Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ἐπικοινωνία

ΥΠΕΡ-ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ: «ΧΑΣΜΟΥΡΗΤΟ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ»-2

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο
Βασ. Γαϊτάνη,
«Ἀπὸ τὴν Ἐπικοινωνία στὴν Κοινωνία»
(Ὀρθόδοξος Ἐπικοινωνιακὴ Θεολογία),
ἐκδ. «Γρηγόρη», Ἀθῆναι 2008, σελ. 109-115

Ἠλ. στοιχειοθ.: «Χριστ. Βιβλιογραφία»

Μέρος Α´: ΥΠΕΡ-ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ: «ΧΑΣΜΟΥΡΗΤΟ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ»-1

.           γ) Ὁ Orwell φοβόταν ἐκείνους ποὺ θὰ μᾶς στεροῦσαν τὴν πληροφόρηση. Εἶχε ὑπ᾽ ὄψη του μᾶλλον τὸ μοντέλο τοῦ «ἀπόλυτου μυστικοῦ» τῶν ἰθυνόντων, οἱ ὁποῖοι δὲν θέλουν ὁ λαὸς νὰ ἔχει καμμία πρόσβαση στὴν πληροφορία. Φοβόταν ὅτι μία δικτατορικὴ ἀπαγόρευση τύπου Γκαῖμπελς, εἴτε ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων θὰ ἔκρυβε τὴν ἀλήθεια ἀπὸ τοὺς πολλούς.
.           Ὁ Postman, ἀντίθετα, ἐπαναλαμβάνοντας καὶ προεκτείνοντας τὸν Huxley, φοβᾶται ὄχι τόσο τὴν δικτατορία τῆς μὴ-πρόσβασης στὴν πληροφορία, ὅσο τὴν ὑπερ-πληροφόρηση ὡς ἕνα «μεταμοντέρνο καρκίνωμα», ποὺ θὰ μᾶς καταστήσει ἀνίκανους νὰ ἀναχθοῦμε στὴν πνευματικότητα τῆς διάκρισης. Ὁ Postman δὲν φοβᾶται κατὰ βάθος τὴν μὴ- πληροφορία, ὅσο τὸ γεγονὸς ὅτι ἀκόμα καὶ ἂν ἡ πληροφορία γίνει γνωστή, κανεὶς δὲν θὰ ἀντιστέκεται. Ἀκόμα καὶ νὰ γνωρίζει ὁ ἄνθρωπος κάποια καλὰ κρυμμένα μυστικά, οἱ ἰθύνοντες θὰ γνωρίζουν ὅτι ἀκόμα καὶ ὅλοι νὰ γνωρίζουν κανεὶς δὲν θὰ θέλει νὰ ἐπαναστατήσει. Τοὺς «ἀφήνουν» τὴν συμμετοχὴ στὴν γνώση, γιατί ξέρουν τὴν ἔλλειψη μαρτυρίας τῆς ὀντολογικῆς ἐπανάστασης. Τὸ «ἀπόλυτο» τῆς πληροφόρησης θὰ καταστρέψει τὴ διαλεκτική τῆς διάκρισης, τοῦ βάθους καὶ τῆς ἀλήθειας.

 .           δ) Ὁ Orwell διατύπωσε τὸν εὔλογο φόβο ὅτι ἡ ἀλήθεια θὰ φυλαγόταν μυστική. Μία κάστα σύγχρονων «γκουροὺ» τῆς νέας-τεχνολογίας θὰ ἔκρυβε τὴν ἀλήθεια, κρατώντας ὑποταγμένα τὰ πλήθη στὶς συνήθειες τῆς ἀγέλης. Ἡ ὁμοιομορφία καὶ ἡ κοινοτοπία θὰ ἑδραιώνονταν σὲ ὅλους τοὺς ἁρμοὺς τῆς ζωῆς.
.          Postman καὶ Huxley προωθοῦν τὴν ἰδέα αὐτὴ ἀκόμα περισσότερο: φοβοῦνται ὅτι στὴν μεταμοντέρνα ἐποχἀλήθεια δὲν θὰ εἶναι μυστικὴ πιά, παρὅτι μᾶλλον θὰ παραγίνει γνωστή, θὰ «ὑπερπληρώσει, ὑπὸ μία ἔννοια, ἀκόμα καὶ τὴν ἴδια τὴν ἀλήθεια, ἔτσι ὥστε ἀλήθεια νὰ πνιγεῖ μέσα σ᾽ ἕνα ὠκεανὸ σύγχυσης!

 .           ε) Ὁ Orwell διατύπωσε τὴν σοβαρὴ ἀνησυχία ὅτι θὰ ἀναπτύσσαμε πολιτισμὸ ὑποτέλειας. Ἡ ἐπανάσταση τῶν «ἀρχοντικῶν μοναχικῶν», ὅπως τὴν θέλησε ὁ Kierkegaard, δὲν θὰ εἶχε σὲ μία τέτοια μελλοντικὴ κοινωνία νόημα πιά, διότι θὰ εἶχε ὑποταχθεῖ στὴ δουλεία τῆς σύγχρονης τεχνοκρατίας.
.           Ὁ Postman, ἀντίθετα, φοβᾶται ὄχι τόσο τὴν καταδυνάστευσή μας σὲ μία ἀνώτερη, ὑπέρτερη ἐξουσία, ὅσο τὴν ἀνία μας. Φοβᾶται ὅτι θἀναπτύξουμε πολιτισμὸ κοινοτοπίας, βασισμένο κατὰ κύριο λόγο στὴν «κοινωνία τοῦ θεάματος» (Societa dello Spetacolo), τὴν ὑπὲρ-ἰδεολογία τῆς ψυχαγωγίας καὶ τὴν δημοσιογραφίστικη σκέψη.

.           Ἡ ἀρχέγονη πηγή, στὴν ὁποία μπορεῖ νὰ βασιστεῖ ἡ ἀνάδυση τῆς «κοινωνίας τοῦ θεάματος», στηρίζεται, σύμφωνα μὲ τὸν Postman, στὸ ἀρχαϊκὸ καὶ γενικὰ γνωστὸ καὶ δεδομένο μοντέλο τῆς «Εἰδωλοποίησης». Τὸ εἴδωλο εἶναι πάντα ἡ πρώτη μορφὴ ἔκφρασης τοῦ θεαματικοῦ φαινομένου. Τὸ «σόου» ἑνὸς Θεοῦ ποἐμφανίζεται μὲ μαγικὲς δυνάμεις, ἢ ποὺ περιμένουμε ἀπ᾽ αὐτὸν νἐκφραστεὡς κυρίαρχος, εἶναι πάντα ἡ πιὸ μεγάλη ἀναίρεση τῆς ἴδιας τῆς πνευματικότητας.

, ,

Σχολιάστε

ΥΠΕΡ-ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ: «ΧΑΣΜΟΥΡΗΤΟ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ»-1

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο
Βασ. Γαϊτάνη,
«Ἀπὸ τὴν Ἐπικοινωνία στὴν Κοινωνία»
(Ὀρθόδοξος Ἐπικοινωνιακὴ Θεολογία),
ἐκδ. «Γρηγόρη», Ἀθῆναι 2008 σελ. 109-115

Ἠλ. στοιχειοθ.: «Χριστ. Βιβλιογραφία»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  Τί γίνεται ἆραγε σήμερα ὡς μιὰ ἐκλεπτυσμένη θεώρηση-ἐξέλιξη τοῦ «ἄρτου καὶ τῶν θεαμάτων» τῆς ἀρχαίας Ρώμης; Ἡ κοινωνία ἀπαιτεῖ δημόσια ψυχαγωγία, ἀλλιῶς θὰ χασμουριέται μέχρι θανάτου. […] Ἡ διασκέδαση γεννιέται ὡς ἀπεγνωσμένη ἀπόπειρα ὑπερβάσεως τῆς ἀνίας, ἀνίας ποὺ ἀναδύεται ὡς ἔλλειψη θρησκευτικοῦ νοήματος τῆς ὑπάρξεως.
.            Τὸ θέαμα εἶναι ἡ «ὑπὲρ-ἰδεολογία» ποὺ διέπει ὁλόκληρη τὴν κοινωνικὴ ζωή, ὄχι ὡς κάτι ποὺ ἐπιβάλλεται ἐξωτερικὰ στοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ ὡς κάτι στὸ ὁποῖο ἠθελημένα καὶ ἡδονικὰ αὐτoεγκλείονται οἱ ἴδιοι. Ἡ «συνδιαμόρφωση», ὅπως τὴν ἀποκαλοῦσε ὁ MacLuhan μιλώντας γιὰ τὸν Κινηματογράφο, ἔγινε ἀπόλυτη «ἐπαναμόρφωση» τοῦ ἑαυτοῦ.
.           Ὁ Postman στὸ ἔργο του «Amusing Ourselves to Death» καταδεικνύει τὶς διαφορὲς ποὺ μποροῦν νὰ ἀνευρεθοῦν στὴν «κινδυνολογία» τοῦ Orwell σὲ σχέση μὲ τὸ πλαίσιο καὶ τὶς δομὲς τοῦ σύγχρονου, μεταμοντέρνου κόσμου.

 .           α) Ὁ Orwell στὸ κλασικὸ ἔργο του «1984» πίστευε ὅτι ὁ κίνδυνος θὰ ἐπιβληθεῖ ἀπὸ τὸν ἐξωτερικὸ αὐταρχισμὸ ἑνὸς παντοδύναμου δυνάστη. Θεωροῦσε ὅτι ἡ δικτατορία τῆς «ἄνωθεν κυριαρχίας» θὰ ἦταν ἡ τραγικὴ μοίρα τοῦ σύγχρονου κόσμου. Ἡ πνευματικὴ ἐλευθερία καὶ ἡ ἀτομικὴ προσωπικότητα τοῦ κάθε ἀτόμου, ἡ ἀνεπανάληπτη προσωπικότητά του θὰ ἔπρεπε νὰ ἐξαφανιστοῦν μέσα στὴ διάσταση τοῦ μαζικοῦ καὶ ἀπρόσωπου στοιχείου. Ὁ δικτάτορας θέλει τὸ σύστημά του νὰ εἶναι ἡ καρδιὰ τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας. Ὁ δυνάστης «Μεγάλος Ἀδελφὸς» στὴν ζοφερὴ προφητεία τοῦ Orwell εἶναι ὁ ἐπικυρίαρχος δικτάτορας τῆς ὕπαρξης.
.           Ἀντίθετα ὁ Neil Postman -ἐπαναλαμβάνοντας τὴν συλλογιστική τοῦ Huxley, ὅπως αὐτὴ ἐκφράστηκε στὸ ἔργο «Ὁ θαυμαστὸς καινούργιος κόσμος» (Brave New World)- πιστεύει ὅτι στὴν σύγχρονη μεταμοντέρνα κοινωνία δὲν θὰ χρειάζεται πιὰ κάποιος «Μεγάλος Ἀδελφὸς» (Big Brother), ἀλλὰ ὅτι ἀποπλάνηση τῆς ὕπαρξης θὰ γίνεται μἕναν ἀπείρως πιἐκλεπτυσμένο τρόπο. Γιὰ νὰ στερηθεἀνθρωπότητα τὴν μεταφυσικἀναγωγή της, τὴν πνευματική της ὡριμότητα καὶ τὴν ἱστορικὴ μνήμη τῆς ἐλευθερίας της, θἀρκεῖ μόνο νὰ τῆς ἐπιβληθεἕνα μοντέλο ψυχαγωγικῆς ζωῆς, τὸ ὁποῖο ἡ ἴδια ἡ ἀνθρωπότητα θὰ ἀποδέχεται ὡς τὴν ἀνώτερη μορφὴ ὕπαρξης. Μὲ ἄλλα λόγια σιγὰ-σιγὰ ἡ ἴδια αὐτὴ ἡ ἀνθρωπότητα θὰ αὐτοαποδεχθεῖ ἀπὸ μόνη της τὴν ἄρση τῆς ἐλευθερίας της. Οἱ ἄνθρωποι θὰ καταλήξουν οἱ ἴδιοι -σὲ κάποια κοντινὴ ἐποχὴ- νὰ «ἀγαποῦν τὴν καταπίεσή τους», θὰ καταλήξουν νὰ «λατρεύουν τὴν τεχνολογία καὶ νὰ ἀποδομοῦν τὴν ἱκανότητά τους γιὰ σκέψη». Μὲ ἄλλους ὅρους, ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος δὲν θὰ ἐγκλωβίζεται πιὰ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ πλουτοκρατικὸ εἴτε δικτατορικὸ «Μέσο» σὲ κάποια συμβολικὴ φυλακή, παρὰ θὰ αὐτο-ηδονίζεται ὁ ἴδιος νὰ ἐγκλωβίζει τὸν ἑαυτό του. Θὰ πλάθει ὑπὸ μία ἔννοια, ὁ ἴδιος τὴν φυλακή του, θὰ νιώθει τὴν ζοφερή, διαστροφικὴ χαρὰ νὰ δημιουργεῖ ὁ ἴδιος τὸν «Μεγάλο Ἀδελφό» του καὶ νὰ αὐτο-φυλακίζεται ἀπ’ αὐτόν!

 .           β) Ὁ Orwell διατύπωσε στὸ ἔργο του «1984» τὸν τρομακτικὸ φόβο ὅτι οἱ ἄνθρωποι θὰ ἀπαγόρευαν κάποια στιγμὴ τὰ βιβλία. Οὐσιαστικὰ αὐτὸς ὁ φόβος εἶναι συμβολικός. Ἐκφράζει τὴν ἀπώλεια τῆς πνευματικῆς ἐλευθερίας σ’ ἕνα κόσμο ἐργαλειακοῦ καὶ ἐμπορικοῦ πραγματισμοῦ. Ἡ «ἄλλη πραγματικότητα», αὐτὴ τῆς ἀνώτερης τέχνης (ὅπως τὴν ἀποκαλοῦσε ὁ Marcuse), ἐκείνη ἡ «ἀνώτερη» πραγματικότητα τῆς τέχνης καὶ τοῦ πνεύματος, θὰ εἶχε ἐγκαταλειφθεῖ ἐντός τοῦ νέου χώρου τοῦ νεομοντερνιστικοῦ, τεχνοκρατικοῦ λειτουργισμοῦ.
.           Postman καὶ Huxley, ἀντίθετα, προωθοῦν ὣς τὰ ἔσχατα τὴν σκέψη τοῦ Ὄργουελ καὶ στὸ τέλος τὴν ἀποδομοῦν στοὺς βασικοὺς ὅρους της: ἡ ἔσχατη ἀποδόμηση τοῦ πνεύματος εἶναι ἡ πίστη ὅτι σὲ κάποια διαλεκτικὴ στιγμὴ τῆς ἱστορίας δὲν θὰ ὑπάρχει λόγος νὰ ἀπαγορευτοῦν τὰ βιβλία, ἀφοῦ θἔχει ἐπέλθει ἄρνηση τῶν πρώτων ὅρων τῆς ἴδιας τῆς ἔννοιας τῆς ὕπαρξης τῶν βιβλίων ὡς ἐργαλεῖα μόρφωσης καὶ χειραφέτησης. Ἡ μυστηριακὰ συγκλονιστικἀπόλαυση τοῦ διαβάσματος θἔχει ὁριστικἀπολεσθεῖ. Δὲν θὑπάρχει πλέον λόγος γιὰ τὴν ἀπαγόρευση τῶν βιβλίων, ἀφοῦ θἔχει ἀναδειχθεῖ μία ἐποχὴ μέσα στὴν ὁποία δὲν θὰ βρίσκεται πλέον ἄνθρωπος πρόθυμος νὰ τὰ διαβάσει!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: ΥΠΕΡ-ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ: «ΧΑΣΜΟΥΡΗΤΟ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ»-2

, ,

Σχολιάστε

Ο …“ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ” ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΘΑΒΕΙ Ο,ΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ! ! !

«Μιὰ προσευχὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα»

.             Ἀπὸ εἰδησεογραφικὴ ἱστοσελίδα εἴ­χαμε πληροφορηθεῖ ὅτι ἦταν προγραμματισμένο τὴν 1η Ὀκτωβρίου νὰ γίνει στὸ Ὠδεῖο Ἡρώδου τοῦ Ἀττικοῦ «μία μο­­ναδικὴ μεγάλη συναυλία» τοῦ διεθνοῦς φήμης συνθέτη Σταμάτη Σπανουδάκη μὲ τὸν πιὸ πάνω τίτλο. Καὶ ἐνῶ θὰ περίμενε κανεὶς μετὰ τὴ συναυλία νὰ ἀκολουθήσουν σχετικὲς ἀνταπο­κρίσεις καὶ ἀνάλογοι σχολιασμοὶ ἀπὸ τὰ ΜΜΕ, ἡ συνέχεια ἦταν «ἄκρα τοῦ τά­φου σιωπή». Τί ἄραγε συνέβη; Ἡ ἀ­­πάντηση στὴν εὔλογη ἀπορία κάθε ἀνυποψίαστου πολίτη μᾶλλον συνάγεται ἀπὸ τὶς προηγηθεῖσες δηλώσεις τοῦ καλλιτέχνη:
.             «Αὐτὴ θά ʼναι μία συναυλία ποὺ ἀπὸ καιρὸ ἤθελα νὰ κάνω. (…) Ὁ τίτλος ‟Μιὰ προσευχὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα”, ἀλλὰ καὶ ἡ διάθεσή μου νὰ εἶναι ἡ μέρα αὐτὴ ἕνα κάλεσμα ἢ μιὰ ἐπίκληση σ̕ Αὐτὸν ποὺ ὅλα τὰ ἐλέγχει, μὲ πάει μουσικὰ ἀλλοῦ. Πιὸ μυστικά, πιὸ ‟βυζαντινά”, πιὸ τρυφερὰ καὶ μὲ πυξίδα ποὺ δείχνει στὴ γλυκιὰ προσευχὴ ὅλων μας. Ὁ Θεὸς δὲν κοιτάζει τίποτα ἄλλο παρὰ μονάχα τὶς καρδιές μας. Ἂς εἶναι λοιπὸν ἡ δική μου καὶ ἡ δική σας κοντά Του ἐκείνη τὴ μέρα, μὲ τὴ βοήθεια τῆς μουσικῆς καὶ τῶν ἀγγέλων» («Βῆμα Ὀρθοδοξίας» 20-9-2016).
.             Ἔπειτα ἀπὸ τὴ θαρραλέα ὁμολογία πίστεως τοῦ διάσημου μουσικοσυνθέ­τη στὴν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας φαίνεται ὅτι δυσαρεστήθηκαν τὰ ὄργανα τῆς ἀνθελληνικῆς «Νέας Ἐποχῆς» καὶ ἀποφάσισαν νὰ ἀγνοήσουν σχεδὸν ὁλοκληρωτικὰ τὴ σημαντικὴ αὐτὴ συν­αυλία, ὅπως ἔκαναν συστηματικὰ καὶ στὶς προηγούμενες, μὲ κορυφαία μεταξύ τους ἐκείνη ποὺ εἶχε τίτλο «Θάρθεις σὰν ἀστραπή» (ἀφιέρωμα στὴν Ἁγια-Σοφιὰ καὶ τὸν «μαρμαρωμένο βασιλιά»)!

ΠΗΓΗ: osotir.gr

 

, , ,

Σχολιάστε

ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ …«ΘΕΑΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΣ»

Στὴν ἀγκαλιά τῆς «Θεᾶς Ἐντυπώσεως» ἑνώνονται  τὰ πάντα (σχεδὸν).

,

Σχολιάστε

«Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ᾽ΧΕΙ ΤΟΥΜΠΑΝΟ» ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΑ ΟΛΛΑΝΔΟ ΔΙΑΙΤΗΤΗ, ΑΛΛΑ Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΝ ΧΑΒΑ ΤΗΣ!

ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΑ ΟΛΛΑΝΔΟ ΔΙΑΙΤΗΤΗ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μιὰ τυπικὴ περίπτωση δημοσιογραφικῆς …«ὀρθότητας». Ὅταν τὰ πραγματικὰ περιστατικὰ παραλλάσσονται ἢ διογκώνονται  ἢ ἀποσιωπῶνται, ὥστε μὲ τὰ ἐπικοινωνιακὰ τεχνάσματα αὐτὰ νὰ χειραγωγοῦνται οἱ «ἄσκεφτες μάζες». Ὡς ἐκ τούτου ἡ (Ὀρθόδοξη) Ἐκκλησία ποὺ διατηρεῖ ἐν ἐγρηγόρσει τὶς πνευματικὲς κεραῖες τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν προσφορὰ τῆς Ἐνυποστάτου Ἀληθείας καὶ μὲ τὴν ἐν Χάριτι Ἄσκηση ἀποτελεῖ ἕνα ἐμπόδιο στοὺς σχεδιασμοὺς ἀλλοτριώσεως τῆς ἐλευθερίας καὶ τῶν θείων χαρισμάτων τοῦ κατ᾽ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντος ἀνθρώπου.
.           Ἀπὸ τὴ μιὰ ὁ Παράδεισος τῆς Ἀληθείας καὶ τοῦ Φωτός, κι ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ Κόλαση τοῦ Ψεύδους καὶ τοῦ Σκότους (Α´ Ἰω. α´5· β´ 20-21)

.      Ἡ ὀλλανδικὴ ἐφημερίδα “De Telegraaf” δημοσιοποίησε φωτογραφία ποὺ ἐμφανίζει τὸν διαιτητὴ Ρίτσαρντ Νιουβενχούιζεν νὰ ξυλοκοπεῖται βάναυσα ἀπὸ ἀνήλικους ποδοσφαιριστές, πρὶν ἀφήσει τὴν τελευταία πνοή του στὸ νοσοκομεῖο. Τὸ περιστατικὸ συνέβη μετὰ τὸ τέλος τοῦ ἀγώνα της Nieuw Sloten με τὴν SC Buitenboys. Ο ἐπόπτης συμμετεῖχε στοὺς ἀγῶνες τῶν παιδιῶν κάθε ἑβδομάδα καὶ μάλιστα στὸν μοιραῖο ἀγώνα ἔπαιζε καὶ ὁ γιός του!
.             Τὸ περιστατικὸ σημειώθηκε στὶς 2 Δεκεμβρίου καὶ οἱ τέσσερις δράστες (νεαροὶ παῖκτες τῆς Νιουβ Σλότεν) συνελήφθησαν μὲ τὴν κατηγορία τῆς ἀνθρωποκτονίας, τῆς βίαιης ἐπίθεσης καὶ δημόσιας βιαιοπραγίας. Ὁ ἐκλιπὼν δέχθηκε βάναυση ἐπίθεση μὲ γροθιὲς καὶ κλωτσιές, ἀκόμα κι ὅταν ἦταν πεσμένος κάτω. Τὸ περιστατικὸ συνέβη μετὰ τὸ τέλος τοῦ ἀγώνα μὲ τὴν SC Buitenboys.
.         «Εἶναι ἀπολύτως ἐξωφρενικὸ ὅτι κάτι τέτοιο μπορεῖ νὰ συνέβη σὲ ἕνα ὀλλανδικὸ γήπεδο», δήλωσε σοκαρισμένος ὁ Ὀλλανδὸς Ὑπουργὸς Ἀθλητισμοῦ, Edith Schippers. Ἡ εὐρείας κυκλοφορίας ἐφημερίδα δημοσίευσε τὴ φωτογραφία του ὡς κεντρικὸ θέμα, μὲ τὸν τίτλο “Τρέλα”.
.          Πρὶν τὴν ἔναρξη τῶν ποδοσφαιρικῶν ἀγώνων τοῦ Σαββατοκύριακου στὴν Ὀλλανδία κρατήθηκε ἑνὸς λεπτοῦ σιγὴ στὴ μνήμη τοῦ 41χρονου διαιτητῆ καὶ πατέρα.

ΣΧΟΛΙΟ Dora | 12/12/2012 09:36

Ὁ κόσμος τό ᾽χει τούμπανο…. στὴν Ὀλλανδία τουλάχιστον ὅτι “οἱ τέσσερις δράστες” εἶναι “μετανάστες”, ἀποφεύγεται ὅμως ἐπιμελῶς κάθε εἴδους ἀναφορὰ στὴν καταγωγή τους.

 ΠΗΓΗ: protothema.gr

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ τοῦ ἱστολογίου «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

[…] Ἡ ἐπίθεση καταδικάστηκε δριμύτατα στὴν Ὀλλανδία ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ Ἀθλητισμοῦ, τὴν ὀλλανδικὴ ποδοσφαιρικὴ ὁμοσπονδία καὶ τὸν προπονητὴ τοῦ Ἅγιαξ, τῆς πιὸ διάσημης ὁμάδας τῆς χώρας. Ὁ σύλλογος τῆς Νιοῦ Σλότεν ἀνακοίνωσε ὅτι ἀπέβαλε τοὺς παῖκτες καὶ ἀπέσυρε τὴν ὁμάδα ἀπὸ τὸ τοπικὸ πρωτάθλημα. Ὁ πρόεδρος τῆς FIFA Sepp Blatter ἀφοῦ ἐξέφρασε τὴν «θλίψη του» καὶ τὸ «βαθὺ σὸκ» τοῦ εἶπε :  «Τὸ ποδόσφαιρο εἶναι ἕνας καθρέφτης τῆς κοινωνίας καί, δυστυχῶς, τὰ ἴδια δεινὰ ποὺ ταλαιπωροῦν τὴν κοινωνία – σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση ἡ βία- ἐκδηλώνονται ἐπίσης καὶ στὸ ἄθλημά μας».
.        Καὶ βέβαια τὸ ποδόσφαιρο εἶναι καθρέφτης τῆς κοινωνίας. Τῆς πολυπολιτισμικῆς κοινωνίας. Τὰ ὀνλοματα τῶν παικτῶν τῆς ὁμάδας εἶναι κατὰ 80% μαροκινά. Τὰ media ἐσκεμμένα ἀποσιώπησαν τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ τρεῖς δράστες ἦταν Μαροκινῆς καταγωγῆς. Ὁ Marcel Oost, Πρόεδρος τῶν Buitenboys, τοῦ συλλόγου στὸν ὁποῖο ἀνῆκε τὸ θύμα, ὁ ἐπόπτης Richard Nieuwenhuizen, δήλωσε ὅτι σχεδὸν ὅλοι οἱ παῖκτες τῆς ὁμάδας τῶν Nieuw Sloten τοῦ ἔσφιξαν τὸ χέρι μετὰ τὸν ἀγώνα. Μόνο οἱ τρεῖς παῖκτες μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὸ Μαρόκο τὸν ἔριξαν στὸ ἔδαφος καὶ ἄρχισαν νὰ τὸν κλωτσοῦν καὶ νὰ τὸν χτύπησαν στὸ κεφάλι καὶ τὸ λαιμό. Οἱ ἐνδείξεις ὅτι ὑπῆρξε μία ρατσιστικὴ δολοφονία κρύφτηκε ἀπὸ ὅλα σχεδὸν τὰ ὀλλανδικὰ μέσα ἐνημέρωσης. Ὁ δημοσιογράφος Joost Niemoller ἔγραψε ὅτι ἂν ἕνας Μαροκινὸς ἐπόπτης εἶχε σκοτωθεῖ ἀπὸ τρεῖς λευκοὺς νέους, τὰ ἴδια αὐτὰ μέσα ἐνημέρωσης ποὺ τώρα «σιγοῦν», θὰ εἶχαν δημοσιεύσει ἕνα σωρὸ ἄρθρα σχετικὰ μὲ τὸ ρατσισμὸ τῶν λευκῶν.
.            Τελικά, κάπου στὰ ὀλλανδικὰ μέσα ἐνημέρωσης ἔγινε μία ἀναφορὰ ποὺ προσδιόριζε τοὺς παῖκτες ὡς Μαροκινούς, ἂν καὶ γρήγορα, ὁ ἀρθρογράφος ἔσπευσε νὰ προσθέσει (γιὰ νὰ μὴ μᾶς δημιουργηθοῦν «κακὲς» σκέψεις) ὅτι ἡ βία στὸ ποδόσφαιρο δὲν εἶναι ἕνα πρόβλημα τῶν “μειονοτήτων”, προσπαθώντας νὰ ἐλαχιστοποιήσει τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ στατιστικὰ λένε ὅτι οἱ μουσουλμάνοι «Ὀλλανδοὶ» μετανάστες ἀποτελοῦν πλέον τὴν πλειοψηφία τῶν δραστῶν ἐγκληματικῶν πράξεων σὲ ὁρισμένες περιοχὲς τῆς Ὀλλανδίας.

 ΠΗΓΗ: redskywarning.blogspot.gr

, ,

Σχολιάστε

ΣΤΙΛΒΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΘΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣΧΗΜΗ «ΓΚΛΑΜΟΥΡΙΑ»

.         Ἡ ἐκκλησιαστική (καταχρηστικῶς ἀποκαλουμένη) εἰδησεογραφία εἶναι δείκτης μιᾶς παρακμῆς στὸν ἐκκλησιαστικὸ (καταχρηστικῶς ἀποκαλούμενο) χῶρο. Στὴν εἰδησεογραφικὴ ἐπιφάνεια ἀναδύεται καὶ στὸ ἠλεκτρονικὸ “γυαλὶ” ἀποτυπώνεται κρουστὴ ἡ θρηνώδης παθολογία τοῦ “ἐκκλησιαστικοῦ γίγνεσθαι” καὶ εὐτελίζεται στὰ μάτια τῶν “παραέξω” ἀνθρώπων τὸ ἐκκλησιαστικὸ γεγονός τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεό.
.          Μαζὶ μὲ τὴν μωροφιλοδοξία καὶ τὴν κενόδοξη “ἐπικοινωνιολατρία” στριμώχνονται γιὰ τὶς πρῶτες θέσεις ἡ τιποτολογία, ἡ γελοιότητα μαζὶ μὲ τὴν γλοιωδία καὶ τὴν ἀκατέργαστη κολακεία. Ὅσο γιὰ τὴν θέση τῆς ἀδελφοφαγίας, αὐτὴ  εἶναι ἀδιαφιλονίκητη.
.         Δὲν ξέρει κανένας τί νὰ πρωτοθαυμάσει ἀπὸ τὶς Κοσμοϊστορικὲς Εἰδήσεις ποὺ ἄφθονες ὀχετεύονται (συνήθως ἀπὸ ἐντοπισμένες προελεύσεις): Συνάξεις Ἐφημερίων, Ὁμιλίες Ἀρχιμανδριτῶν, Κύκλοι Ἁγίας Γραφῆς, Τετράγωνα Ταψιά μὲ φανουρόπιττες, Θυρανοίξια παρεκκλησίων ἰδιοκτησίας Ταπεινῶν Βαλαντίων, Εὐλαβικὲς Προσκυνήσεις Ἱ. Λειψάνων, Εὐχαριστιακὲς Προσευχές(!), Ἀνιδιοτελεῖς Τελετὲς ἀπονομῆς ὀφικκίων, Βραβεύσεις καὶ Ἐκκωφαντικὲς Παρασημοφορήσεις καὶ ὁπωσδήποτε οἱ Σεπτὲς Φωτογραφίες Ἐξόχων Προσωπικοτήτων διαρκῶς ἀναπαραγομένων.
.         Σὲ μιὰ ἐποχὴ ΚΡΙΣΕΩΣ καὶ ΕΞΑΠΛΟΥΜΕΝΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ πόσο μποροῦν νὰ συμβάλουν σὲ κάτι ἤ -ἔστω- ἀκόμη καὶ νὰ ἀποσπάσουν στιγμιαία τὴν προσοχὴ παρακμιακὰ ὑποπροϊόντα τῆς ἀνθρώπινης ἀδυναμίας, τῆς “ἱερόσχημης” «γκλαμουριᾶς»; Ὑποπροϊόντα, τὰ ὁποῖα «δια-φημίζουν» τὶς φυσικὲς καὶ ΑΥΤΟΝΟΗΤΕΣ ἐκδιπλώσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς-ἐνοριακῆς ζωῆς ἀναγορεύοντάς τες σὲ πρωτοφανῆ καὶ ἀξιομνημόνευτα γεγονότα, παραλλάσσοντάς τες σὲ ἀναλώσιμα ἐπικοινωνιακὰ προϊόντα, πομπεύοντας τὸ μυστικὸ κάλλος καὶ τοὺς ἄσυλους θησαυροὺς τῆς Πίστεως καὶ τῆς Λατρείας. Ὅλα δὲ αὐτὰ ἐν ὀνόματι τῆς ἄκρατης ἐπικοινωνιοθηρίας καὶ τῆς ἀγωνιώδους αὐτοπροβολῆς. 
.         Στὸ τέλος-τέλος, ἂν θέλουμε νὰ εἴμαστε τίμιοι, τὸ κοσμικὸ “γκλάμουρ” δὲν ψιμυθιώνεται, δὲν ὑποκρίνεται. Εἶναι ἀτόφιο αὐτὸ ποὺ εἶναι.
.         Ναί· (ἀσφαλῶς) στὴν («ἐπίγνωστη», ἐν ἐπιγνώσει) ἀνθρώπινη ἀδυναμία. Ὄχι· (ὅμως) καὶ στὴν στίλβωσή της μὲ “ἐκκλησιαστικὸ” στιλβωτικό! Εἶναι ἀποκρουστική. Ἡ στίλβωση!

,

Σχολιάστε

«ΤΟ ΝΗΣΙ»: ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΑΚΑΤΗΔΕΣ ΤΗΣ “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ”

.        Σήμερα στὶς 00:00, ἡ ΕΤ 1 θὰ προβάλει τὴν ἐξαιρετικὴ ταινία «Τὸ Νησί» (Octrov), τοῦ Μοσχοβίτη σκηνοθέτη Pavel Lounguine. Πρόκειται γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ π. Ἀνατολίου, ἑνὸς “παράξενου” μοναχοῦ σ’ ἔνα νησὶ τοῦ ρωσικοῦ βορρᾶ. Ὁ π. Ἀνατόλιος προσποιούμενος τὸν Σαλό, μετερχόμενος “ἰδιοτροπίες”, γιὰ χάρη τοῦ Χριστοῦ, φθάνει σὲ μέτρα ἁγιότητος μὲ θαύματα καὶ ἰάσεις.
.       Ἡ συγκεκριμένη ταινία ἔχει  καταξιωθεῖ στὸ κοινὸ κυκλοφορώντας χέρι μὲ χέρι σὲ ψηφιακοὺς δίσκους (καὶ ἐν συνεχείᾳ μέσῳ Διαδικτύου) ἐδῶ καὶ τρεισήμισυ χρόνια, ἀφοῦ οἱ συνήθεις δίαυλοι τῆς Ἀλλοτριώσεως καὶ οἱ Σακάτηδες τῆς Ἐπικοινωνίας δὲν τὸ εἶχαν κρίνει «κατάλληλο». Πραγματικά, αὐτὸ εἶναι τὸ Πιστοποιητικὸ Γνησιότητος καὶ Καταλληλότητος. Ἔστω καὶ καθυστερημένα ἡ ΕΤ1 ἀποφάσισε νὰ τὸ προβάλει σήμερα τὰ μεσάνυχτα.

 

,

Σχολιάστε