Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ἠλεκτρ. συσκευές

“ΝΑΙ” ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ – “ΟΧΙ” ΣΤΟΝ μηχανικὸ ΙΣΟΚΡΑΤΗ – ΦΕΙΔΩΛΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
«Περί τῆς χρήσεως ἠλεκτρονικῶν μέσων
ἐν τῷ ἱερῷ ἀναλογίῳ κατά τήν Θείαν Λατρείαν»

βλ. σχετ.: «ΟΧΙ» ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ στὰ Ἀναλόγια τῶν Ναῶν

Πρωτ. 5080/2018
Ἀθήνῃσι 14ῃ Φεβρουαρίου 2019

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

.             Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 5ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, διεξελθοῦσα τό ὑπ᾽ ἀριθ. πρωτ. 59/11.12.2018 ἔγγραφον τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Θείας Λατρείας καί Ποιμαντικοῦ Ἔργου, ἀπεφάσισεν ὅπως γνωρίσῃ ὑμῖν τά ὡς κάτωθι ἀφορῶντα εἰς τήν χρῆσιν ἠλεκτρονικῶν μέσων ὑπό τῶν ἱεροψαλτῶν ἐν τῷ ἱερῷ ἀναλογίῳ, κατά τήν Θείαν Λατρείαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
.            Κατά τά τελευταῖα ἔτη παρατηρεῖται, ὅλο ἕν καί περισσότερον, ἡ χρῆσις ὑπό τινων ἱεροψαλτῶν ἠλεκτρονικῆς συσκευῆς ὑπό τήν ὀνομασίαν «ψηφιακός ἰσοκράτης» ἤ «μηχανικός ἰσοκράτης», ἡ ὁποία παράγει ἦχον προσομοιάζοντα εἰς τήν ἀνθρωπίνην φωνήν, καί τοῦτο προκειμένου νά ἀναπληρώσουν τό κενόν τῆς παρουσίας βοηθοῦ, ὁ ὁποῖος θά ἐκτελέσῃ τό ἴσον. Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐγκαίρως, ἀπό τοῦ ἔτους 1992, διά τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 1630/726/11.5.1992 Ἐγκυκλίου Σημειώματος αὐτῆς, κατεδίκασεν «τήν ἐν τοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς καινοφανῆ χρῆσιν “μηχανικοῦ ἰσοκράτου” ὡς μή συνᾴδουσαν πρός τε τήν ζῶσαν λατρείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν ἔκπαλαι καθεστηκυῖαν ἐκκλησιαστικήν παράδοσιν καί τάξιν καί ὡς ὀλισθηράν ἀπαρχήν εἰσαγωγῆς ὀργάνων ἐν ταῖς ἱεραῖς τῆς Ἐκκλησίας ἀκολουθίαις».
.              Ἐπί πλέον, ἡ κατά τά τελευταῖα ἔτη παρατηρουμένη αὔξησις τῆς χρήσεως ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν καί δή εἰς τήν μορφήν τῶν φορητῶν αὐτῆς ὑλοποιήσεων (κυρίως smartphones καί tablets), ἔχει ὁδηγήσει ἀρκετούς ἱεροψάλτας, κυρίως νέους εἰς τήν ἡλικίαν, εἰς τήν χρῆσιν τοιούτων συσκευῶν, καί τοῦτο πρός διευκόλυνσιν αὐτῶν, ἐφ’ ὅσον, εἰς μίαν καί μόνον συσκευήν, δύνανται νά περιληφθοῦν ἅπαντα τά λειτουργικά καί μουσικά κείμενα μιᾶς ἡμέρας, ἐνῷ εἰς τό ἱερόν ἀναλόγιον ὑπάρχει ἀνάγκη παραλλήλου χρήσεως πολλαπλῶν βιβλίων.
.               Τά ὡς ἄνω ζητήματα, ἀνήκοντα εἰς τό πεδίον τῆς Θείας Λατρείας, διά τήν ὁποίαν ἡ ποιμαίνουσα Ἐκκλησία μεριμνᾷ ἰδιαιτέρως, ὡδήγησαν τήν Διαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον νά λάβῃ τάς ὡς κάτωθι ἀποφάσεις:

1) Ἀνανεώνει τήν κατά τά ὡς ἄνω Συνοδικήν ἀπαγόρευσιν (ὑπ’ ἀριθ. 1630/726/11.5.1992 Ἐγκύκλιον Σημείωμα) τῆς χρήσεως τῶν ἠλεκτρονικῶν ἰσοκρατῶν (μηχανικῶν ἤ ψηφιακῶν) εἰς ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἡ καινοτομία αὕτη δέν συνάδει πρός τόν ΟΕ΄ Κανόνα τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου συνιστῶντα: «Τούς ἐπί τῷ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους, βουλόμεθα… μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μή τῇ ἐκκλησίᾳ ἁρμοδίων τε καί οἰκείων…». Ἀντί τῆς χρήσεως ἠλεκτρονικῶν ἰσοκρατῶν, ἡ Ἱερά Σύνοδος προτρέπεται ὅπως, μερίμνῃ τῶν ἐνοριῶν καί τῶν ἱεροψαλτῶν, ἐκπαιδευθοῦν νέοι μαθηταί τῆς πατρῴας Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, ὥστε νά ἐπιλυθῇ φυσικῶς καί οὐχί τεχνικῶς τό πρόβλημα τῆς ἐλλείψεώς των.

2) Ἐπειδή τά λειτουργικά βιβλία, ὅπως καί ὅλα τά ὑπόλοιπα ἱερά ἀντικείμενα τά χρησιμοποιούμενα εἰς τήν Θείαν Λατρείαν, θεωροῦνται ὡς ἀντικείμενα ἔχοντα ἱερότητα, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐμμένει εἰς τήν χρῆσιν αὐτῶν ὑπό τῶν ἱεροψαλτῶν εἰς τά ἱερά ἀναλόγια. Ἡ ἀπόφασις αὕτη ἐπ᾽ οὐδενί ἐρείδεται εἰς μανιχαΐζουσαν ἀπόρριψιν τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων, λόγῳ τῆς διαφορετικῆς ὑλικῆς συστάσεώς των, ἀφοῦ ἄλλωστε εἰς τήν μακραίωνα ἱστορικήν πορείαν Της, ἡ Ἐκκλησία ἐχρησιμοποίησε ἅπαντα τά διαθέσιμα μέσα γραφῆς καί ἀναγνώσεως (χειρόγραφα ἤ ἔντυπα). Διά τοῦτο καί δύναται νά ὑπάρξῃ κατ᾽ οἰκονομίαν ἡ λελογισμένη καί μετά φειδοῦς χρῆσις τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων ἐν τοῖς ἱεροῖς ἀναλογίοις κατά τήν Θείαν Λατρείαν, δίχως νά ὑποκαθίστανται ἐπ’ οὐδενί τά λειτουργικά βιβλία. Εἰς τοιαύτας δέ περιπτώσεις, δέον ὅπως αἱ ἐν λόγῳ συσκευαί τοποθετοῦνται ἐπί τῷ ἀναλογίῳ ἀποκλειστικῶς, ὥστε νά μήν κρατοῦνται ἤ καί περιφέρονται ἀνά χεῖρας ὑπό τῶν ψαλλόντων ἤ ἀναγιγνωσκόντων, μέ ἀποτέλεσμα τόν σκανδαλισμόν ἔστω καί ἑνός ἐκ τῶν πιστῶν. Ταυτοχρόνως, θεωρεῖται ἀπολύτως ἀπαραίτητον, ὅπως αἱ ἐν λόγῳ συσκευαί χρησιμοποιοῦνται ἀποκλειστικῶς διά τήν Θείαν Λατρείαν καί οὐχί διά διαφόρους χρήσεις, αἱ ὁποῖαι μάλιστα ἀπάδουν εἰς τήν λειτουργικήν διακονίαν, ὡς λ.χ. κοσμική μουσική, συλλογή προσωπικῶν καί ἄλλων φωτογραφιῶν, ἀναζήτησις εἰς τό διαδίκτυον κ.λπ. καί δή κατά τήν ὥραν τῆς Θείας Λατρείας, ὅπερ συνιστᾷ ἐκκοσμίκευσιν, ἥτις προκαλεῖ μέγιστον σκανδαλισμόν εἰς τάς συνειδήσεις τῶν πιστῶν.

.             Ταῦτα πάντα γνωρίζοντες ὑμῖν, παρακαλοῦμεν διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

 

Σχολιάστε

ΤΟ ΜΥΑΛΟ “ΚΟΥΔΟΥΝΙ” Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

τεχνολογία μς κάνει τ μυαλ «κουδούνι»

.          Ἡ ἐκτεταμένη χρήση ἔξυπνων συσκευῶν καὶ κοινωνικῆς δικτυώσεως μᾶς καταβάλλει ψυχολογικά. Ὁ διαρκὴς τεχνολογικὸς βομβαρδισμὸς στὴν ἐπικοινωνία μᾶς κουράζει … ἐνῶ παράλληλα μειώνει τὴν ἱκανοποίηση ποὺ ἀντλοῦμε ἀπὸ τὴν ζωή, ὑποστηρίζουν Βρετανοὶ ἐρευνητές.
.          Ἕνας στοὺς τρεῖς Βρετανοὺς νιώθει κουρασμένος ἀπὸ τὴν ὑπερβολικὴ ἐπικοινωνία ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴν συχνὴ χρήση ἔξυπνων κινητῶν καὶ ἱστοσελίδων κοινωνικῆς δικτυώσεως, ἐκτιμᾶ νέα μελέτη τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Κέιμπριτζ. Στὴν δημοσκόπηση, ποὺ διεξήγαγαν οἱ ἐπιστήμονες, συμμετεῖχαν σχεδὸν 1.300 ἄτομα. Ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ποὺ συνέλεξαν οἱ εἰδικοί, φάνηκε ὅτι ἡ πλειοψηφία ὅσων χρησιμοποιοῦσαν συχνὰ διάφορες μορφὲς σύγχρονων τεχνολογιῶν ἐπικοινωνίας ἔτειναν νὰ δηλώνουν λιγότερο ἱκανοποιημένοι ἀπὸ τὴν ζωή τους.
.          Ἀντίθετα, ὅσοι αἰσθάνονταν πὼς κρατοῦσαν τὴν χρήση τῶν παραπάνω τεχνολογιῶν ὑπὸ ἔλεγχον ἐμφανίζονταν σαφῶς πιὸ ἱκανοποιημένοι ἀπὸ τὴν ζωή τους. Ἰδιαίτερα σημαντικὸ κρίνεται τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ αἴσθηση τοῦ «ἀνικανοποιήτου» ἦταν ἰδιαίτερα ἔντονη στὶς νεαρὲς ἡλικίες, ποὺ θεωροῦνται περισσότερο «ἐξαρτημένες» ἀπὸ τὶς σύγχρονες τεχνολογίες. Συγκεκριμένα οἱ εἰδικοὶ διαπίστωσαν ὅτι περίπου 38% τῶν συμμετασχόντων ἡλικίας 10-18 ἐτῶν αἰσθάνονταν καταβεβλημένοι ἀπὸ τὸν διαρκῆ βομβαρδισμὸ τῆς τεχνολογίας. Ἀμέσως μετὰ ἀκολουθοῦσε ἡ ἠλικιακὴ ὁμάδα 25-34 ἐτῶν μὲ ποσοστὸ τεχνολογικῆς «κούρασης» ποὺ ἄγγιζε τὸ 34%.
.          Ἀπὸ τὴν μελέτη δὲν ἔλειψαν καὶ ἐκεῖνοι ποὺ δήλωναν ὅτι ἔκαναν «νηστεία» στὶς νέες τεχνολογίες, μὲ τὸ 36% νὰ ἀνήκει στοὺς ἐνήλικες καὶ τὸ 43% σὲ νέους 10-18 ἐτῶν. Ἐπιπλέον, τὸ 36% τῶν γονιῶν ποὺ ἔλαβαν μέρος στὴν δημοσκόπηση, ὑπογράμμισε ὅτι ὁ συγκεκριμένος τρόπος ἐπικοινωνίας ἔκλεβε πολύτιμο χρόνο ἀπὸ τὸν οἰκογενειακὸ βίο, ἐνῶ τὸ 58% τόνισε ὅτι ἡ οἰκογένειά τους θὰ ὠφελοῦνταν ἀπὸ ἕνα χρονικὸ διάστημα ἀποχῆς ἀπὸ τὶς τεχνολογίες αὐτές.
.          Ἕνα μεγάλο μέρος τῶν συμμετασχόντων ἰσχυρίστηκε ὅτι ἡ χρήση τῶν συγκεκριμένων τεχνολογιῶν ἀναμένεται νὰ αὐξηθεῖ μέσα στὰ ἑπόμενα χρόνια ἐνῶ τὸ 37% ὑποστήριξε ὅτι ἡ τεχνολογικὴ ὑπερφόρτωση ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα θὰ ἀποτελεῖ ὅλο καὶ συχνότερο φαινόμενο τῆς σύγχρονης κοινωνίας.
.          «Γίνονται πολλὲς συζητήσεις γιὰ τὸ ἂν οἱ σύγχρονες τεχνολογίες ἐπικοινωνίας τελικῶς μᾶς βοηθοῦν ἢ μᾶς δυσκολεύουν», ἀναφέρει ὁ κύριος συγγραφέας τῆς μελέτης καὶ καθηγητὴς Τζὸν Κλάρκσον.

ΠΗΓΗ: ygeianews.gr

, ,

Σχολιάστε

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ

ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ὁ ἄνθρωπος τοῦ 21ου αἰῶνος ἄραγε ἔχει τὴν σοφία καὶ τὴν ἱκανότητα νὰ διακρίνει πὼς τὸ τίμημα τῶν τεχνικῶν διευκολύνσεων εἶναι ἐνίοτε δυσανάλογο πρὸς τὴν προσφερομένη ἄνεση; Μήπως ὁ «μῦθος» τοῦ Ἡρακλέους καὶ τῆς Λερναίας Ὕδρας δὲν εἶναι καὶ τόσο …«μῦθος»;

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ:
Μετρήσαμε τὶς συσκευὲς ποὺ συνήθως χρησιμοποιοῦμε σὲ μία ἡμέρα.

.      Μετρήσαμε τὶς συσκευὲς ποὺ συνήθως χρησιμοποιοῦμε σὲ μία ἡμέρα.  Ἡ μέτρηση πραγματοποιήθηκε παρουσίᾳ τοῦ ἐρευνητῆ τοῦ «Δημόκριτου», κ. Δημήτρη Κοσμόπουλου στὸ σπίτι μίας τετραμελοῦς οἰκογένειας. Τὸ ὅριο ἀσφαλείας ποὺ θέτουν οἱ περισσότεροι ἐρευνητὲς ἀλλὰ καὶ οἱ κατασκευαστὲς τῶν μετρητῶν εἶναι τὰ 5,8 μιλιβὰτ/τ.μ. ἐφ᾽ ὅσον ἡ ἔκθεσή μας στὴν ἀκτινοβολία εἶναι.. διαρκής.
.     Οἱ ἐθελοντές μας, ἕνα νεαρὸ ζευγάρι μὲ δύο παιδιὰ 3 καὶ 5 ἐτῶν, παρακολούθησαν μὲ περιέργεια καὶ ἀγωνία τὸ πείραμα καὶ πρὶν φύγουμε, τὰ ἀσύρματα τηλέφωνα εἶχαν ἐξαφανιστεῖ, ὁ πομπὸς τοῦ ἀσύρματου Ἰντερνὲτ εἶχε μπεῖ στὴν ἀποθήκη καὶ ἡ οἰκοδέσποινα θὰ ἀγόραζε ἐπειγόντως hands free! Νὰ λοιπὸν ἡ «ἀκτινογραφία» μιᾶς συνηθισμένης μέρας. …

07.15
Κινητὸ τηλέφωνο

365 φορὲς πάνω ἀπὸ τὸ ὅριο! Συνήθως ἡ ἡμέρα μας ἀρχίζει μ᾽ ἕνα τηλεφώνημα. Σύμφωνα μὲ τὰ διεθνῆ ὅρια ἀσφαλείας, ἡ ἀκτινοβολία δὲν πρέπει νὰ ξεπερνᾶ τὰ 5 μὲ 6 μιλιβὰτ/ἀνὰ τετραγωνικὸ μέτρο. Ὁ οἰκιακὸς μετρητὴς ἔδειξε 1.827(!) μιλιβὰτ -365 φορὲς πάνω ἀπὸ τὸ ὅριο -τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ τηλέφωνο καλοῦσε, ὅπως καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς συνομιλίας !
.     Νὰ σημειώσουμε ὅτι στὴν δική μας μέτρηση ἡ ἀπόσταση μετρητῆ – κινητοῦ ἦταν περίπου 10 ἑκατοστά, ἐνῶ ὅταν συνομιλοῦμε χωρὶς hands free, τὸ κινητὸ ἐφάπτεται στὸ κεφάλι καὶ ἡ ἀπόσταση μηδενίζεται. Ὅταν τὸ κινητὸ φορτίζει, ἡ μέτρηση κυμαίνεται σὲ φυσιολογικὰ ὅρια, ὡστόσο οἱ εἰδικοὶ συμβουλεύουν νὰ μὴ φορτίζουμε τὸ κινητὸ δίπλα στὸ κεφάλι μας. Σὲ κλειστούς, μικροὺς χώρους, ὅπως τὸ ἀσανσέρ, τὸ αὐτοκίνητο ἢ τὰ τοῦνελ τῶν αὐτοκινητοδρόμων, ἡ ἀκτινοβολία αὐξάνεται, καθὼς τὸ κινητὸ προσπαθεῖ πιὸ ἔντονα νὰ «πιάσει» σῆμα.

09.30
Ἀσύρματο δίκτυο Ἰντερνὲτ (router)

.   Μὴν ξεχνᾶτε νὰ τὸ κλείνετε. Ἡ ἐλευθερία ποὺ μᾶς προσφέρει ἡ ἀσύρματη τεχνολογία εἶναι πολὺ σημαντική, ἐνῶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀποφεύγουμε τὰ ἐνοχλητικὰ καλώδια τὴν κάνει ἀκόμη πιὸ δημοφιλῆ. Τὸ ἀπαραίτητο router τοποθετεῖται τὶς περισσότερες φορὲς στὸ γραφεῖο ἢ σὲ ὁποιοδήποτε ἄλλο σημεῖο ὑπάρχει ὑποδοχὴ τηλεφώνου, συχνὰ δίπλα στὸν καναπέ, ὅπου περνᾶμε τὴ μισὴ ἡμέρα, ἢ ἀκόμα χειρότερα στὴν κρεβατοκάμαρα.
.    Στὸ σπίτι, ὅπου ἔγινε ἡ μέτρηση, τὸ router εἶναι τοποθετημένο σ᾽ ἕνα ντουλάπι δίπλα στὸ κρεβάτι. Ἡ μέτρηση ἔδειξε 15,20 μιλιβάτ, τριπλάσια ἀπὸ τὸ ὅριο, σὲ ἀπόσταση 10 ἑκατοστῶν, ἐνῶ δίπλα στὴν κεραία ἡ ἀκτινοβολία ἄγγιξε τὰ 578 μιλιβὰτ (100 φορὲς μεγαλύτερη τοῦ ὁρίου)! Ὑπολογίστε ὅτι αὐτὸ τὸ ποσὸ ἐκπέμπεται συνεχῶς, ὅσο τὸ router παραμένει ἀναμμένο – ἀκόμη κι ὅταν δὲν χρησιμοποιεῖτε τὸ Ἰντερνέτ. Ἄρα, μπορεῖ ἡ ἀκτινοβολία νὰ εἶναι μικρότερη τοῦ κινητοῦ π.χ., ὅμως τὴ λαμβάνετε συνεχῶς.

14.00
Ἀσύρματος back server

Μακριά του, ὅσο λειτουργεῖ. Πρόκειται γιὰ ἕνα σκληρὸ δίσκο, ὁ ὁποῖος συνδέεται ἀσύρματα μὲ τὸν ὑπολογιστή μας καὶ κάνει backup στὰ πολύτιμα ἀρχεῖα μας. Ἡ θέση του συνήθως εἶναι πάνω στὸ γραφεῖο μας, ἀλλὰ στὸ σπίτι, ὅπου ἔγινε ἡ μέτρηση, οἱ οἰκοδεσπότες τὸν εἶχαν τοποθετήσει κάτω ἀπὸ τὸ κρεβάτι τους. Καὶ οἱ δύο αὐτὲς θέσεις εἶναι ἀκατάλληλες, ἀφοῦ ἡ μέτρηση ἔδειξε 15,20 μιλιβάτ, τρεῖς φορὲς πάνω ἀπὸ τὸ ὅριο.
.     Ἡ συσκευὴ ἐκπέμπει ἀκτινοβολία φυσικὰ τὴν ὥρα ποὺ λειτουργεῖ, λαμβάνοντας ἀσύρματα καὶ ἀποθηκεύοντας τὰ ἀρχεῖα σας. Τὴν ὥρα ποὺ αὐτὸ συμβαίνει, καλὸ εἶναι νὰ εἶστε μακριὰ ἀπὸ τὴ συσκευή. Ὅταν τὴν ἔχετε κλειστή, μπορεῖτε νὰ τὴν τοποθετεῖτε ὁπουδήποτε θέλετε.

 16.00
Φοῦρνος μικροκυμάτων

.      Ἀπὸ μακριὰ κι ἀγαπημένοι. Μεσημέρι ἔφτασε, ὥρα γιὰ φαγητό. Ἀπὸ τὶς πλέον δημοφιλεῖς οἰκιακὲς συσκευὲς στὶς σύγχρονες κουζίνες εἶναι ὁ φοῦρνος μικροκυμάτων, ποὺ προσφέρει εὐκολία καὶ χρόνο. Συχνὰ μάλιστα δὲν τὸν χρησιμοποιοῦμε μόνο γιὰ νὰ ζεστάνουμε γιὰ λίγο τὸ φαγητό μας, ἀλλὰ γιὰ πολὺ περισσότερη ὥρα, προκειμένου νὰ ξεπαγώσουμε τρόφιμα, νὰ ψήσουμε ἢ νὰ ζεστάνουμε νερό.
.     Εἰδικὰ δὲ τὰ τελευταῖα χρόνια, στὶς καινούργιες κουζίνες, ἡ θέση του βρίσκεται περίπου στὸ ὕψος τοῦ κεφαλιοῦ καὶ συνήθως, ὅση ὥρα λειτουργεῖ, στεκόμαστε μπροστά του σὲ μικρὴ ἀπόσταση. Ἡ μέτρησή μας ἔδειξε 11,53 μιλιβάτ, διπλάσια τοῦ ὁρίου, σὲ μία ἀπόσταση 20 – 30 ἑκατοστῶν. Ἐν ὀλίγοις: ἀφῆστε τὸν νὰ δουλεύει μόνος του, ὅση ὥρα λειτουργεῖ καλὸ εἶναι νὰ ἀπομακρύνεστε, καὶ ἐσεῖς καὶ κυρίως τὰ μικρὰ παιδιά. Αὐξημένη σὲ σχέση μὲ τὰ ἐπιτρεπτὰ ὅρια εἶναι ἡ ἀκτινοβολία ποὺ ἐκπέμπει καὶ ὁ συμβατικὸς φοῦρνος, ὅταν λειτουργεῖ, ὁπότε καλὸ εἶναι καὶ σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση νὰ κάνετε τὸ ἴδιο.

20.50
Ἐνδοεπικοινωνία Baby Phone

.     Χαμηλή ἀκτινοβολία, ἀλλὰ ὄχι γιὰ παιδιά. Τὴν πολὺ χρήσιμη αὐτὴ συσκευὴ οἱ γονεῖς τὴν χρησιμοποιοῦν σὲ καθημερινὴ βάση, κυρίως τὸ βράδυ, ὅταν τὸ μωρὸ ἢ τὸ παιδὶ κοιμᾶται. Πολλοὶ δέ, γιὰ νὰ εἶναι σίγουροι ὅτι θὰ ἀκούσουν καὶ τὸν παραμικρὸ θόρυβο ποὺ θὰ κάνει τὸ παιδί, τὸ τοποθετοῦν ἀκόμα καὶ μέσα στὸ κρεβατάκι ἢ τὴν κούνια του.
.    Ἡ μέτρηση δίπλα στὴν κεραία ἔδειξε 3,20 μιλιβάτ, κάτω τοῦ ὁρίου, ἐνῶ σὲ ἀπόσταση 20 ἑκατοστῶν ἡ ἀκτινοβολία ἔπεσε κάτω ἀπὸ τὸ μηδέν. Ὡστόσο, τὰ παιδιὰ καὶ εἰδικὰ τὰ βρέφη εἶναι πολὺ εὐαίσθητα ἀκόμα καὶ σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα ἀκτινοβολίας. Καλὸ εἶναι λοιπὸν νὰ τὸ τοποθετεῖτε σὲ μία ἀπόσταση μεγαλύτερη τοῦ μέτρου. Ἄλλωστε, οἱ συσκευὲς αὐτὲς εἶναι ὑπερβολικὰ εὐαίσθητες καὶ πιάνουν καὶ ἀπὸ μεγαλύτερη ἀπόσταση τοὺς ἤχους.

 23.05
Ἀσύρματο τηλέφωνο. Ἡ ὕπουλη ἀκτινοβολία.

.      Στὰ περισσότερα σπίτια ἡ θέση τοῦ ἀσύρματου τηλεφώνου εἶναι στὸ κομοδίνο δίπλα στὸ κρεβάτι, στὸ τραπεζάκι τοῦ καναπὲ ἢ στὸ γραφεῖο, σὲ σημεῖα δηλαδὴ στὰ ὁποῖα περνᾶμε πολλὲς ὧρες τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νύχτας μας. Ἀκόμα καὶ ὅταν δὲν μιλᾶμε ὅμως μὲ τὸ ἀσύρματο τηλέφωνο, ἡ βάση του ἐκπέμπει συνεχῶς ἀκτινοβολία, καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ ὕπουλο σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση.
.    Ἡ μέτρηση ἔδειξε 31,40 μιλιβάτ, πενταπλάσια τοῦ ὁρίου, δίπλα στὴ βάση τοῦ τηλεφώνου. Ὅταν τοποθετήσαμε τὸν μετρητὴ στὸ μαξιλάρι, στὸ σημεῖο δηλαδὴ ποὺ βρίσκεται τὸ κεφάλι μας ἐπὶ τουλάχιστον ὀχτὼ ὧρες κάθε βράδυ, ἔδειξε 10,76 μιλιβάτ, νούμερο δύο φορὲς πάνω ἀπὸ τὰ ἐπιτρεπτὰ ὅρια. Σκεφτεῖτε ὅτι μπορεῖ νὰ μὴν ἀγγίζει τὴν τιμὴ τοῦ κινητοῦ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς συνομιλίας, αὐτὸ ὅμως ἐκπέμπει χωρὶς καμιὰ διακοπή!

 ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ
· ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΣΚΕΥΕΣ.
· ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ
· ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΟΨΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
· ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ HANDS FREE ΣΑΝ ΜΟΝΙΜΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ (ὅπως ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΣΑΣ)
· ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΗΓΗ: http://epirus-ellas.blogspot.com/

, , , ,

Σχολιάστε