Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἐκκλησία Κύπρου

ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἀπεβίωσε ὁ Κύπρου Χρυσόστομος – Ἱστορικῆς ἀξίας τὸ ἔργο του

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.               Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος ἀπεβίωσε σὲ ἡλικία 81 ἐτῶν μὲ ἀκμαῖες μέχρι τέλους τὶς πνευματικές του δυνάμεις. Ὡς Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου εὐλογήθηκε νὰ δεῖ ἐν ζωῇ νὰ πραγματοποιοῦνται ὅλα ὅσα ἐξάγγειλε στὸν ἐπιβατήριο λόγο του. Ὅσα δημιούργησε εἶναι μεγάλης ἐκκλησιαστικῆς, κοινωνικῆς καὶ ἐθνικῆς ἀξίας.
.               Πέντε εἶναι τὰ μείζονα ἐπιτελεσθέντα ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του ἔργα. Τὸ πρῶτο εἶναι ἡ μετὰ ἀπὸ ὀκτώμισι αἰῶνες ἀποκατάσταση Συνόδου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας, δηλαδὴ Συνόδου μὲ τουλάχιστον δεκατέσσερις Ἐπισκόπους. Σημειώνεται ὅτι γιὰ νὰ μπορεῖ μία Αὐτοκέφαλη ὈρθόδοξηἘκκλησία νὰ ἐπιτελέσει καὶ τὸ ἔργο  Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου γιὰ Ἀρχιερέα ἀπαιτοῦνται  δεκατρεῖς Ἀρχιερεῖς καὶ ἕνας εἶναι ὁ κατηγορούμενος. Σήμερα ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου διαθέτει δέκα ἑπτὰ Ἀρχιερεῖς καὶ ἕναν ἐφησυχάζοντα. Ἕως τὴν ἐκλογὴ τοῦ ἐκλιπόντος καὶ ἐπὶ ὀκτώμισι αἰῶνες ὑπῆρχαν τέσσερις ἕως ἐννέα ἀρχιερεῖς καὶ ἑπομένως, γιὰ νὰ συγκροτηθεῖ Συνοδικὸ δικαστήριο χρειαζόταν ἡ συνδρομὴ τῶν ἄλλων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν.
.               Τὸ δεύτερο ἦταν ἡ τακτοποίηση τοῦ μισθολογίου τοῦ ἐφημεριακοῦ κλήρου, μὲ τὴν ἐκ μέρους τοῦ ἀποβιώσαντος Ἀρχιεπισκόπου ἵδρυση Φορέα Μισθοδοσίας Ἐφημεριακοῦ Κλήρου. Ἐπὶτῶν ἡμερῶν του καὶ γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ὅλοι οἱ ἱερεῖς πληρώνονται μὲ τὸνἴδιο μισθό, ἀνεξάρτητα ἂν ἀνήκουν στὴν πλούσια Ἀρχιεπισκοπὴ ἢ στὴν πτωχὴ Μητρόπολη τῆς Πάφου.
.               Τὸ τρίτο εἶναι ἡ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του ἀνέγερση ἐκ θεμελίων καί, πρὸ ἔτους, ἐγκαινίαση στὴ Λευκωσία τοῦ νέου μεγαλοπρεποῦς καθεδρικοῦ ναοῦ ἀφιερωμένου στὸν Ἀπόστολο Βαρνάβα, ἱδρυτὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα ποὺἀνέλαβε Ἀρχιεπίσκοπος, στὶς 5 Νοεμβρίου 2006, εἶχε τὴν ἔννοια νὰ ἀνεγερθεῖ στὸν χῶρο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καθεδρικὸς Ναός, ἀντάξιος τῆς ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καὶ τὸ πέτυχε.
.               Τὸ τέταρτο μείζονος σημασίας ἔργο εἶναι ἡ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του ἱδρυθεῖσα καὶ ἔκτοτε λειτουργοῦσα Θεολογικὴ Σχολή. Πρὶν ἀπὸ τὸν ἐκλιπόντα Ἀρχιεπίσκοπο δὲν ὑπῆρχε Θεολογικὴ Σχολὴ στὴν Κύπρο καὶ ὅσοι ἤθελαν νὰ σπουδάσουν σὲ αὐτὴν ἔρχονταν στὶς Θεολογικὲς Σχολὲς τῆς Ἀθήνας ἢ τῆς Θεσσαλονίκης.
.               Τὸ πέμπτο ἔργο μεγάλης κοινωνικῆς σημασίας εἶναι ἡ μὲ ἀπόφαση τοῦ ἐκλιπόντοςἱδρυθεῖσα Φοιτητικὴ Ἑστία στὴ Λεμεσό. Πρόκειται γιὰ τριακόσια (300) σύγχρονα διαμερίσματα μὲἐπίβλεψη τῆς καθαριότητας τῶν δωματίων καὶ τοῦ περιβάλλοντος χώρου. Στὴ Λεμεσό, λόγῳ τοῦ ὅτι τὰ ἐνοικιαζόμενα δωμάτια εἶναι πολὺ λίγα σὲ σχέση μὲ τὴ ζήτηση, τὰ ἐνοίκια εἶναιἀπαγορευτικὰ γιὰ τοὺς φοιτητές. Φτάνουν καὶ τὰ 700-800 Εὐρώ. Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ τὰ παρέχει μὲ250 Εὐρώ. Στὴν ἐνοικίαση περιλαμβάνονται καὶ τὰ παρεχόμενα ἠλεκτρικὸ ρεῦμα καὶ νερὸ καὶὑπάρχει ἐλεύθερο ἰντερνέτ.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος καὶ τὸ ἐθνικὸ ζήτημα 

 .               Ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος μὲ παρρησία μιλοῦσε γιὰ τὸ ἐθνικὸ ζήτημα τῆς Κύπρου. Ὅπως εἶναι γνωστὸ ἦταν κατὰ τοῦ Σχεδίου Ἀνὰν καὶ εἶχε κοινοποιήσει τὴν ἄποψή του. Σὲ συνέντευξή του στὸν «Ἐλεύθερο Τύπο» καὶ στὸν ὑπογράφοντα (16 Ἰουλίου 2008, σελ. 7) εἶχε τονίσει:
 .               «Δὲν πρέπει ἐπ’ οὐδενὶ νὰ παίξουμε τὸ παιχνίδι τῶν Τούρκων. Αὐτὴ ἡ λεγόμενη “παρθενογένεση” (Σημ. γρ. Μὲ τὴν δημιουργία νέας κρατικῆς ὀντότητας στὴν Κύπρο καὶ ὄχι νὰπραγματοποιηθεῖ τὸ νόμιμο, δηλαδὴ ἡ ἔνταξη τῶν τουρκοκυπρίων στὴν ὑπάρχουσα κρατικὴ ὀντότητα, ποὺ εἶναι ἀνεγνωρισμένη ἀπὸ τὸν ΟΗΕ, τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τοὺς ἄλλους διεθνεῖς ὀργανισμούς), ἂν ἰσχύσει, τότε ἀποενοχοποιεῖται ἡ Τουρκία καὶ θὰ εἴμαστε ἄξιοι τῆς τύχης μας. Θὰ διαλύσομε τὴν Κυπριακὴν Δημοκρατίαν καὶ δὲν θὰ ἔχομε κρατικὴν ὑπόστασιν. Καὶ σίγουρα θὰ ἔρθει ἡ ὥρα πού, ἂν κάνομε Ὁμοσπονδία, αὐτὴ θὰ καταρρεύσει καὶ θὰ ἔχομεν δύο κράτη. Ἡ Κύπρος ὅμως εἶναι πολὺ μικρὴ γιὰ νὰ ἔχει δύο κράτη. Δὲν μποροῦν νὰ ἐπιβιώσουν. Καὶὁποιαδήποτε στραβοτιμονιὰ θὰ ἀναγκάσει τὸν κυπριακὸ λαὸ νὰ φύγει ἀπὸ τὴν γῆ τῶν πατέρων του. Οἱ μόνοι ποὺ θὰ μείνουν θὰ εἴμαστε ἐμεῖς, οἱ κληρικοί, γιὰ νὰ κλαῖμε τὴ μοίρα μας. Δὲν θὰμποροῦμε νὰ προσφέρουμε τίποτε. Ἡ Κύπρος θὰ τουρκοποιηθεῖ. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ εἴμεθα πολὺπροσεκτικοί».
.               Καὶ στὴν ἐρώτησή μας ἂν εἶναι ἀπαισιόδοξος γιὰ τὸ μέλλον τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος μᾶς ἀπάντησε:
«Ὄχι, ἀλλὰ τὰ λέγω ὠμά, γιὰ νὰ εἴμαστε ὅλοι σὲ μία ἐθνικὴ ἐγρήγορση. Ἔχομε βαθιὲς ρίζες καὶ δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ξεριζωθοῦν ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία ἀπὸ τὴν Κύπρο. Μόνο ἂν ἐμεῖς θελήσομε νὰ κόψομε μόνοι μας τὲς ρίζες μας, ἐ! τότε θὰ εἴμεθα ἄξιοι τῆς τύχης μας. Αὐτὸ θὰ εἶναι αὐτοκτονία».

      Ὁ ἐκλιπών, τὰ διορθόδοξα ζητήματα καὶ τὸ Οὐκρανικὸ

 .               Στὰ Διορθόδοξα ζητήματα ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος γενικῶς τήρησε στάση ἀγάπης, ὑποστήριξης  καὶ φροντίδας πρὸς τὸ Φανάρι. Εἶναι ἐνδεικτικὴ ἡ πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες καὶ ἐνῶ ἦταν σοβαρὰ ἀσθενὴς δωρεὰ πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο τοῦἀρχοντικοῦ οἰκήματος στὶς Βρυξέλλες, στὸ ὁποῖο στεγαζόταν τὸ Γραφεῖο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Τὸ Γραφεῖο ἔκλεισε καὶ δὲν λειτουργεῖ πλέον… Ἐπίσης πάντα θυμόταν τὶς λογίες πρὸς τὸ Φανάρι.
.                Ὡς πρὸς τὴν θέση του στὸ Οὐκρανικὸ ἄλλαξε τρεῖς φορὲς τὴν ἄποψή του. Στὴν πρώτη ἦταν ἀναφανδὸν ὑπὲρ τοῦ δικαίου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ἔναντι τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας, πού,  ἡ γεωπολιτικὴ τοὺς κατέστησε τὴν ἐπίσημη κρατικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Φαναρίου. Σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο, τὴν 26η Ἰουλίου 2018, τονίζει:
«Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου οὐδέποτε θὰ ἀποστεῖ ἀπὸ τῆς θέσεως στὴν ὁποία πολλάκις Σᾶς ἔχουμεἐκθέσει, καὶ θὰ στηρίξει μὲ ὅλες της τὶς δυνάμεις τὴ θέση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ὡς πρὸς τὸ ζήτημα τῆς Αὐτοκεφαλίας στὴν Οὐκρανία. Θεωρεῖ τὴ θέση αὐτὴ δίκαιη καὶ κατὰ πάντα δικαιολογημένη. Ἐκεῖ βρίσκονται οἱ πνευματικές Σας ρίζες καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποχωριστεῖτεἀπὸ αὐτές».
.               Στὴ συνέχεια ἄλλαξε ἄποψη. Βλέποντας ὅτι τὸ Φανάρι ἦταν ἀνένδοτο καὶ δὲν δεχόταν ὁποιαδήποτε συζήτηση, οὔτε πανορθόδοξη Σύνοδο, οὔτε κὰν Σύνοδο τῶν Προκαθημένων τῶν Πατριαρχείων καὶ τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν σκέφθηκε νὰ πάρει τὴν πρωτοβουλία καί, παρὰτὴν ἀσθένειά του, νὰ προσπαθήσει νὰ φέρει σὲ ἐπικοινωνία Μόσχα καὶ Φανάρι, ὥστε νὰσταματήσει τὸ σχίσμα, ποὺ ἔχει προκληθεῖ. Στὴν ἀρχὴ πῆρε μαζί του καὶ τὸν ἈρχιεπίσκοποἈλβανίας Ἀναστάσιος, ποὺ καὶ ἐκεῖνος ἤθελε τὴν καταλλαγὴ στὴν ἀντάρα ποὺ προέκυψε. Οἱ δύο Πρωθιεράρχες συναντήθηκαν μὲ τὸν Οἰκ. Πατριάρχη στὸ Σάλσμπουργκ τῆς Αὐστρίας στὶς 2 Μαρτίου 2019, τοῦ μίλησαν γιὰ τὴν πρωτοβουλία τους καὶ πρότειναν σύσκεψη τῶν Προκαθημένων ὑπὸ τὴν προεδρία του. Ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἀντεῖπε ὅτι μία τέτοια συνάντηση ἁπλῶς θὰἐπισημοποιοῦσε τὸ χάσμα καὶ τὴν ἀπέρριψε. Μετὰ τὴν ἄρνηση τοῦ  κ. Ἀναστασίου νὰ ἀναγνωρίσει τοὺς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου συνέχισε μόνος τὴν ἀπέλπιδα προσπάθειά του νὰ ὑπάρξει καταλλαγὴ μεταξὺ τῶν Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως καὶ Μόσχας, ποὺ δὲν εἶχε ἀποτέλεσμα.
.               Στὴν τρίτη φάση του ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἄλλαξε ἄρδην ἄποψη. Μετὰἀπὸ ἐπίσκεψη στὸ Φανάρι καὶ τὶς συζητήσεις ποὺ εἶχε μὲ τὸν Οἰκ. Πατριάρχη ὁ κ. Χρυσόστομος γύρισε ἀλλαγμένος στὴν Κύπρο. Ἦταν πλέον ἀποφασισμένος νὰ ἀπαρνηθεῖ τὰ ὅσα ἐπισήμως εἶχε δηλώσει γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ καὶ στὶς 24 Ὀκτωβρίου 2020 μνημόνευσε ὡς κανονικὸ τὸν σχισματικὸκρατικὸ Ἀρχιεπίσκοπο Οὐκρανίας Ἐπιφάνιο. Ἡ ἐνέργειά του προκάλεσε ἀναστάτωση στοὺς κόλπους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ποὺ ἀκόμη ὑπάρχει.-

Ποιός ὁ ἐκλιπὼν

 .               Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, κατὰ κόσμο Ἡρόδοτος Δημητρίου, εἶχε γεννηθεῖστὶς 10 Ἀπριλίου τοῦ 1941 στὸ χωριὸ Τάλα τῆς Πάφου. Ἀγαποῦσε πολὺ τὸ χωριό του καὶ ὅσο ἦτανἈρχιεπίσκοπος καὶ τοῦ τὸ ἐπέτρεπαν οἱ ὑποχρεώσεις καὶ οἱ δυνάμεις, τοῦ ἄρεσε νὰ ἐπισκέπτεται τὸταπεινὸ πατρικό του σπίτι καὶ νὰ συναντιέται ἐκεῖ μὲ τοὺς συγγενεῖς καὶ τοὺς φίλους του. Τὸν ἀνέπαυε ψυχικά.
.               Ἀπὸ μικρὸς θέλησε νὰ γίνει ἄγαμος κληρικός. Δώδεκα ἐτῶν, τὸ 1953, καὶ ἕως τὸ 1963 ἦταν δόκιμος μοναχὸς στὸ ἱστορικὸ μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, ποὺ εἶναι κοντὰ στὸ χωριό του. Εἴκοσι δύο ἐτῶν ἐκάρη στὴ Μονὴ μοναχός, χειροτονήθηκε διάκονος καὶ μὲὑποτροφία σπούδασε στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Τὸ 1972 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, ἔλαβε τὸ ὀφίκιο τοῦ ἀρχιμανδρίτη καὶ ἐξελέγη ἡγούμενος τῆς ἴδιας Μονῆς ἕως τὸ1978, ὅταν ἐξελέγη Μητροπολίτης Πάφου. Τὸ 2006 ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος.

 .               Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου κατέστη Αὐτοκέφαλη μὲ ἀπόφαση τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τὸ 431 στὴν Ἔφεσο. Εἶναι δηλαδὴ  ἀπὸ τὶς πρῶτες Ὀρθόδοξες Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες.Ἐπίσης μὲ αὐτοκρατορικὴ ἀπόφαση ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἔχει τὰ αὐτοκρατορικὰπρονόμια νὰ φέρει πορφυρὸ μανδύα, νὰ κρατεῖ ἀντὶ ποιμαντορικῆς ράβδου αὐτοκρατορικὸ σκῆπτρο καὶ νὰ ὑπογράφει, ὅπως ὁ αὐτοκράτορας, μὲ ἐρυθρὰ μελάνη, προϊὸν τοῦ κινναβάρεως, θειούχου ὀρυκτοῦ τοῦ ὑδραργύρου.-

Διαφήμιση

, ,

Σχολιάστε

ΤΡΕΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ τῆς ΚΥΠΡΟΥ

.                 Ἔχοντας ἐνώπιόν μας ἀφενὸς μία παγκόσμια ἐπιδημία (πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ) καὶ ἀφετέρου εὐνομούμενες χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης νὰ θρηνοῦν ἤδη ἑκατοντάδες νεκροὺς καθημερινά, ἀλλὰ καὶ τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα μας νὰ ἀριθμοῖ ἤδη μερικὲς δεκάδες κρουσμάτων τῆς ἀσθενείας αὐτῆς, ὡς Ἐκκλησία δὲν μποροῦμε νὰ μείνουμε ἀπαθεῖς.
.                 Δέον ἡ ἀσθένεια αὐτὴ νὰ ἀντιμετωπισθεῖ ἀπὸ τῆς γενέσεώς της. Παράδειγμά μας πρέπει νὰ εἶναι ἡ Κίνα, μία χώρα μὲ πληθυσμὸ δισεκατομμυρίων καὶ παρόλο ποὺ ἡ αντιμετώπιση μίας τέτοιας ἐπιδημίας ἦταν δύσκολη, ἐντούτοις ἐπετεύχθη ὅπως χιλιάδες θεραπευμένοι ἡμερησίως νὰ ἐξέρχονται τῶν νοσοκομείων, οἱ θάνατοι νὰ μετροῦνται πλέον στὰ δάκτυλα τοῦ ἑνὸς χεριοῦ καὶ τὰ νέα κρούσματα νὰ εἶναι ἐλάχιστα, κὶ αὐτὸ ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἔγκαιρης λήψης δραστικῶν μέτρων.
.                  Συγχαίρουμε καὶ ἐπικροτοῦμε τὴν Κυβέρνηση τῆς χώρας μας, ποὺ ἔλαβε σήμερα Κυριακὴ 15 Μαρτίου 2020 δραστικότατα μέτρα.
.               Καὶ ἐμεῖς ὡς Ἐκκλησία συμπορευόμενοι στὸ αὐτὸ πνεῦμα τῶν ἀποφάσεων τῆς Κυβέρνησης ἀνακοινώνουμε τὰ ἑξῆς:

  1. Καλοῦμε ὅλο τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς πατρίδας μας νὰ ἐντείνει τὶς προσευχές του πρὸς τὸν ἰατρὸ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων Κύριό μας, ὅπως συντμήσει τὸν χρόνο αὐτῆς τῆς δοκιμασίας καὶ ἐξέλθουμε ὡς τάχιστα ἀπὸ τὴ θανατηφόρα αὐτὴ νόσο ποὺ ἐνέσκηψε καὶ στὸν δικό μας τόπο.

  2. Παρόλο ποὺ τὸ Τυπικὸ τῆς Ἐκκλησίας μας ὁρίζει κατὰ τὴν τώρα διανυόμενη περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς πληθώρα κατανυκτικῶν ἀκολουθιῶν (Μεγ. Ἀπόδειπνο, Χαιρετισμούς στὴ Θεοτόκο, Προηγ. Θεῖες Λειτουργίες κ.λ.π.), καλοῦμε ὅλο τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα νὰ ἀπέχει γιὰ διάστημα τριῶν ἑβδομάδων (μέχρι τῆς 10ης Απριλίου) ἀπὸ τὶς ἀκολουθίες, μὲ σκοπὸ νὰ βοηθήσουμε στὴν ἀνακοπὴ περαιτέρω ἐξάπλωσης τῆς ἀσθένειας. Ἡ ἀποχὴ γιὰ διάστημα τριῶν ἑβδομάδων ἀπὸ τὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Μεταλήψεως νὰ μὴν προκαλεῖ βάρος στὴ συνείδηση τοῦ εὐσεβοῦς ποιμνίου μας, διότι ἡ ὠφέλεια ποὺ θὰ προκύψει μὲ τὴν παρέλευση αὐτῆς δοκιμασίας θὰ εἶναι κατὰ πολὺ μεγαλύτερη.

.                Ὡς πρὸς τοῦτο, πέραν ἀπὸ τὴν ἀπευθείας τηλεοπτικὴ μετάδοση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τῶν Χαιρετισμῶν στὴν Παναγία κάθε Παρασκευὴ καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς ἀπὸ τὸ Ραδιοφωνικὸ Ἵδρυμα Κύπρου, θὰ μποροῦν ὅλοι νὰ παρακολουθοῦν καὶ τὶς καθ’ ἡμέραν ἀκολουθίες ἀπὸ τὸ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς «Ὁ Ἀληθινὸς Λόγος» στις συχνότητες 93.3 ἐπαρχία Λευκωσίας, 101.9 ἐπαρχίες Λεμεσοῦ καὶ Πάφου, 90.5 ἐπαρχία Λάρνακας καὶ ἐλεύθερης Ἀμμοχώστου καὶ 89.8 Πόλη Χρυσοχούς.
.                  Ἂς μιμηθοῦμε τὸ παράδειγμα τῶν ἀδελφῶν μας στὴν Κίνα καὶ ἂς ἀποφύγουμε τὰ λάθη καὶ τὴν καθυστερημένη λήψη δραστικῶν μέτρων ἀπὸ εὐνομούμενες χῶρες τῆς Εὐρώπης.
.                   Τέλος, μὲ βέβαιη τὴν πίστη μας πὼς «ὅπου Θεὸς βούλεται, νικᾶται φύσεως τάξις» εὐχόμαστε ταχεῖα ἀνάρρωση σὲ ὅσους ἀδελφούς μας ἔχουν προσβληθεῖ ἀπὸ τὴν νόσο αὐτὴ καὶ ὁ Κύριός μας νὰ εὐδοκήσει ὥστε νὰ μὴ θρηνήσουμε κανένα θύμα.

 

Ἐκ τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Γραφείου,
Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,

15η Μαρτίου  2020.

ΠΗΓΗ: churchofcyprus.org.cy

 

,

Σχολιάστε

«Η Θ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΝ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ καὶ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» (Ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Ἐκκλησίας Κύπρου)

Ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Ἐκκλησίας Κύπρου
(11.03.2020)
ΠΗΓΗ: cyprustimes.com

.               Μέσα στὸ κλίμα ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ, τὶς τελευταῖες ἡμέρες, ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση κρουσμάτων κορωνοϊοῦ καὶ στὸν τόπο μας, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπιθυμεῖ νὰ καθησυχάσει τοὺς πιστοὺς ἀπὸ ὑπέρμετρες ἀνησυχίες, νὰ τοὺς καλέσει νὰ συμμορφώνονται πρὸς τοὺς κανόνες ὑγιεινῆς, τοὺς ὁποίους ἀνακοινώνουν τὰ ἁρμόδια ὄργανα τοῦ Κράτους καὶ νὰ ἐκφέρει τὴν ἄποψή της σὲ θέματα τῆς ἁρμοδιότητάς της.

1. Ὡς πρὸς τὴ μετάδοση τῆς Θείας Κοινωνίας, ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας εἶναι γνωστή. Ἡ Θεία Κοινωνία δὲν συμβολίζει ἀλλὰ εἶναι τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Θὰ ἦταν βλάσφημο καὶ νὰ σκεφτόμαστε ὅτι τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ θὰ μποροῦσαν νὰ μεταδώσουν ὁποιαδήποτε ἀσθένεια ἢ ὁποιονδήποτε ἰόν. Ἡ πείρα τόσων αἰώνων Χριστιανισμοῦ δὲν ἔχει νὰ ἐπιδείξει κανένα κροῦσμα τέτοιας μετάδοσης. Οἱ ἱερεῖς ποὺ ὑπηρετοῦσαν σὲ νοσοκομεῖα λοιμωδῶν νόσων καὶ ποὺ μετέδιδαν τὴ Θεία Κοινωνία σὲ τέτοιους ἀσθενεῖς, στὸ τέλος κατέλυαν οἱ ἴδιοι τὸ ὑπόλοιπο τῆς Θείας Κοινωνίας, χρησιμοποιώντας τὴν ἴδια λαβίδα. Δὲν μολύνθηκε κανένας ἱερέας σ’ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις. Ἡ προσέλευση στὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας γίνεται μὲ πίστη, ἡ ὁποία προστατεύει ἀπὸ κάθε κίνδυνο. Ἡ προσέλευση αὐτὴ εἶναι ἐθελοντική. Οὐδεὶς ἐξαναγκάζεται. Ἂν κάποιοι νιώθουν ὅτι θὰ ἤθελαν νὰ παραμείνουν μακρὰν τοῦ Μυστηρίου αὐτὸ τὸ διάστημα, εἶναι ἐλεύθεροι νὰ τὸ πράξουν.

2. Ἡ Ἐκκλησία θὰ τελεῖ ἀνελλιπῶς τὶς ἀκολουθίες της. Οἱ πιστοί, ὅπως πάντα, καλοῦνται νὰ συμμετέχουν σ’ αὐτές, χωρὶς νὰ ἐξαναγκάζονται πρὸς τοῦτο. Οὔτε καὶ θὰ μπορούσαμε νὰ ὑποδείξουμε σὲ κάποιον ὅτι πρέπει νὰ ἀποχωρήσει ἀπὸ μίαν ἀκολουθία, γιατὶ ἔχει συμπληρωθεῖ ὁ ἐπιτρεπόμενος ἀριθμός, σὰν νὰ ἐπρόκειτο γιὰ ὁποιαδήποτε συνάθροιση.

3. Οἱ ἱερεῖς, οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἐπίτροποι καὶ τὸ βοηθητικὸ προσωπικὸ τῶν ναῶν καλοῦνται νὰ ἐπιδεικνύουν τὴ δέουσα προσοχὴ στὶς ὑποδείξεις τῶν ἁρμοδίων Ἀρχῶν τοῦ Κράτους γιὰ διατήρηση σὲ ὑψηλὰ ἐπίπεδα τῆς καθαριότητας τῶν ναῶν, τοῦ ἐξαερισμοῦ τους, καθὼς καὶ τοῦ συχνοῦ καὶ ἄμεσου καθαρισμοῦ τῶν ἐπιφανειῶν τῶν εἰκόνων μὲ τὶς ὁποῖες ἔρχονται οἱ πιστοὶ σὲ ἐπαφή.

4. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καλεῖ, τέλος, τοὺς πιστοὺς ὅπως πέραν τῆς σχολαστικῆς τηρήσης τῶν κανόνων ὑγιεινῆς, ἀπευθυνθοῦν, διὰ τῆς προσευχῆς, καὶ πρὸς τὸν Θεὸν ὁ ὁποῖος θὰ ἔλθει ἀρωγὸς στὴ δοκιμασία ποὺ διερχόμαστε.

5. Τέλος, καλοῦμε τοὺς πιστοὺς ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ μεταλαμβάνουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ὅπως προσέρχονται στοὺς ναοὺς καὶ κατὰ τὶς Τετάρτες καὶ Παρασκευές, ἡμέρες κατὰ τὶς ὁποῖες τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ πολυάριθμη προσέλευση στοὺς ναοὺς κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς.

,

Σχολιάστε

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ καὶ ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Στὴν ἐπιστολή του πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς θρονικῆς Της ἑορτῆς, τὴν ὁποία ἀνέγνωσε τὴν 11η Ἰουνίου 2019 κατὰ τὴ Συνοδικὴ Θεία Λειτουργία ὁ Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ὁ κ. Βαρθολομαῖος διατείνεται ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης διασώζει ΣΗΜΕΡΑ τὸ αὐτοκέφαλο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, χωρὶς ΟΥΔΕΙΣ νὰ γνωρίζει ὅτι κινδυνεύει. Οὔτε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας…
.         Ὡς πρὸς τὸ ἄλλο ἐκ μέρους του γραφὲν ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο διέσωσε τὸ Αὐτοκέφαλό της, ἀντίθετα θὰ ἔπρεπε νὰ ζητήσει συγγνώμη ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου γιὰ τὶς πληγὲς ποὺ τῆς ἔχει ἐπιφέρει τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ ὁ ἴδιος προσωπικά. Ὑπενθυμίζονται περιπτώσεις ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία προσφυγῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ΟΧΙ στὸν Πατριάρχη τῆς Κωνσταντινούπολης, ἀλλὰ στὸν Αὐτοκράτορα καὶ στὸν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας καὶ ἄλλες μὴ ἀδελφικῆς στάσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἔναντι τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας.
.         Μετὰ τὴν ἐπικύρωση τοῦ Αὐτοκεφάλου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἀπὸ τὴν Γ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας ἀποπειράθηκε νὰ τὴν ὑποτάξει. Στὴν κρίσιμη ἐκείνη ὥρα ὁ Κωνσταντίας Ἀνθέμιος προσέφυγε ΟΧΙ στὸν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλὰ στὸν ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ Ζήνωνα, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ζήτησε νὰ ἐπικυρώσει τὸ αὐτοκέφαλο τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας, πράγμα ποὺ αὐτὸς ἔκανε. Ἔδωσε διαταγὴ νὰ συνέλθει ἡ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, γιὰ νὰ ἀναγνωρίσει τὰ δίκαια τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ ἐπαναβεβαιώσει τὸ αὐτοκέφαλο Αὐτῆς. Στὴ συνέχεια ὁ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ἐπικύρωσε τὴ συνοδικὴ ἀπόφαση καὶ παραχώρησε στὸν προκαθήμενο τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας τὰ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΑ προνόμια: νὰ φέρει πορφυρὸ μανδύα στὶς ἐπίσημες τελετές, νὰ κρατεῖ αὐτοκρατορικὸ σκῆπτρο ἀντὶ ποιμαντορικῆς ράβδου καὶ νὰ ὑπογράφει μὲ κιννάβαρη (ἐρυθρὸ μελάνι). (Βλ. σχ. Χρ. Τσαουσάνη «Θέματα τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας», Λευκωσία, 1993, σελ. 65-66).
.         Ἡ δεύτερη περίπτωση εἶναι ἡ ἐπιστολὴ – ἀναφορὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Νεοφύτου πρὸς τὸν αὐτοκράτορα τῆς Νικαίας Ἰωάννη Γ΄ Δούκα Βατάτζη (1222-1254), στὴν ὁποία τοῦ καταγγέλλει ἐπεμβάσεις τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γερμανοῦ Β΄ στὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα τῆς Κύπρου. Τοῦ γράφει: «Ὁ δὲ μακαρίτης (Σημ. γρ. Διάβαζε μακαριώτατος) αὐθέντης καὶ δεσπότης ὁ οἰκουμενικὸς οὐκ οἶδα ὀπόθεν κινούμενος οὐκ ἐᾶ ἡμᾶς τοῦ ἠρεμεῖν, ἀλλὰ καθ’ ἑκάστην διαταράττει ἡμᾶς καὶ πάντα τὸν λαὸν διὰ γραμμάτων αὐτοῦ καὶ οἶδεν ἡ ἁγία βασιλεία σου, ὅτι ὁ θρόνος οὗτος ὁ μαθητῶν καὶ ἀποστόλων Χριστοῦ κορυφάρχων Βαρνάβα οὐχ ὑπόκειται τῷ οἰκουμενικῷ, ἀλλὰ τῆς ἁγίας βασιλείας προχείρισίς ἐστιν καὶ αὐτοκέφαλος. Κἀγὼ δὲ ὁ δοῦλος καὶ εὐχέτης σου ἔλαβον τὴν προχείρισιν παρὰ τοῦ τρισμάκαρος ἐκείνου ὀρθοδόξου αὐθέντου καὶ βασιλέως (Σημ. γρ. Ἐννοεῖ τὸν Θεόδωρο Α΄ Λάσκαρη)…Ὁ δὲ δεσπότης καὶ μακαριώτατος οἰκουμενικὸς παραδέχεται γραφὰς τῶν ἐξ ἡμῶν κανονικῶς θλιβομένων καὶ συχνογραφὰς καὶ ὁρισμοὺς καθ’ ἡμῶν ἀκρίτως πρὸς τὴν χώραν ἐκπέμπειν καὶ διαταράττειν τὴν νῆσον ἅπασαν». («Νέος Ἑλληνομνήμων», Τόμος 14ος, τεῦχος Α΄ – 31 Μαρτίου 1917, σελ. 42 – 43. – Ὑπογρ. γρ.).
.         Ἡ τρίτη περίπτωση ἦταν στὶς ἀρχὲς τοῦ 17ου αἰώνα, ὅταν ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἦταν σὲ πολὺ ἄσχημη κατάσταση λόγῳ προστριβῶν τοῦ καθαιρεθέντος Ἀρχιεπισκόπου Ἀθανασίου Α΄ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Βενιαμίν. Κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ προσέτρεξαν ΟΧΙ στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, ἀλλὰ στὸν Πατριάρχη – τότε – Ἀλεξανδρείας Κύριλλο Γ΄ Λούκαρη (1601-1621). Τοῦ ἔγραψαν: «Βοήθησον, ἐλέησον, χεῖρα ὄρεξον καὶ τῆς κατεχούσης τυραννίδος τὰς ἡμετέρας ψυχὰς ἁπάλλαξον, δύνασαι γάρ». Ὁ Κύριλλος ἀνταποκρίθηκε στὶς ἐκκλήσεις τους, πῆγε στὴν Κύπρο καὶ μετὰ πολὺν πνευματικὸ ἀγώνα ἐπέφερε τὴν εἰρήνη στὴν Κυπριακὴ Ἐκκλησία. (Ἀνδρέα Μιτσίδη «Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἐπὶ Τουρκοκρατίας», Ἔκδ. Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία, 2012, σελ. 29-30).
.         Οἱ ὑπόλοιπες περιπτώσεις εἶναι πρόσφατες. Δία λόγους προφανεῖς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο σιώπησε κατὰ τὸν ἀγώνα τῶν Κυπρίων νὰ ἀπελευθερωθεῖ ἡ Μεγαλόνησος καὶ νὰ ἑνωθεῖ ὁ Κυπριακὸς Ἑλληνισμὸς μὲ τὴν Μητέρα Ἑλλάδα. «Δὲν ἀναμιγνυόμαστε σὲ πολιτικὰ ζητήματα», ἦταν τὸ ἐπιχείρημά τους.
.         Τὴν ἴδια οὐδετερότητα τήρησε τὸ Φανάρι κατὰ τὴν κρίση στὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου τὸ 1973, ὅταν οἱ τρεῖς Μητροπολίτες καθαίρεσαν τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἀείμνηστο Μακάριο καὶ αὐτὸς συγκάλεσε Μείζονα Σύνοδο. Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΣΧΕ σὲ αὐτὴν καὶ ὁ Πατριάρχης Δημήτριος ἀπέφυγε νὰ ἀπαντήσει ἐπὶ τῆς οὐσίας σὲ ἐρωτήσεις δημοσιογράφων καὶ δὲν πῆρε θέση στὸ ζήτημα: «Δὲν ἔχομεν εἰσέτι ἐπισήμους πληροφορίας, ὥστε νὰ σχηματίσωμεν ὀρθὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων. Τὸ Πατριαρχεῖον μας ἐδῶ πάντοτε μόνον κατόπιν ἐπισήμων πληροφοριῶν ἐκφέρει τὴν γνώμην του… Ἐξ ἄλλου γνωρίζετε ὅτι τὸ διοικητικὸν σύστημα εἰς τὴν Ὀρθόδοξον ἀνὰ τὸν κόσμον Ἐκκλησίαν εἶναι σύστημα ὁμοσπονδιακόν, δηλ. κάθε τοπικὴ Ἐκκλησία εἶναι ἀνεξάρτητος ὡς πρὸς τὰ ἐσωτερικά της καὶ καμμία ἄλλη δὲν ἐπεμβαίνει εἰς τὰ ἐσωτερικά τῆς διοικήσεως αὐτῆς. Ἡμεῖς δὲν δυνάμεθα νὰ ἐπέμβωμεν εἰς τὰ ἐσωτερικά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, διότι εἶναι Ἐκκλησία αὐτοκέφαλος…». (Ἀνδρ. Μιτσίδου «Ἡ ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησιαστικὴ κρίσις (3 Μαΐου – 14 Ἰουλίου 1973», Λευκωσία 1973 σελ. 18-19).
.         Τὸ 2000, ὅταν ἀπαγγέλθηκαν κατηγορίες κατὰ τοῦ Μητροπολίτου Λεμεσοῦ Ἀθανασίου, ὑπῆρξε ἡ ἀνάγκη νὰ συγκληθεῖ Συνοδικὸ Δικαστήριο γιὰ Ἀρχιερεῖς. Προϋπόθεση αὐτοῦ εἶναι νὰ παρίστανται τουλάχιστον 13. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου δὲν διέθετε τόσους Ἀρχιερεῖς καί, παρὰ τὶς ἀντιρρήσεις τοῦ κ. Βαρθολομαίου, συνεκλήθη Μείζων Σύνοδος, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ ἀείμνηστου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Πέτρου καὶ τὴ συμμετοχὴ τοῦ Πατριάρχου Ἀντιοχείας Ἰγνατίου καὶ ἔξι Μητροπολιτῶν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Αὐτὴ ἐκτέλεσε τὰ καθήκοντα Συνοδικοῦ Δικαστηρίου.
.         Ὁ Πατριάρχης κ Βαρθολομαῖος ἀναμίχθηκε τὸ 2006 στὰ ἐσωτερικά τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας, στὴν κρίση ποὺ ὑπῆρξε ἕνεκα τῆς ἀσθένειας ἀπὸ ἀλτσχάϊμερ τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου. Δὲν εἶπε στοὺς τρεῖς προστρέξαντας στὸ Φανάρι Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, αὐτὸ ποὺ δήλωσε ὁ προκάτοχός του Δημήτριος, ὅτι δὲν ἐπεμβαίνει στὰ ἐσωτερικά της.
.         Στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου οἱ ἔξι ἀρχιερεῖς ἦσαν κατὰ τῆς ἐπεμβάσεως τοῦ Φαναρίου στὰ ἐσωτερικά Της καὶ οἱ τρεῖς ὑπέρ. Τελικὰ ἀποφάσισαν νὰ ἀποσταλεῖ στὸ Φανάρι ἐπιστολὴ μὲ τὴν ὁποία νὰ ζητεῖται ἡ σύγκληση μείζονος Συνόδου ἐκ 13 Ἀρχιερέων, ὥστε οἱ ἐννέα Κύπριοι Ἀρχιερεῖς νὰ διατηροῦν τὴν πλειονοψηφία, ἔναντι τῶν ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου Ἀρχιερέων. Τὴν ἀπόφασή τους ὑποστήριξε ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας Ἰγνάτιος, μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι θίγεται τὸ αὐτοκέφαλο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἂν σὲ μία διευρυμένη Σύνοδο οἱ Ἀρχιερεῖς Αὐτῆς δὲν διαθέτουν τὴν πλειοψηφία. Ὁ κ. Βαρθολομαῖος δὲν ἀκολούθησε τὴν ἀπόφαση τῆς Κυπριακῆς Συνόδου καὶ τὴν ἄποψη τοῦ Ἀντιοχείας. Συνεκάλεσε στὴ Γενεύη (Σημ. Προφανῶς λόγῳ τῶν Κυπρίων Ἱεραρχῶν δὲν θέλησε ἢ δὲν μποροῦσε νὰ τὴν συγκαλέσει στὴν Κωνσταντινούπολη) ὑπὸ τὴν προεδρία του διευρυμένη Σύνοδο ἐξ 22 Ἀρχιερέων, στὴν ὁποία ὁ ἴδιος διέθετε τὴν πλειονοψηφία. Οἱ ἔξι Ἀρχιερεῖς τῆς Κυπριακῆς Συνόδου ἐνημέρωσαν σχετικὰ τὸν Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Τάσσο Παπαδόπουλο, ὁ ὁποῖος σὲ τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία ποὺ εἶχε μὲ τὸν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο ἀπὸ τὴ Βιέννη ποὺ βρισκόταν, τοῦ διεμήνυσε ὅτι γιὰ τὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία ὁποιαδήποτε ἐνέργειά του, ποὺ θίγει τὸ Αὐτοκέφαλό της Κυπριακῆς Ἐκκλησίας δὲν γίνεται ἀποδεκτή. Τελικὰ στὴ Γενεύη πέρασε ἡ πρόταση τοῦ κ. Βαρθολομαίου νὰ ἀπαλλαγεῖ τῶν καθηκόντων του ὁ ἀσθενῶν Ἀρχιεπίσκοπος ἀλλά, λόγῶ τῆς σθεναρῆς ἀντίστασης τῆς Κυπριακῆς πλευρᾶς ὑπὲρ τοῦ αὐτοκεφάλου της, δὲν πέρασε ἡ πρότασή του τὴν ἀρχιεπισκοπικὴ τοποτηρητεία νὰ ἀναλάβει τριμελὴς ἐπιτροπή, ποὺ νὰ διεξαγάγει καὶ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ἐπεκράτησε ἡ ἄποψη τῆς πλειοψηφίας τῆς Κυπριακῆς Συνόδου, ὅτι πρέπει νὰ τηρηθεῖ τὸ Καταστατικό τῆς Αὐτοκεφάλου Κυπριακῆς Ἐκκλησίας, μὲ βάση τὸ ὁποῖο ὁ ἔχων τὰ πρεσβεῖα Μητροπολίτης Πάφου ἀναλαμβάνει Τοποτηρητής. Ἂν περνοῦσε ἡ πρόταση τοῦ κ. Βαρθολομαίου θὰ παραβιαζόταν εὐθέως τὸ Αὐτοκέφαλό της.
.         Μετὰ τὶς πικρὲς ἐμπειρίες ἀπὸ τὸ Φανάρι καὶ γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχει ἡ ἀνάγκη νὰ ἀπευθύνονται σὲ αὐτὸ καὶ σὲ ἄλλα Πατριαρχεῖα καὶ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες γιὰ μείζονα ζητήματα, στὰ ὁποῖα ἀπαιτοῦνται τουλάχιστον 13 Ἀρχιερεῖς, ὁ σημερινὸς Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος καὶ ἡ περὶ αὐτὸν Σύνοδος δημιούργησαν νέες Μητροπόλεις καὶ Ἐπισκοπές. Σήμερα στὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ὑπάρχουν 18 Ἀρχιερεῖς: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, δέκα Μητροπολίτες καὶ ἑπτὰ Ἐπίσκοποι.
.         Σημειώνεται ὅτι ἡ ἀπὸ 820 λέξεις «εὐχετήρια» πατριαρχικὴ ἐπιστολὴ ἔχει περίπου ἑκατὸν ὀγδόντα λέξεις – εὐχὲς πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου. Οἱ ὑπόλοιπες εἶναι ἕνας ἀλαζονικὸς προσβλητικὸς λόγος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, χωρὶς μάλιστα ποτὲ ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου νὰ τὸν ἔχει προκαλέσει.-

,

Σχολιάστε

ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΥΜ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ στὸ Οὐκρανικό

Στήριξη σ Φανάρι μ πιφυλάξεις
π τν κκλησία Κύπρου σ Οκρανικ

.           Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, συζήτησε σήμερα ἐκτενῶς τὸ θέμα τοῦ Αὐτοκεφάλου της Ἐκκλησίας Οὐκρανίας, ποὺ ὅπως ἀναφέρεται σὲ σχετικὴ ἀνακοίνωση «ἅπτεται τῆς ἑνότητος στοὺς κόλπους τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας».
.             Στὴν ἀνακοίνωση ἀναφέρεται ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος φρονεῖ, ὅτι ἡ ἐξαγγελία τῆς παραχώρησης τῆς αὐτοκεφαλίας στὴν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἔγινε «μὲ σκοπὸ τὴν εἰρήνευση καὶ τὴν ἐπίτευξη τῆς ἑνότητας τῆς ἐκεῖ Ἐκκλησίας», ἀλλὰ εἶναι φυσικὸ – προστίθεται – νὰ δοθεῖ κάποιο εὔλογο χρονικὸ διάστημα γιὰ νὰ φανεῖ τὸ ἀποτέλεσμα.
.           «Ἂν ὁ στόχος αὐτὸς δὲν ἐπιτευχθεῖ, ἀναμένουμε ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, χρησιμοποιώντας τὸν ρυθμιστικό του ρόλο, τὸν ὁποῖο τοῦ παρέχει ἡ θέση του ὡς Πρώτου στὴν Ὀρθοδοξία, νὰ συγκαλέσει, εἴτε πανορθόδοξη Σύνοδο, εἴτε Σύναξη τῶν Προκαθημένων, γιὰ νὰ ἐπιληφθεῖ τοῦ θέματος», ἀναφέρεται στὴν ἀνακοίνωση.
.           Ἐπίσης, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὑποστηρίζει ὅτι καὶ στὴν περίπτωση ἐπίτευξης ἑνότητας γύρω ἀπὸ τὴν νέα ἡγεσία, «θὰ πρέπει καὶ πάλι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο νὰ βρεῖ τρόπο καθησύχασης τῆς συνείδησης τῶν πιστῶν, γιὰ τὴν ἐγκυρότητα τῆς χειροτονίας καὶ τῶν μυστηρίων ποὺ τελοῦνται ἀπὸ τὴν Ἡγεσία αὐτή».
.           Στὴν ἀνακοίνωσή της, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἐπισημαίνει ὅτι ἡ διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου ἑνὸς Προκαθημένου ἀπὸ ἄλλη Ἐκκλησία (δηλαδὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη ἀπὸ τὴν Μόσχα) «γιὰ ὁποιοδήποτε διοικητικὸ ἢ δικαιοδοσιακὸ λόγο, δὲν μαρτυρεῖ τὸ ὀρθόδοξο ἦθος τῆς ταπείνωσης». Ἐπίσης, γίνεται ἀναφορὰ στὸ θέμα τῆς ὁμοφωνίας καὶ ἀφήνεται νὰ νοηθεῖ ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Μόσχας δὲν τὸ τηρεῖ.
.           Ἐξ ἄλλου, σημειώνεται ὅτι «κάθε ἔθνος δικαιοῦται, μὲ τὴν ἀπόκτηση τῆς ἐθνικῆς του ἀνεξαρτησίας, νὰ ἐπιζητήσει καὶ τὴν ἐκκλησιαστική του αὐτοκεφαλία».

 

ΠΗΓΗ: skai.gr

 

, ,

Σχολιάστε

ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ καὶ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΣΧΑ !

Κα μ Φανάρι κα μ Μόσχα
κκλησία τς Κύπρου γι τν Ο
κρανία

Μανώλης Καλατζῆς
protothema.gr, 07.02.2019

.            Χωρὶς λήψη ἀπόφασης, ὁλοκληρώθηκε ἡ σημερινὴ συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, στὴν ὁποία ἐξετάστηκε καὶ τὸ θέμα τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, τὸ ὁποῖο ἔχει προκαλέσει σοβαρὴ κρίση μεταξὺ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας.
.           Ἡ συζήτηση θὰ συνεχιστεῖ σὲ νέα ἔκτακτη συνεδρία στὶς 18 Φεβρουαρίου. Πηγὲς τοῦ Protothema.gr, ἀνέφεραν ὅτι οἱ Κύπριοι Ἱεράρχες προσανατολίζονται στὴν καθυστέρηση τῆς ἀναγνώρισης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ἀναμένοντας νὰ δοῦν πὼς θὰ τοποθετηθοῦν οἱ ὑπόλοιπες Ἐκκλησίες καὶ κυρίως ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας καὶ τὰ Πατριαρχεῖα Ἱεροσολύμων καὶ Ἀλεξανδρείας. Τὸ πιθανότερο εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου νὰ ἀναλάβει πρωτοβουλία γιὰ μεσολάβηση μεταξὺ Φαναρίου καὶ Μόσχας, χωρὶς νὰ ὑπάρχουν ἐλπίδες γιὰ γεφύρωση τῶν διαφορῶν. Ὡστόσο θὰ κερδηθεῖ χρόνος ποὺ δὲν θὰ ἐπιτρέψει τὴν διασάλευση τῶν σχέσεων μὲ τὸ Φανάρι καὶ τὴ Μόσχα.
.        Στὴ σημερινὴ συνεδρία, ὅλοι συμφώνησαν πὼς ἡ ἀναγνώριση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἀποτελεῖ μονόδρομο καθὼς θὰ ἦταν ἐκτὸς λογικῆς νὰ ὑπάρξει ἄρνηση στὰ 50 ἐκ Οὐκρανοὺς νὰ ἔχουν δική τους Ἐκκλησία, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ 800 χιλιάδες Κύπριοι ἔχουν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία. Τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα ποὺ ἀντιμετωπίζουν οἱ Κύπριοι Ἱεράρχες εἶναι ἡ σημαντικὴ οἰκονομικὴ βοήθεια ποὺ λαμβάνουν κάποιες Μητροπόλεις ἀπὸ Ρώσους.

 

,

Σχολιάστε

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- IB´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὸ 2018

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

     ΜΕΡΟΣ ΙB΄

Μέρος Α´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018 -Α´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Β´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Β´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Γ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Γ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Δ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Δ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Ε´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- E´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Mέρος ϛ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- ϛ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Mέρος Ζ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Z´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Η´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- H´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος ΙΑ´:  Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- IA´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
Μέρος Θ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Θ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος
Μέρος Ι´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- I´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἐκκλησία τῆς Κύπρου

.           Ἡ Αὐτοκέφαλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μεγαλονήσου Κύπρου εἶναι ἐπίσης μία μαρτυρικὴ Ἐκκλησία. Διαπέρασε ἐπὶ πολλοὺς αἰῶνες ἀπὸ τὸ καμίνι τῶν βασάνων τῆς Φραγκοκρατίας (1192-1571), τῆς Τουρκοκρατίας (1571-1878) καὶ τῆς Ἀγγλοκρατίας (1878-1960) καὶ πέτυχε ἕνα θαῦμα, νὰ διαφυλάξει τὴν Πίστη τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου καὶ νὰ διαφυλάξει ἀκέραιη τὴν ἐθνική τους συνείδηση. Ἀθάνατα σύμβολα αὐτῆς τῆς ἀντίστασης εἶναι οἱ ἐθνομάρτυρες.
.           Κατὰ τὴν περίοδο τῆς Φραγκοκρατίας σύμβολα τῆς ἐθνικῆς ἀντίστασης εἶναι οἱ δεκατρεῖς μοναχοὶ μάρτυρες τῆς Μονῆς τῆς Καντάρας. Οἱ μοναχοὶ ἐπειδὴ ἔμειναν πιστοὶ στὴν Ὀρθόδοξη Πίστη τους, φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν ἀπάνθρωπα καὶ τὸ 1231 οἱ ρωμαιοκαθολικοὶ Φράγκοι κατακτητὲς τοὺς ἔκαψαν ζωντανούς.
.           Σύμβολο ἀντίστασης στὴν Τουρκοκρατία εἶναι ὁ Λευκωσιάτης συνεργάτης τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ Ἰωάννης Καρατζᾶς. Μαζὶ πάλαιψαν γιὰ τὴν ἐλευθερία τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ μαζὶ τοὺς ἐκτέλεσαν, μὲ ἀπάνθρωπο τρόπο, στὸ Βελιγράδι οἱ Τοῦρκοι, τὸν Ἰούνιο τοῦ 1798. Σύμβολα ἀντίστασης καὶ ἐθνικῆς αὐτογνωσίας καὶ οἱ μυημένοι Φιλικοὶ ποὺ τοὺς ἐκτέλεσαν οἱ Τοῦρκοι τὸ 1821, ὁ μάρτυρας Ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανὸς καὶ μαζί του οἱ ἄλλοι Μητροπολίτες, οἱ συνολικὰ 486 πρόκριτοι τοῦ νησιοῦ, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί,.
.           Σύμβολα ἀντίστασης στὴν Ἀγγλοκρατία οἱ νέοι στὴν ἡλικία ἐθνομάρτυρες, ποὺ μὲ βαθιὰ Πίστη στὸν Θεὸ καὶ στὴν Πατρίδα ἀγωνίστηκαν γιὰ τὴν Ἕνωση τῆς Κύπρου μὲ τὴν μητέρα Ἑλλάδα. Ἀπὸ τοὺς Καραολῆ καὶ Δημητρίου ἕως τὸν Εὐαγόρα Παλληκαρίδη.
.           Παρὰ τὴν πολλῶν αἰώνων σκλαβιά τους καὶ τὰ βάσανα ποὺ ὑφίσταντο οἱ Κύπριοι, αἰσθάνονταν ἀναπόσπαστο μέρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Αὐτὸς ἦταν ὁ λόγος ποὺ σὲ ὅλους τοὺς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους ἀγωνίστηκαν ὡς ἐθελοντές. Στὸ Δραγατσάνι, στὶς μάχες τῆς Τριπολιτσᾶς καὶ τοῦ Μεσολογγίου, στὴν Κρητικὴ Ἐπανάσταση, στὸν Μακεδονικὸ Ἀγώνα, στοὺς Βαλκανικοὺς Πολέμους, στὴ Μικρασιατικὴ Ἐκστρατεία, στὸ Ἔπος τοῦ 1940, παντοῦ ἦσαν παρόντες οἱ Ἕλληνες τῆς Κύπρου. Οἱ διωγμοὶ καὶ οἱ ἐπιχειρήσεις Φράγκων, Ὀθωμανῶν καὶ Ἄγγλων νὰ ξεριζώσουν τὴν ἑλληνικὴ ψυχὴ τῶν Κυπρίων ἀπέτυχαν. Πρωταγωνίστρια στὴν ἥττα τους ἡ Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη Κυπριακὴ Ἐκκλησία.
.           Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου εἶναι δέκατη στὴ σειρὰ τῶν Διπτύχων, παρὰ τὸ ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι στὴν πέμπτη θέση, μετὰ τὰ τέσσερα πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα: Κωνσταντινουπόλεως, Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων. Σήμερα εἶναι μετὰ τὰ ἐννέα Πατριαρχεῖα. Ἡ Γ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος τῆς Ἐφέσου (431) ἀναγνώρισε καὶ ἐπικύρωσε τὸ Αὐτοκέφαλο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ πέρασε πολλὲς ἀμφισβητήσεις ἀπὸ τὰ Πατριαρχεῖα Ἀντιοχείας καὶ Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλὰ ὑπερίσχυσε ὅλων αὐτῶν τῶν ἀμφισβητήσεων.
.           Σήμερα ἡ Κύπρος εἶναι ἀνεξάρτητο κράτος, μέλος τοῦ ΟΗΕ, τῆς ΕΕ καὶ τῆς ΟΝΕ. Βεβαίως εἶναι ἕνα πληγωμένο κράτος, ἀφοῦ ἡ κυριαρχία του περιορίζεται βιαίως ἀπὸ τὴν Τουρκία, ποὺ μετὰ τὴν στρατιωτικὴ εἰσβολὴ τῶν στρατευμάτων της παρανόμως κατέχει τὸ 36,5% τοῦ ἐδάφους του, καὶ ἀπὸ τὴν Ἀγγλία ποὺ ἐπίσης κατέχει σημαντικὸ μέρος τοῦ ἐδάφους του, κατάλοιπο τῆς ἀποικιοκρατικῆς πολιτικῆς της καὶ σύμπτωμα τῆς μὲ ἐμμονὴ συντηρούμενης ἀπὸ αὐτὴν φαντασιακῆς βρετανικῆς αὐτοκρατορίας. Εἶναι λυπηρὸ ὅτι ἐνῶ ἡ ΕΕ ἀναγνωρίζει ὅτι ἡ Κυπριακὴ Δημοκρατία ἔχει τὴν πλήρη κυριαρχία σὲ ὅλο τὸ ἔδαφος τῆς Μεγαλονήσου, οὐδὲν πρακτικὸ πράττει γιὰ νὰ ὑλοποιηθεῖ αὐτὴ ἡ συμφωνία. Στὶς Βρυξέλλες κυριαρχεῖ ἡ πολιτικὴ ἀντίληψη νὰ μὴν θίγονται τὰ κακῶς κείμενα καὶ ὅτι δὲν χρειάζονται ἀντιπαραθέσεις μὲ τὴν Τουρκία. Μὲ τὴν ἄνεση τοῦ ἰσχυροτέρου καὶ τὴν ἀπάθεια τῆς ΕΕ, τοῦ ΟΗΕ καὶ τοῦ ΝΑΤΟ ἡ Τουρκία ἐποικίζει τὰ κατεχόμενα καὶ ἀλλοιώνει τὸν πληθυσμὸ τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Τριάντα περίπου χρόνια ἀπὸ τὴν πτώση τοῦ τείχους τοῦ Βερολίνου ἡ Λευκωσία εἶναι ἡ μόνη πρωτεύουσα στὸν Κόσμο, ποὺ παραμένει χωρισμένη…
.           Λόγῳ τοῦ ἐμπερίστατου τοῦ κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ ἡ Ἐκκλησία του ἐξακολουθεῖ νὰ ἀποτελεῖ σημαντικὸ παράγοντα στὴ διατήρηση τῆς ταυτότητάς του. Ὅμως ἡ Ἐκκλησία ἔχει σοβαρὲς δυσκολίες στὴν ἐπιτέλεση τοῦ ἔργου Της. Τὰ τουρκικὰ στρατεύματα, μὲ τὴν παράνομη εἰσβολή τους στὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία καὶ τὴν ἐθνοκάθαρση, ποὺ ἐνήργησαν, ὑποχρέωσαν ἄνω τῶν 200.000 Ἑλληνοκυπρίων νὰ ἐγκαταλείψουν τὰ σπίτια τους καὶ τὶς ἐκκλησίες τους καὶ νὰ καταφύγουν στὰ ἐλεύθερα ἐδάφη, νὰ γίνουν πρόσφυγες στὴν ἴδια τὴν πατρίδα τους. Μόρφου, Κερύνεια καὶ Ἀμμόχωστος εἶναι ἀπὸ τὸ 1974 κατεχόμενες πόλεις. Ἀποτέλεσμα εἶναι οἱ Μητροπολίτες, οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ μοναχοὶ τῶν κατεχομένων ἐδαφῶν νὰ μὴν μποροῦν νὰ τελέσουν τὰ καθήκοντά τους, νὰ μὴν μποροῦν νὰ πᾶνε στὶς ἐκκλησιὲς καὶ στὰ μοναστήρια τους καὶ νὰ προσπαθοῦν νὰ ἔχουν κοντά τους τὸ ποίμνιό τους στὰ ἐλεύθερα ἐδάφη, κάτι καθόλου εὔκολο, λόγῳ τῆς διασπορᾶς αὐτοῦ τοῦ ποιμνίου σὲ διάφορες περιοχές.
.           Οἱ Μονὲς ποὺ κατέλαβαν οἱ Τοῦρκοι εἶναι συνδεδεμένες μὲ τὴν ἱστορία καὶ τὴν παράδοση τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου. Ἀνάμεσά τους ἡ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Βαρνάβα, προστάτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Ἡ Μονὴ λεηλατήθηκε, οἱ μοναχοί, ποὺ ζοῦσαν ἐκεῖ, ἀπελάθηκαν καὶ ἡ πρόσβαση σ’ Αὐτὴν εἶναι ἰδιαίτερα δύσκολη καὶ ὅσοι τὴν ἐπισκέπτονται εἶναι ὑπὸ παρακολούθηση. Ἡ Μονὴ τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα, στὴν Καρπασία, ἦταν μέγα προσκύνημα γιὰ τοὺς Ἑλληνοκυπρίους. Ὑπὸ δύσκολες συνθῆκες στὴ μνήμη του τελεῖται ἐκεῖ ἡ Θεία Λειτουργία. Ἡ Μονὴ τοῦ Κυπρίου Ἁγίου Σπυρίδωνα, βρίσκεται στὴ θέση τῆς Ἀρχαίας Τριμυθούντας. Καὶ ἐκεῖ οἱ συνθῆκες εἶναι δύσκολες γιὰ τὸν χριστιανὸ ἐπισκέπτη.
.           Γενικὰ οἱ Τοῦρκοι, ἀπὸ τὴν εἰσβολὴ καὶ μετά, ἐργάζονται ἐντατικὰ νὰ ἀλλοιώσουν τὴν Ὀρθόδοξη καὶ Ἑλληνικὴ φυσιογνωμία τῶν κατεχομένων ἐδαφῶν στὴ Μεγαλόνησο. Αὐτὸ γίνεται μὲ τοὺς βανδαλισμούς, τὶς λεηλασίες ναῶν καὶ μονῶν, τὶς κλοπὲς μεγάλης ἀξίας ἱερῶν ἀντικειμένων καὶ μετατροπὲς ναῶν σὲ μπὰρ καὶ σὲ καταστήματα ἄλλων χρήσεων. Γνωστὴ εἶναι ἡ ὑπόθεση τῶν ἀριστουργηματικῶν ψηφιδωτῶν τῆς Παναγίας Κανακαριᾶς, ποὺ ἀνάγονται στὴν ἐποχὴ τοῦ Αὐτοκράτορα Ἰουστινιανοῦ τοῦ Α΄. Αὐτὰ τὸ 1988 βρέθηκαν στὴν κατοχὴ τῆς Ἀμερικανίδας ἐμπόρου ἔργων τέχνης Peg Goldberg. Ἐπίσης στὸ Κολέγιο Τέχνης Καζανάβα τῆς Ἰαπωνίας βρέθηκαν τὰ βημόθυρα τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Ἀναστασίου τοῦ χωριοῦ Περιστερώνας Ἀμμοχώστου. Ἑκατοντάδες εἶναι οἱ ἀνάλογες περιπτώσεις καὶ τεράστιες οἱ προσπάθειες τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καὶ τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας νὰ ἀνακαλύψουν τὰ λεηλατηθέντα, συληθέντα καὶ κλαπέντα ἱερὰ ἀντικείμενα καὶ νὰ τὰ φέρουν στὴν Κύπρο.
.          Οἱ σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου μὲ τὴν Πολιτεία ἦσαν καλὲς ἕως τὶς προεδρίες τῶν Προέδρων Χριστόφια καὶ Ἀναστασιάδη. Αὐτοὶ προσπάθησαν καὶ προσπαθοῦν νὰ μετατρέψουν σὲ τυπικὲς τὶς ἀδελφικὲς σχέσεις τῆς Πολιτείας μὲ τὴν Ἐκκλησία. Σημειώνεται ὅτι ἡ Ἐκκλησία οὐδεμία οἰκονομικὴ ἐξάρτηση ἔχει ἀπὸ τὴν Πολιτεία. Ἡ μόνη ποὺ ὑπάρχει εἶναι αὐτὴ ποὺ καθιέρωσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μακάριος, ὡς πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, τὸ 1971. Τότε ἡ Ἐκκλησία παραχώρησε στὸ κράτος μία τεράστια σὲ ἀξία ἀκίνητη περιουσία καί, σὲ ἀντάλλαγμα, τὸ κράτος ἔδωσε ἕνα ἐπίδομα στοὺς ἱερεῖς τῆς ὑπαίθρου, ἴσο πρὸς τὸ μισό τοῦ μισθοῦ τοῦ πρωτοδιοριζόμενου δασκάλου. Αὐτὰ σήμερα εἶναι 673 Εὐρὼ καὶ τὸ παίρνουν 650 ἱερεῖς, ποὺ λειτουργοῦν σὲ ναοὺς οἰκισμῶν, χωρίων καὶ κωμοπόλεων.
.           Στὰ ἠθικὰ ζητήματα ἡ κυβέρνηση τοῦ Προέδρου Ἀναστασιάδη ἀκολουθεῖ τὴν γραμμὴ τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης Τσίπρα – Καμμένου. Ἔτσι, μεταξὺ τῶν ἄλλων, προσεχῶς θὰ φέρει πρὸς ψήφιση τὸ Ν/Σ περὶ τῆς ἐπιλογῆς καὶ ἀλλαγῆς φύλου. Ἤδη ἔχει γίνει Νόμος τὸ συμβόλαιο συμβίωσης ὁμοφύλων. Ἐπίσης πέρασε Νόμος, μὲ τὸν ὁποῖο διευκολύνονται οἱ ἐκτρώσεις. Ἡ Ἐκκλησία ἀντέδρασε ἔντονα στὰ ψηφισθέντα Νομοσχέδια, ἀλλά, προφανῶς, ἡ ἰσχὺς τῶν λόμπις τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ τῶν ὀπαδῶν τῆς παγκοσμιοποίησης εἶναι μεγαλύτερη τῆς συνείδησης, τῆς ἐθνικῆς παράδοσης καὶ τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς τῶν Ἑλληνοκυπρίων βουλευτῶν ποὺ ὑπερψήφισαν τὰ ἐν λόγῳ Νομοσχέδια.
.           Στὸ Ἐθνικὸ θέμα ὁ Πρόεδρος Ἀναστασιάδης ἔχει κατὰ βάση τὴν ἴδια πολιτικὴ γραμμὴ μὲ τὸν τέως Πρόεδρο Χριστόφια. Φαίνεται πάντως ὅτι ὁ σημερινὸς Πρόεδρος, παρὰ τὸ ὅτι ἦταν ὑπὲρ τοῦ σχεδίου Ἀνάν, σήμερα ἔχει τὶς ἀναστολές του σὲ μία ἄδικη γιὰ τοὺς Ἕλληνες τῆς Κύπρου συμφωνία, ὅταν μάλιστα γνωρίζει ὅτι ἡ μεγάλη μερίδα τῶν ψηφοφόρων του εἶναι μαζὶ μὲ τὴν ποιμαίνουσα Ἐκκλησία τους καὶ δὲν θέλουν λύση, ποὺ νὰ ὑποθηκεύει τὸ μέλλον τὸ δικό τους καὶ γενικότερα τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
.           Στὶς διορθόδοξες σχέσεις ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου εἶναι πολὺ δραστήρια. Διατηρεῖ καλὲς σχέσεις μὲ ὅλες τὶς τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως εἶναι ἀδελφικὲς οἱ σχέσεις καὶ γενικὰ ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἀκολουθεῖ τὴ γραμμή Του. Μόνη ἐξαίρεση τὸ Οὐκρανικό. Τὸ ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ὑποφέρει μὲ τὸ νὰ μὴν ἔχει ἐλεύθερη πρόσβαση στοὺς κατεχόμενους ναοὺς καὶ μονὲς καὶ ἰδιαίτερα στὴ Μονὴ τοῦ ἰδρυτοῦ Της Ἀποστόλου Βαρνάβα, τὴν ἔχει εὐαισθητοποιήσει θετικὰ πρὸς τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας, μὲ τὴν ἰδέα ὅτι μὲ τὸ νὰ κηρυχθεῖ τὸ Αὐτοκέφαλο στὴν Οὐκρανία ἡ πολιτικὴ ἡγεσία της θὰ ἀποκόψει τοὺς πιστούς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ἀπὸ τὸ μοναδικὸ προσκύνημα καὶ τὴν κοιτίδα τῆς Πίστης τους, στὸ Κίεβο.
.           Στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ἀντιόχειας καὶ προσωπικὰ στὸν Πατριάρχη Ἰωάννη προσφέρεται κάθε δυνατὴ βοήθεια. Τὸ Πατριαρχεῖο τῶν Ἱεροσολύμων διατηρεῖ Ἔξαρχο στὴν Κύπρο. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου δίδει γενναία βοήθεια στὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας γιὰ τὴν Ἱεραποστολὴ καὶ γιὰ τὴν θεολογικὴ μόρφωση τῶν γηγενῶν ἱερέων. Παρὰ τὴν, κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια, ἐσωστρέφεια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου διατηρεῖ ἀδελφικὲς σχέσεις μαζί της. Ἀδελφικὲς εἶναι οἱ σχέσεις της καὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας. Ὁ Πατριάρχης Ρωσίας ἔχει ἐκτιμήσει τὴ στάση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα καὶ αὐτὴ ἡ ἐκτίμηση δὲν φαίνεται ὅτι θὰ μείνει χωρὶς ἀνταπόκριση. Μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας οἱ σχέσεις εἶναι ἄριστες καὶ πάντοτε ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου εἶναι ἕτοιμη νὰ βοηθήσει σὲ ὅ, τι τῆς ζητηθεῖ. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Τσεχίας – Σλοβακίας. Τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Γεωργίας. Μὲ τὰ Πατριαρχεῖα Σερβίας, Ρουμανίας καὶ Βουλγαρίας ἀκολουθεῖται ἡ γραμμὴ τῶν θερμῶν σχέσεων, ἀλλὰ καὶ τῆς προστασίας τῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας.
.           Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἵδρυσε καὶ διατηρεῖ Γραφεῖο παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει. Στὶς διαχριστιανικὲς σχέσεις ἀκολουθεῖ τὸ Φανάρι, μὲ κάποιες ἐπιφυλάξεις στὰ ἀνοίγματά Του στὸ ΠΣΕ καὶ στὸ Βατικανό. Τὰ προβλήματα ποὺ ὑπῆρχαν στὴ λειτουργία τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἔκαμαν τὸν σημερινὸ Ἀρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο νὰ προτείνει καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδός Της νὰ δεχθεῖ νὰ αὐξηθοῦν οἱ Μητροπόλεις καὶ οἱ Ἐπισκοπὲς καὶ ἔτσι οἱ μετέχοντες τῆς Συνόδου ἀρχιερεῖς νὰ εἶναι σὲ τόσον ἀριθμό, ὥστε νὰ μὴν ἀπαιτεῖται μείζων Σύνοδος γιὰ νὰ ἐπιλυθεῖ ἐσωτερικὸ ζήτημα, ποὺ μπορεῖ νὰ προκύψει. Ἐπίσης ἄλλαξε τὸν τρόπο ἐκλογῆς τῶν Ἀρχιερέων καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ποὺ προκαλοῦσε γηπεδικὴ νοοτροπία στὸν πιστὸ λαό, καὶ κοσμικοῦ τύπου προεκλογικὴ ἐκστρατεία ἀπὸ τοὺς ὑποψηφίους. Σημειώνεται ὅτι ἀπὸ τῆς ἐκλογῆς του ἕως σήμερα ὁ σημερινὸς Ἀρχιεπίσκοπος χειρίζεται μὲ σωφροσύνη, μὲ ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα καὶ μὲ ἐθνικὴ γενναιότητα ὅλα τὰ σοβαρὰ θέματα, ποὺ ἀνεφύησαν καὶ ἀναφύονται.-

,

Σχολιάστε

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

Ἡ ἑλληνική γλῶσσα σέ κίνδυνο

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»,
 ἀρ. τ. 2075, 15.10.13
 

.             Στὴν ἀρχὴ τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἐξέδωσε Ἐγκύκλιο πρὸς τὸν λαό, γιὰ νὰ τὸν ἐνημερώσει σχετικὰ μὲ τὸν ἀντεθνικὸ τρόπο διδασκαλίας τῶν Ἑλληνικῶν στὰ σχολεῖα τῆς Μεγαλονήσου. Παραθέτουμε τὰ κυριότερα σημεῖα τοῦ ἐμπεριστατωμένου αὐτοῦ κειμένου: «Τὰ ἀναλυτικὰ προγράμματα χρειάζονται πρῶτα ἐμπλουτισμὸ καὶ ἀναθεώρηση. Κάνουν λόγο μόνο γιὰ ἀνάπτυξη τῆς δημοκρατικότητας τῶν μαθητῶν μας καὶ ἀποσιωποῦν ἐντελῶς τὴν ἑλληνικότητα καὶ τὴν ὀρθόδοξη χριστιανική τους ταυτότητα. Δὲν μποροῦμε ἀσφαλῶς νὰ δεχθοῦμε αὐτὸν τὸν ἀποκλεισμό. Δὲν ἀρκεῖ μόνο νὰ δημιουργήσουμε μιὰ κοινωνία ἐλεύθερων καὶ δημοκρατικῶν πολιτῶν. Χρειαζόμαστε μιὰ κοι νωνία μὲ ταυτότητα. Καὶ αὐτὴ ἡ ταυτότητα δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ καὶ τὴν ὀρθόδοξη. (…) Οἱ ἀνησυχίες μας ἑστιάζονται σήμερα στὰ ὅσα διαλαμβάνει τὸ ἀναλυτικὸ πρόγραμμα διδασκαλίας τῆς νέας ἑλληνικῆς γλώσσας ποὺ τέθηκε ἤδη σὲ ἐφαρμογή. Ἔχουμε τὴ γνώμη ὅτι τὸ γλωσσικὸ μάθημα θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἐπικεντρωμένο στὴν ἀποτελεσματικὴ διδασκαλία τῆς νεοελληνικῆς κοινῆς. Ἀντ’ αὐτοῦ τὸ ἀναλυτικὸ δίνει μεγάλη βαρύτητα στὸ τοπικό μας ἰδίωμα. Καὶ τὸ πιὸ σοβαρό: οὔτε κὰν ἀναφέρει ποιὰ γλωσσικὴ μορφὴ εἶναι ἡ ἐπίσημη καὶ ποιὰ εἶναι ἡ ἀνεπίσημη! Αὐτὸ τὸ στοιχεῖο συνδέεται ἄμεσα μὲ αὐτὸ ποὺ εἴχαμε ἐπισημάνει σὲ παλαιότερη ἐγκύκλιό μας, ὅτι δηλαδὴ τελευταίως παρατηρεῖται μιὰ προσπάθεια γιὰ ἀναγωγὴ τοῦ τοπικοῦ μας ἰδιώματος σὲ ἐπίσημη γλώσσα! Ἂν εὐοδωθεῖ ἡ προσπάθεια αὐτή, θὰ διασπαστεῖ ἡ ἑνιαία ἑλληνική μας γλώσσα, καὶ παραλλήλως πρὸς τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα θὰ δημιουργηθεῖ μιὰ ‘‘κυπριακὴ γλώσσα’’, ἡ ὁποία θὰ εἶναι μὲν ἑλληνογενής (πβ. τὶς λατινογενεῖς γλῶσσες), ὄχι ὅμως ἑλληνική! Καὶ ἀφοῦ ἡ γλώσσα εἶναι ἕνας σημαντικότατος παράγοντας μὲ τὸν ὁποῖο διαμορφώνεται ἡ ἐθνικὴ συνείδηση, θὰ δημιουργηθεῖ ‘‘κυπριακὴ ἐ θνικὴ συνείδηση’’, ἡ ὁποία σαφῶς θὰ εἶναι διακεκριμένη ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἐθνικὴ συνείδησή μας. (…) Στοὺς δύσκολους καιροὺς ποὺ ζοῦμε, μὲ τὶς πιέσεις ποὺ ὡς Κυπριακὸς Ἑλληνισμὸς δεχόμαστε, χρειαζόμαστε Παιδεία ποὺ νὰ καλλιεργεῖ αἴσθηση ταυτότητας, ὄχι νὰ τὴν καταστρέφει. (…) Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις καλοῦμε τὴν Κυβέρνηση καὶ εἰδικότερα τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ νὰ προβεῖ στὴ ριζικὴ ἀναθεώρηση τῶν ἀναλυτικῶν προγραμμάτων ὡς πρὸς τὶς πιὸ πάνω παραμέτρους καὶ εἰδικότερα τοῦ ἀναλυτικοῦ τῆς νέας ἑλληνικῆς, ὥστε νὰ διασφαλιστεῖ ἡ ἑλληνική, χριστιανικὴ καὶ δημοκρατικὴ παιδεία τοῦ λαοῦ μας». Ἡ βαρυσήμαντη αὐτὴ Ἐγκύκλιος, ποὺ ἀναγνώσθηκε σὲ ὅλους τοὺς ἱεροὺς ναοὺς τῆς Κύπρου τὴν Κυριακὴ 15 Σεπτεμβρίου, ἐντυπωσιάζει μὲ τὴν ἀπερίφραστη περιγραφὴ τοῦ θανάσιμου κινδύνου ποὺ διέρχεται σήμερα ὁ Κυπριακὸς Ἑλληνισμός. Ὁ ὑπαρκτὸς πλέον κίνδυνος εἶναι οἱ Ἑλληνοκύπριοι ἀδελφοί μας νὰ ἀποκοποῦν μεθοδικὰ ἀπὸ τὸν ἐθνικὸ κορμὸ γιὰ χάρη κάποιων ἀνομολόγητων διεθνιστικῶν σχεδίων ποὺ στοχεύουν στὴν περαιτέρω συρρίκνωση τῆς ἑλληνορθόδοξης παρουσίας στὴν πολυτάραχη περιοχὴ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, μὲ ἀπροσμέτρητες πλέον συνέπειες στὴν ἱστορικὴ πορεία τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους. Ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες ἂς συστρατευθοῦμε πνευματικὰ στὸ κάλεσμα τῆς Ἐκκλησίας γιὰ νὰ διασφαλισθεῖ ἡ ἱστορικὴ ταυτότητα τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ.

,

Σχολιάστε

«ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΗ ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» (Ἱ. Σύνοδος τῆς Κύπρου)

Ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου,
συνελθούσης τὴν Τρίτη 2 Ἀπριλίου 2013, σὲ ἔκτακτη συνεδρία.
 

 .              Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα Τρίτη, 2 Ἀπριλίου 2013, σὲ ἔκτακτη συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου, ἀσχολήθηκε ἀποκλειστικὰ μὲ τὴν οἰκονομικὴ κρίση τὴν ὁποία διέρχεται ἡ πατρίδα μας καὶ μελέτησε διάφορους τρόπους συμπαράστασης πρὸς τὸ δοκιμαζόμενο πλήρωμά της. Ἐπεσήμανε ὅτι ἡ κρίση εἶναι πρωτίστως ἠθικὴ καὶ πνευματική. Ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἦλθε ὡς ἐπακόλουθο τῆς αὐτονόμησής μας ἀπὸ τὸν Θεό καὶ τῆς προσκόλλησής μας στὴν ὕλη. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καλεῖ, ὡς ἐκ τούτου, τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα σὲ πνευματικὴ ἀνάνηψη, μετάνοια, ἐγρήγορση καὶ συνεχῆ προσευχὴ πρὸς τὸν Θεό, γιατὶ ἡ κρίση δὲν ἀντιμετωπίζεται μόνο μὲ οἰκονομικοὺς ὅρους.
.              Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεδέχθη εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτου Κύκκου κ. Νικηφόρου καὶ θὰ τελέσει τὸ Σάββατο 13, πρὸς τὴν Κυριακὴ 14 Ἀπριλίου, ὁλονύκτια ἀγρυπνία στὴν κεντρικὴ Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου καὶ συμπαραστατουμένου ἀπὸ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καλεῖ δέ, τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα νὰ συμμετάσχει ἀθρόα.
.              Παραλλήλως, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καταδίκασε, μὲ βδελυγμία, τὶς ἀήθεις ἐνέργειες πολλῶν κρατικῶν, πολιτειακῶν καὶ τραπεζικῶν ἰθυνόντων, οἱ ὁποῖοι ἐνεργῶντας πρὸς ἴδιον ὄφελος, ὁδήγησαν τὴν οἰκονομία τοῦ τόπου στὸ σημερινὸ ἀξιοθρήνητο ἐπίπεδο. Καλεῖ ὅλους αὐτοὺς ὅπως, συναισθανόμενοι τὴν βλάβη ποὺ ἐπέφεραν στοὺς συνανθρώπους τους, ἀλλὰ καὶ στὴν πατρίδα μας, τῆς ὁποίας καταρράκωσαν τὴν ἀξιοπρέπεια, ἐπανορθώσουν ἔμπρακτα τὸ κακὸ ποὺ διέπραξαν. Δὲν εἶναι μόνο ἡ κρίση τοῦ Θεοῦ ἀμείλικτη καὶ ἡ ὁποία διαμηνύει ὅτι «ἠγάπησαν κατάραν καὶ ἥξει αὐτοῖς» (Ψαλμ. 108, 17)∙ εἶναι καὶ ἡ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη ἡ ὁποία πρέπει νὰ ἱκανοποιηθεῖ γιὰ νὰ ἀποκατασταθεῖ καὶ τὸ περὶ δικαίου αἴσθημα τοῦ λαοῦ.
.              Τὴν Ἱερὰ Σύνοδο ἀπασχόλησε, ἐπίσης, ἡ στάση τῶν Εὐρωπαίων ἑταίρων τῆς Κύπρου, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνο δὲν ἐπέδειξαν τὴν ἀπαιτούμενη ἀλληλεγγύη, ἤ ἔστω, κατανόηση, ἀλλὰ ἀντιθέτως ἐπέδειξαν πρωτόγνωρη καὶ ἀπρόσμενη ἐχθρότητα καὶ πρωτάκουστη ἐκδικητικότητα στὴν περίπτωσή μας. Εἶναι κατάδηλον, πλέον, ὅτι κάθε χώρα στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἐπιδιώκει τὰ συμφέροντά της, χωρὶς νὰ ὀρρωδεῖ μπροστὰ στὶς χρησιμοποιούμενες μεθόδους γιὰ τὴν ἐπίτευξή τους. Ὅπως μεθοδεύονται, ὅμως, τὰ πράγματα εἶναι καὶ ὁρατὸς καὶ ψηλαφητὸς ὁ κίνδυνος γιὰ ἐπιχειρούμενο ἔλεγχο τῶν ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων τῆς Κύπρου καὶ γιὰ πιέσεις πρὸς ἐπιβολὴ ἀπαράδεκτης λύσης στὸ ἐθνικό μας θέμα.
.              Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐκφράζουσα ὁλόκληρο τὸν Κυπριακὸ λαό, τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμά της, διακηρύττει πρὸς ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἐλπίζουν πὼς οἱ οἰκονομικὲς δυσχέρειες θὰ μᾶς ἀναγκάσουν σὲ ἐκπτώσεις στὶς ἐπιδιώξεις μας γιὰ δίκαιη λύση τοῦ ἐθνικοῦ προβλήματός μας, ὅτι ματαιοπονοῦν. Στὴν Ἱστορία μας, ὡς  Ἕλληνες, βρεθήκαμε καὶ σὲ χειρότερες καταστάσεις καὶ ὅμως μεγαλουργήσαμε. Γιατὶ ξέρουμε νὰ ἱεραρχοῦμε τὶς ἀξίες καὶ νὰ θέτουμε προτεραιότητες στὴ ζωή μας. Καὶ ἡ πατρίδα εἶναι γιά μᾶς, μετὰ τὸν Θεό, ἡ πρώτη μας προτεραιότητα.
.              Στὶς κρίσιμες καὶ καθοριστικὲς αὐτὲς γιὰ τὸ μέλλον τῆς πατρίδας μας ὧρες, καλοῦμε τὸ λαό μας νὰ ὑποστηρίζει τὴν ἐπιτόπια παραγωγή, τοὺς δε ἐργοδότες ὅπως ἀξιοποιοῦν τὸ ἐργατικὸ δυναμικὸ τῆς πατρίδας μας.
.              Ἐκφράζοντας καὶ τὴν εὐαρέσκειά της γιὰ τὴν ἀξιοθαύμαστη ἀλληλεγγύη ποὺ ἐπέδειξε ὁ λαός μας, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τὸν καλεῖ σὲ ἀρραγὴ ἑνότητα καὶ ὁμοψυχία καὶ τὸν προτρέπει νὰ μὴν καμφθεῖ πρὸ τῶν δυσκολιῶν. Μὲ ὑπομονὴ καὶ ἐπιμονή, ἐνισχυόμενοι ἀπὸ τὴν Ἱστορία καὶ τοὺς προγόνους μας καὶ μὲ πίστη στὸν Θεό, θὰ ξεπεράσουμε τὶς δυσκολίες. Μποροῦμε, μάλιστα, ἀπὸ τὴν περιπέτειά μας αὐτὴ νὰ παιδαγωγηθοῦμε ὡς πρὸς τὴν ὀρθὴ ἀντίκρυση τοῦ σκοποῦ τῆς ζωῆς μας. Ἑνὸς σκοποῦ ποὺ νὰ βασίζεται στὸ «εἶναι» τοῦ ἀνθρώπου καὶ νὰ ἐπιδιώκει τὴν ὁλοκλήρωσή του, καὶ ὄχι στὸ «ἔχειν» τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὶς ὑλικὲς ἀπολαύσεις.

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,
2 Ἀπριλίου 2013.

ΠΗΓΗ: churchofcyprus.org.cy

Σχολιάστε

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΘΗΚΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

ρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος:
ποθηκεύουμε τν κκλησιαστικ περιουσία γι ν σώσουμε τν Κύπρο

.           Ἐξερχόμενος τοῦ προεδρικοῦ μεγάρου σήμερα τὸ πρωί ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β´ δήλωσε ὅτι «μποροῦμε νὰ ὑποθηκεύσουμε την  ἐκκλησιαστικὴ περιουσία καὶ τὸ ἀντίτιμο νὰ τὸ ἐπενδύσουμε στὸ ὁμόλογο, ποὺ θὰ μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ τὴν τρόικα». Ὁ λαὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία, εἶπε, θὰ στηρίξουν αὐτὴ τὴν προσπάθεια. Διαβεβαίωσε, μάλιστα, ὅτι «ὅλη ἡ ἐκκλησιαστικὴ περιουσία εἶναι στὴ διάθεση τοῦ τόπου, προκειμένου νὰ μὴν καταρρεύσει τὸ τραπεζικὸ σύστημα καὶ νὰ σωθεῖ ὁ τόπος καὶ νὰ σταθοῦμε στὰ δικά μας πόδια, χωρὶς τὴ στήριξη τῶν ξένων».
.           Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου δήλωσε ὅτι ὁ πρόεδρος Ἀναστασιάδης τοῦ ἀνέφερε ὅτι εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ θὰ ἐπεξεργαστεῖ τὴν πρόταση. […] «Πιστεύουμε ὅτι ἡ κυβέρνηση πρέπει νὰ προβεῖ σὲ ἔκδοση ὁμολόγου. Ὁ λαὸς ἀγαπᾶ τὴν πατρίδα καὶ θὰ τὴν στηρίξει. Καὶ φυσικὰ ἡ Ἐκκλησία θὰ στηρίξει αὐτὴν τὴν προσπάθεια». «Ἀντιπροσωπεία τῆς Κύπρου βρίσκεται ἤδη στὴν Μόσχα καὶ οἱ Ἀρχὲς μᾶς εἶναι σὲ ἐπικοινωνία μὲ τὶς τράπεζες, μὲ τοὺς οἰκονομολόγους, ἀλλὰ καὶ μὲ ὅλους ὅσους μποροῦν νὰ προσφέρουν», προσέθεσε, καταθέτοντας τὴν ἄποψή του ὅτι κατὰ τὸν ἴδιο ἡ κατάσταση εἶναι διαχειρίσιμη.
.           Καταλήγοντας, συνεχάρη τοὺς βουλευτές, γιατί ἔστειλαν μήνυμα στὴν Εὐρώπη ὅτι πρέπει νὰ σέβονται καὶ τοὺς μικρούς, ὅπως εἶπε.

ΠΗΓΗ: news247 

, ,

Σχολιάστε