασταύρωσις). (Sic).

Unfortunately, for Europe and Europeans, the Rothschild family was directly involved in the Russian Revolution.[20] In 1785, Mayer and his family moved to a larger house, at 148 Judengasse;[21] a five story house known as “The Green Shield”, which they shared with the Schiff family; a “distinguished” rabbinical family. In 1866, Jacob Schiff moved to New York. In 1867, he joined the Budge, Schiff & Company, and in 1875 he leaded the Kuhn, Loeb & Co (and married Solomon Loeb’s daughter). He then directed many important corporations, including: the National City Bank of New York, Equitable Life Assurance Society, Wells Fargo & Company, and the Union Pacific Railroad. (Sic). On December 7, 1895, Lenin was arrested for plotting against Tsar Alexander III and was then imprisoned and later exiled to Eastern Siberia. At exile’s end in 1900, Lenin travelled Russia, Munich, Prague, Vienna, Manchester and finally London; where he co-founded the newspaper Iskra (“Spark”, Σπινθήρ). Leon Trotsky was also arrested in 1898 and also sent to exile to Siberia in 1900. In 1902, he escaped from exile and also moved to London, were he wrote for the Iskra newspaper; where he met Lenin. Then, Trotsky travelled to New York, where in 1917 he got $20 million dollars from Jacob Schiff.[22] It is also believed that along with Schiff’s $20 million, he also received money from: Sir George Buchanan, the Warburgs, the Rockefellers, the partners of J.P. Morgan (with at least $1 million), Olaf Aschberg (of the Nye Bank of Stockholm, Sweden), the Rhine Westphalian Syndicate, a financier named Jovotovsky (whose daughter later married Leon Trotsky), William Boyce Thompson (a director of Chase National Bank who contributed $1 million), and Albert H. Wiggin (President of Chase National Bank). According to Jacob Schiff’s grandson, and as it is shown in a report on file with the State Department, Jacob Schiff (longtime associate of the Rothschilds) not only financed the Communist Revolution in Russia, he also bankrolled the first five year plan for Stalin through his firm, Kuhn Loeb and Co. Schiff spent millions to overthrow the Tsar. He was sending money to Russia long after the true character of the Bolsheviks was known to the world. Schiff raised $10 million, supposedly for Jewish war relief in Russia, but later events revealed it to be a good business investment.[23]

 After all these German (Jewish) “achievements”, in March 1918, the Germans launched a massive offensive in France in a final effort to win the war. The British rushed in reinforcements, and some 2 million American troops, commanded by General John J. “Black Jack” Pershing (1860-1948) began to arrive in France. In April 1918, the Allies established a unified command, headed by Ferdinand Foch (1851-1929), a French general. In mid-July 1918, the French, British, and American armies began a counterattack that marked the beginning of the long offensive that ended the war. The Germans began to retreat along a broad front. On August 8, 1918, the Black Day of the German Army, British tanks scored a major breakthrough near Amiens. On September 30, 1918, they signed an armistice. Turkey capitulated to the Allies on October 30, 1918, and Austria gave up on November 3, 1918. The armistice with Germany was signed on November 11, 1918. World War I resulted in the loss of 10 million military and civilian lives.[24] Another 20 million were wounded. There is a serious social and humane problem, here, with these controlled blood-dripping European (German or just the Illuminati) politicians! How can we trust them now with the creation of this artificial union, which has destroyed the sovereignty of the individual member-nations?

Despite its name, World War I was primarily a European conflict, fought over European issues; but, Illuminati’s objective was to “unite” (occupy) Europe and to terrorize the entire world. The Allies of World War I included, first, the nations of the Triple Entente: France, Russia, and Great Britain; Serbia was also numbered among the Allies. Italy, Rumania, and Greece ultimately supported the Allied cause, as did the United States and Japan. Although the Japanese had no interests at stake in Europe, they hoped to acquire Germany’s concessions in China,[25] as well as the German-held islands in the North Pacific. The Central Powers, Germany and Austria-Hungary, won the support of Bulgaria and the Ottoman Empire.[26] (sic). On the western front, the fighting in France quickly became stalemated between the invading Germans and the French and British defenders. On the eastern front, the Russians did relatively well against the armies of the Austro-Hungarian empire. By the end of 1916, however, the Germans had effectively ended Russia’s ability to resist although the Russians did not conclude a formal peace treaty with the Central Powers until March 1918.[27] Germany’s campaign of unrestricted submarine warfare against Great Britain brought the United States into the war on the Allied side in April 1917.[28] American participation in the war provided the French and British with what they most needed: manpower. In the summer of 1918, Allied offensives broke the stalemate in France. The Germans were forced to retreat, and the fighting ended with the signing of an armistice in November 1918. The task of making the final peace settlement was in the hands of the Paris Peace Conference, which met in 1919-1920.[29] The statesmen who met in this Conference faced many problems and produced an imperfect settlement.[30] World War I cost tens of millions of lives and did immense physical damage. Also, this war brought the collapse of the German, Austro-Hungarian, the Orthodox Russian, and Ottoman empires.

Also, following World War I, the liberal politicians, who ruled Italy offered few solutions to the nation’s difficult economic and social problems. Benito Mussolini (1883-1945), the leader of the new Fascist movement, took advantage of the country’s mounting chaos to force his way into the premiership. In 1919, Mussolini resumed his turbulent role in Italian politics. In May 1921, Mussolini and thirty-four of his followers won election to the Chamber of Deputies. On October 30, 1922, King Victor Emmanuel III appointed Mussolini to the premiership, after a huge demonstration in the capital, Rome. Once in office, he moved quickly to establish his dictatorship and organized a Fascist party militia, the Black Shirts (squadristi, μελανοχίτωνες), who terrorized socialists, trade unionists, and other opponents. Mussolini’s dream was to establish Italian dominance in the Mediterranean area, thereby creating a modern version of the Roman Empire,[31] but his policy was a record of failure. In 1923, the Italians bombarded and occupied the Greek island of Corfu. Negotiations resulted in a Greek agreement to pay Italy an indemnity, and the Italians withdrew from Corfu.[32] (Sic).

Later, using a combination of effective propaganda, intimidation, and fraud, the Fascists polled 65 percent of the votes in the April 1924 election, winning 375 seats in the Chamber of Deputies (out of 535).[33] Mussolini now formed a new cabinet, composed entirely of Fascists. The Fascists now had solid control of both houses of parliament. The secret police, OVRA, cracked down on political opponents of the Fascist regime. Economically, Italy strove to achieve economic self-sufficiency (autarky), but it was impossible. The Fascist regime sponsored huge public works projects and unemployment was reduced. The production of hydroelectric power was increased substantially. Italy continued to import much of its food. They appreciated the lira and their exports declined.[34] Then, despite Mussolini’s promises, Fascism failed to provide economic prosperity for Italy. Negotiations with Yugoslavia led to a 1924 agreement providing for the Italian annexation of Fiume. In 1926, Italy establishes a protectorate over Muslim Albania. In February 1929 with the Lateran Accord, Italy recognized Vatican City as an independent and sovereign state ruled by the pope.[35] The extreme nationalism of the Fascists expressed itself in a build-up of Italy’s armed forces. In foreign affairs, Mussolini’s bellicose policy ultimately led him into an alliance with Adolf Hitler, the German dictator. As it was mentioned above, Mussolini’s dream was to establish Italian dominance in the Mediterranean area, which he termed “mare nostrum” (our sea), thereby creating a modern version of the forgotten Roman Empire after 17 centuries from its disappearance. Italy also moved to form what amounted to an association of nations discontented with the post-World War I peace settlement, signing treaties with Hungary in 1927 and Austria in 1930 and drawing Bulgaria into Italy’s orbit through the 1930 marriage of an Italian princess to King Boris (1918-1943).[36] Mussolini invaded Greece (October 28, 1940), but he was defeated by the Greek patriots who were defended their homeland with incomparable heroism and with the support of the Holy Protection (Ἁγία Σκέπη).[37] Italy’s failures in the open, unjustified, and unfair World War II brought the collapse of the Fascist dictatorship, the death of Mussolini, and national ruin.[38]

In addition, during the early 1920s, the new German republic survived threats from both regimes the left and the right, as well as a catastrophic hyperinflation in November 1923; the mark stood at 4.2 trillion to the dollar.[39] Germany entered the League of Nations in 1926. Later in the decade, however, the Weimar Republic began to enjoy a degree of political stability, as well as economic prosperity. The Great Depression of the early 1930s proved the Weimar Republic’s undoing and no further reparations payments (ἀποζημιώσεις) were made after 1931. During 1930, banks failed, foreign trade declined, factories closed, and millions of workers became unemployed. As the German economy spiraled downward, the Nazi leader Adolf Hitler won increasing support. Central to Hitler’s thought were his notions of race. He believed in the racial superiority of the Germanic peoples (the Aryan race) and in the inferiority of other races. Hitler also advocated the Pan-German ideology that was popular among many Austrian extremists. Pan-Germanism held the view that all Germans should be united in a single state. In the elections of July 1932, the Nazis emerged as the largest party, polling 37% of the vote and winning 230 seats in the Reichstag. On January 30, 1933, President Hindenburg named Hitler to the chancellorship, with Papen as vice chancellor. After taking office as chancellor, Hitler moved quickly outmaneuvered Papen and the conservative nationalists and established his dictatorship. The Nazis stepped up their harassment of their political opponents, and the March 5, 1933 election was held in an atmosphere of fear and intimidation. Polling 44% of the votes, the Nazis wan 288 seats in the Reichstag. With the support of their Conservative nationalist allies, who held 52 seats, the Nazis controlled a majority of the 647-member Reichstag. The Nazi majority was even more substantial, since none of the 81 Communist deputies were allowed to take their seats.[40] Opposition political parties were eliminated, the free trade unions were abolished, and Germany became a police state.[41]

On March 23, 1933, all independent institutions were subordinated to the authority of Hitler and the Nazi Party. In January 1934, the Reichsrat, the upper house of the parliament, was abolished. On June 30, 1934, Hitler carried out a purge that took the lives of a number of dissident Nazi leaders and other opponents. The influence of Himmler’s SS, which provided the executioners for the purge, increased. Himmler also controlled the Gestapo, the secret police created by the Nazis. Following the death of President Hindenburg on August 2, 1934, Hitler abolished the office of president and assumed the president’s powers. Now, Hitler was in control over Germany’s armed forces. In 1933, the Nazis began a campaign diverted against Jews, who controlled the German economy since 1750.[42] The campaign against the Jews was intensified following the adoption of the Nuremberg Laws of 1935. In 1938, a Jew assassinated a German diplomat in Paris. Then, the Crystal Night (a campaign of violence) started, which led to the Holocaust of World War II.[43] Also, the Nazis attempted to subordinate the Christian churches to their control.[44]  Both Protestant and Catholic leaders sought to avoid direct confrontations with the Nazi regime.[45] The Nazi economic policy was protesting the property and profits of the capitalists. They required the economy to serve the interests of state. Hitler succeeded in reducing unemployment by initiating public works projects, including the construction of superhighways (autobahns), and established the Labor Service to provide jobs for young workers, who could not find employment in the private sector. In 1936, the Four Year Plan was launched with the purpose of promoting economic self-sufficiency and of mobilizing the economy for war.[46]

 Γ΄. Towards the Beginning of the Last Century

Following World War I, both Great Britain and France confronted serious economic problems, which became even more intense during the depression decade of the 1930s. But, this war had been an exhausting experience, both physical and psychological, for Great Britain. The war had been costly in human losses and in economic and financial terms, as well. The national debt had increased by about 1,000%.[47] Nevertheless, both the British and the French maintained their democratic political systems. For Great Britain, the prolonged economic crisis was particularly serious, as the British failed to regain their once dominant position in world trade. The most significant political development in Great Britain was the decline of the Liberal Party and the emergence of Labor as one of the major parties in the British two-party system. This political shift served to make the Conservatives the predominant party for most of the interwar years. However, Great Britain failed to produce leaders of great stature. This is common in the entire West because leaders are completely controlled (masons) by the dark powers; actually, they are followers (pseudo-leaders). The British also confronted imperial problems, as demands for independence mounted in Ireland, Egypt, and India, and the dominions called for greater rights of self-government and reduction of exploitation.

For France, World War I had been a devastating experience. Of the 8 million men mobilized, some 1.4 million had been killed, while over 3 million more had been wounded. France had also suffered immense physical destruction. During the 1920s, the French economy made a better recovery than that of Great Britain, but the world depression of the 1930s hit France particularly hard. The political instability that had characterized the French Third Republic since its founding in 1870 became more serious following World War I. In early 1920s, the National Bloc [Aristide Briand (1862-1932) and Raymond Poincare (1860-1934)] pursued a hard line toward Germany. In May 1924, a Coalition of Socialists and radicals, the Left Cartel (Cartel des Gauches), won the election for the Chamber of Deputies. The government’s financial problems were immense and inflation was also high. Cabinet instability became worse than usual, and from April 1925 to June 1926, there were six cabinets.[48] Also, from December 1932 to February 1934, five weak cabinets, all headed by Radicals, attempted to govern the country.[49] The Popular Front (a Coalition of Radicals, Socialists, and Communists) won a majority in the Chamber of Deputies in the May 1936 and carried out a number of reforms. Labor unions won the right to collective bargaining, and wages were increased by about 12%. The 40-hour workweek and paid vacations for workers were established and lasted until 2009 for the entire Europe, when the controlled Troika pushed EU back to dark ages. Compulsory arbitration of labor-management disputes was instituted. The Bank of France was nationalized, as was some of the armaments industry.[50] The French search for security in the face of a possible German resurgence established a new system of alliances, signing treaties with Belgium in 1920 and Poland in 1921. The French signed alliances with Czechoslovakia in 1924, Rumania in 1926, and Yugoslavia in 1927. Unfortunately, France lacked outstanding leaders and it was deeply divided on the eve of World War II.[51] This phenomenon continues even today, due to the continuing control of the country by the dark powers.[52]

Unfortunately, this dreadful 20th century continued with totalitarianism that covered all attempts at social organization, in which all the resources of the society were devoted. Communism in Russia constituted the most comprehensive and systematic of all the attempts to reconstruct society in the period between the wars.[53] Benito Mussolini (1883-1945) as Italy’s prime minister demanded and obtained from the cowed parliament a year’s grant of dictatorial power. His philosophy was Fascism, an amorphous blend of ideas from a variety of sources, including Hegel, Croce, Nietzsche, Sorel, Pareto, and other “idealist” writers.[54] “Fascism glorified the use of force, upheld war as the noblest human activity, denounced liberalism, democracy, socialism, and individualism, treated material well-being with disdain, and regarded human inequalities as not only inevitable but desirable.”[55]

As it was mentioned above, Hitler in Germany (1933) was able to form a new government and Nazi ascension accelerated. He reorganized civil service, dismissing more than a quarter of its officials, especially those in the higher posts, and replaced them with his own trusted lieutenants. Also, he tidied up the political scene by abolishing all political parties. Within less than a year after coming to power, Hitler had succeeded in making himself almost complete master of the nation’s Nazi ideology, which drew heavily on the romanticism of the early 19th century, on the racism of such writers as H.S. Chamberlain, and on the anti-rationalism and nihilism of some late 19th and early 20th century pseudo-“philosophers”.[56] The Nazi notion of a “master race” fitted well with Nietzsche’s concept of a “superman”,[57] who was not bound by ordinary conventions of law and morality.

But, thirteen years later, charging that the World War I allies were not willing to treat Germany as an equal, Hitler withdrew Germany from both the League of Nations and the Geneva Disarmament Conference in October 1933. In October 1935, Italy invaded Ethiopia and by May 1936, the Italians had completed their conquest of Ethiopia. Anglo-French opposition to Italy’s aggression in Ethiopia had enraged Mussolini and encouraged him to draw closer to Hitler. In March 1936, Hitler took a chance by moving his troops into the Rhineland.[58] In July 1936, a civil war broke out in Spain, marking culmination of several years of unrest in the country. General Francisco Franco (1892-1975) soon emerged as the leader of the rebels, who were known as the Nationalists. In October 1936, Germany and Italy proclaimed the formation of the Rome-Berlin Axis. In November 1936, Germany and Japan signed an agreement known as the Anti-Comintern Pact. Italy joined the Anti-Comintern Pact in November 1937, thereby bringing the Rome-Berlin-Tokyo Axis into being. The outbreak of war in September 1939 marked the end of what has been called “the twenty years’ truce” (ἐκεχειρία). In Asia, Japan continued to harbor aggressive designs on China. Nevertheless, when war came, it came as the result of the deliberate aggression of the Axis powers, Germany, Italy, and Japan.[59]

In early 1938, Hitler moved against Austria. On March 13, 1938, the German annexation (Anschluss) of Austria was proclaimed. On September 12, 1938, Hitler demanded the right of self-determination for the Sudeten Germans (located along the Czechoslovak border with Germany) and threatened intervention in Czechoslovakia. The following day, Henlein (the leader of the pro-Nazi Sudeten German party) called for the German annexation of the Sudetenland.[60] During the Munich Conference, convened on September 29, 1938, Great Britain (Neville Chamberlain) and France faced the choice of either sacrificing Czechoslovakia or risking war. As they did lately; they sacrificed Greece instead of risking the euro. Unfortunately, they decided to sacrifice Czechoslovakia without consulting the leaders of that country. In mid-March 1939, Hitler destroyed what was left of Czechoslovakia. Abandoning the policy of appeasement (κατευνασμός), Great Britain and France now pledged to come to the aid of Poland in the event of a German attack.[61]

On April 7, 1939, the Italians invaded Albania and soon conquered the country and flounder Albanians allied with them. In May 1939, Italy and Germany signed a full military alliance, which Mussolini dubbed the Pact of Steel. On September 1, 1939, Germany invaded Poland. Two days later, on September 3, Great Britain and France fulfilled their guarantees of Poland and declared war on Germany. The Second World War had begun and the Illuminati were very happy for their success, but their next step was to involve the U.S. in this war.[62] In accordance with a pact (the August 23, 1939 Hitler-Stalin Nonaggression Pact) with Hitler, Stalin invaded Poland from the east on September 17, 1939. At the end of the month, the Germans and Soviets partitioned Poland.[63] On November 30, 1939 the Soviet Union began the Winter War against Finland. In the Spring of 1940, the Soviets annexed the Baltic States (Estonia, Latvia, and Lithuania). They also forced Rumania to cede the province of Bessarabia.[64]

In the meantime, France had built the Maginot Line, a line of fortifications along its frontier with Germany, and hoped to be able to repulse a German attack.[65] On April 9, 1940, the Germans invaded Denmark and Norway. On May 10, 1940, Winston Churchill (1874-1965) became prime minister of England and in March 1940, Paul Reynaud (1878-1966) had replaced Edouard Daladier as France’s premier. On May 10, 1940, Germans overran Luxembourg and invaded the Netherlands and Belgium. On June 5, 1940, the Battle of France began. On June 10, 1940, Italy entered the war and torpedoed the Greek warship “Elli” (Ἔλλη) at the seaport of Tinos Island on August 15, 1940.[66] On June 14, the Germans took Paris. France’s new government, headed by Marshal Henri Philippe Petain (1856-1951), signed an armistice with the Germans on June 22, 1940. On the eve of the French surrender, General Charles de Gaulle (1890-1970) went to London, where he established the Free French Movement, a government-in-exile committed to continuing the war.[67]

Further, in spite of the clear portents in the months and years preceding, the outbreak of the war in September 1939, found the democracies tragically unprepared militarily, economically, and psychologically. The dictatorships had for several years been engaged in a deliberate military and economic build-up. In September 1940, Italy invaded Egypt from their colony in Libya. The British drove the invaders back. Mussolini also invaded Greece[68] (on October 28, 1940) from Albania and the Greek army drove the invaders back, threatening to drive the Italians into the sea.[69] The superior Italian army was defeated by the poor militarily, but rich in virtues and values heroic Greek defenders of their ancestors and descendants land. To save Mussolini, in April 1941 the Germans overran Yugoslavia and in late April 1941, Hitler attacked Greece from the north (“Metaxa line” in Macedonia) and the battle of the bunkers by the Greek heroes in Macedonia kept them there for 40 days, a longer than expected time.[70] After that time, Germans entered Greece. The seaport of Piraeus was severely bombed from the German war planes (“stoukas”).[71] Hitler turned, the same year (June 22, 1941), against the Soviet Union, forcing Russia into an alliance with the western powers. On December 6, 1941, Soviet forces led by Marshal Georgi Zhukov (1896-1974) counterattacked and drove the Germans back. In the Spring of 1942, the Germans launched a new offensive directed toward two objectives: the oil-rich Caucasus,[72] lying between the Black and the Caspian Seas, and the city of Stalingrad on the Volga River. In early 1943, the remnants of the German Sixth Army surrendered in Russia.[73]

In April 1941, Field Marshal Erwin Rommel’s troops and their Italian allies renewed the attack pushing the British back into Egypt. By summer 1942, Rommel had reached El Alamein, about 60 miles west of Alexandria, posing a serious threat to the Suez Canal. In late October 1942, Field Marshal Bernard Montgomery’s (1887-1976) British Eight Army counterattacked, facing Rommel’s forces to retreat.[74] On November 8, 1942, Anglo-American forces, commanded by General Dwight D. Eisenhower (1890-1969), defeated the Germans and Italians and in May 1943, the remaining 250,000 Axis defenders surrendered in Tunisia.[75] The invasion of Sicily by the Allies in July 1943 was followed by the Italians’ overthrow of Mussolini the same month. The new Italian government surrendered on September 3, 1943. The Allies did not take Rome until June 4, 1944, only two days before the invasion of Normandy. On this D day, June 6, 1944, American, British, and Canadian forces commanded by General Eisenhower opened the Second Front in France. Operation Overlord, the invasion of Normandy, was the largest amphibious operation in history.[76] By 1944, Allied bombing did heavy damage to Germany’s cities and economy. On July 20, 1944, German military and civilian opponents of the Nazi tyranny attempted to kill Hitler. The Fuhrer survived and ordered vicious reprisals against his would-be assassins. Following the liberation of Paris on August 25, 1944, Allied troops pushed into the Low Countries and toward the Rhine River frontier between Germany and France. Gradually the Allies forced the Axis Powers back into their homelands.

On the eastern front, by mid-September 1944, the Red Army had advanced to a line running through the Baltic States to Bulgaria. Germany’s allies, Finland, Rumania, and Bulgaria, had dropped out of the war.[77] In mid-January 1945, the Soviets took Warsaw. The Red Army’s advance continued, halting temporarily, when it reached the Oder River about 40 miles from Berlin during the first days of February 1945. In February 1945, Roosevelt, Churchill, and Stalin met at Yalta in the Soviet Crimea in the most important of the wartime conferences. During this conference, agreement was reached on voting procedures in the Security Council of the new United Nations organization,[78] with each of the Security Council’s five permanent members (the United States, Great Britain, the Soviet Union, France, and China) to have a veto.[79] In early March 1945, American troops captured the last remaining intact bridge across the Rhine at Remagen. Allied forces were now pouring into Germany. American and Soviet forces met on the Elbe on April 25, 1945, while on the eastern front, the Red Army moved through Hungary and into Austria, seizing Vienna on April 13, 1945. At the end of April 1945, Germany’s armies in Italy surrendered. The war in Italy lasted until the spring of 1945, ending only a few days before the final German surrender. Italian partisans seized Mussoloni, murdering him on April 28, 1945. The Red Army entered Berlin on April 19, 1945, and Adolf Hitler committed suicide in his bunker beneath the city on April 30, 1945. His successor, Grand Admiral Karl Doenitz (1891-1980), surrendered to the Allies on May 7, 1945. Following Germany’s defeat in May 1945, the Americans, British, Soviets, and French took control of their occupation zones. The Illuminati succeeded to terrorize Europeans twice in the same century and at the same time to accomplish their objective, the creation of the European Union, the prototype of their planed globalization, which was their dream since 70 A.D., when they rejected the Revealed Truth[80] and Roman dispersed them to all over the world.[81]

Furthermore, during the battles of Iwo and Okinawa (from February to April 1945), Japanese Kamikaze (suicide) pilots crashed their planes into American ships causing serious losses.[82] World War II ended in Europe in May 1945, with the complete and unconditional surrender of Germany, and in the Pacific in September of 1945 with a similar surrender of Japan. The culmination of the offensive came on August 6, 1945, when an American bomber dropped the first atomic bomb on the city of Hiroshima,[83] with disastrous results. Three days later, the Americans dropped a second atomic bomb on the city of Nagasaki, with similar lethal results. The following day, Emperor Hirohito (1926-1989) decided that Japan had no choice than to surrender. He set one condition: He must be permitted to keep his throne.[84] The formal surrender documents were signed on September 2, 1945, on board the American battleship Missouri anchored in Tokyo Bay. The Second World War had ended. In December 2008, Japan acknowledged that World War II POWs were put to work in a mine owned by Prime Minister Aso’s family.[85]

 Δ΄. Conclusion: The Creation of the EU

In summary, the First World War was a European war, the Second World War was truly a relatively global conflict, and they are planning, now, the Third World War, which will be absolutely global.[86] During the first years, from 1939 (Germany invaded Poland, conquered Denmark and Norway, overrun the Netherlands, Belgium, and Luxembourg, the German Luftwaffe begins the Battle of Britain; the Italians invaded Greece and Egypt; the Germans sent Rommel’s Afrika Korps to North Africa, the Germans overrun Yugoslavia and Greece, after 40 days of resistance by the Greeks, Germany invaded the Soviet Union; and the Japanese attacked Pearl Harbor)[87] to 1942 (the Japanese took the Philippines and advanced into Southeast Asia), the Axis powers (Germany, Italy, and Japan) won a series of impressive victories in Europe, North Africa, Asia, and the Pacific. Then, the tide began to turn as the Allies, led by the United States, Great Britain, and the Soviet Union, pushed forward to victory. In 1944, the western Allies launched the invasion of Normandy and in 1945, Roosevelt, Churchill, and Stalin met at Yalta in the Russian Crimea in the most important of the wartime conferences. On August 6, 1945, the first atomic bomb was dropped by Americans [Harry S. Truman; April 12, 1945-January 20, 1953][88] on Hiroshima and on August 9, 1945, a second atomic bomb hit Nagasaki. The following day, Emperor Hirohito (1926-1989) decided to surrender Japan. This Second World War had far-reaching consequences. In Europe, the temporary defeat of Germany created a power vacuum in Central Europe that made possible a great westward expansion of the communist Soviet power. The growth of Soviet power, in turn, evoked an American (actually, a dark powers’) response. The result was the dreadful Cold War, which is torturing the world forever because the Illuminati of America preserves it with all their means.[89] In Asia, the defeat of Japan led to an increase of American influence, power, and responsibility in the western Pacific and East Asia.[90] Throughout Asia, and in Africa, as well, the war helped intensify nationalist movements (patriotism), thereby hastening the disintegration of Europe’s empires, but globalization started to be aggressive with the new idea of European integration. Also, the World War II brought many technological developments, especially the destructive atomic bomb, which presented future generations with the specter of mass annihilation.[91] These destructive technologies are continued to be improved and their next war (WWIII)[92] will be much more catastrophic for humans and especially, for the Orthodox nations.[93] After this last war, they will be in complete control of the poor remaining people. (Sic).

The “Holy Roman Empire’s” suspicious revival to impose the will of “theirs” (the dark powers) started again in 1957 (including as founding members the region it had in the 8th century A.D.), which has restricted the independence, the sovereignty, and has diluted the identity of so many European nations that are not the illusionist Franks or the German conquerors and share completely different values and beliefs; and above all, they do not want to be part of this controlled “New Empire”, the prototype of the “Global Empire” (the global slavery of humanity). The grandiose plan (pushed by communists, liberals, globalists, anti-Christians, and other enemies of Europe) is, now, to expend this Christian “European Union” to the allodox Asians (Turkey and Israel),[94] and soon to other continents. Obviously, after 62 years of procedures, a non-European anti-Christ plan was imposed on the previous Christian Europeans. They made them, first, heretics and masons and then, it was easier to trap their leaders without referenda to EU.

Then, following World War II, the idea of this suspicious economic integration was promoted in Western Europe. Who were these people and what was their ultimate objective of this experiment is still unknown (explicitly).[95] The world is waiting to see the conclusion of this union of nations, peoples, cultures, dogmas, histories, economies, politics, and civilizations.[96] The majority of Europeans are very skeptical and anxious for the future of their continent and of their nations.[97] The recent European Parliament elections (May 26, 2019)[98] showed the opposition of Europeans towards globalization and their love for their countries (nationalism and patriotism). In 1950, Jean Monnet (1888-1979)[99] convinced Premier Robert Schuman (1886-1963)[100] to support a plan for the integration of the coal and steel industries of France and West Germany. Negotiations on the Schuman Plan led to the establishment in 1951 of the European Coal and Steel Community (ECSC). The ECSC included France, West Germany, Italy, Belgium, the Netherlands, and Luxembourg. The success of the ECSC helped advance an even bolder proposal developed by Monnet. On March 25, 1957, the leaders of these six members of the ECSC signed the Treaty of Rome establishing the European Economic Community (EEC), known as the Common Market. The members of this Common Market committed themselves to eliminate trade barriers and to promote free movement of capital and labor, to abolish borders and reached, today, to abolish the sovereignty from their member-nations and to dilute European civilization with the millions of illegal (mostly Muslims) immigrants.

Thus, the Common Market treaty took effect on January 1, 1958 and on July 1, 1968, all tariffs between member-nations were completely eliminated; several years earlier than the date originally foreseen. In 1961, Britain signified its willingness to enter the Common Market if certain conditions could be met, but in January 1963, president de Gaulle of France in effect vetoed Britain’s membership, an action he repeated in 1967 and 1969. The accession of Britain, Ireland, and Denmark took effect on January 1, 1973. Orthodox Greece acceded to the Community on January 1, 1981, without a referendum,[101] and Spain and Portugal on January 1, 1986. On January 1, 1995, the EU-12 became EU-15, with the accession of Austria, Finland, and Sweden.[102] On May 1, 2004 ten new members joined the Union: Poland, Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Estonia, Latvia, Lithuania, Cyprus, and Malta. Lately, on January 1, 2007, Romania and Bulgaria became EU members. And on January 1, 2013, in the middle of the Euro-zone crisis, Croatia joint the EU, reaching the implausible number of EU-28. More than half a dozen ignorant nations are waiting for their acceptance to the Union. But, on June 23, 2016, a referendum took place in England with the question to leave the EU and the membership has not yet fallen to EU-27 because EU does not allow England to leave.[103]

Of course, what was obvious in EU was the accelerated pace of change, with some pseudo-subsidies and mostly by borrowing money, scientific and technological progress, infrastructures, privatizations (expropriation and confiscation of the national wealth), etc., which have affected negatively Greece and its debt, too, were taking place; but nothing positive happened on the social, moral, educational or spiritual side of Europeans. Exactly the opposite happened, deterioration and retrogression of all the domestic and indigenous value systems were imposed by European immoral laws and perversions on the member-nations.[104] The increasing influence of the controlled United States in world affairs, especially after the fall of communism, notably in the two world wars and the Korean War, is very drastic to Europe. American (Illuminati and Hollywood) methods,[105] fashions, music, language, politics, economics, education, American slang expressions (catchwords), technology, culture, property taxes, oppression, overconsumption and waste, credit and debit cards, patterns of behavior began to be imitated by the apery in Europe. The Americanization of the European society is obvious[106] and globalization is doing “very well” except for the people on whom it has been applied; they have started seeing its absurd effects.[107] The latest crisis (2008-2019) revealed the objective of this union of the dark powers on specific nations, like Greece that they cannot forgive her people to be the chosen people of God.

Consequently, it was obvious from those days that in the near future European generations, especially the civilizers of the world, the Orthodox Hellenes, would face many problems, due to integration and globalization. Some of the questions were the followings: Are they going to retain their freedom? Are they going to retain their basic Hellenic-Christian values? Are they going to retain their seven thousand years old civilization and identity? Are they going to retain their homogeneity? Are the European allies going to help Greece when the barbarians from the East (the NATO member, Turkey) will invade Greece? The past History says, NO!.. Non-Christian, oriental “values” had started having a significant influence on Western and Greek civilization with the laws that were imposed by the Illuminati on all nations. Oriental and pagan religions have influenced religious thought and expression in the contemporary secular and liberal West. The creation of a new non-European and non-Orthodox civilization and value system, which would affect negatively mostly Greece, might be a matter of a few decades or one generation because of the uncontrolled illegal migration (mostly, anti-Christian Muslims, jihadists and practicing sharia law) and cultural imperialism. These socialist, centrist,[108] and communist[109] puppet governments in Greece the last forty years have destroyed the Hellenic traditional civilization and they have to be voted out from the Greek Parliament. The latest trend towards a “global civilization” (actually global subculture) has destroyed all civilizations. These cultural, religious, and social mixtures have posed a serious threat to the future of the true human civilization.[110] Revelation and Truth are the biggest enemies of this current cultural assimilation, human amalgamation (due to illegal migration and open borders), exaltation of lie, and individuals’ apostasy. Greece has to be in union with Russia and all the other Orthodox nations. Historical memory requires Greeks to be in readiness, in repentance, in prayer and to honor their national heroes and martyrs, who have enlightened the past, so the nation can continue its existence in the hostile, atheist and in a completely different future world.

 

 

[1] This currency disorder is present many times in the last and in the current century because central banks are not public (national) institutions. Lately, we saw an overvalue euro and its negative effects on European economies, but authorities did not do something to alleviate these burdens from the poor Euro-zone citizens and to affect positively their employment and recovery from the 2008-2018 debt crises. See, John N. Kallianiotis, The European Union and its Debt Crises: The Deception of the Greeks, New York, N.Y.: Nova Science Publishers, 2018.

[2] The casualties were: 10 million dead and 20 million wounded. See, Davies (1998).

[3] “The mass slaughter and chaos of the First World War, and the revolutionary upheavals that swept Europe in 1917-1918, brought an end not only to the ancient Romanov dynasty in Russia, but to an entire continental social order. Swept away as well was the Hohenzollern dynasty in Germany, with its stable constitutional monarchy, and the ancient Habsburg dynasty of Austria-Hungary with its multinational central European empire. Europe’s leading states shared not only the same Christian and Western cultural foundations, but most of the continent’s reigning monarchs were related by blood. England’s King George was, through his mother, a first cousin of Tsar Nicholas, and, through his father, a first cousin of Empress Alexandra. Germany’s Kaiser Wilhelm was a first cousin of the German-born Alexandra, and a distant cousin of Nicholas.” See, http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_weber.html. But, the dark powers were against royalties because they were Christians and they ousted them; so now, the control of the corrupted politicians that they support to take the power, became easier and through them, they can manipulate entire nations. See also, Ἀρχιμανδρίτου Χαραλάμπους Δ. Βασιλοπούλου, Τά Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών, Ἐκδόσεις «Ὀρθοδόξου Τύπου», Ἀθῆναι, 2000.

[4] Unfortunately, this sovereignty was lost completely and forever with the creation of the EU and worst of all with the imposition of the EMU. The international organizations are all controlled by the dark powers, for this reason, they have all failed. They cannot satisfy the purpose of their establishment. What a pity!…

[5] See, Ignatius Kapnisis, The Messiah and His Enemies, Thessaloniki, Greece, 1991, p. 36, for Ben-Gurion’s plans for the world during his political campaign on January 16, 1962. What impudence and intimidation! In December 2017, President Trump recognized Jerusalem as the capital of Israel, which caused an enormous uprising of all Arabs, even Turks. See, http://www.breitbart.com/national-security/2017/12/10/10-dec-17-world-view-protests-fizzle-3-days-after-trumps-jerusalem-announcement-was-universally-condemned/ . Also,

https://www.sott.net/article/370524-Armageddon-World-Reacts-to-Trumps-Jerusalem-Decision-Hamas-Fatah-Hezbollah-Warn-of-New-Intifada

[6] Twenty two provinces constitute a uniform and independent Ireland, while six provinces of the North Ireland remain under occupation, part of England, even today.

[7] See, Stavros Karkaletsis, e-grammes.gr, May 13, 2007.

[8] Also, “they (Englishmen) hold umbrellas, when it is raining in the United States”.

[9] This was proved with their referendum to exit the EU. The referendum, took place on June 23, 2016 in the UK and Gibraltar to gauge support for the country either remaining a member of, or leaving, the EU. The referendum resulted in 51.9% of voters voting in favor of leaving the EU. http://www.reuters.com/article/us-britain-brexit-poll/disorderly-brexit-chances-25-percent-uk-economy-to-slow-further-idUSKCN1BC53Y . This was a positive democratic action by Prime Minister David Cameron. See, http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887

But, the country is still under Brussels’ control, after three years from the referendum.

[10] See, “List of wars involving Germany”, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_involving_Germany

[11] See, “Germany rejects new Greek demand for war reparations”. https://finance.yahoo.com/news/germany-rejects-greek-demand-war-reparations-115629036.html . See also, Dr. Gary K. Busch, “Germany and the EU’s continuing war against Greece”, Published on May 30, 2017, https://limacharlienews.com/europe/germany-greece-greek-crisis/

[12] World War II was the deadliest military conflict in human history in absolute terms of total casualties. Over 60 million people were killed, which was about 3% of the 1940 world population (est. 2.3 billion). World War II fatality statistics vary, with estimates of total deaths ranging from 50 million to more than 80 million. The higher figure of over 80 million includes deaths from war-related disease and famine. Civilians killed totaled 50 to 55 million, including 19 to 28 million from war-related disease and famine. Military deaths from all causes totaled 21 to 25 million, including deaths in captivity of about 5 million prisoners of war. Recent historical scholarship has shed new light on the topic of Second World War casualties. Research in Russia has caused a revision of estimates of Soviet WW2 fatalities. According to Russian government figures, USSR losses within postwar borders now stand at 26.6 million, including 8.5 million due to war related famine and disease. In August 2009 the Polish Institute of National Remembrance (IPN) researchers estimated Poland’s dead at between 5.6 and 5.8 million. Historian Rüdiger Overmans of the Military History Research Office (Germany) published a study in 2000 that estimated the German military dead and missing at 5.3 million, including 900,000 men conscripted from outside of Germany’s 1937 borders, in Austria, and in east-central Europe. The People’s Republic of China puts its war dead at 20 million, while the Japanese government puts its casualties due to the war at 3.1 million. Greece in percentage had the most casualties compared to the other nations because it has the war, the famine, the German executions of the entire population of Greek villages, and the communist war from 1945 to 1949. Now, we see that they talking again that we are overpopulated, which means that they plan to reduce the population. Evil (demonic) minds!

[13] See, Viault, B. S. (1990). Modern European History. New York, U.S.A.: McGraw-Hill, Inc. , pp. 517-529. See also, Νίκου Τζιόπα, «Σχέδιον Διάλυσης τῶν Ἐθνῶν τῆς Εὐρώπης», «http://www.e-grammes.gr/%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82

[14] See, Viault (1990, p. 382).

[15] See, Viault (1990, p. 388).

[16] The Russian Imperial Romanov family (Tsar Nicholas II, his wife Tsarina Alexandra and their five children Olga, Tatiana, Maria, Anastasia, and Alexei) and all those who chose to accompany them into imprisonment—notably Eugene Botkin, Anna Demidova, Alexei Trupp and Ivan Kharitonov, according to the conclusion of the investigator Sokolov, were shot and bayoneted to death in Yekaterinburg on the night of 16–17 July 1918. See, Execution of the Romanov family , https://en.wikipedia.org/wiki/Execution_of_the_Romanov_family . Further, The canonization of the Romanovs was the elevation to sainthood of the last Imperial Family of RussiaTsar Nicholas II, his wife Tsarina Alexandra, and their five children Olga, Tatiana, Maria, Anastasia, and Alexei – by the Russian Orthodox Church. The site of their execution is now beneath the altar of the Church on Blood. They are variously designated as new martyrs by the Russian Orthodox Church Abroad and as passion bearers by the church inside Russia. https://en.wikipedia.org/wiki/Canonization_of_the_Romanovs

[17] See, http://www.heritage.org/initiatives/first-principles/primary-sources/woodrow-wilsons-war-message-to-congress . Also, http://www.history.com/topics/russian-revolution . See further, “Most of the leading Communists who took control of Russia in 1917-20 were Jews.” http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_weber.html . Furthermore, http://www.csun.edu/~kaddison/kraus.htm .

[18] Jews played a decisive role in the infant Bolshevik regime, effectively dominating the Soviet government during its early years. With the notable exception of Lenin (Vladimir Ulyanov, ¼ Jewish), most of the leading Communists, who took control of Russia in 1917-20 were Jews. Leon Trotsky (Lev Bronstein) headed the Red Army and, for a time, was chief of Soviet foreign affairs. Yakov Sverdlov (Solomon) was both the Bolshevik party’s executive secretary and (as chairman of the Central Executive Committee) head of the Soviet government. Grigori Zinoviev (Radomyslsky) headed the Communist International (Comintern), the central agency for spreading revolution in foreign countries. Other prominent Jews included press commissar Karl Radek (Sobelsohn), foreign affairs commissar Maxim Litvinov (Wallach), Lev Kamenev (Rosenfeld) and Moisei Uritsky. Lenin himself was of mostly Russian and Kalmuck ancestry, but he was also one-quarter Jewish. His maternal grandfather, Israel (Alexander) Blank, was a Ukrainian Jew. Lenin had little regard for his own countrymen. He once remarked, “An intelligent Russian is almost always a Jew or someone with Jewish blood in his veins.” In the Communist seizure of power in Russia, the Jewish role was probably critical. Two weeks prior to the Bolshevik “October Revolution” of 1917, Lenin convened a top secret meeting in St. Petersburg (Petrograd) at which the key leaders of the Bolshevik party’s Central Committee made the fateful decision to seize power in a violent takeover. Of the twelve persons, who took part in this decisive gathering, there were four Russians (including Lenin), one Georgian (Stalin), one Pole (Dzerzhinsky), and six Jews. To direct the takeover, a seven-man “Political Bureau” was chosen. It consisted of two Russians (Lenin and Bubnov), one Georgian (Stalin), and four Jews (Trotsky, Sokolnikov, Zinoviev, and Kamenev). Meanwhile, the Petersburg (Petrograd) Soviet (whose chairman was Trotsky) established an 18-member “Military Revolutionary Committee” to actually carry out the seizure of power. It included eight (or nine) Russians, one Ukrainian, one Pole, one Caucasian, and six Jews. Finally, to supervise the organization of the uprising, the Bolshevik Central Committee established a five-man “Revolutionary Military Center” as the Party’s operations command. It consisted of one Russian (Bubnov), one Georgian (Stalin), one Pole (Dzerzhinsky), and two Jews (Sverdlov and Uritsky). Winston Churchill, for one, warned in an article published in the February 8, 1920, issue of the London Illustrated Sunday Herald that Bolshevism is a “worldwide conspiracy for the overthrow of civilization and for the reconstitution of society on the basis of arrested development, of envious malevolence, and impossible equality.” The eminent British political leader and historian went on to write: “There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution by these international and for the most part atheistical [ἀντιχρίστους] Jews. It is certainly a very great one; it probably outweighs all others. With the notable exception of Lenin [only ¼ Jew], the majority of the leading figures are Jews. Moreover, the principal inspiration and driving power comes from the Jewish leaders. Thus Tchitcherin, a pure Russian, is eclipsed by his nominal subordinate, Litvinoff, and the influence of Russians like Bukharin or Lunacharski cannot be compared with the power of Trotsky, or of Zinovieff, the Dictator of the Red Citadel (Petrograd), or of Krassin or Radek — all Jews. In the Soviet institutions the predominance of Jews is even more astonishing. And the prominent, if not indeed the principal, part in the system of terrorism applied by the Extraordinary Commissions for Combatting Counter-Revolution [the Cheka] has been taken by Jews, and in some notable cases by Jewesses. Needless to say, the most intense passions of revenge have been excited in the breasts of the Russian people.” Also, David R. Francis, United States ambassador in Russia, warned in a January 1918 dispatch to Washington: “The Bolshevik leaders here, most of whom are Jews and 90 percent of whom are returned exiles, care little for Russia or any other country but are internationalists and they are trying to start a worldwide social revolution.” Further, the Netherlands’ ambassador in Russia, Oudendyke, made much the same point a few months later: “Unless Bolshevism is nipped in the bud immediately, it is bound to spread in one form or another over Europe and the whole world as it is organized and worked by Jews who have no nationality, and whose one object is to destroy for their own ends the existing order of things.” “The Bolshevik Revolution”, declared a leading American Jewish community paper in 1920, “was largely the product of Jewish thinking, Jewish discontent, Jewish effort to reconstruct.” Lenin’s first Politburo was dominated by men of Jewish origins. Under Lenin, Jews became involved in all aspects of the Revolution, including its dirtiest work. Furthermore, historian Salo Baron has noted that an immensely disproportionate number of Jews joined the new Bolshevik secret police, the Cheka and many of those who fell afoul of the Cheka would be shot by Jewish investigators. The collective leadership that emerged in Lenin’s dying days was headed by the Jew Zinoviev, a loquacious, mean-spirited, curly-haired Adonis whose vanity knew no bounds. “Anyone who had the misfortune to fall into the hands of the Cheka”, wrote Jewish historian Leonard Schapiro, “stood a very good chance of finding himself confronted with, and possibly shot by, a Jewish investigator.” In Ukraine, “Jews made up nearly 80 percent of the rank-and-file Cheka agents”, reports W. Bruce Lincoln, an American professor of Russian history. (Beginning as the Cheka, or Vecheka) the Soviet secret police was later known as the GPU, OGPU, NKVD, MVD and KGB.) In light of all this, it should not be surprising that Yakov M. Yurovksy, the leader of the Bolshevik squad that carried out the murder of the Tsar and his family, was Jewish, as was Sverdlov, the Soviet chief who co-signed Lenin’s execution order. See, http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_weber.html . See also, Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου, «Ἡ Τρέχουσα Ἑλληνική Κρίσις ἐστίν Ἔργον τῶν Δημιουργῶν τῶν Δυτικῶν Ἐπαναστάσεων τοῦ Παρελθόντος», Απολογητικά, February 19, 2017, pp. 1-17.

http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2017/02/i.html

[19] See, “A true leader protector of the Orthodox Christian Faith around the world”. http://www.bing.com/videos/search?q=putin+in+church+for+christmas&view=detail&mid=707A1093D5166187223C707A1093D5166187223C&FORM=VIRE

[20] See, The Judeo-Masonic Conspiracy (How the bankers took over the World). https://judeo-masonic.blogspot.com/2010/02/lenin-in-bolshevist-headquarters-in.html

[21] The Frankfurter Judengasse (“Jews’ Lane” in German) was the Jewish ghetto of Frankfurt and one of the earliest ghettos in Germany. It existed from 1462 until 1811 and was home to Germany’s largest Jewish community in early modern times.

[22] Schiff may well have been the power behind “Zionism” and the eventual creation of Israel. Many scholars accept that. However, Schiff also created Bolshevism, or this is what we are now learning, and fed Russia into half a century of murder and suffering. Schiff also created, now wait for it, Hitler and Nazi Germany. His inheritors now control it all, not just Trump; he is just the icing on the cake. See, Gordon Duff with Ian Greenhalgh, Blockbuster: Jacob Schiff, the Jewish Father of Hitler and the Holocaust? https://www.veteranstoday.com/2018/07/19/blockbuster-jacob-schiff-the-jewish-father-of-hitler-and-the-holocaust/ . His globalist ancestor, Adam Schiff causes serious problems in today’s American politics. See, https://thehill.com/capital-living/23788-the-darker-side-of-rep-adam-schiff . Also,

https://jacobinmag.com/2018/02/adam-schiff-russia-intervention-raytheon-parsons

[23] Arsene de Goulevitch, an important White Russian General, wrote: “The main purveyors of funds for the revolution, however, were neither the crackpot Russian millionaires nor the armed bandits of Lenin. The ‘real’ money primarily came from certain British and American circles which for a long time past had lent their support to the Russian revolutionary cause. . . . The important part played by the wealthy [Jew] “American” banker Jacob Schiff in the events in Russia, though as yet only partially revealed, is no longer a secret.” See, http://judeo-masonic.blogspot.com/2010/02/lenin-in-bolshevist-headquarters-in.html . These are the people that created the Cold War against the Orthodox Russians and they preserve it with all their means. See, Eric Zuesse, “How the US Created the Cold War”, https://www.strategic-culture.org/news/2019/05/29/how-us-created-cold-war/ . See also, Robert Bridge, “ ‘Make Russia Prostrate Again’ Is the Only Thing US Democrats and Republicans Can Agree on”, https://www.strategic-culture.org/news/2019/06/12/make-russia-prostrate-again-is-the-only-thing-us-democrats-and-republicans-can-agree-on/   How the Cold War

[24] See, Davies, N. (1998), Europe: A History, New York, N.Y., U.S.A.: Harper Perennial, p. 1328.

[25] But, at the same time, Japanese had adopted the “great” German philosophy of nihilism. Nihilism derives its name from the Latin root nihil, meaning nothing, that which does not exist. This same root is found in the verb “annihilate”: to bring to nothing, to destroy completely. Nihilism is the belief which: labels all values as worthless, therefore, nothing can be known or communicated; associates itself with extreme pessimism and a radical skepticism, having no loyalties. The German philosopher, Friedrich Nietzsche (1844-1900), is most often associated with nihilism. In Will to Power [notes 1883-1888], he writes, “Every belief, every considering something true, is necessarily false because there is simply no true world.” For Nietzsche, there is no objective order or structure in the world except what we give it. See, https://www.allaboutphilosophy.org/nihilism.htm . See also, “Is Nihilism the Latest Trend Among Millennials?”, https://medium.com/the-quasi-luddite/is-nihilism-the-latest-trend-among-millennials-18c8ff1f45b1

[26] These Mongolians visitors of History in Asia Minor, the barbarian Muslim Turks, are always supported by Germans. Now, this cruel tribe has started to make drills at the Cypriot Exclusive Economic Zone (EEZ). TV News ANTENNA, June 15, 2019. See, https://theduran.com/erdogans-energy-ambitions-target-cyprus-natural-gas-reserves-video/ . Also, http://www.financialmirror.com/news-details.php?nid=37111 . Further,

https://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Turks-begin-gas-exploration-risk-feud-with-Cyprus-Israel

[27] See, Did the Germans purposefully arrange to send Lenin to Russia to start a revolution? https://history.stackexchange.com/questions/14608/did-the-germans-purposefully-arrange-to-send-lenin-to-russia-to-start-a-revoluti

[28] See, https://www.enotes.com/homework-help/why-did-united-states-enter-world-war-400883

[29] See, Viault (1990, pp. 386-401). In January 1918, President Wilson had presented his proposals for a peace based on principles of justice. In his Fourteen Points, he called for open diplomacy, freedom of the seas, free trade, and a reduction of armaments, and he urged self-determination for the subject peoples of the German, Austro-Hungarian, and Ottoman empires. Wilson, also, endorsed the creation of “a general association of nations” (the League of Nations). While Wilson sought to promote what he had earlier termed a “peace without victory”, Clemenceau was determined to gain security for France against a possible future resurgence of German power. In addition, the French premier demanded substantial reparations from Germany to pay for the reconstruction of war-ravaged northern France. Lloyd George hoped to restore a continental balance of power so that Great Britain could devote its attention to its empire, while Orlando’s primary objective was to gain as much territory as possible for Italy. See, Viault (1990, p. 395). The worst action that President Wilson undertook during his presidency was the one that he denied asylum to Czar Nicholas II and his family and they were murdered by the Jewish-Bolsheviks. Another bad thing was that he made the Federal Reserve Bank a private institution (controlled by a few bankers) instead of a public one for the citizens of the U.S. Woodrow Wilson signed the 1913 Federal Reserve Act. A few years later he wrote: “I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is controlled by its system of credit. Our system of credit is concentrated. The growth of the nation, therefore, and all our activities are in the hands of a few men. We have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated Governments in the civilized world no longer a Government by free opinion, no longer a Government by conviction and the vote of the majority, but a Government by the opinion and duress of a small group of dominant men.” (Woodrow Wilson). Then, imagine what is going on today; everything is under the control of these 13 bankers. For this reason President Donald Trump is not allowed to do anything. They (the dark powers) rule the country since 1776. We hope president Trump to be reelected in 2020 and “drain the swamp” of the Illuminati in Washington. See, Fox News, Orlando, Florida, June 19, 2019.

[30] Delegates representing some 32 nations attended. The main decisions, however, were made by the Council of Four: President Woodrow Wilson (1856-1924) of the United States, Premier Georges Clemenceau (1841-1929) of France, Prime Minister Lloyd George (1863-1945) of Great Britain, and Premier Vittorio Orlando (1860-1952) of Italy. Neither Germany nor Soviet Russia was represented. For Wilson, the most important issue at the Paris Peace Conference was the creation of the League of Nations. See, Viault (1990, pp. 395 and 399).

[31] Now, we have the sultan Recep Tayyip Erdoğan, who wants to establish dominance in East Mediterranean and the Aegean Sea and he wants to create a new Ottoman Empire (Sic). His future may be similar as Mussolini’s one on April 28, 1945. See, The Madness of Turkey’s ‘Sultan’ Erdogan, https://www.thedailybeast.com/the-madness-of-turkeys-sultan-erdogan  See also, “Erdogan is not a benevolent sultan of old, he’s a monster that must be stopped”, https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5432450,00.html

[32] See, Viault (1990, p. 431).

[33] A Socialist deputy, Giacomo Matteotti (1885-1924) challenged the legitimacy of the Fascist majority and on June 10, 1924, he was murdered by a group of Fascists. See, Viault (1990, p. 426).

[34] See, Viault (1990, pp. 427-428).

[35] See, Viault (1990, p. 430). This independent state, as heretic, is causing many problems to Orthodox Christians, today, because its objective is spiritual globalization (ecumenism).

[36] See, Viault (1990, p. 431).

[37] See, Kallianiotis, John N. (2017), «Ἡ τῶν Ρωμηῶν Ἁγία Σκέπη», krufo-scholio, October 12, pp. 1-11. http://krufo-sxoleio.blogspot.com/2017/10/blog-post_84.html

[38] See, Viault (1990, pp. 421-431).

[39] The exchange rate was 4,200,000,000,000 DM/$. See, Viault (1990, p. 438). The inflation rate in Germany in 1923 was 4,000,000,000,000 % P.A. and in Hungary in 1946 was 5,000,000,000,000,000 % per annum. See, Spencer, M. H. (1986), Contemporary Macroeconomics, Sixth Edition, New York, N.Y.: Worth Publishers, Inc., p. 120.

[40] See, Viault (1990, p. 446).

[41] See, Viault (1990, pp. 433-450).

[42] See, William Guy Carr, Pawns in the Game, Chapter Three, “The Men Who Caused the French Revolution 1789”, http://www.yamaguchy.com/library/carr/pawns_03.html. Also,

http://jesus-is-savior.com/Evils%20in%20Government/pawns_in_the_game.htm. Further, “The Judeo-Masonic

Conspiracy”, http://judeo-masonic.blogspot.com/

[43] See, Viault (1990, p. 448).

[44] See, Viault (1990, p. 449).

[45] They did not do the same in Yugoslavia, where the Catholic church (Ustaše) in collaboration with the Nazis killed 500,000 Christian Orthodox Serbians. See, https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II_persecution_of_Serbs . Also, During the Axis occupation of Albania (1943–1944), the Albanian collaborationist organization Balli Kombëtar with Nazi German support mounted a major offensive in southern Albania (Northern Epirus) with devastating results: over 200 Greek populated towns and villages were burned down or destroyed, 2,000 ethnic Greeks were killed, 5,000 imprisoned and 2,000 forced to concentration camps. Moreover, 30,000 people had to flee to nearby Greece during and after this period. See, http://military.wikia.com/wiki/List_of_ethnic_cleansings . Albanians are doing the same even today, by taking the properties of Greeks in North Epirus. See, https://smarkos.blogspot.com/2017/04/the-issue-of-northern-epirus-was.html . Also, http://everything.explained.today/Northern_Epirus/ . Further,

https://steemit.com/history/@giosou/north-epirusboreia-ipeiros-open-wound . Furthermore, “Albania Defends

Confiscating, Selling Properties of Ethnic Greeks”, https://www.thenationalherald.com/223460/albania-defends-confiscating-selling-properties-of-ethnic-greeks/ . Muslim Turkey has become a very good ally to the Muslim Albania and has built a very large military naval base in Albania. See, “Turkey gets a naval base in Albania”, https://defence.pk/pdf/threads/turkey-gets-a-naval-base-in-albania.60500/

[46] See, Viault (1990, p. 449).

[47] The objective of the lenders (the well-known usurious bankers), which was to maximize their interest income by increasing the debt of the nations; it had been fulfilled by financing both the adversary camps.

[48] See, Viault (1990, p. 461).

[49] See, Viault (1990, p. 462). This radicalism has been imposed to France since the French Revolution of 1789 by the Illuminati, who murdered King Louis Auguste XVI and Queen Marie Antoinette. See, William Guy Carr, Pawns in the game, Chapter Three. http://www.yamaguchy.com/library/carr/pawns_03.html .

[50] See, Viault (1990, p. 465).

[51] See, Viault (1990, pp. 453-464).

[52] The current French President, Emmanuel Macron, is a “child” of Rothschild, too.

[53] But, it failed loudly in 1990, as an extreme and atheist system that it is. Then, the other extreme one, capitalism started monopolizing the global economic system until its even more sensational end will be constructed (after its first major problems during the global financial crisis, which created in 2007-2017), thus to leave the environment empty and this vacancy will be seized by the future catastrophic system of our civilization, the globalization, which is prepared since the 19th century and even since the 17th (with the British Revolution) in Europe by Non-Europeans (the dark powers) with its ultimate objective to bring anti-christ as the world leader.

[54] The Russian author Solzhenitsyn (Nobel 1970) has said that “where there is no God, everything is allowed” and this was the environment in Europe at the time and unfortunately, continues up to our times (2019).

[55] See, Blum, J., Cameron, R. & Barnes, T. G. (1970). The European World: A History, (Second Edition), Boston,

U.S.A.: Little, Brown and Company, p. 934.

[56] All these philosophies are subjective ideas of the fallen man, who is directed by the enemy of humans. The results of these philosophies are obvious today in our world, which is in a deep crisis. See, Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, Ἀόρατος Πόλεμος, ΣΤ΄ Ἔκδοσις, Ἐκδόσεις Νεκτάριος Παναγόπουλος, Ἀθῆναι, 2001.

[57] This freak is United States’, today, prototype for being one of the heroes to young children. Then, the trend is obvious; negative slope, descent.

[58] See, Viault (1990, p. 472).

[59] See, Viault (1990, pp. 466-477).

[60] See, Viault (1990, p. 474).

[61] See, Viault (1990, p. 476).

[62] See, “It’s True: International Jew Bankers Were Behind WWII”, http://incogman.net/2011/07/international-jew-bankers-behind-wwii/comment-page-1/. See also, https://www.warhistoryonline.com/world-war-ii/hidden-ulithi-naval-base.html

[63] See, Viault (1990, p. 481).

[64] See, Viault (1990, p. 482).

[65] Greece has done the same with the Metaxas Line in Macedonia, her northern borders.

[66] August 15th is the Dormition (Κοίμησις τῆς Θεοτόκου or Assumption) of Virgin Mary (Panagia), the protector of the Greek Orthodox, their Mother. Mussolini had grown jealous of Hitler’s gains and wanted to share in the spoils of victory by invaded Greece; but he was defeated in North-West Greece (North Epirus) by the Greeks and the help of Panagia for this unfair war. See, Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου, «Ἡ τῶν Ρωμηῶν Ἁγία Σκέπη», ΚρυφόΣχολειό, October 12, 2017, pp. 1-9.

http://krufo-sxoleio.blogspot.com/2017/10/blog-post_84.html

[67] See, Viault (1990, p. 483).

[68] The Greek Prime Minister Ioannis Metaxas declared the historic “OXI” (NO) to the demands of the Italians. Sixty-five years later, another brave Greek, Tassos Papadopoulos (the President of Cyprus) said “NO” to the Plan of subjection of Cyprus (“Kofi Annan Plan”) that the west wanted to impose on this Greek island. In Summer 2015, Greeks said “NO” with a referendum to the Troika’s new memorandum, but the “democratic” EU ignored it and the Greek prime minister, Alexis Tsipras, subjugated (he made a very serious mistake by saying “NAI”, YES) to these shameful bondmen of globalization.

[69] There are numerous miraculous stories with the Greek soldiers during this war with the Italians. God and Panagia were helping the just resistance of Greeks. Even Italian sources confirm these events. See, Ioannis N. Kallianiotis, «Ἡ τῶν Ρωμηῶν Ἁγία Σκέπη», ΚρυφόΣχολειό, October 12, 2017, pp. 1-9.

http://krufo-sxoleio.blogspot.com/2017/10/blog-post_84.html . This is God’s Providence for the world. And Panagia will do the same with the invaders in the Aegean Sea, as She said to Vassiliki Plexida: Χριστὸς ἀνέστη!

Ἐτόνισαν πάντως, ὅπως εἶπε καὶ ἡ ἰδία ἡ Βασιλική, ὅτι ἡ Παναγία μας τῆς εἶπε “γιὰ τὰ εσχατα ποὺ ἔρχονται”. Βεβαίως, ἀπροσδιορίστως, ἀλλὰ εἶναι φανερὸ ὅτι βρισκόμαστε σὲ μεγάλη ἀποστασία. Καλή μας μετάνοια.

[70] In March 25, 1941, Yugoslavia joined the Axis (receiving from them the promise that Thessaloniki will be given to it as booty). Turkey kept “neutrality” and gave every easing to the Nazis. See, Ioannis Tsilimigras, “April 1941”, e-grammes.gr, April 6, 2007.

[71] I know these events very well from a lady, who went as a student to Piraeus to go to Medical School to become a doctor and when Germans started bombing Piraeus, she left and went back to her island and never went back to fulfil her desire to become a physician, but she was helping every person in her home town as a nurse or midwife without receiving any money. God bless her soul!

[72] Even today there are conflicts for these oil producing countries between the U.S. and Russia. The U.S. forced Bulgaria and Greece to reject the agreement of a pipeline from Russia through them to go to Europe and it passed its own pipeline (TAP) from Azerbaijan to Italy through Turkey and Greece. See,

http://themillenniumreport.com/2015/05/us-tells-greece-to-reject-putin-pipeline-marking-return-to-cold-war-politics/ Also, https://www.nytimes.com/2015/05/09/business/international/greece-us-russia-energy-pipeline.html . In

addition, see, “Russia abandons Black Sea gas pipeline to south-eastern Europe”,

http://fortune.com/2014/12/02/russia-abandons-black-sea-gas-pipeline-to-south-eastern-europe/. The enemies of Christ, the Illuminati, hate the Orthodox Russia and impose their will to the political leaders-followers of the nations that they control.

[73] See, Viault (1990, p. 488).

[74] See, Viault (1990, p. 486).

[75] See, Viault (1990, p. 486).

[76] See, Viault (1990, p. 488). On June 6, 2019, the 75th Anniversary of the D-Day, the U.S. President Donald Trump and the other European leaders gathered in Normandy to honor the heroes of this battle that ends WWII, the second German war in a century. See, Trump, Macron honor veterans of D-Day as having “saved freedom”, https://www.cbsnews.com/live-news/d-day-anniversary-watch-live-stream-normandy-invasion-trump-macron-today-2019-06-06-live-updates/ . Also, “Trump, other leaders mark D-Day’s 75th anniversary in Normandy, France”, https://www.foxnews.com/world/trump-joins-european-leaders-for-75th-anniversary-of-d-day . In addition,

https://www.youtube.com/watch?v=8-2PYEPpk6I . The third German war in Europe, Germany started in 2008 and it is still going on in Euro-zone.

[77] See, Viault (1990, p. 489).

[78] It was established on June 26, 1945 in San Francisco, “to maintain international peace and security…”. (sic). But, it has failed completely. Its objective is globalization and nothing else because it is controlled by the dark powers. See, “Who Really Controls the World?”, https://www.newdawnmagazine.com/articles/who-really-controls-the-world

[79] See, Viault (1990, p. 495).

[80] Τό «μεγαλύτερο γεγονός πού γνώρισε ἡ ἀνθρωπότητα». Ἅγιος Ἱερώνυμος. See, http://metemorfothis.blogspot.com/2019/06/blog-post_21.html

[81] See, http://www.preteristarchive.com/StudyArchive/s/significance-of-ad70.html

[82] Today, there is something similar with Muslims, the suicide bombers, who blow up themselves and kill everyone around them, leaving in illusion that they will go to paradise, after this criminal act. What a delusion, in which some people are living today!..

[83] The pilot of the plane that dropped the atomic bomb on Hiroshima, Paul Tibbets, died on November 1, 2007, at the age of 92, in Columbus, Ohio, U.S.A. See, The Wall Street Journal, November 2, 2007, p. A1.

[84] See, Viault (1990, p. 4793).

[85] See, The Wall Street Journal, December 20-21, 2008, p. A1. This behavior was expected by an atheist (nihilist) nation. What a pity, the entire Asia to continue to be in this spiritual crisis and ignorance even today!

[86] See, ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ, ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ 3ος ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. http://elefteriafreedom.blogspot.com/2019/05/3.html

[87] There are some indicators that “European” bankers persuaded the Japanese bankers to force their Japanese government to bomb Pearl Harbor, which forced the U.S. to enter the World War II. See, http://www.mujahidkamran.com/uploads/PearlH.pdf . This is the real global crisis that continues and it is intensified daily; the world is under occupation by the Illuminati. Shame on our pseudo-leaders and our inhumane institutions that fell to the trap of Illuminati since 17th century by becoming masons, enemies of God and betrayers of their countries.

[88] See, “HARRY TRUMAN’S CORRUPTION BY JEWS” by Brother Nathanael Kapner.

http://www.realjewnews.com/?p=217

[89] Illuminati’s enemy is the truth and the truth has been revealed by the Son of God, Jesus Christ, and it is preserved by the Orthodox Christian nations, Greece, Russia, and others. This is the reason that Illuminati are in permanent war with these nations. Their biggest enemy is the unique Hellenic Orthodox civilization.

[90] Now, things are changing there; China wants to take over and very soon the West will be in serious dispute with China, which has a complete different civilization and value system compared to the Christian West.

[91] See, Viault (1990, pp. 479-497).

[92] Lately, they started beating the drums of a war with Iran. They are very anxious to start the New World War, which seems to begin in the Middle East and spread to the rest of the world. “President Donald Trump said he called off retaliatory strikes on three Iranian sites following the downing of a U.S. Navy drone because the action would not have been ‘proportionate’.” “We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General”, Trump tweeted on Friday, June 21, 2019. “10 minutes before the strike I stopped it.” See, https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-21/trump-approved-air-strikes-on-iran-then-pulled-back-nyt-says?srnd=premium . President Trump has proved, so far, that he is a true leader. We wish to him to stay the same during his entire presidency. A major problem that President Trump is facing is that the House of Representatives is controlled by the extreme liberal Democratic Party (has the majority); then, nothing is passing from this legislative branch that is a policy of the executive branch (from the President). The other serious problem is the liberal Judicial branch (the Supreme Court and the other Federal courts). These judges overturn any moral or ethical policy or executive order from the President. Where are we going? What will be the future of the U.S., of Europe, and of the world? Thus, the only hope is God and nothing else!..

[93] «Ὁ Θεός θά ἐπιτρέψῃ τόν τρίτον Παγκόσμιον Πόλεμον διά νά σωθοῦν οἱ ἐκλεκτοί Του καί νά ὑπάγουν εἰς τόν Παράδεισον, διότι οἱ ἐπιζήσαντες μετά τόν πόλεμον αὐτόν κινδυνεύουν νά ἀπωλεσθοῦν.» Μητροπολίτης Κυπριανός.

[94] See, Kallianiotis, I.N. (2006), “Europe’s Common Currency, Questionable Common Constitution, and

Unreasonable Allodox Expansions”, Journal of Business and Society, Vol. 19, Nos. 1 and 2, pp. 3-36.

[95] As the time is passing, this integration reveals itself; it is actually the predecessor of globalization (=the global slavery). The ultimate objective of the Illuminati.

[96] Does this remind the Biblical Babel or not? Take a look at the strange structure of the EU Headquarter. With all these confusions of languages, illegal (Muslim) immigrants, and cultures, this “construction” would have no good future. See,

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=77858BD83DF857E9CABD2243614AAC2F0295A962&thid=OIP.VxKCkZ7E3y66pxYM1nTrfQHaHP&mediaurl=http%3A%2F%2Fwww.veteranstoday.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F04%2FEU-Headquarters.jpg&exph=358&expw=366&q=eu+headquarters&selectedindex=0&qpvt=eu+headquarters&ajaxhist=0&vt=0&eim=1,2,6

[97] From polls, 83.3% of Greeks are against the Euro-Constitution. (e-grammes.gr, 5/4/2009).

[98] See, https://www.election-results.eu/ . Also, 2019 European Parliament election in Greece, https://en.wikipedia.org/wiki/2019_European_Parliament_election_in_Greece

[99] See, https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Monnet

[100] See, https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Schuman

[101] President of the Hellenic Republic was Constantinos Karamanlis and Prime Minister Andreas Papandreou. Thus, despite his radical rhetoric («ΕΟΚ καί ΝΑΤΟ τό ἴδιο συνδικάτο») before the elections, Papandreou did not remove Greece from NATO and the EU. In internal affairs, Papandreou’s government introduced several radical, liberal, and anti-Greek reforms (legalization of civil wedding, new family law, nationalization of certain private companies, abolition of the multi-accent system of the 4,000 years old Greek language, etc.), which led Greece to today’s multi-crisis in every aspect of life. So far, after 1974, Greece has not the chance to be led by any leader representative to her past glory. All her latest leaders-followers are controlled puppets by the dark powers. The latest one, Alexis Tsipras, is also a betrayer of his country. He must go in jail. See, «ΝA ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ» (Δ. Νατσιός),

https://christianvivliografia.wordpress.com/2019/06/13/%ce%bd%e1%bd%b0-%ce%bc%e1%bd%b4%ce%bd-%cf%87%ce%ac%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%84%e1%bd%b8-%e1%bd%84%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%ac-%ce%bc%ce%b1%cf%82/

[102] The people of Norway voted against membership to the Union and if there were referenda in other countries, the
EU would have less than half of its current members.

[103] A referendum (a vote in which everyone or nearly everyone of voting age can take part) was held on Thursday 23 June, 2016, to decide whether the UK should leave or remain in the European Union. Leave won by 51.9% to 48.1%. The referendum turnout was 71.8%, with more than 30 million people voting. See, http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887 . See also, “Boris Johnson Vows Brexit, Deal or Not”, The Wall Street Journal, June 13, 2019, pp. A1 and A18.

[104] See, Orthodox Church in Moldavia holds anti-LGBT, pro-Family Procession

See, Χαίρε αγωνιζόμενε λαέ της Μολδαβίας!

[105] See, LGBT movement and sodomy. H εικονομαχία των γκέι. Βάζοντας όρια στα σχέδια των LGBT. http://metemorfothis.blogspot.com/2019/06/h-lgbt.html

[106] “Many Europeans were influenced by developments in the United States. Rock music, blue jeans, the cult of the automobile and coca-cola were obvious signs of the phenomenon sometimes labeled the ‘Americanisation’ of Europe.” See, Tipton, Frank B. and Robert Aldrich (1987b, p. 197), An Economic and Social History of Europe from 1939 to the Present, Baltimore, U.S.A.: The Johns Hopkins University Press.

[107] See, Joseph E. Stiglitz, Globalization and its Discontents, New York, N.Y.: W.W. Norton & Company, 2002.

[108] For example, the god-father for the name of Skopje was Constantine Mitsotakis; he had given the name “North Macedonia”, which was accepted last year and was implemented by the communist SYRIZA. These people are just traitors and they have to be in jail and not in the Greek Parliament. The Greek voter, who will vote for one of these betrayers is responsible for the future of the country and the future generations.

[109] It has been written in Orthodoxos Typos that the father of Alexis Tsipras was Jew. Then, the poor Alexis is not an atheist, but an anti-Christ (ἀντίχριστος).

[110] «Οἶδα τά ἔργα σου καί ποῦ κατοικεῖς.» (Ἀποκ. β΄13).

 

,

Σχολιάστε

FROM THE OLD “HOLY ROMAN EMPIRE” TO ITS ANABIOSIS WITH THE ILLUMINATI’S “CREATURE” THE EUROPEAN UNION -1

From the Old “Holy Roman Empire” to its Anabiosis
with the Illuminati’s “Creature” the European Union

(Part I)

by
Dr. John N. Kallianiotis
University of Scranton

«Φύλαξόν με ἀπό παγίδος, ἧς συνεστήσαντό μοι,
καί ἀπό σκανδάλων τῶν ἐργαζομένων τήν ἀνομίαν.»
(Ψαλμ. ΡM [140])

Α΄. Introduction

Knowledge of true (and not the deceit politically correct) history and its lessons are very important, but continuously and not selectively. Europe has a history of fifteen thousand years, started at its South-East region, in Ancient Greece and expended with her colonies, language,[1] and culture to the rest of the Mediterranean Sea.[2] The European Union (EU) has a history that can be traced back to the conception of the Roman Empire, which followed another march (a military expansion) than the Hellenic journey (a civilizing spreading) and this is also obvious today by the means that EU utilizes and by the wisdom that Greece (Ἑλλάς) employs, cultivates, and preserves. Europe became a daughter of Greece,[3] but with the passing of time and the barbarian invasions, it lost its adoption and started to follow a different way, the road to apostasy (τήν ὁδόν τῆς ἀποστασίας) and today, this gap is widen; it (the European Christendom) is a divergent from Greece, but it tries to converge and control all the other European and non-European nations. Of course, “the glory that was Greece has proven to be the richest intellectual inheritance of the European world”.[4] EU fell to the trap of globalization and cannot be saved; so Greece has to leave the Euro-zone to be saved from the controlled Troika’s (European Commission, ECB, and IMF) oppression and for the country to recover again, away from the destructive globalization (the global slavery).[5] We all proclaim that we are searching for the truth by wasting our time, intellect, money, and resources; but the TRUTH is known to us since the anno Domini 33. Then, our distrustful efforts are all in vain because they do not lead us to perfection.

Β΄. From the Fall of Rome to the End of Nineteenth Century

In 452 A.D., the Huns invaded Italy and in 455, the Vandals sacked Rome. In 476 A.D., Odoacer, a mercenary in the service of Rome, leader of the Germanic soldiers in the Roman army, deposed the western Roman emperor and thereby terminated its existence. In 493, the Ostrogoths conquered Italy. The triumph of Germans brought classical civilization in the West to an end. The decline in economic life that had begun in imperial times continued. Similarly, the downward trend in intellectual activity was accelerated by the Germanic conquests. Of all the Germanic tribes, the Franks created the strongest state. In the 8th century the Carolingian dynasty took power, Charlemagne or Charles (Carolus) the Great (768-814), set out to create a European Empire that would rival that of ancient Rome. On Christmas Day in 800 A.D., Charlemagne, king of the Franks, was crowned emperor of the Romans by Pope Leo III in St. Peter’s and he founded the “Holy Roman Empire”.[6] He pushed his empire beyond the Frankish frontiers (Low Countries, Switzerland, most of Germany, Bohemia, Austria, part of Denmark and northern Spain, and conquered the Italian peninsula down to Rome). It gave to these Europeans a sense of unity and coherence as well as continuity with a more glorious past.

In 1640, the Illuminati (as Rothschild revealed) had organized the British Revolution.[7] In 1789 the shameful French (by non-French, the Jacobins) Revolution destroyed France.[8] France lost completely its values and faith and the country has never recovered since that time. Its final dissolution occurred at the hands of Napoleon in 1806. But its suspicious (leading by the global dark powers) revival started again in 1957 (including as founding members those areas of the 8th century), which will destroy the independence, the sovereignty, and the identity of so many European nations that are not Franks and share completely different values and beliefs; and above all they do not want to be part of this “New Empire”, the prototype of the “Global Empire” (the global slavery of humanity). The grandiose plan (pushed by communists, liberals, globalists, and enemies of Europe) is now to expend this Christian “European Union” to the allodox Asians (Turkey),[9] and soon to other continents.

The Napoleonic era started at the end of the 18th century in France. Napoleon was the end of the nationalism that it unleashed throughout continental Europe. Patriotic fervor was the most exportable article of the Revolutionary faith. Republicanism, even liberty and equality varied in their relevancy to the conditions and aspirations among the European nations, but patriotic nationalism had universal appeal. Napoleon used the Revolution’s slogans and sometimes its doctrines as weapons of war and tools to mild his empire. The Grand Empire had erected in Germany and Italy. Those historically divided peoples were granted a vision of unity that would in 1957 become a reality, but of questionable benefits to the European citizens and without asking for their approval. Some believe that Napoleon planted the seeds of aspiration for representative government and liberal constitutions, and he gave the middle classes of Europe a priceless moment of freedom from the arrogant repression of privilege. This Napoleonic era fixed upon French a legend of glory and grandeur that has affected French political life ever since. Napoleon Bonaparte taught all authoritarian leaders, who have followed him the essentials of dictatorship (propaganda, secret police, forming a state within the state, state bureaucratization of the critical institutions of education and religion, foreign adventures, etc.). Europe, from these days, was controlled by a global economic elite[10] (the Illuminati) and European nations and their citizens started having serious economic problems, due to their exploitation by these dark powers.

Also, during the end of the 18th and up to the middle of 19th century, conservative rule appeared firmly established in Central and Eastern Europe. The Hapsburg (Austrian) Empire was a multinational Christian state, inhabited by Germans, Magyars (Hungarians), Poles, Ruthenians (Ukrainians), Czechs, Slovaks, Rumanians, Serbs, Croats, Slovenes, and others. In Central Europe, the period from 1815 to 1848 is known as the Age of Metternich. Prince Klemens von Metternich (1773-1859), the Austrian chancellor, dominated not only the Hapsburg Empire, but also the German Confederation (the Congress of Vienna had created a German Confederation of thirty-nine states)[11] and the Italian states. Metternich devoted his energies to the preservation of the conservative order and efforts to prevent the spread of the new ideologies of liberalism and nationalism.

To the east, in Russia, Tsars Alexander I and Nicholas I maintained the autocracy and expanded their territorial holdings. Alexander I (1801-1825) wanted to take Constantinople (the Greek Christian Orthodox Capital of the World) from Turks, who have occupied this City (τήν Πόλιν) since 1453,[12] but Napoleon refused to allow it.[13] However, the decision of Great Britain and France to intervene in the Crimean War of the mid-1850s blocked the further expansion of Russian power at the expense of the Ottoman (Mongolian) Empire.[14] Count Sergei S. Uvarov (1786-1855), Nicholas I’s minister of education from 1833 to 1849, promoted a program of Official Nationality, which was summed up in the words “Orthodoxy, Autocracy, and Nationalism”. The principle of Orthodoxy involved increasing the control of the Orthodox Church over Russia’s educational system and intellectual life and encouraging the non-Orthodox to convert and leave their heresies; while the principle of Autocracy emphasized the absolute political authority of the tsar, the protector of the orthodox Christians; for this reason the anti-Christian dark powers were against them. The principle of Nationalism stressed the uniqueness of Russia (its language, religion, culture, and customs), which have been adopted from the Greek Byzantium and caused it to stand above and apart from the West up to now.[15]

During the last quarter of the 18th and the first half of the 19th century, the movement known as romanticism emerged as a dynamic expression of the creative energy of European civilization. While romanticism was a complex and diverse phenomenon, romantic thinkers, writers, artists, and composers were united in reaction against what they regarded as the Enlightenment’s excessive emphasis on the supremacy of reason in human affairs.[16] Instead, the romantics emphasized feelings and emotions, faith and intuition, and imagination and spontaneity. Many of the romantics rejected the Enlightenment’s optimistic belief in the perfectibility of human beings and human society, although they continued to emphasize the importance and value of the individual and to promote individual freedom. The romantics’ emphasis on national traditions encouraged the growth of nationalism (patriotism = the love for one’s nation), the most powerful ideology to develop in Europe during the 19th century,[17] which is under persecution by the liberal EU and the anti-humane globalization.[18]

In 1815 more than ¾ of all Europeans lived in rural villages or isolated homesteads and gained their living from the soil, but they have no psychological problems because they were still believing in God.[19] In 1914, the majority in Western Europe (the Eastern and Balkan Europe was still in war to liberate its land from the barbarian Muslim Turks) lived in towns and cities and worked in factories, shops, and offices. In 1815, the average life expectancy at birth was no more than 25 or 30 years; in 1914, it exceeded 50 years and was increasing rapidly.[20] In 1815, only the children of the well-to-do obtained the privilege of a formal education; the majority could neither read nor write. In the Eastern Europe, even that it was under Turkish occupation and revolution, the Orthodox Church (monks and monasteries)[21] was offering education to children. By 1914 almost all European children could attend publicly supported elementary schools and acquire the elements of literacy. In 1815, most governments of Europe were more or less absolutist and aristocratic; participation in the process of government by means of elections was a privilege conferred only on wealthy landowners in a few countries bordering the western seas. By 1914, almost all European countries had some form of representative, if not wholly democratic government, and in most countries the suffrage (ψῆφος) extended to all adult males.

France was Germans’ hereditary enemy. On September 2, 1870, the German armies invaded France and the Franco-German war started. The German annexation of Alsace and Lorraine enraged the French and created an enduring obstacle in the path of peaceful relations between the two countries.[22] Then, the balance of power established at Vienna remained fundamentally undisturbed until the unification of Germany on January 18, 1871,[23] and no major war involved all of the major powers until the outbreak of World War I in 1914.[24] The revolutionary political changes of the first half of the 19th century can be understood with reference to the revolution in economic life. There were two great revolutions that took place at the end of the 18th century: the political revolution in France[25] and the revolution of agriculture and industry in Britain. By the middle of the 19th century Great Britain had been converted into the first industrial society in Europe and it had started exploited the rest of Europeans with its (Illuminati bankers’) economic power, as it did for Greece when she was trying to finance her War of Independence. This was spread through the entire continent of Europe and the United States. The 20th century has seen extension of industrial technology, sometimes with great political and social turmoil, to Latin America, Asia and Africa, with almost every nation in the world attempting to acquire for itself the essentials of modern industry. The industrial revolution is still going on today through multinationals, internationalization, integration, and the worst of all, globalization (the destruction of the sovereign nations). It appears as one of the great watersheds in the progress of civilization, but we have reached an extreme point, today where the social welfare, democracy, the individual as a person[26] and his nation’s sovereignty[27] have no value any more. In our unbalanced and unfair world, only the law of the powerful is imposed and prevailed to all nations. International laws and international institutions cannot exercise any power because they are already completely controlled.[28]

In view of this achievement, it is curious that so much of the historical controversy surrounding the industrial revolution has focused on the question of whether it was good or bad. It is true that it involved displacement and the disruption of traditional values, behavior, simplicity, faith, extended family, humane working conditions, quality of life, abandonment of hometowns and country-sides, even forcing people to move to other countries, along with much suffering on those affected.[29] Also, an enormous inequality among citizens and exploitation of labor started and continues up to now with part time work and minimum wage employment without health insurance.[30] The rapidity of industrial development and the progress of reform gradually reconciled the workers to liberalism and the appearance of socialism and marxism in Germany,[31] which introduced a new economic theory (communism) opposing the laissez faire (free market economy, capitalism) one.[32]

Another “scientific” revolution of the 19th century was the publication in 1859 of Darwin’s On the Origin of Species. The message of this misleading book was that nature’s creatures (including man) had not been created de novo by the hand of God, but that each had evolved from earlier and simpler form of life.[33] The reactions ranging from stunned disbelief to violent opposition to this “biggest lie or delusion in human history”.[34] Some call this period (end of 19th century) as realism, placed a high value upon action, power, success, material progress, and the exact representation of nature. Unfortunately, it contained certain unresolved ethical, philosophical, spiritual, and social problems, which caused immediate anguish and suffering for many and in the long run overwhelmed the optimistic outlook itself and the hope in God, the Creator. The cost of these wrong ideas is what Europeans are paying today, and are used by the dark powers to impose their “god” and oust the True God from the hearts of poor Europeans and by controlling their educational system, through the European Union (EU) and its totalitarian institutions, are making the new generations spiritually and intellectually poor (miserable), so they can repress and rule them, without any reaction. But, the recent, 2019 European Parliament elections gave to us some signs that European citizens have started to understand the deception of this prototype of globalization, the (German) EU. They follow the Americans with their 2016 elections by electing populist leaders.[35]

Thus, the 19th century was a productive and controversial period in European civilization. Philosophy took on a more pessimistic (atheistic) quality and nihilism developed in Germany, while psychology developed as a serious field of study having as its objective to abolish confession and the church’s fathers psychotherapy.[36] Science continued to reveal the secrets of the physical universe and in so doing, undermined faith in traditional (true Christian) religious beliefs and people were becoming poorer spiritually every day, until we reached the current crisis that everything is allowed (“tolerance” of everything immoral, unethical, and corrupt). Science has revealed that it could not produce the ultimate answers to humanity’s questions by itself and it has been proven that people are not rational beings. Also, the new radical philosophy of nihilism and the new discipline of psychology have contributed further to the growing atmosphere of uncertainty and hopelessness. All these brought increasing diversity and uncertainty to the thousands of years old European civilization (a Hellenic-Christian one). Further, realism and naturalism in literature[37] emphasized the irrational elements in human nature, while innovative movements in art and music challenged and often defied traditional standards and values.

In 1833, the British Parliament abolished slavery throughout the British Empire and a Factory Act adopted in the same year placed restrictions on child labor in the textile industry.[38] Today, the U.K. has been enslaved to EU and the anti-democratic union does not allow the country to leave, even though that they had a referendum with 52% voted NO.[39] Further, in the 19th and 20th century Europe, the upper and middle classes made use of their greater wealth, “superior organization” (freemasonry), and the power of government itself to frustrate the intention of working-class political leaders to gain control of the apparatus of government. Continuing social strife resulted in spite of acknowledged progress in the political sphere. The Irish famine during the winter of 1845-1846, followed a failure of the potato crop led people to starvation and disease (typhus and cholera), where 700,000 people died and hundreds of thousands emigrated in the United States.[40] The period from 1870 to 1914 is referred to as the “age of imperialism”. European nations tried to exploit their overseas territories and many people suffered from their brutalities. Although the ideologies of liberalism and socialism took shape in the early and mid-19th century, during the first generations of the industrial revolution, they continue to have a powerful impact on the world in the final years of the 20th century. Regimes were claiming to be guided by one (U.S.A., England, etc.) or the other (Soviet Union, China, etc.) of these two extreme and erroneous systems.[41] In Western Europe, a number of countries have developed mixed economies, joining elements of both capitalism and socialism, for the benefits of their citizens.[42] The problem of capitalism is that was transformed to debtism by making the poor borrowers pray with usurious interest rates,[43] and is going with a high speed to become with its globalization the worst and the last system in human history.

Also, pseudo-philosophers and pseudo-scientists appeared in 19th and 20th century, who abolished God and introduced the “third stage” in the human history, the scientific stage (positive or atheistic). (sic). The first stage, according to them was the religious one and the second the metaphysical one. Actually, the European civilization has accepted two man-made (fabricated) sub-cultures; the sub-culture of waste (capitalism), which will destroy humanity with its globalization in our days and the sub-culture of oppression (communism). Both have failed, but we try to preserve them because they satisfy the self-interest of many ignorant people (who ignore the objective in life). Science became a cult that holds the answers to all humanity’s questions; a great deception for the superficial “scientists” and for the poor and naïve people. The question is now: Why do humans have so many psychological, personal, and social problems after all these new scientific ideas? Too many atheists and lately, too many allothrisk (illegal immigrants) destroyed the entire European civilization. This materialism, liberalism, separation of church and state, secular (completely controlled) education, civil marriage, marriage of people of the same sex, all types of perversions and anomalies,[44] disrespect for life (abortion, euthanasia, etc.), pseudo-human rights, many other deceptions, etc., led Europe slowly to today’s crises in all sectors and with its integration, transfers its crises (the imposed by law secularism) to every member-nation. The “benefits” of integration!..

An alliance system was dividing Europe into armed camps and when a series of international crises appeared, as it happened in the years after 1900, European powers were moving closer to war. Something must be absolutely wrong with this European philosophy and these European politics! Germany’s objective was to isolate France. France desired to regain the provinces of Alsace and Lorraine, which it had lost to Germany in 1871. Great Britain was focusing its attention to imperialism. Austria was seeking to limit the growth of Slavic nationalism within its own borders and to the southeast in the Balkans. Austria’s opposition against Greece and in favor of Muslim and communist Albania caused the loss of North Epirus and the creation of the “Great Albania”.[45] Russia was continuing its expansionist policies in East Asia and the Balkans, but it gave up with the war in Yugoslavia (1990).[46] Austria of Metternich and the protector of Orthodox-Christian, Russia, had a competing interest in the Balkans. Italy sought opportunities to advance its claims to great-power status, which led to disputes with France in North Africa.[47] In 1872, the Three Emperors’ League took place among Germany’s Emperor William I, Austria’s Emperor Francis Joseph, and Russia’s Tsar Alexander II, who pledged to cooperate in efforts to maintain peace and the status quo.[48]

Γ΄. Conclusion: The Current Events

In 1957, a European idea that was cultivated for many decades (even centuries) became reality. The beginning of the union of the European nations, European Economic Community (EEC) and its long term objective, the spreading out to the entire continent, was signed with the “famous” Treaty of Rome. The name, the place, the date are all symbolic; the goal was the anabiosis of the Roman Empire, which was initiated in the old city of Rome on the date of the feast of the Annunciation (March 25th), but in control by the New Romans (the Germans or Alemannic).[49] The plan was very good and well covered that was difficult for the joined members to understand the hidden objective of the thinkers of this structure. They started as an economic union, and then they made it as a monetary union, a political union, and they ended up with the Economic and Monetary Union, with its private central bank (ECB), its currency (euro), its constitution (Treaty of Lisbon), its political institutions, and its absolute control of these poor 28 nations that they made the mistake to fall to this trap, to join the EU and the worst, to join the EMU. One of these members had the bravery, lately, to have a referendum and said NO with its Brexit.[50]

This union from European Union became a German Union and all members (Germanic or non-Germanic people), even the large socialist French nation have to obey, submit, and abide by the European laws, the non-democratic decisions of the “strong nation” (the Illuminati), and the absolute control of the members domestic, political, economic, and social lives. The member-nations (they call them states and not nations) have no central banks any more, have no independent governments, have no national legislation system, have no public policies (monetary or fiscal), and of course, have lost completely their sovereignty. They have become German protectorates (new colonialism). Lately, with the new U.S. President, Donald Trump, the controlled by the globalists EU has become very hostile against his new administration.[51] The liberal[52] political leaders (actually, followers) have destroyed Europe. How can we trust these people (the pseudo-politicians) that everything they are doing is a political deceit, demagogy, and submission to the dark powers?

The member-nations of this artificial political union (the prototype of globalization)[53] are different in size, in resources, in economic potential, in culture, in dogmas, in language, in paideia, in history, in tradition, in value system, and in objectives in their lives. Then, these nations cannot be under a common union, a common currency, a common law, a common economic environment without any tools to control their socio-political destiny. This union fooled the naive (or betrayer or puppet) politicians of the European nations and without any referendum they fell in this trap from where it is not allowed to leave. The Greek parties, since 1980, who forced Greece to join the EU, the EMU, and the austerities of the Troika must be voted out of the Parliament. After its accession, a member is a permanent controlled state (not a sovereign nation any more) of the European (German) Union. England seems that was the only exception because Europeans, since the conception of the European Economic Community (EEC), did not like British membership and delayed its acceptance until January 1973 and in Summer 2016, they decided to leave this anti-European “structure”.[54] With the latest Euro-zone debt crisis (2008-2019), the union has proved that it was the worst political achievement in European history and the destruction of Greece.

Recently, the globalists are rebuked again in Europe with the 2019 European Parliament elections. Nationalism proved that is more acceptable by the citizens than the destructive globalism. Elites suffer from the populist leaders, who run away from them and listening to the people of their countries (Nigel Farage in U.K., Marine Le Pen in France, Mateo Salvini in Italy, Viktor Orban in Hungary, and many others). The establishment refuses to hear the voters and for this reason, they were rejected. The fight has just begun in EU for independence, modesty, values, traditions, and Christianity. The global populist (patriotic) movement had, after the U.S., a good start in Europe, too. The unprecedented establishment in EU wanted only open borders, climate changes rules, austerities, high taxes (the absurd property taxes), politically correctness, liberalism, perversions (“progressiveness”), atheism (anti-Christian), and control of the member-nations (member-states for them). Greece did relatively good during the European elections; at least it was released from the communist SYRIZA, but has a long way to go to get rid of the socialist (PASOK) and the centrists (pseudo-conservatives, N.D.).[55] We hope, Greeks to do much better during their national elections (July 7, 2019) by removing from the Greek Parliament traitors, corrupts, criminals, atheists, and all these destroyers of the Hellenic-Orthodox civilization and paideia.

Lastly, with the 2019 European Parliament elections, European citizens showed that they were not happy with the existing EU public policies (monetary, fiscal, trade, immigration, austerities, climate changes, legalization of perversions, anti-Christian, etc.). They voted against the EU liberal establishment.[56] The dark powers (“the establishment”, the “deep state”) in the U.S. try to impeach President Trump from the first day that he was elected in November 2016[57] because he is a Christian, pro-life (against the criminal abortions), anti-globalist, and patriot. These controlled and politically motivated masons (μασόνοι) are very dangerous for our socio-political system. In EU, the dark powers lost a little ground during the 2019 elections.[58] We hope, during the national elections, all these followers (pseudo-politicians) that led the EU and its citizens to the current, 10-year long European crisis, to be voted out from the parliaments and many of them to go to jail for the crimes that they committed to their nations. Justice has to prevail at the personal and national level. European Union cannot offer any benefits to European citizens; thus, there is no reason to preserve this fabrication.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: FROM THE OLD “HOLY ROMAN EMPIRE” TO ITS ANABIOSIS WITH THE ILLUMINATI’S “CREATURE” THE EUROPEAN UNION -2

 

[1] The Greek language is a mean of chronology of the Hellenic civilization. See, Τσατσόμοιρος, Η. Λ. (Tsatsomoeros, E. L.) (1991). Ἱστορία Γενέσεως τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Ἀθῆναι, Ἑλλάς: Δαυλός. Also, the Greek language is the language of the Bible and the language of the scientific terms. For this reason, it has so many enemies, first the Greek communists and all the anti-Greek foreigners. But, as a good American friend told me: “Greek is the language that is spoken in Paradise”.

[2] Odysseus or Ulysses (Ὀδυσσεύς) exited even the Mediterranean Sea and was wandering for ten years in the Atlantic; he went to Americas, too. (See, Homer’s Odyssey). Also, see, Jim Allen, “Greeks in Mexico and the ‘New World’”, http://www.atlantisbolivia.org/greeksinmexico.htm

[3] See, European Union. http://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/greece_en

[4] See, Blum, J., Cameron, R. & Barnes, T. G. (1970). The European World: A History, (Second Edition), Boston, U.S.A.: Little, Brown and Company, p. 10.

[5] There is some hope, if Greek will wake up. The populist leaders did well in the European Parliament elections on May 26, 2019. See, “The result of European Elections 2019 seals the end of the business as usual era in Brussels”. https://europeansting.com/2019/05/27/the-result-of-european-elections-2019-seals-the-end-of-the-business-as-usual-era/ . In addition, see,

https://www.bing.com/news/search?q=2019+European+Elections&qpvt=2019+European+elections&FORM=EWRE

[6] Of course, this was not an empire, neither Roman, nor holy. See, Blum, Cameron, and Barns (1970, p. 18).

[7] See, “The English Revolution 1640-1660”. http://www.lovethetruth.com/books/pawns/02.htm

[8] See, THE JEWS, THE MASONS AND THE FRENCH REVOLUTION. http://www.orthodoxchristianbooks.com/articles/336/-jews,-masons-french-revolution/

[9] See, Kallianiotis, I. N. (2006). Europe’s Common Currency, Questionable Common Constitution, and

Unreasonable Allodox Expansions. Journal of Business and Society, 19 (1 and 2), 3-36. Turkey is causing so many problems, today, with ISIS, Kurds, human trafficking and smuggling of illegal Muslim immigrants to Europe, with its infiltration to Muslim Balkans (Albania, Kosovo, and Skopje), and other threats toward Greece. Then, what will it do when the fool Europeans will accept this Asian anti-Christian nation as an EU member? Further, with support from the Turkish president, Recep Tayyip Erdoğan, Albanian authorities demolish Greek properties in Himara (North Epirus). See, https://greekcitytimes.com/albanian-authorities-demolish-greek-properties-himara/ Turkey occupies the Greek East Thrace with the medieval Greek capital of Constantinople, Asia Minor, North Cyprus, a couple of Greek islands and continues to be the most dangerous nation for the peace in that unstable region.

[10] See, “The Judeo-Masonic Conspiracy”, http://judeo-masonic.blogspot.com/ and http://www.realworldorder.net/ . Also, http://theeconomiccollapseblog.com/archives/tag/global-elite . Further, http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2011/01/the-rise-of-the-new-global-elite/308343/ . Furthermore, http://humansarefree.com/2015/06/the-federal-reserve-cartel-rothschild.html . Moreover, http://humansarefree.com/2014/10/exposing-shadow-forces-behind-nwo.html . In addition, http://originaldialogue.blogspot.com/2012/10/the-eight-families-that-control-wealth.html#!/2012/10/the-eight-families-that-control-wealth.html . And http://www.plutocracycartel.net/ .

[11] See, Viault, B. S. (1990). Modern European History. New York, U.S.A.: McGraw-Hill, Inc. , pp. 244-246).

[12] Today that I am writing these words, it is May 29, 2019; the 566th dark anniversary since the occupation of Constantinople by the barbarian Turks. See, http://www.greece.org/poseidon/work/occupation/constantinople.html . Also, https://elafosdorkas.blogspot.com/2012/05/blog-post_28.html .

Further, https://rizesaiwnies.blogspot.com/2016/05/blog-post_29.html

[13] See, Viault (1990, p. 201). Of course, this dream, the liberation of Constantinople and Asia Minor (Great Idea), has never been abandoned from Greeks and their hope is its spiritual child, the faithful and wise Orthodox Russia. See, The Byzantine (Mediaeval Greek) glory in today’s Russia: https://www.youtube.com/watch?v=eqmetcn1YZk . Even the U.S. President, Donald J. Trump, said that he wants to take Constantinople and give it back to Christians.

[14] This policy is in practice even today; the “Christian” West is against the Orthodox Russia, Serbia (Yugoslavia), and Greece and in favor of the Muslim Turkey. It is a very fickle policy, which will destroy Europe, if EU leaders, under the pressure of the U.S., will accept Turkey in their European Union.

[15] See, Viault (1990, p. 249). This is the reason that there is a conflict between the Orthodox Russia and the heretic West. The Russian tsars were the protectors of the Orthodox Christianity, as it is Vladimir Putin, today.

[16] The human reason is mostly wrong, due to the fallen nature of humans. A person is always under a war with his thoughts (πόλεμος λογισμῶν), which are coming from his “enemy”. Only, when an individual will reach perfection, he might start trusted his thoughts.

[17] See, Viault (1990, pp. 219-229).

[18] The globalist, David Rockefeller, was thanking the controlled media because they obey to the dark powers’ orders to conceal their objective, the globalization (global slavery): “We are grateful to the Washington Post, the New York Times, Time Magazine and other great publications whose directors have attended our meetings and respected their promises of discretion for almost forty years. It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subjected to the lights of publicity during those years. But, the world is more sophisticated and prepared to march towards a world government. The supranational sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national auto-determination practiced in past centuries.” (David Rockefeller, Speaking at the June, 1991 Bilderberger meeting in Baden, Germany. A meeting also attended by then-Governor Bill Clinton and by Dan Quayle.) See, http://www.rense.com/general17/quote.htm Also, John Swinton, the former Chief of Staff at the NEW YORK TIMES was asked to give a toast before the prestigious New York Press Club in 1953. He made this candid confession [it’s worth noting that Swinton was called “The Dean of His Profession” by other newsmen, who admired him greatly]: “There is no such thing, at this date of the world’s history, as an independent press. You know it and I know it. There is not one of you who dares to write your honest opinions, and if you did, you know beforehand that it would never appear in print. I am paid weekly for keeping my honest opinions out of the paper I am connected with. Others of you are paid similar salaries for similar things, and any of you who would be so foolish as to write honest opinions would be out on the streets looking for another job. If I allowed my honest opinions to appear in one issue of my paper, before twenty-four hours my occupation would be gone. The business of the journalist is to destroy the truth; to lie outright; to pervert; to vilify; to fawn at the feet of mammon, and to sell the country for his daily bread. You know it and I know it and what folly is this toasting an independent press. We are the tools and vassals of the rich men [the dark powers] behind the scenes. We are the jumping jacks, they pull the strings and we dance. Our talents, our possibilities and our lives are all the property of other men. We are intellectual prostitutes.” One current proof of all the above quotes is how the world media were facing the campaign and the debates for the U.S. election in 2016; all these controlled and corrupted media (fake news) are against Donald Trump because he is not “politically correct”, he is saying the truth, he is a Christian, against abortion, and an anti-globalist populist, and the establishment (the professional politicians controlled by lobbyists and the dark powers) does not want to hear it. Of course, many are talking about “fake news”, but they do not say who is behind of these fake news that gives the orders to the puppets of the media. Behind the media are the Illuminati, as Rockefeller said, the destructive Bilderberger club, which controls them and the entire world, preparing it to accept the anti-christ.

[19] Psychology is another pseudo-science that has caused enormous problems to the spiritually weak people. See, http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2016/09/blog-post_97.html

[20] The life expectancy in Greece was very high; many people were living close to 100 years. The reason, their faith, the fasting, the food, the environment, and the innocence of the people.

[21] Through the “secret schools” (κρυφά σχολειά). The offering of the Orthodox Church, during the 400 years of Turkish occupation, is immeasurable towards the rajahs.

[22] See, Viault (1990, p. 304).

[23] See, Viault (1990, p. 304).

[24] In Italy and Spain, the conservative powers succeeded in suppressing revolutions. Greece and Belgium, as well as the Latin American colonies of Spain and Portugal, made good and just their claims to independence. See, Viault (1990, pp. 216-217).

[25] This French Revolution was the shame of France. See, http://www.marxist.com/great-french-revolution.htm

[26] A person has infinite value, but our current sub-cultures do not respect it. A South Korean student at Virginia Tech executed in cold blood 33 students, wounded others and committed suicide. (The Wall Street Journal, April 17, 2007). Since that day, this demonic behavior has become a trend in the U.S. and Europe.

[27] Sovereignty (κυριαρχία) is the exclusive right of an independent nation to have complete political (legislative, judicial, and executive) control over the area of its governance and its people. But, the “economic elite” (dark powers) does not respect any international or national laws.

[28] See, Alexander Light, “The Shadow Forces Behind the New World Order Agenda”, https://www.intellihub.com/these-13-families-rule-the-world-the-shadow-forces-behind-the-nwo/

and http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_nwo210.htm

[29] When a person leaves his country (immigrates abroad), his country does not lose only him, but his descendants into perpetuity. The loss is infinite. There are estimates that Greeks abroad are more than 100,000,000 people.

[30] See, O’Donnell, E. T. (2015). Henry George and the Crisis of Inequality: Progress and Poverty in the Gilded Age. New York: Columbia History of Urban Life, for the inequality in the U.S. and the gilded age. Then, EU became America!

[31] From Karl Marx (1818-1883) a socialist theorist. Karl Heinrich Marx (full name: Moses Mordechai Marx Levi) was born in Trier, in the Kingdom of Prussia’s Province of the Lower Rhine. He was a relative of Rothschild, too. His father, Heinrich Marx, was born a Jew but “converted” to Lutheranism, in part to advance his career as a lawyer. A man of the Enlightenment, Heinrich was devoted to Kant and Voltaire, who took part in agitations for a constitution in Prussia. Karl’s mother, born Henrietta Pressburg, was from the Netherlands, and Jewish at the time of Karl’s birth. Little is known about Marx’s childhood. From 1867-1894, Karl Marx published the three volumes of his famous book, Das Kapital (“The Capital”).As we see both the extreme socio-economic systems have been developed by the same people. They applied one in the U.S. and they impose the other in Russia through a barbaric revolution. See, “The Jewish Role in the Bolshevik Revolution and Russia’s Early Soviet Regime”. http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html

[32] Karl Marx was criticizing Adam Smith (The Wealth of Nations) that his work had been stolen from (Ξενοφῶν; 431 B.C.-354 B.C.) Xenophon (Oeconomicos) without giving credit or citing him in his book.

[33] Of course, if someone does not believe in God, he can write and say anything, but knowing the TRUTH, we cannot accept these absurdities. Darwin knows, now, the truth, but it is too late for him; it is not late for his today followers.

[34] In our days, Florida (U.S.A.) officials voted to require that evolution be taught in schools, but only if it is depicted as an unproven theory. What a joke for this fallen and controlled “empire”? (The Wall Street Journal, February 20, 2008, p. A1). We teach ignorance and we expect students to be educated and wise.

[35] For example, Nigel Farage (U.K.), Marine Le Pen (France), Matteo Salvini (Italy), Viktor Orbán (Hungary), etc. Thus, the patriots (“nationalists”) won massively. See, https://www.npr.org/2019/05/27/727293356/4-takeaways-from-the-european-parliament-election-results

[36] Psychology is really the worst anti-scientific invention in the 20th century. See, http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2016/09/blog-post_97.html . People need a spiritual father, where they can go and cleanse themselves from the contamination of the sins and to reach strength with the holy mysteries of repentance and confession. See also, Ἐπισκόπου Ἱεροθέου Σ. Βλάχου, Ψυχική Ἀσθένεια καί Ὑγεία, Γ΄ Ἔκδοση, Ἱερά Μονή Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, Λεβάδεια, Ἑλλάς, 1995.

[37] For Russian literature, the 19th century was a time of particular genius with Leo Tolstoy, Ivan Turgenev, Feodor Dostoyevsky, Anton Chekhov and others. See, Viault (1990, pp. 339-351). The true Christian-Orthodox values continue to exist among these people and many people around the world have great hopes for Russia’s contribution to the divided, heretical, anti-Christian, atheist, and ignorant world. There is some hope to the new U.S. president, Donald Trump, who is anti-globalist, too. But, the complexity in the U.S. market oriented and judiciary system is so high that makes its future difficult. Even we saw an FBI conspiracy against President Trump. Then, it is obvious, who is controlling these secret services. All are controlled by the dark powers, who have abolished democracy. (Fox News, December 13, 2017).

[38] See, Viault (1990, p. 236).

[39] See, “The June 23, 2016 United Kingdom European Union Membership Referendum. https://en.wikipedia.org/wiki/2016_United_Kingdom_European_Union_membership_referendum

[40] See, Viault (1990, p. 237). Also, O’Donnell (2015).

[41] Actually, both these systems were developed and imposed by the dark powers to the poor citizens of West and East.

[42] See, Viault (1990, pp. 269-280). The mixed socio-economic systems have been proved to be more humane and in favor of the social welfare of all the citizens.

[43] In the West, people work and just pay interest, taxes (the worst of all is the property tax, κεφαλικός φόρος), and insurance. Their wealth and savings are imaginary because they belong to banks and governments.

[44] A judge, Colleen Kollar-Kotelly (a Bill Clinton appointee), blocked President Trump from implementing a ban on transgender individuals serving in the military. (The Wall Street Journal, October 31, 2017, pp. A1 and A3).

[45] The dirty politics of the anti-Greek Klemens von Metternich. See, https://oimaskespeftoun.blogspot.com/2018/05/1819-1821-8.html . Also, “Ιερά Συμμαχία”. https://www.academia.edu/16200966/_%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1_

[46] See, “Truth and lies about the break-up of Yugoslavia: Forget Milosevic, this was a US operation from start to finish”. https://fbreporter.org/2015/02/28/truth-and-lies-about-the-break-up-of-yugoslavia-forget-milosevic-this-was-a-us-operation-from-start-to-finish/

[47] See, Viault (1990, pp. 373-374).

[48] See, Viault (1990, p. 374).

[49] There are many people, who have said that this was the dream of Hitler, after his victory during WWII, and his plan for occupation and control of the entire Europe. In modern times the term Germanic peoples (Gothic) occasionally has been used to refer to ethnic groups, who speak a Germanic language and claim ancestral and cultural connections to ancient Germanic peoples. Within this context, modern Germanic peoples include the Norwegians, Swedes, Danes, Icelanders, Germans, Austrians, English, Dutch, Afrikaners, Flemish, Frisians, Scots language speakers and others. See, Minahan, James (2000). One Europe, many nations: a historical dictionary of European national groups. Greenwood Publishing Group. p. 769. Also, see, Pavlovic, Zoran (2007). Europe. Infobase Publishing. p. 53. Further, see, “Germans”. Columbia Electronic Encyclopedia. Columbia University Press, 2013.

[50] U.K. tries for three years to leave the EU and the dark powers do not allow the country to be released from this undemocratic structure, the EU. See, https://www.gov.uk/government/topical-events/eu-referendum/about . Also, Nigel Farage says he will start a new political party to run in EU elections if Article 50 extended as he warns Remainer MPs are plotting to overturn Brexit. https://www.dailymail.co.uk/news/article-6607009/Nigel-Farage-says-start-new-political-party-Brexit-delayed.html

[51] See, “Europe must not bow to U.S. spending demands on NATO: EU’s Juncker”. http://www.reuters.com/article/us-nato-defence-eu-idUSKBN15V31F?utm_source=Active+Subscribers&utm_campaign=5895ecc5da-MR_02172017&utm_medium=email&utm_term=0_35c49cbd51-5895ecc5da-64233369

[52] The liberals in the U.S. are against the company “Chick-Fil-A” because its owner is Christian and he closes the store on Sundays. God bless him. Europe and even the Orthodox Greece do not have these kinds of business owners. Shame on them. See, “Liberals, Are in Agony: Chick-fil-A Restaurant Owner Does the Unimaginable to his Employees”. https://www.rightjournalism.com/liberals-chick-fil-owner-employees/ . Also, “Liberal columnist: Boycott Chick-fil-A because it’s ‘creepy’ and Christian”. https://www.lifesitenews.com/news/liberal-columnist-new-yorkers-should-boycott-chick-fil-a-because-its-creepy

[53] The Hellenic-Orthodox civilization ought to be against the servitude of the deceived globalization and to turn away from anyone, who is in favor of this human enslavement. The Greek Orthodox Church has to leave the World Council of Churches (WCC) and to stop the ecumenistic dialogue with the heretics of Europe and go back to the traditions that it had before 1920. See, https://www.oikoumene.org/en/

[54] The Conservative Prime Minister, Edward Heath, took the U.K. into the EEC in January 1973 after President de Gaulle of France had blocked U.K. membership twice in the 1960s. This brought EEC membership to nine.  In a referendum in 1975 the U.K. electorate voted to stay in the EEC under renegotiated terms of entry. See, http://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/legislativescrutiny/parliament-and-europe/overview/britain-and-eec-to-single-european-act/ . And they voted to leave the EU in Summer 2016. See, https://www.theguardian.com/politics/eu-referendum Also, http://graphics.wsj.com/brexit-uk-referendum-live-results/ . Further, http://www.nytimes.com/interactive/2016/world/europe/britain-european-union-brexit.html?_r=0

[55] See, 2019 European Parliament election in Greece. https://en.wikipedia.org/wiki/2019_European_Parliament_election_in_Greece

[56] The May 2019 European Parliament elections proved this. See, “4 Takeaways From The European Parliament Election Results”. https://www.npr.org/2019/05/27/727293356/4-takeaways-from-the-european-parliament-election-results See also, “European elections 2019: Power blocs lose grip on parliament”. https://www.bbc.com/news/world-europe-48417744

[57] A special counsel Robert Mueller is “working” for 3 years, spending $40,000,000 (taxpayers money), to prove that the President obstructed justice and Russia had interfered in the 2016 U.S. elections. These people are very dangerous for our traditional democratic system. Special counsel Robert Mueller said if he had confidence President Trump didn’t commit a crime, he “would have said so,” suggesting in his first public remarks on the Russia investigation that it was Congress’s job to formally accuse a sitting president of wrongdoing. (Sic). Mr. Mueller’s comments on May 29, 2019 squarely put the task of assessing Mr. Trump’s conduct in the lap of a Democratic-controlled House that is divided over whether to open an impeachment inquiry. Mr. Mueller said charging the president with a crime was “not an option” because of Justice Department rules. “The Constitution requires a process other than the criminal-justice system to formally accuse a sitting president of wrongdoing,” Mr. Mueller said in brief remarks at the Justice Department about his nearly two-year-long investigation into Russian interference in the 2016 presidential election. “Under longstanding department policy, a president cannot be charged with a federal crime while he is in office. That is unconstitutional—even if the charge is kept under seal and hidden from public.” See, https://www.wsj.com/articles/mueller-to-make-first-public-comment-on-russia-probe-11559137275

[58] See, “European Parliament 2019 Election Results”. https://www.bloomberg.com/graphics/2019-european-parliament-elections/

,

Σχολιάστε

EUROPEAN UNION: THE DESTRUCTION OF EUROPE AND THE DECEPTION OF THE GREEKS

European Union:
The Destruction of Europe and the Deception of the Greeks

by
Dr. John N. Kallianiotis
University of Scranton

«Ἐν ὁδῷ ταύτῃ, ἧ ἐπορευόμην, ἔκρυψαν παγίδα μοι».
Ψαλμός ΡΛΑ´ [141]

 1. Introduction

Europeans make up Europe, its long history, and its value system; but lately, some anti-European powers made (generated) the European Union, that we do not know its true motives. Today, this old Christendom does not comprise these unique societies, nations, and indigenous civilizations any more. Today, this previous Christendom has become a liberal and completely controlled, anti-Christian Eurostan. Today, we may formulate and embrace as many philosophies, theories, economic systems, “scientific” studies, and compile as many timetables or lists of significant events (mostly wars and conflicts in Europe that the Illuminati were generated them) as we wish to help young people understand the past and proceed to a “common” future.

But, the true knowledge is that we must always return to the simple reality that native people (individuals) are at the foundation of every European nation and each one of them is distinguishable because of the homogeneity of its own people. These people in any country have given everything they owned to improve their lives and the lives of their descendants and we cannot ignore them. Can we ignore Leonidases,[1] Socrateses, Platos, Aristotles, Pericleses, Alexanders, Caesares, Constantines, Charleses, Louises, Makrygiannises, and others? They are tied to the events of their times and to the European history because of their contribution to European moral and Christian civilization. It is necessary to give the humanistic view of European civilization by taking into consideration people individually and sovereign nations independently. But, it is obvious that there is a struggle between good and evil because the second tries to deceive Europeans with all its means. Of course, the results of this battle are known to every prudent man.[2]

2. The First Dramatic Results of European Integration

In the current short work, the recent history of Europe and the suspicious motives for its integration and some theories were presented that prove the deception of all Europeans and the complete destruction of Greece. The two world wars of the twentieth century (their objective was a forceful integration with military occupation), with their accompanying horrors, did much to undermine the faith in the True God (Christianity) and the faith in the inevitability of human progress that was an influential legacy of the fifteen thousand years old European (Greek) history. This war against Christianity and Christians in Europe is going on since 33 A.D., but became sever after 1640 A.D. and 1789 A.D.; and the last 62 years they unmasked their plans for the global control (globalization) with the creation of the European integration (economic and political occupation). Furthermore, while advances in science and technology greatly improved the material quality of life, they also increased all kinds of corruption and perversions, the uncertainties, and threats confronting humanity because their foundation is atheism or even worse, a war against Christ. As a consequence of these experiences of the twentieth and worse the twenty-first century, philosophy, religion, politics, literature, arts, and education in general, became increasingly more diverse in their consideration of the human experience in this troubled age (the age of integration, globalization, and apostasy).[3] Europe is a continent with many sovereign nations, which have their own history, civilization, dogmas, freedom, and values, but also something in common, their Greek-Christian foundations.

Greece with her Ancient colonies, Alexander the Great’s expedition, the divine Greek language, and missionaries is the civilizer not only of Europe, but of the entire world and must be respected because every nation owes to Greece its civilization.[4] Greeks are the chosen people![5] For their values, Europeans are fighting for thousands of years. Then, how will it be possible for them to surrender these values to a supranational organization (like the EU and the EMU, controlled by the Illuminati)? Each one of these nations is unique and they should not be unified because common public policy and uniform culture cannot apply to them. It would be better if these countries will be independent and have only some interdependence and cooperation among themselves, depending on the similarities, common dogmatic beliefs, and the degree of homogeneity that they have. For example, all Orthodox Christian nations to have a closer relationship among themselves. With the current structure, of common policy, rules, regulations, currency, or anything else, it does not seem to work and the cost of all these efforts exceeds their benefits. The worst of all is the common Euro-Constitution (Treaty of Lisbon), which undermines and abolishes the member-nations’ Constitutions. The conclusion is obvious; this union is just a monetary and controlled political (without common foreign and defense policy) union with a very uncertain future for its member-nations because it just follows the orders from the dark powers for the global control of the advanced Europeans. We saw their disagreement and exploitation during the debt crises of its Euro-zone members.[6] We wait to see their reaction during Turkey’s accession; but, it will be too late for any reaction if this non-European Muslim overpopulated country become an EU member. Terrorist attacks in Madrid, London,[7] Barcelona, Bilbao, Denmark, Warsaw, France, Brussels had made Europeans believe that these Muslim aggressions are threatening European civilization.[8] Then, the accession of an Asian Muslim country (Turkey) in the EU will overturn the entire European philosophy of this union.[9]

European citizens, as it has been observed, do not trust the EMU, the EU, its institutions, and their own governments, which would be very difficult for the union and its citizens to cooperate and coexist for a very long time. We see the “yellow vest” demonstrations in Paris for many months requesting the resignation of Emmanuel Macron. Many Europeans believe that decisions are taken by various unofficial agencies (the dark powers) outside of the union and then, they are endorsed through more official consensus-making agencies, like the OECD,[10] IMF, NATO,[11] U.N., WTO,[12] and other institutions, again non-European.[13] In other words, they feel unsecured, unprotected, and the worst of all, betrayed by their own national governments.[14] Even, Czech President Klaus assailed the controlled EU as undemocratic and said it should halt further centralization of powers.[15] Also, the Hungarian Prime Minister, Viktor Orban, said that “today, there is not even a single European nation, including Hungarians, that are free. … Even, you cannot say the truth, the truth is prohibited. … Europe is threatened by millions of illegal immigrants that are coming, here. … Globalization will destroy the countries-nations in Europe.”[16] Consequently, the future of this union is very uncertain[17] and we wish to collapse and breakdown for the benefits of Europeans and for all the world. Since January 1, 2005, there are no restrictions on imports from China. This will destroy all manufacturing and retail industries in the EU.[18] Then, if the EU does more harm than good, it should be abolished and it must be eliminated as soon as possible.

III. The Discontent of Europeans

In today’s Europe there is an iconoclastic, modernist,[19] liberal, globalist, and corruptive tendency, based on lies[20] (“politically correctness”), which is a feature that the European thinkers try unsuccessfully to unite its 28 (now, 27 because U.K. tries unsuccessfully to leave the EU) so far, nations and 510 million people.[21] This is superfluous, preposterous, and impossible. We need a return to the fundamentals, to the fellow man, to his freedom, and to do it successfully involves a return to the teachings of ancient Greece, to the reveal Truth (Λόγος), to the achievements of Byzantium, and to the revelations that have been preserved by the traditional Orthodoxy.[22] How with only a common currency, the euro, they would unite an ethnologically fragmented, and spiritually divided Europe, whose centers, societies, and economies are completely different than that of the heterodox Brussels.[23] EU is pressing its member-nations to make their budget deficit from 3% of their GDP to surpluses in the middle of a severe recession, and the poor citizens are paying very high taxes and they are facing reduction in their salaries, pensions, and other fringe benefits. For these reasons, even Germans, Dutch, and Italians wanted to leave the Euro-zone.[24] Italy was planning to consider a referendum in Fall of 2005 and if people would vote “NO”, it would abandon the EMU and go back to its old liretta.[25] But, they did not allow them to have the referendum. Who knows what the pressure was?

European industrial nations (Germany, France, England, and others) can with the instigation of the bankers to create conflicts among nations (i.e., Imia in Greece and violations of Greece borders by Turks) and to sell their weapons by lending money to the poor nations to buy their military equipment and improve the manufacturing of the corrupted and unhesitating nation-producers and their economic growth, plus the bribery and crimes that they generate in different governments.[26] Germany alone has profited €100 billion by the Greek economic crisis.[27] Without investments in sustainable developments, without increases in domestic productions and reductions in imports, every EU nation will lose the competitiveness race, as it has happened with the Euro-zone member-nations, due to the overvalued common currency. Even today (beginning of 2019), the EU economic data are very disappointing. The Euro-zone ones are catastrophic. The economies need an independent mixed expansionary economic policy (fiscal, monetary, and trade). The neo-liberal controlled EU policies are against a healthy growth policy and people and nations are in devastation. Privatizing Europe cannot solve the European crises, but generates permanent crises, which will affect negatively all the future generations.[28] The global uncertainty, the deregulation of financial markets, the integration of unequal and different nations, the sell-offs of the SOEs, the private monopolists (no one respects the anti-trust laws anymore, even the liberal courts),[29] the corruption in business and politics (corporations do not pay taxes),[30] the illegal migration,[31] and the other domestic problems, due to the inhumane globalization and undemocratically imposed integration are going to change our socio-economic system for ever (our values have been ousted and many economic laws do not hold anymore and we have to bail out all “their” untrustworthy banks and other businesses). The only prediction that we can do for the future, after the current worst global recession[32] and the European debt crises and depressions, is that this new liberal economic system, “globonomics”, will be the last in our socio-economic history, except if we will decide to go back to a value oriented system. The discontent of Greeks is enormous and justifiable with these anti-Greeks and atheists in Greek governments since 1974.

These innumerable corrupted people in Brussels, in financial markets, in institutions, and in governments (the originators of the European crisis) need some knowledge in value-oriented welfare economics, business ethics, morality, and knowledge of Truth. The current crisis was not an economic one, but a very well planned for a long time moral, ethical, social, spiritual, educational, and political crisis, which was expected by every prudent person after all these mistakes (liberalism,[33] immorality, illegitimacy, perversion, disrespect, atheism) that were made since 1960s. But, loss of confidence in the EU, Euro-zone, and in the global financial system can rarely be restored.[34] Very likely, a new system will be needed, with a new humane foundation that can engender new confidence. This century can be called as the century of misinformation (the big lies from the “fake news”) because the media are completely controlled and their “news” are just propaganda constructed inside conference rooms. We wait to see what will be their next steps. We have to educate and awaken the citizens, as it happened in the U.S. with the last elections in November 2016, so they could become active citizens and go back to their indigenous traditional values, otherwise there will be no hope. Allowing the corrupted (puppet) politicians to sell Europe’s soul would be the worst mistake in European history.[35] Greeks must vote against these anti-Greek and anti-Christ political parties that are in Parliament, today, for the next elections.

Further, these unreasonable privatizations (especially for Greece) are part of the austerity measures that the Troika has imposed and continues to enforce more restrictions and cuts from all the sectors of the economy on the indebted nations, which prolongs the crisis and made the recession worse. Tsipras said that Greece is out of the memoranda since Summer 2018; of course, it is not true. They wanted to test the citizens’ reaction, regarding these imposed rules for their “planned” first global financial crisis, which caused the debt crises in EU, and the Greek Parliament passed a law, with which it was hoped the country will raise about $50 billion over the next years from privatization. Lenders have put Greece’s public wealth as collateral for their loans.[36] The servile Greek governments had to pass these measures to qualify for the next installment of emergency loan from the Quartet [IMF, ECB, European Commission, and the European Stability Mechanism (ESM, the EU’s bailout fund)] to finance her current expenses (government spending) instead of declaring bankruptcy and leaving the Euro-zone. In the future, these loans with an extremely high interest rate will have to be paid back.

There is only one place, from where the government can attain revenue and that is from tax payers (the middle class because wealthy individuals and businesses do not pay taxes). But, the economy was in a deep recession and with all these austerities, there was no growth, so the disposable income was falling every day. Thus, there is no way for the tax revenue to increase because the personal income is very low, due to reduction in salaries and wages and they put high property taxes and VAT, too. For this reason, the country needs its own central bank and national currency to monetize its budget deficits and public debt; along with tax increases only after the end of the recession. There is no need for any privatizations (expropriations of the national wealth), if it has been anything left from the previous and current privatizations. Also, now that the stock market is so bad (assets are underpriced), the sales of the SOEs will be at very low prices, which is prohibitive. Then, privatization must be avoided completely during this period; but, even the new leftish government of SYRIZA, that was expected to “tear the memoranda”, was submitted to the new Quartet and to dark powers and is acting against Orthodox Russia and the same anti-Greek way, as the previous ones.

4. Conclusion

There is no need to make any pessimistic predictions, but what has happened to the major European civilizations and historical processes in the past is over by now. The past successes have been removed from the EU and there is no chance of a repeat in the future. Europe became the first experiment of the current inhumane globalization. There will be no new “golden century”, “cultural era”, “Christian Europe”, and no “new European age”. The most of the decisions in Europe are made today by non-Europeans (the globalist dark powers). A major and fatal mistake for Europe!.. This current and worse, the future poor secular Europe was once coterminous and synonymous with Christendom and now is a post-Christian and neo-pagan (even worse) mixture of lost people. Greeks opposed this down (negative) trend of Europe and they must leave EU as soon as possible. The situation, today, in Europe is similar to the one that existed 2000 years ago, during the Roman Empire. Consequently, the objective of the EU has been satisfied; they created the “New Roman Empire”. Now, it is time for its fall. The corrupted establishment, which is exploiting people for many decades[37] and has only one objective, globalization, was in trouble in the Davos meeting in January 2017.[38] We hope people all over the world to wake up and act accordingly, as it happened in Greece (referendum in July 5, 2015), England (referendum and Brexit, June 23, 2016), and the U.S. (November 8, 2016 elections). During the forthcoming European elections in May 23 and 26, 2019, all these puppets of the current European Parliament must be voted out.

Lastly, we (especially Greeks) must be aware that we are undergoing changes in our financial, economic, geopolitical, cultural, political, technological, spiritual, and risk contexts and we must be sensitive and act with attention to these inhumane changes. Christian Orthodox Russia is not an enemy of the west; the controlled heretic and atheist west is actually an enemy for Russia and the rest of the world. Atheist and Muslim Asia may be proven to be a future “enemy” for the entire west, the EU and the U.S. With the new President in the U.S., Donald Trump, there is some hope for Europe and the entire world because he has some values different than the corrupted establishment of professional ignorant politicians.[39] We cannot be opportunists and we cannot be danger-speakers, but realists, altruists, humanists, and truthful. “From the start, the construction of Europe was an extravagant political idea designed to imprison the nations of Europe into an ‘ever closer’ union of states.”[40] The best choice will be to reassess the need to move forward with the union or to hold back. Holding back might preserve whatever remains of each nation’s sovereignty and culture. We do not need any type of integrations or common currency and of course we do not want to have a supra-nationality, as a minority of people (and they are non-Europeans) believes, but it has louder voice, powerful control, and global influence than the majority. In recent years, citizens of Greece, Europe, and of the U.S. have shown their disappointment in and apprehensions for whom to vote.[41] They try to elect the least evil in their questionable, immoral, and deceptive “democracies”. The elected representatives are unable to act in favor of their countries’ interest. Their corruptive practices have become a national way of life. In EU there are different Europeanized domestic parties that all have the same beliefs and objectives, to ignore their countries;[42] and they have created a class of citizens through favoritism and job offering to them that these voters support and fight for these parties.

Territorial changes and political upheavals, as well as a public sense of lost identity and a public loss of faith in the government and all their leaders have become citizens’ everyday problems. Euro-communism is doing relatively better in EU (and in Greece these atheists anti-Greece traitors are in government for four years terrorizing businesses, universities, individuals, neighborhoods, and recently they betrayed the Greek Macedonia by offering it as a prey to Skopje) than in Russia, now. All these can have a profound negative effect on individual member-nations and on the current interdependence between the EU and its members. But, the current problem is to send the corrupted politicians to their homes, to recover from the financial crisis and its recession with pro-Greek policies, and to send illegal immigrants and foreign anarchists back to their countries of origin, which seems as a very long process. Of course, Greeks have a big obligation towards their history and ancestors, who have created their civilization, the Hellenic-Orthodox one (συμπόρευσις Ἑλληνισμοῦ καί Ὀρθοδοξίας), which is unique on earth for those who have cultivated their intellect and are able to do objective comparisons. Greeks have no right to be like the rest of the Europeans because they have the obligation to be perfect. God gave to them the ancient moral philosophers and the revelation in their language. These obligations are enormous and their destiny is to reach perfection and enlighten the rest of Europe and the world. Καλήν Τεσσαρακοστήν καί Καλήν Ἀνάστασιν!

 

[1] “A little of Leonidas lies in the fact that I can go where I like and write what I like. He contributed to set us free.” William Golding, The Hot Gates. Also, for us, as Europeans, we must respect the European history and tell them in Brussels: «Ὦ ξεῖν’ ἀγγέλλειν [Βρυξέλλαις] ὅτι τῇδε κείμεθα τοῖς κείνων ρήμασι πειθόμενοι.» (“Tell them in [Brussels], passer-by, that here, obedient to their [our country’s] laws, we lie.”). The EU, EMU, and the world planners’ laws cannot touch any of the Europeans and especially, the Spartans, the Athenians, and the Macedonians.

[2] «Καί ὁ διάβολος ὁ πλανῶν αὐτούς ἐβλήθη εἰς τήν λίμνην τοῦ πυρός καί τοῦ θείου, ὅπου καί τό θηρίον καί ὁ ψευδοπροφήτης, καί βασανισθήσονται ἡμέρας καί νυκτός εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.» (Ἀποκαλ. κ΄ 10).

[3] See, Viault, Birdsall S. (1990), Modern European History, McGraw-Hill, Inc. New York, U.S.A. , pp. 565-577.

[4] Greek DNA must exist from India to Americas; from the Ancient Greek colonies, Alexander the Great expedition, and the Greeks, who survived from the barbarian Ottomans and went to West Europe and Americas. There are estimates that 100,000,000 people on earth have Greek origin. I believe that the number must be much higher. See,

http://www.schizas.com/site3/index.php?option=com_content&view=article&id=57780%3Agnorizete-tin-aksia-tis-elladas&catid=50%3Amathaino-tin-ellada&Itemid=336&lang=el . See also, John N. Kallianiotis, “The Management of Expenditures and Revenue by Alexander the Great during his Expedition to the Boundless Asia”, American Research Journal of Business and Management, July, Volume 2016, pp. 1-25.

https://www.arjonline.org/papers/arjbm/v2-i1/9.pdf

[5] «Ἦσαν δέ τινες Ἕλληνες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ. οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν. ἔρχεται Φίλιππος καὶ λέγει τῷ Ἀνδρέᾳ, καὶ πάλιν Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος λέγουσι τῷ Ἰησοῦ· ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς λέγων· ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.» (ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὑπό τῶν Ἑλλήνων), Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον, ιβ΄ 20-23.

[6] “Greece is in high debt and is borrowing hundreds of billions of euros from EU, ECB, and IMF to cover her expenditures and at the same time France and Germany, in August 2010, were made negotiations to sell to Greece weapons, which cost tens of billions. Also, we (Europeans) want to put Turkey into the EU, which will cost to Greece billions of euros. This is our wrong European policy towards our member-states.” Daniel Marc Cohn-Bendit (co-president of the group European Greens-European Free Alliance in the European Parliament). TV News ALTER, September 6, 2010. “Ireland’s total cost of fixing its banks could be €50 billion, which will rise its budget deficit to 32% of its GDP.” See, The Wall Street Journal, October 1, 2010, pp. A1 and A14. All the PIIGCS nations were and still are suffering from the adoption of the common currency, the euro.

[7] This terrorist attacks in London were from a group organization of the al-Qaeda, which claimed responsibility for explosions during morning rush hour across this city. The public transportation system was shutting down. (Bloomberg.com, July 7, 2005). But, in May 2016, they elected a Muslim mayor in the city of London (Londonstan). See, http://www.reuters.com/article/us-britain-politics-election-london-idUSKCN0XX1W4 . Thus, the City is controlled economically by Rothschild (an Illuminati) and politically by Sadiq Khan (a Muslim). (sic).

[8] TV News ANTENNA, July 11, 2005. ISIS is a serious threat for the entire Europe; but Europe has contributed to its creation. Then, it is going to pay the cost for its mistakes. The three nations that they created in Balkans, Albania, Kosovo, and Skopje (Vardarska) are also fermented Muslim extremists, who supply them to ISIS. (TV News ALPHA, March 16, 2019).

[9] Unfortunately, Bill Clinton created three Muslim nations in Europe (Albania, Kosovo, and Bosnia-Herzegovina) by going to a war against Yugoslavia in 1999. Another liberal follower (puppet) of the dark powers. This year, Alexis Tsipras a communist (anti-Christian) and Greek traitor betrayed North Greece (Macedonia) to the same people.

[10] The governor of OECD asked the Greek government to reduce salaries to young workers, to lower pensions, to increase value added taxes, and to put tuitions to public universities. (TV News ALTER and ERT, May 30, 2007). Finally, how many international dictators are the small countries having that control their national well-being? These institutions have failed completely because they have lost their objective, they became puppets.

[11] NATO has caused only problems so far because has been established to implement specific dirty objectives. The latest elections in the U.S. were very critical and very dangerous for the world peace if Hilary Clinton would have been elected as President. See, http://www.cato.org/publications/commentary/hillary-clinton-never-met-war-she-didnt-want-other-americans-fight . Now, with Donald Trump, there is hope, especially if he approaches Vladimir Putin. The unfortunate NATO cannot control even its members, when one is going against another member, like Turkey, which is threatening Greece every day and occupies North Cyprus since 1974, Eastern Thrace, Constantinople, and Asia Minor since 1453. (sic).

[12] The WTO imposes the Codex Alimentarius from 1/1/2010 to all its country-members. Ὁ κώδικας θά στιγματίζει ὡς παράνομη κάθε παρέκκλισι ἀπό τά «ἐπιτρεπόμενα», εἴτε πρόκειται γιά παραγωγή, π.χ., καλλιέργεια κήπου, εἴτε γιά ἀπλῆ κατανάλωση, εἴτε γιά ἐμπόριο καί θά τά διώκει.   … Οἱ χῶρες πού θά τολμοῦν νά κωλύουν τήν ἐλεύθερη εἰσαγωγή αὐτῶν τῶν μεταλλαγμένων προϊόντων, τῶν ζώων καί τῶν ἐπεξεργασμένων τροφίμων θά διώκονται μέ οἰκονομικές κυρώσεις. … Ἰδού, λοιπόν πώς θά δημιουργηθοῦν τά τεράστια μονοπώλια τοῦ Ἀντιχρίστου. Ὅπως ἀκριβῶς λέει ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος. Θά τόν προσκυνᾶμε καί θά ζητᾶμε τήν σφραγῖδα του, γιά νά μᾶς δίνῃ νά τρῶμε. Ὅρα, Βοανεργές, Ἀρ. Τεύχους 45, Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2009, σσ. 90-91. Also, the WTO said $20 billion in loans to Airbus from EU governments to develop the A380 passenger jet and other models were an illegal export subsidy. (The Wall Street Journal, March 24, 2010, pp. A1 and A10). Americans are becoming more hostile to free trade. In a poll, 53% said free-trade pacts hurt the U.S. (The Wall Street Journal, October 4, 2010, pp. A1 and A2). We hope, the new U.S. President, Donald Trump, to make some changes for all these forerunners of the anti-Christ, but it is very difficult because they are in control since the French Revolution (1789).

[13] “Opinion polls regularly showed that most national groups were proud of their nationality, satisfied with their own traditions and had little desire to abandon their particular ways of life.” See, Tipton, Frank B. and Robert Aldrich (1987b), An Economic and Social History of Europe from 1939 to the Present, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, U.S.A., pp. 197-198).

[14] “There are today vast areas of the world where the autocracy of a Persian monarch like Xerxes is far exceeded by modern tyrannies. Even the self-perpetuating bureaucracy of our modern Western, self-styled ‘democratic’, world would have seemed to the Spartans who died at Thermopylae an unacceptable thing.” See, Bradford, Ernle (1980), Thermopylae the Battle for the West, Da Capo Press, Cambridge, MA, U.S.A., p. 147).

[15] See, The Wall Street Journal, February 20, 2009, pp. A1 and A11.

[16] See, “Our Enemy is the Fanatic Globalism of Brussels” («Ἐχθρός μας εἶναι ὁ Φανατικός Διεθνισμός τῶν Βρυξελλῶν», Βοανεργές, (Voanerges), Issue 88, November-December 2016, pp. 56-59.

[17] Joseph Stiglitz said that “The single currency was under intense pressure and may not survive.” Telegraph.co.uk, October 2, 2010.

[18] In Greece, during the year 2004, there were 5,000,000 pairs of shoes imported from China at the cost of €7 each. The entire shoe industry is going bankrupt in Greece and 2,500 small firms went out of business in 2004. (TV News MEGA, December 21, 2004). The Chinese Prime Minister visited Greece and he said that he will buy Greek government bonds and he will support euro, too. (TV News ALTER, October 3, 2010). Nothing of these happened and 24,330 businesses went bankrupt in Greece from January 1 to September 30, 2016. (TV News ALPHA, 10/3/2016).

[19] Modernization started with the industrial revolution and has contribute to the social welfare through science, policies, economics, education, and others, but at the same time has caused serious problems, like, urbanization, creation of new social classes, migration, poverty, exploitation, organized crime, abandonment of values and introduction of mass culture, atheism, liberalism, ignorance, consumerism, state bureaucracy, imperialism, human trafficking, slavery, total wars and lately, corruption, perversion, and all kinds of illegitimacies and abnormalities. See, Davies, Norman (1998), Europe: A History, Harper Perennial, New York, N.Y., U.S.A., p. 1293.

[20] «Ἡ πλεονεξία ἔφερε τό ψεῦδος, καί ἡ μέν ἀλήθεια ἀπωλέσθη, τό δέ ψεῦδος βασιλεύει καί εἰς αὐτό πείθονται πάντες.» (Ὅσιος Νεῖλος ὁ Μυροβλύτης).

[21] See, Eurostat, Yearbook 2006 (where EU-15 has 385 millions, the new EU-10 has a population of 75 millions, and the last two members 30 millions). https://www.statista.com/statistics/253372/total-population-of-the-european-union-eu/

[22] Lately, there is a tremendous propaganda (opened war) against the Traditional Church of Greece, Church of Russia, and the Patriarchate of Jerusalem (the other Orthodox Churches of the East) by the controlled media and the dark powers. See, TV News, MEGA, ERT, and ANTENNA January and February 2005. Also, it took place a pseudo-synod in Greece in June 2016, which was against Traditional Orthodoxy and in favor of ecumenism spiritual globalization (atheism). Even pope John Paul, during his visit of Greece in 2001, asked for forgiveness because of the crimes that the Latin church and the West have committed to Greeks. (TV News ERT, October 16, 2007). But, they continue with the same behavior, their heresies and their proselytism. Even they try to deny the miracle of the Holy Fire from the Holy Sepulcher in Jerusalem. (TV News ANTENNA, March 18, 2019).

[23] Of course, they have other means in their disposition, money, propaganda, power, force and a new European army in progress (διά πυρός καί σιδήρου). NATO is also very supportive and is extended to all Balkan nations; the dark powers are very happy to support the plan, which satisfies their ultimate objective, the global integration. See, Trump’s speech in Cincinnati (December 1, 2016). http://video.foxbusiness.com/v/5231592771001/#sp=show-clips

[24] Margaret Thatcher had said that she denied to surrender its country to the EMU. «Γιά μένα εἶναι τιμή ἡ ἀπόριψί μου ἀπό τήν Λέσχη Μπίλντερμπεργκ (Bilderberg club). Ὅποιος δεχθῇ νά παραδώσῃ στήν Λέσχη τήν αὐτοκυριαρχία τῆς Χώρας του, εἶναι ἐκλεκτός, ἀλλιῶς ἀπορρίπτεται… Θέση τῆς Λέσχης εἶναι νά ὑποβαθμιστοῦν τά Ἔθνη καί νά ὑπάρξῃ μία Νέα Παγκόσμια Τάξη Πραγμάτων, ἀλλά θά ἀποτύχουν. Μέ παραμέρισαν γιατί ἀρνήθηκα νά παραδώσω τήν κυριαρχία τῆς Βρετανίας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, πού ἀποτελεῖ τό ἀπαραίτητο βῆμα τῆς Λέσχης γιά τήν δημιουργία μιᾶς Παγκόσμιας Κυβέρνησης…» (δήλωση τῆς πρώην πρωθυπουργοῦ τῆς Βρετανίας Μάργκαρετ Θάτσερ στήν ἐφημερίδα The Spot Light, July 10, 1995). Ὅρα, Βοανεργές, Ἀρ. Τεύχους 45, Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2009, σ. 93.

[25] TV News MEGA, July 11, 2005.

[26] These politicians and individuals, who are involved in these briberies and other illegal agreements must go to jail and their assets must be confiscated because they are responsible for the current debt crisis in Greece and in Europe. For example, in Greece, one of them was Akis Tsochatzopoulos, See, “Ex-Minister in Greece Is Found Guilty in Bribery Case”, http://www.nytimes.com/2013/10/08/world/europe/greek-ex-minister-is-convicted-in-bribery-case.html, and a second Yannos Papantoniou. See, Greek Lawmakers OK Probe into Former Defense Minister Papantoniou, https://www.thenationalherald.com/156681/greek-lawmakers-ok-probe-former-defense-minister-papantoniou/

[27] See, http://www.mirror.co.uk/news/world-news/germany-profited-100billion-euros-greek-6229502

[28] See, https://www.tni.org/files/download/privatising_europe.pdf . See, also, John N. Kallianiotis, “The European Debt Crisis and the Imposed Privatization of the Public Wealth”, in Privatization: Policies, Developments and Challenges, edited by Amelia Hansen, New York: Nova Publishers, June 2016, Chapter 1, pp. 1-70.

[29] The EU levied a record €1.06 billion ($1.56 billion) fine against Intel in May 2009, alleging the computer chip giant abused its dominant position in the microprocessor market. (The Wall Street Journal, September 22, 2009, pp. A1, B1, and B6).

[30] Corporations and wealthy individuals paid no taxes. Companies have become all too astute at paying for loopholes, which allow them to shift profits abroad, or move their gains (on paper) to foreign low-tax/no-tax nations (in Switzerland, Luxemburg, and off-shore centers). Anyone who is serious about closing the budget deficits should consider the changes in what corporations pay in taxes, which will reduce the debts of the governments. The EU ordered Starbucks and Fiat Chrysler to pay back taxes. (The Wall Street Journal, October 22, 2015, pp. A1 and B2). In addition, individuals are paying taxes on their gross personal income []. Businesses are paying taxes on their net revenue []. This tax system is unfair, unethical, anti-economic, and anti-social (inhumane). The worst is the unethical property tax (κεφαλικός φόρος).

[31] Greece has flooded with millions of illegal (Muslim) immigrants and refugees, which will cause serious safety and security problems for the Greek citizens. Greece as a Christian Orthodox nation, which has suffered by the Muslim invasions since the 7th century A.D. and its 400 years of occupation by these barbarians has to have zero acceptance policy for Muslims. The entire Europe has a very serious problem with all these millions of immigrants from Asia and Africa, who have terrorized with their continued attacks the unprotected and abandoned Europeans. This situation is a well-planned phenomenon to destroy Christian Europe. European leaders are also responsible for the crises that were created in Middle East and North Africa. Who gave to them the right to assassinate their leaders and to invade their countries?

[32] We have to do something to right the sinking ship of the economy (as opposed to the neoconservative plan of letting it fix itself with a few business tax cuts). The first priority are humans (citizens of the country) and then, the other secondary objectives (economic philosophies, international obligations, allies, agreements, international institutions, markets, “global warming”, etc.) can wait or can be reconsidered.

[33] What a frightful plague are those ignorant liberals (the puppets of the devilish Illuminati)! We see their reaction and position towards all global issues the last years.

[34] See, http://www.politico.com/agenda/story/2015/07/9-myths-about-the-greek-crisis-000131

[35] See, http://roarmag.org/2014/07/greece-privatization-resistance-movements/

[36] See, http://www.politico.eu/article/greek-privatization-doomed-to-fail-eurozone-creditors-bail-out/

[37] In March 2017, the EU completed 60 years of control, deception, and destruction of the Christian Europeans. European leaders met in Rome to celebrate this anniversary. See,

https://www.nytimes.com/2017/03/24/world/europe/eu-is-turning-60-and-searching-for-something-to-celebrate.html Also, http://www.bing.com/videos/search?q=european+leaders+met+in+rome+to+celebrate+the+60+anniversary&qpvt=European+leaders+met+in+Rome+to+celebrate+the+60+anniversary&FORM=VDRE

[38] See, World Economic Forum Annual Meeting, 17-20 January 2017.

https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-01-18/lagarde-urges-wealth-redistribution-as-dalio-warns-on-populists . Also, https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2017#

[39] At least, President Trump is a Christian and a patriot, against the terrible sickness of globalization. See, President’s Donald Trump Speech at the Heritage Foundation, on October 17, 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=owRC0rN6oWk. Also,

https://www.youtube.com/watch?v=-kX3TpC8xCE . Unfortunately, it is difficult even for a U.S. President to pursue his agenda because the dark powers are in control of the entire West.

[40] Serfaty (1996, p. 75) tells us a big truth without wanted to say it. See, Serfaty, Simon (1996), “Decisions for Europe Fragile State of the Union, A Union of Fragile States” in The US and the EU: Economic Relations in a World of Transition, edited by Norman Levine, University Press of America, Inc., Lanham, Maryland, U.S.A., pp. 75-92.

[41] This is common in every day discussions because the U.S. had presidential elections on November 4, 2008, EU had European elections on June 7, 2009, and Greece had national elections on October 4, 2009. There was a lot of hope by Europeans on the new U.S. president, Barack Obama, but lately, his policies proved that he could not do anything different; everything is controlled by the dark powers. During the European parliament elections, the turnout in Greece was 52.63% and for the entire EU was only 42.94%. Only populist leaders, as we saw after 2016 U.S. elections with President Trump, can change voters perception

[42] In Greece, the most of the political parties (Communists, Socialist, and centrists-N.D.) have the same ideology; are just agents of the “new age” movement. Thus, they are very dangerous for the country.

Σχολιάστε

Η ΜΕΙΖΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΑΤΗ

Ἡ Μείζων ἐκ τῶν Μεγίστων Ἱστορική Ἀπάτη

ὑπό
Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Scranton

«Ἐξεχύθη ἐξουδένωσις ἐπ’ ἄρχοντας αὐτῶν,
καί ἐπλάνησεν αὐτούς ἐν ἀβάτῳ καί οὐχ ὁδῷ.»
Ψαλμός ρϛ΄(106), 40

.                 Οἱ σκοταδισταί Illuminati («Πεφωτισμένοι») ἐξηπάτησαν εἰς τό παρελθόν ἅπαντας τούς λαούς τῆς δύσεως διά τῆς ἐπιβολῆς τῆς διαρκοῦς δουλείας τούτων, λέγοντές τους ὅτι, τώρα εἶσθε πλέον ἐλεύθεροι μέ τήν συμμετοχήν σας εἰς τήν ἐπανάστασιν καί τήν ἀποκήρυξιν τῆς Βασιλείας καί τήν θανατικήν καταδίκην τῶν Βασιλέων σας. Μέ τό ἐπίπλαστον σύνθημα (ἀπάτη) τῆς δῆθεν «ἐλευθερίας» (φιλελευθερισμόν, Liberté, égalité, fraternité καί liberty) οἱ Ἰακωβῖται (Jacobins) καί οἱ λοιποί σκοταδισταί τῆς Παγκοσμίου Ἐπαναστατικῆς Κινήσεως (World Revolutionary Movement)[1] ὑπέταξαν τήν Ἀγγλίαν (Ἀγγλικήν Ἐπανάστασιν, 1640), τήν Ἀμερικήν (Ἀμερικανικήν Ἐπανάστασιν, 1776), τήν Γαλλίαν (Γαλλικήν Ἐπανάστασιν, 1789) καί τήν Ρωσίαν (Ἐπανάστασιν τῶν Μπολσεβίκων, 1917) καί οἱ λαοί οὗτοι οὐδέποτε ἀπέκτησαν πλέον τήν ἐλευθερίαν των, ἐκτός τῶν θεοσεβῶν Ρώσων μέ τά ἑκατομμύρια τῶν Χριστιανῶν μαρτύρων. Μεγίστη ἡ ἀπάτη τῶν Illuminati πρός τούς ἀφελεῖς καί δουλοπρεπεῖς Μασόνους-διεθνιστάς τῆς πεπτωκυίας δύσεως.
.               Ἐσχάτως, ἐπενόησαν αἱ σκοτειναί αὗται δυνάμεις νέαν μείζονα ἀπάτην πρός τούς Σκοπιανούς, εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος, ὥστε νά τούς ἐλέγχουν καί νά τούς κατευθύνουν πλέον ὅπως αὗται θέλουν. Τούς ἔπεισαν ὅτι εἶναι ἐλεύθεροι νά υἱοθετήσουν οἱανδήποτε καταγωγήν, ἀκόμη καί νά αὐτο-ὀνομασθοῦν (αὐτο-ἀνακηρυχθοῦν) Μακεδόνες, τοῦτ’ ἔστιν Ἕλληνες καί λόγῳ τῆς «μοναδικῆς» των ταύτης καταγωγῆς ἔχουν τό δικαίωμα νά ἐνταχθοῦν εἰς τούς ὑποτεταγμένους τῆς δύσεως ὀργανισμούς καί ἑνώσεις (ΝΑΤΟ, ΕΕ, κ.λπ.). Ἡ ἀπάτη αὕτη εἶναι ἡ ὑπερτάτη εἰς τήν ἀνθρωπίνην Ἱστορίαν˙ πολύ μεγαλυτέρα τοῦ Liberté τῶν ταλαιπώρων Γάλλων τοῦ 1789, ὅπου ἐδολοφόνησαν αἱ σκοτειναί δυνάμεις τόν Χριστιανόν Βασιλέα των, Λουδοβῖκον ΙΣΤ΄ (Louis XVI) καί τήν Βασίλισσαν Μαρίαν Ἀντουανέττα (Marie Antoinette) διά νά τούς καταστήσουν «ἐλευθέρους», οὐσιαστικῶς, ὑποτελεῖς διά πάντα.[2] Αὕτη θά εἶναι καί ἡ τύχη τῶν Σκοπιανῶν εἰς τό μέλλον, δοῦλοι τῶν Illuminati καί ἐχθροί ἁπάντων τῶν ὁμοδόξων των λαῶν.
.             Δυστυχῶς, ὁ ἀκήρυκτος πόλεμος τοῦ ψεύδους κατά τῆς γνώσεως τοῦ ἀληθοῦς συνεχίζεται ἐπί πολλά ἔτη εἰς τήν χώραν τῆς παραδεδεγμένης (ἀποκεκαλυμμένης) Ἀληθείας, τῆς Ἑλλάδος. Προσπαθοῦν μέ ψευδο-ἐπιστήμονας, ψευδο-ἱστορικούς, ψευδο-πολιτικούς, μέ ψευδο-ἐπαΐοντας νά ἀποδείξουν ὅτι οἱ Σκοπιανοί εἶναι Ἕλληνες καί μάλιστα Μακεδόνες ἀπόγονοι τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, τοῦ Φιλίππου, τοῦ Ἀριστοτέλους καί οἱ φωτισταί καί ἐκπολιτισταί μιᾶς ἐκτεταμένης πρός Νότον καί Ἀνατολάς περιοχῆς ἀπό, τῶν ἀνυπάρκτων δι’αὐτούς, ἀρχαιοτάτων χρόνων. Τούς ἐδημιούργησαν αὐτήν τήν ψευδαίσθησιν καί ἐπείσθησαν οἱ ἐπίβουλοι καταχρασταί οὗτοι Σλαβο-Ἀλβανοί ὅτι ἡ Ἱστορική αὕτη ἀπάτη, ἡ ἐπιστημονική πλάνη, ἡ πολιτική ψευδολογία καί ἡ παραποίησις, παραχάραξις καί πλαστογραφία τῆς ἀναμφισβητήτου Ἀληθείας ἠμποροῦν νά δημιουργήσουν τό νέον κρατίδιόν των μέ τό κεκλεμένον (ὑφηρπαγμένον) ὄνομα «Μακεδονία».
.                Ἀλλά, μέ ἀνακριβείας καί νοθείας δέν ἠμπορεῖς νά δημιουργήσῃς ἕν νέον κράτος, μίαν ἐθνικήν συνείδησιν καί νά καταστήσῃς ἕνα λαόν ὑπερήφανον διά τῆς κατασκευῆς καί μόνον μιᾶς πλασματικῆς «καταγωγῆς» δι’ αὐτόν, ἄνευ ἀληθινῶν Ἱστορικῶν γεγονότων, ἀρχαιολογικῶν εὑρημάτων καί ἐπιστημονικῶν στοιχείων. Τούς ἐδημιούργησαν ἕν ψευδο-κράτος αἰωρούμενον, χωρίς ἰδικά του θεμέλια, χωρίς ἰδικήν του Ἱστορίαν, χωρίς ἀληθινήν καταγωγήν, χωρίς παρελθόν καί ἀσφαλῶς, χωρίς μέλλον. Ἀλλά τοῦτο ἐνδιέφερε τούς παγκοσμιοποιητάς (Illuminati-globalists) εἰς τό γνωστόν πλέον ἔργον των ἀπό τό 1640, μέ τό νά ὑποτιμοῦν, ἐξαπατοῦν, περιγελοῦν, ὑποτάσσουν καί νά ἐκμεταλλεύωνται ὅλους τούς λαούς καί τώρα ἕνα Σλαβικόν λαόν (τούς Σκοπιανούς), ὁ ὁποῖος ἐνεφανήσθη εἰς τήν περιοχήν μόλις τόν 7ον μ. Χ. αἰῶνα, ὥστε νά δημιουργήσουν εἰς τά ἐδάφη του τάς νέας στρατιωτικάς βάσεις των μέ σκοπόν των τήν ἀποτροπήν ἑνώσεως τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανικῶν κρατῶν (τήν ἐξάλειψιν τῆς Ὀρθοδοξίας) καί τήν ἀπαγόρευσιν τῆς ὁμοδόξου Ρωσίας νά συνάψῃ σχέσεις μέ τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς λαούς καί οὕτως, νά μή δυνηθῇ νά κατέλθῃ αὕτη εἰς τό Αἰγαῖον καί τήν Μεσόγειον.
.               Οἱ πτωχοί Ἱστορικῶς Σκοπιανοί ἀπεδέχθησαν ὅλην αὐτήν τήν καλοσχεδιασμένην ἀπάτην καί ψευδολογίαν καί ἀπό πάμπτωχοι, ἄγνωστοι, ἀδαεῖς καί ἀνύπαρκτοι κατέστησαν Μακεδόνες-Ἕλληνες μέ Ἱστορίαν, πολιτισμόν, ἐπιστήμας, φιλοσοφίαν, παιδείαν, παγκόσμιον προσφοράν, διεθνῆ ἀναγνώρισιν, ἱεραποστόλους καί ὅτι ἄλλο τούς προσφέρουν οἱ δυτικοί ἔχθροί των καί οἱ φίλοι των, οἱ 153 προδόται, ἀνθέλληνες καί ἄθεοι βουλευταί τοῦ Κοινοβουλίου μας, μέ τήν ἀδικαιολόγητον ψῆφόν των νά κυρώσουν τό καταστροφικόν διά τήν Ἑλλάδα καί τερατῶδες διά τά Σκόπια ἐπινόημα τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Μέ ποῖον δικαίωμα κύριοι ψευδο-πολιτικοί ἐκχωρεῖται τήν Ἑλληνικήν κληρονομίαν καί Ἐθνικήν ἡμῶν ταυτότητα, ἡ ὁποία ἀνοίκει ἀποκλειστικῶς καί μόνον εἰς τούς Ἕλληνας καί δή εἰς τάς μελλοντικάς γενεάς τῆς χώρας μας, εἰς τούς ξένους; Ποῖον ἠρωτήσατε, μήπως τήν παροῦσαν γενεάν, ἡ ὁποία ἀπορρίπτει παταγωδῶς τήν προδοτικήν συμφωνίαν ἤ τάς ἑπομένας; Οἱ μέν Σκοπιανοί θά πρέπει νά ἐντρέπωνται διά τήν κλοπήν των ταύτην τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, Ἱστορίας καί τῆς ξένης δι’ αὐτούς κληρονομίας. Οἱ δέ προδόται «Ἕλληνες» πολιτικοί μετά τάς ἐπερχομένας ἐκλογάς καί τήν ἀπόρριψίν των ὑπό τῶν ψηφοφόρων των, θά πρέπει νά ἀντιμετωπίσουν τήν ἀδέκαστον δικαιοσύνην καί ἡ ποινήν των νά εἶναι ἰσόβιος κάθειρξις. Καί τελος, οἱ «πεφωτισμένοι» σκοταδισταί ἄς μή λησμονοῦν τήν θείαν Δίκην.
.           Δυσπίστως, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἐκθειάζει συνεχῶς τήν δύσιν, τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν καί ὅλους αὐτούς τούς δούλους ἐν ἐλευθερίᾳ μέ τό νά μᾶς λέγει, «ἀνήκομεν εἰς τήν δύσιν», «τά σὐνορα τῆς Ἑλλάδος εἶναι τά σύνορα τῆς Εὐρώπης» καί πλεῖστα ἄλλα ψευδολογήματα καί ψευδαισθήσεις, τά ὁποῖα δέν εἶναι ἀποδεκτά ἀπό τόν σοφόν λαόν μας. Θά ἠμποροῦσε οὗτος νά εἶχεν ἀρνηθῆ νά ὑπογράψῃ τό ΦΕΚ τοῦ καταπτύστου νόμου ἐκχωρήσεως τῆς Μακεδονίας μας εἰς τούς Σκοπιανούς (τό ὁποῖον δέν ὑπέγραψεν ὁ Πρόεδρος τῶν Σκοπίων Ἰβάνωφ)[3] καί τοιουτοτρόπως, νά ἀποδείξῃ εἰς τούς Illuminati ὅτι παρ’ ὅλην τήν κατάργησιν τῆς Βασιλείας (τῶν Χριστιανῶν Βασιλέων), εἰς τήν ἡρωϊκήν καί Ὀρθόδοξον Ἑλλάδα καί οἱ Πρόεδροί της ἔχουν τάς αὐτάς ἀρετάς, ἀρχάς καί ἀξίας, ὡς οἱ πρῲην Βασιλεῖς της καί Αὐτοκράτορες. Δυστυχῶς, ἀπώλεσε καί οὗτος μαζί μέ τούς ψευδο-πολιτικούς μας τήν εὐκαιρίαν νά μείνουν εἰς τήν Ἱστορίαν ὡς ἀπόγονοι τῶν μεγάλων Ἑλλήνων ἡγετῶν προγόνων μας.
.,             Τέλος, αὕτη ἐστίν ἡ σημερινή ἀντιδημοκρατική, φιλοψευδής καί ἀναληθής κοινωνία- παγίδα (πολιτεία), τήν ὁποίαν μᾶς ἔχουν δημιουργήσει αἱ σκοτειναί δυνάμεις μέ τούς πράκτορές των, ὡς πολιτικούς εἰς τήν Ἱστορικήν, Ὀρθόδοξον καί ἐκπολιτιστήν τῆς ἀνθρωπότητος Ἑλλάδα. Ἡμεῖς ὅμως, ὁ Ἑλληνικός λαός, παραμένομεν Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες, πατριῶται καί οὐδέποτε ἀποστάται καί προδόται πίστεως, πατρίδος, πολιτισμοῦ, παραδόσεως καί παιδείας. Πάνω ἀπ’ ὅλα δι’ ἡμᾶς εἶναι ἡ Ἀλήθεια καί ὄχι ἡ ἐπιβαλλομένη ἀπάτη, ψευδολογία καί προπαγάνδα τῶν δούλων τοῦ μεγάλου ἀπατεῶνος. Τά Σκόπια, ἡ Βαρντάρσκα (Вардарска бановина, Vardarska banovina) δέν ἔχουν καμμίαν σχέσιν καί τίποτε κοινόν μέ τήν Μακεδονίαν καί οὕτως, δέν ἠμποροῦν νά ὀνομάζωνται «Μακεδονία» ἤ νά ἔχουν γλῶσσαν, ἐθνικότητα, καταγωγήν, αἷμα, παιδείαν, τρόπον ζωῆς ἤ συνείδησιν Μακεδονικήν (Ἑλληνικήν). Δέν ἀναγνωρίζει καί οὐδέποτε θά ἀποδεχθῇ ὁ Ἑλληνικός λαός καί ὁ ἁπανταχοῦ Ἑλληνισμός τήν μεθοδευμένην ταύτην Ἱστορικήν ἀπάτην καί ἐθνολογικήν νοθείαν. Συνεπῶς, πᾶσαι συμφωνίαι, πᾶσαι ἀναγνωρίσεις καί πᾶν ψήφισμα ἤ ἐπικύρωσις ἤ ἀποδοχή ἀπό τούς ἐλεγχομένους καί κατευθυνομένους διεθνεῖς ὀργανισμούς καί ἑνώσεις καί τούς προδότας ψευδο-πολιτικούς μας, δι’ ἡμᾶς δέν ἔχει καμμίαν ἰσχύν καί ἀξίαν, διότι εἶναι παράνομος, ἀντισυνταγματική καί ψευδεπίγραφος. Πάνω ἀπ’ ὅλα τά κατάπτυστα ἐφευρήματα καί ἀχρεῖα ἐπινοήματα τῆς δούλης δύσεως εὑρίσκονται ἡ Ἀλήθεια, ἡ δικαιοσύνη, ἡ Ἱστορία, ἡ πραγματική, ἀναμφισβήτητος, αὐταπόδεικτος, ἐπιστημονική, ἀλλά καί ἡ παραδεδεγμένη, ἀπό τούς νοῦν ἔχοντας, ἀληθοέπεια.

[1] Ὅρα, lovethetruth.com/books/pawns/01.htm .

[2] Ὅρα, Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου, « Ἐπαναστάσεις, Κρίσεις καί Ἑνώσεις», Christian Vivliografia, 2 Δεκεμβρίου 2016, σσ. 1-6. https://christianvivliografia.wordpress.com/2016/12/02/%e1%bc%90%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%af-%e1%bc%91%ce%bd%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/

[3] Ὅρα, «Τό ἐπαίσχυντο ΦΕΚ τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν μέ τήν ὑπογραφή τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας». antibaro.gr/article/22055

,

Σχολιάστε

EUROPEAN UNION AND THE DECEPTION OF THE GREEKS: NATIONAL SOVEREIGNTY AND SOCIAL WELFARE

European Union and the Deception of the Greeks:
National Sovereignty and Social Welfare

by
Dr. John N. Kallianiotis
University of Scranton

Ἔλα, τῆς θάλασσας θεριὸ
καὶ τοῦ πελάγου μπόρα, 
τὸ φοβερὸ σκουπιδαριό, 
νὰ διώξεις ἀπ’ τὴ Χώρα!
Ν. Γκάτσος

1. Introduction

I repeat many times myself in this work, but the objective is to emphasize the weaknesses of an unnecessary, unwanted, undemocratic, multicultural, and controlled artificial “creature”, the European Union (EU) and even worse the Economic and Monetary Union (EMU). If someone wants to learn what is a true democracy and a real civilization, he has to visit and see the Acropolis of Athens and the thousands of churches and monasteries all over the country, which reveal the splendor, the greatness, the glory, the civilization, the faith, the homogeneity, and the paideia of these people and nation (the Hellenes, the Greeks). This is the reason that the controlled by the Illuminati malevolent EU is against Greece; its envy is unmeasurable because it cannot compete with Greece’s contribution to the world. But, the role of Greece is even beyond secular democracies and cultures; it is a historic spiritual and divine offering to humanity.[1]

Undoubtedly, the objective of a democratic government is the maximization of the social welfare of its citizens and the continuous upward route of its people to reach perfection. But, this perfection is coming only from the True Faith that pseudo-politicians are ignoring. Democracy was developed in Athens Greece and Greeks have the obligation to keep this socio-political system independently of what the other Europeans (Germans) are doing or what is their philosophy[2] or what is the degree of their submission to the Illuminati (globalists). This system, democracy and Christianity, was given to West Europe by Greeks, but they did not preserve it; they prefer an autocratic, oligarchical, nihilistic, dictatorial system and heretical, as it is that of the European Union’s, today. Greece has to say “NO” to these foreign dictators and to their “values”, because Greece has nothing in common with these Western Europeans. For this to happen, Greece has to leave the Euro-zone. Greece does not belong to Europe (the apostate daughter of Greece); Europe (Εὐρώπη)[3] belongs to Greece. Greece has to be very careful dealing with Western Europeans because history has taught us that they are very dangerous people and ready to use all their means to prove to the rest of the world their fake power.[4] Europeans destroyed Greece to save the scout of the global currency, their euro; this is unacceptable and Greece has to leave for ever from the EU. The benefits for Greece, as a forced member of the Euro-zone, are not zero, but negative. Greeks cannot lose their national sovereignty, reduce their social welfare, and become experimental rats in the hands of the ignorant Europeans.[5] Greeks have to be in union only with all the other Orthodox nations (their spiritual children).[6] What unites nations is the common faith (the same dogma).

2. Greece’s Past Corruption and Present Confinement

It is well known that the remaining large amount of the debt belongs to (foreign) banks in Greece, which will be looted from the Greek people, as it happened the last years. These debts of the banks and the amount that has been stolen by the corrupted liberal politicians is a matter, which can be solved by the justice system. You put the justice system to work investigating all of the money that has gone to the banking system. During the first six months of 2015, “Greek” banks received from the European Emergency Liquidity Assistance fund (ELA) a total of €94 billion. Supposedly, this money went to cover bank deposits that were fleeing the country. But that only amounts to €43 billion. We were also told that some funds were used to secure everyday liquidity. That amounts to another €2 billion. Even if we round it up to €50 billion, where did the remaining €45 billion go? Why is nobody being held accountable for this? This money was loaned with an interest rate that was much higher than the normal interbank rate and it is owed by the Greek taxpayer, because this money was loaned with taxpayers as the guarantor. Prosecutors need to get involved, to investigate what happened with these loans and to eliminate this debt from Greece’s ledger; and after, all these people who stole and looted this money must be tried and convicted. So, the entirety of this debt would be written off. In this way, we will not even have to deal with the issues of odious debt and whatever else is foreseen by international law.

Greece cannot borrow yet from the market by issuing government bonds and it must not borrow on the global markets ever again. Nation-states borrow in the global markets for the sole purpose of covering up the black holes created by the corrupted politicians and the looting that has taken place from national coffers on behalf of those in power. When a national economy does need to borrow, it can do so internally by issuing government bonds and selling them to the central bank (open market purchase). The best will be the central bank to be public and to issue money to finance the budget deficit. Greece needs its own national central bank. The only reason to borrow is to make investments, bona fide investments based on careful planning, in order to ensure that the money, which is borrowed will be repaid from the investment itself, and not by forcing the taxpayers to continue to pay higher and higher taxes. The country need an independent (national and public) central bank and her own currency; otherwise there is no possibility that there will be growth and prosperity. A private central bank is acting always against the public (Main Street) interest and in favor of the financial market (Wall Street) interest. President Woodrow Wilson understood it, but it was too late.[7] Without a national currency, a country is not a sovereign nation anymore, but a controlled protectorate.

Unfortunately, Greece has been borrowing all this time to pay the usurious interest rates to the lenders, and to pay for her expensive defense from another NATO[8] member, the barbaric Turkey and for the criminal looting of the national treasury by the socialist politicians and their cronies. This must stop and the responsible politicians must go to jail. Greece has to create a new independent from the EU economy that will operate in the interests (maximization of their welfare) of her citizens, which will protect workers and national wealth, State Owned Enterprises (SOEs) and at the same time to present a stable environment for entrepreneurs and businesses to operate on a domestic competitive market away from the giants MNCs and the Chinese counterfeited products. The ultimate objective of any government must be the protection and the well-being of its citizens (“Greeks first” and not the illegal immigrants first).

The controlled media and EU are saying that if Greece will return to her national currency (drachma), it will be depreciated and Greece will have to face high cost for her imports (thus, she can reduce imports), but exports will be improved, which will be beneficial for the country. Greece will continue to have serious and growing problems, if it will stay without national currency and will remain in the Euro-zone. The controlled media also say that there will be a catastrophic devaluation if Greece departs from the euro, but it will be the euro that will be devalued, and not the national currency of Greece. In June 2015, when the referendum was announced in Greece and was set for July 5, 2015, within the one-week period that followed, the euro was battered in the global markets.[9] The ECB was forced to pour over €800 billion into the markets in order to stabilize the euro. This is a strong proof that the euro is incredibly unstable and artificial and they force Greece to these sufferings to protect the weak euro (the prototype of the global currency).

Needless to say, Greece’s new national currency (the historic drachma)[10] will be stabilized itself as long as her economy will recover, and the quicker you recover on the basis of productivity, growth, and security, the faster your currency will stabilize. There will be a lot of capital that is currently parked in the Euro-zone and in the home closets that will seek a “safe haven” and to flee the artificial and increasingly unstable euro and be translated to drachmas. Greece’s new currency (actually, the old drachma), which will be inside the forex (foreign exchange) system and be traded in the international marketplace, will be one such “safe haven”. As a result, it is quite possible to see upward pressures on the value of the new currency of Greece. This drachma can be used by all the nations in the region for trade and tourism with Greece.

III. Greece’s Independence and Self-sufficiency

In order for Greece to recover and improve its primary and secondary sector, it needs to enforce protectionist measures. However, the protectionist measures need to be selective and to ensure competitiveness, to provide for a truly competitive framework instead of simply protecting the profits of domestic oligarchs. Greece needs to allow her productive capacity to grow and develop, for investment to take place in entrepreneurship and development in the private sector under conditions that protect against unfair competition or the monopoly conditions created by foreign multinationals or Greek and foreign cartels. Greece’s tourism, shipping, transport, agricultural products, oil and natural gas in the near future, and other exports will bring foreign currency inside the country and with her growth and her human capital (due to her advanced education, high tech, and paideia) the country will improve her competition with the other countries.

Greece has the ability to stand on its own feet, as long as it will be independent from the EU and send permanently the Troika back from where it came. Greece has 98% self-sufficiency in terms of food production, plus self-sufficiency in terms of energy production. But, it has the NATO “allies” (Turkey and Albania and now, the betrayal of the Greek Macedonia to the artificial nation of Vardarska = Вардарска бановина, as “North Macedonia”), which do not allow Greece to exercise her rights on her natural resources and her independence. (sic). Greece has minerals and huge deposits of oil and natural gas. Therefore, Greece would have no problem undertaking an orderly transition to its national currency (the historic drachma), which would permit a quick recovery of the Greek economy, based exclusively on its own strengths, but which would be outward looking, as she will finally be able to develop trade relations with any country, instead of operating as a protectorate of Germany. Greek scientists must be back to the country after all these years that they left for Europe or other countries to find employment. Employment and income are not the only needs for a person; his country, his family, his civilization, his faith, and his paideia are more valuable and necessary from anything else for all Greeks. Also, Greeks must go back to their exquisite villages, where life is qualitative, traditional, and close to nature and God.

On January 25, 2015, elections took place in Greece and SYRIZA (the unmentionable leftist, Alexis Tsipras) together with ANEL (Panos Kammenos) formed a new coalition government. He appointed Yanis Varoufakis as Minister of Finance and people started to hope again that they will leave the Euro-zone and the debt crisis will be over for Greece. Then, it was a bailout referendum in Greece on July 5, 2015 and 62% of Greeks voted NO; but EU transformed it to YES (this is another indication that EU does not believe in democratic values and does not act democratically, it just follows the orders of the globalists Illuminati) and started and continues up to now an enormous pressure against Greeks to punish them for their vote and their value system, especially her Christian Orthodox faith. But, communists (liberals) are enslaved by the globalists and the poor Greeks remained under EU’s occupation.

In 2015, liberals and leftists (even conservatives) across Europe and all Greeks applauded Alexis Tsipras and his SYRIZA government as they faced off against the Troika (European Commission, ECB, and IMF), which was holding Greece’s economy to ransom and Greeks captive. Greece was seen as standing up to the Troika’s ruinous economic policies, but did not last; Tsipras[11] could not stand the pressure from the dark powers and submitted to the absurd claims for the permanent submission of the country;[12] so he lost the opportunity to be listed as a new great Greek leader, equal of his ancestors, to the history books. What a pity for him and the country that he throw away a historic opportunity! Then, he declines his own leadership.

3. The Sacrifice of the Greeks to Preserve the Calamitous Euro

The IMF did not follow its usual course of action to offer some debt relief to beleaguered Greece by all these usurers. As the Funds report notes, the IMF recognised in 2013 that “upfront debt restructuring would have been better for Greece”. However, this did not go ahead because it was deemed “not acceptable to the Euro partners” by German Federal Minister of Finance, Wolfgang Schäuble.[13] Brussels, the report admits, was not prepared to risk revealing the unviability of the Euro-zone project. The IMF duly obliged. Greece’s economy, (actually, the people and businesses that comprise it) were to be sacrificed, lest the weakness of the euro become clear.

The report admits that “the Troika arrangement potentially subjected the IMF staff’s technical judgements to political pressure from an early stage”. This gives the lie to the idea that ignorant technocrats (managerial “experts” formulating the dictated policy beyond the reach of the demos because they ignore the history, the values, the culture and everything else for the country) are somehow benignly disinterested. The Troika was working towards a clear political goal: the preservation of the Euro-zone with the sacrifice of Greece. When the Euro-zone crisis hit, the Troika acted as if it was calmly pursuing appropriate solutions. But, as the report notes, this was not the case: any “solution” was acceptable, so long as the Euro-zone project (the control of the 19 member-nations and preparing them for the global slavery) was not put at risk.[14]

This report is as much an indictment of the European Union as it is of the IMF. It makes clear that the EU is not a disinterested, technocratic project, but it is a suspicious political project beholden to a “unified” Europe at all costs.[15] Those who supported Brexit are often castigated as irresponsible for putting politics (namely, the idea that the demos should decide who rules them) before the interests of the U.K. economy. (sic). It is the EU, which has created economic ruin in the pursuit of globalists’ political ends and now, it provides difficulties to British decision to leave the EU. Fear of the euro unravelling the death knell of European integration, which was resulted in Brussels and was forcing economic ruin upon Greece. And, for this, the Greek people are still paying a price and all political parties have fallen in this New World Order trap, they have become betrayers of their country.[16] But since November 2016, there is some global hope with the new populist President of the U.S., Donald Trump.[17] Of course, it is very difficult to pursue his policies because the establishment (the dark powers) are in control of the U.S. since the 18th century.[18] The only hope would be a cooperation between Russia (Vladimir Putin) and the U.S. (Donald Trump); the rest of the political leaders are puppets, followers.

4. The Need for National Sovereignty and Social Welfare

The Greek withdrawal from the Euro-zone is necessary for the economy to recover and improve the social welfare and for the country to reobtain her sovereignty. This must be the only objective for the Greek politicians, if they know what they are doing and what the country and the future generations need. The controversial and much discussed possible exit, “Grexit”,[19] from the EMU was not allowed by Brussels; they want to control all European nations because they derive their power from this system. Proponents of the proposal argue that leaving the overvalued euro and reintroducing the historic drachma would dramatically boost exports and tourism and encourage the local economy while discouraging expensive imports. Also, the country will have her own Central Bank and independent monetary policy.[20] Now, it is in a depression since 2009, it has no tools to stimulate the economy, and the country is mortgaged for 99 years.

Also, China is buying everything in Greece, which have a negative effect on Greeks’ welfare and it is modernizing its military in ways that provide the capability to conduct surprise attacks, perhaps far from home, the U.S. Pentagon said.[21] In addition, a Chinese scientific research center has built the fastest supercomputer ever made, replacing the U.S. as maker of the swiftest machine.[22] The targeting EU celebrated “triumphantly” its 50th anniversary since the Treaty of Rome on March 25, 1957. But this union had so far shamefully more failures than successes. It did not even succeed to achieve its Constitution and had to change its name (to “Treaty of Lisbon” by taking out God, Christianity, and the European traditional values), its common defense and foreign policy, and to determine its ultimate goals and objectives. Its first objectives were social and civil, then became economic, and now are just political; the prototype of globalization. EU is continuously expanded and plans to accept nations and cultures, which have nothing in common with the European ones. This expansion will cause serious problems and might cause its dissolution, which is the hope of the European citizens.[23] In numbers, now, there may be less Europeans than ever before, who feel confidence about a growing European institutional unity and some of them feel that their governments are not democratic because they never used any referenda for the critical issues in the Union. Forced privatization in member-nations is allowing effective takeover of the economy and the security of the country by global banks and foreign businesses. The latest and the new current financial crises and austerities have caused enormous discontent towards this inhumane union. Such measures, undermining economic sovereignty, also restrict domestic uniform development, take over domestic wealth, suppress social welfare, and reduce political democracy to a shadow. After cutting the European subsidies, the “economic miracle” of the union disappeared. European citizens are not enthusiastic at all, when they were forced to throw their agricultural products to crucibles (landfills) and also when the subsidies were cut and restrictions grew; the opposition, at that time, towards the union increased.[24] But, EU has its ways to oppress any protest and oppositions.

Actually, the SOEs belong to the citizens (tax payers, who are the loan payers) and not to the governments. Citizens have paid for the construction of their public sector utilities and infrastructure through money acquired by force (high taxes), so the government should have no right to ownership of them. How a government is giving away something, which belongs to the citizens? In reality, creditors are extorting the government to sell off the wealth of the citizens and of its future generations. This is completely unethical and unconstitutional and must be prohibited by the national justice system (Supreme Court). As time goes on, despite the ability of them to forcibly extract money, i.e., from Greece, the revenue from privatization is so small and will decline further, as time goes on; then, the country will go more and more into debt because of her negative growth (deep recession) or very low growth, which reduce her social welfare.

5. Conclusion

Citizens of Europe and especially of historic Greece do not need to be deceived and they must refuse this global deception; they need “good life self-sufficiency”,[25] which includes sufficient work, sufficient property ownership, sufficient wealth, sufficient education, sufficient leisure time, sufficient progress, sufficient independence, and sufficient freedoms. Moderation in everything, which is the rule for the Hellenic-Orthodox civilization. Greeks need to reach human excellence (perfection), which is their cultural objective and they need self-sufficiency, security, safety, certainty, and sovereignty for developing their ultimate virtues. Then, citizens need private property ownership (a home for their families without paying “rent” to government, the unethical and unfair property taxes) and nations need public property ownership. State ownership makes people to be co-owners and cultivate civil friendships, love, patriotism, and become involved in the life of the country (homeland, nation, fatherland, πατρίς) and also to defend it from foreign invaders. The end of an Aristotelian democracy is liberty and equality. Of course, five centuries later, Greeks adopted new superior virtues, compared to their previous moral, ethical, and philosophical ones, through revelation (their Christian Orthodox faith). We expect people to reach, through work, a certain level of self-sufficiency, but privatization eliminates their right to work and confines their national wealth. Thus, we have to find the optimal level of privatization that maximizes the social welfare.[26] Greek politicians have an enormous obligation towards their historic nation and citizens; and for this reason, they have to say “NO” to the forced expropriation of the nation’s wealth. They have to send the controlled by the New Agers[27] Quartet back, where it came from, to stop payments on these usurious loans (debts), to leave the Euro-zone, and to find other allies with common Orthodox Christian values (but not with common currency). Germany has to pay Greece for the war indemnities, which are almost equal to Greece’s total public debt. By following these recommended policies, there would had been no need for any memoranda, any foreign loans, and any expropriation of the national wealth. Euro-zone and its common currency (euro) is the worst innovation so far in human history, the prototype of the common global currency and global control of all the nations by the Illuminati (globalists).

Finally, the opposition from the majority of Europeans against this artificial “structure” of the dark powers, the EU, is immense and it is growing even though that the propaganda, the media, and the “democratic” parliaments of the EU member-nations are forced to support the union. People’s belief is that this EU has destroyed the European Christian civilization and value system. It abolished the penalization of adultery, paidophilia, drugs, abortions, and imposed the burning of the deads[28] and the marriage of homosexuals. Also, they legalize the worst illegality and paranoia that a 15 years old person can change his sex (from a boy to become a girl). It promotes abnormality, perversion, and any kind of anomaly to all Europeans even to young students. Also, it abolished the Sunday (Κυριακή, the Lord’s Day) holiday[29] that stores were closed and people were resting worshiping God. It accepted millions of illegal immigrants (Muslims), who diluted the European homogeneous societies and culture. European history should help us, as social scientists (economists), our students, and every person to understand what was the past, what is the present, and what might be the future of this fallen continent.

Unfortunately, they try to deceive Europeans and to create a common European identity or self-consciousness for more than 500 million people from more than 30 different countries and some ignorant leaders to open the doors also to non-Europeans.[30] The objective of the Illuminati is the deception of the naïve Europeans and the destruction of the Orthodox Greece.[31] What will be the future of this mixture of nations is impossible to be predicted. With this limited knowledge (due to overspecialization and politically correctness) that scientists have today, it would be very difficult to do any correct analysis and derive an accurate inference for our socially complex, educationally ignorant, and secular world. Then, true social scientists and all leaders have to protect individual countries’ and their citizens’ interests. They must care for democracy and fairness, and their concern must be for the people, who suffer from the EU restrictions, from unfair competition among the EU members, and from the Troika’s austerities. People cannot support the corrupted pseudo-leaders, who have surrendered their nations to Brussels. They have been elected to defend their countries and maximize their citizens’ wellbeing. Then, how was it possible for Europe and especially Greece to fall in this trap? Greeks have to reject this deception and re-obtain their national sovereignty and their lost social welfare of the past with a new spiritual revolution and with new true and right spiritual and political leaders.

 

[1] From the book: John N. Kallianiotis, The European Union and its Debt Crises: The Deception of the Greeks, Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers, August 2018, ISBN: 978-1-53614-067-5. novapublishers.com/shop/the-european-union-and-its-debt-crises-the-deception-of-the-greeks/

[2] I asked a colleague from the Philosophy Department; what is the basic philosophy of Germans? And she answered, nihilism (μηδενισμός). Nihilism (from the Latin nihil, nothing) is a philosophical doctrine that suggests the negation of one or more reputedly meaningful aspects of life. Most commonly, nihilism is presented in the form of existential nihilism, which argues that life is without objective meaning, purpose, or intrinsic value. Moral nihilists assert that morality does not inherently exist, and that any established moral values are abstractly contrived. Nihilism can also take epistemological or ontological/metaphysical forms, meaning respectively that, in some aspect, knowledge is not possible, or that reality does not actually exist. The term is sometimes used in association with anomie to explain the general mood of despair at a perceived pointlessness of existence that one may develop upon realizing there are no necessary norms, rules, or laws. Nihilism is often associated with the German philosopher Friedrich Nietzsche, who provided a detailed diagnosis of nihilism as a widespread phenomenon of Western culture. Though the notion appears frequently throughout Nietzsche’s work, he uses the term in a variety of ways, with different meanings and connotations, all negative. When we find out that the world does not possess the objective value or meaning that we want it to have or have long since believed it to have, we find ourselves in a crisis. Nietzsche asserts that with the decline of Christianity and the rise of physiological decadence, nihilism is in fact characteristic of the modern age, though he implies that the rise of nihilism is still incomplete and that it has yet to be overcome. Though the problem of nihilism becomes especially explicit in Nietzsche’s notebooks (published posthumously), it is mentioned repeatedly in his published works and is closely connected to many of the problems mentioned there. Greeks have no such a problem, as the Western Europe does, because they have a very strong faith in God, as Christian Orthodox (98% of the population), as they are and they will be until the end of the world. For this reason, Greeks have nothing in common with the German EU.

[3] Europe (Εὐρώπη) is a Greek name, which contains the elements εὐρύς (eurus), “wide, broad” and ὤψ/ὠπ-/ὀπτ- (ōps/ōp-/opt-) “eye, face, countenance”.

[4] Germans can create a division inside the Greek government, are able to cause a fall of the Greek government, a civil war in Greece or can put Greece’ neighbors against Greece. Already Turks have started violating the Greek air space and the sea every day. Also, the arrogant Erdogan is making claims for the Greek islands, instead of feeling shame for occupying the Greek Asia Minor, the Eastern Thrace, Constantinople, the islands of Imbros, Tenedos, and North Cyprus. Conquerors are pretending to be the masters and legal landlords. «Φωνάζει ὁ κλέπτης νά τόν φοβηθῇ ὁ νοικοκύρης.»

[5] See, http://radioopensource.org/yanis-varoufakis/

[6] All these European or global events have something in common; they prove that there is a war against Christians and especially, against Orthodox Christians. For example, Islamic State (ISIS), a creator of the West, has seized Christian villages in Syria and kidnapped civilians. It also beheaded Christians every day in Africa and Asia. (The Wall Street Journal, February 25, 2015, pp. A1 and A14). Also, it continues with many other atrocities with the help from the fallen West. See also, Φιλολάου Δημ. Δημητρίου, Σύγχρονοι Πολέμιοι τοῦ Χριστιανισμοῦ, Ἐκδόσεις «ΤΗΝΟΣ», Ἀθήνα 2017.

[7] President Woodrow Wilson wrote regarding the private Fed (the U.S. central bank) that he signed the act of its establishment. “I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is controlled by its system of credit. Our system of credit is concentrated. The growth of the nation, therefore, and all our activities are in the hands of a few men [the Illuminati]. We have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated Governments in the civilized world no longer a Government by free opinion, no longer a Government by conviction and the vote of the majority, but a Government by the opinion and duress of a small group of dominant men.” (Woodrow Wilson). themoneymasters.com/the-money-masters/famous-quotations-on-banking/

[8] NATO is a big scamp for its members and one of its members, Turkey that occupies the Greek Asia Minor, is the most dangerous nation in the region. Then, what are the benefits from this organization?

[9] Euro depreciated 13% with respect the U.S. dollar. (Economagic.com).

[10] See, I. N. Kallianiotis, “The Management of Expenditures and Revenue by Alexander the Great during his Expedition to the Boundless Asia”, American Research Journal of Business and Management, July, Volume 2016, pp. 1-25. arjonline.org/papers/arjbm/v2-i1/9.pdf

[11] Of course, Ὅταν δέν ἔχῃς γνώση… δέν δικαιοῦσαι νά ἔχῃς γνώμη…

[12] Even though that Greece, today that I am writing these words (10/28/2019), is celebrating her OXI (NO) to the Fascist Mussolini, who invaded Greece on October 28, 1940 and then, Germans followed in March 1941. Now, the country is under a German occupation and unfortunately, there is no resistance from the pseudo-politicians of Greece.

[13] See, theguardian.com/commentisfree/2015/jul/17/germany-greece-wolfgang-schauble-bailout

[14] See, youtube.com/watch?v=2GJuapE1UGs

[15] See, academia.edu/9802186/Main_Factors_behind_the_European_Integration_after_World_War_II_and_driving_forces_of_EU . Also, conspiracyschool.com/synarchy-hidden-hand-behind-european-union . Further,henrymakow.com/2015/06/The-Illuminati-Jewish-Plan-for-European-Genocide%20.html

[16] See, Tom Bailey, “How the IMF and the EU Screwed over Greece”, Spiked, August 2, 2016. spiked-online.com/newsite/article/how-the-imf-and-the-eu-screwed-over-greece-troika-euro/18610#.WBOOx02QyM9

[17] See, his speech to Congress on 2/28/2017; he is acting as a leader (president) and not as the European followers (pseudo-leaders). bing.com/videos/search?q=donald+trump+speech+to+congress%2c+&&view=detail&mid=2983179BD63D69EB1F462983179BD63D69EB1F46&FORM=VRDGAR

[18] See, John N. Kallianiotis, « Ἐπαναστάσεις, Κρίσεις καί Ἑνώσεις», Christian Vivliografia, December 2, 2016, pp. 1-6. https://christianvivliografia.wordpress.com/2016/12/02/%e1%bc%90%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%af-%e1%bc%91%ce%bd%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/

[19] We all saw the unfit and aggressive behavior of the “giant” Sarkozy against George Papandreou, when he said in a meeting in Cannes, France (November 2, 2011) that he thinks about exiting the Euro-zone. Actually, Angela Merkel and Nicolas Sarkozy gave him an ultimatum that Greece had to “abide by the rules” of the Brussels bail-out agreement “or leave the Euro-zone”. See, telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/8866261/Nicolas-Sarkozy-tells-Greece-If-you-dont-stick-to-the-rules-leave-the-eurozone.html . George Papandreou fell-in and another chance of rescuing the country from the Euro-zone was lost.

[20] In July 2012, the Wolfson Economics Prize (which is a £250,000) a prize for the “best proposal for a country to leave the European Monetary Union”, was awarded to a Capital Economics (an economic research consultancy based in London) team led by Roger Bootle, for their submission titled “Leaving the Euro: A Practical Guide”. The winning proposal argued that a member wishing to exit should introduce a new currency and default on a large part of its debts. The net effect, the proposal claimed, would be positive for growth and prosperity. It also called for keeping the euro for small transactions and for a short period of time after the exit from the Euro-zone, along with a strict regime of inflation-targeting and tough fiscal rules monitored by “independent experts”. The Roger Bootle/Capital Economics plan also suggested that “key officials” should meet “in secret” one month before the exit is publicly announced, and that Euro-zone partners and international organisations should be informed “three days before”. The judges of the Wolfson Economics Prize found that the winning plan was the “most credible solution” to the question of a member state leaving the Euro-zone.

[21] See, Wall Street Journal, May 26-27, 2007, p. A1. China bought its first aircraft carrier in August 2007. Now, it is building them by itself. China will evolve as a very dangerous nation in the near future because its culture, its “faith” (as an atheist nation), and its values are completely different from the ones of the West.

[22] See, The New York Times, October 28, 2010, pp. A1 and B9.

[23] See, Ἑλληνοχριστιανική Ἀγωγή, Ἔτος Ξ΄, Ἀριθ. 542, Ἰούνιος 2007, σσ. 187-188.

[24] France had on October 18, 2007 the biggest strike in 12 years crippled the nation’s public transportation system. See, Wall Street Journal, October 19, 2007, p. A1. The demonstrations and strikes are every day phenomena in Europe, but there are no results. France had, lately, a 3-weeks (yellow vests) demonstrations against the high taxes (austerities) imposed on its citizens. See,

bing.com/news/search?q=Yellow+Vist+Demonstarion+In+France&qpvt=yellow+vist+demonstarion+in+France&FORM=EWRE . Also, standard.co.uk/news/world/yellow-vest-protests-seventh-protester-dies-as-violence-erupts-in-france-for-fifth-weekend-in-a-row-a4018371.html

[25] Even Aristotle understood self-sufficiency, which build state stability. A person must participate in the activities of the state in order to achieve his natural end and love it, as his own country. The ideal city (state) supports “mere life, it exists for the sake of a good life”. (Aristotle, Politics, 1252b27-1253a1).

[26] See, I. N. Kallianiotis, “Privatization in Greece and its Negative Effects on the Nation’s Social Welfare (Expropriation of the National Wealth)”, Journal of Business & Economic Studies, Vol. 19, No. 1, Spring 2013, pp. 1-23.

[27] What is the New Age? «Ἕνα ἀπό τά στοιχεῖα τῆς ἀποκρυφιστικῆς Νέας Ἐποχῆς εἶναι ἡ σατανολατρία. Ὁ ἑωσφόρος θεωρεῖται “θεός” … Εἶναι ὁ μεγάλος μύστης…». See, Ἅγιος Ἀγαθάγγελος Ἐσφιγμενίτης, Ἔτος ΜΗ΄, Τεῦχος 283, Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2017, σ. 19.

[28] «’Αποτρόπαιο καί ἀσεβές εἰς τήν μνήμην τοῦ νεκροῦ ἡ καῦσις!!!» See, Ἅγιος Ἀγαθάγγελος Ἐσφιγμενίτης, Ἔτος ΜΖ΄, Τεῦχος 280, Μάρτιος-Ἀπρίλιος 2017, σ. 8.

[29] “Remember the Sabbath day to keep it holy. Six days thou shalt labour…on it thou shalt do no work…”. «Μνήσθητι τήν ἡμέραν τῶν σαββάτων ἁγιάζειν αὐτήν. Ἕξ ἡμέρες ἐργᾷ, καί ποιήσεις πάντα τά ἔργα σου. Τῇ δέ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου˙ οὐ ποιήσεις ἐν αὐτῇ πᾶν ἔργον σύ, καί ὁ υἱός σου, καί ἡ θυγάτηρ σου, ὁ παῖς σου, καί ἡ παιδίσκη σου, ὁ βοῦς σου, καί τό ὑποζύγιόν σου, καί πᾶν κτῆνός σου, καί ὁ προσήλυτος ὁ παροικῶν ἐν σοί. Ἐν γάρ ἕξ ἡμέραις ἐποίησε Κύριος τόν οὐρανόν καί τήν γῆν καί τήν θάλασσαν καί πάντα τά ἐν αὐτοῖς, καί κατέπαυσε τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ˙ διά τοῦτο εὐλόγησε Κύριος τήν ἡμέραν τήν ἑβδόμην, καί ἡγίασεν αὐτήν.» (Exodus XX, 8-11; Ἔξοδος κ΄, 8-11).

[30] The U.S. tries for 250 years to create a homogenous society (melting pot) from immigrants from 200 different countries and has failed. The common currency, the dollar, could not make United States homogenous.

[31] I do not worry for Russia because it is a Christian Orthodox nation, but I worry a lot for the EU because from Christendom became Eurostan. See, saintspeterandpaulscranton.com/

,

Σχολιάστε

THE EUROPEAN UNION AND ITS DEBT CRISES: THE DECEPTION OF THE GREEKS (John N. Kallianiotis)

The European Union and its Debt Crises:
The Deception of the Greeks

Nova Science Publishers

John N. Kallianiotis[1]

This European Union became a German Union and all members (Germanic or non-Germanic people), even the large socialist French nation, have to obey, submit, and abide by the European laws, the non-democratic decisions of the “strong nation”, and the absolute control of the members domestic, political, economic, and social lives. The member-nations (they call them states and not nations) do not have central banks, independent governments, a national legislation system, public policies (monetary or fiscal), and of course, have lost their sovereignty completely. They have become German protectorates (new colonialism). Lately, with the new U.S. President, Donald Trump, those controlled by the globalists EU have become very hostile against his new American administration.[2]

The member-nations of this artificial political union (the prototype of globalization)[3] are different in size, in resources, in economic potential, in culture, in dogmas, in language, in paideia, in history, in tradition, in value system, and in objectives. Therefore, these nations cannot be under a common union, a common currency, a common law, a common economic environment without any tools to control their own socio-political destiny. This union fooled the naive politicians of the European nations and without any referendum, they fell in this trap, from where it is not allowed to leave. After its accession, a member becomes a permanent controlled state (not a sovereign nation any more) of the European (German) Union. England seems to be the only exception because Europeans, since the conception of the European Economic Community (EEC), did not like British membership and delayed its acceptance until January 1973, and in Summer 2016 they decided to leave this anti-European “structure”.[4]

The “Holy Roman Empire’s” suspicious revival to impose the will of “theirs” (the dark powers) started again in 1957 (including as founding members the region it had in the 8th century A.D.). It has restricted the independence, the sovereignty, and has diluted the identity of so many European nations that are not the illusionist Franks and share completely different values and beliefs. Above all, they do not want to be part of this controlled “New Empire”, the prototype of the “Global Empire” (the global “control” of humanity). The grandiose plan (pushed by communists, liberals, globalists, anti-Christians, and other enemies of Europe) is, now, to expend this Christian “European Union” to the allodox Asians (Turkey and Israel),[5] and soon to other continents. Obviously, after 60 years of procedures, a non-European plan was imposed on Europeans.

Consequently, it was obvious in those days that in the near future European generations would face many problems, due to integration and globalization. Some of the questions were the following: Are they going to retain their freedom? Are they going to retain their basic Hellenic-Christian values? Are they going to retain their seven thousand year old civilization and identity? Are they going to retain their homogeneity? Non-Christian, oriental “values” started having a significant influence on Western and Greek civilization. Oriental and pagan religions have influenced religious thought and expression in the contemporary secular and liberal West. The creation of a new non-European and non-Orthodox civilization and value system, which would affect negatively mostly Greece, might be a matter of a few decades or one generation because of the uncontrolled illegal migration (mostly, anti-Christian Muslims, jihantists and sharia law)[6] and cultural imperialism. The latest trend towards a “global civilization” (actually global subculture) will destroy all civilizations. These cultural, religious, and social mixtures have posed a serious threat to the future of the true human civilization. Revelation and Truth are the biggest enemies of this current cultural assimilation, human amalgamation, exaltation of lie, and individuals’ apostasy. Historical memory requires Greeks to honor their national heroes and martyrs, who have enlightened the past, so the nation[7] can continue its existence in the future.[8]  

–-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

[1] The European Union and its Debt Crises: The Deception of the Greeks, by John N. Kallianiotis, Nova Science Publishers, N.Y., August 2018, ISBN: 978-1-53614-067-5

https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=65180&osCsid=c26561cbdc6aac822c1f0d997d83d6ec

[2] See, “Europe must not bow to U.S. spending demands on NATO: EU’s Juncker”. http://www.reuters.com/article/us-nato-defence-eu-idUSKBN15V31F?utm_source=Active+Subscribers&utm_campaign=5895ecc5da-MR_02172017&utm_medium=email&utm_term=0_35c49cbd51-5895ecc5da-64233369

[3] The Hellenic-Orthodox civilization ought to be against the servitude of the deceived globalization and to turn away from anyone (betrayer or puppet), who is in favor of this human enslavement. The Greek Orthodox Church has to leave the World Council of Churches (WCC) and to stop the ecumenistic dialogue with the heretics of Europe. See, https://www.oikoumene.org/en/

[4] The Conservative Prime Minister, Edward Heath, took the U.K. into the EEC in January 1973 after President de Gaulle of France had blocked U.K. membership twice in the 1960s. This brought EEC membership to nine.  In a referendum in 1975 the U.K. electorate voted to stay in the EEC under renegotiated terms of entry. See, http://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/legislativescrutiny/parliament-and-europe/overview/britain-and-eec-to-single-european-act/ . And they voted to leave the EU in Summer 2016. See, https://www.theguardian.com/politics/eu-referendum Also, http://graphics.wsj.com/brexit-uk-referendum-live-results/ . Further, http://www.nytimes.com/interactive/2016/world/europe/britain-european-union-brexit.html?_r=0

[5] See, Kallianiotis, I.N. (2006).

[6] ISIS is terrorizing the World. They are a new brand of terror; hundreds have died in just the last few years. In Paris, November 12, 2015: 128 souls died; In San Bernardino, CA, December 3, 2015: 14 souls taken; In Brussels, March 22, 2016: 32 people perish; In Nice, France, July, 2016: 86 killed, 434 injured; In Ft. Lauderdale, FL, January, 2017: 5 deaths, 36 wounded in airport; and many other people in different cities and nations.

[7] For a state to be a nation, its people must have the same blood, the same language, the same race, and the same religion («ὅμαιμον, ὁμόγλωσσον, ὁμοεθνές, καί ὁμόθρησκον»). (Herodotus, Ἡρόδοτος; 5th century B.C.).

[8] This is coming from Chapter 1, pp. 26-28 of the book.

Σχολιάστε

ΕΝΩΣΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

Ὑστάτη Ἀνάγκη ἡμῶν ἐστίν
ἡ Ἕνωσις Ἁπάντων τῶν Ὀρθοδόξων Κρατῶν

ὑπό
Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Scranton

Μάρτιος 2017

Α´. Πρόλογος

«Ἡμεῖς ἀγαπῶμεν Αὐτόν, ὅτι Αὐτός πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς.»
(Α´ Ἰωάν. δ΄ 19).

.             Ἡ Βυζαντινή (Μεσαιωνική Ἑλληνική) Αὐτοκρατορία συνεχίζει τήν προσφοράν τοῦ Ἑλληνισμοῦ πρός τούς λοιπούς λαούς, ἡ ὁποία διαφέρει ἀπό τήν διανοητικήν τοιαύτην τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος[1] καί τήν ἐκπολιτιστικήν τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου,[2] καθ’ ὅτι αὕτη ἐστίν ὁ συνδυασμός τῶν δύο προηγουμένων, διανοητικῆς καί ἐκπολιτιστικῆς, ἀλλά καί τῆς ὑπερτάτης τούτων τῆς πνευματικῆς, κατόπιν τῆς ἐλεύσεως τοῦ ἀναμενομένου Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς. Σύμπασα ἡ μακραίωνος προσφορά τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶχε κοινόν σκοπόν, τήν καλλιέργειαν τοῦ ἀνθρώπου νά δεχθῇ τήν Ἀποκαλυφθεῖσαν Ἀλήθειαν.

.             Ὁ Μεσαιωνικός Ἑλληνισμός (τό Βυζάντιον), βασιζόμενος εἰς τό Ἑλληνικόν πνεῦμα καί ἔχων ὡς μέσον τήν θεϊκήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν,[3] ἡ ὁποία ἠμποροῦσε νά ἐκφράσῃ τό βάθος καί τό εὗρος τῆς θείας ἀποκαλύψεως, κατέστη ὁ περιούσιος λαός τοῦ Θεοῦ καί θείᾳ Χάριτι, ἔθεσε τό θεμέλιον τῆς Νέας Θρησκείας, τοῦ Χριστιανισμοῦ, τήν ὁποίαν προησπίσθη μέ Οἰκουμενικάς Συνόδους, ἁγίους, ὁσίους, φωτιστάς, ἱεραποστόλους, ἐκχριστιανιστάς, ἱερομονάχους καί λοιπούς ὁμολογητάς. Τό Βυζάντιον, ὡς Βασίλειον Ἱεράτευμα, προσέφερεν εἰς ἅπαντας τούς λαούς ἐντός αὐτοῦ καί πέριξ, ἕως τήν μακρινήν Ρωσίαν τούς ἱεραποστόλους του καί κατέστησεν τά ἄγρια αὐτά ἔθνη εἰς ἔθνη ἅγια.

.             Τά Ὀρθόδοξα αὐτά Χριατιανικά κράτη διαιωνίζουν τόν Βυζαντινόν πολιτισμόν μας[4] καί δυστυχῶς, δι’ ἡμᾶς, ἡ Ὀρθόδοξος Ἑλλάς, ἡ πνευματική των μητέρα, ἀπώλεσε τήν Βυζαντινήν της ζωογόνον αἴγλην κατόπιν τῶν ἀδικαιολογήτων συναναστροφῶν της μέ τούς αἱρετικούς, ἀντι-Ὀρθοδόξους καί ἀνθέλληνας τῆς Δύσεως.[5] Πῶς εἶναι δυνατόν ἡ πνευματική μητέρα τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν νά παρεκκλίνῃ, νά ἐκπέσῃ καί νά εἶναι σήμερον μακράν τῶν πνευματικῶν της τέκνων; Ποῖοι ἦσαν οὗτοι, οἱ ὁποῖοι τήν παρεπλάνησαν καί ἐξέπεσε τῆς τιμῆς, τοῦ μεγαλείου, τῆς ἱερότητος καί τῆς μητρικῆς ὑπεροχῆς της; Ποτέ ὅμως δέν εἶναι ἀργά˙ ἡ ἀποστατήσασα νά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν ἀρχικήν της θέσιν καί ἡ προτέρα της τιμή ἠμπορεῖ νά ἀποκατασταθῇ ἀπό τά τέκνα της ἐν μιᾷ νυκτί. Ἅπαντα τά Ὀρθόδοξα κράτη ἀναμένουν τήν ἐπιστροφήν των εἰς τήν ἀγκάλην τῆς τροφοῦ των, τῆς Ὀρθοδόξου μητρός των καί τοῦτο ἠμπορεῖ καί εἶναι ἀναγκαῖον νά γίνῃ τό συντομώτερον δυνατόν˙ διά τῆς ἑνώσεως ἁπάντων τῶν Ὀρθοδόξων κρατῶν, καθ’ ὅτι οἱ καιροί οὐ μενετοί. Ἡ παγκοσμιοποίησις καί ὁ οἰκουμενισμός ἔχουν διαβιβρώσει καί ἐκφυλίσει ὁλόκληρον τόν πλανήτην.

Β´. Ἐπιβαλλόμεναι Οἰκονομικαί καί Ἀποτρεπόμεναι Πνευματικαί Ἑνώσεις

«Ἐάν μή Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες.»
(Ψαλμ. ρκϛ´ 1)

.              Στόχος τῆς Ἑβραιομασονίας (τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων τοῦ διεθνοῦς Σιωνισμοῦ) εἶναι ἡ παγκοσμιοποίησις διά τῆς ἑνώσεως ἀνομοίων λαῶν, ἑτεροδόξων καί ἀλλοθρήσκων, ἀθέων καί σατανιστῶν, ἑτερογγλώσων, ἀλλοεθνῶν, ἄνευ κοινοῦ πολιτισμοῦ ἤ καταγωγῆς καί προπαντός πίστεως καί παιδείας, ὥστε νά ὑφίσταται σύγχυσις καί διαμάχη μεταξύ των, μέ τό μόνον φανταστικόν κοινόν χαρακτηριστικόν τήν ἐπίπλαστον, ἐπιβαλλομένην οἰκονομικήν ἕνωσιν,[6] ἡ ὁποία καθίστατι παγίς δουλείας, ἐξαρτήσεως, ἀπωλείας τῆς Ἐθνικῆς κυριαρχίας, τοῦ πολιτισμοῦ, τῶν ἀρχῶν καί ἀξιῶν παντός Ὀρθοδόξου παραδοσιακοῦ, ἱστορικοῦ καί θεοσεβοῦς Ἔθνους. Αὕτη ἡ κεκαλλυμμένη ἀπάτη, πρός ἐπίτευξιν τοῦ μακροχρονίου σατανικοῦ σχεδίου των, ἐπιβάλλεται ἀντιδημοκρατικῶς καί διά τῆς τρομοκρατίας εἰς τούς λαούς καί δή εἰς τούς Ὀρθοδόξους καί πρό παντός τήν μητέρα τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν περιούσιον Ἑλλάδα.

.             Ἀλλ’ αἱ μόναι ἑνώσεις, αἱ ὁποῖαι εἶναι ἀναγκαῖαι καί ἐπιβαλλόμεναι μεταξύ λαῶν, εἶναι αἱ πνευματικαί τοιαῦται μεταξύ ὁμοδόξων λαῶν, Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων καί μέ κανένα ἄλλον, καθ’ ὅτι μόνον οἱ Ὀρθόδοξοι εἰσίν ἀδελφοί ἐν Κυρίῳ καί οὐδείς ἀπό τούς λοιπούς, οἱ ὁποῖοι παρέμειναν εἰς τήν ἀθεΐαν, σατανολατρίαν, αἵρεσιν καί τάς ἑτέρας φιλοσοφικάς πλάνας. Ὁ Σεργέϊ Ναρίσκιν, Πρόερδος τῆς Κρατικῆς Δούμας τῆς Ρωσίας εἶπεν ὅτι, «Στή Ρωσία δέν θά ξεχάσουμε ποτέ, ὅτι παραλάβαμε ἀπό Ἕλληνες μοναχούς τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν καί παράδοσιν».[7] Ὁ Ρῶσος Πρόεδρος, Βλαδίμηρος Πούτιν, ὁ Προστάτης τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως, ἐπισκέπτεται συχνάκις τό Ἅγιον Ὄρος καί τήν Ἑλλάδα. Ἐπῆγε δέ οὗτος εἰς Ἀθήνας καί τό Ἅγιον Ὄρος πέρυσι μαζί μέ τόν Ρῶσον Πατριάρχην Κύριλλον διά τόν ἑορτασμόν τῶν 1.000 ἐτῶν τοῦ Ρωσικοῦ μοναχισμοῦ εἰς τό Ἅγιον Ὄρος.[8] Ἅπας ὁ Ρωσικός λαός καί οἱ ὑπόλοιποι Ὀρθόδοξοι λαοί εἶναι πλησίον τῶν Ἑλλήνων καί αἰσθάνονται μέγα χρέος των τήν πνευματικήν προσφοράν τῶν Ἑλλήνων πρός τά Ἔθνη των.

.             Ὁ ἐχέφρων ἄνθρωπος δέν εἶναι μόνον οἰκονομικόν ὄν, ἀλλά πρώτιστα πνευματικόν τοιοῦτον, μέ μοναδικόν σκοπόν του τήν προσωπικήν τελείωσιν καί συνύπαρξιν μετά τῶν λοιπῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν του, οἱ ὁποῖοι ἔχουν κοινάς ἐπιδιώξεις καί στόχους. Οἱ ὑπόλοιποι ἐν πλάνῃ καί ἀποστασίᾳ ἄνθρωποι ἤ θά πρέπει νά πιστέψουν καί νά ἀκολουθήσουν τήν ἀλήθειαν καί τούς Ὀρθοδόξους ἀδελφούς των ἤ νά ἀφεθοῦν εἰς τήν πλάνην των καί μακράν ἀπό τούς ὑπολοίπους Ὀρθοδόξους, ἄλλως κινδυνεύουν καί οἱ Ὀρθόδοξοι ὅταν θά εὑρίσκωνται εἰς μόνιμον σχέσιν καί συνύπαρξιν μέ τούς αἱρετικούς, ἀθέους καί δή σατανιστάς («προοδευτικούς») τῶν λοιπῶν λαῶν, οἱ ὁποῖοι ἐλέγχονται καί κατευθύνονται ὑπό τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων.

Γ´. Ἐπίλογος: Ἡ Ἀλήθεια ἔναντι τῆς Πλάνης

«Ἐάν μή Κύριος φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων.»
(Ψαλμ. ρκς΄ 2)

.             Ἡ πλάνη κυριαρχεῖ εἰς τόν πλανήτην ἐπί ἀρκετάς ἑκατοντάδας ἔτη[9] καί προσπαθοῦν οἱ ἐπιβάλλοντες ταύτην νά ἀντικαταστήσῃ τήν Ἀλήθειαν, γεγονός ἀδύνατον καί ἀνεπίτρεπτον δι’ ἡμᾶς, τούς γιγνώσκοντας ταύτην. Ἡ ἀλήθεια ἀπεκαλύφθη καί εἰς τούς σοφούς Ἕλληνας ἐμμέσως, διά τῶν ἠθικῶν φιλοσόφων των καί κατόπιν ἀμέσως διά τῆς ἀποδοχῆς τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ ὑπό τῶν θεοπνεύστων τούτων. Ὁ λαός οὗτος ηὑρίσκετο ἐντός τοῦ σχεδίου τοῦ Θεοῦ διά τήν ἐπικράτησιν τῆς Ἀληθείας καί τήν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Τό Ἔθνος τοῦτο κατέστη θεοπρόβλητον, περιούσιον καί ἅγιον καί ἐβασίλευσεν ἐπί δέκα πέντε αἰῶνας, ἐκχριστιανίζον ἅπαντας τούς λαούς τῆς Εὐρώπης. Ὁ πλάνος ὅμως μέ τούς ὀπαδούς του προσπαθεῖ ὅλα αὐτά τά ἔτη νά ἐπιβάλλῃ τήν πλάνην του καί ἠμπόρεσε νά πείσῃ ὁλόκληρον τήν Δύσιν, ἡ ὁποία ἀπώλεσε τήν Ὀρθοδοξίαν, τήν ὀρθοπραξίαν καί τόν προορισμόν της.

.             Ἡ Ἀνατολική Εὐρώπη καί ἡ θεοσεβής Ρωσία ἀπέρριψαν τόν πλάνον, τούς ὀπαδούς του καί ὅλους τούς αἱρετικούς καί παρέμειναν Ὀρθόδοξοι, ἀδελφοί ἐν Κυρίῳ καί τέκνα πνευματικά τῆς Ὀρθοδόξου μητρός των, τῆς Ἑλλάδος. Οἱ Ὀρθόδοξοι οὗτοι λαοί αἰσθάνονται μέγα χρέος πρός τήν πνευματικήν των μητέρα καί συνεχῶς τήν μνημονεύουν, τήν ἀναγνωρίζουν καί τήν σέβονται διά τήν προσφοράν της πρός τά τέκνα της ταῦτα. Ὁ ρόλος τῆς Ἑλλάδος εἶναι πράγματι πνευματικός καί ὡς ἐκ τούτου σεβαστός ἀπό ὅλους, τούς γνωρίζοντας τήν Ἀλήθειαν. Ἡ θέσις τῆς Ἑλλάδος καί ὁ στόχος της εἶναι καθοριστικός, καθοδηγητικός, μητρικός καί μοναδικός καί ὀφείλει νά ἑνώσῃ ὑπό τήν σκέπην της ὅλα τά Ὀρθόδοξα τέκνα της, ὅλους τούς Ὀρθοδόξους λαούς καί νά δημιουργήσουν ἀπό κοινοῦ μίαν Παγκοσμίαν Πνευματικήν Ἕνωσιν Ἁπάντων τῶν Ὀρθοδόξων Κρατῶν.

.             Ἐλπίζομεν, θείᾳ Χάριτι καί μέ τήν ἐπιδίωξιν τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων πνευματικῶν καί πολιτικῶν ἡγετῶν νά γίνῃ πραγματικότης ἡ προσέγγισις ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν καί διά μιᾶς πολυπλεύρου ἐκστρατείας νά τούς ἐνημερώσωμεν διά τήν ἀνάγκην ἐφαρμογῆς τοῦ σχεδίου τούτου τῆς Ἑνώσεως τῶν Ὀρθοδόξων Κρατῶν, ἐν ὄψει τῆς παγκοσμίου κρίσεως καί τῆς ἐξάρσεως τῶν ἀθέων καί λοιπῶν πεπλανημένων ἀπό τούς ἐχθρούς τῆς ἀνθρωπότητος καί τοῦ Δημιουργοῦ της, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἅπασαι αἱ ἄλλαι ἑνώσεις εἶναι σχέδιον τοῦ πλάνου καί τῶν ὀπαδῶν του[10] καί ὁ σκοπός των εἶναι ἡ ἐπιβολή τῆς πλάνης καί δουλείας των παγκοσμίως. Μόνον μία ἕνωσις τῶν Ὀρθοδόξων θά ἠμπορέσῃ νά ἀντιπαρατεθῇ μέ τούς ἐχθρούς τοῦ Θεοῦ, τούς ὀπαδούς τοῦ ἀντιχρίστου, οἱ ὁποῖοι ὑπέταξαν ὁλόκληρον τήν αἱρετικήν, ἀντι-Ὀρθόδοξον καί φιλελεύθερον Δύσιν.

 

[1] Ὅρα, Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου, «Ἑλληνισμός καί Ὀρθοδοξία: Ἡ διά τῆς Θείας Προνοίας προφητευθεῖσα ὑπό τούτου τῆς ἀποκαλυφθείσης ἐκ ταύτης Ἀληθείας», Christian Vivliografia, June 15, 2016, pp. 1-8. https://christianvivliografia.wordpress.com/2016/06/15/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%e1%bd%b8%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%e1%bd%b8%cf%82-%e1%bd%80%cf%81%ce%b8%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%be%ce%af%ce%b1-%e1%bc%80/

[2] Ὅρα, John N. Kallianiotis, “Expenditures and Revenue of Alexander the Great’s Expedition”, The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention, Vol. 3, Issue 6, June 2016, pp. 2240-2283. http://valleyinternational.net/thijsshi/v3-i6/7%20theijsshi.pdf or http://valleyinternational.net/index.php/our-jou/theijsshi/current-issue/650-expenditures-and-revenue-of-alexander-the-great-s-expedition

[3] Ὅρα, Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου, «Ἑλληνική Γλῶσσα: Ἡ Ἁπάντων τῶν Ὀνομάτων Ὀρθότης», ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, 27 Σεπτεμβρίου 2016, σσ. 1-9. http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/09/blog-post_75.html

[4] Ὁρα, Θείαν Λειτουργίαν εἰς τήν Μόσχαν μετά τοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου. http://www.bing.com/videos/search?q=Literges+in+Moscow+by+the+Russian+Patriarch&view=detail&mid=5D820F0B8023107078BC5D820F0B8023107078BC&FORM=VIRE

[5] Διά τῆς ἐντάξεώς της εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν καί τούς «πνευματικούς» διαλόγους μέ τούς αἱρετικούς καί τήν συμμετοχήν της εἰς τό Π.Σ.Ε.

[6] Ὁ Ἐρντογάν (ὁ φίλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί ὑποψήφιος διά τήν ἔνταξιν τῆς Μουσουλμανικῆς Τουρκίας εἰς ταύτην) ἀνεκήρυξε πόλεμον τῆς ἡμισελήνου κατά τοῦ Σταυροῦ καί τό ἴδιον ἔκαμε καί ἕνας ΣΥΡΙΖΑῖος Μουσουλμάνος εἰς τήν Θράκην. (TV News ANTENNA, 16/3/2017).

[7] Δημοκρατία, 6/7/2016.

[8] Ὅρα, TV News ALPHA, 27/5/2016. Ἐπίσης, TIME Magazine, Vol. 188, No. 10, November 1, 2016, pp. 62-69.

[9] Ὅρα, Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου, «Ἡ Τρέχουσα Ἑλληνική Κρίσις  ἐστίν Ἔργον τῶν Δημιουργῶν τῶν Δυτικῶν Ἐπαναστάσεων τοῦ Παρελθόντος», Απολογητικά, February 19, 2017, pp. 1-17. http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2017/02/i.html

[10] Ὁ Ροκφέλλερ εὐχαριστεῖ τόν τύπον, πού δέν ἀποκάλυψεν ἐπί 40 ἔτη τά σχέδιά των διά μίαν παγκοσμίαν κυβέρνησιν. “We are grateful to The Washington Post, The New York Times, Time Magazine, and other great publications whose directors have attended our meetings and respected their promises of discretion for almost forty years. It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subject to the lights of publicity during those years. But, the world is now more sophisticated and prepared to march towards a world government. The supranational sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national auto-determination [read as ‘democracy’] practiced in past centuries.” [(David Rockefeller) June 5, 1991, Bilderberger meeting in Baden-Baden, Germany (a meeting also attended by then-Governor Bill Clinton)]. www.mega.nu/ampp/bilderberg.html. Main source: Dr. Dennis Cuddy, A Chronological History of the New World Order. Ὅρα ἐπίσης, http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/the_rockefeller_bloodline.htm Ἀκόμη, http://www.crossroad.to/Quotes/globalism/rockefeller.htm Ὁ David Rockefeller πέθανε τήν 20ην Μαρτίου 2017 καί τά “fake news”, τά ὁποῖα ἤλεγχεν οὗτος, τόν παρουσιάζουν ὡς τόν μεγαλύτερον φιλάνθρωπον τῆς ἀνθρωπότητος.

http://www.hotbeak.com/us/2017/03/20/david-rockefeller-banker-and-philanthropist-dies-at-101–_s_211485483.html#.WNFlzX-QyM8 .

 

,

Σχολιάστε