Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἰω. Καλλιανιώτης

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ὁ Πολιτισμικός Πόλεμος κατά τῆς Ἑλλάδος

ὑπό
Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Scranton

«Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μή ὡς ἄσοφοι, ἀλλ’ ὡς σοφοἰ, ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι». (Ἐφεσ. ε΄ 15-16)

.                       Ὁ πολιτισμικός πόλεμος ἤρχισεν εἰς τήν Εὐρώπην ἀπό τό 1640 (Ἀγγλικήν Ἐπανάστασιν),[1] ἔφθασεν εἰς τήν Ἀμερικήν τό 1776 (Ἀμερικανικήν Ἐπανάστασιν), κατέστρεψε τήν Γαλλίαν τό 1789 (Γαλλικήν Ἐπανάστασιν), ἐπεξετάθη εἰς τήν Ρωσίαν τό 1917 (Ἐπανάστασιν τῶν Μπολσεβίκων), ἐπεβλήθη σταδιακῶς, ἀλλά συστηματικῶς καί ἄνευ ἀντιστάσεως εἰς τήν Ἑλλάδα, ἀρχῆς γενωμένης τό 1981 (Σοσιαλιστικο-πολιτισμικήν Ἐπανάστασιν)[2] καί κατέληξε τό 2020 εἰς τήν Ἀμερικήν καί πάλιν (Black Lives Matter). Ποῖος εἶναι ὁ λόγος καί ὁ στόχος δι’ ὅλας αὐτάς τάς ἐπαναστάσεις; Εἶναι κοινός καί μόνον ἕνας ὁ σκοπός των. Ἡ κατάλυσις τοῦ Χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ τῆς Εὐρώπης καί τοῦ τοιούτου τῶν Εὐρωπαίων τῆς Ἀμερικῆς. Οὐσιαστικῶς, ἕνας πόλεμος κατά τοῦ παγκοσμίου Ἑλληνορθοδόξου πολιτισμοῦ, ὁ ὁποῖος διεδόθη εἰς τήν Εὐρώπην καί κατέστησε ταύτην ἀπό «Εὐρώπη» εἰς “Christendom”. Αἱ σκοτειναί δυνάμεις ἔχουν μόνον ἕνα ἐχθρόν, τήν Ἀλήθειαν, τήν Παράδοσιν, τήν Ἱστορίαν, τόν Πολιτισμόν καί τόν Ἐκφραστήν τῆς Ἀποκαλυφθείσης Ἀληθείας, τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν καί συνεπῶς, τόν Χριστιανισμόν.

.                    Ἤρχισαν οὗτοι οἱ πεπλανημένοι (αὐτοαποκαλούμενοι ὡς «πεφωτισμένοι») μέ τάς μυήσεις τῶν λαῶν εἰς τήν Μασονίαν, ἐσυνέχισαν μέ τάς αἱρέσεις, τά σχίσματα, τούς θρησκευτικούς πολέμους, τάς ψευδο-ἑνώσεις καί μέ τήν συμμετοχήν των, ὡς διακηρύσσουν, εἰς τήν ὑποταγήν τῆς Ἑλλάδος εἰς τούς βαρβάρους τῆς Ἀνατολῆς (τούς Ὀθωμανούς Μογγόλους-Μουσουλμάνους). Ἐδολοφόνησαν τούς Χριστιανούς ἡγέτας (Βασιλεῖς καί Τσάρους) τῆς Εὐρώπης μέ τάς ἐπαναστάσεις ἐναντίον τούτων, παρασύροντες καί τούς ἁπλοῦς πολίτας (ὄχλον, goyim, mob), μέ τά ψεύδη των καί τήν προπαγάνδα των, κατά τῶν ἡγετῶν των. Οὗτος εἶναι καί ὁ λόγος νά διαιωνίζουν τόν ψυχρόν πόλεμον μεταξύ Ἀμερικῆς καί Ρωσίας. Τό 1920 ἤρχισαν τόν πόλεμον κατά τῆς Ὀρθοδοξίας μας προκαλοῦντες τό «ἡμερολογιακόν σχίσμα» καί μᾶς ὡδήγησαν εἰς τάς ψευδο-ἑνώσεις, «συνόδους», παρανόμους αὐτοκεφαλίας (Οὐκρανίαν), οἰκουμενισμόν καί τέλος ἐπέτυχον τήν ἀποκήρυξίν μας ἐκ τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων.

.                        Ἀνεκάλυψαν, διά τῶν πρακτόρων των, οἱ πολέμιοι οὗτοι τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὡρισμένους χλιαρούς τῇ πίστει ἱεράρχας μας, ἐδημιούργησαν κάποιους ἀθέους καί ἀνθέλληνας ὡς πολιτικούς τῆς χώρας καί οὕτως, ὁ σκοπός των ἐπετεύχθη. Τά θύματά των αὐτά ἀρχίζουν μέ πάθος καί μέ πραγματικῶς δουλοπρεπῆ ἀφοσίωσιν εἰς τούς προαγωγούς των, ὥστε νά ἐπιτελέσουν μέ ἀκρίβειαν τάς ἐντολάς των, αἱ ὁποῖαι εἶναι νά καταλύσουν τόν Ἑλληνορθόδοξον Πολιτισμόν μας (πίστιν, γλῶσσαν, Ἱστορίαν, Παράδοσιν, θεσμούς, ὁμοιογένειαν, τρόπον ζωῆς, παιδείαν ἐν γένει καί Ἐθνικήν κυριαρχίαν). Ἡ χώρα καταρρέει καθημερινῶς καί ὁ λαός μας ἐφησυχάζει πεπλανημένος, ἀναμένων τάς Εὐρωπαϊκάς ἐπιδοτήσεις τῶν Illuminati, αἱ ὁποῖαι εἶναι πλέον μόνον τοκογλυφικά δάνεια καί μάλιστα μέ ὑποθήκην τήν χώραν καί τόν ἐθνικόν πλοῦτον τῶν μελλουσῶν γενεῶν.

.                      Εἰς τό τέλος Ἰανουαρίου 2020, εὑρίσκουν οὗτοι, ὡς δῶρον ἐξ «οὐρανοῦ» (ἐξ ἐρέβους), τόν Κινέζικον κορωνοϊόν[3] καί ἀρχίζει ὁ νέος πόλεμος κατά τῶν Χριστιανῶν, μέ πρόσχημα τήν προστασίαν τῆς ὑγείας των.[4] Ἀπαγορεύουν τήν κυκλοφορίαν, τήν συνάθροισιν, καί φυσικά, τόν ἐκκλησιασμόν. Κλείουν ὅλα τά καταστήματα, καταστρέφεται ὁ τουρισμός τῆς χώρας, καταρρέει ἡ οἰκονομία. Ἐκμηδενίζεται ἡ ἀτομική ἐλευθερία καί τό μόνον, τό ὁποῖον εὑρίσκεται εἰς ἔξαρσιν εἶναι ἡ εἰσροή καί ἡ τακτοποίησις τῶν λαθρομεταναστῶν (Μουσουλμάνων), τώρα ὅπου οἱ Ἕλληνες εἶναι ὑποχρωτικῶς ἔγκλειστοι.[5] Εἰς τήν Ἀμερικήν, ἡ ἰδία κατάστασις μέ τήν Ἑλλάδα. Ἀρχίζουν ἕνα ἀνηλέητον πόλεμον κατά τοῦ Προέδρου Trump, διότι εἶναι οὗτος κατά τῆς παγκοσμιοποιήσεως, εἶναι Χριστιανός καί κατά τῶν ἀμβλώσεων, εἶναι ἐπίσης, κατά τῶν ἀπατεώνων Κινέζων καί κατά τοῦ διεφθαρμένου ΠΟΥ. Ἐνθαρρύνουν αἱ σκοτειναί δυνάμεις τούς liberal Δημοκρατικούς,[6] τάς διαδηλώσεις τῶν μαύρων καί ἄλλων ἀναρχικῶν κατά τῶν λευκῶν καί δή κατά τῶν ἀστυνομικῶν, μετά τήν ἐγκληματικήν πρᾶξιν ἑνός ἀστυνομικοῦ εἰς τήν Μιννεάπολιν (Minnesota) κατ’ ἑνός μαύρου. Ἔκτοτε ἀρχίζει μία νέα πάλη κατά τῆς κυβερνήσεως (τοῦ προέδρου, οὐσιαστικῶς), τήν ὁποίαν σχεδιάζουν καί ἀναπροσαρμόζουν, ἀναλόγως τῶν συνθηκῶν, ἐπί τέσσαρα ἔτη. Κατεδάφισις ὅλων τῶν Ἱστορικῶν μνημείων τῆς Ἀμερικῆς ὑπό τῶν μειονοτήτων τούτων, διότι εἶναι ἔργα τῶν «ρατσιστῶν» λευκῶν (τῶν Χριστιανῶν Εὐρωπαίων). Τό κράτος δικαίου κατελύθη καί οἱ διαδηλωταί καθορίζουν τί θά λεηλατήσουν, τί θά πυρπολήσουν, τί θά καταργήσουν, τί θά λέγουν πλέον οἱ ἄνθρωποι καί οἱ πολιτικοί. Τά κατευθυνόμενα καί καλοπληρωμἐνα μέσα μαζικῆς παραπληροφορήσεως εἶναι ὅλα ὑπέρ αὐτῶν τῶν ἐκτρόπων, ἀρκεῖ νά παραμερισθοῦν οἱ λευκοί (Χριστιανοί, πατριῶται καί Republicans) καί ὁ συντηρητικός ἡγέτης των, ὁ Donald Trump.[7] Ἡ Ἱστορία τῆς Ἀμερικῆς διαγράφεται, ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου καταργεῖται καί ὁ Ἀμερικανός ὑποχρεοῦται νά διακηρύττῃ καί νά ἀποδέχεται μόνον τό Black Lives Matter, ἄλλως εἶναι ρατσιστής. Ἡ χώρα ὁδηγεῖται ἀπό τούς Illuminati εἰς ἐμφύλιον πόλεμον καί ἅπαντες ἀναμένουν τάς προεδρικάς ἐκλογάς τοῦ Νοεμβρίου 2020, ὥστε νά ὑπάρξῃ κάποια λύσις. Νά χάσῃ τήν προεδρίαν ὁ Trump κατά τούς μέν ἤ νά καταρρεύσῃ ὁ γηραιός Joe Biden κατά τούς δέ, καθ’ ὅτι εἶναι κατευθυνόμενος ἀπό τό διεφθαρμένον παρακράτος (the swamp). Ἡ μετά-Trump Ἀμερική θά εἶναι ἀγνώριστος, ὡς εἶναι καί ἡ μετά-ΠΑΣΟΚυῖα, μετά-ΣΥΡΙΖαία, καί μετά-Κεντρῲα Ἑλλάς.

.                           Οἱ «πνευματικοί» ἡγέται τῆς χώρας μας ὑπέκυψαν εἰς τάς πιέσεις τῶν ἐχθρῶν τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἀφ’ οὗ ἔγιναν, ἀπό τό 1920, Μασόνοι[8] ἐπρόδωσαν τήν παραδοσιακήν πίστιν μας[9] καί οἱ ἀνθέλληνες ψευδο-πολιτικοί ἡγέται ἐπρόδωσαν τήν περιούσιον πατρίδα μας. Τά Σκόπια κλέπτουν τήν Ἑλληνικήν Ἱστορίαν καί τούς Ἕλληνας προγόνους μας καί προσπαθοῦν νά θεμελιώσουν τό ψευδο-κρατίδιόν των εἰς τήν κατεσκευασμένην πλάνην τῶν Illuminati. Φοβερά ἐξαπάτησις ἑνός ὁλοκλήρου λαοῦ Σλάβων, ἐμφανισθέντος 11 αἰῶνας ἀργότερα τῶν Ἑλλήνων Μακεδόνων εἰς τήν περιοχήν ταύτην. Κατόπιν ὅλων αὐτῶν, τά διδακτικώτερα πορίσματα τῆς Νεωτέρας ἡμῶν Ἱστορίας εἶναι πλέον εὐλογοφανῆ. Οἱ μέν πρῶτοι θά ἔπρεπε νά εἶχον καθαιρεθῆ καί νά εἶχον ὁδηγηθῆ ὡς μοναχοί εἰς τάς Ἱ. Μονάς διά τήν μετάνοιάν των, ὥστε νά λήξῃ καί ἡ πνευματική ὑποβίβασις τῆς χώρας μας, ἡ παραπλάνησις τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί τοῦ φιλοχρίστου πιστοῦ λαοῦ μας καί ἀποφευχθῇ ὁ διασυρμός τοῦ Ἱστορικοῦ της μεγαλείου. Οἱ δέ προδόται πολιτικοί, ἅπαντες θά πρέπει νά καταψηφισθοῦν καί ἕν νέον Ἑλληνορθόδοξον πολιτικόν κόμμα νά ἀναλάβῃ τήν διακυβέρνησιν τῆς χώρας καί εἰς συνεργασίαν μέ τήν νέαν παραδοσιακήν πνευματικήν ἡγεσίαν καί τήν πραγματικήν παιδείαν μας, νά καθοδηγήσουν ὀρθῶς τήν χώραν εἰς τούς ἐσχάτους καιρούς, τούς ὁποίους προετοιμάζουν οἱ καθοδηγηταί τῶν τρεχόντων ψευδο-ἡγετῶν μας. Τό θράσος τῶν διεθνιστῶν (liberals) καί ἡ ἀναισχυντία των ἔχουν πλέον ὑπερβῆ πᾶσαν ἀνθρωπίνην σύλληψιν καί φαντασίαν˙ εἶναι πλέον ἑωσφορικόν, ὡς καί τό τρέχον των δημιούργημα, ὁ καταστροφικός κορωνοϊός, μέ τόν ὁποῖον ἔκλεισαν τάς ἐκκλησίας[10] καί ἑτοιμάζονται διά τό «ἐμβόλιον» (σφράγισμα).[11]

.                       Δυστυχῶς, οὗτος ἐστίν ὁ πολιτισμικός πόλεμος κατά τῆς Ἑλλάδος καί αὗται εἰσίν αἱ συνέπειαι δι’ ἕνα λαόν, ὁ ὁποῖος ἐξαπατᾶται ἀπό τό 1974 καί ἐπιλέγει διά πρωθυπουργούς καί γενικῶς πολιτικούς του ἀθέους καί ἀνθέλληνας, ξένους πράκτορας. Ὡς ἄθεοι, μασόνοι καί πιόνια προδίδουν τήν πίστιν μας καί τήν πατρίδα μας. Οἱ Ρῶσοι εἶπον διά τόν ἀνθέλληνα καί ἀντίχριστον Τσίπραν: «Ὁ ἀκραῖος Ἕλληνας Ἄθεος Ἀλέξης Τσίπρας πρόδωσε τόν λαό του, τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ρωσία.»[12] Ἡ Μόσχα προσεπάθησε νά ἀποφευχθῇ ἡ ὑποταγή τῶν Βαλκανικῶν λαῶν εἰς τάς σκοτεινάς δυνάμεις καί εἰς τό ΝΑΤΟ των, ἀλλ’ ὁ ὀλέθριος Τσίπρας ἀπέλασε τούς Ρώσους Διπλωμάτας καί ἐπρόδωσε τήν Μακεδονίαν, παρ’ ὅλον, πού τό μεγαλύτερον ποσοστόν τῶν νουνεχῶν Ἑλλήνων εἶναι κατά τῆς παραχωρήσεως τοῦ ὀνόματος, γλώσσης, Ἱστορίας, κ.λπ. εἰς τούς φιλοξενουμένους εἰς τήν περιοχήν Σκοπιανούς. Ὁ ἄσχετος οὗτος δουλοπρεπής ψευδο-πολιτικός («τῆς κακιᾶς ὥρας») δέν πιστεύει οὔτε εἰς τούς δημοκρατικούς θεσμούς. Τό ἔργον τοῦ ἐξανδραποδισμοῦ τῆς χώρας τό συνεχίζει σήμερον, ὁ ἀντικαταστάτης του, ὁ Κυριάκος, ὁ ὁποῖος εἶναι πολύ χαρούμενος διά τήν ὑποταγήν τῆς χώρας[13] καί ἑτοιμάζει καί παραχωρήσεις τοῦ Αἰγαίου εἰς τούς βαρβάρους ἐξ Ἀνατολῶν. Εἶναι δέ ὁ ἀνθέλληνας Ἀλέξης Νεο-ἐποχίτης, κομμουνιστής καί ἀντίχριστος,[14] ὁ ὁποῖος καταργεῖ τήν προσευχήν, ἐπιτρέπει τόν γάμον τῶν ὁμοφυλοφίλων καί ξέχασε νά σχίσῃ τά μνημόνια. Αὐτός ὁ ἄνθρωπος ἔλαβε καί 31% εἰς τάς ἐκλογάς τοῦ 2019. Ἄρα, οἱ ΣΥΡΙΖΑῖοι μέ τήν ἀνθελληνικήν των παιδείαν καί τήν προπαγάνδαν των ἠμπόρεσαν νά διαφθείρουν τόν Ἑλληνικόν λαόν.

.                        Ἐάν ἀφήσωμεν αὐτούς τούς παρ’ ἀξίαν εὐτυχοῦντας «ἡγέτας» ἀνεξελέγκτους, ἡ χώρα μας δέν θά ἔχῃ μέλλον. Οἱ ἡγέται μας θά πρέπει νά ἀποτελοῦν παράδειγμα πρός μίμησιν καί πρότυπα τοῦ λαοῦ μας. Νά εἶναι πατριῶται, Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι, νά ἐκκλησιάζωνται ἑκάστην Κυριακήν καί καθ’ ὅλας τάς ἑορτάς, ὡς ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας καί οὐχί νά κλείνουν τάς ἐκκλησίας ἐν μέσῳ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί Πάσχα.[15] Ἐάν οἱ κυβερνῶντες, δέν σέβονται τά ὅσια καί τά ἱερά μας, εἶναι ἀπορριπτέοι καί ἀνίκανοι νά ἐπροσωποῦν τοιοῦτον λαόν, Ἔθνος, Ἱστορίαν, πολιτισμόν, παιδείαν, πίστιν, ἡρωϊσμόν καί τάς αἰωνίους ἀξίας τοῦ μακραίωνος Ἑλληνισμοῦ. Κατέστησαν τήν Ἑλλάδα δούλην ἐν ἐλευθερίᾳ τῶν Εὐρωπαίων (Γερμανῶν) καί ὑποτελῆ εἰς τούς λαθρομετανάστας (Μουσουλμάνους), τούς ὁποίους μᾶς ἐπέβαλλον οἱ Νεο-ἐποχῖται σύμμαχοί μας (ἀλλ’ ἐχθροί μας), μέ τήν ἀνοχήν τῶν προδοτῶν ψευδο-πολιτικῶν μας. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἕτοιμη (τήν προετοίμασαν) διά τήν νέαν ὑποταγήν της εἰς τούς ξένους βαρβάρους μέ τά ἑκατομμύρια τῶν εἰσβολέων, κατόπιν μάλιστα τοῦ σχίσματός της ἀπό τάς ἄλλας Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας. Κατέστησαν τήν Ἑλλάδα, οἱ χλιαροί ἱεράρχαι της καί οἱ ψευδο-πολιτικοί της, Εὐρώπην, προτεσταντικήν χώραν καί πολυπολιτισμικόν Νεο-ἐποχιτικόν προτεκτορᾶτον. Ὁ πολιτισμικός πόλεμος τῶν Illuminati κερδίζει τήν μίαν μάχην μετά τήν ἄλλην καί οἱ ἡμέτεροι ἡγέται ὑποχοροῦν συνεχῶς καί παραδίδουν γῆν καί ὕδωρ. «Οἱ ὀπαδοί τοῦ ἱστορικοῦ ὑλισμοῦ, οἱ ψευδοδιαφωτισταί, οἱ διεθνισταί καί οἱ κάθε εἴδους δεδηλωμένοι ἄθεοι ὁμοιάζουν μέ ἀπύθμενα φρέατα καί μέ κοφίνους μή βαστάζοντας ὕδωρ.»[16]

.                         Τέλος, οἱ ἀναρχικοί, οἱ Μουσουλμάνοι, ὁ Ρουβίκωνας καί τά ἑκατομμύρια τῶν λαθρομεταναστῶν εἰς τήν Ἑλλάδα, ἐμπεπνευσμένοι ἀπό τούς ἀναρχικούς καί τάς μειονότητας ἀπό τό ἐξωτερικόν, θά ἀρχίσουν τάς ἐξεγέρσεις κατά τῶν Ἑλλήνων, καί τότε θά εἶναι πολύ ἀργά διά τόν ἀδιάφορον λαόν μας, ὁ ὁποῖος ψηφίζει ἐπί 40 ἔτη ὅλους αὐτούς τούς ἀνθέλληνας καί ἀθέους ὡς πολιτικούς τῆς χώρας. Ἐπίσης, διατρέχομεν τόν κίνδυνον, κατόπιν τόσων (100 περίπου) ἐτῶν ὑπό τῶν νουθεσιῶν τῶν σχισματικῶν καί αἱρετικῶν, νά ἐξοικειωθῶμεν μετά τῶν πλανῶν των, αἱ ὁποῖαι εἶναι τόσον πολύπλευραι καί λεπταί, καλῶς κεκαλυμμέναι, ὥστε νά μήν ἠμποροῦμεν νά παρατηρήσωμεν ἤ νά διακρίνωμεν τάς ἐνεργείας τούτων, καθ’ ὅτι κατά τήν ὄψιν φαίνονται ὡς καλαί καί «ὀρθόδοξοι», ὡς συνέβη καί μέ τούς Χριστιανούς τῆς δύσεως, οἱ ὁποῖοι ἐξηπατήθησαν ἀπό τούς ψευδο-ἐπισκόπους των. Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μόνον ἕνα δρόμον ἑνότητος γιγνώσκει, τήν μετάνοιαν τῶν σχισματικῶν καί αἱρετικῶν καί τήν ἐπιστροφήν των εἰς τήν Ὀρθόδοξον Παραδοσιακήν Ἐκκλησίαν μας. Οἱ Ἕλληνες, λόγῳ καταγωγῆς, Ἱστορίας, πίστεως, κληρονομικότητος, διαχρονικῶν ἀξιῶν καί ἀρετῶν, λέγουν ΟΧΙ εἰς ἅπαντας τούτους τούς σχισματικούς, αἱρετικούς καί ἀνθέλληνας ψευδο-ἡγέτας καί κατόπιν νέων ἐκλογῶν, ἅπαντες οὗτοι ἄς ὑπάγουν εἰς τάς χώρας, αἱ ὁποῖαι τούς στηρίζουν καί ἄς ἑνωθῶμεν ἅπαντες οἱ Ὀρθόδοξοι λαοί εἰς μίαν πνευματικήν ἕνωσιν (Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν) διότι εὑρισκόμεθα εἰς τούς ἐσχάτους καιρούς. Μετάνοια, πίστις, ἐκκλησιασμός (ἔστω καί εἰς τάς κατακόμβας, ὡς ἔκαμνον ὡρισμένοι Ἕλληνες Χριστιανοί κατά τήν διάρκειαν τοῦ Πάσχα τοῦ 2020), θεία κοινωνία, παράδοσις, ἀγών καί ἐλπίς εἰς τόν Τριαδικόν Θεόν μας εἶναι τά ὅπλα μας καί ἡ ἄμυνά μας κατά τῶν πεπλανημένων τούτων τῶν ἐντός τῶν τειχῶν καί τῶν πολεμίων «σωτήρων» τῶν ἐκτός τούτων. «Λύτρωσαι, ὁ Θεός, τόν [Ἑλληνισμόν] ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ.»[17] Ὁ Θεός μαζί μας!..

 

[1] Ὅρα, Christopher Hill, “Τhe English Revolution 1640”, http://www.marxists.org/archive/hill-christopher/english-revolution/ . Ἐπίσης,

/books.google.com/books?id=zKFBPKa8vxoC&pg=PA146&lpg=PA146&dq=Rothschild+said+that+we+made+the+British+revolution+1640&source=bl&ots=cWj1rwcaKW&sig=ACfU3U18CYk95wNQRqycxGfWCiz6IbE7gw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiRwvb437PqAhViYTUKHWG_CpkQ6AEwC3oECAcQAQ#v=onepage&q=Rothschild%20said%20that%20we%20made%20the%20British%20revolution%201640&f=false . Ἀκόμη, Fritz Springmeier, Bloodlines of Illuminati,

/C:/Users/JK/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/51F9Y8AK/FC2F5371043C48FDD95AEDE7B8A49624_Springmeier.-.Bloodlines.of.the.Illuminati.R%20(1).pdf

[2] Αὕτη ἐξεδίωξε πλῆθος παραδοσιακῶν Ἑλλήνων καί δή νέων ἀπό τήν χώραν, ἐξ ὧν καί τόν παρόντα συγγραφέα.

[3] Οἱ ἄθεοι Κινέζοι εἶχον ἤδη καταστρέψει τάς οἰκονομίας ὅλων τῶν κρατῶν μέ τό ἄδικον καί ἀνήθικον συγκριτικόν των πλεονέκτημα καί τήν ἐξαγοράν ὅλων τῶν ξένων δημοσίων ἐπιχειρήσεων. Τά πάντα εἶναι πλέον Κινέζικα. Οἱ μισθοί των εἶναι $0.50 τήν ὥρα˙ ἀλλά τώρα ἀπέκτησαν καί ἕνα ἄλλον ἀνταγωνιστήν, τήν Ἰνδίαν, ἐκεῖ οἱ μισθοί εἶναι $0.10 τήν ὥρα. Ἡμεῖς, ὡς δοῦλοι ἐν ἐλευθερίᾳ, ἔχομεν τό εὐρώ τοῦ Σημίτη, τό ὁποῖον θέτει τήν χώραν ἐκτός ἀνταγωνισμοῦ. Συνεπῶς, ἡ χώρα μας κατεστράφη καί οἰκονομικά.

[4] Παρ’ ὅλον ὅτι οἱ πάντες γιγνώσκουν ὅτι ἡ ἐπιδίωξις τῶν σατανιστῶν τούτων εἶναι ἡ μείωσις τοῦ πληθυσμοῦ. Δι’ αὐτόν τόν λόγον ἔχουν ψηφίσει καί τούς ἐγκληματικούς των νόμους ὑπέρ τῶν ἐκτρόσεων, εὐθανασίας, εὐγονίας, κ.λπ. Ὅρα, “U.S. Abortion Statistics”, abort73.com/abortion_facts/us_abortion_statistics/ . Ἐπίσης, «Πάνω από 350.000 εκτρώσεις ετησίως στην Ελλάδα, Πάνω από 200 εκατ. ο τζίρος σε ιδιωτικά νοσοκομεία και ιατρεία.» http://www.pressenza.com/el/2020/01/poses-xiliades-ektroseis-ginontai-kathe-xrono-stin-ellada/ .

[5] Συμφώνως πρὸς τὴν «Κοινὴ Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση Ἀριθμ. 2945/2020 ΦΕΚ 1016/Β/24-3-2020» ἱδρύονται 28 νέα κέντρα διὰ τοὺς μετανάστας παν­ελλαδικῶς. Ἡ διαχειρίστρια ψευδο-κυβέρνησίς μας, ἐνῶ κλείνει τὸν Ἑλληνικὸν λαὸν εἰς τὰ σπίτια του, ἐγκαθιστᾶ χιλιάδες πρόσφυγες, εἰς τὴν πλειονοψηφίαν τους μουσουλμάνους, εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα: 28 νέα κέντρα προσφύγων! /orthodoxostypos.gr/28-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%cf%8d%ce%b3%cf%89%ce%bd/ . Ἐσχάτως, βλέπομεν τό πρόβλημα, τό ὁποῖον ἔχει δημιουργήσει ἀπό τό 2016 ὁ ΣΥΡΙΖΑ μέ τήν δομήν εἰς τό ξενοδοχεῖον Galaxy εἰς τήν Ἑρμιονίδα μέ τούς 500 λαθρομετανάστας. TV News ANTENNA, 31/5/2020.

[6] Ἡ φιλοσοφία τούτων εἶναι ἀκριβῶς ὡς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ ΠΑΣΟΚ καί τῶν Κεντρῲων, δουλοπρεπεῖς Νεο-ἐποχῖται,.

[7] Ὅρα, LIVE: President Trump Speaks at Mount Rushmore; ALL DAY Coverage and Fireworks! 7/3/20. rsbnetwork.com/2020/07/live-president-trump-speaks-at-mount-rushmore-all-day-coverage-and-fireworks-7-3-20/ . Ὁ Donald Trump ἠμπορεῖ νά καταταγῇ ὡς δεύτερος ἡγέτης τοῦ πλανήτου μετά τόν ἀναμφισμήτητον πρῶτον, τόν Ὀρθόδοξον Vladimir Putin. Τρίτος, δυστυχῶς, ἡγέτης εἶναι πολύ δύσκολον νά εὑρεθῇ. Τῆς Ἑλλάδος τό μέγιστον πρόβλημα εἶναι σήμερον, ἡ ἔλλειψις πραγματικοῦ ἡγέτου. Φοβερόν!..

[8] Ὁ Πατριάρχης Ἰωακείμ, ὁ Μελέτιος Μεταξάκης, ὁ Ἀθηναγόρας, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος καί πλεῖστοι ἄλλοι ἦσαν Μασόνοι, τοῦτ’ ἔστι, δέν ἦσαν Ὀρθόδοξοι. Ὅρα, ΑΞΙΟΙ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΣ ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ, nefthalim.blogspot.com/2014/09/blog-post_2.html

[9] Ὅρα, Καλὴ Ἀνάστασι! Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς συγχωρήσῃ τὴν ὀλιγοπιστία μας. Μᾶλλον, καλύτερα, νὰ ζητοῦμε πίστι καὶ ἀνδρεία.  Ὁ πατὴρ Βασίλειος βγάζει φλόγες… http://www.youtube.com/watch?v=i-YMZV6LL7M

[10] Αὐτό εἶναι τό πρῶτόν των δυναμικόν βῆμα διά τήν κατάργησιν τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ καί τόν τελικόν στόχον τῶν σατανιστῶν Νεο-ἐποχιτῶν. Ὅρα, «Ανοίξτε τις εκκλησιές και βγάλτε τα άγια λείψανα να κάνετε λιτανείες», orthodoxostypos.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af%ce%be%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b9%ce%ad%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b2%ce%b3%ce%ac%ce%bb%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%ce%ac%ce%b3/ .Ὅρα ἐπίσης, π. Νικηφόρου Νάσσου, ΠΟΛΙΤΕΙΟΚΡΑΤΙΑ-ΚΑΙΣΑΡΟΠΑΠΙΣΜΟΣ! krufo-sxoleio.blogspot.com/2020/06/blog-post_13.html

[11] Ὅρα, Πως νόμιμα να αρνηθείς έναν εμβολιασμό. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΟΙΡΑΣΤΕ ΤΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΓΥΡΩ ΣΑΣ. Θα μας «έχουν» στα χέρια τους – Επιταχύνονται οι εξελίξεις με τον κορωνοϊό (ΒΙΝΤΕΟ), nikosxeiladakis.gr/%cf%80%cf%89%cf%82-%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%b9%ce%bc%ce%b1-%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%cf%81%ce%bd%ce%b7%ce%b8%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%ce%bd-%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc/

[12] Τίτλος Ρωσικῶν ΜΜΕ: «Ο Ελληνας άθεος A.Τσίπρας πρόδωσε τον λαό του, την Ορθοδοξία και την Ρωσία». orthodoxostypos.gr/%CE%BF-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CF%82-a-%CF%84%CF%83%CE%AF%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BB%CE%B1/

[13] Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης εἶπεν ὁ ἄσχετος: «Χαίρομαι ὅταν πηγαίνω σέ παρελάσεις καί βλέπω μία κοινωνία νά μετατρέπεται σέ πολυπολιτισμική». (Ὅρα, Δημήτριος Νατσιός, «Μαθήματα Ἑλληνικῶν καί Φιλοπατρίας ἀπό Κινέζους», pentapostagma.gr/apopseis/6920310_dimitris-natsios-mathimata-ellinikon-kai-filopatrias-apo-kinezoys.). Ἀλλά, δέν ἠρώτησεν ὁ ταλαίπωρος ἐάν οἱ Ἕλληνες χαίρονται μέ τήν πολυπολιτισμικότητα καί μέ τήν ἀποδοχήν ταύτης ὑπό τῶν ψευδο-ἡγετῶν μας. Οἱ Νεο-ἐποχῖται ψευδο-πολιτικοί μας, οἱ ὁποῖοι κατέστεψαν τήν ὁμοιογένειαν τῶν Ἑλλήνων, μᾶς τονίζουν ὅτι «Δέν εἴμαστε ρατσιστές οὔτε ξενοφοβικοί», ἀλλ’ εἰς ὀλίγα ἔτη δέν θά εἴμαστε οὔτε Ἕλληνες οὔτε Ὀρθόδοξοι, ἀλλ’ ὑπό κατοχήν καί δουλείαν τῶν σημερινῶν Μουσουλμάνων λαθρομεταναστῶν. Ἡ εἰσβολή καί ὁ ἐποικισμός τῆς πατρίδος μας ἀπό τούς βαρβάρους Μουσουλμάνους εἶναι οὐσιαστικῶς, ἄνευ ἀντιστάσεως ὑποταγή τῆς χώρας καί οἱ ΣΥΡΙΖο-Κεντρῷοι καθεύδουν εἰς βάρος τῆς χώρας καί τῶν πτωχῶν ψηφοφόρων των, τούς ὁποίους ἐξηπάτησαν καί ἔκαμνον τό λάθος καί τούς ψηφίζουν ἐπί τόσα ἔτη. Θά πρέπει μά ἀφυπνισθῇ ὁ Ἑλληνικός λαός πρίν τόν ἀφυπνίσουν οἱ Τοῦρκοι.

[14] Ἐξ ἄλλου οἱ Illuminati, τούς ὁποίους ἀκολουθεῖ, ὡς ἀντίχριστοι ἐδημιούργησαν τόν κομμουνισμόν καί διά τῆς Νέας Ἐποχῆς, τήν ὁποίαν μᾶς ἀπεκάλυψαν ἀπό τόν Μάρτιον τοῦ 2020, θά ἐπιβάλουν τήν παγκόσμιον δουλείαν, μέ τήν ἰδίαν συνεχιζομένην πολιτικήν τοῦ Μητσοτάκη.

[15] Αὐτό τό ἔκτροπον, ἡ θεομαχία καί ὁ διωγμός κατά τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων δέν συνέβη εἰς οὐδεμίαν ἄλλην χώραν. Κατέστησαν οὗτοι οἱ τάλανες πρωτοπόροι καί εἰς αὐτόν τόν τομέα, πράγματι ἀθεόφοβοι.

[16] Ὑπό τοῦ Γέροντος Μαξίμου Ἰβηρίτου, Ἀπό τό Γένος εἰς τό Ἔθνος καί ἀπό τό Ἔθνος εἰς τό Κράτος, ΗΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, orthodoxostypos.gr/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%83/

[17] Ψαλμός ΚΔ΄ 22.

Σχολιάστε

Ο ΑΕΝΑΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ μέ Πεδίον Μάχης τήν Παραδοσιακήν Ἑλλάδα (Ἰω. Καλλιανιώτης)

Ὁ Ἀέναος Πόλεμος κατά τῆς Ὀρθοδοξίας
μέ Πεδίον Μάχης τήν Παραδοσιακήν Ἑλλάδα

ὑπό
Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Scranton

«Ἐπεφάνη γάρ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις, παιδεύουσα ἡμᾶς, ἵνα ἀρνησάμενοι τήν ἀσέβειαν καί τάς κοσμικάς ἐπιθυμίας σωφρόνως καί δικαίως καί εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, προσδεχόμενοι τήν μακαρίαν ἐλπίδα καί ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεφάλου Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅς ἔδωκεν ἑαυτόν ὑπέρ ἡμῶν, ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπό πάσης ἀνομίας καί καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαόν περιούσιον, ζηλωτήν καλῶν ἔργων. Ταῦτα λάλει καί παρακάλει καί ἔλεγχε μετά πάσης ἐπιταγῆς˙ μηδείς σου περιφρονείτω.»  [Τίτον β΄ 11-15]

.                  Ὁ πόλεμος κατά τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ Χριστιανισμοῦ, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί συνεπῶς, καί κατά τῆς Ὄρθοδοξίας, ἤρχισε τό ἔτος 30 μ. Χ. Καί θά συνεχισθῇ ἕως τήν ἐσχάτην τῶν ἡμερῶν. Τό ψεῦδος συγκρούεται μέ τήν Ἀλήθειαν, ἡ ἄγνοια πολεμεῖ τήν γνῶσιν, αἱ αἱρέσεις καί τά σχίσματα ὑποτάσσονται εἰς τόν Καίσαρα, οἱ πολιτικοί ἡγέται κατέστησαν ἀκόλουθοι τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τῶν ἐχθρῶν τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς Ἑλλάδος. Οἱ πολιτισμένοι λαοί ὑπέκυψαν εἰς τάς πλάνας, ψευδολογίας καί νοθείας τῶν ὑπαναπτύκτων καί ἀπολιτίστων. Ἡ προτέρα των ἐπινόησις (2008) ἦτο ἡ παγκοσμία οἰκονομική κρίσις καί ἡ καταστροφή τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος (ὑπερχρέωσις, ὑφαρπαγή δημοσίου πλούτου, κατάσχεσις κατοικιῶν, ὑπερφορολόγησις, ἀνεργία, ὑποταγή εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν, στέρησις τῆς Ἐθνικῆς κυριαρχίας, κ.λπ.). Κατόπιν, μέ τήν ἐποίκησιν τῆς χώρας ὑπό Μουσουλμάνων λαθρομεταναστῶν, προσπαθοῦν ὥστε νά ἀλλοιωθῇ ἡ ὁμοιογένεια τοῦ Ἑλληνορθοδόξου λαοῦ˙ ἐν συνεχείᾳ, συνωμοτοῦν διά τήν προδοσίαν τῆς Μακεδονίας[1] καί πλεῖστα ἄλλα δεινά ἐπιβληθέντα εἰς τήν χώραν. Ἐσχάτως (2020), ἡ τερατολογία τοῦ κορωνοϊοῦ καί ἡ ἀπαγόρευσις τῆς κυκλοφορίας τῶν ἀνθρώπων, ὡς καί αὐτός μάλιστα ὁ ἐκκλησιασμός τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων ἐν μέσῳ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί Ἁγίου Πάσχα μέ τό κλείσιμον τῶν ἐκκλησιῶν.[2]

.                 Τοιούτου εἴδους περιοριστικά μέτρα, ἐπιβολή οἰκονομικῆς καταστροφῆς καί πολιορκίας τῆς χώρας, τά ὁποῖα εἶναι ὅλα σχεδιασμοί τῶν ἐχθρῶν τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῶν «συμμάχων» τῆς Ἑλλάδος, ἀλλ’ ἐχθρῶν αὐτῆς, δέν ἔχουν ἐπιβληθῆ εἰς οὐδέν ἄλλο κράτος. Τό σχέδιον τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων (τῶν ἐγκληματιῶν τῆς ἀνθρωπότητος) ἐπετεύχθη˙ ἡ παγκόσμιος δουλεία εἶναι πλέον ἐπιβεβλημένη. Τό ἑπόμενον βῆμα εἶναι τό σφράγισμα τῶν ἀνθρώπων διά νά ἠμποροῦν νά κυκλοφωροῦν καί νά συναλλάσωνται, νά ἐργάζωνται καί νά λαμβάνουν τόν μισθόν των ἤ τήν σύνταξίν των. Ἡ εὐθύνη τῆς ἀνθελληνικῆς καί ἀθέου πολιτείας μας ἄπειρος.[3] Οἱ ἄνθρωποι οὗτοι οἱ ψευδο-πολιτικοί ἀπό τό 1974 καί ἐντεῦθεν θά πρέπει νά καταψηφισθοῦν ἄνευ τῆς παραμικρᾶς ἐξαιρέσεως. Ἀπέτυχον παταγωδῶς ἅπαντες. Δέν ἠμποροῦν τοιοῦτοι νᾶνοι νά ἐκπροσωποῦν Ἑλληνισμόν, Ἱστορίαν, Πολιτισμόν, μεγαλεῖον καί δόξαν τοῦ μακραίωνος Ἑλληνισμοῦ. Οἱ πνευματικοί ἡγέται εὑρίσκονται ὑπό τάς ἐπιταγάς τοῦ Καίσαρος καί τῶν ξένων μυστικῶν ὑπηρεσιῶν (τῆς Ἑβραιο-μασονίας) ἀπό τό 1920.[4] Ὁ θεοσεβής Ἕλληνας Ὀρθόδοξος ἀπορρίπτει ὅλα αὐτά τά Προτεσταντικά ἀτοπήματα καί τάς συνεχεῖς ὑποχωρήσεις τῆς ἱεραρχίας. Ἀπεδέχθησαν τό κλείσιμον τῶν ἐκκλησιῶν. Ἀπαράδεκτον, ἀνεπίτρεπτον καί ἀπίστευτον διά τήν Μητέρα τῆς Ὀρθοδοξίας. Θά πρέπει καί οὗτοι νά εἴπουν ΟΧΙ εἰς τούς καθοδηγητάς των καί νά ἐπιστρέψουν ἐν μετανοίᾳ εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν ἤ εἰς κάποιαν Ἱεράν Μονήν.

 .                    Τέλος, ὁ μεγαλύτερος πολιτισμός εἶναι ὁ Ἑλληνικός καί διά τοῦτο ἔχει καί τόσους πολλούς ἐχθρούς˙ ἀκολουθοῦν δέ τά πνευματικά τῆς Ἑλλάδος τέκνα, Ρωσία καί λοιπαί Ὀρθόδοξοι χῶραι. Ἡ Δύσις εὑρίσκεται εἰς δουλείαν ἀπό τό 1640 (Ἀγγλικήν Ἐπανάστασιν).[5] Ἡ Ἀσία εἶναι ἐντελῶς ὑπανάπτυκτη (ἄθεοι, ἀντίχριστοι, σατανισταί, ἐξ οὗ καί ἀθεόφοβοι). Ἡ Κίνα ἤδη ἀπέδειξε τί μέγιστον κακόν, πέραν τῆς οἰκονομικῆς ὑποταγῆς ὑπό ταύτης ὁλοκλήρου τοῦ πλανήτου,[6] ἐπεφύλασσε διά τήν ἀνθρωπότητα. Τώρα, εἶναι ἡ σειρά τῆς Ἰνδίας καί τῶν λοιπῶν Μουσουλμάνων τῆς Ἀσίας. Δέν ἠμποροῦν οἱ λαοί αὐτοί νά ἀντιληφθοῦν καί βεβαίως, νά ἀνεχθοῦν ἕν τόσον μεῖζον μεγαλεῖον, ὡς τήν Ἀλήθειαν τῆς Παραδοσιακῆς Ἑλληνορθοδοξίας. Ὁ θεοσεβής λαός μας ἔχει ἀνάγκην ἀπό πραγματικούς ἡγέτας. Ὁ Ἅγιος ἐκ τῶν πολιτῶν μας, ἄς γίνῃ πνευματικός ἡγέτης καί ὁ ἄριστος έκ τῶν πολιτῶν μας, νά γίνῃ πολιτικός ἡγέτης. Ὁ γενναῖος νά γίνῃ ἀγιωματικός. Ὁ μέν σοφός Ἑλληνορθόδοξος, ἄς γίνῃ δάσκαλος. Ὁ δέ θεοφύλακτος ὑπόλοιπος λαός μας, μέ τοιαῦτα πρότυπα, νά τείνῃ καί οὗτος πρός τήν τελείωσιν. Εὐχόμεθα καί ἐλπίζομεν. Χριστός Ἀνέστη!..

 

[1] Ὅρα, John N. Kallianiotis, Political History and Economic Policy of the Greek Civilizer Alexander the Great, Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers, May 2020.

[2] Εἴμεθα εὐγνώμονες καί δοξάζομεν τόν Θεόν διότι ἡ ἐκκλησία μας (Ρωσική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία), ἐδῶ εἰς τήν Ἀμερικήν, οὐδέποτε ἔκλεισεν. Πηγαίνομε κανονικά καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τῆς Τεσσαρακοστῆς, τοῦ Πάσχα καί φυσικά καί τώρα. Εἴχομεν καί ἔχομεν ἐκκλησιασμόν, ἐξομολόγησιν, θείαν κοινωνίαν καί ἁπάσας τάς ἀκολουθίας. Αὕτη εἶναι ἡ ἐλπίς ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων, ἡ Ἁγία μας Παγκόσμιος Παραδοσιακή Ἐκκλησία καί τά πνευματικά τέκνα τῆς Ἑλλάδος.

[3] Ὅρα, ΜΑΣΩΝΙΚΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ!

orthodoxostypos.gr/%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83-%CE%B2%CE%BF%CF%85/

[4] Ὅρα, «Ὁ Ἕλλην Ἀρχιεπίσκοπος εἰς τόν προ- τῆς CIA: “Οἱ ὁδηγίες σας θά ἐκτελεσθοῦν πιστῶς”.» Μετεμορφώθης, December 27, 2019, pp. 1-4. metemorfothis.blogspot.com/2019/12/cia.html. Ἐπίσης, «Ἡ Ἀποπομπή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου: Ἡ Ἀπομάκρυνσις τοῦ Μαξίμου Ε΄ συμφώνως τῶν στοιχείων τῆς CIA», Μέρος Α΄, Μετεμορφώθης, 13 Φεβρουαρίου 2020, σσ. 1-4. metemorfothis.blogspot.com/2020/02/cia.html. Ἀκόμη, «Ἡ Ἀποπομπή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου: Ἡ Ἀπομάκρυνσις τοῦ Μαξίμου Ε΄ συμφώνως τῶν στοιχείων τῆς CIA», Μέρος Β΄, Μετεμορφώθης, 17 Φεβρουαρίου 2020, σσ. 1-6.

metemorfothis.blogspot.com/2020/02/cia1.html . Περαιτέρω, «Ἡ Ἀποπομπή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου: Ἡ Ἀπομάκρυνσις τοῦ Μαξίμου Ε΄ συμφώνως τῶν στοιχείων τῆς CIA», Μέρος Γ΄, Μετεμορφώθης, 20 Φεβρουαρίου 2020, σσ. 1-6. metemorfothis.blogspot.com/ .Ἐπί πλέον, π. Σεραφείμ Ζήσης, Οι Μασόνοι Πατριάρχες Ιωακείμ Γ΄ και Μελέτιος Μεταξάκης (Α΄) [ΒΙΝΤΕΟ 2019], ww.youtube.com/watch?v=3fOTANiQ6eo . Ἀκόμη, eleytheroi-ellines.blogspot.com/2013/08/blog-post_1227.html

[5] Ὅρα, en.wikipedia.org/wiki/Talk%3ANathan_Mayer_Rothschild . Ἐπίσης, en.wikipedia.org/wiki/English_Revolution . Ἀκόμη, https://books.google.com/books?id=zKFBPKa8vxoC&pg=PA146&lpg=PA146&dq=Rothschild+said+that+%22we+made+the+British+Revolution+in+1640&source=bl&ots=cWi6lwc2QU&sig=ACfU3U0wEcUcvPofep8QwAlO1rND223xVQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjzkqXH35DpAhX-mHIEHX0WA1cQ6AEwCnoECAoQAQ#v=onepage&q=Rothschild%20said%20that%20%22we%20made%20the%20British%20Revolution%20in%201640&f=false . Περαιτέρω, file:///C:/Users/JK/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/U5CSIOWY/History-English-Revolution_Guizot.pdf

[6] “A brief coronavirus postscript: It’s presently (mid-March) too soon to tell whether we’re wildly overreacting to this or not, but if this version of the zombie apocalypse teaches us nothing else, it’s that we are too reliant on China for supply of many things, most especially including pharmaceuticals. Between 80 percent and 90 percent of U.S. antibiotics, 70 percent of acetaminophen and about 40 percent of heparin now come from China, and the majority of the key ingredients and raw materials used to manufacture essential drugs are supplied by China. America produces zero percent of its own penicillin! China’s threat to withhold drugs from the U.S. in this pandemic is maybe the stupidest thing they could do, drawing even more attention to this potentially fatal dependency. Free market or no, we’ve got to bring manufacture of critical supplies (including electronics and chips, as Ghost Fleet warned fictionally) back under domestic location and control, and diversify the supply chains. That can’t happen overnight, but if we don’t do it, we’re even more suicidal than usual.” Clifford McMurray (one of my graduate students, μεταπτυχιακός φοιτητής μου).

 

,

Σχολιάστε

ΓΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ, Ο ΠΡΩΤΟΣ ἐν ΑΜΕΡΙΚῌ ΕΛΛΗΝ ΑΓΙΟΣ (Dr. Ἰω. Καλλιανιώτης)

Γέρων Ἐφραίμ ὁ τέως Φιλοθεΐτης
καί νῦν ὁ Ἀριζονίτης
:
ἐν Ἀμερικῇ πρῶτος Ἅγιος τοῦ Ἑλληνισμοῦ

ὑπό
Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Scranton

  «Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὡς ὁ Πατήρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστιν.» (Ματθ. ε΄ 48)

.            Εἶναι γεγονός ἀναμφισβήτητον ὅτι ὑπεράνω καί πέραν τῶν πράξεων καί ἔργων ἡμῶν «ὑπάρχει καί προΐσταται ὁ Θεός»,[1] ἡ θεία Χάρις Του καί ἡ θεία Πρόνοιά Του διά τήν θείαν Αὐτοῦ δημιουργίαν. Αὕτη, συνεπῶς, καθωδήγησεν καί τόν σεβαστόν ἡμῶν Γέροντα, τόν π. Ἐφραίμ, νά ἐγκαταλείψῃ τό Ἅγιον Ὄρος καί νά φθάσῃ ἐδῶ εἰς ἡμᾶς, εἰς τόν ἀπολωλότα Νέον Κόσμον τῆς ἀποστασίας καί τῶν αἱρέσεων.|
.            Ὁ Γέροντας Ἐφραίμ ἔζησεν ἑβδομήκοντα δύο (72) ἔτη ὡς μοναχός, ἱεροδιάκονος, ἱερομόναχος καί Γέροντας, καθηγούμενος εἰς τήν Ἱ. Μονήν Φιλοθέου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί κατόπιν ὡς ἀναβιωτής, πνευματικός καθοδηγητής καί ἱδρυτής (κτίτωρ) δεκάδων Ἱερῶν Μονῶν εἰς Ἑλλάδα, Καναδᾶν καί Ἀμερικήν. Διά τόν μοναστικόν βίον του, ἀπό τό 1947 εἰς τό Ἅγιον Ὄρος ὑπό τήν συνοδείαν καί καθοδήγησιν τοῦ Ὁσίου Γέροντός του π. Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ καί κατόπιν ὡς ἡγούμενος τῆς Μονῆς Φιλοθέου τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀπό τό 1973, ἔχουν γραφῆ πάρα πολλά, ὡς καί ὁ ἴδιος ὁ Γέροντας ἔχει καταγράψει. Εἰς αὐτό ἐδῶ τό μικρόν ἄρθρον θά ἤθελα νά ἀναφερθῶ εἰς τήν ἐμπειρίαν μας καί εὐλογίαν, τήν ὁποίαν ἐλάβομεν, ἡμεῖς οἱ Ἕλληνες τῆς Ἀμερικῆς, μέ τόν ἐρχομόν τοῦ Γέροντος εἰς τήν χώραν ταύτην, ἔπειτα ἀπό ἐπίσκεψίν του εἰς Καναδᾶν τό 1979 διά λόγους ὑγείας.|
.            Κατόπιν πολλῶν δυσχερειῶν, πειρασμῶν καί ἀντιδράσεων ἀπό τό Πατριαρχεῖον, ὁ Γέροντας Ἐφραίμ καθοδηγούμενος ὑπό τῆς θείας Προνοίας ἱδρύει τήν πρώτην Ἱεράν Μονήν εἰς τό Σάξονμπεργκ (Saxonburg) τῆς Πεννσυλβανίας, τήν Ἱ. Μ. τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῷ 1990, μέ Καθηγουμένην τήν μακαριστήν Γερόντισσαν Ταξιαρχίαν.[2] Ἐν συνεχείᾳ, ἱδρύει δύο Ἱεράς Μονάς εἰς Καναδᾶν, τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ εἰς Bolton, Ontario καί τῆς Παναγίας τῆς Παρηγορήτισσας εἰς Brownsburg, Quebec καί μίαν δευτέραν τοιαύτην εἰς Ἀμερικήν, τήν Ἱ. Μονήν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εἰς Pleasant Prairie, Wisconsin.|
.            Τόν Δεκέμβριον τοῦ 1993, ἔφερεν ὁ σεβαστός μας Γέροντας δύο μοναχές ἀπό τήν Ἱεράν Μονήν Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τῆς Θάσου, τήν Γερόντισσαν Ὀλυμπιάδα καί τήν ἀδελφήν Χρυσοβαλάντου, εἰς τό Ὄρος Πόκονο (Mt. Pocono) τῆς Βορείου-Ἀνατολικῆς Πεννσυλβανίας, εἰς τό Weatherly, ὅπου ἡ φιλομόναχος ἀδελφότης «Παναγία ἡ Γλυκοφιλοῦσα» εἶχεν ἠγοράσει ἕν κτῆμα μέ δύο κτήρια (οἰκίας) ἐντός αὐτοῦ. Αὕτη ἦτο ἡ ἔναρξις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Σκέπης, ἡ ὁποία μετεφέρθη εἰς ἕν θαυμάσιον λόφον μετά ἀπό ὀλίγα ἔτη εἰς τό White Haven τῆς Πεννσυλβανίας, ὅπου εὑρίσκεται ἔκτοτε καί ἔχει καταστῆ ὁ πνευματικός πόλος ἕλξεως μοναζουσῶν καί προσκυνητῶν ἀπό ὅλην τήν Βόρειον-Ἀνατολικήν Ἀμερικήν.[3]
.            Ἐν συνεχείᾳ ἱδρύει οὗτος δύο ἑτέρας Ἱεράς Μονάς εἰς Ἀμερικήν, τήν Μονήν τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς εἰς Dunlap, California καί τήν Ἱ. Μ. τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου εἰς Goldendale, Washington. Τό 1995, Γέροντας Ἐφραίμ πηγαίνει εἰς τήν Ἀριζόνα καί θαυμαστῷ τῷ τρόπῳ, ὡς μᾶς ἔλεγεν ἴδιος, ἱδρύει τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου εἰς τήν ἔρημον τῆς Florence, Arizona. Ἔκτοτε, ὁ Γέροντας κατέστησε τήν Ἱεράν ταύτην Μονήν τό πνευματικόν κέντρον τῆς μονίμου διαμονῆς του. Ὁ ἅγιος Γέροντάς μας ἐσυνέχισε τήν ἵδρυσιν τῶν Ἱερῶν Μονῶν εἰς τήν Ἀμερικήν καί εἰς ὀλίγα ἔτη εἶχεν ἱδρύσει δέκα ἑπτά (17) Ἱεράς Μονάς. Ὁ στόχος του ἦτο νά δημιουργήσῃ εἰς τήν Νέαν Χώραν εἴκοσι (20) Ἱεράς Μονάς, ὡς τάς τοιαύτας τοῦ Ἁγίου Ὄρους.[4]  Τά πνευματικά του τέκνα θά πρέπει νά συνεχίσουν μέ τήν ἵδρυσιν τριῶν ἀκόμη Ἱερῶν Μονῶν, ὥστε νά πραγματοποιηθῇ ἡ θεοπρεπής ἐπιθυμία τοῦ ἁγίου Γέροντός των.
.            Τά θεάρεστα καί θεόπνευστα αὐτά ἐπιτεύγματα τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ εἶναι μοναδικά εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν μας Ἱστορίαν. Οὐδείς ἕως σήμερον ἠμπόρεσε νά δημιουργήσῃ δέκα ἑπτά (17) Ἱεράς Μονάς καί νά εἶναι ὁ πνευματικός καθοδηγητής ἄνω τῶν εἴκοσι πέντε (25) Ἱερῶν Μονῶν καί χιλιάδων πνευματικῶν τέκνων. Τό ἔργον τοῦ Πατρός τούτου εἶναι πραγματικῶς θεῖον καί μόνον ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ μας καί ἡ θεία Αὐτοῦ Πρόνοια ἠμποροῦν νά δημιουργήσουν τοιαῦτα θαυμαστά ἀποτελέσματα. Οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες τῆς Ἀμερικῆς καί τοῦ Καναδᾶ ἐγνώρισαν διά πρώτην φοράν τά πνευματικά αὐτά καταφύγια τῆς Ὀρθοδοξίας μας, τά ὁποῖα εἶναι αἱ Ἱεραί Μοναί. Ὁ ἄνθρωπος ἄνευ γνώσεως τοῦ Μοναχισμοῦ, τοῦ Ἀσκητισμοῦ, τῆς Παραδόσεως καί χωρίς τάς ἐπισκέψεις καί προσκυνήματά του εἰς τάς Ἱεράς Μονάς εἶναι πράγματι πτωχός πνευματικῶς (Προτεστάντης).[5] Ἐκεῖ θά ἐξομολογηθῇ, θά συναντήσῃ τούς μοναχούς καί μοναζούσας, τούς πνευματικούς, τούς ἱερομονάχους, τούς φιλομονάχους ἱερεῖς, τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς του, τό ἱερόν κατανυκτικόν περιβάλλον των, τήν Ὀρθόδοξον Χριστιανικήν περιβολήν καί ἐμφάνισιν, τάς ὁποίας ἀκολουθεῖ καί ὁ ἴδιος διά νά παρακολουθήσῃ τάς θείας τελετάς. Εἰς τάς Ἱεράς Μονάς ὁ προσκυνητής συνήντησε τόν Γέροντά του, τόν π. Ἐφραίμ, ἐξωμολογήθη, ἤκουσε τάς νουθεσίας του καί τάς πνευματικάς ὁμιλίας του, συμμετεῖχεν εἰς τάς ἑορτάς, τραπέζας καί πανηγύρεις, τάς Ἁγιορειτικάς ἀγρυπνίας καί ᾐσθάνθη τό δέος, τήν κατάνυξιν καί τήν Βυζαντινήν μεγαλοπρέπειαν τῆς Ἀληθοῦς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως.
.            Ἅπαντα ταῦτα τά ὀφείλομεν εἰς τόν Γέροντα Ἐφραίμ, ὁ ὁποῖος θείᾳ Χάριτι, μᾶς ἔφερεν τήν ἰσάγγελον πολιτείαν τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἰς τάς μακράν τῆς πατρίδος μας Νέας πόλεις διαμονῆς καί κατοικίας τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἀμερικῆς, ὅπου κατέστησεν αὐτάς ἐπιγείους παραδείσους.[6] Ὁ πλοῦτος τῆς Παραδοσιακῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι πολύ μεγάλος, ἀλλά ἡ κοσμικότης καί ὁ ἀντίζηλος τοῦ ἀνθρώπου μᾶς παρεπλάνησαν καί ἀπωλέσαμε τήν ἱερότητά της, τό περιεχόμενόν της, τούς Ἱερούς της Κανόνας καί τέλος, τόν σκοπόν μας ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Οἱ καρποί τοῦ πνευματικοῦ αὐτοῦ δένδρου, τό ὁποῖον ἐφυτεύθη εἰς τό Ἅγιον Ὄρος, τό Περιβόλιον τῆς Παναγίας μας, ἔφθασαν διά τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ εἰς ὅλην τήν Βόρειον Ἀμερικήν. Ἡ προσευχή τοῦ Γέροντος,[7] αἱ νουθεσίαι,[8] αἱ ἐξομολογήσεις, ἡ ἁπλότης του, τό ἱλαρόν καί προσφιλές τοῦ χαρακτῆρός του, ἡ ἀγάπη του πρός τόν λαόν τοῦ Θεοῦ εἶχον τά λαμπρά ἀποτελέσματα, τά ὁποῖα συναντᾷ ὁ προσκυνητής καί ὁ ἐπισκέπτης εἰς ἑκάστην μίαν ἀπό τάς Ἱεράς Μονάς τοῦ Γέροντος εἰς τήν Ἀμερικήν. Ἡ προσφορά του πρός ὅλους τούς πιστούς καί τούς νέους προσηλύτους τεραστία.
.                              Αὐτά τά ὀλίγα, ὡς ὀφειλή καί χρέος ἡμῶν, ἀλλά καί ὡς μνημόσυνον αἰώνιον πρός τόν πνευματικόν μας πατέρα, ἀπ’ ὅσα ἐζήσαμεν ὅλοι μας. Θά ἠμποροῦσε κάποιος νά γράψῃ πλεῖστα γεγονότα καί συζητήσεις τοῦ Γέροντος, ἀκόμη καί μέ ἐμέ τόν ἔσχατον, εἰς οἰκίας, ὅπου μετέβαινεν ὁ π. Ἐφραίμ εἰς τάς ἀρχάς τῆς ἐπισκέψεώς του εἰς Ἀμερικήν˙ κατόπιν εἰς τάς Ἱεράς Μονάς, τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου καί τῆς Ἁγίας Σκέπης, ἀλλά δέν εἶναι πρέπον νά κουράζωμεν τούς ἀγαπητούς ἀναγνώστας ἐπί τοῦ παρόντος. Ὁ σκοπός τοῦ μικροῦ αὐτοῦ ἄρθρου εἶναι ἕν μικρόν μνημόσυνον, ἐπιτάφιος λόγος καί ἐγκώμιον εἰς τόν Ἅγιον ἡμῶν Γέροντα, τόν π. Ἐφραίμ καί μία πενιχρά ἔνδειξις τῆς ἀπείρου ἀγάπης μας διά τήν ἀπερίγραπτον καί ἀμέριστον προσφοράν του πρός ἅπαντας ἡμᾶς.
.            Συνεπῶς, ἡ προσφορά τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν καί τόν Ἑλληνισμόν εἶναι μοναδική (ἀπερίγραπτος) καί δι’ ἡμᾶς, τούς ἐγκαταλείψαντας τήν χώραν μας καί τά χωρία μας,  θεία εὐλογία καί ἐλπίς σωτηρίας. Ἅπαντες οἱ Ὀρθόδοξοι ἐδῶ ἀναγνωρίζουν τό μοναχικόν, τό καθιδρυτικόν (κτιτορικόν) καί πνευματικόν ἔργον τοῦ Ἁγίου Γέροντός μας καί ἐκτιμῶμεν τήν φωτοδότιδα εὐεργεσίαν του πρός ἡμᾶς καί δοξάζομεν τόν Θεόν διά τήν ἀγάπην Του πρός τά ἀπολωλότα πρόβατα, ὥστε ἀπέστειλε τόν π. Ἐφραίμ. Ὁ σεβάσμιος πατήρ ἡμῶν, ὁ Γέροντας Ἐφραίμ, ἦτο ὁ φορεύς τῆς Ἀληθοῦς γνώσεως τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας καί ἔθεσεν τήν σφραγῖδά του ἐπί πλήθους πιστῶν. Χάριν τῶν ἐν ζωῇ ἁγίων αὐτῶν πατέρων διατηρεῖται ἡ ζῶσα Παράδοσις τῆς ἡμῶν Ὀρθοδοξίας ἀνά τούς αἰῶνας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τήν Ἱστορικήν πραγματικότητα, τήν ἀναφαίρετον κληρονομίαν μας, ὡς Ἑλληνορθοδόξων˙ παρέχει δέ καί τήν ἐλπίδα τῆς ἡμῶν σωτηρίας. Πέραν ταύτης δέν ὑπάρει Πραγματική Ὀρθοδοξία καί βεβαίως, οὔτε ψυχική σωτηρία.
.            Τέλος, δέν εἶναι δυνατόν νά περιγράψω, διά τῶν πτωχῶν μου λέξεων τήν μεταλλαγήν καί τήν πνευματικήν ἀνάκαμψιν, τήν ὁποίαν ἐπέφερεν εἰς τήν ζωήν τῶν ἀδελφῶν μας καί εἰς ἐμέ προσωπικῶς, ἐδῶ εἰς τήν Ἀμερικήν ὁ Ἅγιος Γέροντάς μας. Ὀφείλομεν νά ἀκολουθῶμεν τάς νουθεσίας του, ὡς πρός τήν προσευχήν, τάς μετανοίας, τήν ἐξομολόγησιν, τήν συχνήν θείαν κοινωνίαν καί ἁπάσας τάς διδαχάς τοῦ πνευματικοῦ μας τούτου πατρός. Αἱ Ἱεραί Μοναί του, οἱ πατέρες καί αἱ μοναχαί θά ἐξακολουθήσουν νά παρέχουν τόν πλοῦτον, τόν ὁποῖον παρέλαβον ἀπό τόν ἅγιον Γέροντά των καί τά πνευματικά του τέκνα θά ἐξακολουθοῦν νά ἐνθυμῶνται καί νά ἀκολουθοῦν τά ἔργα του καί τά λόγια του καθ’ ὅλην τήν ζωήν των. Ἡ ἀγάπη μας διά τόν Γέροντά μας εἶναι ἀπεριόριστος καί εὐχόμεθα ὁλοψύχως,

Καλόν Παράδεισον καί Αἰωνία ἡ Μνήμη τοῦ πρώτου ἐν Ἀμερικῇ Ἕλληνος Ἁγίου.  

—————————————————————

[1] Λόγοι τῆς Παναγίας πρός τόν Ἀνθυπασπιστήν Νικόλαον Γκάτζαρον τήν 3ην Μαρτίου 1941. Ὅρα, Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου, «Ἡ Ἁγία Σκέπη: Ἡ Προστάτις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», Ἅγιος Ἀγαθάγγελος, Ἔτος Ν΄, Τεῦχος 295, Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2019, σ. 29.

[2] Ἡ πολυαγαπημένη μας αὐτή Μητέρα, ἡ Γερόντισσα Ταξιαρχία Α΄, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τόν Αὔγουστον τοῦ 1994.

[3] Ὅρα, Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου, Ὁ ἐν Ἀμερικῇ Μοναχισμός, Ἐκδόσεις ΤΗΝΟΣ, Ἀθῆναι 2001.

[4] Αἱ ἕτεραι Ἱεραί Μοναί εἶναι: Ἱερά Μονή Ἁγίων Ἀρχαγγέλων εἰς Kendalia, Texas. Ἱερά Μονή Παναγίας Βλαχερνῶν εἰς Williston, Florida. Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς Reddick, Florida. Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος εἰς Smith Creek, Michigan. Ἱερά Μονή Παναγίας Προυσιώτισσας εἰς Troy, North Carolina. Ἱερά Μονή Παναγίας Παμμακαρίστου εἰς Lawsonville,  North Carolina. Ἱερά Μονή Ἁγίου Νεκταρίου εἰς Roscoe, New York. Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος εἰς Harvard, Illinois. Ἱερά Μονή Ἁγίας Παρασκευῆς εἰς Washington, Texas. Ὅρα, http://www.holyprotectionmonastery.org/en/affiliatedmonasteries.html

[5] Τοῦτο εἶναι ἐμφανές εἰς ἅπαντας τούς Ὀρθοδόξους τῆς Ἀμερικῆς, ὄχι μόνον εἰς τούς Ἕλληνας. Οἱ μακράν τοῦ μοναχισμοῦ «ὀρθόδοξοι», ὅλοι προτεσταντίζουν καί οὐνιτίζουν. Διότι ἐρχόμενοι εἰς αὐτήν τήν χώραν, τό πρότυπόν των ἦσαν οἱ Προτεστάνται καί ὁ σκοπός των, ἡ ἀφομοίωσις πάντων: «Ἀμερικανοποίησις» (melting pat).

[6] Ἐάν ἀδελφοί μας ἀπολέσωμεν τήν ψυχήν μας μέ τόν ἐρχομόν μας εἰς τήν κοσμικήν καί ὑλιστικήν Ἀμερικήν, θά ἦτο καλύτερον νά εἴχωμεν παραμένει πτωχοί ξωμάχοι ἤ ψαράδες εἰς τά χωρία μας, ἀλλά νά ἔχωμεν σώσει τάς ψυχάς μας. Αὐτό μοῦ τό εἶχεν εἴπει ἕνας σεβάσμιος Πατέρας πρό τριάντα ἐτῶν˙ «παιδί μου δέν φοβᾶσαι νά μήν χάσῃς τήν ψυχήν σου ἐκεῖ εἰς τήν Ἀμερικήν;»

[7] Ἐπέμενε καί ἐνουθέτει τά πνευματικά του τέκνα εἰς τήν ἀδιάλειπτον προσευχήν, τήν «εὐχήν», ὡς ἔλεγεν: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν» καί «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς».

[8] Ὅρα, Γέροντος Ἐφραίμ, Καθηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου, Πατρικαί Νουθεσίαι, Ἔκδοσις Β΄, Ἔκδοσις: Ἱερά Μονή Φιλοθέου, Ἅγιον Ὄρος 1989.

,

Σχολιάστε

ΑΛΗΘΕΙΑ καὶ ΨΕΥΔΟΣ

Ἀλήθεια καί Ψεῦδος

ὑπό
Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Scranton

Α΄. Ἡ Γνῶσις τῆς Ἀληθείας

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή.» (Ἰωάν. ιδ΄, 6)

.                   Ἡ αὐθεντική γνῶσις εἶναι μία καί ἀπεκαλύφθη εἰς ἡμᾶς διά τοῦ Ἰδίου τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί αὕτη ἐστίν ἡ Προαιώνιος Ἀλήθεια. Τό Παλαιόν Ἰσραήλ ἐγνώριζε τήν Ἀλήθειαν, ἀλλ’ ἡ διεφθαρμένη ἡγεσία του ἀπέρριψε τόν φορέα τῆς Ἀληθείας καί μάλιστα Τόν κατεδίκασεν εἰς σταυρικόν θάνατον. Ὁ Ἑλληνισμός, θεία Προνοίᾳ, ἐπλησίασε τήν ἀλήθειαν διά τῶν ἠθικῶν φιλοσόφων του καί μέ τήν προετοιμασίαν ταύτην, ὁ λαός οὗτος κατέστη τό Νέον Ἰσραήλ, τό ἡγιασμένον γένος τῶν Ἑλληνορθοδόξων, τό ὁποῖον ἀπεδέχθη, υἱοθέτησεν, ἠσπάσθη καί διῃώνισε τήν Ἀποκαλυφθεῖσαν Ἀλήθειαν.
.                   Ἡ Αἰώνιος αὕτη Ἀλήθεια εἶναι τό θεμέλιον καί ἡ ἐλπίς εἰς τήν ζωήν τοῦ λαοῦ μας καί ἀσφαλῶς, τοῦ Ἔθνους μας ἡ προστασία. Οὐδεμία πρόσκαιρος εὐδαιμονία, φιλοσοφία, ἐπιστήμη, οἰκονομική ἀνάπτυξις, συμμαχία μέ τούς ἰσχυρούς τῆς γῆς θά ἠμπορέσῃ νά μᾶς ἀντικαταστήσῃ τήν Παραδοσιακήν μας Ἀλήθειαν καί νά μᾶς παρασύρῃ ἤ νά μᾶς ἐπιβάλλῃ τά ἰδικά της ψεύδη, τήν πλάνην εἰς τήν ὁποίαν ζῆ σήμερον ἡ πεπλανημένη ἀνθρωπότης. Ὁ λαός μας, παρ’ ὅλον ὅτι ἡ ἡγεσία του, πνευματική καί πολιτική, ἀπεστάτησεν, ὅπως αὕτη τοῦ Παλαιοῦ Ἰσραήλ, παραμένει πιστός εἰς τήν Ἀλήθειαν καί ἀπορρίπτει τά ψεύδη καί ἅπαντας τούς ἀκολούθους τοῦ ψεύδους.
.                   Ἡ Ἀλήθεια ἔγινεν ἀποδεκτή οὐχί ἀπό τόν περιούσιον λαόν τοῦ Παλαιοῦ Ἰσραήλ καί διά τοῦτο ἀπώλεσε τήν θείαν υἱοθεσίαν, ἀλλά ἀπό τούς Ἕλληνας, τούς ἐθνικούς. Ἡ Ἀλήθεια αὕτη ἔλαμψεν ὡς φῶς εἰς τόν λαόν μας καί τόν ὡδήγησεν εἰς τήν ἀληθινήν θεογνωσίαν τοῦ ἀναμενομένου «ἀγνώστου Θεοῦ», τήν Ἁγίαν Τριάδα. Ἐσχάτως, ὅμως, τά τελευταῖα ἑκατόν ἔτη, ὁ Νέος Περιούσιος λαός τοῦ Θεοῦ μέ τήν ἐσφαλμένην καθοδήγησιν τῶν ψευδο-πνευματικῶν του ἡγετῶν πορεύεται καί πάλιν ἐν σκοτίᾳ.

Β΄. Ἡ Ἐπιβολή τοῦ Ψεύδους

«Ἐξεχύθη ἐξουδένωσις ἐπ’ ἄρχοντας αὐτῶν, καί ἐπλάνησεν αὐτούς ἐν ἀβάτῳ καί οὐχ ὁδῷ.» [Ψαλμός ρς΄(106), 40]

.                   Οἱ πνευματικοί ἡγέται τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπεδέχθησαν τό ψεῦδος καί ἀποστατήσαντες ἀπό τήν Ἀλήθειαν κατέστησαν σχισματικοί καί πρότυπον πρός ἀποφυγήν, ἀπό ὅλα τά πνευματικά παιδιά τῆς μητρός Ἑλλάδος, τούς Ὀρθοδόξους λαούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς. Ἡ πλάνη αὕτη, τήν ὁποίαν υἱοθέτησαν καί προσπαθοῦν ἐπί ἑκατόν ἔτη νά πείσουν τόν ἑαυτόν των, ὅτι ἦτο ὀρθή ἡ ἐπιλογή των, τούς ὡδήγησεν καί εἰς ἄλλα σφάλματα, λόγῳ ἀπωλείας τῆς θείας Χάριτος˙ τούς κατέστησεν αἱρετικούς. Ὁ θεοσεβής λαός μας δέν φέρει καμμίαν εὐθύνην διά τάς ἐπιλογάς ταύτας τῶν ἡγετῶν του, ἀλλ’ ἔχει χάσει καί οὗτος τήν εἰρήνην, τήν ἐλπίδα καί τούς δεσμούς μέ τούς ἐν Χριστῷ Ὀρθοδόξους ἀδελφούς του τῶν ἄλλων ὁμοδόξων κρατῶν.
.                   Οἱ πολιτικοί ἡγέται τῆς χώρας συνῂνεσαν εἰς τήν πλάνην τῶν πνευματικῶν τοιούτων (εἰς πολλάς περιπτώσεις τήν ἐπέβαλλον διά τῆς Χωροφυλακῆς) καί ἀπό Ἕλληνες κατέστησαν ἀνθέλληνες, ἄθεοι καί ἀρκετοί ἀντίχριστοι.[1] Συνεμάχησαν μέ τούς ἐχθρούς τῆς Ἑλλάδος καί τούς πολεμίους τῆς Ὀρθοδοξίας. Τούς ἔπεισαν αἱ σκοτειναί δυνάμεις, αἱ καθοδηγοῦσαι τούς συμμάχους των, νά καταστρέψουν τόν Ἑλληνικόν πολιτισμόν, γλῶσσαν, ἤθη καί ἔθιμα, οἰκονομίαν, παιδείαν καί νά καταστήσουν τήν χώραν δεσμίαν εἰς τούς διεφθαρμένους διεθνεῖς ὀργανισμούς καί τάς ἑνώσεις ἐπιβολῆς τῆς παγκοσμιοποιήσεως, ὡς ἡ δούλη τῶν Illuminati Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις. Τό δέ χεῖρον πάντων ἦτο ἡ κατασκευή Μουσουλμανικοῦ τεμένους εἰς τό μέσον τῶν Ἀθηνῶν. Συνεπῶς, κατέστησαν οἱ ἀνθέλληνες οὗτοι ψευδο-πολιτικοί προδόται τῆς πατρίδος μας καί ἔχουν τό θράσος νά ἐφανίζωνται ὡς σωτῆρες τῆς χώρας, τήν ὁποίαν ἔχουν καταστήσει δούλην ἐν ἐλευθερίᾳ.
.                   Ἐπίσης, κατήργησαν τήν Κυριακήν ἀργίαν, τόν ἐκκλησιασμόν καί τήν διδασκαλίαν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τά σχολεῖά μας.[2] Κατ’ αὐτήν τήν ἡμέραν, κύριοι ἐπαΐοντες πολιτικοί, ἔγινεν ἡ ἀγγελία τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ πρός τήν Παρθένον Μαρίαν (ὁ Εὐαγγελισμός). Κατ’ αὐτήν τήν ἡμέραν ἔλαβε χώραν ἡ Γέννησις τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας ἀπό τήν Παρθένον (τά Χριστούγεννα). Κατ’ αὐτήν τήν ἡμέραν ἀνέστη ἐκ νεκρῶν ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός (τό Πάσχα). Κατ’ αὐτήν τήν ἡμέραν τοῦ Κυρίου, τήν Κυριακήν, μέλει νά λάβῃ χώραν ἡ κοινή Ἀνάστασις καί ἡ Δευτέρα Αὐτοῦ ἔλευσις (ἡ Δευτέρα Παρουσία). Ἡ πρώτη αὕτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος εἶναι συνεπῶς, ἔνδοξος, τιμία καί ἁγία.
.                   Ὡδήγησαν τόν λαόν μας ἀπό τήν ἀλήθειαν, τήν πίστιν, τήν παιδείαν του καί τήν ἀγάπην διά τήν πατρίδα του εἰς τό ψεῦδος, τήν πλάνην, τήν ἀδιαφορίαν, ἀκόμη καί εἰς τό μῖσος διά πᾶν Ἑλληνορθόδοξον. Μᾶς κατέστησαν ἀπό Περιούσιον Λαόν εἰς λαόν ἀπολωλότα. Τί μέγιστον κακόν καί τοῦτον! Ὁ σοφός Ἑλληνισμός, τό παγκόσμιον παράδειγμα πρός μίμησιν,[3] νά περιπέσῃ εἰς τήν ἄγνοιαν τῆς Δύσεως.[4] Κατέστημεν οἱ ἔσχατοι τοῦ πλανήτου μετά τήν ἔνταξίν μας εἰς τήν δούλην τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν καί ἐσχάτως, κατέστρεψαν οὗτοι καί τήν ὁμοιγένειάν μας[5] ὡς μοναδικοῦ λαοῦ, μέ τήν ἐπιβολήν τῶν ἑκατομμυρίων Μουσουλμάνων λαθρομεταναστῶν (λαθροεποικισμόν). Αἱ δουλοπρεπεῖς κυβερνήσεις τῆς Ἑλλάδος καί ἡ ἐπίσημος Ἐκκλησία της ἐμπλέκονται εἰς ἐπικινδύνους γεωπολιτικάς διαμάχας, τάς ὁποίας ἐπιβάλλει ἡ Ἀμερική καί ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις, ἀγνοοῦντες τήν Ἱστοριάν μας, τήν οὐδετερότητά μας καί τήν μόνην ἀποδεκτήν θέσιν μας, ἡ ὁποία εἶναι ὅτι εἴμεθα μέ τήν Ἀλήθειαν, τόν μοναδικόν Θεόν. Μέ τήν ἐπιπολαιότητά μας κατέστημεν συνεργοί εἰς τήν πλάνην τῶν πεπλανημένων καί συμμέτοχοι εἰς τάς παρανομίας των καί τά σχέδια τῆς ἀντιχρίστου Νέας Ἐποχῆς.

Γ΄. Ἐπίλογος

«Τό κύριο πρόβλημα τοῦ συγχρόνου κόσμου δέν εἶναι ἡ οἰκονομική κρίση, ἀλλά ἡ ἔξαρση τῆς ὑπερηφανίας.» (+Μοναχός Μωυσῆς Ἁγιορείτης)

.                   Οἱ ἄφρονες Ἑβραῖοι ἐτιμωρήθησαν διά τήν μή ἀποδοχήν τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ. Μήπως ἔχει φθάσει καί ἡ ἰδική μας σειρά, λόγῳ τῆς ἀποστασίας μας, τοῦ οἰκουμενισμοῦ μας καί τῆς θλιβεράς μας ἀναγνωρίσεως τῆς ψευδο-ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ὥστε νά ἀποριφθῶμεν ἀπό πάσας τάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας καί Πατριαρχεῖα ὡς σχισματικοί καί αἱρετικοί καί νά αὐτοκαταστραφῶμεν καί νά κινδυνεύωμεν νά ὑποταχθῶμεν, λόγῳ ἀπωλείας τῆς θείας Χάριτος;[6] Οἱ πιστοί, ὅμως, Χριστιανοί ἀντημείφθησαν καθ’ ὅλους τούς αἰῶνας καί τό αὐτό θά συμβῇ καί σήμερον. Θά πρέπει ἅπαντες νά παραμείνωμεν μακράν τῶν σχισματικῶν καί αἱρετικῶν˙ βεβαίως καί θά ὑπομείνωμεν τούς νέους διωγμούς, τάς ἐπιβουλάς τῆς ἀθέου πολιτείας, τήν προδοσίαν παντός ἱεροῦ καί ὁσίου ὑπό τῶν ἀνθελλήνων πολιτικῶν μας καί τήν ἄθεον κοσμικότητα, τήν ὁποίαν ἔχουν ἐπιβάλει εἰς τήν θεοσεβῆ πατρίδα μας. Μᾶς ἔκαναν, χωρίς τήν συναίνεσίν μας «Εὐρωπαίους»! Θά πρέπει νά ἀπορρίψωμεν τάς ἀποστασίας τῆς ἐπισήμου Ἐκκλησίας μας καί νά ἀποκηρύξωμεν τήν παναίρεσιν τοῦ οἰκουμενισμοῦ τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.
.                   Δυστυχῶς, σήμερον, λόγῳ τῆς ὑπεροψίας μας, ἔχομεν καταστῆ ἀποπομπαῖοι ἀπό ὅλους τούς Ὀρθοδόξους λαούς, τά πνευματικά μας τέκνα καί ὁ περίγελως τῆς αἱρετικῆς καί φιλοτούρκου Εὐρώπης. Αὕτη εἶναι πραγματική ἐθνική κατάπτωσις καί ἀπύθμενος ἐκκλησιαστική καί πολιτική κρίσις, τήν ὁποίαν ἐπέβαλλον οἱ κατευθυνόμενοι «ἡγέται» μας εἰς τήν Ἑλλάδα καί εἰς τόν ἁπανταχοῦ Ἑλληνισμόν. Ἡμεῖς ἐδιδάξαμεν τήν Ὀρθοδοξίαν καί τά πνευματικά μας τέκνα τήν διεφύλαξαν ἀμόλυντον. Ἡμεῖς, ὅμως, τήν παρεχαράξαμε καί ἐσχάτως κατέστημεν Προτεστάνται καί διά τοῦτο ὑπέστημεν τοῦ ἀποκλεισμοῦ καί ἐπίκειται ἡ ἀκοινωνησία μας ὑπό ὅλων τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων. Οἱ ψευδο-ἡγέται μας ἐπέλεξαν τήν ἀποστασίαν, τήν προδοσίαν καί τήν πτῶσίν των. Ἡμεῖς, παρά ταῦτα, ὁ ἁπλός θεόφρων Ἑλληνορθόδοξος λαός, δέν τούς ἀκολουθοῦμεν καί ἐπιλέγομεν τήν Παραδοσιακήν Ὀρθοδοξίαν καί την Μεγάλην Ἱστορικήν Ἑλλάδα.

[1] «Αὕτη δέ ἐστίν ἡ κρίσις, ὅτι τό φῶς ἐλήλυθεν εἰς τόν κόσμον, καί ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τό σκότος ἤ τό φῶς˙ ἦν γάρ πονηρά αὐτῶν τά ἔργα.»   Ἰωάν. γ΄, 19.

[2] «Ἄγγλος ἢ Γερμανὸς ἢ Γάλλος δύναται να εἶναι κοσμοπολίτης ἢ ἀναρχικὸς ἢ ἄθεος ἢ ὅτιδηποτε. Ἔκαμε τὸ πατριωτικὸν χρέος του, ἔκτισε μεγάλην πατρίδα. Τώρα εἶναι ἐλεύθερος νά ἐπαγγέλλεται, χάριν πολυτελείας, τὴν ἀπιστίαν καὶ τὴν ἀπαισιοδοξίαν. Ἀλλὰ Γραικύλος τῆς σήμερον, ὅστις θέλει νά κάμῃ δημοσία τὸν ἄθεον ἢ τὸν κοσμοπολίτην, ὁμοιάζει μὲ νᾶνον ἀνορθούμενον ἐπ’ ἄκρων ὀνύχων καὶ τανυόμενον νά φθάσῃ εἰς ὕψος καὶ φανῇ καὶ αὐτὸς γίγας. Τὸ ἑλληνικὸν ἔθνος, τὸ δοῦλον, ἀλλ’ οὐδὲν ἧττον καὶ τὸ ἐλεύθερον, ἔχει καὶ θὰ ἔχῃ διὰ παντὸς ἀνάγκην τῆς θρησκείας του.» ’Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.

[3] “Totum Graecorum est.” («Ὅλα εἶναι Ἑλληνικά, Ὅλα προέρχονται ἀπό τούς Ἕλληνες.»). [Marcus Tullius Cicero, (Κικέρων); 106 B.C.-43 B.C.]. “Greece was the cradle of liberty in which the earliest republics were rocked. We are the pupils of the great men, in all the principles of science, of morals, and of good government.” («Ἡ Ἑλλάς ὑπῆρξε τό ἀληθινό λύκνο τῆς ἐλευθερίας στό ὁποῖο σφυριλατήθηκαν οἱ πρῶτες πολιτεῖες. Ἐμεῖς εἴμαστε οἱ μαθητές αὐτῶν τῶν μεγάλων ἀνδρῶν, σέ ὅλες τίς ἀρχές τῆς ἐπιστήμης, τῆς ἠθικῆς καί τῆς καλῆς διακυβέρνησης.»). [Johann Christoph Friedrich von Schiller (Γερμανός φιλόσοφος καί ἱστορικός); 1759-1805].

[4] Εἶναι δυνατόν πραγματικοί ἡγέται νά ἐξαπατῶνται; Ὁ Χρυσόστομος Παπαδόπουλος μᾶς εἶπεν ὅτι ἐξηπατήθη ἀπό τόν Μελέτιον Μεταξάκην. Ὁ Ἱερώνυμος θά μᾶς εἴπῃ ὅτι ἐξηπατήθη ἀπό τόν Βαρθολομαῖον. (Sic). Ἱερώνυμος: «Θὰ τὸ σκεφθῶ μὲ ἔχουν μπλέξει».

orthodoxostypos.gr/%e1%bc%b1%ce%b5%cf%81%cf%8e%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%b8%e1%bd%b0-%cf%84%e1%bd%b8-%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%86%ce%b8%e1%bf%b6-%ce%bc%e1%bd%b2-%e1%bc%94%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%bc%cf%80/

[5] Τό ὁμοεθνές, ὅμαιμον, ὁμογενές, ὁμόθρησκον, ὁμόδοξον, ὁμόγλωσσον καί τό ὁμότροπον τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

[6] Ἡ Ρωσική Ἐκκλησία ἀπήντησεν ὡς ἑξῆς εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος: «Διακόπτουμε τό Μνημόσυνο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν σέ περίπτωση πού μνημονεύσει ἀρχηγό σχισματικῶν».

orthodoxostypos.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c%cf%80%cf%84%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%bd%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b9%ce%b5%cf%80%ce%b9/

 

Σχολιάστε

FROM THE OLD “HOLY ROMAN EMPIRE” TO ITS ANABIOSIS WITH THE ILLUMINATI’S “CREATURE” THE EUROPEAN UNION -2

From the Old “Holy Roman Empire” to its Anabiosis
with the Illuminati’s “Creature” the European Union
(Part II)

by
Dr. John N. Kallianiotis
University of Scranton

FROM THE OLD “HOLY ROMAN EMPIRE” TO ITS ANABIOSIS WITH THE ILLUMINATI’S “CREATURE” THE EUROPEAN UNION -1

«Οἱ γάρ κατ’ ἐκεῖνον τόν χρόνον τήν πόλιν διοικοῦντες κατεστήσαντο πολιτείαν οὐκ ὀνόματι μέν τῷ κοινοτάτῳ καί πραοτάτῳ προσαγορευομένην, ἐπί δέ τῶν πράξεων οὐ τοιαύτην τοῖς ἐντυγχάνουσι φαινομένην, οὐδ’ ἦ τοῦτον τόν τρόπον ἐπαίδευσε τούς πολίτας ὥσθ’ ἡγεῖσθαι τήν ἀκολασίαν δημοκρατίαν, τήν δέ παρανομίαν ἐλευθερίαν, τήν δέ παρρησίαν ἰσονομίαν, τήν δ’ ἐξουσίαν τοῦ ταῦτα ποιεῖν εὐδαιμονίαν, ἀλλά μισοῦσα καί κολάζουσα τούς τοιούτους βελτίους καί σωφρονεστέρους ἅπαντας τούς πολίτας ἐποίησεν.» (Ἰσοκράτης, 436 π. Χ. – 338 π. Χ.)

Α΄. Introduction

The great crisis of Western civilization was a political, economic, social, spiritual, and cultural crisis all in one. The first overt manifestation came with the breakdown in international relations culminating in the First World War, although the symptoms had been building for at least half a century and more accurate since 1789 with the shameful French revolution and its aftereffects persist to the present day. The period of actual collapse lasted less than two decades, from 1914 to 1933. This war disrupted normal social life all over Europe. Reconstruction proved to be no simple matter. The difficulties experienced in all nations; as a result of this destructive war were the currency disorders[1] and the first postwar depression in 1920-1921, partially revealed the extent of the damage to the economic mechanism. Also, disastrous hyperinflations were created in Germany and in many other European nations and later the worldwide depression from 1929 to 1933 that was generated in the U.S. The 20th century began in an atmosphere of optimism, but continued with World War I (1914)[2] and the Bolsheviks revolution imposed on Orthodox Russia (1917) by some anti-Christian German-Jews[3] and brought radical changes in Europe. The catastrophic fake liberalism of the 19th century caused all these problems in the 20th one and efforts started to create international organizations. The creation of the League of Nations (the predecessor of the United Nations) took place on January 10, 1920, where independent nation-states, without surrendering their sovereignty,[4] might work in concert for the maintenance of peace and social progress.

After the destructive World War I and II, European imperialism and colonialism started declining. Nationalism and patriotism became the new idea globally, which upset the world planners; but, they had anticipated it and had created the international institutions and passed specific legislation to impel their plan. In 1948 Jews with the help of Britain and the United States proclaimed the State of Israel and made Chaim Weizmann president and David Ben-Gurion premier.[5] The Zionism movement started in the beginning of 20th century by a Jew, Theodor Herzl (1860-1904), in Austria and was “successful”. Also, the barbarism of Englishmen is old and big towards all the nations and people, Irishmen (IRA),[6] Cypriots (EOKA)[7] and others, but they are over protecting[8] towards Jews and Turks. Their policies towards EU are pro-American and anti-European.[9] The barbarism and criminality of the arrogant Germans against their fellow Europeans is unique in human history.[10] Their hatred against Greece and Hellenes is immense because their haughtiness does not allow them to hear that another country (the small Hellas) is first in everything.[11]

Then, when World War II ended in 1945, the prospects for Western Europe appeared dim. Millions of people had been killed,[12] and property damage had been immense. But, there was hope in God and His Mother (Panagia) because people had a very strong Christian faith. Beneath the ruins, however, there lay the potential for a spectacular economic recovery and a strengthening for their sovereignty of all European nations, but the bankers had in their mind the loans (debts) required for the reconstruction. Of course, the globalists did not abandon their plan to control Europe after the war and in 1957, they came up with their old pseudo-economic “innovation” of the Common Market. The Illuminati were behind of all these destructions to terrorize Europeans and impose on them a European control and soon a global control. This economic recovery came in 1960s and 1970s; but, spiritually and socially Europe has taken a negative trend since that period. With the movement towards European integration, the members’ autarky and national sovereignties have been negatively effaced; thus, the future for European nations and their citizens seems uncertain.[13]

Β΄. The Bloodstained Twentieth Century

 On June 28, 1914, the final crisis began at Sarajevo, the capital of the Austrian province of Bosnia (at that time). A south Slav, Gavrilo Princip (1895-1918), assassinated Archduke Francis Ferdinand (1863-1914), the heir to the Austrian throne, and his wife.[14] Austria declared war against Serbia on July 28, 1914. Germany was encouraging Austria to move against Serbia, independent of the risk of a general war. (Sic). Russia was determined to back Serbia. On July 30, 1914, Tsar Nicholas II ordered a general mobilization of his armies. Germany declared war on Russia on August 1, 1914. On August 3, 1914, Germany declared war on France. German troops invaded Belgium on August 3, 1914. Great Britain responded by declaring war on Germany on August 4, 1914. All these have led to the outbreak of the First World War. As the Germans advanced in Belgium, the British Expeditionary Force was sent to France. On September 5, 1914, the Germans crossed the Marne River at a point about twelve miles from Paris. The Battle of the Marne ended with the French turning back the German threat to Paris.[15] On March 15, 1917, Tsar Nicholas II asked President Woodrow Wilson for asylum, but he denied it and Nicholas and his family was murdered on July 17, 1918[16] by the Jew Yakov M. Yurovksy during the non-Russian Bolshevik revolution, which started on October 25, 1917.[17] The imposition of communism to the Orthodox Christian Russia was a fabrication by German-Jews (ἡ πληγή τοῦ πλανήτου);[18] Russians were not, are not, and will never become communists, due to their superior value system[19] that received from the Byzantine (Medieval Greek) Empire (Ρωμανία) and preserved it. These German (Jewish) criminal actions against west Europe and Russia are very suspicious, due to its cooperation with the Jews. The worst combination (διασταύρωσις). (Sic).

Unfortunately, for Europe and Europeans, the Rothschild family was directly involved in the Russian Revolution.[20] In 1785, Mayer and his family moved to a larger house, at 148 Judengasse;[21] a five story house known as “The Green Shield”, which they shared with the Schiff family; a “distinguished” rabbinical family. In 1866, Jacob Schiff moved to New York. In 1867, he joined the Budge, Schiff & Company, and in 1875 he leaded the Kuhn, Loeb & Co (and married Solomon Loeb’s daughter). He then directed many important corporations, including: the National City Bank of New York, Equitable Life Assurance Society, Wells Fargo & Company, and the Union Pacific Railroad. (Sic). On December 7, 1895, Lenin was arrested for plotting against Tsar Alexander III and was then imprisoned and later exiled to Eastern Siberia. At exile’s end in 1900, Lenin travelled Russia, Munich, Prague, Vienna, Manchester and finally London; where he co-founded the newspaper Iskra (“Spark”, Σπινθήρ). Leon Trotsky was also arrested in 1898 and also sent to exile to Siberia in 1900. In 1902, he escaped from exile and also moved to London, were he wrote for the Iskra newspaper; where he met Lenin. Then, Trotsky travelled to New York, where in 1917 he got $20 million dollars from Jacob Schiff.[22] It is also believed that along with Schiff’s $20 million, he also received money from: Sir George Buchanan, the Warburgs, the Rockefellers, the partners of J.P. Morgan (with at least $1 million), Olaf Aschberg (of the Nye Bank of Stockholm, Sweden), the Rhine Westphalian Syndicate, a financier named Jovotovsky (whose daughter later married Leon Trotsky), William Boyce Thompson (a director of Chase National Bank who contributed $1 million), and Albert H. Wiggin (President of Chase National Bank). According to Jacob Schiff’s grandson, and as it is shown in a report on file with the State Department, Jacob Schiff (longtime associate of the Rothschilds) not only financed the Communist Revolution in Russia, he also bankrolled the first five year plan for Stalin through his firm, Kuhn Loeb and Co. Schiff spent millions to overthrow the Tsar. He was sending money to Russia long after the true character of the Bolsheviks was known to the world. Schiff raised $10 million, supposedly for Jewish war relief in Russia, but later events revealed it to be a good business investment.[23]

 After all these German (Jewish) “achievements”, in March 1918, the Germans launched a massive offensive in France in a final effort to win the war. The British rushed in reinforcements, and some 2 million American troops, commanded by General John J. “Black Jack” Pershing (1860-1948) began to arrive in France. In April 1918, the Allies established a unified command, headed by Ferdinand Foch (1851-1929), a French general. In mid-July 1918, the French, British, and American armies began a counterattack that marked the beginning of the long offensive that ended the war. The Germans began to retreat along a broad front. On August 8, 1918, the Black Day of the German Army, British tanks scored a major breakthrough near Amiens. On September 30, 1918, they signed an armistice. Turkey capitulated to the Allies on October 30, 1918, and Austria gave up on November 3, 1918. The armistice with Germany was signed on November 11, 1918. World War I resulted in the loss of 10 million military and civilian lives.[24] Another 20 million were wounded. There is a serious social and humane problem, here, with these controlled blood-dripping European (German or just the Illuminati) politicians! How can we trust them now with the creation of this artificial union, which has destroyed the sovereignty of the individual member-nations?

Despite its name, World War I was primarily a European conflict, fought over European issues; but, Illuminati’s objective was to “unite” (occupy) Europe and to terrorize the entire world. The Allies of World War I included, first, the nations of the Triple Entente: France, Russia, and Great Britain; Serbia was also numbered among the Allies. Italy, Rumania, and Greece ultimately supported the Allied cause, as did the United States and Japan. Although the Japanese had no interests at stake in Europe, they hoped to acquire Germany’s concessions in China,[25] as well as the German-held islands in the North Pacific. The Central Powers, Germany and Austria-Hungary, won the support of Bulgaria and the Ottoman Empire.[26] (sic). On the western front, the fighting in France quickly became stalemated between the invading Germans and the French and British defenders. On the eastern front, the Russians did relatively well against the armies of the Austro-Hungarian empire. By the end of 1916, however, the Germans had effectively ended Russia’s ability to resist although the Russians did not conclude a formal peace treaty with the Central Powers until March 1918.[27] Germany’s campaign of unrestricted submarine warfare against Great Britain brought the United States into the war on the Allied side in April 1917.[28] American participation in the war provided the French and British with what they most needed: manpower. In the summer of 1918, Allied offensives broke the stalemate in France. The Germans were forced to retreat, and the fighting ended with the signing of an armistice in November 1918. The task of making the final peace settlement was in the hands of the Paris Peace Conference, which met in 1919-1920.[29] The statesmen who met in this Conference faced many problems and produced an imperfect settlement.[30] World War I cost tens of millions of lives and did immense physical damage. Also, this war brought the collapse of the German, Austro-Hungarian, the Orthodox Russian, and Ottoman empires.

Also, following World War I, the liberal politicians, who ruled Italy offered few solutions to the nation’s difficult economic and social problems. Benito Mussolini (1883-1945), the leader of the new Fascist movement, took advantage of the country’s mounting chaos to force his way into the premiership. In 1919, Mussolini resumed his turbulent role in Italian politics. In May 1921, Mussolini and thirty-four of his followers won election to the Chamber of Deputies. On October 30, 1922, King Victor Emmanuel III appointed Mussolini to the premiership, after a huge demonstration in the capital, Rome. Once in office, he moved quickly to establish his dictatorship and organized a Fascist party militia, the Black Shirts (squadristi, μελανοχίτωνες), who terrorized socialists, trade unionists, and other opponents. Mussolini’s dream was to establish Italian dominance in the Mediterranean area, thereby creating a modern version of the Roman Empire,[31] but his policy was a record of failure. In 1923, the Italians bombarded and occupied the Greek island of Corfu. Negotiations resulted in a Greek agreement to pay Italy an indemnity, and the Italians withdrew from Corfu.[32] (Sic).

Later, using a combination of effective propaganda, intimidation, and fraud, the Fascists polled 65 percent of the votes in the April 1924 election, winning 375 seats in the Chamber of Deputies (out of 535).[33] Mussolini now formed a new cabinet, composed entirely of Fascists. The Fascists now had solid control of both houses of parliament. The secret police, OVRA, cracked down on political opponents of the Fascist regime. Economically, Italy strove to achieve economic self-sufficiency (autarky), but it was impossible. The Fascist regime sponsored huge public works projects and unemployment was reduced. The production of hydroelectric power was increased substantially. Italy continued to import much of its food. They appreciated the lira and their exports declined.[34] Then, despite Mussolini’s promises, Fascism failed to provide economic prosperity for Italy. Negotiations with Yugoslavia led to a 1924 agreement providing for the Italian annexation of Fiume. In 1926, Italy establishes a protectorate over Muslim Albania. In February 1929 with the Lateran Accord, Italy recognized Vatican City as an independent and sovereign state ruled by the pope.[35] The extreme nationalism of the Fascists expressed itself in a build-up of Italy’s armed forces. In foreign affairs, Mussolini’s bellicose policy ultimately led him into an alliance with Adolf Hitler, the German dictator. As it was mentioned above, Mussolini’s dream was to establish Italian dominance in the Mediterranean area, which he termed “mare nostrum” (our sea), thereby creating a modern version of the forgotten Roman Empire after 17 centuries from its disappearance. Italy also moved to form what amounted to an association of nations discontented with the post-World War I peace settlement, signing treaties with Hungary in 1927 and Austria in 1930 and drawing Bulgaria into Italy’s orbit through the 1930 marriage of an Italian princess to King Boris (1918-1943).[36] Mussolini invaded Greece (October 28, 1940), but he was defeated by the Greek patriots who were defended their homeland with incomparable heroism and with the support of the Holy Protection (Ἁγία Σκέπη).[37] Italy’s failures in the open, unjustified, and unfair World War II brought the collapse of the Fascist dictatorship, the death of Mussolini, and national ruin.[38]

In addition, during the early 1920s, the new German republic survived threats from both regimes the left and the right, as well as a catastrophic hyperinflation in November 1923; the mark stood at 4.2 trillion to the dollar.[39] Germany entered the League of Nations in 1926. Later in the decade, however, the Weimar Republic began to enjoy a degree of political stability, as well as economic prosperity. The Great Depression of the early 1930s proved the Weimar Republic’s undoing and no further reparations payments (ἀποζημιώσεις) were made after 1931. During 1930, banks failed, foreign trade declined, factories closed, and millions of workers became unemployed. As the German economy spiraled downward, the Nazi leader Adolf Hitler won increasing support. Central to Hitler’s thought were his notions of race. He believed in the racial superiority of the Germanic peoples (the Aryan race) and in the inferiority of other races. Hitler also advocated the Pan-German ideology that was popular among many Austrian extremists. Pan-Germanism held the view that all Germans should be united in a single state. In the elections of July 1932, the Nazis emerged as the largest party, polling 37% of the vote and winning 230 seats in the Reichstag. On January 30, 1933, President Hindenburg named Hitler to the chancellorship, with Papen as vice chancellor. After taking office as chancellor, Hitler moved quickly outmaneuvered Papen and the conservative nationalists and established his dictatorship. The Nazis stepped up their harassment of their political opponents, and the March 5, 1933 election was held in an atmosphere of fear and intimidation. Polling 44% of the votes, the Nazis wan 288 seats in the Reichstag. With the support of their Conservative nationalist allies, who held 52 seats, the Nazis controlled a majority of the 647-member Reichstag. The Nazi majority was even more substantial, since none of the 81 Communist deputies were allowed to take their seats.[40] Opposition political parties were eliminated, the free trade unions were abolished, and Germany became a police state.[41]

On March 23, 1933, all independent institutions were subordinated to the authority of Hitler and the Nazi Party. In January 1934, the Reichsrat, the upper house of the parliament, was abolished. On June 30, 1934, Hitler carried out a purge that took the lives of a number of dissident Nazi leaders and other opponents. The influence of Himmler’s SS, which provided the executioners for the purge, increased. Himmler also controlled the Gestapo, the secret police created by the Nazis. Following the death of President Hindenburg on August 2, 1934, Hitler abolished the office of president and assumed the president’s powers. Now, Hitler was in control over Germany’s armed forces. In 1933, the Nazis began a campaign diverted against Jews, who controlled the German economy since 1750.[42] The campaign against the Jews was intensified following the adoption of the Nuremberg Laws of 1935. In 1938, a Jew assassinated a German diplomat in Paris. Then, the Crystal Night (a campaign of violence) started, which led to the Holocaust of World War II.[43] Also, the Nazis attempted to subordinate the Christian churches to their control.[44]  Both Protestant and Catholic leaders sought to avoid direct confrontations with the Nazi regime.[45] The Nazi economic policy was protesting the property and profits of the capitalists. They required the economy to serve the interests of state. Hitler succeeded in reducing unemployment by initiating public works projects, including the construction of superhighways (autobahns), and established the Labor Service to provide jobs for young workers, who could not find employment in the private sector. In 1936, the Four Year Plan was launched with the purpose of promoting economic self-sufficiency and of mobilizing the economy for war.[46]

 Γ΄. Towards the Beginning of the Last Century

Following World War I, both Great Britain and France confronted serious economic problems, which became even more intense during the depression decade of the 1930s. But, this war had been an exhausting experience, both physical and psychological, for Great Britain. The war had been costly in human losses and in economic and financial terms, as well. The national debt had increased by about 1,000%.[47] Nevertheless, both the British and the French maintained their democratic political systems. For Great Britain, the prolonged economic crisis was particularly serious, as the British failed to regain their once dominant position in world trade. The most significant political development in Great Britain was the decline of the Liberal Party and the emergence of Labor as one of the major parties in the British two-party system. This political shift served to make the Conservatives the predominant party for most of the interwar years. However, Great Britain failed to produce leaders of great stature. This is common in the entire West because leaders are completely controlled (masons) by the dark powers; actually, they are followers (pseudo-leaders). The British also confronted imperial problems, as demands for independence mounted in Ireland, Egypt, and India, and the dominions called for greater rights of self-government and reduction of exploitation.

For France, World War I had been a devastating experience. Of the 8 million men mobilized, some 1.4 million had been killed, while over 3 million more had been wounded. France had also suffered immense physical destruction. During the 1920s, the French economy made a better recovery than that of Great Britain, but the world depression of the 1930s hit France particularly hard. The political instability that had characterized the French Third Republic since its founding in 1870 became more serious following World War I. In early 1920s, the National Bloc [Aristide Briand (1862-1932) and Raymond Poincare (1860-1934)] pursued a hard line toward Germany. In May 1924, a Coalition of Socialists and radicals, the Left Cartel (Cartel des Gauches), won the election for the Chamber of Deputies. The government’s financial problems were immense and inflation was also high. Cabinet instability became worse than usual, and from April 1925 to June 1926, there were six cabinets.[48] Also, from December 1932 to February 1934, five weak cabinets, all headed by Radicals, attempted to govern the country.[49] The Popular Front (a Coalition of Radicals, Socialists, and Communists) won a majority in the Chamber of Deputies in the May 1936 and carried out a number of reforms. Labor unions won the right to collective bargaining, and wages were increased by about 12%. The 40-hour workweek and paid vacations for workers were established and lasted until 2009 for the entire Europe, when the controlled Troika pushed EU back to dark ages. Compulsory arbitration of labor-management disputes was instituted. The Bank of France was nationalized, as was some of the armaments industry.[50] The French search for security in the face of a possible German resurgence established a new system of alliances, signing treaties with Belgium in 1920 and Poland in 1921. The French signed alliances with Czechoslovakia in 1924, Rumania in 1926, and Yugoslavia in 1927. Unfortunately, France lacked outstanding leaders and it was deeply divided on the eve of World War II.[51] This phenomenon continues even today, due to the continuing control of the country by the dark powers.[52]

Unfortunately, this dreadful 20th century continued with totalitarianism that covered all attempts at social organization, in which all the resources of the society were devoted. Communism in Russia constituted the most comprehensive and systematic of all the attempts to reconstruct society in the period between the wars.[53] Benito Mussolini (1883-1945) as Italy’s prime minister demanded and obtained from the cowed parliament a year’s grant of dictatorial power. His philosophy was Fascism, an amorphous blend of ideas from a variety of sources, including Hegel, Croce, Nietzsche, Sorel, Pareto, and other “idealist” writers.[54] “Fascism glorified the use of force, upheld war as the noblest human activity, denounced liberalism, democracy, socialism, and individualism, treated material well-being with disdain, and regarded human inequalities as not only inevitable but desirable.”[55]

As it was mentioned above, Hitler in Germany (1933) was able to form a new government and Nazi ascension accelerated. He reorganized civil service, dismissing more than a quarter of its officials, especially those in the higher posts, and replaced them with his own trusted lieutenants. Also, he tidied up the political scene by abolishing all political parties. Within less than a year after coming to power, Hitler had succeeded in making himself almost complete master of the nation’s Nazi ideology, which drew heavily on the romanticism of the early 19th century, on the racism of such writers as H.S. Chamberlain, and on the anti-rationalism and nihilism of some late 19th and early 20th century pseudo-“philosophers”.[56] The Nazi notion of a “master race” fitted well with Nietzsche’s concept of a “superman”,[57] who was not bound by ordinary conventions of law and morality.

But, thirteen years later, charging that the World War I allies were not willing to treat Germany as an equal, Hitler withdrew Germany from both the League of Nations and the Geneva Disarmament Conference in October 1933. In October 1935, Italy invaded Ethiopia and by May 1936, the Italians had completed their conquest of Ethiopia. Anglo-French opposition to Italy’s aggression in Ethiopia had enraged Mussolini and encouraged him to draw closer to Hitler. In March 1936, Hitler took a chance by moving his troops into the Rhineland.[58] In July 1936, a civil war broke out in Spain, marking culmination of several years of unrest in the country. General Francisco Franco (1892-1975) soon emerged as the leader of the rebels, who were known as the Nationalists. In October 1936, Germany and Italy proclaimed the formation of the Rome-Berlin Axis. In November 1936, Germany and Japan signed an agreement known as the Anti-Comintern Pact. Italy joined the Anti-Comintern Pact in November 1937, thereby bringing the Rome-Berlin-Tokyo Axis into being. The outbreak of war in September 1939 marked the end of what has been called “the twenty years’ truce” (ἐκεχειρία). In Asia, Japan continued to harbor aggressive designs on China. Nevertheless, when war came, it came as the result of the deliberate aggression of the Axis powers, Germany, Italy, and Japan.[59]

In early 1938, Hitler moved against Austria. On March 13, 1938, the German annexation (Anschluss) of Austria was proclaimed. On September 12, 1938, Hitler demanded the right of self-determination for the Sudeten Germans (located along the Czechoslovak border with Germany) and threatened intervention in Czechoslovakia. The following day, Henlein (the leader of the pro-Nazi Sudeten German party) called for the German annexation of the Sudetenland.[60] During the Munich Conference, convened on September 29, 1938, Great Britain (Neville Chamberlain) and France faced the choice of either sacrificing Czechoslovakia or risking war. As they did lately; they sacrificed Greece instead of risking the euro. Unfortunately, they decided to sacrifice Czechoslovakia without consulting the leaders of that country. In mid-March 1939, Hitler destroyed what was left of Czechoslovakia. Abandoning the policy of appeasement (κατευνασμός), Great Britain and France now pledged to come to the aid of Poland in the event of a German attack.[61]

On April 7, 1939, the Italians invaded Albania and soon conquered the country and flounder Albanians allied with them. In May 1939, Italy and Germany signed a full military alliance, which Mussolini dubbed the Pact of Steel. On September 1, 1939, Germany invaded Poland. Two days later, on September 3, Great Britain and France fulfilled their guarantees of Poland and declared war on Germany. The Second World War had begun and the Illuminati were very happy for their success, but their next step was to involve the U.S. in this war.[62] In accordance with a pact (the August 23, 1939 Hitler-Stalin Nonaggression Pact) with Hitler, Stalin invaded Poland from the east on September 17, 1939. At the end of the month, the Germans and Soviets partitioned Poland.[63] On November 30, 1939 the Soviet Union began the Winter War against Finland. In the Spring of 1940, the Soviets annexed the Baltic States (Estonia, Latvia, and Lithuania). They also forced Rumania to cede the province of Bessarabia.[64]

In the meantime, France had built the Maginot Line, a line of fortifications along its frontier with Germany, and hoped to be able to repulse a German attack.[65] On April 9, 1940, the Germans invaded Denmark and Norway. On May 10, 1940, Winston Churchill (1874-1965) became prime minister of England and in March 1940, Paul Reynaud (1878-1966) had replaced Edouard Daladier as France’s premier. On May 10, 1940, Germans overran Luxembourg and invaded the Netherlands and Belgium. On June 5, 1940, the Battle of France began. On June 10, 1940, Italy entered the war and torpedoed the Greek warship “Elli” (Ἔλλη) at the seaport of Tinos Island on August 15, 1940.[66] On June 14, the Germans took Paris. France’s new government, headed by Marshal Henri Philippe Petain (1856-1951), signed an armistice with the Germans on June 22, 1940. On the eve of the French surrender, General Charles de Gaulle (1890-1970) went to London, where he established the Free French Movement, a government-in-exile committed to continuing the war.[67]

Further, in spite of the clear portents in the months and years preceding, the outbreak of the war in September 1939, found the democracies tragically unprepared militarily, economically, and psychologically. The dictatorships had for several years been engaged in a deliberate military and economic build-up. In September 1940, Italy invaded Egypt from their colony in Libya. The British drove the invaders back. Mussolini also invaded Greece[68] (on October 28, 1940) from Albania and the Greek army drove the invaders back, threatening to drive the Italians into the sea.[69] The superior Italian army was defeated by the poor militarily, but rich in virtues and values heroic Greek defenders of their ancestors and descendants land. To save Mussolini, in April 1941 the Germans overran Yugoslavia and in late April 1941, Hitler attacked Greece from the north (“Metaxa line” in Macedonia) and the battle of the bunkers by the Greek heroes in Macedonia kept them there for 40 days, a longer than expected time.[70] After that time, Germans entered Greece. The seaport of Piraeus was severely bombed from the German war planes (“stoukas”).[71] Hitler turned, the same year (June 22, 1941), against the Soviet Union, forcing Russia into an alliance with the western powers. On December 6, 1941, Soviet forces led by Marshal Georgi Zhukov (1896-1974) counterattacked and drove the Germans back. In the Spring of 1942, the Germans launched a new offensive directed toward two objectives: the oil-rich Caucasus,[72] lying between the Black and the Caspian Seas, and the city of Stalingrad on the Volga River. In early 1943, the remnants of the German Sixth Army surrendered in Russia.[73]

In April 1941, Field Marshal Erwin Rommel’s troops and their Italian allies renewed the attack pushing the British back into Egypt. By summer 1942, Rommel had reached El Alamein, about 60 miles west of Alexandria, posing a serious threat to the Suez Canal. In late October 1942, Field Marshal Bernard Montgomery’s (1887-1976) British Eight Army counterattacked, facing Rommel’s forces to retreat.[74] On November 8, 1942, Anglo-American forces, commanded by General Dwight D. Eisenhower (1890-1969), defeated the Germans and Italians and in May 1943, the remaining 250,000 Axis defenders surrendered in Tunisia.[75] The invasion of Sicily by the Allies in July 1943 was followed by the Italians’ overthrow of Mussolini the same month. The new Italian government surrendered on September 3, 1943. The Allies did not take Rome until June 4, 1944, only two days before the invasion of Normandy. On this D day, June 6, 1944, American, British, and Canadian forces commanded by General Eisenhower opened the Second Front in France. Operation Overlord, the invasion of Normandy, was the largest amphibious operation in history.[76] By 1944, Allied bombing did heavy damage to Germany’s cities and economy. On July 20, 1944, German military and civilian opponents of the Nazi tyranny attempted to kill Hitler. The Fuhrer survived and ordered vicious reprisals against his would-be assassins. Following the liberation of Paris on August 25, 1944, Allied troops pushed into the Low Countries and toward the Rhine River frontier between Germany and France. Gradually the Allies forced the Axis Powers back into their homelands.

On the eastern front, by mid-September 1944, the Red Army had advanced to a line running through the Baltic States to Bulgaria. Germany’s allies, Finland, Rumania, and Bulgaria, had dropped out of the war.[77] In mid-January 1945, the Soviets took Warsaw. The Red Army’s advance continued, halting temporarily, when it reached the Oder River about 40 miles from Berlin during the first days of February 1945. In February 1945, Roosevelt, Churchill, and Stalin met at Yalta in the Soviet Crimea in the most important of the wartime conferences. During this conference, agreement was reached on voting procedures in the Security Council of the new United Nations organization,[78] with each of the Security Council’s five permanent members (the United States, Great Britain, the Soviet Union, France, and China) to have a veto.[79] In early March 1945, American troops captured the last remaining intact bridge across the Rhine at Remagen. Allied forces were now pouring into Germany. American and Soviet forces met on the Elbe on April 25, 1945, while on the eastern front, the Red Army moved through Hungary and into Austria, seizing Vienna on April 13, 1945. At the end of April 1945, Germany’s armies in Italy surrendered. The war in Italy lasted until the spring of 1945, ending only a few days before the final German surrender. Italian partisans seized Mussoloni, murdering him on April 28, 1945. The Red Army entered Berlin on April 19, 1945, and Adolf Hitler committed suicide in his bunker beneath the city on April 30, 1945. His successor, Grand Admiral Karl Doenitz (1891-1980), surrendered to the Allies on May 7, 1945. Following Germany’s defeat in May 1945, the Americans, British, Soviets, and French took control of their occupation zones. The Illuminati succeeded to terrorize Europeans twice in the same century and at the same time to accomplish their objective, the creation of the European Union, the prototype of their planed globalization, which was their dream since 70 A.D., when they rejected the Revealed Truth[80] and Roman dispersed them to all over the world.[81]

Furthermore, during the battles of Iwo and Okinawa (from February to April 1945), Japanese Kamikaze (suicide) pilots crashed their planes into American ships causing serious losses.[82] World War II ended in Europe in May 1945, with the complete and unconditional surrender of Germany, and in the Pacific in September of 1945 with a similar surrender of Japan. The culmination of the offensive came on August 6, 1945, when an American bomber dropped the first atomic bomb on the city of Hiroshima,[83] with disastrous results. Three days later, the Americans dropped a second atomic bomb on the city of Nagasaki, with similar lethal results. The following day, Emperor Hirohito (1926-1989) decided that Japan had no choice than to surrender. He set one condition: He must be permitted to keep his throne.[84] The formal surrender documents were signed on September 2, 1945, on board the American battleship Missouri anchored in Tokyo Bay. The Second World War had ended. In December 2008, Japan acknowledged that World War II POWs were put to work in a mine owned by Prime Minister Aso’s family.[85]

 Δ΄. Conclusion: The Creation of the EU

In summary, the First World War was a European war, the Second World War was truly a relatively global conflict, and they are planning, now, the Third World War, which will be absolutely global.[86] During the first years, from 1939 (Germany invaded Poland, conquered Denmark and Norway, overrun the Netherlands, Belgium, and Luxembourg, the German Luftwaffe begins the Battle of Britain; the Italians invaded Greece and Egypt; the Germans sent Rommel’s Afrika Korps to North Africa, the Germans overrun Yugoslavia and Greece, after 40 days of resistance by the Greeks, Germany invaded the Soviet Union; and the Japanese attacked Pearl Harbor)[87] to 1942 (the Japanese took the Philippines and advanced into Southeast Asia), the Axis powers (Germany, Italy, and Japan) won a series of impressive victories in Europe, North Africa, Asia, and the Pacific. Then, the tide began to turn as the Allies, led by the United States, Great Britain, and the Soviet Union, pushed forward to victory. In 1944, the western Allies launched the invasion of Normandy and in 1945, Roosevelt, Churchill, and Stalin met at Yalta in the Russian Crimea in the most important of the wartime conferences. On August 6, 1945, the first atomic bomb was dropped by Americans [Harry S. Truman; April 12, 1945-January 20, 1953][88] on Hiroshima and on August 9, 1945, a second atomic bomb hit Nagasaki. The following day, Emperor Hirohito (1926-1989) decided to surrender Japan. This Second World War had far-reaching consequences. In Europe, the temporary defeat of Germany created a power vacuum in Central Europe that made possible a great westward expansion of the communist Soviet power. The growth of Soviet power, in turn, evoked an American (actually, a dark powers’) response. The result was the dreadful Cold War, which is torturing the world forever because the Illuminati of America preserves it with all their means.[89] In Asia, the defeat of Japan led to an increase of American influence, power, and responsibility in the western Pacific and East Asia.[90] Throughout Asia, and in Africa, as well, the war helped intensify nationalist movements (patriotism), thereby hastening the disintegration of Europe’s empires, but globalization started to be aggressive with the new idea of European integration. Also, the World War II brought many technological developments, especially the destructive atomic bomb, which presented future generations with the specter of mass annihilation.[91] These destructive technologies are continued to be improved and their next war (WWIII)[92] will be much more catastrophic for humans and especially, for the Orthodox nations.[93] After this last war, they will be in complete control of the poor remaining people. (Sic).

The “Holy Roman Empire’s” suspicious revival to impose the will of “theirs” (the dark powers) started again in 1957 (including as founding members the region it had in the 8th century A.D.), which has restricted the independence, the sovereignty, and has diluted the identity of so many European nations that are not the illusionist Franks or the German conquerors and share completely different values and beliefs; and above all, they do not want to be part of this controlled “New Empire”, the prototype of the “Global Empire” (the global slavery of humanity). The grandiose plan (pushed by communists, liberals, globalists, anti-Christians, and other enemies of Europe) is, now, to expend this Christian “European Union” to the allodox Asians (Turkey and Israel),[94] and soon to other continents. Obviously, after 62 years of procedures, a non-European anti-Christ plan was imposed on the previous Christian Europeans. They made them, first, heretics and masons and then, it was easier to trap their leaders without referenda to EU.

Then, following World War II, the idea of this suspicious economic integration was promoted in Western Europe. Who were these people and what was their ultimate objective of this experiment is still unknown (explicitly).[95] The world is waiting to see the conclusion of this union of nations, peoples, cultures, dogmas, histories, economies, politics, and civilizations.[96] The majority of Europeans are very skeptical and anxious for the future of their continent and of their nations.[97] The recent European Parliament elections (May 26, 2019)[98] showed the opposition of Europeans towards globalization and their love for their countries (nationalism and patriotism). In 1950, Jean Monnet (1888-1979)[99] convinced Premier Robert Schuman (1886-1963)[100] to support a plan for the integration of the coal and steel industries of France and West Germany. Negotiations on the Schuman Plan led to the establishment in 1951 of the European Coal and Steel Community (ECSC). The ECSC included France, West Germany, Italy, Belgium, the Netherlands, and Luxembourg. The success of the ECSC helped advance an even bolder proposal developed by Monnet. On March 25, 1957, the leaders of these six members of the ECSC signed the Treaty of Rome establishing the European Economic Community (EEC), known as the Common Market. The members of this Common Market committed themselves to eliminate trade barriers and to promote free movement of capital and labor, to abolish borders and reached, today, to abolish the sovereignty from their member-nations and to dilute European civilization with the millions of illegal (mostly Muslims) immigrants.

Thus, the Common Market treaty took effect on January 1, 1958 and on July 1, 1968, all tariffs between member-nations were completely eliminated; several years earlier than the date originally foreseen. In 1961, Britain signified its willingness to enter the Common Market if certain conditions could be met, but in January 1963, president de Gaulle of France in effect vetoed Britain’s membership, an action he repeated in 1967 and 1969. The accession of Britain, Ireland, and Denmark took effect on January 1, 1973. Orthodox Greece acceded to the Community on January 1, 1981, without a referendum,[101] and Spain and Portugal on January 1, 1986. On January 1, 1995, the EU-12 became EU-15, with the accession of Austria, Finland, and Sweden.[102] On May 1, 2004 ten new members joined the Union: Poland, Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Estonia, Latvia, Lithuania, Cyprus, and Malta. Lately, on January 1, 2007, Romania and Bulgaria became EU members. And on January 1, 2013, in the middle of the Euro-zone crisis, Croatia joint the EU, reaching the implausible number of EU-28. More than half a dozen ignorant nations are waiting for their acceptance to the Union. But, on June 23, 2016, a referendum took place in England with the question to leave the EU and the membership has not yet fallen to EU-27 because EU does not allow England to leave.[103]

Of course, what was obvious in EU was the accelerated pace of change, with some pseudo-subsidies and mostly by borrowing money, scientific and technological progress, infrastructures, privatizations (expropriation and confiscation of the national wealth), etc., which have affected negatively Greece and its debt, too, were taking place; but nothing positive happened on the social, moral, educational or spiritual side of Europeans. Exactly the opposite happened, deterioration and retrogression of all the domestic and indigenous value systems were imposed by European immoral laws and perversions on the member-nations.[104] The increasing influence of the controlled United States in world affairs, especially after the fall of communism, notably in the two world wars and the Korean War, is very drastic to Europe. American (Illuminati and Hollywood) methods,[105] fashions, music, language, politics, economics, education, American slang expressions (catchwords), technology, culture, property taxes, oppression, overconsumption and waste, credit and debit cards, patterns of behavior began to be imitated by the apery in Europe. The Americanization of the European society is obvious[106] and globalization is doing “very well” except for the people on whom it has been applied; they have started seeing its absurd effects.[107] The latest crisis (2008-2019) revealed the objective of this union of the dark powers on specific nations, like Greece that they cannot forgive her people to be the chosen people of God.

Consequently, it was obvious from those days that in the near future European generations, especially the civilizers of the world, the Orthodox Hellenes, would face many problems, due to integration and globalization. Some of the questions were the followings: Are they going to retain their freedom? Are they going to retain their basic Hellenic-Christian values? Are they going to retain their seven thousand years old civilization and identity? Are they going to retain their homogeneity? Are the European allies going to help Greece when the barbarians from the East (the NATO member, Turkey) will invade Greece? The past History says, NO!.. Non-Christian, oriental “values” had started having a significant influence on Western and Greek civilization with the laws that were imposed by the Illuminati on all nations. Oriental and pagan religions have influenced religious thought and expression in the contemporary secular and liberal West. The creation of a new non-European and non-Orthodox civilization and value system, which would affect negatively mostly Greece, might be a matter of a few decades or one generation because of the uncontrolled illegal migration (mostly, anti-Christian Muslims, jihadists and practicing sharia law) and cultural imperialism. These socialist, centrist,[108] and communist[109] puppet governments in Greece the last forty years have destroyed the Hellenic traditional civilization and they have to be voted out from the Greek Parliament. The latest trend towards a “global civilization” (actually global subculture) has destroyed all civilizations. These cultural, religious, and social mixtures have posed a serious threat to the future of the true human civilization.[110] Revelation and Truth are the biggest enemies of this current cultural assimilation, human amalgamation (due to illegal migration and open borders), exaltation of lie, and individuals’ apostasy. Greece has to be in union with Russia and all the other Orthodox nations. Historical memory requires Greeks to be in readiness, in repentance, in prayer and to honor their national heroes and martyrs, who have enlightened the past, so the nation can continue its existence in the hostile, atheist and in a completely different future world.

 

 

[1] This currency disorder is present many times in the last and in the current century because central banks are not public (national) institutions. Lately, we saw an overvalue euro and its negative effects on European economies, but authorities did not do something to alleviate these burdens from the poor Euro-zone citizens and to affect positively their employment and recovery from the 2008-2018 debt crises. See, John N. Kallianiotis, The European Union and its Debt Crises: The Deception of the Greeks, New York, N.Y.: Nova Science Publishers, 2018.

[2] The casualties were: 10 million dead and 20 million wounded. See, Davies (1998).

[3] “The mass slaughter and chaos of the First World War, and the revolutionary upheavals that swept Europe in 1917-1918, brought an end not only to the ancient Romanov dynasty in Russia, but to an entire continental social order. Swept away as well was the Hohenzollern dynasty in Germany, with its stable constitutional monarchy, and the ancient Habsburg dynasty of Austria-Hungary with its multinational central European empire. Europe’s leading states shared not only the same Christian and Western cultural foundations, but most of the continent’s reigning monarchs were related by blood. England’s King George was, through his mother, a first cousin of Tsar Nicholas, and, through his father, a first cousin of Empress Alexandra. Germany’s Kaiser Wilhelm was a first cousin of the German-born Alexandra, and a distant cousin of Nicholas.” See, http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_weber.html. But, the dark powers were against royalties because they were Christians and they ousted them; so now, the control of the corrupted politicians that they support to take the power, became easier and through them, they can manipulate entire nations. See also, Ἀρχιμανδρίτου Χαραλάμπους Δ. Βασιλοπούλου, Τά Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών, Ἐκδόσεις «Ὀρθοδόξου Τύπου», Ἀθῆναι, 2000.

[4] Unfortunately, this sovereignty was lost completely and forever with the creation of the EU and worst of all with the imposition of the EMU. The international organizations are all controlled by the dark powers, for this reason, they have all failed. They cannot satisfy the purpose of their establishment. What a pity!…

[5] See, Ignatius Kapnisis, The Messiah and His Enemies, Thessaloniki, Greece, 1991, p. 36, for Ben-Gurion’s plans for the world during his political campaign on January 16, 1962. What impudence and intimidation! In December 2017, President Trump recognized Jerusalem as the capital of Israel, which caused an enormous uprising of all Arabs, even Turks. See, http://www.breitbart.com/national-security/2017/12/10/10-dec-17-world-view-protests-fizzle-3-days-after-trumps-jerusalem-announcement-was-universally-condemned/ . Also,

https://www.sott.net/article/370524-Armageddon-World-Reacts-to-Trumps-Jerusalem-Decision-Hamas-Fatah-Hezbollah-Warn-of-New-Intifada

[6] Twenty two provinces constitute a uniform and independent Ireland, while six provinces of the North Ireland remain under occupation, part of England, even today.

[7] See, Stavros Karkaletsis, e-grammes.gr, May 13, 2007.

[8] Also, “they (Englishmen) hold umbrellas, when it is raining in the United States”.

[9] This was proved with their referendum to exit the EU. The referendum, took place on June 23, 2016 in the UK and Gibraltar to gauge support for the country either remaining a member of, or leaving, the EU. The referendum resulted in 51.9% of voters voting in favor of leaving the EU. http://www.reuters.com/article/us-britain-brexit-poll/disorderly-brexit-chances-25-percent-uk-economy-to-slow-further-idUSKCN1BC53Y . This was a positive democratic action by Prime Minister David Cameron. See, http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887

But, the country is still under Brussels’ control, after three years from the referendum.

[10] See, “List of wars involving Germany”, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_involving_Germany

[11] See, “Germany rejects new Greek demand for war reparations”. https://finance.yahoo.com/news/germany-rejects-greek-demand-war-reparations-115629036.html . See also, Dr. Gary K. Busch, “Germany and the EU’s continuing war against Greece”, Published on May 30, 2017, https://limacharlienews.com/europe/germany-greece-greek-crisis/

[12] World War II was the deadliest military conflict in human history in absolute terms of total casualties. Over 60 million people were killed, which was about 3% of the 1940 world population (est. 2.3 billion). World War II fatality statistics vary, with estimates of total deaths ranging from 50 million to more than 80 million. The higher figure of over 80 million includes deaths from war-related disease and famine. Civilians killed totaled 50 to 55 million, including 19 to 28 million from war-related disease and famine. Military deaths from all causes totaled 21 to 25 million, including deaths in captivity of about 5 million prisoners of war. Recent historical scholarship has shed new light on the topic of Second World War casualties. Research in Russia has caused a revision of estimates of Soviet WW2 fatalities. According to Russian government figures, USSR losses within postwar borders now stand at 26.6 million, including 8.5 million due to war related famine and disease. In August 2009 the Polish Institute of National Remembrance (IPN) researchers estimated Poland’s dead at between 5.6 and 5.8 million. Historian Rüdiger Overmans of the Military History Research Office (Germany) published a study in 2000 that estimated the German military dead and missing at 5.3 million, including 900,000 men conscripted from outside of Germany’s 1937 borders, in Austria, and in east-central Europe. The People’s Republic of China puts its war dead at 20 million, while the Japanese government puts its casualties due to the war at 3.1 million. Greece in percentage had the most casualties compared to the other nations because it has the war, the famine, the German executions of the entire population of Greek villages, and the communist war from 1945 to 1949. Now, we see that they talking again that we are overpopulated, which means that they plan to reduce the population. Evil (demonic) minds!

[13] See, Viault, B. S. (1990). Modern European History. New York, U.S.A.: McGraw-Hill, Inc. , pp. 517-529. See also, Νίκου Τζιόπα, «Σχέδιον Διάλυσης τῶν Ἐθνῶν τῆς Εὐρώπης», «http://www.e-grammes.gr/%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82

[14] See, Viault (1990, p. 382).

[15] See, Viault (1990, p. 388).

[16] The Russian Imperial Romanov family (Tsar Nicholas II, his wife Tsarina Alexandra and their five children Olga, Tatiana, Maria, Anastasia, and Alexei) and all those who chose to accompany them into imprisonment—notably Eugene Botkin, Anna Demidova, Alexei Trupp and Ivan Kharitonov, according to the conclusion of the investigator Sokolov, were shot and bayoneted to death in Yekaterinburg on the night of 16–17 July 1918. See, Execution of the Romanov family , https://en.wikipedia.org/wiki/Execution_of_the_Romanov_family . Further, The canonization of the Romanovs was the elevation to sainthood of the last Imperial Family of RussiaTsar Nicholas II, his wife Tsarina Alexandra, and their five children Olga, Tatiana, Maria, Anastasia, and Alexei – by the Russian Orthodox Church. The site of their execution is now beneath the altar of the Church on Blood. They are variously designated as new martyrs by the Russian Orthodox Church Abroad and as passion bearers by the church inside Russia. https://en.wikipedia.org/wiki/Canonization_of_the_Romanovs

[17] See, http://www.heritage.org/initiatives/first-principles/primary-sources/woodrow-wilsons-war-message-to-congress . Also, http://www.history.com/topics/russian-revolution . See further, “Most of the leading Communists who took control of Russia in 1917-20 were Jews.” http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_weber.html . Furthermore, http://www.csun.edu/~kaddison/kraus.htm .

[18] Jews played a decisive role in the infant Bolshevik regime, effectively dominating the Soviet government during its early years. With the notable exception of Lenin (Vladimir Ulyanov, ¼ Jewish), most of the leading Communists, who took control of Russia in 1917-20 were Jews. Leon Trotsky (Lev Bronstein) headed the Red Army and, for a time, was chief of Soviet foreign affairs. Yakov Sverdlov (Solomon) was both the Bolshevik party’s executive secretary and (as chairman of the Central Executive Committee) head of the Soviet government. Grigori Zinoviev (Radomyslsky) headed the Communist International (Comintern), the central agency for spreading revolution in foreign countries. Other prominent Jews included press commissar Karl Radek (Sobelsohn), foreign affairs commissar Maxim Litvinov (Wallach), Lev Kamenev (Rosenfeld) and Moisei Uritsky. Lenin himself was of mostly Russian and Kalmuck ancestry, but he was also one-quarter Jewish. His maternal grandfather, Israel (Alexander) Blank, was a Ukrainian Jew. Lenin had little regard for his own countrymen. He once remarked, “An intelligent Russian is almost always a Jew or someone with Jewish blood in his veins.” In the Communist seizure of power in Russia, the Jewish role was probably critical. Two weeks prior to the Bolshevik “October Revolution” of 1917, Lenin convened a top secret meeting in St. Petersburg (Petrograd) at which the key leaders of the Bolshevik party’s Central Committee made the fateful decision to seize power in a violent takeover. Of the twelve persons, who took part in this decisive gathering, there were four Russians (including Lenin), one Georgian (Stalin), one Pole (Dzerzhinsky), and six Jews. To direct the takeover, a seven-man “Political Bureau” was chosen. It consisted of two Russians (Lenin and Bubnov), one Georgian (Stalin), and four Jews (Trotsky, Sokolnikov, Zinoviev, and Kamenev). Meanwhile, the Petersburg (Petrograd) Soviet (whose chairman was Trotsky) established an 18-member “Military Revolutionary Committee” to actually carry out the seizure of power. It included eight (or nine) Russians, one Ukrainian, one Pole, one Caucasian, and six Jews. Finally, to supervise the organization of the uprising, the Bolshevik Central Committee established a five-man “Revolutionary Military Center” as the Party’s operations command. It consisted of one Russian (Bubnov), one Georgian (Stalin), one Pole (Dzerzhinsky), and two Jews (Sverdlov and Uritsky). Winston Churchill, for one, warned in an article published in the February 8, 1920, issue of the London Illustrated Sunday Herald that Bolshevism is a “worldwide conspiracy for the overthrow of civilization and for the reconstitution of society on the basis of arrested development, of envious malevolence, and impossible equality.” The eminent British political leader and historian went on to write: “There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution by these international and for the most part atheistical [ἀντιχρίστους] Jews. It is certainly a very great one; it probably outweighs all others. With the notable exception of Lenin [only ¼ Jew], the majority of the leading figures are Jews. Moreover, the principal inspiration and driving power comes from the Jewish leaders. Thus Tchitcherin, a pure Russian, is eclipsed by his nominal subordinate, Litvinoff, and the influence of Russians like Bukharin or Lunacharski cannot be compared with the power of Trotsky, or of Zinovieff, the Dictator of the Red Citadel (Petrograd), or of Krassin or Radek — all Jews. In the Soviet institutions the predominance of Jews is even more astonishing. And the prominent, if not indeed the principal, part in the system of terrorism applied by the Extraordinary Commissions for Combatting Counter-Revolution [the Cheka] has been taken by Jews, and in some notable cases by Jewesses. Needless to say, the most intense passions of revenge have been excited in the breasts of the Russian people.” Also, David R. Francis, United States ambassador in Russia, warned in a January 1918 dispatch to Washington: “The Bolshevik leaders here, most of whom are Jews and 90 percent of whom are returned exiles, care little for Russia or any other country but are internationalists and they are trying to start a worldwide social revolution.” Further, the Netherlands’ ambassador in Russia, Oudendyke, made much the same point a few months later: “Unless Bolshevism is nipped in the bud immediately, it is bound to spread in one form or another over Europe and the whole world as it is organized and worked by Jews who have no nationality, and whose one object is to destroy for their own ends the existing order of things.” “The Bolshevik Revolution”, declared a leading American Jewish community paper in 1920, “was largely the product of Jewish thinking, Jewish discontent, Jewish effort to reconstruct.” Lenin’s first Politburo was dominated by men of Jewish origins. Under Lenin, Jews became involved in all aspects of the Revolution, including its dirtiest work. Furthermore, historian Salo Baron has noted that an immensely disproportionate number of Jews joined the new Bolshevik secret police, the Cheka and many of those who fell afoul of the Cheka would be shot by Jewish investigators. The collective leadership that emerged in Lenin’s dying days was headed by the Jew Zinoviev, a loquacious, mean-spirited, curly-haired Adonis whose vanity knew no bounds. “Anyone who had the misfortune to fall into the hands of the Cheka”, wrote Jewish historian Leonard Schapiro, “stood a very good chance of finding himself confronted with, and possibly shot by, a Jewish investigator.” In Ukraine, “Jews made up nearly 80 percent of the rank-and-file Cheka agents”, reports W. Bruce Lincoln, an American professor of Russian history. (Beginning as the Cheka, or Vecheka) the Soviet secret police was later known as the GPU, OGPU, NKVD, MVD and KGB.) In light of all this, it should not be surprising that Yakov M. Yurovksy, the leader of the Bolshevik squad that carried out the murder of the Tsar and his family, was Jewish, as was Sverdlov, the Soviet chief who co-signed Lenin’s execution order. See, http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_weber.html . See also, Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου, «Ἡ Τρέχουσα Ἑλληνική Κρίσις ἐστίν Ἔργον τῶν Δημιουργῶν τῶν Δυτικῶν Ἐπαναστάσεων τοῦ Παρελθόντος», Απολογητικά, February 19, 2017, pp. 1-17.

http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2017/02/i.html

[19] See, “A true leader protector of the Orthodox Christian Faith around the world”. http://www.bing.com/videos/search?q=putin+in+church+for+christmas&view=detail&mid=707A1093D5166187223C707A1093D5166187223C&FORM=VIRE

[20] See, The Judeo-Masonic Conspiracy (How the bankers took over the World). https://judeo-masonic.blogspot.com/2010/02/lenin-in-bolshevist-headquarters-in.html

[21] The Frankfurter Judengasse (“Jews’ Lane” in German) was the Jewish ghetto of Frankfurt and one of the earliest ghettos in Germany. It existed from 1462 until 1811 and was home to Germany’s largest Jewish community in early modern times.

[22] Schiff may well have been the power behind “Zionism” and the eventual creation of Israel. Many scholars accept that. However, Schiff also created Bolshevism, or this is what we are now learning, and fed Russia into half a century of murder and suffering. Schiff also created, now wait for it, Hitler and Nazi Germany. His inheritors now control it all, not just Trump; he is just the icing on the cake. See, Gordon Duff with Ian Greenhalgh, Blockbuster: Jacob Schiff, the Jewish Father of Hitler and the Holocaust? https://www.veteranstoday.com/2018/07/19/blockbuster-jacob-schiff-the-jewish-father-of-hitler-and-the-holocaust/ . His globalist ancestor, Adam Schiff causes serious problems in today’s American politics. See, https://thehill.com/capital-living/23788-the-darker-side-of-rep-adam-schiff . Also,

https://jacobinmag.com/2018/02/adam-schiff-russia-intervention-raytheon-parsons

[23] Arsene de Goulevitch, an important White Russian General, wrote: “The main purveyors of funds for the revolution, however, were neither the crackpot Russian millionaires nor the armed bandits of Lenin. The ‘real’ money primarily came from certain British and American circles which for a long time past had lent their support to the Russian revolutionary cause. . . . The important part played by the wealthy [Jew] “American” banker Jacob Schiff in the events in Russia, though as yet only partially revealed, is no longer a secret.” See, http://judeo-masonic.blogspot.com/2010/02/lenin-in-bolshevist-headquarters-in.html . These are the people that created the Cold War against the Orthodox Russians and they preserve it with all their means. See, Eric Zuesse, “How the US Created the Cold War”, https://www.strategic-culture.org/news/2019/05/29/how-us-created-cold-war/ . See also, Robert Bridge, “ ‘Make Russia Prostrate Again’ Is the Only Thing US Democrats and Republicans Can Agree on”, https://www.strategic-culture.org/news/2019/06/12/make-russia-prostrate-again-is-the-only-thing-us-democrats-and-republicans-can-agree-on/   How the Cold War

[24] See, Davies, N. (1998), Europe: A History, New York, N.Y., U.S.A.: Harper Perennial, p. 1328.

[25] But, at the same time, Japanese had adopted the “great” German philosophy of nihilism. Nihilism derives its name from the Latin root nihil, meaning nothing, that which does not exist. This same root is found in the verb “annihilate”: to bring to nothing, to destroy completely. Nihilism is the belief which: labels all values as worthless, therefore, nothing can be known or communicated; associates itself with extreme pessimism and a radical skepticism, having no loyalties. The German philosopher, Friedrich Nietzsche (1844-1900), is most often associated with nihilism. In Will to Power [notes 1883-1888], he writes, “Every belief, every considering something true, is necessarily false because there is simply no true world.” For Nietzsche, there is no objective order or structure in the world except what we give it. See, https://www.allaboutphilosophy.org/nihilism.htm . See also, “Is Nihilism the Latest Trend Among Millennials?”, https://medium.com/the-quasi-luddite/is-nihilism-the-latest-trend-among-millennials-18c8ff1f45b1

[26] These Mongolians visitors of History in Asia Minor, the barbarian Muslim Turks, are always supported by Germans. Now, this cruel tribe has started to make drills at the Cypriot Exclusive Economic Zone (EEZ). TV News ANTENNA, June 15, 2019. See, https://theduran.com/erdogans-energy-ambitions-target-cyprus-natural-gas-reserves-video/ . Also, http://www.financialmirror.com/news-details.php?nid=37111 . Further,

https://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Turks-begin-gas-exploration-risk-feud-with-Cyprus-Israel

[27] See, Did the Germans purposefully arrange to send Lenin to Russia to start a revolution? https://history.stackexchange.com/questions/14608/did-the-germans-purposefully-arrange-to-send-lenin-to-russia-to-start-a-revoluti

[28] See, https://www.enotes.com/homework-help/why-did-united-states-enter-world-war-400883

[29] See, Viault (1990, pp. 386-401). In January 1918, President Wilson had presented his proposals for a peace based on principles of justice. In his Fourteen Points, he called for open diplomacy, freedom of the seas, free trade, and a reduction of armaments, and he urged self-determination for the subject peoples of the German, Austro-Hungarian, and Ottoman empires. Wilson, also, endorsed the creation of “a general association of nations” (the League of Nations). While Wilson sought to promote what he had earlier termed a “peace without victory”, Clemenceau was determined to gain security for France against a possible future resurgence of German power. In addition, the French premier demanded substantial reparations from Germany to pay for the reconstruction of war-ravaged northern France. Lloyd George hoped to restore a continental balance of power so that Great Britain could devote its attention to its empire, while Orlando’s primary objective was to gain as much territory as possible for Italy. See, Viault (1990, p. 395). The worst action that President Wilson undertook during his presidency was the one that he denied asylum to Czar Nicholas II and his family and they were murdered by the Jewish-Bolsheviks. Another bad thing was that he made the Federal Reserve Bank a private institution (controlled by a few bankers) instead of a public one for the citizens of the U.S. Woodrow Wilson signed the 1913 Federal Reserve Act. A few years later he wrote: “I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is controlled by its system of credit. Our system of credit is concentrated. The growth of the nation, therefore, and all our activities are in the hands of a few men. We have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated Governments in the civilized world no longer a Government by free opinion, no longer a Government by conviction and the vote of the majority, but a Government by the opinion and duress of a small group of dominant men.” (Woodrow Wilson). Then, imagine what is going on today; everything is under the control of these 13 bankers. For this reason President Donald Trump is not allowed to do anything. They (the dark powers) rule the country since 1776. We hope president Trump to be reelected in 2020 and “drain the swamp” of the Illuminati in Washington. See, Fox News, Orlando, Florida, June 19, 2019.

[30] Delegates representing some 32 nations attended. The main decisions, however, were made by the Council of Four: President Woodrow Wilson (1856-1924) of the United States, Premier Georges Clemenceau (1841-1929) of France, Prime Minister Lloyd George (1863-1945) of Great Britain, and Premier Vittorio Orlando (1860-1952) of Italy. Neither Germany nor Soviet Russia was represented. For Wilson, the most important issue at the Paris Peace Conference was the creation of the League of Nations. See, Viault (1990, pp. 395 and 399).

[31] Now, we have the sultan Recep Tayyip Erdoğan, who wants to establish dominance in East Mediterranean and the Aegean Sea and he wants to create a new Ottoman Empire (Sic). His future may be similar as Mussolini’s one on April 28, 1945. See, The Madness of Turkey’s ‘Sultan’ Erdogan, https://www.thedailybeast.com/the-madness-of-turkeys-sultan-erdogan  See also, “Erdogan is not a benevolent sultan of old, he’s a monster that must be stopped”, https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5432450,00.html

[32] See, Viault (1990, p. 431).

[33] A Socialist deputy, Giacomo Matteotti (1885-1924) challenged the legitimacy of the Fascist majority and on June 10, 1924, he was murdered by a group of Fascists. See, Viault (1990, p. 426).

[34] See, Viault (1990, pp. 427-428).

[35] See, Viault (1990, p. 430). This independent state, as heretic, is causing many problems to Orthodox Christians, today, because its objective is spiritual globalization (ecumenism).

[36] See, Viault (1990, p. 431).

[37] See, Kallianiotis, John N. (2017), «Ἡ τῶν Ρωμηῶν Ἁγία Σκέπη», krufo-scholio, October 12, pp. 1-11. http://krufo-sxoleio.blogspot.com/2017/10/blog-post_84.html

[38] See, Viault (1990, pp. 421-431).

[39] The exchange rate was 4,200,000,000,000 DM/$. See, Viault (1990, p. 438). The inflation rate in Germany in 1923 was 4,000,000,000,000 % P.A. and in Hungary in 1946 was 5,000,000,000,000,000 % per annum. See, Spencer, M. H. (1986), Contemporary Macroeconomics, Sixth Edition, New York, N.Y.: Worth Publishers, Inc., p. 120.

[40] See, Viault (1990, p. 446).

[41] See, Viault (1990, pp. 433-450).

[42] See, William Guy Carr, Pawns in the Game, Chapter Three, “The Men Who Caused the French Revolution 1789”, http://www.yamaguchy.com/library/carr/pawns_03.html. Also,

http://jesus-is-savior.com/Evils%20in%20Government/pawns_in_the_game.htm. Further, “The Judeo-Masonic

Conspiracy”, http://judeo-masonic.blogspot.com/

[43] See, Viault (1990, p. 448).

[44] See, Viault (1990, p. 449).

[45] They did not do the same in Yugoslavia, where the Catholic church (Ustaše) in collaboration with the Nazis killed 500,000 Christian Orthodox Serbians. See, https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II_persecution_of_Serbs . Also, During the Axis occupation of Albania (1943–1944), the Albanian collaborationist organization Balli Kombëtar with Nazi German support mounted a major offensive in southern Albania (Northern Epirus) with devastating results: over 200 Greek populated towns and villages were burned down or destroyed, 2,000 ethnic Greeks were killed, 5,000 imprisoned and 2,000 forced to concentration camps. Moreover, 30,000 people had to flee to nearby Greece during and after this period. See, http://military.wikia.com/wiki/List_of_ethnic_cleansings . Albanians are doing the same even today, by taking the properties of Greeks in North Epirus. See, https://smarkos.blogspot.com/2017/04/the-issue-of-northern-epirus-was.html . Also, http://everything.explained.today/Northern_Epirus/ . Further,

https://steemit.com/history/@giosou/north-epirusboreia-ipeiros-open-wound . Furthermore, “Albania Defends

Confiscating, Selling Properties of Ethnic Greeks”, https://www.thenationalherald.com/223460/albania-defends-confiscating-selling-properties-of-ethnic-greeks/ . Muslim Turkey has become a very good ally to the Muslim Albania and has built a very large military naval base in Albania. See, “Turkey gets a naval base in Albania”, https://defence.pk/pdf/threads/turkey-gets-a-naval-base-in-albania.60500/

[46] See, Viault (1990, p. 449).

[47] The objective of the lenders (the well-known usurious bankers), which was to maximize their interest income by increasing the debt of the nations; it had been fulfilled by financing both the adversary camps.

[48] See, Viault (1990, p. 461).

[49] See, Viault (1990, p. 462). This radicalism has been imposed to France since the French Revolution of 1789 by the Illuminati, who murdered King Louis Auguste XVI and Queen Marie Antoinette. See, William Guy Carr, Pawns in the game, Chapter Three. http://www.yamaguchy.com/library/carr/pawns_03.html .

[50] See, Viault (1990, p. 465).

[51] See, Viault (1990, pp. 453-464).

[52] The current French President, Emmanuel Macron, is a “child” of Rothschild, too.

[53] But, it failed loudly in 1990, as an extreme and atheist system that it is. Then, the other extreme one, capitalism started monopolizing the global economic system until its even more sensational end will be constructed (after its first major problems during the global financial crisis, which created in 2007-2017), thus to leave the environment empty and this vacancy will be seized by the future catastrophic system of our civilization, the globalization, which is prepared since the 19th century and even since the 17th (with the British Revolution) in Europe by Non-Europeans (the dark powers) with its ultimate objective to bring anti-christ as the world leader.

[54] The Russian author Solzhenitsyn (Nobel 1970) has said that “where there is no God, everything is allowed” and this was the environment in Europe at the time and unfortunately, continues up to our times (2019).

[55] See, Blum, J., Cameron, R. & Barnes, T. G. (1970). The European World: A History, (Second Edition), Boston,

U.S.A.: Little, Brown and Company, p. 934.

[56] All these philosophies are subjective ideas of the fallen man, who is directed by the enemy of humans. The results of these philosophies are obvious today in our world, which is in a deep crisis. See, Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, Ἀόρατος Πόλεμος, ΣΤ΄ Ἔκδοσις, Ἐκδόσεις Νεκτάριος Παναγόπουλος, Ἀθῆναι, 2001.

[57] This freak is United States’, today, prototype for being one of the heroes to young children. Then, the trend is obvious; negative slope, descent.

[58] See, Viault (1990, p. 472).

[59] See, Viault (1990, pp. 466-477).

[60] See, Viault (1990, p. 474).

[61] See, Viault (1990, p. 476).

[62] See, “It’s True: International Jew Bankers Were Behind WWII”, http://incogman.net/2011/07/international-jew-bankers-behind-wwii/comment-page-1/. See also, https://www.warhistoryonline.com/world-war-ii/hidden-ulithi-naval-base.html

[63] See, Viault (1990, p. 481).

[64] See, Viault (1990, p. 482).

[65] Greece has done the same with the Metaxas Line in Macedonia, her northern borders.

[66] August 15th is the Dormition (Κοίμησις τῆς Θεοτόκου or Assumption) of Virgin Mary (Panagia), the protector of the Greek Orthodox, their Mother. Mussolini had grown jealous of Hitler’s gains and wanted to share in the spoils of victory by invaded Greece; but he was defeated in North-West Greece (North Epirus) by the Greeks and the help of Panagia for this unfair war. See, Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου, «Ἡ τῶν Ρωμηῶν Ἁγία Σκέπη», ΚρυφόΣχολειό, October 12, 2017, pp. 1-9.

http://krufo-sxoleio.blogspot.com/2017/10/blog-post_84.html

[67] See, Viault (1990, p. 483).

[68] The Greek Prime Minister Ioannis Metaxas declared the historic “OXI” (NO) to the demands of the Italians. Sixty-five years later, another brave Greek, Tassos Papadopoulos (the President of Cyprus) said “NO” to the Plan of subjection of Cyprus (“Kofi Annan Plan”) that the west wanted to impose on this Greek island. In Summer 2015, Greeks said “NO” with a referendum to the Troika’s new memorandum, but the “democratic” EU ignored it and the Greek prime minister, Alexis Tsipras, subjugated (he made a very serious mistake by saying “NAI”, YES) to these shameful bondmen of globalization.

[69] There are numerous miraculous stories with the Greek soldiers during this war with the Italians. God and Panagia were helping the just resistance of Greeks. Even Italian sources confirm these events. See, Ioannis N. Kallianiotis, «Ἡ τῶν Ρωμηῶν Ἁγία Σκέπη», ΚρυφόΣχολειό, October 12, 2017, pp. 1-9.

http://krufo-sxoleio.blogspot.com/2017/10/blog-post_84.html . This is God’s Providence for the world. And Panagia will do the same with the invaders in the Aegean Sea, as She said to Vassiliki Plexida: Χριστὸς ἀνέστη!

Ἐτόνισαν πάντως, ὅπως εἶπε καὶ ἡ ἰδία ἡ Βασιλική, ὅτι ἡ Παναγία μας τῆς εἶπε “γιὰ τὰ εσχατα ποὺ ἔρχονται”. Βεβαίως, ἀπροσδιορίστως, ἀλλὰ εἶναι φανερὸ ὅτι βρισκόμαστε σὲ μεγάλη ἀποστασία. Καλή μας μετάνοια.

[70] In March 25, 1941, Yugoslavia joined the Axis (receiving from them the promise that Thessaloniki will be given to it as booty). Turkey kept “neutrality” and gave every easing to the Nazis. See, Ioannis Tsilimigras, “April 1941”, e-grammes.gr, April 6, 2007.

[71] I know these events very well from a lady, who went as a student to Piraeus to go to Medical School to become a doctor and when Germans started bombing Piraeus, she left and went back to her island and never went back to fulfil her desire to become a physician, but she was helping every person in her home town as a nurse or midwife without receiving any money. God bless her soul!

[72] Even today there are conflicts for these oil producing countries between the U.S. and Russia. The U.S. forced Bulgaria and Greece to reject the agreement of a pipeline from Russia through them to go to Europe and it passed its own pipeline (TAP) from Azerbaijan to Italy through Turkey and Greece. See,

http://themillenniumreport.com/2015/05/us-tells-greece-to-reject-putin-pipeline-marking-return-to-cold-war-politics/ Also, https://www.nytimes.com/2015/05/09/business/international/greece-us-russia-energy-pipeline.html . In

addition, see, “Russia abandons Black Sea gas pipeline to south-eastern Europe”,

http://fortune.com/2014/12/02/russia-abandons-black-sea-gas-pipeline-to-south-eastern-europe/. The enemies of Christ, the Illuminati, hate the Orthodox Russia and impose their will to the political leaders-followers of the nations that they control.

[73] See, Viault (1990, p. 488).

[74] See, Viault (1990, p. 486).

[75] See, Viault (1990, p. 486).

[76] See, Viault (1990, p. 488). On June 6, 2019, the 75th Anniversary of the D-Day, the U.S. President Donald Trump and the other European leaders gathered in Normandy to honor the heroes of this battle that ends WWII, the second German war in a century. See, Trump, Macron honor veterans of D-Day as having “saved freedom”, https://www.cbsnews.com/live-news/d-day-anniversary-watch-live-stream-normandy-invasion-trump-macron-today-2019-06-06-live-updates/ . Also, “Trump, other leaders mark D-Day’s 75th anniversary in Normandy, France”, https://www.foxnews.com/world/trump-joins-european-leaders-for-75th-anniversary-of-d-day . In addition,

https://www.youtube.com/watch?v=8-2PYEPpk6I . The third German war in Europe, Germany started in 2008 and it is still going on in Euro-zone.

[77] See, Viault (1990, p. 489).

[78] It was established on June 26, 1945 in San Francisco, “to maintain international peace and security…”. (sic). But, it has failed completely. Its objective is globalization and nothing else because it is controlled by the dark powers. See, “Who Really Controls the World?”, https://www.newdawnmagazine.com/articles/who-really-controls-the-world

[79] See, Viault (1990, p. 495).

[80] Τό «μεγαλύτερο γεγονός πού γνώρισε ἡ ἀνθρωπότητα». Ἅγιος Ἱερώνυμος. See, http://metemorfothis.blogspot.com/2019/06/blog-post_21.html

[81] See, http://www.preteristarchive.com/StudyArchive/s/significance-of-ad70.html

[82] Today, there is something similar with Muslims, the suicide bombers, who blow up themselves and kill everyone around them, leaving in illusion that they will go to paradise, after this criminal act. What a delusion, in which some people are living today!..

[83] The pilot of the plane that dropped the atomic bomb on Hiroshima, Paul Tibbets, died on November 1, 2007, at the age of 92, in Columbus, Ohio, U.S.A. See, The Wall Street Journal, November 2, 2007, p. A1.

[84] See, Viault (1990, p. 4793).

[85] See, The Wall Street Journal, December 20-21, 2008, p. A1. This behavior was expected by an atheist (nihilist) nation. What a pity, the entire Asia to continue to be in this spiritual crisis and ignorance even today!

[86] See, ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ, ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ 3ος ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. http://elefteriafreedom.blogspot.com/2019/05/3.html

[87] There are some indicators that “European” bankers persuaded the Japanese bankers to force their Japanese government to bomb Pearl Harbor, which forced the U.S. to enter the World War II. See, http://www.mujahidkamran.com/uploads/PearlH.pdf . This is the real global crisis that continues and it is intensified daily; the world is under occupation by the Illuminati. Shame on our pseudo-leaders and our inhumane institutions that fell to the trap of Illuminati since 17th century by becoming masons, enemies of God and betrayers of their countries.

[88] See, “HARRY TRUMAN’S CORRUPTION BY JEWS” by Brother Nathanael Kapner.

http://www.realjewnews.com/?p=217

[89] Illuminati’s enemy is the truth and the truth has been revealed by the Son of God, Jesus Christ, and it is preserved by the Orthodox Christian nations, Greece, Russia, and others. This is the reason that Illuminati are in permanent war with these nations. Their biggest enemy is the unique Hellenic Orthodox civilization.

[90] Now, things are changing there; China wants to take over and very soon the West will be in serious dispute with China, which has a complete different civilization and value system compared to the Christian West.

[91] See, Viault (1990, pp. 479-497).

[92] Lately, they started beating the drums of a war with Iran. They are very anxious to start the New World War, which seems to begin in the Middle East and spread to the rest of the world. “President Donald Trump said he called off retaliatory strikes on three Iranian sites following the downing of a U.S. Navy drone because the action would not have been ‘proportionate’.” “We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General”, Trump tweeted on Friday, June 21, 2019. “10 minutes before the strike I stopped it.” See, https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-21/trump-approved-air-strikes-on-iran-then-pulled-back-nyt-says?srnd=premium . President Trump has proved, so far, that he is a true leader. We wish to him to stay the same during his entire presidency. A major problem that President Trump is facing is that the House of Representatives is controlled by the extreme liberal Democratic Party (has the majority); then, nothing is passing from this legislative branch that is a policy of the executive branch (from the President). The other serious problem is the liberal Judicial branch (the Supreme Court and the other Federal courts). These judges overturn any moral or ethical policy or executive order from the President. Where are we going? What will be the future of the U.S., of Europe, and of the world? Thus, the only hope is God and nothing else!..

[93] «Ὁ Θεός θά ἐπιτρέψῃ τόν τρίτον Παγκόσμιον Πόλεμον διά νά σωθοῦν οἱ ἐκλεκτοί Του καί νά ὑπάγουν εἰς τόν Παράδεισον, διότι οἱ ἐπιζήσαντες μετά τόν πόλεμον αὐτόν κινδυνεύουν νά ἀπωλεσθοῦν.» Μητροπολίτης Κυπριανός.

[94] See, Kallianiotis, I.N. (2006), “Europe’s Common Currency, Questionable Common Constitution, and

Unreasonable Allodox Expansions”, Journal of Business and Society, Vol. 19, Nos. 1 and 2, pp. 3-36.

[95] As the time is passing, this integration reveals itself; it is actually the predecessor of globalization (=the global slavery). The ultimate objective of the Illuminati.

[96] Does this remind the Biblical Babel or not? Take a look at the strange structure of the EU Headquarter. With all these confusions of languages, illegal (Muslim) immigrants, and cultures, this “construction” would have no good future. See,

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=77858BD83DF857E9CABD2243614AAC2F0295A962&thid=OIP.VxKCkZ7E3y66pxYM1nTrfQHaHP&mediaurl=http%3A%2F%2Fwww.veteranstoday.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F04%2FEU-Headquarters.jpg&exph=358&expw=366&q=eu+headquarters&selectedindex=0&qpvt=eu+headquarters&ajaxhist=0&vt=0&eim=1,2,6

[97] From polls, 83.3% of Greeks are against the Euro-Constitution. (e-grammes.gr, 5/4/2009).

[98] See, https://www.election-results.eu/ . Also, 2019 European Parliament election in Greece, https://en.wikipedia.org/wiki/2019_European_Parliament_election_in_Greece

[99] See, https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Monnet

[100] See, https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Schuman

[101] President of the Hellenic Republic was Constantinos Karamanlis and Prime Minister Andreas Papandreou. Thus, despite his radical rhetoric («ΕΟΚ καί ΝΑΤΟ τό ἴδιο συνδικάτο») before the elections, Papandreou did not remove Greece from NATO and the EU. In internal affairs, Papandreou’s government introduced several radical, liberal, and anti-Greek reforms (legalization of civil wedding, new family law, nationalization of certain private companies, abolition of the multi-accent system of the 4,000 years old Greek language, etc.), which led Greece to today’s multi-crisis in every aspect of life. So far, after 1974, Greece has not the chance to be led by any leader representative to her past glory. All her latest leaders-followers are controlled puppets by the dark powers. The latest one, Alexis Tsipras, is also a betrayer of his country. He must go in jail. See, «ΝA ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ» (Δ. Νατσιός),

https://christianvivliografia.wordpress.com/2019/06/13/%ce%bd%e1%bd%b0-%ce%bc%e1%bd%b4%ce%bd-%cf%87%ce%ac%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%84%e1%bd%b8-%e1%bd%84%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%ac-%ce%bc%ce%b1%cf%82/

[102] The people of Norway voted against membership to the Union and if there were referenda in other countries, the
EU would have less than half of its current members.

[103] A referendum (a vote in which everyone or nearly everyone of voting age can take part) was held on Thursday 23 June, 2016, to decide whether the UK should leave or remain in the European Union. Leave won by 51.9% to 48.1%. The referendum turnout was 71.8%, with more than 30 million people voting. See, http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887 . See also, “Boris Johnson Vows Brexit, Deal or Not”, The Wall Street Journal, June 13, 2019, pp. A1 and A18.

[104] See, Orthodox Church in Moldavia holds anti-LGBT, pro-Family Procession

See, Χαίρε αγωνιζόμενε λαέ της Μολδαβίας!

[105] See, LGBT movement and sodomy. H εικονομαχία των γκέι. Βάζοντας όρια στα σχέδια των LGBT. http://metemorfothis.blogspot.com/2019/06/h-lgbt.html

[106] “Many Europeans were influenced by developments in the United States. Rock music, blue jeans, the cult of the automobile and coca-cola were obvious signs of the phenomenon sometimes labeled the ‘Americanisation’ of Europe.” See, Tipton, Frank B. and Robert Aldrich (1987b, p. 197), An Economic and Social History of Europe from 1939 to the Present, Baltimore, U.S.A.: The Johns Hopkins University Press.

[107] See, Joseph E. Stiglitz, Globalization and its Discontents, New York, N.Y.: W.W. Norton & Company, 2002.

[108] For example, the god-father for the name of Skopje was Constantine Mitsotakis; he had given the name “North Macedonia”, which was accepted last year and was implemented by the communist SYRIZA. These people are just traitors and they have to be in jail and not in the Greek Parliament. The Greek voter, who will vote for one of these betrayers is responsible for the future of the country and the future generations.

[109] It has been written in Orthodoxos Typos that the father of Alexis Tsipras was Jew. Then, the poor Alexis is not an atheist, but an anti-Christ (ἀντίχριστος).

[110] «Οἶδα τά ἔργα σου καί ποῦ κατοικεῖς.» (Ἀποκ. β΄13).

 

,

Σχολιάστε

FROM THE OLD “HOLY ROMAN EMPIRE” TO ITS ANABIOSIS WITH THE ILLUMINATI’S “CREATURE” THE EUROPEAN UNION -1

From the Old “Holy Roman Empire” to its Anabiosis
with the Illuminati’s “Creature” the European Union

(Part I)

by
Dr. John N. Kallianiotis
University of Scranton

«Φύλαξόν με ἀπό παγίδος, ἧς συνεστήσαντό μοι,
καί ἀπό σκανδάλων τῶν ἐργαζομένων τήν ἀνομίαν.»
(Ψαλμ. ΡM [140])

Α΄. Introduction

Knowledge of true (and not the deceit politically correct) history and its lessons are very important, but continuously and not selectively. Europe has a history of fifteen thousand years, started at its South-East region, in Ancient Greece and expended with her colonies, language,[1] and culture to the rest of the Mediterranean Sea.[2] The European Union (EU) has a history that can be traced back to the conception of the Roman Empire, which followed another march (a military expansion) than the Hellenic journey (a civilizing spreading) and this is also obvious today by the means that EU utilizes and by the wisdom that Greece (Ἑλλάς) employs, cultivates, and preserves. Europe became a daughter of Greece,[3] but with the passing of time and the barbarian invasions, it lost its adoption and started to follow a different way, the road to apostasy (τήν ὁδόν τῆς ἀποστασίας) and today, this gap is widen; it (the European Christendom) is a divergent from Greece, but it tries to converge and control all the other European and non-European nations. Of course, “the glory that was Greece has proven to be the richest intellectual inheritance of the European world”.[4] EU fell to the trap of globalization and cannot be saved; so Greece has to leave the Euro-zone to be saved from the controlled Troika’s (European Commission, ECB, and IMF) oppression and for the country to recover again, away from the destructive globalization (the global slavery).[5] We all proclaim that we are searching for the truth by wasting our time, intellect, money, and resources; but the TRUTH is known to us since the anno Domini 33. Then, our distrustful efforts are all in vain because they do not lead us to perfection.

Β΄. From the Fall of Rome to the End of Nineteenth Century

In 452 A.D., the Huns invaded Italy and in 455, the Vandals sacked Rome. In 476 A.D., Odoacer, a mercenary in the service of Rome, leader of the Germanic soldiers in the Roman army, deposed the western Roman emperor and thereby terminated its existence. In 493, the Ostrogoths conquered Italy. The triumph of Germans brought classical civilization in the West to an end. The decline in economic life that had begun in imperial times continued. Similarly, the downward trend in intellectual activity was accelerated by the Germanic conquests. Of all the Germanic tribes, the Franks created the strongest state. In the 8th century the Carolingian dynasty took power, Charlemagne or Charles (Carolus) the Great (768-814), set out to create a European Empire that would rival that of ancient Rome. On Christmas Day in 800 A.D., Charlemagne, king of the Franks, was crowned emperor of the Romans by Pope Leo III in St. Peter’s and he founded the “Holy Roman Empire”.[6] He pushed his empire beyond the Frankish frontiers (Low Countries, Switzerland, most of Germany, Bohemia, Austria, part of Denmark and northern Spain, and conquered the Italian peninsula down to Rome). It gave to these Europeans a sense of unity and coherence as well as continuity with a more glorious past.

In 1640, the Illuminati (as Rothschild revealed) had organized the British Revolution.[7] In 1789 the shameful French (by non-French, the Jacobins) Revolution destroyed France.[8] France lost completely its values and faith and the country has never recovered since that time. Its final dissolution occurred at the hands of Napoleon in 1806. But its suspicious (leading by the global dark powers) revival started again in 1957 (including as founding members those areas of the 8th century), which will destroy the independence, the sovereignty, and the identity of so many European nations that are not Franks and share completely different values and beliefs; and above all they do not want to be part of this “New Empire”, the prototype of the “Global Empire” (the global slavery of humanity). The grandiose plan (pushed by communists, liberals, globalists, and enemies of Europe) is now to expend this Christian “European Union” to the allodox Asians (Turkey),[9] and soon to other continents.

The Napoleonic era started at the end of the 18th century in France. Napoleon was the end of the nationalism that it unleashed throughout continental Europe. Patriotic fervor was the most exportable article of the Revolutionary faith. Republicanism, even liberty and equality varied in their relevancy to the conditions and aspirations among the European nations, but patriotic nationalism had universal appeal. Napoleon used the Revolution’s slogans and sometimes its doctrines as weapons of war and tools to mild his empire. The Grand Empire had erected in Germany and Italy. Those historically divided peoples were granted a vision of unity that would in 1957 become a reality, but of questionable benefits to the European citizens and without asking for their approval. Some believe that Napoleon planted the seeds of aspiration for representative government and liberal constitutions, and he gave the middle classes of Europe a priceless moment of freedom from the arrogant repression of privilege. This Napoleonic era fixed upon French a legend of glory and grandeur that has affected French political life ever since. Napoleon Bonaparte taught all authoritarian leaders, who have followed him the essentials of dictatorship (propaganda, secret police, forming a state within the state, state bureaucratization of the critical institutions of education and religion, foreign adventures, etc.). Europe, from these days, was controlled by a global economic elite[10] (the Illuminati) and European nations and their citizens started having serious economic problems, due to their exploitation by these dark powers.

Also, during the end of the 18th and up to the middle of 19th century, conservative rule appeared firmly established in Central and Eastern Europe. The Hapsburg (Austrian) Empire was a multinational Christian state, inhabited by Germans, Magyars (Hungarians), Poles, Ruthenians (Ukrainians), Czechs, Slovaks, Rumanians, Serbs, Croats, Slovenes, and others. In Central Europe, the period from 1815 to 1848 is known as the Age of Metternich. Prince Klemens von Metternich (1773-1859), the Austrian chancellor, dominated not only the Hapsburg Empire, but also the German Confederation (the Congress of Vienna had created a German Confederation of thirty-nine states)[11] and the Italian states. Metternich devoted his energies to the preservation of the conservative order and efforts to prevent the spread of the new ideologies of liberalism and nationalism.

To the east, in Russia, Tsars Alexander I and Nicholas I maintained the autocracy and expanded their territorial holdings. Alexander I (1801-1825) wanted to take Constantinople (the Greek Christian Orthodox Capital of the World) from Turks, who have occupied this City (τήν Πόλιν) since 1453,[12] but Napoleon refused to allow it.[13] However, the decision of Great Britain and France to intervene in the Crimean War of the mid-1850s blocked the further expansion of Russian power at the expense of the Ottoman (Mongolian) Empire.[14] Count Sergei S. Uvarov (1786-1855), Nicholas I’s minister of education from 1833 to 1849, promoted a program of Official Nationality, which was summed up in the words “Orthodoxy, Autocracy, and Nationalism”. The principle of Orthodoxy involved increasing the control of the Orthodox Church over Russia’s educational system and intellectual life and encouraging the non-Orthodox to convert and leave their heresies; while the principle of Autocracy emphasized the absolute political authority of the tsar, the protector of the orthodox Christians; for this reason the anti-Christian dark powers were against them. The principle of Nationalism stressed the uniqueness of Russia (its language, religion, culture, and customs), which have been adopted from the Greek Byzantium and caused it to stand above and apart from the West up to now.[15]

During the last quarter of the 18th and the first half of the 19th century, the movement known as romanticism emerged as a dynamic expression of the creative energy of European civilization. While romanticism was a complex and diverse phenomenon, romantic thinkers, writers, artists, and composers were united in reaction against what they regarded as the Enlightenment’s excessive emphasis on the supremacy of reason in human affairs.[16] Instead, the romantics emphasized feelings and emotions, faith and intuition, and imagination and spontaneity. Many of the romantics rejected the Enlightenment’s optimistic belief in the perfectibility of human beings and human society, although they continued to emphasize the importance and value of the individual and to promote individual freedom. The romantics’ emphasis on national traditions encouraged the growth of nationalism (patriotism = the love for one’s nation), the most powerful ideology to develop in Europe during the 19th century,[17] which is under persecution by the liberal EU and the anti-humane globalization.[18]

In 1815 more than ¾ of all Europeans lived in rural villages or isolated homesteads and gained their living from the soil, but they have no psychological problems because they were still believing in God.[19] In 1914, the majority in Western Europe (the Eastern and Balkan Europe was still in war to liberate its land from the barbarian Muslim Turks) lived in towns and cities and worked in factories, shops, and offices. In 1815, the average life expectancy at birth was no more than 25 or 30 years; in 1914, it exceeded 50 years and was increasing rapidly.[20] In 1815, only the children of the well-to-do obtained the privilege of a formal education; the majority could neither read nor write. In the Eastern Europe, even that it was under Turkish occupation and revolution, the Orthodox Church (monks and monasteries)[21] was offering education to children. By 1914 almost all European children could attend publicly supported elementary schools and acquire the elements of literacy. In 1815, most governments of Europe were more or less absolutist and aristocratic; participation in the process of government by means of elections was a privilege conferred only on wealthy landowners in a few countries bordering the western seas. By 1914, almost all European countries had some form of representative, if not wholly democratic government, and in most countries the suffrage (ψῆφος) extended to all adult males.

France was Germans’ hereditary enemy. On September 2, 1870, the German armies invaded France and the Franco-German war started. The German annexation of Alsace and Lorraine enraged the French and created an enduring obstacle in the path of peaceful relations between the two countries.[22] Then, the balance of power established at Vienna remained fundamentally undisturbed until the unification of Germany on January 18, 1871,[23] and no major war involved all of the major powers until the outbreak of World War I in 1914.[24] The revolutionary political changes of the first half of the 19th century can be understood with reference to the revolution in economic life. There were two great revolutions that took place at the end of the 18th century: the political revolution in France[25] and the revolution of agriculture and industry in Britain. By the middle of the 19th century Great Britain had been converted into the first industrial society in Europe and it had started exploited the rest of Europeans with its (Illuminati bankers’) economic power, as it did for Greece when she was trying to finance her War of Independence. This was spread through the entire continent of Europe and the United States. The 20th century has seen extension of industrial technology, sometimes with great political and social turmoil, to Latin America, Asia and Africa, with almost every nation in the world attempting to acquire for itself the essentials of modern industry. The industrial revolution is still going on today through multinationals, internationalization, integration, and the worst of all, globalization (the destruction of the sovereign nations). It appears as one of the great watersheds in the progress of civilization, but we have reached an extreme point, today where the social welfare, democracy, the individual as a person[26] and his nation’s sovereignty[27] have no value any more. In our unbalanced and unfair world, only the law of the powerful is imposed and prevailed to all nations. International laws and international institutions cannot exercise any power because they are already completely controlled.[28]

In view of this achievement, it is curious that so much of the historical controversy surrounding the industrial revolution has focused on the question of whether it was good or bad. It is true that it involved displacement and the disruption of traditional values, behavior, simplicity, faith, extended family, humane working conditions, quality of life, abandonment of hometowns and country-sides, even forcing people to move to other countries, along with much suffering on those affected.[29] Also, an enormous inequality among citizens and exploitation of labor started and continues up to now with part time work and minimum wage employment without health insurance.[30] The rapidity of industrial development and the progress of reform gradually reconciled the workers to liberalism and the appearance of socialism and marxism in Germany,[31] which introduced a new economic theory (communism) opposing the laissez faire (free market economy, capitalism) one.[32]

Another “scientific” revolution of the 19th century was the publication in 1859 of Darwin’s On the Origin of Species. The message of this misleading book was that nature’s creatures (including man) had not been created de novo by the hand of God, but that each had evolved from earlier and simpler form of life.[33] The reactions ranging from stunned disbelief to violent opposition to this “biggest lie or delusion in human history”.[34] Some call this period (end of 19th century) as realism, placed a high value upon action, power, success, material progress, and the exact representation of nature. Unfortunately, it contained certain unresolved ethical, philosophical, spiritual, and social problems, which caused immediate anguish and suffering for many and in the long run overwhelmed the optimistic outlook itself and the hope in God, the Creator. The cost of these wrong ideas is what Europeans are paying today, and are used by the dark powers to impose their “god” and oust the True God from the hearts of poor Europeans and by controlling their educational system, through the European Union (EU) and its totalitarian institutions, are making the new generations spiritually and intellectually poor (miserable), so they can repress and rule them, without any reaction. But, the recent, 2019 European Parliament elections gave to us some signs that European citizens have started to understand the deception of this prototype of globalization, the (German) EU. They follow the Americans with their 2016 elections by electing populist leaders.[35]

Thus, the 19th century was a productive and controversial period in European civilization. Philosophy took on a more pessimistic (atheistic) quality and nihilism developed in Germany, while psychology developed as a serious field of study having as its objective to abolish confession and the church’s fathers psychotherapy.[36] Science continued to reveal the secrets of the physical universe and in so doing, undermined faith in traditional (true Christian) religious beliefs and people were becoming poorer spiritually every day, until we reached the current crisis that everything is allowed (“tolerance” of everything immoral, unethical, and corrupt). Science has revealed that it could not produce the ultimate answers to humanity’s questions by itself and it has been proven that people are not rational beings. Also, the new radical philosophy of nihilism and the new discipline of psychology have contributed further to the growing atmosphere of uncertainty and hopelessness. All these brought increasing diversity and uncertainty to the thousands of years old European civilization (a Hellenic-Christian one). Further, realism and naturalism in literature[37] emphasized the irrational elements in human nature, while innovative movements in art and music challenged and often defied traditional standards and values.

In 1833, the British Parliament abolished slavery throughout the British Empire and a Factory Act adopted in the same year placed restrictions on child labor in the textile industry.[38] Today, the U.K. has been enslaved to EU and the anti-democratic union does not allow the country to leave, even though that they had a referendum with 52% voted NO.[39] Further, in the 19th and 20th century Europe, the upper and middle classes made use of their greater wealth, “superior organization” (freemasonry), and the power of government itself to frustrate the intention of working-class political leaders to gain control of the apparatus of government. Continuing social strife resulted in spite of acknowledged progress in the political sphere. The Irish famine during the winter of 1845-1846, followed a failure of the potato crop led people to starvation and disease (typhus and cholera), where 700,000 people died and hundreds of thousands emigrated in the United States.[40] The period from 1870 to 1914 is referred to as the “age of imperialism”. European nations tried to exploit their overseas territories and many people suffered from their brutalities. Although the ideologies of liberalism and socialism took shape in the early and mid-19th century, during the first generations of the industrial revolution, they continue to have a powerful impact on the world in the final years of the 20th century. Regimes were claiming to be guided by one (U.S.A., England, etc.) or the other (Soviet Union, China, etc.) of these two extreme and erroneous systems.[41] In Western Europe, a number of countries have developed mixed economies, joining elements of both capitalism and socialism, for the benefits of their citizens.[42] The problem of capitalism is that was transformed to debtism by making the poor borrowers pray with usurious interest rates,[43] and is going with a high speed to become with its globalization the worst and the last system in human history.

Also, pseudo-philosophers and pseudo-scientists appeared in 19th and 20th century, who abolished God and introduced the “third stage” in the human history, the scientific stage (positive or atheistic). (sic). The first stage, according to them was the religious one and the second the metaphysical one. Actually, the European civilization has accepted two man-made (fabricated) sub-cultures; the sub-culture of waste (capitalism), which will destroy humanity with its globalization in our days and the sub-culture of oppression (communism). Both have failed, but we try to preserve them because they satisfy the self-interest of many ignorant people (who ignore the objective in life). Science became a cult that holds the answers to all humanity’s questions; a great deception for the superficial “scientists” and for the poor and naïve people. The question is now: Why do humans have so many psychological, personal, and social problems after all these new scientific ideas? Too many atheists and lately, too many allothrisk (illegal immigrants) destroyed the entire European civilization. This materialism, liberalism, separation of church and state, secular (completely controlled) education, civil marriage, marriage of people of the same sex, all types of perversions and anomalies,[44] disrespect for life (abortion, euthanasia, etc.), pseudo-human rights, many other deceptions, etc., led Europe slowly to today’s crises in all sectors and with its integration, transfers its crises (the imposed by law secularism) to every member-nation. The “benefits” of integration!..

An alliance system was dividing Europe into armed camps and when a series of international crises appeared, as it happened in the years after 1900, European powers were moving closer to war. Something must be absolutely wrong with this European philosophy and these European politics! Germany’s objective was to isolate France. France desired to regain the provinces of Alsace and Lorraine, which it had lost to Germany in 1871. Great Britain was focusing its attention to imperialism. Austria was seeking to limit the growth of Slavic nationalism within its own borders and to the southeast in the Balkans. Austria’s opposition against Greece and in favor of Muslim and communist Albania caused the loss of North Epirus and the creation of the “Great Albania”.[45] Russia was continuing its expansionist policies in East Asia and the Balkans, but it gave up with the war in Yugoslavia (1990).[46] Austria of Metternich and the protector of Orthodox-Christian, Russia, had a competing interest in the Balkans. Italy sought opportunities to advance its claims to great-power status, which led to disputes with France in North Africa.[47] In 1872, the Three Emperors’ League took place among Germany’s Emperor William I, Austria’s Emperor Francis Joseph, and Russia’s Tsar Alexander II, who pledged to cooperate in efforts to maintain peace and the status quo.[48]

Γ΄. Conclusion: The Current Events

In 1957, a European idea that was cultivated for many decades (even centuries) became reality. The beginning of the union of the European nations, European Economic Community (EEC) and its long term objective, the spreading out to the entire continent, was signed with the “famous” Treaty of Rome. The name, the place, the date are all symbolic; the goal was the anabiosis of the Roman Empire, which was initiated in the old city of Rome on the date of the feast of the Annunciation (March 25th), but in control by the New Romans (the Germans or Alemannic).[49] The plan was very good and well covered that was difficult for the joined members to understand the hidden objective of the thinkers of this structure. They started as an economic union, and then they made it as a monetary union, a political union, and they ended up with the Economic and Monetary Union, with its private central bank (ECB), its currency (euro), its constitution (Treaty of Lisbon), its political institutions, and its absolute control of these poor 28 nations that they made the mistake to fall to this trap, to join the EU and the worst, to join the EMU. One of these members had the bravery, lately, to have a referendum and said NO with its Brexit.[50]

This union from European Union became a German Union and all members (Germanic or non-Germanic people), even the large socialist French nation have to obey, submit, and abide by the European laws, the non-democratic decisions of the “strong nation” (the Illuminati), and the absolute control of the members domestic, political, economic, and social lives. The member-nations (they call them states and not nations) have no central banks any more, have no independent governments, have no national legislation system, have no public policies (monetary or fiscal), and of course, have lost completely their sovereignty. They have become German protectorates (new colonialism). Lately, with the new U.S. President, Donald Trump, the controlled by the globalists EU has become very hostile against his new administration.[51] The liberal[52] political leaders (actually, followers) have destroyed Europe. How can we trust these people (the pseudo-politicians) that everything they are doing is a political deceit, demagogy, and submission to the dark powers?

The member-nations of this artificial political union (the prototype of globalization)[53] are different in size, in resources, in economic potential, in culture, in dogmas, in language, in paideia, in history, in tradition, in value system, and in objectives in their lives. Then, these nations cannot be under a common union, a common currency, a common law, a common economic environment without any tools to control their socio-political destiny. This union fooled the naive (or betrayer or puppet) politicians of the European nations and without any referendum they fell in this trap from where it is not allowed to leave. The Greek parties, since 1980, who forced Greece to join the EU, the EMU, and the austerities of the Troika must be voted out of the Parliament. After its accession, a member is a permanent controlled state (not a sovereign nation any more) of the European (German) Union. England seems that was the only exception because Europeans, since the conception of the European Economic Community (EEC), did not like British membership and delayed its acceptance until January 1973 and in Summer 2016, they decided to leave this anti-European “structure”.[54] With the latest Euro-zone debt crisis (2008-2019), the union has proved that it was the worst political achievement in European history and the destruction of Greece.

Recently, the globalists are rebuked again in Europe with the 2019 European Parliament elections. Nationalism proved that is more acceptable by the citizens than the destructive globalism. Elites suffer from the populist leaders, who run away from them and listening to the people of their countries (Nigel Farage in U.K., Marine Le Pen in France, Mateo Salvini in Italy, Viktor Orban in Hungary, and many others). The establishment refuses to hear the voters and for this reason, they were rejected. The fight has just begun in EU for independence, modesty, values, traditions, and Christianity. The global populist (patriotic) movement had, after the U.S., a good start in Europe, too. The unprecedented establishment in EU wanted only open borders, climate changes rules, austerities, high taxes (the absurd property taxes), politically correctness, liberalism, perversions (“progressiveness”), atheism (anti-Christian), and control of the member-nations (member-states for them). Greece did relatively good during the European elections; at least it was released from the communist SYRIZA, but has a long way to go to get rid of the socialist (PASOK) and the centrists (pseudo-conservatives, N.D.).[55] We hope, Greeks to do much better during their national elections (July 7, 2019) by removing from the Greek Parliament traitors, corrupts, criminals, atheists, and all these destroyers of the Hellenic-Orthodox civilization and paideia.

Lastly, with the 2019 European Parliament elections, European citizens showed that they were not happy with the existing EU public policies (monetary, fiscal, trade, immigration, austerities, climate changes, legalization of perversions, anti-Christian, etc.). They voted against the EU liberal establishment.[56] The dark powers (“the establishment”, the “deep state”) in the U.S. try to impeach President Trump from the first day that he was elected in November 2016[57] because he is a Christian, pro-life (against the criminal abortions), anti-globalist, and patriot. These controlled and politically motivated masons (μασόνοι) are very dangerous for our socio-political system. In EU, the dark powers lost a little ground during the 2019 elections.[58] We hope, during the national elections, all these followers (pseudo-politicians) that led the EU and its citizens to the current, 10-year long European crisis, to be voted out from the parliaments and many of them to go to jail for the crimes that they committed to their nations. Justice has to prevail at the personal and national level. European Union cannot offer any benefits to European citizens; thus, there is no reason to preserve this fabrication.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: FROM THE OLD “HOLY ROMAN EMPIRE” TO ITS ANABIOSIS WITH THE ILLUMINATI’S “CREATURE” THE EUROPEAN UNION -2

 

[1] The Greek language is a mean of chronology of the Hellenic civilization. See, Τσατσόμοιρος, Η. Λ. (Tsatsomoeros, E. L.) (1991). Ἱστορία Γενέσεως τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Ἀθῆναι, Ἑλλάς: Δαυλός. Also, the Greek language is the language of the Bible and the language of the scientific terms. For this reason, it has so many enemies, first the Greek communists and all the anti-Greek foreigners. But, as a good American friend told me: “Greek is the language that is spoken in Paradise”.

[2] Odysseus or Ulysses (Ὀδυσσεύς) exited even the Mediterranean Sea and was wandering for ten years in the Atlantic; he went to Americas, too. (See, Homer’s Odyssey). Also, see, Jim Allen, “Greeks in Mexico and the ‘New World’”, http://www.atlantisbolivia.org/greeksinmexico.htm

[3] See, European Union. http://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/greece_en

[4] See, Blum, J., Cameron, R. & Barnes, T. G. (1970). The European World: A History, (Second Edition), Boston, U.S.A.: Little, Brown and Company, p. 10.

[5] There is some hope, if Greek will wake up. The populist leaders did well in the European Parliament elections on May 26, 2019. See, “The result of European Elections 2019 seals the end of the business as usual era in Brussels”. https://europeansting.com/2019/05/27/the-result-of-european-elections-2019-seals-the-end-of-the-business-as-usual-era/ . In addition, see,

https://www.bing.com/news/search?q=2019+European+Elections&qpvt=2019+European+elections&FORM=EWRE

[6] Of course, this was not an empire, neither Roman, nor holy. See, Blum, Cameron, and Barns (1970, p. 18).

[7] See, “The English Revolution 1640-1660”. http://www.lovethetruth.com/books/pawns/02.htm

[8] See, THE JEWS, THE MASONS AND THE FRENCH REVOLUTION. http://www.orthodoxchristianbooks.com/articles/336/-jews,-masons-french-revolution/

[9] See, Kallianiotis, I. N. (2006). Europe’s Common Currency, Questionable Common Constitution, and

Unreasonable Allodox Expansions. Journal of Business and Society, 19 (1 and 2), 3-36. Turkey is causing so many problems, today, with ISIS, Kurds, human trafficking and smuggling of illegal Muslim immigrants to Europe, with its infiltration to Muslim Balkans (Albania, Kosovo, and Skopje), and other threats toward Greece. Then, what will it do when the fool Europeans will accept this Asian anti-Christian nation as an EU member? Further, with support from the Turkish president, Recep Tayyip Erdoğan, Albanian authorities demolish Greek properties in Himara (North Epirus). See, https://greekcitytimes.com/albanian-authorities-demolish-greek-properties-himara/ Turkey occupies the Greek East Thrace with the medieval Greek capital of Constantinople, Asia Minor, North Cyprus, a couple of Greek islands and continues to be the most dangerous nation for the peace in that unstable region.

[10] See, “The Judeo-Masonic Conspiracy”, http://judeo-masonic.blogspot.com/ and http://www.realworldorder.net/ . Also, http://theeconomiccollapseblog.com/archives/tag/global-elite . Further, http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2011/01/the-rise-of-the-new-global-elite/308343/ . Furthermore, http://humansarefree.com/2015/06/the-federal-reserve-cartel-rothschild.html . Moreover, http://humansarefree.com/2014/10/exposing-shadow-forces-behind-nwo.html . In addition, http://originaldialogue.blogspot.com/2012/10/the-eight-families-that-control-wealth.html#!/2012/10/the-eight-families-that-control-wealth.html . And http://www.plutocracycartel.net/ .

[11] See, Viault, B. S. (1990). Modern European History. New York, U.S.A.: McGraw-Hill, Inc. , pp. 244-246).

[12] Today that I am writing these words, it is May 29, 2019; the 566th dark anniversary since the occupation of Constantinople by the barbarian Turks. See, http://www.greece.org/poseidon/work/occupation/constantinople.html . Also, https://elafosdorkas.blogspot.com/2012/05/blog-post_28.html .

Further, https://rizesaiwnies.blogspot.com/2016/05/blog-post_29.html

[13] See, Viault (1990, p. 201). Of course, this dream, the liberation of Constantinople and Asia Minor (Great Idea), has never been abandoned from Greeks and their hope is its spiritual child, the faithful and wise Orthodox Russia. See, The Byzantine (Mediaeval Greek) glory in today’s Russia: https://www.youtube.com/watch?v=eqmetcn1YZk . Even the U.S. President, Donald J. Trump, said that he wants to take Constantinople and give it back to Christians.

[14] This policy is in practice even today; the “Christian” West is against the Orthodox Russia, Serbia (Yugoslavia), and Greece and in favor of the Muslim Turkey. It is a very fickle policy, which will destroy Europe, if EU leaders, under the pressure of the U.S., will accept Turkey in their European Union.

[15] See, Viault (1990, p. 249). This is the reason that there is a conflict between the Orthodox Russia and the heretic West. The Russian tsars were the protectors of the Orthodox Christianity, as it is Vladimir Putin, today.

[16] The human reason is mostly wrong, due to the fallen nature of humans. A person is always under a war with his thoughts (πόλεμος λογισμῶν), which are coming from his “enemy”. Only, when an individual will reach perfection, he might start trusted his thoughts.

[17] See, Viault (1990, pp. 219-229).

[18] The globalist, David Rockefeller, was thanking the controlled media because they obey to the dark powers’ orders to conceal their objective, the globalization (global slavery): “We are grateful to the Washington Post, the New York Times, Time Magazine and other great publications whose directors have attended our meetings and respected their promises of discretion for almost forty years. It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subjected to the lights of publicity during those years. But, the world is more sophisticated and prepared to march towards a world government. The supranational sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national auto-determination practiced in past centuries.” (David Rockefeller, Speaking at the June, 1991 Bilderberger meeting in Baden, Germany. A meeting also attended by then-Governor Bill Clinton and by Dan Quayle.) See, http://www.rense.com/general17/quote.htm Also, John Swinton, the former Chief of Staff at the NEW YORK TIMES was asked to give a toast before the prestigious New York Press Club in 1953. He made this candid confession [it’s worth noting that Swinton was called “The Dean of His Profession” by other newsmen, who admired him greatly]: “There is no such thing, at this date of the world’s history, as an independent press. You know it and I know it. There is not one of you who dares to write your honest opinions, and if you did, you know beforehand that it would never appear in print. I am paid weekly for keeping my honest opinions out of the paper I am connected with. Others of you are paid similar salaries for similar things, and any of you who would be so foolish as to write honest opinions would be out on the streets looking for another job. If I allowed my honest opinions to appear in one issue of my paper, before twenty-four hours my occupation would be gone. The business of the journalist is to destroy the truth; to lie outright; to pervert; to vilify; to fawn at the feet of mammon, and to sell the country for his daily bread. You know it and I know it and what folly is this toasting an independent press. We are the tools and vassals of the rich men [the dark powers] behind the scenes. We are the jumping jacks, they pull the strings and we dance. Our talents, our possibilities and our lives are all the property of other men. We are intellectual prostitutes.” One current proof of all the above quotes is how the world media were facing the campaign and the debates for the U.S. election in 2016; all these controlled and corrupted media (fake news) are against Donald Trump because he is not “politically correct”, he is saying the truth, he is a Christian, against abortion, and an anti-globalist populist, and the establishment (the professional politicians controlled by lobbyists and the dark powers) does not want to hear it. Of course, many are talking about “fake news”, but they do not say who is behind of these fake news that gives the orders to the puppets of the media. Behind the media are the Illuminati, as Rockefeller said, the destructive Bilderberger club, which controls them and the entire world, preparing it to accept the anti-christ.

[19] Psychology is another pseudo-science that has caused enormous problems to the spiritually weak people. See, http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2016/09/blog-post_97.html

[20] The life expectancy in Greece was very high; many people were living close to 100 years. The reason, their faith, the fasting, the food, the environment, and the innocence of the people.

[21] Through the “secret schools” (κρυφά σχολειά). The offering of the Orthodox Church, during the 400 years of Turkish occupation, is immeasurable towards the rajahs.

[22] See, Viault (1990, p. 304).

[23] See, Viault (1990, p. 304).

[24] In Italy and Spain, the conservative powers succeeded in suppressing revolutions. Greece and Belgium, as well as the Latin American colonies of Spain and Portugal, made good and just their claims to independence. See, Viault (1990, pp. 216-217).

[25] This French Revolution was the shame of France. See, http://www.marxist.com/great-french-revolution.htm

[26] A person has infinite value, but our current sub-cultures do not respect it. A South Korean student at Virginia Tech executed in cold blood 33 students, wounded others and committed suicide. (The Wall Street Journal, April 17, 2007). Since that day, this demonic behavior has become a trend in the U.S. and Europe.

[27] Sovereignty (κυριαρχία) is the exclusive right of an independent nation to have complete political (legislative, judicial, and executive) control over the area of its governance and its people. But, the “economic elite” (dark powers) does not respect any international or national laws.

[28] See, Alexander Light, “The Shadow Forces Behind the New World Order Agenda”, https://www.intellihub.com/these-13-families-rule-the-world-the-shadow-forces-behind-the-nwo/

and http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_nwo210.htm

[29] When a person leaves his country (immigrates abroad), his country does not lose only him, but his descendants into perpetuity. The loss is infinite. There are estimates that Greeks abroad are more than 100,000,000 people.

[30] See, O’Donnell, E. T. (2015). Henry George and the Crisis of Inequality: Progress and Poverty in the Gilded Age. New York: Columbia History of Urban Life, for the inequality in the U.S. and the gilded age. Then, EU became America!

[31] From Karl Marx (1818-1883) a socialist theorist. Karl Heinrich Marx (full name: Moses Mordechai Marx Levi) was born in Trier, in the Kingdom of Prussia’s Province of the Lower Rhine. He was a relative of Rothschild, too. His father, Heinrich Marx, was born a Jew but “converted” to Lutheranism, in part to advance his career as a lawyer. A man of the Enlightenment, Heinrich was devoted to Kant and Voltaire, who took part in agitations for a constitution in Prussia. Karl’s mother, born Henrietta Pressburg, was from the Netherlands, and Jewish at the time of Karl’s birth. Little is known about Marx’s childhood. From 1867-1894, Karl Marx published the three volumes of his famous book, Das Kapital (“The Capital”).As we see both the extreme socio-economic systems have been developed by the same people. They applied one in the U.S. and they impose the other in Russia through a barbaric revolution. See, “The Jewish Role in the Bolshevik Revolution and Russia’s Early Soviet Regime”. http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html

[32] Karl Marx was criticizing Adam Smith (The Wealth of Nations) that his work had been stolen from (Ξενοφῶν; 431 B.C.-354 B.C.) Xenophon (Oeconomicos) without giving credit or citing him in his book.

[33] Of course, if someone does not believe in God, he can write and say anything, but knowing the TRUTH, we cannot accept these absurdities. Darwin knows, now, the truth, but it is too late for him; it is not late for his today followers.

[34] In our days, Florida (U.S.A.) officials voted to require that evolution be taught in schools, but only if it is depicted as an unproven theory. What a joke for this fallen and controlled “empire”? (The Wall Street Journal, February 20, 2008, p. A1). We teach ignorance and we expect students to be educated and wise.

[35] For example, Nigel Farage (U.K.), Marine Le Pen (France), Matteo Salvini (Italy), Viktor Orbán (Hungary), etc. Thus, the patriots (“nationalists”) won massively. See, https://www.npr.org/2019/05/27/727293356/4-takeaways-from-the-european-parliament-election-results

[36] Psychology is really the worst anti-scientific invention in the 20th century. See, http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2016/09/blog-post_97.html . People need a spiritual father, where they can go and cleanse themselves from the contamination of the sins and to reach strength with the holy mysteries of repentance and confession. See also, Ἐπισκόπου Ἱεροθέου Σ. Βλάχου, Ψυχική Ἀσθένεια καί Ὑγεία, Γ΄ Ἔκδοση, Ἱερά Μονή Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, Λεβάδεια, Ἑλλάς, 1995.

[37] For Russian literature, the 19th century was a time of particular genius with Leo Tolstoy, Ivan Turgenev, Feodor Dostoyevsky, Anton Chekhov and others. See, Viault (1990, pp. 339-351). The true Christian-Orthodox values continue to exist among these people and many people around the world have great hopes for Russia’s contribution to the divided, heretical, anti-Christian, atheist, and ignorant world. There is some hope to the new U.S. president, Donald Trump, who is anti-globalist, too. But, the complexity in the U.S. market oriented and judiciary system is so high that makes its future difficult. Even we saw an FBI conspiracy against President Trump. Then, it is obvious, who is controlling these secret services. All are controlled by the dark powers, who have abolished democracy. (Fox News, December 13, 2017).

[38] See, Viault (1990, p. 236).

[39] See, “The June 23, 2016 United Kingdom European Union Membership Referendum. https://en.wikipedia.org/wiki/2016_United_Kingdom_European_Union_membership_referendum

[40] See, Viault (1990, p. 237). Also, O’Donnell (2015).

[41] Actually, both these systems were developed and imposed by the dark powers to the poor citizens of West and East.

[42] See, Viault (1990, pp. 269-280). The mixed socio-economic systems have been proved to be more humane and in favor of the social welfare of all the citizens.

[43] In the West, people work and just pay interest, taxes (the worst of all is the property tax, κεφαλικός φόρος), and insurance. Their wealth and savings are imaginary because they belong to banks and governments.

[44] A judge, Colleen Kollar-Kotelly (a Bill Clinton appointee), blocked President Trump from implementing a ban on transgender individuals serving in the military. (The Wall Street Journal, October 31, 2017, pp. A1 and A3).

[45] The dirty politics of the anti-Greek Klemens von Metternich. See, https://oimaskespeftoun.blogspot.com/2018/05/1819-1821-8.html . Also, “Ιερά Συμμαχία”. https://www.academia.edu/16200966/_%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1_

[46] See, “Truth and lies about the break-up of Yugoslavia: Forget Milosevic, this was a US operation from start to finish”. https://fbreporter.org/2015/02/28/truth-and-lies-about-the-break-up-of-yugoslavia-forget-milosevic-this-was-a-us-operation-from-start-to-finish/

[47] See, Viault (1990, pp. 373-374).

[48] See, Viault (1990, p. 374).

[49] There are many people, who have said that this was the dream of Hitler, after his victory during WWII, and his plan for occupation and control of the entire Europe. In modern times the term Germanic peoples (Gothic) occasionally has been used to refer to ethnic groups, who speak a Germanic language and claim ancestral and cultural connections to ancient Germanic peoples. Within this context, modern Germanic peoples include the Norwegians, Swedes, Danes, Icelanders, Germans, Austrians, English, Dutch, Afrikaners, Flemish, Frisians, Scots language speakers and others. See, Minahan, James (2000). One Europe, many nations: a historical dictionary of European national groups. Greenwood Publishing Group. p. 769. Also, see, Pavlovic, Zoran (2007). Europe. Infobase Publishing. p. 53. Further, see, “Germans”. Columbia Electronic Encyclopedia. Columbia University Press, 2013.

[50] U.K. tries for three years to leave the EU and the dark powers do not allow the country to be released from this undemocratic structure, the EU. See, https://www.gov.uk/government/topical-events/eu-referendum/about . Also, Nigel Farage says he will start a new political party to run in EU elections if Article 50 extended as he warns Remainer MPs are plotting to overturn Brexit. https://www.dailymail.co.uk/news/article-6607009/Nigel-Farage-says-start-new-political-party-Brexit-delayed.html

[51] See, “Europe must not bow to U.S. spending demands on NATO: EU’s Juncker”. http://www.reuters.com/article/us-nato-defence-eu-idUSKBN15V31F?utm_source=Active+Subscribers&utm_campaign=5895ecc5da-MR_02172017&utm_medium=email&utm_term=0_35c49cbd51-5895ecc5da-64233369

[52] The liberals in the U.S. are against the company “Chick-Fil-A” because its owner is Christian and he closes the store on Sundays. God bless him. Europe and even the Orthodox Greece do not have these kinds of business owners. Shame on them. See, “Liberals, Are in Agony: Chick-fil-A Restaurant Owner Does the Unimaginable to his Employees”. https://www.rightjournalism.com/liberals-chick-fil-owner-employees/ . Also, “Liberal columnist: Boycott Chick-fil-A because it’s ‘creepy’ and Christian”. https://www.lifesitenews.com/news/liberal-columnist-new-yorkers-should-boycott-chick-fil-a-because-its-creepy

[53] The Hellenic-Orthodox civilization ought to be against the servitude of the deceived globalization and to turn away from anyone, who is in favor of this human enslavement. The Greek Orthodox Church has to leave the World Council of Churches (WCC) and to stop the ecumenistic dialogue with the heretics of Europe and go back to the traditions that it had before 1920. See, https://www.oikoumene.org/en/

[54] The Conservative Prime Minister, Edward Heath, took the U.K. into the EEC in January 1973 after President de Gaulle of France had blocked U.K. membership twice in the 1960s. This brought EEC membership to nine.  In a referendum in 1975 the U.K. electorate voted to stay in the EEC under renegotiated terms of entry. See, http://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/legislativescrutiny/parliament-and-europe/overview/britain-and-eec-to-single-european-act/ . And they voted to leave the EU in Summer 2016. See, https://www.theguardian.com/politics/eu-referendum Also, http://graphics.wsj.com/brexit-uk-referendum-live-results/ . Further, http://www.nytimes.com/interactive/2016/world/europe/britain-european-union-brexit.html?_r=0

[55] See, 2019 European Parliament election in Greece. https://en.wikipedia.org/wiki/2019_European_Parliament_election_in_Greece

[56] The May 2019 European Parliament elections proved this. See, “4 Takeaways From The European Parliament Election Results”. https://www.npr.org/2019/05/27/727293356/4-takeaways-from-the-european-parliament-election-results See also, “European elections 2019: Power blocs lose grip on parliament”. https://www.bbc.com/news/world-europe-48417744

[57] A special counsel Robert Mueller is “working” for 3 years, spending $40,000,000 (taxpayers money), to prove that the President obstructed justice and Russia had interfered in the 2016 U.S. elections. These people are very dangerous for our traditional democratic system. Special counsel Robert Mueller said if he had confidence President Trump didn’t commit a crime, he “would have said so,” suggesting in his first public remarks on the Russia investigation that it was Congress’s job to formally accuse a sitting president of wrongdoing. (Sic). Mr. Mueller’s comments on May 29, 2019 squarely put the task of assessing Mr. Trump’s conduct in the lap of a Democratic-controlled House that is divided over whether to open an impeachment inquiry. Mr. Mueller said charging the president with a crime was “not an option” because of Justice Department rules. “The Constitution requires a process other than the criminal-justice system to formally accuse a sitting president of wrongdoing,” Mr. Mueller said in brief remarks at the Justice Department about his nearly two-year-long investigation into Russian interference in the 2016 presidential election. “Under longstanding department policy, a president cannot be charged with a federal crime while he is in office. That is unconstitutional—even if the charge is kept under seal and hidden from public.” See, https://www.wsj.com/articles/mueller-to-make-first-public-comment-on-russia-probe-11559137275

[58] See, “European Parliament 2019 Election Results”. https://www.bloomberg.com/graphics/2019-european-parliament-elections/

,

Σχολιάστε

Η ΜΕΙΖΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΑΤΗ

Ἡ Μείζων ἐκ τῶν Μεγίστων Ἱστορική Ἀπάτη

ὑπό
Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Scranton

«Ἐξεχύθη ἐξουδένωσις ἐπ’ ἄρχοντας αὐτῶν,
καί ἐπλάνησεν αὐτούς ἐν ἀβάτῳ καί οὐχ ὁδῷ.»
Ψαλμός ρϛ΄(106), 40

.                 Οἱ σκοταδισταί Illuminati («Πεφωτισμένοι») ἐξηπάτησαν εἰς τό παρελθόν ἅπαντας τούς λαούς τῆς δύσεως διά τῆς ἐπιβολῆς τῆς διαρκοῦς δουλείας τούτων, λέγοντές τους ὅτι, τώρα εἶσθε πλέον ἐλεύθεροι μέ τήν συμμετοχήν σας εἰς τήν ἐπανάστασιν καί τήν ἀποκήρυξιν τῆς Βασιλείας καί τήν θανατικήν καταδίκην τῶν Βασιλέων σας. Μέ τό ἐπίπλαστον σύνθημα (ἀπάτη) τῆς δῆθεν «ἐλευθερίας» (φιλελευθερισμόν, Liberté, égalité, fraternité καί liberty) οἱ Ἰακωβῖται (Jacobins) καί οἱ λοιποί σκοταδισταί τῆς Παγκοσμίου Ἐπαναστατικῆς Κινήσεως (World Revolutionary Movement)[1] ὑπέταξαν τήν Ἀγγλίαν (Ἀγγλικήν Ἐπανάστασιν, 1640), τήν Ἀμερικήν (Ἀμερικανικήν Ἐπανάστασιν, 1776), τήν Γαλλίαν (Γαλλικήν Ἐπανάστασιν, 1789) καί τήν Ρωσίαν (Ἐπανάστασιν τῶν Μπολσεβίκων, 1917) καί οἱ λαοί οὗτοι οὐδέποτε ἀπέκτησαν πλέον τήν ἐλευθερίαν των, ἐκτός τῶν θεοσεβῶν Ρώσων μέ τά ἑκατομμύρια τῶν Χριστιανῶν μαρτύρων. Μεγίστη ἡ ἀπάτη τῶν Illuminati πρός τούς ἀφελεῖς καί δουλοπρεπεῖς Μασόνους-διεθνιστάς τῆς πεπτωκυίας δύσεως.
.               Ἐσχάτως, ἐπενόησαν αἱ σκοτειναί αὗται δυνάμεις νέαν μείζονα ἀπάτην πρός τούς Σκοπιανούς, εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος, ὥστε νά τούς ἐλέγχουν καί νά τούς κατευθύνουν πλέον ὅπως αὗται θέλουν. Τούς ἔπεισαν ὅτι εἶναι ἐλεύθεροι νά υἱοθετήσουν οἱανδήποτε καταγωγήν, ἀκόμη καί νά αὐτο-ὀνομασθοῦν (αὐτο-ἀνακηρυχθοῦν) Μακεδόνες, τοῦτ’ ἔστιν Ἕλληνες καί λόγῳ τῆς «μοναδικῆς» των ταύτης καταγωγῆς ἔχουν τό δικαίωμα νά ἐνταχθοῦν εἰς τούς ὑποτεταγμένους τῆς δύσεως ὀργανισμούς καί ἑνώσεις (ΝΑΤΟ, ΕΕ, κ.λπ.). Ἡ ἀπάτη αὕτη εἶναι ἡ ὑπερτάτη εἰς τήν ἀνθρωπίνην Ἱστορίαν˙ πολύ μεγαλυτέρα τοῦ Liberté τῶν ταλαιπώρων Γάλλων τοῦ 1789, ὅπου ἐδολοφόνησαν αἱ σκοτειναί δυνάμεις τόν Χριστιανόν Βασιλέα των, Λουδοβῖκον ΙΣΤ΄ (Louis XVI) καί τήν Βασίλισσαν Μαρίαν Ἀντουανέττα (Marie Antoinette) διά νά τούς καταστήσουν «ἐλευθέρους», οὐσιαστικῶς, ὑποτελεῖς διά πάντα.[2] Αὕτη θά εἶναι καί ἡ τύχη τῶν Σκοπιανῶν εἰς τό μέλλον, δοῦλοι τῶν Illuminati καί ἐχθροί ἁπάντων τῶν ὁμοδόξων των λαῶν.
.             Δυστυχῶς, ὁ ἀκήρυκτος πόλεμος τοῦ ψεύδους κατά τῆς γνώσεως τοῦ ἀληθοῦς συνεχίζεται ἐπί πολλά ἔτη εἰς τήν χώραν τῆς παραδεδεγμένης (ἀποκεκαλυμμένης) Ἀληθείας, τῆς Ἑλλάδος. Προσπαθοῦν μέ ψευδο-ἐπιστήμονας, ψευδο-ἱστορικούς, ψευδο-πολιτικούς, μέ ψευδο-ἐπαΐοντας νά ἀποδείξουν ὅτι οἱ Σκοπιανοί εἶναι Ἕλληνες καί μάλιστα Μακεδόνες ἀπόγονοι τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, τοῦ Φιλίππου, τοῦ Ἀριστοτέλους καί οἱ φωτισταί καί ἐκπολιτισταί μιᾶς ἐκτεταμένης πρός Νότον καί Ἀνατολάς περιοχῆς ἀπό, τῶν ἀνυπάρκτων δι’αὐτούς, ἀρχαιοτάτων χρόνων. Τούς ἐδημιούργησαν αὐτήν τήν ψευδαίσθησιν καί ἐπείσθησαν οἱ ἐπίβουλοι καταχρασταί οὗτοι Σλαβο-Ἀλβανοί ὅτι ἡ Ἱστορική αὕτη ἀπάτη, ἡ ἐπιστημονική πλάνη, ἡ πολιτική ψευδολογία καί ἡ παραποίησις, παραχάραξις καί πλαστογραφία τῆς ἀναμφισβητήτου Ἀληθείας ἠμποροῦν νά δημιουργήσουν τό νέον κρατίδιόν των μέ τό κεκλεμένον (ὑφηρπαγμένον) ὄνομα «Μακεδονία».
.                Ἀλλά, μέ ἀνακριβείας καί νοθείας δέν ἠμπορεῖς νά δημιουργήσῃς ἕν νέον κράτος, μίαν ἐθνικήν συνείδησιν καί νά καταστήσῃς ἕνα λαόν ὑπερήφανον διά τῆς κατασκευῆς καί μόνον μιᾶς πλασματικῆς «καταγωγῆς» δι’ αὐτόν, ἄνευ ἀληθινῶν Ἱστορικῶν γεγονότων, ἀρχαιολογικῶν εὑρημάτων καί ἐπιστημονικῶν στοιχείων. Τούς ἐδημιούργησαν ἕν ψευδο-κράτος αἰωρούμενον, χωρίς ἰδικά του θεμέλια, χωρίς ἰδικήν του Ἱστορίαν, χωρίς ἀληθινήν καταγωγήν, χωρίς παρελθόν καί ἀσφαλῶς, χωρίς μέλλον. Ἀλλά τοῦτο ἐνδιέφερε τούς παγκοσμιοποιητάς (Illuminati-globalists) εἰς τό γνωστόν πλέον ἔργον των ἀπό τό 1640, μέ τό νά ὑποτιμοῦν, ἐξαπατοῦν, περιγελοῦν, ὑποτάσσουν καί νά ἐκμεταλλεύωνται ὅλους τούς λαούς καί τώρα ἕνα Σλαβικόν λαόν (τούς Σκοπιανούς), ὁ ὁποῖος ἐνεφανήσθη εἰς τήν περιοχήν μόλις τόν 7ον μ. Χ. αἰῶνα, ὥστε νά δημιουργήσουν εἰς τά ἐδάφη του τάς νέας στρατιωτικάς βάσεις των μέ σκοπόν των τήν ἀποτροπήν ἑνώσεως τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανικῶν κρατῶν (τήν ἐξάλειψιν τῆς Ὀρθοδοξίας) καί τήν ἀπαγόρευσιν τῆς ὁμοδόξου Ρωσίας νά συνάψῃ σχέσεις μέ τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς λαούς καί οὕτως, νά μή δυνηθῇ νά κατέλθῃ αὕτη εἰς τό Αἰγαῖον καί τήν Μεσόγειον.
.               Οἱ πτωχοί Ἱστορικῶς Σκοπιανοί ἀπεδέχθησαν ὅλην αὐτήν τήν καλοσχεδιασμένην ἀπάτην καί ψευδολογίαν καί ἀπό πάμπτωχοι, ἄγνωστοι, ἀδαεῖς καί ἀνύπαρκτοι κατέστησαν Μακεδόνες-Ἕλληνες μέ Ἱστορίαν, πολιτισμόν, ἐπιστήμας, φιλοσοφίαν, παιδείαν, παγκόσμιον προσφοράν, διεθνῆ ἀναγνώρισιν, ἱεραποστόλους καί ὅτι ἄλλο τούς προσφέρουν οἱ δυτικοί ἔχθροί των καί οἱ φίλοι των, οἱ 153 προδόται, ἀνθέλληνες καί ἄθεοι βουλευταί τοῦ Κοινοβουλίου μας, μέ τήν ἀδικαιολόγητον ψῆφόν των νά κυρώσουν τό καταστροφικόν διά τήν Ἑλλάδα καί τερατῶδες διά τά Σκόπια ἐπινόημα τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Μέ ποῖον δικαίωμα κύριοι ψευδο-πολιτικοί ἐκχωρεῖται τήν Ἑλληνικήν κληρονομίαν καί Ἐθνικήν ἡμῶν ταυτότητα, ἡ ὁποία ἀνοίκει ἀποκλειστικῶς καί μόνον εἰς τούς Ἕλληνας καί δή εἰς τάς μελλοντικάς γενεάς τῆς χώρας μας, εἰς τούς ξένους; Ποῖον ἠρωτήσατε, μήπως τήν παροῦσαν γενεάν, ἡ ὁποία ἀπορρίπτει παταγωδῶς τήν προδοτικήν συμφωνίαν ἤ τάς ἑπομένας; Οἱ μέν Σκοπιανοί θά πρέπει νά ἐντρέπωνται διά τήν κλοπήν των ταύτην τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, Ἱστορίας καί τῆς ξένης δι’ αὐτούς κληρονομίας. Οἱ δέ προδόται «Ἕλληνες» πολιτικοί μετά τάς ἐπερχομένας ἐκλογάς καί τήν ἀπόρριψίν των ὑπό τῶν ψηφοφόρων των, θά πρέπει νά ἀντιμετωπίσουν τήν ἀδέκαστον δικαιοσύνην καί ἡ ποινήν των νά εἶναι ἰσόβιος κάθειρξις. Καί τελος, οἱ «πεφωτισμένοι» σκοταδισταί ἄς μή λησμονοῦν τήν θείαν Δίκην.
.           Δυσπίστως, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἐκθειάζει συνεχῶς τήν δύσιν, τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν καί ὅλους αὐτούς τούς δούλους ἐν ἐλευθερίᾳ μέ τό νά μᾶς λέγει, «ἀνήκομεν εἰς τήν δύσιν», «τά σὐνορα τῆς Ἑλλάδος εἶναι τά σύνορα τῆς Εὐρώπης» καί πλεῖστα ἄλλα ψευδολογήματα καί ψευδαισθήσεις, τά ὁποῖα δέν εἶναι ἀποδεκτά ἀπό τόν σοφόν λαόν μας. Θά ἠμποροῦσε οὗτος νά εἶχεν ἀρνηθῆ νά ὑπογράψῃ τό ΦΕΚ τοῦ καταπτύστου νόμου ἐκχωρήσεως τῆς Μακεδονίας μας εἰς τούς Σκοπιανούς (τό ὁποῖον δέν ὑπέγραψεν ὁ Πρόεδρος τῶν Σκοπίων Ἰβάνωφ)[3] καί τοιουτοτρόπως, νά ἀποδείξῃ εἰς τούς Illuminati ὅτι παρ’ ὅλην τήν κατάργησιν τῆς Βασιλείας (τῶν Χριστιανῶν Βασιλέων), εἰς τήν ἡρωϊκήν καί Ὀρθόδοξον Ἑλλάδα καί οἱ Πρόεδροί της ἔχουν τάς αὐτάς ἀρετάς, ἀρχάς καί ἀξίας, ὡς οἱ πρῲην Βασιλεῖς της καί Αὐτοκράτορες. Δυστυχῶς, ἀπώλεσε καί οὗτος μαζί μέ τούς ψευδο-πολιτικούς μας τήν εὐκαιρίαν νά μείνουν εἰς τήν Ἱστορίαν ὡς ἀπόγονοι τῶν μεγάλων Ἑλλήνων ἡγετῶν προγόνων μας.
.,             Τέλος, αὕτη ἐστίν ἡ σημερινή ἀντιδημοκρατική, φιλοψευδής καί ἀναληθής κοινωνία- παγίδα (πολιτεία), τήν ὁποίαν μᾶς ἔχουν δημιουργήσει αἱ σκοτειναί δυνάμεις μέ τούς πράκτορές των, ὡς πολιτικούς εἰς τήν Ἱστορικήν, Ὀρθόδοξον καί ἐκπολιτιστήν τῆς ἀνθρωπότητος Ἑλλάδα. Ἡμεῖς ὅμως, ὁ Ἑλληνικός λαός, παραμένομεν Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες, πατριῶται καί οὐδέποτε ἀποστάται καί προδόται πίστεως, πατρίδος, πολιτισμοῦ, παραδόσεως καί παιδείας. Πάνω ἀπ’ ὅλα δι’ ἡμᾶς εἶναι ἡ Ἀλήθεια καί ὄχι ἡ ἐπιβαλλομένη ἀπάτη, ψευδολογία καί προπαγάνδα τῶν δούλων τοῦ μεγάλου ἀπατεῶνος. Τά Σκόπια, ἡ Βαρντάρσκα (Вардарска бановина, Vardarska banovina) δέν ἔχουν καμμίαν σχέσιν καί τίποτε κοινόν μέ τήν Μακεδονίαν καί οὕτως, δέν ἠμποροῦν νά ὀνομάζωνται «Μακεδονία» ἤ νά ἔχουν γλῶσσαν, ἐθνικότητα, καταγωγήν, αἷμα, παιδείαν, τρόπον ζωῆς ἤ συνείδησιν Μακεδονικήν (Ἑλληνικήν). Δέν ἀναγνωρίζει καί οὐδέποτε θά ἀποδεχθῇ ὁ Ἑλληνικός λαός καί ὁ ἁπανταχοῦ Ἑλληνισμός τήν μεθοδευμένην ταύτην Ἱστορικήν ἀπάτην καί ἐθνολογικήν νοθείαν. Συνεπῶς, πᾶσαι συμφωνίαι, πᾶσαι ἀναγνωρίσεις καί πᾶν ψήφισμα ἤ ἐπικύρωσις ἤ ἀποδοχή ἀπό τούς ἐλεγχομένους καί κατευθυνομένους διεθνεῖς ὀργανισμούς καί ἑνώσεις καί τούς προδότας ψευδο-πολιτικούς μας, δι’ ἡμᾶς δέν ἔχει καμμίαν ἰσχύν καί ἀξίαν, διότι εἶναι παράνομος, ἀντισυνταγματική καί ψευδεπίγραφος. Πάνω ἀπ’ ὅλα τά κατάπτυστα ἐφευρήματα καί ἀχρεῖα ἐπινοήματα τῆς δούλης δύσεως εὑρίσκονται ἡ Ἀλήθεια, ἡ δικαιοσύνη, ἡ Ἱστορία, ἡ πραγματική, ἀναμφισβήτητος, αὐταπόδεικτος, ἐπιστημονική, ἀλλά καί ἡ παραδεδεγμένη, ἀπό τούς νοῦν ἔχοντας, ἀληθοέπεια.

[1] Ὅρα, lovethetruth.com/books/pawns/01.htm .

[2] Ὅρα, Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου, « Ἐπαναστάσεις, Κρίσεις καί Ἑνώσεις», Christian Vivliografia, 2 Δεκεμβρίου 2016, σσ. 1-6. https://christianvivliografia.wordpress.com/2016/12/02/%e1%bc%90%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%af-%e1%bc%91%ce%bd%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/

[3] Ὅρα, «Τό ἐπαίσχυντο ΦΕΚ τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν μέ τήν ὑπογραφή τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας». antibaro.gr/article/22055

,

Σχολιάστε

EUROPEAN UNION AND THE DECEPTION OF THE GREEKS: NATIONAL SOVEREIGNTY AND SOCIAL WELFARE

European Union and the Deception of the Greeks:
National Sovereignty and Social Welfare

by
Dr. John N. Kallianiotis
University of Scranton

Ἔλα, τῆς θάλασσας θεριὸ
καὶ τοῦ πελάγου μπόρα, 
τὸ φοβερὸ σκουπιδαριό, 
νὰ διώξεις ἀπ’ τὴ Χώρα!
Ν. Γκάτσος

1. Introduction

I repeat many times myself in this work, but the objective is to emphasize the weaknesses of an unnecessary, unwanted, undemocratic, multicultural, and controlled artificial “creature”, the European Union (EU) and even worse the Economic and Monetary Union (EMU). If someone wants to learn what is a true democracy and a real civilization, he has to visit and see the Acropolis of Athens and the thousands of churches and monasteries all over the country, which reveal the splendor, the greatness, the glory, the civilization, the faith, the homogeneity, and the paideia of these people and nation (the Hellenes, the Greeks). This is the reason that the controlled by the Illuminati malevolent EU is against Greece; its envy is unmeasurable because it cannot compete with Greece’s contribution to the world. But, the role of Greece is even beyond secular democracies and cultures; it is a historic spiritual and divine offering to humanity.[1]

Undoubtedly, the objective of a democratic government is the maximization of the social welfare of its citizens and the continuous upward route of its people to reach perfection. But, this perfection is coming only from the True Faith that pseudo-politicians are ignoring. Democracy was developed in Athens Greece and Greeks have the obligation to keep this socio-political system independently of what the other Europeans (Germans) are doing or what is their philosophy[2] or what is the degree of their submission to the Illuminati (globalists). This system, democracy and Christianity, was given to West Europe by Greeks, but they did not preserve it; they prefer an autocratic, oligarchical, nihilistic, dictatorial system and heretical, as it is that of the European Union’s, today. Greece has to say “NO” to these foreign dictators and to their “values”, because Greece has nothing in common with these Western Europeans. For this to happen, Greece has to leave the Euro-zone. Greece does not belong to Europe (the apostate daughter of Greece); Europe (Εὐρώπη)[3] belongs to Greece. Greece has to be very careful dealing with Western Europeans because history has taught us that they are very dangerous people and ready to use all their means to prove to the rest of the world their fake power.[4] Europeans destroyed Greece to save the scout of the global currency, their euro; this is unacceptable and Greece has to leave for ever from the EU. The benefits for Greece, as a forced member of the Euro-zone, are not zero, but negative. Greeks cannot lose their national sovereignty, reduce their social welfare, and become experimental rats in the hands of the ignorant Europeans.[5] Greeks have to be in union only with all the other Orthodox nations (their spiritual children).[6] What unites nations is the common faith (the same dogma).

2. Greece’s Past Corruption and Present Confinement

It is well known that the remaining large amount of the debt belongs to (foreign) banks in Greece, which will be looted from the Greek people, as it happened the last years. These debts of the banks and the amount that has been stolen by the corrupted liberal politicians is a matter, which can be solved by the justice system. You put the justice system to work investigating all of the money that has gone to the banking system. During the first six months of 2015, “Greek” banks received from the European Emergency Liquidity Assistance fund (ELA) a total of €94 billion. Supposedly, this money went to cover bank deposits that were fleeing the country. But that only amounts to €43 billion. We were also told that some funds were used to secure everyday liquidity. That amounts to another €2 billion. Even if we round it up to €50 billion, where did the remaining €45 billion go? Why is nobody being held accountable for this? This money was loaned with an interest rate that was much higher than the normal interbank rate and it is owed by the Greek taxpayer, because this money was loaned with taxpayers as the guarantor. Prosecutors need to get involved, to investigate what happened with these loans and to eliminate this debt from Greece’s ledger; and after, all these people who stole and looted this money must be tried and convicted. So, the entirety of this debt would be written off. In this way, we will not even have to deal with the issues of odious debt and whatever else is foreseen by international law.

Greece cannot borrow yet from the market by issuing government bonds and it must not borrow on the global markets ever again. Nation-states borrow in the global markets for the sole purpose of covering up the black holes created by the corrupted politicians and the looting that has taken place from national coffers on behalf of those in power. When a national economy does need to borrow, it can do so internally by issuing government bonds and selling them to the central bank (open market purchase). The best will be the central bank to be public and to issue money to finance the budget deficit. Greece needs its own national central bank. The only reason to borrow is to make investments, bona fide investments based on careful planning, in order to ensure that the money, which is borrowed will be repaid from the investment itself, and not by forcing the taxpayers to continue to pay higher and higher taxes. The country need an independent (national and public) central bank and her own currency; otherwise there is no possibility that there will be growth and prosperity. A private central bank is acting always against the public (Main Street) interest and in favor of the financial market (Wall Street) interest. President Woodrow Wilson understood it, but it was too late.[7] Without a national currency, a country is not a sovereign nation anymore, but a controlled protectorate.

Unfortunately, Greece has been borrowing all this time to pay the usurious interest rates to the lenders, and to pay for her expensive defense from another NATO[8] member, the barbaric Turkey and for the criminal looting of the national treasury by the socialist politicians and their cronies. This must stop and the responsible politicians must go to jail. Greece has to create a new independent from the EU economy that will operate in the interests (maximization of their welfare) of her citizens, which will protect workers and national wealth, State Owned Enterprises (SOEs) and at the same time to present a stable environment for entrepreneurs and businesses to operate on a domestic competitive market away from the giants MNCs and the Chinese counterfeited products. The ultimate objective of any government must be the protection and the well-being of its citizens (“Greeks first” and not the illegal immigrants first).

The controlled media and EU are saying that if Greece will return to her national currency (drachma), it will be depreciated and Greece will have to face high cost for her imports (thus, she can reduce imports), but exports will be improved, which will be beneficial for the country. Greece will continue to have serious and growing problems, if it will stay without national currency and will remain in the Euro-zone. The controlled media also say that there will be a catastrophic devaluation if Greece departs from the euro, but it will be the euro that will be devalued, and not the national currency of Greece. In June 2015, when the referendum was announced in Greece and was set for July 5, 2015, within the one-week period that followed, the euro was battered in the global markets.[9] The ECB was forced to pour over €800 billion into the markets in order to stabilize the euro. This is a strong proof that the euro is incredibly unstable and artificial and they force Greece to these sufferings to protect the weak euro (the prototype of the global currency).

Needless to say, Greece’s new national currency (the historic drachma)[10] will be stabilized itself as long as her economy will recover, and the quicker you recover on the basis of productivity, growth, and security, the faster your currency will stabilize. There will be a lot of capital that is currently parked in the Euro-zone and in the home closets that will seek a “safe haven” and to flee the artificial and increasingly unstable euro and be translated to drachmas. Greece’s new currency (actually, the old drachma), which will be inside the forex (foreign exchange) system and be traded in the international marketplace, will be one such “safe haven”. As a result, it is quite possible to see upward pressures on the value of the new currency of Greece. This drachma can be used by all the nations in the region for trade and tourism with Greece.

III. Greece’s Independence and Self-sufficiency

In order for Greece to recover and improve its primary and secondary sector, it needs to enforce protectionist measures. However, the protectionist measures need to be selective and to ensure competitiveness, to provide for a truly competitive framework instead of simply protecting the profits of domestic oligarchs. Greece needs to allow her productive capacity to grow and develop, for investment to take place in entrepreneurship and development in the private sector under conditions that protect against unfair competition or the monopoly conditions created by foreign multinationals or Greek and foreign cartels. Greece’s tourism, shipping, transport, agricultural products, oil and natural gas in the near future, and other exports will bring foreign currency inside the country and with her growth and her human capital (due to her advanced education, high tech, and paideia) the country will improve her competition with the other countries.

Greece has the ability to stand on its own feet, as long as it will be independent from the EU and send permanently the Troika back from where it came. Greece has 98% self-sufficiency in terms of food production, plus self-sufficiency in terms of energy production. But, it has the NATO “allies” (Turkey and Albania and now, the betrayal of the Greek Macedonia to the artificial nation of Vardarska = Вардарска бановина, as “North Macedonia”), which do not allow Greece to exercise her rights on her natural resources and her independence. (sic). Greece has minerals and huge deposits of oil and natural gas. Therefore, Greece would have no problem undertaking an orderly transition to its national currency (the historic drachma), which would permit a quick recovery of the Greek economy, based exclusively on its own strengths, but which would be outward looking, as she will finally be able to develop trade relations with any country, instead of operating as a protectorate of Germany. Greek scientists must be back to the country after all these years that they left for Europe or other countries to find employment. Employment and income are not the only needs for a person; his country, his family, his civilization, his faith, and his paideia are more valuable and necessary from anything else for all Greeks. Also, Greeks must go back to their exquisite villages, where life is qualitative, traditional, and close to nature and God.

On January 25, 2015, elections took place in Greece and SYRIZA (the unmentionable leftist, Alexis Tsipras) together with ANEL (Panos Kammenos) formed a new coalition government. He appointed Yanis Varoufakis as Minister of Finance and people started to hope again that they will leave the Euro-zone and the debt crisis will be over for Greece. Then, it was a bailout referendum in Greece on July 5, 2015 and 62% of Greeks voted NO; but EU transformed it to YES (this is another indication that EU does not believe in democratic values and does not act democratically, it just follows the orders of the globalists Illuminati) and started and continues up to now an enormous pressure against Greeks to punish them for their vote and their value system, especially her Christian Orthodox faith. But, communists (liberals) are enslaved by the globalists and the poor Greeks remained under EU’s occupation.

In 2015, liberals and leftists (even conservatives) across Europe and all Greeks applauded Alexis Tsipras and his SYRIZA government as they faced off against the Troika (European Commission, ECB, and IMF), which was holding Greece’s economy to ransom and Greeks captive. Greece was seen as standing up to the Troika’s ruinous economic policies, but did not last; Tsipras[11] could not stand the pressure from the dark powers and submitted to the absurd claims for the permanent submission of the country;[12] so he lost the opportunity to be listed as a new great Greek leader, equal of his ancestors, to the history books. What a pity for him and the country that he throw away a historic opportunity! Then, he declines his own leadership.

3. The Sacrifice of the Greeks to Preserve the Calamitous Euro

The IMF did not follow its usual course of action to offer some debt relief to beleaguered Greece by all these usurers. As the Funds report notes, the IMF recognised in 2013 that “upfront debt restructuring would have been better for Greece”. However, this did not go ahead because it was deemed “not acceptable to the Euro partners” by German Federal Minister of Finance, Wolfgang Schäuble.[13] Brussels, the report admits, was not prepared to risk revealing the unviability of the Euro-zone project. The IMF duly obliged. Greece’s economy, (actually, the people and businesses that comprise it) were to be sacrificed, lest the weakness of the euro become clear.

The report admits that “the Troika arrangement potentially subjected the IMF staff’s technical judgements to political pressure from an early stage”. This gives the lie to the idea that ignorant technocrats (managerial “experts” formulating the dictated policy beyond the reach of the demos because they ignore the history, the values, the culture and everything else for the country) are somehow benignly disinterested. The Troika was working towards a clear political goal: the preservation of the Euro-zone with the sacrifice of Greece. When the Euro-zone crisis hit, the Troika acted as if it was calmly pursuing appropriate solutions. But, as the report notes, this was not the case: any “solution” was acceptable, so long as the Euro-zone project (the control of the 19 member-nations and preparing them for the global slavery) was not put at risk.[14]

This report is as much an indictment of the European Union as it is of the IMF. It makes clear that the EU is not a disinterested, technocratic project, but it is a suspicious political project beholden to a “unified” Europe at all costs.[15] Those who supported Brexit are often castigated as irresponsible for putting politics (namely, the idea that the demos should decide who rules them) before the interests of the U.K. economy. (sic). It is the EU, which has created economic ruin in the pursuit of globalists’ political ends and now, it provides difficulties to British decision to leave the EU. Fear of the euro unravelling the death knell of European integration, which was resulted in Brussels and was forcing economic ruin upon Greece. And, for this, the Greek people are still paying a price and all political parties have fallen in this New World Order trap, they have become betrayers of their country.[16] But since November 2016, there is some global hope with the new populist President of the U.S., Donald Trump.[17] Of course, it is very difficult to pursue his policies because the establishment (the dark powers) are in control of the U.S. since the 18th century.[18] The only hope would be a cooperation between Russia (Vladimir Putin) and the U.S. (Donald Trump); the rest of the political leaders are puppets, followers.

4. The Need for National Sovereignty and Social Welfare

The Greek withdrawal from the Euro-zone is necessary for the economy to recover and improve the social welfare and for the country to reobtain her sovereignty. This must be the only objective for the Greek politicians, if they know what they are doing and what the country and the future generations need. The controversial and much discussed possible exit, “Grexit”,[19] from the EMU was not allowed by Brussels; they want to control all European nations because they derive their power from this system. Proponents of the proposal argue that leaving the overvalued euro and reintroducing the historic drachma would dramatically boost exports and tourism and encourage the local economy while discouraging expensive imports. Also, the country will have her own Central Bank and independent monetary policy.[20] Now, it is in a depression since 2009, it has no tools to stimulate the economy, and the country is mortgaged for 99 years.

Also, China is buying everything in Greece, which have a negative effect on Greeks’ welfare and it is modernizing its military in ways that provide the capability to conduct surprise attacks, perhaps far from home, the U.S. Pentagon said.[21] In addition, a Chinese scientific research center has built the fastest supercomputer ever made, replacing the U.S. as maker of the swiftest machine.[22] The targeting EU celebrated “triumphantly” its 50th anniversary since the Treaty of Rome on March 25, 1957. But this union had so far shamefully more failures than successes. It did not even succeed to achieve its Constitution and had to change its name (to “Treaty of Lisbon” by taking out God, Christianity, and the European traditional values), its common defense and foreign policy, and to determine its ultimate goals and objectives. Its first objectives were social and civil, then became economic, and now are just political; the prototype of globalization. EU is continuously expanded and plans to accept nations and cultures, which have nothing in common with the European ones. This expansion will cause serious problems and might cause its dissolution, which is the hope of the European citizens.[23] In numbers, now, there may be less Europeans than ever before, who feel confidence about a growing European institutional unity and some of them feel that their governments are not democratic because they never used any referenda for the critical issues in the Union. Forced privatization in member-nations is allowing effective takeover of the economy and the security of the country by global banks and foreign businesses. The latest and the new current financial crises and austerities have caused enormous discontent towards this inhumane union. Such measures, undermining economic sovereignty, also restrict domestic uniform development, take over domestic wealth, suppress social welfare, and reduce political democracy to a shadow. After cutting the European subsidies, the “economic miracle” of the union disappeared. European citizens are not enthusiastic at all, when they were forced to throw their agricultural products to crucibles (landfills) and also when the subsidies were cut and restrictions grew; the opposition, at that time, towards the union increased.[24] But, EU has its ways to oppress any protest and oppositions.

Actually, the SOEs belong to the citizens (tax payers, who are the loan payers) and not to the governments. Citizens have paid for the construction of their public sector utilities and infrastructure through money acquired by force (high taxes), so the government should have no right to ownership of them. How a government is giving away something, which belongs to the citizens? In reality, creditors are extorting the government to sell off the wealth of the citizens and of its future generations. This is completely unethical and unconstitutional and must be prohibited by the national justice system (Supreme Court). As time goes on, despite the ability of them to forcibly extract money, i.e., from Greece, the revenue from privatization is so small and will decline further, as time goes on; then, the country will go more and more into debt because of her negative growth (deep recession) or very low growth, which reduce her social welfare.

5. Conclusion

Citizens of Europe and especially of historic Greece do not need to be deceived and they must refuse this global deception; they need “good life self-sufficiency”,[25] which includes sufficient work, sufficient property ownership, sufficient wealth, sufficient education, sufficient leisure time, sufficient progress, sufficient independence, and sufficient freedoms. Moderation in everything, which is the rule for the Hellenic-Orthodox civilization. Greeks need to reach human excellence (perfection), which is their cultural objective and they need self-sufficiency, security, safety, certainty, and sovereignty for developing their ultimate virtues. Then, citizens need private property ownership (a home for their families without paying “rent” to government, the unethical and unfair property taxes) and nations need public property ownership. State ownership makes people to be co-owners and cultivate civil friendships, love, patriotism, and become involved in the life of the country (homeland, nation, fatherland, πατρίς) and also to defend it from foreign invaders. The end of an Aristotelian democracy is liberty and equality. Of course, five centuries later, Greeks adopted new superior virtues, compared to their previous moral, ethical, and philosophical ones, through revelation (their Christian Orthodox faith). We expect people to reach, through work, a certain level of self-sufficiency, but privatization eliminates their right to work and confines their national wealth. Thus, we have to find the optimal level of privatization that maximizes the social welfare.[26] Greek politicians have an enormous obligation towards their historic nation and citizens; and for this reason, they have to say “NO” to the forced expropriation of the nation’s wealth. They have to send the controlled by the New Agers[27] Quartet back, where it came from, to stop payments on these usurious loans (debts), to leave the Euro-zone, and to find other allies with common Orthodox Christian values (but not with common currency). Germany has to pay Greece for the war indemnities, which are almost equal to Greece’s total public debt. By following these recommended policies, there would had been no need for any memoranda, any foreign loans, and any expropriation of the national wealth. Euro-zone and its common currency (euro) is the worst innovation so far in human history, the prototype of the common global currency and global control of all the nations by the Illuminati (globalists).

Finally, the opposition from the majority of Europeans against this artificial “structure” of the dark powers, the EU, is immense and it is growing even though that the propaganda, the media, and the “democratic” parliaments of the EU member-nations are forced to support the union. People’s belief is that this EU has destroyed the European Christian civilization and value system. It abolished the penalization of adultery, paidophilia, drugs, abortions, and imposed the burning of the deads[28] and the marriage of homosexuals. Also, they legalize the worst illegality and paranoia that a 15 years old person can change his sex (from a boy to become a girl). It promotes abnormality, perversion, and any kind of anomaly to all Europeans even to young students. Also, it abolished the Sunday (Κυριακή, the Lord’s Day) holiday[29] that stores were closed and people were resting worshiping God. It accepted millions of illegal immigrants (Muslims), who diluted the European homogeneous societies and culture. European history should help us, as social scientists (economists), our students, and every person to understand what was the past, what is the present, and what might be the future of this fallen continent.

Unfortunately, they try to deceive Europeans and to create a common European identity or self-consciousness for more than 500 million people from more than 30 different countries and some ignorant leaders to open the doors also to non-Europeans.[30] The objective of the Illuminati is the deception of the naïve Europeans and the destruction of the Orthodox Greece.[31] What will be the future of this mixture of nations is impossible to be predicted. With this limited knowledge (due to overspecialization and politically correctness) that scientists have today, it would be very difficult to do any correct analysis and derive an accurate inference for our socially complex, educationally ignorant, and secular world. Then, true social scientists and all leaders have to protect individual countries’ and their citizens’ interests. They must care for democracy and fairness, and their concern must be for the people, who suffer from the EU restrictions, from unfair competition among the EU members, and from the Troika’s austerities. People cannot support the corrupted pseudo-leaders, who have surrendered their nations to Brussels. They have been elected to defend their countries and maximize their citizens’ wellbeing. Then, how was it possible for Europe and especially Greece to fall in this trap? Greeks have to reject this deception and re-obtain their national sovereignty and their lost social welfare of the past with a new spiritual revolution and with new true and right spiritual and political leaders.

 

[1] From the book: John N. Kallianiotis, The European Union and its Debt Crises: The Deception of the Greeks, Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers, August 2018, ISBN: 978-1-53614-067-5. novapublishers.com/shop/the-european-union-and-its-debt-crises-the-deception-of-the-greeks/

[2] I asked a colleague from the Philosophy Department; what is the basic philosophy of Germans? And she answered, nihilism (μηδενισμός). Nihilism (from the Latin nihil, nothing) is a philosophical doctrine that suggests the negation of one or more reputedly meaningful aspects of life. Most commonly, nihilism is presented in the form of existential nihilism, which argues that life is without objective meaning, purpose, or intrinsic value. Moral nihilists assert that morality does not inherently exist, and that any established moral values are abstractly contrived. Nihilism can also take epistemological or ontological/metaphysical forms, meaning respectively that, in some aspect, knowledge is not possible, or that reality does not actually exist. The term is sometimes used in association with anomie to explain the general mood of despair at a perceived pointlessness of existence that one may develop upon realizing there are no necessary norms, rules, or laws. Nihilism is often associated with the German philosopher Friedrich Nietzsche, who provided a detailed diagnosis of nihilism as a widespread phenomenon of Western culture. Though the notion appears frequently throughout Nietzsche’s work, he uses the term in a variety of ways, with different meanings and connotations, all negative. When we find out that the world does not possess the objective value or meaning that we want it to have or have long since believed it to have, we find ourselves in a crisis. Nietzsche asserts that with the decline of Christianity and the rise of physiological decadence, nihilism is in fact characteristic of the modern age, though he implies that the rise of nihilism is still incomplete and that it has yet to be overcome. Though the problem of nihilism becomes especially explicit in Nietzsche’s notebooks (published posthumously), it is mentioned repeatedly in his published works and is closely connected to many of the problems mentioned there. Greeks have no such a problem, as the Western Europe does, because they have a very strong faith in God, as Christian Orthodox (98% of the population), as they are and they will be until the end of the world. For this reason, Greeks have nothing in common with the German EU.

[3] Europe (Εὐρώπη) is a Greek name, which contains the elements εὐρύς (eurus), “wide, broad” and ὤψ/ὠπ-/ὀπτ- (ōps/ōp-/opt-) “eye, face, countenance”.

[4] Germans can create a division inside the Greek government, are able to cause a fall of the Greek government, a civil war in Greece or can put Greece’ neighbors against Greece. Already Turks have started violating the Greek air space and the sea every day. Also, the arrogant Erdogan is making claims for the Greek islands, instead of feeling shame for occupying the Greek Asia Minor, the Eastern Thrace, Constantinople, the islands of Imbros, Tenedos, and North Cyprus. Conquerors are pretending to be the masters and legal landlords. «Φωνάζει ὁ κλέπτης νά τόν φοβηθῇ ὁ νοικοκύρης.»

[5] See, http://radioopensource.org/yanis-varoufakis/

[6] All these European or global events have something in common; they prove that there is a war against Christians and especially, against Orthodox Christians. For example, Islamic State (ISIS), a creator of the West, has seized Christian villages in Syria and kidnapped civilians. It also beheaded Christians every day in Africa and Asia. (The Wall Street Journal, February 25, 2015, pp. A1 and A14). Also, it continues with many other atrocities with the help from the fallen West. See also, Φιλολάου Δημ. Δημητρίου, Σύγχρονοι Πολέμιοι τοῦ Χριστιανισμοῦ, Ἐκδόσεις «ΤΗΝΟΣ», Ἀθήνα 2017.

[7] President Woodrow Wilson wrote regarding the private Fed (the U.S. central bank) that he signed the act of its establishment. “I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is controlled by its system of credit. Our system of credit is concentrated. The growth of the nation, therefore, and all our activities are in the hands of a few men [the Illuminati]. We have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated Governments in the civilized world no longer a Government by free opinion, no longer a Government by conviction and the vote of the majority, but a Government by the opinion and duress of a small group of dominant men.” (Woodrow Wilson). themoneymasters.com/the-money-masters/famous-quotations-on-banking/

[8] NATO is a big scamp for its members and one of its members, Turkey that occupies the Greek Asia Minor, is the most dangerous nation in the region. Then, what are the benefits from this organization?

[9] Euro depreciated 13% with respect the U.S. dollar. (Economagic.com).

[10] See, I. N. Kallianiotis, “The Management of Expenditures and Revenue by Alexander the Great during his Expedition to the Boundless Asia”, American Research Journal of Business and Management, July, Volume 2016, pp. 1-25. arjonline.org/papers/arjbm/v2-i1/9.pdf

[11] Of course, Ὅταν δέν ἔχῃς γνώση… δέν δικαιοῦσαι νά ἔχῃς γνώμη…

[12] Even though that Greece, today that I am writing these words (10/28/2019), is celebrating her OXI (NO) to the Fascist Mussolini, who invaded Greece on October 28, 1940 and then, Germans followed in March 1941. Now, the country is under a German occupation and unfortunately, there is no resistance from the pseudo-politicians of Greece.

[13] See, theguardian.com/commentisfree/2015/jul/17/germany-greece-wolfgang-schauble-bailout

[14] See, youtube.com/watch?v=2GJuapE1UGs

[15] See, academia.edu/9802186/Main_Factors_behind_the_European_Integration_after_World_War_II_and_driving_forces_of_EU . Also, conspiracyschool.com/synarchy-hidden-hand-behind-european-union . Further,henrymakow.com/2015/06/The-Illuminati-Jewish-Plan-for-European-Genocide%20.html

[16] See, Tom Bailey, “How the IMF and the EU Screwed over Greece”, Spiked, August 2, 2016. spiked-online.com/newsite/article/how-the-imf-and-the-eu-screwed-over-greece-troika-euro/18610#.WBOOx02QyM9

[17] See, his speech to Congress on 2/28/2017; he is acting as a leader (president) and not as the European followers (pseudo-leaders). bing.com/videos/search?q=donald+trump+speech+to+congress%2c+&&view=detail&mid=2983179BD63D69EB1F462983179BD63D69EB1F46&FORM=VRDGAR

[18] See, John N. Kallianiotis, « Ἐπαναστάσεις, Κρίσεις καί Ἑνώσεις», Christian Vivliografia, December 2, 2016, pp. 1-6. https://christianvivliografia.wordpress.com/2016/12/02/%e1%bc%90%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%af-%e1%bc%91%ce%bd%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/

[19] We all saw the unfit and aggressive behavior of the “giant” Sarkozy against George Papandreou, when he said in a meeting in Cannes, France (November 2, 2011) that he thinks about exiting the Euro-zone. Actually, Angela Merkel and Nicolas Sarkozy gave him an ultimatum that Greece had to “abide by the rules” of the Brussels bail-out agreement “or leave the Euro-zone”. See, telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/8866261/Nicolas-Sarkozy-tells-Greece-If-you-dont-stick-to-the-rules-leave-the-eurozone.html . George Papandreou fell-in and another chance of rescuing the country from the Euro-zone was lost.

[20] In July 2012, the Wolfson Economics Prize (which is a £250,000) a prize for the “best proposal for a country to leave the European Monetary Union”, was awarded to a Capital Economics (an economic research consultancy based in London) team led by Roger Bootle, for their submission titled “Leaving the Euro: A Practical Guide”. The winning proposal argued that a member wishing to exit should introduce a new currency and default on a large part of its debts. The net effect, the proposal claimed, would be positive for growth and prosperity. It also called for keeping the euro for small transactions and for a short period of time after the exit from the Euro-zone, along with a strict regime of inflation-targeting and tough fiscal rules monitored by “independent experts”. The Roger Bootle/Capital Economics plan also suggested that “key officials” should meet “in secret” one month before the exit is publicly announced, and that Euro-zone partners and international organisations should be informed “three days before”. The judges of the Wolfson Economics Prize found that the winning plan was the “most credible solution” to the question of a member state leaving the Euro-zone.

[21] See, Wall Street Journal, May 26-27, 2007, p. A1. China bought its first aircraft carrier in August 2007. Now, it is building them by itself. China will evolve as a very dangerous nation in the near future because its culture, its “faith” (as an atheist nation), and its values are completely different from the ones of the West.

[22] See, The New York Times, October 28, 2010, pp. A1 and B9.

[23] See, Ἑλληνοχριστιανική Ἀγωγή, Ἔτος Ξ΄, Ἀριθ. 542, Ἰούνιος 2007, σσ. 187-188.

[24] France had on October 18, 2007 the biggest strike in 12 years crippled the nation’s public transportation system. See, Wall Street Journal, October 19, 2007, p. A1. The demonstrations and strikes are every day phenomena in Europe, but there are no results. France had, lately, a 3-weeks (yellow vests) demonstrations against the high taxes (austerities) imposed on its citizens. See,

bing.com/news/search?q=Yellow+Vist+Demonstarion+In+France&qpvt=yellow+vist+demonstarion+in+France&FORM=EWRE . Also, standard.co.uk/news/world/yellow-vest-protests-seventh-protester-dies-as-violence-erupts-in-france-for-fifth-weekend-in-a-row-a4018371.html

[25] Even Aristotle understood self-sufficiency, which build state stability. A person must participate in the activities of the state in order to achieve his natural end and love it, as his own country. The ideal city (state) supports “mere life, it exists for the sake of a good life”. (Aristotle, Politics, 1252b27-1253a1).

[26] See, I. N. Kallianiotis, “Privatization in Greece and its Negative Effects on the Nation’s Social Welfare (Expropriation of the National Wealth)”, Journal of Business & Economic Studies, Vol. 19, No. 1, Spring 2013, pp. 1-23.

[27] What is the New Age? «Ἕνα ἀπό τά στοιχεῖα τῆς ἀποκρυφιστικῆς Νέας Ἐποχῆς εἶναι ἡ σατανολατρία. Ὁ ἑωσφόρος θεωρεῖται “θεός” … Εἶναι ὁ μεγάλος μύστης…». See, Ἅγιος Ἀγαθάγγελος Ἐσφιγμενίτης, Ἔτος ΜΗ΄, Τεῦχος 283, Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2017, σ. 19.

[28] «’Αποτρόπαιο καί ἀσεβές εἰς τήν μνήμην τοῦ νεκροῦ ἡ καῦσις!!!» See, Ἅγιος Ἀγαθάγγελος Ἐσφιγμενίτης, Ἔτος ΜΖ΄, Τεῦχος 280, Μάρτιος-Ἀπρίλιος 2017, σ. 8.

[29] “Remember the Sabbath day to keep it holy. Six days thou shalt labour…on it thou shalt do no work…”. «Μνήσθητι τήν ἡμέραν τῶν σαββάτων ἁγιάζειν αὐτήν. Ἕξ ἡμέρες ἐργᾷ, καί ποιήσεις πάντα τά ἔργα σου. Τῇ δέ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου˙ οὐ ποιήσεις ἐν αὐτῇ πᾶν ἔργον σύ, καί ὁ υἱός σου, καί ἡ θυγάτηρ σου, ὁ παῖς σου, καί ἡ παιδίσκη σου, ὁ βοῦς σου, καί τό ὑποζύγιόν σου, καί πᾶν κτῆνός σου, καί ὁ προσήλυτος ὁ παροικῶν ἐν σοί. Ἐν γάρ ἕξ ἡμέραις ἐποίησε Κύριος τόν οὐρανόν καί τήν γῆν καί τήν θάλασσαν καί πάντα τά ἐν αὐτοῖς, καί κατέπαυσε τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ˙ διά τοῦτο εὐλόγησε Κύριος τήν ἡμέραν τήν ἑβδόμην, καί ἡγίασεν αὐτήν.» (Exodus XX, 8-11; Ἔξοδος κ΄, 8-11).

[30] The U.S. tries for 250 years to create a homogenous society (melting pot) from immigrants from 200 different countries and has failed. The common currency, the dollar, could not make United States homogenous.

[31] I do not worry for Russia because it is a Christian Orthodox nation, but I worry a lot for the EU because from Christendom became Eurostan. See, saintspeterandpaulscranton.com/

,

Σχολιάστε

«ΣΩΣΟΝ ΚΥΡΙΕ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΕΚ ΤΩΝ ΘΛΙΒΟΝΤΩΝ ΗΜΑΣ»

Σῶσον Κύριε τήν Χώραν ἐκ τῶν Θλιβόντων ἡμᾶς
καί
τούς Μισοῦντας ἡμᾶς καταίσχυνον

ὑπό
Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Scranton

.             Ἡ κατάπτωσις τῆς χώρας κατόπιν τοῦ 1974 εἶναι τόσον μεγάλη, λόγῳ τῶν ἀναξίων, ἀνθελλήνων καί ἀντιχρίστων πολιτικῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπεβλήθησαν εἰς τήν χώραν ὑπό τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ὥστε ἡ θλίψις τῶν Ἑλλήνων νά ἔχῃ φθάσει εἰς τόν ὑπέρτατον βαθμόν τῆς Ἱστορίας μας. Πῶς εἶναι δυνατόν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι μέ μηδενικά προσόντα καί ἄπειρον ἄγνοιαν (ἀγνοοῦντες τήν Ἀλήθειαν) νά ἐξαπατήσουν ἕνα ὁλόκληρον λαόν μέ τόσον ὑψηλές ἀρχές καί ἀξίες; Μήπως ἡ μεγάλη κοσμικότητα, ἡ χλιδή, ἡ ξένη ἐπίδρασις καί τά διεστραμμένα (κατευθυνόμενα) μέσα μαζικῆς «ἐνημερώσεως» διέφθειραν τόν λαόν μας εἰς ἕνα διάστημα 45 καί μόνον ἐτῶν; Μά ὁ λαός αὐτός δέν ἔχει ἕνα πολιτισμόν, μίαν πνευματικότητα καί μίαν παιδείαν πολλῶν χιλιετηρίδων; Τί τοῦ συνέβη καί δέν ἀντιδρᾷ, ἀλλά κατέστη ἕρμαιον τῶν ἀνθελλήνων καί ἀντιορθοδόξων Εὐρωπαίων καί ὀπαδός τῶν διεφθαρμένων πολιτικῶν του; Ἡ ὑποταγή τῆς χώρας, διά τῆς καταργήσεως τῆς Ἐθνικῆς κυριαρχίας της διά νόμων, ὑπό τῆς ἀνθελληνικῆς Βουλῆς καί ἡ ἀδιαλλαξία καί τό μῖσος τῶν βαρβάρων γειτόνων της, Τούρκων, Ἀλβανῶν καί Σκοπιανῶν, θά φέρουν τήν χώραν εἰς νέας περιπετείας καί δι’ ὅλα αὐτά ὑπεύθυνοι εἶναι οἱ ψευδο-ἡγέται μας (ἀκόλουθοι) τῶν νεοεποχιτῶν Illuminati.
.             Ἤρχισαν ἀπό τό τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ 1970 μέ τό πρῶτον πλῆγμα κατά τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης,[1] ὥστε νά ἀποδείξουν εἰς τούς ἐχθρούς τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὅτι ἔχουν δίκαιον˙ δέν εἴμεθα Ἕλληνες, ἀπόγονοι τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων (ἀπό Ὁμήρου ἕως Πλάτωνος), οὔτε τῆς Ἑλληνιστικῆς περιόδου (ἀπό Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἕως τῶν διαδόχων του), οὔτε τοῦ χιλιετοῦς Μεσαιωνικοῦ (Βυζαντινοῦ) Ἑλληνισμοῦ καί οὔτε τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος μετά τά τετρακόσια χρόνια δουλείας, διότι δέν ἔχομεν τήν ἰδίαν γλῶσσαν. Μεγάλο κακόν ἡ ἄγνοια τῶν ψευδο-πολιτικῶν[2] καί μεγαλύτερον κακόν ἡ ἀποδοχή των ὑπό τῶν Ἑλλήνων ὡς ἡγετῶν των.
.             Κατόπιν ἀρχίζουν τόν πόλεμον κατά τῆς οἰκογενείας μέ τόν πολιτικόν γάμον, τήν συγκατοίκησιν ἄνευ γάμου, τήν νομιμοποίησιν τῶν ἐκτρώσεων, τά αὐτόματα διαζύγια καί τέλος τόν ἀνείπωτον «γάμον» τῶν ὁμοφυλοφίλων[3] καί τήν ἀλλαγήν τοῦ φύλου τῶν παιδιῶν ἀπό 15 ἐτῶν. Τό Σάββατον, 9 Ἰουνίου 2018, εἶχον οἱ ἀναίσχυντοι οὗτοι, τῇ ἀνοχῇ τῶν ἀθέων καί καταισχυνθέντων πλέον πολιτικῶν μας, τό gay pride (εἰς τήν πραγματικότητα τό gay shame) εἰς τήν Ἀθήνα. Ἀνεπίτρεπτος κατάπτωσις τῶν ψευδο-ἡγετῶν μας. Αὐτοί οἱ νόμοι εἶναι ἅπαντες ἐγκλήματα κατά τοῦ πολιτισμοῦ μας, τῶν ἀρχῶν μας, τῆς πίστεώς μας, τῆς παραδόσεώς μας καί τοῦ ἀπωτάτου σκοποῦ τῶν Ἑλληνορθοδόξων. Οἱ ψηφίσαντες τούς νόμους τούτους ψευδο-πολιτικοί δέν ἠμποροῦν νά λέγωνται Ἕλληνες, δέν ἠμποροῦν νά διαβιοῦν εἰς τήν Ἑλλάδα καί ἐπί πλέον, δέν ἠμποροῦν νά ἀπαιτοῦν τήν ψῆφον ἤ ἀκόμη καί τήν ἐλαχίστην ἀναγνώρισιν τοῦ ἀξιώματός των ὡς «ἡγέται».
.             Ἐν συνεχείᾳ, ἐξεκίνησαν ἕνα ἀνελέητον πόλεμον κατά τῆς παιδείας. Καταργοῦν τά ὑπάρχοντα βιβλία, ξαναγράφουν τήν Ἱστορίαν καθ’ ὑπαγόρευσιν τῶν ἐχθρῶν τῆς Ἑλλάδος καί ὅτι δήποτε ἀντιεκπαιδευτικόν καί ποταπόν κυκλοφορεῖ, σήμερον, περιλαμβάνεται πλέον εἰς τά νέα των βιβλία. Ἔκαμνον τήν παραδοσιακήν παιδείαν μας ὡς τήν ἀπαίδευτον παιδείαν τῆς Δύσεως. «Μπαίνεις κούτσουρο καί βγαίνεις τοῦβλο.» Ἀφῂρεσαν τόν Θεόν καί τήν Ὀρθόδοξον Χριστιανικήν πίστιν, ἀλλά καί τά πρότυπα τῶν μεγάλων προγόνων τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπό τά παιδιά μας. Χωρίς παραδειγματισμόν, χωρίς Θεόν, χωρίς ἥρωας, χωρίς μάρτυρας καί χωρίς Ἱστορικόν μεγαλεῖον, τί ἠμπορεῖ κάποιος νά διδάξῃ εἰς τά νέα παιδιά;
.             Τέλος, παρέδωσαν τήν χώραν βοράν εἰς τούς ἐχθρούς τῆς Ἑλλάδος, τούς Illuminati τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, οἱ ὁποῖοι ἐκτός ἀπό τήν πνευματικήν καί κοινωνικήν καταστροφήν τῆς χώρας, τήν ἀπεδεκάτισαν (οὐσιαστικῶς, τήν ἀποεκατοστάτισαν) οἰκονομικά, τῆς ὑφήρπαξαν τόν πλοῦτον (δημόσιον καί ἰδιωτικόν), τῆς ἐπέβαλλον τά ἑκατομμύρια τῶν ἀλλοθρήσκων λαθρομεταναστῶν καί τώρα ἑτοιμάζονται οἱ ἀστέρες τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς νά παραδώσουν καί τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας εἰς τούς Σλαβο-ἀλβανούς τῶν Σκοπίων. Ὑπάρχει ὅμως καί ἡ θεία Πρόνοια, ἡ ὁποία θά ἐπιτρέψῃ (θά ἐπιβάλῃ) τήν ἀφύπνισίν μας μέσῳ τῶν βαρβάρων, τῶν καταπατητῶν τῆς προγονικῆς μας γῆς, τῶν φιλοξενουμένων τῆς Ἱστορίας, τῶν Μογγόλων Τούρκων.
.             Ἐάν ἡ Ἑλληνική κυβέρνησις (καί ἀντιπολίτευσις) παραδώσῃ τό Ἑλληνικόν ὄνομα «Μακεδονία» εἰς τούς Σλαβο-ἀλβανούς θά πρέπει νά καταδικασθῇ ἐπ’ ἐσχάτῃ προδοσίᾳ (ἰσόβιον κάθειρξιν). Διότι ἡ Βόρειος Ἑλλάς θά ἀπολέσῃ πλέον τήν ταυτότητά της καί τήν Ἱστορίαν της. Ὁ Ἕλλην πραγματικός Μακεδόνας δέν θά ἠμπορῇ πλέον νά δηλώνῃ Μακεδόνας, διότι ἡ ἀνθελληνική κυβέρνησίς του θά ἔχῃ ἀναγνωρίσει ἕνα ἄλλον ἄσχετον λαόν ὡς «Μακεδόνας». Αὐτό θά εἶναι τό μεγαλύτερον καί τραγικώτερον λάθος τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἕως σήμερον, καθ’ ὅτι εἶναι Ἐθνική προδοσία, Ἱστορική πλάνη, ἐπιστημονική ἀνακρίβεια, ἐδαφική παραχώρησις, κατάπτωσις τοῦ Ἕλληνος καί ἀπώλεια τῶν δικαίων του καί τῆς Ἐθνικῆς του ταυτότητος˙ τουτ’ ἔστιν ἐσχάτη Ἐθνική παρακμή τῶν ἀθέων καί ἀνθελλήνων ψευδο-πολιτικῶν μας, τήν ὁποίαν ὀφείλομεν νά ἀποσοβήσωμεν μέ πᾶν μέσον.
.             Εὔχομαι, θείᾳ Χάριτι καί μετανοίᾳ νά ἀφυπνισθῶμεν ἄνευ βαρβάρων, νά ἐκδιώξωμεν τούς ἐγχωρίους βαρβάρους ἀπό τήν Βουλήν καί τήν χώραν[4] καί νά εἴπωμεν ἀπό σήμερον καί εἰς τό ἑξῆς ΟΧΙ εἰς ἅπαντας τούς βαρβάρους, δυτικούς, βορείους καί εἰς τούς ἐξ ἀνατολῆς. Τά σοβαρά Ἐθνικά θέματα θά πρέπει νά ἀποφασίζωνται μέ δημοψηφίσματα καί ὄχι μέ τάς λανθασμένας ἀποφάσεις τῶν κυβερνήσεων μειοψηφίας, αἱ ὁποῖαι κυβερνοῦν τήν πατρίδα μας. Ἡ χώρα εὑρίσκεται εἰς μεγίστην κρίσιν καί θά ἀντιμετωπίσῃ φοβερούς κινδύνους, ἐάν ἐξακολουθήσῃ νά ὑποχωρῇ καί νά ἀποδέχεται τάς πιέσεις τῶν μισούντων αὐτήν.

———————-

[1] Μᾶς ἐπέβαλον τήν ΠΑΣΟΚυῖαν γλῶσσαν, ὡς Ἑλληνικήν.

[2] Καθ’ ὅτι, «Ἐξεχύθη ἐξουδένωσις ἐπ’ ἄρχοντας αὐτῶν, καί ἐπλάνησεν αὐτούς ἐν ἀβάτῳ καί οὐχ ὁδῷ». (Ψαλμός 106, 40).

[3] Ὁ Ἅγιος Νεῖλος ὁ Μυροβλύτης εἶπε, ἀφοῦ ἐπαρουσιάσθη εἰς τόν μοναχόν Θεοφάνην, ὅτι ὁ διάβολος, ὁ ὁποῖος καθοδηγεῖ τούς ἀνθρώπους εἰς τήν αἰσχίστην ταύτην καί μεγαλυτέραν πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν πρᾶξιν, ἐξαφανίζεται διότι φοβεῖται καί οὗτος τήν τιμορίαν τοῦ Θεοῦ, καθ’ ὅτι οἱ ὁμοφυλόφιλοι θά καταδικασθοῦν καί θά ὑπάγουν εἰς τά κατώτατα στρώματα τῆς κολάσεως. Ὅρα, Τοῦ Ὁσίου Πατρός Ἡμῶν Νείλου τοῦ Μυροβλήτου: Προφητεῖαι καί Νουθεσίαι πρός τούς Ὀγδοΐτας Μοναχούς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Ἀθήνα 2005.

[4] Ψάλλοντες τό «Ἔσωσας γάρ ἡμᾶς ἐκ τῶν θλιβόντων ἡμᾶς καί τούς μισοῦντας ἡμᾶς κατῄσχυνας». (Ψαλμός ΜΓ´ [43] 8).

Σχολιάστε

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΚΡΙΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΠΑΡΑΚΜΗΝ (Καθηγ. Ἰω. Καλλιανιώτης)

 

Ἀπό τήν Πνευματικήν Κρίσιν
εἰς τήν Γενικήν Παρακμήν

ὑπό
Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Scranton

.           Ἡ ἀκμή καί ἡ πνευματική ἄνοδος τοῦ Μεσαιωνικοῦ (Βυζαντινοῦ) Ἑλληνισμοῦ ἔφθασεν εἰς ὕψιστον βαθμόν καί τήν δόξαν του ἀποκαλύπτουν τά θρησκευτικά μας μνημεῖα, ἡ Ἁγία Σοφία, τό Ἅγιον Ὄρος, ἡ Ἐκκλησιαστική μας ὑμνογραφία, τά θεολογικά μας γράμματα, οἱ Ἅγιοί μας καί αἱ Οἰκουμενικαί Σύνοδοι, τάς ὁποίας διωργάνωσε διά τήν ἐξασφάλισιν τοῦ ἀπαραβιάστου τῆς θείας ἀποκαλυφθείσης καί μοναδικῆς ὀρθῆς πίστεώς μας. Ἡμεῖς, σήμερον, ὡς ἀνάξιοι ἀπόγονοι τούτων ἀπεδέχθημεν ἁπάσας τάς ψευδο-φιλοσοφίας καί αἱρέσεις τῆς πεπτωκυίας Δύσεως καί ἐφθάσαμεν εἰς τήν τρέχουσαν κρίσιν, τήν γενικήν παρακμήν καί τήν ἀναμενομένην ὑπό πλείστων ἀπώλειαν. Ἀνάγκη ἐστίν ἑνώσεως, ὁμονοίας καί ἀγάπης πάντων τῶν Ἑλλήνων ἐν ἀληθείᾳ, πίστει καί παραδόσει.
.           Οἱ βάρβαροι αἱρετικοί τῆς Δύσεως ἐφθόνησαν τό πνευματικόν τοῦτον μεγαλεῖον καί ἐξαπέλυσαν τάς ἀντιχρίστους καί ἀπανθρώπους Σταυροφορίας (1096-1270)[1] κατά τῶν Ὀρθοδόξων Βυζαντινῶν. Κατόπιν οἱ βάρβαροι ἐκ Μογγολίας, οἱ Μουσουλμάνοι Τοῦρκοι, συνεχίζουν τάς ἐπιθέσεις των καί αἱ Ἀνατολικαί Ἐπαρχίαι τοῦ Βυζαντίου ἐάλωσαν ὑπό τούτων. Ὁ Βυζαντινός αὐτοκράτωρ Ἰωάννης Ε΄ ὁ Παλαιολόγος (1341-1391) ἀπώλεσε τήν πίστιν του πρός τόν Θεόν καί τήν Ὑπέρμαχον Στρατηγόν καί φοβηθείς τήν ἐπέλασιν τῶν Τούρκων ὑπετάχθη εἰς τόν πάπαν. Κατέφυγον, κατόπιν, οἱ πτωχοί τῇ πίστει πρόγονοί μας εἰς τήν Σύνοδον ἐν Φερράρᾳ καί εἶτα ἐν Φλωρεντίᾳ (1438-1439), ὥστε νά λάβουν βοήθειαν ἀπό τούς ἀνθέλληνας Δυτικούς.[2] Ἐγκατέλειψαν τόν Θεόν, τήν Ὀρθόδοξον πίστιν των καί ἠνώθησαν μέ τήν πλάνην ἐλπίζοντες εἰς τήν σωτηρίαν των, ἀλλά τό ἀντίθετον συνέβη. Ἀπώλεσαν τήν πατρίδα των διότι ἔχασαν τήν θείαν Χάριν καί συνεπῶς, τήν προστασίαν των ἀπό τόν Θεόν καί τήν Ἁγίαν Σκέπην.
.           Τά ἀποτελέσματα τῆς ἀπιστίας καί τῆς ἀποστασίας των ταύτης εἶναι γνωστά εἰς πάντας ἡμᾶς. Ὑπετάχθησαν εἰς τούς βαρβάρους τῆς Ἀνατολῆς, τούς Ὀθωμανούς, χωρίς νά λάβουν τήν παραμικράν βοήθειαν ἀπό τούς Δυτικούς βαρβάρους. Κατόπιν τετρακοσίων χρόνων δοκιμασιῶν, ἀπανθρώπου δουλείας καί μετανοίας, ἀνέδειξεν ὁ ἐγκαταλειφθείς ὑπό τοῦ Θεοῦ Ἑλληνισμός νέους Ἁγίους, μάρτυρας καί ἥρωας, Κοσμᾶδες, Κολοκοτρώνηδες, Μακρυγιάννηδες, Καποδίστριες καί λοιπούς καί ἤρχισαν μέ τήν πίστιν των καί τήν θείαν βοήθειαν νά ἐπανακτοῦν τήν πνευματικήν ἀνάκαμψιν καί ἐδαφικήν των ἐλευθερίαν.[3]
.           Δυστυχῶς ὅμως, εἰς τάς ἀρχάς τοῦ 20ου αἰῶνος ἤρχισε καί πάλιν ἡ ὑποταγή τῆς πνευματικῆς[4] καί πολιτικῆς ἡγεσίας μας εἰς τούς ἐχθρούς τῆς πίστεως μας καί τῆς πατρίδος. Ἀσπάζονται τάς πλάνας τῆς Δύσεως (οὐσιαστικῶς, τάς ἀρχάς τοῦ Καμπαλισμοῦ), ἡ ὁποία εἶναι ὑπό κατοχήν ἀπό τό 1640 μέ τήν Ἀγγλικήν Ἐπανάστασιν.[5] Αἱ ἀρχαί τῆς ἀντιχρίστου ταύτης πλάνης εἶναι: (1) Πίστις εἰς τήν ἐπιστήμην (εἰς τήν θεοποίησιν τῶν ψευρο-ἐπιστημῶν), (2) Πίστις εἰς τήν πρόοδον καί ἐξέλιξιν τοῦ ἀνθρώπου (εἰς τήν ἐγκατάλειψιν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Παραδόσεως) καί (3) Ἐπιβολή τοῦ πλουραλισμοῦ καί τῆς ἀνεκτικότητος (ἀποδοχή ὅλων τῶν ψευδο-θρησκειῶν, Μουσουλμάνων, Ἑβραίων, κ.λπ. καί ἑνότητα πάντων ἐντός τῆς ἀθέου ταύτης διαφορετικότητος).[6] Ὡς εἶναι ἐμφανές πλέον, αἱ Καμπαλιστικαί αὗται ἀρχαί ἐπιβάλλουν τήν παγκοσμιοποίησιν, τήν πολυπολιτισμικότητα, τόν οἰκουμενισμόν, τάς διαθρησκειακάς συναντήσεις, τάς ἀντικανονικάς συμπροσευχάς (αἱ ὁποῖαι ἀπαγορεύονται ρητῶς ὑπό τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας), τήν ἀθεΐαν, τήν διαφθράν, τήν τρομοκρατίαν, τήν κατάργησιν τῶν κρατῶν, τήν δουλείαν καί τήν ἀποδοχήν τοῦ ἀντιχρίστου. Διά τῆς Μασονίας, αἱ σκοτειναί δυνάμεις ἐπέβαλλον τάς ἀντιχρίστους ταύτας ἀρχάς εἰς ἅπαντας τούς ψευδο-ἡγέτας ἀκολούθους των.
.           Οἱ πτωχοί πνευματικῶς ψευο-ἡγέται μας (φιλοδυτικοί καί οἰκουμενισταί) συναγωνίζονται ποῖος θά φανῇ ἀρεστός εἰς τούς ἐχθρούς μας, τούς Δυτικούς καί προδίδουν πίστιν καί πατρίδα. Οἱ Δυτικοί μᾶς δημιουργοῦν τήν κρίσιν τοῦ 1924, μέ τήν ἐπιβολήν τοῦ παπικοῦ καλανταρίου, τήν καταστροφικήν Εὐρωπαϊκήν μας προσχώρησιν, τήν ἀνάδειξιν τῶν ἀνθελλήνων καί ἀντιχρίστων κυβερνήσεων ἀπό τό 1980 ἕως σήμερον, τούς παρανόμους λαθρομετανάστας, τήν ἐνθάρρυνσιν τῶν Τούρκων κατακτητῶν τῆς πατρογονικῆς μας γῆς (τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης, τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τῆς Βορείου Κύπρου) ὥστε νά δημιουργοῦν καθημερινάς παραβιάσεις καί νά ἐξαπολύουν ἀπειλάς κατά τῆς Ἑλλάδος.[7] Τό ἴδιον ποιοῦν οὗτοι οἱ δοῦλοι τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, οἱ Δυτικοί καί μέ τούς βορείους ἐχθρούς τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τούς καταπατητάς τῆς Βορείου Ἠπείρου, τούς Μουσουλμάνους Ἀλβανούς καί τούς σφετεριστάς τοῦ Ἑλληνικοῦ ὀνόματος καί τοῦ πολιτισμοῦ τῶν προγόνων μας τῆς Μακεδονίας,[8] τούς Σλαβο-αλβανούς ἄνευ πατρίδος καί Ἱστορίας, τούς Σκοπιανούς, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν στηριζόμενοι εἰς ψεύδη καί εἰς τήν κλοπήν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱστορικοῦ παρελθόντος νά δημιουργήσουν κράτος καταφερόμενοι κατά τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας.[9] Ἅπαντα ταῦτα εἰσί δάκτυλος τῶν ἐχθρῶν τῆς Ὀρθοδοξίας, τῶν δούλων τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τῆς ὑπό κατοχήν Δύσεως.
.           Ὀφείλομεν ὡς λαός Ἱστορικός, θεοσεβής καί γνῶσται τῆς Ἀληθείας νά εἴπωμεν ΟΧΙ εἰς ἅπαντας τούς ψευδο-ἡγέτας μας, τούς ὁδηγοῦντας τό Ἔθνος μας εἰς τήν παρακμήν τῆς σήμερον. Νά ἀχθοῦν ὅλοι οὗτοι ἐκτός ἐξουσίας καί ἄς ὑπάγουν εἰς τάς Εὐρώπας φιλοξενούμενοι ὑπό τῶν καθοδηγητῶν των καί ἄλλοι εἰς τά Μοναστήρια διά τήν μετάνοιάν των. Ἡ Ἑλλάς δέν ἠμπορεῖ νά συνεχίσῃ μέ τήν ἀπιστίαν, τήν ἀποστασίαν, τήν ἐγκατάλειψιν τῶν ἀρχῶν καί ἀξιῶν μας, τόν ἀνθελληνισμόν τῶν ψευδο-πολιτικῶν μας, τόν ἐπάρατον οἰκουμενισμόν, τήν πνευματικήν κρίσιν καί ὅλην τήν διαφθοράν τῶν τελευταίων ἐτῶν. Ἀνάγκη ἐστίν ἡ ἐπιστροφή εἰς τήν πνευματικήν ἡμῶν παράδοσιν, πολιτισμόν καί παιδείαν, μακράν τῶν ψευδο-φιλοσοφιῶν τῆς πεπτωκυίας Δύσεως. Δέν ἠμπορεῖ νά ὑπάρχῃ τίποτε ὀρθόν προερχόμενον ἀπό τούς αἱρετικούς καί ἀθέους τῆς Δύσεως καί ἀσφαλῶς, θά ἐξακολουθοῦν οὗτοι νά εἶναι πάντοτε κατά τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Αὗται εἶναι αἱ ἐντολαί, τάς ὁποίας ἐκτελοῦν. Τό ἀποδεικνύουν ἀπό τό 1054 ἕως τήν τρέχουσαν ἐπιβαλλομένην οἰκονομικήν κρίσιν ἐπί τῆς χώρας μας. Ἐάν δέν ὑπάρξῃ παντελής μετάνοια ἅπαντος τοῦ Ἑλληνισμοῦ, αἱ νέαι δοκιμασίαι καί παιδαγωγίαι μας θά εἶναι μεγαλύτεραι τοῦ παρελθόντος, διότι ἡ θεία Δικαιοσύνη θά ἀποκαταστήσῃ τήν πνευματικότητα καί ἀκμήν τῶν παραπεπλανημένων πολιτῶν μας,[10] τῶν ἀκολουθούντων τούς αἱρετικούς καί δουλοπρεπεῖς ψευδο-ἡγέτας μας.

Καλόν ὑπόλοιπον Τεσσαρακοστῆς καί ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καί Μοναδικοῦ Θεοῦ ἡμῶν εἴθε νά ἀναστήσῃ ἅπαντας ἡμᾶς ἀπό τήν πνευματικήν ἀποστασίαν καί τήν Ἐθνικήν προδοσίαν.

——————————–

[1] Ὅρα, Ἀρχιμ. Βασιλείου Κ. Στεφανίδου, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, Ε΄ Ἔκδοσις, Ἐκδοτικός Οἶκος «ΑΣΤΗΡ» Ἀλ. & Ε. Παπαδημητρίου, Ἀθῆναι 1990.

[2] Ἀλλ’ «Ἐπικατάρατος ὁ ἄνθρωπος, ὅς τήν ἐλπίδα ἔχει ἐπ’ ἄνθρωπον καί στηρίζει σάρκα βραχίονος αὐτοῦ ἐπ’ αὐτόν, καί ἀπό Κύριον ἀποστῇ ἡ καρδία αὐτοῦ.» (Ἰερ. ΙΖ΄ 5).

[3] Καθ’ ὅτι, «Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καί ἡττᾶσθε˙ ὅτι μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός». (Μέγα Ἀπόδειπνον).

[4] Καθ’ ὅτι, «Οὐδένα δέδοικα ὡς τούς ἐπισκόπους πλήν ὀλίγων.» (= Κανένα λοιπόν δέν φοβοῦμαι πλέον ὅσον τούς ἐπισκόπους ἐκτός ὀλίγων). (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος).

[5] Ὅρα, Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου, « Ἐπαναστάσεις, Κρίσεις καί Ἑνώσεις», Christian Vivliografia, 2 Δεκεμβρίου 2016, σσ. 1-6. https://christianvivliografia.wordpress.com/2016/12/02/%e1%bc%90%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%af-%e1%bc%91%ce%bd%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/

[6] Ὅρα, Πρωτοπρεσβ. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου, «Δευτέρα Διαθρησκειακή Σύνοδος εἰς Ἀθήνας», Ἅγιος Ἀγαθάγγελος Ἐσφιγμενίτης, Ἔτος ΜΗ΄, Τεῦχος 284, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2017, σσ. 11-13.

[7] Ἀλλ’ «… Ἐάν φυλάξωμεν τάς ἐντολάς τῶν πατέρων ἡμῶν, ἐγώ ἐγγυῶμαι ὑμᾶς πρός τόν Θεόν, ὅτι βάρβαροι οὐκ ἔρχονται ὧδε˙ εἰ δέ μή φυλάξωμεν, ἐρημωθῆναι ἔχει ὁ τόπος οὗτος.» (Ἀββᾶς Μωϋσῆς).

[8] Ὅρα, Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου, . «Μακεδονία ἡ Κοιτίς τοῦ Βυζαντινοῦ καί Παγκοσμίου Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ», Ὀρθόδοξος Τύπος, Ἀρ. Φύλ. 2199, Ἔτος ΝΗ΄, 9 Φεβρουαρίου 2018, σσ. 1 & 7.  http://www.orthodoxostypos.gr/pdf/2199.pdf

[9] Ἀλλ’ «Ἕλληνας ὁμοφρονέοντας … χαλεπούς εἶναι περιγίγνεσθαι.» (Ἡρόδοτος ΙΧ, 2). Βεβαίως, οἱ Σκοπιανοί, ὡς μή Ἕλληνες καί μή Μακεδόνες δέν γνωρίζουν τί λέγει ὁ Ἡρόδοτος διά τούς Ἕλληνας.

[10] «Λύτρωσαι, ὁ Θεός [τόν Ἑλληνισμόν], ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ.» (Ψαλμ. 24).

Σχολιάστε