Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ἠλεκτρονικοὶ ὑπολογιστές

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΗΡΩΙΝΗ” (Δ. Νατσιός)

Γονες προστατέψτε τ παιδιά σας
π τν «λεκτρονικ ρωίνη»

Δημήτρης Νατσιὸς
δάσκαλος-Κιλκὶς

«Οὐδὲν καινὸν ὅλα κενὰ» (Μ. Χάκκας)

.                     Ὡς γνωστὸν κάθε νέος ὑπουργὸς Παιδείας μᾶς ἀπειλεῖ, ἔχει δυστυχῶς καὶ ἕνα «νέο ὅραμα» γιὰ τὴν Παιδεία. Καὶ ὑποστυλώνει τὸ «ὅραμά» του μὲ μία ἐμβληματικὴ λέξη, μία λέξη – σύνθημα, ποὺ σὰν ἀφηρημένο ἀναφορικὸ ὑποκατάστατο σημαίνει δυνητικὰ τὰ πάντα, χωρὶς στὴν πραγματικότητα νὰ περιέχει τίποτε. Ἂς δοῦμε κάποιες λέξεις – καραμέλες, ποὺ ἀναθρώσκουν ἀνάλαφρες σὰν φυσαλίδες ἀέρος, «κελύφη ἔρημα ἐννοίας», ὅπως θὰ ἔλεγε κι ὁ Ροΐδης. Πλὴν τῆς χιλιομασημένης «μεταρρύθμισης» σ’ αὐτὸν τὸν τομέα διαπρέπουν λέξεις ποὺ ἔχουν πρῶτο συνθετικὸ τὴν πρόθεση «ἀνά». Ἀνανέωση, ἀνασυγκρότηση, ἀναγέννηση, ἀνακαίνιση, ἀναδόμηση, ὅλες γενικὲς καὶ ἀόριστες, γι’ αὐτὸ καὶ μεγάλης ἐμβέλειας, ὅπως διδάσκει ἡ κοινωνικὴ ψυχολογία
.                     Τώρα μὲ τὴν γρίπη καὶ τὸν ἀναγκαστικὸ ἐγκλεισμό μας, παρουσιάστηκε ἡ λαμπρὴ εὐκαιρία γιὰ ἐξάπλωση τῶν νέων τεχνολογιῶν καὶ  πάνδημο «συγχρωτισμὸ» μὲ αὐτές. Καὶ ἀπὸ μικρὰ παιδιά. Συμμετοχὴ ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων. Ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖο ἅπαντες καλωδιωμένοι. Ἡ παραδοσιακὴ διδασκαλία, μὲς στὴν αἴθουσα, ξεθωριάζει. Ἂς ὑποδεχτοῦμε «τὸ σχολεῖο τοῦ μέλλοντος», τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι κτίριο μὲ αὐλὴ καὶ παιδιά. Αὐτὸ εἶναι εἰκόνα τοῦ παρελθόντος, εἰκόνα ἐλευθερίας, χαρᾶς καὶ ξεχείλισμα ζωῆς. Τὸ σχολεῖο τοῦ μέλλοντος εἶναι εἰκονικὸ καὶ ἀπάνθρωπο.
.                     Στὴν «Νεοελληνικὴ Γλώσσα» Α´ Γυμνασίου στὸ «Τετράδιο Ἐργασιῶν», βιβλίο ποὺ ἐκπονήθηκε πρὶν ἀπὸ 20 χρόνια περίπου διαβάζω τὴν ζοφερὴ εἰκόνα τοῦ «σχολείου τοῦ μέλλοντος» ὅπως τιτλοφορεῖται καὶ τὸ κείμενο:
«Οὐσιαστικὰ τὸ σχολεῖο τοῦ μέλλοντος θὰ εἶναι μία μορφωτικὴ ὑπηρεσία, ὅπου τὸ κάθε παιδὶ θὰ μαθαίνει μόνο του ἀπὸ τὸν ὑπολογιστή, ὑποβοηθούμενο ἀπὸ ἕναν ὑποβαθμισμένο “βοηθὸ μάθησης”- τὸν δάσκαλο- ἐπιφορτισμένο κυρίως μὲ τεχνικῆς φύσεως προβλήματα. Τὰ παιδιά, ποὺ ἔχουν ὑπολογιστὴ στὸ σπίτι, θὰ μποροῦν νὰ παρακολουθοῦν καὶ ἀποκεῖ (σ.σ. μὲ μία λέξη: «ἀποκεῖ»), χωρὶς νὰ εἶναι ἀπαραίτητη ἡ καθημερινὴ παρουσία στὸ σχολεῖο, ἀφοῦ ἔτσι καὶ ἀλλιῶς οἱ ἠλεκτρονικὲς βάσεις δεδομένων του θὰ εἶναι online σὲ 24ωρη βάση…». (Σελ. 71).
.                     Μάλιστα. Ὁλοταχῶς λοιπὸν  γιὰ τὸν ψηφιοποιημένο μετάνθρωπο. Ἤδη ἄρχισαν νὰ ψηφίζονται οἱ σχετικὲς τροπολογίες. Ἀπὸ τὴν Πρωτοβάθμια Ἐκπαίδευση ἡ ἐφαρμογή. Καὶ δὲν μιλῶ γιὰ τὸ «ἐκπαιδευτικὸ ἀπόρρητο», ὅπως προσφυῶς ὀνομάστηκε. Ἀναφέρομαι στὴν ἐγκληματικὴ διαδικασία ποὺ θὰ ὁδηγήσει πολλὰ παιδιὰ στὴν ἐξάρτηση, στὴν «ἠλεκτρονικὴ μορφίνη», στὸν διαδικτυακὸ ἐθισμό.
.                     Τὸ ἐρώτημα ποὺ πρέπει νὰ ἀπαντηθεῖ εἶναι τὸ ἑξῆς: εἶναι ὠφέλιμες οἱ νέες τεχνολογίες σὲ μικρά, νηπιαγωγείου καὶ δημοτικοῦ, παιδιά; Ἀκόμη καὶ σὲ ἔκτακτες περιπτώσεις εἶναι χρήσιμο παιδαγωγικῶς  νὰ διδάσκονται μέσῳ διαδικτύου; Ὑπάρχουν μελέτες γι’ αὐτό, ποὺ νὰ ἀποδεικνύουν τὴν χρησιμότητά τους; Ὄχι.
Προσφεύγω στὸ βιβλίο «Ἡ ἀνονοκλήρωτη ἐπανάσταση» τοῦ Μ. Δερτούζου (μακαρίτη πιά), ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε καθηγητὴς στὸ ΜΙΤ, ἐπιστήμονας παγκόσμιας ἐμβέλειας καὶ αὐθεντία στοὺς ὑπολογιστές. Γράφει: «Σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο, ἀγέλες πολιτικῶν, ὁδηγούμενες ἀπὸ αὐτοὺς τῶν Η.Π.Α., ἐπαναλαμβάνουν τὸ ἀκατάληπτο δόγμα τοῦ συρμοῦ ὅτι ἑκατομμύρια παιδιῶν σὲ χιλιάδες σχολεῖα πρέπει νὰ εἶναι διασυνδεδεμένα. Μπορεῖτε νὰ αἰσθανθεῖτε τὴ ζέση τους; Δὲν  εἶναι τόσο  ὑπεύθυνο καὶ μοντέρνο νὰ θέσουμε τὴ νέα τεχνολογία στὴν ὑπηρεσία τοῦ εὐγενικότερου κοινωνικοῦ στόχου τῆς ἐκπαίδευσης τῶν παιδιῶν μας; Ὄχι ἀκριβῶς. Μετὰ ἀπὸ 35 χρόνια πειραματισμῶν μὲ τοὺς ὑπολογιστὲς σὲ διάφορους τομεῖς τῆς ἐκπαίδευσης, δὲν ἔχει βρεθεῖ ἀκόμη ἀπάντηση στὸ κεντρικὸ ἐρώτημα: “Οἱ ὑπολογιστὲς εἶναι πράγματι ἀποτελεσματικοὶ στὴν ἐκπαίδευση;”. Τὰ στοιχεῖα ἀπὸ πολυάριθμες μελέτες πάνω στὸ ἂν οἱ ὑπολογιστὲς βελτιώνουν τὴν οὐσιαστικὴ μαθησιακὴ διαδικασία εἶναι συντριπτικὰ ἐκκρεμῆ… Ἂς ἀσχοληθοῦμε ἁπλῶς μὲ μία στατιστικὴ ἀπὸ τὸν σωρὸ τῶν στοιχείων. Οἱ Ἀμερικανοὶ μαθητὲς γυμνασίου καὶ λυκείου κατατάσσονται σταθερὰ ἀπὸ δωδέκατοι μέχρι δέκατοι ὄγδοοι, διεθνῶς, στὶς ἱκανότητες ποὺ ἐμφανίζουν στὰ μαθηματικὰ καὶ τὴ φυσική, ἐνῶ οἱ Ἀσιάτες μαθητὲς ἔρχονται πρῶτοι. Καὶ ὅμως οἱ Ἀμερικανοὶ μαθητὲς ἔχουν πολὺ μεγαλύτερη πρόσβαση σὲ ὑπολογιστὲς ἀπ’ ὅ,τι οἱ ἀντίστοιχοι Ἀσιάτες. Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ κάνουν οἱ Ἀσιάτες ἐκπαιδευτικοὶ χωρὶς τὴν τεχνολογία, ποὺ καλὸ θὰ ἦταν νὰ μιμηθοῦν οἱ Ἀμερικανοὶ ἐκπαιδευτικοί; Ἕνας λόγος ποὺ οἱ ἀπόψεις συνεχίζουν νὰ εἶναι διχασμένες ἔχει ἄμεση σχέση μὲ αὐτὸ ποὺ κάνουν καλύτερα οἱ ἄνθρωποι – δάσκαλοι. Δηλαδὴ νὰ νάβουν τ φλόγα στν ψυχ το μαθητ, ν τν στηρίζουν, ν ποτελον πρότυπο. Κανένα π ατ τ χαρακτηριστικ δν μεταφέρεται εκολα μέσ τς πληροφορικς». (Ἔκδ. «Λιβάνη», σελ. 243-244).
.                 Τί λέει στὸ τέλος ὁ σοφὸς καθηγητής;  «Σχολεῖο  ἴσον δάσκαλος» καὶ  τὸ ἀειθαλὲς τοῦ Δημοκριτου «παιδεία ἐστὶ οὐ τὴν ὑδρία πληρῶσαι ἀλλὰ ἀνάψαι αὐτήν», ἡ παιδεία εἶναι φλόγα ψυχῆς καὶ ὄχι γέμισμα ἄδειου δοχείου. Ἂν στήσουμε 5χρονα καὶ 6χρονα παιδιὰ μπροστὰ σὲ ὑπολογιστή, θὰ μιλᾶμε γιὰ πλήρη ἀποχαύνωση, γιὰ ἀδιανόητη καταστροφὴ τῆς παιδικῆς ἡλικίας. Παρῆλθαν 30 χρόνια ἀπὸ τότε ποὺ γράφτηκε τὸ βιβλίο καὶ ἤδη στὴν Ἀμερικὴ- «ἂν θέλεις νὰ δεῖς τὴν Ἑλλάδα τοῦ μέλλοντος ἐπισκέψου τὴν σημερινὴ Ἀμερικὴ»-  ὑπάρχει τρομερὴ ἀνησυχία γιὰ τὸν διαδικτυακὸ ἐθισμό, τὴν «ἠλεκτρονικὴ μορφίνη», ὅπως ὀνομάζεται.
.                 Παρένθεση: τὸ διαδίκτυο μὲ τὴν τεράστια ἀποθήκευση πληροφοριῶν δημιουργεῖ στὸν χρήστη του, ἰδίως στὶς νεότερες ἡλικίες, τὴν ὀλέθρια ψευδαίσθηση ὅτι ὁ ἴδιος κατέχει αὐτὲς τὶς γνώσεις. Τὸ θεωρεῖ ἐξάρτημα τῆς μνήμης του. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ μελέτη θεωρεῖται χάσιμο χρόνου πιά. Ἔχω τὸ κινητὸ στὴν τσέπη μου, ξέρω τὰ πάντα. Ἀμέσως καὶ ἄμεσα τὴν πληροφορία, πράγμα καταστρεπτικότατο γιὰ τὴν γλῶσσα καὶ τὴν σκέψη.
.                     Στὸ βιβλίο ὁ «Θαυμαστὸς Καινούργιος Κόσμος» τοῦ Ἄλντους Χάξλεϋ, στὸν πρόλογο, διαβάζουμε μία προφητικὴ σύγκριση μεταξύ τοῦ ἔργου τοῦ Χάξλεϋ καὶ τοῦ περίφημου «1984» τοῦ Ὄργουελ. (σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: «Ἡ ἀλήθεια θὰ πνιγεῖ μέσα σ᾽ ἕνα ὠκεανὸ πληροφοριῶν καὶ συγχύσεως» ΥΠΕΡ-ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ: «ΧΑΣΜΟΥΡΗΤΟ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ»-1, ΥΠΕΡ-ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ: «ΧΑΣΜΟΥΡΗΤΟ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ»-2
.                     «…Ὁ Ὄργουελ προειδοποιοῦσε ὅτι κάποια στιγμὴ θὰ ἐπιβληθεῖ ἕνας ἔξωθεν αὐταρχισμός. Ἀντιθέτως γιὰ τὸν Χάξλεϋ, δὲν χρειάζεται Μεγάλος Ἀδερφὸς γιὰ νὰ στερηθεῖ ὁ ἄνθρωπος τὴν αὐτονομία, τὴν ὡριμότητα καὶ τὴν ἱστορική του μνήμη. Ἐκεῖνος πίστευε ὅτι σιγὰ σιγὰ οἱ ἄνθρωποι θὰ καταλήξουν νὰ ἀγαποῦν τὴν καταπίεσή τους, νὰ λατρεύουν τὴν τεχνολογία καὶ νὰ ἀποδομήσουν τὴν ἱκανότητά τους γιὰ σκέψη. Τὸν Ὄργουελ τὸν φόβιζαν οἱ ἄνθρωποι ποὺ θὰ ἀπαγόρευαν τὰ βιβλία. Τὸν Χάξλεϋ τὸν φόβιζε τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν θὰ ὑπῆρχε λόγος νὰ ἀπαγορευτεῖ ἕνα βιβλίο, γιατί δὲν θὰ βρισκόταν ἄνθρωπος πρόθυμος νὰ διαβάσει. Ὁ Ὄργουελ φοβόταν ἐκείνους ποὺ θὰ μᾶς στεροῦσαν τὴν πληροφόρηση. Ὁ Χάξλεϋ φοβόταν ἐκείνους ποὺ θὰ μᾶς ὑπερπληροφοροῦσαν τόσο ὥστε νὰ καταντήσουμε πλάσματα παθητικὰ καὶ ἐγωιστικά. Ὁ Ὄργουελ φοβόταν ὅτι ἡ ἀλήθεια θὰ πνιγόταν σὲ ἕναν ὠκεανὸ σύγχυσης… Μὲ λίγα λόγια, ὁ Ὄργουελ φοβόταν ὅτι θὰ μᾶς καταστρέψουν αὐτὰ ποὺ μισοῦμε. Ὁ Χάξλεϋ ὅτι θὰ μᾶς καταστρέψουν αὐτὰ ποὺ ἀγαπᾶμε». (…Οὐ γὰρ ὃ θέλω ποιῶ ἀγαθόν, ἀλλ’ ὃ οὐ θέλω κακὸν τοῦτο πράσσω», ἔχουν εἰπωθεῖ πρὸ αἰώνων αὐτά, στὴν πρὸς Ρωμαίους ζ´ 19). Ἂς πάρουμε γιὰ παράδειγμα τὴν τηλεόραση. Μᾶς ἕλκει. Εἴμαστε ἐθισμένοι, εἰσπνέουμε χαιρέκακα τὶς ἀναθυμιάσεις της, νομίζοντας πὼς μένουμε ἀπρόσβλητοι. Ἀπὸ μικρὲς δόσεις ὅμως ἀρχίζει ὁ καταστροφικὸς ἐθισμὸς καὶ ἡ ψυχοκτόνος ἐξάρτηση. Πὲς σὲ ἕνα νέο παιδί, ἀπείλησέ το ὅτι θὰ  τοῦ στερήσεις τὸ κινητὸ καὶ ὅλα τὰ συμπαρομαρτοῦντα. Αἰσθάνεται ὅτι περίπου χάνει τὸν κόσμο του, τὴν οἰκογένειά του, τὴν προσωπικότητά του. Οἱ ἀντιδράσεις του λίγο ἀπέχουν ἀπὸ τὰ συμπτώματα ἑνὸς ἡρωινομανοῦς. Πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια ὑποσχέθηκα σὲ μαθητές μου, ϛ´ δημοτικοῦ, ἐκδρομή, διδακτικὴ ἐπίσκεψη στὴν Βεργίνα, μὲ μία προϋπόθεση: νὰ ἀφήσουν τὰ κινητὰ καὶ τὸ διαδίκτυο γιὰ 20 ἡμέρες. Ἐλάχιστα παιδιὰ δέχτηκαν. Πράγματα γιὰ τὰ ὁποῖα κάποτε «πετοῦσαν ἀπὸ χαρά», μία ἐκδρομή, τώρα πιὰ δὲν ἐνθουσιάζουν. Ἕνα ἔξυπνο κινητὸ τελευταίας κοπῆς εἶναι τὸ ἀγαπημένο τους καὶ ποθητὸ ἀπόκτημα. Μᾶλλον θὰ μᾶς καταστρέψουν – μὲ τὴν συναίνεσή μας, γιὰ τὸ καλὸ τῶν παιδιῶν μας, ὅπως διατείνονται οἱ εἰδικοὶ καὶ οἱ ὑπουργοὶ – αὐτὰ ποὺ ἀγαπᾶμε….

Δημήτρης Νατσιὸς

δάσκαλος-Κιλκὶς

, , ,

Σχολιάστε

ΠΝΕΥΜΑ ΑΛΑΛΟΝ-2 («Ἆραγε εἶναι τυχαῖο τὸ ὅτι ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς πρὶν ἀπὸ 250 χρόνια ἔλεγε: «Θὰ ἔρθει ἐποχὴ ποὺ θὰ μᾶς κυβερνοῦν τὰ ἄλαλα καὶ τὰ “μπάλαλα”»;)

ΠΝΕΥΜΑ ΑΛΑΛΟΝ [Β´]

Τοῦ περιοδ. «Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ»,
ἀρ. τ. 508, Ἀπρ. 2013

Ἠλ. στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Α´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2013/04/14/πνεῦμα-ἄλαλον1/

.            Ἐπιπλέον, καὶ σὲ εὐθεία ἀναταπόκριση μὲ τὰ παραπάνω, συνήθως βρίσκονται καὶ σὲ πλήρη ἀδυναμία συνεννοήσεως καὶ ἀλληλοκατανοήσεως πρὸς τὸ οἰκογενειακό τους περιβάλλον. Δὲν εἶναι λίγοι οἱ γονεῖς ἐκεῖνοι ποὺ αἰσθάνονται νὰ μιλοῦν σὲ ἄλλη γλῶσσα ἀπὸ αὐτὴν ποὺ κατανοοῦν τὰ παιδιά τους, καὶ γι᾽ αὐτὸ νὰ μὴν εἶναι εἰς θέσιν νὰ βροῦν τρόπο προσεγγίσεώς τους. Ἢ ἄλλοτε ἐκφράζουν τὴν ἔντονη ἀνησυχία ὅτι τὸ παιδὶ δὲν τοὺς μιλᾶ. Ἔρχεται ἀπὸ τὸ σχολεῖο, πετᾶ τὴν τσάντα καὶ κλείνεται στὸ δωμάτιό του. Κλείνεται, γιὰ νὰ ἀνοιχθεῖ στὸν δικό του κόσμο· τὸν κόσμο τῆς ὀθόνης τοῦ ὑπολογιστῆ…

.              Ἐδῶ ἴσως πρέπει νὰ ἀναζητήσουμε καὶ μία ἀπὸ τὶς βασικὲς αἰτίες τοῦ φαινομένου. Διότι ἀκριβῶς οἱ τηλεοπτικὲς ἐκποµπές, τὰ παιχνίδια στὸν ὑπολογιστή, τὰ εἰκονοµηνύµατα στὰ κινητὰ καλλιεργοῦν ἕναν ἀποδέκτη κατ᾽ ἐξοχὴν παθητικό. Ὁ χρήστης αὐτῶν τῶν µέσων (εἰς ἀντίθεσιν πρὸς τὸν χρήστη ἑνὸς βιβλίου) καλεῖται νὰ ἐνεργοποιήσει σχεδὸν µηδενικὰ τὴν κριτική του σκέψη, προκειµένου νὰ προσλάβει τὸ ἐκπεµπόµενο µήνυµα. Καὶ καθὼς τὸ ὀπτικὸ ἐρέθισµα ἐντυπώνεται καὶ ἐγχαράσσεται βαθύτερα ἀπὸ ὁποιοδήποτε ἄλλο στὸν ἐγκέφαλο, εὔκολα καὶ σύντοµα µποροῦν νὰ διαµορφωθοῦν συµπεριφορές, ἤθη, συνειδήσεις, τύποι ἀνθρώπων, µὲ ἔλλειµµα ὡστόσο ἐσωτερικῶν ἐρεισµάτων, διαµορφωµένων σταθερῶν, βασικῶν κριτηρίων. Μὲ µιὰ λέξη: ἄνθρωποι µὲ ἔλλειµµα λόγου.
.                  Ἆραγε εἶναι τυχαῖο τὸ ὅτι ὁ πατρο-Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ περιπλανώµενος ἐκεῖνος ἅγιος καλόγερος – φωτιστὴς τοῦ Γένους, πρὶν ἀπὸ 250 χρόνια ἔλεγε: «Θὰ ἔρθει ἐποχὴ ποὺ θὰ µᾶς κυβερνοῦν τὰ ἄλαλα καὶ τὰ “µπάλαλα”»; Ἴσως τώρα, περισσότερο ἀπὸ ποτὲ ἄλλοτε, µποροῦµε νὰ καταλάβουµε ὅτι τὰ «µπάλαλα», τὰ ἄψυχα προϊόντα τῆς τεχνολογικῆς ἐξέλιξης, εἶναι καὶ «ἄλαλα», καὶ µόνα τους αὐτά, χωρὶς ἄλλη θωράκιση πνευµατική, µεταφέρουν στοὺς ἀνθρώπους, καὶ µάλιστα στὰ παιδιά, «πνεῦµα ἄλαλον».
.                  Ἴσως τώρα, περισσότερο ἀπὸ ποτὲ ἄλλοτε, νὰ εἴµαστε εἰς θέσιν νὰ συνειδητοποιήσουµε ὅτι τὸ πνεῦµα τὸ ἄλαλον ἐκδιώκεται ἀπὸ τὰ παιδιά µας µὲ τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιον. Καὶ ἑποµένως νὰ κάνουµε τὴν σωστὴ κίνηση γιὰ τὸ παιδί µας ἀπὸ τὴν πρώτη του ἡλικία. Ὅ,τι παρέλειψε νὰ κάνει ὁ τραγικὸς ἐκεῖνος πατέρας τοῦ Εὐαγγελίου: νὰ φέρει τὸ παιδί του νωρίτερα στὸν Χριστό. Ἡ φωνὴ τοῦ Κυρίου δὲν θὰ πάψει ποτὲ νά: ἀκούγεται: «Φέρετέ µοι αὐτὸν ὧδε» (Ματθ. ιζ´ 17). Ὅταν ὑπάρχει ἀκόµη ἡ δυνατότητα στὸν πατέρα νὰ ὁδηγεῖ τὸ παιδί Του σ᾽ Αὐτὸν καὶ τὴν Ἐκκλησία Του· ὅταν ἡ ψυχὴ τοῦ παιδιοῦ εἶναι ἀκόµη τρυφερὴ καὶ ἄπλαστη, καὶ µπορεῖ γι᾽ αὐτὸ πολὺ εὔκολα νὰ δεχθεῖ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. Μόνον ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι δυνατὸς νὰ λογοποιήσει τὴν ἀνθρώπινη ὕπαρξη, διότι εἶναι ζῶν λόγος, «πνεῦµα καὶ ζωὴ» (Ἰω. ϛ´ 63).
.                  «Δότε τῷ Λόγῳ τὸν λόγον» (Λόγ. ΙΘ´, Εἰς τοὺς λόγους, P.G. 35,1053), προτρέπει καὶ ὁ θεολόγος Γρηγόριος. Ὁ λόγος στὸν Θεὸ Λόγο. Αὐτὸς νὰ ἔχει λόγο πάνω στὰ παιδιά µας. Αὐτὸς νὰ ἐνσπείρει µέσα τους τὰ σπέρµατα ἐκεῖνα ποὺ θὰ καταργήσουν τὴν ἀλογία τῶν παθῶν καὶ τῆς ἁµαρτίας καὶ θὰ τὰ καταστήσουν ἱκανὰ νὰ λαλοῦν «γλώσσαις καιναῖς».
.                  Τὶς καινούργιες γλῶσσες, τὸν καινὸ λόγο, τὴν νέα λογική τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Σχολιάστε

ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΛΙΤΡΑ ΠΑΡΑΝΟΙΑΣ (καὶ… βάλε!) ΣΤΟ “ΑΚΑΤΟΙΚΗΤΟ” ΤΟΥΣ

Ἐννέα ἑκατομμύρια χαστούκια στοὺς ἄφρονες ὑπουργοὺς

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἡ ἀφροσύνη καὶ Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΕΠΙΜΟΝΗ τῶν ἐπιδόξων ΥΠΗΡΕΤΩΝ (αὐτὸ σημαίνει “ὑπουργός”, ὑπηρέτης τοῦ κοινοῦ καλοῦ, γιὰ νὰ μὴ ξεχνιοῦνται καὶ τὰ ἑλληνικά) ἔχει πλημμυρίσει τὸν τόπο. Ἀλλὰ ἰσχύει ἡ λογικὴ τοῦ παραλογισμοῦ. Ἡ πιὸ μοδάτη «ἀμφίεση» σήμερα εἶναι ἡ παράνοια. (Μερικοὶ βεβαίως «εἰδικοί» τὴν ἀναζητοῦν στὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ἀντὶ νὰ βγοῦν νὰ τὴν βροῦν πανεύκολα εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ τὰς ρῦμας). Λοιπὸν ἡ παράνοια αὐτὴ εἶναι ὁ μόνος κάτοικος στὸ …ἀκατοίκητό τους. Καὶ ἔχουν βαλθεῖ νὰ μᾶς παραλογίσουν ὅτι τὰ ἠλεκτρονικὰ συστήματα εἶναι γιὰ τὸ καλό μας καὶ τὴν ἀσφάλειά μας!

.              Ἀφοῦ ἐπὶ χρόνια διαδοχικοὶ ὑπουργοὶ ἐπιδόθηκαν σὲ ἀπίστευτο παραλήρημα ἐκθειασμοῦ τῆς ἐξυπηρετικότητας τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων ποὺ δυναστικὰ σχεδιάζουν νὰ ἐπιβάλουν στὸν τόπο, καὶ ἀφοῦ ἔδωσαν σχεδὸν ἔνορκες διαβεβαιώσεις γιὰ τὴν ἀπόλυτη ἀσφάλεια τῶν συστημάτων αὐτῶν, ἔλαβαν τώρα ἔμπρακτη τὴν ἀπάντηση. Νά ἡ εἴδηση: «9.000.000 “ΦΑΚΕΛΩΜΕΝΟΙ” ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ 35ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥ. ΦΑΜΠΡΙΚΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΒΙΑΣΤΕΣ».
.              «Ἀπὸ τὴν Ὑπηρεσία Οἰκονομικῆς Ἀστυνομίας καὶ Δίωξης Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος σχηματίστηκε δικογραφία αὐτόφωρης διαδικασίας σὲ βάρος ἑνὸς 35χρονου ἡμεδαποῦ, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται γιὰ παραβίαση τῶν νομικῶν διατάξεων περὶ προστασίας τῶν προσωπικῶν δεδομένων. Ὅπως προέκυψε ἀπὸ τὴν ἀστυνομικὴ ἔρευνα, ὁ 35χρονος κατεῖχε ψηφιακὰ ἀρχεῖα δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα περισσότερων τῶν ἐννιά (9) ἑκατομμυρίων ἐγγραφῶν πολιτῶν, ὅπως στοιχεῖα ταυτότητας, διευθύνσεις κατοικίας, Ἀριθμοὺς Φορολογικῶν Μητρώων καὶ ἀριθμοὺς κυκλοφορίας ὀχημάτων. Διερευνᾶται ἡ προέλευση καὶ ἡ τυχὸν διαχείριση τῶν ἀρχείων αὐτῶν ἀπὸ τὸν συλληφθέντα, καθὼς καὶ τὸ ἐνδεχόμενο παραχώρησής τους, προκειμένου νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἔναντι χρηματικῆς ἀμοιβῆς». Αὐτὴ εἶναι ἡ εἴδηση ποὺ κατέκλυσε τὰ μέσα ἐνημερώσεως τὸ τρίτο δεκαήμερο τοῦ περασμένου Νοεμβρίου.
.              Οἱ ἀστυνομικὲς καὶ οἱ δικαστικὲς ἀρχὲς συνεχίζουν τὴν ἔρευνα· ὅμως ἕνα πράγμα παραμένει ὡς ἀδιαμφισβήτητο συμπέρασμα ἀπὸ τὴν ὑπόθεση αὐτή: ὅτι δὲν ὑπάρχει καμία ἀπολύτως ἀσφάλεια γιὰ τὰ προσωπικά μας στοιχεῖα ποὺ συγκεντρώνον ται σὲ Τράπεζες Δεδομένων. Οἱ ἀπερίσκεπτοι διατεταγμένοι ἰσχυρισμοὶ τῶν ποικίλων ὑπουργῶν δέχθηκαν ἐννέα ἑκατομμύρια χαστούκια. Θὰ τολμήσουν ἄραγε οἱ σημερινοὶ καὶ ἑπόμενοι διάδοχοί τους νὰ ξαναδώσουν τέτοιες διαβεβαιώσεις, προκειμένου νὰ ἐπιβάλουν τὰ νεοταξικὰ συστήματα ἐλέγχου μὲ τὶς Φοροκάρτες, τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες ἢ τὴ λεγόμενη Κάρτα τοῦ Πολίτη; Εἴμαστε δυστυχῶς βέβαιοι ὅτι θὰ τὸ κάμουν· γιὰ τὸν ἁπλούστατο λόγο ὅτι οἱ ἄνθρωποι δὲν σκέπτονται. Ἁπλῶς ἐκτελοῦν ἐντολὲς τῶν ἐκτὸς Ἑλλάδος σκοτεινῶν κέντρων ἀποφάσεων. ΔΥΣΤΥΧΩΣ!

,

Σχολιάστε

«Ο …ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΣΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ» (Ἠλεκτρονικὴ Ταυτότητα σὲ ὅλους τοὺς Εὐρωπαίους)

Ερωπαϊκ νωση:
λεκτρονικ Ταυτότητα σ λους τοὺς Ερωπαίους.

.         σχόλιο Ἱστολογίου ID-ont: Μία πιθανὴ χρεωκοπία τῆς χώρας μας καὶ ταυτόχρονη ἔξοδός της ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη (ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν Εὐρώπη) δὲν θὰ ἔχει μόνο ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις, ὅπως διάφοροι “ἐπαΐοντες” ἰσχυρίζονται. Θὰ ἔχει καὶ MIA τουλάχιστον θετικὴ ἐπίπτωση: Θὰ γλιτώσουμε ἀπὸ τὴν ὑποχρεωτικὴ ἐφαρμογὴ τῆς Ἠλεκτρονικῆς Ταυτότητας, σχέδιο τὸ ὁποῖο ἐπεξεργάζεται ἡ Εὐρώπη γιὰ τοὺς Εὐρωπαϊκοὺς λαούς. Τὸ σχέδιο αὐτὸ εἶναι στὸ τελικό του στάδιο, ὅπως πληροφορούμαστε ἀπὸ τὸ δημοσίευμα κατωτέρω.
.         Τὸ ἐπιχείρημα ποὺ χρησιμοποιεῖ ἡ ἁρμόδια ἐπίτροπος εἶναι ὅτι πρέπει νὰ προστατευθοῦν τὰ παιδιά [ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: ΓΙΑ ΤΟ “ΚΑΛΟ” ΜΑΣ…!], ὅταν χρησιμοποιοῦν τὸ διαδίκτυο. Καὶ γιὰ νὰ γίνει αὐτὸ πρέπει νὰ πάρουν ὅλοι Ἠλεκτρονικὴ Ταυτότητα (Κάρτα τοῦ Πολίτη), προκειμένου τὰ ἠλεκτρονικὰ συστήματα νὰ γνωρίζουν πότε στὸ διαδίκτυο μπαίνει παιδὶ κι ἔτσι νὰ τοῦ μπλοκάρουν αὐτόματα τὶς “κακὲς” σελίδες… 
.         Ἀντὶ ἄλλων σχολίων σᾶς παρουσιάζουμε τὸ σχόλιο ποὺ ἔγραψε ἀναγνώστης τῆς σελίδας ποὺ δημοσίευσε αὐτὸ τὸ ἄρθρο: «Τὸ Διαδίκτυο εἶναι ἕνα θαυμάσιο πράγμα ποὺ δίνει στοὺς ἀνθρώπους τὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου καὶ τῆς ἐλευθερίας τῆς ἔκφρασης. Ἀλλὰ οἱ κατέχοντες τὴν ἐξουσία τὸ βλέπουν ὡς ἀπειλή. Θὰ κάνουν ὅ,τι μποροῦν γιὰ νὰ ἐλέγξουν τοὺς ἀνθρώπους καὶ θὰ χρησιμοποιήσουν τὶς δικαιολογίες τῆς “προστασίας τῶν παιδιῶν”, “τῆς καταπολέμησης τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος” καὶ “τῆς νίκης κατὰ τῆς τρομοκρατίας”, γιὰ νὰ ἀφαιρέσουν τὰ δικαιώματά σας, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν παρακολούθηση καὶ τὸν ἔλεγχο τῆς ζωῆς σας, γιὰ νὰ κατασκοπεύσουν στὶς ἀλληλογραφία σας. Γιὰ νὰ ἀρνηθοῦν σὲ κανονικοὺς ἀνθρώπους τὸ δικαίωμα στὴν ἰδιωτικὴ ζωή».

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡ. ΚΑΡΤΑΣ ΕΠΙ ΘΥΡΑΙΣ

.         Οἱ ἀρχὲς στὴν Εὐρώπη εἶναι ἕτοιμες νὰ παρουσιάσουν τὰ σχέδιά τους γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ ἑνὸς συστήματος ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη, μὲ τὶς προτάσεις ποὺ θὰ παρουσιαστοῦν στὸ τέλος αὐτοῦ τοῦ μήνα. Τὴν Τετάρτη, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ δημοσίευσε ἕνα ἔγγραφο στρατηγικῆς ποὺ ἀποσκοπεῖ στὴν δημιουργία συστημάτων γιὰ τὴν προστασία τῶν παιδιῶν στὸ διαδίκτυο. Στὸ ἔγγραφο αὐτὸ – ἀλλὰ ὄχι στὸ συνοδευτικὸ δελτίο τύπου οὔτε στὸ κείμενο σύνοψης γιὰ τὴν «ἐνημέρωση τῶν πολιτῶν»- ἡ Ἐπιτροπὴ ἀνέφερε ὅτι θὰ προτείνει σύντομα ἕνα «πανευρωπαϊκὸ πλαίσιο γιὰ τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες». Ἕνας ἐκπρόσωπος γιὰ τὴν ψηφιακὴ ἀτζέντα τῆς ἐπιτρόπου κᾶς Neelie Kroes δήλωσε ὅτι ἡ Ἐπιτροπὴ «θὰ ἔχει πλήρεις προτάσεις γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα στὶς 30 Μαΐου».
.         Τὸ ἔγγραφο, μὲ τίτλο «Εὐρωπαϊκὴ Στρατηγικὴ γιὰ ἕναν καλύτερο Διαδίκτυο γιὰ τὰ Παιδιά», δίνει μία γενικὴ περιγραφὴ τῶν προτάσεων γιὰ τὴν ἐναρμόνιση τῆς προστασίας μεταξὺ τῶν κρατῶν μελῶν γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ χρησιμοποιοῦν online ὑπηρεσίες. Περιέχει πολλὲς προτάσεις γιὰ τὴν αὐξημένη χρήση τοῦ στοιχείου τῆς ἡλικίας, καθὼς καὶ προτάσεις γιὰ ἐργαλεῖα ἀποτελεσματικοῦ γονικοῦ ἐλέγχου «σὲ ὁποιοδήποτε τύπο [ἠλεκτρονικῆς] συσκευῆς καὶ γιὰ κάθε τύπο περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων τῶν αὐτῶν ποὺ φτιάχνονται ἀπὸ τὸν χρήστη (user-generated).
.         Τὸ σύστημα ταξινόμησης τῆς ἡλικίας, τὸ ὁποῖο προορίζεται νὰ τροφοδοτήσει τοὺς νέους κανόνες προστασίας δεδομένων ποὺ λαμβάνουν εἰδικὴ μέριμνα γιὰ τὴν ἰδιωτικὴ ζωὴ τῶν παιδιῶν καὶ «δικαίωμα νὰ λησμονηθοῦν [τὰ δεδομένα]», θὰ εἶναι σὲ μεγάλο βαθμὸ θέμα τῆς αὐτορρύθμισης τῆς βιομηχανίας. Ὡστόσο, ἡ ρήτρα τῆς Ἠλεκτρονικῆς Ταυτότητας (e-ID) ἀνέφερε ὅτι ἕνα στοιχεῖο θὰ εἶναι ὑποχρεωτικό.
.       «… Ἡ Ἐπιτροπὴ προτίθεται νὰ προτείνει τὸ 2012 ἕνα πανευρωπαϊκὸ πλαίσιο γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ πιστοποίηση ποὺ θὰ ἐπιτρέψει τὴ χρήση προσωπικῶν χαρακτηριστικῶν (ἰδιαιτέρως τὴν ἡλικία) γιὰ νὰ ἐξασφαλιστεῖ ἡ συμμόρφωση μὲ τὶς ἠλικιακὲς διατάξεις τοῦ προτεινόμενου κανονισμοῦ περὶ προστασίας τῶν δεδομένων», δήλωσε ἡ Ἐπιτροπὴ στὸ ἔγγραφο, προσθέτοντας ὅτι τὰ κράτη μέλη θὰ πρέπει νὰ «διασφαλίσουν τὴν ἐφαρμογὴ τῆς νομοθεσίας τῆς ΕΕ στὸν τομέα αὐτὸ σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο». Στὸ πλαίσιο αὐτό, οἱ βιομηχανίες ἀναμένεται νὰ εἰσαγάγουν «τεχνικὰ μέσα» ἠλεκτρονικῆς ταυτοποίησης καὶ αὐθεντικοποίησης, σημείωσε.
.         Ἡ ἔναρξη τῆς στρατηγικῆς αὐτῆς ἕπεται τῆς ὠθησεως ποὺ ἔδωσε ἡ κ. Kroes, τὸ Νοέμβριο γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ἀσφάλειας τοῦ Διαδικτύου στὴν ΕΕ καὶ ἡ ὁποία προετοίμασε τὸ ἔδαφος γιὰ τὶς προτάσεις γιὰ τὴν προστασία τοῦ παιδιοῦ. Ὑπογράμμισε ἐπίσης τὴ λήψη νομικῶν μέτρων γιὰ νὰ καταστεῖ εὐκολότερο γιὰ τοὺς ἀνθρώπους νὰ χρησιμοποιοῦν ἕναν ἑνιαῖο τύπο Ἠλεκτρονικῆς Ταυτότητας (e-ID) γιὰ online ὑπηρεσίες ἀνεξαρτήτως χώρας, ὁ ὁποῖος θὰ δώσει ὤθηση πρὸς ἕνα πανευρωπαϊκὸ πλαίσιο γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ ταυτοποίηση, αὐθεντικοποίηση (ἔλεγχο γνησιότητας) καὶ ἠλεκτρονικὴ ὑπογραφὴ (Pefias).

Ἀσαφεῖς περιοχὲς

.         Ὁ ἀκτιβιστὴς γιὰ τὰ ψηφιακὰ δικαιώματα κ. Jim Killock, τῆς Open Rights Group, δήλωσε στὸ ZDNet τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου, ὅτι ἡ ἰδέα ἑνὸς ἠλεκτρονικοῦ συστήματος ταυτότητας δὲν ἦταν κακὴ ἀπὸ μόνη της, ἀλλὰ ἐπιθυμεῖ νὰ γνωρίζει τὸ πεδίο ἐφαρμογῆς τοῦ προγράμματος.  «Ὑπάρχουν συζητήσεις ἀλλοῦ σχετικὰ μὲ τὴν διαχείριση τῆς ταυτότητας σὲ ἀπευθείας σύνδεση – τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο ἐξετάζει αὐτό», δήλωσε ὁ Killock. «Αὐτὸ ἀπὸ μόνο του δὲν εἶναι ἕνα φοβερὸ πράγμα, ἂν καὶ μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν ἀσαφεῖς περιοχὲς ὅταν πχ. χρειάζεται νὰ παρέχετε τὴν ταυτότητά σας σὲ δικτυακοὺς τόπους ποὺ εἶναι discursive (;)». «Ἐὰν βοηθήσει στὶς τελικὲς ὑπηρεσίες, τότε ὑπάρχει πιθανῶς κάτι σὲ ὅ,τι λένε, ἀλλὰ διάβολος κρύβεται στς λεπτομέρειες», προσέθεσε. Ὁ Killock χαιρέτησε τὴν ἰδέα τῆς τοποθέτησης γονεϊκοῦ ἐλέγχου σὲ συσκευὲς ὅπως τὰ smartphones ἢ tablets, «ἐπειδὴ οἱ κλήσεις ποὺ ἀκοῦμε γιὰ φιλτράρισμα περιεχομένου σὲ ἐπίπεδο δικτύου εἶναι πολὺ πιὸ ἐπικίνδυνες». Ὡστόσο, προσέθεσε ὅτι οἱ γονεϊκὲς τεχνολογίες ἐλέγχου εἶναι μὴ ἀξιόπιστες.
.         Τὸ ἔγγραφο στρατηγικῆς δήλωσε ἐπίσης ὅτι ἡ Ἐπιτροπὴ θὰ υἱοθετήσει μία πανευρωπαϊκὴ «πρωτοβουλία γιὰ τὴν ἐπισήμανση (notice) καὶ ἀπαγόρευση εἰσόδου (takedown)» γιὰ τὶς ἰστοσελίδες. Αὐτὸ θὰ ἐπεκταθεῖ ὄχι μόνο σὲ εἰκόνες σεξουαλικῆς κακοποίησης παιδιῶν, ἀλλὰ σὲ «ὅλες τὶς κατηγορίες τοῦ παράνομου περιεχομένου».
.         Παραμένουν ἐρωτήματα γιὰ τὸ ἂν τὸ σύστημα Ἠλεκτρονικῆς Ταυτότητας (e-ID) θὰ ἔχει χρήσεις πέρα ἀπὸ τὴν ἠλικιακὴ κατάταξη, ἐὰν κάθε πολίτης θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖ τὸ σύστημα, μὲ τὶς συνέπειες ποὺ αὐτὸ ἔχει γιὰ τὴν online ἀνωνυμία. Ἐπιπλέον, τὸ ἔγγραφο δὲν περιγράφει τί τεχνολογία ἀπαιτεῖται γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ γονεϊκοῦ ἐλέγχου σὲ ὁποιοδήποτε τύπο συσκευῆς καὶ ποιὲς βιομηχανίες ἀναμένεται νὰ ἐφαρμόσουν αὐτό, ἂν καὶ οἱ ἐναρμονισμένες ἐπισημάνσεις (notice) καὶ ἡ ἀπαγόρευση εἰσόδου (takedown) θὰ ἰσχύουν γιὰ τὸ ὑλικὸ ποὺ παραβιάζει πνευματικὰ δικαιώματα. Ἡ Ἐπιτροπὴ δὲν ἀπάντησε σὲ αἴτημα γιὰ διευκρινίσεις ἐπὶ τῶν θεμάτων αὐτῶν μέχρι τὴ στιγμὴ ποὺ γράφηκε αὐτὸ τὸ ἄρθρο (3/5/2012)

ΠΗΓΗ: id-ont.blogspot.com

, , ,

Σχολιάστε

ΤΟ ΜΥΑΛΟ “ΚΟΥΔΟΥΝΙ” Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

τεχνολογία μς κάνει τ μυαλ «κουδούνι»

.          Ἡ ἐκτεταμένη χρήση ἔξυπνων συσκευῶν καὶ κοινωνικῆς δικτυώσεως μᾶς καταβάλλει ψυχολογικά. Ὁ διαρκὴς τεχνολογικὸς βομβαρδισμὸς στὴν ἐπικοινωνία μᾶς κουράζει … ἐνῶ παράλληλα μειώνει τὴν ἱκανοποίηση ποὺ ἀντλοῦμε ἀπὸ τὴν ζωή, ὑποστηρίζουν Βρετανοὶ ἐρευνητές.
.          Ἕνας στοὺς τρεῖς Βρετανοὺς νιώθει κουρασμένος ἀπὸ τὴν ὑπερβολικὴ ἐπικοινωνία ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴν συχνὴ χρήση ἔξυπνων κινητῶν καὶ ἱστοσελίδων κοινωνικῆς δικτυώσεως, ἐκτιμᾶ νέα μελέτη τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Κέιμπριτζ. Στὴν δημοσκόπηση, ποὺ διεξήγαγαν οἱ ἐπιστήμονες, συμμετεῖχαν σχεδὸν 1.300 ἄτομα. Ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ποὺ συνέλεξαν οἱ εἰδικοί, φάνηκε ὅτι ἡ πλειοψηφία ὅσων χρησιμοποιοῦσαν συχνὰ διάφορες μορφὲς σύγχρονων τεχνολογιῶν ἐπικοινωνίας ἔτειναν νὰ δηλώνουν λιγότερο ἱκανοποιημένοι ἀπὸ τὴν ζωή τους.
.          Ἀντίθετα, ὅσοι αἰσθάνονταν πὼς κρατοῦσαν τὴν χρήση τῶν παραπάνω τεχνολογιῶν ὑπὸ ἔλεγχον ἐμφανίζονταν σαφῶς πιὸ ἱκανοποιημένοι ἀπὸ τὴν ζωή τους. Ἰδιαίτερα σημαντικὸ κρίνεται τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ αἴσθηση τοῦ «ἀνικανοποιήτου» ἦταν ἰδιαίτερα ἔντονη στὶς νεαρὲς ἡλικίες, ποὺ θεωροῦνται περισσότερο «ἐξαρτημένες» ἀπὸ τὶς σύγχρονες τεχνολογίες. Συγκεκριμένα οἱ εἰδικοὶ διαπίστωσαν ὅτι περίπου 38% τῶν συμμετασχόντων ἡλικίας 10-18 ἐτῶν αἰσθάνονταν καταβεβλημένοι ἀπὸ τὸν διαρκῆ βομβαρδισμὸ τῆς τεχνολογίας. Ἀμέσως μετὰ ἀκολουθοῦσε ἡ ἠλικιακὴ ὁμάδα 25-34 ἐτῶν μὲ ποσοστὸ τεχνολογικῆς «κούρασης» ποὺ ἄγγιζε τὸ 34%.
.          Ἀπὸ τὴν μελέτη δὲν ἔλειψαν καὶ ἐκεῖνοι ποὺ δήλωναν ὅτι ἔκαναν «νηστεία» στὶς νέες τεχνολογίες, μὲ τὸ 36% νὰ ἀνήκει στοὺς ἐνήλικες καὶ τὸ 43% σὲ νέους 10-18 ἐτῶν. Ἐπιπλέον, τὸ 36% τῶν γονιῶν ποὺ ἔλαβαν μέρος στὴν δημοσκόπηση, ὑπογράμμισε ὅτι ὁ συγκεκριμένος τρόπος ἐπικοινωνίας ἔκλεβε πολύτιμο χρόνο ἀπὸ τὸν οἰκογενειακὸ βίο, ἐνῶ τὸ 58% τόνισε ὅτι ἡ οἰκογένειά τους θὰ ὠφελοῦνταν ἀπὸ ἕνα χρονικὸ διάστημα ἀποχῆς ἀπὸ τὶς τεχνολογίες αὐτές.
.          Ἕνα μεγάλο μέρος τῶν συμμετασχόντων ἰσχυρίστηκε ὅτι ἡ χρήση τῶν συγκεκριμένων τεχνολογιῶν ἀναμένεται νὰ αὐξηθεῖ μέσα στὰ ἑπόμενα χρόνια ἐνῶ τὸ 37% ὑποστήριξε ὅτι ἡ τεχνολογικὴ ὑπερφόρτωση ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα θὰ ἀποτελεῖ ὅλο καὶ συχνότερο φαινόμενο τῆς σύγχρονης κοινωνίας.
.          «Γίνονται πολλὲς συζητήσεις γιὰ τὸ ἂν οἱ σύγχρονες τεχνολογίες ἐπικοινωνίας τελικῶς μᾶς βοηθοῦν ἢ μᾶς δυσκολεύουν», ἀναφέρει ὁ κύριος συγγραφέας τῆς μελέτης καὶ καθηγητὴς Τζὸν Κλάρκσον.

ΠΗΓΗ: ygeianews.gr

, ,

Σχολιάστε

ΣΤΗΝ ΜΕΚΚΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ “ΕΞΟΡΙΖΟΥΝ” ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Στ Μέκκα τς Τεχνολογίας “ξορίζουν” τοὺς… πολογιστς

.         Ἐκ πρώτης ὄψεως μοιάζει παράδοξο: σὲ ἕνα σχολεῖο ποὺ βρίσκεται στὴν καρδιὰ τῆς Σίλικον Βάλεϊ καὶ στὸ ὁποῖο φοιτοῦν τὰ παιδιὰ τῶν ἐργαζομένων στὴν Google, τὴν Apple, τὴν Yahoo καὶ ἄλλων τεχνολογικῶν κολοσσῶν, δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνας ὑπολογιστής, οὔτε μία ὀθόνη. Ἡ χρήση ὁποιουδήποτε τεχνολογικοῦ γκάτζετ ἀπαγορεύεται στὶς σχολικὲς αἴθουσες, ἐνῶ οἱ ἐκπαιδευτικοὶ συστήνουν στοὺς μαθητές τους νὰ μὴν τοὺς χρησιμοποιοῦν οὔτε στὸ σπίτι.
.         Τὴν ὥρα ποὺ στὸν ὑπόλοιπο κόσμο ὁ τεχνολογικὸς ἐξοπλισμὸς θεωρεῖται ἀπαραίτητος στὴν ἐκπαίδευση, οἱ νέες τεχνολογίες γίνονται μέσο διδασκαλίας καὶ οἱ μαθητὲς ἐνθαρρύνονται στὴν χρήση τους, στν καρδι τς Μέκκας τς Τεχνολογίας, τ μολύβι, τ χαρτ κα τ χάρτινο βιβλίο εναι τ μόνα ργαλεα διδασκαλίας πο κρίνονται ποδεκτά.
.         Πίσω ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐπιλογὴ κρύβεται ἡ ἄποψη ὅτι σχολεῖα καὶ ὑπολογιστὲς εἶναι ἀσύμβατα μεταξύ τους. Περίπου 160 σχολεῖα στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀκολουθοῦν τὴν ἴδια φιλοσοφία.
.         χρήση τν πολογιστν –κτιμον ο μπνευστές της- χει ρνητικς συνέπειες στὴν φυσικ δραστηριότητα, τ δημιουργικ σκέψη, τν πικοινωνία νάμεσα στος μαθητές, τὴν συγκέντρωση τν παιδιν στ μάθημα.
.         «Δὲν νομίζω ὅτι χρειάζεται κανεὶς τὴν τεχνολογία γιὰ νὰ μάθει γραμματική», δήλωνε στὴν ἐφημερίδα “Νιοῦ Γιόρκ Τάιμς” ἕνας ἐργαζόμενος τῆς Σίλικον Βάλεϊ, τὰ παιδιὰ τοῦ ὁποίου φοιτοῦν σὲ σχολεῖο ὅπου δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνας ὑπολογιστὴς καὶ τὸ ὁποῖο ἀκολουθεῖ τὴν ἐκπαιδευτικὴ μέθοδο τοῦ αὐστριακοῦ φιλοσόφου καὶ παιδαγωγοῦ Ροῦντολφ Στάινερ.
.         «Ἡ ἰδέα ὅτι μία ἐφαρμογὴ τοῦ iPad μπορεῖ νὰ διδάξει καλύτερα τὰ παιδιά μου πῶς νὰ διαβάζουν ἢ νὰ μάθουν εὐκολότερα ἀριθμητικὴ εἶναι ἁπλῶς γελοία», προσθέτει. Αὐτὸς ὁ πατέρας δὲν εἶναι τόσο “τεχνοφοβικὸς” ὅσο θὰ πίστευε κανείς: διαθέτει πτυχίο πληροφορικῆς, ἐργάζεται στὴν Google καὶ δὲν πηγαίνει πουθενὰ χωρὶς τὸ iPad καὶ τὸ “ἔξυπνο” κινητό του. Ἡ κόρη του, ὅμως, ποὺ πηγαίνει στὴν πέμπτη τάξη τοῦ Δημοτικοῦ, «δὲν ξέρει πῶς νὰ χρησιμοποιήσει τὸ Google». Ὁ γιός του πηγαίνει στὸ Γυμνάσιο κι ἔχει μόλις ἀρχίσει νὰ μαθαίνει.
.         Μαζὶ θὰ συμφωνοῦσαν καὶ κάποιοι εἰδικοὶ τῆς ἐκπαίδευσης. Ὅπως ὑποστηρίζουν, δν χει ποδειχθε τι χρήση πολογιστν κα λοιπν τεχνολογικν γκάτζετς, συνδέονται μ τ βελτίωση τν πιδόσεων τν μαθητν. Ἀπὸ τὴν πλευρά τους, οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ σχολείου στὴ Σίλικον Βάλεϊ ἐπικαλοῦνται στοιχεῖα δέκα ἐτῶν, σύμφωνα μὲ τὰ ὁποῖα τὸ 94% τῶν ἀποφοίτων συνέχισαν τὶς σπουδές τους στὴν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση.

 ΠΗΓΗ: alopsis.gr (ἀπὸ nooz.gr)

Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ: “Ἀναρωτιόμαστε. Ἀκούει ἄραγε κανεὶς ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα; Πῆρε τὸ μήνυμα τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης καὶ Θρησκευμάτων; Τί κρίμα νὰ πρέπει νὰ διδασκόμαστε πράγματα ποὺ γιὰ τὴν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι αὐτονόητα!”

, ,

Σχολιάστε

Η ΑΣΘΕΝΙΚΗ «ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΚΑΙ Η ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ …ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΝΕΟΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

Ἀσθενικὴ ἡ «γενιὰ τῶν ὑπολογιστῶν»
καὶ ἡ γενιὰ τῶν… ψηφιακῶν νεοχριστιανῶν

.     Τὰ παιδιὰ τῆς νέας γενιᾶς γίνονται σταδιακὰ πιὸ ἀδύναμα, λιγότερο μυώδη, πιὸ ἀνίκανα νὰ ἐκτελέσουν γυμναστικὲς ἀσκήσεις καὶ γενικότερα … σωματικὲς δραστηριότητες σὲ σχέση μὲ τὰ παιδιὰ τῶν προηγούμενων γενεῶν. Γι’ αὐτὸ φταίει κυρίως ἡ σύγχρονη online ζωὴ καὶ εἰδικότερα τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ βίντεο-παιγνίδια, οἱ ὑπολογιστὲς καὶ τὰ κινητὰ ἔχουν ἀντικαταστήσει τὶς ὑπαίθριες καὶ φυσικὲς δραστηριότητες, σύμφωνα μὲ μία νέα βρετανικὴ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα.
.     Οἱ ἐρευνητὲς ἔκαναν συγκριτικὴ μελέτη γιὰ τὸ πόσο δυνατὰ ἦταν 315 δεκάχρονα ἀγόρια τὸ 2008, σὲ σχέση μὲ μία ὁμάδα 309 παιδιῶν ἴδιας ἡλικίας πρὶν μία δεκαετία, τὸ 1998.
.    Οἱ ἐρευνητὲς διαπίστωσαν ὅτι τὰ παιδιὰ τῆς νέας γενιᾶς, ποὺ εἶναι πλέον πιὸ ἐθισμένα στὸ διαδίκτυο καὶ στὴ σύγχρονη τεχνολογία, εἶναι εἰς θέσιν νὰ κάνουν λιγότερες γυμναστικὲς ἀσκήσεις (π.χ. νὰ κρεμαστοῦν ἀπὸ «μπάρες») σὲ σχέση μὲ τὰ παιδιὰ μόλις πρὶν μία δεκαετία, καθὼς ἔχουν λιγότερη δύναμη στὰ χέρια καὶ στὸ σφίξιμο (κατὰ μέσο ὄρο μείωση 26% καὶ 7% ἀντίστοιχα).
.     Ἡ νέα μελέτη ἐγείρει νέες ἀνησυχίες γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις τῆς ἀπομακρύνσεως τῶν νέων ἀπὸ τὶς σωματικὲς δραστηριότητες στὴν ὕπαιθρο καὶ ἀναδεικνύει τὴν ἀνάγκη τὰ παιδιὰ νὰ γυμνάζονται περισσότερο. Προηγούμενες ἔρευνες ἔχουν ἐπίσης δείξει ὅτι τὰ παιδιὰ διαχρονικὰ γίνονται λιγότερο ἱκανὰ ἀπὸ φυσικὴ ἄποψη λόγῳ τῆς ὁλοένα πιὸ καθιστικῆς ζωῆς τους.
.    Οἱ ἐρευνητὲς καλοῦν νὰ δοθεῖ περισσότερη ἔμφαση στὸ μάθημα τῆς γυμναστικῆς σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα καὶ καλοῦν τὶς ἁρμόδιες δημόσιες Ἀρχὲς νὰ πάρουν περισσότερες πρωτοβουλίες γιὰ τὴν προώθηση ἀθλητικῶν καὶ ὑπαίθριων δραστηριοτήτων στὴν νεολαία.

ΠΗΓΗ: medicalnews.gr

.     ΣΧΟΛΙΟ: Παρεμπιπτόντως, στὰ ἑπόμενα χρόνια ποὺ πιθανότατα θὰ αὐξηθοῦν –σύμφωνα μὲ τὴν ἀνωτέρω μελέτη- τὰ ποσοστὰ τῶν σωματικῶς ἀδυνάμων, ἀφοῦ αὐξανομένης τῆς ἐξαρτήσεως ἀπὸ τοὺς ὑπολογιστὲς ὁλοένα θὰ συρρικνώνεται ἡ σχέση τῶν ἀνθρώπων μὲ τὴν «γύμναση», τὴν σωματικὴ ἄσκηση, ποιά λέξη «κατανοητὴ» θὰ βρεθεῖ τότε γιὰ νὰ ἀποδώσει ὅλο τὸ ἀθλητικό, ἀγωνιστικό, στρατιωτικό, γυμναστικὸ λεξιλόγιο τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ προσεύχονται ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ οἱ ΛΟΓΙΚΟΙ ἀναλυτὲς τῆς MONO–ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ νεοχριστιανικῆς ζωῆς;
.   Μᾶλλον ὅμως δὲν θὰ χρειάζεται πιὰ λεξιλόγιο. Οἱ ἄνθρωποι θὰ εἶναι τόσο καλὰ γυμνασμένοι στὴν ΔΙΑΝΟΙΑ μὲ τὴν χρήση τῶν ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ὥστε θὰ ἔχουν μεταλλαχθεῖ σὲ τέλειους ψηφιακοὺς χριστιανούς ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. Ὑπεραυτόματες λογικὲς ἐπεξεργασίες καὶ σοῦπερ «διανοητικὲς διαπορθμεύσεις» θὰ τοὺς χαρίζουν τὴν ἀπόλυτη αἰωνιότητα. 

, , , ,

Σχολιάστε