Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἔξοδος

H AΡΧΑΙΟΛΟΓIΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

Ἡ ἀρχαιολογία βεβαιώνει τὴν Ἁγία Γραφή!

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ» 

.               Ἡ ἀρχαιολογία ὑπῆρξε ­πάντοτε ἀψευδὴς μάρτυρας τῆς ­ἱστορικότητος τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τόσο τῆς Παλαιᾶς, ὅ­­­­σο καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἡ σκαπά­νη της ἔφερε κατὰ καιροὺς στὸ φῶς ἁπτὰ δείγματα τῶν ἱστορικῶν γεγονότων ποὺ ἀφηγοῦνται τὰ θεόπνευστα κείμενά της, ἐνισχύοντας ἔτσι τὴν πίστη τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀποστομώνοντας τοὺς ἀμφισβητίες.
.               Ὅμως μιὰ πρόσφατη ἀνακάλυψη τῆς ἀρχαιολογίας ἦταν σχεδὸν ἀπρόβλεπτη, ἀφοῦ ἀναφέρεται σὲ γεγονὸς χρονολογούμενο σχεδὸν πρὶν ἀπὸ 3.500 χρόνια ἀπὸ σήμερα. Γεγονὸς γιὰ τὸ ὁποῖο δὲν περίμενε κανεὶς νὰ βρεθοῦν τόσο πολλὰ καὶ τόσο πειστικὰ τεκμήρια. Εἶναι γνωστὴ ἡ διήγηση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης περὶ τῆς θαυμαστῆς διαβάσεως τῆς Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης ἀπὸ τοὺς Ἰσραηλίτες ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Μωυσῆ (βλ. Ἐξόδου κεφ. ιδ´ [14]). Ὁ Μωυσῆς κατ’ ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ σήκωσε ψηλὰ τὸ ραβδί του καὶ ἅπλωσε τὸ χέρι του πάνω ἀπὸ τὴ θάλασσα, ὁπότε ἡ θάλασσα σχίσθηκε στὰ δύο καὶ ἔτσι πέρασαν οἱ Ἰσραηλίτες βαδίζοντας στὸ στεγνὸ ἔδαφος τοῦ βυθοῦ, ἐνῶ δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ ἔστεκαν ἀκίνητα τὰ ὑδάτινα τείχη! Ὅταν ὅμως ἐπεχείρησε καὶ ὁ Φαραώ, ποὺ κατεδίωκε τοὺς Ἰσραηλίτες μὲ τὰ ἅρματα καὶ τὸν στρατό του, νὰ περάσει καὶ αὐτὸς ἀπέναντι, συνεχίζοντας τὴν καταδίωξη τῶν Ἰσραηλιτῶν, ὁ Μωυσῆς ἅπλωσε καὶ πάλι τὸ χέρι του πάνω ἀπὸ τὴ θάλασσα καὶ τὰ νερὰ ἑνώθηκαν, ὁπότε σκέπασαν καὶ ἔπνιξαν τὰ ἅρματα καὶ τοὺς ἱππεῖς καὶ ὅλη τὴ δύναμη τοῦ Φαραώ, ποὺ εἶχαν ἤδη μπεῖ στὸ στεγνὸ βυθὸ καταδιώκοντας τοὺς Ἰσραηλίτες. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ μὴ σωθεῖ κανεὶς Αἰγύπτιος!…
.               Τὸ γεγονὸς λοιπὸν αὐτὸ ἐπιβεβαιώνει πανηγυρικὰ σήμερα ἡ ­ἀρχαιολογία. Σύμφωνα μὲ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ τῆς Αἰγύπτου, ὁμάδα ὑποβρύχιας ­ἀρχαιολογικῆς ἔρευνας στὸ βυθὸ τοῦ κόλπου τοῦ Σουέζ, ποὺ ἐρευνοῦσε γιὰ τὰ ­ἀπομεινάρια ναυαγίων ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ χαλκοῦ στὴν περιοχὴ τῆς Ἐρυθρᾶς ­Θαλάσσης, ἀνακάλυψε 1,5 χιλιόμετρο ἀπὸ τὴν παραλία τῆς σημερινῆς πόλεως Ρὰς Γκαρὶμπ ἕνα γιγαντιαῖο σωρὸ ἀνθρωπίνων ὀστῶν. Ὁ Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Καΐρου Ἀμπντὲλ Μωχάμεντ Γκαρέρ, ποὺ ἡγεῖται τῆς ἔρευνας, δήλωσε ὅτι συνέλεξαν ἤδη πάνω ἀπὸ 400 ­διαφορετικοὺς ἀνθρώπινους σκελετούς, τὰ ἀπομεινάρια δὺο ἁρμάτων μάχης, καθὼς καὶ ἑκατοντάδες ὅπλα καὶ κομμάτια ἀπὸ πανοπλίες, τὰ ὁποῖα βρίσκονταν σὲ μιὰ ἔκταση περίπου 200 τετραγωνικῶν μέτρων. Οἱ ἀρχαιολόγοι ὑπολογίζουν ὅτι ὅλα αὐτὰ ἀνήκουν στὸν 14ο αἰώνα π.Χ. Οἱ ἀρχὲς ἐκτιμοῦν ὅτι στὴν περιοχὴ βρίσκονται τὰ λείψανα τουλάχιστον 5.000 ἀνθρώπων, ποὺ ὑποδηλώνουν λείψανα μεγάλου τμήματος στρατοῦ ποὺ ἔχασε ἐκεῖ τὴ ζωή του. Οἱ θέσεις ὅπου βρέθηκαν ἀλλὰ καὶ τὸ ὅτι τὰ λείψανα αὐτὰ ἦταν κολλημένα σὲ μιὰ τεράστια μάζα ἀπὸ πηλὸ καὶ πέτρα, ὑποδηλώνει ὅτι θὰ μποροῦσαν νὰ ἔχουν πεθάνει ἀπὸ κατολίσθηση ἢ παλιρροϊκὸ κύμα. Τὴν ἄποψη αὐτὴ ἐνισχύει καὶ τὸ ὅτι δὲν βρέθηκαν πουθενὰ ἴχνη ἀπὸ ναυάγια πλοίων. Βέβαια θὰ χρειασθεῖ ἀρκετὸς χρόνος ἀκόμη γιὰ νὰ ὁλοκληρωθοῦν οἱ ἔρευνες.
.               Πανηγυρικότερη ὅμως ἐπιβεβαίωση τοῦ ἐπεισοδίου, ποὺ ἱστορεῖ ἡ Παλαιὰ Διαθήκη στὸ βιβλίο τῆς Ἐξόδου, δὲν μποροῦσε νὰ ὑπάρξει!…

 βλ. σχετ.: Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ. ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ-ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓ. ΓΡΑΦΗΣ

, ,

Σχολιάστε

Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ. ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ-ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓ. ΓΡΑΦΗΣ

ταν ληθιν βιβλικ ξοδος.
Α
γύπτιοι ρχαιολόγοι βρκαν λείψανα στρατο
κα λένε τι συνδέονται μ τν Μωυσ

.               Ἐξάπτει τὴν φαντασία ἡ ἀνακάλυψη ὁμάδας ἀρχαιολόγων στὴν Αἴγυπτο οἱ ὁποῖοι ἀνακάλυψαν ἀνθρώπινα ὀστᾶ, ποὺ φέρεται ὅτι ἀνήκουν στὸν μεγάλο αἰγυπτιακὸ στρατὸ ποὺ πνίγηκε στὴν Ἐρυθρὰ Θάλασσα, ὅταν ὁ Μωυσῆς ἔδωσε ἐντολὴ νὰ κλείσουν τὰ νερὰ γιὰ νὰ σώσει τὸν λαό του. Ὑπολογίζεται ὅτι ἀνήκουν στὸν 14ο αἰώνα π.Χ., καὶ βρέθηκαν στὸν βυθὸ τοῦ κόλπου τοῦ Σουέζ, 1,5 χιλιόμετρο μακριὰ ἀπὸ τὴ σύγχρονη πόλη τοῦ Ras Gharib, σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση τοῦ ὑπουργείου Ἀρχαιοτήτων τῆς Αἰγύπτου.
.               Οἱ ἀρχαιολόγοι ἀναζητοῦσαν ἀπομεινάρια ἀρχαίων πλοίων καὶ ἀντικειμένων ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν Ἐποχὴ τοῦ Λίθου καὶ τὴν Ἐποχὴ τοῦ Χαλκοῦ στὴν περιοχὴ τῆς Ἐρυθρὰς Θάλασσας, ὅταν βρέθηκαν μπροστὰ ἀπὸ μία γιγαντιαία μάζα ἀνθρωπίνων ὀστῶν.
.               Ὁ καθηγητὴς Ἀμπντὲλ Μωχάμεντ Γκάρερ, ποὺ ἡγεῖται τῆς ἔρευνας ἔκανε λόγο, σύμφωνα μὲ τὴν worldnewsdailyreport, γιὰ πάνω ἀπὸ 400 ἀνθρώπινους σκελετούς, ἑκατοντάδες ὅπλα καὶ κομμάτια πανοπλίας καθὼς καὶ ἀπομεινάρια δύο ἁρμάτων μάχης, τὰ ὁποῖα βρίσκονταν διάσπαρτα σὲ μία ἔκταση περίπου 200 τετραγωνικῶν μέτρων. Οἱ ἀρχὲς ἐκτιμοῦν ὅτι στὴν περιοχὴ βρίσκονται τὰ λείψανα περισσότερων ἀπὸ 5.000 ἀνθρώπων, γεγονὸς ποὺ ὑποδηλώνει ὅτι πρόκειται γιὰ ἕνα μεγάλο τμῆμα στρατοῦ, ποὺ ἔχασε τὴ ζωή του στὴν περιοχή.
.               Ἔτσι λοιπὸν οἱ περισσότερες ἐνδείξεις ὁδήγησαν τὸν καθηγητὴ Γκάντερ στὸ συμπέρασμα ὅτι τὰ λείψανα θὰ μποροῦσαν νὰ συνδεθοῦν μὲ τὸ περίφημο ἐπεισόδιο τῆς Βιβλικῆς Ἐξόδου.
.               Πρῶτα ἀπ’ ὅλα, οἱ στρατιῶτες φαίνεται νὰ ἔχουν πεθάνει σὲ στεγνὸ ἔδαφος, δεδομένου ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἴχνη σκαφῶν ἢ πλοίων ποὺ ἔχουν βρεθεῖ στὴν περιοχή. Οἱ θέσεις ποὺ βρέθηκαν τὰ λείψανα καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἦταν κολλημένα σὲ μία τεράστια μάζα ἀπὸ πηλὸ καὶ πέτρα, ὑποδηλώνει ὅτι θὰ μποροῦσαν νὰ ἔχουν πεθάνει ἀπὸ κατολίσθηση ἢ παλιρροϊκὸ κύμα.
.               Ὁ ἀριθμὸς τῶν πτωμάτων ὑποδηλώνει ὅτι ἕνα μεγάλο ἀρχαῖο στράτευμα ἔχασε τὴ ζωή του στὴν περιοχὴ καὶ ὁ δραματικὸς τρόπος, μὲ τὸν ὁποῖο πέθαναν, φαίνεται νὰ πιβεβαιώνει τ βιβλικ κδοχ το περάσματος τς ρυθρς Θαλάσσης, ὅταν ἑνώθηκαν τὰ νερὰ ποὺ ἄνοιξε ὁ Μωυσῆς γιὰ νὰ περάσει ὁ λαός του μὲ ἀποτέλεσμα ὁ στρατὸς τοῦ Φαραὼ τῆς Αἰγύπτου νὰ βρεῖ τραγικὸ θάνατο.
.               Αὐτὸ τὸ νέο εὕρημα ἀποδεικνύει ὅτι ὑπῆρξε πράγματι αἰγυπτιακὸς στρατὸς μεγάλου μεγέθους ποὺ ἔχασε τὴ ζωή του στὰ νερὰ τῆς Ἐρυθρὰς Θάλασσας, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς βασιλείας τοῦ βασιλιᾶ Akhenaten.
.               Ατ κπληκτικ νακάλυψη φέρεται ν ποτελε διαμφισβήτητη πιστημονικ πόδειξη, τι να π τ πι διάσημα πεισόδια τς Παλαις Διαθήκης εναι πραγματικ κα βασίζεται σ στορικ γεγονός. Φέρνει μία νέα προοπτικὴ μίας ἱστορίας ποὺ πολλοὶ ἱστορικοὶ ἐξετάζουν ἐπὶ πολλὰ χρόνια ὡς ἔργο τῆς φαντασίας καὶ ὑποδηλώνει ὅτι καὶ ἄλλα θέματα, ὅπως οἱ «πληγὲς τῆς Αἰγύπτου» θὰ μποροῦσαν νὰ ἔχουν πράγματι ἱστορικὴ βάση.
.               Ὁ καθηγητὴς Γκάντερ συνεχίζει τὴν προσπάθεια ἀνάσυρσης ὅλων τῶν λειψάνων καὶ ἀντικειμένων ἀπὸ τὸν βυθὸ τῆς θάλασσας, ποὺ ὅπως ἀποδεικνύεται εἶναι μία ἀπὸ τὶς πλουσιότερες ἀρχαιολογικὲς ὑποβρύχιες τοποθεσίες ποὺ ἔχουν ἀνακαλυφθεῖ ποτέ.

ΠΗΓΕΣ: zougla.gr, iefimerida, madata.gr

, , ,

Σχολιάστε