Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ὁμοφυλοφιλία

Η ΖΩΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟ ΠΡΟΪΟΝ [Νέο] (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ ζωὴ δὲν εἶναι ἐμπορεύσιμο προϊὸν

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ἡ ζωὴ εἶναι ὑπέρτατο ἀγαθό τοῦ ἀνθρώπου καὶ ταυτόχρονα ἕνα μυστήριο, μπρὸς στὸ ὁποῖο ὀφείλεται τιμὴ καὶ σεβασμός. Τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ «φιλελευθεροποίηση» τῆς ἀγορᾶς ἐπεκτείνεται στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Στὸ ὄνομα τῆς ἰδεολογίας τοῦ «προοδευτισμοῦ», στὸν ὁποῖο συγκλίνουν οἱ νεοφιλελεύθεροι μὲ τοὺς νεοκομμουνιστές, ἐμπορευματοποιεῖται ἡ ζωή, καταργοῦνται αἰώνιες ἠθικὲς ἀρχὲς καὶ ἀξίες καὶ παραβιάζονται φυσικοὶ νόμοι. Οἱ νοοτροπίες καὶ οἱ κανόνες τῆς ἀγορᾶς ἐπιδιώκεται νὰ ρυθμίζουν καὶ τὸ πῶς ἕνα παιδὶ θὰ γεννηθεῖ καὶ τὸ πῶς καὶ μὲ ποιοὺς ἐνήλικους θὰ ζήσει καὶ θὰ παιδαγωγηθεῖ.
.         Οἱ συγκεκριμένες ἰδεολογίες τῆς παγκοσμιοποίησης καταργοῦν τὰ καθήκοντα καὶ τὶς ὑποχρεώσεις ἔναντι τῶν ἀγέννητων καὶ νεογέννητων ἀνθρώπων καὶ εὐνοοῦν τὴν νοοτροπία τῶν ὁμοφυλόφιλων. Αὐτοὶ ἐπιβάλλουν, ὡς δικαίωμά τους, τὸ νὰ ἀποκτήσουν παιδὶ μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο, ποὺ τοὺς προσφέρεται τεχνολογικὰ καὶ δικονομικά. ντίθετα οδες περασπίζεται τ φυσικ κα ζωτικ δικαίωμα το προστάτευτου παιδιο, ν μεγαλώσει μ τος φυσικος γονες του, μ πατέρα κα μητέρα κα τ πίσης φυσικό του δικαίωμα ν γνωρίζει «π πο κρατάει σκούφια του».
.         Ὅταν ἔρευνες καὶ ποσὰ ἑκατομμυρίων διατίθενται, γιὰ νὰ πληροφορηθεῖ ἡ ἀνθρωπότητα ἂν κατάγεται ἢ ὄχι ἀπὸ τὸν πίθηκο (καὶ ὁ πίθηκος ἀπὸ ποιόν;…), εἶναι παράλογο καὶ ἀνήθικο νὰ ἀποκλείεται τὸ παιδὶ –προϊὸν τῶν μεθόδων τῆς ἰατρικῶς ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς καὶ τῶν συνεπακόλουθών της– νὰ γνωρίσει τὸν ἄμεσο καὶ ὄχι τὸν ὑποθετικὸ –ἐξ υἱοθεσίας– πρόγονό του. Ἡ παγκοσμιοποίηση ἐπιδιώκει νὰ κάνει ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ὅπως τὰ μπλοὺ τζίν, ἀγνώστου προελεύσεως. Ὅλοι νὰ ἀποτελοῦν μέρος τοῦ ἀνθρωποειδοῦς χυλοῦ.
.       Τὰ ὅσα γράφονται ξεκίνησαν ἀπὸ τὴν εἴδηση, ὅτι τὸ Ἀνώτατο Ἀναθεωρητικὸ Δικαστήριο τῆς Γαλλίας, τὴν περασμένη ἑβδομάδα, ἀποφάσισε ὅτι ζεῦγος ὁμόφυλων ἀνδρῶν μπορεῖ νὰ υἱοθετήσει παιδί, ποὺ θὰ γεννηθεῖ στὸ ἐσωτερικὸ ἢ στὸ ἐξωτερικὸ τῆς χώρας ἀπὸ παρένθετη μητέρα, δηλαδὴ ἀπὸ γυναίκα, ποὺ φιλοξενεῖ στὴ μήτρα της ἔμβρυο μέσῳ τῆς ἰατρικῶς ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς (ΙΥΑ). Τὸ ἔμβρυο μπορεῖ νὰ εἶναι ἀνώνυμου πατέρα καὶ ἀνώνυμης μητέρας καὶ θὰ μεγαλώνει ἔχοντας τρεῖς πατέρες (δύο γνωστούς, ποὺ τὸ υἱοθέτησαν, καὶ τὸν ἄγνωστο φυσικό του πατέρα) καὶ μία «μητέρα», ποὺ θὰ εἶναι ἄγνωστο ἂν τὸ ἔμβρυο ποὺ φιλοξένησε στὴ μήτρα τῆς προέρχεται ἀπὸ δικό της ὠάριο καὶ γνωστοῦ της σπερματοζωάριο, ἢ εἶναι καὶ τὰ δύο ἄγνωστα, προερχόμενα ἀπὸ τὴν σχετικὴ τράπεζα ποὺ προέβη στὴν ΙΥΑ.
.         Ὅλα ὅσα ὑποστηρίζουν αὐτοὶ ποὺ ἐπιδιώκουν νὰ προωθήσουν παγκοσμίως τὸ νέο μοντέλο «οἰκογένειας» ξεκινοῦν ἀπὸ σαθρὴ καὶ ἀναπόδεικτη λογικὴ καὶ φυσικὴ βάση. Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα, ἐν ὀνόματι τῆς ἰσότητας καὶ τῆς ἰσότιμης μεταχείρισης, ποὺ δέχονται σταδιακὰ τὰ κράτη, καὶ μὲ τὴ μέθοδο τοῦ σαλαμιοῦ, ποὺ πρῶτος ὁ Οὖγγρος σταλινικὸς κομμουνιστὴς ἡγέτης Ματίας Ράκοσι περιέγραψε, στὴν ἀρχὴ νομιμοποιεῖται τὸ σύμφωνο συμβίωσης μεταξὺ ὁμοφύλων, στὴ συνέχεια ὁ «γάμος» τους…
.       Μετὰ τὴν ἀναγνώριση ὡς νόμιμης καὶ φυσιολογικῆς τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς «οἰκογένειας» ἔρχεται ἡ ἀπόκτηση καὶ ἡ ἀνατροφὴ παιδιῶν ἀπὸ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια, μετὰ προωθεῖται στὸ σχολεῖο νὰ διδάσκεται ἡ συμπεριφορὰ τῶν ὁμοφυλόφιλων… Καὶ ἀφοῦ τὸ «τρίτο φύλο» ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὸ κράτος ὅτι ἀποτελεῖ φυσιολογικὴ κατάσταση στὶς διάφορες μορφές του, στὸ ληξιαρχεῖο τοῦ Καναδᾶ καὶ στὴ δήλωση τῆς γεννήσεως, στὸ φύλο τοῦ νεογέννητου προστέθηκε καὶ τρίτη στήλη, στὴν ὁποία ὁ κηδεμόνας μπορεῖ νὰ σημειώσει πέραν τοῦ Μ (Μale – Ἀρσενικὸ) καὶ F (Female – Θηλυκὸ) τὸ U (Unknown – «ἄγνωστο»), μὲ τὴν ἔννοια ὅτι τὸ φύλο δὲν εἶναι συγκεκριμένο καὶ ἀπόλυτο, ὑπὸ τὴ φυσιολογικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ ἔννοια, ἀλλὰ ὅταν θὰ γίνει ἐνήλικο ἄτομο, τότε θὰ ἐπιλέξει τὸ φύλο του… Καὶ ὑπάρχει καὶ ἄλλη συνέχεια. Ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὸ κράτος μὲ Νόμο ἡ ὑποχρέωση στοὺς Δημάρχους νὰ τελοῦν «γάμο» ὁμοφύλων, ἔστω καὶ ἂν αὐτοὶ ἔχουν πρόβλημα συνειδήσεως. Τελευταίως ἡ Σουηδικὴ κυβέρνηση ψήφισε Νόμο, μὲ τὸν ὁποῖο ἀπολύεται ἀπὸ τὴ θέση του ὁ πάστορας τῆς ἐπικρατοῦσας Λουθηρανικῆς «Ἐκκλησίας», ποὺ δὲν θὰ θελήσει, γιὰ λόγους συνειδήσεως, νὰ τελέσει θρησκευτικὸ σὲ ὁμόφυλους.
.      Καὶ κάτι, τελευταῖο, ποὺ μᾶς ἀφορᾶ. Σὲ ἐξέλιξη εἶναι ὁ θεολογικὸς διάλογος μὲ τοὺς Λουθηρανούς. Ἡ λογικὴ τοῦ Φαναρίου καὶ τῶν «προοδευτικῶν» ὀπαδῶν του εἶναι πὼς οἱ διάλογοι ὁδηγοῦν τοὺς ἑτεροδόξους στὴν κατανόηση τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως… Τὴν περασμένη ἑβδομάδα γράφτηκε στὴ μεγάλης κυκλοφορίας γαλλικὴ ἐφημερίδα «Λὲ Μὸντ» (Le Monde, 9-10 Juillet 2017, p. 8) ὁλοσέλιδο ἄρθρο τῆς πάστορα (ἢ παστόρισσας) Μαρίας Ἴσμπεργκ, 45 ἐτῶν. Σ’ αὐτὸ γράφει πὼς ὅταν ἀνακοίνωσε στοὺς ἐνορίτες της ὅτι τὴν προηγούμενη ἡμέρα εἶχε πάει στὸν κινηματογράφο «μὲ τὴ γυναίκα της», αὐτοὶ (οἱ ἐνορίτες) «ἦσαν εὐτυχισμένοι γιὰ τὸ γεγονὸς καὶ γι’ αὐτές». Στὸ συγκεκριμένο ἄρθρο ἡ Μαρία Ἴσμπεργκ σημειώνει ὅτι οἱ συνθῆκες στὴ Σουηδία μποροῦν νὰ γίνουν ἀκόμη καλύτερες γιὰ τοὺς ὁμοφυλόφιλους. Καὶ ἀναφέρει τὸ ἑξῆς παράδειγμα: «Ὅταν γεννήθηκαν τὰ παιδιά μας, δὲν ἀναγνωρίστηκα ὡς μητέρα τους, ἐπειδὴ ἡ γυναίκα μου ἔκαμε τὴν Ὑποβοηθούμενη Ἰατρικὴ Ἀναπαραγωγὴ στὴ Δανία, ὅπου ἐπιλέξαμε νὰ πᾶμε, διότι ἡ σειρὰ ἀναμονῆς στὴ Σουηδία εἶναι πολὺ μεγάλη. Ἔτσι ὑποχρεώθηκα νὰ τὰ υἱοθετήσω, κάτι ποὺ εἶναι μία μακρὰ διαδικασία, πολὺ ἰδιότροπη». Θὰ τὰ ἤθελε φυσιολογικὰ παιδιά της, ἀγνώστου πατρός… Ἔτσι πάλι θὰ ἦσαν εὐτυχισμένοι οἱ ἐνορίτες της… Τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ ἐπὶ δεκαετίες θεολογικοῦ διαλόγου μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους εἶναι ἡ κυρία Ἴσμπεργκ, ἡ ὁμοφυλόφιλη Λουθηρανὴ παστόρισσα….-    

, ,

Σχολιάστε

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΩΝ

Μέ τήν  «εὐλογία» τοῦ κ. Τσίπρα

τοῦ  ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη
ἱεροκήρυκος

.                Oἱ κυβερνητικοὶ ὁδηγοὶ τῆς παρελάσεως στὸ Σύνταγμα τῶν ἐκφύλων ἐπικροτοῦσαν τὴν προβολὴ συνθημάτων μὲ πλακάτ, μὲ φράσεις: «Οὔτε ἀγόρι οὔτε κορίτσι, ἁπλῶς ἄνθρωπος» – «Δὲν εἶμαι μιὰ φάση» – «Εἶμαι γκέι καὶ σᾶς καίει».
• Τὴν εὐλογία τους στὴν παρέλασι τῶν ὁμοφυλοφίλων ἔδωσαν καὶ ὁ δήμαρχος Ἀθηναίων κ. Καμίνης καὶ ὁ ὑπουργὸς Παιδείας κ. Γαβρόγλου, ἀλλὰ καὶ ὁ ἴδιος ὁ πρωθυπουργὸς κ. Ἀλέξης Τσίπρας.
.                    Εἶπε μεταξὺ ἄλλων σὲ σχετικὴ συνέντευξι: «Ἀποδείχθηκε, ὅτι ἡ κοινωνία εἶναι πάρα πολὺ πιὸ μπροστὰ ἀπό ὅσο ἐμεῖς πιστεύουμε… Ἀλλάξαμε τὶς ζωὲς τόσων ἀνθρώπων. Στόχος μας νὰ προσπαθήσουμε νὰ ἀλλάξη ἡ κοινωνία καὶ στὰ “μικρά”. Νὰ εἶναι ἡ Ἑλλάδα μιὰ σύγχρονη εὐρωπαϊκὴ χώρα σὲ ὅλα, ὄχι μόνο στὸ νόμισμα»
Θὰ ξερριζωθοῦν, λοιπόν, τὰ πάντα γιὰ νὰ περάσουν ἔκφυλες ἀντιλήψεις, πού δυστυχῶς στηρίζουν καὶ ἄλλα κόμματα. «Δίνουμε, λέει ὁ κ. Τσίπρας, τὴ δυνατότητα στοὺς συνανθρώπους μας, πού δὲν αἰσθάνονται ἄνετα μέ τό φύλο πού τοὺς ἀποδόθηκε κατὰ τὴ γέννησή τους, νὰ προχωρήσουν στὴ διόρθωση φύλου, μὲ ἐλαχιστοποίηση τῶν γραφειοκρατικῶν διαδικασιῶν…».
Θεωρεῖ δὲ ὁ πρωθυπουργὸς κ. Τσίπρας χρεωμένο τὸν ἑαυτό του στοὺς ὁμοφυλοφίλους! «Γι᾽ αὐτὸ ἄλλωστε -εἶπε- ζήτησα δημοσίως συγγνώμη ἐκ μέρους τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας στὴ Βουλή, τὴ μέρα τῆς ψήφισης τοῦ “συμφώνου συμβίωσης” τῶν ὁμοφύλων».
• Μήπως, κ. Τσίπρα, ξεχάσατε, ὅτι δὲν κυβερνᾶτε στὴ χώρα τῶν Σοδόμων καὶ τῆς Γομόρρας; Μήπως πρέπει νὰ ζητήσετε συγγνώμην ἀπό τούς προγόνους αὐτοῦ τοῦ τόπου, ἀπό τούς ἥρωες τοῦ Γένους, πού δὲν εἶχαν τέτοια διλήμματα («εἶμαι ἀγόρι ἢ εἶμαι κορίτσι;»), ἀλλ᾽ εἶχαν ἄλλα διλήμματα, ἢ μᾶλλον ἀποφάσεις, ὅπως «ἐλευθερία ἢ θάνατος»;
• Ἂν ὁ ἀπόστολος Παῦλος πάλαιψε, γιὰ νὰ ἐξαγνισθῆ ἡ κοινωνία ἀπό τούς διεστραμμένους (ἰδέ α´ κεφ. πρὸς Ρωμαίους), ἡ Ἐκκλησία σήμερα καλεῖται ν’ ἀγωνισθῆ γιὰ τὴν καθαρότητα τοῦ βίου, γιὰ τὴν ἁγνότητα τῶν νέων, γιὰ τὴν τιμιότητα τοῦ γάμου, γιὰ τὴν ἀληθινὴ οἰκογένεια καὶ γιὰ τὸν καυτηριασμὸ πάσης ἀνωμαλίας καὶ ἀκαθαρσίας.
.                Τύποι «κουνιστοὶ» καὶ «θηλυπρεπεῖς» οὔτε στὶς σκάλες τῶν ἱερῶν θυσιαστηρίων γίνονται ἀνεκτοί. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι θεραπευτήριο, γι’ αὐτοὺς ὅμως, πού παραδέχονται τὴν ἀρρώστια τους, τὴν ἁμαρτία τους, ἀκόμα καὶ τὴν ἀνωμαλία τους. Θεραπεύει ἄσχημες καταστάσεις, δὲν ἀνέχεται ἀνώμαλους τύπους, πού καυχῶνται μάλιστα γιὰ τὸ «κουσούρι» τους! Καὶ χῶρος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὅλη ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ ἑκάστοτε κυβέρνησις.

, ,

Σχολιάστε

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

Ἀντίσταση στὴ νέα δικτατορία

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.         Μήνυση γιὰ διανομὴ φυλλαδίου μὲ ὁμοφοβικὸ περιεχόμενο κατατέθηκε εἰς βάρος Θεολόγου ποὺ διδάσκει σὲ Σχολεῖο Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης τῆς Ξάνθης. Στὸ φυλλάδιο ἡ ὁμοφυλοφιλία παρουσιάζεται ὡς ἀσθένεια καὶ διαταραχή.
.         Ἡ μήνυση ἔχει κατατεθεῖ στὸ Τμῆμα Ἀντιμετώπισης Ρατσιστικῆς Βίας τῆς ΕΛΑΣ καὶ ἔχει διαβιβασθεῖ ἁρμοδίως στὶς διωκτικὲς ἀρχὲς τῆς Ξάνθης, προκειμένου νὰ ἐνεργήσουν. Τὴν ἔχουν καταθέσει τὸ Ἑλληνι­κὸ Παρατηρητήριο τῶν Συμφωνιῶν τοῦ Ἑλ­σίνκι, τὸ Τμῆμα Σεξουαλικοῦ Προσανατολισμοῦ καὶ Ταυτότητας Φύλου τοῦ Ἑλληνικοῦ Παρατηρητηρίου τῶν Συμφωνιῶν τοῦ Ἑλσίνκι, ἡ Πολύχρωμη Πολυπολιτισμικὴ Ὀμπρέλα Ξάνθης καὶ τὸ Φεστιβὰλ Ὑπερηφάνειας Ἀθήνας Athens Pride» («Enikos.gr» 25-4-2017).
Ἰδοὺ ἡ νέα δικτατορία!
.         Θυμίζει στὴ χειρότερη ἔκδοσή τους τὰ λόγια ἀειμνήστου πολιτικοῦ ἀνδρὸς ποὺ ἔλεγε στοὺς πολιτικούς του ἀντιπάλους: «Δὲν δικαιοῦσθε διὰ νὰ ὁμιλεῖτε»! Καὶ λέμε στὴ χειρότερη ἔκδοσή τους, διότι τώρα δὲν ἀρκοῦνται οἱ νέοι δικτατορίσκοι σὲ λεκτικοὺς ἀφορισμούς, ἀλλὰ ἀπειλοῦν μὲ μηνύσεις καὶ δικαστήρια.
.         Καὶ ποιό εἶναι τὸ ἔγκλημα τοῦ Θεολόγου, ὥστε νὰ τὸν ὁδηγοῦν στὸ Δικαστήριο; Εἶναι τὸ ὅτι εἶπε τὰ αὐτονόητα· ὅτι δηλαδὴ «ἡ Ὀρθόδοξη πίστη βλέπει τὸν ὁμοφυλοφιλικὸ προσανατολισμὸ ὡς διαταραχὴ καὶ ἀσθένεια, θεωρεῖ τὶς ὁμοφυλοφιλικὲς πράξεις ἁμαρτωλές».
.         Προτρέπει σὲ βία κατὰ τῶν ὁμοφυλόφιλων; Κάθε ἄλλο! Τί γράφει;
.         «Ἡ Ὀρθόδοξη πίστη βέβαια μᾶς προσ­ανατολίζει στὸ νὰ ἀπορρίπτουμε κάθε ρατσιστικὴ συμπεριφορὰ ἐναντίον αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων. Στηλιτεύουμε τὴν ἁμαρτία καὶ ὄχι τὸν ἁμαρτωλό… Ἄλλωστε ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι μὲ τὸ νὰ εἶμαι ἑτεροφυλόφιλος δὲν μὲ κάνει ἀναμάρτητο, οὔτε αὐτόματα “καλὸ χριστιανό”. Ὁ καλὸς Θεὸς περιμένει ἀπ᾿ ὅλους μας τὴν μετάνοιά μας».
.         Λόγια ἄξια ἐπαίνου γιὰ τὴ νηφαλιότητά τους, τὸ πνεῦμα ἀγάπης καὶ συμπάθειας ποὺ τὰ διατρέχει καὶ τὴν προτροπὴ γιὰ μετάνοια ὅλων μας, ἀφοῦ ὅλοι ἁμαρτωλοὶ εἴ­μαστε. Ὁ Θεολόγος θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπαινεθεῖ. Ἀντὶ γι᾿ αὐτὸ ὁδηγεῖται στὰ Δικαστήρια.
.         Τέτοια φρικτὴ λογοκρισία θὰ τὴν ζήλευαν καὶ ὁ Ροβεσπιέρος καὶ ὁ Στάλιν καὶ ὁ Ἐμβὲρ Χότζα στὶς πιὸ μαῦρες ἡμέρες τῆς ἱστορίας!
.         Κι ὅμως τέτοια λογοκρισία ἔχει ἐπιβληθεῖ σὲ περίοδο δημοκρατίας στὴν πιὸ ἐλεύθερη χώρα τοῦ κόσμου. Καὶ οἱ πάλαι ποτὲ πολέμιοι τῆς δικτατορικῆς λογοκρισίας σιωποῦν καὶ αὐτολογοκρίνονται, ἐπιβάλλουν οἱ ἴδιοι λογοκρισία στὰ λόγια τους, ἀπὸ φόβο μήπως προκαλέσουν τὴν ἐπιθετικότητα τῶν ὑποστηρικτῶν τῆς διαστροφῆς.
.         Θὰ σιωπήσουν καὶ οἱ συνδικαλιστικοὶ φορεῖς τῶν ἐκπαιδευτικῶν; Καὶ ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων; Καὶ οἱ Σύλλογοι τῶν γονέων; Καὶ οἱ Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας; Καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος;
.         Ἐμεῖς παρακαλοῦμε τὸν ἀγωνιστὴ Θεολόγο νὰ μᾶς καλέσει μάρτυρες ὑπερασπίσεώς του σὲ τυχὸν δίκη εἰς βάρος του. Αὐτὸ θὰ εἶναι ὕψιστη τιμὴ γιὰ μᾶς!

 

Σχολιάστε

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΚΦΥΛΩΝ [Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης]

Προπαγάνδα ὑπέρ τῶν ἐκφύλων!

τοῦ ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

• Ἐγκύκλιος τοῦ ὑπουργείου Παιδείας ἐξεδόθη στίς 23 Δεκεμβρίου 2016 καί ἀπεστάλη ἐπειγόντως στά γυμνάσια ὅλης τῆς χώρας καί ἔχει κυριολεκτικά ταράξει ἐκπαιδευτικούς καί γονεῖς. Μέ τήν Ἑγκύκλιο ὑποχρεώνονται τά σχολεῖα ἐπί μία ἑβδομάδα νά κάνουν διαφώτισι (προπαγάνδα) ἀνωμάλου σεξουαλικῆς ἀγωγῆς σέ ἀνώριμους προεφήβους καί ἐφήβους. Θέμα ἐγκυκλίου: «Θεσμική Ἑβδομάδα μέ τίτλο Σῶμα καί Ταυτότητα».
• Στίς ἐπεξηγήσεις καί διευκρινίσεις, πού δίδονται, φαίνεται καθαρά, ὅτι σκοπός τῶν συντακτῶν τῆς ἐγκυκλίου εἶναι ἡ προπαγάνδα στά μικρά παιδιά ὑπέρ τῶν ὁμοφυλοφίλων. Ἐνσπείρει στά παιδιά τήν ἀμφιβολία (ἄν ὄντως τά ἀγόρια εἶναι ἀγόρια καί ἄν ὄντως τά κορίτσια εἶναι κορίτσια!). Θέτει δέ τό οἰκογενειακό περιβάλλον σέ ἀμφισβήτησι, ἄν δηλαδή οἱ γονεῖς υἱοθετοῦν «ἔμφυλα στερεότυπα» καί κάνουν διακρίσεις μέ βάσι τό φύλο. Καί προτείνει στούς καθηγητές νά μιλᾶνε στά παιδιά γιά τήν Ὁμοφοβία καί Τρανσοφοβία, δηλαδή νά βλέπουν μέ συμπάθεια (καί μέ θαυμασμό;) τούς ὁμοφυλόφιλους καί αὐτούς πού μέ χειρουργική ἐπέμβασι κάνουν ἀλλαγή φύλου!
• Ἡ ἐγκύκλιος τοῦ ὑπουργοῦ κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου ἔχει βέβαια καί καλές ἑνότητες, ὅπως αὐτή γιά τή «Διατροφή καί ποιότητα ζωῆς» καί γιά τήν «Πρόληψη ἐθισμοῦ καί ἐξάρτησης». Ἀλλ᾽ ἡ τρίτη ἑνότητα «Ἔμφυλη Ταυτότητα» ἐξωθεῖ σέ ἔκφυλη συμπεριφορά.
• Ἤδη ἡ ἐγκύκλιος, ὡς πρός τήν προπαγάνδα ὑπέρ τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἔχει ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριῶν. Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ σέ ἐπιστολή του πρός τόν ὑπουργό Παιδείας τονίζει: «Ἡ ἐπιδιωκομένη στοχοθεσία ἀλλοτριώσεως τῆς ὀντολογίας καί φυσιολογίας τῶν ἐφήβων εἰσάγεται διά πρώτην φοράν εἰς τήν ἐκπαιδευτικήν διαδικασίαν τῆς χὠρας μας καί μάλιστα ἄνευ γνώμης τῶν γονέων καί κηδεμόνων, ἐάν ἐπιθυμοῦν ἤ ἀνέχονται μίαν τοιαύτην στρέβλωσιν τῆς φυσιολογίας τῶν τέκνων των. Ἡ μεθοδευμένη διαφήμισις τῆς ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρωπίνης φυσιολογίας εἰς ἀώρους καί εὐαισθήτους ἐφήβους ἀποτελεῖ «ἔγκλημα καθοσιώσεως»… Ἡ ἡμετέρα ἐγκύκλιος προπαγανδίζει τήν διαστροφήν καί τήν στρέβλωσιν τῆς ἀνθρωπίνης σεξουαλικότητος…».
Καί δηλώνει ὁ Σεβασμιώτατος, ὅτι στά ἐκπαιδευτήρια τῆς Μητροπόλεώς του δέν θά ἐπιτρέψη «τοιαύτας δαιμονιώδεις ἀντιεπιστημονικάς καί ἀνερματίστους στρεβλώσεις τῶν ἀνθρώπων».
• Ὁ δέ Σεβασμ. Μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος σέ ἐπιστολή πρός τόν ὑπουργό Παιδείας λέει: «Ὥστε φτάσαμε σέ τοῦτο τό ἔσχατο σκαλί στοῦ κακοῦ τή σκάλα, οἱ φύλακες τῆς Παιδείας νά εἰσηγοῦνται τρόπους ἀνωμαλοποιήσεως τοῦ μέλλοντος τῆς Πατρίδος μας».
• Στό βάθος της ἡ ἐγκύκλιος (στήν τρίτη ἑνότητα) σάν νά ἐπιβάλη τήν ἰσοπέδωσι κάθε διαχωριστικῆς γραμμῆς ἀνάμεσα στά δύο φύλα, ἀλλά καί τό ἀκόμα χειρότερο, τήν… διαμόρφωσι φύλου!
.                 Κύριοι, τά παιδιά ξέρουν, ἄν εἶναι ἀγόρια ἤ κορίτσια. Οἱ δικοί σας ὁμοφυλοφιλικοί σύμβουλοι ἐπιθυμοῦν τή σύγχυσι. Τελικά γιατί δέν κηρύσσετε φανερό διωγμό ἐναντίον τῶν φυσιολογικῶν ἀνθρώπων, ἀνδρῶν καί γυνεικῶν, καί νά δώσετε «πᾶσαν ἐξουσίαν» στούς διεστραμμένους ὁμοφυλοφίλους; Οὐδέποτε μικρή μειονοψηφία διεστραμμένων ἀτόμων εἶχε τόση συμπάθεια, τόση ὑποστήριξι, τόση δύναμι!
• Ὁ κόσμος καίγεται καί ὑπουργοί ἀσχολοῦνται μέ τά δικαιώματα μιᾶς ἀνώμαλης κοινότητας!

, ,

Σχολιάστε

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Ἐπιβραβεύσεις ὁμοφυλοφίλων

Τοῦ ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.               Eἴδαμε πόσα ἠθικά καί ὡραῖα καταδικάζονται ἀπό ἤδη ἰσχύοντες νόμους ἤ ἀπό ἑτοιμαζόμενα νομοσχέδια. Καταδικάζεται ἡ ζωή τῶν ἐμβρύων («ζήτω ἡ ἔκτρωσις»!), ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας («ζήτω ἡ μοιχεία»!), ὁ σεβασμός τῶν θείων, («βλασφημεῖτε ἐλεύθερα»!), ἡ ἑλληνική σημαία («κάψτε ἐλεύθερα»!).[βλ. σχετ.: AΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης) ]

.                  Σ’ αὐτό τό σχόλιο βλέπουμε πῶς τό κράτος ἐπιβραβεύει τήν ἀνωμαλία, τούς διεστραμμένους, τήν ὁμοφυλοφιλία!
• Ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων ἐξάντλησε, φαίνεται, ὅλα τά θέματα ὑπέρ τοῦ λαοῦ καί ἔσπευσε στίς 2 Δεκεμβρίου 2016 νά προχωρήση στήν ἀπονομή προνομίων στά ὁμόφυλα ζευγάρια. Ἔτσι, κατόπιν ὀνομαστικῆς ψηφοφορίας 201 βουλευτές ψήφισαν νομοσχέδιο, μέ τό ὁποῖο ἐξομοιώνονται τά δικαιώματα τοῦ παρά φύσιν «γάμου» (ἄντρας με ἄντρα! γυναῖκα μέ γυναῖκα!) μέ τά δικαιώματα τοῦ φυσικοῦ γάμου (ἄντρας μέ γυναῖκα).
• Δύο διεστραμμένοι τύποι (ὁμοφυλόφιλοι), πού μέ προηγούμενη νομοθεσία ἀπέκτησαν τό δικαίωμα «γάμου» (συμφώνου συμβιώσεως), τώρα μέ τό νέο νομοσχέδιο θά μποροῦν ἐν ὀνόματι τῆς ἀνώμαλης συμβιώσεώς τους, νά ζητοῦν συνεξυπηρέτησι, νά ἔχουν τά ἴδια μέ ἄλλους ἐργασιακά-συνταξιοδοτικά δικαιώματα, νά δικαιοῦνται σύνταξη χηρείας, νά κάνουν κοινή φορολογική δήλωσι κ.λπ.
• Τό μόνο ἐκκρεμές, πού θά τούς τό δώση προσεχῶς ἡ Βουλή, εἶναι ἡ υἱοθεσία! Νά ἔχουν τά ὁμόφυλα ζευγάρια τό δικαίωμα νά υἱοθετοῦν παιδιά! Καί τό παιδί σέ ἕνα τέτοιο ζευγάρι τί θά κάνη; Ποιόν θά φωνάζη «μπαμπά»; Ποιόν θά φωνάζη «μαμά»;
• Η μόνη ἠχηρή και τεκμηριωμένη διαφωνία μέσα στη Βουλή ἦταν ἐκείνη τοῦ βουλευτοῦ Ἀττικῆς κ. Κωνσταντίνου Κατσίκη, πού εἶπε μεταξύ ἄλλων: «Τί θά συμβεῖ στήν Ψυχολογία ἑνός παιδιοῦ, ἄν ἡ δασκαλα τῆς Α´ δημοτικοῦ, μέ τό δικαίωμα τῆς αὐτοδιάθεσης πού ἔχει, προβεῖ σέ ἀλλαγή φύλου καί τήν ἑπόμενη χρονιά πάει ὡς δάσκαλος;».
• Ζωηρά κίνησις κατά τοῦ «συμφώνου συμβίωσης» ὁμοφυλοφίλων ὑπήρξε ἡ Εὐρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτῶν γιά τήν προστασία τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογένειας. Προσπάθεια τῶν χριστιανῶν ὅλης τῆς Εὐρώπης ἦταν νά μαζευτοῦν περισσότερες ἀπό 1.000.000 ὑπογραφές ἀπό περισσότερες ἀπό 7 χῶρες τῆς Ε.Ε., ὥστε ἡ ἁρμόδια Εὐρωπαϊκή ἐπιτροπή νά προωθήση τήν πρωτοβουλία στό Εὐρωκοινοβούλιο γιά νά ψηφισθῆ Κανονισμός, πού νά ὁρίζη τήν ἔννοια τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογένειας ὡς ἐξῆς:
«Ὁ γάμος εἶναι μιά ἕνωση μεταξύ ἑνός ἄνδρός καί μιᾶς γυναίκας καί ἡ οἰκογένεια βασίζεται σέ γάμο».
• Ἄς ἐλπίσουμε, ὅτι δημοκρατικά θά ἀκουσθῆ ἡ φωνή τῶν πλειόνων, πού εἶναι ὑπέρ τοῦ φυσικοῦ γάμου καί ὄχι τῆς παρά φύσιν συμβιώσεως.

,

Σχολιάστε

ΔΕΝ ΤΗΣ ΔΙΝΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟ, ΑΝ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ

Δὲν θὰ τῆς δώσουν τὸ πτυχίο,
ἂν δὲν ἀλλάξει τὶς χριστιανικές της πεποιθήσεις…

.                 Μεταπτυχιακὴ φοιτήτρια στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Georgia τῶν ΗΠΑ μηνύει τὸ Πανεπιστήμιό της, ποὺ τὴν ὑποχρέωσε νὰ ὑποβληθεῖ σὲ πρόγραμμα «ἀποκατάστασης», λόγῳ τῶν θρησκευτικῶν της πεποιθήσεων, σχετικὰ μὲ τὴν ὁμοφυλοφιλία καὶ τὰ ἄτομα ποὺ ἐγχειρίζονται γιὰ νὰ ἀλλάξουν φύλο.
.                 Ἡ 24χρονη Jennifer Keeton, ἔχει ἤδη ἀποκτήσει μεταπτυχιακὸ δίπλωμα στὴν παροχὴ συμβουλῶν (Ἡ παροχὴ συμβουλῶν εἶναι εἰδικότητα τῆς ψυχολογίας, ὁ σύμβουλος εἶναι πολὺ διαδεδομένος στὶς ΗΠΑ) στὸ Πανεπιστήμιο Augusta State University, ἀλλὰ οἱ ἁρμόδιοι τῆς Σχολῆς της, τῆς εἶπαν ὅτι θὰ ἀπορριφθεῖ ἀπὸ τὸ Πρόγραμμα ἐκτὸς ἐὰν δὲν μεταβάλει “τὶς βασικὲς θρησκευτικές της πεποιθήσεις σχετικὰ μὲ τὴν ἀνθρώπινη φύση καὶ συμπεριφορά,” σύμφωνα μὲ μία Ἀγωγὴ ποὺ ὑπέβαλε τὴν περασμένη ἑβδομάδα.
.                 «Ἡ Σχολὴ ἔχει ὑποσχεθεῖ ὅτι θὰ διώξει τὴν δεσποινίδα Keeton ἀπὸ τὸ Ἐκπαιδευτικὸ Πρόγραμμα Ἀποφοίτησης Συμβούλων, ὄχι λόγῳ τῆς κακῆς ἀκαδημαϊκῆς της παρουσίας ἢ τῆς ἀπόδειξης ὅτι ἔχει ἐλλείψεις σὲ κλινικὲς ἐπιδόσεις, ἀλλὰ ἁπλὰ καὶ μόνο ἐπειδὴ ἔχει ἀνακοινώσει τόσο ἐντὸς ὅσο καὶ ἐκτός τῆς αἴθουσας διδασκαλίας ὅτι ἀποδέχεται τὴν χριστιανικὴ ἠθικὴ σὲ θέματα τῆς ἀνθρώπινης σεξουαλικότητας καὶ τῆς ταυτότητας τοῦ φύλου”, ἀναφέρει ἡ 43σέλιδη Ἀγωγή.
.                 Ἡ Keeton ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὴν διεύθυνση τῆς Σχολῆς στὰ τέλη Μαΐου ὅτι θὰ πρέπει νὰ κληθεῖ νὰ λάβει μέρος σὲ ἕνα σχέδιο «ἀποκατάστασης», λόγω τῶν ‘ἀνησυχιῶν’ τῆς Σχολῆς σχετικὰ μὲ τὶς πεποιθήσεις της γιὰ τὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τοὺς γκέι, τὶς λεσβίες καὶ τὰ ἀμφισεξουαλικὰ καὶ τρανσεξουαλικὰ ἄτομα, ἀνέφερε τὸ FOXNews.com. «Τὸ Πανεπιστήμιο προσδιορίζει τὶς ἀπόψεις τῆς δεσποινίδος Keeton ὡς ἐνδεικτικό της ἐπαγγελματικῆς της ἀκαταλληλότητας στὰ πρόσωπα ποὺ ἀνήκουν σὲ αὐτὲς τὶς ὁμάδες», ἀναφέρει ἡ Ἀγωγή.
.                 Σὲ δήλωσή του στὸ FoxNews.com, ἐκπρόσωπος τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Augusta, ἀρνήθηκε νὰ σχολιάσει εἰδικὰ γιὰ τὴν ἄσκηση τῆς Ἀγωγῆς, ἀλλὰ εἶπε ὅτι τὸ Πανεπιστήμιο δὲν κάνει διακρίσεις στὴ βάση τῆς ἠθικῆς, τῶν θρησκευτικῶν, πολιτικῶν ἢ προσωπικῶν ἀπόψεων ἢ πεποιθήσεων τῶν φοιτητῶν.
.                 Ἀναφέρθηκε ὅμως στὸν «κώδικα δεοντολογίας» τῆς Ἀμερικάνικης Συμβουλευτικῆς Ἕνωσης, στὸν ὁποῖον βασίζεται τὸ Ἐκπαιδευτικὸ Πρόγραμμα, τὸ ὁποῖο ὁρίζει τοὺς ρόλους καὶ τὶς ἁρμοδιότητες τῶν ἐπαγγελματιῶν συμβούλων. “Ὁ κώδικας περιλαμβάνεται στὸ πρόγραμμα σπουδῶν τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προγράμματος καὶ ὁρίζει ὅτι οἱ ἐκπαιδευόμενοι σύμβουλοι ἔχουν τὴν ἴδια εὐθύνη μὲ τοὺς ἐπαγγελματίες συμβούλους στὸ νὰ κατανοήσουν καὶ νὰ ἀκολουθήσουν τὸν κώδικα δεοντολογίας”.
.                 Ὁ κώδικας δεοντολογίας ἀπαγορεύει στοὺς συμβούλους νὰ κάνουν διακρίσεις μὲ βάση μία σειρὰ παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης τῆς ‘ταυτότητας φύλου’ καὶ τοῦ ‘σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ’. “Οἱ σύμβουλοι δὲν πρέπει νὰ κάνουν διακρίσεις εἰς βάρος τῶν πελατῶν τους κατὰ τρόπο ποὺ νὰ ἔχει ἀρνητικὸ ἀντίκτυπο σὲ αὐτούς”, ἀναφέρει ὁ κώδικας.
.                 Τὸ «σχέδιο ἀποκατάστασης», σύμφωνα μὲ τὴν ἀγωγή, σημείωσε τὴν “διαφωνία τῆς Keeton σὲ διάφορες συζητήσεις στὴν τάξη καὶ σὲ γραπτὲς ἐργασίες σχετικὰ μὲ τὸν τρόπο ζωῆς τῶν γκέι καὶ τῶν λεσβιῶν”, (‘gay and lesbian ‘lifestyle’), καθὼς καὶ τὴν πεποίθησή της ὅτι αὐτὰ τὰ «μοντέλα ζωῆς» ἀποτελοῦν περιπτώσεις σύγχυσης ταυτότητας.
.                 Ἂν ἡ Keeton ἀποτύχει νὰ ὁλοκληρώσει τὸ «σχέδιο», στὸ ὁποῖο περιλαμβάνονται καὶ πρόσθετη προφορικὴ καὶ γραπτὴ ἐξέταση ποὺ θὰ περιγράφει τὸν ἀντίκτυπο ποὺ ἔχουν οἱ πεποιθήσεις της, θὰ ἀποβληθεῖ ἀπὸ τὸ Ἐκπαιδευτικὸ Πρόγραμμα Συμβούλων, σύμφωνα μὲ τὴν Ἀγωγή.
.                 Ἡ Keeton ἔχει δηλώσει ὅτι πιστεύει ὅτι ἡ σεξουαλικὴ συμπεριφορὰ εἶναι τὸ «ἀποτέλεσμα τῆς προσωπικῆς ἐπιλογῆς καὶ ὄχι μία ἀναπόφευκτη κατάληξη ἀπὸ προσδιοριστικὲς δυνάμεις», σύμφωνα μὲ τὴν Ἀγωγή.
.                 “Ἐπίσης, πιστεύει τι πάρχουν μόνο δύο φύλα, τ ρσενικ κα τ θηλυκό, κα τι τ κάθε να χει δοθε στ κάθε τομο κατ τν δημιουργία του, κα δν πιστεύει τι τ φύλο εναι να κοινωνικ κατασκεύασμα μία τομικ πιλογ πο πόκειται σ λλαγς π τ τομο πο δημιουργήθηκε τσι”, λέει ἡ Ἀγωγή.
.                 “Ἐπιπλέον, ἔχει ἐκφράσει τὴν ἄποψή της ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι ἕνας «τρόπος ζωῆς”, καὶ ὄχι ἕνα «συστατικὸ στοιχεῖο τῆς ὕπαρξης».
.                 Ὁ David French, ἀνώτερος σύμβουλος στὴ νομικὴ ἐταιρία ‘Alliance Defense Fund’, ὁ ὁποῖος κατέθεσε τὴν ἀγωγὴ ἐναντίον τοῦ Πανεπιστημίου, γιὰ λογαριασμὸ τῆς Keeton, δήλωσε ὅτι τὸ Πανεπιστήμιο δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ὑποχρεώσει τοὺς πολίτες νὰ ἀλλάξουν τὶς πεποιθήσεις τους γιὰ ὁποιοδήποτε θέμα.
.                 “Τὸ πανεπιστήμιο δήλωσε στὴν Jennifer Keeton ὅτι ἂν δὲν ἀλλάξει τὶς πεποιθήσεις της, δὲν μπορεῖ νὰ μείνει στὸ πρόγραμμα”, εἶπε στὸ FoxNews.com. “Δὲν θὰ ἔχει κὰν τὴν εὐκαιρία νὰ πάρει τὸ πτυχίο. Θὰ πρέπει νὰ διωχθεῖ”.
.                 “Ἕνας φοιτητὴς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἐκφράζει τὴν ἄποψή του μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν τάξη χωρὶς φόβο ἢ λογοκρισία ἢ ἀποβολή”, εἶπε ὁ French.

Μετάφραση: Βαγγέλης Καλαποθάκης

ΠΗΓΗ: axrhstou.blogspot.gr ἀπο FOX NEWS

Σχολιάστε

«ΤΑΔΕ ΕΦΗ» Ο «ΑΛΑΘΗΤΟΣ»!

«Τάδε ἔφη» ὁ Πάπας!

.             Στὴν μεγάλης κυκλοφορίας καθημερινὴ ἐφημερίδα τῆς Λάρισας «Ἐλευθερία» δημοσιεύθηκε (28-6-2016) ἡ ἑξῆς ἐκπληκτικὴ εἴδηση: «“Πιστεύω ὅτι ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ζητήσει συγγνώμη ἀπὸ τοὺς ὁμοφυλόφιλους”, δήλωσε ὁ πάπας Φραγκίσκος, ἀπαντών­τας στὶς ἐρωτήσεις τῶν δημοσιογράφων, κατὰ τὴν πτήση ἐπιστροφῆς ἀπὸ τὸ Γιερεβὰν (σ.σ. τῆς Ἀρμενίας) πρὸς τὴ Ρώμη.
.            Πιὸ ἀναλυτικὰ ὁ πάπας τόνισε: “Πιστεύω πὼς ἡ Ἐκκλησία ὄχι μόνο πρέπει νὰ ζητήσει συγγνώμη ἀπὸ τοὺς ὁμοφυλοφίλους, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς φτωχούς, ἀπὸ τὶς γυναῖκες, ποὺ ἦταν θύματα βιασμοῦ, ἀπὸ τὰ παιδιά, τὰ ὁποῖα τυχαίνουν ἐκμετάλλευσης στὴν ἐργασία καὶ ἐπειδὴ εὐλόγησε τόσα ὅπλα”.
.             Ἀναφερόμενος εἰδικότερα στὴ σχέση τῆς Ἐκκλησίας μὲ τοὺς ὁμοφυλοφίλους, προσέθεσε: “Τὸ εἶπα κατὰ τὸ πρῶτο μου ταξίδι καὶ τὸ ἐπαναλαμβάνω. Ἐπαναλαμβάνω μᾶλλον τὴν Κατήχηση τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας: Οἱ ὁμοφυλόφιλοι δὲν πρέπει νὰ εἶναι θύματα διακρίσεων, πρέπει νὰ τοὺς σεβόμαστε, μποροῦμε νὰ τοὺς συνοδεύσουμε μὲ τὴν ποιμαντική μας δράση. Μπορεῖ νὰ καταδικασθεῖ κάποια προσβλητικὴ πρὸς τοὺς ἄλλους παρέμβαση. Ἀλλὰ τὸ θέμα εἶναι ὅτι ἕναν τέτοιον ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἔχει καλὴ θέληση καὶ άναζητεῖ τὸν Θεό, ποιοί εἴμαστε ἐμεῖς γιὰ νὰ κρίνουμε;”».
.           Ὁ Πάπας βέβαια μπορεῖ νὰ λέει καὶ νὰ δηλώνει ὅ,τι θέλει. Δὲν σημαίνει ὅμως ὅτι αὐ­τὰ ποὺ λέει εὐσταθοῦν. Ἄλλωστε εἶναι ὄχι ἁπλῶς αἱρετικὸς ἀλλὰ αἱρεσιάρχης. Καὶ ἐ­δῶ ὁ Πάπας περιπλέκει τὰ πράγματα. Ἡ συμπάθειά του, ὅπως τὴν ἐξέφρασε πρὸς τοὺς ὁμοφυλοφίλους, δὲν ἦταν ἡ πρέπουσα. Ἔκανε λάθος ὁ «ἀλάθητος». Ἔπρεπε μὲ πατρικὰ λόγια νὰ τοὺς καλέσει σὲ μετάνοια, ν̕ ἀνοίξει τὴν ἀγκαλιά του καὶ νὰ τοὺς δεχθεῖ κοντά του. Νὰ τοὺς πεῖ τί ἔπαθαν οἱ ὅμοιοί τους στὰ Σόδομα καὶ Γόμορρα. Αὐτὸ σημαίνει πραγματικὸς σεβασμὸς πρὸς τὸν ἄλλον. Ἀγάπη εἰλικρινὴς καὶ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς του.

ΠΗΓΗ: osotir.org

,

Σχολιάστε