Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἅγιον Ὄρος

«ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΝ καὶ ΑΧΑΛΙΝΩΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΟΠΛΗΞΙΑ»!

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο
τοῦ Ἀρχιμ. Γαβριὴλ Διονυσιάτου (†)
«Λαυσαϊκὸν τοῦ Ἁγίου Ὄρους»,
Δ´ ἔκδ., ἔκδ. Ἱ. Μ. Ἁγ. Διονυσίου, 
Ἅγιον Ὄρος 2011, σελ. 27-29.
Ἠλ. στοιχειοθ. «Χριστιαν. Βιβλιογρ.»

.               Νέαν ζωὴν βλέπομεν καὶ αὖθις ἀναθάλλουσαν ἀπὸ τὸ 1850 διὰ τῆς εἰσροῆς ρωσσικῶν κεφαλαίων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει εἰς ἔμψυχον καὶ ἄψυχον ὑλικόν. Ἀφειδεῖς δωρεαὶ κατ᾽ ἀρχὴν εἰς χρῆμα, ἱερὰ ἄμφια καὶ σκεύη, διὰ μνημόσυνα τῶν Τσάρων καὶ Μεγιστάνων τῆς αὐλῆς, πλούσιαι προσφοραὶ εἶτα πρὸς ἐξαγορὰν ἠρειπωμένων Κελλίων μετὰ τῶν περιοχῶν των, ἐξαγοραὶ συνειδήσεων καὶ κάμψεις ἀντιστάσεων διὰ τῆς χρήσεως «ἀργυρέων βελῶν». Καὶ τὰ ἐκ τούτων, ἐπάνοδος αὖθις εἰς τὸ ὑλιστικὸν πνεῦμα, εἰσαγωγὴ τῆς πολυτελείας, ἅμιλλα οἰκοδομικῆς ρωσσικοῦ ρυθμοῦ καὶ μετατροπὴ τῆς «Σκήτης τῶν Καρυῶν» εἰς πολύβοον παζάρι, μὲ τὰ ἀπαραίτητα οὐζοπωλεῖα.
.               Τὰ ταπεινὰ οἰκήματα, τὰ παρεκκλήσια τοῦ Βυζαντινοῦ ρυθμοῦ ἀντικατέστησαν ὀγκώδη μέγαρα πολυώροφα καὶ τρούλλοι μετὰ ξυστῶν γοτθικοῦ ἢ καὶ ἀκατανοήτου ρυθμοῦ. Κατ᾽ ἀρχὴν τὸ πρᾶγμα δὲν ἐθεωρεῖτο καὶ τόσον σοβαρὸν ἀλλ᾽ ὅτε τὰ ἀγορασθέντα ταπεινὰ Κελλία ὑψούμενα ἔναντι τῶν κυριάρχων Μονῶν εἰς μεγαλυτέραν ἐμφάνισιν ἤρχισαν νὰ ἐπισκιάζουν αὐτὰς καὶ εἰς ἀριθμὸν εἰσέτι Μοναχῶν, τότε συνῆλθον οἱ ἐν αὐταῖς καὶ ἐτέθησαν ἀντιμέτωποι, καὶ κατηναλώθη τὸ ἥμισυ τοῦ αἰῶνος εἰς ἀκαιρον ἀνταγωνισμόν, ἐξαφανίσαντα πᾶσαν ἰκμάδα πρὸς πνευματικὴν παραγωγήν. Ἀλλὰ καὶ μεταξὺ τῶν ἀσκητῶν εἰσεχώρησαν τὰ κακὰ τοῦ εἰσρεύσαντος πλούτου. Τὰ ἐργόχειρά των ἠγοράζοντο προθυμότατα, ἡ ζωγραφικὴ ἀπέβη πηγὴ πλούτου καὶ αἱ εὐλογίαι ἐδίδοντο ἀβραμιαίως μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴ δύναται καὶ σήμερον ὁ ἐπισκέπτης νὰ διακρίνῃ τὸ Κυριακὸν τῶν Σκήτεων, ἔν τισιν ἐξ αὐτῶν, διότι οἱ τροῦλλοι τῶν Καλυβῶν τὸ ἀποκρύπτουσιν. Ἡ περίοδος αὕτη δύναται νὰ ὀνομασθῇ «τῆς ἀχαλινώτου φαντασιοπληξίας καὶ ἐπιδείξεως», ἐποχὴ παραμορφώσεως τῆς σεμνῆς ἁγιορειτικῆς Πολιτείας καὶ τοιαύτη οὐχὶ μόνον εἰς τὴν οἰκοδομικήν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν καλλιτεχνίαν διόλου. Τὰς σεμνὰς εἰκόνας τῆς τέχνης τοῦ Πανσελήνου καὶ τῶν Κρητῶν ἀντικατέστησαν νέαι τοιαῦται ρωσσικῆς ἐμφανίσεως, ἵνα καὶ ἐν τούτῳ ἱκανοποιηθῇ ἡ ἐπίδειξις τοῦ νεοπλουτισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἐν τῇ ματαιοδοξίᾳ του δὲν δύναται νὰ διακρίνῃ στοιχειωδῶς κἂν τὴν Ραχὴλ ἀπὸ τῆς Λείας, καὶ νομίζει ὅτι ἡ ἀξία τῆς τἐχνης ἐγκειται εἰς τὸν ὄγκον τῶν ἀργυρεπιχρύσων ἐπικαλυμμάτων.

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Πιθανὲς ἀντιστοιχίες μὲ τὴν τρέχουσα ὑπερπαραγωγὴ «ἱερῶν ἀντιγράφων», παρελάσεων σεπτῶν κειμηλίων, ἱερῶν ζητειῶν καὶ «ἅμιλλα οἰκοδομικῆς ρωσσικοῦ ρυθμοῦ» ἀξιολογοῦνται κατὰ τὴν κρίσιν ἑκάστου καὶ ὑπὸ ἰδίαν εὐθύνην! 

, ,

Σχολιάστε

ΕΚΘΕΣΗ ΙΕΡΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περὶ τῆς ἐν Κρήτῃ Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου

%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-1

%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-2

%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-3

%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-4

%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-5

%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-6

%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-7

,

Σχολιάστε

Ο ΠΟΥΤΙΝ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ Πούτιν στὸ Ἅγιον Ὄρος

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Ὁριστικοποιήθηκε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Προέδρου τῆς Ρωσίας Βλαντιμὶρ Πούτιν στὸν Ἅγιον Ὄρος καὶ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Παντελεήμονος, ποὺ φέτος ἑορτάζει τὰ 1.000 χρόνια παρουσίας Ρώσων μοναχῶν σ’ αὐτήν. Ὁ κ. Πούτιν θὰ φτάσει στὸν Ἅγιον Ὄρος τὴν 28η Μαΐου καὶ θὰ τοῦ ἀποδοθοῦν οἱ προβλεπόμενες σὲ ἀρχηγὸ κράτους ἐκκλησιαστικὲς τιμὲς ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Κοινότητα. Θὰ τοῦ γίνει ἐπίσημη ὑποδοχὴ στὶς Καρυές, θὰ ἀκολουθήσει Δοξολογία στὸ Πρωτάτο καὶ στὴ συνέχεια θὰ προσφερθεῖ πρὸς τιμήν του κέρασμα. Θὰ ἀκολουθήσει μετάβαση τοῦ Βλ. Πούτιν στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Παντελεήμονος, ὅπου θὰ παρακολουθήσει τὶς ἐκκλησιαστικὲς πανηγυρικὲς τελετὲς γιὰ τὰ 1000 χρόνια παρουσίας ρώσων μοναχῶν σ’ αὐτήν. Ὁ Πατριάρχης Μόσχας κ. Κύριλλος θὰ βρίσκεται στὴ Μονὴ Ἁγ. Παντελεήμονος ἀπὸ τὴν προηγουμένη ἡμέρα γιὰ νὰ ὑποδεχθεῖ τὸν Ρῶσο πρόεδρο.
.         Γιὰ τὴν ἀνεπίσημη προσκυνηματικὴ ἐπίσκεψη τοῦ Ρώσου προέδρου στὴ Μονὴ Ἁγ. Παντελεήμονος Ἁγίου Ὄρους ἔχει ἐνημερωθεῖ τὸ Ἑλληνικὸ Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν καὶ ἡ Ἱερὰ Κοινότητα. Σημειώνεται πὼς ἐν ὄψει τῆς ὡς ἄνω ἐπίσκεψης στελέχη τῆς ὑπηρεσίας ἀσφαλείας τοῦ κ. Πούτιν βρίσκονται ἀπὸ τὶς 19 Ἀπριλίου στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ συνεργάζονται μὲ τὶς ὁμόλογές τους ἑλληνικὲς ὑπηρεσίες.
.         Προσκυνηματικὴ θὰ εἶναι καὶ ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου Μόσχας στὴ Μονὴ Παντελεήμονος. Σημειώνεται ὅτι τὰ ἀμέσως προηγούμενα χρόνια ἀπὸ τὴ Ρωσικὴ Ἐκκλησία, σὲ συνεργασία μὲ τὴν ρωσικὴ κυβέρνηση, ὑπῆρξε ὁ σχεδιασμὸς τὸ 2016 νὰ λάβει χώρα στὸ Ἅγιον Ὄρος πανορθόδοξος ἑορτασμὸς γιὰ τὰ χίλια χρόνια ρωσικῆς σ’ αὐτὸ παρουσίας. Ὁ σχεδιασμὸς ματαιώθηκε καὶ μετετράπη σὲ ἁπλὸ προσκύνημα τοῦ Προέδρου Πούτιν καὶ τοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου στὴν ἐν λόγῳ Μονή, τὴν ἐπιλεγόμενη ρωσική.
.         Ἡ ἐξήγηση ποὺ δίδεται ἀπὸ ἐπαΐοντες στὰ θέματα τοῦ Ἁγίου Ὄρους γιὰ τὴ ματαίωση τοῦ σχεδιασμοῦ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας εἶναι πὼς ἂν ὑλοποιεῖτο τὸ σχέδιο γιὰ πανορθόδοξο ἑορτασμὸ ἀναπότρεπτα ἡ Μόσχα θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποδεχθεῖ τὴν ἐμπλοκὴ τοῦ Φαναρίου. Οἱ Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους μὲ τὰ ἐξαρτήματά τους ἀνήκουν στὴν πνευματικὴ δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ ἑπομένως αὐτὸ θά ᾽πρεπε νὰ ἐγκρίνει τὸ πρόγραμμα τοῦ ἑορτασμοῦ καὶ ὁ κ. Βαρθολομαῖος νὰ προστεῖ ὅλων τῶν ἐκδηλώσεων. Αὐτὸ δὲν τὸ ἤθελε ἡ Μόσχα, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἐπιλογὴ τῆς προσκυνηματικῆς ἐπίσκεψης, στὴν ὁποία δὲν ἀπαιτεῖται ἡ παρουσία τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Εἶναι ἀκόμα ἕνα σημεῖο τοῦ ἐπιπέδου τῶν σχέσεων Φαναρίου – Μόσχας.
.         Ὑπενθυμίζεται ὅτι ὁ ἑορτασμὸς γιὰ τὰ 1000 χρόνια τῆς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας καὶ τοῦ ἁγιορειτικοῦ μοναχισμοῦ, τὸ 1963, εἶχε λάβει πανορθόδοξο χαρακτήρα καὶ μεγάλη ἐπισημότητα. Μεγάλη λαμπρότητα εἶχε καὶ ὁ ἑορτασμὸς τὸ 1998 τῶν χιλίων χρόνων τῆς Ἁγιορειτικῆς Μονῆς Ξενοφῶντος, μὲ τὴν παρουσία τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Κ. Στεφανοπούλου καὶ ὅλης τῆς πολιτικῆς καὶ στρατιωτικῆς ἡγεσίας τῆς χώρας. Φέτος ἡ Μονὴ Ἁγ. Παντελεήμονος γιὰ τὰ 1000 χρόνια της κάνει χρήση τοῦ αὐτοδιοικήτου τῶν Μονῶν, ὅπως προβλέπεται ἀπὸ τὸ Καταστατικό του Ἁγίου Ὄρους, καὶ ἑορτάζει «ρωσικὰ» καὶ χωρὶς τὴν παρουσία τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.-

,

Σχολιάστε

ΑΜΠΕΛΙ ΞΕΦΡΑΓΟ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Παράνομη εἴσοδος συνεργείου τοῦ ΒΒC
στὸ Ἅγιον Ὄρος

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ὅλη ἡ Ἑλλάδα ἔχει καταντήσει ξέφραγο ἀμπέλι.

.             Ξέφραγο ἀμπέλι τὸ Ἅγιον Ὄρος, λέει ἡ Ἱερὰ Κοινότητα, μὲ ἀφορμὴ τὴ νυχτερινὴ καὶ χωρὶς ἄδεια εἴσοδο βρετανικοῦ τηλεοπτικοῦ συνεργείου γιὰ τὶς ἀνάγκες ἑνὸς ντοκιμαντέρ.
.         Ὁ δημοσιογράφος Simon Reeve καὶ τεχνικοί τοῦ βρετανικοῦ δικτύου BBC2 μπῆκαν κρυφὰ ἀπὸ τὰ χερσαῖα σύνορα στὰ Νέα Ρόδα καὶ φιλοξενήθηκαν στὴ Μονὴ Ἐσφιγμένου ἀπὸ τοὺς ζηλωτὲς μοναχούς.
.         Τὸ πρόβλημα ἀφορᾶ στὴ διαφύλαξη τῆς δημόσιας τάξης καὶ ἀσφάλειας τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ἐπιτείνεται ἀκόμη περισσότερο, καθὼς ἡ λαθραία εἴσοδος σημαίνει καὶ λαθραία ἔξοδο, χωρὶς κανέναν ἔλεγχο, ἀναφέρεται στὴν ἐπιστολὴ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας, ἡ ὁποία στάλθηκε τὸ περασμένο Σάββατο στὸν πολιτικὸ διοικητὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἀρίστο Κασμίρογλου, μὲ κοινοποίηση καὶ στὸ ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη.
.         «Εἶναι ἀδιανόητο νὰ μπαίνει ὅποιος θέλει, χωρὶς διαμονητήριο καὶ μάλιστα νύχτα, πηδώντας φράχτες ἀπὸ τὰ χερσαία σύνορα. Φανταστεῖτε τί θὰ συνέβαινε ἂν κάποιος εἶχε τὴ δυνατότητα νὰ μπεῖ ἀπὸ μία ἀνασφάλιστη πίσω πόρτα στὸ Μουσεῖο τῆς Ἀκρόπολης, νὰ ἔπαιρνε ὅ,τι ἤθελε καὶ νὰ ἔφευγε» ἔλεγαν στὸ «Ἔθνος», ἐμφανῶς ἐνοχλημένοι, ἀντιπρόσωποι μονῶν στὴν Ἱερὰ Κοινότητα. ντοκιμαντὲρ
.         Στὴν ἐπιστολὴ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας γίνεται λόγος γιὰ ἕνα ἀφιέρωμα «στοὺς καταληψίες τοῦ κτιριακοῦ συγκροτήματος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου», σημειώνεται ὅτι ὁ δημοσιογράφος εἶχε στόχο τὴν τηλεθέαση, καθὼς ὑπὸ κανονικὲς συνθῆκες δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἐπισκεφθεῖ τὸ συγκεκριμένο μοναστήρι, καὶ ἀναφέρεται ὅτι στὴ μονὴ φυλάσσονται «σπανιότατα κειμήλια», τὴν καταγραφὴ τῶν ὁποίων ἀπαγόρευσαν πρόσφατα οἱ ζηλωτές. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, τὸ τηλεοπτικὸ συνεργεῖο μπῆκε δύο φορὲς στὸ Ἅγιον Ὄρος τὸν περασμένο Δεκέμβριο.
.         Τὴν πρώτη κανονικὰ μὲ τὸ πλοῖο τῆς γραμμῆς καὶ διαμονητήριο. Τὴ δεύτερη, ὅμως, πέρασε παράνομα ἀπὸ τὸ χερσαῖο σύνορο καὶ παραλήφθηκε ἀπὸ ζηλωτὲς μοναχούς, ἐνῶ φιλοξενήθηκε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἐσφιγμένου. Τὸ 15λεπτο ντοκιμαντὲρ προβλήθηκε στὰ μέσα Φεβρουαρίου ἀπὸ τὸ BBC2, στὸ πλαίσιο τῆς τηλεοπτικῆς σειρᾶς Greece with Simon Reeve. Σὲ συνέντευξή του στὸν Independent στὶς 5 Φεβρουαρίου, ὁ δημοσιογράφος Simon Reeve ἀνέφερε ὅτι τοῦ ἐπετράπη ἡ εἴσοδος στὴ Μονὴ Ἐσφιγμένου ἀπὸ τοὺς «100 ἀντάρτες μοναχούς, ποὺ ἔχουν οὐσιαστικὰ ἀποκοπεῖ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ κάνουν ὅ,τι θέλουν».

ΜΑΡΙΑ ΡΙΤΖΑΛΕΟΥ

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

Σχολιάστε

ΑΛΑΛΗΤΟΙ ΛΥΓΜΟΙ καὶ ΣΤΕΝΑΓΜΟΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Φωνὴ πόνου καὶ ἀγάπης Ἁγιορειτῶν Πατέρων

.           Σʼ ὅλες τὶς Σκῆτες καὶ τὰ Κελλιὰ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀπὸ τὰ Καυσοκαλύβια καὶ τὰ Κατουνάκια καὶ τὰ Καρούλια μέχρι τὴν Καψάλα καὶ τὴ Βίγλα καὶ τὴ Μικρὰ Ἁγία Ἄννα καὶ μέχρι τὰ Μετόχια τῶν Μεγάλων Μονῶν καὶ τὰ ἁγιασμένα Κελλιὰ τῶν Μοναχῶν στὶς Ἱερὲς Μονὲς τῆς μετανοίας τους, ἀντηχοῦν τὸν τελευταῖο καιρὸ ἀλάλητοι λυγμοὶ καὶ στεναγμοὶ γιὰ τὴν πνευματικὴ κατάσταση τῆς Πατρίδας μας.
.           Οἱ στεναγμοὶ αὐτοὶ ἀποτυπώθηκαν σὲ μιὰ μακροσκελῆ ἐπιστολὴ ποὺ ἀπευθύνεται στὴν Κυβέρνηση, στὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας καὶ στὴν Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ὑπογράφεται ἀπὸ 200 καὶ πλέον Μοναχούς.
Ἀναφέρουμε μερικὰ ἀποσπάσματα:
.           «Ὡς Ἁγιορεῖτες Μοναχοί, ἐκφράζουμε τὴν ἀνέκφραστη θλῖψι μας διʼ ὅσα διενεργοῦνται στὴν πατρίδα μας κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες… Ἐκφράζουμε, δηλώνουμε καὶ διατρανώνουμε τὴ διαμαρτυρία μας καὶ τὴ ριζικὴ ἀντίθεσί μας πρὸς κάθε ἀντιχριστιανικό, ἀνθελληνικὸ καὶ ἀνήθικο νόμο τῆς πολιτείας τῶν ἑκάστοτε κυβερνήσεων ὅλων τῶν… ἀποχρώσεων. Μὲ σατανικὴ πονηρία καὶ ὑποκρισία παραπλανᾶτε τὸν ὀρθόδοξο χριστιανικὸ λαό…
.           Κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἔχουν ψηφισθῆ ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Βουλὴ ἀρκετοὶ νόμοι οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀντιχριστιανικοί… ὅπως: Ἀποποινικοποίησι τῆς μοιχείας, Ἐκτρώσεις κλπ. Ὡς ἐπιστέγασμα καὶ ἀποκορύφωμα ψηφίσατε τὸν κατάπτυστον νόμον γιὰ τὴν ἐλεύθερη συμβίωσι τῶν ἀρσενοκοιτῶν, σοδομιτῶν, ἀνωμάλων, ὅπως τοὺς χαρακτηρίζει ἡ Ἁγία Γραφή, ἐνῶ ἐσεῖς ἔχετε ἐπιβάλει στὴν κοινωνία νὰ τοὺς ὀνομάζῃ “ὁμοφυλόφιλους”. Μὲ τὸν νόμον αὐτὸν διενεργεῖτε τὴν πλήρη διαστροφὴ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴν ὑψίστην ὕβριν κατὰ τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ… Ὅπως προφητικὰ εἶπε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός:Θὰ δοῦμε καὶ θὰ ζήσουμε τὰ Σόδομα καὶ τὰ Γόμορρα στὸν τόπο μας”…». Καὶ προσθέτουν ἀπευθυνόμενοι πρὸς τὴ Βουλή: «Προετοιμάζετε ὁλοκληρωτικὸ κτύπημα πρὸς τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν κάρτα τοῦ πολίτη».
.           Ἀπευθυνόμενοι στὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας γράφουν μεταξὺ ἄλλων: «Ἅγιοι ἀρχιερεῖς καὶ ποιμένες, μὲ τὸν προσήκοντα σεβασμὸν πρὸς τὰ θεοτίμητα πρόσωπά σας, παρακαλοῦμεν κινητοποιήσατε τὸν πιστὸν λαὸν ὥστε νὰ ἀναγκασθοῦν (οἱ βουλευταί) νὰ ἀκυρώσουν καὶ νὰ ἀποσύρουν ὅλους τοὺς ἀνωτέρω νόμους μὲ ἀποκορύφωμα τὸν τελευταῖον (περὶ σοδομιτῶν)…».
.           Ἐξ ἄλλου γιὰ τὴν Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους γράφουν: «Παρακαλοῦμε ἐπίσης καὶ τὴν ἰδικήν μας Ἱερὰν Κοινότητα διὰ ἐπισήμου ἀνακοινώσεως νὰ ἀπαγορεύσῃ… σὲ ὅλους ὅσους ὑπερηφανεύονται δημοσίως δι̕ αὐτὴν τὴν ἀσχημοσύνην τους, καὶ ἰδιαιτέρως στὸν συνειδητὰ προστάτη τῶν σοδομιτῶν Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Μπουτάρη, τὴν εἴσοδό τους στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας…».
.           «Ὁ… Κύριός μας θὰ θριαμβεύσῃ τελικά…».
.           Μιὰ ἐπιστολὴ ἀπὸ καρδιὲς δοσμένες στὸν Χριστό. Μιὰ ἐπιστολὴ γραμμένη ἀπὸ ψυχὲς ποὺ ἀναπνέουν μέρα-νύχτα τὸν Χριστό. Μιὰ ἐπιστολὴ γεμάτη πόνο καὶ ἐλπίδα!

ΠΗΓΗ: osotir.org

,

Σχολιάστε

ΣΤΗΝ «ΠΑΝΑΓΟΥΔΑ»

,

Σχολιάστε

ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΑΘΩΝΟΣ

 

Προσκύνημα στν κορυφ το Ἄθω

.             Στὸ ψηλότερο σημεῖο τοῦ Ἁγίου Ὄρους βρίσκεται τὸ ἐκκλησάκι τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, στὸ ὁποῖο κάθε Αὔγουστο οἱ πιστοὶ κάνουν λειτουργία.
.           Ἕνα ἀνθρώπινο καραβάνι ποὺ σκαρφαλώνει στὶς ἀπότομες πλαγιὲς ἀγκομαχώντας. Μπροστὰ πηγαίνουν τὰ σύμβολα, ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἱερὰ σκεύη, ἕνας μεγάλος ξύλινος σταυρός, καὶ πίσω κουβάδες μὲ ἀσβέστη, φτυάρια καὶ τσάπες.
.           Ὀκτὼ ὧρες ἀνάβασης στὸν Ἄθω, τὸ βουνὸ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὣς τὴν κορυφή, στὰ 2.033 μέτρα, ἐκεῖ ὅπου κρέμεται τὸ ἐκκλησάκι τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, μὲ θέα τὸ ἀπέραντο γαλάζιο τοῦ Αἰγαίου, μέχρι τὴ Μυτιλήνη καὶ τὸν κόλπο τῆς Θεσσαλονίκης.
newego_LARGE_t_420_54551572_type12713.           Ἡ εἰκόνα ἐπαναλαμβάνεται κάθε χρόνο τέτοιες μέρες ποὺ γιορτάζεται (6 Αὐγούστου μὲ τὸ νέο/19 Αὐγούστου μὲ τὸ παλιὸ ἡμερολόγιο) ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος μὲ πανηγύρεις στὶς μονὲς Κουτλουμουσίου, Παντοκράτορος καὶ στὸ ἐκκλησάκι στὴν κορυφὴ τοῦ Ἀθω.
.               Φέτος, γιὰ πρώτη φορὰ ὕστερα ἀπὸ πολλὰ χρόνια, δὲν τελέστηκε λειτουργία στὰ 2.033 μέτρα. Ἀνεμοδαρμένο ἐπὶ αἰῶνες, τὸ μικρὸ ἐκκλησάκι, ποὺ ἀνήκει στὴ μονὴ Μεγίστης Λαύρας, τσακισμένο ἀπὸ τοὺς κεραυνούς, ταλαιπωρημένο ἀπὸ τὰ χιόνια ποὺ γιὰ 6 μῆνες τὸν χρόνο καλύπτουν τὴν κορυφή, ἔχρηζε ἄμεσης καὶ ριζικῆς ἀνακαίνισης. Ἔτσι φέτος ἀποφασίστηκε νὰ γίνουν οἱ ἀπαραίτητες ἐργασίες. Τὰ οἰκοδομικὰ ὑλικὰ μεταφέρθηκαν μὲ ἰδιωτικὸ ἑλικόπτερο, τὰ ὑπόλοιπα ἀνεβαίνουν καθημερινὰ μὲ μουλάρια, ὅπως καὶ ὁ μοναχοὶ καὶ οἱ ἐργάτες.
.             Χρειάζονται δύο ὧρες ἀπὸ τὸν τελευταῖο… σταθμό, τὴ μικρὴ μονὴ τῆς Παναγίας, γνωστὴ καὶ ὡς Κάθισμα τῆς Παναγίας, στὰ 1.500 μέτρα τοῦ Ἀθω. Ἐκεῖ τελέστηκε φέτος ἡ ἀγρυπνία γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καὶ τὴν Τετάρτη μιὰ ὁμάδα προσκυνητῶν πῆραν τὴν πρωτοβουλία καὶ ἀνέβηκαν ὢς τὴν κορυφή.
.             Περίπου 300 ἄτομα ξεκίνησαν ἀπὸ τὴ Μεγίστη Λαύρα τὸ πρωὶ τῆς Τρίτης καὶ στὶς 6 τὸ ἀπόγευμα ἔφτασαν στὸ Κάθισμα τῆς Παναγίας, γιὰ τὸ ὁποῖο ἡ παράδοση λέει ὅτι ἐκεῖ κάθισε καὶ ξεκουράστηκε ἡ Παναγία, ὅταν ἔφτασε στὸν Ἄθω. Στὴν τράπεζα ξεκουράστηκαν γιὰ λίγη ὥρα, δείπνησαν μὲ ψάρι καὶ ζυμαρικὰ καὶ στὴ συνέχεια τελέστηκε ἡ ἀγρυπνία ποὺ κράτησε ὅλο τὸ βράδυ.
.             Τὴν Τετάρτη τὸ πρωὶ κάποιοι προσκυνητές, Ἕλληνες, Βούλγαροι καὶ Ρῶσοι, μαζὶ μὲ μία ὁμάδα μοναχῶν, ἀνέβηκαν στὴν κορυφή. Ἀψήφησαν τὸ κρύο (τὴ νύχτα αὐτὸν τὸν καιρὸ τὸ θερμόμετρο δείχνει 5 βαθμοὺς Κελσίου -φέτος ἔφτασε τοὺς δεκαπέντε!), τὸν ἀέρα, τὴν ἔλλειψη ὀξυγόνου λόγῳ τοῦ ὑψόμετρου. Γιὰ δύο ὧρες ἔψελναν ὕμνους πρὸς τὴν Παναγία. Ὅταν ἔφτασαν ψηλά, στὰ 2.033 μέτρα, κάθισαν στὰ κοφτερὰ βράχια, ἤπιαν ρακὶ καὶ προσκύνησαν τὶς εἰκόνες τοῦ ξυλόγλυπτου τέμπλου.
.             Τὸ ἐκκλησάκι χτίστηκε ἐπὶ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἰωακεὶμ Γ´ καὶ ἐγκαινιάστηκε τὸν Αὔγουστο τοῦ 1895. Γιὰ τοὺς πιστοὺς ἡ ἀνάβαση ἀποτελεῖ κρυφὸ τάμα: ἀνεβαίνουν ἐκεῖ γιὰ νὰ βρεθοῦν πιὸ κοντὰ στὸν Θεὸ καὶ νὰ προσευχηθοῦν. Γιὰ τοὺς μοναχοὺς εἶναι ἡ «Ἁγία Κορυφή», ὁ «Ἄξονας τοῦ κόσμου», ὁ «στύλος διὰ τοῦ ὁποίου οἱ προσευχές τους ἀνεβαίνουν στὸν οὐρανό».
.           Ὅσο οἱ προσκυνητὲς ἀνεβαίνουν μὲ ἀργὸ βῆμα τὸ φιδίσιο μονοπάτι, οἱ μοναχοὶ ψάλλουν ὕμνους στὴν Παναγία. Τοὺς συνοδεύουν τὰ κουδούνια τῶν μουλαριῶν ποὺ μεταφέρουν κάθε χρόνο τὰ ἱερὰ σκεύη, τρόφιμα καὶ ἐργαλεῖα γιὰ τὴ συντήρηση τῆς ἐκκλησίας. Πρόκειται γιὰ πραγματικὴ δοκιμασία, ἀλλὰ ὑπάρχουν πιστοὶ ποὺ κάθε χρόνο ὑποβάλλονται σὲ αὐτήν.
.             Κι ἐνῶ κάθε χρόνο περίπου 300-400 ἄτομα ἀνεβαίνουν στὴν κορυφὴ τοῦ Ἀθω, κυρίως νέοι καὶ παιδιά, φέτος δὲν ἦταν παρὰ 50 προσκυνητὲς καὶ 10 μοναχοί. Μάλιστα γιὰ πρώτη φορὰ ὕστερα ἀπὸ πολλὰ χρόνια δὲν μετέφεραν τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας, οὔτε τὸν μεγάλο ξύλινο σταυρό, οὔτε ἱερὰ σκεύη, καθὼς δὲν τελέστηκε λειτουργία. Ἀντίθετα, συνάντησαν ἐκεῖ ἐργάτες καὶ μοναχούς, κατάκοπους ἀπὸ τὴν πολύωρη ἐργασία σὲ ὑψηλὸ ὑψόμετρο. Οἱ ἐργασίες πρέπει νὰ ὁλοκληρωθοῦν τὸ συντομότερο δυνατόν, πρὶν μπεῖ τὸ φθινόπωρο, ὁπότε καὶ θὰ πέσει κι ἄλλο ἡ θερμοκρασία, ἐνῶ ἀρχὲς Ὀκτωβρίου πέφτουν τὰ πρῶτα χιόνια καὶ καλύπτουν τὴν κορυφή, ἀλλὰ καὶ μεγάλο μέρος τοῦ δρόμου.

Ἐργασίες

.           Σύμφωνα μὲ τὸν προγραμματισμό, οἱ ἐργασίες ἀνακαίνισης τῆς ἐκκλησίας πρέπει νὰ ἔχουν τελειώσει ὣς τὰ μέσα Σεπτεμβρίου. Τότε οἱ μοναχοὶ θὰ κλειδώσουν τὸν μικρὸ ναό, θὰ κατέβουν στὴ μονὴ Μεγίστης Λαύρας καὶ θὰ ἐπιστρέψουν τὸν ἑπόμενο Αὔγουστο γιὰ τὸν λαμπρὸ ἑορτασμὸ τῆς γιορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.
.             Τὰ μουλάρια θὰ ξεχειμωνιάσουν στὸ μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, ἐνῶ κατὰ μῆκος τῆς διαδρομῆς πρὸς τὴν κορυφὴ ὑπάρχουν 12 ἐρημίτες ποὺ μένουν σὲ σπηλιὲς καὶ ἀποφεύγουν τὴν ἐπαφὴ μὲ τὸν ἔξω κόσμο. Ὅσοι ἀνεβαίνουν στὴν ἐκκλησία τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος δὲν τοὺς ἐνοχλοῦν, κάποιοι μοναχοὶ ὡστόσο ἀφήνουν ἔξω ἀπὸ τὶς σπηλιὲς ἢ κοντὰ σὲ αὐτὲς τρόφιμα καὶ εἴδη πρώτης ἀνάγκης γιὰ τὸν δύσκολο χειμώνα ποὺ ἔρχεται.

 

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

 

 

, ,

Σχολιάστε