Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ὀχήματα

ΤΑΧΥΤΑΤΑ ΣΦΙΓΓΕΙ Ο ΚΛΟΙΟΣ: ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Τὸ ἀπόλυτο φακέλωμα πολιτῶν καὶ ὁδηγῶν

.       Ἡ εὐρωπαϊκὴ χουντικὴ ἐπιτροπὴ (κομισιὸν) ἐπέβαλε τὰ ἠλεκτρονικὰ διόδια. Ἠλεκτρονικὰ «διόδια» καὶ εἰσιτήρια ἑτοιμάζονται καὶ στὰ μέσα μεταφορᾶς ἐπιβατῶν (http://www.biozo.gr/node/437)
.       Ἀλλάζει ὁ τρόπος χρέωσης τῶν διοδίων, καθὼς ἡ κυβέρνηση ἔχει ἤδη ζητήσει ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες τῶν αὐτοκινητοδρόμων νὰ μετατρέψουν ὣς τὸ 2012 τὰ διόδιά τους ἀπὸ συμβατικὰ σὲ ἠλεκτρονικά.
.        Τὸ τυράκι τῆς φάκας εἶναι ἡ… χρέωση νὰ ὑπολογίζεται ἀνάλογα μὲ τὴν ἀπόσταση ποὺ διανύει ὁ ὁδηγός. Οἱ πραγματικοὶ στόχοι ὅμως εἶναι:
.                – Ὁ πλήρης ἔλεγχος τῆς κίνησης τῶν ὀχημάτων καὶ τῶν πολιτῶν καὶ ἡ ἀπονεύρωση τοῦ κινήματος ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ
.            – Τὰ ἠλεκτρονικὰ διόδια θὰ καταγράφουν τὶς εἰσόδους κι ἐξόδους, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ κόστος τῶν τοπικῶν μετακινήσεων νὰ μειωθεῖ αἰσθητά. Ἔτσι γιὰ τοὺς κατοίκους τῆς βορειοανατολικῆς Ἀττικῆς, τὸ ἀντίτιμο τῶν διοδίων θὰ πέσει στὸ μισὸ σὲ πρώτη φάση μέχρι νὰ διαλυθεῖ τὸ κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ. Μετὰ σιγὰ σιγὰ κι ἐλεγχόμενα θὰ αὐξηθεῖ σὲ 3-4 εὐρώ!
.        Σύμφωνα μὲ κύκλους τοῦ Ὑπουργείου «τὰ ἠλεκτρονικά, πλήρως ἀναλογικά, διόδια σὲ ὅλο τὸ ἐθνικὸ δίκτυο θὰ ἐξασφαλίζουν τὴ διαλειτουργικότητα καὶ παράλληλα θὰ  παρέχουν καὶ τὴ δυνατότητα ἐκπτώσεων στοὺς συχνοὺς χρῆστες»(5), ποὺ μεταφραζόμενο σημαίνει ὅτι ὁ ἁπλὸς πολίτης θὰ πληρώνει τὰ διπλάσια ἀπὸ τὶς παγκόσμιες ἑταιρεῖες χρῆστες τῶν ἐθνικῶν μας δρόμων.
.            Στὴν Ἐγνατία Ὁδὸ βρίσκεται ἤδη  σὲ ἐξέλιξη ὁ διαγωνισμὸς γιὰ τὴν ἐγκατάσταση ἠλεκτρονικῶν διοδίων ἐλεύθερης ροῆς σὲ μῆκος 670 χιλιομέτρων.
.          Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου χρέωσης, ἐπιβάλλεται καὶ ἀπὸ τὴν Κομισιόν, ποὺ ζητᾶ ἑνιαῖο σύστημα τηλεδιοδίων γιὰ ὅλη τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἕως καὶ τὸ 2012 γιὰ τὰ φορτηγὰ καὶ τὸ 2014 γιὰ τὰ ΙΧ, στε ο μετακινήσεις ν γίνονται μ μία συσκευ κι να συμβόλαιο. Πλρες φακέλωμα!
.                Στ σύστημα καταγράφεται εσοδος κα ξοδος τν χημάτων στν ατοκινητόδρομο, τ ποῖα ναγνωρίζονται π τν κάρτα το χρήστη, τν ποία πρέπει ν φέρει κάθε χημα. Τ ασθητήρια ντοπισμο το συστήματος θ παρέχουν στν ταιρεία τὴν δυνατότητα ν γνωρίζει ν πᾶσαν στιγμήν, τν κριβ ριθμ τν χημάτων, πως κα λα τ στοιχεα τν κατόχων τους πο θ κινονται στος, κατ τ λλα …θνικούς μας δρόμους!
.                    Πρότυπο γιὰ τὴν κομισιὸν ἀποτελεῖ τὸ σύστημα τῆς Γερμανίας, ποὺ σχεδίασε καὶ ἐγκατέστησε ἕνα ἠλεκτρονικὸ σύστημα εἴσπραξης διοδίων, τὸ ὁποῖο συνδυάζει γιὰ πρώτη φορά, σὲ παγκόσμια κλίμακα, τὴν τεχνική του ἐντοπισμοῦ μέσῳ δορυφόρου καὶ τὴν σύγχρονη τεχνολογία ἀσύρματων τηλεπικοινωνιῶν, σὲ ἕνα σύστημα. Τ χήματα ναγνωρίζονται μέσα π δορυφορικ σήματα GPS (Global Positioning System,) καὶ πρόσθετα ὑποστηρικτικὰ αἰσθητήρων ἐντοπισμοῦ, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ ἑταιρεία, νὰ εἶναι ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν εὶς θέσιν νὰ γνωρίζει, τὴν …ἀκριβῆ διαδρομὴ τὴν ὁποία ἀκολουθοῦν οἱ χρῆστες. Τὸ σύστημα ὑπολογίζει ἐν συνεχείᾳ τὰ τέλη βάσει τῶν στοιχείων ποὺ ἔχει δηλώσει ὁ χρήστης, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὴν κατηγορία ἐκπομπῆς ρύπων καὶ τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀξόνων καὶ μεταδίδει ἀσύρματα τὰ στοιχεῖα στὸ κέντρο μηχανογράφησης. Θὰ προστεθοῦν στὸ μέλλον καὶ στοιχεῖα πληρωμῆς τῶν τελῶν κυκλοφορίας, στοιχεῖα παραβάσεων κα πολλ λλα προσωπικ δεδομένα τν πολιτν – χρηστῶν τῶν ἐθνικῶν ὁδῶν.
.            Στὴν Γερμανία, πολίτες ἔχουν στραφεῖ ἤδη ἐναντίον τοῦ στὸν τρόπου λειτουργίας τοῦ συστήματος καὶ ἔχουν δικαιωθεῖ (2 & 3). Περισσότερες πληροφορίες καὶ ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο(6).
.             Δὲν φτάνουν μόνο τὰ διόδια στὶς ἐθνικὲς ὁδούς, καὶ ἡ κυβέρνηση τῆς παγκόσμιας χούντας ἔχει στόχο τὴν ἐπιβολή τους στὸ μετρὸ καὶ στὰ ἄλλα μέσα μεταφορᾶς.
.         Τὸ σύστημα θὰ εἶναι ἡ κατασκευὴ τῶν ἐπεκτάσεων τοῦ μετρὸ μὲ συμβάσεις παραχώρησης, ὅπου οἱ παγκόσμιες ἑταιρεῖες θὰ εἰσπράττουν εἰσιτήρια ἐπὶ τῇ βάσει τῆς διαδρομῆς! Θὰ ὑπάρχει ἠλεκτρονικὴ κάρτα καὶ ὅλοι οἱ πολίτες θὰ φακελώνονται μὲ τὸ ποῦ πᾶνε, πότε καὶ ποῦ κατεβαίνουν!
.       Τέτοια συστήματα τί νὰ τὰ κάνουμε;   Ἂς τὰ λειτουργήσουν μόνοι τους!

Πηγές:

1. http://www.computerwoche.de/management/compliance-recht/1930426/
2. http://lhg-bw.de/reibflaeche/kennzeichen-abgleich-verfassungswidrig/99/
3. http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,540652,00.html
4. http://www.toll-collect.de
5. http://news.pathfinder.gr/greece/news/689718.html
6. http://www.anasta.de/TOPOS/images/stories/DIODIA/HLEKTRONIKA_DIODIA.pdf

ΠΗΓΗ: «ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ»

, ,

Σχολιάστε