Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἅγια Λείψανα

ΤΙ ΠΡΟΣΚΥΝΑΜΕ; «Φοβοῦ τοὺς Παπικοὺς κἄν δῶρα φέροντας» (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Προσκυνᾶμε ἄγαλμα;

τοῦ ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη, ἱεροκήρυκος

.               Εἴδωλα ἐπιτρέπονται στὴν Ὀρθοδοξία;
.               Ἐπιτρέπεται, δηλαδή, νὰ ἔχουμε ἀγάλματα καί νὰ τὰ προσκυνᾶμε, ὅπως προσκυνᾶμε τὶς εἰκόνες, τοῦ Χριστοῦ μὲν λατρευτικά, τῶν δὲ ἁγίων τιμητικά;
.               Οἱ Παπικοὶ ἔχουν ἀγάλματα στοὺς Ναούς τους. Καὶ σκέφτηκαν νὰ προσφέρουν καὶ σὲ μᾶς, ἀφοῦ βέβαια ἐμεῖς προσπέσαμε καὶ τοὺς παρακαλέσαμε!
.               Κάποτε γιὰ ὕποπτες προσφορὲς ἴσχυε τὸ τοῦ Βιργιλίου: «Φοβοῦ τοὺς Δαναοὺς κἄν δῶρα φέροντας». Πολὺ περισσότερο γιὰ τοὺς Ὀρ­θοδόξους ἰσχύει τό: «Φοβοῦ τοὺς Παπικοὺς κἄν δῶρα φέροντας». Καὶ ἀκόμα περισσότερο τό: «Φοβοῦ τοὺς Παπικοὺς κἄν λείψανα φέροντας», ὅταν μάλιστα τὰ λείψανα πού προσφέρουν ἔχουν ὡς περιτύλιγμα εἰδωλικά ἀγάλματα!
.               Οἱ Παπικοὶ ἔχουν ἀπέραντες ἀποθῆκες, πού οἱ ἴδιοι δὲν τὶς χρησιμοποιοῦν πλέον, ἀλλ᾽ εἶναι πρόθυμοι νὰ τὶς ἀνοίξουν, ὅταν σάν… ζητιάνοι ὀρθόδοξοι μεγαλόσχημοι προστρέχουν καὶ ἐκλιπαροῦν! Οἱ ἀποθῆκες, μουσειακῆς περισσότερο μορφῆς, φιλοξενοῦν ἀπὸ χρυσάφια παλαιῶν Παπῶν, μέχρι λάρνακες καὶ ἀναρίθμητα (ἀνεξέλεγκτα;) λείψανα.
.               Στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία ὑπάρχουν λείψανα τῆς ἁγίας Ἑλένης. Τί χρειαζόμασταν λείψανά της ἀπό τὴ Βενετία, δηλαδή, ἀπό τούς Παπικούς; Καὶ ἐν πάσῃ περιπτώσει ἄς ποῦμε ὅτι δεχόμαστε καὶ ἕνα λείψανο ἀπό τὴ Δύσι. Μὰ στὴν περίπτωσι τῆς νέας μεταφορᾶς ἀπό τὴ Βενετία, μετα­φέραμε… ἄγαλμα καὶ τὸ παρουσιάσαμε στὸ λαὸ ὡς «σκήνωμα»!
.               Βέβαια ὁ διαφημιστής τῆς ὅλης ὑποθέσεως (βοηθὸς ἐπίσκοπος) ἔσπευσε νὰ διορθώση τὰ τῆς διαφημιστικῆς ἀφίσσας, πού ἔκανε λόγο γιὰ σκήνωμα. Στὴ διόρθωσι μίλησε γιὰ λείψανα τῆς ἁγίας Ἑλένης.
.               Ὅσοι σπεύδουν πρὸς προσκύνησι, ἀπό εὐλάβεια βεβαίως τὸ κάνουν. Δὲν γνωρίζουν τὸ τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «Τίς συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων;» (Β´ Κορ. ϛ´ 16). Πάντως λείψανα δὲν διακρίνουν. Λένε οἱ ἁρμόδιοι, ὅτι σ’ αὐτὴν τὴν πολυτελέστατη λάρνακα, ἀσήκωτη ἀπό «εὐγενῆ» μέταλλα, ὑπάρχουν δύο-τρία μικρὰ τεμάχια λειψάνων τῆς ἁγίας. Τὸ σίγουρο εἶναι, ὅτι μέσα στὴν καλλιτεχνικὴ καὶ βαρύτιμη λάρνακα δὲν ὑπάρχει σκήνωμα, ὅπως π.χ. τὰ σκηνώματα (ὁλόσωμα) τῶν ἁγίων Διονυσίου, Γερασίμου, Σπυρίδωνος καὶ ἄλλων.
.               Τότε αὐτὸ τὸ ὁμοίωμα, πού βρίσκεται ξαπλωμένο στὴν πολυ­τελέστατη λάρνακα, τί εἶναι; Ἕνα «εἴδωλο», δηλαδὴ μεταλλικὸ σῶμα (ἀπό χρυσάφι, ἀπό ἀσήμι, ἀπό χαλκό, «οὐκ οἶδα»!). Εἶναι ἕνα ξαπλωμένο ἄγαλμα, περιτυλιγμένο μὲ βασιλικὴ στολὴ καὶ βασιλικὸ στέμμα!
.               Καὶ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα: Ἀπό πότε σὲ Ὀρθόδοξο Ναὸ μαζὶ μὲ εἰκόνες ἔχουμε καὶ ἀγάλματα, ἔστω καὶ ἁγίων; Καὶ γιατί ἀποπροσ­ανατολίζουμε τὸ λαό; Ὁ λαὸς ἕνα χρειάζεται: Τὸ πρόσωπο τοῦ μοναδικοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Ἐσταυρωμένου καὶ Ἀναστημένου Κυρίου, τὸν ὁποῖον ἀγάπησε καὶ διακόνησε ἡ ἁγία Ἑλένη.

 

,

Σχολιάστε

ΑΝΤΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΕΝΑΣ ΑΝΩΔΥΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ;

Τά δικά μας καί τῶν Παπικῶν!

τοῦ ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.         Τά ἴδια θά συμβοῦν μέ ὅσα συνέβησαν καί μέ τό «σκήνωμα» τῆς μάρτυρος ἁγίας Βαρβάρας. Ὑπάρχουν λείψανά της σέ μοναστήρια καί σέ ναούς μας. Ἀλλ’ ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας πιθανόν νά ἔκρινε, ὅτι ὅλα αὐτά εἶναι χωρίς χάρι, καί ἔφερε ἀπό τούς Παπικούς τάχα αὐθεντικώτερο λείψανο τῆς ἁγίας! Φυσικά ὁ εὔπιστος λαός ἔσπευσε! Φυσικά προκλήθηκαν καί ποικίλες ἀντιδράσεις. Ἀλλά τά πανηγύρια ἔγιναν, ὅπως εἶχαν προγραμματισθῆ, μέ ὅλα ὅσα ἀποδίδουν…
.        Προφανῶς αὐτά εἶχε ὑπ’ ὅψι της ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος καί στήν πρώτη συνεδρία τοῦ Φεβρουαρίου ἀντέδρασε, ὅταν ἄκουσε, ὅτι καί πάλι ὁ ἐπίσκοπος τῆς Ἀποστ. Διακονίας ἔχει ἤδη ὀργανώσει ἀνάλογη «φιέστα» γιά τήν ὑποδοχή λειψανοθήκης (σκηνώματος!), μέ λείψανα τῆς ἁγιας Ἑλένης.
.            Ἡ εἴδησις προκάλεσε τήν εὔλογη ἀπορία: Τά λείψανα τῆς ἁγίας Ἑλένης, πού λέγεται ὅτι ὑπάρχουν σέ πολλά μέρη τής Ὀρθοδοξίας (Μονή Προυσσοῦ, Μονή Μεγίστης Λαύρας, Μονή Ὑψηλοῦ, Μονή Κύκκου κ.α.) στεροῦνται τῆς χάριτος, καί πρέπει νά φέρουμε τά ὑπόπτως προσφερόμενα “βενετσιάνικα” λείψανα; Δηλαδή, τῶν Παπικῶν εἶναι γνήσια καί τῶν Ὀρθοδόξων ψευδεπίγραφα; Τῶν παπικῶν εἶναι χαριτόβρυτα καί τῶν Ὀρθοδόξων… μολυσμένα;
.           Καί ἐάν ἔχουμε λείψανα τῆς ἁγίας Ἑλένης στόν τόπο μας, γιατί ψάχνουμε ἀλλοῦ, πού τάχα ἔχουν ὑποστῆ τή διαδικασία τῆς ἀναγνωρίσεως;
.           Ὀρθῶς ἡ Σύνοδος ἀντέδρασε. Ἄραγε θά ἐμμείνη στήν αντίδρασι, πού εἶναι μία καί μόνη: Ἡ ἀκύρωσις τῶν πομπωδῶν ἐκδηλώσεων, πού ἔχουν προγραμματισθῆ γιά τόν προσεχῆ Μάιο;
.          Σέ ἐποχή οἰκονομικῆς κρίσεως καί κλονισμοῦ πίστεως, τό μόνο πού δέν χρειαζόμαστε εἶναι ἡ ἀποδοχή λειψάνων ἀπό τούς Παπικούς καί ἡ ὑποδοχή τους μέ τιμές… ἀρχηγοῦ κράτους!
.         Τελικά μέ τόση λειψανολατρεία, ὁ μαγικός τρόπος σωτηρίας θά ἐπικρατήση. Ἀντί νά κηρύττουμε τό «Μετανοεῖτε», προτείνουμε ἕναν ἀντιευαγγελικό, εὔκολο καί ἀνώδυνο τρόπο «σωτηρίας». Καί τελικά θά ψάχνουμε γιά λείψανα (ὑπολείμματα) πίστεως, ἁγιογραφικῆς μελέτης, σωστῆς λατρείας καί ἁγίας ζωῆς, καί δέν θά τά βρίσκουμε!

 

, ,

Σχολιάστε

ΠΟΛΥ ΤΑΡΑΧΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΘΕΪΣΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ «Τοὺς ἔ­­­­πια­­σε σύγκρυο, πανικοβλήθηκαν μπρο­στὰ στὸ ­ἀπροσδόκητο πλῆθος τῶν πολλῶν χιλιάδων πιστῶν».

«Εἶπεν ἄφρων…»

   .             Πολὺ ταράχθηκαν οἱ ἀθεϊστικοὶ κύκλοι τοῦ τόπου μας ἀπὸ τὴν ἄφιξη τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τῆς ἁγίας ­Βαρβά­ρας στὸν ὁμώνυμο ναό της στὸ δῆμο Ἁγίας Βαρβάρας Ἀττικῆς. Τοὺς ἔ­­­­πια­­σε σύγκρυο, πανικοβλήθηκαν μπρο­στὰ στὸ ­ἀπροσδόκητο πλῆθος τῶν πολλῶν χιλιάδων πιστῶν, ποὺ ἔ­­­σπευσαν ἀπὸ τὰ πέρατα τῆς Ἑλλάδος νὰ προσκυνήσουν τὸ ἱερὸ σκήνωμα, νὰ ­προσευχηθοῦν καὶ νὰ ­λάβουν χάρη. ­Ἐνοχλήθηκαν ­ἀφάντα­στα βλέποντας τὴν ­αὐθόρμητη πίστη τοῦ λαοῦ μας καὶ τὸν βαθὺ σεβασμὸ στοὺς Ἁγίους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Εἶναι, βλέπετε, συνηθισμένοι νὰ προσκυνοῦν μούμιες ὅπως αὐτὴ τοῦ Λένιν, τὴν ὁποία κάθε τό­σο συντηροῦν μὲ εἰδικὰ φάρμακα, βερνικώνουν καὶ καλλωπίζουν, ἐνῶ στὸν κεκονιαμένο τάφο δὲν ὑπάρχει παρὰ ἕνα κουφάρι ἐκείνου ὁ ὁποῖος ἔγινε αἰτία νὰ βυθισθοῦν ἑκατομμύρια ἀνθρώπων στὸν πόνο, στὴ θλίψη, στὴ δυστυχία, στὰ «γκουλάγκ», στὰ ἀνήκουστα μαρτύρια.
.             Ποῦ νὰ δεχθοῦν οἱ σκοτισμένες ψυ­­χὲς τῶν ἀθέων καὶ ἀντιχρίστων ὅτι ὁρισμένα ἱερὰ λείψανα τῶν Ἁγίων μας μυροβλύζουν, ὁρισμένα ἰατρεύουν, παρηγοροῦν τὶς ψυχὲς ὅσων τοὺς ἐπικαλοῦνται μὲ θερμὴ πίστη καὶ βαθὺ σεβασμό! Διότι τὰ λείψανα αὐτὰ προέρχονται ἀπὸ πρόσωπα στὰ ὁποῖα ἐσκήνωσε ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ· ἀπὸ πρόσωπα τῶν ­ὁποίων ὁ λόγος ἦταν βροντὴ καὶ ὁ βίος ­ἀστραπή· ἀπὸ μορφὲς ἡρωικὲς ποὺ ὑπέστησαν φρικτὰ μαρτύρια ἀπὸ τὴν ­δαιμονοκίνητη ­εἰδωλολατρία. Τὴν μεγαλομάρτυρα Βαρβάρα, γιὰ τὸ σκήνωμα τῆς ὁποίας ­ἀναστατώθηκαν οἱ ἄθεοι τῆς ­πατρίδος μας, τοὺς ὁ­ποίους ἐξέ­φρα­σε ὁ ­κοινοβουλευτικὸς ­ἐκπρόσωπος τοῦ κυβερνῶντος κόμματος, ἀποκεφάλισε ὁ εἰδωλολάτρης ­πατέρας της ὕστερα ἀπὸ φρι­κτὰ βασανιστήρια κατὰ τὴν διαταγὴ τοῦ με­γάλου διώκτη τῆς Ἐκ­κλησίας Διο­κλητια­νοῦ.
.             Δὲν εἶναι λοιπὸν τὰ λείψανα τῶν Ἁγίων μας «συνήθη κόκκαλα» οὔτε «μούμιες»· εἶναι λείψανα Ἁγίων, Ὁσίων, Μαρτύρων, τὰ σώματα τῶν ὁποίων ἔγιναν δοχεῖα τῆς θείας Χάριτος, χριστοφόρα καὶ πνευματοφόρα. Τὰ σώματά μας εἶναι «μέλη Χριστοῦ», «ναὸς τοῦ ἐν ἡμῖν Ἁγίου Πνεύματος». Καὶ οἱ Ἅγιοι ἐδόξασαν μὲ τὸν βίο καὶ τὸ μαρτύριό τους «τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι αὐτῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι αὐτῶν» (βλ. Α´ Κορ. ς´ 15-20). Γιʼ αὐτὸ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς τιμᾶ τὰ λείψανά τους καὶ τὰ ἐμποτίζει μὲ τὴ Χάρη Του. Ἡ ἀφθαρσία τῶν λειψάνων τους δείχνει τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἁγιότητά τους. Ἡ δὲ Ἐκκλησία τιμώντας τα θέτει μαρτυρικὰ λείψανα κάτω ἀπὸ τὸ ἱερὸ θυσιαστήριο, τὴν Ἁγία Τράπεζα τῶν ναῶν της. Ἀνέκαθεν ἡ Ἐκκλησία τιμοῦσε τὰ ἱερὰ λείψανα. Στὸ Μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου († 156) γράφεται ὅτι τὰ ἱερὰ λείψανα ­ἐθεωροῦντο «τιμιώτερα λίθων πολυτελῶν καὶ δοκιμώτερα ὑπὲρ χρυσίον». Ὁ δὲ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος (329-390) ὑπογραμμίζει τὰ πολλὰ θαύματα ποὺ γίνον­ταν μὲ τὰ λείψανα τοῦ ἁγίου Κυπριανοῦ.
.             Καὶ ἐπειδὴ ἡ προοδευτικὴ κουλτούρα μᾶς κατηγορεῖ γιὰ εἰδωλολατρία, ἂς μάθει ὅτι στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀποδίδουμε στὰ ἅγια λείψανα τιμὴ καὶ εὐλαβικὴ προσκύνηση καὶ ὄχι λατρεία. Σημειώνουμε δὲ καὶ τοῦτο: Μόνο στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία συναντοῦμε ἄφθαρτα ­σκηνώματα Ἁγίων, τὰ ὁποῖα ­μυροβλύζουν καὶ θαυματουργοῦν. Αὐτὰ δὲ ποὺ κατέχουν σήμερα οἱ Παπικοί, εἶναι κυρίως λείψανα Ὀρθοδόξων Ἁγίων, τὰ ὁποῖα ἐσύλησαν οἱ σταυροφόροι ἀπὸ Ὀρθοδόξους ναούς.
.             Ἂς μὴν τὰ πιστεύουν οἱ ἄθεοι. ­Ἄλλωστε ἡ ἀθεΐα εἶναι καθαρὴ ἀφροσύνη, κατὰ τὸν λόγο τῆς Ἁγίας Γραφῆς: «Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ· οὐκ ἔστι Θεός» (Ψαλ. ιγ´ 1). Εἶπε στὰ βάθη τῆς καρδιᾶς του ὁ ἄμυαλος ἄνθρωπος, ποὺ σκοτίσθηκε ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ κατάντησε σὲ πώρωση: Δὲν ὑπάρχει Θεός!…

ΠΗΓΗ: osotir.org

 

,

Σχολιάστε

ΤΟ ΠΡΩΤΟ EIΝΑΙ ΤΑ ΛΕΙΨΑΝΑ; (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Τό πρῶτο εἶναι τά λείψανα;

 τοῦ ἱεροκήρυκος ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.                  Ζητᾶμε τό ἀληθινό. Ζητᾶμε τό πρωτεῦον. Ζητᾶμε τό σωτηριῶδες. Ἄν τό πρῶτο γίνη τελευταῖο καί τό δεύτερο ἤ τό τρίτο γίνη πρῶτο, τότε ἔχουμε ἐκ­τροπή. Καί μάλιστα τρομερή.
.             Τό πρῶτο εἶναι ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελίου. Τό δεύτερο ἤ τό τρίτο…, εἶναι ἡ προσκύνησις ἑνός ὄντως ἱεροῦ λειψάνου. Τά προβαλλόμενα ὅμως ὡς λείψανα τοῦ ἁγίου ἤ τῆς ἁγίας (τάδε) εἶναι ὄντως τοῦ ἁγίου ἤ τῆς ἁγίας (τάδε); Ἄν εἶναι ἁμαρτία νά μή τιμᾶς τό βεβαιωμένο λείψανο ἑνός ἁγίου (καί δή μάρτυρος), πολλές φορές περισσότερο εἶναι ἁμαρτία τό νά «μετασχηματίζη» κάποιος ἁπλᾶ ὀστᾶ σέ ἱερά λείψανα, καί μάλιστα συγκεκριμένου ἁγίου!

 • Στό σημεῖο αὐτό προβάλλουν πολλοί (καλοπροαίρετοι καί μή) τό… ἀ­λάθητο ἑνός προσώπου! Λένε: «Μά εἶναι δυνατόν κληρικός (ἤ μοναχός) νά λέη τέτοια ψέματα; Νά πλάθη παραμύθια καί νά τά σερβίρη γιά ἀλήθεια;». Ἔτσι ὅμως εἰσάγουμε στόν ὀρθόδοξο χῶρο τό παπικό ἀλάθητο, πολύμορφο μάλιστα καί πολυπρόσωπο, ἀφοῦ κάθε «καλός» παπᾶς ἤ «ἅγιος» γέροντας πα­ρουσιάζεται ὡς… αὐθεντία!!!

 • Ρωτᾶμε πολύ ἁπλᾶ:

.             Ὑπάρχει περίπτωσις νά ἔλθη σέ ναό λείψανο καί νά ἀμφισβητηθῆ ἡ γνη­σιότητά του; Αὐτός πού τό μεταφέρει ἰσχυρίζεται, ὅτι εἶναι ἤ τοῦ προφήτου Ἡσαΐα, ἤ τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου ἤ τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἤ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἤ, ἤ!… Καί λοιπόν; Θά γίνεται αὐτό πιστευτό ἀσυζητητί;

Ρωτᾶνε: «Καί τί θά κάνουμε; Θά καθίσουμε νά ἐξετάζουμε τό κάθε λείψανο;».

 • Γι᾽ αὐτό ὅμως ὑπάρχει ἡ Ἐκκλησιαστική διοίκησις. Γιά νά ἀποφαίνεται γιά τή γνησιότητα λειψάνων καί διδασκαλίας.

Καί ὄχι μόνο, ἀλλά καί γιά νά νουθετῆ τό λαό νά προσέχη τό μεῖζον, ὄχι τό ἔλασσον (τό μεγάλο, ὄχι τό μικρό). Καί ὄχι μόνο, ἀλλά καί γιά νά συνιστᾶ σέ ἐπισκόπους καί πρεσβυτέρους, ὅτι πρῶτο ἔργο τους εἶναι ἡ κατήχησις καί τό κή­ρυγμα, τό νά λαλοῦν τό λόγο τοῦ Εὐαγγελίου καί τό νά καλοῦν «εἰς μετάνοιαν».

 • Ἀποτελεῖ ἐκτροπή τό νά καλυφθῆ τό πρόσωπο καί ἠ διδασκαλία τοῦ Χρι­στοῦ, τοῦ Ἐσταυρωμένου καί Ἀναστάντος, ἀπό τή λεγόμενη λειψανοπροσκύ­νησι. Στήν Ἐκκλησία δέν ἰσχύει μόνο τό «κάθε πρᾶγμα στόν καιρό του». Ἰσχύει καί τό «κάθε πρᾶγμα ἱεραρχικά στή θέσι του».

Δέν εἶπε ὁ Κύριος «Ζητεῖτε πρῶτον λείψανα…», ἀλλά εἶπε: «Ζητεῖτε πρῶτον τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνην (ἀρετήν ἤ ἁγιότητα) αὐτοῦ, καί ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν» (Ματθ. στ´ 33). Τό ζήτημα τῆς προτεραιό­τητας καί τοῦ ὀρθοῦ προσανατολισμοῦ εἶναι σπουδαῖο.

 • Ἄν ἀφεθῆ ἀνεξέλεγκτο τό φαινόμενο, τότε τό «παπικό ἀλάθητο» θά βάζη κάθε τόσο τή σφραγῖδα του καί θά μᾶς σερβίρη ἀπό τίς ὑπόγειες στοές καί ἀ­ποθῆκες του ὅ,τι θέλει. Καί μεῖς θά τό ὑποδεχώμεθα… μέ τιμές ἀρχηγοῦ κράτους!

Ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ ρωτᾶμε:

.          Εἴχαμε ἤ δέν εἴχαμε σέ ναούς καί μοναστήρια λείψανα τῆς ἁγίας Βαρ­βάρας; Ἀκόμα καί σέ Ναούς τῆς Ἁγίας Βαρβάρας προβάλλονταν λείψανα τῆς ἁγίας. Σέ τί, λοιπόν, διαφέρουν τά ἐλθόντα ἀπό τό Παπικό κράτος λείψανα; Ἄλλοι χάρι ἔχουν τά νεοελθόντα ἀπό ἐκεῖνα πού ὑπάρχουν σέ ὀρθόδοξους χώ­ρους; Γίνονται διακρίσεις γιά τήν ἴδια ἁγία ἀνάμεσα σέ χαριτωμένα καί μή χαριτωμένα λείψανα; Καί ἄν ὅλα εἶναι χαριτωμένα, πρός τί ὁ θόρυβος, ὅτι ἦλ­θαν τά λείψανα τῆς ἁγίας;

 • ἁγία Βαρβάρα φυσικά καί τιμᾶται στόν οὐρανό μέ ἀπείρως ὑψηλό­τερες τιμές. Ἀλλά δέν εἶναι ἀνάγκη νά δίδουμε ἀφορμή σέ ἀθέους νά χλευάζουν λείψανα ἁγίων!

 • Ἄν ἀφεθῆ ἀνεξέλεγκτο τό φαινόμενο, τότε καί τό ἅγιο Ποτήριο θά… ὑ­ποβαθμισθῆ, ἀφοῦ κατ᾽ ἀποκλειστικότητα ἀσχολούμεθα μόνο μέ τή μεταφορά καί περιφορά λειψάνων.

 • Ἄν ἀφεθῆ ἀνεξέλεγκτο τό φαινόμενο, τότε ὁ Ζωντανός Χριστός θά περάση σέ δεύτερο πλάνο!

Τιμή στούς ἁγίους. Ναί! Στή μίμησί τους δέν ὑπάρχει μέτρο. Στήν περιφορά ὅμως καί τήν προβολή λειψάνων (κάποτε καί χρημάτων ἕνεκεν…) ἀπαιτεῖται μέτρο. Ἀπαραίτητα!

,

Σχολιάστε

ΚΙ ΑΠ’ ΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΒΓΑΛΜΕΝΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΑ ΙΕΡΑ… (Δ. Νατσιός) «Ροκανίδια τοῦ ψευτοπροοδευτισμοῦ, δειλὰ καὶ τρομαγμένα ἀνθρωπάκια, ὅταν πρόκειται γιὰ τὸ Ἰσλάμ, λεονταρισμοὶ καὶ διαβολὲς ὅταν προβάλλεται ἡ πίστη τοῦ Χριστοῦ. Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ξερνοῦν δηλητήρια κατὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ξέρουμε ἀπὸ ποῦ παίρνουν γραμμὴ καὶ πληρώνονται αὐτὰ τὰ ὑποκείμενα»

Κι ἀπ’ τὰ κόκκαλα βγαλμένη τῶν ἁγίων τὰ ἱερά…

Γράφει ὁ Δημ. Νατσιός
Δάσκαλος-Κιλκίς

«…Καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν»
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος

.           Στὸ γόνατο ἀποκεφαλίζουν κόσμο, δὲν ὑπάρχει κτηνωδία ποὺ δὲν διαπράττουν, τρόμος ἐπικρατεῖ στὶς δυτικὲς πόλεις, μήπως ἐμφανισθεῖ κάποια ἀγέλη-ἢ μοναχικὸς λύκος- καὶ ἐπιδοθεῖ σὲ σκοποβολὴ ἐπὶ δικαίων καὶ ἀδίκων, ὅμως σιγοῦν ἰχθυοπρεπῶς οἱ θιγμένοι, ἀπὸ τὴν λαϊκὴ εὐσέβεια, τζιτζιφιόγκοι τοῦ ψευτοπροοδευτισμοῦ. Δειλὰ καὶ τρομαγμένα ἀνθρωπάκια, ὅταν πρόκειται γιὰ τὸ Ἰσλάμ, λεονταρισμοὶ καὶ διαβολὲς ὅταν προβάλλεται ἡ πίστη τοῦ Χριστοῦ. Ἄθεοι καὶ ἀσεβεῖς ἀπὸ τὰ γεννοφάσκια τους, παθαίνουν ψύχωση ὅταν βλέπουν ὅτι τοῦτος ὁ κατασυκοφαντημένος καὶ ἐξαπατημένος λαὸς κρύβει, ὅπως ἡ ἀνοιξιάτικη γῆ τὸν σάπιο σπόρο, τὸ πατροπράδοτο σέβας, τὴν ἐμπιστοσύνη στὴν ἁγία Ὀρθοδοξία.
.             Καὶ ἐπειδὴ δὲν πάσχω ἀπὸ τὴν αἵρεση τοῦ… «ὀνοματοκρυπτισμοῦ», ὅπως τὴν ὀνομάζει ὁ πολιὸς καὶ ἀξιοσέβαστος δάσκαλός μας πατὴρ Θεόδωρος Ζήσης, δὲν κρύβω ὀνόματα μιλώντας γενικῶς καὶ ἀσαφῶς, ἀπαριθμῶ:
.           Κάποιος Ψαριανός, βουλευτής, τοῦ γεμάτου ἀναθυμιάσεις «Ποταμιοῦ» μὲ σκουλαρίκι στὸ αὐτὶ καὶ μὲ μάτι ποὺ γυαλίζει ἀπὸ τὸ μίσος γιὰ τὴν Ἐκκλησία, εἰρωνευόταν, ὁ ἀνεμιαίας συμπεριφορᾶς πολιτικάντης, τὶς χιλιάδες Ἑλλήνων, ποὺ ἔσπευσαν πρὸς προσκύνησιν τῶν ἱερῶν λειψάνων τῆς Ἁγίας Βαρβάρας. (Κρύβουν κάτι τέτοιοι, κάτω ἀπὸ τὸ κέλυφος τοῦ δῆθεν ἀριστεροῦ, τὴν φασιστική τους νοοτροπία. Ἐνῶ ὅλη τους ἡ βιοτή, βρομάει ἀπὸ πάνω μέχρι κάτω, ὅτι εἶναι τυχοδιῶκτες καὶ τίποτε ἄλλο. Ἡ ἴδια θλιβερὴ ἱστορία κάποιων, ποὺ τὰ νιάτα τους, τὰ μοναδικὰ καὶ ἀνεπανάληπτα, τὰ ἀφιέρωσαν στὴν ἐνσάρκωση τῆς μαρξιστικῆς ἰδέας, ἡ ὁποία ἀποδείχθηκε ὄχι ἁπλῶς ἕνα πελώριο φιάσκο, ἀλλὰ τερατογονία. Ὅμως φο «ντεξαν στ βασανιστήρια, λύγισαν στς προσφορές».
.           Μόλις ἀναρριχήθηκαν, ἐγκαταλείποντας τὸ «ἀδειανὸ πουκάμισο» τῆς ἰδέας, καὶ γεύτηκαν τὰ καλούδια τῆς «μπουρζουαζίας», ρίχτηκαν μὲ μανία στὴν ἀπόλαυσή τους. Ὅπως ἔλεγε καὶ ἕνας ἥρωας τοῦ Κούντερα, «ἡ πιὸ θλιβερὴ ἀνακάλυψη τῆς ζωῆς μου ὑπῆρξε ὅτι οἱ διωκόμενοι δὲν εἶναι καλύτεροι ἀπὸ τοὺς διῶκτες». Τὸ μόνο ποὺ διατηροῦν, ὡς ἀναλαμπὴ ἀπὸ τὰ ἀνεόρταστα νιάτα τους, εἶναι ἡ ἐκκλησιομαχία. Μπαζώνουν τὴν συνείδησή τους, ἀποφεύγοντας ἔτσι καὶ τὸν ἐσωτερικὸ ἔλεγχο γιὰ τὶς ἀσωτεῖες.
.           Κατὰ πόδας καὶ ὁ ἀρχηγός του, ὁ νεοφανὴς τιποτολόγος τῆς πολιτικῆς Σ. Θεοδωράκης, τὸν ὁποῖο, ὅταν τὸν βλέπουμε νὰ κόπτεται δῆθεν γιὰ τὴν πορεία τῆς χώρας, μᾶς ἔρχεται στὸ νοῦ τὸ γνωστὸ ἀνέκδοτο μὲ τὸ σαλιγκάρι.
.           Βρέθηκε στὴ σκεπὴ τοῦ ὑψηλότερου μεγάρου τῆς πρωτεύουσας. Πῶς βρέθηκες ἐσὺ ἐδῶ πάνω, τὸ ρωτοῦν. Καὶ ἐκεῖνο ἐξομολογεῖται: Ἕρποντας, γλείφοντας καὶ μὲ τὰ κέρατά μου!
.           Κάποιοι θὰ ἀντιτείνουν ὅτι τοὺς ψήφισε ὁ λαός. Τοὺς προτείνω νὰ διαβάσουν τὴν ἀειθαλῆ μελέτη τοῦ Εὐάγγελου Λεμπέση μὲ τίτλο «περὶ τῆς τεράστιας σημασίας τῶν βλακῶν ἐν τῷ συγχρόνῳ βίῳ». (βλ. σχετ.: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://ellinonfos.gr/wp-content/uploads/2015/05/lempesis-idiots.pdf&hl=en)
.           Ἐπιθυμεῖ, καταπῶς λέει, καὶ τὸν χωρισμὸ Ἐκκλησίας καὶ κράτους, χωρὶς νὰ πολυκαταλαβαίνει, ὅπως ὑποψιαζόμαστε, τί ἐννοεῖ. Τοῦ ἁπαντᾶ ὁ σπουδαῖος Γ. Θεοτοκᾶς:
.           «Ἡ Ὀρθοδοξία, ὅπως παρουσιάζεται στὰ μάτια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, εἶναι θρησκεία ἐθνική, συνυφασμένη ἀξεδιάλυτα μὲ τὰ ἤθη του καὶ τὸν ὁμαδικό του χαρακτήρα, μὲ τὸ κλίμα καὶ μὲ τὸ ἄρωμα τοῦ τόπου, μὲ τὰ τοπία του, μὲ τὴν οἰκογενειακή του ζωὴ καὶ μὲ τὰ γυρίσματα τῶν ἐποχῶν τῆς χρονιᾶς. Ἡ ὀργάνωσή της εἶναι δημοκρατική, ἡ γλώσσα της θερμή, ἡ ἠθική της ἀνθρώπινη, ταιριαγμένη μὲ τὴν ἑλληνικὴ νοοτροπία, τὰ σύμβολά της οἰκεῖα καὶ ἀναντικατάστατα στὴ λαϊκὴ συνείδηση. Οἱ μεγάλες ἑορτές της, ὁ Εὐαγγελισμός, τὸ Πάσχα, ὁ Δεκαπενταύγουστος, τὰ Χριστούγεννα καὶ τὰ Δωδεκάμερα καὶ ἄλλες, εἶναι κάθε χρόνο οἱ μεγάλες μέρες τῆς Ἑλλάδας, οἱ μέρες ὅπου τὸ ἐθνικὸ σύνολο αἰσθάνεται περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη ὥρα τὴν ἑνότητά του, τὴν ἀλληλεγγύη του, τὴν ἀμοιβαία ἀγάπη τῶν μελῶν του.
.           Αὐτὴ ἡ θαλπωρή, αὐτὰ τὰ ζεστὰ χέσεπνευματικὰ κύματα ποὺ μεταδίδονται ἀκατάπαυστα, σ’ ὅλην τὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ τοὺς ὀρθόδοξους ναοὺς κι ἀπὸ τὶς βυζαντινές τους ἀκολουθίες, ἀποτελοῦν στοιχεῖο συστατικό, ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ, τῆς ἑλληνικῆς ζωῆς. Γιὰ τοῦτο καὶ δὲν μπορεῖ νὰ νοηθεῖ στὴν Ἑλλάδα χωρισμὸς Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας οὔτε καὶ ὑπῆρξε ἐδῶ ποτὲ ἀντικληρικὸ πολιτικὸ κίνημα, ὅπως συνέβη ἀλλοῦ. Ἐπικρίνουμε συχνὰ τὴν Ἐκκλησία -κάποτε μάλιστα μὲ μεγάλη δριμύτητα- ἀλλὰ τὴν ἐπικρίνουμε ἀπὸ μέσα, σὰν μέλη της ποὺ ἀπαιτοῦμε ἀπ’ αὐτὴν νὰ γίνει καλύτερη. Δὲν τὴν πολεμοῦμε σὰν νὰ εἶναι ἕνα ξένο σῶμα, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ζητοῦμε νὰ χωριστοῦμε». («Πνευματικὴ Πορεία», ἔκδ. «ΕΣΤΙΑ», σελ. 134).

.           Ἐρχόμαστε τώρα σὲ κάτι ἀμαθέστατα, ἀνάγωγα καὶ ἐξαχρειωμένα ἄτομα ποὺ τάχα διασκεδάζουν μὲ τὶς ἀνοησίες τους τὸ φιλοθεάμον κοινό: Τοὺς συντελεστὲς καὶ παρουσιαστὲς τῆς ἐκπομπῆς «Ράδιο Ἀρβύλα» (ἢ «Ράδιο Ξεφτίλα»).
.             «Ἄνθρωποι παντὸς ἐστερημένοι διανοητικοῦ προτερήματος παρακάθηνται ἐκεῖ, ἔχοντες ἀνήκουστον θράσος ἀμαθείας… ἐξευτελίζουσι δὲ καὶ καταρυπαίνουσι τὸ (τηλεοπτικὸν) βῆμα, φλυαροῦντες ἄνευ αἰσχύνης ὅ,τι καὶ ἂν τοῖς κατεβῆ εἰς τὴν μεστὴν μωρίας κεφαλήν των», ὅπως ἔγραφε ἐφημερίδα τοῦ 19ου αἰ. γιὰ τοὺς τότε βουλευτές.
.             Ροκανίδια τοῦ ψευτοπροοδευτισμοῦ καὶ αὐτοί, παρουσίασαν ὀρθόδοξη εἰκόνα τῆς ἁγίας Βαρβάρας νὰ διαλέγεται, μέσῳ «τρύκ», μαζί τους καὶ νὰ κατακεραυνώνει τοὺς «ἀφελεῖς καὶ θεομπαῖχτες» ποὺ συμμετέχουν σὲ τέτοια πράγματα. Δν εναι πρώτη φορ πο ξερνον δηλητήρια κατ τς Ἐκκλησίας κα ξέρουμε π πο παίρνουν γραμμ κα πληρώνονται ατ τ ποκείμενα. Ἡ Νέα Ἐποχὴ τὰ προσέχει τὰ τσιράκια της, ἀλλὰ φταῖνε καὶ οἱ ἀνυποψίαστοι ἢ οἱ ὀλιγοφρενοι ποὺ τοὺς παρακολουθοῦν. Τὸ ἐρώτημα ἰσχύει καὶ γι’ αὐτὰ τὰ μειρακιώδη γραΐδια: Γιατί δν τολμον ν στηλιτεύσουν τν λιθοβολισμ μιᾶς γυναίκας μουσουλμάνας, γι παράδειγμα, π μαινόμενο χλο; Ξέρουμε τί θέλουν κάτι τέτοιοι, μᾶς τὸ διδάσκει ὁ… Μακρυγιάννης.
.             «-Ἦταν ἕνας μπαρμπέρης φίλος τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τοῦ Πρωτοσύγκελου κι ἀλλουνῶν. Ἐγώ ᾽λεγα νὰ πάγω νὰ σκοτωθῶ μὲ τοὺς ὀχτρούς, αὐτὸς γύρευε νὰ μοῦ γκρεμίσει τὸν βαθμό μου. Τοῦ μίλησα δι’ αὐτό, τοῦ κακοφάνη. Εἶπε ἐνοῦ ἀνηψιοῦ του, πού ᾽χε εἰς τὸ ψωμὶ καὶ γεμεκλίκια καὶ μᾶς τά ᾽κοψε. Πῆγα καὶ τὸν ἔπιασα καὶ τό ᾽δωσα ἕνα ξύλο διὰ πεθαμόν, κι ἂν δὲν πήδαγε ἀπὸ τὸ παλεθύρι κάτου ὁ διοικητής, δὲν ξέρω ἂν ἔμενε ζωντανός».

.           Ὑπάρχει καὶ ὁ κυρ-Φίλης, ποὺ ἀναρωτήθηκε «τί δουλειὰ ἔχουν τὰ λείψανα νὰ τριγυρνᾶνε ἀπὸ δῶ κι ἀπὸ κεῖ». Στὴν περίπτωσή του ἰσχύει τὸ ὑπὸ τοῦ Μ. Βασιλείου ρηθὲν «παχεία γαστὴρ οὐ λεπτὸν τίκτει νοῦν». (Ἐκτρέπομαι σὲ βαρεῖς χαρακτηρισμούς, ἀλλὰ ὅταν «πειράζουν πίστη καὶ πατρίδα μου» καπνίζουν τὰ μάτια μου ἀπὸ ὀργή).
.             Νὰ κλείσω παραπέμποντας στὸν Κολοκοτρώνη. «Λίγο πρὶν τὸν πιάσουν οἱ Βαυαροὶ ὁ Ἄρμανσμπεργκ, θέλοντας νὰ τὸν δοκιμάσει, τοῦ εἶπε:
-Ἔχει πολλοὺς ἐχθρούς, στρατηγέ;
-Ἔχω, παραδέχτηκε ὁ Κολοκοτρώνης, μὰ δύο ἀπ’ αὐτοὺς στέκονται οἱ χειρότεροι ἀπ’ ὅλους.
-Καὶ ποιοί εἶναι αὐτοὶ οἱ δύο ἐχθροί σου, ρώτησε περίεργα ὁ προϊστάμενος τῶν ἀντιβασιλιάδων.
Ὁ Γέρος τοῦ ἀποκρίθηκε:
-Ὁ ἕνας τ’ ὄνομά μου κι ὁ ἄλλος οἱ δούλεψές μου στὸ Γένος». (Κ. Φωτιάδης, «Κολοκοτρώνης», σελ. 13)
.         Ἄς μοῦ συγχωρεθεῖ ἡ σύγκριση, ἀλλὰ τὴν ἴδια ἀπάντηση δίνει καὶ ἡ Ἐκκλησία μας στοὺς τωρινοὺς διῶκτες της. «Ἀπ’ τὰ κόκαλα βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά», τραγουδᾶ ὁ Σολωμός. Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἥρωες, ὁ ποιητὴς ὑπονοεῖ καὶ «ψάλλει» καὶ γιὰ τὰ κόκαλα, τῶν ἁγίων τῶν Ἑλλήνων, τὰ ἱερά. Κι ἀπὸ ἱερὰ λείψανα βγῆκε ἡ ἐλευθερία μας, γι’ αὐτὸ καὶ ὁ λαὸς τὰ προσκυνᾶ.

, , , , ,

Σχολιάστε

ΤΙ ΛΑΤΡΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕ; «Προβάλλεται ἕνας μαγικός τρόπος εὐλαβείας καί σωτηρίας».

Τί λατρεύουμε καί τί προσκυνοῦμε;

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιὴλ Ἀεράκη

Περιοδ. «ΙΩΑΝΝΗΣ ὁ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ»

.           Στήν Ἐκκλησία πηγαίνουμε γιά νά λατρεύσουμε τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Τό ὄνομα τοῦ Κυρίου μας εἶναι μεγάλο καί εἶναι ἀπαραίτητο νά Τόν ἔχουμε στό νοῦ μας καί νά Τόν προσκυνοῦμε.
.         Τιμᾶμε ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι καί τούς ἁγίους, πού ὅλοι ὑπῆρξαν Χριστοδείκτες. Τούς τιμᾶμε καί γιά νά τούς μιμηθοῦμε. Καί τά λείψανά τους τιμᾶμε πρεπόντως, ὄχι φυσικά πρωτίστως. Πρῶτο εἶναι τό Εὐαγγέλιο καί ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί ἀκολούθως ἄλλα εὐλαβῆ ἐνθυμήματα. Λέει ὁ ἱερός Χρυσόστομος γιά τήν τιμή τῶν λειψάνων:
.           «Μετά την διά τοῦ λόγου δύναμιν, δευτέραν ἔχουσι τάξιν οἱ τῶν ἁγίων τάφοι, πρός τό διεγείρειν εἰς τόν ἴσον ζήλον τάς τῶν θεωμένων αὐτούς ψυχάς καί εἴπου τις ἐπιστῇ θήκῃ τοιαύτῃ καί τῆς ἐνεργείας εὐθέως ταύτης σαφῆ λαμβάνει τήν αἴσθησιν» (Ε.Π.Ε. 34,474). Μετάφρασις: Πρώτη εἶναι ἡ δύναμις τοῦ κηρύγματος. Δεύτερη θέσι ἔχουν οἱ τάφοι τῶν ἁγίων, στό νά διεγείρουν σέ ἴσο ζῆλο πρός τή ζωή τῶν ἁγίων. Νά διεγείρουν τίς ψυχές ἐκείνων, πού πηγαίνουν καί βλέπουν τούς τάφους. Ὅπου δέ ὑπάρχει κάποια λειψανοθήκη, ἀμέσως οἱ ψυχές αἰσθάνονται ὁλοφάνερα τίς θαυμαστές ἐνέργειές της.

 • Κάποτε ὑπῆρχαν σέ ἱερούς τόπους, ναούς ἤ μοναστήρια, λείψανα. Ἀλλ’ οὕτε τά ἐκμεταλλεύονταν, οὕτε εὐκαίρως ἀκαίρως τά ἔβγαζαν στούς δρόμους. Τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου, πού βρισκόταν λείψανο, τό ἔβγαζε ὁ λειτουργός ἀπό τό ἱερό βῆμα, στούς αἴνους, τό ἀσπάζονταν μέ εὐλάβεια οἱ ἐκκλησιαζόμενοι (μοναχοί καί λαϊκοί) καί ἀμέσως τό ἀπέσυραν στή θέσι του.

 • Τώρα παρατηρεῖται κατάχρησις τῆς τιμῆς τῶν λειψάνων. Γίνονται πομπώδεις μεταφορές. Ἐκτίθενται λείψανα στό κέντρο τοῦ ναοῦ γιά πολλές ἡμέρες (σάν νά τιμῶν­ται περισσότερο καί ἀπό τό… Ἅγιο Ποτήριο!). Ἀποπροσανατολίζεται ὁ χριστιανός ἀπό τό πρωταρχικό του ἔργο στό ναό, πού εἶναι ἡ προσευχή, ἡ καινή διδαχή καί ἡ θεία Κοινωνία.

 • Ἕνας ἀθέμιτος ἀνταγωνισμός παρατηρεῖται: Ποιός μητροπολίτης ἤ ποιός προϊστάμενος ναοῦ θά συμφωνήση μέ μοναστήρια ἤ ἄλλα προσκυνήματα, νά φέρη στήν περιφέρειά του περισσότερα λείψανα, ὀνομαστές εἰκόνες τῆς Παναγίας (ἀντίγραφα ὡς ἐπί τό πλεῖστον…) καί νά διαφημίση τόν ἐρχομό τους καί τό ὀργανωτικό πρόγραμμα!!!

.            Τό θέμα δέν εἶναι μόνο τό οἰκονομικό, πού πολλές φορές συνάγονται οὐκ ὀλίγα χρήματα. Τό θέμα κυρίως εἶναι πνευματικό καί θεολογικό. Δημιουργεῖται ἡ ψευδαί­σθησις στό λαό, ὅτι τακτοποιήθηκε μέ τόν Θεό καί τή συνείδησί του, προσκυνώντας κάποιο λείψανο, ἀμφιβόλου κάποτε γνησιότητας. Καί προβάλλεται ἕνας μαγικός τρόπος εὐλαβείας καί σωτηρίας.

 • Τώρα τελευταῖα δέν ἔχουμε μόνο ἀθρόες ὑποδοχές λειψάνων καί εἰκόνων, ἀλλ’ ἔχουμε καί ὑποδοχές καί προσκυνήματα ἀντικειμένων ἤ ἐνδυμάτων ἁγίων, κυρίως νεο­φανῶν.

Στήν ἕδρα νησιώτικης Μητροπόλεως ἔτρεξαν πολλοί νά προσκυνήσουν τήν «παντόφλα» (ἐμβάδα) τοῦ ἁγίου (τάδε)! Σέ μεγάλη πόλι τῆς Βορείου Ἑλλάδος ἔτρεξαν χιλιάδες νά προσκυνήσουν τό «ρασάκι» τοῦ τάδε νεοφανοῦς ἁγίου! Ἀλλοῦ ἔτρεξαν νά προσκυνήσουν τό σκουφάκι του, ἄλλου τή φανέλλα του καί ἀλλοῦ τόν τόπο, ὅπου ὁ ἅγιος ὑπηρέτησε… στρατιώτης!!!

 • Τελικά θά μεταβάλουμε τήν Ἐκκλησία τού Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως σέ θρησκεία τῆς… παντόφλας, τοῦ σκούφου, τοῦ ράσου, τῆς φανέλλας!

Εὐλαβῶς παρακαλοῦμε τήν Ἱ. Σύνοδο νά παρέμβη. Διότι πίσω ἀπό ὅλα αὐτά δέν κρύβεται τυπολατρεία μόνον, ἀλλά κάποτε καί «εὐσεβής» ἀπάτη καί ἀγυρτεία.

,

Σχολιάστε

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ἡ Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων
καὶ ἡ ἔννοια τῆς ἁγιότητας στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία

 Ἡ διαφορὰ ἁγίου καὶ καλοῦ ἀνθρώπου

τοῦ Μιχαήλ Γ. Χούλη

.         Ἡ Ἐκκλησία δὲν ὀνομάζει ἁγίους τοὺς καλοὺς ἀνθρώπους ποὺ βοηθᾶνε τοὺς συνανθρώπους τους καὶ συμμετέχουν στὴν θεραπεία τοῦ πανανθρώπινου πόνου. Μία τέτοια ζωὴ προσφορᾶς δὲν εἶναι χριστιανικὸ μόνο προνόμιο. Γιὰ τὴν Ἐκκλησία ἅγιος εἶναι ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἐπειδὴ ἔζησε μὲ σοβαρότητα τὴν πίστη του στὸν Χριστὸ ὡς Θεό, ὄχι μόνο μετανοοῦσε, ἐξομολογεῖτο, κοινωνοῦσε συχνὰ καὶ συμμετεῖχε στὴ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ ὑπέστη βαθμηδὸν μία ὀντολογικὴ ἀλλοίωση ἀπὸ τὴν ἄκτιστο χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ δὲν παρέμεινε στὸ στάδιο τῆς ἠθικῆς ζωῆς, ἀλλὰ ὁδηγήθηκε στὴ μέθεξη τοῦ Θεοῦ καὶ στὴ θέωση. Ἀπὸ τὸ ξεχείλισμα τῆς ἀγάπης του γιὰ τὸν Χριστὸ βέβαια προσέφερε καὶ στοὺς ἀδελφούς του, ποὺ ἀγαποῦσε ὡς ἑαυτόν. Ἑπομένως τοὺς ἁγίους ξεχωρίζει ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ ἡ συνεχὴς ἐσωτερικὴ προσευχὴ πρὸς τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ ὄχι μόνο οἱ ἠθικὲς καὶ καλὲς σχέσεις πρὸς τοὺς ἄλλους, ποὺ δὲν προέρχονται πάντα, καὶ σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις, ἀπὸ ἀγαθὴ συνείδηση.
.         Κανεὶς δὲν γίνεται ἅγιος ἀπὸ μόνος του, παρὰ μόνο συμμετέχοντας στὴν ἁγιότητα τοῦ Χριστοῦ. Οὐσιαστικὰ ἅγιος εἶναι μόνο ὁ Θεός. «Εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός», ψάλλουμε σὲ κάθε Κυριακάτικη λειτουργία. Οἱ πιστοὶ ἁγιάζουν, ὅταν ἑνώνονται μὲ τὴν χάρη τοῦ Χριστοῦ καὶ λάμπουν ὡς εἰκόνες Του. Μὴν ξεχνᾶμε τί παραγγέλνει ὁ Θεὸς ἤδη ἀπὸ τὴν Π.Δ.: «Νὰ γίνεσθε ἅγιοι, διότι ἐγὼ εἶμαι ἅγιος». Ὁ Χριστὸς δηλώνει καθαρὰ ὅτι εἶναι τὸ φῶς τοῦ κόσμου καὶ μετέχοντας στὸ ἄκτιστο αὐτὸ φῶς Του ἁγιαζόμαστε καὶ ἐμεῖς κατὰ χάρη, ὅπως λέμε, καὶ ὄχι κατ’ οὐσίαν. Δὲν μετέχουμε τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ, καὶ ξεκινώντας ἀπὸ τὴν παροῦσα ζωὴ συνεχῶς θὰ ἁγιαζόμαστε μεταβαίνοντες ἀπὸ δόξα σὲ δόξα.
.         Αὐτὸ ζητάει ὁ Θεὸς ἀπὸ μᾶς, νὰ γίνουμε δηλαδὴ κατοικητήριο τῆς Θεότητας, διὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου, ποὺ κατοικεῖ μέσα μας, καὶ διὰ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος. Ὁ σκοπὸς τῆς ζωῆς μας εἶναι νὰ αὐξηθοῦμε «εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ» (Ἐφεσ. δ´13). Ὅσοι λοιπὸν μιμήθηκαν τὴν ζωὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅσοι τηροῦν τὶς ἐντολές του, ἐκεῖνοι λαμβάνουν τὴν κλήση καὶ τὴν πολλαπλασιάζουν σὰν τὰ τάλαντα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἔτσι οἱ ἅγιοι ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι ὄχι οἱ κλητοὶ μόνο, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐκλεκτοί. Διότι πολλοὶ εἶναι ὅσοι ἐκλήθησαν, ἀλλὰ λίγοι ἀνταποκρίνονται σ’ αὐτὸ τὸ κάλεσμα, ποιοῦντες ἔργα ἄξια μετανοίας.
.         Μέσῳ λοιπὸν τῶν ἁγίων βλέπουμε τί θέλει ὁ Θεὸς ἀπὸ ἐμᾶς, ἀφοῦ ἁγίασαν γιατί ἀκριβῶς τήρησαν τὸ θέλημά Του. Ἀνάλογα βέβαια μὲ τὴ δύναμη καὶ τὴν ἐνίσχυση τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ στὸν καθένα, διότι ὅλοι δὲν ἔχουν τὴν δύναμη ἐκ Θεοῦ νὰ τρῶνε π.χ. ἐλάχιστα ὅπως οἱ ἀσκητὲς ἢ νὰ μὴν βγαίνουν ποτὲ ἔξω ἀπὸ τὸ κελί τους, ὅπως βλέπαμε σὲ παλιοὺς ἀσκητές. Ὅλοι ὅμως οἱ πιστοὶ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ προσεύχονται καὶ νὰ ταπεινώνονται καὶ αὐτὸ εἶναι βασικὸ ὡς ἀρχὴ τῆς ἁγιότητας. Οἱ ἅγιοι λοιπὸν δὲν ἔχουν δική τους ἁγιότητα, ἀλλὰ συμμετέχουν στὴν ἁγιότητα τοῦ Χριστοῦ καὶ πρὸς τὸν Χριστὸ συνεχῶς προσανατολίζουν, ἀφοῦ ὁ Παράκλητος ἐνοικεῖ στὴν ψυχοσωματική τους ὑπόσταση. Εἶναι ζωντανὲς καὶ ἔμψυχες πινακίδες προσανατολισμοῦ πρὸς τὴν πηγὴ τῆς ζωῆς, τὸν Τριαδικὸ Θεό. Αὐτὸ ἀναφέρεται καὶ στὸν εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη, διότι λέγει ὅτι «ὅσοι ἔλαβον αὐτὸν ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι» (α´12), ποὺ σημαίνει ὅτι ἅγιος εἶναι κανεὶς ὡς υἱοθετημένος υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι ἀπὸ κάποια ὑποτιθέμενη παραψυχολογικὴ δύναμη δική του.
.         Οἱ χριστιανοί, ἀκόμη, ἁγιάζουν καὶ καθίστανται δοχεῖα τῆς θείας χάριτος, ἀνάλογα μὲ τὴν κατὰ δύναμη ἄξια προσέλευσή τους στὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν συμμετοχή τους στοὺς ἑορταστικοὺς ἐκκλησιαστικοὺς κύκλους, ποὺ εἶναι κυρίως δεσποτικοὶ [γιὰ τὸν Χριστὸ] καὶ θεομητορικοὶ [γιὰ τὴν Παναγία]. Ἡ πνευματικότητά μας εἶναι καὶ παραμένει λειτουργικὴ καὶ Χριστοκεντρική. Καὶ κορυφαία θέση στὴν ὀρθόδοξη πνευματικότητα καὶ ζωή, τὴ δεύτερη ἀμέσως μετὰ τὴν Ἁγία Τριάδα, ἔχει φυσικὰ ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ μητέρα τῆς Ζωῆς, ποὺ εἶναι ὁ Χριστός. Ἡ Παναγία καὶ οἱ ἅγιοι εἶναι μέρος τῆς ἀνθρωπότητας. Τοὺς αἰσθανόμαστε καὶ προσευχόμαστε σ’ αὐτοὺς ὡς φίλους καὶ συνοδοιπόρους πρὸς τὸ ποθητὸ Τέρμα τοῦ παραδείσου. Καὶ ἡ Ἐκκλησία προβάλλει τὴν ζωή τους, τὴν διδασκαλία τους, τὰ μαρτύριά τους ὡς κάλεσμα μιμήσεως τῆς θεάρεστης ζωῆς τους, μέσα ἀπὸ τὶς καθημερινὲς λαϊκὲς ἑορταστικὲς συνάξεις, τὰ πανηγύρια, τὶς Κυριακάτικες λειτουργίες, τὶς προσευχὲς καὶ τὰ συναξάρια τῶν ἁγίων.
.         Οἱ ἅγιοι ὁδηγοῦν μὲ τὸ παράδειγμά τους καὶ ἄλλους ἀνθρώπους στὴν σωτηρία. Αὐτὴ εἶναι ἡ δουλειὰ τῶν ἁγίων, θὰ λέγαμε. Πρῶτα-πρῶτα ὁ Θεὸς λέει γι’ αὐτοὺς ὅτι «τοὺς δοξάζοντάς με δοξάσω» (Α´Βασιλ. Β´ 30). Δηλαδὴ αὐτοὺς ποὺ μὲ δόξασαν στὴν γῆ, θὰ τοὺς δοξάσω ὄχι μόνο στὴν γῆ, ἀλλὰ καὶ στὸν παράδεισο. Πῶς δοξάζουμε τὸν Θεό; Μὲ τὴν πίστη μας, τὴν ἐλπίδα μας, τὴν ὑπακοή μας στὶς ἐντολές του, τηρώντας τὸν Δεκάλογο ἐσωτερικὰ καὶ ὄχι βαρυγκωμώντας, δείχνοντας ἔμπρακτη ἀγάπη πρὸς τοὺς ἄλλους, θυσιάζοντας πολλὲς ἀνέσεις μας χάριν τῶν ἀναγκεμένων καὶ προσπαθώντας νὰ μὴν ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ τὸ θέλημά Του. Αὐτὰ θέλει ὁ Θεὸς ἀπὸ ἐμᾶς καὶ μᾶς τὰ δείχνει ἡ ζωὴ τῶν ἁγίων. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἁγίους μάλιστα βασανίστηκαν καὶ σφαγιάστηκαν, γιὰ νὰ μὴν ἀρνηθοῦν τὸν Χριστὸ καὶ μᾶς προτρέπουν, ἂν χρειαστεῖ, νὰ προτιμήσουμε τὸ μαρτύριο παρὰ νὰ ἀρνηθοῦμε τὸ ὄνομά Του.
.         Οἱ φίλοι τοῦ Χριστοῦ ὁμολογοῦσαν συνεχῶς ὅτι ἤσαν καὶ εἶναι χριστιανοὶ –ἀφοῦ καὶ σήμερα ὑπάρχουν ἅγιοι- καὶ αὐτὸ καλούμαστε νὰ κάνουμε καὶ ἐμεῖς χωρὶς νὰ ντρεπόμαστε, σὲ μία κοινωνία ποὺ ὑποχωρεῖ στὰ τῆς πίστεως. Ἂν λοιπὸν ζήσουμε ἔτσι, ὅπως ἐκεῖνοι, «ὁ μισθός μας θὰ εἶναι πολὺς στὸν οὐρανό», ἐπισημαίνει ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος μὲ τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Χριστοῦ (ε´12). Μάλιστα ὅσοι ἀφήσουν ὅλα τὰ ἐγκόσμια καὶ ἀφιερωθοῦν στὸν Χριστό, ὅπως οἱ ἀσκητές, οἱ ἱεραπόστολοι, οἱ μοναχοὶ κ.λπ., ἀπὸ ἔρωτα πρὸς τὸν Θεὸ καὶ ὄχι φυσικὰ γιὰ λόγους δόξας, συμφέροντος, χρημάτων κ.λπ., αὐτοὶ θὰ ἔχουν ἑκατονταπλάσιο μισθὸ καὶ δόξα στοὺς Οὐρανοὺς σὲ σχέση μὲ μᾶς τοὺς ὑπόλοιπους, ποὺ ζοῦμε «ἡσύχιον βίον» καὶ πολὺ πιὸ εὔκολο (Ματθ. ιθ´ 27 κ.ε.). Αὐτοὶ εἶναι οἱ «εὐνουχίζοντες (πνευματικὰ) ἑαυτοὺς» χάριν τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἐξηγεῖ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος.

 Οἱ ἅγιοι ὄχι μόνο ὁδηγοῦν πρὸς τὸν Χριστό, ἀλλὰ πρεσβεύουν καὶ μεσιτεύουν γιὰ μᾶς στὸν Χριστό.

 .       Κάποιοι ἑτερόδοξοι ἀρνοῦνται βέβαια τὴν μεσιτεία τῶν ἁγίων, ἀλλὰ ἔχουν παρερμηνεύσει τὶς Γραφές. Εἶναι δυνατὸν νὰ παρακαλοῦσαν τὸν Θεὸ οἱ ἅγιοι, ὅσο ζοῦσαν στὴν γῆ, ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τῶν συνανθρώπων τους, καὶ ὅταν ἡ ψυχή τους, μετὰ τὸν θάνατό τους, βρέθηκε καὶ βρίσκεται κοντὰ στὸν Θεό, νὰ μὴ ἐνδιαφέρονται καὶ νὰ μὴν παρακαλᾶνε γιὰ μᾶς; Αὐτὸ δὲν εἶναι φυσικὰ λογικό. Ἔπειτα, μεσίτες, ὅταν λέμε, ἐννοοῦμε ὅτι συμμετέχουν στὴν μεσιτεία τοῦ μόνου μεσίτου, ποὺ εἶναι φυσικὰ ὁ Χριστός. Ὅτι δὲν εἶναι αὐτόνομα καὶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ Ἐκεῖνον μεσίτες. Διότι πόλεις σώζονται μέσῳ δεήσεων τῶν ἁγίων (Ἱερ. Ε´1 Ἰεζ. ΚΒ´ 30) -ὅπως ἔπραξε καὶ ὁ Ἀβραὰμ γιὰ τὴν σωτηρία τῶν Σοδόμων καὶ Γομόρρων (Γέν. ΙΗ´ 23-33) καὶ ὁ Μωϋσῆς γιὰ τὸν ἰσραηλιτικὸ λαὸ (Ἔξοδ. ΛΒ´ 9-14)- οἱ προσευχὲς τοὺς ἀνεβαίνουν ὡς θυμίαμα στὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ (Ἀποκ. ε´ 8/ϛ´ 9-11) καὶ χαίρονται γιὰ κάθε ἐπιστροφὴ πλανεμένου προβάτου (Λουκ. ε´7-10). Ὁ προφήτης Ἠλίας, ἂν καὶ βρισκόταν στὸν οὐρανό, ἀπάντησε θὰ λέγαμε στὴν αἴτηση τοῦ μαθητῆ του, Ἐλισαίου, καὶ διὰ τοῦ Θεοῦ ἀνοίχθηκαν στὰ δύο τὰ νερὰ τοῦ Ἰορδάνη (Δ´ Βασιλ. Β´14). Ὁ ἴδιος προφήτης προσευχήθηκε στὸν Θεὸ καὶ δὲν ἔβρεξε γιὰ τρία χρόνια καὶ πάλι προσευχήθηκε καὶ ἔπεσε ἡ βροχὴ καὶ ἡ γῆ ξαναβλάστησε (Ἰακ. ε´ 17-18). Ἀλλὰ καὶ ὁ ἀρχιερέας Ὀνίας καὶ ὁ Ἱερεμίας, ὅπως διασώζει τὸ ὅραμα τοῦ Ἰούδα τοῦ Μακκαβαίου, ἂν καὶ κοιμηθέντες ἐν Κυρίῳ, προσευχόντουσαν γιὰ ὅλους τοὺς Ἰουδαίους καὶ γιὰ τὴν ἁγία πόλη Ἱερουσαλὴμ (Β´ Μακκ. ιε´ 12-14). Ἄλλωστε «ἡ παράκληση τοῦ δικαίου ἔχει μεγάλη δύναμη καὶ ἀποτελεσματικότητα» (Ἰακ. ε´16). Καὶ οἱ ἅγιοι θεωροῦνται οἱ καλύτεροι φίλοι μας στὸν οὐρανό, ὅπως ἀκριβῶς ἦσαν καὶ στὴ γῆ. Καὶ μὲ αὐτὴν τὴν ἔννοια ὀνομάζονται πρεσβευτὲς καὶ μεσίτες. Διότι εἰσακούουν τὶς προσευχές μας καὶ εὔχονται γιὰ μᾶς καὶ παρακαλοῦν νὰ ἐκδηλώσει τὸ ἔλεός Του ὁ Θεὸς στὸν κόσμο του, ἀφοῦ μετὰ τὴν ἐκδημία τους ἄλλωστε ἀπὸ τὴν ἐδῶ ζωὴ βρίσκονται σὲ καλύτερη θέση καὶ ἔχουν πληρέστερη παρουσία καὶ παρρησία κοντὰ στὸν Χριστό.

Βλέπουμε σὲ εἰκόνες ἁγίων κάποιο φωτοστέφανο νὰ περικυκλώνει τὴν κεφαλή τους. Τί συμβολίζει αὐτὸ τὸ φῶς τῶν ἁγίων;

 .         Οἱ ἅγιοι ὅπως εἴπαμε ἀπολαμβάνουν τὴν δόξα καὶ τὸ φῶς τοῦ Θεοῦ. Τὸ φῶς αὐτὸ εἶναι ἄκτιστο, δὲν εἶναι ἐκ τοῦ κόσμου αὐτοῦ, εἶναι ἀδημιούργητο καὶ αἰώνιο, ὅπως καὶ ὁ Θεός. Οἱ ἅγιοι λοιπόν, ὡς συμμετέχοντες στὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, εἶναι κατὰ διαστήματα λουσμένοι μὲ τὸ ἄκτιστο αὐτὸ φῶς, ποὺ εἶναι ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι ἡ οὐσία Του, ἂν καὶ προέρχεται ἀπὸ τὴν οὐσία Του καὶ αὐτὴν ἐνεργοειδῶς φανερώνει. Τὴν δόξα αὐτὴ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ συμβολίζει καὶ ὁ φωτοστέφανος τῶν ἁγίων στὶς εἰκονικὲς ἀναπαραστάσεις τους. Τὴν δόξα αὐτὴ ἀποκαλύπτει ὁ προφήτης Δανιὴλ νὰ διοχετεύεται ἀπὸ τὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ (Ζ´ 9), τὸ φῶς αὐτὸ βλέπουμε νὰ περιβάλλει τὸν Μωϋσῆ στὴν φλεγόμενη καὶ μὴ καιόμενη βάτο (Ἔξοδ. Γ´ 2), ἀλλὰ καὶ νὰ καταυγάζει τὸ πρόσωπό του κατεβαίνοντας ἀπὸ τὸ ὅρος Σινὰ (Ἔξοδ. 34, 29-30). Μέσω τοῦ ἰδίου αὐτοῦ φωτὸς ὁ προφήτης Ἠλίας ἀνυψώνεται στὸν οὐρανὸ διὰ πυρίνων ἀλόγων (Σοφ. Σειρὰχ ΜΗ´ 9), ἀλλὰ καὶ τὴν οὐράνια αὐτὴ δόξα Τοῦ ἀφήνει ὁ Χριστὸς νὰ φανεῖ στοὺς μαθητὲς Τοῦ κατὰ τὴν Μεταμόρφωσή Του (Λουκ. θ´ 29/ Ματθ. ιζ´ 2), γιὰ νὰ γνωρίσουν ὅλοι ὅτι σταυρώθηκε στὴ συνέχεια, ἂν καὶ παντοδύναμος Θεός, ἐπειδὴ καὶ μόνο τὸ θέλησε ἐκεῖνος.
.           Μὲ παρόμοια περιστατικὰ τῆς φανερώσεως τῆς φωτοειδοῦς δόξας τοῦ Θεοῦ εἶναι φυσικὰ γεμάτη ἡ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως δεικνύει τὸ παράδειγμα τοῦ ἁγίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ καὶ τοῦ μαθητῆ του Μοτοβίλωφ, ποὺ ἀπὸ παραχώρηση Θεοῦ ταυτόχρονα βίωσαν τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὶς καρδιές τους καὶ ἔλαμψαν ὡς μικροὶ ἥλιοι, βιώνοντες ἄρρητες ἐμπειρίες ἐκστάσεων οὐρανίων.

Πολλοὶ κύκλοι ἑτεροδόξων κατηγοροῦν τοὺς Ὀρθοδόξους πὼς θεοποιοῦν τοὺς ἁγίους. Ὅτι τοὺς λατρεύουν σὰν Θεούς. Τί ἀπαντᾶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

.         Ὁρισμένοι ποὺ διαδίδουν παρόμοιες ἀπόψεις εἶναι ἐντελῶς ἀνίδεοι τοῦ τί σημαίνει Ὀρθόδοξη πίστη. Κανεὶς Ὀρθόδοξος δὲν προσεύχεται σὲ ἁγίους καὶ δὲν ἐπιζητεῖ τὶς μεσιτεῖες τους θεοποιώντας τους. Οὔτε φιλώντας τὶς εἰκόνες ἔχουμε τὴν αἴσθηση πὼς ἀσπαζόμαστε φυσικὰ τὸν ἴδιο τὸν ἅγιο ἢ τὸν Θεό. Ἐμεῖς λέμε ὅτι τιμητικὰ προσκυνοῦμε καὶ σεβόμαστε τοὺς ἁγίους καὶ λατρευτικὰ μόνο τὸν Θεό. Ἄλλωστε βαπτιζόμαστε εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ (ὄχι στὸ ὄνομα κάποιου ἁγίου) καὶ ὁλόκληρη ἡ λατρεία μας (προσευχές, ὕμνοι, θεία κοινωνία, ἀκολουθίες, εὐχές, ἀπολυτίκια ἁγίων κ.λπ.) εἶναι ἀφιερωμένη στὸν Θεό, ἄσχετα ἂν ὁ κάθε ναὸς εἶναι ἀφιερωμένος σὲ κάποιον ἅγιο ἢ ἁγία. Ἀκόμη, οἱ ἴδιοι οἱ ἅγιοι, μάρτυρες, ἀσκητές, ὁμολογητὲς κ.λπ. τὸν Θεὸ ἐλάτρευσαν, σ’ αὐτὸν προσευχόντουσαν καὶ γι’ αὐτὸν θυσίασαν τὶς ζωές τους. Μὲ ποιά λογικὴ λοιπὸν ἰσχυρίζονται κάποιοι ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι λατρεύουν μόνο τοὺς ἁγίους, ἀντὶ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ;
.         Τὸ ἴδιο ἰσχύει, ὅπως εἴπαμε, καὶ γιὰ τὶς εἰκόνες. Ἡ τιμὴ ποὺ ἐκφράζουν οἱ πιστοὶ κατευθύνεται στὰ πρωτότυπα πρόσωπα ποὺ εἰκονίζουν, στὸν οὐράνιο κόσμο τῶν ἁγίων καὶ τῶν πνευμάτων, καὶ ὄχι, ἐννοεῖται, στὰ ὑλικὰ κατασκευῆς τῆς εἰκόνας (βλ. «Ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ τιμητικὴ προσκύνηση τῶν ἁγίων», Γεωργίου Π. Σωτηρίου, ἔκδ. Ι. Μ. Ἁγίας Παρασκευῆς Δομήρου Σερρῶν, σελ. 67-73). Τιμώντας δηλαδὴ τοὺς ἁγίους, ἢ τὶς ἁγίες γυναῖκες ἢ τὰ λείψανά τους, ἐξαίρουμε τὴν αὐταπάρνηση, τὸν ἡρωισμό, τὴν ἀφοσίωσή τους στὸν Θεό, τὸν ἐνάρετο βίο τους, τὴν ἀγάπη τους πρὸς τοὺς συνανθρώπους τους. Γίνονται ἔτσι οἱ ἅγιοι ἕνα παράδειγμα γιὰ ὅλους μας, ἀφοῦ καὶ ὁ ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν μᾶς προτρέπει: «Νὰ ἐπιδιώκετε τὴν εἰρήνη μὲ ὅλους. ἐπιδιώκετε καὶ τὴν ἁγιότητα, χωρὶς τὴν ὁποία κανεὶς δὲν θὰ ἀντικρίσει τὸν Κύριο» (Ἑβρ. ιβ´ 14). Καὶ πῶς εἶναι δυνατὸν στὴν Παλαιὰ Διαθήκη νὰ τιμᾶται καὶ νὰ δοξάζεται λ.χ. ὁ εὐσεβὴς βασιλιὰς Ἐζεκίας μετὰ τὸν θάνατόν του ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἰουδαίους καὶ Ἱεροσολυμίτες (Β´ Παρ. ΛΒ´ 33) καὶ νὰ μὴ δοξάζονται καὶ τιμῶνται μετὰ θάνατον οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας;
.       Ἄλλωστε ὁ Θεὸς ἀρνεῖται στὴν Παλαιὰ Διαθήκη τὴν τιμὴ καὶ λατρεία τῶν εἰδώλων, δηλαδὴ θεοποιημένων ἀντικειμένων, ζώων ἢ ἀνθρώπων καὶ ὄχι τὴν καθημερινή, θρησκευτικὴ καὶ λατρευτικὴ χρήση διαφόρων πραγμάτων καὶ εἰκόνων πρὸς δόξαν τοῦ ὀνόματός Του. Διότι καὶ ὁ Μωυσῆς διετάχθη ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ κατασκευάσει δύο Χερουβεὶμ στὰ δύο ἄκρα τοῦ ἱλαστηρίου τῆς Διαθήκης (Ἔξοδ. ΚΕ´18-20), καὶ ὁ βασιλιὰς Σολομώντας σκάλισε ἀγγέλους Χερουβίμ, φοίνικες, βόδια, λέοντες καὶ ἄνθη στὸ Ναὸ ποὺ οἰκοδόμησε, μὲ τὰ ὁποῖα ἀνάγλυφα σχήματα ὅμως καὶ σχέδια ὁ Θεὸς εὐαρεστήθηκε (Α´ Βασιλ. Θ´ 3), διότι δὲν τοποθετήθηκαν στοὺς τοίχους γιὰ νὰ λατρεύονται ἀλλὰ γιὰ τὸν καλλωπισμὸ τοῦ ναοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἔνδειξη σεβασμοῦ καὶ ἀγάπης πρὸς Αὐτόν.

Ἡ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὸ πῶς ἁγιάζουν οἱ χριστιανοὶ καὶ γιὰ τὰ ἅγια λείψανα

 .       Τὰ ἅγια λείψανα εἶναι ἡ ἀπόδειξη ὅτι ὑπάρχει Θεὸς καὶ ἀφθαρτοποιεῖ τὴν κτίση πρὸς δόξαν Του καὶ γιὰ τὴν σωτηρία ὅλων. Τὰ λείψανα πολλῶν ἁγίων (καὶ ὄχι ὅλων) μένουν ἄφθαρτα γιατί ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ τοὺς εἶχε ἰδιαίτερα ἐπισκεφθεῖ ὅσο ζοῦσαν ἐν τῷ κόσμῳ, ἔχουν καταστεῖ σκεύη ἐκλογῆς του καὶ ἡ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ ἔχει κατασκηνώσει στὴν καρδιά τους. Εἶναι μία ἀπόδειξη ἀκόμη ὅτι θὰ ἀναστηθεῖ καὶ τὸ σῶμα μας στὴν Δευτέρα Παρουσία, διότι ὅπως λέμε καὶ στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως: «Προσδοκῶ ἀνάσταση νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος». Ἄνθρωπος γιὰ τὴν ὀρθόδοξη χριστιανική μας πίστη δὲν εἶναι μόνο ἡ ψυχή, ἀλλὰ ψυχὴ καὶ σῶμα ἑνωμένα σὲ ἕνα ἀδιάσπαστο σύνολο, ἀφοῦ καὶ αὐτὸς ὁ θάνατος εἶναι προσωρινὸς καὶ δὲν θὰ κρατήσει διαζευγμένα τὰ σώματα ἀπὸ τὶς ψυχές τους ἐσαεί.
.        Ὁ ἅγιος, τοῦ ὁποίου τὸ σκήνωμα διατηρεῖται ἀκέραιο, ἔχει φτάσει στὴν φιλόθεη κατάσταση ἐκείνη ποὺ ὀνομάζουμε θέωση. Τὰ στάδια τῆς κατὰ Χριστὸν ζωῆς εἶναι τρία, χωρὶς φυσικὰ νὰ ὑπάρχουν μεταξύ τους στεγανά. Εἶναι τὸ στάδιο τῆς καθάρσεως, τοῦ φωτισμοῦ τοῦ νοὸς καὶ τῆς θέωσης. Στὸ στάδιο τῆς καθάρσεως ὁ χριστιανὸς παλεύει μὲ τὴν ἁμαρτία καὶ μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴν δική του ἄσκηση φτάνει στὸ σημεῖο νὰ μὴ ἐνδίδει στὶς ὀρέξεις τῆς σαρκός, στὴ σειρήνα τῆς ἡδονῆς καὶ στὸ κοσμικὸ φρόνημα, ἐνῶ μένει ταπεινὸς καὶ ἐπιδίδεται στὴν προσευχὴ καὶ τὴν ἔμπρακτη ἀγάπη. Στὸ στάδιο τοῦ φωτισμοῦ τοῦ νοός, ὁ νοῦς τοῦ πιστοῦ, δηλαδὴ ὁ ὀφθαλμὸς τῆς ψυχῆς του, ἀνοίγει στὴν παντοδύναμη χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ ὁ χριστιανὸς ἀποκτᾶ θεῖες ἐμπειρίες τοῦ Χριστοῦ, ὅπως τὴν διόραση, τὴν προόραση, τὴν μακρινὴ ἀκοὴ κ.ἄ. Δυνάμεις, ποὺ ὅμως δὲν εἶναι δικές του, ἀλλὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ποὺ ἔχει κατασκηνώσει μέσα του. Στὴν κατάσταση αὐτὴ ὁ ἅγιος δὲν βιώνει πλέον λύπη, ὀδύνη καὶ στεναγμούς, ἀλλὰ τὴν ἀναφαίρετη καὶ μοναδικὴ χαρὰ τοῦ οὐρανίου πολιτεύματος ποὺ ζεῖ ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωή. Λιώνει μάλιστα ἀπὸ ἀγάπη ὁ μεταμορφωμένος πιὰ ἄνθρωπος γιὰ ὅλη τὴν κτίση καὶ γιὰ τὰ ἄλογα ζῶα, ἀλλὰ περισσότερο γιὰ τὸν συνάνθρωπό του καὶ μὲ τὶς θερμὲς προσευχές του ἀπευθύνεται στὸν μόνο δυνάμενο νὰ βοηθήσει οὐσιαστικὰ παντεπόπτη Κύριο.
.         Στὸ ἀνώτατο στάδιο τῆς θεώσεως ὁ χριστιανὸς λούζεται ἀπὸ τὶς ἀκτίνες τοῦ θείου καὶ ἀκτίστου φωτὸς καὶ γιὰ ὅσο διάστημα διαρκοῦν αὐτὲς οἱ ἐμπειρίες κοινωνίας μὲ τὸν Θεό, ὁ πιστὸς δὲν νοιώθει πόνο, πείνα, δίψα ἢ ἄλλη βιολογικὴ ἀνάγκη, ἀφοῦ δὲν τρέφεται πλέον ἀπὸ τὴν βιολογία του, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ τὸ τελευταῖο καὶ μεγαλύτερο στάδιο πίστεως καὶ ἔμπρακτης χριστιανικῆς ζωῆς, ἀπὸ αὐτὴν ἤδη τὴν ζωή, «δημιουργεῖ» τὰ ἄφθαρτα λείψανα τῶν ἁγίων -ἂν καὶ ἡ ἀφθαρσία τῶν λειψάνων δὲν παύει νὰ εἶναι ἕνα δῶρο τοῦ Θεοῦ σὲ ὁρισμένους ἁγίους (καὶ ἡ σωτηρία ἄλλωστε) καὶ δὲν εἶναι κατάσταση ποὺ φτάνει κανεὶς μὲ τὶς δικές τους δυνάμεις. Δίδεται βέβαια σὲ ἐκείνους ποὺ ἔζησαν μὲ πάθος τὴν ἐλπίδα καὶ πίστη τους στὸν Θεὸ καὶ δὲν συνθηκολόγησαν μὲ τὸ κοσμικὸ πνεῦμα ἢ δὲν ἐνέδωσαν ἕως τέλους στὶς παγίδες τοῦ ἐχθροῦ.
.         Ὁ σκοπὸς ἑπομένως τῆς ζωῆς ὅλων μας εἶναι νὰ γίνουμε ἅγια λείψανα, δεδομένου ὅτι ὁ θάνατος θὰ μᾶς εὕρει ὅλους καὶ κανεὶς δὲν θὰ ξεφύγει ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη αὐτή, παρεκκλίνουσα ἀπὸ τὸ ἀρχικὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ, μοίρα. Τὰ ἅγια λείψανα λοιπὸν σηματοδοτοῦν τὴν «αἰώνιο ζωὴ καὶ τὸ μέγα ἔλεος» καὶ προσανατολίζουν πρὸς τὴν ἀκοίμητο δόξα ποὺ περιμένει ὅλους μας, ἀφοῦ καθαρίσουμε τὶς αἰσθήσεις μας καὶ βαδίσουμε πραγματικὰ στὰ χνάρια τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι πνευματικοὶ φάροι, ποὺ κρατοῦν σὲ ἐγρήγορση διαχρονικὴ τὶς πρὸς τάσιν ἐκκοσμικεύσεως γενεὲς τῶν χριστιανῶν, ὥστε νὰ μὴ ξεφύγουν ἀπὸ τὸν μόνο ἄξιο δρόμο τῆς ζωῆς καὶ παρασυρθοῦν ἀπὸ τὰ κύματα ποὺ σηκώνει τὸ παμφάγο στόμα τοῦ ἅδη. Εἶναι ὁδοδεῖκτες ποὺ διαλαλοῦν ὅτι ὁ σκοπὸς τῆς ζωῆς εἶναι ἡ προσωπική μας Πεντηκοστὴ καὶ ἡ ἐμπειρία τῆς Φλεγόμενης Βάτου τοῦ Μωυσῆ, ποὺ ἀποκτᾶται δωρεὰν διὰ τοῦ φαρμάκου τῆς ἀθανασίας, τῆς Θείας δηλαδὴ Κοινωνίας καὶ τῆς διαρκοῦς μετανοίας.

Οἱ μαρτυρίες ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὴν Ἱερὰ Παράδοση ὅτι ὁ σκοπὸς τῶν ἀνθρωπίνων σωμάτων εἶναι νὰ ἁγιάσουν καὶ ἀφθαρτοποιηθοῦν, καθὼς καὶ οἱ ψυχές τους

 .         Ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς λέγει ὅτι τὰ σώματά μας εἶναι ναὸς τοῦ ἁγίου Πνεύματος ποὺ κατοικεῖ μέσα μας καὶ ὅτι πρέπει νὰ δοξάζουμε τὸν Θεὸ καὶ μὲ τὰ σώματά μας καὶ μὲ τὶς ψυχές μας, ποὺ καὶ τὰ δύο ἀνήκουν στὸν Θεὸ (Α´ Κορ. ϛ´15-20). Συνεχίζει μάλιστα σὲ ἄλλο σημεῖο γιὰ νὰ πεῖ ὅτι τὸ εὐτελὲς σῶμα μας θὰ μετασχηματίσει ὁ Θεὸς καὶ θὰ τὸ μεταποιήσει σὲ σῶμα σύμμορφο μὲ τὸ σῶμα τῆς δόξας Του (Φιλ. γ´21). Εὐωδία τῶν λειψάνων, θαυματουργία αὐτῶν, καθὼς καὶ ἀντικειμένων τῶν ἁγίων καὶ τιμὴ πρὸς αὐτὰ ἀναφέρονται σὲ πολλὰ σημεῖα τῆς Καινῆς Διαθήκης (Β´ Κορ. β´ 15/ Ματθ. θ´ 20/ Μάρκ. ϛ´ 13/Πράξ. κθ´12), ἀλλὰ καὶ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Στὸ Β´ Βασιλειῶν ΙΓ´ 20-21 περιγράφεται ἡ περίπτωση πεθαμένου ποὺ τὸν ἔριξαν στὸν τάφο τοῦ προφήτη Ἐλισαίου καὶ μόλις ἦρθε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὰ ὀστᾶ τοῦ προφήτη, θαυματουργικὰ ὁ νεκρὸς ζωντάνεψε καὶ ἔζησε. Παρόμοια πίστη ἀναφέρεται καὶ στὸ Γ´ Βασιλ., ὅπου γέροντας προφήτης παρεκάλεσε τὰ παιδιά του νὰ τὸν θάψουν ὅταν πεθάνει στὸν ἴδιο τάφο ποὺ εἶχε θαφτεῖ κάποιος ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὥστε τὰ ὀστᾶ τοῦ ἁγίου ἀνθρώπου νὰ ὁδηγήσουν μὲ τὴν δύναμη τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν προφήτη στὴν σωτηρία (ΙΓ´ 25-31) (βλ. π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζόπουλου, «Ἡ Ὀρθοδοξία μας», Ἀθήνα 1994, σελ. 463-465).
.         Ἡ τιμὴ πρὸς τὰ ἅγια λείψανα ἐπικρατοῦσε σὲ ὅλη τὴν Ἐκκλησία, ἀπὸ τὰ πρῶτα χριστιανικὰ χρόνια. Ἀπὸ τὸ Μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου μαθαίνουμε ὅτι οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ συναθροίζονταν στοὺς τάφους τῶν μαρτύρων, τελοῦσαν πάνω στὰ λείψανά τους τὴ θεία λειτουργία καὶ τιμοῦσαν ἰδιαίτερα τὴ μνήμη τους. Μὲ τὸ λείψανο τοῦ ἁγίου Κυπριανοῦ γινόντουσαν πολλὰ θαύματα, ὅπως διασώζει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ἐνῶ τὸ τίμιο καὶ χαριτόβρυτο λείψανο τῆς ἁγίας Ἰουλίττας, λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος, ἁγιάζει τὴν πόλη, τοὺς ἐπισκέπτες καὶ τοὺς ἀρρώστους. Τέλος, καὶ ὁ μελίρρυτος ποταμὸς τῆς σοφίας, ἱερὸς Χρυσόστομος, κηρύττει ὅτι οἱ ναοί, οἱ λειψανοθῆκες τῶν ἁγίων καὶ πολὺ περισσότερο τὰ ἴδια τὰ ὀστᾶ τους, ὁδηγοῦν στὴν ψυχοσωματικὴ ὑγεία, στὴν ἀπομάκρυνση τῶν δαιμονίων καὶ τὴν ἐλευθερία ἀπὸ τὴν καταδυνάστευσή τους (βλ. Ἀντωνίου Ἀλεβιζόπουλου, «Ἐγχειρίδιο αἱρέσεων…», ἔκδ. Ι.Μ. Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης, σελ. 63-66).
.         Τὰ λείψανα ἑπομένως τῶν ἁγίων ποὺ διατηροῦνται ἀνέπαφα εἶναι ἕνα συνεχὲς θαῦμα. Διότι εἶναι ἀπολύτως λογικὸ νὰ πιστεύει κανεὶς ὅτι ὅπως ἡ μηλωτὴ τοῦ προφήτη Ἠλία ποὺ διαχώρισε τὰ νερὰ τοῦ Ἰορδάνη, τὰ μαντήλια τῆς κεφαλῆς ἢ τοῦ λαιμοῦ τοῦ ἀποστόλου Παύλου (Πράξ. ιθ´ 12) καὶ ἡ σκιὰ τοῦ ἀποστόλου Πέτρου (Πράξ. ε´15) ἔκαναν «σημεῖα καὶ τέρατα» ὅσο ἐκεῖνοι ζοῦσαν, ἔτσι καὶ τὰ ἴδια τὰ ἄφθαρτα σώματα τῶν ἁγίων, ποὺ παραμένουν στὴν ὑπηρεσία τῶν ἀνθρώπων, ἐπιτελοῦν οὐκ ὀλίγα θαύματα. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἀφοῦ ἐπισημαίνει ὅτι στὴν ἐποχὴ τοῦ τὰ θαύματα ἰάσεων ἔχουν λιγοστέψει ἀνάμεσα στοὺς πιστούς, διότι ἔχει ἁπλωθεῖ πλέον ὁ Χριστιανισμὸς στὸν κόσμο καὶ τὸ ἀνώτερο θαῦμα εἶναι ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, μᾶς λέγει ἀκόμη ὅτι στὰ λείψανα τῶν ἁγίων παρευρίσκεται ὄχι κάποια ψυχικὴ δύναμη, ἀλλὰ ἐκείνη ἡ δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ προσανατολίζει συνεχῶς πρὸς τὴν ἀνάσταση τῶν σωμάτων μὲ τὰ θαύματα ποὺ ἐπιτελοῦν (εἰς τὸν ἱερομάρτυρα Βαβύλα, ΕΠΕ 37). Ἑπομένως τὰ σώματα τῶν ἁγίων θαυματουργοῦν λόγῳ τῆς σύνδεσης τῶν χριστιανῶν -ὅσο ζοῦσαν πάνω στὴν γῆ- μὲ τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τοῦ ὁποίου ἡ χάρη εἶναι ἀποταμιευμένη στὴν Ἐκκλησία καὶ στὴν ὁποία αὐτὴ χάρη ἐμποτίζεται καὶ τὸ σῶμα τοῦ πιστοῦ, ἐφ᾽ ὅσον ζεῖ ἔμπρακτα τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ πίστη του, ἀσκεῖται, κοινωνεῖ, ταπεινώνεται καὶ ἀγαθοεργεῖ.

 Τέλος,

.           Ὁ Θεὸς εἶναι πάντα νέος, εἶναι ὅ,τι πιὸ ὄμορφο ὑπάρχει καὶ ἡ ἀγάπη του δὲν ἔχει ὅρια. Καὶ μᾶς καλεῖ στὸν δρόμο τῆς ἁγιότητας, γιατί Ἐκεῖνος εἶναι ὄντως ἅγιος καὶ μόνο αὐτὸς ὁ τρόπος ζωῆς θὰ ἐπικρατήσει στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ὁ Θεὸς δὲν εἶναι φόβητρο ἢ ἀστυνόμος τοῦ οὐρανοῦ, ποὺ ἀναζητάει παντοῦ τὸν ἔνοχο γιὰ νὰ τὸν καταδικάσει, ὅπως σκεφτόντουσαν κάποτε στὴ Δύση. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀντίθετα ἐκεῖνος ποὺ ἀπὸ μόνος του, καὶ μὲ σκέψεις, λόγια ἢ ἔργα, ἀπομονώνεται καὶ χάνει τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Δηλαδὴ μὲ τὸν τρόπο τῆς ζωῆς τοῦ ἀποτυχαίνει, ἀστοχεῖ νὰ βαδίσει τὴν ὁδὸ τῆς ἀλήθειας καὶ ἀποξενώνεται ἀπ’ τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου καὶ ἀπὸ τὴν κοινωνία μὲ τοὺς συνανθρώπους του. Ὁ Κὰρλ Ράινερ, ἕνας σπουδαῖος Γερμανὸς θεολόγος, περίπου ἔλεγε: ‘Δόξα τῷ Θεῷ, ποὺ ἕνα 60% τῶν ἀπόψεων περὶ Θεοῦ, στὶς ὁποῖες ὁρισμένοι πιστεύουν σήμερα, δὲν ἰσχύουν πραγματικὰ γιὰ τὸν Θεό’. Πῶς θὰ βροῦμε ἑπομένως πραγματικὰ τὸν Θεὸ καὶ τὴν γνήσια εἰκόνα του; Εἶναι ἀλήθεια πὼς ὁ ἴδιος Θεὸς ἀποκαλύπτεται προσωπικὰ μέσα στὴν Ἐκκλησία Του, διὰ τῆς πίστεως, τῆς μυστηριακῆς ζωῆς καὶ τῆς ἄδολης ἀγάπης. Ἀποκαλύπτεται στὶς καθαρὲς καρδιές, ποὺ μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴν ἄσκηση ἔχουν γίνει χῶρος διαμονῆς Του.

ΠΗΓΗ: faneromenihol.gr

, , , , ,

Σχολιάστε

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΖΗΝΟΒΙΟΣ ΚΑΙ Η ΑΔΕΛΦΗ ΑΥΤΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ τὸν ἀόρατον ἐχθρόν, ἐν τῷ σεπτῷ αὐτῶν αἵματι ἀπέπνιξαν!

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΖΗΝΟΒΙΟΣ
ΚΑΙ Η ΑΔΕΛΦΗ ΑΥΤΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ

Τοῦ π. Γ. Δορμπαράκη

.          «Οἱ ἅγιοι ζοῦσαν ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ Διοκλητιανοῦ καὶ ἦταν τέκνα εὐσεβῶν γονέων. Καὶ ὁ μὲν Ζηνόβιος συνελήφθη καὶ ὁδηγήθηκε ἐνώπιον τοῦ ἡγεμόνα. Καθὼς λοιπὸν ἀνακρινόταν, παρουσιάστηκε ἀπὸ μόνη της καὶ ἡ ἀδελφή του Ζηνοβία. Κτυπῶνται λοιπὸν κὰ οἱ δύο καὶ ρίχνονται σὲ λέβητα πίσσας. Διατηρήθηκαν ὅμως μὲ τὴν χάρη τοῦ Χριστοῦ ἀβλαβεῖς, ὀπότε καὶ δέχονται τὸν διὰ ξίφους θάνατο».
.          Ὁ ἅγιος Ἰωσὴφ εἶναι ὁ ὑμνογράφος τοῦ κανόνα καὶ τῶν σήμερα ἑορταζομένων ἁγίων. Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὸν ὅμως καὶ ἄλλοι ὑμνογράφοι ἐξαίρουν τὴν ἁγιότητά τους, ὅπως γιὰ παράδειγμα ὁ Ἰωάννης μοναχός, ποὺ καὶ αὐτὸς μὲ τὴν ἐξαίρετη ποιητική του γραφίδα προβάλλει  τὴν ἀνδρεία τῶν δύο ἀδελφῶν, τοῦ Ζηνοβίου καὶ τῆς Ζηνοβίας, οἱ ὁποῖοι μαρτύρησαν ὑπερμαχώντας γιὰ τὴν πίστη τους στὴν ἁγία Τριάδα, ἐνῶ ἔλαβαν τὸ στεφάνι τοῦ μαρτυρίου, πνίγοντας μέσα στὸ αἷμα τους τὸν πονηρὸ διάβολο. «Οὗτοι γὰρ τῆς Τριάδος γεγόνασιν ὑπέρμαχοι καὶ ἐν σταδίῳ ἀνδρείως τν όρατον χθρόν, ν τ σεπτ ατν αματι πέπνιξαν, καὶ τὸν τῆς νίκης στέφανον ἐνδόξως ἐκομίσαντο». Ἡ τελευταία ἐπισήμανση εἶναι σπουδαιότατη. Διότι, πράγματι, δν πάρχει, κατ τν πίστη μας, σχυρότερο πλο πο κατακαίει τν διάβολο, π τ αμα τν μαρτύρων. που δορυφορονται μάλιστα τ λείψανά τους, κε φυγαδεύεται ἡ ποια δαιμονικὴ νέργεια. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἕνας ἐγκαινιασμένος ναός, στὸν ὁποῖο τελεῖται ἡ ἀναίμακτη λατρεία, ἡ Θεία Εὐχαριστία, θεωρεῖται ὅ,τι ἰσχυρότερο κατὰ τοῦ Πονηροῦ. Διότι ἀκριβῶς ἐκεῖ ὑπάρχει τὸ αἷμα τοῦ Κυρίου μας – τὸ ἀπόλυτο ὅπλο – καὶ μαζὶ μὲ Αὐτὸ τὰ λείψανα τῶν μαρτύρων ποὺ εἶναι κατατεθειμένα μέσα στὴν ἁγία Τράπεζα. Μακάρι ο πιστο ν εχαμε πίγνωση τν δυνάμεων ποχουμε μαζί μας, διαιτέρως ταν βρισκόμαστε μέσα στν Ναό.
.          Ὁ ἅγιος Ἰωσήφ στὸν κανόνα του ἐπιμένει πάρα πολὺ στὸ γεγονὸς τῆς ἱερωσύνης τοῦ ἁγίου Ζηνοβίου, τὴν ὁποία συνδέει στενότατα μὲ τὸ μαρτύριό του. Ὁ ἅγιος, λέει, παρίσταται ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ, «ὡς ἱερεὺς εὐπρόσδεκτος καὶ μάρτυς ἄριστος», ἐνῶ τὸ μαρτύριο τοῦ αἵματός του ἔκανε πιὸ ἔντονο τὸ χρῶμα τῆς ἱερατικῆς του στολῆς, καθιστώντας την μὲ τὴη χάρη τοῦ Θεοῦ ἱερότερη. «Μαρτυρίου ἐν αἵματι, τὴν στολήν σου, Ζηνόβιε, ἐπιχρώσας ἔνδοξε, ἀπετέλεσας ἱερωτέραν ἐν χάριτι». Ὁ ἅγιος ὑμνογράφος  ἐν προκειμένῳ ἐπισημαίνει μία βασικὴ ἀλήθεια: τὴν μαρτυρικὴ  διάσταση τῆς ἱερωσύνης – ἀπόρροια τῆς μετοχῆς στὴν ἀρχιερωσύνη τοῦ ἴδιου τοῦ Κυρίου –  ἡ ὁποία ἐπιτείνεται ἁπλῶς καὶ μὲ τὸ μαρτύριο τοῦ αἵματος. ερωσύνη κα μαρτύριο δηλαδ βρίσκονται στὸ διο μκος κύματος, δεῖγμα ὅτι ὁ ἱερέας τοῦ Χριστοῦ βρίσκεται πάντοτε στὸν Σταυρό: ἡ διακονία του εἶναι ὀδύνη καὶ πάθος. Ὀρθὰ ὅμως βιούμενη ἀποκαλύπτει καὶ τὴν περικλειόμενη σ’ αὐτὴν ἀνάσταση. Κι εἶναι εὐνόητο ὅτι τοῦτο πρέπει νὰ τὸ ἐννοήσουμε καὶ ὡς πρὸς τὴν πνευματικὴ ἱερωσύνη τοῦ κάθε βαπτισμένου καὶ χρισμένου πιστοῦ. Μὴ ξεχνᾶμε ὅτι ὁ κάθε πιστός, ἔστω καὶ ὁ ἁπλὸς λαϊκός, εἶναι μέτοχος καὶ αὐτὸς τῆς ἱερωσύνης τοῦ Κυρίου.
.          Ἐκθέτοντας ὁ ἅγιος Ἰωσὴφ τὰ τῆς ἱερωσύνης τοῦ ἁγίου Ζηνοβίου, μέσα στὰ πλαίσια τῆς μαρτυρικῆς διαστάσεώς της στὸν κόσμο τοῦτο, ἀναφέρεται στὸν τρόπο ἀσκήσεώς της: «ἱεράτευσεν ὡς ἄγγελος», μὲ δύναμη προσευχῆς τέτοια ὑπὲρ τοῦ ποιμνίου του, ὥστε νὰ γίνεται αὐτὴ δεκτὴ ἀπὸ τὸν Κύριο «ὡς θυμίαμα». Κι αὐτὴ «ἡ δέησις τῆς ἐνθέου ψυχῆς του» συνδυαζόταν μὲ τὴν διδασκαλία του, ἡ ὁποία λειτουργοῦσε ὡς ποτιστικὴ βροχὴ στὶς καρδιὲς τῶν πιστῶν ποὺ τοῦ ἐνεπιστεύθη Ἐκεῖνος. Ἡ εἰκόνα ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ ἅγιος ποιητὴς εἶναι πολὺ ὡραία: «Ὀμβροτόκος νεφέλη γέγονεν ἡ γλῶσσά σου ὡς ὑετίζουσα εὐσεβείας ὄμβρους, καὶ πιστῶν τὰς καρδίας ἀρδεύουσα, καὶ πρὸς εὐκαρπίαν, τὰς διανοίας ὁδηγοῦσα, ἐναρέτων, Ζηνόβιε, πράξεων». (Ἡ γλῶσσα σου, Ζηνόβιε, ἔγινε σὰν σύννεφο ποὺ φέρνει βροχὴ καὶ ποὺ βρέχει τὴν εὐσέβεια, ποτίζοντας τὶς καρδιὲς τῶν πιστῶν καὶ ὁδηγώντας τὶς διάνοιες γιὰ νὰ καρποφοροῦν τὶς ἐνάρετες πράξεις).
.        Ἔτσι ἡ ἱερατικὴ διακονία τοῦ εὐσεβοῦς Ζηνοβίου ὁδηγοῦσε σὲ διπλὸ ἀποτέλεσμα. Πρῶτον: νὰ σώζονται ὅλο καὶ περισσότεροι ἄνθρωποι, αὐξανόμενοι στὸν δρόμο τῆς ἀρετῆς. Δεύτερον: διαρκῶς καὶ νὰ μειώνεται ἡ ἀσέβεια ἀπὸ τὴν αὔξηση τῆς εὐσεβείας, δηλαδὴ τῆς ἀληθινῆς πίστεως. «Ἐστένωσας τὴν ἀσέβειαν, Μάρτυς, πλατυσμῷ τῆς ἀληθοῦς εὐσεβείας…καὶ ἔσωσας τοὺς χαλεπῶς θαλαττεύοντας πλάνης τοῖς ὕδασιν». (Λιγόστεψες τὴν ἀσέβεια, Μάρτυς, μὲ τὴν αὔξηση τῆς ἀληθινῆς εὐσέβειας…καὶ ἔσωσες αὐτοὺς ποὺ θαλασσοδέρνονταν ἀπὸ τὰ κύματα τῆς πλάνης). Εἶναι εὐνόητο πόσο σημαντικὴ εἶναι αὐτὴ ἡ ἀλήθεια καὶ γιὰ ἐμᾶς σήμερα: ἡ μείωση τῆς ἀσεβείας, ὡς αἵρεσης καὶ ὡς ἐγωιστικοῦ τρόπου ζωῆς ἔρχεται στὸν βαθμὸ ποὺ ἐμεῖς αὐξάνουμε τὴν εὐσέβειά μας. ν σήμερα πάρχουν τόσες αρέσεις κα τόσες ποκλίσεις π τν ρθ τρόπο ζως, σὲ να μεγάλο ποσοστὸ φείλεται κα στ δικό μας λλειμμα εσεβείας.

ΠΗΓΗ: «ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΝ»

, , , , ,

Σχολιάστε

ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΤΕΦΡΑΣ

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Δύο ἀσύμπτωτοι κόσμοι: Ὁ κόσμος τῆς μαύρης ἀπελπισίας, τῆς στάχτης καὶ τῆς μπούρμπερης καὶ ὁ κόσμος τῆς φωτεινῆς ἐλπίδος καὶ τῶν εὐωδιαζόντων καὶ θαυματουργούντων ἁγίων λειψάνων. Νὰ ἐξηγήσεις κάτι στοὺς ἐνωτιοφόρους καὶ τοὺς λοιπούς Ἐργολάβους φαίνεται ἀκατόρθωτο, καθὼς συμπλέκονται ἡ Ἐργολαβία Ἀλλοτριώσεως καὶ ἡ Συνήθης Ἐργολαβία. Περιθώρια νὰ κινηθεῖ ἡ σκέψη ἐλάχιστα. Τέφρα, στάχτη, μπούρμπερη εἶναι ἡ ἐπιλογή τους. Αὐτὴ ξέρουν, αὐτὴν ἐμπιστεύονται, σ᾽ αὐτὴν θέλουν νὰ ἀνήκουν οἱ ἄνθρωποι τῆς τέφρας! Γιατί νὰ τοὺς τὸ ἀρνηθοῦμε;

ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΑΣΕΒΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
(ἀρ. τ. 2037, 15.01.2012)

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.           Τὸ Δηµοτικὸ Συµβούλιο Θεσσαλονίκης ἀποφάσισε τὶς παραµονὲς τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Δηµητρίου ἐφέτος νὰ δηµιουργήσει «Κέντρο Ἀποτέφρωσης Νεκρῶν καὶ Ὀστῶν» σὲ χῶρο δίπλα στὸ ὑπάρχον κοιµητήριο τῆς Θέρµης.
.           Τὴν πράξη του µιµήθηκε ἕνα µήνα ἀργότερα τὸ Δηµοτικὸ Συµβούλιο τοῦ Μαρκοπούλου Μεσογαίας Ἀττικῆς, ποὺ ἀποφάσισε κι αὐτὸ στὶς 28-11-11 τὴν δηµιουργία παροµοίου «Κέντρου Ἀποτέφρωσης Νεκρῶν καὶ Ὀστῶν» πλησίον τοῦ ὑφισταµένου κοιµητηρίου, ποὺ βρίσκεται κοντὰ στὸ Ἀεροδρόµιο «Ἐλευθέριος Βενιζέλος».
.           Γιὰ ποιόν λόγο θὰ καῖνε τοὺς νεκρούς; Ἀποφεύγουν µάλιστα νὰ χρησιµοποιήσουν τὴν λέξη «καύση» καὶ λένε «ἀποτέφρωση» γιὰ νὰ µετριάσουν, ὅπως νοµίζουν, τὴν ἐντύπωση. Γιατί θὰ τοὺς καῖνε; Διότι δὲν χωροῦν, λένε, ἄλλους νεκροὺς τὰ νεκροταφεῖα µας. Αὐτὸ ὅμως γιὰ τὰ κοιµητήρια τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τοῦ Μαρκοπούλου τουλάχιστον δὲν ἰσχύει, διότι εἶναι τεράστια. Ἔχουν χῶρο ἀπέραντο.
.         Ὅπως µαρτυρεῖ ἡ Ἱστορία µας, καὶ ἡ πρὸ Χριστοῦ καὶ ἡ µετὰ Χριστόν, ἡ ταφὴ τῶν νεκρῶν γιὰ τοὺς Ἕλληνες ἦταν ἀνέκαθεν χρέος ἱερώτατο.
.           Ἡ καύση τῶν νεκρῶν, ἔλεγε σὲ µία συνέντευξή του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, «εἶναι µιὰ βίαιη πράξη, τὸ σῶµα γίνεται στάχτη ποὺ πετιέται. Γινόµαστε ἕνα τίποτα. Αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία δὲν µπορεῖ νὰ τὸ δεχθεῖ. Ἐνῶ ἡ ταφὴ ἔχει εὐγένεια καὶ σεβασµό. Τοποθετοῦµε τὸ σῶµα στὴν γῆ σὰν σπόρο µὲ ἐλπίδα βλάστησης καὶ καρποφορίας». Εἶναι ἡ ἐλπίδα καὶ προσδοκία στὴν ἀνάστασή του καί στὴν ἕνωσή του καὶ πάλι µἐ τὴν ψυχή.
.           Ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας µας µἐ εἰδικὲς ἀποφάσεις της γνωρίζει καὶ συνιστᾶ ὡς µοναδικὸ τρόπο ἀποσυνθέσεως τοῦ νεκροῦ σώµατος τὴν ταφή. Δὲν ἔχει ὅμως ἀντίρρηση γιὰ τὴν καύση τῶν νεκρῶν τῶν αἱρετικῶν καὶ ἀλλοθρήσκων. Ἡ ταφὴ ἀποτελεῖ πράξη σεβασµοῦ καὶ τιµῆς πρὸς τὸ σῶµα, τὸ ὁποῖο ἦταν τὸ κατοικητήριο τῆς ψυχῆς καὶ παίρνει χάρη ἀνάλογα µἐ τὴν ἁγιότητα τῆς ψυχῆς. Αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν ἱερῶν θαυµατουργῶν Λειψάνων, τὰ ὁποῖα ἁγιάζουν ἀπ᾽ ἄκρη σ᾽ ἄκρη τὴν πατρίδα µας, ὅσο κι ἂν δὲν τὸ θέλουν οἱ ἀσεβεῖς καὶ οἱ ἄθεοι.
.           ν καίγονταν ο νεκροί, δν θ εχαµε τ ερ Λείψανα. Αὐτὰ ὅμως εὐωδιάζουν καὶ θαυµατουργοῦν, ὅπως καὶ αὐτὸ τοῦ Ἁγίου Ἐφραίµ, ποὺ δὲν βρίσκεται µακριὰ ἀπὸ τὸ Μαρκόπουλο καὶ τὸ προσκυνοῦν χιλιάδες προσκυνητές. Τί νὰ ποῦµε καὶ γιὰ τὸ καύχηµα τῆς συµπρωτεύουσας, τὸ ἱερὸ Λείψανο τοῦ Μυροβλύτη πολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης ἁγίου Δηµητρίου, ποὺ µυροβλύζει καί σήµερα, 1.700 περίπου χρόνια µετὰ τὸν µαρτυρικό του θάνατο, καὶ εἶναι µαγνήτης ἕλξεως χιλιάδων προσκυνητῶν ἀπὸ ὅλο τὸν κόσµο; …
.           Δὲν σκέφθηκαν καθόλου καλὰ τὰ Δηµοτικὰ Συµβούλια τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τοῦ Μαρκοπούλου Μεσογαίας. Πρέπει νὰ ἀνακαλέσουν ἀµέσως τὴν ἀπόφασή τους, ἡ ὁποία εἶναι ἀντίθετη πρὸς τὴν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή µας. Δὲν µᾶς ἐνδιαφέρει τί κάνουν τὰ ἄθεα καὶ αἱρετικὰ κράτη. Ἐδῶ εἶναι Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα.

, , , , , , ,

Σχολιάστε

ΤΡΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΓΙΑ ΛΕΙΨΑΝΑ (Μητρ. Ναυπάκτου Ἱερόθεος)

ΤΡΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΓΙΑ ΛΕΙΨΑΝΑ
Μητρ. Ναυπάκτου Ἱεροθέου

.         Σκέφτηκα, λοιπόν, νὰ σᾶς πῶ λίγα πράγµατα γύρω ἀπὸ τὴν ἀξία τῶν ἱερῶν λειψάνων. Τὸ ἐρώτηµα εἶναι: γιατί ἐµεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι ἀγαπᾶµε πάρα πολὺ τὰ ἱερὰ λείψανα; Ὑπάρχουν βαθύτατοι λόγοι ποὺ δείχνουν ὅτι τὰ ἱερὰ λείψανα τὰ ἀγαπᾶµε γιατί ἐκφράζουν τὴν θεολογία τῆς Ἐκκλησίας µας.
.         Πρῶτον, τὰ ἱερὰ λείψανα µᾶς δείχνουν τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ. Ὑπάρχουν µερικοὶ ποὺ δὲν πιστεύουν καὶ ἀρνοῦνται τὸν Θεὸ καὶ ὑπάρχει καὶ κάποιος φιλόσοφος παλαιότερα ποὺ ἔλεγε ὅτι ὁ Θεὸς ἀπέθανε. Ἐµεῖς οἱ Χριστιανοὶ πολλὲς φορὲς χρησιµοποιοῦµε διάφορα ἐπιχειρήµατα γιὰ νὰ ἀποδείξουµε τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, ἐπιχειρήµατα φιλοσοφικά, ὀντολογικά, κοσµολογικὰ καὶ ἠθικά. Ἡ µεγαλύτερη ἀπόδειξη τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ εἶναι τἱερὰ λείψανα. Αὐτὰ δείχνουν ὅτι ὁ Θεὸς ὑπάρχει καὶ εἶναι ζωντανός. Δὲν εἶναι ὁ Θεὸς τῶν φιλοσόφων καὶ τῶν στοχαστῶν, ἀλλὁ Θεὸς τῶν Ἁγίων. Εἶναι ὁ Θεὸς τῆς ἁγίας Παρασκευῆς καὶ ὁ Θεὸς τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου. Ὑπάρχουν πολλὰ λείψανα τὰ ὁποῖα παραµένουν ἄφθαρτα, δὲν λιώνουν καὶ ἄλλα ἱερὰ λείψανα τὰ ὁποῖα εὐωδιάζουν καὶ κάνουν θαύµατα. Προχθὲς ποὺ ἐρχόµουν στὸ Βουκουρέστι, στὸ ἀεροδρόµιο, τὸ ἔµαθαν πολλοὶ (ἄνθρωποι) καὶ ἦρθαν 500 περίπου ἄνθρωποι γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὸ λείψανο τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου καὶ παρετήρησα ὅτι µέσα ἀπὸ τὰ λείψανα ἔβγαινε πολλὴ εὐωδία. Ἀπόδειξις ὅτι µέσα ἐκεῖ ὑπάρχει ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος.
.        Ὅταν πεθαίνη ὁ ἄνθρωπος καὶ φεύγη ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὸ σῶµα, τὸ δέρµα πρέπει νὰ καταστραφῆ, νὰ λιώση. Τὸ δέρµα εἶναι γεµάτο ἀπὸ κύτταρα καὶ ἔπρεπε αὐτὰ νὰ διαλυθοῦν μὲ τὸν θάνατο. Τί εἶναι ὄµως ἐκεῖνο ποὺ κάνει τὰ ἱερὰ λείψανα νὰ παραµένουν ἄφθαρτα καὶ νὰ διατηρῆται τὸ δέρµα; Εἶναι ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ αὐτὸ δείχνει ὅτι ὁ Θεὸς ὁ δικός µας εἶναι ζωντανός. Δὲν εἶναι µιὰ ἀξία καὶ µιὰ ἰδέα, ὅπως ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες φιλόσοφοι, δὲν εἶναι κάποιος ὁ ὁποῖος κατοικεῖ στοὺς οὐρανοὺς καὶ ἀπὸ ἐκεῖ διευθύνει τὸν κόσµο. Ὁ Θεὸς ἀναπαύεται στοὺς ἁγίους καὶ αὐτὸ φαίνεται καθαρὰ στὰ ἅγια λείψανα.
.        Δεύτερο θεολογικὸ µήνυµα εἶναι ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι Σῶµα Χριστοῦ, ἀλλὰ εἶναι, ὅµως, καὶ κοινωνία τῆς θεώσεως, διότι φθάνουµε στὴν θέωση, στὴν ἕνωση µὲ τὸν Θεό. Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι μιὰ φιλανθρωπικὴ ὀργάνωση, δὲν εἶναι µιὰ θρησκεία, ὅπως οἱ ἄλλες θρησκεῖες, δὲν εἶναι ἕνα ἀνθρώπινο σωµατεῖο, ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ Σῶµα τοῦ Χριστοῦ. Καὶ τὰ ἱερὰ λείψανα εἶναι τὰ µέλη τοῦ Σώµατος τοῦ Χριστοῦ. Γιατί, ὅπως ἔλεγα προηγουµένως, ὁ Χριστὸς κατοικεῖ µέσα στοὺς Ἁγίους. Αὐτὸ δείχνει καὶ ποιὸς εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς Ἐκκλησίας µας.
.        βαθύτερος σκοπς τς κκλησίας εναι ν κάνη τν νθρωπο γιο. Ἡ Ἐκκλησία µὲ τὰ ἅγια Μυστήρια καὶ τὴν ἀσκητικὴ ζωὴ ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο στὴν θέωση καὶ τὸν ἁγιασµό. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ ἐργαστήριο τῆς ἁγιότητος. κκλησία χει σκοπ ν κάνη τν νθρωπο ερ λείψανο. Ατς εναι βαθς σκοπς τς ζως µας. Ν γίνουµε γιοι, ὅπως ἡ ἁγία Παρασκευὴ καὶ ὁ ἅγιος Πολύκαρπος.
.         Καὶ τρίτο σηµεο, θεολογικ µήνυµα τν ερν λειψάνων εναι τι καταργήθηκε θάνατος. Πρὶν τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ ὁ θάνατος ἦταν ἕνα φοβερὸ θηρίο. Κανένας δὲν µποροῦσε νὰ τὸν νικήση. Μετὰ ὅμως τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ὅσοι ἑνώνονται µὲ τὸν Χριστὸ νικοῦν τὸν θάνατο. Ὁ θάνατος, ὅπως ἔλεγε ὁ ἅγιος Μάξιµος ὁ Ὁµολογητής, εἶναι ἕνας µεγάλος ὕπνος. Ἔβλεπα αὐτὲς τὶς ἠµέρες τὸ ἱερὸ λείψανο τῆς ἁγίας Παρασκευῆς. Εἶναι σὰν νὰ κοιµᾶται καὶ περιµένει τὴν φωνὴ τοῦ Ἀρχαγγέλου, γιὰ νὰ ξυπνήση στὴν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ θάνατος τώρα δὲν εἶναι φοβερὸς καὶ τροµερός. Μετὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ὅπως εἶπα προηγουµένως, εἶναι ἕνας ὕπνος. Μὲ τὸν θάνατο µεταβαίνoυµε ἀπὸ τὴν παροῦσα ζωὴ στὴν ἄλλη ζωή. Ἀπὸ αὐτὸν τὸν κτιστὸ ναὸ ὁδηγούµαστε στὸν ἄκτιστο ναό. Ὁ θάνατος εἶναι µιὰ συνάντηση τοῦ ἀνθρώπου µὲ τὸν Θεό, τὴν Παναγία καὶ ὅλους τοὺς Ἅγιους.

.          Αὐτὰ εἶναι τὰ τρία µεγάλα θεολογικὰ µηνύµατα, τὰ ὁποῖα βγαίνουν ἀπὸ τὰ λείψανα τῶν Ἁγίων μας, ὅτι δηλαδὴ ὁ Θεὸς ὑπάρχει, εἶναι ζωντανὸς Θεός, ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ ἐργαστήριο τῆς ἁγιότητος καὶ ὁ θάνατος ἔχει καταργηθῆ, εἶναι ἕνας ὕπνος.
.       Γι᾽  αὐτὸ προσκυνοῦµε µὲ τόση µεγάλη ἀγάπη καὶ σεβασµὸ τὰ ἱερὰ λείψανα. Γι᾽ αὐτὸ ἐγκαινιάζουµε τοὺς Ἱεροὺς Ναούς, θέτοντας τὰ ἅγια λείψανα τῶν µἀρτύρων στὴν Ἁγία Τράπεζα.

[…]

ΠΗΓΗ: περιοδ. «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»
Ἱ. Μητρ. Ναυπάκτου, τ. 183, Ὀκτώβριος 2011
Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

, , , , , ,

Σχολιάστε