Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

«ΣΧΟΙΝΟΒΑΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ καὶ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

.              

Ἀπὸ τὴν Συνεδρία τῆς 07.10.2021
τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

.               Συνῆλθε σήμερα, Πέμπτη 7 Ὀκτωβρίου 2021, στήν τέταρτη Τακτική Συνεδρία της ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, στήν αἴθουσα τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πεντέλης.

[…]

.                Ἐπηκολούθησε διάλογος περί τῶν χθεσινῶν Εἰσηγήσεων, κατά τόν ὁποῖο ἔλαβαν τόν λόγο πολλοί Ἀρχιερεῖς. Τήν συζήτηση ἔκλεισε ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος, προβαίνοντας μέ πατρική ἀγάπη σέ τρεῖς διαπιστώσεις καί ἐπισημάνσεις: 1) Ὅτι ἡ ἀρετή τῆς διακρίσεως εἶναι ἡ ἀνώτερη ὅλων τῶν ἀρετῶν καί ὅτι ἰδιαιτέρως σήμερα πρέπει νά χαρακτηρίζει τίς ἀποφάσεις κάι τίς πρωτοβουλίες τῶν ἀνθρώπων τῆς Ἐκκλησίας, 2) Ὁ τρόπος πού καλεῖται νά λειτουργήσει ἡ Ἐκκλησία καί οἱ ποιμένες της στήν σημερινή ἐποχή εἶναι αὐτός τῆς σχοινοβασίας καί 3) Ἔφερε ὡς παράδειγμα ἀποδοχῆς τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας αὐτό τοῦ νυκτερινοῦ μαθητοῦ τοῦ Χριστοῦ, Ἁγίου Νικοδήμου, ὁ ὁποῖος ἀποδεχόμενος τήν δικαιοδοσία τοῦ ἐκπροσώπου αὐτῆς, Ποντίου Πιλάτου, ἐπί τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, ζήτησε ἀπό αὐτόν τήν ἄδεια νά λάβει αὐτό καί νά τό κηδεύσει.
.                 Ἀκολούθως, ἀνέγνωσε τήν Εἰσήγησή του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος, μέ θέμα: «Ἡ ἀξία, ἡ σημασία καί ἡ ὑπακοή εἰς τό Συνοδικόν Πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας».
.                  Ὁ Σεβασμιώτατος Εἰσηγητής, στά τέσσερα μέρη τῆς ἐμπεριστατωμένης Εἰσηγήσεώς του, χρησιμοποιώντας πολλά ἁγιογραφικά καί πατερικά χωρία, ἀπάντησε στά ἐξῆς καίρια ἐρωτήματα: α) τί εἶναι Συνοδικό Πολίτευμα, Ἱερό Συνοδικό Πολίτευμα καί τῆς Ἐκκλησίας Πολίτευμα; β) σέ τί συνίσταται ἡ ἀξία τοῦ Συνοδικοῦ Πολιτεύματος; γ) ποιό εἶναι τό περιεχόμενο τῆς σημασίας τοῦ Συνοδικοῦ Πολιτεύματος; καί δ) ποιά εἶναι ἡ ἔννοια καί τό περιεχόμενο τῆς ὑπακοῆς στό Συνοδικό Πολίτευμα;
.                  Τό τελευταῖο θέμα περί τῆς ὑπακοῆς στό Συνοδικό Πολίτευμα, ὁ Σεβασμιώτατος Μάνης χαρακτήρισε ὡς τό δυσκολότερο σημεῖο τῆς ὅλης εἰσηγήσεώς του τονίζοντας ὅτι «ἡ ὑπακοή στό Συνοδικόν Πολίτευμα εἶναι τό Α καί τό Ω μιᾶς αὐθεντικῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, ἀκριβῶς διότι ὅλα ἀπορρέουν ἀπό τήν Ἐκκλησία». Γι’ αὐτό «ἀπώτερος σκοπός τῆς ὑπακοῆς αὐτῆς, εἶναι ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ ἑνότητα κρύπτει θεολογικό περιεχόμενο, καθ’ ὅτι ἀποτελεῖ ἀξίωμα, τουτέστιν ἀρχήν πίστεως».
.                    
Ἀπαντώντας στό ἐρώτημα, μήπως ἡ ὑπακοή ἀντιστρατεύεται τήν ἐλευθερία τοῦ λόγου, ἀνέφερε χαρακτηριστικά ὅτι «ἡ ὑπακοή στό Συνοδικό Πολίτευμα, οὐδέν ἔχει τό δουλικόν, οὐδέν τό ἐστερημένον τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας, ἀλλ’ ὑποτασσώμεθα μόνον γιά τόν ἀδιάρρηκτο πνευματικό δεσμό στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ὡς μεῖζον ἀγαθόν. Καί ἡ ὑποταγή αὐτή εἶναι ἐλευθερία, ὡς ἡ ταπείνωση στήν ἐκκλησιαστική ζωή δουλεύει ὡς δύναμη… ἡ Ἐκκλησία ἐπ’ οὐδενί εἶναι δυνατόν νά διασπασθεῖ ἐκ τῶν ἀνθρωπίνων ἀδυναμιῶν καί ἀντιθέσεων. Οὐδείς ἐντός τῆς Ἐκκλησίας δικαιοῦται τήν διάσπαση τῆς ἑνότητας. Καί οὐδείς λειτουργεῖ ὡς ἀνεξάρτητος καί αὐθαίρετος. Εἴμεθα κεκλημένοι σέ ἔνταξη καί ὑπακοή στά κελεύσματα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἐκφράζεται διά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου».
.               Κλείνοντας τήν Εἰσήγησή του ὁ Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος ἔθεσε ἐπί τοῦ θέματος ὑπό τήν κρίσιν τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας προτάσεις ὅπως:

 

«1ον. Νά συνταχθεῖ καί ἀποσταλεῖ, ὅπου δεῖ, Εἰδική Συνοδική Ἐγκύκλιος τῆς ΙΣΙ περί τῆς ἀξίας, ἰσχύος καί πιστῆς ὑπακοῆς στίς ἀποφάσεις τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας ὑπό πάντων, κλήρου καί λαοῦ.

2ον. Νά θεωρηθεῖ λῆξαν τό ἐγερθέν γνωστόν ζήτημα τῶν δύο ἀδελφῶν Ἱεραρχῶν καί νά τεθεῖ στό ἀρχεῖον γιά τό μεῖζον ὄφελος καί συμφέρον τῆς Ἐκκλησίας.

3ον. Νά τυγχάνουν τῆς ἁρμοδιότητος τῆς ΙΣΙ καί ὄχι τῆς ΔΙΣ καί μέ βάση τήν ὅλη κανονική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, μείζονος σημασίας θέματα.

4ον. Νά ἐξαρθεῖ καί τονισθεῖ δεόντως τό κῦρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. πρός τήν Πολιτεία καί εἰδικότερα νά καταστεῖ σαφές ὃτι ἐνέργεια ἀπορρέουσα ἐκ τῶν κρατικῶν ὀργάνων, πού ἔχει σχέση μέ ἐκκλησιαστικά θέματα, δέον ὅπως τυγχάνει προηγουμένως τῆς ἐγγράφου συνεργασίας μετά τῆς Ἱ. Συνόδου, ἄλλως νά θεωρεῖται ἄκυρος ἤ ἀκυρώσιμος στά πλαίσια τῶν διακριτῶν ρόλων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.

5ον. Νά τύχουν κωδικοποιήσεως οἱ ἀποφάσεις τῆς ΙΣΙ καί τῆς ΔΙΣ σχετικῶς μέ τελετουργικά καί ποιμαντικά θέματα γιά τήν ἀκρίβεια, εὐταξία καί τό ἑνιαῖον τῆς ὅλης ἐκκλησιαστικῆς διακονίας».

[…]        

Ἐν κατακλεῖδι ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μεταξύ ἄλλων σοβαρῶν ζητημάτων πού συζήτησε στήν τακτική Σύγκλησή της τοῦ Ὀκτωβρίου 2021, τά ὁποῖα ἅπτονται τῆς καλῆς διοργάνωσης καί τῆς λειτουργίας τῶν ἐκκλησιαστικῶν δομῶν, ἀσχολήθηκε ἐπισταμένως καί διεξοδικῶς καί μέ τά προβλήματα, τά ὁποῖα ἀνέκυψαν καί ἐξακολουθοῦν νά ἀναφύονται κατά τήν διάρκεια τῆς νέας πανδημίας.

[…]

Κατόπιν ὅλων αὐτῶν ἡ Ἱεραρχία κατέληξε ὁμοφώνως στά ἑξῆς:

1.Ἐπικρότησε τίς Συνοδικές Ἀποφάσεις τῶν δύο Συνοδικῶν περιόδων τῶν ἐτῶν 2019-2020 καί 2020-2021, πού ἀναφέρονταν μέ τήν νέα πανδημία, ὡς συντονιζόμενες μέ τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας σέ παρόμοιες ἔκτακτες περιπτώσεις, καί ἀποβλέπουσες στήν ψυχοσωματική ὠφέλεια τῶν συνανθρώπων μας.

2. Ἀποδέχθηκε ὅλες τίς εἰσηγήσεις τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν, οἱ ὁποῖες εἶχαν ἑτοιμασθεῖ γιά τήν Ἱεραρχία τοῦ Ὀκτωβρίου 2020 καί ἐκεῖνες πού ἐκφωνήθηκαν στήν παροῦσα Ἱεραρχία Ὀκτωβρίου 2021, καί ἀποφάσισε νά ἀναρτηθοῦν στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἤ καί σέ ὁποιοδήποτε ἄλλο πρόσφορο μέσο, γιά τήν ἐνημέρωση τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος.

3. Ἐπαναβεβαίωσε γιά μιά ἀκόμη φορά τήν ἀρραγῆ ἐκκλησιαστική ἑνότητα μεταξύ Ἱεραρχῶν καί Χριστεπωνύμου πληρώματος, διότι τυχόν διασπαστικές ἐνέργειες τραυματίζουν καί πληγώνουν τό ἴδιο τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη σήμερα νά μή διαταραχθεῖ ἡ ἑνότητα μεταξύ Ἱερᾶς Συνόδου καί χριστεπωνύμου πληρώματος, μεταξύ πίστεως καί ἐπιστήμης, μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας. Ἀκριβῶς γιά τόν λόγο αὐτό πρέπει νά ἀποφεύγονται ἀκραῖες ἐνέργειες καί ἐκδηλώσεις καί τά θέματα νά ἀντιμετωπίζονται μέ σύνεση, νηφαλιότητα καί διάκριση, μέσα ἀπό τό συνοδικό πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας.

4.Διατύπωσε τήν πάγια θέση της ὅτι ἡ ἰατρική περίθαλψη τῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν εἶναι ἁρμοδιότητα τῆς Πολιτείας, ἡ ὁποία ἐκφράζεται μέ τά ἁρμόδια ὄργανά της, καί λαμβάνει τίς σχετικές ἀποφάσεις, ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία μέ τήν θεολογία της, τήν λατρεία της καί τήν ποιμαντική της διακονία ἐνδιαφέρεται γιά τήν πνευματική ὑγεία τῶν Χριστιανῶν, πού ἔχει καί σωματικές συνέπειες, στήν προοπτική τῆς συνέργειας μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπου.

5.Προσευχήθηκε καί προσεύχεται γιά τήν ἀνάπαυση τῶν κεκοιμημένων ἀπό τίς συνέπειες τοῦ κορωνοϊοῦ, ἐξέφρασε τήν συμπαράστασή της σέ ὅσους ἐπλήγησαν πολυειδῶς καί πολυτρόπως ἀπό τήν πανδημία, καί συνεχάρη τά ὄργανα τῆς Πολιτείας καί τό ἰατρικό νοσηλευτικό προσωπικό τῶν Νοσοκομείων, πού ἐργάσθηκαν καί ἐργάζονται θυσιαστικῶς γιά τήν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων.
.              Ὡσαύτως ἐξέφρασε τήν συμπαράστασή της στούς πληγέντες ἀπό τίς πρόσφατες πυρκαϊές σέ ὅλες τίς περιοχές τῆς πατρίδας μας.

6. Τέλος, προσεύχεται ἐκτενῶς στόν Χριστό, τόν ἰατρό τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων, γιά νά περιορισθοῦν οἱ ἡμέρες τῆς δοκιμασίας πού περνᾶ ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα καί ἡ πατρίδα μας, νά μετανοήσουμε καί νά ἐπανέλθη ἡ κοινωνία μας στήν πλήρη κανονικότητα γιά τό καλό ὅλων.

 

 

, , ,

Σχολιάστε

«ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ, ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑ καὶ ΖΗΛΩΤΙΣΜΟΣ»

Ἀπὸ τὴν Συνεδρία τῆς 06.10.2021
τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

.                           Συνῆλθε σήμερα, Τετάρτη 6 Ὀκτωβρίου 2021, στήν τρίτη Τακτική Συνεδρία της ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, στήν αἴθουσα τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πεντέλης.
[…]
.                           Ἀκολούθησε ἡ Εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Ἰωνίας, Φιλαδελφείας, Ἡρακλείου καί Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ μέ θέμα: «Ἐπιστημονική καί Θεολογική προσέγγισις τοῦ ἰοῦ τῆς πανδημίας. Ἀπαντήσεις εἰς θεωρίας συνωμοσίας».
.                           Στόν Πρόλογό του, ὁ Σεβασμιώτατος προσήγγισε πληρέστατα τίς ἐπιστημονικές, θεολογικές καί κοινωνικές προεκτάσεις τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ COVID19, ἡ ὁποία ἐπηρέασε βαθιά καί τόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀναδεικνύοντας πολλά σημαντικά θεολογικά καί ποιμαντικά προβλήματα. Ὅμως ἡ Ἐκκλησία μας, τόνισε ἰδιαίτερα, δέν στάθηκε ἀδρανής, ἀλλά χειρίσθηκε τή νέα αὐτή πραγματικότητα μέ θαυμαστή διάκριση προβαίνοντας ἄμεσα «σέ κάλεσμα πρός τόν πιστό λαό τοῦ Θεοῦ νά ἐντείνει τίς προσευχές του, ἐνῶ στή συνέχεια, μέ ὑψηλό αἴσθημα εὐθύνης ἔναντι τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων καί σέ συνεργασία μέ τίς ἐπιστημονικές ὑγειονομικές ἀρχές, τάχθηκε ὅπως ἀκριβῶς ὄφειλε, μέ ὅλες της τίς δυνάμεις, στό πλευρό τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καί τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ γιά τήν ἀποτελεσματικότερη ἀντιμετώπιση τῆς ἐθνικῆς αὐτῆς δοκιμασίας».
.                           Στό πρῶτο μέρος τῆς Εἰσηγήσεώς του ὁ Σεβασμιώτατος κ. Γαβριήλ προσεγγίζοντας ἐπιστημονικά τήν πανδημία, ἀναφέρθηκε στίς πανδημίες καί τούς λοιμούς τοῦ παρελθόντος, στήν ἐμφάνιση καί τά συμπτώματα τοῦ νέου κορωνοϊοῦ (COVID19), τίς ψυχολογικές συνέπειες τῆς πανδημίας καί τήν ἐμφάνιση τοῦ κορωνοϊοῦ (COVID19) στήν Ἑλλάδα, καταλήγοντας στίς ἐνέργειες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τήν διάρκεια τῶν δύο ἐτῶν τῆς πανδημίας.
.                           «Ἀναμφίβολα», τόνισε ἰδιαίτερα, «ἡ περίοδος αὐτή ἦταν καί συνεχίζει νά εἶναι ὄχι μόνο μία περίοδος δοκιμασίας γιά τήν Ἐκκλησία, ἀλλά καί μία περίοδος διδακτική, μία περίοδος αὐτοεκφράσεως καί αὐτογνωσίας, ἀφοῦ ἡ νόσος τοῦ κορωνοϊοῦ ἐπέτρεψε νά ἀντιληφθοῦμε τίς ἀδυναμίες μας, τά θεολογικά μας κενά, ἤ ἄν προτιμᾶτε, καί τή νοσηρή πνευματικότητα ὄχι μόνο πολλῶν μελῶν τοῦ χριστεπωνύμου ποιμνίου μας, ἀλλά δυστυχῶς ἀκόμη καί πολλῶν κληρικῶν μας. Πέρα ὅμως ἀπό αὐτά, ἡ εὐθύνη τῆς Εκκλησίας ἦταν καί εἶναι νά παραμείνει προσηλωμένη στήν ἀποστολή Της, πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καί αὐτό διότι ἡ ἔννοια τῆς Ἐκκλησίας δέν δύναται νά χωρισθεῖ ἀπό τήν ἔννοια τῆς “σωτηρίας’’ καί ἡ σωτηρία δέν μπορεῖ νά χωρισθεῖ ἀπό τήν ἐσχατολογική προοπτική τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Ἔτσι, ἡ Ἐκκλησία δέν δίστασε νά συγκρουσθεῖ ἀποφασιστικά μέ τίς κρατικές “διαταγές’’, ὅταν θεώρησε ὅτι διακυβεύεται αὐτή ἡ ἱσορροπία».
.                           Στό δεύτερο μέρος τῆς Εἰσηγήσεώς του ὁ Σεβασμιώτατος, ἀφοῦ προσήγγισε θεολογικά τήν πανδημία χρησιμοποιώντας πολλά ἁγιογραφικά καί πατερικά χωρία περί τῆς ἔννοιας τῆς ἀσθένειας, περί τοῦ ἀνθρώπου καί περί τῆς ἀναπτυχθείσας προβληματικῆς περί τοῦ Μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας, ἀναφέρθηκε στίς θεωρίες συνωμοσίας πού ἐνέπλεξαν καί τήν Ἐκκλησία δίδοντας ἐμπεριστατωμένες ἀπαντήσεις σέ αὐτές.
.                           «Καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς πανδημίας», ἀνέφερε χαρακτηριστικά, «ἀναπτύχθηκαν παράλογες θεωρίες πού προκάλεσαν ἔνταση καί δημιούργησαν ἕνα διχαστικό κλίμα μεταξύ τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, σέ σημεῖο πού νά διαταράσσονται οἰκογενειακές, φιλικές, ἐπαγγελματικές ἀκόμη δέ καί πνευματικές σχέσεις. Βεβαίως, τό γεγονός ὅτι πολλοί ἀπό τούς ἀδελφούς μας αὐτούς εἶναι κληρικοί ἤ ἀποτελοῦν πιστά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, δημιουργεῖ ἀπό μόνο του ὄχι μόνο ἀπογοήτευση, ἀλλά καί ἔντονο προβληματισμό». Ὡς αἰτίες τοῦ προβλήματος αὐτοῦ ὁ Εἰσηγητής ἀνέφερε: α) τήν ἔλλειψη κατηχήσεως, β) τήν δεισιδαιμονική σχέση μέ τήν πίστη καί τά ἱερά Μυστήρια, γ) τήν Ζηλωτική καί ζηλοτυπική σχέση μέ τήν Ἐκκλησία, καί δ) τήν Προφητολογία.
.                           Κλείνοντας τήν Εἰσήγησή του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ἰωνίας κ. Γαβριήλ, ἔθεσε τό ἐρώτημα, «κατά πόσο ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι σήμερα ἕτοιμη νά διαχειρισθεῖ τέτοιες κρίσεις;». Ἀπαντώντας στό ἐρώτημα αὐτό ἐπεσήμανε μεταξύ ἄλλων τά ἑξῆς:

«Ἡ νέα ἐποχή ἀπαιτεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία νά ἀποτάξει ἤ καί νά ξεφύγει ἀπό τήν γραφικότητα, τόν ἀναχρονισμό καί τόν ἐφησυχασμό, πού ὁδηγοῦν στήν ἀποξένωση καί στήν παραποίηση τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος. Ἀπαιτεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία μας νά ἀποβάλλει κάθε ψῆγμα ἐκκοσμικεύσεως καί ἀντ᾽ αὐτοῦ νά προβάλλει τό ἀσκητικό Της ἦθος καί τόν εὐχαριστιακό Της χαρακτῆρα. Ἀπαιτεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία μας νά εἶναι ἑνωμένη καί δυνατή. Εὐέλικτη, τολμηρή καί ὁμόφωνη στίς ἀποφάσεις Της ἀπέναντι στίς νέες καί μεγάλες αὐτές προκλήσεις. Ἀπαιτεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία μας νά παραμείνει προσηλωμένη στήν ὑπερδισχιλιετῆ ἀποστολική καί πατερική Της παράδοση καί νά διατηρήσει ἀλώβητη τήν ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία Της ὡς Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία.
.                           Ἡ νέα ἐποχή ἀπαιτεῖ ἐπίσης κληρικούς μέ πνευματική ἐγρήγορση καί παρρησία. Κληρικούς, γνῶστες τῆς σημερινῆς πραγματικότητος, πού μέ τήν ταπείνωσή τους, τήν καθαρότητα τοῦ βίου τους καί τό ἐκκλησιαστικό φρόνημά τους νά γίνονται δεῖκτες καί ἐνσαρκωτές τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἐγγύς καί τούς μακράν…..
.                           Οἱ καιροί ὅμως δέν ἐπιτρέπουν γι’ ἄλλη διχόνοια. Δέν ἐπιτρέπουν γι’ ἄλλη ἀποξένωση. Στόν ἐπικίνδυνο αὐτό νέο ἐθνικό διχασμό πού ἐκκολάπτεται μεταξύ “ἐμβολιασμένων’’ καί “ἀνεμβολιάστων’’, ὀφείλουμε ὡς Ἐκκλησία νά ἀντιπαρατάξουμε τήν ἀγάπη καί τήν ἀλληλεγγύη. Νά καλλιεργήσουμε στόν κόσμο τήν ὁμόνοια καί τήν ἑνότητα, πού πηγάζει ἀπό τήν ἴδια τήν οὐσία τῆς Ἐκκλησίας…. Ἡ Ἐκκλησία, ἄλλωστε, οὐδέποτε ἀδιαφόρησε γιά τά προβλήματα τοῦ κόσμου, διότι ἁπλά, ἡ Ἐκκλησία δέν ὑπάρχει γιά τόν ἑαυτό Της, ἀλλά γιά τόν κόσμο. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι πάνω ἀπό ὅλους καί ἀπό ὅλα καί γιά τήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης δέν ὑπάρχουν ἀδιέξοδα…. Ὑπό τό πνεῦμα αὐτό, ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νά δώσει νόημα καί ἐλπίδα στόν κόσμο, δείχνοντας ὅτι ὁ Χριστός εἶναι παρών μέσα στήν ἱστορία του. Καί αὐτό θά τό ἐπιτύχει μέ τό ἴδιο της τό «εἶναι», διότι αὐτή ἡ ἴδια εἶναι ἡ διηνεκής παρουσία τοῦ Χριστοῦ στήν ἱστορία τοῦ κόσμου».
.                           Ἐπηκολούθησε εὐρύτατος διάλογος ἐπί τῆς Εἰσηγήσεως αὐτῆς, ἀλλά καί ἐπί τῆς Εἰσηγήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρου, τήν ὁποία ἀνέγνωσε χθές, μέ θέμα: «Συμμετοχή τοῦ λαϊκοῦ στοιχείου εἰς τό Ἐκκλησιαστικόν γεγονός». τοῦ λαϊκοῦ στοιχείου εἰς τό Ἐκκλησιαστικόν γεγονός».
.                           Ἡ συζήτηση διεξήχθη σέ κλίμα ἑνότητος καί διάθεση αὐτοκριτικῆς, κατά τήν ὁποία ἐπισημάνθηκε ἡ ἀνάγκη διαφύλαξης τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ξεκινᾶ ἀπό τό Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας καί διαχέεται στόν κλῆρο καί τόν λαό. Τήν ἀνάγκη αὐτή ὑπηρέτησαν καί τά Μέλη τῆς ΔΙΣ τῶν περιόδων 2019-2020 καί 2020-2021, στά ὁποῖα ἐξεφράσθη ἡ εὐαρέσκεια τοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας γιά τήν ἐπιτυχῆ ἀντιμετώπιση τῶν προκλήσεων συνεπείᾳ τῆς πανδημίας.

Ἐν συνεχείᾳ κατετέθησαν προτάσεις ἀναφορικά μέ:

  1. Τήν ἐνίσχυση τῆς καλλιέργειας καί τοῦ καταρτισμοῦ τῶν κληρικῶν, τῶν ἐκκλησιαστικῶν στελεχῶν, ὡς καί τήν διεύρυνση καί τόν ἐμπλουτισμό τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας.

  2. Τήν λήψη τῶν ἀπαραίτητων μέτρων γιά τήν ἀνάσχεση τοῦ κύματος ἀνάδειξης «αὐθεντιῶν», οἱ ὁποῖες δροῦν διασπαστικά ἐντός τῆς Ἐκκλησίας.

  3. Τήν περαιτέρω ἐνεργοποίηση καί ἐνίσχυση τοῦ ρόλου τοῦ λαϊκοῦ στοιχείου, καί

  4. Τήν ἀνάληψη ἐκστρατείας ἔγκαιρης καί τεκμηριωμένης πληροφόρησης τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί τῆς κοινωνίας ἀπό μέρους τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς.

,

Σχολιάστε

«ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΠΟΥ ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ ΞΕΠΡΟΒΑΛΛΕΙ»

Ἀπὸ τὴν Συνεδρία τῆς 05.10.2021
τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

.                    Συνῆλθε σήμερα, Τρίτη 5 Ὀκτωβρίου 2021, στή δεύτερη Τακτική Συνεδρία της ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, στήν αἴθουσα τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πεντέλης.
[…]  σύμφωνα μέ τήν Ἡμερησία Διάταξη, ἀνέγνωσε τήν Εἰσήγησή του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνός μέ θέμα: «Κανονισμός “Περί συστάσεως, ὀργανώσεως καί λειτουργίας τοῦ Μητρῴου Ἐφημερίων, Διακόνων καί Ἱεροκηρύκων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Μ.Ε.Δ.Ι.)”».
[…] Ἀκολούθησε ἡ Εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρου μέ θέμα: «Συμμετοχή τοῦ λαϊκοῦ στοιχείου εἰς τό Ἐκκλησιαστικόν γεγονός».
.                 Στό ἐρευνητικό μέρος τῆς Εἰσηγήσεώς του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπτυξε κυρίως τήν ἔννοια τῆς λέξης «λαϊκός» στήν Ἐκκλησία ἀναφερόμενος συνοπτικά στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καί τήν ἐκκλησιαστική κοινωνία καί ἐκτεταμένα στό πῶς ἐκφράζεται ἡ ὁμοτιμία καί ἡ ὁμοφροσύνη στό ἐκκλησιαστικό γεγονός.
.                   Τό δεύτερο μέρος τῆς Εἰσηγήσεως, περιελάμβανε σχόλια σέ ἕνα κείμενο σύγχρονου λαϊκισμοῦ, τό ὁποῖο ἐπέλεξε ὡς χαρακτηριστικό παράδειγμα ἀνάμεσα ἀπό δεκάδες κείμενα πού εἶναι σχεδόν πανομοιότυπα ὡς πρός τό ὕφος, τήν δομή, τήν ὀρθογραφία, τήν σύνταξη καί τήν στίξη. Ἡ συνήθης πρακτική τῶν συντακτῶν τῶν κειμένων αὐτῶν, τόνισε ὁ Εἰσηγητής, «εἶναι νά προκαλέσει καί νά ἐγείρει τό δημόσιο αἴσθημα, χρησιμοποιώντας παραπλανητικά ἤ ἐλλιπῆ, ἀπαξιωτικά καί κατά βάση ψευδῆ καί δυσφημιστικά στοιχεῖα γιά τό πρόσωπο, τόν θεσμό, τήν συλλογικότητα ἤ τήν κατάσταση κατά τῶν ὁποίων βάλλουν καί ἔτσι ἀποτελοῦν ἕνα σύγχρονο ἐντατικό κοινωνικό πρόβλημα, πού δέν ἀφορᾶ ἀποκλειστικά τήν Ἐκκλησία, ἀλλά κάθε χῶρο πού ἐμπλέκεται ἐνεργά στόν δημόσιο βίο καί πού ἡ συντεταγμένη δομή του καί οἱ παρεμβάσεις του ἐνοχλοῦν κύκλους ἤ ἄτομα πού βασανίζονται ἀπό μιά περίπλοκη ψυχοπαθολογία».
.                    Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἀθηναγόρας, ἀφοῦ ἐπεσήμανε ἀναλυτικά τά κοινά χαρακτηριστικά τῶν κειμένων, πού ὡς ἐπί τό πλεῖστον καλοῦν τόν λαό σέ ἀποτείχιση ἀπό τήν Ἐκκλησία καί ἀνυπακοή στήν Ἱερά Σύνοδο, ἀνέφερε συμπερασματικά ὅτι πρέπει νά ληφθεῖ μιᾶ συλλογική ἀπόφαση γιά τό πῶς θά τοποθετηθοῦμε ἀπέναντι σέ αὐτά. Καί τόνισε: «Ἐμεῖς ἀμετακίνητοι ἀπό τίς θέσεις μας ἔχουμε νά ἐπιλέξουμε μεταξύ δύο πρακτικῶν:

ἤ νά τούς ἀγνοήσουμε καί νά τούς ἀφήσουμε νά συνεχίσουν νά δροῦν ἀνεξέλεγκτα ἐντός κι ἐκτός Ἐκκλησίας, σκανδαλίζοντας τούς πιστούς κι ὁδηγώντας πολλούς ἐξ αὐτῶν στήν ἀπόλυτη πλάνη καί σέ πράξεις πού ἐλλοχεύουν πολυεπίπεδους κινδύνους
ἤ νά σχεδιάσουμε καί νά ἐφαρμόσουμε ἕνα ἑνιαῖο πλαίσιο προστασίας τῶν στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ποιμνίου μας ἀπό τίς ἐπιθέσεις τῶν πάσης φύσεως δημαγωγῶν, συνωμοσιολόγων καί ὑβριστῶν τοῦ ἔργου καί τῆς προσφορᾶς μας.

Μέ τό νά παρακολουθοῦμε μουδιασμένοι τίς ἐπιθέσεις ἐναντίον μας, εὐχόμενοι ἁπλῶς τό κακό νά εἶναι μικρό ἤ νά σιωποῦμε δίνοντας χῶρο στόν παραλογισμό ἤ ἀκόμα χειρότερα αὐτοεγκλωβισμένοι καί φοβούμενοι μιά ἐμφανῶς ἀναπόφευκτη σύγκρουση νά προσπαθοῦμε νά ἐξευμενίσουμε τό τέρας πού σιγά – σιγά ξεπροβάλλει μπροστά μας, δέν προστατεύουμε τήν ἑνότητα, οὔτε ἐκτελοῦμε κάποια χριστιανική ἐπιταγή, ἁπλῶς δίνουμε χῶρο στούς διῶκτες μας νά ἐπεκταθοῦν, παρουσιάζοντας ἐσφαλμένα στήν κοινωνία τήν εἰκόνα ὅτι ἤ ἀδιαφοροῦμε γιά τήν Ἐκκλησία καί τό μέλλον της ἤ ὅτι φοβισμένοι προσπαθοῦμε ν’ ἀποφύγουμε καταστάσεις πού θά καταδείκνυαν τήν εὐαλωτότητά μας ἔναντι αὐτῶν πού ὑποσκάπτουν μεθοδικά τά θεμέλια τῆς Ἐκκλησίας».

, , , ,

Σχολιάστε

ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τὸ Συνοδικὸ σύστημα σὲ δοκιμασία

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.                 Ἡ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ συνέλευση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ΙΣΙ) ματαιώθηκε. Αὐτὴ ἦταν ἡ θέληση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, αὐτὴν ἀκολούθησαν, κατὰ τὸ Ἀνακοινωθὲν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου (ΔΙΣ) τῆς 29ης Σεπτεμβρίου τρ.ἔ., κατὰ πλειοψηφία τὰ μέλη Αὐτῆς καὶ σὲ αὐτὴν συμμορφώθηκαν, πάντα κατὰ τὸ Ἀνακοινωθὲν τῆς ΔΙΣ, τὰ περισσότερα μέλη τῆς (ΙΣΙ).

.                 Τὸ ἀναφερόμενο στὸ Ἀνακοινωθὲν τῆς ΔΙΣ ὅτι «μετετέθη ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ ἡ σύγκληση τῆς ΙΣΙ» εἶναι προσχηματικό. Πρῶτον στὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δὲν ἀναφέρεται πουθενὰ ἡ χρονικὴ μετάθεση τῆς τακτικῆς συνέλευσης τῆς ΙΣΙ. Τὸ σοβαρότερο πλῆγμα στὸ Συνοδικὸ σύστημα διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι ὅτι ἀπὸ σήμερα καὶ μετὰ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ἡ ΔΙΣ ἔλαβαν ἐπισήμως τὴν ἔγκριση ἀπὸ τὴν πλειονοψηφία τῆς ΙΣΙ νὰ μὴν συγκληθεῖ αὐτὴ ὅσο διαρκεῖ ἡ πανδημία. Νὰ μὴν συγκληθεῖ οὔτε σὲ τακτική, οὔτε σὲ ἔκτακτη συνέλευση.
.                 Ὁ λόγος τῆς ματαίωσης τῆς τακτικῆς συνέλευσής της ἦταν ἡ πανδημία, καὶ αὐτὴ θὰ διαρκέσει γιὰ ἄγνωστο καιρὸ ἀκόμη, πάντως κατὰ τοὺς εἰδικοὺς ἐπιστήμονες μπορεῖ καὶ ὅλο τὸ 2021. Ἕως τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν πανδημία ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θὰ διοικεῖται μόνο ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, μὲ ἀνοικτὴ καὶ ἐκ τῶν ὑστέρων ἐγκρινόμενη ἐξουσιοδότηση ἀπὸ τὴν ΔΙΣ, καὶ ἀπὸ τὴν ΔΙΣ, ὅποτε αὐτὴ καὶ γιὰ ὅσες ἡμέρες θὰ συνεδριάζει. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὴν θέληση τῆς πλειοψηφίας τῶν μελῶν τῆς ΙΣΙ, χωρὶς καμία δικαιολογία, δὲν θὰ διοικεῖται πλέον κατὰ τὸ Συνοδικὸ Σύστημα, ὅπως τὸ ὁρίζουν οἱ Ἱεροὶ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁ Καταστατικός Της Χάρτης.
.                 Τὸ ὅτι οἱ Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἔστερξαν στὴν θέληση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὑπέχουν κανονικὴ εὐθύνη γιὰ τὴν ἔκπτωση τοῦ Συνοδικοῦ Συστήματος, φυσικὰ δὲν συζητεῖται. Ὅπως εἶναι σήμερα ἡ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ὅπως οἱ περισσότεροι συμφώνησαν μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, ποιός θὰ τοὺς ζητήσει κανονικὲς εὐθύνες καὶ ποιός θὰ θελήσει τὴν παραπομπή τους στὰ Ἐκκλησιαστικὰ Δικαστήρια, μὲ βάση τὸν Νόμο 5383/1932; Οὐδείς. Ἀπεναντίας ἔχουν τὴν εὔλογη εὐαρέσκεια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς πῆγαν ἐνάντια στοὺς Ἱεροὺς Κανόνες καὶ στὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὴ εἶναι σήμερα ἡ κατάσταση τῆς ποιμαίνουσας Ἐκκλησίας. Γιὰ ἱστορικοὺς λόγους νὰ ἀναφερθεῖ πὼς δεκαέξι (16) ἦσαν οἱ Μητροπολίτες ποὺ «δὲν προσκύνησαν τὸν Βάαλ». Μεταξὺ αὐτῶν οἱ Ξάνθης, Διδυμοτείχου, Σερρῶν, Σιδηροκάστρου, Φιλίππων, Πειραιῶς, Νικοπόλεως, Λαρίσης, Καλαβρύτων, Κυθήρων, Κερκύρας, Κονίτσης καὶ Κιλκισίου, Ζιχνῶν, Παροναξίας καὶ Μαρωνείας.
.                 Τὸ λυπηρὸ γιὰ τοὺς Ἱεράρχες ποὺ εἶναι συνυπεύθυνοι γιὰ τὴν παράνομη καὶ ἀντικανονικὴ ματαίωση τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Ὀκτωβρίου εἶναι οἱ χωρὶς λογικὴ δικαιολογίες γιὰ τοὺς λόγους ποὺ τοὺς ἔκαμαν νὰ συμφωνήσουν μὲ τὴν θέληση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Μίλησαν ἀπὸ ἔλλειψη ξενοδοχείων γιὰ νὰ μείνουν στὴν Ἀθήνα, ἕως τὸ ὅτι συζητώντας καὶ ἀποφασίζοντας γιὰ τὴν ποιμαντικὴ ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας θὰ γίνουν «βορὰ τῶν ΜΜΕ». Ἄλλοι ὑποστήριξαν ὅτι ἔτσι θὰ ἱκανοποιηθεῖ ἡ κυβέρνηση καὶ θὰ δώσει κάποιες ἐπὶ πλέον ὀργανικὲς θέσεις κληρικῶν, καὶ κάποιοι ἄλλοι ὅτι θὰ προχωρήσει σὲ κάποια ἑκατομμύρια χορηγία στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Εἶναι ἀπίστευτο νὰ ὑπάρχουν Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι παραβαίνουν τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες καὶ παραβιάζουν τὴ συνείδησή τους ὡς ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας ἀντὶ πινακίου πλουσιοτέρου τῆς φακῆς.
.                 Τὸ χειρότερο ἐπιχείρημα ἦταν ὁρισμένων Ἀρχιερέων, ποὺ εἶπαν ὅτι φοβοῦνται μὴν κολλήσουν τὸν κορωνοϊό. Αὐτοὶ οἱ Ἀρχιερεῖς δὲν σκέφθηκαν ὅτι μὲ τὸ νὰ λένε ὅτι φοβοῦνται μήπως κολλήσουν τὸν κορωνοϊὸ σὲ ἕνα μεγάλο χῶρο συσκέψεως, ὅπου θὰ ἦσαν μόνο ὀγδόντα ἄνθρωποι καὶ ὅπου θὰ εἶχαν ληφθεῖ ὅλα τὰ μέτρα ὑγιεινῆς, ο διοι καταργον τν ερ Σύναξη τς νορίας. Πς θ λένε στν λα ν προσέρχεται στν κκλησία κα ν συμμετέχει στ Θεία Λειτουργία, ν κοινωνε κα ν παίρνει ντίδωρο, γιατί δν κολλάει κορωνοϊός, ταν ο διοι φοβονται ν προσέλθουν σ ποχρεωτικ συνεδρίαση τς εραρχίας;
.                 Τὴν ἡμέρα ποὺ ἡ ΔΙΣ ἀνακοίνωσε τὴν ματαίωση τῆς ΙΣΙ ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου δημοσίευσε ἄρθρο μὲ τίτλο « Ὀρθόδοξη Θεολογία καὶ “παραθεολογικοὶ ἰοί”». Πρόκειται γιὰ ἕνα κείμενο 2040 λέξεων, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ περισσότερες εἶναι κοινότοπες καὶ μὲ πολλὰ λόγια σκέψεις τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἀναμεμιγμένες μὲ ἀόριστες διαπιστώσεις. Στὸ τέλος τοῦ κειμένου καὶ στὸ «δέον γενέσθαι» πάλι διαπιστώσεις, καί, ἐπὶ τέλους, στὸ τέλος ἀναφέρει τὸ τί πρέπει νὰ κάνουν οἱ χριστιανοί: «Βεβαίως πρέπει νὰ ὑπακούουμε στὴν φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἐκφράζεται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας». Καὶ πάρα κάτω: «Γενικὰ πρέπει νὰ ἀκολουθοῦμε τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας…». Καὶ πάρα κάτω: «Ἔχουμε λοιπὸν τὴν Ἐκκλησία στὴν ὁποία θὰ κάνουμε ὑπακοὴ καὶ δὲν θὰ ἀκοῦμε κάθε Κληρικό, θεολόγο, διδάσκαλο ποὺ εἰσάγει στὴν ἁγία μας Ἐκκλησία ξένες παραδόσεις, ξένα ἤθη…».
.                 Εἶναι πρόκληση τὸ ἄρθρο τοῦ Σεβ. Τὸ δημοσιεύει τὴν ἡμέρα ποὺ καταπατεῖται τὸ Συνοδικὸ Σύστημα, τὴν ἡμέρα ποὺ μπαίνει φίμωτρο στὴν φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ἡμέρα ποὺ ἀρνεῖται ἡ ΙΣΙ νὰ ἐκφράσει τὸν πατρικὸ καὶ πατερικό της λόγο, ὥστε νὰ μὴν ἀκούγονται διάφορες φωνὲς Κληρικῶν – μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἡ δική του – ἀλλὰ νὰ ὑπάρχει ἡ αὐθεντικὴ καὶ πατερικὴ φωνὴ τῆς Ἱεραρχίας.
.                 Ὁ ἴδιος ἦταν εἰσηγητὴς στὴν ματαιωθεῖσα Ἱεραρχία, γιὰ νὰ ἐξηγήσει τὶς ἐνέργειές του, στὴν μὲ βάση τὶς ἐντολὲς τῆς κυβέρνησης ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας. Δὲν ἐνοχλήθηκε ἀπὸ τὴ ματαίωση τῆς τακτικῆς συνέλευσης τῆς ΙΣΙ, μὲ τὴν ὁποία ἀφήνεται ἡ κατάσταση σὲ αὐτὴ ποὺ κατηγορεῖ; Θὰ ἦταν χρήσιμο νὰ πληροφορηθεῖ ὁ πιστὸς λαὸς ποιὰ ἦταν ἡ ἄποψή του γιὰ τὴν ματαίωση τῆς ΙΣΙ καὶ τὴν αἰτιολογία τῆς ἀπόφασής του. Ἂς μὴν κάνει τὸν κήνσορα. Ἂς σκεφθεῖ τί ἔλεγε τὸν Ὀκτώβριο 2008 στὴν πρώτη τακτικὴ συνέλευση τῆς Ἱεραρχίας ἐπὶ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὡς ἐκπρόσωπος Τύπου αὐτῆς. Ἀκόμη ἠχοῦν στὰ αὐτιά μου, ἤμουν παρὼν στὴ συνέντευξη Τύπου, οἱ λόγοι του, ὅτι ἐπὶ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου τὸ Συνοδικὸ Σύστημα θὰ λειτουργεῖ ἄψογα. Ἐπὶ τόσα χρόνια βλέπει τὸν τρόπο ἐκλογῆς τῶν Μητροπολιτῶν, τὸν τρόπο διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας, τὸν τρόπο τῆς ἀντιμετώπισης τοῦ λογικοῦ ποιμνίου ἀπὸ τὴν ΔΙΣ καὶ δὲν μίλησε ποτὲ γιὰ τὴν κατάντια τοῦ Συνοδικοῦ Συστήματος. Καὶ τώρα τὸ μόνο ποὺ βρῆκε νὰ πεῖ στὸ λάλο ἄρθρο του γιὰ τὴν πανδημία ἦταν ἀντὶ πατερικοῦ λόγου νὰ ὑπακοῦνε οἱ πιστοὶ στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ποὺ δὲν λειτουργεῖ….-

, ,

Σχολιάστε

Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ ἀναβολὴ τῆς Ἱεραρχίας

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.                   Ἡ ἀναβολὴ – ματαίωση τῆς ἐτήσιας ὑποχρεωτικῆς συγκλήσεως τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δὲν ἔχει καμία δικαιολογία. Οὔτε φυσικὰ τὸν κορωνοϊό. Καὶ αὐτὴ βαρύνει τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο καὶ ὅσους Ἀρχιερεῖς συμφώνησαν μαζί του. Ὁ Νόμος 570/1977 στὸ ἄρθρο 6 τονίζει ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος «ὑπέχει κανονικὴν εὐθύνην εἰς τὴν περίπτωσιν ποὺ παραλείψει νὰ συγκαλέσει ἐκτάκτως τὴν Ἱεραρχία», ἂν τοῦ τὸ ζητήσει ὁ προβλεπόμενος ἀριθμὸς Ἀρχιερέων. Γιὰ τὴν τακτικὴ καὶ ὑποχρεωτικὴ σύγκληση δὲν τίθεται κἂν θέμα. Ἡ κανονικὴ εὐθύνη εἶναι δεδομένη.
.                   Γιὰ τὸν κορωνοϊὸ προβλέπονται τὰ μέτρα, τὰ ὁποῖα ἔχει ἀποδεχθεῖ ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος (ΔΙΣ) καὶ μὲ τὰ ὁποῖα θὰ ἔπρεπε νὰ συγκληθεῖ ὁπωσδήποτε ἡ Ἱεραρχία. Ἂν ὁ χῶρος τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου, στὴ Μονὴ Πεντέλης θεωρεῖτο μικρός, ὅπως καὶ ἡ αἴθουσα συνεδριάσεων τῆς Ἱεραρχίας στὴ Μονὴ Πετράκη, τότε ὑπῆρχε ὁ χῶρος τῆς Μητρόπολης τῶν Ἀθηνῶν καὶ ὁ πλέον ἄνετος τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, τῆς ὁδοῦ Ἀχαρνῶν. Ἀλίμονο ἂν μὲ τὴν ἴδια λογικὴ ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς καὶ οἱ πρόεδροι ὅλων τῶν ὀργάνων καὶ τῶν θεσμῶν τῆς Πολιτείας ρωτοῦσαν τὰ μέλη τους ἂν θέλουν νὰ συνεδριάζουν…
.                   Ἡ ΔΙΣ πρὸ ἑβδομάδος ἀπέστειλε ἐρώτημα πρὸς τοὺς Ἀρχιερεῖς – μέλη τῆς Ἱεραρχίας, ἂν θέλουν νὰ συγκληθεῖ ἡ Ἱεραρχία. Τὸ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ τῆς συγκλήσεως δὲν εἶναι θέμα θελήσεως. Τὴν γραπτὴ ἐγκύκλιο συνοδεύει ἡ προφορικὴ ἔκφραση τῆς θελήσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου νὰ μὴν συγκληθεῖ ἡ Ἱεραρχία καὶ ἡ ὑποστήριξη τῆς ἀναβολῆς ἀπὸ Ἀρχιερεῖς ποὺ ἀκολουθοῦν πάντοτε τὶς ἐπιθυμίες του.
.                   Πέραν τοῦ κανονικοῦ ζητήματος τῆς ἀναβολῆς ὑπάρχει καὶ ἡ ποιμαντικὴ εὐθύνη τῶν ἀρχιερέων – μελῶν τῆς Ἱεραρχίας ἔναντι τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Πάντοτε θὰ ἔπρεπε νὰ νιώθουν οἱ πιστοὶ στὶς ψυχές τους τὴ μέριμνα τῆς ποιμαίνουσας Ἐκκλησίας, τὸν ἐνισχυτικὸ λόγο της. Αὐτὴ ἡ μέριμνα στὴν περίοδο τῆς πανδημίας εἶναι περισσότερο ἀπὸ ἀπαραίτητη. Καὶ αὐτὴ φυσικὰ δὲν φαίνεται μὲ τὴ σιωπὴ τῶν ποιμένων τους…
.                   Κοινὴ εἶναι ἡ πεποίθηση στὸν πιστὸ λαὸ ὅτι στὴν πανδημία εἶναι χωρὶς πνευματικὸ προσανατολισμό. Ἡ ἀπὸ τὴν ΔΙΣ κοινοποίηση πρὸς αὐτὸν τῶν κυβερνητικῶν ἐντολῶν δὲν ἀποτελεῖ ποιμαντικὴ μέριμνα. Ἐπὶ τῶν ἐντολῶν αὐτῶν ὀφείλει ἡ Ἱεραρχία νὰ ἀποφανθεῖ ὡς ἐκκλησιαστικὴ αὐθεντία καὶ ὄχι νὰ ἀφήνει σὲ πλήρη σύγχυση τὸν πιστὸ λαό, γιὰ τὸ πῶς ὀφείλει νὰ συμπεριφερθεῖ. Ὑπάρχουν Ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐκφράζουν τὴν ἀντίθεσή τους πρὸς ὁρισμένες κυβερνητικὲς ἐντολές, ποὺ ὅμως ἀποδέχθηκε καὶ κοινοποίησε ἡ ΔΙΣ. Ὁ πιστὸς λαὸς ἀναμένει ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία νὰ ἐκφράσει τὸν θεολογικό της λόγο καὶ νὰ δικαιολογήσει ποιμαντικὰ τὴ στάση της, καὶ ὄχι διὰ τοῦ Προέδρου της νὰ συνθηματολογεῖ. Δὲν θέλει διεκπεραίωση τῶν κυβερνητικῶν ἐντολῶν, ποὺ ἐπιβάλλονται διὰ τῆς σπάθης τοῦ Νόμου. Θέλει ἕναν πατρικὸ λόγο παρηγοριᾶς, μίαν καθοδήγηση πνευματική, ποὺ θὰ σέβεται τὸν ἀνθρώπινο Νόμο, ἀλλὰ θὰ δίνει προτεραιότητα στὴν διὰ τῆς Πίστεως ἐλευθερία καὶ εὐθύνη τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Σὲ αὐτὴ τὴν περίοδο τῆς πανδημίας ἡ μὴ σύγκληση καὶ ἡ σιωπὴ τῆς Ἱεραρχίας εἶναι ποιμαντικὴ ἀποχή.-

,

Σχολιάστε

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΑΝΕ τὶς ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ… (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔκανε τὶς ἐπιλογές του…

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος ἔκανε τὶς ἐπιλογές του, ὡς πρὸς τοὺς Μητροπολίτες ποὺ θὰ ἐκλεγοῦν κατὰ τὴν τακτικὴ συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας τοῦ προσεχοῦς Ὀκτωβρίου καὶ ὡς πρὸς τὸν χειρισμὸ τοῦ Οὐκρανικοῦ. Κατὰ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στὸν Μητροπολίτη Μαντινείας καὶ Κυνουρίας Ἀλέξανδρο, γιὰ τὰ ὀνομαστήριά του, ἀνακοίνωσε τοὺς ἐκλεκτούς του, πού, σχεδὸν εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ ἐκλεγοῦν Μητροπολίτες εἰς Φθιώτιδα, Λῆμνο καὶ Αἰγιάλεια.
.             Γιὰ τὴν πλούσια σὲ παράδοση καὶ πολυπληθῆ Μητρόπολη Φθιώτιδος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος προαλείφει τὸν στενό του συνεργάτη, Ἐπίσκοπο Θεσπιῶν Συμεών. Νέος στὴν ἡλικία ὁ ἐν λόγῳ κληρικὸς (42 ἐτῶν) καὶ νέος στὴν ἱερωσύνη ( διάκονος χειροτονήθηκε τὸ 2011). Στὸ βιογραφικό του περιγράφει μὲ λεπτομέρεια τὶς θέσεις ποὺ τοῦ ἀνέθεσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. Στὴ λεπτομερῆ ἀφήγηση τῆς ζωῆς του γράφει, μεταξὺ ἄλλων, ὅτι ἀπὸ δεκαεπταετίας, τὸ 2002, «ἔγινε δεκτὸς ἀπὸ τὴ ΓΣ τοῦ τμήματος ὡς ὑποψήφιος Διδάκτωρ στὸν τομέα Δογματικῆς Θεολογίας». Ἐπίσης γράφει ὅτι «κατέχει τιμητικὸ δίπλωμα Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἀπὸ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Ἵδρυμα Βυζαντινῆς καὶ Παραδοσιακῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν». Ἱδρύματος τοῦ ὁποίου, ἀπόντος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, προεδρεύει.
.             Γιὰ τὴν Μητρόπολη Λήμνου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος προορίζει τὸν Ἀρχιμανδρίτη Ἱερόθεο Καλογερόπουλο. Μητρόπολη ἀκριτικὴ καὶ μικρὴ αὐτὴ τῆς Λήμνου. Σὲ αὐτὴν μπορεῖ νὰ ἱκανοποιήσει καὶ ἄλλους Μητροπολίτες καὶ ἔτσι νὰ τοὺς ὑποχρεώσει, πέραν τῆς ὑποχρέωσης ποὺ θὰ κάνει νὰ αἰσθάνεται ὁ ἐκλεγησόμενος. Ὁ π. Ἱερόθεος ὑπηρετεῖ ὡς πρωτοσύγκελλος στὴ Μητρόπολη Μεσογαίας. Προηγουμένως ὑπηρέτησε ἐπὶ μακρὸν στὴ Μητρόπολη Ἀττικῆς. Τὴν ἐκλογή του ὑποστηρίζουν, μεταξὺ ἄλλων, ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος καὶ ὁ ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη κ. Διονύσιο πρωτοσυγκελλεύων τῆς Μητροπόλεως Ζακύνθου, Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος. Καὶ ὑπὸ τοὺς δύο συνεργάσθηκε καὶ τοὺς ἔχει ἀφήσει θετικὲς ἐντυπώσεις.
.             Στὴ Μητρόπολη Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δέχθηκε νὰ προωθήσει τὸν Ἀρχιμανδρίτη Ἱερώνυμο Κάρμα. Ὁ π. Ἱερώνυμος εἶναι Α΄ Γραμματέας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ἡγούμενος τῆς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου, στὰ Καλάβρυτα. Πρόκειται γιὰ σεμνὸ καὶ ταπεινὸ κληρικό, ποὺ λόγῳ τῆς συμπεριφορᾶς του στὴν Ἱερὰ Σύνοδο ἔχει συμπάθειες στὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας. Πολλοὶ Ἱεράρχες θὰ τὸν ψηφίσουν ἐλπίζοντας ὅτι ὡς Μητροπολίτης θὰ ἀναδειχθεῖ ἄξιος τῆς εὐθύνης ποὺ θὰ ἀναλάβει.
.             Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος θὰ προωθήσει καὶ δύο βοηθοὺς Ἐπισκόπους. Ὁ πρῶτος εἶναι ὁ Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος Θεοχάρης, ποὺ ἔχει ἀνέλθει στὸ ἀξίωμα τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καὶ ὁ τῆς «πνευματικῆς οἰκογενείας» τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος Θεοδωρόπουλος, ὁ ὁποῖος ἐπὶ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἐπελέγη καὶ ὑπηρετεῖ στὸ Γραφεῖο Ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
.             Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος συνεχίζει στὶς ἀρχιερατικὲς ἐκλογὲς νὰ παραβαίνει τὶς ἀπόψεις ποὺ εἶχε ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν. Μὲ τοὺς τρεῖς, ποὺ θὰ ἐκλεγοῦν, ὁ κ. Ἱερώνυμος καὶ μὲ τὸ «ἀπαράδεκτο σύστημα ἐκλογῆς», ὅπως τὸ θεωροῦσε, θὰ ἔχει ἐκλέξει 36 Μητροπολίτες καὶ ἀρκετοὺς βοηθοὺς Ἐπισκόπους. Ἕνας ἐκ τῶν ὑπερμάχων τοῦ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὁ ὁποῖος προέβαλε τὴν ὑπ’ αὐτοῦ ἐφαρμογὴ τοῦ Συνοδικοῦ συστήματος εἶναι ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἰερόθεος. Ἀπὸ καιρὸ ἀσχολεῖται μὲ τὴν προάσπιση τῶν ἐπιλογῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ἀλλὰ σιωπᾶ γιὰ τὰ τεκταινόμενα στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος…

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ τὸ Οὐκρανικὸ

.             Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος, κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὴν Τρίπολη, ἄφησε νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι θὰ φέρει ἐκτὸς Ἡμερησίας Διατάξεως στὴν Ἱεραρχία τὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα, τὴν τελευταία ἡμέρα καὶ μετὰ τὶς ἀρχιερατικὲς ἐκλογές. Οὐσιαστικὰ ἔτσι ἐπιδιώκει νὰ περάσει ἡ ἀναγνώριση τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας χωρὶς συζήτηση καί, ἑπομένως, χωρὶς ἐντάσεις.
.             Οἱ συμμετέχοντες στὶς ἐργασίες τῆς Ἱεραρχίας Μητροπολίτες γνωρίζουν τὸ πῶς ἐξελίσσεται ἡ τελευταία ἡμέρα, μὲ τὶς ἐκλογές. Θὰ παραθέσω τὸ σχετικὸ σενάριο. Μακάρι νὰ πέσω ἔξω. Κατὰ τὴ διαδικασία ὑπάρχει χαλαρότητα. Ὅταν ἀρχίζουν οἱ ψηφοφορίες οἱ περισσότεροι εἶναι ὄρθιοι, ὅταν δὲν πηγαίνουν στὴν κάλπη, μερικοὶ συζητοῦν σὲ «πηγαδάκια», ἄλλοι ἐξέρχονται τῆς αἰθούσης συνεδριάσεων καὶ παίρνουν κάτι ἀπὸ τὸ τραπέζι γιὰ νὰ φᾶνε ἢ νὰ πιοῦν, ἄλλοι βλέπουν τὰ σύγχρονα τηλέφωνά τους. Μερικοί, ἀφοῦ ὁλοκληρωθοῦν οἱ ψηφοφορίες, βιάζονται νὰ φύγουν γιὰ τὶς Ἐπαρχίες τους, χωρὶς νὰ περιμένουν τὰ ἀποτελέσματα. Τὰ ξέρουν… Ἄλλοι περιμένουν γιὰ νὰ συγχαροῦν τοὺς ἐκλεγμένους καὶ νὰ παρακολουθήσουν τὸ ἐκ μέρους τους μικρὸ καὶ μεγάλο μήνυμα.
.             Σὲ αὐτὴ τὴ χαλαρότητα καὶ στὸ πνεῦμα πολλῶν Μητροπολιτῶν τοῦ «τελειώσαμε, πᾶμε νὰ φύγουμε», ὅταν πεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος νὰ συζητηθεῖ τὸ Οὐκρανικὸ πολλοί, οἱ περισσότεροι τοῦ περιβάλλοντός του, θὰ φωνάξουν νὰ μὴ συζητηθεῖ, ἀλλὰ νὰ ἐξουσιοδοτηθεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος… Ταυτόχρονα θὰ συνθηματολογήσουν ὅτι «εἴμαστε Ἕλληνες καὶ ἑπομένως μὲ τὸ Φανάρι». Κάποιοι θὰ ἀντιδράσουν ὅτι τὸ θέμα εἶναι σοβαρότατο καὶ πρέπει νὰ συζητηθεῖ πρὶν παρθεῖ ἡ ἀπόφαση, οἱ φωνὲς τῶν μὲν καὶ τῶν δὲ θὰ ἐνταθοῦν καὶ μέσα σὲ πανδαιμόνιο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος θὰ πεῖ τὸ «Δι᾽ εὐχῶν…» καὶ θὰ λήξουν ἔτσι οἱ ἐργασίες τῆς Ἱεραρχίας… Ἔτσι ἐν μέσῳ θορύβου καὶ διαμαρτυριῶν τὸ θέμα τῆς κατὰ παράβαση κάθε ἐκκλησιαστικοῦ καὶ ἠθικοῦ Κανόνος ἀναγνώρισης τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας θὰ περάσει θετικὰ γιὰ τὸν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο στὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Οἱ ἐπιπτώσεις θὰ εἶναι σοβαρότατες γι’ Αὐτήν. Περιγράφτηκαν σὲ ρεπορτὰζ στὴν ἐφημερίδα ΕΣΤΙΑ, μὲ τίτλο «Σὲ ἐπικίνδυνη ἀτραπὸ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος» (3/5/2019, σελ. 1).
.             Τὸ ἐπιχείρημα ὅτι οἱ Μητροπολίτες ὀφείλουν γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ νὰ σκεφθοῦν γεωπολιτικὰ καὶ ἐθνοφυλετικὰ εἶναι ἀπαράδεκτο. Ἐπιδιώκεται ἡ Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία ἀπὸ πνευματικὴ ὁδηγὸς πρὸς σωτηρία, ποὺ ὁμολογεῖ τὴν ἀλήθεια, χωρὶς νὰ σκέφτεται τὶς ἐπιπτώσεις, νὰ μετατραπεῖ σὲ ὑποτελῆ κοσμικῶν ἡγετῶν τοῦ κόσμου τούτου. Αὐτοὶ κοιτᾶνε μόνο τὰ συμφέροντά τους καὶ ἁπλὰ θὰ Τὴν χρησιμοποιήσουν. Πάντα ἦσαν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ἀπέναντί Της. Θὰ εἶναι πολὺ λυπηρό, ἂν τὸ πιὸ σοβαρὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα τῶν τελευταίων αἰώνων, ὅπως τὸ σχίσμα στὴν Ὀρθοδοξία, δὲν θὰ ἀντιμετωπισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα καὶ μὲ αἴσθημα ἐκκλησιαστικῆς εὐθύνης ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τοὺς Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.-

,

Σχολιάστε

ΠΑΡΑΚΜΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Παρακμιακὰ φαινόμενα στὴν Ἱεραρχία

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασοπούλου

.           Παρακμιακὰ φαινόμενα παρουσιάστηκαν στὸ Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὴν ἔκτακτη σύγκλησή Της ἀπὸ τὶς 19 ἕως τὶς 21 Μαρτίου 2019. Εἶναι χαρακτηριστικοὶ οἱ μονολεκτικοὶ χαρακτηρισμοὶ ἀπὸ Μητροπολίτες – μέλη Της γιὰ τὸ πῶς αἰσθάνθηκαν μετὰ τὸ τέλος τῶν ἐργασιῶν Της: «Πίκρα» εἶπε ἕνας, «ἀηδία» εἶπε ἄλλος, «θλίψη» εἶπε τρίτος, «ἐκτροπὴ ἀπὸ τὸ Συνοδικὸ σύστημα», εἶπε τέταρτος. Οἱ λόγοι τοὺς ὁποίους ἐπικαλέστηκαν εἶναι γιά:
Τὴ διαδικασία ἐκλογῆς καὶ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Μητροπολίτη Γλυφάδας.
Τὸν προσβλητικὸ τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἀντιμετώπισε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τὸ Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας.
Τὴν ἀθρόα παραγωγὴ βοηθῶν Ἐπισκόπων.
Τὴν ἀπουσία συζήτησης καὶ προβληματισμοῦ γιὰ τὴν πορεία τοῦ λαοῦ καὶ γιὰ τὰ τεκταινόμενα σὲ βάρος του καὶ σὲ βάρος τῆς Ἐκκλησίας.
.           Ἡ διαδικασία ἐκλογῆς τοῦ Μητροπολίτου Γλυφάδας προκάλεσε μεγάλες ἀντιδράσεις μεταξὺ τῶν Ἱεραρχῶν. Ἡ διαδικασία ὁλοκληρώθηκε χωρὶς νὰ συζητηθεῖ ἡ ἔνσταση τοῦ Μητροπολίτου Μεσσηνίας περὶ ἀκυρότητας τῆς ὑποψηφιότητας τοῦ Ἐπισκόπου Σαλώνων Ἀντωνίου. Μετὰ τὴν καταμέτρηση τῶν ψήφων ἀνακοινώθηκε τὸ ἀποτέλεσμα: Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος Ψωΐνος, πρωτοσύγκελλος τῆς ἐν λόγῳ Μητρόπολης ψῆφοι 38, Ἐπίσκοπος Σαλώνων ψῆφοι 37 καὶ μία λευκὴ ψῆφος. Ἐνῶ ἐκλήθη ὁ Ἀρχιμ. Ἀλέξιος Ψωΐνος γιὰ τὸ Μικρὸ Μήνυμα, ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος ἔθεσε ζήτημα μὴ ὀρθῆς μέτρησης τῶν ψήφων, ποὺ συνολικὰ δὲν ἤσαν 76, ἀλλὰ 77… Ἔγινε πάλι καταμέτρηση καὶ ἀνακοινώθηκε τὸ νέο ἀποτέλεσμα: Ἰσοψήφισαν οἱ Ἀρχιμ. Ἀλέξιος Ψωΐνος καὶ Ἐπίσκοπος Σαλώνων μὲ ψήφους 38 καὶ μία λευκή! Ὅταν ἐτέθη τὸ θέμα τῆς ἔνστασης τοῦ Μητροπολίτου Μεσσηνίας ὁ ἴδιος εἶπε ὅτι δέχεται τὴν ἐκλογὴ τοῦ Σαλώνων καὶ ὅτι θεωρεῖ τὸ θέμα λῆξαν, ἀφήνοντας ἄφωνους ὅλους τοὺς Μητροπολίτες γιὰ τὴν παλινωδία του.
.           Γιὰ τὴν μία ψῆφο ποὺ ἔλειπε καὶ ποὺ βρέθηκε ὅτι ἀνῆκε στὸν Σαλώνων προκλήθηκαν ἐρωτηματικὰ μεταξὺ τῶν Μητροπολιτῶν, ἂν καὶ κατὰ πόσο μπορεῖ νὰ ἀλλοιωθεῖ τὸ ἀποτέλεσμα, μὲ τὸ ἰσχῦον σύστημα ἐκλογῆς. Τὴν ἀπάντηση δίδει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. Ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν στὴν ἀπὸ 7ης Ἰανουαρίου 2000 ἐπιστολή του πρὸς τὸν μακαριστὸ Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο εἶχε ζητήσει, τουλάχιστον, δύο μέτρα, γιὰ νὰ ἀπομακρυνθεῖ τὸ Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας «ἀπὸ καταστρεπτικὰ σχήματα καὶ νοσηρᾶς νοοτροπίας τοῦ παρελθόντος» στὴν ἐκλογὴ Ἀρχιερέων:
«Α) Οἱ ἐκλέκτορες Ἀρχιερεῖς νὰ μὴν ἀναγράφουν εἰς τὸ ψηφοδέλτιον τὰ ὀνόματα τῶν ὑποψηφίων, ἀλλὰ νὰ ἀκολουθοῦν τὴν παγίαν εἰς ὅλους τοὺς χώρους τακτικήν, τῆς ἐκδηλώσεως δηλαδὴ τῆς προτιμήσεών των μὲ σταυρὸν εἰς τὸν εἰδικῶς πρὸς τοῦτο καταρτισθησόμενον κατάλογον τῶν πρὸς Ἀρχιερατείων ἐκλογίμων. Τοιουτοτρόπως θὰ ἀποφευχθοῦν φοβίαι, πιέσεις, συναλλαγαί…
Β) Νὰ ὁρισθῆ ἑτέρα τριμελὴς ἐξ Ἀρχιερέων ἐπιτροπή, ἡ ὁποία θὰ ἀσχοληθῆ μὲ τὸ ἄνοιγμα τῆς κάλπης, τὴν ἀποσφράγισιν τῶν φακέλων, τὴν προώθησιν τῶν ψηφοδελτίων πρὸς μονογραφὴν – ὑπὸ τῆς ἤδη ὑφισταμένης εἰς τὰ ἐκλογὰς τριμελοῦς ἐξ Ἀρχιερέων, κατὰ τὰ πρεσβεῖα, ἐπιτροπῆς – καὶ καταμέτρησίν των. Πῶς δύναται νὰ δικαιολογήση ἡ Ἱεραρχία τὴν ὕπαρξιν ψηφοδελτίων Ἀρχιερατικῆς ἐκλογῆς, τὰ ὁποῖα ἐνῶ δὲν ἐμονογραφήθησαν ὑπὸ τῆς ἁρμοδίας ἐπιτροπῆς, συνυπολογίσθησαν ἐν τούτοις εἰς τὸν ἀπαιτούμενον ἀριθμὸν ψήφων; Τί ἔγινε; Παρέβλεψαν ἐκ παραδρομῆς τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς νὰ τὰ μονογράψουν; Προσετέθησαν ταῦτα ἐκ τῶν ὑστέρων; Ἔγιναν ἀλλαγές; Ὅτι καὶ ἂν ἔχη συμβῆ, τ βέβαιον εναι τι τέτοια φαινόμενα κφυλίζουν ερς στιγμς τς ζως τς κκλησίας». (Σημ. Ἡ ὑπογράμμιση τοῦ γράφοντος). Ἐδῶ καὶ ἕντεκα χρόνια ὁ κ. Ἱερώνυμος διατηρεῖ τὴν ἴδια «νοσηρὴ νοοτροπία τοῦ παρελθόντος».
.           Πέραν τοῦ διαδικαστικοῦ, ποὺ εἶναι μεῖζον γιὰ τὸ κύρος τῆς Ἱεραρχίας, εἶναι καὶ τὸ οὐσιαστικὸ ζήτημα τῆς ἐκλογῆς. Ὁ Ἐπίσκοπος Σαλώνων ἐξελέγη Μητροπολίτης Γλυφάδας μὲ τὶς ἴδιες ψήφους ποὺ ἔλαβε ὁ ἐκεῖ Πρωτοσύγκελος, τὸν ὁποῖο ἤθελε ὁ λαὸς τῆς Μητρόπολης. Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου μὲ ὑπόμνημά του πρὸς τὴν Ἱεραρχία, στὶς 20 Μαρτίου 2005, εἶχε ζητήσει τὴ συγκρότηση Ἐπιτροπῆς μελέτης περὶ ἀλλαγῆς τοῦ τρόπου ἐκλογῆς τῶν Ἐπισκόπων. Στὸ ὑπόμνημα προτείνεται καὶ ἡ ἐκλογικὴ συμμετοχὴ τοῦ λαϊκοῦ στοιχείου τῆς χηρευούσης Μητροπόλεως. Στὴν προκειμένη περίπτωση τῆς Μητρόπολης Γλυφάδας τὸ λαϊκὸ στοιχεῖο ἀπεφάνθη, ἡ Ἱεραρχία ψήφισε, ἀλλὰ παρὰ ταῦτα ὁ Ἐπίσκοπος Σαλώνων ἐπιμένει νὰ ἀναλάβει τὴ Μητρόπολη. Κατὰ τὶς ὑπάρχουσες πληροφορίες τὸ θέμα τῆς ἐκλογῆς θὰ λυθεῖ στὸ ΣτΕ.
.           Τὸ δεύτερο ζήτημα ποὺ προκάλεσε πικρία στοὺς Ἀρχιερεῖς εἶναι ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀντιμετώπισε τὸ Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας. Πρῶτον δὲν ἀνέγνωσε τὴν εἰσήγησή του, «γιὰ νὰ μὴν κουράσει τὸ Σῶμα»!.. Εἶναι ἀπὸ τὶς λίγες φορές, ἂν ὄχι ἡ μόνη, ποὺ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν ἀναγιγνώσκει τὴν εἰσήγησή του! Ὅταν ἀπὸ κάποιους Μητροπολίτες, ποὺ ἔλαβαν τὴν ὁμιλία γραπτῶς, ἀφοῦ εἶχε δοθεῖ στὰ ΜΜΕ, τοῦ ἐτέθη τὸ ζήτημα, ὅτι ἤθελαν νὰ διατυπώσουν τὶς ἀπόψεις τοὺς ἐπὶ τῆς ὁμιλίας του, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τοὺς ἀπάντησε ὅτι ἡ συζήτηση θὰ γίνει, ἀφοῦ ἐξαντληθεῖ ἡ Ἡμερησία Διάταξη. Αὐτὴ ἐξαντλήθηκε, ἀλλὰ συζήτηση δὲν ἔγινε!
.           Στὴν ὁμιλία του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶχε προσβλητικὰ σημεῖα σὲ βάρος τοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας, ποὺ ἀσφαλῶς ἤθελαν συζήτηση. Στὴ σελίδα 3 τοῦ γραπτοῦ κειμένου του ἀνέφερε ὅτι ἡ ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ἐπιτροπὴ διαλόγου μὲ τὴν Κυβέρνηση ἐπετέλεσε ἔργο «πολὺ λίγο καὶ πτωχό», μὲ εὐθύνη τοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας, «ποὺ περιώρισε ἀσφυκτικὰ μέχρι πνιγμοῦ τὸ δικαίωμα τῆς ἐλεύθερης συζήτησης καὶ τῶν ἄλλων πτυχῶν τοῦ θέματος, ὅπως ἐκεῖνο τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν κληρικῶν μας καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας μετὰ τὸ ἔτος τὸ 1952…». (Σημ. Ἡ ὑπογράμμιση τοῦ γράφοντος).
.           Ποτὲ ἡ Ἱεραρχία δὲν πῆρε ἀπόφαση νὰ περιορίσει «μέχρι πνιγμοῦ» τὸ δικαίωμα τῆς ἐλεύθερης συζήτησης ἐπὶ τῶν θεμάτων τῶν ὀργανικῶν θέσεων καὶ τῆς μετὰ τὸ 1952 ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Ἀντίθετα στὴν ὁμιλία του ὁ Σεβ. Ναυπάκτου τόνισε: «Εἰσαγωγικὰ θέλω νὰ ἐπισημάνω ὅτι ἡ παροῦσα εἰσήγηση εἶναι ἀποτέλεσμα καὶ καρπὸς τῶν πολύωρων συζητήσεων ποὺ ἔγιναν… εἶναι ἀποτέλεσμα συλλογικότητας καὶ συνοδικότητας, ὅπως νομίζω ὅτι πρέπει νὰ γίνονται ὅλες οἱ εἰσηγήσεις τῆς Ἱεραρχίας». Ποτὲ δὲν ζήτησε ὁ Σεβ. Ναυπάκτου παράταση ἢ δήλωσε κάποια ἀδυναμία τῆς Ἐπιτροπῆς νὰ ἀντεπεξέλθει τῶν καθηκόντων της γιὰ λόγους εἴτε στενότητος χρόνου, εἴτε λόγῳ τῆς μεγάλης θεματολογίας.
.           Ὡς πρὸς τὴν συζήτηση τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν κληρικῶν, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος γράφει πὼς πέραν τοῦ μέχρι πνιγμοῦ περιορισμοῦ τῆς ἐλεύθερης συζήτησης (!!!!!!) δὲν συζητήθηκε στὴν Ἐπιτροπὴ τὸ θέμα τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν κληρικῶν. Ἄλλα ὅμως ἔγραψε καὶ εἶπε ὁ Σεβ. Ναυπάκτου: «Τὸ θέμα τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν Κληρικῶν καὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων ἀπησχόλησε πολὺ τὶς Ἐπιτροπές μας…» (Σελὶς 34 τῆς εἰσηγήσεώς του). ΠΟΙΟΣ ΤΕΛΙΚΑ ΛΕΓΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ἢ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ;
.           Στὴ σελίδα 4 τοῦ γραπτοῦ του κειμένου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔθεσε τὸ θέμα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας καὶ ἀντὶ νὰ ζητήσει ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία συγγνώμη γιὰ τὴν ἀστοχία του νὰ συμφωνήσει μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα τὴν παραχώρηση τῆς μισῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας στὸ Κράτος, ἔναντι τῆς ἀπόδοσης μισῶν κερδῶν ἀπὸ τὴν μελλοντικὴ καὶ μὲ πολλὰ ἐρωτηματικὰ ἐκμετάλλευσή της, ἔριξε εὐθύνες στὴν Ἱεραρχία. Εἶπε: «Ἐπιμένω καὶ θέλω νὰ πληροφορηθοῦμε μέσα ἀπὸ αὐτὸν τὸν διάλογο τὴν ἀντιμετώπιση ἐκκρεμῶν θεμάτων ποὺ ἔχουν καταστῆ γάγγραινα στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἑπομένως τοῦ λαοῦ μας… Πέραν τῶν θέσεων αὐτῶν θὰ περίμενα τὴν προσέγγιση καὶ τῶν ἄλλων ἐπὶ μέρους θεμάτων καὶ κυρίως τὴν τύχη τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ἀπὸ τὸ ἔτος 1952 μέχρι σήμερα».
.           Νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἐδῶ καὶ χρόνια πολλά, ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Φιλίππων Προκόπιο ἕως καὶ πρόσφατα ζητεῖται ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο νὰ συζητηθοῦν τὰ οἰκονομικὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὰ τῆς περιουσίας καὶ ἕως σήμερα τὸ ἀρνεῖται ἐπιμόνως. Ὡς πρὸς τὴν περιουσία ἀπὸ τὸ ἔτος 1952 ἕως σήμερα οὐδεὶς τὴν γνωρίζει, οὔτε ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, οὔτε ἡ ΕΚΥΟ, οὔτε φυσικὰ κάποιος Μητροπολίτης.
.           Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπιχείρησε νὰ ἀμβλύνει τὶς ἐντυπώσεις γιὰ τὴν πανηγυρικὴ συμφωνία του μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα γράφοντας στὴν ὁμιλία του: «Τὰ βήματα ποὺ ἔχουν γίνει μέχρι τώρα μαρτυροῦν ὅτι διαπιστώνεται μὲν ἕνας σημαντικὸς βαθμὸς ὡρίμανσης πολλῶν ἐκ τῶν ζητημάτων, παρὰ τὰ τυχὸν λάθη ποὺ ἔχουν γίνει τόσο σὲ διαδικαστικὸ ὅσο καὶ σὲ ἐπικοινωνιακὸ ἐπίπεδο, φυσικὰ καὶ ἀπὸ μένα τὸν ἴδιο, ὑπάρχει ὅμως ἀρκετὸς δρόμος μπροστά μας καὶ ὑπάρχει ρεαλιστικὴ δυνατότητα γιὰ νὰ φτάσουμε σὲ μία φερέγγυα συμφωνία, ἕνα ὁλοκληρωμένο θεσμικὸ συμβόλαιο μὲ εὐρεία συναίνεση στὴν κοινωνία….». (Σημ. Ὁ τονισμὸς ἀπὸ γράφοντα).
.           «Τυχὸν λάθη», γράφει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ὅτι μπορεῖ νὰ ἔγιναν καὶ ἀπὸ ἐκεῖνον. Τὸ βάρος τῆς φράσης του δὲν πέφτει στὰ «λάθη», ἀλλὰ στὸ «τυχόν». Τὸ «τυχὸν» σημαίνει ὅτι μπορεῖ νὰ ἔχει κάνει λάθη, μπορεῖ ὅμως καὶ ὄχι… Μᾶλλον τὸ δεύτερο ἰσχύει. Ἂν εἶχε ἐπίγνωση ὅτι ἐκ μέρους του ἔχουν γίνει λάθη, θάπρεπε νὰ τὸ ὁμολογήσει εὐθαρςῶς καὶ νὰ ζητήσει ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία καὶ ἀπὸ τὸν πιστὸ λαὸ συγγνώμη, ἰδιαίτερα κατ’ αὐτὴν τὴν κατανυκτικὴ περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
.          Τὰ «τυχὸν λάθη», γράφει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ὅτι ἔχουν γίνει σὲ διαδικαστικὸ καὶ ἐπικοινωνιακὸ ἐπίπεδο. Δὲν εἶναι ἔτσι. Τὰ λάθη ἔγιναν σὲ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ἐπίπεδο. Στὴν οὐσία συμφώνησε μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα νὰ ἀπολυθοῦν οἱ ἱερεῖς καὶ νὰ δοθεῖ ἡ μισὴ ἐκκλησιαστικὴ περιουσία στὴν κυβέρνηση. Τὸ λάθος εἶναι ἐκεῖ καὶ ὄχι ὅτι βγῆκε στὸ Μέγαρο Μαξίμου καὶ δημόσια καὶ «ον κάμερα» συμφώνησε μὲ τὸν Ἀλ. Τσίπρα. Καὶ δὲν εἶναι διαδικαστικὸ τὸ θέμα ὅτι μιλοῦσε μὲ τὸν πρωθυπουργὸ ἐρήμην τῆς Ἱεραρχίας, εἶναι ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ, διότι παρέβη θεμελιώδη κανόνα τῆς λειτουργίας τῆς Ἐκκλησίας, τὴ ΣΥΝΟΔΙΚΟΤΗΤΑ.
.           Τὸ τρίτο ζήτημα εἶναι οἱ ἀθρόες ἐκλογὲς βοηθῶν Ἐπισκόπων. Οἱ Ἀρχιερεῖς τὶς θεωροῦν ἱκανοποίηση φιλοδοξιῶν, ἱκανοποίηση ἐκ μέρους τοῦ Ἀρχιεπισκόπου αἰτημάτων Μητροπολιτῶν, οἱ ὁποῖοι εἴτε τοῦ ἔχουν προσφέρει, εἴτε ἐκεῖνος ἀναμένει νὰ τοῦ προσφέρουν ἐκδουλεύσεις καὶ τὶς χαρακτηρίζουν ὑποτιμητικὲς γιὰ τὸ ἐπισκοπικὸ ἀξίωμα. Κατὰ τὴν ἐκτίμηση μελῶν τῆς Ἱεραρχίας οἱ ἐκλογὲς Μητροπολιτῶν καὶ Ἐπισκόπων ἔχουν καταντήσει μία γραφειοκρατικὴ κοσμικὴ διαδικασία. Οἱ πολλοὶ κληρικοὶ τὶς θεωροῦν ὡς μία προαγωγὴ στὸν μέγιστο βαθμὸ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας καὶ πιστεύουν ὅτι ὅταν ἐκλεγοῦν, ἀφοῦ τὴν ἐξάντλησαν, μποροῦν νὰ ἀπολαμβάνουν τὰ ἀγαθὰ τοῦ ἀξιώματός τους…
.           Τὸ τέταρτο καὶ τελευταῖο ζήτημα, ἀλλὰ ὄχι λιγότερο σημαντικὸ ἀπὸ τὰ προηγούμενα, εἶναι ἡ κατὰ τὶς ἐργασίες τῆς Ἱεραρχίας παντελὴς ἔλλειψη μέριμνας γιὰ τὸν πιστὸ λαὸ καὶ τὸ μέλλον του. Ἐκλογές, περιουσίες, δημόσιες σχέσεις, ἀγαθοεργίες εἶναι στὴν ἡμερησία διάταξη. Τίποτε γιὰ τὰ ζητήματα ποὺ ὁ λαὸς θέλει κοντά του τὴν Ἐκκλησία. Τίποτε γιὰ τὴ Μακεδονία, τίποτε γιὰ τὰ μαθήματα τῶν θρησκευτικῶν, τῆς ἱστορίας, τῆς γλώσσας, τίποτε γιὰ τὸ ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος καὶ τὸ «οὐδετερόθρησκο κράτος», ὅρο τὸν ὁποῖο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δέχθηκε χωρὶς κάποια ἀντίδραση, ὅταν παρουσίᾳ του καὶ σὲ πανελλήνια τηλεοπτικὴ σύνδεση τὸν ἐξάγγειλε ὁ πρωθυπουργός…-

,

Σχολιάστε

EΜΜΕΝΕΙ ἀλλὰ ΔΙΑΛΕΓΕΤΑΙ

Συνῆλθε σήμερα Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019, στὴν δεύτερη ἡμέρα τῆς ἐκτάκτου Συγκλήσεώς της, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος […] Ἐν συνεχείᾳ τῆς χθεσινῆς εἰσηγήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἰεροθέου καὶ τῆς ἐπ’ αὐτῆς συζητήσεως, ὁμοφώνως ἀπεφάσισε σήμερα:

1. Συγχαίρει τὴν Εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ «Διαλόγου Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας ἐπὶ θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος» γιὰ τὸ ὅτι ἔφερε εἰς πέρας τὴν ἀποστολὴ ποὺ τῆς ἀνατέθηκε ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία καὶ γιὰ τὴν ἀπὸ 19.3.2019 Εἰσήγηση.
2. Ἐμμένει στὴν ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς 16ης Νοεμβρίου 2018, ἤτοι νὰ συνεχισθῆ ὁ διάλογος μὲ τὴν Πολιτεία, ἀλλὰ «νὰ ἐμμείνη στὸ ὑφιστάμενο καθεστὼς μισθοδοσίας τῶν Κληρικῶν καὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος».
3. Προσδιορίζει ἔτι περαιτέρω τὰ θέματα, στὰ ὁποῖα θὰ συνεχισθῆ ὁ διάλογος μὲ τὴν Πολιτεία, ἤτοι τὶς ὀργανικὲς θέσεις τῶν Κληρικῶν καὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων, τὴν ἀποζημίωση γιὰ τὴν ἀπαλλοτριωθεῖσα ἐκκλησιαστικὴ περιουσία ἕως τὸ 1939, τὴ διαχείριση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας μετὰ τὶς Συμβάσεις τῆς 18.9.1952.

[…]

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

,

Σχολιάστε

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Στὸν ἀπόηχο τῆς Ἱεραρχίας – Ὀκτώβριος 2016

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ἡ τακτικὴ συνέλευση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διεξήχθη ἀπὸ τὶς 4 ἕως καὶ τὶς 7 Ὀκτωβρίου 2016. Ἀσχολήθηκε μὲ δύο θέματα, τὸ ἕνα ἦταν τὸ νέο πρόγραμμα διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τὸ δεύτερο ἡ ἐκλογὴ Μητροπολίτου Ἄρτης. Γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καὶ τὴ διένεξη μὲ τὴν κυβέρνηση τὸ συμπέρασμα, τὸ λεχθὲν στὴν Ἱεραρχία ἀπὸ τὸν Μητρ. Μεσογαίας κ. Νικόλαο, παρόντα στὴ συνάντηση μὲ τὸν πρωθυπουργό, εἶναι ὅτι «δὲν ὑπάρχει συμπέρασμα»… Ὡς πρὸς τὴν ἐκλογὴ τοῦ Μητροπολίτου Ἄρτης ἡ Ἱεραρχία ἐξέλεξε τὸν καλύτερο γιὰ τὴ συγκεκριμένη Μητρόπολη.
.           Στὸν ἀπόηχο τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου ἀξιοσημείωτα εἶναι τὰ ἀκόλουθα γεγονότα:
.           Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος πρὸς τοὺς Συνοδικοὺς Ἱεράρχες ἐξέφρασε τὴ λύπη του, διότι, ὅπως εἶπε, τὸν παραπλάνησαν οἱ καταρτίσαντες τὸ νέο πρόγραμμα διδασκαλίας τῶν Θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα. Ἀντίθετα οἱ κ.κ. Γιαγκάζογλου, Μπέγζος, Ἀλιβιζάτος, Κτιστάκης καὶ ἄλλοι ἐξέφρασαν τὴν ἀπογοήτευση καὶ τὴν πικρία τους γιὰ τὴ στάση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ὅπως ἔγραψαν ἦταν ἐνήμερος καὶ σύμφωνος μὲ τὸ νέο πρόγραμμα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, καθὼς καὶ μὲ ἄλλα θέματα σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν Πολιτεία, πρὸ τῆς ἐκλογῆς του στὸν Ἀρχιεπισκοπικὸ Θρόνο. Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ περὶ τὸν κ. Γιαγκάζογλου ὁμάδα θεολόγων, αὐτὴ τοῦ περιοδικοῦ «Σύναξις», καθὼς καὶ ἡ Ἀριστερὰ τὸν θεωροῦσαν «δικό τους». Οἱ θεολόγοι τοῦ «Καιροῦ» ὡς ἀπόδειξη σημειώνουν ὅτι μόλις ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος ἐπέλεξε τοὺς κ.κ. Γιαγκάζογλου καὶ Μπέγζο σὲ καίριες ἐκκλησιαστικὲς θέσεις.
.           Ἡ ὀργάνωση τῆς συνάντησης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου καὶ τῆς συνοδείας του μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ κ. Τσίπρα, τὸν κ. Φίλη καὶ τὸν κ. Καμμένο, κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱεραρχίας, φάνηκε ὅτι ἦταν προγραμματισμένη καὶ πὼς εἶχε ἕνα σκοπό. Νὰ ἐκτονώσει τὴν ἔνταση καὶ νὰ τὴν μεταθέσει στὸ ἀόριστο μέλλον. Ἔτσι ὁ κ. Τσίπρας θὰ ἐμφανιστεῖ στὸ προσεχὲς Συνέδριο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι οὐδεμία ὑποχώρηση ἔκαμε στὸ πρόγραμμα τοῦ Κόμματός του, ὡς πρὸς τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἄφησε τὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας μὲ τὴν ἀπορία τῆς μελλοντικῆς ἐξέλιξης, λέγοντάς τους κάτι ἀόριστα θετικό. Κατὰ τὴν ἄποψή του τὸ καταστάλαγμα τῆς συνάντησης μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ ἦταν πρῶτον νὰ ἀρχίσει ἄμεσος διάλογος γιὰ τὸ τρέχον πρόγραμμα σπουδῶν, προκειμένου αὐτὸ νὰ ἐξετασθεῖ καὶ νὰ ἀξιολογηθεῖ στὸ τέλος τῆς σχολικῆς χρονιᾶς. Δεύτερον στὴν παροῦσα χρονιὰ νὰ ἀξιοποιηθοῦν τὰ ὑπάρχοντα βιβλία Θρησκευτικῶν. Γιὰ τὴν ἀξιολόγηση τοῦ νέου προγράμματος, μὲ πρόταση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ἡ Ἱεραρχία ὅρισε Ἐπιτροπὴ ἐκ τριῶν Ἀρχιερέων, τῶν Ὕδρας, Μεσογαίας καὶ Μεσσηνίας. Προηγουμένως εἶχαν ἀρνηθεῖ νὰ συμμετάσχουν στὴν Ἐπιτροπὴ οἱ Μητροπολίτες Ναυπάκτου – εὐλόγως ἀφοῦ οὐσιαστικὰ ἀκυρώθηκε ἡ, προϊὸν πολλοῦ μόχθου, εἰσήγησή του στὴν Ἱεραρχία τοῦ παρελθόντος Μαρτίου καὶ ἡ τότε ἀπόφασά της –, Σισανίου καὶ ἄλλοι. Οἱ τρεῖς Ἀρχιερεῖς θὰ συγκροτήσουν ὑποεπιτροπὴ ἐξ ἐμπειρογνωμόνων ποὺ θὰ παρακολουθήσει τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος καὶ θὰ τοὺς εἰσηγηθεῖ σχετικά, γιὰ νὰ συζητήσει μὲ τὴν ἁρμόδια κυβερνητικὴ ἐπιτροπή, ποὺ θὰ ἀναφερθεῖ στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, γιὰ νὰ ἐνημερώσει τὸ Μαξίμου… Πολύπλοκο καὶ πολυχρόνιο φαίνεται τὸ ὅλο ζήτημα καί, ἑπομένως, ἀμφίβολη ἡ ἀποτελεσματικότητά του.
.           Ἐν τῷ μεταξύ, ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο, ἔχουν ἀρχίσει ἐπιμορφωτικὲς συναντήσεις θεολόγων, μὲ θέμα: «Διδασκαλία μὲ τὰ νέα προγράμματα σπουδῶν στὰ Θρησκευτικὰ Γυμνασίου καὶ Λυκείου». Σὲ ὅλη τὴν Κρήτη αὐτὲς διεξήχθησαν ἀπὸ 20 Σεπτεμβρίου ἕως 5 Ὀκτωβρίου. Ὁ κ. Φίλης ἐν τῷ μεταξὺ ἔχει δηλώσει ὅτι τὸ πρόγραμμα θὰ ἐφαρμοστεῖ κανονικά, ὅτι ἔχει τὴ στήριξη τοῦ κ. Τσίπρα καὶ πὼς στὸ τέλος τοῦ ἔτους θὰ γίνει ἀξιολόγηση, ἀλλὰ πὼς τότε μὲ τὴν Ἐκκλησία θὰ ὑπάρξει «συνεννόηση» καὶ ὄχι «συναπόφαση».
.           Κομβικὸ σημεῖο τῶν ἐξελίξεων εἶναι τὸ ἂν ὁ κ. Φίλης θὰ διατηρήσει τὴ θέση του κατὰ τὸν ἐπερχόμενο ἀνασχηματισμὸ καὶ ἂν τὴ χάσει, ποιὸς θὰ τὸν ἀντικαταστήσει. Πάντως Μητροπολίτες ἐξέφρασαν τὸν προβληματισμό τους γιὰ τὴν ἐξέλιξη, ἀφοῦ τοὺς εἶναι γνωστὴ ἡ μεθόδευση νὰ περνᾶ ἕνα ἀρνητικὸ θέμα μὲ μία, μὲ ἐρωτηματικό, θετικὴ ἐξέλιξη στὸ ἀβέβαιο μέλλον… Εἶναι ἐπίσης γνωστὸ τὸ πολιτικὸ ἀπόφθεγμα πὼς ὅταν μία κυβέρνηση δὲν θέλει νὰ προχωρήσει ἕνα θέμα, συγκροτεῖ μίαν ἐπιτροπή… Καθοριστικὸς πάντως θὰ εἶναι ὁ λόγος τῶν καθηγητῶν θεολόγων καὶ πῶς θὰ ἀντιδράσουν στὸ μεικτὸ φετινὸ σύστημα διδασκαλίας, βιβλίο τὸ παλιό, πρόγραμμα τὸ καινούργιο, καὶ κυρίως στὴν ἴδια τὴν ὕλη τοῦ νέου προγράμματος.
.           Σημειώνεται ὅτι ἡ Ἱεραρχία θὰ συνεδριάσει ἐκτάκτως τὸν προσεχῆ Νοέμβριο, ὄχι γιὰ νὰ ἐκτιμήσει τὴν κατάσταση γιὰ τὸ θέμα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ποὺ πάντως δὲν ἀποκλείεται νὰ γίνει παρεμπιπτόντως. Θὰ συνεδριάσει γιὰ νὰ συζητήσει τὰ θέματα ποὺ δὲν κατέστη δυνατὸ νὰ συζητηθοῦν στὴν Ἱεραρχία τοῦ Ὀκτωβρίου. Αὐτὰ εἶναι ἐπίσης ἰδιαίτερα σοβαρά, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὸ οἰκονομικὸ πρόβλημα, ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ Ἐκκλησία. Ἄλλα ζητήματα εἶναι ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἐκπαίδευση, ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης, ὁ χωρισμὸς Κράτους – Ἐκκλησίας καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ περιουσία.
.           Ἡ ἐκλογὴ ὡς Μητροπολίτου Ἄρτης τοῦ ἐκλεκτοῦ κληρικοῦ, Ἐπισκόπου Ἐπιδαύρου κ. Καλλινίκου, ἔδωσε μίαν αἴσια λύση στὸ ζήτημα, ποὺ κινδύνευε νὰ ἐξελιχθεῖ σὲ ἐκκλησιαστικὸ σκάνδαλο. Ἡ ἄψογη ἐνημερωτικὴ ἐπιστολὴ Ἀρτινοῦ κληρικοῦ ἐπὶ τῶν ὅσων συνέβαιναν στὴ Μητρόπολη Ἄρτης πρὸς τοὺς 81 Μητροπολίτες ἐκλέκτορες, ἔπαιξε ἀποφασιστικὸ ρόλο στὴν πανηγυρικὴ ἐκλογὴ τοῦ κ. Καλλινίκου. Ἐπὶ πλέον ἦταν καὶ ἕνα καλὸ μάθημα πρὸς τοὺς Μητροπολίτες ποὺ θέλουν οἱ Μητροπολίτες νὰ εἶναι δοτοὶ καὶ ὄχι ἐκλεγμένοι. Τέλος θετικὴ ἦταν ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας νὰ σταματήσει ἡ ἀθρόα παραγωγὴ βοηθῶν Ἐπισκόπων.-

, ,

Σχολιάστε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) «Τελικὰ ἡ Ἱεραρχία ἀποφάσισε ὅτι οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ οἱ Προτεστάντες δὲν ἀποτελοῦν Ἐκκλησία, ἀλλὰ Ὁμολογία ἢ Κοινότητα;»

Περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὴν Ἱεραρχία

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Οἱ διαφορετικὲς πληροφορίες ποὺ κυκλοφορήθηκαν στὰ ΜΜΕ γιὰ τὰ ἀποτελέσματα τῆς Ἱεραρχίας τῆς 24ης καὶ 25ης Μαΐου τρ. ἔτους προκάλεσαν εὔλογες ἀπορίες καὶ δικαιολογημένο ἐνδιαφέρον στὸν πιστὸ λαό. Ὁ ὑπογράφων προχώρησε σὲ περαιτέρω ἔρευνα ἐπὶ τοῦ θέματος καὶ κατέληξε σὲ ἐπὶ πλέον πληροφορίες, ὡς πρὸς τὸ βασικὸ ἐρώτημα ποὺ κυριαρχεῖ στοὺς πιστοὺς καὶ γενικότερα στὴν κοινὴ γνώμη. Θὰ προσπαθήσει νὰ δώσει μία σαφῆ ἀπάντηση στὸ ἂν τελικὰ ἡ Ἱεραρχία ἀποφάσισε ὅτι οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ οἱ Προτεστάντες δὲν ἀποτελοῦν Ἐκκλησία, ἀλλὰ Ὁμολογία ἢ Κοινότητα.
.           Ἡ Ἱεραρχία συζήτησε, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ἐπὶ τῶν προτάσεων ἀπορρίψεως, τροποποιήσεων καὶ βελτιώσεων στὸ κείμενο «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον», ποὺ περιλαμβάνει 24 παραγράφους. Γιὰ τὸ συγκεκριμένο κείμενο ὁρισμένοι Μητροπολίτες πρότειναν νὰ ἀποσυρθεῖ τελείως ἀπὸ τὸν Κατάλογο τῶν θεμάτων τῆς Πανορθόδοξης Συνόδου. Ὁ λόγος; Ἐπειδὴ «τὸ ἐν λόγῳ κείμενο δικαιώνει τὰς καινοφανεῖς ἀντιλήψεις τῆς “βαπτισματικῆς θεολογίας”, τῆς “διηρημένης ἐκκλησίας”, τῶν “δύο πνευμόνων” καὶ “κλάδων” ἢ καὶ ἄλλων ἀνορθοδόξων θεωριῶν, αἱ ὁποῖαι εἶναι ἐντελῶς ἀμάρτυροι εἰς τὴν Θεολογίαν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς καθ’ ἡμᾶς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, διὰ τῆς δικαιώσεως αὐτῶν τῶν καινοφανῶν θεωριῶν εἰς τὴν πραγματικότητα τὸ ἐπίμαχον κείμενον ἀναγνωρίζει ἐκκλησιαστικότητα εἰς τὴν κακοδοξίαν καὶ τὴν αἵρεσιν». Ἡ πρόταση περὶ ἀποσύρσεως τοῦ κειμένου δὲν ἐγκρίθηκε.
.       Σημειώνεται ὅτι ἡ εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτου Ἠλείας περὶ ψηφοφορίας ἐπὶ ἑκάστης προτάσεως δὲν ἐγκρίθηκε. Ἀντὶ αὐτῆς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος σὲ κάθε πρόταση ἐρωτοῦσε τὸ Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας ἂν αὐτὴ ἐγκρίνεται, στὴ συνέχεια ἐρωτοῦσε ποιὸς δὲν τὴν ἐγκρίνει καὶ κατέληγε στὸ συμπέρασμα «ἐγκρίνεται», ἢ «δὲν ἐγκρίνεται».
.           Μετὰ τὴν ἀπόρριψη τῆς πρότασης περὶ ἀπόσυρσης ὁλόκληρου τοῦ κειμένου ἔγινε συζήτηση ἐπὶ τῆς παραγράφου 6, στὴν ὁποία ἀναγράφεται: «Κατὰ τὴν ὀντολογικὴν φύσιν τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἑνότης αὐτῆς εἶναι ἀδύνατον νὰ διαταραχθῆ. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει τὴν ὕπαρξιν ἄλλων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁμολογιῶν μὴ εὑρισκομένων ἐν κοινωνίᾳ μετ’ αὐτῆς…». Ἐπ’ αὐτῆς Μητροπολίτες ὑποστήριξαν: «Ἐπειδὴ ὁ πληθυντικὸς “τῶν Ἐκκλησιῶν καί…” εἶναι δυνατὸ νὰ παρερμηνευθῆ καὶ νὰ νομισθῆ ὑπό τινων ὅτι τὸ κείμενο αὐτὸ ἀναγνωρίζει τὴν ἀνορθόδοξη θεωρία τῶν Κλάδων προτείνεται στὴν ἐν λόγῳ παράγραφο ἀντὶ “χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁμολογιῶν…” νὰ γραφῆ «χριστιανικῶν Ὁμολογιῶν καὶ Κοινοτήτων…». Τὸ ἴδιο νὰ διορθωθῆ καὶ ὅπου ἀλλοῦ ἀναφέρεται ὁ ὅρος «Ἐκκλησίες» γιὰ τοὺς μὴ Ὀρθοδόξους καὶ νὰ ἀντικατασταθεῖ μὲ τὸν ὄρο «Ὁμολογίες ἢ Κοινότητες». Ἡ πρόταση αὐτὴ ἐγκρίθηκε.
.       Στὴ συνέχεια συζητήθηκε ἡ πρόταση «αἱ παράγραφοι τοῦ κειμένου 16,17,18, καὶ 19» ποὺ ἀναφέρονται στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν νὰ διαγραφοῦν τελείως. Ἡ πρόταση ἀπορρίφθηκε. Στὴν ἀπόρριψη τῆς πρότασης ὑπῆρξε ἰσχυρὴ ἀντίδραση ἀπὸ Μητροπολίτες ποὺ ἤθελαν νὰ ἐγκριθεῖ ἡ διαγραφὴ ὅλων τῶν παραγράφων ποὺ ἀναφέρονται στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ) καὶ ἔγινε καταμέτρησή τους. Ἦσαν δέκα ἑπτὰ ἐπὶ 79 παρόντων.
.       Ἡ ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ ἔγκριση τῆς ἀναφορᾶς ὡς Ὁμολογιῶν ἢ Κοινοτήτων τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν καὶ τῶν Προτεσταντῶν στὶς παραγράφους 6 καὶ 20 καί, ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ ἀπόρριψη τῆς διαγραφῆς τῶν παραγράφων 16, 17, 18 καὶ 19 γιὰ τὸ ΠΣΕ προκαλεῖ μία σοβαρὴ ἀντίφαση στοὺς προτεινόμενους ὅρους. Συγκεκριμένα στὴν παράγραφο 19 ἀναγράφεται: «Αἱ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι-μέλη θεωροῦν ὡς ἀπαραίτητον ὄρον τῆς συμμετοχῆς εἰς τὸ ΠΣΕ τὸ ἄρθρο-βάση τοῦ Καταστατικοῦ αὐτοῦ, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο μέλη αὐτοῦ δύνανται νὰ εἶναι μόνο αἱ Ἐκκλησίαι καὶ αἱ Ὁμολογίαι, αἱ ἀναγνωρίζουσαι τὸν Κύριον Ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ὡς Θεὸν καὶ Σωτήρα κατὰ τὰς Γραφὰς καὶ ὁμολογοῦσαι τὸν ἐν Τριάδι Θεόν, Πατέρα Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα κατὰ τὸ Σύμβολον Νικαίας – Κωνσταντινουπόλεως…». τσι σύμφωνα μ τς προτάσεις πο γκρίθηκαν πορρίφθηκαν στν εραρχία στν παράγραφο 6 το κειμένου ο γγλικανο λ.χ. ποτελον «μολογία» κα σύμφωνα μ τν παράγραφο 19 «κκλησία»!… Σημειώνεται ὅτι οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ ἔχοντας τὴν ἀντίληψη ὅτι αὐτοὶ ἀποτελοῦν τὴν Ἐκκλησία δὲν μετέχουν στὸ ΠΣΕ καὶ ἐπικοινωνοῦν μὲ αὐτὸ διαμέσου παρατηρητῶν… Ἐλπίζεται ὅτι στὶς εὔλογες ἀπορίες καὶ ἀνησυχίες τῶν πιστῶν θὰ δώσει ἀπαντήσεις ἡ Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐπὶ τῶν ὅσων συζητήθηκαν καὶ ἀποφασίστηκαν ἐπὶ τοῦ θέματος. Κατὰ τὶς πληροφορίες μας, αὐτὴ θὰ ἀναγνωσθεῖ στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τὴν Κυριακή του Τυφλοῦ, 5 Ἰουνίου.-

, ,

Σχολιάστε