Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἁγ. Βαρβάρα

Η ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ («Παρ᾽ ὅλο τὸν ἀποκλεισμό, ἐσωτερικὰ ἦταν ἤδη Χριστιανή»)

Μεγαλομάρτυς γία Βαρβάρα (4 Δεκεμβρίου)

τοῦ Κωνσταντίνου  Ἀθ. Οἰκονόμου, δασκάλου

ΠΗΓΕΣ: Ὡς πρὸς τὸ χρόνο ποὺ αὐτὴ ἔζησε καὶ κυρίως γιὰ τὸν τόπο τοῦ μαρτυρίου τῆς σπουδαίας αὐτῆς Ἁγίας ὑπάρχουν διαφωνίες μεταξὺ τῶν ἐρευνητῶν. Ὑπάρχουν συναξάρια τῆς δυτικῆς ἐκκλησίας καὶ ὀρθόδοξοι συναξαριστές, ὅπως τοῦ Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, τοῦ Ἀρσενίου καὶ τοῦ Συμεὼν τοῦ Μεταφραστοῦ. Πιθανότατη περίοδος δράσης τῆς Ἁγίας εἶναι ὁ 3ος αἰώνας, ἐνῶ τόπος μαρτυρίου της φαίνεται πὼς εἶναι ἡ Νικομήδεια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἢ ἡ Ἡλιούπολη τῆς Αἰγύπτου. Οἱ ἀρχαιότεροι κώδικες βεβαιώνουν ὅτι ἡ Ἁγία Βαρβάρα ἔζησε στὴ Μικρὰ Ἀσία. Ὁ ἀρχαιότερος βίος τῆς Ἁγίας (Ἄκτα) μαρτυρεῖ ὅτι ἡ Ἁγία ἄθλησε γύρω στὸ 237, ἐπὶ Μαξιμίνου.

Ο ΒΙΟΣ ΤΗΣ: Ἡ Βαρβάρα ἦταν μοναχοκόρη ἑνὸς πλουσίου καὶ ἐπιφανῆ ἐθνικοῦ, τοῦ Διοσκόρου, καὶ διακρινόταν γιὰ τὴν εὐφυία καὶ τὴν ὀμορφιά της. Ὁ πατέρας της τὴν ἀγαποῦσε ὑπερβολικὰ καὶ φρόντιζε νὰ ἔχει τὴν καλύτερη ἐθνικὴ μόρφωση. Γιὰ νὰ τὴν προφυλάξει ἀπὸ ἐξωτερικοὺς κινδύνους, λόγῳ τῆς ὀμορφιᾶς της, κατασκεύασε μέσα στὸ σπίτι του ἕνα κλειστὸ διαμέρισμα, ἕνα εἶδος πύργου, ὅπου ὑπὸ τὴν ἐποπτεία διαλεγμένων ἀπὸ τὸν ἴδιο κοριτσιῶν ἔκλεισε τὴν κόρη του, πιστεύοντας ὅτι μέσα στὴν ἀπομόνωση αὐτὴ θὰ μποροῦσε νὲ ὁλοκληρώσει τὴ μόρφωσή της. Ἡ Βαρβάρα, παρ᾽ ὅλο τὸν ἀποκλεισμό, ἐσωτερικὰ ἦταν ἤδη Χριστιανή. Διδάσκαλός της, γιὰ ὁρισμένους, ἦταν ὁ Ὠριγένης. Κατ᾽ ἄλλους, στὴν ἄποψη περὶ μηδαμινότητας τῶν εἰδώλων ὁδηγήθηκε ἀπὸ τὴ θεία πρόνοια καὶ τὴ θεωρία τῶν ἀστέρων καὶ γενικότερα τῆς φύσης, δημιουργημάτων ποὺ ἀπὸ κάποιες γυναῖκες ποὺ τὴ συντρόφευαν ἔμαθε πὼς ποιητής τους ἦταν ὁ Θεὸς τῶν Χριστιανῶν. Ὅταν ὁ πατέρας της θέλησε νὰ τὴν παντρέψει μὲ κάποιον πλούσιο, ἐκείνη ἀρνήθηκε κατηγορηματικά. Τότε ὁ πατέρας της, πιστεύοντας ὅτι αὐτὸ ὀφείλετο στὴν ἀπομόνωσή της, ἀποφάσισε νὰ τὴν ἀφήσει νὰ βγαίνει ἐλεύθερα καὶ νὰ συναναστρέφεται μὲ οἱονδήποτε ἐκείνη ἐπιθυμοῦσε. Σύμφωνα μὲ ἄλλες διηγήσεις, τότε ἡ Βαρβάρα γνωρίστηκε μὲ νεαρὲς χριστιανὲς κοπέλες, ἀπὸ τὶς ὁποῖες πῆρε τὰ πρῶτα οὐσιαστικὰ μαθήματα γιὰ τὴ χριστιανικὴ πίστη. Μάλιστα ἀπὸ ἕναν ἱερέα, ποὺ ἔφτασε τυχαία στὴν περιοχή, δέχθηκε τὸ βάπτισμα. Κάποια μέρα ὁ πατέρας τῆς Ἁγίας ἑτοιμάστηκε γιὰ ἕνα μακρινὸ ταξίδι. Πρὶν ἀναχωρήσει, ἔδωσε ἐντολὴ νὰ κατασκευασθεῖ νέο λουτρό, μετὰ ἀπὸ παράκληση τῆς κόρης του, σύμφωνα μὲ δικό του σχέδιο. Ὅμως, μετὰ τὴν ἀναχώρησή του, ἡ Βαρβάρα ἄλλαξε τὸ σχέδιο καὶ παρακάλεσε τοὺς ἐργάτες νὰ ἐπιταχύνουν τὴν ἐργασία τους. Ἔτσι ἀντὶ ἑνός, διέταξε νὰ γίνουν τρία παράθυρα ἐπ᾽ ὀνόματι τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἐνῶ ἡ ἴδια χάραξε σὲ τοῖχο τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ. Ἀκόμη ἔδωσε ἐντολὴ νὰ κατασκευασθεῖ μέσα στὸ λουτρὸ καὶ μεγάλη λεκάνη ὕδατος. Ἐκεῖ σ᾽ αὐτὸ τὸ λουτρὸ βαπτίσθηκε ἀπὸ τὸν προαναφερθέντα ἱερέα.

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ: Ὅταν ἐπέστρεψε ὁ Διόσκορος καὶ ἔμαθε τὰ μυστικὰ τῆς κόρης του ἐξεμάνη. Ὅταν δὲ ἡ ἴδια τοῦ ὁμολόγησε ὅτι εἶναι Χριστιανή, ἐκεῖνος τῆς ἐπέβαλε φρικτὰ βασανιστήρια. Βλέποντας ὅτι δὲν πετύχαινε τίποτα μ᾽ αὐτὰ τὴν παρέδωσε ὁ ἴδιος στὸν διοικητὴ τῆς ἐπαρχίας. Ὅταν ἡ Ἁγία, γεμάτη τραύματα, προσπάθησε νὰ δραπετεύσει, ὁ πατέρας της τὴν κυνήγησε καὶ τὴν προφθάσε σὲ κοντινὴ σπηλιά. Ἐκεῖ, τὴν ἅρπαξε ἀπὸ τὰ μαλλιὰ καὶ τὴν ἔσυρε, χτυπώντας την συνεχῶς, πρὸς τὸν ἡγεμόνα. Ὁ ἔπαρχος τὴν ὑπέβαλε ἐκ νέου σὲ βασανιστήρια, στὰ ὁποῖα συμμετεῖχε καὶ ὁ πατέρας της. Τέλος ὁ ἴδιος ὁ πατέρας της τὴν ἀποκεφάλισε μπροστὰ σὲ πλῆθος λαοῦ. Τὴν ὥρα τῶν βασάνων της ἡ Ἁγία παρηγορεῖτο, γιατί ἔβλεπε συνεχῶς τὸ Χριστό.

Η ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΑΓΙΑ: Στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἡ Ἁγία Βαρβάρα θεωρεῖται προστάτης τοῦ Πυροβολικοῦ καὶ τῶν παιδιῶν. Ἀκόμη, ἐπὶ σειρὰ αἰώνων, ἡ Ἁγία θεωροῦνταν προστάτης καὶ θεραπεύτρια τῶν νοσούντων ἀπὸ εὐλογιά. Οἱ ναοὶ καὶ τὰ ἐξωκλήσια πρὸς τιμὴν τῆς Ἁγίας σ᾽ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, κυρίως δὲ τὴν Ἀττική, βεβαιώνουν πόσο θαυματουργὴ ὑπῆρξε ἡ Ἁγία, πολὺ πρὶν ἀνακαλυφθεῖ τὸ ἐμβόλιο γιὰ τὴν ἀσθένεια αὐτή.

,

Σχολιάστε

Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Η ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ

 Ἁγία Βαρβάρα ἡ Μεγαλομάρτυς

.        Ἡ Ἁγία Βαρβάρα ἔζησε, ὅταν στὸν αὐτοκρατορικὸ θρόνο τῆς Κωνσταντινούπολης ἦταν ὁ Διοκλητιανός. Ὁ πατέρας της ἦταν τοπικὸς ἄρχοντας στὴν Ἡλιούπολη (Μπάαλμπεκ) στὸ Λίβανο. Λεγόταν Διόσκορος καὶ ἦταν φανατικὸς εἰδωλολάτρης. Ὁ πατέρας της ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, εἶχε δώσει στὴν Ἁγία καὶ μόρφωση.
.        Ἡ Ἁγία Βαρβάρα ὄντας ὄμορφη γυναίκα, κλείστηκε ἀπὸ τὸν πατέρα της, ὅταν ἐκεῖνος ἔφυγε γιὰ ταξίδι, σὲ ἕναν πύργο οὕτως ὥστε νὰ μὴν μπορεῖ κανένας νὰ τὴν δεῖ. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἐγκλεισμοῦ της, σκεπτόμενη τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ στὴν φύση, ἀνακάλυψε τὴν ἀληθινὴ θρησκεία μόνη της καὶ ἀπὸ εἰδωλολάτρισσα ἔγινε Χριστιανή. Φεύγοντας ὁ πατέρας της, ἄφησε ἐντολὴ νὰ κατασκευαστεῖ ἕνα λουτρὸ στὸν πύργο καὶ σὲ αὐτὸ νὰ ἀνοιχτοῦν δύο παράθυρα. Ἡ Ἁγία Βαρβάρα ἔδωσε ἐντολὴ νὰ ἀνοιχτεῖ καὶ ἕνα τρίτο, θέλοντας ἔτσι νὰ μαρτυρήσει τὴν πίστη της στὸν τριαδικὸ Θεό.
.        Γυρνώντας ἀπὸ τὸ ταξίδι ὁ πατέρας της, καὶ βλέποντας τὸ τρίτο παράθυρο, θύμωσε. Τὸν θυμό του αὔξησε ἡ ἄρνηση τῆς Ἁγίας νὰ δεχτεῖ τὰ συνοικέσια ποὺ εἶχε φέρει μαζί του ὁ πατέρας της, ἡ ὁμολογία ὅτι ἦταν πλέον Χριστιανὴ καὶ ὄχι εἰδωλολάτρισσα, καθὼς καὶ τὸ ὅτι μπροστά του ἡ Ἁγία Βαρβάρα ἔκανε τὸν σταυρό της. Στὸν θυμό του πάνω ὁ πατέρας της προσπάθησε νὰ τὴν ἀποκεφαλίσει καὶ ἡ Ἁγία τράπηκε σὲ φυγή. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς φυγῆς της βρέθηκε στὸ βουνό, ὅπου κρύφτηκε σὲ ἕναν βράχο, ποὺ ἄνοιξε θαυματουργικὰ στὰ δύο. Ὅμως ἕνας βοσκὸς ποὺ εἶδε τὸ θαῦμα, τὸ ἀνέφερε στὸν πατέρα της, ὁ ὁποῖος συνέλαβε τελικὰ τὴν Ἁγία καὶ τὴν ὁδήγησε στὸν ἔπαρχο τῆς περιοχῆς, Μαρκιανό.
.        Ἐκεῖ ἡ Ἁγία ὁμολόγησε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὴν πίστη της καὶ περιγέλασε τὰ εἴδωλα. Ὁ ἔπαρχος πρόσταξε τὸν βασανισμό της μὲ βούνευρα, ἀγκίστρια καὶ σφυριά. Πληγωμένη καὶ βαριὰ τραυματισμένη ἡ Ἁγία φυλακίστηκε καὶ στὸ κελί της ἐμφανίστηκε τὸ βράδυ ὁ Χριστός, ποὺ θεράπευσε ὅλες της τὶς πληγὲς καὶ τὴν παρώτρυνε νὰ διατηρήσει τὴν πίστη της. Ὁ ἔπαρχος βλέποντας τὴν ἄλλη μέρα τὴν Ἁγία θεραπευμένη, ἀντὶ νὰ πιστέψει στὸν Χριστό, διέταξε νὰ συνεχιστοῦν τὰ βασανιστήρια τῆς Ἁγίας Βαρβάρας. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ἦταν καὶ ἡ περιφορά της στοὺς δρόμους γυμνή. Ὅταν ὅμως πῆγαν νὰ τὴν γυμνώσουν, ἕνα νέφος κατέβηκε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ τύλιξε τὸ σῶμα τῆς Ἁγίας μὴ ἐπιτρέποντας σὲ κανέναν νὰ τὸ δεῖ. Μιὰ γυναίκα, ἡ Ἰουλιανή, βλέποντας τὸ θαῦμα αὐτὸ θέλησε νὰ διακηρύξει κι αὐτὴ τὴν πίστη της καὶ νὰ ὑπομείνει μαζὶ μὲ τὴν Ἁγία Βαρβάρα τὰ μαρτύρια. Ἔτσι κι ἔγινε, ἕως ὅτου ὁ ἔπαρχος διατάξει τὸν ἀποκεφαλισμὸ καὶ τῶν δύο γυναικῶν.
.        Ὁ πατέρας τῆς Ἁγίας Βαρβάρας θέλησε νὰ ἐκτελέσει μὲ τὰ ἴδια του τὰ χέρια τὴν ἐντολὴ τοῦ ἐπάρχου καὶ ἔτσι ἡ Ἁγία Βαρβάρα παρέδωσε τὸ πνεῦμα της στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ μετὰ τὸν ἀποκεφαλισμό της ἀπὸ τὸν ἴδιο της τὸν πατέρα, ἐνῶ ἡ Ἰουλιανὴ παρέδωσε τὸ πνεῦμα της ἀποκεφαλισμένη ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ δημίου. Γυρίζοντας ἀπὸ τὸν τόπο τοῦ μαρτυρίου ὁ Διόσκορος πρὸς τὸ σπίτι του, δέχτηκε τὴν Θεία δίκη ὑπὸ τὴν μορφὴ ἑνὸς κεραυνοῦ ποὺ τὸν χτύπησε καὶ τὸν ἔκανε στάχτη. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἡ Ἁγία Βαρβάρα θεωρεῖται προστάτις τοῦ πυροβολικοῦ μας.

.       Ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Βαρβάρας ἑορτάζεται στὶς 4 Δεκεμβρίου.

 Ἀπολυτίκιο τῆς Ἁγίας Βαρβάρας:

«Βαρβάραν τὴν Ἁγίαν τιμήσωμεν·
ἐχθροῦ γὰρ τὰς παγίδας συνέτριψε,
καὶ ὡς στρουθίον ἐρρύσθη ἐξ αὐτῶν,
βοηθείᾳ καὶ ὅπλῳ τοῦ Σταυροῦ, ἡ πάνσεμνος»

 ΠΗΓΗ: mkka.blogspot.com/

,

Σχολιάστε