Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἰω. Τάτσης

ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἂς μὴ γελιόμαστε. Ὅταν οἱ σοφὲς “θεολογικὲς κεφαλὲς” διασύρουν μὲ χυδαῖο λαϊκισμὸ τὸν Ἱ. Κλῆρο καὶ συμπηγνύουν κοινὸ ἀντικληρικὸ καὶ ἀντιεκκλησιαστικὸ μέτωπο μὲ τοὺς Μουεζίνηδες τῆς Ἀλλοτριώσεως, τότε ὅλοι ἀντιλαμβάνονται τὴν «ἐκτίμηση» ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχουν γιὰ τὴν Ἐκκλησία, γιὰ τὴν Πίστη, τοὺς Πατέρες καὶ συνεπῶς γιὰ τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

Σεμινάρια ἀνορθόδοξων Θρησκευτικῶν ἀπὸ ὀργανισμὸ τῆς Ἐκκλησίας
τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου

.         Οἱ νεωτεριστὲς Θεολόγοι συνεργάζονται ἁρμονικὰ μὲ τὴν ἡγεσία καὶ τὰ στελέχη τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιὰ τὴν ὑλοποίηση σχεδίου ἀλλαγῆς τοῦ περιεχομένου τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Τὰ νέα προγράμματα σπουδῶν, ποὺ εἶναι ἤδη ἕτοιμα καὶ ἐφαρμόζονται πιλοτικὰ σὲ κάποια σχολεῖα, προβλέπουν ριζικὴ ἀλλαγὴ στὸ περιεχόμενο τῆς παρεχόμενης στοὺς Ἕλληνες μαθητὲς θρησκευτικῆς παιδείας. Ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν θὰ ἀπουσιάζει ἡ σὲ βάθος μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν συγγραμμάτων τῶν ἁγίων Πατέρων. Οἱ μαθητὲς θὰ ἀναλίσκονται σὲ κοινωνιολογικὲς προσεγγίσεις τοῦ φαινομένου τῆς θρησκείας, ἀτυχεῖς παραλληλισμοὺς καὶ ἀναζητήσεις κοινῶν στοιχείων μεταξὺ τῶν θρησκειῶν καὶ θρησκειολογικὲς ἀναλύσεις…
.         Τὰ νέα προγράμματα σπουδῶν συντάχθηκαν ἀπὸ ἐκσυγχρονιστὲς Θεολόγους, μέλη τοῦ συνδέσμου ΚΑΙΡΟΣ ἢ ὁμόφρονές τους, ποὺ βρῆκαν τὴν εὐκαιρία νὰ ἐφαρμόσουν στὴν πράξη τὶς θεωρίες ποὺ διατύπωναν ἐδῶ καὶ καιρὸ γιὰ τὴν ἀνάγκη μετατροπῆς τοῦ ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν σὲ ἕνα μάθημα «σύγχρονο», «ἀνοιχτὸ» στὶς ἄλλες θρησκεῖες καὶ ὁμολογίες, καθαρὰ γνωσιολογικὸ καὶ ὁπωσδήποτε ὄχι κατηχητικό.
.         Ἡ πλειονότητα τῶν Θεολόγων ἀλλὰ καὶ τῶν Ἱεραρχῶν δείχνει νὰ ἀγνοεῖ ἀκόμη τὸ περιεχόμενο τῶν νέων προγραμμάτων σπουδῶν. Μόνο ἔτσι μπορεῖ κανεὶς νὰ δικαιολογήσει τὴν πλήρη σιωπὴ τῶν Θεολόγων ἀλλὰ καὶ τῆς Διοικούσας Ἐκκλησίας μπροστὰ στὴν ἀποφασισμένη πλέον πλήρη ἀλλοίωση τοῦ περιεχομένου τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος.
.         Πλῆθος ἐρωτηματικῶν ὅμως προκαλεῖ ἡ δημοσιοποίηση προγράμματος ἐπιμόρφωσης Θεολόγων ἐκπαιδευτικῶν στὰ νέα ἀνορθόδοξα προγράμματα σπουδῶν ποὺ πραγματοποιεῖται ἀπὸ τὸ Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τὰ ἐπιμορφωτικὰ αὐτὰ σεμινάρια ὀργανώθηκαν προφανῶς μὲ εὐθύνη τοῦ παραιτηθέντος Διευθυντῆ τοῦ Διορθόδοξου Κέντρου καὶ Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Μάριου Μπέγζου. Οὐσιαστικὰ ἕνας ὀργανισμὸς τῆς Ἐκκλησίας ἀναλαμβάνει νὰ ἐπιμορφώσει τοὺς Θεολόγους τῶν σχολείων στὰ νέα προγράμματα σπουδῶν ποὺ ἀλλοιώνουν πλήρως τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν! Εὐελπιστοῦμε ὅτι ὁ νέος Διευθυντὴς τοῦ Κέντρου, ἐπίσκοπος Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννης θὰ βάλει φρένο σὲ τέτοιου εἴδους ἐπιμορφωτικὲς πρωτοβουλίες. Εἶναι ἀδιανόητο ἡ Ἐκκλησία καὶ οἱ ὀργανισμοί της νὰ συμμετέχουν στὴν προώθηση τῆς ἀλλοίωσης τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος ἀντὶ νὰ ὑψώνουν φωνὴ διαμαρτυρίας καὶ νὰ ἀπαιτοῦν τὴν παροχὴ ὀρθόδοξης ἁγιογραφικὴς καὶ ἁγιοπατερικὴς παιδείας στοὺς μαθητές.
.         Γνωστοὶ σὲ ὅλους πλέον Θεολόγοι, ποὺ ἀντιτίθενται ἀνοιχτὰ στὸν ὀρθόδοξο χριστιανικὸ καὶ πατερικὸ χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ὅσο ὑψηλὰ ἀξιώματα κι ἂν κατέχουν, πρέπει νὰ πάψουν νὰ ἐλέγχουν τὴν διεύθυνση ὀργανισμῶν, ἐντύπων καὶ τοῦ ραδιοφώνου τῆς Ἐκκλησίας. Σὲ διαφορετικὴ περίπτωση οἱ Ἱεράρχες μας θὰ βρίσκονται καθημερινὰ ἐκτεθειμένοι ἀπὸ τὶς δράσεις τῶν προσώπων αὐτῶν, ποὺ δὲν διστάζουν νὰ θέσουν ἀκόμη καὶ τὶς δυνατότητες τῆς Ἐκκλησίας στὴν ὑπηρεσία τῶν σχεδίων τῆς Πολιτείας, ἡ ὁποία ἀπροκάλυπτα στοχεύει στὴν ἀποχριστιανοποίηση τῆς ἑλληνικῆς παιδείας.

 ΠΗΓΗ: thriskeftika.blogspot.com

,

Σχολιάστε