Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ἐκκλησιομαχία

ΜΗΤΡ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Η “ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΛΕΠΡΑ” ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΙΑΣ


ΕΙΣΑΓ. ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ὁ Παναγ. Μητρ. Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, μὲ τὴν μαχητικότητα ποὺ τὸν διακρίνει, ἀνέλυσε τὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα (Κυρ. ΙΒ´ Λουκᾶ) προσαρμόζοντάς το στὶς ἡμέρες μας. Στὸ κήρυγμά του, ἀπόσπασμα τοῦ ὁποίου ἀκολουθεῖ κατωτέρω, ἀναφέρθηκε στὴν πνευματικὴ λέπρα τῆς ἐποχῆς μας στὴν πατρίδα μας καὶ ἐξειδίκευσε τὶς χαρακτηριστικὲς περιπτώσεις ποὺ αὐτὴ διαπιστώνεται.
Πάντως γιὰ νὰ θεραπευθεῖ αὐτὴ ἡ λέπρα, συμφώνως πρὸς τὴν εὐαγγελικὴ διήγηση, πρέπει νὰ νὰ προηγηθεῖ ἡ συναίσθηση /συνειδητοποίησή της καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ θερμὴ προσφυγὴ στὸν Κύριο: «Ἰησοῦ, ἐπιστάτα, ἐλέησον ἠμᾶς»

Τοῦ Νίκου Παπαχρήστου

(…).       Ἀναφερόμενος στὴν παραβολὴ τῶν 10 λεπρῶν ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος εἶπε στὸ σημερινό του κήρυγμα ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀσθένεια τῆς σωματικῆς λέπρας, ὑπάρχει καὶ ἡ «πνευματικὴ» λέπρα.
.       «Ἡ πρώτη λέπρα ποὺ ὑπάρχει στὴν πνευματικὴ κατάσταση, τῶν χριστιανῶν ποὺ ἔσκισαν τῶν χιτώνα τῆς βαπτίσεώς τους εἶναι αὐτὸ ποὺ λέμε ἀπιστία» εἶπε ὁ κ. Ἄνθιμος ὁ ὁποῖος μετέφερε τὴν ἀγωνία καὶ τὰ ἐρωτήματα ποὺ διατυπώνουν κάποιοι πιστοί.«Μήπως ὁ Θεὸς ἦρε τὴν ἀγάπη του ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους;».
.       Ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ἀναφέρθηκε στὴν «λέπρα» τῆς ἐχθρότητας κατὰ τῆς Ἐκκλησίας. «Δὲν θέλουμε Χριστό, δὲν θέλουμε πίστη, δὲν θέλουμε Ἐκκλησία, δὲν θέλουμε Παπάδες, λένε κάποιοι ποὺ πολεμοῦν τὴν πίστη. Τί σᾶς κάναμε ἐμεῖς; Τί σᾶς πήραμε;», διερωτήθηκε ὁ Μητροπολίτης Ἄνθιμος, ὁ ὁποῖος, μεταξὺ ἄλλων, σὲ μία αἰχμηρὴ ἀποστροφὴ τοῦ λόγου του εἶπε: «Θέλατε νὰ κλέψετε, κλέψατε…». Καὶ ἐπανέλαβε ὅτι ἡ ἐχθρότητα ποὺ δείχνουν ὁρισμένοι στὴν πίστη καὶ στὴν Ἐκκλησία εἶναι μεγάλη.
.       Συνεχίζοντας σημείωσε ὅτι ἀκόμα ὑπάρχει ἡ «λέπρα» τῆς ἀπληστίας, τῆς ἐκδικήσεως, τοῦ εὐδαιμονισμοῦ καὶ τῆς «ἀπορρίψεως ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ». «Αὐτὸ φαίνεται στὸ χῶρο τῶν γραμμάτων καὶ τοῦ πολιτισμοῦ – ὄχι ἀπ’ ὅλους – ποὺ προσπαθοῦν νὰ ξεγυμνώσουν τὸ θαῦμα τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ τοῦ Βυζαντίου. Ἦταν ἕνας μεγάλος πολιτισμός. Δικός μας πολιτισμός. Καὶ αὐτὴ τὴν κληρονομιὰ τοῦ Βυζαντίου προσπαθοῦν νὰ οἰκειοποιηθοῦν οἱ Τοῦρκοι. “Ἐμεῖς εἴμαστε ἐδῶ ἀπὸ τὸ 1453 ἐμεῖς παραλάβαμε αὐτὸ τὸν πολιτισμό”. Καὶ μὲ ἐκθέσεις εἰκόνων προσπαθοῦν νὰ ποῦν ὅτι αὐτοὶ εἶναι οἱ κληρονόμοι. Καὶ μερικοὶ δικοί μας ἐδῶ σὲ αὐτὸ τὸν χῶρο τὸν Ἑλλαδικὸ θέλουν νὰ τὸν ἀπορρίψουν τὸν πολιτισμὸ αὐτό», εἶπε ὁ κ. Ἄνθιμος καὶ προσέθεσε ὅτι δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ὑπάρχει καὶ ἡ ἀντίσταση ἀπὸ ἐκείνους ποὺ γνωρίζουν ἐπιστημονικὰ τὸ ζήτημα.
.       Περιγράφοντας τὶς πολυποίκιλες διαστάσεις τῆς πνευματικῆς «λέπρας» ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ἀναφέρθηκε καὶ στὴν «λέπρα» τῆς ἀρνήσεως καὶ τῆς νοθεύσεως τῆς ἱστορίας μας. «Γι’ αὐτὸ καὶ αὐτὴ τὴν περίοδο ἐπανῆλθε τὸ θέμα στὰ ἁρμόδια ὄργανά της, πὼς ἡ ἱστορία δὲν θὰ εἶναι κανονικὸ μάθημα στὴ Β´ καὶ στὴ Γ´ Λυκείου ἀλλὰ θὰ εἶναι ἐπιλεγόμενο μόνον. Ἡ ἑλληνικὴ Ἱστορία. Τὸ ἴδιο γίνεται καὶ μὲ τὰ Θρησκευτικά. Εἶναι μέσα στὸ κεφάλαιο ποὺ εἴπαμε πρὶν γιὰ τὴν πολεμικὴ κατὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ κατὰ τῆς Πίστεως. “Να φύγουν τὰ θρησκευτικά”. Θρησκειολογία νὰ διδάσκουμε. Τί εἶναι ὁ Βουδισμός, τί εἶναι τὰ ἄλλα, τί εἶναι τὸ Ἰσλάμ… Τὸ Ἰσλὰμ ποὺ ἐπιχειρεῖ νὰ  κυριεύσει τὴν Εὐρώπη. Καὶ σήμερα ἀνησυχοῦν, σήμερα ἀρχίζουν οἱ ἀνησυχίες», εἶπε ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης διερωτώμενος, ἂν διώξουμε Ἱστορία καὶ Θρησκευτικά, «ποιά θὰ εἶναι ἡ πνευματική μας περιουσία».
.       Ὅπως εἶπε ὁ Θεσσαλονίκης θὰ πρέπει νὰ στραφοῦμε στὸν Ἰησοῦ γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἀποφύγουμε ἀπὸ αὐτὴ τὴ φοβερὴ μάστιγα αὐτῆς της  πνευματικῆς «λέπρα». Καὶ ὅλα θὰ πᾶνε καλύτερα ἀκόμα καὶ τὰ οἰκονομικὰ συνέχισε. «Ἐγὼ πιστεύω ὅτι δὲν θὰ καταστραφοῦμε». (…)

ΠΗΓΗ : amen.gr

 

, ,

Σχολιάστε