Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ἱερατικὴ ἐνδυμασία

Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

παραδοσιακ μφάνισις τν κληρικν

Τοῦ πρωτ. π. Διονυσίου Τάτση

ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύπος», 09.01.15

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ὡς ἐπ᾽ ἐσχάτων μὲ τὶς χειροτονίες “ἀμίσθων” κληρικῶν [λόγῳ Μνημονίου] ἦλθε καὶ ἡ εὐκαιρία νὰ προβάλει ἀγέρωχη μὲ τὴν σιωπηλὴ ἀνοχὴ ἢ καὶ ὑποστήριξη ἱεραρχῶν ἡ θεωρία τῶν «δύο ταχυτήτων»: Οἱ “ἔμμισθοι” κληρικοὶ φοροῦν τὴν ἱερατική ἐνδυμασία, οἱ “ἄμισθοι” «ἐξαιροῦνται».

.             Πολλοὶ νεώτεροι κληρικοὶ ἔχουν τὴν τάση νὰ ἐμφανίζονται στὴν κοινωνία περιποιημένοι καὶ σύγχρονοι, περιφρονώντας τὴν παραδοσιακὴ ἐμφάνιση ποὺ εἶναι τὰ ράσα, τὸ καλυμμαύχι, τὰ μαλλιὰ καὶ τὰ γένια. Νομίζουν ὅτι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ εἶναι πιὸ κοντὰ στὸν κόσμο καὶ τὸ ὅποιο ποιμαντικό τους ἔργο διευκολύνεται καὶ γίνεται ἀποτελεσματικότερο.
.             Πρόκειται περὶ πλάνης. Οἱ ἰσχυρισμοὶ τῶν προοδευτικῶν κληρικῶν δὲν εὐσταθοῦν. Τὸ κοσμικὸ φρόνημα τοὺς ἐμποδίζει νὰ προχωρήσουν στὴν πνευματικὴ ζωὴ καὶ νὰ ἀποκτήσουν τὴν ἐμπιστοσύνη τοῦ ποιμνίου τους. Μπορεῖ νὰ κάνουν θόρυβο καὶ νὰ ἀκοῦν ἐπαίνους ἀπὸ μερικοὺς κοσμικοὺς καὶ ἄσχετους, ὅμως δὲν βοηθοῦν καθόλου τὸ ποίμνιό τους πνευματικά. Θὰ ἔλεγα, χωρὶς ὑπερβολή, ὅτι μᾶλλον τὸ ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Ἀλήθεια, πῶς νὰ ἐμπιστευθεῖς τέτοιους κληρικούς, ποὺ ποτὲ δὲν γεύτηκαν τὴν πνευματικὴ ζωὴ καὶ ποτὲ δὲν ἀπαρνήθηκαν τὴ νοοτροπία καὶ τὶς ἀδυναμίες τῶν κοσμικῶν;
.             Ὁ πολύπειρος καὶ θερμὸς ὑποστηρικτὴς τῆς ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης μητροπολίτης Φλωρίνης Αὐγουστίνος Καντιώτης περιέγραφε μὲ ἐπιτυχία τὴν ἐμφάνιση τῶν νεωτέρων κληρικῶν, ἀποκαλύπτοντας συγχρόνως τὴν πνευματική τους κενότητα καὶ τὸ κοσμικὸ φρόνημα, ποὺ τοὺς διαβρώνει καὶ τοὺς ἐξαφανίζει κάθε ἴχνος ἱερατικοῦ ζήλου. Ἔγραφε λοιπὸν ὁ π. Αὐγουστίνος σὲ ἀναφορά του πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο: «Ἐσχάτως μεταξὺ τῶν κληρικῶν καὶ δὴ τῶν νεωτέρων παρατηρεῖται τάσις, ὅπως οὗτοι ἐμφανίζωνται ἐπὶ τὸ κοσμικώτερον. Οὕτω κληρικοὶ θεῶνται εἰς κουρεῖα. Κόπτουν τὴν κόμην καὶ περικόπτουν τὴν γενειάδα, περιλούονται μὲ ἀρώματα, καὶ φρεσκοξυρισμένοι εἰς τὸν τράχηλον ἐξέρχονται ἐκ τῶν κουρείων εὐωδιάζοντες ἐκ τῶν ἀρωμάτων. Ἀποβάλλουν ἐπίσης τὸ ἐξώρασον καὶ μὲ τὸ ἀντερί, ἐκ πολυτελοῦς ὑφάσματος, ζωηροῦ καὶ ἀνοικτοῦ ἔστιν ὅτε χρώματος, μὲ κολλάρον, μὲ ὡρολόγιον χρυσοῦν εἰς τὴν χεῖρα, μὲ χρυσῆν ἅλυσιν ἐκ τοῦ λαιμοῦ κρεμασμένην, μὲ ὑποδήματα τοῦ τελευταίου συρμοῦ, καὶ μὲ τσιγάρον εἰς τὸ στόμα καὶ ἀναπτήρα εἰς τὸ χέρι, κάμνουν τὴν ἐμφάνισίν των δημοσίᾳ. Παντοῦ. Καὶ εἰς θέατρα καὶ εἰς κινηματογράφους καὶ εἰς γήπεδα ποδοσφαιρικῶν συναντήσεων, διατὶ ὄχι καὶ εἰς ταβέρνας καὶ ἐξοχικὰ κέντρα, εἰς τὰ ὁποῖα συχνάζει τὸ κοσμικώτερον μέρος τῆς κοινωνίας. Ὡς δὲ ἔχομεν διαπιστώσει, οἱ μὲ τοιαύτην ἐξωτερικὴν ἐμφάνισιν κληρικοὶ εἶναι, κατὰ κανόνα, φορεῖς καί… νέων ἰδεῶν, ἐκμονδερνισμοῦ καὶ ἐκκοσμικεύσεως τῆς Ἐκκλησίας» («Ἐκκλησιαστικὸς στρουθοκαμηλισμός», 1973, σελ. 159-160).
.             Οἱ νεωτεριστὲς κληρικοὶ εἶναι ὑπερήφανοι, ἀλλὰ καὶ ἀμαθεῖς παπαγάλοι. Ἔχουν μεγάλη ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό τους καὶ ἐπαναλαμβάνουν φράσεις καὶ λέξεις τοῦ συρμοῦ. Μὲ παιδαριώδη ἐπιχειρήματα προσπαθοῦν νὰ ὑποτιμήσουν τοὺς παραδοσιακοὺς συναδέλφους τους καὶ νὰ τοὺς ἐμφανίσουν ὡς καθυστερημένους καὶ ὀπισθοδρομικούς. Χωρὶς καμιὰ ἀναστολὴ περιφρονοῦν τὴ νηστεία, τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες, τὶς ἐκκλησιαστικὲς παραδόσεις. Εἶναι, θὰ ἔλεγα, νέοι Λούθηροι. Ἔχουν ἐπίσης καὶ πολλὲς κρυφὲς ἀδυναμίες, στὶς ὁποῖες δὲν θέλω νὰ ἀναφερθῶ.
.             Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ πρέπει νὰ μάθουν καὶ νὰ ἀποδεχτοῦν αὐτοὶ οἱ κληρικοὶ εἶναι ὅτι «ἡ ἐμφάνισις τοῦ Ὀρθοδόξου κληρικοῦ ἔχει βαθείας ρίζας εἰς τὸν ψυχικὸν κόσμον τοῦ λαοῦ, πᾶσα μεταβολὴ προσκρούει εἰς τὰ αἰσθήματα τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ καὶ προκαλεῖ σκανδαλισμὸν συνειδήσεων» (ὅπ. παρ., σελ. 163).
.             Ὁ λαός μας ἐκτιμᾶ ἰδιαίτερα τοὺς παραδοσιακοὺς καὶ εὐσεβεῖς κληρικούς, ἐνῶ ἀπέναντι στοὺς νεωτεριστὲς καὶ κοσμικοὺς διατηρεῖ τὶς ἐπιφυλάξεις του. Πρέπει οἱ μητροπολίτες νὰ προσέξουν τὸ θέμα τῆς ἐμφάνισης τῶν κληρικῶν τους καὶ νὰ τοὺς ἐμπνεύσουν τὸ σεβασμὸ στὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση, γιατί δὲν πρόκειται γιὰ παρωνυχίδα, ἀλλὰ γιὰ ἀναγκαία προϋπόθεση προκειμένου νὰ ἔχει ἐπιτυχία τὸ ποιμαντικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ λαϊκὴ παροιμία ὅτι «τὰ ράσα δὲν κάνουν τὸν παπὰ» εἶναι ὀρθή, γιατί ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ παπὰς πρέπει νὰ εἶναι πνευματικὸς ἀγωνιστὴς καὶ πρῶτος αὐτὸς νὰ τηρεῖ τὶς ἐντολές. Αὐτὸ εἶναι τὸ βαθύτερο νόημά της καὶ δὲν πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τοὺς μὴ ἀγωνιζόμενους νεωτεριστὲς κληρικούς, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν κοσμική τους νοοτροπία. Καὶ νὰ μὴ ξεχνοῦν ὅτι τὰ ράσα, ποὺ δὲν κάνουν τὸν παπά, ἀσκοῦν εὐεργετικὴ ἐπίδραση στὸν παπὰ τὸν ἀνυψώνουν στὰ μάτια τοῦ λαοῦ καὶ τὸν προφυλάσσουν ἀπὸ παγίδες καὶ πειρασμούς.

, , ,

Σχολιάστε

Ο ΜΗΤΡ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ (ΤΟ ΡΑΣΟ)

Συνέντευξη το Μητροπολίτου Ναυπάκτου κα γίου Βλασίου εροθέου
γιὰ τὴν ἱερατικὴ ἐνδυμασία

στὴν δημοσιογράφο κ. Παπαβλάχου

1. Ἐρώτηση: Πρέπει, κατὰ τὴν γνώμη σας, νὰ ἁπλοποιηθῆ τὸ ράσο ἢ καὶ νὰ καταργηθῆ ἀκόμη γιὰ νὰ διευκολυνθοῦν κυρίως οἱ ἔγγαμοι Κληρικοὶ στὴν ζωή τους ἐκτὸς Ἐκκλησίας (μᾶλλον ἐκτὸς Ναοῦ);

.                 Τὸ ράσο εἶναι τὸ ἔνδυμα τοῦ Ὀρθοδόξου Κληρικοῦ, ποὺ διαμορφώθηκε ἀπὸ τὴν Παράδοση, καὶ εἶναι διακριτικὸ γνώρισμά του. Ἔχει μιὰ ἱστορία, συνδεμένη μὲ θυσίες, ἀγῶνες, δάκρυα καὶ αἵματα. Ὅπως ξέρετε, πολλὰ λειτουργήματα στὴν κοινωνία ἔχουν κάποια διακριτικὴ ἐνδυμασία, ὅπως οἱ ἰατροί, οἱ νοσοκόμοι, οἱ φαρμακοποιοὶ κλπ. Στοὺς Κληρικοὺς τὸ ράσο θυμίζει ὅτι εἶναι πνευματικοὶ ἰατροὶ καὶ ὄχι ἁπλῶς κοινωνικοὶ λειτουργοί.
.                 Ἡ ζωὴ τοῦ Κληρικοῦ εἶναι θυσιαστική, εἶναι μιὰ διαρκὴς προσφορὰ καὶ ἀπαιτεῖ τὸ νὰ βγαίνη κανεὶς ἀπὸ τὸν ἑαυτό του καὶ νὰ προσφέρεται στὸν ἄλλον. Αὐτὸ συνδέεται μὲ τὸν ἀγώνα, τὴν θυσία, τὴν ὑπομονὴ στὶς συκοφαντίες καὶ στὴν κριτικὴ τῶν ἀνθρώπων. Τελικὰ πιστεύω ὅτι δὲν εἶναι τὸ ράσο ἐκεῖνο ποὺ δυσκολεύει τοὺς Κληρικοὺς στὸ ἔργο τους, ἀλλὰ ἡ ὑψηλὴ ἀποστολὴ τῆς Ἱερωσύνης. Τὸ νὰ φορᾶ κανεὶς τὸ ράσο εἶναι ἡ μικρότερη θυσία ποὺ μπορεῖ νὰ κάνη.
.                 Ὑπάρχουν νέοι ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι τὸ ράσο τοὺς ἐμποδίζει νὰ γίνουν Κληρικοί. Δὲν νομίζω ὅτι αὐτὸ εἶναι τὸ πρόβλημά τους. Στν πράξη χουν ντίρρηση στν θυσιαστικ κα σκητικ ζω τς ερωσύνης, σ ατ πο κπροσωπε ερωσύνη. Στς λλες Χριστιανικς μολογίες χει ποβληθ τ ράσο κτς το ερο Ναο, λλ παρ τατα δν πάρχουν κλήσεις γι ν ναλάβουν τν ποιμαντικ διακονία τν νθρώπων.
.                 Βέβαια σὲ μερικὰ σημεῖα καὶ στὴν χώρα μας μερικοὶ Κληρικοὶ ἔχουν ἁπλοποιήσει τὴν ἐνδυμασία τους, ὅταν ἐξέρχωνται ἀπὸ τὸν Ναό, καὶ ἴσως κάτι πρέπει νὰ γίνη πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή, ἀλλὰ νομίζω ὅτι δὲν πρέπει οἱ Κληρικοὶ νὰ ἀποβάλουν τὸ ράσο, γιατί δὲν εἶναι αὐτὸ τὸ βασικὸ πρόβλημά τους σήμερα. Τ μεγαλύτερο πρόβλημα τς κκλησίας εναι κκοσμίκευση κα νικανότητα τν νθρώπων ν ασθανθον τν γάπη το Θεο κα ν θυσιάζωνται γι τος λλους.

2. Ἐρώτηση: Εἶναι ἕτοιμη ἡ Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ ἡ κοινωνία, νὰ δεχθῆ μιὰ τέτοια ἀλλαγή;

.                 Ἡ Ἐκκλησία κινεῖται μὲ ἀργοὺς ρυθμοὺς σὲ ἀλλαγές, ὅπως γίνεται καὶ σὲ κάθε πολιτισμό, γιὰ νὰ μὴν ἀποβάλλεται συγχρόνως καὶ τὸ βαθύτερο τῆς Παραδόσεώς της. Κάθε ἀλλαγὴ πρέπει νὰ γίνεται μὲ προσοχή, γιὰ νὰ διασφαλίζεται ἡ οὐσία τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Ἡ Ἐκκλησία δὲν πρέπει νὰ μεταβάλλεται εὔκολα σὲ κάθε ἐπικαιρότητα, γιατί ἐνεδρεύει ὁ κίνδυνος τῆς ἀλλοτρίωσης.
.                 Ἔχει παρατηρηθῆ ὅτι ο Προτεστάντες θέλησαν ν ποβάλουν μερικ ρνητικ στοιχεα τς παραδόσεώς τους κα μαζ μ ατ πέβαλαν κα τν δια τν Παράδοση, ὅπως ἡ μητέρα ποὺ μετὰ τὸ πλύσιμο τοῦ βρέφους πετάει τὸ ἀκάθαρτο νερό, ἀλλὰ εἶναι ἐνδεχόμενο νὰ πετάξη καὶ τὸ ἴδιο τὸ βρέφος.
.                Ἀπὸ τὶς ἐπισκέψεις ποὺ ἔχω κάνει στὴν Ἀμερικὴ ἔχω δῆ ὅτι νέοι Κληρικοί, ποὺ τελειώνουν Θεολογικὲς Σχολὲς καὶ μαθαίνουν τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση, ἀγαποῦν τὸ ράσο καὶ κυκλοφοροῦν ἐκτὸς τοῦ Ναοῦ ἐνδεδυμένοι μὲ αὐτό, γιατί θέλουν νὰ ζήσουν τόσο τὴν Παραδόση, ὅσο καὶ αὐτὸ ποὺ τὴν ἐκπροσωπεῖ καὶ διαφοροποιεῖται ἀπὸ τὸν Προτεσταντισμὸ καὶ τὸν Καθολικισμό.
.                 Νομίζω δὲ ὅτι καὶ ἡ κοινωνία δὲν εἶναι ἕτοιμη νὰ δεχθῆ τὴν ἀποβολὴ τοῦ ράσου ἀπὸ τοὺς Κληρικούς. Ὑπάρχουν μερικοὶ ποὺ θέλουν τὸν Ἱερέα χωρὶς ράσο, ἀλλὰ οἱ περισσότεροι θέλουν τοὺς Κληρικοὺς νὰ σέβωνται τὴν Παράδοση, νὰ ἐκφράζουν αὐτὸ ποὺ ἐκπροσωποῦν καὶ νὰ εἶναι εἰλικρινεῖς στὴν ἀποστολή τους.–

ΠΗΓΗ: parembasis.gr

, ,

Σχολιάστε

«ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ» ἢ ΤΑ… ᾽ΚΑΝΕ ΠΑΛΙ ΘΑΛΑΣΣΑ; (Μιὰ ἀποκαρδιωτικὴ συνέντευξη)

νθιμος λεξανδρουπόλεως:
λας τοιμάζεται γι παπάδες χωρς ράσο

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ἢ ΤΑ… ᾽ΚΑΝΕ ΘΑΛΑΣΣΑ; Παρατηρεῖται μιὰ ἐμμονὴ γιὰ τὴν …παραμονὴ στὴν ἐπικαιρότητα! Ἀντὶ οἱουδήποτε τιμήματος!
Ἡ θεολογία κατάντησε τόσο ρηχή, ὥστε νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὰ …μπάνια τοῦ Ἱ. Κλήρου καὶ μὲ τὰ «κοριτσίστικα νάζια»!
Εἶναι κρίμα ποὺ συνέπεσε μιὰ τέτοια ἀποκαρδιωτικὴ συνέντευξη μὲ τὴν μνήμη δύο τιτάνων τῆς Πίστεως καὶ τοῦ Χριστιανικοῦ Ἡρωισμοῦ: Τοῦ Μ. Ἀντωνίου καὶ τοῦ Μ. Ἀθανασίου! Τελικῶς εἴμαστε πολὺ μικροί.

 .            Ἀποκαλυπτικὸς ἦταν γιὰ μία ἀκόμα φορὰ ὁ μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος γιὰ τὸν ρόλο ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἔχει ἡ ἐκκλησία στὸ μέλλον. Ὁ κ. Ἄνθιμος μιλώντας στὴν ὁμογενειακὴ ἐφημερίδα «Ἐθνικὸς Κῆρυξ» μίλησε γιὰ τὴν περιβολὴ ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἔχουν οἱ κληρικοὶ καὶ ξεκαθάρισε πὼς εἶναι ὑπὲρ τῆς ἁπλοποίησης τῶν ἀμφίων καὶ συμφωνεῖ σὲ σταδιακὴ κατάργησή τους. «Στὴν πατρίδα μας ἀκόμα ὑπάρχει ἕνα μούδιασμα πάνω σ᾽ αὐτό, θέλουν ὁ ἱερέας μας νὰ φορᾶ κάτι νὰ ξεχωρίζει», ὑποστήριξε ὁ μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως καὶ ὑπογράμμισε: «Συμφωνῶ ὅτι ἡ ἀμφίεση τοῦ κλήρου σήμερα εἶναι βαριὰ κυρίως γιὰ τοὺς ἐγγάμους κληρικούς, ἔχομε ἀγόρια γιὰ νὰ γίνουν κληρικοὶ καὶ δὲν βρίσκουν εὔκολα παπαδιές. Ἤδη οἱ νεότεροι ἱερεῖς μας βγάζουν τὸ καλυμμαύχι, δὲν φοροῦν τὸ ἐξώρασο μὲ τὰ μανίκια, τὸ καλοκαίρι εἶναι πιὸ ἄνετοι, πηγαίνουν στὴ θάλασσα μὲ τὶς παπαδιὲς καὶ τὰ παιδιά τους μαζὶ μὲ τὸν κόσμο».
.            Ὁ κ. Ἄνθιμος ρωτήθηκε γιὰ ἐνδεχόμενη ἁπλοποίηση τῶν ἀμφίων καὶ ἀπάντησε πὼς «ἐὰν συνεχίσει ἡ ἀμφίεσή μας, ὁ λόγος μας καὶ ὁ τρόπος νὰ εἶναι αὐτὴ ἡ συνέχεια τῆς πλούσιας ἀρχαϊκῆς μας γλώσσας, τῆς Βυζαντινῆς παραδόσεως ποὺ δὲν θὰ μεταφέρεται στὸ σήμερα, τότε εἶναι καταδικασμένα νὰ μείνουν λείψανα γιὰ τὸ μουσεῖο». Σημείωσε παράλληλα, πὼς πολλοὶ ἀπὸ τοὺς μητροπολίτες δὲν φοροῦν μίτρα ἡ ὁποία εἶναι αὐτοκρατορικὸ σύμβολο καὶ πρόσθεσε: «Κοιτάζουμε νὰ ἁπλοποιήσουμε τὰ ἄμφιά μας διότι πλέον προκαλοῦν, ἔχουμε βγάλει τὶς σημαῖες ἀπὸ τὰ αὐτοκίνητά μας».

 ΠΗΓΗ: iefimerida.gr

,

Σχολιάστε

ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΑ ΚΕΝΑ ἢ ΚΕΝΑ ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΣ;

ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΑ ΚΕΝΑ ἢ ΚΕΝΑ ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΣ;

ΕΙΣΑΓ. ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: 

  1.    «Ὁ μητροπολίτης Ἀλεξ/πόλεως Ἄνθιμος ἀπηύθυνε δημόσια ἔκκληση στὸ ἐκκλησίασμα νὰ γίνουν ἱερεῖς, χωρὶς μάλιστα νὰ φοροῦν ράσα, ἐπικαλούμενος τὴν λαϊκὴ παροιμία ὅτι “τὰ ράσα δὲν κάνουν τὸν παπά”». «Παπάδες ποὺ θὰ ἱερουργοῦν χωρὶς ἀμοιβὴ ἀπὸ τὸ Δημόσιο καὶ δὲν θὰ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ φοροῦν ράσα στὴν καθημερινὴ ζωή τους». Λογικὴ ἐπεξεργασία: Συλλογισμὸς πρῶτος: τὰ «ράσα δὲν κάνουν τὸν παπά». Συλλογισμὸς δεύτερος: Ὅσοι δὲν μισθοδοτοῦνται νὰ μὴ φοροῦν τὰ ράσα. Συνδυασμὸς καὶ Λογικὸ συμπέρασμα: Τὰ ράσα ἀποτελοῦν ὑποχρεωτικὸ παρακολούθημα τῆς κρατικῆς μισθοδοσίας. Τέλεια!

  2.   α) Ἡ πρόχειρη αὐτὴ λογικὴ θὰ διαχωρίσει τοὺς κληρικοὺς σὲ μισθοδοτουμένους καὶ μή, σὲ ρασοφοροῦντες συνεπῶς καὶ μή.  Ἄρα κληρικοὶ δύο ταχυτήτων, ρασοφοροῦντες καὶ ἀράσωτοι, δύο τάξεων, δύο κατηγοριῶν, δύο ποιοτήτων, δύο νοοτροπιῶν, «ἐθελοντὲς» καὶ «ἐπαγγελματίες», «ἐξαρτώμενοι ἀπὸ τὴν δεσποτικὴ ἐξουσία» καὶ «ἀνεξάρτητοι ἐλεύθεροι σκοπευτές», δηλ. ἐσωεκκλησιαστικὸς διχασμός. β) Ὁ διχασμὸς ὅμως προεκτείνεται καὶ στὸν ἐσωτερικὸ κόσμο τοῦ κληρικοῦ. «Στὴν δουλειὰ μὲ τὰ πολιτικὰ» καὶ στὴν «Ἐκκλησία μὲ τὰ ράσα». Μήπως αὐτὸ εἶναι, ποὺ λέει ὁ λαός, «παίζει τὸν παπά»; γ) Ἀλλὰ καὶ διχασμὸς τῶν χριστιανῶν, νὰ βλέπουν τὸν «ἐθελοντὴ ἐφημέριό τους» μὲ πολιτικὴ περιβολὴ καὶ τὸν «ἐπαγγελματία ἐφημέριό τους» μὲ τὴν ἱερατικὴ περιβολή. Δὲν εἶναι λίγο ἀδιαντροπιά; 

  3.  Ἆραγε ἀντιλαμβάνεται αὐτὴ ἡ λογικὴ τί συνέπειες θὰ ἔχει, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ καλύψει πρόσκαιρα λίγες ἐφημεριακὲς θέσεις; Αὐτὴ ἡ φαινομενικὰ «ἐλεύθερη» λογικὴ τῆς πολιτικῆς περιβολῆς μᾶλλον δὲν ἔχει καταλάβει ὅτι βρίσκεται ὑποδουλωμένη καὶ αὐτοπαγιδευμένη στὴν ΚΡΑΤΙΚΗ ἔννοια τοῦ ἐφημερίου, στὴν βαυαρικὴ ἀντίληψη τῆς κρατικῆς ἐκκλησίας. Χρειάζεται ἐπειγόντως θεολογικὴ μελέτη (σὲ ἐπίπεδο Ἱ. Συνόδου) τοῦ θέματος τῆς ἱερατικῆς περιβολῆς, γιὰ νὰ παύσει κάποτε ὁ εὔκολος ἐπικοινωνιακὸς ἐντυπωσιασμὸς καὶ ἡ κατανάλωση βεγγαλικῶν. Ἂν ἔχει θεολογικὴ θεμελίωση, τότε δὲν μπορεῖ νὰ καταργηθεῖ. Ἂν ὅμως ἔχει μόνο κοινωνιολογικὴ ἢ ἐθιμικὴ ἐξήγηση, τότε ἀλλάζει. Τῶν ἐφημεριακῶν κενῶν προηγεῖται ἡ πληρότης σεβασμοῦ στὴν αὐτοσυνειδησία καὶ τὴν θεολογία τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως.

  4. Διαπιστώνεται ἡ ἀνεξέλεγκτη εἰσβολὴ τῆς συγχύσεως στὴν ἐκκλησιαστικὴ περιοχή. Ἂν δὲν χρειάζονται τὰ ράσα [:«τὰ ράσα δὲν κάνουν τὸν παπά», τέτοια θεολογία!], τότε α) γιατί χρειάσθηκε νὰ ἐρωτηθεῖ τὸ Ὑπουργεῖο «ἂν ἐπιτρέπει τὰ ράσα» καὶ νὰ ληφθεῖ ἡ κρατικὴ «σύσταση» καὶ β) γιατί θὰ πρέπει νὰ προβεῖ ἡ Ἐκκλησία σὲ μιὰ τέτοια ρύθμιση μὲ ἡμίμετρα καὶ ἐπικοινωνιακὰ ἐφφέ; Ἂς γενικευθεῖ ἡ πολιτικὴ περιβολή, ἀφοῦ «δὲν κάνουν τὰ ράσα τὸν παπά». Ἐκτὸς ἂν κάνουν τὸν… παπατζή!

Ζητοῦνται ἐθελοντές… παπάδες
ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ 

.      Ἔκκληση στὸ ἐκκλησίασμα ἀπηύθυνε ὁ μητροπολίτης Ἄνθιμος καλώντας ὅσους πιστοὺς ἔχουν πνευματικὰ καὶ ψυχικὰ προσόντα νὰ γίνουν ἱερεῖς χωρὶς ἀμοιβὴ ἀπὸ τὸ Δημόσιο καὶ χωρὶς νὰ φορᾶνε ράσα ἐκτὸς ἐκκλησίας
.      Παπάδες ποὺ θὰ ἱερουργοῦν χωρὶς ἀμοιβὴ ἀπὸ τὸ Δημόσιο καὶ δὲν θὰ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ φοροῦν ράσα στὴν καθημερινὴ ζωή τους, ἀναζητᾶ ἀνάμεσα στοὺς πιστοὺς ἡ Μητρόπολη Ἀλεξανδρούπολης.
.      Ἡ οἰκονομικὴ κρίση καὶ ἡ ἀδυναμία προσλήψεων ἱερέων λόγῳ καὶ τῶν δεσμεύσεων τοῦ Μνημονίου δημιουργεῖ ἐφημεριακὰ κενὰ σὲ πολλὲς μητροπόλεις τῆς περιφέρειας καὶ ὁ ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος ἀνέλαβε πρωτοβουλία νὰ ζητήσει τὴν ἐθελοντικὴ “ἐπιστράτευση” λαϊκῶν γιὰ τὴν κάλυψή τους. Ὁ ἴδιος, μάλιστα, ἔχει ἤδη χειροτονήσει ἱερέα ἕναν δημόσιο ὑπάλληλο, ὁ ὁποῖος φοράει πολιτικὰ ροῦχα στὴν ὑπηρεσία του στὰ δικαστήρια Ἀλεξανδρούπολης καὶ ἱερατικὰ ἄμφια, ὅταν λειτουργεῖ σὲ ἐνορία τῆς ἀκριτικῆς μητρόπολης.
.      Σὲ πρόσφατο κήρυγμά του, ἀπὸ τὸν ἄμβωνα τοῦ Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν ἀκριτικὴ πόλη, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς χειροτονίας ἑνὸς ἀγάμου ἱεροδιακόνου, ὁ μητροπολίτης Ἄνθιμος ἀπηύθυνε δημόσια ἔκκληση στὸ ἐκκλησίασμα, καλώντας ὅσους λαϊκοὺς ἔχουν τὰ πνευματικὰ καὶ ψυχικὰ προσόντα νὰ γίνουν ἱερεῖς, χωρὶς μάλιστα νὰ φοροῦν ράσα, ἐπικαλούμενος τὴ λαϊκὴ παροιμία ὅτι “τὰ ράσα δὲν κάνουν τὸν παπά”.

 Στὸν ἐξομολόγο

.      “Καταφύγαμε σὲ μία παρόμοια ἔκκληση γιὰ νὰ μὴν ἐρημώσουν οἱ ἐφημεριακὲς θέσεις στὰ χωριά μας, μὲ δεδομένη καὶ τὴν ἀπαγόρευση διορισμοῦ. Ἤδη διαφαίνονται στὴ μητρόπολή μου κάποια ἐφημεριακὰ κενὰ γιὰ τὸ ἔτος 2012”, εἶπε ὁ κ. Ἄνθιμος μιλώντας στὸ “Ἔθνος”.
.      Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὰ “πνευματικὰ καὶ ψυχικὰ προσόντα” ποὺ ἐπικαλέστηκε στὴν ἔκκλησή του, ἐξήγησε πὼς γιὰ τὰ πρῶτα, ποὺ εἶναι καὶ τὰ πιὸ σημαντικὰ πέραν τῶν τυπικῶν, θὰ κληθεῖ νὰ ἀποφανθεῖ ὁ ἐξομολόγος τοῦ κάθε ὑποψηφίου.
.      “Ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν πνευματική του κατάρτιση, μὲ τὴν τήρηση κάποιων ἠθικῶν προϋποθέσεων κλπ.”, εἶπε. Γιὰ τὰ δὲ ψυχικὰ προσόντα προσέθεσε πὼς «φανερώνουν τὶς ἀντοχές, τὶς δυνατότητες τοῦ ὑποψηφίου νὰ ἐπικοινωνεῖ, νὰ συνδιαλέγεται, νὰ συναναστρέφεται τοὺς ἀνθρώπους κλπ. Κάθε ἐποχὴ “γεννᾶ” καὶ τοὺς ἱερεῖς της, ἀνάλογα μὲ τὶς ἀνάγκες τῶν πιστῶν».

Καταστατικὸς χάρτης ἐκκλησίας. Πῶς χειροτονοῦνται οἱ λαϊκοί.

.        Ποιό εἶναι, ὅμως, τὸ κανονιστικὸ πλαίσιο ποὺ ἐπιτρέπει σὲ λαϊκοὺς νὰ χειροτονοῦνται «ἐθελοντὲς» ἱερεῖς;
.      Παρότι δὲν ὑπάρχει ἀνάλογη ρητὴ πρόβλεψη στὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας, σύμφωνα μὲ τὸν λέκτορα τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ κ. Νικόλαο Μαγγιῶρο, ποὺ διδάσκει Κανονικὸ καὶ Ἐκκλησιαστικὸ Δίκαιο, εἶναι κάτι ποὺ ἐφαρμόζεται ἀπὸ ὁρισμένες μητροπόλεις, οἱ ὁποῖες παρέχουν αὐτὴ τὴν δυνατότητα γιὰ νὰ καλύψουν τὰ κενά. Γιὰ τοὺς «ἐθελοντὲς» δὲν προβλέπεται μισθὸς ἀπὸ τὸ Δημόσιο, ἀλλὰ μποροῦν νὰ προσφέρουν τὶς ὑπηρεσίες τοὺς ἀμισθὶ ἢ νὰ ἀμείβονται ἐσωτερικὰ ἀπὸ ἄλλες πηγὲς τῶν μητροπόλεων, ἐνῶ κατ’ ἐξαίρεση γι’ αὐτοὺς ἐπιτρέπεται νὰ μὴ φοροῦν τὰ ράσα ὅταν βρίσκονται στὶς κύριες ἐργασίες τους.
.       Αὐτὸ ἔχει συμβεῖ ἤδη στὴν Ἀλεξανδρούπολη, μὲ ἕναν δικαστικὸ ἐπιμελητή, ἔγγαμο, ὁ ὁποῖος ἔχει χειροτονηθεῖ ἱερέας ἀπὸ τὸν μητροπολίτη Ἄνθιμο. Φοράει πολιτικὰ στὴν ἐργασία του τὸ πρωὶ καὶ φέρει κανονικὰ τὸ ἱερατικὸ σχῆμα στὴν διάρκεια τῆς ὑπόλοιπης μέρας. «Εἶχα κάνει ἐρώτημα στὸ ὑπουργεῖο ποὺ ὑπάγεται ἡ ὑπηρεσία του καὶ μοῦ ἀπάντησαν μὲ ἐξαιρετικὴ ἀκρίβεια νὰ ἐπιτρέψω νὰ φέρει λαϊκὴ περιβολὴ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐργασίας του, ὥστε νὰ μὴ δίδεται ἀφορμὴ μομφῆς ἢ ἐνστάσεων», ἐξήγησε ὁ κ. Ἄνθιμος καὶ προσέθεσε: «Θυμηθεῖτε καὶ τὴν παλιὰ παροιμία ”τὰ ράσα δὲν κάνουν τὸν παπά”. Ὅταν ὁ ἱερέας ξέρει νὰ ”σταθεῖ”, ἐμπνέει σεβασμὸ καὶ ἱεροπρέπεια ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ἀμφίεσή του. Μὴν ξεχνᾶτε ὅτι τὰ ράσα στὴ νεότητά μας ὠφελοῦν τὴν Ἐκκλησία, τὸ πλήρωμα τῶν πιστῶν. Μόνο στὰ γεράματά μας ἐξυπηρετοῦν ἐμᾶς ποὺ τὰ φορᾶμε».

ΠΗΓΗ: http://www.ethnos.gr

, , , ,

Σχολιάστε

ΑΝΑΓΚΗ Ἢ ΕΝΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΑ …«ΑΥΓΟΥΛΟΜΑΓΟΥΛΑ»;

ΠΗΓΗ Φωτογρ.: «ΑΚΤΙΝΕΣ»

Λεζάντα ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ:
«Τοῦτο μονάχα θὰ πῶ τώρα (…) ἂν μπορῇ νὰ σταθῇ πιὰ τίποτε,
ἀπὸ τὴ μέρα ποὺ θὰ ἐμφανισθῇ ὁ παπὰς στὸ χωριὸ μὲ σακκάκι καὶ μὲ πανταλόνι,
μὲ γραβάτα καὶ μὲ ρεπούμπλικα,
ξουρισμένος καὶ μαδημένος,
ὅπως εἶναι μερικοὶ ποὺ ἔρχουνται ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό,
καὶ ἀηδιάζει κανένας νὰ βλέπη ξουρισμένους σβέρκους,
μάγουλα σὰν καθαρισμένα αὐγά, προγούλια,
ἔκφραση τραπεζίτη ἢ ὀπερατὲρ τοῦ κινηματογράφου. (…)»

ΕΡΩΤΗΣΗ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»:
Ἡ ἀνάγκη ἢ ἡ ἐνδοτικότητα
προκαλεῖ ἆραγε αὐτὰ τὰ φαινόμενα;

Μακάρι νὰ εἶναι ἡ ἀδήριτη ἀνάγκη,
ποὺ θεραπεύεται μὲ τὴν Οἰκονομία.

βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/07/15/τὸ-ράσο-πέθανε-·ζήτω-τὸ-κουστούμι/

Σχολιάστε

ΤΟ ΡΑΣΟ ΠΕΘΑΝΕ· ΖΗΤΩ ΤΟ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ! («Ἡ φωτογραφία τῶν Ἐμπτυσμάτων»)

ΕΙΣΑΓ. ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ὅπως λένε οἱ Κινέζοι, μιὰ εἰκόνα χίλιες λέξεις. Συνεπῶς ἡ κατωτέρω «φωτογραφία τῆς Ντροπῆς καὶ τῶν Ἐμπτυσμάτων» λέει ἀρκετὰ πράγματα:
.       1ον:  Ἡ ἱερατικὴ περιβολὴ τῶν Ὀρθοδόξων εἶναι πιὸ ἐκκοσμικευμένη καὶ ἀπὸ τῶν Φραγκοπαπάδων τῆς φωτογραφίας, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζονται ἱεροπρεπέστεροι στὸ στιγμιότυπο. Ἆραγε οἱ Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι ἔστω καὶ γιὰ τὰ «ΜΑΤΙΑ τοῦ κόσμου» δὲν εἶχαν ἕνα ράσο νὰ ρίξουν ἀπὸ πάνω τους, γιὰ τὴν ἀνάγκη μόνον τῆς φωτογραφικῆς στιγμῆς -τῆς «σκηνοθεσίας» ἔστω- ὥστε νὰ μὴ σκανδαλισθοῦν οἱ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ἀδελφοί; (Σιγά νὰ μὴ σκάσουν γι᾽ αὐτούς!). Νὰ λοιπὸν γιατὶ ὀ χαρακτηρισμὸς «φωτογραφία τῶν Ἐμπτυσμάτων»: «Σᾶς φτύνουμε καὶ δὲν μᾶς νοιάζει, ἂν κακοκαρδισθεῖτε»: ἰδοὺ τὸ σιωπηλὸ μήνυμα τῶν φωτογραφουμένων. 
.       2ον, ποὺ μᾶς λέει ἡ φωτογραφία: Πάνυ ἐπισήμως δηλώνεται καὶ συμβολίζεται τὸ τέλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἱερατικῆς Περιβολῆς. Ὁ ποδήρης χιτὼν τοῦ Κυρίου, τὸ ράσο τοῦ ὀρθοδόξου κληρικοῦ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἀπέθανε. Ἐμεῖς τὸ σκοτώσαμε. Ζήτω τὸ κουστούμι τῶν Φράγκων τοῦ Κόσμου.
.       3ον, ποὺ μᾶς λέει ἡ φωτογραφία: «Εἴμαστε ἀποφασισμένοι νὰ ἐπιβάλουμε τὶς νέες ἀντιλήψεις μας. Ἐπικοινωνιακῶς πρῶτα καὶ θεσμικῶς ἐν συνεχείᾳ. Συνεπῶς καλύτερα νὰ μὴ ἀντιδράσει κανείς»! (Ἆραγε αὐτὸ δὲν θυμίζει λίγο τὴν νεοεποχήτικη μεθοδολογία;)

ΚΡΥΒΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΝΤΡΟΠΗ, ΠΙΚΡΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ!

ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΜΕ ΚΟΣΤΟΥΜΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΠΑΥΛΟΥ ϛ’
ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΑΓΚΑΛΕΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ “ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΥΣ” ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ!!!

ΠΗΓΗ: panayiotistelevantos.blogspot.com

,

Σχολιάστε

«ΚΟΥΚΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΤΑ» (Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ)

«Κουκιά Λογαριαστά»
(ἡ ἐξάπλωση τοῦ Ἰσλάμ)
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ΛΑΖΑΡΟΥ PUHALO
(Ἱεράρχου τῆς «Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στήν Ἀμερική» (OCA),
κτήτορος καὶ  ἡγουμένου τῆς Μονῆς Νέο Ὄστρογκ στόν Καναδά.)

  • Σημ. «Χ.Β.»: ἀφιερωμένο στὸ  συνάφ[ε]ι(α) τῶν «φιλανθρώπων»…!

.        Τρία σημαντικά σημεῖα τῶν καιρῶν μας δείχνουν ξεκάθαρα ὅτι κάτι σοβαρό ἐκκολάπτεται. Ἄς ἐλπίσουμε ὅτι ὡς Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, (καί μιλῶ ἰδιαίτερα γιά τήν Ἐκκλησία μου, τήν «Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐν Ἀμερικῇ (OCA)», θά τό λάβουμε ὑπ’ ὄψη μας καί θά ἀλλάξουμε νοοτροπία. Τά τρία αὐτά σημεῖα εἶναι τά ἑξῆς:

  1. Μέσα σέ 20 χρόνια ἡ Εὐρώπη θά ἀπαρτίζεται ἀπό ἕνα σύνολο μουσουλμανικῶν κρατῶν.

  2. Μέσα σέ 10-15 χρόνια ὁ ἀριθμός τῶν συνειδητῶν μουσουλμάνων στόν Καναδά θά ξεπερνᾶ τόν ἀριθμό τῶν συνειδητῶν χριστιανῶν.

  3. Ἤδη τό Ἰσλάμ ἐπιδίδεται σέ μιά καλά μελετημένη καί πλούσια χρηματοδοτούμενη ἱεραποστολική δράση στήν Δύση.

.      Οἱ δημογραφικοί δεῖκτες εὐνοοῦν σαφῶς τό Ἰσλάμ. Δέν χρειάζεται νά προσηλυτίσει κανένα Χριστιανό γιά νά κυριαρχήσει στήν Εὐρώπη. Ὁ ρυθμός ἀναπαραγωγῆς τῶν λαῶν μέ δυτικές κουλτοῦρες εἶναι κάτω τοῦ 1,5 παιδιά ἀνά γυναίκα˙ οἱ μουσουλμάνοι, πού ζοῦν στήν Δύση ἀναπαράγονται μέ ρυθμούς 4-6, ἀκόμα καί 8. Οἱ χριστιανοί κάνουν ἀμβλώσεις˙ οἱ μουσουλμάνοι δέν κάνουν. Οἱ χριστιανοί ἔχουν μικρές οἰκογένειες, 1 μέ 2 παιδιά˙ οἱ μουσουλμάνοι μεγάλες, κατά μέσον ὅρο 6 μέ 8 παιδιά. Οἱ μουσουλμάνοι εἶναι πιστοί στίς παραδόσεις τους˙ οἱ περισσότεροι χριστιανοί ὄχι. Ἡ προσέλευση τῶν μουσουλμάνων στά Τζαμιά καί ὁ ζῆλος τους ξεπερνοῦν τήν προσέλευση καί τόν ζῆλο, πού δείχνουν οἱ χριστιανοί γιά τόν ἐκκλησιασμό.
.     Ἐν τῷ μεταξύ, οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί ἐξαντλοῦνται σέ μεταξύ τους διαμάχες γιά ἀσήμαντες διαφορές˙ πολλοί ἱεράρχες, ἰδικά στήν Ἀνατολική Εὐρώπη, δέν ἔχουν σχεδόν καμία προσωπική ἐπαφή μέ τά ποίμνιά τους. Πολλοί ἱεράρχες, καί ἐν γένει κληρικοί, τηροῦν στάση ἀλαζονική καί θέλουν νά ἐπιβάλουν τίς δικές τους ἐπιλογές στούς πιστούς. Κανείς στόν κόσμο τοῦ Ἰσλάμ δέν μιλᾶ γιά κατάργηση ἤ συντόμευση τοῦ Ραμαζανιοῦ˙ πολλοί, ἀντίθετα, στό χριστιανικό κόσμο ζητοῦν ἄλλες μέν νηστεῖες νά τίς καταργήσουν, ἄλλες δέ νά τίς περιορίσουν χρονικά. Οἱ μουσουλμάνοι σέβονται τόν τύπο ἐμφανίσεως, πού ἐπιβάλλει ἡ πίστη τους, ὅταν πολλοί ὀρθόδοξοι κληρικοί νοιώθουν ἄβολα καί ντρέπονται νά ἐμφανίζονται μέ ἐνδυμασία, πού ἁρμόζει σέ Ὀρθόδοξους κληρικούς. Οἱ μουσουλμάνοι διατηροῦν τήν παράδοσή τους νά σταματοῦν τήν δουλειά καί νά προσεύχονται κάποιες φορές τήν ἡμέρα, ἐνῶ οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί καταβάλλουν προσπάθειες νά συντομεύσουν τόν λιγοστό χρόνο, πού διαθέτουμε γιά τήν Θεία Λειτουργία. Θά μποροῦσε νά ἀναφερθεῖ καί σέ ἄλλες συγκρίσεις, τό θέμα ὅμως γενικά σχετίζεται μὲ τὸ πῶς νοιώθουμε τό χρέος μας, τήν πειθαρχία καί τόν αὐτοέλεγχό μας.

ΠΗΓΗ: http://el-pliroforisi.gr/

, , , , , , ,

Σχολιάστε

ΝΕΑ ΠΡΟΖΥΜΙΑ: «ΕΠΙΤΕΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ»

Σχόλιο «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Κάθε μέρα οἱ προκλήσεις πέφτουν βροχή. Νέο δημοσίευμα σχετικὸ μὲ τὴν ἱερατικὴ ἀνδυμασία, τὸ ράσο (βλ. κατωτέρω). Ἡ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.» εἶχε γράψει πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν ὅτι θὰ ἐπανέλθει στὸ θέμα τοῦ «ράσου» ἐξ ἀφορμῆς σχετικῆς ἀνακοινώσεως («τὰ προζύμια») τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Εἶναι εἰς θέσιν νὰ γνωρίζει ὅτι τὸ κατωτέρω δημοσίευμα εἶναι παραπειστικό. Στοχεύει στὸ νὰ ἀσκηθοῦν πιέσεις πρὸς τὴν πλευρὰ τῆς λίγο-λίγο καταργήσεως τῆς ἱερατικῆς ἐνδυμασίας, διὰ τῆς πλαγίας ὁδοῦ τῶν μὴ μισθοδοτουμένων νέων κληρικῶν. Αὐτὸ πάντως τὸ «λίγο-λίγο» εἶναι πιὰ ὁλοφάνερο ὅτι ροκανίζει τὰ πάντα ἐν Ἑλλάδι. Καὶ ὑπάρχουν ἐνδείξεις πὼς ἄνθρωποι «τῆς Ἐκκλησίας» εἶναι πρόθυμοι νὰ συμμαχήσουν μὲ αὐτὸ τὸ ροκάνισμα.

.         Γενικότερα, τὸ θέμα τῆς ἱερατικῆς ἐνδυμασίας θὰ προσφερθεῖ τὸ ἑπόμενο διάστημα ὡς εὐκαιρία γιὰ παραγωγὴ ἐντυπώσεων καὶ πρόκληση ἐνδοεκκλησιαστικῶν ἐρίδων, ὥστε μερίδα τῶν πολιτῶν νὰ ἑστιάσει ἐκεῖ τὴν προσοχή του. Στὸ θέμα τῆς ἱερατικῆς ἀμφιέσεως συμπυκνώνεται ὁ Νεοαυταρχισμὸς τῶν Ἐργολάβων: ὅλοι πρέπει νὰ φορέσουν τὸ ἴδιο Κουστουμάκι, τὴν ἴδια Καρτούλα, τὶς ἴδιες Συνήθειες. Μέχρι νὰ φορέσουμε καὶ τὰ ἴδια Μυαλά!
.      Πρὸς τὸ παρόν  ἡ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.» δύο μόνον περιορίζεται νὰ σημειώσει χωρὶς ἴχνος πάθους (ἀλλὰ μὲ καϋμὸ) πρὸς τοὺς ἐπαΐοντες καὶ ἀκαδημαϊκούς, ποὺ μὲ ἐκπληκτικὴ ἐπιπολαιότητα -ἂν ὄχι μὲ αὐταρχικὴ μονολιθικότητα- διατυπώνουν προχειρολογήματα πρὸς εὔκολη κατανάλωση: 

  1. Ἄραγε στοὺς Μετανάστες ἡ πολυπολιτισμικὴ «ἀνοιχτότητα» θὰ ἐπιβάλει στανικὰ «μονοφόρι κουστούμι»;
  2. Καὶ δεύτερον: Μήπως τὸ τουρκικὸ καθεστώς, τὸ ὁποῖο ἀπαγορεύει διὰ νόμου τὴν ἱερατικὴ ἀμφίεση, ἀποτελεῖ ΙΔΑΝΙΚΟ γιὰ τοὺς ἀκαδημαϊκούς καὶ ἐπαΐοντες;

 

Σκέφτονται ν προσλάβουν παπάδες part-time.
Χωρ
ς ράσα κτς κκλησίας

Τῆς ΜΑΙΡΗΣ ΠΙΝΗ

.         Τὰ ράσα δὲν κάνουν τὸν παπά. [Σχόλιο «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Πληκτικὰ τετριμμένο εἰσαγωγικὸ μότο] Ὡστόσο πρόσφατα ξέσπασε μίνι θύελλα γιὰ τὴν λύση ποὺ προσπαθεῖ νὰ δώσει ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, μετὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν «περὶ ἀπαγόρευσης τῶν προσλήψεων καὶ ἱερέων κατ᾽ ἐπιταγὴν τῆς τρόϊκας».
.        Ὁ ἀρχιεπίσκοπος προτίθεται νὰ ἐπιτρέπει περιστασιακὰ τὴν χειροτονία ὡς ἱερέων προσώπων ποὺ βιοπορίζονται ἀπὸ κάποιο ἐπάγγελμα, ἐφ᾽ ὅσον ἔχουν προετοιμαστεῖ κατάλληλα. Δὲν θὰ ὑποχρεοῦνται νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ ἐπάγγελμά τους, οὔτε νὰ φοροῦν τὰ ράσα στὶς ὧρες ἐργασίας. Θὰ κρίνονται κατὰ περίπτωσιν καὶ κατ᾽ οἰκονομίαν, ὅπως συνέβαινε καὶ στὸ παρελθόν.

«Ζήτημα ἀνάγκης»

.     «Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς εἶναι πολὺ ὀρθή. Εἶναι “ζήτημα ἀνάγκης” στοὺς χαλεποὺς καιροὺς ποὺ ζοῦμε», ἐκτιμᾶ ὁ Χαράλαμπος Παπαστάθης, ὁμότιμος καθηγητὴς Κανονικοῦ Δικαίου τοῦ ΑΠΘ, γ.γ. Θρησκευμάτων ἐπὶ ὑπουργίας Ἀντ. Τρίτση. Καὶ ἀναρωτήθηκε: «Κανεὶς ἐργοδότης δὲν θὰ δεχθεῖ στὴ δούλεψή του ἕναν ἐργαζόμενο μὲ ράσο. Σήμερα στὴν δημοσιογραφία, στὴν ἰατρική, στὴν δικηγορία, ὑπάρχουν κληρικοί, ποὺ ὅταν ἐργάζονται, φοροῦν πολιτικὰ καὶ ὅταν ἱερουργοῦν, τὸ ράσο. Στὴν Τουρκία -ποὺ ἔχει χαρακτήρα κοσμικοῦ κράτους- μόνο στὸν Πατριάρχη ἐπιτρέπεται νὰ φορᾶ ράσα. Στοὺς ὑπόλοιπους ἀρχιερεῖς καὶ στὸν κατώτερο κλῆρο, τὸ ράσο ἀπαγορεύεται. Ἔτσι αὐτοί, ἐκτὸς τῶν ναῶν κυκλοφοροῦν μὲ μαῦρο κουστούμι, ὅπως καὶ οἱ περισσότεροι, στὶς χῶρες τῆς Ε.Ε. καὶ στὸ ἐξωτερικὸ εὐρύτερα. Γιὰ μένα, ὁ θόρυβος ποὺ ξέσπασε γιὰ τὸ ράσο ἀναδίνει μία ἐχθρότητα ἀπὸ μερίδα τῶν ἀρχιερέων πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ ἀρχιεπισκόπου, γιὰ τὸν ἤπιο, σοφὸ καὶ συνετὸ τρόπο ποὺ χειρίζεται τὶς σχέσεις Ἐκκλησίας-κράτους. Φαίνεται ὅτι κάποιοι ξεχνοῦν τὸν τρόπο μισθοδοσίας τῶν ἱερέων, ἀλλὰ καὶ τὶς προθέσεις κάποιων μελῶν τῆς κυβέρνησης γιὰ τὰ ἀποθεματικὰ τῆς Ἐκκλησίας. Ξεχνοῦν ὅτι ἡ ἑπομένη Βουλὴ θὰ εἶναι ἀναθεωρητικὴ καὶ ὁ νοῶν νοείτω… ὅταν μὲ τὰ νέα δεδομένα, οἱ ἑταῖροι μας θέλουν τὶς διατάξεις περὶ λιτότητας καὶ χρέους νὰ τὶς περάσουν στὸ Σύνταγμα. Εἶμαι πεπεισμένος πὼς ἂν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἦταν ἐριστικός, δημαγωγὸς καὶ δὲν πορευόταν μὲ σοφία καὶ πραγματικὴ εἰρήνη, ἡ πολιτεία, μὲ τὶς ἀνατροπὲς ποὺ κάνει, θὰ εἶχε ἀφαιρέσει πολλὰ προνόμια ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ κυρίως στὸ θέμα τῆς μισθοδοσίας τῶν ἄγαμων κληρικῶν».
.       Ἀπὸ τὴν τοποθέτηση τοῦ κ. Παπαστάθη προκύπτει ὅτι τὸ θέμα ἔχει καὶ ἄλλες διαστάσεις (πολιτικές, δημοσιονομικὲς κ.ἄ.). Κάποιοι τὸ συνδέουν μὲ «ἐπικοινωνιακὲς ἀνάγκες, ἀποπροσανατολισμοῦ» στὴ συγκυρία τῶν μέτρων, τῶν ριζικῶν ἀλλαγῶν στὶς ἐργασιακὲς σχέσεις, τῶν ἀπεργιῶν καὶ τῶν ἀπαιτήσεων τῆς τρόικας.

Ἀντιπαράθεση

.       Οἱ ἴδιες πηγὲς θεωροῦν ὅτι τὸ θέμα προσφέρεται γιὰ ἀντιπαράθεση στοὺς κόλπους τῆς κυβέρνησης (…), ἀλλὰ καὶ στοὺς κόλπους τῶν ἱεραρχῶν καὶ «περίεργων ἐκκλησιαστικῶν κύκλων, ποὺ ἀσκοῦν ὑπογείως ἀντιπολίτευση στὸν Ἀρχιεπίσκοπο».
.       Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, γιὰ τὶς προσλήψεις 300 δημοσίων ὑπάλληλων γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ποὺ προβλέπεται βάσει τῆς ἀναλογίας 5/1 τῆς τρόικας, ἔγινε πρόσφατα συζήτηση καὶ στὴν Ἱεραρχία. Ἐκεῖ, οἱ μητροπολίτες Ὕδρας Ἐφραὶμ καὶ Ἰλίου Ἀθηναγόρας τόνισαν πὼς δὲν θὰ εἶχαν πρόβλημα νὰ χειροτονήσουν κληρικὸ κάποιον ποὺ θὰ ἀσκοῦσε παράλληλα ἐπαγγελματικὴ δραστηριότητα συμβατὴ μὲ τὸ λειτούργημα τοῦ ἱερέα. Μάλιστα, ἔδειξαν προθυμία νὰ ἐξετάσουν στὸ μέλλον τέτοιες περιπτώσεις ἐξατομικευμένα καὶ κατ᾽ οἰκονομίαν, ὅπως καὶ στὸ παρελθόν.
.      «Τὰ ράσα δὲν κάνουν τὸν παπά. Ὅλα τ᾽ ἄλλα εἶναι παρανόηση, γιὰ τὴν ὁποία ἡ ἀρχιεπισκοπὴ ἔδωσε καταλυτικὴ ἀπάντηση. Ὅσοι ἐπιμένουν, ἀφῆστε τους νά… παρανοοῦν», δήλωσε στὴν «Ε» ὁ μητροπολίτης Ζακύνθου.
.        «Στὸν ἀγρότη παπὰ θὰ ἐπιβάλεις, ὅταν πάει μὲ τὸ τρακτέρ του ἢ ὅταν θερίζει, νὰ φοράει ράσο; Ἡ ἀπάντηση ἔρχεται αὐτομάτως. Γνωρίζετε ὅτι ὑπάρχει πιλότος παπάς; Στὴ Ζάκυνθο ἔχω ἕναν ἱερέα ἐπιπλοποιό, τὸν π. Νικόλαο Κονίδη. Αὐτὸς πῶς θὰ ἐργαστεῖ; Μὲ τὸ ράσο; Γιὰ νὰ μὴ δημιουργηθεῖ σχίσμα, τὸ καλύτερο εἶναι ἡ ἀνοχή. Αὐτὸ τὸ ἔχω πεῖ στὴν Ἱεραρχία. Τὸ ὑπουργεῖο εἶναι πολὺ λογικό. Τὸ κράτος νὰ θέλει νὰ ξέρει πόσους ἱερεῖς θὰ χειροτονήσουμε, γιὰ νὰ προγραμματίσει τὰ ἔξοδά του».

ΠΗΓΗ: ἑφημ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», 02.04.2011 (enet.gr)

 

 

 

, ,

Σχολιάστε