Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ἐπικοινωνία

ΥΠΕΡ-ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ: «ΧΑΣΜΟΥΡΗΤΟ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ»-2

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο
Βασ. Γαϊτάνη,
«Ἀπὸ τὴν Ἐπικοινωνία στὴν Κοινωνία»
(Ὀρθόδοξος Ἐπικοινωνιακὴ Θεολογία),
ἐκδ. «Γρηγόρη», Ἀθῆναι 2008, σελ. 109-115

Ἠλ. στοιχειοθ.: «Χριστ. Βιβλιογραφία»

Μέρος Α´: ΥΠΕΡ-ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ: «ΧΑΣΜΟΥΡΗΤΟ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ»-1

.           γ) Ὁ Orwell φοβόταν ἐκείνους ποὺ θὰ μᾶς στεροῦσαν τὴν πληροφόρηση. Εἶχε ὑπ᾽ ὄψη του μᾶλλον τὸ μοντέλο τοῦ «ἀπόλυτου μυστικοῦ» τῶν ἰθυνόντων, οἱ ὁποῖοι δὲν θέλουν ὁ λαὸς νὰ ἔχει καμμία πρόσβαση στὴν πληροφορία. Φοβόταν ὅτι μία δικτατορικὴ ἀπαγόρευση τύπου Γκαῖμπελς, εἴτε ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων θὰ ἔκρυβε τὴν ἀλήθεια ἀπὸ τοὺς πολλούς.
.           Ὁ Postman, ἀντίθετα, ἐπαναλαμβάνοντας καὶ προεκτείνοντας τὸν Huxley, φοβᾶται ὄχι τόσο τὴν δικτατορία τῆς μὴ-πρόσβασης στὴν πληροφορία, ὅσο τὴν ὑπερ-πληροφόρηση ὡς ἕνα «μεταμοντέρνο καρκίνωμα», ποὺ θὰ μᾶς καταστήσει ἀνίκανους νὰ ἀναχθοῦμε στὴν πνευματικότητα τῆς διάκρισης. Ὁ Postman δὲν φοβᾶται κατὰ βάθος τὴν μὴ- πληροφορία, ὅσο τὸ γεγονὸς ὅτι ἀκόμα καὶ ἂν ἡ πληροφορία γίνει γνωστή, κανεὶς δὲν θὰ ἀντιστέκεται. Ἀκόμα καὶ νὰ γνωρίζει ὁ ἄνθρωπος κάποια καλὰ κρυμμένα μυστικά, οἱ ἰθύνοντες θὰ γνωρίζουν ὅτι ἀκόμα καὶ ὅλοι νὰ γνωρίζουν κανεὶς δὲν θὰ θέλει νὰ ἐπαναστατήσει. Τοὺς «ἀφήνουν» τὴν συμμετοχὴ στὴν γνώση, γιατί ξέρουν τὴν ἔλλειψη μαρτυρίας τῆς ὀντολογικῆς ἐπανάστασης. Τὸ «ἀπόλυτο» τῆς πληροφόρησης θὰ καταστρέψει τὴ διαλεκτική τῆς διάκρισης, τοῦ βάθους καὶ τῆς ἀλήθειας.

 .           δ) Ὁ Orwell διατύπωσε τὸν εὔλογο φόβο ὅτι ἡ ἀλήθεια θὰ φυλαγόταν μυστική. Μία κάστα σύγχρονων «γκουροὺ» τῆς νέας-τεχνολογίας θὰ ἔκρυβε τὴν ἀλήθεια, κρατώντας ὑποταγμένα τὰ πλήθη στὶς συνήθειες τῆς ἀγέλης. Ἡ ὁμοιομορφία καὶ ἡ κοινοτοπία θὰ ἑδραιώνονταν σὲ ὅλους τοὺς ἁρμοὺς τῆς ζωῆς.
.          Postman καὶ Huxley προωθοῦν τὴν ἰδέα αὐτὴ ἀκόμα περισσότερο: φοβοῦνται ὅτι στὴν μεταμοντέρνα ἐποχἀλήθεια δὲν θὰ εἶναι μυστικὴ πιά, παρὅτι μᾶλλον θὰ παραγίνει γνωστή, θὰ «ὑπερπληρώσει, ὑπὸ μία ἔννοια, ἀκόμα καὶ τὴν ἴδια τὴν ἀλήθεια, ἔτσι ὥστε ἀλήθεια νὰ πνιγεῖ μέσα σ᾽ ἕνα ὠκεανὸ σύγχυσης!

 .           ε) Ὁ Orwell διατύπωσε τὴν σοβαρὴ ἀνησυχία ὅτι θὰ ἀναπτύσσαμε πολιτισμὸ ὑποτέλειας. Ἡ ἐπανάσταση τῶν «ἀρχοντικῶν μοναχικῶν», ὅπως τὴν θέλησε ὁ Kierkegaard, δὲν θὰ εἶχε σὲ μία τέτοια μελλοντικὴ κοινωνία νόημα πιά, διότι θὰ εἶχε ὑποταχθεῖ στὴ δουλεία τῆς σύγχρονης τεχνοκρατίας.
.           Ὁ Postman, ἀντίθετα, φοβᾶται ὄχι τόσο τὴν καταδυνάστευσή μας σὲ μία ἀνώτερη, ὑπέρτερη ἐξουσία, ὅσο τὴν ἀνία μας. Φοβᾶται ὅτι θἀναπτύξουμε πολιτισμὸ κοινοτοπίας, βασισμένο κατὰ κύριο λόγο στὴν «κοινωνία τοῦ θεάματος» (Societa dello Spetacolo), τὴν ὑπὲρ-ἰδεολογία τῆς ψυχαγωγίας καὶ τὴν δημοσιογραφίστικη σκέψη.

.           Ἡ ἀρχέγονη πηγή, στὴν ὁποία μπορεῖ νὰ βασιστεῖ ἡ ἀνάδυση τῆς «κοινωνίας τοῦ θεάματος», στηρίζεται, σύμφωνα μὲ τὸν Postman, στὸ ἀρχαϊκὸ καὶ γενικὰ γνωστὸ καὶ δεδομένο μοντέλο τῆς «Εἰδωλοποίησης». Τὸ εἴδωλο εἶναι πάντα ἡ πρώτη μορφὴ ἔκφρασης τοῦ θεαματικοῦ φαινομένου. Τὸ «σόου» ἑνὸς Θεοῦ ποἐμφανίζεται μὲ μαγικὲς δυνάμεις, ἢ ποὺ περιμένουμε ἀπ᾽ αὐτὸν νἐκφραστεὡς κυρίαρχος, εἶναι πάντα ἡ πιὸ μεγάλη ἀναίρεση τῆς ἴδιας τῆς πνευματικότητας.

, ,

Σχολιάστε

ΥΠΕΡ-ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ: «ΧΑΣΜΟΥΡΗΤΟ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ»-1

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο
Βασ. Γαϊτάνη,
«Ἀπὸ τὴν Ἐπικοινωνία στὴν Κοινωνία»
(Ὀρθόδοξος Ἐπικοινωνιακὴ Θεολογία),
ἐκδ. «Γρηγόρη», Ἀθῆναι 2008 σελ. 109-115

Ἠλ. στοιχειοθ.: «Χριστ. Βιβλιογραφία»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  Τί γίνεται ἆραγε σήμερα ὡς μιὰ ἐκλεπτυσμένη θεώρηση-ἐξέλιξη τοῦ «ἄρτου καὶ τῶν θεαμάτων» τῆς ἀρχαίας Ρώμης; Ἡ κοινωνία ἀπαιτεῖ δημόσια ψυχαγωγία, ἀλλιῶς θὰ χασμουριέται μέχρι θανάτου. […] Ἡ διασκέδαση γεννιέται ὡς ἀπεγνωσμένη ἀπόπειρα ὑπερβάσεως τῆς ἀνίας, ἀνίας ποὺ ἀναδύεται ὡς ἔλλειψη θρησκευτικοῦ νοήματος τῆς ὑπάρξεως.
.            Τὸ θέαμα εἶναι ἡ «ὑπὲρ-ἰδεολογία» ποὺ διέπει ὁλόκληρη τὴν κοινωνικὴ ζωή, ὄχι ὡς κάτι ποὺ ἐπιβάλλεται ἐξωτερικὰ στοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ ὡς κάτι στὸ ὁποῖο ἠθελημένα καὶ ἡδονικὰ αὐτoεγκλείονται οἱ ἴδιοι. Ἡ «συνδιαμόρφωση», ὅπως τὴν ἀποκαλοῦσε ὁ MacLuhan μιλώντας γιὰ τὸν Κινηματογράφο, ἔγινε ἀπόλυτη «ἐπαναμόρφωση» τοῦ ἑαυτοῦ.
.           Ὁ Postman στὸ ἔργο του «Amusing Ourselves to Death» καταδεικνύει τὶς διαφορὲς ποὺ μποροῦν νὰ ἀνευρεθοῦν στὴν «κινδυνολογία» τοῦ Orwell σὲ σχέση μὲ τὸ πλαίσιο καὶ τὶς δομὲς τοῦ σύγχρονου, μεταμοντέρνου κόσμου.

 .           α) Ὁ Orwell στὸ κλασικὸ ἔργο του «1984» πίστευε ὅτι ὁ κίνδυνος θὰ ἐπιβληθεῖ ἀπὸ τὸν ἐξωτερικὸ αὐταρχισμὸ ἑνὸς παντοδύναμου δυνάστη. Θεωροῦσε ὅτι ἡ δικτατορία τῆς «ἄνωθεν κυριαρχίας» θὰ ἦταν ἡ τραγικὴ μοίρα τοῦ σύγχρονου κόσμου. Ἡ πνευματικὴ ἐλευθερία καὶ ἡ ἀτομικὴ προσωπικότητα τοῦ κάθε ἀτόμου, ἡ ἀνεπανάληπτη προσωπικότητά του θὰ ἔπρεπε νὰ ἐξαφανιστοῦν μέσα στὴ διάσταση τοῦ μαζικοῦ καὶ ἀπρόσωπου στοιχείου. Ὁ δικτάτορας θέλει τὸ σύστημά του νὰ εἶναι ἡ καρδιὰ τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας. Ὁ δυνάστης «Μεγάλος Ἀδελφὸς» στὴν ζοφερὴ προφητεία τοῦ Orwell εἶναι ὁ ἐπικυρίαρχος δικτάτορας τῆς ὕπαρξης.
.           Ἀντίθετα ὁ Neil Postman -ἐπαναλαμβάνοντας τὴν συλλογιστική τοῦ Huxley, ὅπως αὐτὴ ἐκφράστηκε στὸ ἔργο «Ὁ θαυμαστὸς καινούργιος κόσμος» (Brave New World)- πιστεύει ὅτι στὴν σύγχρονη μεταμοντέρνα κοινωνία δὲν θὰ χρειάζεται πιὰ κάποιος «Μεγάλος Ἀδελφὸς» (Big Brother), ἀλλὰ ὅτι ἀποπλάνηση τῆς ὕπαρξης θὰ γίνεται μἕναν ἀπείρως πιἐκλεπτυσμένο τρόπο. Γιὰ νὰ στερηθεἀνθρωπότητα τὴν μεταφυσικἀναγωγή της, τὴν πνευματική της ὡριμότητα καὶ τὴν ἱστορικὴ μνήμη τῆς ἐλευθερίας της, θἀρκεῖ μόνο νὰ τῆς ἐπιβληθεἕνα μοντέλο ψυχαγωγικῆς ζωῆς, τὸ ὁποῖο ἡ ἴδια ἡ ἀνθρωπότητα θὰ ἀποδέχεται ὡς τὴν ἀνώτερη μορφὴ ὕπαρξης. Μὲ ἄλλα λόγια σιγὰ-σιγὰ ἡ ἴδια αὐτὴ ἡ ἀνθρωπότητα θὰ αὐτοαποδεχθεῖ ἀπὸ μόνη της τὴν ἄρση τῆς ἐλευθερίας της. Οἱ ἄνθρωποι θὰ καταλήξουν οἱ ἴδιοι -σὲ κάποια κοντινὴ ἐποχὴ- νὰ «ἀγαποῦν τὴν καταπίεσή τους», θὰ καταλήξουν νὰ «λατρεύουν τὴν τεχνολογία καὶ νὰ ἀποδομοῦν τὴν ἱκανότητά τους γιὰ σκέψη». Μὲ ἄλλους ὅρους, ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος δὲν θὰ ἐγκλωβίζεται πιὰ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ πλουτοκρατικὸ εἴτε δικτατορικὸ «Μέσο» σὲ κάποια συμβολικὴ φυλακή, παρὰ θὰ αὐτο-ηδονίζεται ὁ ἴδιος νὰ ἐγκλωβίζει τὸν ἑαυτό του. Θὰ πλάθει ὑπὸ μία ἔννοια, ὁ ἴδιος τὴν φυλακή του, θὰ νιώθει τὴν ζοφερή, διαστροφικὴ χαρὰ νὰ δημιουργεῖ ὁ ἴδιος τὸν «Μεγάλο Ἀδελφό» του καὶ νὰ αὐτο-φυλακίζεται ἀπ’ αὐτόν!

 .           β) Ὁ Orwell διατύπωσε στὸ ἔργο του «1984» τὸν τρομακτικὸ φόβο ὅτι οἱ ἄνθρωποι θὰ ἀπαγόρευαν κάποια στιγμὴ τὰ βιβλία. Οὐσιαστικὰ αὐτὸς ὁ φόβος εἶναι συμβολικός. Ἐκφράζει τὴν ἀπώλεια τῆς πνευματικῆς ἐλευθερίας σ’ ἕνα κόσμο ἐργαλειακοῦ καὶ ἐμπορικοῦ πραγματισμοῦ. Ἡ «ἄλλη πραγματικότητα», αὐτὴ τῆς ἀνώτερης τέχνης (ὅπως τὴν ἀποκαλοῦσε ὁ Marcuse), ἐκείνη ἡ «ἀνώτερη» πραγματικότητα τῆς τέχνης καὶ τοῦ πνεύματος, θὰ εἶχε ἐγκαταλειφθεῖ ἐντός τοῦ νέου χώρου τοῦ νεομοντερνιστικοῦ, τεχνοκρατικοῦ λειτουργισμοῦ.
.           Postman καὶ Huxley, ἀντίθετα, προωθοῦν ὣς τὰ ἔσχατα τὴν σκέψη τοῦ Ὄργουελ καὶ στὸ τέλος τὴν ἀποδομοῦν στοὺς βασικοὺς ὅρους της: ἡ ἔσχατη ἀποδόμηση τοῦ πνεύματος εἶναι ἡ πίστη ὅτι σὲ κάποια διαλεκτικὴ στιγμὴ τῆς ἱστορίας δὲν θὰ ὑπάρχει λόγος νὰ ἀπαγορευτοῦν τὰ βιβλία, ἀφοῦ θἔχει ἐπέλθει ἄρνηση τῶν πρώτων ὅρων τῆς ἴδιας τῆς ἔννοιας τῆς ὕπαρξης τῶν βιβλίων ὡς ἐργαλεῖα μόρφωσης καὶ χειραφέτησης. Ἡ μυστηριακὰ συγκλονιστικἀπόλαυση τοῦ διαβάσματος θἔχει ὁριστικἀπολεσθεῖ. Δὲν θὑπάρχει πλέον λόγος γιὰ τὴν ἀπαγόρευση τῶν βιβλίων, ἀφοῦ θἔχει ἀναδειχθεῖ μία ἐποχὴ μέσα στὴν ὁποία δὲν θὰ βρίσκεται πλέον ἄνθρωπος πρόθυμος νὰ τὰ διαβάσει!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: ΥΠΕΡ-ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ: «ΧΑΣΜΟΥΡΗΤΟ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ»-2

, ,

Σχολιάστε

Ο …“ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ” ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΘΑΒΕΙ Ο,ΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ! ! !

«Μιὰ προσευχὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα»

.             Ἀπὸ εἰδησεογραφικὴ ἱστοσελίδα εἴ­χαμε πληροφορηθεῖ ὅτι ἦταν προγραμματισμένο τὴν 1η Ὀκτωβρίου νὰ γίνει στὸ Ὠδεῖο Ἡρώδου τοῦ Ἀττικοῦ «μία μο­­ναδικὴ μεγάλη συναυλία» τοῦ διεθνοῦς φήμης συνθέτη Σταμάτη Σπανουδάκη μὲ τὸν πιὸ πάνω τίτλο. Καὶ ἐνῶ θὰ περίμενε κανεὶς μετὰ τὴ συναυλία νὰ ἀκολουθήσουν σχετικὲς ἀνταπο­κρίσεις καὶ ἀνάλογοι σχολιασμοὶ ἀπὸ τὰ ΜΜΕ, ἡ συνέχεια ἦταν «ἄκρα τοῦ τά­φου σιωπή». Τί ἄραγε συνέβη; Ἡ ἀ­­πάντηση στὴν εὔλογη ἀπορία κάθε ἀνυποψίαστου πολίτη μᾶλλον συνάγεται ἀπὸ τὶς προηγηθεῖσες δηλώσεις τοῦ καλλιτέχνη:
.             «Αὐτὴ θά ʼναι μία συναυλία ποὺ ἀπὸ καιρὸ ἤθελα νὰ κάνω. (…) Ὁ τίτλος ‟Μιὰ προσευχὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα”, ἀλλὰ καὶ ἡ διάθεσή μου νὰ εἶναι ἡ μέρα αὐτὴ ἕνα κάλεσμα ἢ μιὰ ἐπίκληση σ̕ Αὐτὸν ποὺ ὅλα τὰ ἐλέγχει, μὲ πάει μουσικὰ ἀλλοῦ. Πιὸ μυστικά, πιὸ ‟βυζαντινά”, πιὸ τρυφερὰ καὶ μὲ πυξίδα ποὺ δείχνει στὴ γλυκιὰ προσευχὴ ὅλων μας. Ὁ Θεὸς δὲν κοιτάζει τίποτα ἄλλο παρὰ μονάχα τὶς καρδιές μας. Ἂς εἶναι λοιπὸν ἡ δική μου καὶ ἡ δική σας κοντά Του ἐκείνη τὴ μέρα, μὲ τὴ βοήθεια τῆς μουσικῆς καὶ τῶν ἀγγέλων» («Βῆμα Ὀρθοδοξίας» 20-9-2016).
.             Ἔπειτα ἀπὸ τὴ θαρραλέα ὁμολογία πίστεως τοῦ διάσημου μουσικοσυνθέ­τη στὴν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας φαίνεται ὅτι δυσαρεστήθηκαν τὰ ὄργανα τῆς ἀνθελληνικῆς «Νέας Ἐποχῆς» καὶ ἀποφάσισαν νὰ ἀγνοήσουν σχεδὸν ὁλοκληρωτικὰ τὴ σημαντικὴ αὐτὴ συν­αυλία, ὅπως ἔκαναν συστηματικὰ καὶ στὶς προηγούμενες, μὲ κορυφαία μεταξύ τους ἐκείνη ποὺ εἶχε τίτλο «Θάρθεις σὰν ἀστραπή» (ἀφιέρωμα στὴν Ἁγια-Σοφιὰ καὶ τὸν «μαρμαρωμένο βασιλιά»)!

ΠΗΓΗ: osotir.gr

 

, , ,

Σχολιάστε

ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ …«ΘΕΑΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΣ»

Στὴν ἀγκαλιά τῆς «Θεᾶς Ἐντυπώσεως» ἑνώνονται  τὰ πάντα (σχεδὸν).

,

Σχολιάστε

«Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ᾽ΧΕΙ ΤΟΥΜΠΑΝΟ» ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΑ ΟΛΛΑΝΔΟ ΔΙΑΙΤΗΤΗ, ΑΛΛΑ Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΝ ΧΑΒΑ ΤΗΣ!

ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΑ ΟΛΛΑΝΔΟ ΔΙΑΙΤΗΤΗ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μιὰ τυπικὴ περίπτωση δημοσιογραφικῆς …«ὀρθότητας». Ὅταν τὰ πραγματικὰ περιστατικὰ παραλλάσσονται ἢ διογκώνονται  ἢ ἀποσιωπῶνται, ὥστε μὲ τὰ ἐπικοινωνιακὰ τεχνάσματα αὐτὰ νὰ χειραγωγοῦνται οἱ «ἄσκεφτες μάζες». Ὡς ἐκ τούτου ἡ (Ὀρθόδοξη) Ἐκκλησία ποὺ διατηρεῖ ἐν ἐγρηγόρσει τὶς πνευματικὲς κεραῖες τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν προσφορὰ τῆς Ἐνυποστάτου Ἀληθείας καὶ μὲ τὴν ἐν Χάριτι Ἄσκηση ἀποτελεῖ ἕνα ἐμπόδιο στοὺς σχεδιασμοὺς ἀλλοτριώσεως τῆς ἐλευθερίας καὶ τῶν θείων χαρισμάτων τοῦ κατ᾽ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντος ἀνθρώπου.
.           Ἀπὸ τὴ μιὰ ὁ Παράδεισος τῆς Ἀληθείας καὶ τοῦ Φωτός, κι ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ Κόλαση τοῦ Ψεύδους καὶ τοῦ Σκότους (Α´ Ἰω. α´5· β´ 20-21)

.      Ἡ ὀλλανδικὴ ἐφημερίδα “De Telegraaf” δημοσιοποίησε φωτογραφία ποὺ ἐμφανίζει τὸν διαιτητὴ Ρίτσαρντ Νιουβενχούιζεν νὰ ξυλοκοπεῖται βάναυσα ἀπὸ ἀνήλικους ποδοσφαιριστές, πρὶν ἀφήσει τὴν τελευταία πνοή του στὸ νοσοκομεῖο. Τὸ περιστατικὸ συνέβη μετὰ τὸ τέλος τοῦ ἀγώνα της Nieuw Sloten με τὴν SC Buitenboys. Ο ἐπόπτης συμμετεῖχε στοὺς ἀγῶνες τῶν παιδιῶν κάθε ἑβδομάδα καὶ μάλιστα στὸν μοιραῖο ἀγώνα ἔπαιζε καὶ ὁ γιός του!
.             Τὸ περιστατικὸ σημειώθηκε στὶς 2 Δεκεμβρίου καὶ οἱ τέσσερις δράστες (νεαροὶ παῖκτες τῆς Νιουβ Σλότεν) συνελήφθησαν μὲ τὴν κατηγορία τῆς ἀνθρωποκτονίας, τῆς βίαιης ἐπίθεσης καὶ δημόσιας βιαιοπραγίας. Ὁ ἐκλιπὼν δέχθηκε βάναυση ἐπίθεση μὲ γροθιὲς καὶ κλωτσιές, ἀκόμα κι ὅταν ἦταν πεσμένος κάτω. Τὸ περιστατικὸ συνέβη μετὰ τὸ τέλος τοῦ ἀγώνα μὲ τὴν SC Buitenboys.
.         «Εἶναι ἀπολύτως ἐξωφρενικὸ ὅτι κάτι τέτοιο μπορεῖ νὰ συνέβη σὲ ἕνα ὀλλανδικὸ γήπεδο», δήλωσε σοκαρισμένος ὁ Ὀλλανδὸς Ὑπουργὸς Ἀθλητισμοῦ, Edith Schippers. Ἡ εὐρείας κυκλοφορίας ἐφημερίδα δημοσίευσε τὴ φωτογραφία του ὡς κεντρικὸ θέμα, μὲ τὸν τίτλο “Τρέλα”.
.          Πρὶν τὴν ἔναρξη τῶν ποδοσφαιρικῶν ἀγώνων τοῦ Σαββατοκύριακου στὴν Ὀλλανδία κρατήθηκε ἑνὸς λεπτοῦ σιγὴ στὴ μνήμη τοῦ 41χρονου διαιτητῆ καὶ πατέρα.

ΣΧΟΛΙΟ Dora | 12/12/2012 09:36

Ὁ κόσμος τό ᾽χει τούμπανο…. στὴν Ὀλλανδία τουλάχιστον ὅτι “οἱ τέσσερις δράστες” εἶναι “μετανάστες”, ἀποφεύγεται ὅμως ἐπιμελῶς κάθε εἴδους ἀναφορὰ στὴν καταγωγή τους.

 ΠΗΓΗ: protothema.gr

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ τοῦ ἱστολογίου «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

[…] Ἡ ἐπίθεση καταδικάστηκε δριμύτατα στὴν Ὀλλανδία ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ Ἀθλητισμοῦ, τὴν ὀλλανδικὴ ποδοσφαιρικὴ ὁμοσπονδία καὶ τὸν προπονητὴ τοῦ Ἅγιαξ, τῆς πιὸ διάσημης ὁμάδας τῆς χώρας. Ὁ σύλλογος τῆς Νιοῦ Σλότεν ἀνακοίνωσε ὅτι ἀπέβαλε τοὺς παῖκτες καὶ ἀπέσυρε τὴν ὁμάδα ἀπὸ τὸ τοπικὸ πρωτάθλημα. Ὁ πρόεδρος τῆς FIFA Sepp Blatter ἀφοῦ ἐξέφρασε τὴν «θλίψη του» καὶ τὸ «βαθὺ σὸκ» τοῦ εἶπε :  «Τὸ ποδόσφαιρο εἶναι ἕνας καθρέφτης τῆς κοινωνίας καί, δυστυχῶς, τὰ ἴδια δεινὰ ποὺ ταλαιπωροῦν τὴν κοινωνία – σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση ἡ βία- ἐκδηλώνονται ἐπίσης καὶ στὸ ἄθλημά μας».
.        Καὶ βέβαια τὸ ποδόσφαιρο εἶναι καθρέφτης τῆς κοινωνίας. Τῆς πολυπολιτισμικῆς κοινωνίας. Τὰ ὀνλοματα τῶν παικτῶν τῆς ὁμάδας εἶναι κατὰ 80% μαροκινά. Τὰ media ἐσκεμμένα ἀποσιώπησαν τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ τρεῖς δράστες ἦταν Μαροκινῆς καταγωγῆς. Ὁ Marcel Oost, Πρόεδρος τῶν Buitenboys, τοῦ συλλόγου στὸν ὁποῖο ἀνῆκε τὸ θύμα, ὁ ἐπόπτης Richard Nieuwenhuizen, δήλωσε ὅτι σχεδὸν ὅλοι οἱ παῖκτες τῆς ὁμάδας τῶν Nieuw Sloten τοῦ ἔσφιξαν τὸ χέρι μετὰ τὸν ἀγώνα. Μόνο οἱ τρεῖς παῖκτες μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὸ Μαρόκο τὸν ἔριξαν στὸ ἔδαφος καὶ ἄρχισαν νὰ τὸν κλωτσοῦν καὶ νὰ τὸν χτύπησαν στὸ κεφάλι καὶ τὸ λαιμό. Οἱ ἐνδείξεις ὅτι ὑπῆρξε μία ρατσιστικὴ δολοφονία κρύφτηκε ἀπὸ ὅλα σχεδὸν τὰ ὀλλανδικὰ μέσα ἐνημέρωσης. Ὁ δημοσιογράφος Joost Niemoller ἔγραψε ὅτι ἂν ἕνας Μαροκινὸς ἐπόπτης εἶχε σκοτωθεῖ ἀπὸ τρεῖς λευκοὺς νέους, τὰ ἴδια αὐτὰ μέσα ἐνημέρωσης ποὺ τώρα «σιγοῦν», θὰ εἶχαν δημοσιεύσει ἕνα σωρὸ ἄρθρα σχετικὰ μὲ τὸ ρατσισμὸ τῶν λευκῶν.
.            Τελικά, κάπου στὰ ὀλλανδικὰ μέσα ἐνημέρωσης ἔγινε μία ἀναφορὰ ποὺ προσδιόριζε τοὺς παῖκτες ὡς Μαροκινούς, ἂν καὶ γρήγορα, ὁ ἀρθρογράφος ἔσπευσε νὰ προσθέσει (γιὰ νὰ μὴ μᾶς δημιουργηθοῦν «κακὲς» σκέψεις) ὅτι ἡ βία στὸ ποδόσφαιρο δὲν εἶναι ἕνα πρόβλημα τῶν “μειονοτήτων”, προσπαθώντας νὰ ἐλαχιστοποιήσει τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ στατιστικὰ λένε ὅτι οἱ μουσουλμάνοι «Ὀλλανδοὶ» μετανάστες ἀποτελοῦν πλέον τὴν πλειοψηφία τῶν δραστῶν ἐγκληματικῶν πράξεων σὲ ὁρισμένες περιοχὲς τῆς Ὀλλανδίας.

 ΠΗΓΗ: redskywarning.blogspot.gr

, ,

Σχολιάστε

ΣΤΙΛΒΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΘΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣΧΗΜΗ «ΓΚΛΑΜΟΥΡΙΑ»

.         Ἡ ἐκκλησιαστική (καταχρηστικῶς ἀποκαλουμένη) εἰδησεογραφία εἶναι δείκτης μιᾶς παρακμῆς στὸν ἐκκλησιαστικὸ (καταχρηστικῶς ἀποκαλούμενο) χῶρο. Στὴν εἰδησεογραφικὴ ἐπιφάνεια ἀναδύεται καὶ στὸ ἠλεκτρονικὸ “γυαλὶ” ἀποτυπώνεται κρουστὴ ἡ θρηνώδης παθολογία τοῦ “ἐκκλησιαστικοῦ γίγνεσθαι” καὶ εὐτελίζεται στὰ μάτια τῶν “παραέξω” ἀνθρώπων τὸ ἐκκλησιαστικὸ γεγονός τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεό.
.          Μαζὶ μὲ τὴν μωροφιλοδοξία καὶ τὴν κενόδοξη “ἐπικοινωνιολατρία” στριμώχνονται γιὰ τὶς πρῶτες θέσεις ἡ τιποτολογία, ἡ γελοιότητα μαζὶ μὲ τὴν γλοιωδία καὶ τὴν ἀκατέργαστη κολακεία. Ὅσο γιὰ τὴν θέση τῆς ἀδελφοφαγίας, αὐτὴ  εἶναι ἀδιαφιλονίκητη.
.         Δὲν ξέρει κανένας τί νὰ πρωτοθαυμάσει ἀπὸ τὶς Κοσμοϊστορικὲς Εἰδήσεις ποὺ ἄφθονες ὀχετεύονται (συνήθως ἀπὸ ἐντοπισμένες προελεύσεις): Συνάξεις Ἐφημερίων, Ὁμιλίες Ἀρχιμανδριτῶν, Κύκλοι Ἁγίας Γραφῆς, Τετράγωνα Ταψιά μὲ φανουρόπιττες, Θυρανοίξια παρεκκλησίων ἰδιοκτησίας Ταπεινῶν Βαλαντίων, Εὐλαβικὲς Προσκυνήσεις Ἱ. Λειψάνων, Εὐχαριστιακὲς Προσευχές(!), Ἀνιδιοτελεῖς Τελετὲς ἀπονομῆς ὀφικκίων, Βραβεύσεις καὶ Ἐκκωφαντικὲς Παρασημοφορήσεις καὶ ὁπωσδήποτε οἱ Σεπτὲς Φωτογραφίες Ἐξόχων Προσωπικοτήτων διαρκῶς ἀναπαραγομένων.
.         Σὲ μιὰ ἐποχὴ ΚΡΙΣΕΩΣ καὶ ΕΞΑΠΛΟΥΜΕΝΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ πόσο μποροῦν νὰ συμβάλουν σὲ κάτι ἤ -ἔστω- ἀκόμη καὶ νὰ ἀποσπάσουν στιγμιαία τὴν προσοχὴ παρακμιακὰ ὑποπροϊόντα τῆς ἀνθρώπινης ἀδυναμίας, τῆς “ἱερόσχημης” «γκλαμουριᾶς»; Ὑποπροϊόντα, τὰ ὁποῖα «δια-φημίζουν» τὶς φυσικὲς καὶ ΑΥΤΟΝΟΗΤΕΣ ἐκδιπλώσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς-ἐνοριακῆς ζωῆς ἀναγορεύοντάς τες σὲ πρωτοφανῆ καὶ ἀξιομνημόνευτα γεγονότα, παραλλάσσοντάς τες σὲ ἀναλώσιμα ἐπικοινωνιακὰ προϊόντα, πομπεύοντας τὸ μυστικὸ κάλλος καὶ τοὺς ἄσυλους θησαυροὺς τῆς Πίστεως καὶ τῆς Λατρείας. Ὅλα δὲ αὐτὰ ἐν ὀνόματι τῆς ἄκρατης ἐπικοινωνιοθηρίας καὶ τῆς ἀγωνιώδους αὐτοπροβολῆς. 
.         Στὸ τέλος-τέλος, ἂν θέλουμε νὰ εἴμαστε τίμιοι, τὸ κοσμικὸ “γκλάμουρ” δὲν ψιμυθιώνεται, δὲν ὑποκρίνεται. Εἶναι ἀτόφιο αὐτὸ ποὺ εἶναι.
.         Ναί· (ἀσφαλῶς) στὴν («ἐπίγνωστη», ἐν ἐπιγνώσει) ἀνθρώπινη ἀδυναμία. Ὄχι· (ὅμως) καὶ στὴν στίλβωσή της μὲ “ἐκκλησιαστικὸ” στιλβωτικό! Εἶναι ἀποκρουστική. Ἡ στίλβωση!

,

Σχολιάστε

«ΤΟ ΝΗΣΙ»: ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΑΚΑΤΗΔΕΣ ΤΗΣ “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ”

.        Σήμερα στὶς 00:00, ἡ ΕΤ 1 θὰ προβάλει τὴν ἐξαιρετικὴ ταινία «Τὸ Νησί» (Octrov), τοῦ Μοσχοβίτη σκηνοθέτη Pavel Lounguine. Πρόκειται γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ π. Ἀνατολίου, ἑνὸς “παράξενου” μοναχοῦ σ’ ἔνα νησὶ τοῦ ρωσικοῦ βορρᾶ. Ὁ π. Ἀνατόλιος προσποιούμενος τὸν Σαλό, μετερχόμενος “ἰδιοτροπίες”, γιὰ χάρη τοῦ Χριστοῦ, φθάνει σὲ μέτρα ἁγιότητος μὲ θαύματα καὶ ἰάσεις.
.       Ἡ συγκεκριμένη ταινία ἔχει  καταξιωθεῖ στὸ κοινὸ κυκλοφορώντας χέρι μὲ χέρι σὲ ψηφιακοὺς δίσκους (καὶ ἐν συνεχείᾳ μέσῳ Διαδικτύου) ἐδῶ καὶ τρεισήμισυ χρόνια, ἀφοῦ οἱ συνήθεις δίαυλοι τῆς Ἀλλοτριώσεως καὶ οἱ Σακάτηδες τῆς Ἐπικοινωνίας δὲν τὸ εἶχαν κρίνει «κατάλληλο». Πραγματικά, αὐτὸ εἶναι τὸ Πιστοποιητικὸ Γνησιότητος καὶ Καταλληλότητος. Ἔστω καὶ καθυστερημένα ἡ ΕΤ1 ἀποφάσισε νὰ τὸ προβάλει σήμερα τὰ μεσάνυχτα.

 

,

Σχολιάστε

ΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΕΩΣ ΤΡΕΛΑΙΝΟΥΝ

Προσοχή! Τὸ «Facebook» τρελαίνει

.        Ἀντὶ νὰ βοηθοῦν καὶ νὰ προσφέρουν παρέα, τὰ sites κοινωνικῆς δικτύωσης τύπου facebook ἀπομονώνουν στὴν πραγματικότητα ἀκόμα πιὸ πολὺ τοὺς χρῆστες τους, δημιουργώντας σύγχρονη τρέλα στὸν ψυχισμό τους…Αὐτὸ ὑποστήριξε σὲ τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ ἀλλὰ καὶ στὸ τελευταῖο βιβλίο τῆς «Μόνοι Μαζὶ» ἡ διάσημη ἀμερικανίδα κοινωνιολόγος Σερὶ Τέρκλ, καθηγήτρια στὸ ΜΙΤ καὶ πρωταγωνίστρια στὶς ἐπιθέσεις κατὰ τῶν νέων μορφῶν ἐπικοινωνίας.
.         Ἡ Τὲρκλ ἕνωσε τὴ φωνή της μὲ πλειάδα εἰδικῶν ποὺ κατηγοροῦν Facebook, Twitter καὶ λοιπὰ ἀντίστοιχα sites. Οἱ φρενήρεις ρυθμοὶ μὲ τοὺς ὁποίους ἐπικοινωνοῦμε online «ὁδηγοῦν σὲ μία ψυχοπαθολογικὴ συμπεριφορά», γράφει συγκεκριμένα στὸ νέο της βιβλίο.
.         Μάλιστα, ὅπως εἶπε ἡ ἴδια στὸ δημοφιλὲς τηλεοπτικὸ σόου τοῦ κωμικοῦ Στίβεν Κόλμπερτ, ἔχει πάει σὲ κηδεῖες ὅπου οἱ πενθοῦντες συγγενεῖς ἐλέγχουν κάθε δύο λεπτὰ τὸ iΡhone τους.
.         Σύμφωνα μὲ τὴν δρ. Τέρκλ, ἡ τεχνολογία ἀπειλεῖ νὰ κυριαρχήσει ἐπὶ τῆς ζωῆς μας καὶ νὰ μᾶς ἀπομονώσει ἀπὸ τὴν ἐπαφὴ μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Δημιουργώντας μας τὴν ψευδαίσθηση ὅτι μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἐπικοινωνοῦμε καλύτερα, μᾶς κάνει νὰ ζοῦμε σὲ μία κυβερνο-πραγματικότητα πολὺ κατώτερη, καὶ συχνὰ πιὸ σκληρή, ἀπὸ τὸν πραγματικὸ κόσμο.
.          Ὡς τὸ πλέον χαρακτηριστικὸ παράδειγμα θεωρεῖται ἡ περίπτωση τῆς Σιμὸν Μπὰκ ποὺ εἶχε 1.048 «φίλους» στὸ Facebook ἀλλὰ οὐδεὶς ἔσπευσε νὰ τὴν ἀποτρέψει ἢ ἔστω νὰ εἰδοποιήσει τὶς ἀρχές, ὅταν δήλωσε ὅτι θὰ αὐτοκτονήσει…

ΠΗΓΗ: star.gr

 

Σχολιάστε

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓ. ΣΧΟΛΙΟ «Χ.Β.»: Μιὰ ὁλόκληρη κοινωνία, ἡ ἑλληνική, ἔχει πλέον ἐθισθεῖ στὴν σταδιακὴ ἐκχώρηση τμημάτων ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν (ἐν προκειμένῳ ἐπεξεργασία ἀρχείων τηλεπικοινωνιακῶν δεδομένων) καὶ συνεπῶς ἔχει ἤδη καταστεῖ δέσμια ἀοριστολογικῶν νομοθετημάτων (π.χ. ποιός θὰ κάνει τὴν ἐπεξεργασία αὐτῶν τῶν δεδομένων; Ποιός εἶναι ἐκεῖνος ποὺ θὰ ἀξιολογεῖ κάθε φορὰ ποιό δεδομένο εἶναι “ὕποπτο”) μὲ μακροπρόθεσμες ὀλέθριες συνέπειες. Μακάρι τὸ μέλλον ἀπὸ μόνο του νὰ μὴ ἀποβεῖ τόσο πειστικό, ὤστε νὰ μετανιώσουν γιὰ τὴν ἀθωότητά τους οἱ ‘ὑπεραισιόδοξοι” !)

Δωδεκάμηνο φακέλωμα γιὰ Τηλεφωνία καὶ Διαδίκτυο

Τς ΒΑΝΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
(ἐφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 12.01.2011)

.       Ὑποχρεωτικὸ προληπτικὸ φακέλωμα τῶν δεδομένων τῶν ἠλεκτρονικῶν ἐπικοινωνιῶν τῶν πολιτῶν (μέσῳ σταθερῆς, κινητῆς τηλεφωνίας καὶ Ἰντερνὲτ) γιὰ 12 μῆνες, προκειμένου νὰ διατίθενται στὶς διωκτικὲς ἀρχὲς γιὰ τὴ διακρίβωση ἰδιαίτερα σοβαρῶν ἐγκλημάτων, κυρίως τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν καὶ ὀργανωμένου ἐγκλήματος, προβλέπει νομοσχέδιο τοῦ ὑπουργείου Δικαιοσύνης, ποὺ ἐνσωματώνει στὴν ἐθνικὴ νομοθεσία σχετικὴ κοινοτικὴ ὁδηγία (2006/24/ΕΚ). Μὲ τὸ ἴδιο νομοσχέδιο ποὺ κατατέθηκε, χθές, στὴ Βουλὴ ἐπιχειρεῖται νὰ μποῦν κανόνες στὸ καθεστὼς τῆς ἀσύδοτης ἀστυνομικῆς βιντεοεπιτήρησης, ἂν καὶ πλέον θεσμοθετεῖται ἡ γενικευμένη λειτουργία τῶν καμερῶν στοὺς δημόσιους χώρους.
.         Μὲ τὶς νέες ρυθμίσεις ὑποχρεοῦνται οἱ παροχοι ὑπηρεσιῶν ἠλεκτρονικῶν ἐπικοινωνιῶν ἢ δημόσιων δικτύων νὰ διατηροῦν γιὰ 12 μῆνες -ἐντός της ἑλληνικῆς ἐπικράτειας- τὰ δεδομένα κίνησης ἢ θέσης (ἡμερομηνία, ὥρα , διάρκεια, εἶδος ἐπικοινωνίας) καθὼς καὶ δεδομένα ἀναγνώρισης τοῦ συνδρομητῆ ἢ τοῦ χρήστη, ὁποιουδήποτε φυσικοῦ ἢ νομικοῦ προσώπου. Ρητῶς ὁρίζεται ὅτι στὰ δεδομένα ποὺ τηροῦνται δὲν θὰ περιλαμβάνονται τὸ περιεχόμενο τῆς ἐπικοινωνίας καὶ ἡ ἰστοσελίδα, καθὼς καὶ οἱ πληροφορίες ποὺ παράγονται ἀπὸ τὴν ἐπικοινωνία μέσῳ τοῦ Διαδικτύου.
.          Ἡ ἐπεξεργασία τῶν στοιχείων ἐπιτρέπεται μόνον ἐφ᾽ ὅσον διαταχθεῖ ἡ διενέργεια τῆς ἀνακριτικῆς πράξης τῆς ἄρσεως τοῦ ἀπορρήτου εἰς βάρος συγκεκριμένου προσώπου γιὰ τὴν τέλεση συγκεκριμένου ἐγκλήματος, ἐνῶ δὲν ἐπιτρέπεται ἡ προληπτικὴ ἐπεξεργασία τους. Ἡ καταστροφὴ τῶν δεδομένων θὰ γίνεται μὲ αὐτοματοποιημένη διαδικασία. Ἡ Ἀρχὴ Διασφάλισης τοῦ Ἀπορρήτου τῶν Ἐπικοινωνιῶν (ΑΔΑΕ) καὶ ἡ Ἀρχὴ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) θὰ εἶναι οἱ ἁρμόδιες ἐποπτικὲς ἀρχές, ἐνῶ προβλέπονται αὐστηρὲς κυρώσεις σὲ περίπτωση παραβίασης τῶν διατάξεων.
.         Ὡστόσο, οἱ κίνδυνοι αὐθαίρετης ἐπεξεργασίας τῶν στοιχείων ἀπὸ τὴν ἀνέλεγκτη δράση τῶν διωκτικῶν μηχανισμῶν εἶναι ὁρατοὶ καἐξαιρετικὰ πιθανἡ παραβίαση θεμελιωδῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν, ὅπως ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης.
.        Ὅσον ἀφορᾶ στὶς κάμερες, ἡ λειτουργία τους ἐπιτρέπεται γιὰ τὴ διαφύλαξη τῆς ἐθνικῆς ἄμυνας, τὴν προστασία τοῦ πολιτεύματος, τὴν ἀποτροπὴ καὶ καταστολὴ ἐγκλημάτων ποὺ συνιστοῦν ἐπιβουλὴ τῆς δημόσιας τάξης (δράση ἐγκληματικῶν ἢ τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων) ἀλλὰ καὶ ἐγκλημάτων βίας, ἐμπορίας ναρκωτικῶν κ.λπ. καθὼς καὶ γιὰ τὴ διαχείριση τῆς κυκλοφορίας. Ἡ λειτουργία τῶν συστημάτων ἐπιτήρησης μὲ τὴ λήψη ἢ καταγραφὴ ἤχου ἢ εἰκόνας ἀνατίθεται μόνο σὲ κρατικὲς ἀρχὲς (ἀστυνομικές, λιμενικές, στρατιωτικὲς ὑπηρεσίες καὶ ΕΥΠ), μὲ ἀπόλυτο σεβασμὸ στὴν ἀρχὴ τῆς ἀναλογικότητας. Ὡς δημόσιοι χῶροι ὁρίζονται: ὁδοί, πλατεῖες, ἄλση, αἰγιαλοί, παραλίες, λιμάνια, δημόσια δάση, ἀλλὰ καὶ κάθε ἄλλος ἀνοιχτὸς καὶ ἐλεύθερα προσβάσιμος σὲ ἀπροσδιόριστο ἀριθμὸ προσώπων χῶρος, ὅπως ἐμπορικὰ κέντρα, πάρκα, χῶροι ἀναψυχῆς, μετρό, τὰ κτίρια ἐπιβατῶν τοῦ ἀεροδρομίου κ.λπ.
.         Ἐπιτρέπεται καὶ ἡ λειτουργία καμερῶν σὲ χώρους καταστημάτων γιὰ τὴν προστασία προσώπων ἢ πραγμάτων μὲ εὐθύνη τῶν ἰδιοκτητῶν καὶ ὄχι τῶν δημόσιων ἀρχῶν. Μὲ προεδρικὸ διάταγμα τοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης, ποὺ θὰ τεθεῖ ὑπὸ τὴν κρίση τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων, θὰ ρυθμίζονται οἱ προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἐγκατάσταση καὶ λειτουργία τῶν συστημάτων, τὸ εἶδος τῶν δεδομένων καὶ ὁ τρόπος ἐπεξεργασίας τοὺς καθὼς καὶ συγκεκριμένα κατὰ τὸ δυνατὸν κριτήρια γιὰ τὴν τήρηση τῆς ἀρχῆς τῆς ἀναλογικότητας.
.         Στὸ νομοσχέδιο γίνεται ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὸν κίνδυνο ποὺ ἐνέχει ἡ καταγραφὴ τῆς εἰκόνας στὸ δικαίωμα τοῦ συνέρχεσθαι. Στὴν περίπτωση τῶν διαδηλώσεων προβλέπεται ὅτι ἡ λειτουργία τῶν συστημάτων βιντεοεπιτήρησης θὰ πρέπει νὰ ἔχει ἐξαιρετικὸ χαρακτήρα, ποὺ θὰ διασφαλίζεται μὲ κατάλληλες αὐστηρὲς προϋποθέσεις στὸ προεδρικὸ διάταγμα.

ΠΗΓΗ: http://www.enet.gr/?i=news.el.politikh&id=240185

 

, , ,

Σχολιάστε

Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ Η ΜΟΥΤΣΟΥΝΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΚΑΝΤΖΑΡΩΝ

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΑΜΨΗ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ
Τοῦ Παναγιώτη Τελεβάντου

Πολὺ εὔστοχη ἀπάντηση τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς στὸ ἐρώτημα, γιατί ὑπάρχει πλοῦτος καὶ λάμψη στοὺς ναούς, τὴν ὁποία ἀποστρέφονται οἱ Νεοβαρλααμίτες, οἱ “μεταπατερικοὶ” θεολόγοι καὶ οἱ κοσμικοὶ ἄνθρωποι.
.         Οἱ μὲν Νεοβαρλααμίτες καὶ “μεταπατερικοὶ” θεολόγοι ἐπειδὴ ἐμφοροῦνται ἀπὸ καθαρὰ προτεσταντικὸ φρόνημα καὶ θέλουν “ἐπιστροφὴ στὴν πρωτοχριστιανικὴ ἁπλότητα” (σῆμα κατατεθὲν γιὰ κάθε “προτεσταντικὴ” προσέγγιση).
.        Οἱ δὲ κοσμικοὶ ἄνθρωποι ἐπειδὴ δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ βοηθήσουν τοὺς πάσχοντες συνανθρώπους τους καὶ νομίζουν ὅτι ἀπεκδύονται τῶν εὐθυνῶν τους μὲ τὸ νὰ αὐθαδιάζουν κατὰ τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴ λάμψη καὶ τὸν πλοῦτο ποὺ ὑπάρχει στοὺς ναούς.
.       Ὅσοι γνώρισαν τὸν Ἅγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς (καὶ ὑπάρχουν ἀρκετοὶ ἀνάμεσά μας μιὰκαὶ κοιμήθηκε ἐν Κυρίῳ τὸ 1956) ὁμολογοῦν ὅτι τέτοια ὀξύνοια καὶ τέτοια εὐγλωττία καὶ τέτοια ἱκανότητα διείσδυσης στὴν ἀνθρώπινη ψυχὴ σπάνια ἀπαντᾶται.
.         Ἀξίζει νὰ δώσουμε τὴν δέουσα προσοχὴ στὰ ὅσα λέγει ὁ μεγάλος αὐτὸς σύγχρονος Ἅγιος τῆς Σερβικῆς Ὀρθοδοξίας ποὺ καταγλαΐζει τὸ στερέωμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τὸν 20ον αἰώνα.
.          Προσέξτε πόσο ἁπλὰ μιλᾶ, ἂν καὶ ἄνθρωπος σπάνιας θύραθεν (φιλοσοφικῆς) καὶ θεολογικῆς παιδείας. Ἦταν διδάκτωρ τῶν πανεπιστημίων τῆς Βέρνης καὶ τῆς Γενεύης τὴν ἐποχὴ ποὺ οἱ παπποῦδες τῶν πλείστων ἀπὸ μᾶς δὲν εἶχαν τελειώσει καλὰ – καλὰ τὸ δημοτικό. Καὶ ὅμως! Ὁ θεολογικότατος καὶ πολὺ φιλοσοφημένος αὐτὸς νοῦς ὁμιλεῖ μὲ ἁπλότητα ποὺ μπορεῖ νὰ γίνει κατανοητὸς καὶ ἀπὸ τὸν πλέον ἀγράμματο ἄνθρωπο. Συγκρίνετε αὐτὴ τὴ στάση τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς – ὅπως καὶ τὴν ἀντίστοιχη τοῦ ἄλλου μεγάλου Ἁγίου τῆς Σερβικῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ 20οῦ αἰώνα Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς – μὲ τοὺς λεγόμενους “Νεοπατερικούς” θεολόγους, τοὺς Νεοβαρλααμίτες καὶ τοὺς θεολόγους τῆς “Σύναξης” γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖτε τὴν διαφορά.
.          Οἱ μὲν λίαν πεπαιδευμένοι καὶ θεολογικὰ καὶ φιλοσοφικὰ Ἅγιοι μιλοῦν, ὅπως μιλοῦσε ὁ Κύριος, οἱ δὲ μιλοῦν μὲ ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ περίτεχνη γλώσσα καὶ δύσκολους ὅρους, γιὰ νὰ ἐντυπωσιάσουν τοὺς κενοδόξους καὶ ἀνοήτους καὶ γιὰ νὰ κρύψουν τὸ  (σ. «Χ. Β.» ἰδιότροπο καὶ ἀποκλῖνον) αἱρετικὸ φρόνημα ποὺ τοὺς διακρίνει.
.          Παραθέτουμε στὴν συνέχεια τὴν ὡραία ἀπάντηση τοῦ Ἁγίου Νικολάου ποὺ μᾶς ἔδωσε τὴν ἀφορμὴ γιὰ τὴ σύνταξη τοῦ πιὸ πάνω σχολίου.

*****

ΘΑ ΔΕΧΟΤΑΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΣΟ ΠΛΟΥΤΟ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ;
Τοῦ Ἁγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς

.          Στὸ προηγούμενο γράμμα μου ἀπαντᾶτε πάλι μὲ ἐρώτηση: «Θὰ ἀνεχόταν ὁ Χριστὸς τόση λάμψη στὴν Ἐκκλησία;». Ὁπωσδήποτε. Τὸ ἀνεχόταν καὶ τότε, θὰ τὸ ἀνεχόταν καὶ τώρα. Τότε ὑπῆρχε στὰ Ἱεροσόλυμα ὁ ναὸς τοῦ Σολομῶντος, ἕνα ἀπὸ τὰ σπάνια θαύματα τῆς ἀρχιτεκτονικῆς καὶ πολυτέλειας στὸν κόσμο. Τοῦτος ὁ ναὸς εἶχε περισσότερο χρυσὸ καὶ πολύτιμες πέτρες ἐσωτερικὰ ἀπ’ ὅ,τι ἔχουν σήμερα ὅλοι οἱ χριστιανικοὶ ναοὶ στὰ Βαλκάνια. «Καὶ ὅλον τὸν οἶκον περιέσχε χρυσίω ἕως συντέλειας παντός του οἴκου» (Γ´ Βασ. ϛ´ 22).
.          Σ᾽ αὐτὸ τὸν ναὸ ἔμπαινε ὁ Χριστὸς πολλὲς φορές, ὅμως ποτὲ δὲν ἐξέφρασε τὴν δική σας σκέψη, ὅτι θὰ ἔπρεπε ὅλα αὐτὰ νὰ μεταμορφωθοῦν σὲ ψωμὶ καὶ νὰ φαγωθοῦν. Αὐτὸς προέβλεψε τὴν κατάρρευση αὐτοῦ τοῦ ναοῦ καὶ ὁ ναὸς καταστράφηκε, ἀλλὰ ὄχι ἐξ αἰτίας τοῦ χρυσοῦ στὸν ναό, ἀλλὰ ἐξ αἰτίας τῆς λάσπης στὶς ἀνθρώπινες ψυχές.
.          Μὲ εὐχαριστεῖ ποὺ δείχνετε ἐλεήμων πρὸς τοὺς φτωχούς, ἀλλὰ ἀκόμα περισσότερο θὰ μὲ εὐχαριστοῦσε, ἐὰν δείχνατε ἐλεήμων μὲ τὴν δική σας περιουσία καὶ ὄχι τῶν ἄλλων.
.          Δὲν θὰ ἤθελα νὰ σᾶς δῶ ὅμως στὴν ἴδια πλευρὰ μὲ τὸν Ἰούδα. Θὰ θυμάστε πὼς ὁ Ἰούδας θέλησε κάποτε νὰ φανεῖ πιὸ ἐλεήμων ἀπὸ τὸν Χριστό…Διαβάστε τὸ δωδέκατο κεφάλαιο τοῦ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγελίου.
.          Κάποια γυναίκα πῆρε ἕνα μπουκαλάκι μὲ πολύτιμο μύρο νάρδου καὶ ἄλειψε τὰ πόδια τοῦ Ἰησοῦ. Ὁ Ἰούδας, ὁ ὁποῖος ἀργότερα πρόδωσε τὸν δάσκαλό του γιὰ τὰ λεφτά, θύμωσε καὶ φώναξε: «Διατὶ τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς;» (Ἰωάν. ιβ´ 5). Σ᾽ αὐτὸ τοῦ ἀπάντησε ὁ στοργικὸς Κύριος, ποὺ ἦταν καθ᾽ ὁδὸν νὰ δώσει καὶ τὴν ζωή Του γιὰ τοὺς φτωχούς: «Τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε» (Ἰωάν. ιβ´8). Ἀκοῦστε, λοιπόν, τί θὰ σᾶς πῶ: Ἐὰν ὅλοι ἐμεῖς εἴχαμε πάντα τὸν Χριστὸ μαζί μας, δὲν θὰ ὑπῆρχαν φτωχοὶ ἀνάμεσά μας. Ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὸν Χριστὸ μαζί τους, ἐκεῖνοι προσέφεραν στὴν Ἐκκλησία ὅλα αὐτὰ ποὺ ἐσεῖς ὀνομάζετε «λάμψη». Ἐκεῖνοι οἱ ἴδιοι δίνουν τὰ μέγιστα στοὺς φτωχούς. γάπη πρς τν ζωνταν Χριστ τος σπρώχνει κα στς δύο θυσίες: στὴν θυσία πρς τν κκλησία τους κα στὴν θυσία πρς τ φτωχ δέλφια τους. ν κενοι πο δν χουν τν Χριστ μαζί τους, δν χουν οτε τος φτωχος μαζί τους. κενοι θ θελαν ν πάρουν π τν κκλησία κα ν δώσουν στος φτωχούς, γι ν μ δίνουν τ δικά τους κα γι ν μν τος νοχλον ο φτωχοί.
.          Αὐτὸς εἶναι ὁ βαθύτερος πειρασμός, ποὺ κάνει αὐθάδη περίπατο ἀνάμεσα μας μὲ τ προσωπεο τς εεργεσίας.

ΠΗΓΗ: http://panayiotistelevantos.blogspot.com/2011/01/blog-post_9358.htm

(Ἱερὰ Μονὴ Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου, ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ, ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ, ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΤΕΥΧΟΣ 43 ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ)

ΣΧΟΛΙΟΝ «Χ.Β.»: Αὐτὸ τὸ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ, δηλ. ἡ «μουτσούνα» τῶν Καλλικαντζάρων ποὺ λυμαίνονται τὴν Ἐπικοινωνία (γράφε Προπαγάνδα), θὰ φορεθεῖ πολὺ προσεχῶς. Εἰς τρόπον ὥστε οἱ λογισμοί, οἱ ἀντιλήψεις καὶ οἱ κρίσεις τῶν ἀσθενεστέρων νὰ καμφθοῦν καὶ νὰ συκοφαντηθεῖ ἡ Ἐκκλησία μέσα στὴν διογκωμένη οἰκονομικὴ Κρίση, ποὺ μᾶς προέκυψε γιὰ ἀλλότρια Χρήση! μὲ ἐργαλεῖο τὴν ὑποκρισία τοῦ Κλέφτη Ἰούδα καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες!

 

, , , , , , ,

Σχολιάστε