Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ἠλεκτρονικὸς ἔλεγχος

ΣΥΜΦΩΝΙΑ “ΤΕΡΑΤΩΝ” («Οἱ κρατικὲς ὑπηρεσίες ζητοῦσαν ἀπὸ πολίτες νὰ ἐξηγήσουν γιὰ ποιὸ λόγο εἶχαν τὸ κινητό τους κλειστό»)

Συμφωνία τεράτων…

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.                     «“Εἶμαι διατεθειμένος νὰ κάνω ‘θερμοπυρηνικὸ πόλεμο’ γιὰ αὐτό”. Ὅσοι νομίζουν ὅτι αὐτὴ ἡ φράση εἰπώθηκε ἀπὸ πολιτικὸ ἢ στρατιωτικό, κάνουν λάθος. Ἡ φράση ἀνήκει στὸν Στὶβ Τζόμπς. Ὁ ἐμμονικὸς ὁραματιστὴς καὶ ἱδρυτὴς τῆς Apple φέρεται νὰ ἀπάντησε μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο στὸν Γουόλτερ Ἄϊζακσον, τὸν ἐπίσημο βιογράφο του, ὅταν ὁ τελευταῖος συζητοῦσε μαζί του γιὰ τὴ μήνυση ποὺ εἶχε καταθέσει ἐναντίον τῆς Google» («Καθημερινὴ» 6-6-2020).
.                     Οἱ δύο κολοσσοὶ συγκρούσθηκαν μανιωδῶς, ὅταν ἡ Google δημιούργησε δικό της λογισμικό (τὸ Android) γιὰ κινητὰ τηλέφωνα, ἐκεῖ ποὺ κυριαρχοῦσε τὸ λογισμικὸ τῆς Apple (τὸ iOS). Σήμερα οἱ ἄλλοτε ἐχθροὶ ἀποφάσισαν νὰ συνθηκολογήσουν. Ὁ «θερμοπυρηνικὸς πόλεμος» μεταξύ τους στὸ τέλος ἀποφεύχθηκε. Οἱ δύο θηριώδεις ἑταιρεῖες κατάλαβαν ἀρκετὰ νωρὶς ὅτι δὲν τὶς συμφέρει νὰ ἀποδυθοῦν σὲ πόλεμο ἀλληλοεξοντώσεως. Καὶ ἀποφάσισαν νὰ μοιρασθοῦν τὴ λεία ποὺ ἀπρόσμενα παρουσιάσθηκε μπροστά τους. Ἀπρόσμενα… τρόπος τοῦ λέγειν· διότι πῶς καὶ πῶς περίμεναν μιὰ τέτοια εὐκαιρία. Μόνο ποὺ τοὺς ἦρθε νωρίτερα ἀπ᾿ ὅ,τι ἴσως λογάριαζαν, ἢ καί, ὅπως διατείνονται ἀρκετοί, μυστικὰ καὶ συνωμοτικὰ σχεδίαζαν.
.                     Τί ἀκριβῶς ὅμως ἐπιχειροῦν νὰ πραγματοποιήσουν; Αὐτὸ ποὺ ἀνέκαθεν ἦταν τὸ ὄνειρο ὅλων τῶν κάθε εἴδους ἐξουσιαστῶν: νὰ ἐλέγχουν τὰ πάντα. Τώρα θέλουν νὰ τὸ κάνουν μὲ τὸ πρόσχημα τῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ κορωνοϊοῦ. «Γιὰ τὸ καλό μας» ἀσφαλῶς! Γιὰ νὰ προστατέψουν τὴν ὑγεία μας! Σκοπός τους τώρα εἶναι νὰ δημιουργήσουν ἕνα ἑνιαῖο σύστημα, τὸ ὁποῖο νὰ λειτουργεῖ καὶ στὰ δύο λογισμικά. Ἔτσι ὥστε, ἂν π.χ. συμβεῖ κάποιος νὰ παρουσιάσει συμπτώματα κορωνοϊοῦ, νὰ εἰδοποιοῦνται ὅσοι βρίσκονται κοντά του μὲ μήνυμα στὸ κινητό τους νὰ τὸν ἀποφεύγουν.
.                     Ἀκόμη καὶ οἱ πιὸ ἀφελεῖς ἀντιλαμβάνονται ὅτι τὸ τόσο μεγάλο ἐνδιαφέρον τῶν δύο τεχνολογικῶν κολοσσῶν δὲν προέρχεται ἀπὸ κάποια ξαφνικὴ ἔκρηξη καλοσύνης τους. Τὸ κύριο ἐνδιαφέρον τους βρίσκεται στὸ νὰ ἐξασφαλίσουν ὅσο γίνεται περισσότερα προσωπικὰ δεδομένα, εἰ δυνατὸν δισεκατομμυρίων ἀνθρώπων τοῦ πλανήτη. Ἑπομένως ποιά κρατικὴ ἐξουσία θὰ ἀντισταθεῖ στὸν πειρασμὸ νὰ ἀποκτήσει πρόσβαση σὲ αὐτά, ὥστε νὰ ἐλέγχει τοὺς πολίτες; Πρόσφατα στὴν Ταϊβὰν οἱ κρατικὲς ὑπηρεσίες ζητοῦσαν ἀπὸ πολίτες νὰ ἐξηγήσουν γιὰ ποιὸ λόγο εἶχαν κάποιες ὧρες τὸ κινητό τους κλειστό.
.                     Ὅλα δείχνουν ὅτι ἡ ἐποχὴ τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ ἐλέγχου ἔχει ἤδη ἀρχίσει. Σήμερα πλέον, ἀκόμη καὶ ἄθεοι διαβάζουν προσεκτικὰ τὸ 13ο κεφάλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως, στὸ ὁποῖο ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης περιέγραψε πρὶν ἀπὸ 1.900 τόσα χρόνια μιὰ τέτοια κατάσταση στὸν καιρὸ τῆς ἐξουσίας τοῦ «θηρίου», δηλαδὴ τοῦ Ἀντιχρίστου… Ἄραγε δὲν πρέπει αὐτὸ νὰ μᾶς ἀφυπνίσει, ὥστε νὰ προετοιμαζόμαστε πνευματικὰ γιὰ τὴ μεγάλη ἀναμέτρηση;

,

Σχολιάστε

6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-2 «Τί θὰ κάνετε ἐὰν κάποιος κλέψει τὴν σάρωση τῆς ἴριδάς σας; Ποιός θὰ σᾶς δώσει νέα μάτια;»

6 λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους ἀξίζει νὰ πεῖς ΟΧΙ
στὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» (ΚτΠ)

καὶ τὴν «Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση»
(Β´)

Μέρος Α´: 6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-1 «Τὸ φορολογικό, τὸ σεξουαλικό, τὸ πολιτικό, τὸ θρησκευτικό, τὸ ψυχολογικό, τὸ πολιτιστικό, τὸ ἰατρικὸ προφὶλ τοῦ καθενός μας θὰ εἶναι τὸ πρῶτο ποὺ θὰ βλέπει ὁ διαβαθμισμένος διαχειριστὴς καὶ κάθε ἄλλος ἐπίσημος ἢ ἀνεπίσημος “ἑταῖρος” τῆς «παγκόσμιας ἠλεκτρονικῆς κυβέρνησης».

3. ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ-ΜΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

.               Σύμφωνα μὲ τὸ κείμενο τῆς Δημόσιας Διαβούλευσης: «Ἡ Κάρτα Πολίτη θὰ διαθέτει ὑψηλοῦ ἐπιπέδου χαρακτηριστικὰ ἀσφαλείας, σύμφωνα μὲ διεθνῶς ἀναγνωρισμένα πρότυπα…..Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό, οἱ τεχνικὲς προδιαγραφὲς τῆς Κάρτας Πολίτη, καθὼς καὶ οἱ διαδικασίες ἔκδοσης καὶ διαχείρισής της, θὰ εἶναι σύμφωνες μὲ τὰ διεθνῆ ἐπιστημονικὰ πρότυπα καὶ θὰ υἱοθετοῦν καλὲς πρακτικὲς ἀσφαλείας,….» Εἶναι δεδομένο ὅτι ἐπαρκὴς ἀσφάλεια δεδομένων οὔτε ὑπῆρξε οὔτε καὶ πρόκειται νὰ ὑπάρξει. Εἰδικότερα τὸ Διαδίκτυο ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι σχεδὸν διάτρητο, ἐνῶ ὁ ἀκήρυκτος πόλεμος γύρω ἀπὸ τὴν πληροφορία καὶ τὴν ἀσφαλῆ της διακίνηση συμπορεύεται χρονικὰ μὲ … τὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου. Μᾶλλον ἡ ἐξυπηρέτηση τοῦ πολίτη εἶναι παραπροϊὸν καὶ πρώτιστος σκοπὸς εἶναι ἡ ἐξυπηρέτηση τῶν μηχανισμῶν.
.               Τὰ παραδείγματα τοῦ πόσο «ἀσφαλεῖς» εἶναι οἱ βάσεις δεδομένων εἶναι πολλά:

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 διευθύντρια τῆς Ἐθνικῆς Ὑπηρεσίας Ἀσφαλείας (NSA) τῶν ΗΠΑ δήλωσε γιὰ τὶς βάσεις δεδομένων τῆς NSA πώς: «Δὲν ὑφίσταται πλέον ἡ ἔννοια “ἀσφάλεια”. Οἱ πλέον ἐξελιγμένοι ἀντίπαλοι πρόκειται νὰ παραμείνουν ἀπαρατήρητοι στὰ δίκτυά μας», «Πρέπει πλέον νὰ οἰκοδομήσουμε τὰ συστήματά μας μὲ τὴν παραδοχὴ ὅτι οἱ ἀντίπαλοι θὰ τὰ παραβιάσουν» (will get in), Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες δὲν μποροῦν νὰ ἐμπιστευτοῦν «τὰ διαφορετικὰ μέρη ἑνὸς συστήματος ποὺ μπορεῖ ἤδη νὰ ἔχουν παραβιαστεῖ» κ.ἄ.

– Τὸν Αὔγουστο 2010 ὑπέστη παραβίαση (hacking) ἡ Γερμανικὴ Κάρτα τοῦ Πολίτη ἀπὸ hackers, καὶ ἀναγνώστηκαν τὰ δεδομένα της, σὲ ζωντανὴ ἐκπομπὴ τῆς γερμανικῆς τηλεόρασης.

– Τὸ Νοέμβριο 2010 ἀποσύρθηκε τὸ software (πρόγραμμα) ἀνάγνωσης τῆς Γερμανικῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη μετὰ ἀπὸ «τρύπα» ἀσφαλείας ποὺ παρατηρήθηκε σὲ αὐτό.

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 hackers ἐπιτέθηκαν καὶ παραβίασαν τὴν ἱστοσελίδα τῆς Interpol (International Criminal Police Organization (ICPO) – INTERPOL, Διεθνὴς Ὀργάνωση Ἐγκληματολογικῆς Ἀστυνομίας, φέρεται σήμερα ἕνας σημαντικὸς μὴ κυβερνητικὸς διακρατικὸς ὀργανισμός, ὁ μεγαλύτερος σὲ παγκόσμια κλίμακα μετὰ τὸν ΟΗΕ (πληροφορίες π τν Wikipedia).

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 ἡ Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Τηλεπικοινωνιῶν καὶ Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ἀνακοίνωσε πὼς ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2010, 10 φορὲς hackers παραβίασαν ψηφιακὰ τηλεφωνικὰ κέντρα ἰδιωτικῶν ἑταιρειῶν καὶ πραγματοποίησαν διεθνεῖς τηλεφωνικὲς κλήσεις μὲ συνολικὸ κόστος χιλιάδων € γιὰ τὶς ἑταιρεῖες.

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 hackers ἐπιτέθηκαν στὴν βάση δεδομένων τῆς ἰστοσελίδας Gwaker.com καὶ ὑπέκλεψαν 1,3 ἐκ κωδικοὺς μελῶν αὐτῆς τῆς ἰστοσελίδας.

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 hackers ἔσπασαν τὴν βάση δεδομένων τοῦ Ἰνστιτούτου Καταναλωτῶν (ΙΝΚΑ) ὑπέκλεψαν τὰ στοιχεῖα τῶν μελῶν καὶ τὰ passwords ποὺ εἶχαν καὶ τὰ δημοσίευσαν ὅλα σὲ μία ἰστοσελίδα.

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 οἱ ἑταιρεῖες VISA καὶ Mastercard διέκοψαν τὶς δωρεὲς πρὸς τὸ WikiLeaks. Σὲ ἀπάντηση αὐτῆς τῆς ἐνέργειας hackers ἐπιτέθηκαν στὰ διαδικτυακὰ συστήματα αὐτῶν τῶν Χρηματοπιστωτικῶν Ὀργανισμῶν καὶ τὰ ἔθεσαν ἐκτὸς λειτουργίας γιὰ μία ἡμέρα τουλάχιστον.

– Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2011 hackers ἔσπασαν τὴν βάση δεδομένων τῆς Ἀμερικανικῆς Τράπεζας PenFed. Πελάτες τῆς Τράπεζας αὐτῆς εἶναι Ἀμερικανοὶ στρατιωτικοί, καὶ ὑπάλληλοι τοῦ Ὑπουργείου Ἀμύνης καὶ τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῆς Ἀσφαλείας
καὶ ἄλλα πολλὰ ποὺ δὲν χωρᾶνε σὲ αὐτὸ τὸ φυλλάδιο.
.               Ατς ο βάσεις δεδομένων δν εχαν υοθετήσει «καλς πρακτικς σφαλείας»; Δὲν ἐνδιαφέρονταν γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν δεδομένων τῶν χρηστῶν τους; Νομίζουμε ὅτι ἐφαρμόζουν τὰ καλύτερα δυνατὰ συστήματα ἀσφαλείας, καὶ τὸ πιὸ πιθανὸ νὰ εἶναι καλύτερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ θὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ τὴ βάση τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη». Πιστεύετε μετ π τ νωτέρω γεγονότα, πο παρατίθενται, τι τ προσωπικά σας δεδομένα θ εναι σφαλ στν βάση δεδομένων τς «Κάρτας το Πολίτη»; Εἶναι ποτὲ δυνατόν, ὅποιο σύστημα ἀσφαλείας κι ἂν χρησιμοποιηθεῖ, νὰ εἶναι ἄτρωτο; Μπορεῖ νὰ πάρει στοὺς κλέφτες λίγο χρόνο γιὰ νὰ «ἀναβαθμιστοῦν» γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν αὐτὴ τὴ νέα «πρόκληση», ἀλλὰ νὰ εἶστε σίγουροι ὅτι θὰ τὸ κάνουν.
.               Εἰδικὰ ἐὰν ἡ βάση δεδομένων περιέχει βιομετρικὰ στοιχεῖα –δὲν ἔχει ἀνακοινωθεῖ κάτι σχετικὸ σὲ αὐτὴ τὴ φάση, ἡ Γερμανικὴ ὅμως Κάρτα τοῦ Πολίτη περιλαμβάνει καὶ ψηφιακὴ φωτογραφία καὶ δακτυλικὸ ἀποτύπωμα– τότε ἡ κλοπὴ ποὺ θὰ ὑποστεῖ τὸ θύμα θὰ εἶναι κλοπὴ ἐφ᾽ ὅρου ζωῆς. Ἐὰν περιέχει δακτυλικὰ ἀποτυπώματα, ἀποτύπωμα παλάμης, τὴν ἴριδα κ.ἄ. καὶ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα διαρρεύσουν, ἔχετε φαντασθεῖ ποιά μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ συνέπεια τέτοιας διαρροῆς; Σκεφτεῖτε: Ἂν χάσετε τὴν πιστωτική σας ἢ τὴν κάρτα ἀναλήψεων, ἡ ἐκδότρια τράπεζα μπορεῖ νὰ σᾶς τὴν ἀντικαταστήσει. Ἂν τὸ PIN σας διαρρεύσει, ἡ τράπεζα μπορεῖ νὰ σᾶς δώσει ἕνα νέο. Ἀκόμη καὶ ὁ ἀριθμὸς Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης μπορεῖ νὰ ἀντικατασταθεῖ. Ἀλλὰ τί θ κάνετε ἐὰν κάποιος κλέψει τν σάρωση τς ριδάς σας; Ποιός θ σς δώσει νέα μάτια;
.             Πρέπει ὅλοι νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ γεγονὸς ὅτι σφαλής, παραβίαστη, παραχάρακτη, προσπέλαστη π τρίτους, τεχνολογικ μέθοδος ταυτοποίησης δν πάρχει κα δν πρόκειται ποτ ν πάρξει. Ὅ,τι ψηφιοποιεται σ βάση δεδομένων, ποκλέπτεται.

4. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

 .         Ἡ ΚτΠ ἐξαγγέλθηκε ὅτι «θὰ φέρει πλινθίο, μέσῳ τοῦ ὁποίου θὰ προσφέρεται, γιὰ ὅποιον πολίτη τὸ ἐπιθυμεῖ, ἡ δυνατότητα ψηφιακῆς αὐθεντικοποίησης κατὰ τὴ χρήση ἠλεκτρονικῶν ὑπηρεσιῶν στὸ δημόσιο καὶ τὸν ἰδιωτικὸ τομέα, καθὼς καὶ ἡ δυνατότητα παραγωγῆς ψηφιακῆς ὑπογραφῆς ἐγγράφων».
.         Στὸ πλαίσιο τῆς διαβούλευσης δὲν ὁριστικοποιήθηκε τί εἴδους πλινθίο θὰ εἶναι αὐτό. Πρόκειται γιὰ ἁπλὸ πλινθίο, ποὺ δουλεύει, ὅταν μπεῖ μέσα σὲ ἕναν ἀναγνώστη καρτῶν (ὅπως πχ τῆς τηλεκάρτας) καὶ εἶναι ὁρατό, ἢ πρόκειται γιὰ πλινθίο, τὸ ὁποῖο θὰ δουλεύει ἐξ ἀποστάσεως (μὲ πιθανότερο τὸ πλινθίο RFID) καὶ εἶναι μία «φέτα» πολὺ λεπτοῦ πλαστικοῦ, ποὺ βρίσκεται μέσα στὴν κάρτα καὶ κατὰ συνέπεια εἶναι ἀόρατο;
.         Ἐπισημαίνουμε ὅτι ἡ κάρτα μὲ πλινθίο ἐξ ἐπαφῆς πρέπει νὰ μπεῖ στὸν εἰδικὸ ἀναγνώστη καρτῶν προκειμένου νὰ πάρει ρεῦμα τὸ πλινθίο καὶ νὰ λειτουργήσει. Ὅσον ἀφορᾶ στὰ ἐξ ἀποστάσεως (τσιπάκια RFID) δὲν ἀπαιτεῖται νὰ εἰσαχθοῦν μέσα σὲ ἀναγνώστη. Ἀρκεῖ νὰ περάσουν ἀπὸ μία εἰδικὴ πύλη, μία πόρτα ἢ νὰ περάσουν δίπλα ἀπὸ ἀναγνώστη τέτοιων καρτῶν. Τότε ἐνεργοποιοῦνται, ἐπικοινωνοῦν μὲ τὴν πύλη ἢ τὸν ἀναγνώστη ἀπὸ ἀπόσταση, στέλνουν καὶ λαμβάνουν σῆμα. Ἐκπέμπουν καὶ λαμβάνουν ραδιοσυχνότητες, δηλ ἠλεκτρονικὸ ἀόρατο σῆμα. Διακρίνονται σὲ αὐτὰ ποὺ λειτουργοῦν μὲ μπαταρία (active=ἐνεργητικά, semi-passive=ἡμι-παθητικά), ἔχουν μεγάλη ἀκτίνα ἐκπομπῆς σήματος (βλ. κινητὰ τηλέφωνα) καὶ σὲ αὐτὰ ποὺ μποροῦν νὰ λειτουργήσουν χωρὶς μπαταρία (passive=παθητικά). Αὐτὰ τὰ τελευταῖα εἶναι πολὺ φτηνὰ καὶ χρησιμοποιοῦνται εὐρέως στὶς ἀποθῆκες γιὰ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴ διαχείριση τῶν ἐμπορευμάτων. Μπορεῖ σήμερα νὰ ἔχουν μικρότερη ἀκτίνα ἐκπομπῆς, ἀλλὰ ὅλοι γνωρίζουμε πὼς μὲ τὴν πρόοδο τῆς τεχνολογίας, οἱ δυνατότητές τους στὸ μέλλον, θὰ εἶναι ἴδιες μὲ αὐτὲς τῶν τσὶπ ποὺ λειτουργοῦν μὲ τὴ δική τους μπαταρία (τσιπάκια κινητῶν τηλεφώνων, τσιπάκια ποὺ ἔχουν οἱ σκύλοι ἐμφυτευμένα στὸν σβέρκο τους). Ὁπότε κάποια στιγμὴ καὶ αὐτὰ θὰ μποροῦν νὰ διαβάζονται ἀπὸ δορυφόρους (GPS) ἤ/καὶ τὸ δίκτυο κινητῆς τηλεφωνίας. Ἐπίσης ὑπάρχουν αὐτὰ στὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ γραφοῦν πληροφορίες ἅπαξ μὲ τὴν δημιουργία τους καὶ ἄλλα ποὺ εἶναι ἐπανεγγράψιμα, δηλ. γράφονται, σβήνονται καὶ ξαναγράφονται πληροφορίες.
.           Γιατί ἡ ΚτΠ νὰ περιέχει πλινθίο; Ὅπως ἤδη ἀναφέραμε, προφανῶς θὰ λειτουργεῖ ὡς ἀποθηκευτικὸς χῶρος πληροφοριῶν. Ἕνας χῶρος ὁ ὁποῖος θὰ περιέχει παντὸς εἴδους χρήσιμα ἔγγραφα ἢ/καὶ πληροφορίες τῶν πολιτῶν σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή, κωδικοὺς καὶ ἀριθμοὺς (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΑΜΑ) καὶ τὰ ὁποῖα θὰ μποροῦν νὰ ἐκτυπώνονται ἢ/καὶ νὰ ἀποστέλλονται ἠλεκτρονικά. Ἐπίσης οἱ ἀνωτέρω κωδικοὶ θὰ λειτουργοῦν καὶ ὡς “κλειδιά”, γιὰ νὰ ξεκλειδώνουν οἱ βάσεις δεδομένων μὲ τὰ στοιχεῖα τῶν πολιτῶν, ὅταν ὁ πολίτης θὰ ἐπιθυμεῖ νὰ χρησιμοποιήσει τὶς δυνατότητες τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης. Τὸ πόσα στοιχεῖα τελικὰ θὰ περιέχει ἡ ΚτΠ, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς ἀποθηκευτικὲς δυνατότητες τοῦ συγκεκριμένου πλινθίου, ἀπὸ τὸν προϋπολογισμὸ τῆς ΚτΠ καὶ τελικὰ ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργείου. Στὰ πρῶτα στάδια τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ΚτΠ μπορεῖ νὰ περιέχει ἐλάχιστα στοιχεῖα, σύμφωνα μὲ τὴν διαβούλευση, καὶ μέσῳ τῆς διασύνδεσης (σημεῖο 3 ἀνωτέρω) τῶν δικτύων οἱ πληροφορίες μποροῦν νὰ ἀντλοῦνται ἀπὸ τὶς διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων καὶ νὰ ἀξιοποιοῦνται κατάλληλα.

.           Ὅμως, ὅπως βλέπουμε στὴν Ἐσθονικὴ ΚτΠ ἢ τὴν Γερμανικὴ ΚτΠ, αὐτὲς φέρουν ἤδη καὶ πλινθίο ἐξ ἐπαφῆς καὶ πλινθίο ἐξ ἀποστάσεως (RFID) καὶ χρησιμοποιοῦνται σὲ πολλὲς ἠλεκτρονικὲς ὑπηρεσίες. Ἐπίσης ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση στὶς 15 Δεκεμβρίου 2010 στὸ πλαίσιο τῆς ἀνακοίνωσής της: «Ψηφιακὸ Θεματολόγιο: τὸ σχέδιο δράσης γιὰ τὴν τηλε-διακυβέρνηση θὰ διευκολύνει τὴν πρόσβαση στὶς δημόσιες ὑπηρεσίες σὲ ὅλη τὴν ΕΕ» ἀνακοίνωσε:

« – ὑλοποίηση ἐφ᾽ ἅπαξ ἀσφαλοῦς καταχώρισης δεδομένων στὴν κυβέρνηση (γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχει ἀνάγκη παροχῆς τῶν ἴδιων πληροφοριῶν πολλὲς φορὲς σὲ διαφορετικὰ κλιμάκια τῆς κυβέρνησης)

– ἀνάπτυξη χρήσης ἐθνικῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων («eID») σὲ ἑνωσιακὴ κλίμακα».

.             Κατὰ συνέπειαν καὶ νὰ μὴν ἔχει ἡ ΚτΠ στὴν ἀρχική της μορφὴ ἐξ ἀποστάσεως τσιπάκι (RFID), σίγουρα θὰ περιέχει σὲ ἑπόμενη, μεταγενέστερη ἔκδοση-ἀναβάθμιση, σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιταγὲς τῆς ΕΕ.
.           Ὅσον ἀφορᾶ τὸ ἐξ ἐπαφῆς τσιπάκι, κάθε φορὰ ποὺ θὰ χρησιμοποιεῖται ἡ κάρτα, θὰ καταγράφεται τὸ σημεῖο, στὸ ὁποῖο χρησιμοποιήθηκε, ὁ χρόνος καὶ ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο χρησιμοποιήθηκε σὲ κάποιο ἀρχεῖο κινήσεων (log file). Τὸ ἴδιο γίνεται σήμερα καὶ μὲ τὴν πιστωτικὴ κάρτα. Ἂς δοῦμε ἕνα παράδειγμα γιὰ νὰ καταλάβουμε τὴν πληθώρα τῶν πληροφορίων ποὺ «ταξιδεύουν» σήμερα μέσα στὰ δίκτυα τῶν Τραπεζῶν:
.             Στὸ ἀρχεῖο τῶν Τραπεζῶν καταγράφονται πολλὲς πληροφορίες. Οἱ πιστωτικὲς κάρτες εἶναι κατὰ βάση τῶν ἑταιρειῶν VISA καὶ MASTERCARD. Ὅταν ἕνας καταναλωτὴς χρησιμοποιήσει κάρτα VISA σὲ ἕνα κατάστημα τὸ ὁποῖο ἔχει μηχάνημα ἀνάγνωσης (POS) τῆς τράπεζας Χ, ἡ ὁποία ἐκδίδει μόνο πιστωτικὲς MASTERCARD, τότε ἡ πράξη τῆς ἀγορᾶς «περνάει» μέσα ἀπὸ τὰ συστήματα τῆς Τράπεζας, «στέλνεται» ἀπὸ τὴν Τράπεζα Χ στὴν VISA στὸ Λονδίνο, ἐπιβεβαιώνεται ἡ γνησιότητα τῆς κάρτας καὶ ἡ δυνατότητά της νὰ κάνει ἀγορά, ἐπιστρέφει θετικὸ μήνυμα στὴν Τράπεζα Χ ἀπὸ τὴν VISA, καὶ ἡ Τράπεζα Χ δίνει τὸ ΟΚ στὸ κατάστημα γιὰ τὴν συναλλαγή. Τὸ δίκτυο τῆς Τράπεζας Χ δηλ. χρησιμοποιεῖται ὡς ἐνδιάμεσος μὲ τὰ κεντρικά τῆς VISA στὸ Λονδίνο. Ἐὰν ἡ συναλλαγὴ γίνει μὲ κάρτα MASTERCARD τῆς Τράπεζας Χ, τότε ἡ Τράπεζα Χ ἐλέγχει τὴ βάση δεδομένων ποὺ διαθέτει καὶ ἀπορρίπτει ἢ ἐγκρίνει τὴν συναλλαγή.
.             Κατ’ ἀναλογίαν στὸ σημεῖο χρήσης τῆς ΚτΠ, θὰ καταγράφονται οἱ πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὴν χρήση τῆς ΚτΠ. Ἐὰν σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι μελλοντικὰ –σύμφωνα μὲ τὶς δηλώσεις τῶν ἀρμοδίων– στὴν ΚτΠ θὰ ἐνσωματωθεῖ καὶ ἡ Κάρτα Ἀγορῶν ἀλλὰ πιθανῶς καὶ ἄλλες Κάρτες (π.χ. τοῦ Ἐργαζομένου, Ὑγείας, τοῦ Δημότη καὶ ἄλλες ποὺ δὲν γνωρίζουμε ἀκόμη!) τότε ἡ χρήση της θὰ εἶναι συνεχὴς καὶ τὰ καθημερινὰ ἠλεκτρονικὰ ἴχνη ποὺ θὰ ἀφήνει ὁ πολίτης θὰ εἶναι δεκάδες.
.           Ἂς δοῦμε ἕνα μικρὸ παράδειγμα χρήσης τῆς Κάρτας:
– Τὸ πρωὶ θὰ χτυπᾶμε τὴν ΚτΠ στὸ λεωφορεῖο προκειμένου νὰ πληρώσουμε τὸ εἰσιτήριο γιὰ νὰ πᾶμε στὴ δουλειά μας. (λόγῳ ἐνσωμάτωσης τῆς Κάρτας Ἀγορῶν)
– Στὴ δουλειά μας θὰ χτυπᾶμε τὴν ΚτΠ γιὰ νὰ μποῦμε στὸ κτίριο (λόγῳ ἐνσωμάτωσης τῆς Κάρτας τοῦ ἐργαζομένου)
– Πιὸ πρὶν θὰ ἔχουμε χτυπήσει τὴν ΚτΠ γιὰ νὰ ἀγοράσουμε καφὲ καὶ σάντουϊτς. (λόγῳ ἐνσωμάτωσης τῆς Κάρτας Ἀγορῶν)
– Θὰ χρησιμοποιοῦμε τὴν ΚτΠ γιὰ νὰ μποῦμε στὸ Internet (λόγῳ αὐθεντικοποίησης μέσῳ ψηφιακῆς Ὑπογραφῆς, λειτουργία τῆς ΚτΠ, δίνεται ἤδη ὡς ἐπιλογὴ στὴν Γερμανικὴ ΚτΠ)
– Ἄλλη μία φορὰ ὅλα τὰ ἀνωτέρω βγαίνοντας ἀπὸ τὸ internet, βγαίνοντας ἀπὸ τὸ Κτίριο, ἐπιστρέφοντας μὲ τὸ λεωφορεῖο σπίτι,
– Θὰ μποροῦμε, ὅσοι θέλουμε καὶ ἔχουμε ἐγκαταστήσει τὸν ἀπαραίτητο ἐξοπλισμό, νὰ μπαίνουμε στὸ σπίτι μας χτυπώντας τὴν ΚτΠ.
– Τὰ ψώνια στὸ Super Μarket, τὰ τηλέφωνα ποὺ κάνουμε, τὰ πιστοποιητικὰ ποὺ θέλουμε ἀπὸ τὸν Δῆμο, τὶς αἰτήσεις ποὺ κάνουμε στὸν ΑΣΕΠ, τὸν μισθὸ ποὺ πληρωνόμαστε ἀπὸ τὴν Τράπεζα, τὰ διόδια, τὰ φάρμακά μας, τὰ εἰσιτήρια γιὰ τὸ γήπεδο, τὸ ἀεροπλάνο, τὸ πλοῖο, ὅλα θὰ τὰ κάνουμε μὲ τὴν ΚτΠ.
.         Θὰ μπορεῖ τὸ σύστημα νὰ βγάζει στατιστικὰ μὲ τὸν Μέσο Ὅρο Χτυπημάτων τῆς ΚτΠ ἀνὰ ἡμέρα κατὰ ἡλικιακὴ ὁμάδα!!! Θὰ παρακολουθοῦνται οἱ πάντες, ἄνετα, ἄμεσα μὲ τὸ χτύπημα τῆς Κάρτας τους.
.           Συνδυαζόμενα λα ατ τ χνη ποκαλύπτουν συμπεριφορές, προτιμήσεις, hobbies, νδιαφέροντα, καθημερινς κα κτακτες δραστηριότητες, θρησκευτικ κα λλα εαίσθητα προσωπικ δεδομένα. Μὲ λίγα λόγια λειτουργοῦν ὡς τὸ τέλειο ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα. Οἱ παλαιότεροι θὰ θυμοῦνται τὸ κάψιμο τῶν χειρόγραφων φακέλων ποὺ ἔγινε πρὶν μερικὲς δεκάδες χρόνια. Θὰ εἶναι ὀδυνηρὸ νὰ διαπιστώσουμε λοιπόν, πὼς οἱ ἀρχὲς προχώρησαν στὸ κάψιμο τῶν χειρόγραφων φακέλων, μιᾶς καὶ συνιστοῦσαν μία ἀπαρχαιωμένη μέθοδο παρακολούθησης καὶ ἐλέγχου, καθότι ἔχουν ἀναπτυχθεῖ νέες ὑπερσύγχρονες μέθοδοι. Ἁπλὰ αὐτὲς οἱ νέες μέθοδοι «ἄργησαν» μερικὰ χρόνια ἀλλὰ τελικὰ ἦρθαν…
.         Ὅσον ἀφορᾶ τὰ τσιπάκια RFID τὰ πράγματα εἶναι ἀκόμη χειρότερα. Ὅπως παρουσιάσαμε ἀνωτέρω, οἱ πληροφορίες ποὺ ἀναγράφονται σὲ αὐτὰ «διαβάζονται» ἀπὸ ἀπόσταση. Πόση ἀπόσταση, αὐτὸ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ εἶδος τοῦ τσίπ. Ἐπίσης ἡ τεχνολογικὴ πρόοδος, κάνει τὴν τεχνολογία τοῦ σήμερα νὰ ἀπαξιώνεται μὲ ταχύτατους ρυθμοὺς αὔριο. Ὅ,τι φαντάζει μὲ σενάριο σήμερα, αὔριο γίνεται πραγματικότητα. Πόσο δύσκολο εἶναι γιὰ παράδειγμα ἡ τεχνολογία παρακολούθησης τῶν σκύλων, μέσῳ τοῦ τσὶπ ποὺ φέρουν ἐμφυτευμένο στὸν σβέρκο τους, νὰ περάσει σήμερα, αὔριο, μεθαύριο στὴν ΚτΠ; Ἀφοῦ εἶναι δοκιμασμένη καὶ ἀποτελεσματικὴ μέθοδος ἀνεύρεσης χαμένων σκύλων!!! Ἔχουμε συνειδητοποιήσει τοὺς κινδύνους ποὺ ἐγκυμονεῖ αὐτὴ ἡ δυνατότητα;
.         Τέλος ἀνεξάρητα ἀπὸ τὸ ἐὰν τὸ πλινθίο λειτουργεῖ ἐξ ἐπαφῆς εἴτε ἐξ ἀποστάσεως, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ πολίτης μὲ τὴν χρήση τῆς ΚτΠ στὸ πλαίσιο τῆς Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης ἀφήνει ἠλεκτρονικὰ ἴχνη, οἱ κίνδυνοι εἶναι πολὺ μεγάλοι.

.            Ἂς δοῦμε μερικοὺς κινδύνους ὅπως τοὺς περιγράφει στὸ ἐξαιρετικό του κείμενο ὁ κ. Π. Μαντζούφας, καθηγητὴς Νομικῆς στὸ ΑΠΘ, μὲ τίτλο «Βιομετρία καὶ Βιοπολιτική»:

– Τὰ δεδομένα αὐτά, ποὺ μπορεῖ νὰ ἀφοροῦν σὲ ἀρνητικὰ γεγονότα τοῦ παρελθόντος, (π.χ παράνομες πράξεις ποὺ ἔχουν παραγραφεῖ, ἔκτιση ποινῆς γιὰ ποινικὰ ἀδικήματα, καταδικαστικὲς ἀποφάσεις γιὰ χρέη ποὺ τελικὰ ἐξοφλήθηκαν, ποινικὲς κατηγορίες γιὰ τὶς ὁποῖες ὁ κατηγορούμενος ἀθωώθηκε κλπ.) γίνονται ἀντικείμενο ἀρχειοθέτησης καὶ ἠλεκτρονικῆς ἐπεξεργασίας καὶ διατηροῦνται σὲ τράπεζες πληροφοριῶν.

Ο πληροφορίες ατς μπορον ν νασυρθον σ ποιαδήποτε στιγμ το βίου το τόμου κα ν ποτελέσουν μεγάλο πρόσκομμα στν προσπάθειά του ν ναπτύξει τν προσωπικότητά του. Ἔτσι τὸ ἄτομο ἐγκλωβίζεται σὲ μία εἰκόνα τοῦ παρελθόντος, ἀπὸ τὴν ὁποία ἐνδέχεται νὰ ἐπιθυμεῖ νὰ ἀπομακρυνθεῖ καὶ ἡ ὁποία ὅμως, ἀκόμα τὸν καταδυναστεύει, στερώντας του κάθε αὐθορμητισμό.

– Ἐπιπλέον, μὲ τὴν συνεχῆ ἐπεξεργασία καὶ δημοσιοποίηση γεγονότων ἀπὸ τὰ ἀρχεῖα, τὸ ἄτομο (ἰδίως τὸ θεωρούμενο ὡς δημόσιο πρόσωπο) ἔχει περιορισμένες δυνατότητες νὰ μεταβάλει τὶς ἐπιλογές του καὶ νὰ ἀξιοποιήσει εὐκαιρίες ποὺ τοῦ παρουσιάζονται, καθὼς ὁ φόβος τῆς δημοσιογραφικῆς «ὑπενθύμισης» ἀρνητικῶν στιγμῶν τοῦ παρελθόντος, τὸν καθηλώνει στὴν ἀπομόνωση. Μ τν τρόπο ατ παραβλάπτεται δυνατότητα το τόμου ν πομακρύνεται π σφάλματα το παρελθόντος, κα ν διεκδικε τν κοινωνική του πανένταξη.

– Εἰδικὰ ὅταν τὰ ἀρχεῖα προσωπικῶν δεδομένων συλλέγονται γιὰ τὶς ἀνάγκες δημοσιογραφικῆς ἔρευνας, ἀποτελοῦν δηλαδὴ σύνθεση διάσπαρτων πληροφοριῶν ἀπὸ ποικίλες χρονικὲς στιγμὲς κατὰ τὴν ὑποκειμενικὴ κρίση τοῦ συλλέκτη τους, ὁδηγοῦν συχνὰ σὲ μία παραπλανητικὴ συνολικὴ εἰκόνα τοῦ ἀτόμου (22), ἡ ὁποία λόγῳ τῆς δύναμης τῶν ΜΜΕ, ὑποβάλλεται στὸ κοινὸ καὶ προσδιορίζει καθοριστικὰ τὴν κοινωνική του εἰκόνα. Ἔτσι, τὸ ἄτομο χάνει τὴν δυνατότητα νὰ αὐτοπροσδιορίζεται κοινωνικά, νὰ ἀναπτύσσει μὲ τὸ κοινωνικό του περιβάλλον σχέσεις ποὺ νὰ ἐξαρτῶνται ἀπὸ δικές του ἐπιλογές, καὶ νὰ μὴν μετατρέπεται σὲ πληροφοριακὸ δεδομένο ἀπὸ τρίτα πρόσωπα.

– Ἡ σοβαρότητα τῶν ἀνωτέρω ἀπειλῶν γίνεται περισσότερο ἐμφανὴς καὶ ὁ κίνδυνος μεγαλύτερος, ὅταν ἡ αὐτόματη καταγραφὴ καὶ ταξινόμηση τῶν πληροφοριῶν ἄγει στὴν κατηγοριοποίηση τῶν ἀτόμων μὲ βάση συγκεκριμένα πρότυπα. Ἡ κατάταξη μὲ βάση ἕνα συγκεκριμένο σύνολο χαρακτηριστικῶν, ἐνῶ συχνὰ ἐξυπηρετεῖ ἀνάγκες ἄσκησης κοινωνικῆς πολιτικῆς (π.χ ἡ συμπεριφορὰ τῶν ἀσθενῶν σὲ σχέση μὲ τὸ ἀσφαλιστικὸ σύστημα(23), συνήθως ἀποβαίνει τὸ μοναδικὸ στοιχεῖο ποὺ προσδιορίζει τὴν κοινωνικὴ ταυτότητα τοῦ ἀτόμου, ναγκάζοντας μμεσα τ πληροφοριακ στιγματισμένο πρόσωπο ν συμμορφωθε σ ρισμένο πρότυπο. Ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, τὸ ἀσφαλιστικὸ ἢ τὸ συνδικαλιστικὸ προφὶλ τοῦ ἀτόμου ἀποβαίνει κυρίαρχο στοιχεῖο τῆς συνολικῆς του προσωπικότητας, τὰ δὲ ἐπὶ μέρους στοιχεῖα (ἀρνητικὰ ἢ θετικὰ) αὐτοῦ τοῦ πορτραίτου, ἐπικαθορίζουν τὴν σχέση τοῦ ἀτόμου μὲ τὸ περιβάλλον του.

.           Τί ἰσχυρίζεται ὁ κος Μαντζούφας μὲ ἁπλὰ λόγια; Μᾶς λέει ὅτι ὁ ἄνθρωπος χάνοντας τὴν ἰδιωτικότητά του μέσῳ τῆς διαρκοῦς καὶ ἀνηλεοῦς παρακολούθησής του, ποὺ εἶναι δεδομένο ὅτι μπορεῖ νὰ γίνεται μὲ τὴν ΚτΠ καὶ θὰ γίνεται, παύει νὰ αὐτενεργεῖ. Τροποποιε τν συμπεριφορά του, προσαρμόζεται, καλουπώνεται μέσα στ πρότυπα τν παρακολουθούντων. λλάζει στάση ζως, τυποποιεται, πορρίπτει συνήθειες «μ ρεστς» κα υοθετε συμπεριφορς πο δν εναι ποδεκτς π τν διο, λλ εναι ρεστς στ «σύστημα». Στὸ ἑκάστοτε σύστημα, τὸ δημοκρατικό, τὸ ἀπολυταρχικό, τὸ κρατικό, τὸ παρακρατικὸ κ.ο.κ. Ποῦ εἶναι σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση τὸ αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου; Ποῦ εἶναι ἡ ἐλευθερία του, ἡ αὐτενέργειά του, ὁ αὐθορμητισμός, ἡ δημιουργικότητα, ἡ πρωτοτυπία; Ὅλα πᾶνε περίπατο. Δὲν ἰσχυρίζεται κανεὶς ὅτι αὐτὲς εἶναι αὐτόματες διαδικασίες. Σήμερα ξεκινᾶνε μὲ ἀθῶο προσωπεῖο: ἐκσυγχρονισμός, ἐξάλειψη γραφειοκρατίας, ἐξυπηρέτηση τοῦ πολίτη. Ποῦ καταλήγουν ὅμως; Ποιό εἶναι τὸ τίμημα; Τί κόσμο θὰ παραδώσουμε στὶς ἑπόμενες γενιές; Ὅσοι ὑποστηρίζουν τὴν ΚτΠ, μποροῦν νὰ σταθοῦν μερικὰ λεπτὰ καὶ νὰ ἀναλογιστοῦν τὴν Ἑλλάδα, τὸν κόσμο σὲ 100 χρόνια ἀπὸ σήμερα. Μὲ τὴν τεχνολογία τοῦ μέλλοντος. Αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ τέλεια ἠλεκτρονικὴ φυλακὴ στὴν ὁποία θὰ ζοῦν «ἐλεύθεροι» οἱ ἠλεκτρονικὰ μαρκαρισμένοι ἄνθρωποι;

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: 6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-3 « Ἡ ταύτιση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη μὲ τὸν ἄνθρωπο, ἡ ἀναγωγὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ἀριθμὸ ποὺ θὰ τὸν ὑποχρεώνει νὰ ἀφήνει τὰ ἠλεκτρονικά του ἴχνη θελημένα ἢ ἀθέλητα σὲ δεκάδες διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων καθημερινά, ὁπότε ὅλη ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου θὰ εἶναι “διάφανη” σὲ ἐξευτελιστικὸ βαθμό, εἶναι τὸ πρόβλημα».

, , , , , , , ,

Σχολιάστε

ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ [διὰ τῆς φορολογικῆς ὁδοῦ] καὶ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ…“ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ”

Ὁ νέος μηχανισμὸς φορολογικῆς παρακολουθήσεως

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ὅταν λένε ὅτι ἡ Κρίση μπορεῖ νὰ μεταμορφωθεῖ σὲ εὐκαιρία, κάτι τέτοιο ἴσως ἐννοοῦν: Ἡ Μεγάλη Εὐκαιρία, νὰ ἐπιβληθεῖ ἕνα ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ οἰκονομικοῦ (καὶ δι᾽ αὐτοῦ πλήρους βιοτικοῦ καὶ ψυχοπνευματικοῦ) ΕΛΕΓΧΟΥ πάντα ἐν ὀνόματι τῆς ΕΙΔΩΛΙΚΗΣ ΘΕΟΤΗΤΟΣ ἡ ὁποία ἀκούει στὸ ὡραῖο ὄνομα: «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΣ».
.            Μεταξὺ δὲ τῶν ἐπίσης ὡραίων ὁραματισμῶν τοῦ Ὑπ. Οἰκονομικῶν βίσκεται καὶ ἡ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ»…! Τί εὑρηματικὴ λέξη: «ἐκπαίδευση»! Πρόσω ὁλοταχῶς λοιπὸν γιὰ τὸ «ἀπέραντο …οἰκοτροφεῖο» ἢ μᾶλλον «κτηνοτροφεῖο»!

.            Ἀσφυκτικὴ πίεση ἀσκεῖ στὴν ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ἡ τρόικα προκειμένου ὣς τὰ τέλη τοῦ 2013 νὰ ἔχει ἐνεργοποιηθεῖ ὁ νέος μηχανισμὸς παρακολούθησης τῆς φορολογικῆς συμμόρφωσης, ὁ ὁποῖος θὰ καταστήσει τὴ Γενικὴ Γραμματεία Πληροφορικῶν Συστημάτων Μεγάλο Ἀδελφὸ τῶν εἰσοδημάτων ἑκατομμυρίων φορολογούμενων φυσικῶν καὶ νομικῶν προσώπων.
.            Ὁ πολυεπίπεδος αὐτὸς μηχανισμός, ποὺ σχηματοποιήθηκε ὕστερα ἀπὸ διετῆ συνεργασία τῶν στελεχῶν τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν μὲ τοὺς ἐμπειρογνώμονες τῆς τεχνικῆς βοήθειας τοῦ ΔΝΤ καὶ τῆς ΕΕ, βασίζεται σὲ προληπτικὰ καὶ κατασταλτικὰ μέτρα. Ἡ καρδιὰ τοῦ νέου μηχανισμοῦ εἶναι τὸ ἠλεκτρονικὸ περιουσιολόγιο, ποὺ ἤδη δημιουργεῖται στὴ Γενικὴ Γραμματεία Πληροφορικῶν Συστημάτων καὶ τὸ ὁποῖο θὰ ἐπιτρέψει στὶς φορολογικὲς Ἀρχὲς ἐντὸς τοῦ 2014 νὰ ἔχουν πλήρη καὶ ἀναλυτικὴ εἰκόνα γιὰ τὴν ἀκίνητη καὶ κινητὴ περιουσία ὅλων τῶν φορολογουμένων, ἀλλὰ καὶ ἐνημέρωση γιὰ τὶς δαπάνες, τὰ ἔσοδα καὶ τὶς καταναλωτικές τους συνήθειες.
.            Παράλληλα, οἱ ἐλεγκτικὲς ὑπηρεσίες τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν μὲ τὶς νέες ἔμμεσες τεχνικὲς ἐλέγχου, οἱ ὁποῖες ἤδη ξεκίνησαν νὰ ἐφαρμόζονται – καὶ θὰ βελτιωθοῦν περαιτέρω μέσα στὸ ἑπόμενο ἔτος -, θὰ «ξεσκονίζουν» στὴν κυριολεξία τοὺς φορολογουμένους, ὑπόπτους γιὰ φοροδιαφυγὴ μὲ βάση τὰ νέα φίλτρα ἀνάλυσης ρίσκου ποὺ χρησιμοποιεῖ ἡ Ἐφορία. Τέλος, μὲ τὸν νέο Κώδικα Φορολογικῶν Διαδικασιῶν, ποὺ θὰ κατατεθεῖ τὸ ἀργότερο ἕως τὶς 22 Ἰουλίου στὴ Βουλή, θὰ ἐπέλθουν κάποιες ἀλλαγὲς στὸ νέο ποινολόγιο τῆς φοροδιαφυγῆς, ἐνῶ οἱ ποινὲς θὰ ἀναδιαμορφωθοῦν ἕως τὸ τέλος τοῦ 2013 σὲ συνεργασία τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν μὲ τὸ ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης.

 Ἠλεκτρονικὸ περιουσιολόγιο

 .            Ὁ ὑφυπουργὸς Οἰκονομικῶν Γιῶργος Μαυραγάνης ἀναμένεται μέχρι τὰ τέλη τοῦ μήνα νὰ λάβει ἀπὸ εἰδικὴ ὁμάδα ἐργασίας τὴ μελέτη γιὰ τὸν καθορισμὸ τοῦ τρόπου ἀποτύπωσης καὶ συγκέντρωσης τῶν στοιχείων ποὺ θὰ ἀποτελέσουν τὸ περιουσιολόγιο φυσικῶν προσώπων κατόχων Ἀριθμοῦ Φορολογικοῦ Μητρώου. Ἡ ἐν λόγῳ μελέτη θὰ ὑποδεικνύει τὸν τρόπο καὶ τὸν χρόνο ὑποβολῆς τῶν οἰκονομικῶν στοιχείων γιὰ τὴ συγκρότηση καὶ παρακολούθηση τοῦ περιουσιολογίου.
.            Στόχος τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν εἶναι ἐντὸς τοῦ 2013 νὰ συγκεντρωθοῦν ὅλα τὰ ἀπαιτούμενα στοιχεῖα γιὰ τὸ ὁλοκληρωμένο ἠλεκτρονικὸ περιουσιολόγιο, ὥστε νὰ ὑπάρχει πλήρης εἰκόνα γιὰ τὸ σύνολο τῶν φορολογουμένων (φυσικῶν προσώπων) τὸ 2014. Τὸ ἠλεκτρονικὸ περιουσιολόγιο θὰ ἐγκατασταθεῖ στὴ Γενικὴ Γραμματεία Πληροφορικῶν Συστημάτων καὶ σὲ αὐτὸ θὰ καταγραφοῦν ὅλα τὰ διαθέσιμα δεδομένα γιὰ τὰ ἀκίνητα, αὐτοκίνητα, σκάφη, ἐναέρια μέσα μεταφορᾶς, μετοχές, ἀμοιβαία κεφάλαια καὶ ἑταιρικὰ μερίδια ὅλων τῶν φορολογουμένων (φυσικῶν προσώπων) κατοίκων Ἑλλάδας.

 Μητρῶο Τραπεζικῶν Λογαριασμῶν

 .            Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ περιουσιολόγιο θὰ λειτουργεῖ τὸ Μητρῶο Τραπεζικῶν Λογαριασμῶν. Πρόκειται γιὰ μία βάση δεδομένων στὴν ὁποία θὰ ἀποστέλλονται ἀπὸ τὴ διατραπεζικὴ ἑταιρεία Τραπεζικὰ Συστήματα Πληροφοριῶν – Τειρεσίας ΑΕ ὅλα τὰ στοιχεῖα λογαριασμῶν, καταθέσεων, δανείων, ὁμολόγων, ἀμοιβαίων κεφαλαίων κ.λπ. ποὺ διατηροῦν φορολογούμενοι ποὺ ἐλέγχονται ἀπὸ τὶς φορολογικὲς Ἀρχὲς εἴτε γιὰ φοροδιαφυγὴ εἴτε γιὰ ἄλλες παράνομες δραστηριότητες.

 Καταγραφὴ τῶν τόκων
[…]

Οnline οἱ ἀποδείξεις

 .                […] Πρόκειται γιὰ τὸ τελευταῖο βῆμα πρὶν ἀπὸ τὴν καθιέρωση τῆς online σύνδεσης τῶν ταμειακῶν μηχανῶν μὲ τὸ ΚΕΠΥΟ.

 Stop στὴ χρήση μετρητῶν

 .            Πρόθεση τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν εἶναι νὰ περιορίσει τὴν χρήση μετρητῶν στὶς συναλλαγὲς καὶ νὰ καθιερώσει τὴ μεγαλύτερη χρήση πιστωτικῶν καὶ χρεωστικῶν καρτῶν. Πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση ὁ Γενικὸς Γραμματέας Δημοσίων Ἐσόδων Χάρης Θεοχάρης ἔχει εἰσηγηθεῖ τὸ ὅριο τῆς ἀποκλειστικῆς χρήσης πιστωτικῶν καρτῶν νὰ μειωθεῖ στὰ 500 εὐρώ. Σημειώνεται ὅτι σήμερα οἱ ἀγορὲς ἀπὸ ἰδιῶτες προϊόντων ἢ ὑπηρεσιῶν ἀξίας ἄνω τῶν 1.500 εὐρὼ (μὲ ΦΠΑ) δὲν πραγματοποιοῦνται μὲ μετρητά, ἀλλὰ ἀποκλειστικὰ μέσῳ χρεωστικῶν ἢ πιστωτικῶν καρτῶν, τραπεζικῶν λογαριασμῶν καὶ ἐπιταγῶν. Σὲ κάθε περίπτωση πρόθεση τοῦ ὑπουργείου εἶναι ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο νὰ ὑπάρξουν πρωτοβουλίες γιὰ τὴν παροχὴ κινήτρων σὲ ὅσους κάνουν χρήση καρτῶν πληρωμῶν γιὰ τὶς συναλλαγές τους, κάτι τὸ ὁποῖο ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ συμβάλει στὴν κπαίδευση τοῦ κοινοῦ καὶ στὴν περαιτέρω διείσδυση τῶν ἠλεκτρονικῶν πληρωμῶν.

 Ἀπὸ ἀκτίνες Χ οἱ ὕποπτοι
[…].

 Αὐστηρὲς ποινὲς
[…].

ΠHΓΗ: ΤΑ ΝΕΑ

, , ,

Σχολιάστε

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ (Ὁ Πλανήτης ἀντιμέτωπος μὲ τὸ φάσμα τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ ἐλέγχου)

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας γιὰ τὶς νέες ταυτότητες

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
ἀρ. τ. 2054, 01.11.12

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.          Πρόσφατα ἔγινε γνωστὸ στὴν Ἑλλάδα ἐκτενὲς ἐμπεριστατωμένο ἔγγραφο ποὺ ἀπέστειλε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες της, καλώντας τες νὰ ἐκφράσουν τὴν γνώμη τους πάνω στὸ περιεχόμενό του, ποὺ διαπραγματεύεται τὸ ζήτημα τῶν νέων ταυτοτήτων στὴν χώρα τους.
.          Σ᾽ αὐτὸ ἡ Σύνοδος διατυπώνει σοβαρότατες ἐπιφυλάξεις γιὰ τὸν προωθούμενο ἔλεγχο τῶν πάντων μέσῳ τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων ἐλέγχου καὶ ταυτοποιήσεως τῶν προσώπων. Γι᾽ αὐτὸ καὶ συνιστᾶ στὴν Ρωσικὴ Κυβέρνηση τουλάχιστον νὰ δώσει τὴν νομικὴ δυνατότητα στοὺς πολίτες νὰ «ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ μὴ δέχονται ἀδιακρίτως ὅλες τὶς νέες τεχνολογίες καὶ τὰ σύμβολα ποὺ ἐνδεχομένως νὰ ὑπάρχουν σ᾽ αὐτές. Οἱ τεχνολογίες αὐτὲς δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἐπιβάλλονται ὑποχρεωτικὰ στὸν πολίτη στερώντας του τὴν δυνατότητα χρήσεως ἐναλλακτικῶν λύσεων. Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ διατηρηθεῖ ἡ δυνατότητα τοῦ πολίτη νὰ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιεῖ τὸ παραδοσιακὸ σύστημα ταυτοποιήσεως μὲ ὄνομα, ἐπώνυμο, ἡμερομηνία, τόπο γεννήσεως καὶ διεύθυνση, καὶ τὰ παραδοσιακὰ ἔγγραφα ταυτοποιήσεως προσώπου. Ἡ Ἐκκλησία καλεῖ ἐπίσης τὸ Κράτος νὰ προσέξει τὴν πρότασή της γιὰ νομικὴ ἀπαγόρευση μαρκαρίσματος πάνω καὶ μέσα στὸ ἀνθρώπινο σῶμα, ὅπως καὶ τῆς ἐνσωμάτωσης νανοσυσκευῶν μέσα στὸ σῶμα ἢ στὸν ἐγκέφαλο τοῦ ἀνθρώπου».
.          Εἶναι φανερὸ ὅτι πλανήτης μας βρίσκεται ντιμέτωπος μ τ φάσμα τοῦ λοκληρωτικοῦ λέγχου (total control). Καὶ εἶναι ἐπίσης φανερὸ ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ ἱστορία μόνο τυχαία δὲν εἶναι. Κάποιοι κινοῦν ἀπὸ τὰ παρασκήνια τὰ νήματα, καὶ οἱ μαριονέτες τοῦ παγκοσμίου κουκλοθεάτρου, ποὺ παριστάνουν τοὺς ἡγέτες τῶν λαῶν, ἐκτελοῦν τυφλὰ τὶς ἐντολές τους.
.          Αὐτὸ ἔγινε δυστυχῶς καὶ στὴν πατρίδα μας, ποὺ γνωρίζουμε μὲ πόσους ὕπουλους τρόπους μεθοδεύεται ἡ προώθηση τῶν συστημάτων αὐτῶν. Μάλιστα ἡ τελευταία κίνηση ἦταν ἐκείνη ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὴν ὑπηρεσιακὴ κυβέρνηση Πικραμμένου, ἡ ὁποία τόλμησε τρεῖς μόλις μέρες πρὸ τῶν ἐκλογῶν τῆς 17ης Ἰουνίου νὰ ἀνακοινώσει ἀλλαγὴ ταυτοτήτων μὲ νέες ἠλεκτρονικοῦ τύπου.
.          Εἶναι ὁλοφάνερο πὼς ἐπρόκειτο γιὰ μεθόδευση πονηρὴ καὶ παράνομη. Γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἐπιχειρήθηκε παράκαμψη τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα. Καὶ γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἐπιχειρεῖται ἐξαπάτηση τῶν πολιτῶν μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὀνομασίας: ντ γι τν ποδοκιμασμένη Κάρτα το Πολίτη νέα λεκτρονικ ταυτότητα.
.          Τὸ ζήτημα αὐτὸ ἐξετάσθηκε ἐπισταμένως στὴν ἡμερίδα ποὺ διοργάνωσε ἡ «Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν» ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς στὶς 6 Ὀκτωβρίου 2012 στὸ Στάδιο Εἰρήνης καὶ Φιλίας μὲ θέμα: «Νέα Ταυτότητα: Εἰσιτήριο χωρὶς ἐπιστροφή». Στὰ συμπεράσματα τῆς Ἡμερίδας τονίσθηκε μεταξὺ ἄλλων ὅτι «οἱ ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες συνιστοῦν τὴν πιὸ ἀσφυκτικὴ μέθοδο ἐλέγχου, παρακολούθησης καὶ ὑποδούλωσης τῶν πολιτῶν στὸ παγκοσμιοποιούμενο ἀντίχριστο κράτος ποὺ προετοιμάζει ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων».
.          Ὁ πιστὸς λαὸς τῆς Ἐκκλησίας παρακολουθεῖ μὲ αὐξανομένη ἀνησυχία αὐτὲς τὶς ὕπουλες μεθοδεύσεις καὶ εἶναι ἀλήθεια πὼς περίμενε καὶ ἀντίστοιχη μὲ αὐτὴ τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τοποθέτηση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὴν πρόσφατη σύγκλησή της (2-5 Ὀκτωβρίου 2012).
.          Τὸ ζήτημα τῶν ἠλεκτρονικῶν δεσμῶν εἶναι σοβαρότατο καὶ πρέπει νὰ ἀντιμετωπισθεῖ ἐγκαίρως καὶ ἀποφασιστικά, πρὶν βρεθοῦμε μπροστὰ σὲ ὀδυνηρότατες ἐκπλήξεις.

, , , ,

Σχολιάστε

Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΙΖΕΙ: ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ

Ἔρχεται ὁ ἀπόλυτος ἔλεγχος – Τὸ διάβασμα τῆς σκέψεως

.                           «Θαρθεῖ καιρός, ποὺ θὰ σᾶς ποῦν νὰ βουλωθεῖτε μὲ τὴν βούλα τοῦ Σατανᾶ. Νὰ μὴ βουλωθεῖτε. Ἂν βουλωθεῖτε καὶ σ᾽τοῦ βοδιοῦ τὸ κέρατο νὰ κρυφθεῖτε, θὰ σᾶς βροῦν», τάδε ἔφη Πατροκοσμᾶς. Καὶ πότε σὲ βρίσκουν ὅπου καὶ ἂν πᾶς; Μὰ φυσικὰ ἂν διαβάζουν τὴν σκέψη σου, καὶ γνωρίζουν ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ τὴν θέση σου (μὲ τὴν βοήθεια ἑνὸς ὑποδόριου τσὶπ ἂς ποῦμε).
.                           Πολλοὶ δὲν ἔχουν συνηδειτοποιήσει ἀκόμα τὶς δυνατότητες τῆς Νέας Παγκόσμιας Τάξεως στὸ νὰ εἰσχωρεῖ στὸ μυαλό μας καὶ νὰ γνωρίζει ἐπακριβῶς τί σκεφτόμαστε, κάτι στὸ ὁποῖο πειραματίζεται συστηματικὰ ἐδῶ καὶ δεκαετίες.
.                           Ἄλλωστε εἶναι φανερὸ ὅτι δὲν τοὺς ἀρκεῖ πλέον ὁ διοικητικὸς ἔλεγχος, καὶ τοὺς ἀπασχολεῖ ὁ ἄμεσος ἔλεγχος τῆς σκέψεως καὶ τῆς γνώμης, γιατί ὡς γνωστὸν “οἱ σκέψεις γίνονται πράξεις” καὶ ἡ Παγκόσμια ἐπίδοξη Χούντα θέλει νὰ εἶναι σίγουρη ὅτι δὲν θὰ πέσει ποτέ. Ἄλλωστε οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι Ἑωσφωριστές, καὶ ἡ πτώση τοῦ Ἐωσφώρου τοῦ δημιούργησε ἕνα κάποιο..κόμπλεξ. Ὅποιος ἀμφιβάλλει ἂς σκεφθεῖ τὸ θέμα Παπαχρήστου, ἡ κοπέλα κυνηγήθηκε ἀνηλεῶς γιὰ ἕνα “τιτίβισμα”. Ἂν διαβάζανε τὶς σκέψεις της, καὶ δὲν τοὺς ἄρεσαν, πιθανῶς νὰ τῆς ἔκαναν “φάλαγγα”.
.                           Μόνιμη ἀγωνία τους εἶναι πῶς θὰ “τσιπάρουν” τὸν παγκόσμιο πληθυσμό. Πῶς θὰ τὸν πείσουν, καὶ πῶς θὰ ὑποχρεώσουν ὅσους δὲν πείθονται. Ὁ ἔλεγχος τῶν συντεταγμένων τοῦ καθενὸς θὰ εἶναι ἀπόλυτος, σὲ συνδυασμὸ καὶ μὲ τὸν ἔλεγχο τῆς σκέψης, ὁ George Orwell θὰ ἀκούγεται ἀφάνταστα αἰσιόδοξος.
.                           Καθὼς οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς νομίζουμε ὅτι τὸ μυαλὸ  ἀποτελεῖ τὸ τελευταῖο δυνατὸ ὀχυρό της ἰδιωτικότητας στὴν ἀπόλυτη ἐποχὴ τῆς ἐπιτήρησης, μᾶλλον θὰ μείνουμε ἔκπληκτοι μὲ τὸ γεγονὸς ὅτι μία νέα ἐταιρία, ἡ Veritas scientific ἰσχυρίζεται ὅτι ἀναπτύσσει τεχνολογία ἡ ὁποία θὰ μπορεῖ νὰ ‘εἰσβάλλει στὶς σκέψεις’.
.                           Νωρίτερα μέσα στὴν χρονιὰ ποὺ διανύουμε, βγῆκε στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας μελέτη ποὺ ἀποδείκνυε ὅτι οἱ ὑπολογιστὲς μποροῦν νὰ ἀνιχνεύουν τὸ ψεῦδος ἀκόμη καλύτερα καὶ ἀπὸ τοὺς πλέον ἐπιτυχημένους ἐξειδικευμένους ἀνθρώπους, ὑπονοώντας ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἀναμένουμε ὅτι ἡ τεχνολογία αὐτοῦ τοῦ τύπου θὰ χρησιμοποιηθεῖ εὐρύτατα σὲ ἀστυνομικὰ σώματα χωρῶν ὅπως οἱ Η.Π.Α.
.                           Εἶναι σημαντικὸ ἐδῶ νὰ σημειώσουμε ὅτι ἡ τεχνολογία  εἰσβολῆς στὶς σκέψεις δὲν ἀποτελεῖ ἁπλῶς μία παραλλαγὴ τοῦ ἀνιχνευτῆ ψεύδους. Ἔχει γίνει γνωστό, ὅτι στὰ ἐν λόγῳ τέστ μέσῳ ἀνιχνευτοῦ μπορεῖ τόσο ὁ ἐξεταστὴς ὅσο καὶ τὸ μηχάνημα νὰ ξεγελαστοῦν πολὺ εὔκολα (εἰδικότερα ἀπὸ ἔμπειρους κατασκόπους).
.                           Ἡ νέα τεχνολογία, ἀντιθέτως, ἀποτελεῖ οὐσιαστικὰ ἕνα εἰδικὸ ‘κράνος ποὺ διαβάζει τὴν σκέψη’, ποὺ σχεδιάστηκε γιὰ νὰ μετρᾶ τὴν ἐγκεφαλικὴ δραστηριότητα τῶν ὑποκειμένων μέσῳ εἰδικοῦ ἠλεκτροεγκεφαλογραφήματος, ἐνῶ παράλληλα πιθανὸν οἰκεῖες εἰκόνες θὰ διαπερνοῦν τὸν ὀπτικὸ αἰσθητήρα.
.                          Δίχως αὐτὸ νὰ προξενεῖ οὐδεμία ἔκπληξη, ἡ Veritas Scientific ἐπέλεξε νὰ προσεγγίσει τὴν πιὸ προσοδοφόρο ἀγορά: τὸν στρατὸ τῶν Η.Π.Α. Ὁ στρατὸς τῶν Η.Π.Α ἀποτελεῖ μία ἀγορὰ ἀμείωτης ζήτησης, ποὺ φτάνει μέχρι τὸ σημεῖο τῆς ἀδιαφορίας γιὰ τὴ λειτουργικότητα τῶν «προϊόντων» ποὺ ἀγοράζονται.
.                           Ὁ Eric Elbot, Διευθύνων Σύμβουλος τῆς Veritas, δήλωσε ὅτι ἐπιθυμεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ ἡ τεχνολογία του ἀπὸ τὸν στρατὸ τῶν Η.Π.Α ‘ὥστε νὰ βοηθηθοῦν στὸ νὰ ξεχωρίζουν τοὺς ἐχθροὺς ἀπὸ τοὺς συμμάχους’.
.                           Ἐπίσης, ὁ Elbot φαντάζεται τὴ νέα αὐτὴ τεχνολογία νὰ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὴν ἀστυνομία, τὸ σύστημα δικαιοσύνης κατὰ τὴ διάρκεια δικῶν καὶ κατὰ τὶς διαπραγματεύσεις ἐξαγορῶν ἢ συγχωνεύσεων ἐπιχειρήσεων. Πιστεύει ὅτι ἡ συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ στὸ μέλλον καὶ σὲ ἐφαρμογὲς κινητῆς τηλεφωνίας …
.                            “Βέβαια καὶ ἀποτελεῖ ἕνα πιθανὸ ‘διαβολικὸ’ ἐργαλεῖο’, δηλώνει ὁ  Elbot. “Ἐὰν ἡ κυβέρνηση ἀποκτήσει αὐτὴ τὴν συσκευή, τότε μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἡ κατάσταση θὰ εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνη.”
.                           Πρέπει νὰ σημειώσουμε ὅτι τὸ νὰ φτάσει αὐτὴ ἡ τεχνολογία στὰ χέρια τῆς Ἀμερικανικῆς κυβέρνησης δὲν εἶναι διόλου δύσκολο. Τὸ διάτρητο σύστημα τῆς κατοχύρωσης πατέντας καὶ εὑρεσιτεχνίας σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν παράδοση τῆς τεχνολογίας στὸν στρατό – ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ ἀπαιτήσει ἀποκλειστικὰ δικαιώματα γιὰ τὴν συσκευή – στήνουν τὸ σκηνικὸ τῆς ἐπικυρώσεως τῆς ἀπόλυτης παρακολουθήσεως…
.                           Ἔχετε καμμία ἐμπιστοσύνη σὲ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους ποὺ θὰ διαθέτουν σύντομα τέτοιες τεχνολογίες;

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΥΝ ΗΔΗ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π. ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΚΑΡΤΑ

ποχρεώνουν τος παλλήλους τν ΚΕΠ
ν
πάρουν τν “κάρτα το πολίτη”

Τοῦ Ἱστολογίου «ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» 

.                    Στὶς 26.06.2012 ἔληξε θεωρητικὰ (διότι δόθηκε ὅπως μάθαμε παράταση) ἡ προσθεσμία ποὺ εἶχε δώσει τὸ Ὑπουργεῖο Διοικητικῆς Μεταρρύθμισης καὶ Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης, στοὺς ὑπαλλήλους τῶν ΚΕΠ νὰ κάνουν αἴτηση, στὴν ὁποία νὰ ζητοῦν ἀπὸ τὸ κράτος νὰ τοὺς ἐφοδιάσει μὲ “ἔξυπνη κάρτα”, στὴν ὁποία ἐκτός τῶν ἄλλων (λέμε ἐμεῖς) θὰ περιέχεται καὶ ἡ “ψηφιακὴ ὑπογραφὴ” τοῦ ὑπαλλήλου. Αὐτὴ ἡ κάρτα, ἂν δὲν εἴναι ἡ “κάρτα τοῦ πολίτη” κατὰ τὴν παπανδρεϊκὴ ὁρολογία , θὰ εἴναι ὀπωσδήποτε τ “γεννόσημο” τς “νέας ταυτότητας” τὴν ὁποία ἐν μέσῳ πρωτοφανοῦς κρίσεως μᾶς ὑποχρεώνουν νὰ πάρουμε ἀπὸ τὸν ἑπόμενο Σεπτέμβριο.
.              Προσέξτε τὴν δολιότητα τοῦ συστήματος καὶ τὶς τρομακτικὲς ὁμοιότητές του μὲ ἐκεῖνο ποὺ περιγράφεται σὲ ὄλες τὶς ἐσχατολογικὲς ἀναφορές τῆς Εὐαγγελικῆς καὶ ἉγιοΠατερικῆς μας παραδόσεως.
.                    Σοῦ λένε ὅτι ναὶ μὲν δὲν θὰ σὲ ὑποχρεώσουμε νὰ πάρεις τὴν κάρτα ἢ τὸ ἐμφύτευμα (ἀργότερα), ἀλλὰ ὅπως καὶ μὲ τὸν ΑΜΚΑ, ἂν δεν συναινέσεις στὴν παραλαβὴ καὶ τὴν χρήση της, τότε θὰ χάσεις τὴν δουλειά σου, δὲν θὰ ἔχεις περίθαλψη, ἀσφάλιση καὶ γενικὰ δυνατότητα πρόσβασης σὲ ὑπηρεσίες ποὺ σχετίζονται μὲ την ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση (δηλαδὴ σχεδὸν παντοῦ).
.                    Βλέπετε πόσο “δημοκρατικὰ” καὶ “εὐγενικὰ” θέτουν τὸ ζήτημα τῆς ἐθελουσίας παραδόσεως τῆς προσωπικῆς μας ἐλευθερίας στὰ χέρια ἐνός παγκοσμίου ἐπὶ τῆς οὐσίας συστήματος διαχειρίσεως ἀνθρώπων;
.                    Τέτοιου εἴδους “δημοκρατικότητα” τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, βλέπουμε καὶ στὶς δηλώσεις τῶν ἐκπροσώπων τοῦ ΔΝΤ καὶ τῆς Τρόϊκας καὶ κάθε ἄλλου διαπλεκομένου βρυκόλακα τῆς παγκόσμιας τραπεζοπιστωτικής ἐξουσίας .Καὶ ἐκείνοι μᾶς λένε ἀκριβώς τὰ ἴδια: δὲν σᾶς ὑποχρεώνουμε νὰ κάνετε αὐτὰ ποὺ λέμε, ἀλλὰ ἂν δὲν ἐφαρμόσετε ἀκόμα καὶ ἐκεῖνα ποὺ θὰ ὁδηγήσουν στὸ θάνατο ἑκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, τότε θὰ σᾶς ἀφήσουμε νὰ πεθάνετε ἀπὸ τὴν πείνα ΟΛΟΙ!
.                    Αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴν “δημοκρατικὴ τρομοκρατία” βίωσε καὶ φίλη μας ἀναγνώστρια, ἡ ὁποία μᾶς ἔστειλε τὸ παρακάτω ἀπελπισμένο e-mail τὸ ὁποῖο μᾶς καλεῖ ὅλους μας νὰ σταθοῦμε ὅπως πρέπει στὸ πλευρό της , νὰ συμπαρασταθοῦμε καὶ νὰ συναγωνιστοῦμε καὶ στὴν πράξη μαζί της.:

Σᾶς παρακαλῶ βοηθῆστε με! 

.                    Εἶμαι ἀπελπισμένη, δὲν γνωρίζω ποῦ νὰ στραφῶ γιὰ βοήθεια καὶ κάποια σωστὴ καὶ ἔγκυρη ἐνημέρωση. Εἶμαι ὑπάλληλος ΚΕΠ. Πρὸ ἡμερῶν τὸ Ὑπουργεῖο Διοικητικῆς Μεταρρύθμισης καὶ Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης ἀνακοίνωσε ὡς καταληκτικὴ ἡμερομηνία 26.06.2012 γιὰ τὴν αἴτηση ἔκδοσης ψηφιακῆς (ἠλεκτρονικῆς) ὑπογραφῆς γιὰ ὅλους τοὺς ὑπαλλήλους τῶν ΚΕΠ καὶ τὴν ἔκδοση ψηφιακῶν πιστοποιητικῶν μέσω μίας ἔξυπνης κάρτας (μὲ μικροτσὶπ τεχνολογίας RFID – ἂπ΄ὅσο ξέρω τουλάχιστον) ποὺ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ προμηθευτοῦν ὅλοι οἱ ὑπάλληλοι ΚΕΠ – ἀρχικὰ – καὶ ἐν συνεχείᾳ ὅλοι οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι. Ἐξέφρασα τὶς ἀντιρρήσεις μου στὸν προϊστάμενο, ἐκεῖνος μοῦ εἶπε ὅτι ἂν δὲν εἶχε ὑποχρεώσεις καὶ οἰκονομικὲς δυσκολίες, δὲν θὰ λάμβανε ψηφιακὴ ὑπογραφὴ καὶ κάρτα ἀλλὰ εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ τὸ κάνει, καὶ ἐπικοινώνησε μὲ τὴν Διεύθυνση Ὀργάνωσης καὶ Λειτουργίας ΚΕΠ ἀναφέροντας ὅτι κάποιος ὑπάλληλος -ἡ ὑποφαινόμενη δηλαδη- ἀρνεῖται νὰ παραλάβει τὴν ἔξυπνη κάρτα μὲ τὴν ψηφιακὴ ὑπογραφή. Ἀπάντησαν ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἐκφράσω τὶς ἀντιρρήσεις μου γραπτῶς, ὅτι ἀποτελεῖ πειθαρχικὸ παράπτωμα καὶ ὅτι τὸ πιθανότερο εἶναι νὰ χάσω τὴ δουλειά μου (εἶμαι μόνιμη ὑπάλληλος στὰ ΚΕΠ). Ἡ Ἐκκλησία παραμένει οὐδέτερη σὲ ὅλο αὐτό, ὁ περίγυρός μου τὸ ἀντιμετωπίζει μᾶλλον σκωπτικὰ καὶ θεωρεῖ ὅτι “εἶμαι ἀπὸ ἄλλο πλανήτη” καί, ἐπίσης, ἡ οἰκογένειά μου θὰ ἀντιμετωπίσει πρόβλημα ἐπιβίωσης, ἂν χάσω τὴ δουλειά μου, ὁπότε καὶ δὲν μὲ στηρίζουν στὶς ὅποιες ἀποφάσεις μου. Τί νὰ κάνω; Γνωρίζει κάποιος καλύτερα τὸ θέμα; Μπορεῖ νὰ μὲ βοηθήσει στὴν ἀπόφασή μου; Σᾶς παρακαλῶ!

ΠΗΓΗ: orthodox-watch.blogspot.gr

,

Σχολιάστε

«ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ» (Τὸ μόνο ποὺ παρέλειψε νὰ πεῖ ὁ ὑπ. Ἐργασίας)


ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τ
μόνο πο παρέλειψε ν πε:
«Θέλω ν
εμαι πρτος πο θ πάρω τν Κάρτα το Πολίτη»

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Γιατί παραξενεύεται τὸ Ἱστολόγιο «ID-ont»; Δὲν χρειάζεται πολλὴ σκέψη. Ὅ, τι συνέβαινε ἐπὶ τριάντα πέντε χρόνια στὸν χῶρο ἁρμοδιότητος τοῦ Ὑπ. Παιδείας, ὅπου κάθε ἑπόμενος γκρέμιζε κι ἕνα μεγαλύτερο κομμάτι τοῦ οἰκοδομήματος ἀπὸ ὅ,τι ὁ προηγούμενος, ἔ, τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ στὸν χῶρο τοῦ Ὑπ. Ἐσωτερικῶν (συγγνώμην Ἠλεκτρονικῆς Διακυβερνήσεως!). Μὲ μιὰ διαφορά. Ἐδῶ ὁ χρόνος τρέχει πολὺ πιὸ γρήγορα. Πρόκειται γιὰ μιὰ ἄλλη Ἐργολαβία· πιὸ δραστικὴ καὶ πιὸ βιαστική!

Σχόλιο Ἱστολογίου «ID-ont»: Αὐτὸ τὸ πράγμα εἶναι σὰν τὴν Λερναία  Ὕδρα: Φεύγει ὁ Γιῶργος Παπανδρέου, ὁ Γιάννης Ραγκούσης καὶ οἱ λοιποὶ ὁραματιστὲς τῆς Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης – Ἠλεκτρονικῆς Φυλακῆς καὶ δεκάδες ἄλλοι ὁμοϊδεάτες τους καὶ ἀκόμη πιὸ πρόθυμοι ξεφυτρώνουν στὰ Ὑπουργεῖα.
.         Ἔχουν βαλθεῖ ὅλοι τους καὶ ὅταν λέμε ὅλοι τους, ἐννoοῦμε ΟΛΟΙ τους, νὰ τσιπάρουν τὸν Ἑλληνικὸ λαό, ξεκινώντας πρῶτα μὲ τὸ προκαταρκτικὸ στάδιο τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ἢ Ἠλεκτρονικῆς Ταυτότητας καὶ μὲ τὴν βοήθεια τῶν Γερμανῶν…

http://www.in.gr:  Συνδρομὴ τῆς Task Force στὸ πλαίσιο
τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης ζήτησε ὁ Γ. Βρούτσης

.           Μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἐργασίας, Γιάννη Βρούτση, συναντήθηκε ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Task Force, Χὸρστ Ράιχενμπαχ συνεχίζοντας τὶς ἐπαφές του μὲ τοὺς ὑπουργοὺς τῆς νέας κυβέρνησης. Ὁ κ. Βρούτσης ζήτησε τὴ συνδρομὴ τῆς Task Force, γιὰ τὴν ὑλοποίηση τεσσάρων δράσεων στὸ πλαίσιο τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης καὶ ἀφοροῦν στὴν πάταξη τῆς εἰσφοροδιαφυγῆς καὶ τὴν ἐνίσχυση τῶν πόρων.

Οἱ τέσσερις προτεραιότητες ἀφοροῦν:
-στὴν ἐνοποίηση τοῦ Ἐθνικοῦ Μητρώου Συντάξεων καὶ Ἀσφάλισης
-στὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἠλεκτρονικῆς συνταγογράφησης
-στὴν ὁμογενοποίηση τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων τῶν Ταμείων
-στὴν ἐνίσχυση τοῦ μηχανισμοῦ εἴσπραξης εἰσφορῶν

.     Τὸ ὑπουργεῖο Ἐργασίας ἐκτιμᾶ ὅτι ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἠλεκτρονικῆς συνταγογράφησης θὰ ὁδηγήσει στὴν ἐξοικονόμηση σημαντικῶν πόρων καὶ ἡ ἑνιαία λογιστικὴ ἀπεικόνιση τῶν οἰκονομικῶν τῶν Ταμείων ποὺ θὰ διευκολύνει, ὥστε οἱ μελλοντικὲς παρεμβάσεις νὰ εἶναι στοχευμένες καὶ περισσότερο ἀποτελεσματικές.
.          Ὁ κ. Ράιχενμπαχ ἐξέφρασε τὴν ἱκανοποίησή του γιὰ τὴν ἀποφασιστικότητα, ὅπως εἶπε, τοῦ ὑπουργοῦ Ἐργασίας νὰ προχωρήσει σὲ ἀλλαγὲς στοὺς τομεῖς τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης.
.        Δεσμεύτηκε ἐπίσης, ὅτι ἡ Task Force, θὰ παράσχει ὑποστήριξη καὶ τεχνικὴ βοήθεια, ὥστε νὰ ὑπάρξουν ἄμεσα ἀποτελέσματα, ἐνῶ τόνισε ὅτι τὰ θέματα τῆς ἀσφάλισης καὶ τῆς ἐργασίας ἀποτελοῦν προτεραιότητες γιὰ τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία.

news.in.gr

ΠΗΓΗ: id-ont.blogspot.gr

, , , ,

Σχολιάστε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ-4 Ἑτοιμασία καὶ ἀντίσταση (Ἡ ὑποδοµὴ γιὰ τὴν ἐπιβολὴ παγκόσµιας κυριαρχίας εἶναι ἤδη πολὺ προχωρηµένη.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ-4

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
ἀρ. τ. 2046, 01.06.2012
Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» 

Α´ Μέρος: 1. Ὁ ἠλεκτρονικὸς ἔλεγχος
https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/05/30/οἰκονομικὴ-τρομοκρατία-1/

Β´ Μέρος: Ἡ ἅλωση τῆς Ἑλλάδoς

https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/05/30/οἰκονομικὴ-τρομοκρατία-2/

Γ´ Μέρος: 3. Πρόδρομοι Ἀντιχρίστου

https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/05/30/οἰκονομικὴ-τρομοκρατία-3/

4. Ἑτοιμασία καὶ ἀντίσταση

.          Εἶναι φανερὸ πὼς ἔχουµε ἐπίθεση. Τέτοια ποὺ νὰ µὴν ἀποτολµήσει νὰ ἀντιδράσει κανείς. Ἡ λογική τους εἶναι ἀκαταµάχητη: Ὅλοι ξέρετε ποῦ ἔχουµε ὁδηγηθεῖ … στὰ πρόθυρα οἰκονοµικῆς καταστροφῆς. Ποιός φταίει γι᾽ αὐτό; Ἐσεῖς οἱ πολίτες ποὺ δὲν πληρώνετε τοὺς φόρους! Τὸ καταλαβαίνετε· πρέπει νὰ ἐλέγξουµε τὴν φοροδιαφυγή. Λοιπὸν δεχθεῖτε κεντρικὸ ἔλεγχο ὅλων τῶν στοιχείων σας καὶ µὴ µιλᾶτε. Ὅσοι ἀντιδροῦν σ᾽ αὐτά, σίγουρα εἶναι ὕποπτοι … κάτι θέλουν νὰ κρύψουν!
.         Ὅµως, ὅσα προσχήµατα κι ἂν ἐπικαλεσθοῦν, αὐτὴ τὴν φορὰ οἱ ἀποκρυπτόµενοι πραγµατικοί τους σκοποὶ ἔγιναν ὁλοφάνεροι. Ὁ κ. Κασιµάτης τὸ ἐπισήµανε ξεκάθαρα: «Ὑπάρχουν βαθύτερες ρίζες, τὶς ὁποῖες κανεὶς σήµερα δὲν µπορεῖ νὰ φανταστεῖ».
.         Τὰ ἐρωτήµατα γιὰ τὴν ἐνέργειά τους εἶναι καταλυτικά. Ἰδού:
.          Γιατί αὐτὸ δὲν τὸ ἔκαναν νωρίτερα; Ἢ γιατί δὲν ἄφησαν νὰ τὸ κάνει ἡ Κυβέρνηση ποὺ θὰ προέκυπτε ἀπὸ τὶς ἐκλογές; Διότι ἁπλούστατα θὰ ἐκδηλωνόταν ἰσχυρότερη ἀντίδραση. Ὁ λύκος στὴν ἀντάρα χαίρεται. Καὶ οἱ λύκοι τῆς Νέας Τάξεως µέσα στὴν ἀντάρα τῆς προεκλογικῆς περιόδου ἐπιτέθηκαν.
.          Δεύτερο καὶ σηµαντικότερο: Γιατί παρακάµπτουν τὴν Ἀρχὴ Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικοῦ Χαρακτῆρος; Εἶναι ἔνοχοι καὶ παρανοµοῦν ἐν ψυχρῷ! Ἡ Ἀρχὴ εἶχε ἀρνηθεῖ παλαιότερα νὰ ἐπιτρέψει τὴν Φοροκάρτα! Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἐξανάγκασαν, ὡς φαίνεται, σὲ παραίτηση τὸν Πρόεδρό της. Τώρα δὲ τὴν ἀγνοοῦν προκλητικά.
.          ποδοµ γι τν πιβολ παγκόσµιας κυριαρχίας εναι δη πολ προχωρηµένη. Μόνο ἄνθρωπος παντελῶς τυφλὸς πνευµατικῶς δὲν βλέπει καὶ δὲν ἀντιλαµβάνεται τὸν ἐπερχόµενο κίνδυνο. Ὅλη αὐτὴ ἡ ραγδαία ἐξέλιξη τοῦ κακοῦ, µάλιστα τὶς τελευταῖες δεκαετίες, δὲν εἶναι οὔτε τυχαία οὔτε κατὰ κάποιο τρόπο φυσιολογικὴ ἐξέλιξη τῶν πραγµάτων. Εἶναι σχεδιασµένη καὶ καθοδηγουµένη καὶ χρηµατοδοτουµένη ἀπὸ ὄργανα τοῦ σατανικοῦ µίσους.
.          Ὁ ἔλεγχος τῶν πάντων ὁδηγεῖ σὲ δηµιουργία ὑποδοµῆς προδροµικῆς τοῦ Ἀντιχρίστου … Ὥστε, ὅταν ἡ σκοτεινὴ αὐτὴ µορφὴ κάνει τὴν ἐµφάνισή της, νὰ βρεῖ ἔτοιµη τὴν ὑποδοµὴ καὶ νὰ ἐπιβάλει τὸ ἐφιαλτικὸ τυραννικὸ καθεστώς της.
.           Ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ κινδύνου οἱ πιστοὶ ὀφείλουµε νὰ ἐτοιµασθοῦµε. Νὰ ὁπλισθοῦµε πρωτίστως µὲ τὸ ὑπερόπλο τῆς πίστεως καὶ ἀφοσιώσεως στὸν Κύριο. Διότι δὲν ἔχουµε νὰ κάνουµε µὲ ὁρατοὺς µόνο ἐχθρούς. Ὁ καθαυτὸ ἐχθρὸς εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἄρχοντας τοῦ σκότους.
.          Ἀλλὰ καὶ νὰ ἀντιδράσουµε. Ἂν ἡ παθητικὴ ἀντίσταση στὴν ἐπιβολὴ τῆς Φοροκάρτας ὁδήγησε στὴν ἀποτυχία της, καὶ τώρα ἡ µὲ κάθε νόµιµο µέσο ἀντίδρασή µας µπορεῖ νὰ µαταιώσει τοὺς φασιστικοὺς νεοταξικοὺς σχεδιασµοὺς τῶν ἐπιδόξων παγκοσµίων τυράννων· οἱ ὁποῖοι ἂς τὸ ξέρουν: Ὅ,τι καὶ νὰ µηχανευθοῦν, στὸ τέλος θὰ συντριβοῦν ἀπὸ τὸν µόνο ζῶντα Θεό, τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Αὐτὸν ποὺ εἶναι ὁ τελικὸς νικητὴς καὶ ὁ µόνος Κύριος καὶ Κυβερνήτης τοῦ κόσµου. 

, , , , , , , ,

Σχολιάστε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ-3 Πρόδρομοι Ἀντιχρίστου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ-3

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
ἀρ. τ. 2046, 01.06.2012
Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» 

Α´ Μέρος: 1. Ὁ ἠλεκτρονικὸς ἔλεγχος
https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/05/30/οἰκονομικὴ-τρομοκρατία-1/

Β´ Μέρος: Ἡ ἅλωση τῆς Ἑλλάδoς
https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/05/30/οἰκονομικὴ-τρομοκρατία-2/

3. Πρόδρομοι Ἀντιχρίστου

.          Τί κινδύνους κρύβει αὐτὴ ἡ ἐνέργεια; Μερικοὶ τοὺς ὑποτιµοῦν, λέγοντας µάλιστα ὅτι ἕνας τίµιος καὶ πιστὸς πολίτης δὲν ἔχει νὰ φοβηθεῖ τίποτε. Κάνουν τροµερὸ λάθος. Γιὰ τοὺς ἑξῆς λόγους:
.          1. Εἶναι κάποια στοιχεῖα τῆς οἰκονοµικῆς δραστηριότητας µιᾶς οἰκογενείας, ποὺ γιὰ πολὺ σοβαροὺς λόγους δὲν ἐπιτρέπεται νὰ γίνουν γνωστὰ σὲ ἄλλα ἐκτὸς αὐτῆς πρόσωπα. Πρόκειται κυρίως γιὰ θέµατα ὑγείας τῶν µελῶν της ἢ καὶ εἰδικῆς ἀποστολῆς κάποιου ἀπ᾽ αὐτά.
.             2. Ὑπάρχει σοβαρὸς κίνδυνος ἐκµεταλλεύσεως αὐτῶν τῶν στοιχείων ἀπὸ ὀργανωµένα συµφέροντα καὶ µάλιστα ἀσκήσεως ἐκβιασµοῦ στὰ µέλη µιᾶς οἰκογενείας.
.          Ὑποστηρίζουν ὅτι τὰ στοιχεῖα θὰ εἶναι σὲ ἀπόλυτη ἀσφάλεια. Ψεύδονται ἀναίσχυντα! Δὲν ὑπάρχει καµία ἀπολύτως ἀσφάλεια. Ἕξι µόλις µέρες µετὰ τὴν ἐπαίσχυντη ἀπόφασή τους «χάκερς» εἰσέβαλαν στὸν Ἱστότοπο τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους καὶ διέσπειραν στὸ Διαδίκτυο ἀπόρρητα ἔγγραφα, ἀπειλώντας πὼς θὰ ἐπανέλθουν δριµύτεροι … Γιὰ ποιά ἀσφάλεια µιλᾶμε … Ἀφήνουµε τὴν πιθανὴ ἀναξιοπιστία τῶν ὑπαλλήλων τοῦ Ὑπουργείου ποὺ θὰ τὰ ἐπεξεργάζονται.
.          3. Θὰ ὁδηγήσει σὲ ἀκόµη χειρότερη ἐπιδείνωση τὴν ἤδη βαρύτατα χειµαζοµένη οἰκονοµία τῆς χώρας, µὲ ἀποτέλεσµα πλῆθος συνανθρώπων µας νὰ ἀντιµετωπίσουν πρόβληµα ἐπιβιώσεως. Ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐµπορικοῦ καὶ Βιοµηχανικοῦ Ἐπιµελητηρίου Πειραιῶς (ΕΒΕΠ) Γ. Κασιµάτης ἐπισηµαίνει τὸν κίνδυνο αὐτὸν λέγοντας ὅτι «τὸ σχέδιο ποὺ ἑτοιµάζει τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονοµικῶν δὲν εἶναι ἁπλῶς ἕνα ἠλεκτρονικὸ πόθεν ἔσχες, καθὼς περιλαµβάνει σαρωτικὲς διασταυρώσεις στοιχείων, ὅπου στὸ στόχαστρο µπαίνουν ἀκόµα καὶ οἱ τραπεζικὲς καταθέσεις, οἱ καταναλώσεις ἠλεκτρικοῦ ρεύµατος καὶ νεροῦ, ἀλλὰ καὶ οἱ συναλλαγὲς µὲ πιστωτικὲς κάρτες.
.          Ὑπάρχουν βαθύτερες ρίζες, τὶς ὁποῖες κανεὶς σήµερα δὲν µπορεῖ νὰ φανταστεῖ. Ἡ δικαιολογία καὶ τὸ διακύβευµα, ὅτι ἔτσι πάει τὸ κράτος νὰ χτυπήσει τὴν φοροδιαφυγὴ µὲ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωµα, δὲν πείθει κανέναν. …
.          Καὶ στὴν Εὐρώπη κάποια κράτη θέλησαν κατὰ καιροὺς νὰ πατάξουν τὴν φοροδιαφυγή. Βρῆκαν ὅμως ἄλλους τρόπους. Τὴν ἐποχὴ ποὺ χειµάζεται ἡ οἰκονοµία µας, τέτοιου εἴδους ἀποφάσεις καὶ µέτρα εἶναι ὅ,τι χειρότερο µπορεῖ νὰ σκεφθεῖ καὶ νὰ ὑλοποιήσει ἡ ἀπερχοµένη κυβέρνηση τοῦ κ. Παπαδήµου».
.          4. Τὸ σοβαρότερο εἶναι ὅτι δηµιουργεῖται ἔτσι ὑποδοµὴ ἐπιβολῆς παγκόσµιας κυριαρχίας, παρόµοιας µὲ ἐκείνη τοῦ Ἀντιχρίστου τῆς Ἀποκαλύψεως, ὅπου θὰ ἀσκεῖται ἀλοκληρωτικὸς ἔλεγχος τῆς οἰκονοµικῆς ζωῆς µέςῳ ἑνὸς χαράγµατος στὸ δεξὶ χέρι ἢ στὸ µέτωπο τῶν ἀνθρώπων.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/05/30/οἰκονομικὴ-τρομοκρατία-4/

, , , , , , ,

Σχολιάστε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ-2 Ἡ ἅλωση τῆς Ἑλλάδoς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ-2

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
ἀρ. τ. 2046, 01.06.2012
Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» 

Α´ Μέρος: 1. Ὁ ἠλεκτρονικὸς ἔλεγχος  https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/05/30/οἰκονομικὴ-τρομοκρατία-1/

2. Ἡ ἅλωση τῆς Ἑλλάδoς

.          Στὴν πατρίδα µας ἡ λεγοµένη οἰκονοµικὴ κρίση ἀποτέλεσε πρώτης τάξεως εὐκαιρία γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τέτοιων συστηµάτων. Ἀρχικὰ ἐπιχειρήθηκε νὰ ἐπιβληθεῖ ἡ λεγοµένη Φοροκάρτα καὶ ἡ κάρτα τοῦ Πολίτη. Ἀφοῦ ὅμως ἀπέτυχε παταγωδῶς ἡ ἐπιβολὴ τῆς φοροκάρτας, καὶ ἐπειδὴ φοβήθηκαν ὅτι θὰ ἀποτύχει καὶ ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη, οἱ ἔξωθεν κινούµενοι διαχειριστὲς τῆς ἐξουσίας βρῆκαν ἄλλο δρόµο γιὰ ἔλεγχο τῶν πάντων:
.          Τρεῖς µόλις µέρες µετὰ τὸ Πάσχα καὶ ἐνῶ εἶχαν ἤδη προκηρυχθεῖ οἱ ἐκλογές, ἔτσι µέσα στὴν γενικὴ σύγχυση, προκειµένου νὰ µὴ ἐκδηλωθεῖ καµία ἀντίδραση, ἡ ἐκπνέουσα Κυβέρνηση, µε ἐναποµένουσα ζωὴ µόλις δυόµισι ἐβδοµάδων, ἐφαρµόζει τὸ ἔξωθεν διατεταγµένο σχέδιο ὑποδουλώσεως τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, τοῦ θεωρουµένου ἀπ᾽ αὐτοὺς πιὸ ἀτίθασου λαοῦ τοῦ κόσµου. Ἰδοὺ ἡ εἴδηση τῆς 18ης Ἀπριλίου:
.          «Σὲ πρωτοφανὲς “ἠλεκτρονικὸ φακέλωµα” ὅλων τῶν Ἑλλήνων καὶ µάλιστα ἀναδροµικό, προχωρᾶ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονοµικῶν προκειµένου νὰ ἐνεργήσει διασταυρώσεις, γιὰ νὰ ἐντοπίσει περιπτώσεις φοροδιαφυγῆς…
.          Τὸ Ὑπουργεῖο ἀπαιτεῖ ἀπὸ τράπεζες, κλινικές, τὸ χρηµατιστήριο, ἀσφαλιστικὲς ἑταιρίες, ἀσφαλιστικὰ ταµεῖα κυρίας καὶ ἐπικουρικῆς ἀσφαλίσεως, ἑταιρίες σταθερῆς καὶ κινητῆς τηλεφωνίας, δηµόσιες ἐπιχειρήσεις κοινῆς ὠφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κτλ.) νὰ στείλουν στὴν Γενικὴ Γραµµατεία Πληροφορικῶν Συστηµάτων τοῦ Ὑπoυργείου Οἰκονοµικῶν ἀναλυτικὰ στοιχεῖα γιὰ ὅλους τοὺς πελάτες τους προκειµένου αὐτὰ νὰ διασταυρωθοῦν µὲ τὶς δαπάνες καὶ τὰ εἰσοδήµατα ποὺ ἀναγράφονται στὶς φορολογικὲς δηλώσεις κάθε χρόνο καί, ὅπου ὑπάρχουν διαφορές, νὰ ἐπιβάλλονται φόροι καὶ αὐστηρὰ προστιµα.
.          Μέχρι καὶ τὰ κυβικὰ τοῦ νεροῦ ποὺ καταναλώνει ἕνα νοικοκυριὸ ἢ τὶς κιλοβατῶρες ρεύµατος θὰ γνωρίζει πλέον τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονοµικῶν γιὰ τὸ κάθε σπίτι, ἐνῶ ἀναλυτικὰ στoιχεῖα γιὰ δάνεια, πιστωτικὲς κάρτες, καταθέσεις, µετοχὲς κτλ. θὰ βρίσκονται στoὺς σκληροὺς δίσκους τοῦ συστήµατος TAXIS γιὰ διεξοδικὲς διασταυρώσεις» .
.          Πρωτοφανὴς ἐφιαλτικὴ συγκέντρωση στοιχείων ὅλων τῶν πολιτῶν, ἔτσι ποὺ καθίσταται δυνατὴ ἡ ἄσκηση κεντρικοῦ ἐλέγχου τῆς οἰκονοµικῆς ζωῆς.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/05/30/οἰκονομικὴ-τρομοκρατία-3/

, , , , , ,

Σχολιάστε