Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΕΛΟΣ [Μαγνητοσκόπημα]

Σχολιάστε

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΓΚΑΤΟΥ (ἀνακριβεῖς ἀπαντήσεις σέ ἀποδεδειγμένες τοποθετήσεις)

Μιά ἱστορία ἀληθινῆς παραπληροφόρησης

ἀνακριβεῖς ἀπαντήσεις σέ ἀποδεδειγμένες τοποθετήσεις

Πρωτοπρ.  Ἰωάννης Φωτόπουλος

.             Στά πλαίσια τῆς ἐκδηλώσεως πού ὀργάνωσε ὁ θεολογικός Σύνδεσμος ΚΑΙΡΟΣ  στή Στοά τοῦ Βιβλίου στίς 3 Ἀπριλίου 2017 μέ γενικό θέμα «Ὁ διάλογος καί ἡ κριτική γιά τό νέο πρόγραμμα στά θρησκευτικά» μίλησε ὁ σχολικός σύμβουλος Ἄγγελος Βαλλανιάτος μέ θέμα «Ἡ παραπληροφόρηση ὡς ἐργαλεῖο ἐκφοβισμοῦ».  Πρίν ἀναφερθοῦμε στό περιεχόμενο τῆς εἰσηγήσεως τοῦ κ. Βαλλιανάτου καλό εἶναι νά γνωρίζουμε ὅτι παραπληροφόρηση εἶναι «ἡ σκόπιμα κακή πληροφόρηση, πού χαρακτηρίζεται ἀπό τή μετάδοση ἀνακριβῶν, μονόπλευρα διογκωμένων ἤ ἐπινοημένων (ψευδῶν) πληροφοριῶν ἤ καί τήν ἀπόκρυψη ἄλλων»(Μπαμπινιώτης).
.             Ὁ κ. Βαλλιανάτος μίλησε γιά «μιά ἱστορία παραπληροφόρησης».  Ἀναφέρθηκε σέ διάφορα δημοσιεύματα στόν ἔντυπο καί ἠλεκτρονικό Τύπο πού ἀφοροῦσαν τήν προσωπική του ἐμπλοκή κατά τήν κατάρτιση τοῦ νέου παλαιοτέρου καί ἀναθεωρημένου προγράμματος διδασκαλίας τῶν Θρησκευτικῶν. Μέ ἔντονο καί δραματικό τρόπο παρουσίασε μέ τή βοήθεια διαφανειῶν τόν ἑαυτό του ὡς ἀδικούμενο καί συκοφαντούμενο.  Ἄν καί πολλά ἀπό τά δημοσιεύματα εἶναι γραμμένα μέ ἀκραῖο τρόπο πουθενά σ᾽ αὐτά δέν μπόρεσα νά διακρίνω «μετάδοση ἀνακριβῶν, μονόπλευρα διογκωμένων ἤ ἐπινοημένων (ψευδῶν ) πληροφοριῶν».
.                 Νομίζω, ἄν δέν ἀδικῶ  τόν κ. Βαλλιανάτο, ὅτι προσπάθησε νά ἐπικεντρώσει τό ἐνδιαφέρον τοῦ ἀκροατηρίου του στήν φανταστική του κατασυκοφάντηση χωρίς νά ἀπαντᾶ στήν οὐσία τῆς κριτικῆς πού ἀσκεῖται στά νέα προγράμματα. Πολύ δύσκολα  στήν εἰσήγησή του κατάφερε νά θίξει κάποιες ἄνευ αξίας …παρωνυχίδες, ἐνῷ κατέφυγε σέ κάποιες ἀναληθεῖς τοποθετήσεις μέ τίς ὁποῖες ἔδωσε ἐσφαλμένες ἐντυπώσεις   στούς ἀκροατές τους. Ἀλλά, ὅπως εἶπε ὁ κ. Βαλλιανάτος, «ἄς βάλουμε τά πράγματα στή θέση τους».
.             Ἐκεῖνο πού ἐνοχλεῖ περισσότερο τόν κ. Βαλλιανάτο εἶναι ἡ ἔρευνα πού ἔκανε ἡ ΠΕΘ σχετικά μέ τό πρόγραμμα σπουδῶν γιά τά Θρησκευτικά καί προπάντων  ἡ ὅλη ἐργασία τῆς θεολόγου καί ὑπευθύνου τοῦ γραφείου αἱρέσεων τῆς ΠΕΘ κ. Βασσάλου σχετικά μέ τήν ὀργάνωση Arigatou. Σέ ἡμερίδα πού ὀργάνωσε ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν  μέ ἁπλά λόγια ἡ κ. Βασσάλου ἀπέδειξε, μετά ἀπό λεπτομερῆ ἔρευνα, ὅτι τό νέο ἑλληνικό πρόγραμμα γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι ἐπί τῆς οὐσίας ἀντιγραφή τοῦ Προγράμματος τοῦ Παγκοσμίου Δικτύου Θρησκειῶν γιά Παιδιά (GNRC) πού ἔχει ἐκπονήσει ἡ νεοβουδδιστική ὀργάνωση Arigatou.  Τό πρόγραμμα αὐτό ὀνομάζεται Learning to live together (LTLT).  Καί ἀσφαλῶς μέ τό πρόγραμμα αὐτό δημιουργεῖται φοβερή σύγχυση στούς ἕλληνες μαθητές ὡς πρός τήν ὀρθόδοξη ταυτότητά τους.
.             Ἐπειδή ὡς ΕΣΤΙΑ  ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  εἴχαμε τήν τιμή νά συνεργαστοῦμε μέ τήν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων σέ κοινή ἡμιημερίδα καί νά ἀκούσουμε τήν εἰσήγηση τῆς κ. Ἑλένης Βασσάλου μέ θέμα «Το Πρόγραμμα του “Παγκοσμίου Δικτύου Θρησκειών για Παιδιά” (GNRC ) της ARIGATOU ως πρότυπο των ελληνικών Προγραμμάτων Σπουδών για τα Θρησκευτικά»  θά θέλαμε νά ἐκφράσουμε τίς σκέψεις μας πάνω στά λεχθέντα ὑπό τοῦ κ. Βαλλιανάτου.
.             Ἄς δοῦμε λοιπόν λίγο πιό ἀναλυτικά τί ἰσχυρίστηκε ἡ κ. Ἑλ. Βασσάλου καί τί ἀπάντησε ὁ κ. Βαλλιανάτος.

α) Ἡ Arigatou εἶναι νεο-βουδιστική ὀργάνωση

.             Αὐτό ἰσχυρίστηκε ἡ κ. Βασσάλου καί ὁ κ. Βαλλιανάτος ἀπάντησε:  « Ἡ Arigatou εἶναι μή κυβερνητικός μή κερδοσκοπικός ὀργανισμός πού καλεῖ τούς ἀνθρώπους κάθε θρησκείας νά συνεργαστοῦν γιά νά ἀντιμετωπίσουν τά προβλήματα τῆς φτώχειας, τῆς πείνας….. δέν εἶναι θρησκεία, δέν εἶναι βουδιστικό ἤ νεοβουδιστικό (δική μου ὑπογράμμιση)…φτιάχνει παιδαγωγικό μοντέλο».
.             Δυστυχῶς γιά τόν κ. Βαλλιανάτο στό προπαγανδιστικό φυλλάδιο Shining ever brighter τῆς ὀργανώσεως στή σελίδα 14 διαβάζουμε ὅτι ἱδρυτής τῆς Arigatou εἶναι ὁ Τakeyasou Μiyamoto «ἀρχηγός τῆς ἰαπωνικῆς βουδδιστικῆς ὀργανώσεως Μyochikai», ὁ ὁποῖος γράφει ὅτι ἡ ἱδρύτριά της Mitsu Miyamoto «ἔκανε μεγάλες προσπάθειες γιά νά διαδώσει τή διδασκαλία τοῦ Βουδδισμοῦ γιά νά χτίσει ἕνα κόσμο ὅπου ὅλοι οἱ ἄνθρωποι θά μποροῦν νά ζοῦν μιά εὐτυχισμένη ζωή βασισμένη στίς ἀρχές τῆς εἰρήνης, τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἰσότητας»[i].  Ὁ ἴδιος ὁ Takeyasu Miyamoto γράφει ὅτι «μέχρι σήμερα καταβάλλω κάθε προσπάθεια γιά νά ὑποστηρίζω τήν ἀλήθεια τῶν διδαχῶν» τῆς Mitsy Miyamoto καί τοῦ ἀποβιώσαντος συζύγου της. Τέλος ὁ Keishi Miyamoto, στέλεχος τῆς Arigatou  διηγεῖται ἕνα μύθο πού χρησιμοποιοῦσε ὁ Βούδας στά κηρύγματά του γιά νά πεῖ στή συνέχεια ὅτι «αὐτή ἡ ἱστορία ἀποκαλύπτει σέ μᾶς τό πνεῦμα τοῦ βουδδισμοῦ».
.             Πέραν τούτου, ἀποδεδειγμένα, στά συμβούλια τῆς Arigatou συμμετέχουν ἄλλες 14(!) βουδιστικές ἰνδουϊστικές καί πνευματιστικές ὀργανώσεις. Γι΄ αὐτές οὔτε λόγος ἀπό τόν κ. Βαλλιανάτο. Δεδομένου λοιπόν τοῦ βουδιστικοῦ-παραθρησκευτικοῦ χαρακτήρα τῆς Arigatou, ἡ «ἐκπαιδευτική» δράση της δέν πρέπει νά μᾶς ἐξαπατᾶ. Λίγη γνώση τῶν μεθόδων τῶν ἀποκρυφιστικῶν ὀργανώσεων φανερώνει ὅτι αὐτές χρησιμοποιοῦν πολλά προσωπεῖα. Ἐμφανίζονται ὡς ὁμάδες πού ἀσχολοῦνται μέ τήν παγκόσμια εἰρήνη, τήν οἰκολογία, τή θεραπευτική, τή γυμναστική, τήν ψυχολογία, τή διατροφή, τήν ἐκπαίδευση στελεχῶν κλπ, κλπ. Ἐτσι εἰσχωροῦν στήν κοινωνία καί πολλαπλασιάζουν τούς ὀπαδούς τους ἐξυπηρετώντας καί ἄλλους σκοπούς, ὅπως ἐδῶ τήν ἀλλοίωση τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ φρονήματος[ii].
.            Εἶπε ἀκόμη ἡ κ. Βασσάλου ὅτι

β) Τό νέο ἑλληνικό πρόγραμμα ἀντιγράφει τό πρόγραμμα Learning to live together ( LTLT) τῆς ὀργανώσεως Arigatou.

.             Ὁ κ. Βαλλιανάτος ἰσχυρίστηκε ὅτι δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει ἀντιγραφή διότι τό ἑλληνικό πρόγραμμα εἶναι πρόγραμμα σπουδῶν, ἐνῷ τό LTLT εἶναι μιά μέθοδος. Μάλιστα, ἀλλά τί μέθοδος; Μέθοδος διαθρησκειακῆς ἐκπαιδεύσεως.  Βέβαια ὁ κ. Βαλλιανάτος «ἔπαιξε» μέ τίς λέξεις.  Μίλησε γιά κακή μετάφραση ἀπό τά ἀγγλικά. Τό συμβούλιο τῆς Arigatou στό ὁποῖο συμμετέχει ὀνομάζεται Interfaith council on Ethics Education δηλ. Διαθρησκειακό Συμβούλιο γιά τήν ἠθική ἐκπαίδευση, ἐνῷ, λέει ὁ κ. Βαλλιανάτος, ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων τό μετέφρασε ὡς Συμβούλιο γιά τή Διαθρησκειακή Ἐκπαίδευση!  Σέ λόγια νά βρισκόμαστε. Ἕνα διαθρησκειακό Συμβούλιο μέ τά κείμενα, τά συνέδρια τίς ἀνακοινώσεις του τί θά παραγάγει; ὄχι βέβαια ὀρθόδοξη ἤ  ἰσλαμική ἤ ἄλλη ἐκπαίδευση ἀλλά διαθρησκειακή ἠθική ἐκπαίδευση. Ἐξ ἄλλου  ὁ Keishi Miyamoto δηλώνει ὅτι ἡ Arigatou συνεχίζει νά ἀγωνίζεται γιά τήν ὑπέρβαση τῶν ἐθνικῶν καί θρησκευτικῶν ὁρίων.
.             Τό Διαθρησκειακό συμβούλιο λοιπόν ἐκπόνησε τό πρόγραμμα Learning to live together πού στοχεύει  νά περάσει στά σχολεῖα μας ἡ διαθρησκειακή ἐκπαίδευση. Μέ ἁπλᾶ λόγια στοχεύει τάχα νά ἐνημερώσει τά παιδιά, στήν οὐσία νά τά κάνει νά χάσουν τήν ἔστω καί ἀμυδρή ὀρθόδοξη ταυτότητά τους καί νά τά ὁδηγήσει σέ «ἀναζήτηση» μέσα στόν ζόφο τῶν ποικίλων θρησκευμάτων, αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας.  Νά τό πῶ κάπως ἀλλιῶς. Τό LTLT ἐπιδιώκει μιά ὤσμωση, μιά διαπερατότητα μέ τό ὀρθόδοξο μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ἕνα συμφυρμό Ὀρθοδοξίας καί παραθρησκείας. Ὅτι αὐτός εἶναι ὁ στόχος τοῦ προγράμματος φαίνεται ἀπό τήν ἀνάρτηση πού ἔκανε ἕνα blog τῆς Arigatou στό διαδίκτυο γιά τό Σεμινάριο πού ὀργάνωσε τό  LTLT στό διορθόδοξο Κέντρο τῆς Μονῆς Πεντέλης τόν Σεπτέμβριο 2013: «Τό Σεπτέμβριο ὀργανώσαμε στήν Ἀθήνα τό πρῶτο Ἐργαστήριο Βασικῆς Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Προγράμματος LTLT. Ὁ κύριος σκοπός τοῦ Ἐργαστηρίου ἦταν νά εἰσάγουμε τό πρόγραμμα στά σχολεῖα μέσῳ τῆς ἐπιμορφώσεως τῶν διδασκόντων τῆς πρωτοβάθμιας καί δευτεροβάθμιας ἐκπαιδεύσεως καί νά ἐφαρμοσθεῖ σάν μέρος τῶν μαθημάτων τῶν Θρησκευτικῶν, τῆς Πολιτικῆς ἀγωγῆς καί τῆς Φυσικῆς καί τῶν γενικῶν μαθημάτων στά διαφορετικά τους ἐκπαιδευτικά περιβάλλοντα»[iii].
.             Αὐτό ἀκριβῶς κάνει καί τό ἑλληνικό πρόγραμμα πού συνέταξε ὁ κ. Βαλλιανάτος.  Ἀντιγράφει μέσα στό ἑλληνικό πρόγραμμα ἀκριβῶς τήν οὐσία τοῦ προγράμματος Learning to live together.  Ἀντιγράφει ὄχι μόνο τίς μεθόδους καί τίς τεχνικές ἀλλά καί τό περιεχόμενο. Ἔτσι λοιπόν, εἶπε ἡ κ. Ἑ. Βασσάλου

γ)  συνεξετάζονται ὁ Χριστός, ἡ περί Αὐτοῦ ὀρθόδοξος διδασκαλία, ἡ ὀρθόδοξη λατρεία κλπ. μαζί μέ τούς ἀρχηγούς τῶν θρησκειῶν, τά ἔθιμα, τίς γιορτές καί τά σύμβολά τους.

.             Παρά τίς διαψεύσεις τοῦ κ. Βαλλιανάτου τόσο στίς σελίδες τοῦ ἑλληνικοῦ ὅσο καί στίς σελίδες τοῦ LTLT  πού παραπέμπει ἡ κ. Βασσάλου συνεξετάζεται ὁ Χριστός μέ τούς ἀρχηγούς τῶν ψευδοθρησκειῶν.
.             Ὄντως στή σελ. 113 τοῦ LTLT παρατίθεται ἐρωτηματολόγιο σχετικά μέ τίς θρησκεῖες. Ὅλα ἀνάκατα!  Ἰδού ὁρισμένες ἐρωτήσεις

 1. Who was Mohammed?   Ποιός ἦταν ὁ Μωάμεθ;

 2. Who was Buddha?  Ποιός ἦταν ὁ  Βούδδας;

 3. What does the word ‘Christ’ mean?Τί σημαίνει ἡ λέξη Χριστός;

 4. Who was Jesus?  Ποιός ἦταν ὁ Ἰησοῦς;

 5. What is reincarnation?  Τί εἶναι ἡ μετενσάρκωση;

 6. How many disciples did Jesus have?  Πόσους μαθητές εἶχε ὁ Ἰησοῦς;

 7.  When was the Prophet Mohammed born?  Πότε γεννήθηκε ὁ Προφήτης Μωάμεθ;What are the Vedas?  Τί εἶναι οἱ  Βέδες;

 1. What is the Muslim holy book called?Ποιό εἶναι τό ἱερό βιβλίο τοῦ μουσουλμάνου;

 2. What is the name of the place where Jewish people pray? Πῶς ὀνομάζεται ὁ τόπος πού προσεύχονται οἱ Ἰουδαῖοι;

 3. What is a guru?  Τί εἶναι ἕνας γκουρού;

 4. What language did Jesus speak?  Ποιά γλώσσα μιλοῦσε ὁ Ἰησοῦς;

 5. What is meditation?  Τί εἶναι ὁ διαλογισμός;

 6. What is Hanukkah and how is it practice.  Τί εἶναι ἡ Χανούκκα καί πῶς τελεῖται;

 7. Who is Shiva in Hinduism?  Ποιός εἶναι ὁ Σίβα στόν Ἰνδουϊσμό;

.             Ἀντίστοιχα στό ἑλληνικό πρόγραμμα σπουδῶν μετά ἀπό κάποιες παραβολές τοῦ Χριστοῦ στίς σελίδες 68-69 διαβάζουμε, «Αποφθέγματα διδασκάλων από τις θρησκείες του κόσμου:
Βούδας: «Λοιπόν, σ’ εσάς απευθύνομαι, μοναχοί μου: η φθορά είναι ο νόμος των πραγμάτων. Μην εγκαταλείπετε τον άοκνο αγώνα σας»
Λάο Τσε: «Μην προτιμάς τους σπουδαίους και ο λαός δεν θα μαλώνει. Μην εκτιμάς τα πολύτιμα αντικείμενα και ο λαός δεν θα κλέβει. Μην έχεις πόθους άπληστους και η καρδιά του λαού δεν θα συγχύζεται»
Μωάμεθ: «Ω λαοί, ακούστε τους λόγους μου και εντυπώστε τους μέσα σας… Σας αφήνω έναν νόμο που θα σας διαφυλάξει για πάντα από το λάθος με την προϋπόθεση ότι θα τον τηρείτε με πιστότητα. Έναν νόμο σαφή και ωφέλιμο, το βιβλίο του Θεού και το παράδειγμα του προφήτη του.
.             Καλοῦνται ἐπίσης οἱ μαθητές ἤδη ἀπό τήν Τρίτη Δημοτικοῦ νά κάνουν διαλογισμό καί νά ἐξοικειωθοῦν μέ σύμβολα θρησκειῶν.
.             Ἄν καί ὁ κ. Βαλλιανάτος τό διαψεύδει, στό πρόγραμμα LTLT  σελ. 30 διαβάζουμε: Διαλογισμός – ο διαλογισμός μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να ηρεμήσουν, βελτιώνει την αυτοσυγκέντρωσή τους, και καλλιεργεί την σωματική και διανοητική τους εὐεξία.
Καί στόν Ὁδηγό Ἐκπαιδευτικοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ προγράμματος σ. 158 διαβάζουμε: «Μουσική και διαλογισμός (Ακούν μουσική με κλειστά μάτια. Στοχάζονται. Ανακοινώνουν και συζητούν)».
.             Προλαβαίνοντας βέβαια  κάποιες, ἔστω ἐνδόμυχες ἀντιδράσεις, ἀπό τό ἀκροατήριο, εἶπε καί ἕνα… ἀστεῖο : «Δέν ὑπάρχει στό πρόγραμμα σπουδῶν διαλογισμός μέ θρησκευτική χροιά»!  Λές καί ὑπάρχει ἄλλου εἴδους διαλογισμός!  Ὁ διαλογισμός πραγματώνεται πάντοτε μέ συγκεκριμένο τρόπο μέ ἄμεσο στόχο τή χαλάρωση τῆς συνειδήσεως καί  ἀπώτερο στόχο τήν ἀπώλεια τῆς εἰς Χριστόν πίστεως.
Τό LTLT σ. 106 προβλέπει τήν κατασκευή Μάνταλα, δηλ. βουδδιστικῶν καί ἰνδουϊστικῶν συμβόλων, ἐνῷ στό ἑλληνικό πρόγραμμα (σ. 38-39) διαβάζουμε:
«Οι μαθητές συλλέγουν σύμβολα από άλλες θρησκείες:
ο τροχός της ζωής, Μάνταλα (Ινδουισμός), γιν και γιανγκ
(Ταοϊσμός) κ.ά. Κάθε μαθητής επιλέγει ένα και το χρωματίζει»
.             Ὅλα ὅσα ἀναφέραμε ἀποτελοῦν μικρό μόνο μέρος ἀπό τό ὑλικό τῆς ἔρευνας πού ἔκανε ἡ νέα Δεββώρα, ἡ κ. Βασσάλου. Καί οἱ ἕξι Θεολόγοι τοῦ Θεολογικοῦ Συνδέσμου ΚΑΙΡΟΣ μέ τίτλους βαρύγδουπους πού μαζεύτηκαν στή Στοά Βιβλίου νά ἀπαντήσουν στήν εἰς βάθος, νηφάλια κριτική της, ἀσχολήθηκαν τελικά  μέ ἀσήμαντα ζητήματα. Στήν οὐσία φιμώθηκαν.
.             Ὁ κ. Ἄγγελος Βαλλιανάτος, ἀμήχανος, προσπάθησε νά ἀμυνθεῖ ἀπειλώντας μέ ἀγωγές καί μηνύσεις – κλασσική μέθοδος ὅσων θέλουν νά φιμώσουν τούς ἀντιπάλους τους- καί παρουσιάζοντας τούς ἀσκήσαντες κριτική, προπάντων τήν κ. Βασσάλου, ὡς ἀνθρώπους τερατόμορφους.  Εἶπε ὅτι ὅσα ἐγράφησαν «προσβάλλουν τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, χρησιμοποιοῦν ρητορική μίσους, σπιλώνουν ἀνθρώπους, φοβίζουν γονεῖς, φανατίζουν» κλπ.
.              Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὁ κ. Βαλλιανάτος μέ τίς ἀναληθεῖς διαβεβαιώσεις του, μέ τήν ἀπόκρυψη πληροφοριῶν, τήν ἀποσιώπηση καί τή σοφιστική μεταποίηση ἀποδεδειγμένων γεγονότων παρήγαγε γιά τούς ἀκροατές του μιά ἀληθινή ἱστορία παραπληροφορήσεως σχετικά μέ τήν ὀργάνωση Arigatou καί τό νέο πρόγραμμα διδασκαλίας τῶν θρησκευτικῶν.
.             Τελειώνοντας τήν παρέμβασή μας ὡς ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ θά θέλαμε νά ποῦμε τά ἀκόλουθα: Ἐπειδή ὑπάρχει συνοδική ἀπόφαση, Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, πού χαρακτηρίζει τήν ὀργάνωση Arigatou «ἀσυμβίβαστη μέ τήν ὀρθόδοξη πίστη» (Ἐγκύκλιο σημείωμα τῆς 27ης Ὀκτωβρίου 2016) νομίζουμε ὅτι θά ἦταν πολύ καλό γιά τόν ἴδιο τόν κ. Ἄγγελο Βαλλιανάτο νά διακόψει τούς δεσμούς του μέ τήν ὀργάνωση αὐτή. Θά ἦταν εὐχῆς ἔργον νά ἀξιοποιήσει τά ἀναμφισβήτητα ταλέντα του προσφέροντάς τα ἀκέραια στή διακονία τῶν Ἑλλήνων ὀρθοδόξων μαθητῶν, οἱ ὁποῖοι μέσα στόν ὀρυμαγδό πού ἔχει ξεσηκώσει ἡ Νέα Ἐποχή μέ τόν πανσεξουαλισμό, τήν κατάρριψη κάθε ἀξίας καί τήν ἀμφισβήτηση τῶν πάντων,  ἤδη βρίσκονται σέ σύγχυση ὅσον ἀφορᾶ στήν ταυτότητά τους ἐν συνόλῳ.
.              Τά παιδάκια μας δέν χρειάζονται «θρησκευτικό γραμματισμό». Ἔχουν μόνο ἀνάγκη ἀπό λόγο παρακλήσεως, λόγο αὐθεντικό καί σωτήριο γιά τόν γλυκύτατο Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό πού εἶναι ἡ Ἀλήθεια, ἡ Ἀνάστασις καί ἡ Ζωή.

Γιά τήν ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Πρωτοπρ.  Ἰωάννης Φωτόπουλος
ἱδρυτικό μέλος τῆς Ε.Π.Μ.

[i] Μέ πολλή… μετριοφροσύνη ἡ γκουρού διεκήρυττε : «Εἶμαι μόνο ἕνα ἀνθρώπινο πλάσμα, μιά γυναῖκα, ἀλλά ἀποφασίζω νά γίνω ἡ βάση καί ἡ ραχοκοκκαλιά ὅλου τοῦ κόσμου»!

[ii] Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ ἀειμνήστου διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἡμῶν τῶν ἰδίων πατρός Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, ὁ ὁποῖος ἄνοιξε λαμπρό δρόμο στήν Ἀπολογητική μας κατά τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων.

[iii] Workshop on the Learning to Live Together Programme in Athens-September 2013   : In September we organised in Athens the first Basic Training Workshop on the Learning to Live Together Programme.  The main goal of this workshop was to introduce the program in schools through the training of teachers of primary, secondary and gymnasium levels to be implemented as part of religious, physical, civic and general education courses in their different educational settings.

 

 

,

Σχολιάστε

«ΑΠΑΤΗΛΟ ΜΕΣΟ ὡς ὑπαρξιακό-λατρευτικὸ σύστημα ἡ Yoga, μὲ τὸ ὁποῖο ἐπιχειρεῖται ἡ μεταβολὴ τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως τῶν χριστιανῶν» (Πορίσματα ἡμερίδας)


Πορίσματα ἡμερίδας μὲ θέμα:
«Yoga; Εὐχαριστῶ δὲν θὰ πάρω»!
πού διοργανώθηκε ἀπὸ τὴν ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱ. Μ. Κηφισίας Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ
μετὰ τοῦ ἀντιαιρετικοῦ  της Γραφείου
στὶς 14 Νοεμβρίου 2015 στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Πεύκης.

.1.       Ἡ Γιόγκα δέν εἶναι ἁπλή γυμναστική, ἤ μέθοδος χαλαρώσεως, δέν εἶναι ἐπιστήμη, δέν εἶναι ἡ φωτεινή πλευρά τῆς ζωῆς, δὲν εἶναι τρόπος ἀποβολῆς τοῦ ἄγχους, δὲν εἶναι μέθοδος σωματικῆς εὐεξίας.
.               Ἡ γιόγκα εἶναι ἕνα ὑπαρξιακὸ σύστημα, ποὺ βασίζεται στὴ φιλοσοφία τῆς Ἀνατολικῆς πνευματικότητας, συμπλέκεται  μὲ τὸν Δυτικὸ ἀποκρυφισμὸ, τήν μαγεία, τήν ἀστρολογία,  καὶ σήμερα μὲ τὸ σύνδρομο τῆς Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου. Ὁ διαλογισμός, εἶναι μία διαδικασία σταδιακῆς αὐτο-ύπνωσης μέσῳ τῆς φαντασίας. Θεμελιώνεται στόν ἀπόλυτο μονισμό καί στήν ὁλιστική θεώρηση τοῦ κόσμου.Ὑπάρχει τεράστια διαφορά ἀπό τήν χριστιανική προσευχή. Ἐκεῖνο πού σέ φέρνει στά κέντρα τῆς γιόγκα εἶναι ἡ ἀνάπτυξη της συνειδητότητάς σου, δηλ. ἡ προσπάθεια αὐτοεξελίξεως μέ ἀπώτερο στόχο τήν ἀπορρόφηση στήν ἀπρόσωπη «ἀνεκδήλωτη θεότητα». Πρόκειται γιά ἐκμηδένιση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Ὁ διαλογιζόμενος ἐπιδιώκει ταύτιση μέ τόν θεό τῆς ἰνδουϊστικῆς πίστεως. Ὁ προσευχόμενος ἀποζητᾶ τήν ἐν Χριστῷ κοινωνία μέ τόν Θεό πού δέν εἶναι ἀπορρόφηση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ἀλλά  ἀνύψωσή του στήν δόξα τοῦ Θεοῦ, χωρίς καμμία σύγχυση.
.               Ἡ γιόγκα εἶναι ἐπίσης λατρευτικὴ πρακτικὴ – μὲ σκοπὸ τὴν ἕνωση τοῦ ἀσκούμενου μὲ τοὺς ἰνδικοὺς θεούς. Ἡ λέξη Yoga προέρχεται ἀπὸ τὴ λέξη “yug”, ὅπου στὰ σανσκριτικὰ σημαίνει “ζεύξη – ἕνωση” τοῦ ἄτμαν – ψυχῆς μὲ τὴν θεϊκὴ ἄμορφη ὕπαρξη Βράχμαν. Ἑπομένως, ὁ κύριος σκοπὸς τῆς Γιόγκα εἶναι καθαρὰ θρησκευτικός, νὰ ὁδηγήσει τὸν γιόγκι στή λύτρωση ἀπό τήν σαμσάρα (διαδικασία μετενσαρκώσεων) πού εἶναι ἀπολύτως μή χριστιανική.
.               Ἡ γιόγκα δέν εἶναι τέχνη ζωῆς ἀλλά εἶναι τέχνη θανάτου. Ἀναπτύχθηκε, ὅπως ἀποκαλύπτουν γιόγκι ἀπό τήν Ἰνδία, ὡς μία τεχνική, γιά νά πεθαίνουν ἀνώδυνα οἱ ἡλικιωμένοι.

2.        Γιά τήν γιόγκα ὁ Θεός δέν εἶναι πρόσωπο, ἀλλά εἶναι μία ἀπρόσωπη συμπαντική ὑπερσυνειδητότητα, εἶναι μία ἐνέργεια.
.               Ἡ ψυχή, τό ἄτμαν, θά πρέπει νά σβήσει ὅπως μία σταγόνα στόν ὠκεανό τοῦ Μπράχμαν, τῆς παγκόσμιας ὑπερσυνειδητότητας, αὐτῆς τῆς ἐνέργειας πού, μιλώντας τή γλῶσσα, ἄς ποῦμε, τήν Δυτική, θά τήν ὀνομάζαμε «θεό».
.               Στή Γιόγκα ταυτίζουν τὸν Χριστὸ μὲ τὸν Ράμα καὶ τὸν Κρίσνα ἢ μὲ τὴν «παγκόσμια συνειδητότητα», ποὺ σύμφωνα μὲ τὸν Ἰνδουϊσμὸ ὑπάρχει μέσα στὰ ζῶα καὶ τὰ φυτά. Ταυτίζουν τὸν διαλογισμὸ μὲ τὴν Ὀρθόδοξη προσευχή, τὴ χορτοφαγικὴ διατροφὴ μὲ τὴν Ὀρθόδοξη νηστεία, τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν Θεό, τὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ στὴν Καινὴ Διαθήκη μὲ τὶς δοξασίες τῆς Γκιτᾶ κ.ἄ. βιβλίων, ὥστε νά προκαλοῦν σύγχυση μέχρι καί ἄρνηση τῆς μοναδικότητας τοῦ Θεανθρώπου καὶ Σωτήρα τοῦ κόσμου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ὁποίου ὁ Σταυρός καί ἡ Ἀνάσταση εἶναι ἀκατανόητα. Ὁπότε ὁ ἀσκούμενος στὴ γιόγκα μένει ἀθωράκιστος ἔναντι τῆς δαιμονικῆς δράσεως.

3.           Ὁ ἀσκούμενος μέ συνέπεια γιά μεγάλο διάστημα στή γιόγκα φθάνει σέ βαθμό νά μήν ἀντιλαμβάνεται χρῶμα,  ὀσμή, ἦχο, ἁφή, οὔτε τὸν ἑαυτό του, οὔτε κανέναν ἄλλο. Τὸ πνεῦμα του «ἐλευθερώνεται» -σύμφωνα μὲ τὴν ἔκφραση τῶν μυημένων – ἀπὸ τὴ μνήμη καὶ τὴ λήθη. Αὐτή ἡ ἀπώλεια συνειδήσεως θεωρεῖται ἐπίγνωση, φωτισμός!
.               Δημοσιεύματα ἀναφέρουν σοβαρὰ ὀρθοπεδικὰ καὶ ψυχιατρικὰ προβλήματα. Ὀρθοπεδικά, λόγῳ τῶν ἐντελῶς ἀφύσικων γιὰ τὸ ἀνθρώπινο σῶμα στάσεων τῆς Γιόγκα. Ψυχιατρικά, ἐξαιτίας τῆς ἀσυναρτησίας τῶν ἐπικλήσεων διαλογισμοῦ,  κυρίως δὲ ἀπό τίς δαιμονικές ἐπιρροές. Στὴν Ψυχιατρική, μάλιστα, συναντᾶμε πλέον τὸν νέο ὅρο «σύνδρομο κουνταλίνι». Τὶς καταστροφικὲς ἐπιπτώσεις στὴν ψυχικὴ ὑγεία παραδέχονται ἀναγνωρισμένοι δάσκαλοι τῆς γιόγκα, ὁπότε θὰ ἦταν ἀφροσύνη ἐκ μέρους μας νὰ τὶς ἀγνοήσουμε.
.               Οἱ διάφορες τεχνικὲς τῆς Γιόγκα δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὴν ἐπιστήμη, ἀντίθετα ἔχουν τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς μαγείας (“μάντρας”, δηλ. μαγικές συλλαβές καί “σίντις”, δηλ. παραφυσικές καταστάσεις καί ἀσυνήθιστα φαινόμενα, πού πραγματοποιοῦνται  σέ προχωρημένο στάδιο, ὅπως διόραση, τηλεπάθεια,  αἰώρηση,  ὑλοποιήσεις,  ἐξωσωματική προβολή κ.ἄ) τῆς ὁποίας οἱ ἐπιδράσεις ποικίλλουν.

4.          Ἡ «Νέα Ἐποχὴ τοῦ Ὑδροχόου», ποὺ πολεμᾶ τὴν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν, τὴν Ὀρθοδοξία μας, κατακλύζει τὴν χώρα μας μὲ τὴν προβολὴ τῆς Γιόγκα γιὰ νὰ παραπλανήσει μὲ τὸ δαιμονικὸ δόγμα πὼς οἱ θρησκεῖες εἶναι διαφορετικοί δρόμοι ποὺ ὁδηγοῦν στὸν ἴδιο σκοπό. Ἐμεῖς ὅμως ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ δέν ξεχνᾶμε τοὺς λόγους τοῦ εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη: «Ἀγαπητοὶ, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε, ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον» (Α´ Ἰω. δ´ 1), «οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἥκει καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα γινώσκωμεν τὸν ἀληθινόν· καί ἐσμεν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστῷ. οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς Θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος. 21 Τεκνία, φυλάξατε ἑαυτοὺς ἀπὸ τῶν εἰδώλων· ἀμήν» (Α´ Ἰω. ε´ 20-21).
.             Εἶναι πεποίθηση τῶν Ἁγίων Γραφῶν, τῶν Ἀποστόλων, τῶν Μαρτύρων, τῶν Ὁσίων, τῶν Ἁγίων Πατέρων, καί συνόλου τῆς Ἐκκλησίας ὅτι οἱ θεοί τῶν ἄλλων θρησκειῶν εἶναι Δαίμονες. Ὅπως λέει κι᾿ ὁ προφήτης Δαβίδ, πίσω ἀπό τούς θεούς τῶν ἐθνῶν κρύβονται δαιμόνια.
.             Στὸ Δευτερονόμιο διαβάζουμε «παρώξυνάν με ἐπ᾽ ἀλλοτρίοις, ἐν βδελύγμασιν αὐτῶν ἐξεπίκρανάν με˙ ἔθυσαν δαιμονίοις καὶ οὐ Θεῷ» Δηλαδή: «Μὲ θύμωσαν καὶ μὲ πίκραναν (οἱ Ἑβραῖοι) μὲ τοὺς ξένους καὶ συχαμεροὺς θεούς τους. Στὰ  δ α ι μ ό ν ι α  θυσίασαν κι ὄχι στὸν Θεό».
.             Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀποτρέποντας τούς χριστιανούς νά συμμετέχουν στήν βρώση εἰδωλοθύτων θά μᾶς πεῖ « Οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθαι. οὐ δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων, οὐ δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων» (Α´ Κορ. ι´ 20-21).
.             Ὁ ὅσιος Παΐσιος λέει χαρακτηριστικά γιά τήν Γιόγκα: «ὅσοι ἀσχολοῦνται μ᾿ αὐτά, δίνουν δικαιώματα στόν διάβολο, δέχονται δαιμονικές ἐπιδράσεις καί καταστρέφονται»…
.             Ὁ γέρων Σωφρόνιος παρατηρεῖ: «Μετά τήν ἐκ νέου εἰς Χριστόν στροφήν μου, ἡ “ἀνατολική” ἐμπειρία μου, – ἐννοεῖ τήν ἄσκηση Γιόγκα καί διαλογισμοῦ – …ἐφάνη εἰς τό πνεῦμα μου ὡς τό πλέον φοβερόν ἔγκλημα κατά τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ».
.             Ἡ ἐνασχόληση ἑπομένως μὲ τὴν Γιόγκα εἶναι ἄρνηση τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

5.          Εἶναι ἀπαράδεκτο νά παραπλανῶνται ἀνύποπτοι ἄνθρωποι, καί κυρίως νέοι, στούς ὁποίους παρουσιάζεται ἡ Γιόγκα ὡς μία δῆθεν γυμναστική ἤ ὡς μία ἐπιστήμη. Τὸ νὰ ἀποσυνδέει κανεὶς τὴ Γιόγκα ὡς τεχνικὴ χαλαρώσεως ἀπὸ τὴν ἰνδουϊστικὴ πίστη, εἶναι σὰ νὰ πιστεύει ὅτι διαχωρίζεται τὸ μυϊκὸ ἀπὸ τὸ νευρικὸ σύστημα τοῦ ἀνθρώπου.
.             Ὁ καθένας βεβαίως εἶναι ἐλεύθερος νὰ ἀσπασθεῖ τὸν Ἰνδουισμό, τὸν Βουδισμὸ καὶ τὶς ὅποιες θρησκευτικὲς πρακτικὲς θέλει, ἀλλὰ ἐν γνώσει του καὶ ὄχι πλανώμενος. Καὶ ὁπωσδήποτε γνωρίζοντας ὅτι ὅλοι οἱ δρόμοι δὲν ὁδηγοῦν στὸν Θεό.
.             Ἡ παρουσίαση τῆς Γιόγκα ὡς μορφῆς γυμναστικῆς καὶ ὡς ἐναλλακτικῆς θεραπείας καὶ ἡ ἀπόκρυψη τῆς θρησκευτικῆς σημασίας της, ἀποτελεῖ ἀπατηλὸ μέσο, μὲ τὸ ὁποῖο ἐπιχειρεῖται ἡ μεταβολὴ τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως τῶν χριστιανῶν καὶ στοιχειοθετεῖ τὸ ἀδίκημα τοῦ ἀθέμιτου προσηλυτισμοῦ, ὅπως αὐτὸ ὁρίζεται στὸ νόμο 1363/1938 καὶ στὸ ἄρθρο 13 τοῦ Συντάγματος. Ἡ εἰσβολή της στὰ σχολεῖα, ὅπως συμβαίνει μέ τήν Yogakids International, εἶναι ἀντίθετη μὲ τὰ ἰσχύοντα κατὰ τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα, ἀντιπαιδαγωγικὴ καί ἀκατάλληλη γιά παιδιά.
.             Ὡς ἐκ τούτου ἡ ποινικὴ Δικαιοσύνη μπορεῖ καί πρέπει νά κινηθεῖ ἐναντίον ὅσων χρησιμοποιοῦν τὴ μέθοδο τῆς Γιόγκα γιά νά μυήσουν μαθητές στὰ ἀποκρυφιστικὰ δόγματα τοῦ ἰνδουϊσμοῦ καὶ τοῦ βουδισμοῦ. Οἱ γονεῖς ἔχουν  κάθε λόγο γιά καταγγελίες κατά διευθυντῶν καί διευθύνσεων ἤ τουλάχιστον ἔχουν ἠθικό χρέος νά παρεμβαίνουν ἐνημερωτικά στούς συλλόγους γονέων.

6.            Ἡ ἑλληνορθόδοξη κληρονομιά μας ἔχει ὡς κέντρο τὴν ἐν Χριστῷ ἐμπειρία, τὴν ἔνταξη τοῦ ἀνθρώπου στὸ μυστικὸ σῶμα τοῦ Κυρίου μας, διὰ τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἔτσι συγκροτεῖται καὶ ὁλοκληρώνεται ἡ προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτά μᾶς δίδαξαν οἱ ἅγιοί μας.
.             Ἡ Ἐκκλησία δέν ὑποχρεώνει κανέναν νά ἀκολουθήσει τόν δικό της δρόμο, ἀλλά ἔχει χρέος νά ἐνημερώνει, νά ποιμαίνει, νά προειδοποιεῖ, νά ἐπισημαίνει, νά προστατεύει, νά ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.  Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός θέλει πάντας ἀνθρώπους  σωθῆναι. (Α´ Τιμ. β´ 4).
.            Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλλάδος ἐπισημαίνει ξεκάθαρα στὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα ὅτι: «ἡ “Γιόγκα” ἀποτελεῖ θεμελιῶδες κεφάλαιο τῆς θρησκείας τοῦ Ἰνδουισμοῦ, ἔχει ποικιλομορφία σχολῶν, κλάδων, ἐφαρμογῶν καὶ τάσεων καὶ δὲν ἀποτελεῖ “εἶδος γυ­μνα­στι­κῆ”ς».  Ὡς ἐκ τούτου ἡ “Γιόγκα” τυγχάνει ἀπολύτως ἀσυμ­βί­βα­στη μὲ τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ πίστη μας καὶ δὲν ἔχει καμία θέση στὴ ζωὴ τῶν χριστιανῶν».

7.           Ὕστατο πόρισμά μας: Ἔστω καί ἄν ὁ Ἕλληνας πολίτης δέν ἔχει ἀπολύτως ὀρθόδοξη συνείδηση, συνιστοῦμε νά μήν μπλέξει στά δίχτυα τῆς Γιόγκα γιατί δέν ξέρει ποῦ θά τόν ὁδηγήσει.

,

Σχολιάστε

ΕΝ ΟΨΕΙ Ἢ ΕΝ ΑΝΑΜΟΝῌ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ἐν ὄψει ἤ ἐν ἀναμονῇ τῶν ἐκλογῶν.

EPM LOGO NEW

.             Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν αἰσθάνεται ἀδήρητη τήν ἀνάγκη νά ἀπευθυνθεῖ σέ κάθε ὀρθόδοξο Ἕλληνα πολίτη ἀλλά καί σέ κάθε ἄλλο κατοικοῦντα ἤ παρεπιδημοῦντα ἐν Ἑλλάδι ἄνθρωπο καί νά ἐκφράσει προβληματισμούς καί προτάσεις. Ἐννοεῖται, ὅτι δέν περιφρονεῖ ὅλους ἐκείνους, πιστούς καί «ἀπίστους» πού φιλοδοξοῦν νά ἀναλάβουν τά ἡνία τῆς διακυβερνήσεως τῆς χώρας μας.
.             Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν δέν φιλοδοξεῖ νά καταλογίσει εὐθῦνες, νά κάνει ὑποδείξεις, νά παρουσιάσει ἤ νά ζωγραφίσει κόμματα ἤ πρόσωπα γιά στήριξη, πριμοδότηση ἤ ψήφιση.
.             Εἶναι τόση ἡ πίκρα τοῦ Ἕλληνα πολίτη ἀπό τήν πενταετῆ περιπέτεια τῆς κρίσεως, πού ὅ,τι καί νά ἀκούσει συμβουλευτικό, θά ἀντιδράσει, θά πονέσει ἔτι περισσότερο, ὅπως ἀντιδροῦν οἱ βαρύτατα πενθοῦντες ἀπό τό «χαμό» φιλτάτου οἰκείου προσώπου τους. Δέν θέλουμε νά προκαλέσουμε κανένα, οὔτε ὁμοφρονοῦντα, οὔτε ἀντιφρονοῦντα.
.             Ταπεινῶς φρονοῦμε, ὅτι τόν πρῶτο λόγο μέσα στό ἱστορικό γίγνεσθαι ὅλου τοῦ κόσμου μας καί ἁπάντων τῶν συμπάντων τόν ἔχει ὁ ἐν Τριάδι Θεός, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιον Πνεῦμα. Μέσα στόν Παράδεισο ἔδωσε τήν εὐλογία, τήν ἐντολή καί τή δύναμη στούς πρωτοπλάστους προπάτορές μας: «αὐξάνεσθε, πληθύνεσθε, πληρώσατε, κατακυριεύσατε τῆς γῆς». Αὐτός ὁ Ἴδιος προνοεῖ, ἔστω καί ἄν παρεκκλίνουμε ἀπ᾽ Αὐτόν ἤ ἀγνωστικιστικά τόν ἀπορρίπτουμε ἤ καί ἄν ἀπερίφραστα Τόν ἀποστρεφόμαστε.
.             Ἐξακολουθεῖ, ὁ Σταυρωθείς καί Ἀναστάς νά παρεμβαίνει διακριτικά ἤ θεοδυναμικά ἑκάστοτε πρός τό συμφέρον μας προσέχοντας νά μήν καταπατήσει τό πιό σπουδαῖο δῶρο πού μᾶς προσέφερε, τό αὐτεξούσιο, τήν ἐλευθερία νά Τόν θέλουμε, νά Τόν ἐπικαλούμαστε ἤ νά Τοῦ φράσσουμε ὅλες τίς διόδους κοινωνίας Του μαζί μας.
.             Ταπεινῶς προτείνουμε στούς ὀρθοδόξους πιστούς μας νά ἐντείνουμε κατά τό τρέχον εἰκοσαήμερο τίς προσευχές μας πρός τόν Ὕψιστο, γιά νά παραχθεῖ τό καλύτερο ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν. Ἔτσι καί ἀλλιῶς δύναται ὁ θεάνθρωπος Κύριος νά φέρει τά πάνω κάτω. Ἄς Τοῦ δώσουμε ἀρχοντικά τήν προτεραιότητα, ἀλλά καί τήν βούλησή μας νά παρέμβει θεϊκά καί νά διαλέξει, ὅσο θά Τοῦ τό ἐπιτρέψουμε, τούς ἀνθρώπους πού θά μᾶς κυβερνήσουν μέ ὅσο γίνεται πιό ἀληθινή φιλανθρωπία καί ὅση φιλοθεΐα – ὡς κόκκο σινάπεως – διαθέτουν.
.             Μακάρι, αὐτοί πού οὕτως θεανθρωπίνως θά ἐκλεγοῦν, νά διαθέτουν, ἤ τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος, νά διαθέσουν, ἔστω ψήγματα ἀγάπης καί ἐκτίμησης πρός τόν μέγιστο τῶν αὐτοκρατόρων Ἅγιο Κωνσταντῖνο καί τήν χριστοαεικίνητη καί δημιουργικότατη μητέρα Του, τήν Ἁγία Ἑλένη. Θεμελιωτές τοῦ δοκιμασμένου θεανθρωπίνου ἀνθεκτικότατου πολιτισμοῦ μας δύνανται ἐξ ὕψους, ἀπό τή θριαμβεύουσα Ἐκκλησία τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ, νά καταπέμπουν θησαυρούς ἀνέκλειπτους, τόσο πνευματικούς, ὅσο καί βιωτικούς πρός χρῆσιν ὅλων μας καί τῶν μεταγενεστέρων μας.
.             Μακάρι αὐτοί πού θά ἐκλεγοῦν μέ τήν προσεκτική ψῆφό μας νά καταλάβουν, ὅτι πρέπει νά ἐκπροσωπήσουν τό ἔθνος μας μέ δεδομένο τόν μοναδικό, πανάκριβο πολιτισμό πού διέθεσε καί διαθέτει πρός ἅπαντας. Νά διαλεχθοῦν ὡς ἱσότιμοι ἑταῖροι τῶν Εὐρωπαίων καί ὄχι ὡς ὑπόδουλα μειονεκτικά ἀνθρωπάκια. Εἰ δυνατόν μέ ταπεινή, δηλαδή ἀξιοπρεπῆ διαπραγμάτευση νά βάλουν πιό γερές βάσεις συνεννοήσεων καί εἰλικρινῶν διαλόγων πρός οὐσιαστική ἐπίλυση τῶν οἰκονομικῶν ὀγκωδῶν προβλημάτων. Μέ χριστιανική διακριτικότητα, ἑλληνικό θάρρος καί μαρτυρική ὁμολογία πού διαθέτει στό DNA του κάθε Ἕλληνας, ἀπαθῶς, εὐγενῶς καί ἀξιοπρεπῶς νά ἀκουσθεῖ ἡ ἀλήθεια ὥστε νά ἐξευρεθοῦν λύσεις. Ἐπί τέλους ἄς λεχθεῖ ἀπό τούς νέους κυβερνῆτες μας ὅτι τό ὑπέρογκο χρέος μας εἶναι πλαστό καί ἐπαχθές.
.             Μακάρι νά ἐκλεγοῦν, τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος καί τοῦ λαοῦ προσεκτικῶς ψηφίζοντος, κυβερνῆτες ὑγιεῖς, χωρίς τήν ἐπάρατο νόσο τῆς κομματικῆς πειθαρχίας. Γιατί οἱ ἐκπρόσωποί μας μέ κλειστά τά μάτια καί χωρίς νά ἔχουν ἀναγνώσει ἔστω μιά φορά τά μνημόνια, νά τά ὑπογράφουν μαζί μέ ὁποιαδήποτε «πολιτιστικά», «ἐκσυγχρονιστικά» ὑποπροϊόντα τῆς Νέας Ἐποχῆς;
.             Εἶναι προκοπή καί πολιτισμός ἡ ψήφιση νόμων ὅπως αὐτοί πού εὐνοοῦν τήν ὕβρη, τή βδελυκτή ἀλαζονεία τῶν σοδομιστῶν ὁμοφυλοφίλων;
.             Εἶναι προκοπή ἡ θεσμική προστασία τοῦ «τζιχαντισμοῦ» μέ προσφορά ἀπέραντου κρατικοῦ χώρου καί ἀφθόνου χρήματος γιά τήν ἀνέγερση τεμένους;
.             Εἶναι πρόοδος γιά τό λαό μας νά συζοῦν οἱ νέοι μας ὡς ζευγάρια παράνομα καί μέ τήν συναίνεση μάλιστα τοῦ νόμου ὁ ἕνας νά ἐγκαταλείπει στή συνέχεια ὡς τραυματία τόν ἄλλο;
.             Εἶναι ἐκσυγχρονιστικό τό νά καταπατᾶται θεσμικά τό μέγα μυστήριο τοῦ Γάμου, πού δι’ αὐτοῦ ἐπεβίωναν γενιές καί γενιές γονέων καί παιδιῶν χωρίς τραύματα, πού δημιουργοῦν ἰσόβιες ἀναπηρίες; Ποιά λογική ἀντέχει, ὅταν συνειδητοποιεῖ ὅτι πόλεις ὁλόκληρες τῆς πατρίδος μας χάνονται μέ τίς ἐκτρώσεις πολλῶν χιλιάδων ἐμβρύων μέ κρατική θεσμική μάλιστα χρηματοδότηση;
.             Ἀφόρητος πόνος κυριεύει κάθε Ἕλληνα πολίτη, ὅταν πληροφορεῖται ὅτι τά πάντα διά νόμου καταστρέφονται καί μόνο μέ τήν ἐντολή τῆς τρόϊκας ἤ τοῦ ΔΝΤ. Ὁτιδήποτε στέκεται ὄρθιο μέ τόν σκληρό ἀγώνα τῶν τιμίων ἑλληνικῶν χειρῶν θά πρέπει νά διαλυθεῖ, γιατί αὐτή εἶναι ἡ βούληση τῶν δανειστῶν; Γιατί νά συμφωνοῦν οἱ δικοί μας;
.             Τή φεουδαρχία τῶν τραπεζῶν ποιό κόμμα μπορεῖ νά ἀντιμετωπίσει; Τά capital controls τίναξαν ὅλους τούς πολιτικούς μας στούς αἰθέρες τῆς πολιτικῆς ἀνυπαρξίας. Ὁ ταλαίπωρος, ὁ ἁπλός πολίτης ὑφίσταται τά δεινά τῆς πολιτικῆς ρεγχούσης ἀφασίας καί τῆς κυβερνητικῆς ἀδιαφορίας.
.             Εἶναι πράγματι «ἐξυπηρέτηση» ἡ τρομοκρατία τῶν Καρτῶν; Στήν ὕπουλη ἐπιβολή τῶν Καρτῶν κανένα κόμμα δέν ἀντιστάθηκε. Κανένας ἐκ τῶν ἐμφανιζομένων καί ὡς ἀντιμνημονιακῶν δέν κατάφερε νά ἀρθρώσει οὔτε ἕνα σχόλιο. Ποιό κόμμα θά τολμήσει προεκλογικά καί μόνο νά ὑποσχεθεῖ ἐπιφύλαξη ἤ ἄρνηση στήν ὑφέρπουσα Κάρτα τοῦ Πολίτη; Ποιό κόμμα θά ἀρνηθεῖ νά ἁλυσσοδέσει τούς Ἕλληνες πολῖτες στά δεσμά τῆς πιό τρομακτικῆς δυναστείας, τῆς παγκόσμιας δικτατορίας πού ἐγκαινιάζεται μέ τήν παραμονεύουσα Κάρτα τοῦ Πολίτη; Ὁ ἐν Τριάδι Θεός νά βάλει τό Παντοδύναμο χέρι Του, γιά νά γλυτώσουμε τήν πνιγηρή ἀγχόνη τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, πού ἐπίμονα ἐπιμένει νά μᾶς ἐπιβάλει ἡ Νέα Ἐποχή.
.             Αὐτά φέρνουν μόλυνση στή διακυβέρνηση, στούς κυβερνῆτες καί στό λαό μας ἐπειδή ὄντως προκαλοῦν τό ὑγιές αἴσθημα τοῦ λαοῦ μας καί τή δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ.
.             Ὡς Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν θεωροῦμε ἀπαραίτητη τήν ἄνωθεν ἐξ ἁγίας Τριάδος βοήθεια καί ἐπικουρία. Χωρίς αὐτήν τό μπέρδεμα, τό χάος καί ἡ κατολίσθηση θά συνεχίζονται μέ τραγικά ἀποτελέσματα γιά ὅλους μας καί τό χειρότερο γιά τίς ἐπερχόμενες γενιές.
.             Ἔχουμε ἀποφασίσει καί μέ τήν σύμφωνη γνώμη τοῦ αἰδεσιμολογιωτάτου προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου π. Χρήστου Μαρούδα νά τελοῦμε καθημερινῶς τήν ἱερά ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου καί τῆς Θ. Λειτουργίας ὅλο τό δεκαπενθήμερο πρό τῶν ἐκλογῶν, ἀπό τίς 3 Σεπτεμβρίου ἡμέρα Πέμπτη ἕως καί τῆς 19ης τοῦ αὐτοῦ μηνός, ἡμέρα Σάββατο τοῦ 2015. Αὐτή θά εἶναι ἡ εἰρηνική ἐν Χριστῷ προεκλογική ἐκστρατεία μας. Ὑποψήφιοι ἀπό ὁποιονδήποτε χῶρο καί ψηφοφόροι ἄς συναντιώμαστε μέσα στόν πιό ἱερό, θεῖο καί ἀνθρώπινο χῶρο γιά νά πάρουμε τίς σωστότερες ἀποφάσεις μας καί μέ ἄκρα ταπείνωση καί ζέση ἐν Χριστῷ πνευματική νά Τοῦ δηλώσουμε τήν ἀδυναμία μας νά ἐκλέξουμε τούς ἐνδεδειγμένους. Αὐτός, ὁ τά σύμπαντα Κυβερνῶν καί κατά τό συμφέρον Οἰκονομῶν, ἄς βάλει τό χέρι Του τό θαυματουργό, γιατί ἀνθρωπίνως οἱ ἐλπίδες φαίνονται μηδενικές.

Διά τήν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν
ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος
ἐφημέριος Ἱ.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου

ΠΗΓΗ: orthros.eu

, ,

Σχολιάστε

ΟΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΑΝΘΡΩΠΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

«Ή νέα τεχνολογία θέλει νά ἀλλάξει τόν τρόπο πού πληρώνουμε γιά τό καθετί, άλλά μέ ποιό κόστος; Ἐπιπτώσεις τῆς άχρήματης κοινωνίας: στό ἄτομο, στήν κοινωνία, στή δημοκρατία»

Στάθης Ἀδαμόπουλος,
Οἰκονομολόγος – ἐκπαιδευτικός,
Μ.Sc. στή χρηματοοικονομική

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡΗΤΑ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ἢ ΕΦΙΑΛΤΗΣ»;

.               Ὅσο ἤμουν στό ΜΕΤΡΟ καί ἐρχόμουν στό ΣΕΦ, μέ πλησίασαν τρεῖς ζητιάνοι καί μοῦ ζήτησαν χρήματα σέ μετρητά. Σᾶς ἐνδιαφέρει νά μάθετε τί ἔκανα;
.               Ἄν ἀπαντᾶτε “ΝΑΙ”, σᾶς ἀπαντῶ καί ἐγώ ὅτι δέν εἶναι δουλειά σας. Δέν θά ἔπρεπε νά σᾶς ἐνδιαφέρει τί ἔκανα. Εἶναι δική μου δουλειά. Εἶναι δουλειά τοῦ Θεοῦ.
.               Νά ἀλλάξω τό περιβάλλον: Ἔρχομαι σέ μία ἡμερίδα· δέν ὑπάρχουν μετρητά· ὅλοι ἔχουν κάρτες· καί τρεῖς ζητιάνοι μοῦ προτάσσουν αὐτό τό μηχάνημα πού βλέπουμε στά καταστήματα. Καί μοῦ ζητᾶνε νά τούς περάσω τήν Κάρτα, νά τούς περάσω ἐλεημοσύνη μέσῳ τῆς Κάρτας. Θά μπορέσετε νά μάθετε τί ἔκανα;
.              Ἡ ἀπάντηση εἶναι “ΝΑΙ” ! Καί ἄν δέν τό ξέρετε ἐσεῖς οἱ ἴδιοι, τό ξέρουν κάποιοι ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι θά μποροῦν νά σᾶς τό πουλήσουν, νά σᾶς τό δώσουν.
Τέτοια ζητήματα θά δοῦμε στή δική μου παρουσίαση.

.               Ἀχρήματη κοινωνία δέν ἐννοοῦμε τήν ἀνταλλακτική κοινωνία. Ἀνταλλαγή σέ εἶδος. Ἀλλά αὐτήν, χωρίς μετρητά. Οἱ καινούργιες τεχνολογίες τῆς οἰκονομίας ἀλλάζουν πολύ γρήγορα τόν τρόπο πού πληρώνουμε. Μπορεῖ νά εἶναι βολικό, ἀλλά ποιό εἶναι τό κόστος τοῦ νά γίνουμε ἐντελῶς ἐξαρτημένοι ἀπό τήν τεχνολογία σέ μία κοινωνία χωρίς μετρητά;

Μποροῦμε νά βροῦμε ἀρκετά προβλήματα:

 1. Πῶς προστατεύονται οἱ καταναλωτές ἐάν ὑποχρεωθοῦν νά γίνουν πλήρως ἐξαρτημένοι ἀπό τίς ἠλεκτρονικές πληρωμές καί τά συστήματα ἠλεκτρονικοῦ χρήματος στήν καθημερινή τους ζωή. Τά Συστήματα ἠλεκτρονικῶν πληρωμῶν γίνονται ἰσοδύναμα μέ τό νερό καί τή θέρμανση, μέ τήν ἔννοια ὅτι εἶναι ἀπαραίτητα γιά τήν δυνατότητά μας νά ζοῦμε φυσιολογικά. Τί γίνεται λοιπόν ἄν κάποιος ἀποσυνδεθεῖ ἀπό τό σύστημα πληρωμῶν; Εἶναι τεράστια ἡ ἰσχύς πού ἀποκτοῦν οἱ Τράπεζες…

 2. Visa καί ἡ Mastercard ἔχουν ἤδη τό 80 % τῆς ἀγορᾶς πιστωτικῶν καρτῶν παγκοσμίως καί σέ πολλές χῶρες φτάνουν τό 90%. Οἱ FT ὀνομάζουν αὐτή τήν κατάσταση ὡς «καλά προστατευμένο ὀλιγοπώλιο» κατά συνέπεια γι’ αὐτούς εἶναι μία πολύ καλή ἐπένδυση. Ὡστόσο, ἀντιπροσωπεύει ἕνα τεράστιο ἐπίπεδο ἐλέγχου στίς καθημερινές συναλλαγές, πού δέν μποροῦμε οὔτε νά φανταστοῦμε, σέ ὅλα τά μέσα πληρωμῆς.

 3. Ἀπόλυτος ἔλεγχος = κατάργηση ἰδιωτικότητας. Ἐδῶ πρέπει νά δώσουμε παράδειγμα γιά νά φανεῖ τό μέγεθος τοῦ προβλήματος:

 • Φεύγω ἀπό τό σπίτι μου τό πρωί. Γιά ὅλες μου τίς ἀγορές χρησιμοποιῶ Κάρτα. Ὁπότε: Πληρώνω εἰσιτήριο στό λεωφορεῖο. Καταγράφεται κάθε μέρα τί ὥρα πηγαίνω καί ἔρχομαι στή δουλειά μου. Μέ τό ἁπλό εἰσιτήριο σήμερα, ΔΕΝ καταγράφεται.

 • Ἀγοράζω καφέ ἀπό τό ἰσόγειο κάτω ἀπό τό γραφεῖο μου: Freddo Cappuccino (δηλ. μέ γάλα) Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Freddo Espresso (δηλ. χωρίς γάλα) Τετάρτη, Παρασκευή -> Χριστιανός πού νηστεύει. Μέ τά μετρητά, μόνο ὁ πωλητής τῆς καφετέριας μπορεῖ νά καταλάβει ὅτι κάτι γίνεται, ἀλλά πόσοι σήμερα γνωρίζουν ὅτι ἡ ἀποχή ἀπό τό γάλα συνιστᾶ νηστεία; Τό κομπιοῦτερ ὅμως, ἐάν προγραμματισθεῖ θά τό ξέρει!

 • Ἀγοράζω ἐφημερίδα καί τσιγάρα ἀπό τό περίπτερο -> ἐφημερίδα: φανερώνει καί καταγράφεται ποιᾶς πολιτικῆς παρατάξεως ὑποστηρικτής εἶμαι. Μέ τήν ποσότητα πακέτων πού ἀγοράζω καταγράφεται ἡ ἔνταση τῆς ἐπιβλαβοῦς συνήθειας πού ἔχω: πληροφορία χρυσός στίς ἀσφαλιστικές ἑταιρεῖες πού θά ἀπευθυνθῶ μία μέρα γιά ἰδιωτική ἀσφάλιση, μιᾶς καί τό δημόσιο σύστημα ἀσφάλισης καταρρέει…

 • Πληρώνω ἀπό τόν Η/Ὕ στό γραφεῖο μου τή διαμονή σέ ξενοδοχεῖο γιά τίς καλοκαιρινές μου διακοπές: Καταγράφεται ποῦ, πότε καί γιά πόσο θά ἀπουσιάζω ἀπό τό σπίτι μου. Σέ συνδυασμό μέ τό ἠλεκτρονικό περιουσιολόγιο πού θά φέρει ὁ Τσίπρας τούς ἑπόμενους μῆνες καί θά μέ ὑποχρεώσει νά δηλώσω ἐάν φυλάσσω μετρητά στό σπίτι μου καί πόσα, θά ξέρει ὁ κάθε ἐπίδοξος χάκερ, ἐάν ἀξίζει νά μπουκάρει σπίτι μου ἤ ὄχι!!!

 • Πληρώνω τήν ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ μέ Κάρτα. Ἐάν ἡ μισθοδοσία μου εἶναι στήν ἴδια Τράπεζα (καί νά μήν εἶναι, ξέρουν οἱ Τράπεζες μεθόδους νά ἀνταλλάσσουν πληροφορίες!) τότε ἡ Τράπεζα συνδυάζοντας τό εἰσόδημά μου μέ τήν κατανάλωσή μου σέ ΔΕΚΟ, θά μποροῦσε νά μέ κατατάξει σέ ὑψηλῆς κατανάλωσης (σπάταλο) πελάτη ἤ σέ χαμηλῆς κατανάλωσης (οἰκονόμο) πελάτη καί ἀνάλογα νά προσαρμόσει τά ἐπιτόκια δανεισμοῦ ἀποκλειστικά σέ ἐμένα! Οὔτε στόν ὕπνο τους τέτοια δυνατότητα!

 • Πηγαίνω νά πάρω τά ἀποτελέσματα τῶν ἰατρικῶν μου ἐξετάσεων καί πληρώνω μέ Κάρτα: Γνωρίζει ἡ τράπεζα πότε, ποῦ καί πόσο συχνά προβαίνω σέ ἰατρικές πράξεις: συχνή πρόσβαση σέ ὑπηρεσίες ὑγείας; αὐξημένη πιθανότητα χρόνιου προβλήματος. Πληροφορία «λουκούμι» γιά τίς Ἀσφαλιστικές Ἑταιρεῖες τῶν Τραπεζῶν ἐνόψει τῆς μετάβασης στήν ἰδιωτική ἀσφάλιση πάλι. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τά φάρμακα πού ἀγοράζω ἀπό τό Φαρμακεῖο μέ Κάρτα.

 • Χρησιμοποιῶ Κάρτα γιά μικρό-ἀγορές, ἐπίσης μέ Κάρτα ἀγοράζω στό Super Market: Καταγράφονται ἀναλυτικά οἱ καταναλωτικές μου συνήθειες: Ποσότητα κρέατος, ψαριοῦ, γάλακτος κλπ καθώς καί οἱ περίοδοι πού τό καταναλώνω. Ἐπαναλαμβανόμενες ἀγορές ἤ ἀποκλεισμός προϊόντων ἀπό τή λίστα τῶν ἀγορῶν μου, δηλώνουν πάλι ἐάν νηστεύω, ἐάν κάνω κατάλυση, ἐάν κάνω ὑπερβολές στήν κατανάλωση προϊόντων. Ἔξυπνα συστήματα θά μποροῦσαν νά μέ πληροφοροῦν «γιά τό καλό μου» ὅτι ἔχω ξεπεράσει τό ἀνώτατο ἐπιτρεπόμενο ὅριο κατανάλωσης κρέατος καί ἡ Ἀσφαλιστική μου Ἑταιρεία μοῦ ἀπαγορεύει νά προβῶ στήν ἀγορά του…

.               Σᾶς φαίνονται ὑπερβολικά/ ἐξωπραγματικά αὐτά πού εἴδατε; Οἱ ἄνθρωποι τῆς Πληροφορικῆς ξέρουν πώς ὅλα εἶναι θέμα κώδικα/προγραμματισμοῦ.

Ἐπειδή κάποιος κάτοχος Κάρτας:

 •  ἀγοράζει συχνά γυαλιστικό δοντιῶν,

 • πληρώνει συνδρομή σέ γυμναστήριο,

 • κοιμᾶται μερικές μέρες τό μήνα σέ ξενοδοχεῖο

 • τότε τά προγράμματα τῶν Η/Υ τῆς Τράπεζας συμπεραίνουν ὅτι ὁ κάτοχος τῆς Κάρτας εἶναι ἐπίφοβος γιά διαζύγιο σέ ἕνα χρόνο ἀπό σήμερα !!!»

.               Καί τί ἐνδιαφέρει αὐτό τήν Τράπεζα; Ἐπειδή «κινδυνεύει» νά πληρώνει διατροφή καί μπορεῖ νά μήν πληρώσει τίς δόσεις του στήν Τράπεζα, θά μποροῦσε ἀπό σήμερα νά τοῦ αὐξήσει τά ἐπιτόκια στήν Κάρτα καί παράλληλα νά τοῦ μειώσει τό ὅριο ἀναλήψεων… χωρίς κἄν νά τοῦ ἀποκαλύψει τί δείχνουν τά συστήματά της…
.               Ὑπάρχει μία παρατήρηση πού θά μποροῦσε νά προτάξει κάποιος: «Μά τά συστήματα τῶν Καρτῶν καί τῶν Τραπεζῶν δέν τηροῦν στοιχεῖα γιά τό εἶδος τῶν συναλλαγῶν μας (ποιά προϊόντα ἀγοράσαμε, τί ἰατρικές πράξεις κάναμε κλπ κλπ. Διαβιβάζουν καί μεταφέρουν μόνο συγκεντρωτικά ποσά! Πῶς λοιπόν προκύπτει ὁ κίνδυνος πού παρουσιάσατε μέ τά παραδείγματά σας;»

Ἀπάντηση: Ἡ πληροφορία τῶν ἀναλυτικῶν ἀγορῶν, εἶναι διαθέσιμη στόν Η/Υ τοῦ Ταμείου τή στιγμή τῆς πληρωμῆς προκειμένου νά ὑπολογιστεῖ τό συνολικό τῆς πληρωμῆς. Ἐάν αὐτή ταξιδεύει ἐσωτερικά μέχρι τόν Κεντρικό Η/Υ τῆς Ἑταιρείας καί δέν φεύγει ἔξω ἀπό τήν Ἑταιρεία, εἶναι ζήτημα ἑνός καλωδίου καί μίας ἐντολῆς. Ἐσεῖς πιστεύετε ὅτι αὐτός ὁ «πλοῦτος» τῶν πληροφοριῶν θά μείνει «ἄχρηστος» νά «σαπίζει» ἤ θά κυκλοφορήσει πρός «ὄφελος» τῶν κατόχων τῆς πληροφορίας;;; μπορεῖ σέ δεύτερο χρόνο, μέσα ἀπό ἄλλους δρόμους (στικάκι, xl ἀρχεῖο κλπ.

Τί μᾶς λένε οἰκονομολόγοι:

.               Προτείνουν οἱ μεγάλες Τράπεζες (Κεντρικές καί Ἐμπορικές) νά ἐπιβάλουν ἀρνητικά ἐπιτόκια (-5%) στίς καταθέσεις. Αὐτό σημαίνει ὅτι θά κάνεις κατάθεση 100€ στήν Τράπεζα καί στό τέλος τοῦ χρόνου ἡ κατάθεσή σου θά εἶναι 95€!
.               Οἱ Τράπεζες δηλ. θά παίζουν τό ρόλο τοῦ χρηματοφυλακίου ἐπ’ ἀμοιβῇ.
Αὐτό ὅμως θά ὁδηγήσει τούς πολίτες νά σηκώσουν τά λεφτά τους ἀπό τίς Τράπεζες καί νά τά φυλάξουν σπίτια τους σέ δικά τους χρηματοκιβώτια. Ἔτσι θά ζήσουμε καί τό ἐπονομαζόμενο bank run ὅπου οἱ Τράπεζες θά ἔχουν πρόβλημα, γιατί δέν ὑπάρχουν τόσα μετρητά νά δώσουν.
.               “Ἐξαφανίστε λοιπόν τά μετρητά” (μαζί μέ μερικά ἀκόμη μέτρα) λένε αὐτοί οἱ Οἰκονομολόγοι. Μόνο ἔτσι θά μπορέσουν νά ἐπιβληθοῦν στήν ἀγορά ἀρνητικά ἐπιτόκια!!!

Πῶς προωθεῖται ἡ ἀχρήματη κοινωνία σέ διαφορετικές χῶρες;

.               Στό σημεῖο αὐτό, σημαντικό εἶναι νά δοῦμε πῶς διαφοροποιοῦνται τά ἐπιχειρήματα πού χρησιμοποιοῦνται, ἀνάλογα μέ τή χώρα, τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά τῆς κάθε μίας καί τίς διοικητικές ἤ ἄλλες ἀδυναμίες της :

Γαλλία: Μέ ἀφορμή τήν τρομοκρατική ἐπίθεση στό περιοδικό Charlie Hebdo, προβάλλεται ἡ ἀνάγκη τοῦ περιορισμοῦ χρήσης τῶν μετρητῶν, προκειμένου ἄλλοι ἐπίδοξοι τρομοκράτες στό μέλλον νά μήν μποροῦν νά προμηθευθοῦν τά μέσα πού ἔχουν ἀνάγκη οἱ τρομοκράτες στίς ἐπιθέσεις τους μέ μετρητά.

Ἑλλάδα: Ἡ αἰτιολογία εἶναι ἡ πάταξη τῆς παραοικονομίας, δηλ. ἡ ἐξάλειψη τοῦ φαινομένου τῆς μή ἔκδοσης ἀποδείξεων, ἀλλά καί ἡ οn-line καί αὐτόματη ἀπόδοση στήν ἐφορία τοῦ ΦΠΑ, τήν ὥρα πού αὐτός εἰσπράττεται ἀπό τόν καταναλωτή.

Σχόλιο1: Τό γεγονός ὅτι θά καταγράφονται οἱ συναλλαγές δέν σημαίνει ἀναγκαστικά ὅτι θά φορολογοῦνται. Ὁ Κάντας, ὁ Ἄκης καί ἄλλοι, ἠλεκτρονικά ἔπαιρναν τήν μίζα, ὄχι μέ μετρητά!!!

Σχόλιο2: Εἰδικά τό δεύτερο (αὐτόματη ἀπόδοση ΦΠΑ) δέν προϋποθέτει τήν χρήση πιστωτικῆς/χρεωστικῆς Κάρτας. Μπορεῖ νά γίνει καί μέ τήν πληρωμή μέ μετρητά, ἀρκεῖ νά διασυνδεθεῖ ἡ ταμιακή μηχανή τοῦ πωλητῆ μέ τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν.

.               Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσης, ἡ φτώχεια τῶν πολιτῶν, μέ παράλληλη «διαφάνεια» τῶν ροῶν τῆς βοήθειας αὐτῆς. Προκρίνεται δηλ. αὐτό τό σύστημα μέ στόχο τά χρήματα τῆς ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας νά μήν καταλήγουν σέ ἔνοπλες/παρακρατικές ὁμάδες, φύλαρχους καί φυλές, ἀλλά νά δίδονται στόν πολίτη πού θά ἀποφασισθεῖ ἀπό τό Κράτος ὅτι τά ἔχει ἀνάγκη.

Σχόλιο: Λές κι ὁ πολίτης, ἐάν ἐκβιασθεῖ, δέν θά δώσει τά χρήματα τελικά στίς ἔνοπλες ὁμάδες ἤ δέν θά δώσει τά προϊόντα πού θά ἀγοράσει μέ αὐτά τά χρήματα στίς ἔνοπλες ὁμάδες! Σκοπός πρέπει νά εἶναι νά ἐξαλειφθοῦν οἱ ἔνοπλες ὁμάδες ὄχι ἡ ἀστυνόμευση τῶν πολιτῶν.

Ἰνδίες: Ἀνάλογο μέ τήν Κένυα ἐπιχείρημα: Οἱ δικαιοῦχοι κουπονιοῦ παιδείας, νά μήν τό ἐξαργυρώνουν σέ μή δικαιούχους (διεφθαρμένους ἐμπόρους, κρατικούς ὑπαλλήλους κά) ἀλλά στό σχολεῖο πού πρέπει νά πάει τό παιδί τους.

Σχόλιο: Πόσο δύσκολο εἶναι τό Κράτος νά δίνει αὐτά τά χρήματα ἀπευθείας στό σχολεῖο πού θά ἐπιλέξει ὁ γονέας γιά νά φοιτήσει τό παιδί του, ἀπό τό νά τά δίνει μέ Κάρτα στό γονέα γιά νά τά δώσει στό σχολεῖο τοῦ παιδιοῦ του; Πολύπλοκες διαδικασίες γιά νά δικαιολογηθεῖ ἡ χρήση τῆς Κάρτας!

Σουηδία: Ἡ προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί σωτηρία τῶν δασῶν! Ἡ οἰκολογική συνείδηση πού πρέπει νά ἔχουμε ἔναντι τοῦ περιβάλλοντός μας : Ἐλάχιστη κατανάλωση χαρτιοῦ, μεγάλη ἐξοικονόμηση ἀπό τή μή ἔκδοση ἀποδείξεων, τιμολογίων, τύπωμα χαρτονομισμάτων κοκ.

Σχόλιο: Ἀσύγκριτα μεγαλύτερη εἶναι ἡ καταστροφή πού γίνεται ἀπό τούς ἐμπρησμούς στά δάση. Ἐάν ὄντως ὑπάρχει ἀποψίλωση δασῶν γιά χαρτί, αὐτό σίγουρα ἀντιμετωπίζεται μέ τή συστηματική ἀναδάσωση καί τήν καλλιέργεια ἐκτάσεων μέ σκοπό τήν ἀποκλειστική χρήση δασῶν γιά χαρτοπολτό.

Τί παρατηροῦμε;

Τρίτος κόσμος: Συνθήματα πού στοχεύουν στίς βασικές ἀνάγκες τῶν πολιτῶν.

Δυτικές Κοινωνίες: Πιό ἐξευγενισμένα, πιό ἐκλεπτυσμένα ἐπιχειρήματα πασπαλισμένα καί μέ τήν ἀπειλή τῆς τρομοκρατίας.

Ἄλλα προβλήματα τῆς ἀχρήματης κοινωνίας.

 1. Μή σφαιρική εἰκόνα τοῦ ποσοῦ πού ἔχει στήν κατοχή του ὁ καταναλωτής καί εἶναι διαθέσιμο γιά ἀγορές. (Cashisnotunderyourcontrol).

Μέ τό πορτοφόλι καί τά μετρητά βλέπει κανείς πόσα μετρητά ἔχει διαθέσιμα γιά ἀγορές καί πράττει ἀνάλογα. Μέ τή Χρεωστική//Πιστωτική θά πρέπει ἀνά τακτά διαστήματα νά ἐλέγχει τό ὑπόλοιπο τοῦ λογαριασμοῦ ἀπό τόν Η/Υ στό σπίτι του ἤ ἀπό τόν Η/Υ τοῦ καταστήματος ἤ online μέσῳ ἑνός smartphone (μέ παράλληλη ἔκθεσή του στούς κινδύνους ὑποκλοπῆς δεδομένων ἀπό τά δημόσια ἤ/καί ἰδιωτικά wifi). Ἀκόμη ἕνας λόγος γιά νά κολλήσουν ὅλοι μέ τά κινητά τους.

 1. Δυσκολία χρήσης τῶν Καρτῶν ἀπό ἄτομα μεγάλης ἡλικίας.

.               Φανταστεῖτε ἡλικιωμένους:

 • νά δίνουν τήν Κάρτα στόν Ταμία γιά νά τούς ἐξυπηρετήσει, γιατί δέν θά ξέρουν ἀπό ποιά πλευρά πρέπει νά τήν βάλουν μέσα στόν εἰδικό ἀναγνώστη καρτῶν,

 • νά ζητᾶνε νά τούς πληκτρολογήσει κάποιος τό PIN τῆς Κάρτας γιατί … δέν θά ἔχουν τά γυαλιά τους μαζί καί φυσικά χωρίς νά ὑποψιάζονται τούς κινδύνους πού ὅλα αὐτά συνεπάγονται.

 • νά μπερδεύουν τό PIN τοῦ κινητοῦ καί τό PIN τῆς Κάρτας τους,

καί τό μπλοκάρισμα στά Ταμεῖα καλά κρατεῖ…

 1. Cash is filthy.

.               Στό πλαίσιο τῆς ἀσφάλειας, συχνά ἀναφέρεται ὅτι τά χάρτινα καί μεταλλικά χρήματα μεταφέρουν βακτήρια καί ἰούς («Cash is filthy»).
.               Ταυτόχρονα, πολλοί παραβλέπουν τό γεγονός ὅτι τό χειροπιαστό χρῆμα ἔχει ἀναμφισβήτητη καί μόνιμη ἀνοσία σέ ὅλους τούς γνωστούς καί τούς μελλοντικούς ψηφιακούς ἰούς, spyware, worms, trojans, καί ἄλλα κακόβουλα προγράμματα.
.               Ἐνῶ τά μικρόβια μποροῦν εὔκολα νά πλυθοῦν μέ σαπούνι, ἡ διαχείριση τῶν κινδύνων στόν τομέα τῶν ὑπερ-ὑπολογιστῶν καί τῶν ὀπτικῶν ἰνῶν εἶναι πολύ πιό σύνθετη καί δαπανηρή ὑπόθεση.

 1. Ἡ χρήση τῆς πιστωτικῆς Κάρτας συνιστᾶ σύναψη δανείου τοῦ καταναλωτῆ μέ τήν Τράπεζα.

.               Ὁ καταναλωτής γιά νά χρησιμοποιήσει πιστωτική κάρτα εἶναι ὑποχρεωμένος νά συνάψει σύμβαση δανείου μέ κάποια Τράπεζα. Ὑπάρχουν πολῖτες πού δέν ἐπιθυμοῦν τή σύναψη δανείου. Δέν εἶναι δυνατόν ὅλοι οἱ πολῖτες νά ὑποχρεωθοῦν νά συνάψουν δανειακή σύμβαση μέ κάποια Τράπεζα. Τέτοιος ἐξαναγκασμός ὑπερβαίνει κάθε λογική.
.               Ἡ ἐναλλακτική χρήση τῆς χρεωστικῆς κάρτας, δέν συνιστᾶ λύση, καθότι ναί μέν σήμερα οἱ συναλλαγές μέ αὐτήν δέν ἐπιβαρύνονται μέ κόστη γιά τούς πολῖτες, αὔριο μεθαύριο ὅμως, σέ ἕνα περιβάλλον καθολικῆς χρήσης Καρτῶν, ἡ θέση ἰσχύος τῆς Τράπεζας εἶναι συντριπτική. Ἡ Τράπεζα θά μπορεῖ νά ἐπιβάλλει κόστη συναλλαγῶν, π.χ. ἀνά ἀξία, ἤ ἀνά συναλλαγή, σέ καθεστώς «μονοπωλίου», χωρίς ὁ πολίτης νά μπορεῖ νά ἀμυνθεῖ, νά ἀντιδράσει, ἐπειδή δέν θά ἔχει τή δυνατότητα νά χρησιμοποιεῖ ἐναλλακτικούς τρόπους συναλλαγῶν.

 •  Κόστος διαχείρισης τῶν συστημάτων τῶν καρτῶν.

 • ἐκπαίδευση τῶν πελατῶν,

 • συνεχῆ παροχή ἠλεκτρικοῦ ρεύματος,

 • διαρκῆ σύνδεση στό Ιnternet,

 •  24 ὧρες τήν ἡμέρα / 7 ἡμέρες τήν ἑβδομάδα ἐξυπηρέτηση πελατῶν,

 •  συνεχῆ ἐνημέρωση τῶν συστημάτων προστασίας ἀπό κάθε εἴδους κακόβουλο λογισμικό,

 • Ἠλεκτρονικούς Ὑπολογιστές γιά τήν ἀποθήκευση ἀντιγράφων ἀσφαλείας (καί πάλι μέ σταθερή παροχή ρεύματος καί σύνδεση στό Internet),

 • ἐξελιγμένα συστήματα ἐπιτήρησης καί παρακολούθησης,

 • λεγεώνα ἠλεκτρολόγων μηχανικῶν σέ ἐπιφυλακή, κλπ.

.            Ἡ παροχή ἀσφάλειας σέ μία οἰκονομία μέ τή χρήση μετρητῶν εἶναι σχετικά ἁπλή καί φθηνή σέ σύγκριση μέ τίς πιθανές ἐλλείψεις ἀπό τίς ἀνωτέρω ἀπαιτήσεις.
.               Μή μᾶς λένε γιά ἀκριβὴ διαχείριση τῶν μετρητῶν. Ἄς μᾶς ποῦνε πόσο πιό ἀκριβὴ θά εἶναι ἡ διαχείριση τῶν Καρτῶν !!!
.               Μετά τά μετρητά ἡ Κάρτα. Μετά τήν Κάρτα τί;
.               Στήν Ἀμερική, ἡ ἴδια τεχνολογία δοκιμάζεται γιά νά ἀντικαταστήσει τό βιβλιάριο ἤ τήν Κάρτα Ὑγείας.
.               Στή Νέα Ὑόρκη, ἡ ἑταιρεία EyeLock κατασκευάζει ἕνα ἐμπορικό σκάννερ ἴριδας πού λέγεται Myris. Ἡ ἑταιρεία ἰσχυρίζεται ὅτι μόνο τό DNA προσφέρει πιό ἀκριβῆ  ἀναγνώριση.
.               Ἡ ἑταιρεία Cognitec, μέ ἕδρα τή Δρέσδη, ἐργάζεται πάνω στήν ταυτοποίηση προσώπου. Ἡ Γερμανική ἀστυνομία συνόρων ἔχει ὑπογράψει συμβόλαιο μαζί της.

.               Στήν Ἑλλάδα λένε Κάρτα Χρεωστική/Πιστωτική
.               Στήν Εὐρώπη, στήν Ἀμερική τί γίνεται;
.               Ἤδη πολλές ἑταιρεῖες ἀκόμη καί Τράπεζες ἐπενδύουν στήν τεχνολογία μετά τήν Κάρτα, στίς βιομετρικές τεχνολογίες ἀναγνώρισης, ταυτοποίησης τοῦ ἀνθρώπου, BBC, 20 Μαρτίου 2015: Οἱ μεγαλύτερες ἑταιρεῖες πιστωτικῶν καρτῶν παραδέχονται ὅτι ἡ βιομετρική τεχνολογία εἶναι στά ἄμεσα σχέδιά τους.
.               Ἡ Βρετανική Sthaler συνεργάζεται μέ τήν Hitachi καί τήν BT γιά τήν ἐφαρμογή “pay-by-finger” (πληρώνοντας μέ τό δάκτυλο) πού ἔχει δοκιμάσει σέ κάποια μουσικά φεστιβάλ. Τήν ἀποκαλεῖ FingoPay.
.               Ἡ τεχνολογία δοκιμάζεται ἐδῶ καί χρόνια: Ἀπό τό 2004 τό BBC πάλι μᾶς πληροφορεῖ ὅτι μέ τό ἐμφύτευμα σέ νυχτερινά κέντρα τῆς Μπαρτσελόνας, μπορεῖς νά πληρώσεις γιά τά ποτά σου.
.               Τό ἴδιο γίνεται καί στό Club Baja τοῦ Rotterdam τῆς Ὀλλανδίας τουλάχιστον ἀπό τό 2008
.               Ἡ τράπεζα Barclays ἑστιάζει φέτος στήν τεχνολογία ἀναγνώρισης φλεβῶν τοῦ δακτύλου γιά τίς ἐπιχειρήσεις-πελάτες της στό Ἡνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται γιά τεχνολογία πού ἀνέπτυξε ἡ Hitachi στήν Ἰαπωνία καί χρησιμοποιεῖται σέ ταμειακές μηχανές, τόσο ἐκεῖ ὅσο καί στήν Πολωνία.
.               Στή Σουηδία, βρίσκεται σέ πειραματικό στάδιο μία νέα μέθοδος πληρωμῶν, ἡ ὁποία δοκιμάζεται σέ 15 καταστήματα στό Λούντ. Στό πείραμα συμμετέχουν 1.600 ἐθελοντές, οἱ ὁποῖοι ἀγοράζουν προϊόντα μέ τήν παλάμη τους σάν ἠλεκτρονικό πορτοφόλι. Πῶς γίνεται αὐτό; Μέ τή συγκεκριμένη τεχνολογία, πού εἶναι ἀναπτυγμένη ἀπό ἐρευνητές τοῦ πανεπιστημίου τῆς πόλης, ταυτοποιεῖται τό μοναδικό σχῆμα πού δημιουργοῦν οἱ φλέβες τῆς παλάμης.
.               Πρόσφατα μάθαμε πώς τό ἰαπωνικό κινητό τηλέφωνο Arrows NX F-04G διαφέρει ἀπό ὅλα τά smartphones πού ὑποστηρίζουν ἀνέπαφες συναλλαγές, καθώς χρησιμοποιεῖ ὡς μέσο ἀναγνώρισης τήν… ἴριδα τοῦ ματιοῦ.
.               Συνεχίζει στό ἄρθρο του τό BBC: ὑπάρχουν ἑταιρεῖες πού πειραματίζονται μέ βιομετρικά ἐμφυτεύματα – ἐμφυτεύουν τό τσίπ RFID κάτω ἀπό τό δέρμα ἤ τοποθετοῦν τατουάζ πού ἀποδομεῖται καί κρατάει ἀπό ἕνα ἕως δυό μῆνες.
.               Ἀντί γιά κάρτα εἰσόδου ἡ σουηδική ἑταιρεία ὑψηλῆς τεχνολογίας Epicenter ἀποφάσισε νά ἐμφυτεύσει στήν παλάμη τοῦ χεριοῦ τῶν ἐργαζομένων της ἠλεκτρονικά μικροτσίπς.
.               Τό τσιπάκι ὑπέγραψαν ὅτι δέχονται 400 ἄνθρωποι καί ὅπως δηλώνουν οἱ περισσότεροι, ἐλπίζουν στό μέλλον νά μποροῦν μέ αὐτό νά κάνουν καί τίς συναλλαγές τους, νά πληρώνουν τόν καφέ καί τό σάντουιτς πού ἀγοράζουν ἀπό τήν καντίνα τοῦ γραφείου τους.

Ποῦ πάει τό πράγμα λοιπόν;

 • ξεκινάει μέ τήν Κάρτα,

 • μπαίνει τό τσιπάκι μέσα στήν Κάρτα,

 • ἀντικαθίσταται ἡ Κάρτα μέ τό κινητό,

 • ἀρχίζουν νά χρησιμοποιοῦνται τά βιομετρικά χαρακτηριστικά τοῦ ἀνθρώπου,

 • καταργεῖται ἡ Κάρτα καί τό κινητό γιά τίς πληρωμές καί χρησιμοποιοῦνται ἀποκλειστικά τά βιομετρικά χαρακτηριστικά (ἴριδα, σχῆμα τῶν φλεβῶν τῆς παλάμης (vein pattern), σχῆμα προσώπου),

 • προχωράει παράλληλα καί ἡ ἐμφύτευση τοῦ rfid chip στό χέρι τοῦ ἀνθρώπου.

Ὅλα γιά τήν εὐκολία καί τήν ἀσφάλεια. Ξεκινάει μέ Κάρτα Χρεωστική/Πιστωτική  ἀλλά ποῦ καταλήγει;

.               Ὅσο ὑπάρχουν μετρητά καί «ἐξελίσσονται» οἱ παραχαράκτες, τόσο βελτιώνουμε τά χαρακτηριστικά ἀσφαλείας τῶν μετρητῶν.
.               Ἐάν καταργηθοῦν τά μετρητά καί ὅσο θά «ἐξελίσσονται» οἱ ἠλεκτρονικοί παραχαράκτες, τόσο θά αὐξάνονται οἱ «ἀπαιτήσεις» γιά πρόσθετα βιομετρικά χαρακτηριστικά ἀσφαλείας τῶν συναλλασσομένων.

Δηλ.:

 • Μέ τό χρῆμα ->  Αὐξάνονται τά χαρακτηριστικά ἀσφαλείας ἐπάνω ΤΟΥ.

 • Χωρίς τό χρῆμα ->   Αὐξάνονται οἱ ἀπαιτήσεις ἀσφαλείας ἐπάνω   ΜΟΥ,

γίνομαι ἐγώ ἀντικείμενο «ἀσφαλείας», τό ὁποῖο ὅπως εἴδαμε δέν ἔχει τέλος.

.               Ὅλο καί νέα βιομετρικά στοιχεῖα θά ζητοῦνται γιά νά ἐπιβεβαιωθεῖ ἡ ταυτότητά μου, προκειμένου νά μπορῶ νά κάνω συναλλαγές.
.               Ἡ ὑποχρεωτική χρήση τῆς Κάρτας (Χρεωστική/Πιστωτική) στήν “χωρίς μετρητά” (ἀχρήματη) κοινωνία εἶναι σάν τήν κερκόπορτα. Ἀνοίγοντάς την, δημιουργοῦμε ὅλες τίς προϋποθέσεις γιά τή χρήση κι ἄλλων πολλῶν μεθόδων συναλλαγῶν, ὅπως αὐτές πού εἴδαμε.

.               Ἡ Κάρτα εἶναι τό τυράκι γιά νά πέσουμε στή φάκα τῶν “βιομετρικῶν” συναλλαγῶν… Θέλετε ἡ ζωή σας νά γεμίσει ἀπό συσκευές κι ἐφαρμογές πού διαρκῶς θά σᾶς “ἀνιχνεύουν”, “καταγράφουν”, “ἀναγνωρίζουν”, “ταυτοποιοῦν” γιά νά σᾶς ἐξυπηρετοῦν;;; Μήπως νά ποῦμε ἀπό τώρα στόν Μπαμπινιώτη νά σβήσει τίς λέξεις ἐλευθερία, ἰδιωτικότητα, προσωπική ζωή ἀπό τό λεξικό του; Ἀφοῦ θά εἶναι ἄγνωστες λέξεις σέ λίγα χρόνια…
.               Ἡ ἐξαφάνιση τῶν μετρητῶν καί σταθερή καταγραφή καί παρακολούθηση τῶν πληρωμῶν τῶν πολιτῶν, θά ἐπιτρέψει τή διατήρηση τῆς ἱστορικότητας τῶν μή ὀρθῶν, μή τέλειων συμπεριφορῶν.
.               Νεανικά παραπτώματα θά μποροῦσαν νά ἀνασυρθοῦν δεκαετίες ἀργότερα, ἡ δυνατότητα τῆς λήθης, τῆς ἀμνηστίας καί οἱ νομικοί περιορισμοί – στοιχεῖα τά ὁποῖα οἱ ἄνθρωποι ἀπελάμβαναν γιά χιλιάδες χρόνια – θά μποροῦσαν νά ἐξαφανιστοῦν.

Ἀπό τήν Δημοκρατία τῶν ΠΟΛΙΤΩΝ
στήν «Δημοκρατία» τῶν ΤΡΑΠΕΖΩΝ μέ ἑπόμενη στάση
τήν Δικτατορία τῶν ΚΑΡΤΩΝ!

Αὐτός εἶναι ὁ ΕΦΙΑΛΤΗΣ πού ἑτοιμάζουμε στά παιδιά μας…

ΠΗΓΗ: orthros.eu

Τὸ ἴδιο κείμενο σὲ μορφὴ pdf, ὅπου περιλαμβάνεται καὶ φωτογραφικὴ τεκμηρίωση: AΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

, , , , ,

Σχολιάστε

Η ΣΙΧΑΜΕΡΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ (αἴτια καί συνέπειες)

Ἡ σιχαμερή ἁμαρτία τῆς ὁμοφυλοφιλίας
(αἴτια καί συνέπειες)

τῆς EΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

.               Πρίν τόν Μωσαϊκό νόμο, μέσα στόν Παράδεισο, ὅταν δημιουργοῦσε ὁ Θεός τό πρῶτο ζεῦγος, τόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα, τούς ἔλεγε “αὐξάνεσθε καί πληθύνεσθε καί πληρώσατε καί κατακυριεύσατε τή γῆ”· τούς ἔδωσε δηλ. μέ τέσσερις προστακτικές προσταγές, μεγάλη εὐλογία. Ὅλα αὐτά συνοψίζονται στή συμπεριφορά καί στούς σκοπούς τοῦ ζεύγους.
.               Ὁ γάμος ἱδρύεται ἀπό τόν Πατέρα τόν Υἱό καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ποιήσωμεν. Τά τρία πρόσωπα συνεργάζονται γιά τήν δημιουργία τοῦ πρώτου ζεύγους καί τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Βεβαίως δέν πρόλαβαν, δέν χρησιμοποίησαν οἱ πρωτόπλαστοι τίς εὐλογίες αὐτές τοῦ Θεοῦ, γιατί πρόλαβε ὁ ὄφις. Τούς εἶπε ὅτι αὐτό πού σᾶς ζητᾶ ὁ Θεός μπορεῖτε νά τό κάνετε καί μόνοι σας. Αὐτό εἶναι τό μεγάλο σφάλμα τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας, ὅτι ἄκουσαν τόν ὄφι καί πίστεψαν ὅτι πράγματι αὐτό πού τούς ζητᾶ ὁ Θεός μποροῦν νά τό κάνουν μόνοι τους. Ἡ θέωση, δηλ. νά ὁλοκληρωθοῦν ὡς προσωπικότητες χωρίς Θεό. Αὐτό τούς ἀλλοίωσε πάρα πολύ. Ἔχασαν μυαλά, ψυχή καί καλές διαθέσεις.
.               Προσπάθησε μέ τρεῖς ἐρωτήσεις νά τούς καταφέρει σέ μετάνοια· τόσο εἶχαν ἀλλοιωθεῖ. Κυρίως ὁ νοῦς. Χάλασε ἡ ψυχή τους· καί τελικά ἐξορίζονται ἀπό τόν Παράδεισο. Διετηρήθη ἡ νοσταλγία ἐπαναφορᾶς στόν Παράδεισο ὅπου ἦταν θαυμαστός ἀπό κάθε πλευρά ὁ τρόπος ζωῆς.
.               Ἀπό τότε ἀρχίζει ἡ περιπέτεια τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Γεννοῦν τά παιδιά τους μέ ἕναν τρόπο ἔντονο καί μανιώδους σεξουαλικῆς ἐπικοινωνίας μεταξύ τους· γι᾿ αὐτό μεταβίβασαν στά παιδιά τους, τό σπέρμα τῆς ἁμαρτίας, δηλ. τῆς αὐτονομίας ἀπό τόν Θεό. Καί τό ἕνα παιδί δολοφονεῖ τό ἄλλο. Τό ¼ τῆς ἀνθρωπότητας καταστράφηκε. Δέν εἶναι μικρό τό ποσοστό. Μετά γεννοῦν καί ἄλλα παιδιά. Ὄχι μέ τόν τρόπο πού ἤθελε ὁ Θεός. Ὑπάρχει ἡ αἱμομειξία. Πολλαπλασιάζεται τό ἀνθρώπινο γένος μέ τόν φυσικό τρόπο, μέ τή σχέση ἀνδρός γυναικός καί φθάνουμε στά Σόδομα καί στά Γόμορα, ὅπου αὐτός ὁ μή εὐλογημένος τρόπος ζωῆς διαστρέφεται καί καταστρέφεται τό “αὐξάνεσθε, πληθύνεσθε, πληρώσατε καί κατακυριεύσατε” καί μέσα στίς δύο πόλεις ὑπάρχει τό ἀποκορύφωμα τῆς καταστροφῆς. Ἄνδρες μέ ἄνδρες, γυναῖκες μέ γυναῖκες. Μά μέ τόση μεγάλη μανία, ὥστε ὅταν οἱ ἄγγελοι ἐπισκέφθηκαν τόν Λώτ καί μετέφεραν τήν βουλή τοῦ Θεοῦ, νά μήν μποροῦν νά δοῦν, νά καταλάβουν οἱ κάτοικοι τί κάνουν. Δέν ἔβλεπαν τούς ἀγγέλους· τόσο πολύ τούς ἥλωσε, ἀπό τό ἁλίσκομαι (κυριεύομαι, συλλαμβάνομαι αἰχμάλωτος) κυριεύθηκαν δηλαδή ἀπό τήν ὀμορφιά τῶν ἀγγέλων πού ἤθελαν νά συνευρεθοῦν μαζί τους· τό ἄκρον ἄωτον τῆς διαστροφῆς. Ὁ Λώτ εἶχε ἀμπαρώσει τίς πόρτες του. Αὐτοί ἔσπασαν τίς πόρτες καί μπῆκαν μέσα. Τέτοια μανία πού ἐξωτερικά δέν φαινόταν εὔκολα, ὅπως καί σήμερα, ἀλλά ἡ διαστροφή φέρνει μανία.
.               Ἡ παιδαγωγική καί ἡ ψυχολογία ἔχει ἐκφρασθεῖ λέγοντας ὅτι, ἄν τό μωρό δέν τύχει καί δέν ἀπολαύσει τή θαλπωρή τοῦ εἰρηνικοῦ ζεύγους, τοῦ πατέρα καί τῆς μητέρας καί εἰδικά, κατ᾿ ἐξοχήν τήν ἀγάπη τῆς μητέρας, θά τή ζητήσει μανιωδῶς μεταγενέστερα καί διάστροφα. Ἐπιβεβαιώνεται καί ἀπό ἐπιστημονική ἔρευνα καί πορίσματα ψυχολόγων καί ψυχιάτρων.
.               Ὁ Λώτ βρέθηκε σέ τεράστιο πρόβλημα. Ἦταν ἄνθρωπος πιστός· ἤξερε ὅτι εἶναι ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ· πῶς νά διασώσει τούς ἀγγέλους; ἔκανε τότε στούς ἄντρες μία τελευταία πρόταση· “ἔχω τίς κόρες μου· νέες, ὡραῖες, πάρτε τις, συνευρεθεῖτε μαζί τους, νά σᾶς φύγει ἡ λαύρα, ἡ κάψα, ἡ μανία τοῦ σέξ”. Αὐτοί ὄχι. Τελικά δέν ἦταν δυνατόν νά γίνει αὐτή ἡ παρανομία. Ἐπέτρεψε τότε ὁ Θεός πάνω στή μανία τους νά τυφλωθοῦν. Νά μήν βλέπουν τούς ἁγίους ἀγγέλους. Καί ἔτσι γλύτωσαν οἱ ἅγιοι ἄγγελοι· μετά ἀπ᾿ αὐτό γίνεται κατανοητό τελείως μέσα στήν ἱστορία, ὅτι αὐτή εἶναι μιά μεγάλη ἐσχάτη ἐκτροπή, ἡ κόκκινη γραμμή, πού ἄν τήν ξεπεράσει κανείς, ἀρχίζει νά ἐνεργεῖ μέσα του τό πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ὄχι μέ τήν ἔννοια τήν κοινή καί αἰσχρή, διότι μπορεῖ κάποιος νά ἔχει τάσεις ὁμοφυλοφιλίας ἀλλά νά μήν ἁμαρτάνει· σπάνιο βέβαια στήν ἐποχή μας. Γι᾿ αὐτό ὁ Θεός ἐπέτρεψε, ἔριξε φωτιά καί θειάφι· δέν πρέπει νά τό ἀποκρύπτουμε· νά μήν τό ἀγνοοῦμε· τό ᾿χουμε δημοσιεύσει καί παλιότερα – ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ ψάξαμε στά sites τῶν μεγαλογιατρῶν, μερικοί τῶν ὁποίων εἶναι καί ὁμοφυλόφιλοι. Λένε ὅτι δέν ὑπάρχει βλάβη στό DNA. Ὑπάρχει μικρή διαφορά. Ὅλοι ὑποστηρίζουν ὅμως ὅτι δέν εἶναι χρωμοσωμιακή ἡ αἰτία τῆς ὁμοφυλοφιλίας.
.               Γι᾿ αὐτό εἶναι ἕνα ἀπό τά γνωρίσματα τῆς πτώσης τοῦ πολιτισμοῦ. Ἔλεγαν οἱ προηγούμενοι παιδαγωγοί δεκαετίας τοῦ ᾿60, ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι βασικό χαρακτηριστικό συνδυασμένο μέ πτώση πολιτισμοῦ· ἀνάλογο γεγονός εἴχαμε καί στούς ἑλληνιστικούς χρόνους. Ἕναν αἰώνα πρίν τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ. Γι᾿ αὐτό ἀναφέρει ὁ ἅγιος Ἱερώνυμος ὅτι πρίν γεννηθεῖ ὁ Χριστός ἐστάλη ἄγγελος Κυρίου καί θανάτωσε ὅλους τούς ὁμοφυλόφιλους. Ἡ ἐποχή μας εἶναι τοῦ ἀντιχρίστου, ἰδιάζουσα, ὁριακή, πολεμεῖται ὅλη ἡ χριστιανική ζωή, ἐπετράπησαν, νομιμοποιήθηκαν οἱ ἀμβλώσεις. Ὅ,τι πιστεύαμε ὅτι δέν θά γίνει, ἔγινε. Κάθε ἔτος καταστρέφεται στήν πατρίδα μας μία ὁλόκληρη πόλη. Λένε γιά 300.000 ἐκτρώσεις τόν χρόνο. Μᾶλλον θά ᾿ναι περισσότερες. Στή συνέχεια λόγῳ κρίσης δέν παντρεύονται τά παιδιά. Εἶναι μία φαινομενικά ἰσχυρή δικαιολογία, συζοῦν, πάρα πολύ κακό, διότι ἄλλο εἶναι νά λές ὅπως λένε νέοι καί νέες ὅτι ἡ ἐποχή μας εἶναι τέτοια, δέν μποροῦμε νά μείνουμε ἐγκρατεῖς, ἄλλο εἶναι αὐτό, καί ἄλλο νά νομιμοποιήσεις, νά παγιώσεις τήν ἁμαρτία καί νά συμβιώνεις. Εἶναι μία ὕβρις ἐνώπιον Θεοῦ καί γονέων.
.               Βέβαια καί οἱ γονεῖς τά ἴδια ἔκαναν περίπου, πρό ἤ ἐντός τοῦ γάμου. Ἔχουμε δηλ. κοινωνία διαφθειρομένη ἤ διεφθαρμένη. Στήν ἐξομολόγηση φθάνουν ναυάγια, ἐρείπια. Ἡ Ἐκκλησία προσπαθεῖ νά ἔχει τήν οἰκονομία της. Προσπαθεῖ νά τούς τονώσει, νά διδάξει τό λόγο τῆς Ἀληθείας, νά παρηγορήσει γιά νά τούς φέρει στήν Ἐκκλησία. Ὣς ὅτου σταθοῦν στά πόδια τους καί κοινωνήσουν τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον.
.               Ἡ ὁμοφυλοφιλία ὅμως εἶναι τό ἄκρον ἄωτον, ἡ κορυφή τῆς διαλύσεως τῆς κοινωνίας. Στό Ἰσραήλ συμβαίνει τό ἀντίθετο· πριμοδοτοῦν τούς ὀρθοδόξους Ἑβραίους πού κάνουν 7-8 παιδιά· ὁ πατέρας καταδέχεται, καί ἐπιδεικνύεται, ὅταν κρατᾶ στήν ἀγκαλιά του μωρό, καταδέχεται νά κρατᾶ καροτσάκι· ἡ μαμά κρατᾶ τά μεγαλύτερα· ἀκολουθοῦν χωρίς νά ντρέπονται πού οἱ γονεῖς ἔκαναν ἄλλο ἕνα μωράκι. Δείχνουν στήν κοινωνία τήν εὐλογία τοῦ γάμου τους. Ἔχουν πολλά ἔθιμα.
.               Ἡ ὁμοφυλοφιλία ἔχει τίς ρίζες της στήν κακή συζυγία· αὐταρχικός πατέρας ἤ αὐταρχική μητέρα μέ χιλιάδες ἄστοχες ἀδιάκριτες παρεμβάσεις στά παιδιά, μποροῦν νά καταστρέψουν τήν ἐλεύθερη ἀνάπτυξη στόν σεξουαλικό τομέα. Ὅταν βλέπει μιά κοπέλα, ἡ μητέρα νά φέρεται μέ αὐθάδεια στόν πατέρα χιλιάδες φορές, ἑκατομμύρια φορές, καί νά τόν ἀδικεῖ, μπορεῖ νά ἀγανακτήσει μέσα της καί νά πεῖ ¨δέν θέλω τέτοιο φίλο¨· τί νά τόν κάνω; ἀντίθετα ἕνα ἀγόρι πού βλέπει σατράπη τόν πατέρα πού τόν πιέζει, τόν κατασκοπεύει. Ὅταν αὐτό συμβαίνει ἄπειρες φορές, ὡς τά 15 ἤ τά 20, βρίσκεται παράλληλα καί ἕνας κατάλληλος φίλος, ἄλλοτε μικρότερος, ἄλλοτε μεγαλύτερος, ἄλλοτε ἴδιας ἡλικίας καί καθώς σήμερα ὑπάρχουν κατάλληλες συνθῆκες, μπαίνει ὁ νέος στήν πρακτική τῆς σεξουαλικῆς διαστροφῆς, καί παγιώνεται ἡ ἀπαρέσκεια πρός τό πρότυπο τοῦ πατέρα. Δημιουργοῦνται κατόπιν συναισθηματισμοί διαστροφῆς στήν ἐφηβική ἡλικία πού δένουν μέ τά προηγούμενα· δῆθεν ἀναπτύσσεται ἡ καλή φιλία. Ξεκινᾶ ὅμως στήν πραγματικότητα ἤ ὑπολανθάνει καί ἡ διεστραμμένη σεξουαλική ἐπιθυμία. Περνᾶ λίγος καιρός, ἑδραιώνεται ἡ ὑποτιθέμενη καλή φιλία, ἀλλά ἀπό τόν ἕνα ἤ καί ἀπό τούς δύο θά ἐξελιχθεῖ σέ μανιακό πάθος. Ὑπῆρξαν ἄνθρωποι μέ τέτοια διάθεση. Πίστευαν καί ἔλεγαν στόν πνευματικό, ὅτι θά εἶναι μόνο καλοί φίλοι. Μά δέν γίνεται. Δέν εἶναι συμπεριφορά καλῆς ἀνδρικῆς φιλίας. Ἄν ἔγινε τό κακό, ἡ ἁμαρτία, ἡ πτώση, μετά ἡ ἱστορία ἐξελίσσεται τραγική. Διαλύεται ἡ φιλία. Ἡ μανία φέρνει ἀντιζηλία. Ἐμφανίζεται κάποιος καλύτερος. Διαλύεται αὐτή ἡ σχέση. Ἀκολουθεῖ ἄλλη…καί ἄλλη…καί ἄλλη.
.               (Tό παρακάτω περιστατικό εἶναι ἀληθινό, ἀλλά γιά λόγους εὐνόητους διατηρεῖται ἀνωνυμία). Κάποτε κάποιος ὁμοφυλόφιλος εἶπε τήν δική του ἁμαρτωλή ἐμπειρία σέ ἕναν ἐξομολόγο· ἐκεῖνος τόν συμβούλεψε νά σταματήσει νά ἁμαρτάνει· τοῦ εἶπε πώς τότε θά ξεκαθαρίσει μέσα του τό τοπίο· θά δεῖ ὁ νοῦς του ξεκάθαρα, νηφαλιότερα, θά βρεθεῖ μιά κοπέλα¨· ὁ παθών κάπου τό πίστευε, κάπου ὄχι· ἀφοῦ ἐξαφανίσθηκε γιά 2-3 χρόνια, τηλεφωνεῖ κατόπιν στόν ἐξομολόγο γιά νά πάει νά τόν δεῖ. Ἀπ᾿τόν τρόπο πού μίλησε, κατάλαβε ὁ ἱερέας ὅτι τά πράγματα ἦταν πολύ σοβαρά. Πῆγε τό μυαλό του στήν ἀρρώστια. Ἔδωσαν ραντεβού στό ναό· καθώς ἔμπαινε ὁ ἱερέας εἶδε κάποιον ἔξω στό σκαλάκι, πού καθόταν σάν ζητιάνος· ἀρχικά δέν τόν κατάλαβε· μετά λέει “αὐτός εἶναι”. Ἦταν 10 χρόνια γεροντότερος, μιά μορφή…Προσκύνησε, ἐκεῖνος ὅμως (ὁ πάσχων) τόν πλησίασε καί τοῦ λέει: “Δέν μέ γνωρίσατε. Καταλάβατε τί συνέβη. Τό εἶδα ἀπό τή συμπεριφορά σας”. Κάθισαν καί τοῦ εἶπε τά ἑξῆς: ¨Εἶχα ἕναν πολύ καλό φίλο, παντοῦ ἁρμονισμένοι, κοινά ἐνδιαφέροντα· μεγάλη ταύτιση. Εἴπαμε χωρίς προφυλακτικό σχέσεις¨. Τελικά τοῦ λέει ὅτι τόν κόλλησε ὁ ἄλλος μέ AIDS. Καί ὅτι ταλαιπωρεῖται. Τοῦ λέει τότε ὁ ἱερέας “τουλάχιστον τώρα θά σταματήσεις τήν ἁμαρτία;” “Μά τί νά λέμε γιά ἁμαρτία;” τοῦ ἀπαντᾶ. “Τό θέμα εἶναι νά ζήσουμε”. Τοῦ λέει ξανά ὁ ἱερέας “θά ζήσεις, ἄν σταματήσεις τήν ἁμαρτία. Ὁ Θεός μπορεῖ νά κάνει θαύματα”· ἐκεῖνος τό ἔκανε· τήρησε πιστά τή συμβουλή τοῦ ἐξομολόγου· πῆγε πάρα πολύ καλά· κανείς δέν τόν καταλαβαίνει τώρα.
.          Τραγικά λοιπόν τά πράγματα.
.               Ἡ ὁμοφυλοφιλία ξεκινᾶ ἀπό τή μικρή ἡλικία. Πόσο πρέπει νά ᾿μαστε προσεκτικοί· γονεῖς, παποῦδες, γιαγιάδες, συγγενεῖς, παιδαγωγοί.
.               Πρέπει νά ἐνημερώνουμε τά παιδιά· στή Θεσσαλονίκη πέρισυ ἔγινε μεγάλη συγκέντρωση 20.000 ἀτόμων πού δήλωσαν ἀπαρέσκεια στό pride gay. Παράδειγμα πρός μίμησιν καί γιά Ἀθήνα. Πάσχουν δυστυχῶς οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπό τόσο κόμπλεξ κατωτερότητας καί γίνονται τόσο ἀδίστακτοι, πού θέλουν καί νά καταξιωθοῦν ἀπό τήν κοινωνία καί τό κράτος.
.               Κανείς πνευματικός βεβαίως δέν ἔχει ἀποπάρει κάποιον ὁμοφυλόφιλο. Ἀφοῦ λέει τήν ἀδυναμία του, τήν ἁμαρτία του, αὐτό εἶναι πολύ σημαντικό, καί γι᾿ αὐτό πρέπει νά προσέχουν οἱ πνευματικοί. Τά Σόδομα καί τά Γόμορα (Ρωμ. θ´ 29) ἀποτελοῦν παράδειγμα εὐλογότατο πού πρέπει νά τό λέμε στά παιδιά μας, στά σχολεῖα, στά κατηχητικά.
.               Τί ἄλλο νά λέμε; ὁ ἴδιος ὁ Θεός σιχαίνεται αὐτό τό ἁμάρτημα· ἀσυγχώρητο τό ὀνομάζει ὁ ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος.

Οἱ ὁμοφυλόφιλοι
1) δέν ἀγαποῦν τό φύλο τους,
2) δέν ἐκτιμοῦν τό ἕτερο φύλο, πού ὁ Θεός τό ἔδωσε·Ἐκεῖνος ἔφτιαξε τά φύλα,
3) εἶναι ἀπρόκοφτοι ἄνθρωποι, δέν μπαίνουν στό γάμο,
4) δέν μετέχουν στίς σχέσεις δημιουργίας “αὐξάνεσθε, πληθύνεσθε, πληρώσατε καί κατακυριεύσατε”.
Ὁ ἱερός Χρυσόστομος λέει ὅτι ὅταν δέν ἀκοῦν ἐντολές, ἀποκτοῦν ἔπαρση. Αὐτή φέρνει πτώση καί ἡ πτώση μεγαλύτερη ἔπαρση.

.               Ὁ ἱ. Χρυσόστομος ἑρμηνεύει τήν πρός Ρωμαίους καί τήν Α´ Κορινθίους… (πόρνοι, μοιχοί, μαλακοί, ἀρσενοκοῖτες, Βασιλεία τοῦ Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι). (Α´Κορ . ϛ´ 9-10).

.               Τά πράγματα εἶναι πολύ σοβαρά.

ΠΗΓΗ: orthros.eu

,

Σχολιάστε

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡΗΤΑ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ἢ ΕΦΙΑΛΤΗΣ;» (Ἡμερίδα)

ΑΦΙΣΑ-ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2

, , , ,

Σχολιάστε

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ

EPETEIOS-ALOSEOS

,

Σχολιάστε

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ»: “ΙΑΤΡΙΚΗ” ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ (Ἡμερίδα)

Enallaktikes_Prosklisi Enallaktikes_Prosklisi_2

, ,

Σχολιάστε

ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡ. ΜΕΛΕΤΩΝ» ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΩΣ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Οἰ δύο κατωτέρω νομικὲς Ἀναφορὲς-Γνωμοδοτήσεις ἐπὶ τῆς Συνοδικῆς Ἀποφάσεως (βλ. κατωτ.) γιὰ τὴν «εἰκαζομένη συναίνεση» εἶναι πολὺ ἐνδιαφέρουσες καὶ τεκμηριωμένες καὶ δείχνουν πὼς τὸ θέμα «εἰκαζομένη συναίνεση» παρὰ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ ὑπόπτου ὅρου τῆς «συναινέσεως τῆς οἰκογενείας» ἐγκυμονεῖ τεραστίους κινδύνους γιὰ τὴν ἀνθρωπιά τῆς κοινωνίας μας.

ΑΙΤΗΣΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ὁδός Β. Ἠπείρου 47, Ἀμαρούσιον

Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 14ῃ Ὀκτωβρίου 2013

ΘΕΜΑ: ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΙΣ συμφώνως τοῖς νόμοις 3984/2011 καί 4075/2012

Μακαριώτατε,

.              Μετά μεγίστης προσοχῆς καί ἐνδιαφέροντος ἀνεγνώσαμε τήν ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 4035/26-9-2013 Συνοδικήν Ἀπόφασιν, ληφθεῖσαν ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 31ης μηνός Αὐγούστου ἐ.ἔ.
.              Διά τῆς ὡς ἄνω Συνοδικῆς Ἀποφάσεως διαπιστοῦται, ὅτι κατηργήθη κατ’ οὐσίαν ἡ εἰκαζομένη συναίνεσις διά τῆς ἐπελθούσης τροποποιήσεως τοῦ ἄρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3984/2011 δυνάμει τοῦ ἄρθρου 55 Ν. 4075/2012, εἰς τρόπον ὥστε πλέον ἀπαιτεῖται ἡ συναίνεσις τῆς οἰκογενείας τοῦ θανόντος.
.              Ἐπί τῆς ἀνωτέρω διαπιστωτικῆς Συνοδικῆς Ἀποφάσεως ἔχομεν τήν τιμήν νά ἐπισημάνωμεν τά ἑξῆς:

1. Καίτοι τό ἄρθρον 55 Ν. 4075/2012 ἐτροποποίησεν, κατά τά προειρημένα, τό ἄρθρον 9 παρ. 2 Ν. 3984/2011, ἀπαιτουμένης τῆς συναινέσεως τῆς οἰκογενείας τοῦ θανόντος, ὅμως ἔκδηλος καί ἀπόλυτος τυγχάνει ἡ σιγή τοῦ Νόμου γιά τούς δεκάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας, οἵτινες ἀποθνήσκουν μόνοι καί ἄνευ οἰκογενείας καί διά τούς ὁποίους οὐδείς ὑφίσταται ἵνα ἀπαντήσῃ ἄν τά ὄργανά του θά δωρηθοῦν.
.              Ἄραγε τά ὄργανα καί τά σώματα τοιούτων ἀποθνησκόντων ἀνθρώπων περιέρχονται εἰς τήν «κυριότητα» τοῦ Κράτους, ἤ τοῦ οἰκείου Δήμου, ἐν ᾧ ἀποθνῄσκουν, ὅστις φέρει τήν αὐτεπάγγελτον νόμιμον ὑποχρέωσιν τοῦ ἐνταφιασμοῦ;

2. Στήν Χώρα μας ἔχουν ἤδη εἰσέλθει παρανόμως καί διαβιοῦν, ὡς ἐπί  τό πλεῖστον ἄνευ ταξιδιωτικῶν ἐγγράφων ἤ δελτίων ταυτότητος, ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀλλοδαποί, οἱ ὁποῖοι ἐπισήμως «δέν ὑπάρχουν». Ἀρκετοί ἐξ αὐτῶν ἀποθνῄσκουν, ἐνίοτε (εἰς τήν καλλιτέραν τῶν περιπτώσεων) ἐν τοῖς παρ’ ἡμῖν νοσοκομείοις.

3. Ἤδη ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ, ἔνθα ἀλλότρια τῶν παρ’ ἡμῖν κρατοῦν ἤθη, σύμπαν τό σῶμα – οὐ μόνον τά ὄργανα – τῶν ἄνευ οἰκογενείας καί λοιπῶν στοιχείων θανόντων χρησιμοποιοῦνται παντοειδῶς, ἀκόμη καί διά τήν παρασκευήν ζωοτροφῶν καί λιπασμάτων.

4. Ἐν ἁπάσαις ταῖς ἀνωτέρω – ἐνδεικτικῶς καί μόνον – εἰσφερομέναις περιπτώσεσιν ἐγείρονται μείζονα καί ἀνυπέρβλητα ζητήματα, οὐ μόνον βιοηθικῆς, ἀλλά καί νομιμότητος.

5. Ἐνδεικτικῶς καί πάλιν καί πρός ἄμεσον προβληματισμόν ἐπισημαίνομεν τό ἄρθρον 2 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος, ὁρίζον ὅτι: «1. Ὁ σεβασμός καί ἡ προστασία τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελοῦν τήν πρωταρχική ὑποχρέωση τῆς Πολιτείας». Πιστεύω ὅτι συνιστᾷ κοινόν τόπον ἁπάντων ἡμῶν καί ἀναμφίβολον στοιχεῖον τῶν ἐν Ἑλλάδι τουλάχιστον κρατούντων χρηστῶν ἠθῶν, τό γεγονός ὅτι ὁ σεβασμός τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου προσήκει πρό πάντων νά ἐκδηλοῦται κατά τήν ἀδιαμφισβητήτως ἱεράν στιγμήν τοῦ θανάτου αὐτοῦ καί ὠσαύτως τῆς κηδεύσεώς του, ἄνευ προηγουμένου τεμαχισμοῦ τοῦ σώματος καί χρησιμοθηρικῆς ἐξορύξεως τῶν ὀργάνων του.

6. Μεῖζον πάντων ἐστίν ὅμως τό ζήτημα ὅτι δυνάμει τοῦ Νόμου 3984/2011 τίθεται τό πρῶτον ἐν τῇ ἡμετέρα νομοθεσία ἡ ἀνήθικος καί παράνομος – ὡς ἀντισυνταγματική καί δή ἀντιβαίνουσα τῷ ἄρθρῳ 2 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος – ἔννοια τοῦ «ἐγκεφαλικοῦ θανάτου», ἥτις οὐδόλως ἔχει ἐπικρατήσει ἐν τῇ ἰατρικῇ καί τῇ νομικῇ ἐπιστήμῃ, τούτων συγκλινουσῶν τῇ μόνῃ καί ὀρθῇ ἀπόψει, ὅτι ὁ θάνατος ἐπέρχεται ἅμα τῇ διακοπῇ τῆς λειτουργίας τῆς καρδίας καί τῆς ἀναπνοῆς. Ὁ δέ «ἐγκεφαλικός θάνατος» συνιστᾷ σαθρόν ἔρεισμα διά τήν διάπραξιν τοῦ ἐγκλήματος τῆς ἐκ προθέσεως ἀνθρωποκτονίας, εἶναι δέ πασίγνωστοι αἱ περιπτώσεις ἀνθρώπων ἀνανηψάντων ὡς καί γυναικῶν τεκουσῶν ἐν καταστάσει ἐγκεφαλικοῦ θανάτου. Εἶμαι βέβαιος ὅτι θά συμφωνεῖτε ὅτι οἱ ἐν τοιαύτῃ καταστάσει εὑρισκόμενοι συνάνθρωποι ἡμῶν οὐ μόνον ἄχρηστοι τυγχάνουν καί καταδικαστέοι εἰς θάνατον, ἀλλ’ οὔτε καί «νεκροί», ὡς θέλει τούτους ὁ ἀνωτέρω «νόμος».

.               Ἐπί τῇ βάσει τῶν ἀνωτέρω, παρακαλοῦμεν θερμότατα τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα ὅπως ἐξετάσητε πλήρως τόν ὡς ἄνω νόμον καί ἀναθεωρήσητε τήν ὡς ἄνω Συνοδικήν Ἀπόφασιν, ἐπί τῷ τέλει τῆς ὀρθῆς ἐνημερώσεως τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος, τήν ὁποίαν καί ἀναμφιβόλως ἐπιθυμεῖτε.
.                Ἐπικαλούμενος τάς ἀρχιερατικάς πατρικάς εὐχάς Σας

Διά τήν στίαν Πατερικν Μελετν
ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥΔΙΚΗΓΟΡΟΣΠαρ’ ρεί Πάγ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

.              Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος στίς 26 Σεπτεμβρίου 2013 ἐξέδωσε μία ἐγκύκλιο, μέ τήν ὁποία ἐνημερώνει τό χριστεπώνυμο πλήρωμα γιά τή μετατροπή τοῦ νομικοῦ καθεστῶτος τῆς «εἰκαζόμενης συναίνεσης» σέ ἐκεῖνο τῆς «οἰκογενειακῆς συναίνεσης». Μέ ἀφορμή τήν ὡς ἄνω ἐγκύκλιο, καταθέτουμε τίς ἑξῆς παρατηρήσεις:

1) Ἡ εἰσαγωγή στόν νόμο 3984/2011 τῆς φράσης «καί κατόπιν συναίνεσης τῆς οἰκογένειάς του» μέ τό νόμο 4075/2012, ἀποτελεῖ ἀσφαλῶς μία θετική ἐξέλιξη. Ὡστόσο στήν πραγματικότητα, δέν ἐξαλείφεται ὁ ὅρος τῆς εἰκαζόμενης συναίνεσης, ἀλλά εἰσάγεται σέ μία πιό ἥπια μορφή, ἐκείνη τῆς οἰκογενειακῆς συναίνεσης.
.              Ἐφ’ ὅσον ὁ ἀσθενής δέν συναινεῖ ρητά στήν «δωρεά» τῶν ὀργάνων του, ἀλλά συναινοῦν ἀντ’ αὐτοῦ τρίτα πρόσωπα, ὑφαρπάζοντάς του τό δικαίωμα τῆς κρισιμότατης ἀπόφασης παροχῆς ζωτικῶν ὀργάνων σέ ἄλλους ἀσθενεῖς, ὁμιλοῦμε πασιφανῶς γιά εἰκαζόμενη συναίνεση, ἔστω ἠπιότερης μορφῆς ἀπό ἐκείνη τοῦ ἀρχικοῦ ν. 3984/2011.

2) Σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 2 τοῦ Συντάγματος «ὁ σεβασμός καί ἡ προστασία τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελοῦν τήν πρωταρχική ὑποχρέωση τῆς Πολιτείας». Ἡ λέξη «ἀξία», περιλαμβάνει ἕνα εὐρύ κατάλογο θεμελιωδῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως ἡ ὑγεία, ἡ προσωπικότητα, τό δικαίωμα στήν αὐτοδιάθεση τοῦ σώματος ἀκόμα καί μετά θάνατον, ἡ ἀξιοπρέπεια κ.τ.λ.
Δίδοντας στά συγγενικά πρόσωπα ἑνός ἀνθρώπου τή δυνατότητα νά δωρίσουν τά ὄργανά του, καταστρατηγεῖται εὐθέως ἡ ἀξία τοῦ ἀσθενοῦς καί προσβάλλεται ἡ προσωπικότητά του. Στήν πραγματικότητα ὁ νόμος δίνει τή δυνατότητα τῆς «νόμιμης» ὑφαρπαγῆς τοῦ δικαιώματος τῆς αὐτοδιάθεσης τοῦ σώματος σέ τρίτα πρόσωπα καί ὡς ἐκ τούτου ἀντιβαίνει στήν ὡς ἄνω συνταγματική διάταξη. Ὁ μόνος πού ἔχει τό δικαίωμα νά δωρίσει τά ὄργανά του εἶναι ὁ ἴδιος ὁ δότης, ὡς μοναδικός ἔχων τό δικαίωμα αὐτοδιάθεσης τοῦ σώματός του.

3) Ἡ διάταξη τοῦ ἄρθρου 5 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος, ὁρίζει ὅτι «καθένας ἔχει δικαίωμα νά ἀναπτύσσει ἐλεύθερα τήν προσωπικότητά του καί νά συμμετέχει στήν κοινωνική, οἰκονομική καί πολιτική ζωή τῆς Χώρας, ἐφόσον δέν προσβάλλει τά δικαιώματα τῶν ἄλλων καί δέν παραβιάζει τό Σύνταγμα ἤ τά χρηστά ἤθη».
Αὐτή ἡ ἐλευθερία στή συμμετοχή στήν κοινωνική ζωή παραβιάζεται μέ τήν παροχή τῆς ἐξουσίας διάθεσης τοῦ σώματος σέ τρίτα πρόσωπα, ἔστω καί ἄν αὐτά εἶναι οἰκεῖα στόν δότη. Ἄν λάβουμε μάλιστα ὑπ’ ὄψιν ὅτι ἡ ἀπόφαση δωρεᾶς τῶν ὀργάνων εἶναι ἰδιαζόντως κρίσιμη γιά τό ἄν θά ἐξακολουθήσει νά ἀναπνέει ὁ ἀσθενής-ὑποψήφιος δότης, καταλήγουμε στό συμπέρασμα ὅτι τό καθεστώς τῆς «οἰκογενειακῆς συναίνεσης» εἶναι ἀντίθετο καί μέ τό ἄρθρο 5 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος.

4) Παρότι μέ τό νόμο 4075/2012 τέθηκε ἡ προϋπόθεση τῆς συναίνεσης τῶν οἰκείων, δέν διευκρινίζεται ποιοί ἀκριβῶς εἶναι αὐτοί οἱ οἰκεῖοι, ὅπως συνέβαινε μέ τό νόμο 2737/1999 περί τῶν μεταμοσχεύσεων, πού ἴσχυε μέχρι πρό τινος. Ἀντιθέτως, τίθεται ἀόριστα ὁ ὅρος οἰκογένεια, χωρίς νά διευκρινίζεται ἄν αὐτός πρέπει νά ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν ἐν στενῇ ἐννοίᾳ, δηλαδή σύζυγος καί τέκνα ἤ ἄν πρέπει νά ἐννοήσουμε καί τούς γονεῖς ἤ ἄλλους συγγενεῖς μέ μία πιό εὐρέως ἑρμηνευμένη ἔννοια τοῦ ὄρου οἰκογένεια, ὅπως ἴσχυε μέ τόν προηγούμενο νόμο 2737/1999 περί τῶν μεταμοσχεύσεων.
.              Θά πρέπει νά σημειώσουμε ἐπίσης, ὅτι σύμφωνα μέ τή θεωρία τοῦ Οἰκογενειακοῦ Δικαίου, ὁ ὅρος «οἰκογένεια» ὡς νομική ἔννοια, ἀνήκει στίς ἀόριστες ἔννοιες, πού ἐξειδικεύονται ἀπό τόν ἑρμηνευτή μέ βάση τίς ἐπικρατοῦσες κοινωνικές ἀξίες καί ἀντιλήψεις (Θανάση Κ. Παπαχρίστου, Καθηγητοῦ Οἰκογενειακοῦ Δικαίου τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν – Ἐγχειρίδιο Οἰκογενειακοῦ Δικαίου – σελ. 2). Δέν ὑπάρχει δηλαδή, σαφής ὁρισμός τοῦ ὅρου «οἰκογένεια» μέ ἀποτέλεσμα αὐτός νά ἐπιδέχεται διαφορετικές ἑρμηνεῖες. Ἡ δέ ἐξειδίκευση τῆς ἀόριστης νομικῆς ἔννοιας ἀπό τούς θεράποντες ἰατρούς περικλείει πάντοτε τόν κίνδυνο τῆς αὐθαίρετης καί ὑποκειμενικῆς κρίσης.

5) Ἀπορίες δημιουργοῦνται καί ἀπό τήν προφανῆ πρακτική ἀδυναμία διαφύλαξης τοῦ ἀσθενοῦς στήν περίπτωση πού οἱ οἰκεῖοι του πιθανόν νά ἐπιβουλεύονται τή ζωή του ἤ διαφωνοῦν στό ἀμφιλεγόμενο ζήτημα τῆς δωρεᾶς ὀργάνων. Ἐπιπλέον, δέν εἶναι σπάνιες οἱ περιπτώσεις ὅπου τά μέλη κάποιας οἰκογένειας δέν ἔχουν καμία μεταξύ τους ἐπικοινωνία, οὔτε κἄν τίς ἐλάχιστες τυπικές σχέσεις. Ἀκόμα καί ἄν ὁ ἀσθενής ἔχει κάνει τή νόμιμη δήλωση ἄρνησης δωρεᾶς ὀργάνων, σέ περίπτωση πού οἱ οἰκεῖοι του δώσουν τήν ἔγκριση στούς ἰατρούς, δέν θά ὑπάρχει κάποιος πού θά μπορεῖ νά ἀντιτάξει τήν ἄρνηση προκειμένου νά μή γίνει ἡ ἀφαίρεση τῶν ὀργάνων.

6) Ἐπιπλέον, δέν καθορίζεται τί γίνεται μέ αὐτούς πού δέν ἔχουν οἰκογένεια ἤ δέν μποροῦν νά ἐντοπισθοῦν οἱ οἰκεῖοι τους, ὅπως οἱ πολυπληθεῖς μετανάστες πού φιλοξενεῖ ἡ χώρα μας. Σέ αὐτές τίς περιπτώσεις ἰσχύει ἡ σκληρῆς μορφῆς εἰκαζόμενη συναίνεση τοῦ ν. 3984/2011 καί ἔτσι οἱ ἁρμόδιοι ἰατροί ἔχουν τή δυνατότητα νά συντάξουν πιστοποιητικό θανάτου γιά ἕνα ἀσθενῆ πού ἐξακολουθεῖ νά ἔχει καρδιακούς χτύπους, χωρίς νά ἐρωτηθεῖ ἔστω κάποιος οἰκεῖος.
.              Γιά τούς παραπάνω λόγους ὁ νόμος 3984/2011 μέ τή συμπλήρωση τοῦ ν. 4075/2012 εἶναι προδήλως ἀντισυνταγματικός καθώς ἀντιστρατεύεται τήν ἀξία καί τήν ἐλεύθερη ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως αὐτές προστατεύονται ἀπό τά μή ἀναθεωρητέα ἄρθρα 2 παρ. 1 καί 5 παρ. 1 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος.
.              Ὁ Νόμος περί τῶν μεταμοσχεύσεων, γιά νά εἶναι σύμφωνος μέ τό Σύνταγμα, ὀφείλει νά παρέχει τό δικαίωμα δωρεᾶς τῶν ὀργάνων μόνο στόν δότη ὡς φορέα τοῦ δικαιώματος αὐτοδιάθεσης τοῦ σώματός του, ἀποφεύγοντας τήν υἱοθέτηση τῶν διαφόρων μορφῶν εἰκαζόμενης συναίνεσης, ὅπως εἶναι ἡ ἰσχύουσα «οἰκογενειακή συναίνεση».
Πειραιᾶς, 7/10/2013

Ὁ Γνωμοδοτῶν

Χαράλαμπος Χ. νδραλης
Δικηγόρος
Β. Ρώτα ρ. 1 ΚορυδαλλόςΤηλ. 210- 4959011, 6982005670

.             Ἀπό τήν προσεκτική ἀνάγνωση τῶν δύο παραπάνω νομικῶν κειμένων ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι στήν ὡς ἄνω ἐγκύκλιο τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ὑπάρχουν σοβαρά προβλήματα βιοηθικῆς ἀλλά καί νομιμότητος.
.              Σᾶς ἀποστέλουμε λοιπόν τό παρόν ἔγγραφο ἐπί τῷ τέλει τῆς ὀρθῆς ἐνημερώσεώς Σας καί μέ τήν υἱική παράκληση σύντομα νά τροποποιηθεῖ καί νά ἐνημερωθεῖ ὀρθῶς τό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας, πρᾶγμα τό ὁποῖο ἀναμφιβόλως καί Σεῖς ἐπιθυμεῖτε.

Διά τήν στία Πατερικν Μελετν
λάχιστος ν πρεσβυτέροις
ρχιμ. Σαράντης Σαράντος
,
φημέριος το . Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου μαρουσίου

ΠΗΓΗ: orthros.eu

———————————————–

«Περί τοῦ ζητήματος τῆς “ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΩΣ”,
συμφώνως τοῖς Ν. 3984/2011 καί 4075/2012»

Πρωτ. 4035
Ἀριθμ. Διεκπ. 1778
Ἀθήνῃσι 26ῃ Σεπτεμβρίου 2013

Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 31ης μηνός Αὐγούστου ἐ.ἔ., καί κατόπιν σχετικῆς εἰσηγήσεως τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Βιοηθικῆς, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἤχθη εἰς τήν ἀπόφασιν ὅπως ὑπευθύνως πληροφορήσῃ ὑμᾶς ἐπί τῶν ὡς κάτωθι.

Διά τοῦ νέου Νόμου 3984/2011 περί τῶν μεταμοσχεύσεων καί τῆς δωρεᾶς ὀργάνων, ὁ ὁποῖος ἀντικατέστησε τόν παλαιότερον Νόμον 2737/1999, εἰσήχθη ἡ ἔννοια τῆς εἰκαζομένης συναινέσεως, κατά τήν ὁποίαν ὅποιος δέν ἔχει δηλώσει ἐγγράφως, ὅσον ἦτο ἐν ζωῇ, ὅτι ἀρνεῖται τήν μετά θάνατον δωρεάν τῶν ὀργάνων του, τότε αὐτομάτως θεωρεῖται καί δωρητής. Ὑπό τήν ἔννοιαν αὐτήν, ἡ μή ἄρνησις ἑρμηνεύθη ὑπό τοῦ νομοθέτου ὡς συναίνεσις. Ἡ διατύπωσις τοῦ Ν. 3984 (ἄρθρ. 9, παρ. 2) ἔχει ὡς ἑξῆς: «Η αφαίρεση ενός ή περισσότερων οργάνων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον, όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεση του”. Ὁ Νόμος προέβλεπεν ὅτι ἡ ἰσχύς τῆς ἀνωτέρω διατάξεως θά ἤρχιζεν ἀπό 1ης Ἰουνίου 2013.

Εἰς τό ὡς ἄνω μέτρον ἀντέδρασαν διά ποικίλους λόγους διάφοροι φορεῖς, ὡς ὁ Ἐθνικός Ὀργανισμός Μεταμοσχεύσεων, οἱ σύλλογοι μεταμοσχευμένων, οἱ σύλλογοι νεφροπαθῶν, ὁ Πανελλήνιος Ἰατρικός Σύλλογος, ὁ Ἐθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτῶν Ἑλλάδας καί κυρίως ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἡ ὁποία μάλιστα ἀπέσυρε τόν ἐκπρόσωπόν της ἀπό τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἐθνικοῦ Ὀργανισμοῦ Μεταμοσχεύσεων.

Κατόπιν τούτου, ὁ τότε Ὑπουργός Ὑγείας, κ. Ἀνδρέας Λοβέρδος, ὑπεχρεώθη καί προσῆλθεν εἰς συνάντησιν μετά τῶν μελῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τήν 13ην Ὀκτωβρίου 2011, ὁπότε καί μεταπεισθείς ὑπεσχέθη νά διορθώσῃ διά τροπολογίας τήν ἐπίμαχον διάταξιν, ὅπερ καί τελικῶς ἐγένετο διά τοῦ Νόμου 4075/ 2012, ὅπου εἰσάγεται ἡ ἔννοια τῆς οἰκογενειακῆς συναινέσεως (Ἄρθρο 55, παρ. 4, ΦΕΚ 86, τεῦχ. Α΄, 11.4.2012), ἤτοι εἰς τήν ἀρχικήν διατύπωσιν τοῦ Ν. 3984 (ἄρθρ. 9, παρ. 2) «Η αφαίρεση ενός ή περισσότερων οργάνων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον, όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεση του”, προστίθεται ἡ περιοριστική πρότασις: «και κατόπιν συναίνεσης της οικογένειάς του».

Ὡς ἐκ τούτου, εἰσάγεται ἡ συναίνεσις τῆς οἰκογενείας. Ἐν τέλει, αὐτή ἡ τροπολογία ἀφ’ ἑνός μέν καταργεῖ κατ’ οὐσίαν τήν εἰκαζομένην συναίνεσιν, ἀφ’ ἑτέρου δέ ὑπερέχει ἀκόμη καί τοῦ παλαιοτέρου νόμου, τοῦ Ν. 2737/1999, διότι ἐκεῖ ἤρκει ἡ σιωπή τῶν στενῶν συγγενῶν, ἐνῷ τώρα ἀπαιτεῖται ὁπωσδήποτε ἡ συναίνεσίς των.

Ἐν ὄψει τῶν ἀνωτέρω, διαπιστοῦται πασιφανῶς ὅτι ἡ ἀντίληψις καθ’ ἥν ἀπό 1-6-2013 τυγχάνομεν ὅλοι «ἐν δυνάμει δότες» ἀποδεικνύεται προφανῶς ἐσφαλμένη. Ταῦτα πάντα γνωρίζοντες ὑμῖν, παρακαλοῦμεν ἐν ταὐτῷ διά τήν ὀρθήν κατά τά ἀνωτέρω ἐπί τοῦ θέματος πληροφόρησιν τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ

,

Σχολιάστε