Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἠθικὲς ἀξίες

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΩΓΜΟΥ

  • Διώκεται γιὰ τὶς χριστιανικές της πεποιθήσεις.

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στό Πανεπιστήμιο τῆς Georgia τῶν ΗΠΑ μηνύει τό Πανεπιστήμιό της, πού τήν ὑποχρέωσε νά ὑποβληθεῖ σέ πρόγραμμα «ἀποκατάστασης», λόγῳ τῶν θρησκευτικῶν της πεποιθήσεων, σχετικά μέ τήν ὁμοφυλοφιλία καί τά ἄτομα πού ἐγχειρίζονται γιά νά ἀλλάξουν φύλο. Ἡ 24χρονη Jennifer Keeton, ἔχει ἤδη ἀποκτήσει μεταπτυχιακό δίπλωμα στήν παροχή συμβουλῶν (ἡ παροχή συμβουλῶν εἶναι εἰδικότητα τῆς ψυχολογίας. Ὁ σύμβουλος εἶναι πολύ διαδεδομένος στίς ΗΠΑ) στό Πανεπιστήμιο Augusta State University ἀπό τό 2009, ἀλλά οἱ ἁρμόδιοι τῆς Σχολῆς της, τῆς εἶπαν ὅτι θά ἀπορριφθεῖ ἀπό τό Πρόγραμμα, ἐάν δέν μεταβάλλει “τίς βασικές θρησκευτικές της πεποιθήσεις σχετικά μέ τήν ἀνθρώπινη φύση καί συμπεριφορά,” σύμφωνα μέ μία Ἀγωγή πού ὑπέβαλε τήν…περασμένη ἑβδομάδα.

«Ἡ Σχολή ἔχει ὑποσχεθεῖ ὅτι θά διώξει τήν δεσποινίς Keeton ἀπό τό Ἐκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ἀποφοίτησης Συμβούλων, ὄχι λόγῳ τῆς κακῆς ἀκαδημαϊκῆς της παρουσίας ἤ τῆς ἀπόδειξης ὅτι ἔχει ἐλλείψεις σέ κλινικές ἐπιδόσεις, ἀλλά ἁπλά καί μόνο ἐπειδή ἔχει ἀνακοινώσει τόσο ἐντός ὅσο καί ἐκτός τῆς αἴθουσας διδασκαλίας ὅτι ἀποδέχεται τήν χριστιανική ἠθική σέ θέματα τῆς ἀνθρώπινης σεξουαλικότητας καί τῆς ταυτότητας τοῦ φύλου “, ἀναφέρει ἡ 43σέλιδη Ἀγωγή.

Ἡ Keeton ἐνημερώθηκε ἀπό τήν διεύθυνση τῆς Σχολῆς στά τέλη Μαΐου ὅτι θά πρέπει νά κληθεῖ νά λάβει μέρος σέ ἕνα σχέδιο «ἀποκατάστασης», λόγω τῶν ‘ἀνησυχιῶν’ τῆς Σχολῆς σχετικά μέ τίς πεποιθήσεις της γιά τά θέματα πού ἀφοροῦν τούς γκέι, τίς λεσβίες καί τά ἀμφισεξουαλικά καί τρανσεξουαλικά ἄτομα, ἀνέφερε τό FOXNews.com. «Τό Πανεπιστήμιο προσδιορίζει τίς ἀπόψεις τῆς δεσποινίδος Keeton ὡς ἐνδεικτικό της ἐπαγγελματικῆς της ἀκαταλληλότητας στά πρόσωπα πού ἀνήκουν σέ αὐτές τίς ὁμάδες», ἀναφέρει ἡ Ἀγωγή. Σέ δήλωσή του στό FoxNews.com, ἐκπρόσωπος τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Augusta, ἀρνήθηκε νά σχολιάσει εἰδικά γιά τήν ἄσκηση τῆς Ἀγωγῆς, ἀλλά εἶπε ὅτι τό Πανεπιστήμιο δέν κάνει διακρίσεις στή βάση τῆς ἠθικῆς, τῶν θρησκευτικῶν, πολιτικῶν ἤ προσωπικῶν ἀπόψεων ἤ πεποιθήσεων τῶν φοιτητῶν.

Ἀναφέρθηκε ὅμως στόν «κώδικα δεοντολογίας» τῆς Ἀμερικάνικης Συμβουλευτικῆς Ἕνωσης, στόν ὁποῖον βασίζεται τό Ἐκπαιδευτικό Πρόγραμμα, τό ὁποῖο ὁρίζει τούς ρόλους καί τίς ἁρμοδιότητες τῶν ἐπαγγελματιῶν συμβούλων. “Ὁ κώδικας περιλαμβάνεται στό πρόγραμμα σπουδῶν τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προγράμματος καί ὁρίζει ὅτι οἱ ἐκπαιδευόμενοι σύμβουλοι ἔχουν τήν ἴδια εὐθύνη μέ τούς ἐπαγγελματίες συμβούλους στό νά κατανοήσουν καί νά ἀκολουθήσουν τόν κώδικα δεοντολογίας».
Ὁ κώδικας δεοντολογίας ἀπαγορεύει στούς συμβούλους νά κάνουν διακρίσεις μέ βάση μία σειρά παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης τῆς ‘ταυτότητας φύλου’ καί τοῦ ‘σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ’. “Οἱ σύμβουλοι δέν πρέπει νά κάνουν διακρίσεις εἰς βάρος τῶν πελατῶν τούς κατά τρόπο πού νά ἔχει ἀρνητικό ἀντίκτυπο σέ αὐτούς” ἀναφέρει ὁ κώδικας.
Τό «σχέδιο ἀποκατάστασης», σύμφωνα μέ τήν ἀγωγή, σημείωσε τήν “διαφωνία τῆς Keeton σέ διάφορες συζητήσεις στήν τάξη καί σέ γραπτές ἐργασίες σχετικά μέ τόν τρόπο ζωῆς τῶν γκέι καί τῶν λεσβιῶν», (‘gay and lesbian ‘lifestyle’), καθώς καί τήν πεποίθησή της ὅτι αὐτά τά «μοντέλα ζωῆς» ἀποτελοῦν περιπτώσεις σύγχυσης ταυτότητας.
Ἄν ἡ Keeton ἀποτύχει νά ὁλοκληρώσει τό «σχέδιο», στό ὁποῖο περιλαμβάνονται καί πρόσθετη προφορική καί γραπτή ἐξέταση πού θά περιγράφει τόν ἀντίκτυπο πού ἔχουν οἱ πεποιθήσεις της, θά ἀποβληθεῖ ἀπό τό Ἐκπαιδευτικό Πρόγραμμα Συμβούλων, σύμφωνα μέ τήν Ἀγωγή.

Ἡ Keeton ἔχει δηλώσει ὅτι πιστεύει ὅτι ἡ σεξουαλική συμπεριφορά εἶναι τό «ἀποτέλεσμα τῆς προσωπικῆς ἐπιλογῆς καί ὄχι μία ἀναπόφευκτη κατάληξη ἀπό προσδιοριστικές δυνάμεις», σύμφωνα μέ τήν Ἀγωγή. «Ἐπίσης, πιστεύει ὅτι ὑπάρχουν μόνο δύο φύλα, τό ἀρσενικό καί τό θηλυκό, καί ὅτι τό κάθε ἕνα ἔχει δοθεῖ στό κάθε ἄτομο κατά τήν δημιουργία του, καί δέν πιστεύει ὅτι τό φύλο εἶναι ἕνα κοινωνικό κατασκεύασμα ἤ μία ἀτομική ἐπιλογή πού ὑπόκειται σέ ἀλλαγές ἀπό τό ἄτομο πού δημιουργήθηκε ἔτσι,” λέει ἡ Ἀγωγή. “Ἐπιπλέον, ἔχει ἐκφράσει τήν ἄποψή της ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι ἕνας «τρόπος ζωῆς», καί ὄχι ἕνα «συστατικό στοιχεῖο τῆς ὕπαρξης».

Ὁ David French, ἀνώτερος σύμβουλος στή νομική ἐταιρία ‘Alliance Defense Fund’, ὁ ὁποῖος κατέθεσε τήν ἀγωγή ἐναντίον τοῦ Πανεπιστημίου, γιά λογαριασμό τῆς Keeton, δήλωσε ὅτι τό Πανεπιστήμιο δέν ἔχει τό δικαίωμα νά ὑποχρεώσει τούς πολίτες νά ἀλλάξουν τίς πεποιθήσεις τους γιά ὁποιοδήποτε θέμα. «Τό πανεπιστήμιο δήλωσε στήν Jennifer Keeton ὅτι ἄν δέν ἀλλάξει τίς πεποιθήσεις της, δέν μπορεῖ νά μείνει στό πρόγραμμα”, εἶπε στό FoxNews.com. “Δέν θά ἔχει καν τήν εὐκαιρία νά πάρει τό πτυχίο. Θά πρέπει νά διωχθεῖ». “Ἕνας φοιτητής ἔχει τό δικαίωμα νά ἐκφράζει τήν ἄποψή του μέσα καί ἔξω ἀπό τήν τάξη χωρίς φόβο ἤ λογοκρισία ἤ ἀποβολή,” εἶπε ὁ French.

Ἀρχική ΠΗΓΗ:ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ .
Ἑλληνικός τονισμός: ΡΩΜΑΙΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ (http://orthodoxia-ellhnismos.blogspot.com)

, , ,

Σχολιάστε

ΝΗΠΙΟΘΕΝ Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ

  • Σχόλιο «Χ.Β.»: Τὸ κατωτέρω δημοσίευμα ἀντικρούει τὴν μακροχρόνια καὶ μεθοδικὴ προσπάθεια φορέων, ἀρχῶν καὶ ἄλλων προοδευτικῶν δυνάμεων τοῦ ἰδεολογικοῦ σκοταδισμοῦ καὶ τοῦ ἐπικοινωνιακοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ νὰ μεταλλάξουν τὶς συνειδήσεις καὶ τὰ μυαλά μας, εἰς τρόπον ὥστε νὰ παραχθεῖ μιὰ βίαιη, ἀδυσώπητη, ἀνάλγητη καὶ ἀντικοινωνικὴ κοινωνία μὲ τόση «ἀνάπτυξη» ποὺ νὰ  φᾶν᾽ κι οἱ κότες, οἱ ὁποῖες… θὰ ἔχουν ἐπιβιώσει, μετὰ τὸν ἀνθρώπινο ἀλληλοσπαραγμό!

Τὰ μωρὰ μποροῦν νὰ ἀρχίσουν νὰ κάνουν ἠθικὲς κρίσεις καὶ νὰ ξεχωρίζουν τί εἶναι καλὸ καὶ τί εἶναι κακό, ἤδη ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν ἕξι μηνῶν, σύμφωνα μὲ νέα ἐπιστημονικὴ ἔρευνα.
Αὐτὸ μπορεῖ νὰ σημαίνει ὅτι ἴσως τὰ μωρὰ γεννιοῦνται μὲ ἔμφυτες καὶ “καλωδιωμένες” στὸν ἐγκέφαλό τους τὶς θεμελιώδεις ἠθικὲς ἀξίες.
Τὰ εὑρήματα τῆς νέας μελέτης ἀνατρέπουν τὴν κυρίαρχη μέχρι σήμερα ἀντίληψη ὅτι οἱ ἄνθρωποι ξεκινᾶνε τὴ ζωή τους ὡς μιὰ “ἄγραφη πλάκα” ἠθικῆς, ποὺ διαμορφώνεται στὴ συνέχεια ἀπὸ τὶς ἐπιρροὲς τῶν γονέων καὶ τοῦ ὑπόλοιπου περιβάλλοντος. Ἡ ἔρευνα ἔγινε ἀπὸ ἐρευνητὲς τοῦ πανεπιστημίου Γιέηλ τῶν ΗΠΑ, ὑπὸ τὸν καθηγητὴ Πὸλ Μπλούμ, σύμφωνα μὲ τοὺς “Τάιμς τοῦ Λονδίνου” καὶ τοὺς “Τάιμς τῆς Ν. Ὑόρκης”.
Σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ πειράματα, νήπια ἡλικίας ἕξι μηνῶν ἕως ἑνὸς ἔτους παρακολούθησαν ἕνα φὶλμ μὲ κινούμενα σκίτσα, ὅπου “πρωταγωνιστοῦσαν” ἁπλὰ γεωμετρικὰ σχήματα.
Μιὰ κόκκινη μπάλα μὲ μάτια προσπαθοῦσε νὰ ἀνέβει ἕνα λόφο, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ἕνα κίτρινο τετράγωνο προσπαθεῖ νὰ τὴ βοηθήσει σπρώχνοντας τὴν ἀπὸ πίσω, ἐνῷ ἀντίθετα ἕνα πράσινο τρίγωνο ἐμποδίζει τὴν μπάλα νὰ ἀνέβει καὶ τὴν ὑποχρεώνει νὰ γυρίσει πίσω.
Τὰ παιδιὰ εἶδαν ἀρκετὲς φορὲς τὴν ταινία καὶ σὲ ποσοστὸ 80%, ὅταν ἐν συνεχείᾳ κλήθηκαν νὰ ἐπιλέξουν, ἔδειξαν τὴν προτίμησή τους στὸ “καλὸ” κίτρινο τετράγωνο ποὺ βοηθοῦσε τὴν μπάλα καὶ ὄχι στὸ “κακὸ” πράσινο τρίγωνο ποὺ τὴν ἐμπόδιζε.
Σὲ ἕνα δεύτερο πείραμα, ἕνας σκύλος – παιγνίδι προσπαθεῖ νὰ ἀνοίξει ἕνα κουτί. Ἕνα ἀρκουδάκι τὸν βοηθᾶ, ἀλλὰ ἕνα ἄλλο τὸν ἐμποδίζει. Ἀφοῦ εἶδαν κι αὐτὸ τὸ σύντομο φὶλμ πολλὲς φορές, τὰ παιδάκια στὴ συντριπτικὴ πλειονότητά τους ἔδειξαν τὴν προτίμησή τους γιὰ τὸ φιλικὸ ἀρκουδάκι, ποὺ βοηθᾶ τὸ σκύλο.
Σύμφωνα μὲ τὸν Μπλούμ, τέτοιου εἴδους πειράματα ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς πεποιθήσεις διάσημων ψυχαναλυτῶν ὅπως ὁ Σίγκμουντ Φρόιντ, ποὺ πίστευαν ὅτι ὁ ἄνθρωπος γεννιέται ὡς ἕνα “ἀνήθικο ζῷο”, ἢ ψυχολόγων ὅπως ὁ Γουίλιαμ Τζέιμς, ποὺ θεωροῦσε ὅτι ἡ νοητικὴ ζωὴ τοῦ νήπιου βρισκόταν σὲ “μεγάλη σύγχυση”. “Ὑπάρχει πιὰ ἕνα αὐξανόμενο σῶμα ἐπιστημονικῶν στοιχείων ποὺ ὑποστηρίζουν τὴν ἰδέα ὅτι ἴσως ἐκ γενετῆς ὑπάρχει κάποια αἴσθηση καλοῦ καὶ κακοῦ”, τόνισε ὁ Μπλούμ.

ΠΗΓΗ:http://www.skai.gr/news/technology/article/143132/Τονήπιοξεχωρίζειτοκαλόαπότοκακό10052010/)

Σχολιάστε