Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἰσραήλ

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Δ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὸ 2018

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

     ΜΕΡΟΣ Δ΄

Μέρος Α´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018 -Α´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μέρος Β´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Β´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μέρος Γ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Γ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων

.               Τέταρτο στὴ σειρὰ τῶν πρεσβείων τιμῆς μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἶναι τὸ Πατριαρχεῖο τῶν Ἱεροσολύμων. Εἶναι τὸ ἀρχαιότερο τῶν Πατριαρχείων, ἀφοῦ ἐκεῖ ἱδρύθηκε ἡ στὸν κόσμο Ἐκκλησία. Τὸ Πατριαρχεῖο ἔχει μία συνεχῆ παρουσία στοὺς Ἁγίους Τόπους. Οἱ ποικίλοι κατακτητὲς τους μπορεῖ, πρὸς καιρόν, νὰ Τὸ κλόνισαν ἀλλὰ Αὐτὸ δὲν καταποντίστηκε καὶ ἐπιζεῖ ἕως σήμερα. Αὐτοὶ ποὺ ἐξουσίασαν τὴν Ἱερουσαλὴμ κατὰ σειρὰ εἶναι οἱ Ρωμαῖοι καὶ οἱ Βυζαντινοὶ (33-638), οἱ Ἄραβες (638-1099), οἱ Λατίνοι (1099-1291), οἱ Μαμελοῦκοι (1291-1517), οἱ Ὀθωμανοὶ (1517-1917), οἱ Ἄγγλοι (1917 – 1948), οἱ Ἰορδανοὶ (1948-1967) καὶ οἱ Ἰσραηλινοὶ (1967 – ).
.             Ἀπὸ τὶς 19 Ἰουλίου 2018 ξεκίνησε μία νέα περίοδος γιὰ τὸ Ἰσραήλ, ποὺ θὰ ἔχει ἐπιπτώσεις στοὺς μὴ ἑβραίους πολίτες τῆς χώρας, ἰδιαίτερα στοὺς ἄραβες, μουσουλμάνους καὶ χριστιανούς, ποὺ εἶναι περίπου 1.800.000 καὶ ἀποτελοῦν τὸ 20% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ. Τὴν ἡμέρα αὐτὴ ὁ πρωθυπουργὸς Νετανιάχου πέρασε νόμο ἀπὸ τὴν Κνεσὲτ μὲ μικρὴ πλειονοψηφία (62 ὑπὲρ ἔναντι 55 κατὰ καὶ τρεῖς ἀποχὲς στοὺς 120 βουλευτὲς) περὶ «ἑβραϊκοῦ ἔθνους – κράτους». Σύμφωνα μὲ αὐτὸν «τὸ Ἰσραὴλ εἶναι ἡ ἱστορικὴ πατρίδα τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ, ποὺ ἔχει τὸ ἀποκλειστικὸ δικαίωμα στὴν ἐθνικὴ αὐτοδιάθεση σὲ αὐτό». Ὁ νόμος καταργεῖ τὴν ἀραβικὴ ὡς γλῶσσα ἰσότιμη πρὸς τὴν ἑβραϊκὴ καὶ τὴν ὑποβαθμίζει σὲ ἕνα εἰδικὸ καθεστώς.
.              Τὰ διεθνῆ ΜΜΕ, ὅπως ἡ ἐφημερίδα Financial Times καὶ τὰ πρακτορεῖα εἰδήσεων Ρόϊτερς καὶ Ἀσοσιέϊτεντ Πρές, τὰ ὁποῖα φίλα πρόσκεινται στὸ Ἰσραήλ, ἐξέφρασαν τὴν ἀνησυχία τους γιὰ τὴν ψήφιση τοῦ συγκεκριμένου Νόμου. Οἱ Φαϊνάνσιαλ Τάϊμς ἔγραψαν πὼς δείχνει μία στροφὴ πρὸς τὴν ἐπικίνδυνη κατεύθυνση, δυνητικὰ νομιμοποιώντας τὶς διακρίσεις σὲ βάρος τοῦ ἀραβικοῦ πληθυσμοῦ στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ Ἰσραήλ. Τὰ εἰδησεογραφικὰ πρακτορεῖα ἀναφέρουν ὅτι τὸ ἐρώτημα ποὺ πλέον τίθεται εἶναι ἂν ὁ νόμος προετοιμάζει τὸ ἔδαφος γιὰ ἕνα μελλοντικὸ ἑνιαῖο κράτος, στὸ ὁποῖο τὸ Ἰσραὴλ θὰ ἔχει ἐνσωματώσει ὅλα τὰ παλαιστινιακὰ ἐδάφη.
.                 Γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖ κάποιος τὴν κίνηση Νετανιάχου, πρέπει νὰ γνωρίζει τὴν ἱστορία τοῦ Σιωνισμοῦ, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ ἱδρυτῆ του Τεοντὸρ Χέρτσλ ἕως σήμερα. Σκοπός του μὴ ἀποκρυπτόμενος εἶναι ἡ δημιουργία ἑνὸς «Ἑβραϊκοῦ κράτους» καὶ ὄχι «κράτους τῶν Ἑβραίων» στὴν Παλαιστίνη καὶ στὰ ὅρια τῶν ἀρχαίων Βασιλείων τοῦ Ἰούδα καὶ τοῦ Ἰσραήλ. Τὸ βέβαιο εἶναι ὅτι αὐτοὶ ποὺ κυβερνοῦν σήμερα τὸ Ἰσραήλ, θεωροῦν ὅτι, κατὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ Σιωνισμοῦ, εἶναι «θεία ἐντολὴ» νὰ ἔχουν τὴν πλήρη εὐθύνη τῶν πεπρωμένων τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ, θέτοντας ὅλα τὰ ἄλλα ζητήματα, ὅπως τοὺς Ἄραβες πολίτες τῆς χώρας καὶ τὴν ὕπαρξη παλαιστινιακοῦ ἀνεξάρτητου κράτους, σὲ δεύτερη μοίρα. Οἱ ἀγορὲς γῆς στὴν Παλαιστίνη καὶ οἱ ἐποικισμοὶ εἶναι πάντα πρωτεύων γεωπολιτικὸς παράγων, ὡς θρησκευτικὴ σιωνιστικὴ ἐπιταγή.
.              Στὴν κατάσταση αὐτὴ πορεύεται τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία του, ποὺ πρέπει νὰ ἀντιμετωπίσει ἕνα κράτος, ποὺ ἔχει δημοκρατικοὺς θεσμούς, ἀλλὰ καὶ τὸν πειρασμὸ τῆς θεοκρατίας καὶ τοῦ σιωνιστικοῦ ἐθνικισμοῦ, κατὰ τὸν ὁποῖο ὑπεράνω τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΟΗΕ καὶ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν ἀλλοθρήσκων καὶ τῶν ἀλλογενῶν εἶναι τὸ συμφέρον τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ τοῦ Ἰσραήλ.
.               Τὸ Πατριαρχεῖο ἀσφαλῶς βλέπει τὴν πραγματικότητα, ὅτι ἀποτελεῖ πλέον κενὸ γράμμα ἡ ἐπιταγὴ τοῦ Ἰσλάμ, πὼς ὁ ἑκάστοτε βασιλιὰς τῆς Ἰορδανίας εἶναι «ὁ Ἐπιστάτης τῶν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει τῆς Ἱερουσαλὴμ ἰσλαμικῶν καὶ χριστιανικῶν προσκυνημάτων» (Ὁμιλία Πατριάρχου Θεοφίλου στὸ Ἀμμάν στὶς 30/6/2018). Τὸ Πατριαρχεῖο ἀντιμετωπίζει τὴν ἐπιθετικότητα τῶν σιωνιστῶν, ποὺ ἐπιδιώκουν νὰ ἀποκτήσουν τὰ ἀκίνητα ποὺ κατέχει στὴν παλαιὰ πόλη καὶ στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Ἱερουσαλὴμ καὶ νὰ ἐγκαταστήσουν καὶ ἄλλους, πολλούς, ἐποίκους.
.                 Ἡ πρὸ μηνῶν προώθηση νόμου στὸ Ἰσραὴλ γιὰ δημεύσεις χριστιανικῶν περιουσιῶν προκάλεσε τὴν ἀντίδραση τῶν χριστιανῶν ἡγετῶν τῶν Ἁγίων Τόπων. Ἔτσι ὁ Πατριάρχης Θεόφιλος μαζὶ μὲ τὸν λατίνο κουστωδὸ καὶ τὸν Ἀρμένιο Πατριάρχη ἀποφάσισαν, μετὰ ἀπὸ αἰῶνες, νὰ κλείσουν τὶς πύλες τοῦ Παναγίου Τάφου γιὰ τρεῖς ἡμέρες, ἀπὸ τὶς 25 ἕως καὶ τὶς 27 Φεβρουαρίου 2018. Στὴ διαμαρτυρία τους, ποὺ ὑπογράφουν καὶ οἱ τρεῖς, κατηγοροῦν τὴν κυβέρνηση Νετανιάχου γιὰ «συστηματικὲς ἐπιθέσεις χωρὶς προηγούμενο ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν τῶν Ἁγίων Τόπων»..                 Προηγουμένως τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων, στὶς 26 Ὀκτωβρίου 2017, μὲ Ἀνακοινωθέν του, ἀναφέρεται στὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Θεοφίλου στὸ Βατικανὸ καὶ στὴ συνάντησή του μὲ τὸν Πάπα Φραγκίσκο. Ὅπως γράφει τὸ Ἀνακοινωθέν, κατ᾽ αὐτὴν ὁ κ. Θεόφιλος ἐξέθεσε στὸν Πάπα τὸν κίνδυνο ἡ κυβέρνηση τοῦ Ἰσραὴλ νὰ ὑπονομεύσει τὸ ἀπὸ αἰώνων ἰσχῦον στάτους κβὸ στοὺς Ἁγίους Τόπους. Αὐτὸ θὰ προκύψει, ὅπως εἶπε, ἂν τελικὰ ὑλοποιηθοῦν ἡ πρόταση σαράντα μελῶν τῆς Κνεσέτ, ἡ ὁποία ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὶς Ἐκκλησίες τὸ δικαίωμα νὰ διαχειρίζονται ἐλευθέρως τὶς γαῖες αὐτῶν, καὶ ἡ ἀπόφαση τοῦ ἰσραηλινοῦ περιφερειακοῦ δικαστηρίου τῶν Ἱεροσολύμων, ἡ ὁποία ἔδωσε κύρος στὶς χωρὶς ἔγκριση καὶ παράνομες συμφωνίες, ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἰδιοκτησία τοῦ Πατριαρχείου στὴν Πύλη τοῦ Δαυὶδ (Jaffa Gate).
.                 Τὸ Ἰσραήλ, μὲ τὶς ἐνέργειές του, ἔχει δείξει ὅτι ἀποκλείεται νὰ παραχωρήσει ἔστω μέρος τῆς Ἱερουσαλὴμ γιὰ νὰ καταστεῖ πρωτεύουσα Παλαιστινιακοῦ κράτους, ποὺ καὶ αὐτοῦ δὲν ἐπιθυμεῖ τὴν ὕπαρξη, παρὰ τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΟΗΕ. Οἱ συμφωνίες τοῦ Ὄσλο, γιὰ ἀναγνώριση τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς καὶ τῆς ἀπὸ αὐτὴν διοίκησης στὴν Δυτικὴ Ὄχθη καὶ στὴ Λωρίδα τῆς Γάζας, τὶς ὁποῖες ὑπέγραψαν οἱ Γιτζὰκ Ράμπιν καὶ ὁ Γιασὲρ Ἀραφάτ, παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῶν ΗΠΑ Μπὶλ Κλίντον, ὄχι μόνο παραμένουν γράμματα κενὰ περιεχομένου, ἀλλὰ τὸ Ἰσραὴλ πράττει τὰ ἀντίθετα τῶν ὅσων ὑπέγραψε. Ὄχι τώρα. Λίγο μετὰ ποὺ τὰ ὑπέγραψε καὶ ἀφοῦ ἀκραῖοι ἐθνικιστὲς δολοφόνησαν τὸν Ράμπιν.
.               Οἱ ΗΠΑ ἀκολουθοῦν τὸ Ἰσραὴλ στὴν ἀσυνέπεια. Ἡ Ἱερουσαλὴμ θὰ εἶναι ὁλόκληρη καὶ πρωτεύουσα τοῦ Ἰσραήλ, αὐτὴ εἶναι ἡ ἀπόφαση τῆς κυβέρνησής του. Οἱ ΗΠΑ ἤδη ἀποφάσισαν νὰ ἀγνοήσουν καὶ αὐτές, ὅπως τὸ Ἰσραήλ, τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΟΗΕ καὶ νὰ μεταφέρουν στὴν Ἱερουσαλὴμ τὴν πρεσβεία τους. Τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ εἶναι ἀποφασισμένο νὰ ἐπιβάλει τίς, κατὰ τοὺς σιωνιστές, ἐπιταγὲς τοῦ Γιαχβὲ διὰ τῆς πυγμῆς καὶ διὰ κατασταλτικῶν μεθόδων, διὰ τειχῶν ὑψηλῶν, αὐστηρῆς ἐπιτήρησης τῶν Ἀράβων πολιτῶν, τῶν αὐθαίρετων ἐποικισμῶν. Ἀντιδράσεις στὴν πολιτικὴ αὐτὴ ὑπάρχουν ἀκόμη καὶ ἀπὸ Ἑβραίους θεολόγους, πολιτικοὺς καὶ διανοούμενους, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται τὴν μετατροπὴ τοῦ Ἰσραὴλ σὲ θεοκρατικὸ ἀπολυταρχικὸ κράτος.
.             Ὅσοι Ἄραβες ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ δὲν ἀνέχονται τὴ διαμορφούμενη κατάσταση στὸ Ἰσραὴλ μεταναστεύουν, περισσότερο οἱ νέοι. Κατὰ τὸ πρακτορεῖο Agence Fides (6 Ἰουλίου 2018) στὸ Ἰσραὴλ ἔχουν ἀπομείνει χριστιανοὶ λιγότεροι ἀπὸ τὸ 2% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ, ἐνῶ τὸ 1970 ἦσαν τὸ 5%. Στὴν, ὑπὸ παλαιστινιακὴ διοίκηση, ἀλλὰ ὑπὸ τὴν ἐπιτήρηση τῶν ἰσραηλινῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων πόλη τῆς Βηθλεὲμ οἱ χριστιανοὶ ἀποτελοῦν σήμερα τὸ 17%, ὅταν στὸ παρελθὸν ἀποτελοῦσαν τὸ 90%. Σημειώνεται ὅτι τὸ ποίμνιο τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἀποτελεῖται κυρίως ἀπὸ Χριστιανοὺς Ἄραβες, ποὺ σήμερα εἶναι λιγότεροι ἀπὸ 90.000.
.             Ὅσοι χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι μετοίκησαν στὴ γειτονικὴ Ἰορδανία, ζοῦν σήμερα χωρὶς προβλήματα. Εἶναι πάνω ἀπὸ τὸ 6% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἰορδανίας, ἂν ὑπολογισθοῦν καὶ οἱ πρόσφυγες ἀπὸ τὴ Συρία. Τὰ προβλήματα μὲ τοὺς Ἄραβες ὀρθοδόξους χριστιανοὺς τῆς Ἰορδανίας, ποὺ θέλουν νὰ ἐκλεγεῖ Πατριάρχης Ἄραβας στὸ γένος, φαίνεται ὅτι ἔχουν κατασιγάσει, χάρη στὸν φίλο τοῦ Πατριάρχη πρίγκιπα Γάζι Μπὶν Μοχάμαντ, σύμβουλο τοῦ βασιλιᾶ Ἀμπντάλα ἐπὶ τῶν θρησκευτικῶν καὶ χριστιανικῶν θεμάτων.
.               Ὡς πρὸς τὰ διορθόδοξα, τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων στὸ Οὐκρανικὸ εἶναι στὸ πλευρὸ τοῦ Φαναρίου καὶ πολιτικὰ ἀκολουθεῖ τὶς γεωπολιτικὲς ἐπιταγὲς τῆς Δύσης. Ἀπόδειξη ὅτι στὶς 29 Μαΐου 2018, κατὰ τὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ Παναγίου Τάφου, ὁ Πατριάρχης κ. Θεόφιλος «ἀπένειμε τὸ παράσημο τοῦ Σταυροφόρου τοῦ Παναγίου Τάφου στὴν Κυβερνῆτιν τῆς πόλεως Χάρκοβ Οὐκρανίας Ἰουλία Σβιτλίσναγια καὶ ἔδωσε εὐχὲς καὶ ἐξέφρασε γνώμη γιὰ ἐπούλωση τοῦ τραύματος τοῦ σχίσματος τῆς Οὐκρανίας». Τὸ Πατριαρχεῖο δὲν κοινοποίησε τὴν «γνώμη», ποὺ ἐξέφρασε ὁ Πατριάρχης στὴν Οὐκρανὴ ἀξιωματοῦχο γιὰ τὴν ἐπούλωση τοῦ τραύματος τοῦ σχίσματος, ἀλλὰ τὸ παράσημο εἶναι ἐνδεικτικό τῆς εὐνοϊκῆς του ἄποψης πρὸς τὴν ἐπιδίωξη τῆς φιλοδυτικῆς κυβέρνησης τῆς Οὐκρανίας.
.             Ἡ πιθανὴ ρήξη στὶς σχέσεις μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας θὰ προσθέσει προβλήματα στὸ Πατριαρχεῖο τῶν Ἱεροσολύμων, λόγῳ τῆς ἰσχυρῆς παρουσίας τῶν Ρώσων στοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ τῆς ὑπάρξεως Ἐπιτρόπου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων στὴ Μόσχα. Σημειώνεται ὅτι σήμερα στοὺς Ἁγίους Τόπους λειτουργοῦν ὑπὸ τὴν δικαιοδοσία, ἕως τώρα, τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων ἀλλὰ οἱ περισσότεροι μὲ Ρώσους ἱερεῖς, τέσσερις Ναοὶ καὶ τρία Μοναστήρια. Μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ἀντιοχείας δὲν ὑπάρχει κοινωνία, λόγῳ τῆς ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων ἱδρύσεως Μητροπόλεως στὸ Κατάρ, γεγονὸς ἰδιαίτερα λυπηρό. Στὰ διαχριστιανικὰ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων ἀκολουθεῖ ἐπίσης τὴν πολιτικὴ τοῦ Φαναρίου ἔναντι τοῦ Βατικανοῦ καὶ τῶν ἄλλων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν, παρὰ τὰ προβλήματα ποὺ προκύπτουν κατὰ καιροὺς ἀπὸ τὶς ἐπιδιώξεις στὰ πανάγια προσκυνήματα, κυρίως τῶν λατίνων κουστωδῶν καὶ τοῦ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου.-

Μέρος Ε´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- E´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

, , ,

Σχολιάστε

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ Η «ΝΟΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ» ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ

ΙΣΡΑΗΛ:
Βουλ πέρριψε τν «γάμο» τν μοφυλοφίλων – ξανά!
«
μαρτωλος» ἀπεκάλεσε τος μοφυλοφίλους
μέσα στ
ν Βουλ πουργς
γείας

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Εὐνόητα γιὰ τοὺς νοήμονες ὅλα ὅσα ἀναφέρονται κατωτέρω. Στὴν Ἀποικία τῆς Ἀνοησίας ὅμως μέχρι καὶ ἡ “θεολογία” ἐπιστρατεύεται γιὰ τὴν κάλυψη καὶ προώθηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας

.               Τὸ ἰσραηλινὸ κοινοβούλιο, ἡ Κνεσέτ, γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἀπέρριψε ὁριστικὰ μία σειρὰ ἀπὸ νόμους ποὺ προωθοῦσαν «τὴν ἰσότητα τοῦ γάμου» γιὰ τοὺς ὁμοφυλοφίλους, τὶς λεσβίες, καὶ τοὺς «τρανσέξουαλ», παρόλο ποὺ τὸ ἑβραϊκὸ λόμπι στὴν Ἀμερικὴ –ἡ ὁποία στηρίζει τὸ Ἰσραὴλ– βρίσκεται στὴν πρώτη γραμμὴ τῆς προώθησης αὐτοῦ τοῦ εἴδους τῶν νόμων στὶς ΗΠΑ καὶ ἀλλοῦ.
.              Ὅπως ἀναφέρθηκε ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα Haaretz στὸ Ἰσραήλ, ἡ ἰσραηλινὴ βουλὴ τὴν περασμένη ἑβδομάδα καταψήφισε μία σειρὰ ἀπὸ νομοσχέδια ποὺ προωθοῦσαν “τὰ δικαιώματα τῶν ΛΟΑΤ”.
.               Τὰ νομοσχέδια ποὺ καταψηφίστηκαν περιλάμβαναν μέτρα γιὰ τὴν καθιέρωση ἀστικῶν ἑνώσεων, παρεχόμενα ὀφέλη ἀπὸ τὸ κράτος γιὰ τοὺς ὁμοφυλοφίλους συντρόφους νεκρῶν στρατιωτῶν, ἀπαγόρευση θεραπείας μετατροπῆς ὁμοφυλοφίλων, καὶ ἐντολὲς κατάρτισης γιὰ τοὺς ἐπαγγελματίες στὸν τομέα τῆς ὑγειονομικῆς περίθαλψης σὲ «θέματα ΛΟΑΤ».
.           Ὅσον ἀφορᾶ στοὺς ὑπάρχοντες νόμους στὸ Ἰσραήλ, οἱ ὁμοφυλόφιλοι, οἱ λεσβίες, ἢ οἱ «τρανσέξουαλ» δὲν μποροῦν νὰ παντρευτοῦν, νὰ υἱοθετήσουν παιδιά, ἢ νὰ ἔχουν ἐγκυμοσύνες ἀπὸ παρένθετες μητέρες στὸ Ἰσραήλ.
.           Μιλώντας στὴν Κνεσέτ, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συζήτησης, ὁ ὑπουργὸς Ὑγείας τοῦ Ἰσραὴλ Yaakov Litzman, ἐπικαλέστηκε τὴ βιβλικὴ ἱστορία τοῦ χρυσοῦ μοσχαριοῦ ἐκφράζοντας τὴν ἀπόρριψη τῶν νομοσχεδίων ὑπὲρ τῶν ὁμοφυλοφίλων ἀποκαλώντας τους ἁμαρτωλούς. Ὁ Litzmann εἶπε ὅτι «τὸ τμῆμα τῆς Τορὰ αὐτῆς τῆς ἑβδομάδας λέει ὅτι ἔκαναν τὸ χρυσὸ μοσχάρι … ἦρθε ὁ Μωυσῆς, κατεβαίνοντας ἀπὸ τὸν οὐρανό, ἀφοῦ τοῦ δόθηκε ἡ Τορά. Εἶδε τὸ μοσχάρι, εἶδε τοὺς χορούς. . . Καὶ ὁ Μωυσῆς ἐπέστρεψε στὸ Θεὸ καὶ εἶπε: “Σὲ παρακαλῶ! Αὐτὸς ὁ λαὸς ἔχει διαπράξει σοβαρὴ ἁμαρτία”».
.             Τὴν ἴδια ὥρα ποὺ συμβαίνουν ὅλα αὐτά, ἡ Anti-Defamation League καὶ τὸ ἑβραϊκὸ λόμπι στὴν Ἀμερική, ποὺ ἔχει ἕνα ὁλόκληρο τμῆμα ἀφιερωμένο στὴν ὑποστήριξη τοῦ Ἰσραὴλ – βρίσκεται στὴν πρώτη γραμμὴ τῆς προώθησης τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τοῦ λεσβιασμοῦ καὶ τοῦ “transgenderism” – μεταξὺ τῶν «ἐθνικῶν».
.             Σὲ ἕνα εἰδικὸ τμῆμα στὴν ἰστοσελίδα της, ἡ ADL ὑπερηφανεύεται ὅτι ἔχει «μία μακροχρόνια δέσμευση γιὰ τὴν προστασία τῶν Πολιτικῶν Δικαιωμάτων, καὶ ὑπῆρξε βασικὸς ἑταῖρος στὴν προώθηση τῶν δικαιωμάτων τῶν λεσβιῶν, ὁμοφυλoφ;iλων, ἀμφιφυλoφ;iλων καὶ τρανσεξουαλικῶν (LGBT). . .
.             “Σὲ ὁμοσπονδιακό, πολιτειακὸ καὶ τοπικὸ ἐπίπεδο, ἡ ADL ἔχει ὑποστηρίξει τὴν καταπολέμηση τῶν διακρίσεων καὶ τὴν ἰσχυρὴ καὶ χωρὶς ἀποκλεισμοὺς νομοθεσία γιὰ τὰ ἐγκλήματα μίσους καὶ τὴν πρόληψη τοῦ ἐκφοβισμοῦ, καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἰσότητα τοῦ γάμου.” «H ADL καυχιέται ὅτι ἀμφισβήτησε ὅλους το]yς νόμους στὶς ΗΠΑ, ποὺ “ὁρίζουν ἀποκλειστικὰ τὸν γάμο ὡς μεταξὺ ἑνὸς ἄνδρα καὶ μίας γυναίκας.” “H ADL καυχιέται ἐπίσης ὅτι προώθησε τὴν ὁμοφυλοφιλία σὲ ὅλο τὸν κόσμο, λέγοντας ὅτι ἡ «δέσμευσή του καὶ ἡ συνηγορία του γιὰ λογαριασμὸ τῶν ΛΟΑΤ δὲν σταματᾶ στὰ σύνορά του ἔθνους μας», καὶ παραθέτει τὸν «ἀκτιβισμὸ» στὴ Νιγηρία καὶ τὴ Ρωσία ὡς παραδείγματα.
.             Ὡστόσο, ἡ ADL τηρεῖ ἀπόλυτη σιγὴ γιὰ τὸ Ἰσραήλ, καὶ γιὰ τὰ σχόλια περὶ «ἁμαρτίας» τοῦ Litzmann, ἂν καὶ ὁ ἑβραϊκὸς αὐτὸς ὀργανισμὸς εἶναι ὁ πρῶτος ποὺ ἐπιτίθεται σὲ ὅποιον χριστιανὸ κληρικὸ χρησιμοποιήσει τὴν Βίβλο γιὰ νὰ ἀντιταχθεῖ στὴν ὁμοφυλοφιλία.
.            Γιὰ ἄλλη μία φορά, φαίνονται τὰ δύο μέτρα καὶ δύο σταθμὰ ἐπὶ τῷ ἔργῳ: ὅ,τι εἶναι ἐκτὸς νόμου στὸ Ἰσραὴλ γίνεται νόμος στοὺς «ἐθνικούς».

ΠΗΓΗ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

,

Σχολιάστε

ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΡΡΑΞΗ ΔΕΙΧΝΕΙ: «Τὸ μέτωπο Ρωσίας, Ἰρὰν καὶ Συρίας, σὲ μία προσπάθεια νὰ ἀποτρέψει τὴν πολεμικὴ περιπέτεια, ἀπειλεῖ μὲ πολὺ μεγάλη ἐπέκτασή της, ἔτσι ὥστε οἱ ἐπιτιθέμενοι νὰ μὴν εἶναι βέβαιοι ἐὰν θὰ μπορέσουν νὰ τὴν ἐλέγξουν…»

ΗΠΑ-σραήλ:
Ε
λημμένη πόφαση πίθεση κατ τοῦ Ἰράν;

.             Ἀγριεύει ἡ κατάσταση στὴν διένεξη τῆς Δύσης μὲ τὸ μέτωπο τοῦ Ἰρὰν καὶ τῆς Συρίας καὶ πολλαπλασιαζόμενες ἐνδείξεις καὶ πληροφορίες συντείνουν ὅτι ἠ πιθανότητα νὰ ξεκαθαριστεῖ ἡ ὑπόθεση μὲ προσφυγὴ στὴν στρατιωτικὴ βία εἶναι ἐξαιρετικὰ ὑψηλή. Στὴν εἰκόνα θὰ πρέπει νὰ προστεθεῖ καὶ ὁ ρωσικὸς στόλος ποὺ μαζεύεται στὴν περιοχὴ μὲ πρόσχημα τὴν πραγματοποίηση ναυτικῶν ἀσκήσεων, ἐνῶ κρίσιμο παράγοντα θὰ ἀποτελέσουν καὶ οἱ ἀμερικανικὲς ἐκλογὲς στὶς 6 Νοεμβρίου. Ἐν ὀλίγοις, μία ἐπίθεση στὸ Ἰρὰν θὰ πρέπει νὰ σταθμιστεῖ μὲ τὸν ἀντίκτυπο ποὺ θὰ εἶχε στὸ ἀμερικανικὸ ἐκλογικὸ σῶμα… Μήπως ἡ ἐπίθεση ἐξασφαλίζει τὶς ψήφους τῆς ἑβραϊκῆς κοινότητας στὶς ΗΠΑ καὶ καθορίζει τὸ ἐκλογικὸ ἀποτέλεσμα ἐξ ἀρχῆς;
.             Πληροφορίες ποὺ ἔφερε στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας ὁ ἰσραηλινὸς ἰστοχῶρος «debka» ἀναφέρουν ὅτι «Σαουδάραβες πρίγκιπες συνδεόμενοι μὲ τὶς ἔνοπλες δυνάμεις καὶ τὶς ὑπηρεσίες πληροφοριῶν», ἔχουν ἐκμυστηρευτεῖ μὲ εἰλικρίνεια σὲ Ἄραβες καὶ Δυτικοὺς συνομιλητές τους, ὅτι οἱ ΗΠΑ καὶ πιθανότατα καὶ τὸ Ἰσραὴλ βρίσκονται στὸ χεῖλος τοῦ πολέμου μὲ τὸ Ἰρὰν, στὴν πραγματικότητα αὐτὸ ἔχει ἤδη ἀποφασιστεῖ.
.             Τὴν ἴδια ὥρα, τὸ ΝΑΤΟ αὐξάνει τὶς ἐναέριες περιπολίες του στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου μὲ ἀεροσκάφη ποὺ ξεκινοῦν ἀπὸ το Γκαϊλενκίρχεν της Γερμανίας, λαμβάνει καὶ ναυτικὰ μέτρα μετακινώντας μονάδες ἐπιφανείας στὴν περιοχὴ καὶ συγκεκριμένα την «Ναυτικὴ Ὁμάδα 2» (Maritime Group 2). Ὁ «συνωστισμὸς» πολεμικῶν πλοίων θὰ εἶναι πρωτοφανής, ἂν ὑπολογίσει κανεὶς ὄτι 11 θὰ εἶναι τὰ ρωσικὰ πλοῖα ποὺ εἴτε φθάνουν εἴτε ἔχουν ξεκινήσει γιὰ τὴν περιοχή ἀπὸ τὴν Κασπία, τὴν Μαύρη Θάλασσα καὶ τὴν Βόρεια Θάλασσα.
.             Οἱ Ρῶσοι φαίνεται πὼς φοβοῦνται ἐνδεχόμενο ναυτικὸ ἀποκλεισμὸ τῆς Συρίας ἀπὸ τὶς δυνάμεις τοῦ ΝΑΤΟ. Σύμφωνα μὲ τὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων RIA Novosti, στρατιωτικὸς ἀξιωματοῦχος φέρεται νὰ ἔχει δηλώσει ὅτι οἱ ναυτικὲς δυνάμεις ἔχουν ὠς εντολὴ νὰ ὑπερασπίσουν τὰ ἐμπορικὰ πλοῖα σὲ περίπτωση ποὺ παρακωλυθεῖ ἡ δραστηριότητά τους καὶ κάθε ἀπόπειρα νὰ μὴν τοὺς ἐπιτραπεῖ νὰ ξεφορτώσουν στὴν Συρία. Συνταγ σύγκρουσης ν λίγοις Γιὰ νὰ μὴν ὑπάρξει μάλιστα καί… παρανόηση, ὁ ἀξιωματοῦχος φρόντισε νὰ διευκρινίσει ὄτι ἔχουν ἀπελευθερωθεῖ ὅλοι οἱ κανόνες ἐμπλοκῆς…
.             Στὸ μέτωπο τοῦ Περσικοῦ Κόλπου, ἰδιαίτερα δραστήρια ἐμφανίζεται ἡ Γαλλία, ἀφοῦ ἐνισχύει συνεχῶς τὶς ἀεροπορικές της δυνάμεις στὴν βάση Ἂλ Ντάφρα στὰ Ἡνωμένα Ἀραβικὰ Ἐμιράτα, ὅπου ἤδη βρίσκονται ἀμερικανικά F-15 καὶ τὰ ὑπερσύγχρονα F-22 Raptor. Ἐπίσης, ἀναμένεται πολὺ σύντομα ἡ ἄφιξη τοῦ ἀεροπλανοφόρου «Charles de Gaulle-R91» στὸν λιμένα Πὸρτ Ζαγὶντ στὸ Ἄμπου Ντάμπι…
.             Μὲ λίγα λόγια, τ μέτωπο Ρωσίας, Ἰρὰν κα Συρίας, σ μία προσπάθεια ν ποτρέψει τν πολεμικ περιπέτεια, πειλε μ πολ μεγάλη πέκτασή της, τσι στε ο πιτιθέμενοι ν μν εναι βέβαιοι ἐὰν θ μπορέσουν ν τν λέγξουνΠῶς θὰ λεγόταν βέβαια μία σύγκρουση, ὅταν σὲ αὐτὴ ἐμπλέκονται οἱ ΗΠΑ, ἡ Ρωσία καὶ οἱ ἰσχυρότερες στρατιωτικὲς δυνάμεις τῆς Εὐρώπης;  Γι παγκόσμια σύρραξη δείχνει

 ΠΗΓΗ: defence-point.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ (μαζὶ καὶ τὸ θέμα τῆς Θεοκτονίας)

ρχ ξελίξεων συμμαχία μ τ σραλ

Νικηφόρος Φωκᾶς

.        Ἡ Ἑλλὰς γιὰ πρώτη ἴσως φορὰ στὴν πρόσφατη ἱστορία της ἐγκαταλείπει τὶς ἀρχὲς τῆς στήριξης τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ διεθνοῦς δικαίου ποὺ τὸ Ἰσραήλ, κατὰ κοινὴ ὁμολογία, παραβιάζει στὴν Παλαιστίνη (βλ. π.χ. τὰ πολλὰ βέτο τῶν Η.Π.Α. στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας, ἀλλὰ καὶ τὶς ἐπανειλημμένες καταδίκες τοῦ Ἰσραὴλ ἀπὸ τὴν Γενικὴ Συνέλευση τῶν Η.Ε.). Ἔτσι, ἡ Ἑλλὰς προχωρεῖ σὲ μία συμμαχία προκειμένου νὰ ἀποκομίσει πρακτικὰ ὀφέλη ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη (ΑΟΖ) ἐν ὄψει τῆς συνεργασίας Ἰσραὴλ-Κύπρου, ἀλλὰ ἴσως καὶ μὲ τὰ ἄλλα ἐθνικὰ θέματα ποὺ συνδέονται κυρίως μὲ ἐδαφικὲς διεκδικήσεις εἰς βάρος τῆς Χώρας (Αἰγαῖο, Θράκη, Μακεδονικό).
.        Στὸ ἐπίπεδο τῶν ἀρχῶν της λοιπόν, ἡ Ἑλλὰς κάνει μία μεγάλη παραχώρηση. Ἐνῶ φαίνεται ὅτι αὐτὴ ἡ παραχώρηση μπορεῖ νὰ φέρει ὀφέλη, σωστότερη εἶναι, κατὰ τὴν γνώμη μου, ἡ θέση ὅτι ἡ Ἑλλὰς εἶναι πολὺ μικρὴ σὲ ποσοτικὰ μεγέθη (ἀλλὰ καὶ μεγάλη σὲ ποιοτικὰ μεγέθη) γιὰ νὰ κάνει μία τόσο μεγάλη καὶ ξαφνικὴ στροφὴ χωρὶς νὰ ζημιωθεῖ. Αὐτὸ ἰσχύει ἀκόμη περισσότερο ἂν αὐτὴ ἡ στροφὴ τὴν δέσει ἀκόμη περισσότερο μὲ μία λεόντεια συμφωνία στὸ ἅρμα τῶν Η.Π.Α. καὶ δυσκολέψει ἀκόμη πιὸ πολὺ μία στοιχειωδῶς ἰσορροπημένη πολιτικὴ ἀπέναντι σὲ χῶρες, μὲ τὶς ὁποῖες ἡ Ἑλλὰς ἔχει κοινὴ θρησκευτικὴ καὶ πολιτιστικὴ παράδοση (καὶ σὲ κάποιο βαθμὸ καὶ κοινὰ συμφέροντα), ὅπως ἡ Ρωσία.
.        Τὰ ὑπὲρ εἶναι πλέον γνωστά. Συνοψίζονται στὰ ἀποτελέσματα ἀπὸ τὴν στήριξη ἀπὸ τὸ Ἰσραὴλ καὶ πιθανὸν ἀπὸ τὶς Η.Π.Α. στὴν ἀνακήρυξη τῆς ΑΟΖ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἴσως στὰ ἄλλα ἐθνικά μας θέματα. Προϋποθέτουν ὅμως νὰ κηρύξουμε τὴν ΑΟΖ ἐπειγόντως (μὲ τὴν κατάλληλη διπλωματικὴ προετοιμασία) καὶ νὰ ἀρχίσουμε τὶς ἔρευνες καὶ τὴν ἐκμετάλλευση, ὅπως ἔκανε ἡ Κύπρος, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀκολουθήσουμε μία πιὸ δραστήρια πολιτικὴ ὑπεράσπισης τῶν θέσεών μας στὰ ἄλλα ἐθνικὰ θέματα.
.        Τὰ κατὰ τῆς συμμαχίας αὐτῆς δὲν συζητοῦνται ἀρκετά, ὅπως δὲν συζητοῦνται τὰ θέματα τοῦ Ἰσραὴλ ἀκόμη ἀνάμεσα καὶ στοὺς φίλους τοῦ Ἰσραὴλ ἀκόμη καὶ στὶς Η.Π.Α. Ὅποιοι ἐπικρίνουν τοὺς χειρισμοὺς τῆς κυβέρνησης τοῦ Ἰσραήλ, ἂν εἶναι Ἑβραῖοι, ἀποκαλοῦνται Ἑβραῖοι ποὺ μισοῦν τοὺς ἑαυτούς τους καί, ἂν δὲν εἶναι Ἑβραῖοι, ἀντισημίτες. Τὸ ἴδιο γίνεται καὶ στὸ Ἰσραὴλ σὲ σημεῖο παραλογισμοῦ, ἀφοῦ ἡ κριτικὴ συχνὰ ἀπευθύνεται ἀκόμη καὶ σὲ διακεκριμένα μέλη τῶν Ἰσραηλινῶν ἐνόπλων δυνάμεων! Παρὰ τὴν ἀπουσία μιᾶς δημόσιας συζήτησης, ὅπου φίλοι καὶ λογικοὶ ἄνθρωποι μποροῦν νὰ διαφωνήσουν καλόπιστα εἶναι ἀδιανόητη, ἕνα εἶναι σίγουρο. Θὰ προκαλέσουμε τὴν ὀργὴ τῆς Τουρκίας (καὶ τοῦ Ἰσλαμικοῦ κόσμου) ποὺ δὲν ξέρουμε πὼς θὰ ἐκδηλωθεῖ.
.        Πρὸς τὸ παρόν, ἡ Τουρκία περιορίζεται σὲ φραστικὲς ἐπιθέσεις. Πς μπορομε μως ν εμαστε σίγουροι τι ατ θ συνεχισθε δίως ν ψει τς ρευστότητας τς κατάστασης στν γείτονα χώρα λλ κα σ λη τν Μ. νατολή; Κα ν ατ δν εναι σίγουρο, δν πρέπει ν τοιμαζόμαστε γι λα τ νδεχόμενα;
.        Πιθανολογεῖται ὅτι οἱ Ἰσραηλινοὶ (καὶ οἱ Ἀμερικανοί) θὰ κάνουν χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις καὶ θὰ προσπαθήσουν νὰ ἐπιτύχουν τοὺς στόχους τους χωρὶς γενικευμένο πόλεμο. Ὅμως, καὶ ἂν ἀκόμη τὸ Ἰρὰν δὲν ἔχει τὴν δύναμη νὰ διεξαγάγει ἕνα γενικευμένο πόλεμο (ἔχοντας χάσει κατὰ πᾶσα πιθανότητα καὶ τὸ στήριγμα τῆς Συρίας), μπορεῖ κάλλιστα νὰ ἐξεγείρει τοὺς Μουσουλμάνους ἀνὰ τὸν κόσμο καὶ νὰ σπείρει τὴν τρομοκρατία. Εἶναι σαφὲς ὅτι οἱ Η.Π.Α. θὰ συνδράμουν τὸ Ἰσραήλ. Τί θὰ κάνει ἡ Ρωσία, θὰ ἐγκαταλείψει τὸ Ἰρὰν καὶ τὴν Συρία στὴν τύχη τους; Σὲ ἕνα τέτοιο περιβάλλον ἀνασφάλειας εὐνοεῖται ὁ περιορισμὸς τῶν λαϊκῶν ἐλευθεριῶν καὶ δυσχεραίνεται ἀκόμη πιὸ πολὺ ἡ οἰκονομικὴ ἀνάκαμψη.
.        Στὰ θέματα ἀρχῆς ὑπάρχει καὶ τοῦτο, ποὺ ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ προκύψει καὶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Σ πρόσφατη πίσκεψη το ρχιραβίνου το σραλ στν Κύπρο, ρχιεπίσκοπος Κύπρου κανε μία δήλωση νάλογη μίας παλαιότερης δήλωσης το Βατικανο τι ο βραοι δν εθύνονται γι τν σταύρωση το ησο (προσθέτω, γι τς διώξεις τν ποστόλων τς κκλησίας) (βλ. σχετ.: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ “ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ). Ἡ δήλωση αὐτὴ ἐπαναλαμβάνει τὸ αὐτονόητο (ποὺ βέβαια ὁ φανατισμὸς κάνει πολλοὺς νὰ τὸ ξεχνοῦν), ὅτι δηλαδὴ δὲν νοεῖται συλλογικὴ ποινικὴ εὐθύνη γιὰ ἕνα ἔγκλημα ποὺ τέλεσε κάποιος ἄλλος. Αὐτὸ ὅμως ἔχει δύο προϋποθέσεις ποὺ πρέπει νὰ συνοδεύουν τὴν δήλωση. Πρῶτα, ὅτι τὰ μέρη ἀποκηρύσσουν αὐτὸ τὸ ἔγκλημα (διαφορετικά, μπορεῖ νὰ ἔχουν ποινικὴ εὐθύνη ὡς ἠθικοὶ αὐτουργοὶ ἡ πολιτικὴ ἡ ἠθικὴ εὐθύνη (βλ. σχετ.: ΤΟ ΚΑΤΑ ΠΑΠΑΝ ΑΝΤΙΕΥΑΓΓΕΛΙΟ). Καὶ ἔπειτα παιτεται τ μέρη ν πέχουν π νέργειες πο πονομεύουν να π τ μέρη (στν συγκεκριμένη περίπτωση, τν κκλησία). Δικαίως, τ σραλ χει ατ τν παίτηση σ σχέση μ τ λοκαύτωμα. Τ διο φείλουν ν παιτον κα ο Χριστιανο σ σχέσηχι μόνο μ τν σταύρωση το ησοῦ, ἀλλὰ καὶ τὶς διώξεις τῶν Ἀποστόλων καὶ τῆς Ἐκκλησίας (ο τελευταες συνεχίζονται π διάφορες θρησκευτικές, ντιθρησκευτικς κα παραθρησκευτικς ργανώσεις).

ΠΗΓΗ: antibaro.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΝΕΦΗ ΑΝΑΦΛΕΞΕΩΣ;

1.   Ἑτοιμάζεται γιὰ πόλεμο ἡ Ρωσία;

.               Σύμφωνα μὲ τὸ Eurasianet καὶ τὴν Ρωσικὴ ἐφημερίδα Nezavisimaya Gazeta, ἡ Ρωσία θὰ πραγματοποιήσει τὸ Σεπτέμβριο τοῦ 2012 στρατιωτικὲς ἀσκήσεις στὸ Βόρειο Καύκασο καὶ στὴν Ἀρμενία. Οἱ στρατιωτικὲς ἀσκήσεις μὲ τὴν κωδικὴ ὀνομασία Kavkaz-2012, θὰ διεξαχθοῦν ὡς ἀσκήσεις προετοιμασίας ἐνδεχόμενου πολέμου ἀνάμεσα σὲ ΗΠΑ καὶ Ἰσραὴλ ἐναντίον τοῦ Ἰράν.
.         Σύμφωνα μὲ τὸ δημοσίευμα, στὴν περίπτωση πολέμου στὴν Μέση Ἀνατολὴ ἡ Ρωσία φοβᾶται εὐρύτερη ἀνάφλεξη καὶ συμμετοχὴ ἴσως καὶ περισσοτέρων χωρῶν καὶ ὡς ἐκ τούτου θέλει νὰ εἶναι κατάλληλα προετοιμασμένη.

 2.      Νετανιάχου: «Πρέπει νὰ τελειώνουμε τὸ συντομότερο δυνατὸν μὲ τὸ Ἰράν».

.               Σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τῆς Ἰσραηλινῆς ἐφημερίδας DEBKA ὁ Πρωθυπουργὸς τοῦ Ἰσραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου ἔχει ἀναλάβει προσωπικὰ τὴν ὑπόθεση “Ἰράν” καὶ κρατᾶ μυστικὰ τὰ χαρτιά του ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα μέλη τῆς κυβέρνησής του. Μὲ τὸν μόνο ποὺ ἔχει ἐπαφὲς καὶ τὸν ἐνημερώνει γιὰ ὁρισμένα πλάνα του εἶναι ὁ ὑπουργὸς Ἄμυνας, Ἐχοὺντ Μπαράκ.
.               «Τὸ Ἰρὰν εἶναι ἀποφασισμένο νὰ κατασκευάσει πυρηνικὴ βόμβα. Ὅσο τὸ γρηγορότερο ἐπιχειρήσουμε ἐναντίον του, τόσο τὸ καλύτερο γιὰ ἐμᾶς», φέρεται νὰ ἐπισήμανε ὁ Πρωθυπουργὸς τοῦ Ἰσραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου στὶς 19 Ἰανουαρίου στὸν Ἀμερικανὸ  Ἀρχηγὸ τοῦ Μικτοῦ Ἐπιτελείου τῶν ΗΠΑ, Στρατηγὸ Ντέμπσεϊ.

 ΠΗΓΗ: geopoliticsdailynews.blogspot.com

, ,

Σχολιάστε

«ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ»!; (Οἱ ἐκτιμήσεις)

“Ἔρχεται πόλεμος! Ο κτιμήσεις

.           Ὅλο καὶ περισσότερες πληροφορίες, ἀναλύσεις καὶ ἐκτιμήσεις γιὰ ἕναν πόλεμο κατὰ τῆς Συρίας καὶ τοῦ Ἰρὰν βλέπουν κάθε μέρα τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας καὶ προβληματίζουν. Ἡ ἰσραηλινὴ ἱστοσελίδα Debka ὑποστηρίζει σὲ δημοσίευμά της ὅτι τὰ ὅσα λέει καὶ πράττει τὶς τελευταῖες ἡμέρες ὁ ἰσραηλινὸς πρωθυπουργὸς Μ. Νετανιάχου, ὁδηγοῦν στὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ Ἰσραὴλ ἑτοιμάζεται γιὰ ἕναν περιφερειακὸ πόλεμο. Προσδιορίζουν χρονικὰ μάλιστα τὴν ἔναρξή του μεταξὺ 15 Δεκεμβρίου καὶ 15 Ἰανουαρίου.

.              Στὸ δημοσίευμα γίνεται ἀναφορὰ σὲ μία δήλωση τοῦ Νετανιάχου: “Υπάρχουν φορές”, δήλωσε ὁ Νετανιάχου, «ποὺ μία ἀπόφαση μπορεῖ νὰ ἔχει ἕνα βαρὺ τίμημα. Ἀλλὰ τὸ τίμημα γιὰ τὴ μὴ λήψη ἀπόφασης μπορεῖ νὰ εἶναι βαρύτερο». «Θέλω νὰ πιστεύω», εἶπε, «ὅτι θὰ ἔχουμε πάντα τὸ θάρρος καὶ τὴν ἀποφασιστικότητα γιὰ τὶς σωστὲς ἀποφάσεις, ὥστε νὰ διασφαλίσουμε τὸ μέλλον καὶ τὴν ἀσφάλειά μας». Ἂν καὶ δὲν ἀνέφερε τὸ Ἰράν, ὅλοι συνεπέραναν ὅτι τὸ ἐννοοῦσε.
.              Τὸ δημοσίευμα ἐπισημαίνει ἀκόμη τὸν “συνωστισμὸ” ναυτικῶν δυνάμεων ἀμερικανικῶν καὶ ρωσικῶν στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο.
.              Ἀνησυχία ἐκπέμπει καὶ ἡ ἀνάλυση τοῦ Reuters, τὸ ὁποῖο ἐκτιμᾶ ὅτι ἡ ἀπομόνωση στὴν ὁποία ἔχει περιέλθει τὸ Ἰραν τὸ καθιστοῦν πλέον τελείως ἀπρόβλεπτο. «Τὸ Ἰράν, εἶναι ὅλο καὶ πιὸ ἀπομονωμένο καὶ μπορεῖ νὰ ἐνεργήσει μὲ ἀπρόβλεπτους τρόπους», λέει ὁ Jon Alterman, διευθυντὴς τοῦ προγράμματος Μέσης Ἀνατολῆς στὸ Κέντρο Στρατηγικῶν καὶ Ἐθνικῶν Σπουδῶν στὴν Οὐάσιγκτον.
.              Θὰ τολμήσει τὸ Ἰσραὴλ νὰ προχωρήσει σὲ ἀεροπορικὲς τουλάχιστον ἐπιθέσεις ἐναντίον τοῦ Ἰράν, εἰδικὰ τώρα ποὺ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιήσει τὸν ἐναέριο χῶρο τοῦ Ἰράκ, χωρὶς νὰ χρειάζεται τὴν ἔγκριση τῶν ἀμερικανῶν ποὺ ἐγκαταλείπουν τὴν περιοχή; Πολλοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι τὸ κόστος ἐνδέχεται νὰ εἶναι πολὺ ὑψηλότερο ἀπὸ τὸ κέρδος.
.           “Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι κανεὶς δὲν γνωρίζει ποιὲς θὰ εἶναι οἱ μεσοπρόθεσμες συνέπειες », λέει ὁ Jon Alterman. “Θα μποροῦσε μία ἐπίθεση νὰ ἐνθαρρύνει τὸ καθεστὼς στὴν ὁλοκλήρωση τοῦ πυρηνικοῦ του προγράμματος, καταλήγει”.
.              Ἰσραηλινὰ ΜΜΕ μεταδίδουν εἰκόνα φόβου ἀπὸ τοὺς ἁπλοὺς Ἰρανοὺς πολίτες. Φόβος ποὺ προέρχεται κυρίως μετὰ ἀπὸ τὴν εἰσβολὴ στὴν Βρετανικὴ πρεσβεία. Πολλὰ ξένα σχολεῖα -γαλλικὰ καὶ γερμανικὰ- παραμένουν κλειστά. Πολλοὶ ξένοι ἐγκαταλείπουν τὴν χώρα καὶ αὐτὸ ἔχει προκαλέσει τὴν βεβαιότητα ὅτι “κάτι σοβαρὸ ἑτοιμάζεται νὰ γίνει”.
.              Ὅμως σὲ ὑψηλὸ ἡγετικὸ ἐπίπεδο τὸ Ἰρὰν ἐξακολουθεῖ νὰ τηρεῖ δυναμικὴ στάση. Ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ ΠΝ τῆς χώρας Ὑποναύαρχος Habibollah Sayyari, δήλωσε ὅτι ὁ Στόλος τοῦ Ἰρὰν εἶναι ἕτοιμος νὰ προφυλάξει τὰ θαλάσσια σύνορα τῆς χώρας, ἐπισημαίνοντας τὴν ἀνανέωση ποὺ ἔχει γίνει μὲ τὴν προσθήκη ἀρκετῶν νέων μονάδων.

 ΠΗΓΗ: onalert

,

Σχολιάστε

ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΗ “ΑΣΠΙΔΑ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ” ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ “ΟΜΗΡΟΣ”

σπίδα το Δαυίδ” στν “μηρο”
γι
τ 8,5 τρς έριο της Κύπρου!

.          Μία ἀδιαπέραστη ἀσπίδα προστασίας γύρω καὶ πάνω ἀπὸ τὴν πλατφόρμα “ΟΜΗΡΟΣ”, ἀνοιχτὰ τῆς Κύπρου, ἔχουν δημιουργήσει οἱ Ἰσραηλινοί. Μὲ UAV ἀπὸ τὸν ἀέρα καὶ πολεμικὰ πλοῖα στὴν θάλασσα, ἡ περιοχὴ ποὺ θὰ γίνουν οἱ ἔρευνες εἶναι ἀποκλεισμένη σὲ περίμετρο πέντε μιλίων! Τὸ μήνυμα ποὺ στέλνει τὸ Ἰσραὴλ στὴν Τουρκία εἶναι σαφές: “μὴν τολμήσετε”. “Στρατιωτική ἔνταση συσσωρεύεται ἀνάμεσα στὴν Ἑλλάδα, τὴν Τουρκία καὶ τὸ Ἰσραήλ, τὴν ὥρα ποὺ ἡ Κύπρος ἑτοιμάζεται νὰ ἀρχίσει διερευνητικὲς γεωτρήσεις γιὰ τὸ φυσικὸ ἀέριο τὴν Δευτέρα “, ἀναφέρουν πηγὲς ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ.
.          Σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τοῦ Debkafiles, ἡ Ἄγκυρα ἔχει θέσει σὲ ἑτοιμότητα τὶς ΕΔ καὶ ἐπισημαίνουν ὅτι γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὸ ἐπεισόδιο τοῦ Mavi Marmara προσέγγισαν τὰ παράλια τοῦ Ἰσραὴλ σὲ ἀπόσταση μικρότερη τῶν 80 χλμ. προσπαθώντας νὰ πετάξουν κοντὰ στὴν περιοχὴ ποὺ βρίσκεται τὸ γεωτρύπανο τῆς Noble Energy.
.          Μόνο ποὺ στὴν περιοχὴ βρίσκονται ἐδῶ καὶ πολὺ καιρὸ ἰσραηλινὰ πολεμικὰ πλοῖα, τὰ ὁποῖα “ἐγκλωβίζουν” ὅ,τι πετᾶ καὶ ὅ,τι πλέει. Στὸν ἀέρα πετοῦν ἰσραηλινὰ UAV. Ὁποιαδήποτε προσπάθεια νὰ προσεγγίσει κάποιος τὸν “Ὅμηρο” , ὅπως ἔχουν ὀνομάσει τὴν πλατφόρμα, κρύβει θανάσιμους κινδύνους. Κι αὐτὸ τὸ γνωρίζει καλὰ ἡ Ἄγκυρα καὶ ὁ Ταγὶπ Ἐρντογάν. Ἀντέχει νὰ ἔχει στρατιωτικὲς ἀπώλειες; Κάποιοι λένε ὅτι μπορεῖ καὶ νὰ τὸ ἐπιδιώκει, ἀρκεῖ νὰ ἀποδείξει στὸν ἀραβικὸ κόσμο ὅτι τὰ ἔβαλε πραγματικὰ μὲ τὸ Ἰσραήλ. Ἐπικίνδυνη προσέγγιση ἂν ἔχει ἴχνος ἀλήθειας βέβαια.
.          Ὁ Ἐρντογάν, λένε οἱ Ἰσραηλινοί, δὲν ἔχει συνδέσει τὴν ἀντιπαράθεσή του μὲ τὸ Ἰσραήλ, μὲ τὰ ἑλληνοτουρκικὰ καὶ τὴν Κύπρο. Ὅμως ὅπως ἔχει ἡ κατάσταση εἶναι λίγο δύσκολο νὰ διαχωρίσει τὰ μέτωπα. Πρὸς τὸ παρὸν παρακολουθεῖ τὴν ἐπιχείρηση ἐξόρυξης φυσικοῦ ἀερίου στὸ Κυπριακὸ οἰκόπεδο 12 ποὺ βρίσκεται στὰ σύνορα μὲ τὸ κοίτασμα Λεβιάθαν. Τί λένε ὅτι θὰ προκύψει ἀπὸ ἐκεῖ οἱ ἰσραηλινοί;

.          Σύμφωνα μὲ τὶς ἰσραηλινὲς πηγὲς ὁ Ἐρντογὰν ἔχει στείλει ἤδη ἐξοπλισμὸ γιὰ γεωτρήσεις στὴν κατεχόμενη Κύπρο, ὥστε νὰ κάνει κάποιες γεωτρήσεις παράνομα,στὰ ἀνοιχτά του νησιοῦ. Ὅμως, ὅπως πιστεύουν στὸ Ἰσραήλ, αὐτὸ δὲν θὰ τοῦ εἶναι ἀρκετό. Ἔτσι ὅπως κλιμάκωσε τὴν ἔνταση μία …συμβολικὴ γεώτρηση θὰ τὸν ἀπαξιώσει στὰ μάτια τοῦ ἀραβικοῦ κόσμου ποὺ ἐπιθυμεῖ διακαῶς νὰ κερδίσει. Ἡ δεύτερη ἐπιλογή του εἶναι νὰ …βομβαρδίσει τὴν ἐξέδρα τῆς Noble Energy! Κάτι ποὺ ὅπως φαίνεται κανεὶς δὲν πιστεύει.
.          Στὸ Ἰσραὴλ ὅμως θεωροῦν δεδομένο ὅτι ὁποιαδήποτε στρατιωτικὴ κίνηση τῆς Ἄγκυρας στὴ περιοχὴ τῶν ἐρευνῶν, θὰ ἐμπλέξει ἄμεσα στρατιωτικὰ Ἑλλάδα, Κύπρο καὶ Ἰσραήλ.

 ΠΗΓΗ: onalert

, , ,

Σχολιάστε

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝῌ ΠΛΗΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΔΙΑΤΕΛΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Χτύπημα τῆς Τουρκίας στὸ Καστελόριζο περιμένει ἡ κυβέρνηση
Σὲ ἐφαρμογὴ τὸ στρατιωτικὸ δόγμα Ἑλλάδας – Ἰσραὴλ ἐναντίον Τουρκίας

 Τὲλ Ἀβίβ, Γαβριὴλ Χαρίτος

.       Ἡ ἔγκυρη ἰσραηλινὴ ἱστοσελίδα γιὰ θέματα ἄμυνας καὶ διπλωματίας Depka file δημοσιεύει σήμερα ἐκτενὲς ρεπορτάζ, ὑποστηρίζοντας ὅτι χθές (προχθὲς), 14/9, καὶ κατόπιν τηλεφωνικῆς συνομιλίας τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ Γ. Παπανδρέου μὲ τὸν ἰσραηλινὸ ὁμόλογό του Μπ. Νετανιάχου, ἐτέθη σὲ ἐφαρμογὴ τὸ σύμφωνο στρατιωτικῆς συνεργασίας τῶν δύο χωρῶν. Τὸ σύμφωνο αὐτὸ εἶχε ὑπογραφεῖ τὴν 4/9 – μὲ τὴν ἄφιξη τοῦ Ἕλληνα Ὑπουργοῦ Ἀμύνης κ. Μπεγλίτη στὸ Τὲλ Ἀβίβ.
.       Ὅπως ἀναφέρει ἡ ἴδια ἱστοσελίδα, ὁ λόγος ποὺ ἐτέθη χθὲς σὲ ἐφαρμογὴ τὸ σύμφωνο στρατιωτικῆς συνεργασίας Ἑλλάδας- Ἰσραὴλ εἶναι οἱ ἀπειλητικὲς κινήσεις τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ καὶ τῆς ἀεροπορίας τῆς Τουρκίας στὴν Νοτιοανατολικὴ Μεσόγειο. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ἡ χθεσινὴ τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία Παπανδρέου-Νετανιάχου κράτησε πολλὴ ὥρα, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργὸς ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς τόσο στὶς κινήσεις τοῦ τουρκικοῦ πολεμικοῦ στόλου στὸ Αἰγαῖο, ὅσο καὶ στὸ ὅτι τὶς τελευταῖες 48 ὧρες πέταξαν πάνω ἀπὸ τὸ Καστελόριζο κατασκοπευτικὰ τουρκικὰ ἀεροπλάνα συνοδευόμενα ἀπὸ τουρκικὰ μαχητικά.
.       Τὸ δημοσίευμα τῆς ἰσραηλινῆς ἰστοσελίδας ἀναφέρει ὅτι ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς ἐκφράζονται φόβοι ὅτι ἡ Τουρκία θὰ θελήσει εἴτε νὰ ἐπιτεθεῖ στὸ νησὶ εἴτε νὰ τὸ πλήξει καὶ νὰ τὸ ἐλέγξει. Ἀπὸ ἰσραηλινῆς πλευρᾶς ἐκφράζονται ἀνάλογοι φόβοι – ὅτι δηλαδὴ μία τουρκικὴ στρατιωτικὴ ἐπιχείρηση κατὰ τοῦ Καστελλορίζου θὰ δώσει τὸ ἔναυσμα γιὰ περαιτέρω τουρκικὴ στρατιωτικὴ δράση στὴν περιοχὴ τῶν κοιτασμάτων φυσικοῦ ἀερίου καὶ πετρελαίου στὴν Κυπριακὴ καὶ Ἰσραηλινὴ ΑΟΖ.
.       Κατ᾽ ἀκολουθίαν τῶν ἀνωτέρω, ὅπως ἀναφέρει ἡ ἰσραηλινὴ ἱστοσελίδα, στὴν χθεσινὴ τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία Παπανδρέου-Νετανιάχου, ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργὸς ἀνέφερε μεταξὺ ἄλλων ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἀποκλεισθεῖ τὸ ἐνδεχόμενο ἡ Τουρκία νὰ προσπαθήσει νὰ ξαφνιάσει τὴν Ἑλλάδα, ἐπιτιθέμενη συγχρόνως καὶ σὲ ἄλλους ἑλληνικοὺς στόχους στὸ Αἰγαῖο.
.       Οἱ ἐπιμέρους ὄροι τοῦ συμφώνου στρατιωτικῆς συνεργασίας Ἑλλάδας-Τουρκίας δὲν ἀνακοινώθηκαν ἐπισήμως οὔτε ἀπὸ τὴν Ἀθήνα οὔτε ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλήμ. Ἡ ἰσραηλινὴ ἱστοσελίδα ἀναφέρει ὅτι οἱ ὄροι ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἰσραηλινὴ πλευρὰ προβλέπουν τὴν στάθμευση ἰσραηλινῶν πολεμικῶν πλοίων καὶ ἀεροσκαφῶν σὲ ἑλληνικὲς στρατιωτικὲς βάσεις καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν ἀνταλλαγὴ πληροφοριῶν στὸν τομέα τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν.
.       Οἱ τουρκικὲς ἀπειλὲς γιὰ ἀνάληψη στρατιωτικῆς δράσης κατὰ τοῦ Ἰσραήλ, σὲ περίπτωση ποὺ θὰ πραγματοποιηθοῦν οἱ ἔρευνες στὴν περιοχὴ τῶν κοιτασμάτων φυσικοῦ ἀερίου καὶ πετρελαίου στὴν Ἰσραηλινὴ καὶ Κυπριακὴ ΑΟΖ, διοχετεύθηκαν μέσῳ τοῦ τουρκικοῦ Τύπου στὶς 12/9.
.       Σύμφωνα μὲ τὰ τουρκικὰ δημοσιεύματα, ἐὰν : 1) ἰσραηλινὰ πολεμικὰ πλοῖα ἐμποδίσουν τὰ τουρκικὰ πλοῖα ποὺ θὰ μεταφέρουν ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια πρὸς τὴν Γάζα καὶ 2) ἐὰν τὰ ἰσραηλινὰ πολεμικὰ πλοῖα ἐξέλθουν ἐκτὸς τῶν ἰσραηλινῶν χωρικῶν ὑδάτων, ποὺ ἐκτείνονται στὰ 12 ναυτικὰ μίλια, τότε τουρκικὰ πολεμικὰ πλοῖα θὰ προσεγγίσουν τὰ ἰσραηλινὰ φθάνοντας σὲ ἀπόσταση ἕως καὶ 100 μέτρων, μὲ σκοπὸ νὰ τὰ ἀδρανοποιήσουν. Δεδομένου ὅτι τὰ κοιτάσματα πετρελαίου καὶ φυσικοῦ ἀερίου βρίσκονται πέραν τῶν 60 ναυτικῶν μιλίων ἀπὸ τὶς ἰσραηλινὲς ἀκτές, τὸ παραπάνω σενάριο τουρκοϊσραηλινὴς στρατιωτικῆς σύγκρουσης ἰσχύει καὶ στὴν περιτπωση τῶν κοιτασμάτων.
.       Τὸ ἐκτενὲς δημοσίευμα ἀναφέρει ὅτι ἐπίσημοι κύκλοι στὴν Ἱερουσαλὴμ προσπαθοῦν νὰ ἐπιβεβαιώσουν τὴν ὕπαρξη ἢ μὴ ἀσυνήθιστης τουρκικῆς στρατιωτικῆς κινητικότητας στὴν Νοτιοανατολικὴ Μεσόγειο, ἰδιαίτερα μάλιστα μετὰ τὴν χθεσινὴ τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία Παπανδρέου-Νετανιάχου.
.       Ἐπίσημοι κύκλοι στὴν Ἱερουσαλὴμ πάντως συστήνουν αὐτοσυγκράτηση προτείνοντας στὴν πολιτικὴ ἡγεσία “νὰ ἀφήσουμε τοὺς Τούρκους λίγο χρόνο νὰ ξεθυμάνουν”. Ἄλλη πλευρὰ ἰσραηλινῶν ἐμπειρογνομώνων ἐπιβεβαίωσε ὅτι οἱ ἄλλες χῶρες-μέλη τοῦ ΝΑΤΟ παρακολουθοῦν στενὰ τὶς ἐξελίξεις στὶς σχέσεις Τουρκίας-Ἰσραὴλ ἀλλὰ καὶ Ἑλλάδας καὶ Κύπρου, καὶ ἔχουν δοθεῖ τὰ κατάλληλα μηνύματα στὴν κυβέρνηση Ἐρντογὰν νὰ μὴν προβεῖ σὲ στρατιωτικὴ ἐμπλοκὴ στὴν Νοτιοανατολικὴ Μεσόγειο.
.       Τὸ δημοσίευμα καταλήγει ὅτι θεωρεῖται βέβαιο ὅτι ἡ Οὐάσιγκτον ἔχει ἤδη δώσει τὸ πράσινο φῶς τόσο στὴν Ἀθήνα ὅσο καὶ στὴν Ἱερουσαλήμ, γιὰ νὰ προχωρήσουν στὴν ἔναρξη ἰσχύος αὐτῆς τῆς σημαντικῆς ἀπὸ κάθε ἄποψη συμφωνίας στρατιωτικῆς συνεργασίας τῶν δύο χωρῶν.

 ΠΗΓΗ: kostasxan.blogspot.com

, , , , ,

Σχολιάστε

ΤΟ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ ΕΦΘΑΣΕ. ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ-ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἀπὸ τὴ μιὰ τὰ Μνημόνια μὲ τὰ δυσβάστακτα χαράτσια τους (ἔκτακτη εἰσφορά, ἔκτακτος φόρος ἀκινήτων μέσῳ λογαριασμῶν ἠλεκτρ. ρεύματος) καὶ τὴν Ἐργολαβία Ἀλλοτριώσεως, ἀπ᾽ τὴν ἄλλη τὸ «Οἰκόπεδο 12» καὶ τὸ εὔφλεκτο σκηνικὸ στὴν Ἀνατ. Μεσόγειο. Πῶς δένουν ὅλα αὐτά;

φθασε τ γεωτρύπανο στ οκόπεδο 12.
Σ
πιφυλακή Λευκωσία-θήνα

.        Σύμφωνα μὲ ἀποκλειστικὲς πληροφορίες τοῦ Sigmalive, ἀπὸ τὴν Κύπρο λίγο μετὰ τὶς δύο τὸ μεσημέρι ἔφθασε ἡ πλατφόρμα τῆς Noble Energy στὸ οἰκόπεδο 12. Οἱ ἴδιες πληροφορίες ἀναφέρουν πὼς ἀπὸ τὴν ἐρχομένη Τετάρτη, ὅλα θὰ εἶναι ἕτοιμα γιὰ νὰ ἀρχίσει ἡ γεώτρηση. Στο μεσοδιάστημα θὰ γίνονται διεργασίες, οὕτως ὥστε ἡ πλατφόρμα νὰ προσεγγίσει τὸ ἀκριβὲς σημεῖο ὅπου θὰ γίνει ἡ γεώτρηση, νὰ γεμίσει τὶς δεξαμενές της μὲ νερὸ καὶ νὰ σταθεροποιηθεῖ. Τὴν διαδικασία θὰ βοηθήσει καὶ τὸ πλοῖο ποὺ συνοδεύει τὴν πλατφόρμα. Τὴν Τετάρτη θὰ φθάσει στὴν Κύπρο καὶ τὸ προσωπικὸ τῆς Noble, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ 56 ἄτομα. Τὰ ἄτομα αὐτὰ θὰ δουλεύουν μὲ μηνιαία βάρδια. Ἑλικόπτερο, τὸ ὁποῖο θὰ ἀπογειώνεται ἀπὸ τὸ ἑλικοδρόμιο στὸ Λιμάνι Λεμεσοῦ, θὰ μεταφέρει κάθε μήνα τὸ προσωπικό.

 Ἕτοιμο νὰ ἀποπλεύσει τὸ Τουρκικὸ Πολεμικὸ Ναυτικὸ

 .        Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ ΥΕΘΑ, 2 τουρκικὲς φρεγάτες, 1 κορβέτα, 1 σκάφος ὑποστήριξης καθὼς καὶ 1 ὑποβρύχιο βρίσκονται σὲ πλήρη ἐπιχειρησιακὴ ἑτοιμότητα νοτίως του Καστελλορίζου, μὲ ἐντολὲς νὰ ἀποπλεύσουν ἀνὰ πᾶσα στιγμή.
.        Οἱ ἐπιτελεῖς τοῦ ἑλληνικοῦ Πενταγώνου, ἀναφέρουν πὼς τὰ τουρκικὰ πλοῖα ἀναμένουν διαταγὴ γιὰ ἀπόπλου μὲ ἐντολὴ νὰ φτάσουν μέχρι τὸ οἰκόπεδο 4 τῆς ΑΟΖ τῆς Κύπρου, μεταξὺ Πάφου καὶ Καστελλορίζου.

 Σὲ ἐπιφυλακὴ κυβέρνηση καὶ ΕΦ

 .         Σὲ ἐπιφυλακὴ ἀπὸ τὸ πρωὶ βρίσκεται τόσο ἡ κυβέρνηση ὅσο καὶ ἡ Ἐθνικὴ Φρουρὰ ποὺ παρακολουθοῦν στενὰ τὶς ἐξελίξεις. Σύμφωνα μὲ ἀποκλειστικὲς πληροφορίες ἔχει δημιουργηθεῖ κέντρο ἐπιχειρήσεων, τὸ ὁποῖο παρακολουθεῖ καὶ συντονίζει ὅλους τοὺς ἐμπλεκομένους. Οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν πὼς ὁμάδες Καταδρομῶν βρίσκονται σὲ ἐπιφυλακὴ ἐνῶ ἀπὸ τὶς 3 τὸ μεσημέρι ἔχουν κληθεῖ καὶ ἐπίλεκτες ἐφεδρεῖες.
.       Τὴν ἴδια ὥρα ἡ μετάβαση τοῦ Ὑπουργοῦ Ἄμυνας Δημήτρη Ἠλιάδη αὔριο στὴν Ἀθήνα δὲν θεωρεῖται καθόλου τυχαία. Ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδας Γιῶργος Παπανδρέου σὲ τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία συμφώνησαν ὅπως ἀντιμετωπίσουν ἀπὸ κοινοῦ τὴν κρίση μὲ τὴν Τουρκία.

 Τὸ Ἰσραὴλ παρακολουθεῖ ἀπὸ ἀέρος, θαλάσσης καὶ μέσῳ δορυφόρων

.         Ἰσραηλινὲς πηγὲς ἀνέφεραν στὸ Sigmalive ὅτι ἡ χώρα τους παρακολουθεῖ τὶς ἐξελίξεις ἀπὸ ἀέρος, θαλάσσης καθὼς καὶ ἀπὸ δορυφόρους. Τὸ Ἰσραὴλ λαμβάνοντας ὑπ᾽ ὄψιν τὶς ἀπειλὲς τῆς Τουρκίας, παρακολουθεῖ τὶς κινήσεις τοῦ Τουρκικοῦ στόλου στὴν Μεσόγειο. Ἡ ἴδια πηγὴ μᾶς ἀνέφερε: «Ὅσοι σκέφτονται νὰ τὰ βάλουν μὲ τὸ Ἰσραὴλ καλὰ κάνουν νὰ ἔχουν στὰ ὑπ᾽ ὄψιν τους τὸ δόγμα τῆς χώρας, τὸ ὁποῖο δίνει προτεραιότητα στὴν ἀσφάλεια τοῦ κράτους. Τηρώντας πιστὰ μία ἐπιθετικὴ στρατηγικὴ διασφαλίζουμε τόσο τὴν ἄμυνα τῆς χώρας ὅσο καὶ τὸ κύρος τοῦ κράτους καὶ τῶν ἐνόπλων δυνάμεων.»

 ΠΗΓΗ: onalert.gr

, , , ,

Σχολιάστε