Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ὁσ. Μάρκος ὁ Ἀσκητής

ΤΑ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΘΛΙΒΕΡΑ

Ἅγ. Μάρκος ὁ Ἀσκητής

Ὁ τὰ ἐνεστῶτα θλιβερά,
προσδοκίᾳ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν προσδεχόμενος,
γνῶσιν ἀληθείας εὕρηκε·
καὶ ὀργῆς καὶ λύπης ῥαδίως ἀπαλλαγήσεται.
[Περὶ τῶν οἰομένων ἐξ ἔργων δικαιοῦσθαι, ρξη´ ,
Φιλοκαλία, τ. Α´ σελ. 121]

Ἐκεῖνος ποὺ τὰ τωρινὰ θλιβερὰ τὰ ἀποδέχεται (ἀφομοιώνει)
μέσῳ (γιὰ χάρη) τῆς προσδοκίας τῶν μελλοντικῶν ἀγαθῶν,

ἔχει βρεῖ τὴν γνώση τῆς ἀληθείας·
καὶ εὔκολα θὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὴν ὀργὴ καὶ τὴν λύπη

, ,

Σχολιάστε