Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἁγία Σοφία

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: BΕΒΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΒΑΡΒΑΡΟ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἁγία Σοφία:  Βεβήλωση ἀπὸ βάρβαρο κατακτητὴ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .                    Ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος Ἐρντογὰν βεβήλωσε προχθὲς γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ τὸν Ναὸ τῆςἉγίας Σοφίας, τὴ «Μεγάλη Ἐκκλησία» τῆς Κωνσταντινούπολης. Ἔτσι ὀνομαζόταν μέχρι τῆςἁλώσεως, καθὼς ὑπῆρξε ἐπὶ χιλίους καὶ πλέον χρόνους «ὁ ἀρχαιότερος καὶ ὑψηλότερος καὶἱερότατος πάντων τῶν ναῶν τῆς Χριστιανοσύνης… Ἐντὸς αὐτοῦ τοῦ πανσέπτου ναοῦ πλεῖστοι βαρβάρων βασιλεῖς ἐμυήθησαν τὰ χριστιανικὰ μυστήρια καὶ ἐγένοντο ἀπόστολοι ἀναστάσεως,ἐλευθερίας… Εἰς αὐτὸν ἐφόρεσαν τὸ βασιλικὸ διάδημα οἱ πλεῖστοι τῶν Βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων καὶ χειροτονήθηκαν περισσότεροι τῶν 150 Πατριαρχῶν. Ἐντὸς αὐτοῦ ὀρθόδοξοι γενεαὶ ἔσχονἁγίασιν καὶ βάπτισμα καὶ ἄσυλον… Οἱ Βυζαντινοὶ βασιλεῖς τὴν καλοῦσαν ΜΗΤΕΡΑ Ἐκκλησία. Οἱ Πατριάρχες τὴν καθιέρωσαν ὡς ἕδρα αὐτῶν…». (Σπ. Ζαμπελίου «Ἄσματα Δημοτικά τῆς Ἑλλάδος», Κέρκυρα, Τυπογρ. Ἑρμῆς, 1852, σελ. 273-278).
.                    Γιὰ τὸ κτίσιμο τοῦ Ναοῦ ὁ αὐτοκράτορας Ἰουστινιανὸς χρησιμοποίησε τοὺς σοφοὺς μηχανικοὺς Ἀνθέμιο τὸν Τραλλιανὸ καὶ τὸν Ἰσίδωρο τὸν Μιλήσιο καὶ αὐτοὶ πάνω ἀπὸ 10.000 ἀρχιμάστορες, μαστόρους καὶ ἐργάτες. Γιὰ νὰ δώσουν οἱ χρονογράφοι μίαν εἰκόνα τῆς δαπάνης γιὰτὴν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ, διηγοῦνται ὅτι γιὰ μόνη τὴν ἀνέγερση τῶν ἐξωτερικῶν τοίχων ἕως ὕψουςἑνὸς ποδὸς καταναλώθηκαν 452 κινδυνάρια χρυσοῦ καὶ γιὰ τὴν κατασκευὴ τῶν αὐλῶν καὶ τῶν πρώτων δωμάτων 800 κινδυνάρια, ἰσολογούμενα μὲ 4.200 χρυσὲς λίρες. Ἡ ἀνύψωση τῶν τοίχων καὶἡ κατασκευὴ τοῦ ὑπέροχου τρούλου καὶ τῶν ἄλλων κτισμάτων χρειάστηκαν πολλαπλάσιες δαπάνες. Οἱ πλίνθοι, ποὺ  χρησιμοποιήθηκαν, κατασκευάστηκαν γιὰ πρώτη φορὰ καὶ ἦσαν δώδεκα φορὲς ἐλαφρύτεροι τῶν τότε χρησιμοποιούμενων. Καθένας ἔφερε τὴν ἐπιγραφὴ ΚΥΡΙΟΣ ΕΘΕΜΕΛΙΩΣΕΝ ΑΥΤΟΝ, ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΕΙ». Ἂν σκάψει κάποιος θὰ τὴν βρεῖ καὶσήμερα…
.                     Στὴν τελετὴ τῆς θεμελίωσης τοῦ Ναοῦ ὁ Πατριάρχης Εὐτύχιος περιβαλλόταν ἀπὸ150  Ἀρχιερεῖς καὶ πολλὲς ἑκατοντάδες χιλιάδες πιστῶν συνέρρευσαν ἀπὸ κάθε περιοχὴ τῆς χριστιανοσύνης, ἀσκεπεῖς, γονυκλινεῖς καὶ δακρύοντες. Ὁ Αὐτοκράτορας Ἰουστινιανὸς πρῶτος καὶσυμψαλλόντων κλήρου καὶ λαοῦ ἔψαλε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ ἱστορικὸ τροπάριο: « Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἀθάνατος ὑπάρχων…».  Οἱ πρόγονοί μας κατανάλωσαν ἱδρῶτα καὶ χρήματα, γιὰ νὰ κατασκευάσουν τὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας, ἤτοι τῆς Σοφίας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, τοῦ ΘεοῦΠατρός, τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Σὲ αὐτὸ  τὸ Ναὸ προσέτρεχαν σὲκινδύνους γιὰ ἱκεσίες καὶ σὲ νίκες γιὰ εὐχαριστίες οἱ Κωνσταντινουπολίτες.
.                    Ὅλα αὐτὰ τί σχέση ἔχουν μὲ τὸ Ἰσλάμ; Τί σχέση ἔχουν μὲ τοὺς ἀπογόνους τῶνὀθωμανῶν κατακτητῶν; Ὅ,τι καὶ ἂν κάνει ὁ κ. Ἐρντογάν, ὅσες κουρτίνες καὶ ἂν βάλει στὴν ἉγιὰΣοφιά, οἱ πλίνθοι θὰ συνεχίζουν νὰ γράφουν γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὸ ψηφιδωτὸ τῆς εἰσόδου θὰπαρουσιάζει τοὺς αὐτοκράτορες Κωνσταντῖνο καὶ Ἰουστινιανό, ποὺ θὰ τοῦ φωνάζουν ὅτι ὁ Ναὸς δὲν τοῦ ἀνήκει. Καὶ ὅσο καὶ ἂν εἶναι ποτισμένος μὲ τὸν ἰσλαμισμὸ καὶ τὸ σοβινισμὸ θα ᾽πρεπε νὰγνωρίζει ὅτι ἡ βία δὲν νομιμοποιεῖ τὴν κατάχρηση τῆς ἐξουσίας, τὴν ἰδιοποίηση ἀλλοτρίου θρησκευτικοῦ χώρου, τὴν παράβαση τοῦ διεθνοῦς δικαίου καὶ τὴν καταπάτηση τοῦ ἠθικοῦ νόμου.-

,

Σχολιάστε

«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τὸ “Τῌ ΥΠΕΡΜΑΧῼ”»

«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τὸ “Τῌ ΥΠΕΡΜΑΧῼ”»

.                      Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος ἔκανε τὴν ἀκόλουθη δήλωση στὸ ΑΠΕ-ΜΠΕ ἀναφορικὰ μὲ τὴ λειτουργία τῆς Ἁγίας Σοφίας ὡς τζαμί τὴν 24η Ἰουλίου:
.                 «Λυπᾶμαι βαθύτατα ποὺ οἱ ἰσχυροὶ τοῦ κόσμου τούτου, οἱ περισσότεροι τουλάχιστον ἐξ αὐτῶν, κρύβονται πίσω ἀπὸ τὸ δάκτυλό τους ἢ μᾶλλον πίσω ἀπὸ τοὺς δικούς τους γεωπολιτικοὺς καὶ γεωστρατηγικοὺς ὑπολογισμούς. Καὶ μὲ τὴ στάση τους αὐτὴ ἀνέχονται ἢ οὐσιαστικὰ ἀποδέχονται κατὰ παράβαση κάθε ἔννοιας διεθνοῦς νομιμότητας μία ἀνίερη πράξη βεβήλωσης ὄχι μόνον ἑνὸς ἱεροῦ πνευματικοῦ κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας μας, τῆς Χριστιανοσύνης, γενικότερα, καὶ ἑνὸς συμβόλου τῆς Πίστεώς μας, ἀλλὰ καὶ ἑνὸς οἰκουμενικοῦ μνημείου πολιτισμοῦ καὶ ἀλληλοπεριχώρησης μεταξὺ τῶν λαῶν καὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν λαῶν διαφορετικῶν θρησκευτικῶν ταυτοτήτων. Ὁ μεγάλος ναὸς τῆς Ἁγίας Σοφίας γίνεται ἄθυρμα στὰ χέρια ἀνθρώπων πού, κατ’ ἐπάγγελμα καὶ διαχρονικά, ποδοπατοῦν τὸ Διεθνὲς Δίκαιο καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ τροφοδοτοῦν τὴ σκοτεινότερη μορφὴ θρησκευτικῆς μισαλλοδοξίας γιὰ νὰ ἐμπεδώσουν, ὅπως αὐτοὶ νομίζουν, τὴν κυριαρχία τους. Τὴν 24η Ἰουλίου, ἡμέρα πένθους καὶ ὀδύνης γιὰ ὅλη τὴν Ὀρθοδοξία,  τὸν Χριστιανισμὸ καὶ ὁλόκληρο τὸν Ἑλληνισμό, θὰ προστῶ τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, στὸν Ἱ. Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἀθηνῶν καὶ σᾶς καλῶ ὅλους καὶ ὅλες νὰ ψάλλουμε μαζὶ τὸ “τῇ Ὑπερμάχῳ” ὑπὲρ βοηθείας καὶ ἐνισχύσεως τοῦ Γένους μας».

 

ΠΗΓΗ: iaath.gr

 

 

, , ,

1 Σχόλιο

Η ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ βεβήλωση τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Ἡ ἐκ μέρους τῆς Ἐρντογανικῆς Τουρκίας νέα πράξη βεβήλωσης τοῦ μεγίστου καὶ πανιερώτατου Ναοῦ τῆς Χριστιανοσύνης προκάλεσαν τὶς εὔλογες διαμαρτυρίες Ἑλλήνων πολιτικῶν καὶ ξένων παραγόντων, ὅπως τὸ Στέϊτ Ντιπάρτμεντ. Οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ ὀρθῶς ζήτησαν τὴν προστασία τῆς Ἁγιὰ Σοφιᾶς, ὡς πανανθρώπινου μνημείου, ποὺ ἀνήκει στὴν παγκόσμια κληρονομιὰ καὶ προστατεύεται ἀπὸ τὴν ΟΥΝΕΣΚΟ. Γιὰ ἐμᾶς, τοὺς Ἕλληνες, στὴν Ἁγία Σοφία καὶ στὸν Παρθενώνα συμπυκνώνεται ἡ Ἱστορία μας. Εἰδικότερα, κατὰ τὸν Τάσο Λιγνάδη, «ἡ Ἁγία Σοφία εἶναι ἡ δεύτερη σφραγίδα, ποὺ ἀποτυπώνει τὴ μετάβαση ἀπὸ τὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ κόσμο στὸν βυζαντινὸ καὶ μεταβυζαντινὸ καὶ γίνεται ἔμβλημα τῆς ἱστορίας τοῦ νέου ἑλληνισμοῦ».
.             Παρὰ τὶς κακοποιήσεις, ποὺ ἔχει ὑποστεῖ τὸ οἰκοδόμημα κόσμημα τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τοὺς κατακτητές, ποτὲ δὲν ἔπαψε νὰ φωνάζει πὼς εἶναι «ἕνα κτίσμα δομημένο ἀπὸ μία συγκεκριμένη σύλληψη, μίαν ἀντίληψη καὶ μίαν πίστη, τὴν ὁποία μόνο αὐτὴ ἐκφράζει, γιατί μὲ βάση αὐτὴ μορφοποιήθηκε καὶ ἔλαβε ὑπόσταση ἰδιαίτερη καὶ μοναδική», ὅπως σωστὰ γράφει ὁ ἀείμνηστος γιατρὸς Χαράλαμπος Σταθάκης.
.             Ἡ δήλωση τοῦ Μουσταφᾶ Ντεστιτζί, πολιτικοῦ ἑταίρου τοῦ Ταγὶπ Ἐρντογάν, γιὰ μετατροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ τέμενος, εἶναι ἡ συνέχεια τῶν βαρβαροτήτων τῶν κατακτητῶν προγόνων του. Θυμίζει τὸ γκρέμισμα ἑκατοντάδων ναῶν καὶ τὴ μετατροπὴ σὲ τζαμιὰ μοναδικῆς ὡραιότητας ἑλληνορθορθόδοξων ναῶν. «Εἴμαστε κατακτητὲς καὶ συμπεριφερόμαστε, ὅπως μᾶς γουστάρει, ὅπως ταιριάζει στὸν πολιτισμό μας», ἡ ἀντίληψη τῶν Τούρκων.
.             Ἴδια συμπεριφορὰ ἔδειχναν καὶ στὰ ἔμψυχα τοῦ Ἑλληνισμοῦ οἱ Ὀθωμανοὶ κατακτητές. Μὲ κυνισμὸ ἅρπαζαν τὰ φιντάνια τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τοὺς νέους καὶ τὶς νέες, καὶ τὰ ὁδηγοῦσαν στὰ σκλαβοπάζαρα ἢ στὸ νὰ γίνουν γενίτσαροι. Γράφει Κασιώτικο δημοτικὸ τραγούδι: « …Χουσεΐν πασιᾶς ἐπλάκωσεν ἀπὸ τὴν Ἀλεξάντρια. Γίνονται στίβες τὰ κορμιά, τὰ αἵματα ποτάμια. Σφάζουν τοὺς γέρους καὶ τὶς γριὲς κι ὅλα τὰ παλικάρια, τὶς κοπελιὲς καὶ τὰ μωρὰ στὴ φλότα τοὺς μπαρκάρουν, σκλάβους νὰ τοὺς πουλήσουσι στῆς Μπαρμπαριᾶς τὰ μέρη…».
.             Τὸ ἕνα ζήτημα εἶναι ἡ συμπεριφορὰ τῆς κυβέρνησης Ἐρντογάν, ὡς βαρβάρου κατακτητῆ. Τὸ ἄλλο εἶναι ἡ σιωπή, ποὺ ἔχει ἐπιβάλει στοὺς ὑπηκόους της. Ὅποιος μιλήσει καὶ πεῖ κάτι ἀντίθετο ἀπὸ τὴν ἄποψή της κινδυνεύει νὰ συλληφθεῖ καὶ νὰ φυλακιστεῖ γιὰ πολλὰ χρόνια. Ἀπόδειξη, οἱ λίγοι Ἕλληνες ποὺ ζοῦν στὴν Κωνσταντινούπολη δὲν μποροῦν νὰ μιλήσουν, νὰ διαμαρτυρηθοῦν νὰ διαδηλώσουν γιὰ τὸ ἀνοσιούργημα στὴν Ἁγιὰ Σοφιά. Τὴν ἴδια ὥρα οἱ τουρκόψυχοι Μουσουλμάνοι στὴ Θράκη συνεργάζονται ἀκωλύτως μὲ τὸ Τουρκικὸ Προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς καὶ προωθοῦν τὰ σχέδια τῆς γείτονος.
.             Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀσφαλῶς θὰ ἤθελε νὰ ἐκφράσει τὴ λύπη του γιὰ τὴν ἀνάγνωση τοῦ Κορανίου στὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας καὶ νὰ ζητήσει νὰ παραμείνει Μουσεῖο. Δὲν τὸ πράττει καὶ ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες, νιώθουμε τὴ θέση Του καὶ Τὸ δικαιολογοῦμε, ὅπως καὶ ὅλων τῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, σὲ Τουρκία καὶ Ἑλλάδα, ποὺ ὀργανικὰ συνδέονται μαζί Του.-

, ,

Σχολιάστε

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ-ΣΟΦΙΑ

Γιὰ τὴν Ἁγια-Σοφιὰ

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.          Ὁ «σουλτάνος» τῆς Τουρκίας Ταγὶπ Ἐρντογὰν ὑπερέβη κάθε ὅριο διεθνοῦς νομιμότητος. Ἀφοῦ ἀνάγκασε σὲ παραίτηση τὸν πρωθυπουργό του Ἀχμὲτ Νταβούτογλου καὶ ἔχοντας τὴ συνεχῆ ἀντιπολίτευση τοῦ ἄλλοτε φίλου του καί νῦν θανάσιμου ἐχθροῦ του, ποὺ ζεῖ αὐτοεξόριστος στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς, χότζα Γκιουλέν, καὶ μετὰ τὴν ψυχρολουσία του ἀπὸ τὸ Κοινοβούλιο τοῦ Βερολίνου, ποὺ ἀνεγνώρισε πρόσφατα μὲ συντριπτικὴ πλειοψηφία τὴν Γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ἔχασε κάθε ἔλεγχο τῶν κινήσεών του.
.           Στὶς μέχρι τοῦδε βάρβαρες καὶ ἀντιδημοκρατικὲς ἐνέργειές του κατὰ τῶν Κούρδων καὶ κατὰ τῆς ἐλεύθερης ἐκφράσεως τῶν ἀπόψεων διὰ τῶν ΜΜΕ, ποὺ φανερώνουν ὅτι δὲν ζεῖ στὸν 21ο αἰώνα, προσέθεσε πρόσφατα καὶ μία βεβήλωση εἰς βάρος ἑνὸς ὑπερμνημείου παγκόσμιας πολιτισμι­κῆς κληρονομιᾶς καί ἱερότατου συμβόλου τῆς Ἑλληνορθοδοξίας μας. Προσπάθησε προκλητικὰ νὰ μετατρέψει τὴν Ἁγία Σο­φία Κωνσταντινουπόλεως κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ραμαζανιοῦ σὲ τζαμί. Περιφρόνησε ἔτσι τὴν ὑπογραφὴ καὶ τῆς ἴδιας τῆς χώρας του ὡς πρὸς τὸν σεβασμὸ τῶν μνημείων τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τῆς UNESCO.
.            «Ὅπως μετέδωσε ἀπὸ τὴν Οὐάσινγκτον ὁ δημοσιογράφος Μιχάλης Ἰγνατίου, ἀπαντώντας σὲ ἐρώτησή του ὁ ἀναπληρωτὴς ἐκπρόσωπος τοῦ Στέϊτ Ντιπάρτμεντ δὲν ἔκρυψε τὴν ἀντίθεση τῆς κυβέρνησης τῶν ΗΠΑ στὴν ἀπόφαση τῆς Τουρκίας νὰ μετατρέψει οὐσιαστικὰ τὴν Ἁγία Σοφία σὲ τζαμὶ μὲ τὴν καθημερινὴ ἀνάγνωση τοῦ Κορανίου. Οἱ ΗΠΑ ἀναγνωρίζουν τὴν Ἁγία Σοφία ὡς ἕνα μνημεῖο ἰδιαίτερης σημασίας, εἶπε ὁ Μὰρκ Τόνερ καὶ τόνισε πὼς ἡ Οὐάσινγκτον καλεῖ τὴν κυβέρνηση τῆς Τουρκίας νὰ διατηρήσει τὴν Ἁγία Σοφία μὲ τέτοιο τρόπο ποὺ θὰ σέβεται τὴς παράδοσή της καὶ τὴν πολύπλοκη ἱστορία της».
.           Ἀλλὰ καὶ «ὁ Ἕλληνας ὑπ. Ἐξωτερικῶν κ. Νικ. Κοτζιᾶς ἔστειλε ἐπιστολὴ πρὸς τὴν UNESCO χαρακτηρίζοντας σοβαρὴ πρόκληση τὴν ἀνάγνωση τοῦ Kορανίου στὴν Ἁγία Σοφία καὶ ζητᾶ τὴν προστασία τοῦ μνημείου, προκειμένου νὰ μὴν ἀλλοιωθεῖ ὁ χαρακτήρας του» («Δημοκρατία» 11-6-2016).
.           Ἄραγε θὰ δείξει ἡ Τουρκία ὅτι ἐπιθυμεῖ πράγματι νὰ ἀνήκει στὰ πολιτισμένα κράτη καὶ νὰ σέβεται τοὺς διεθνεῖς θεσμούς;

,

Σχολιάστε

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ἢ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ;

Τουρκικ πρόκληση:
Κάλεσμα γι
προσευχ μέσα π τν γ. Σοφία
μετ
π 85 χρόνια

Ἀνθὴ Κουτσουμποῦ
02.07.2016

.             Τὴν ἔντονη ἀνησυχία καὶ τὴ δυσφορία του ἐξέφρασε τὸ ἑλληνικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, καλώντας τὴν Τουρκία νὰ προσαρμοστεῖ στὶς ἀπαιτήσεις τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ καὶ νὰ σεβαστεῖ τὸ Διεθνὲς Δίκαιο καὶ τὶς ὑποχρεώσεις της.

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: «Δυσφορία» γιὰ τὴν «πρόκληση» ἀπὸ τοὺς γείτονες; Μὰ, ἂς μὴ εἴμαστε τόσο «προκλητικοί», ὅταν ἡ ΙΔΙΑ ἡ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ἔχει ἐνσαρκωθεῖ στοὺς ἡμεδαποὺς ἐργολάβους τῆς ἀλλοτριώσεως!

.             Τὸ κάλεσμα τοῦ μουεζίνη γιὰ προσευχὴ ἀντήχησε γιὰ πρώτη φορὰ ἐδῶ καὶ 85 χρόνια, μέσα στὴν Ἁγιὰ Σοφιά, προκαλώντας τὴν ἀντίδραση τοῦ ἑλληνικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Τὰ τελευταῖα τέσσερα χρόνια, ἡ πρόσκληση γιὰ προσευχὴ γινόταν ἀπὸ τοὺς μιναρέδες τοῦ ναοῦ καὶ ὁ μουεζίνης πραγματοποιοῦσε τὴ σχετικὴ διαδικασία ἀπὸ μία ξεχωριστὴ αἴθουσα καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ ἐσωτερικό τῆς ἐκκλησίας. Τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς, ὡστόσο, ἡ διαδικασία ἄλλαξε, ἐνῶ τὸ κάλεσμα γιὰ προσευχὴ μεταδόθηκε τηλεοπτικὰ τὸ Σάββατο. Νὰ θυμίσουμε ὅτι τὸν προηγούμενο μήνα εἶχε προκύψει καὶ πάλι θέμα μεταξὺ Ἑλλάδας καὶ Τουρκίας λόγῳ τῆς ἀνάγνωσης τοῦ Κορανίου ἐντός τῆς Ἁγίας Σοφίας.

Ἀνησυχεῖ καὶ δυσφορεῖ τὸ ἑλληνικὸ ΥΠΕΞ

.             Ἐρωτηθεὶς γιὰ τὸ θέμα ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, Εὐστράτιος Εὐθυμίου, ἀπάντησε: «Ἐκφράζουμε τὴν ἔντονη ἀνησυχία καὶ δυσφορία μας γιὰ ἕνα ἀκόμη βῆμα ποὺ ὑπονομεύει τὸν χαρακτήρα τῆς Ἁγίας Σοφίας ὡς μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς καὶ ποὺ προφανῶς δὲν συνάδει μὲ τὶς ἀρχὲς ποὺ ὀφείλουν νὰ διέπουν ἕνα σύγχρονο, κοσμικὸ κράτος. Ἔχουμε κατ᾽ ἐπανάληψη τονίσει μὲ σειρὰ ἐνεργειῶν μας μὲ σκοπὸ τὴν ἐνημέρωση κρατῶν καὶ διεθνῶν ὀργανισμῶν, ὅτι ἡ ἀπόπειρα ἀλλαγῆς χρήσης ἀπὸ μουσεῖο σὲ τέμενος τῆς Ἁγίας Σοφίας, ποὺ ἔχει χαρακτηριστεῖ ἀπὸ τὴν UNESCO ὡς παγκόσμια πολιτιστικὴ κληρονομιά, εἶναι ἕνα διεθνὲς ζήτημα. Ἕνα ζήτημα μείζονος σημασίας ποὺ ἅπτεται τῆς προστασίας τῆς ταυτότητας ἑνὸς μνημείου ποὺ ἀνήκει στὸν πανανθρώπινο πολιτισμό».

Καὶ κατέληξε: «Αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ ἀντιληφθεῖ πρώτη ἀπὸ ὅλους ἡ Τουρκία. Τὴν καλοῦμε γιὰ ἄλλη μία φορὰ νὰ προσαρμοστεῖ στὶς ἀπαιτήσεις τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ καὶ νὰ σταματήσει νὰ ὑποστηρίζει  ἀναχρονιστικὲς καὶ ἀκατανόητες δραστηριότητες. Ὀφείλει νὰ ἐπιδείξει, ἐπιτέλους, τὸν ἀπαιτούμενο σεβασμὸ πρὸς τὸ Διεθνὲς Δίκαιο καὶ τὶς διεθνεῖς ὑποχρεώσεις ποὺ ἔχει ἀναλάβει γιὰ σεβασμὸ τοῦ συνόλου τῶν μνημείων ποὺ βρίσκονται στὴν ἐπικράτειά της, χριστιανικῶν ἢ μή».

 

,

Σχολιάστε

ΝΕΑ ΣΟΒΑΡΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΝΕΑ ΣΟΒΑΡΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης

.           Βῆμα βῆμα προχωρεῖ μὲ προκλητικὸ τρόπο τὸ τουρκικὸ ἰσλαμικὸ καθεστὼς στὴν σταδιακὴ μετατροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, τὸ κορυφαῖο ἀρχιτεκτονικὸ δημιούργημα τῆς ἀνατολικῆς Χριστιανοσύνης, σὲ μουσουλμανικὸ τόπο λατρείας.
.             Ἡ νέα σοβαρὴ τουρκικὴ πρόκληση στὴν Ἁγία Σοφία παρουσίᾳ τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ Ἀχμὲτ Νταβούτολγου καὶ τοῦ θρησκευτικοῦ ἡγέτη τῆς Τουρκίας Mehmet Gormez, εἶναι τὰ ἐγκαίνια μέσα στὸν ναὸ μιᾶς ἰσλαμικῆς θρησκευτικῆς ἔκθεσης μὲ τὴν ἱερὴ μουσουλμανικὴ ὀνομασία «Ask-i-Nebi», τελώντας παράλληλα καὶ παρουσία ἑκατοντάδων ἐπισκεπτῶν καὶ μία χαρακτηριστικὴ μουσουλμανικὴ τελετή.
.           Ἡ ἔκθεση αὐτὴ προβάλλει διάφορα μουσουλμανικὰ σύμβολα μὲ κύριο στόχο νὰ καταδείξει τὸν ἰσλαμικὸ χαρακτήρα τῆς Ἁγίας Σοφίας καὶ ὅπως ἀναφέρεται, στὰ ἐγκαίνιά της προσκλήθηκαν καὶ παραβρέθηκαν καὶ ἰσλαμικοὶ παράγοντες ἀπὸ τὰ Βαλκάνια, ὅπως καὶ ὁ ἐκπρόσωπος τῆς μουσουλμανικῆς βοσνιακῆς κυβέρνησης, Denis Zvizdic.
.           Ἡ νέα αὐτὴ τουρκικὴ πρόκληση εἶναι στὰ πλαίσια τοῦ μεγάλου σχεδίου τῆς ἰσλαμικῆς κυβέρνησης τῆς Τουρκίας νὰ θέσει πρὸ τετελεσμένων τὴν μετατροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης σὲ μουσουλμανικὸ τέμενος, ἀνταποκρινόμενη στὶς ὑποσχέσεις ποὺ ἔχει δώσει γι’ αὐτὸν τὸν σκοπὸ στοὺς ὀπαδούς της.
.            Ἐμεῖς, ἄς… μείνουμε ἀπαθεῖς νὰ παρακολουθοῦμε τὶς ἀλλεπάλληλες τουρκικὲς προκλήσεις. Μάλιστα!

ΠΗΓΗ: nikosxeiladakis.gr

, ,

Σχολιάστε

ΤΟ ΚΚ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τ ΚΚ Ρωσίας καλε τν Τουρκία
ν
πιστρέψει τν γία Σοφία στν ρθόδοξη κκλησία

Ρῶσοι κομμουνιστὲς ζητοῦν νὰ ἐπιστρέψει ἡ Ἁγία Σοφία στὸ Πατριαρχεῖο.
Κλιμακώνεται ἡ διπλωματικὴ πίεση πρὸς τὴν Τουρκία,
τὴν ὥρα ποὺ ὁ Μεντβέντεφ κηρύσσει τὸν οἰκονομικὸ πόλεμο

Χρῆστος Δεμέτης

.          Τὴν ἐπιστροφὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ τὸ Πατριαρχεῖο ζήτησαν τὴν Τετάρτη ὡς ἔνδειξη καλῆς θέλησης τῆς Ἄγκυρας καὶ τοῦ Ἰσλάμ, Ρῶσοι βουλευτὲς τοῦ “Κομμουνιστικοῦ Κόμματος Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας” στὴ Ρωσικὴ Δούμα.
.          “Ἡ κίνηση αὐτὴ θὰ βοηθήσει τὴν Τουρκία καὶ τὸ Ἰσλὰμ νὰ ἀποδείξει ὅτι ὑπάρχει καλὴ θέληση, ἡ ὁποία εἶναι ὑπεράνω τῆς πολιτικῆς, καθιστώντας ἀναγκαία τὴν ἐπιστροφὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας στὴν χριστιανοσύνη. Ἡ Ρωσία εἶναι ἕτοιμη νὰ χρηματοδοτήσει ἀπὸ τὴν πλευρά της τὴν ἀποκατάσταση τοῦ ναοῦ, γιὰ τὴν ὁποία θὰ ἐργαστοῦν οἱ καλύτεροι Ρῶσοι ἐπιστήμονες καὶ συντηρητές, προκειμένου νὰ ἀποκατασταθεῖ ἕνα μνημεῖο γιὰ τὴν παγκόσμια Χριστιανοσύνη” δήλωσε ὁ Sergey Gavrilov τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος τῆς χώρας, ὅπως μεταδίδει τὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων RIA “Novosti”.
.           Ὁ Sergei Gavrilov εἶναι συντονιστὴς τῆς κοινοβουλευτικῆς ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν προστασία τῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν τῆς ρωσικῆς Δούμας.
.         Ὁ βουλευτὴς τοῦ ΚΚ Ρωσίας ὑπενθύμισε ὅτι στὶς 23 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στὴ Μόσχα τελετὴ ἐγκαινίων τοῦ Καθεδρικοῦ Τεμένους, παρουσίᾳ μουσουλμανικῶν ἀντιπροσωπειῶν ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο καὶ ἡγετῶν κρατῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ Ρῶσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ὁ Πρόεδρος τῆς Τουρκίας Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογὰν καὶ ὁ Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μαχμοὺντ Ἀμπάς.
.          Σύμφωνα μὲ τὸν Gavrilov ἡ ἐπιστροφὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία θὰ ἦταν ἕνα “φιλικὸ βῆμα” τὴ δεδομένη χρονικὴ στιγμὴ μετὰ τὴν κατάρριψη τοῦ ρωσικοῦ ἀεροσκάφους ἀπὸ τουρκικὲς δυνάμεις στὰ σύνορα Τουρκίας-Ρωσίας. Παράλληλα, ἡ Δούμα καλεῖ τὴν Τουρκία νὰ ἀναγνωρίσει τὴν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων.
.          Ὁ Καθεδρικὸς ναὸς τῆς Ἁγίας Σοφίας, ὁ ὁποῖος βρίσκεται στὴν Κωνσταντινούπολη, μετὰ τὴν κατάληψη τῆς πόλης ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς τὸ 1453 μετατράπηκε σὲ τζαμί.
.          Τὸ 1935, ἡ Ἁγία Σοφία μὲ νέο καθεστὼς μετατράπηκε σὲ μουσεῖο. Ὁ ναὸς ἔχει συμπεριληφθεῖ στὴν παγκόσμια κληρονομιὰ τῆς UNESCO, ἀνάμεσα σὲ ἄλλα μνημεῖα τοῦ ἱστορικοῦ κέντρου τῆς Κωνσταντινούπολης ἀπὸ τὸ 1985.
.          Θεωρεῖται πάντως ἐξαιρετικὰ ἀπίθανο ἀπὸ πλευρᾶς Τουρκίας νὰ ὑπάρξει θετικὴ ἀπάντηση σὲ ἕνα αἴτημα ποὺ ἀκόμα δὲν ἔχει υἱοθετηθεῖ ἐπισήμως ἀπὸ τὴ ρωσικὴ κυβέρνηση.

ΠΗΓΗ: news247.gr

 

, ,

Σχολιάστε

«MΕ ΕΝΤΑΤΙΚΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ “ΞΑΝΑΓΙΝΕΤΑΙ” Η ΑΓΙΑ-ΣΟΦΙΑ ΤΕΜΕΝΟΣ»

σλαμικ τζαμ κάνουν τν γιά-Σοφι

 Τοῦ Κώστα Χαρδαβέλλα, 15.04.13

.          Ἡ μετατροπὴ τῆς ἑλληνικῆς Ἁγίας Σοφίας στὴν Τραπεζούντα τῆς Τουρκίας σὲ μουσουλμανικὸ τέμενος ἀνοίγει καὶ νομικὰ πλέον τὸ δρόμο γιὰ νὰ συμβεῖ τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὴν Ἁγιά-Σοφιὰ στὴν Κωνσταντινούπολη.
.             Μιλώντας στὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα «Χουριέτ», ὁ μουφτὴς τῆς Τραπεζούντας παραδέχτηκε ὅτι «οἱ ἐργασίες γιὰ νὰ λειτουργήσει ἡ Ἁγία Σοφία Τραπεζούντας ὡς χῶρος προσευχῆς συνεχίζονται μὲ ἐντατικοὺς ρυθμούς», διευκρινίζοντας ὅτι «οἱ τοιχογραφίες ποὺ ὑπάρχουν δὲν θὰ πειραχτοῦν, ἁπλῶς θὰ σκεπάζονται μὲ κουρτίνες».
.          Ὁ ναὸς τῆς Τραπεζούντας μετατρέπεται σὲ τζαμὶ μετὰ ἀπὸ ἀπόφαση τῆς τοπικῆς Διεύθυνσης Βακουφίων, ἡ ὁποία θεωρεῖται ὅτι εἶναι κάτοχός του χώρου. Στὴν περίπτωση τῆς Ἁγια-Σοφιᾶς στὴν Κωνσταντινούπολη, ἡ κατάσταση εἶναι πιὸ σύνθετη, ἀφοῦ τὴν ἁρμοδιότητα γιὰ τὴν ἔγκριση ἑνὸς ἀνάλογου σχεδίου ἔχει ἀποκλειστικὰ ἡ κυβέρνηση Ἐρντογάν, νομικοὶ κύκλοι τῆς ὁποίας ὅμως τονίζουν ὅτι ὁ ναὸς τῆς Τραπεζούντας μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ ὡς «προηγούμενο» γι᾽ αὐτὸν τῆς Πόλης.
.          Μέχρι σήμερα καὶ οἱ δύο βυζαντινοὶ ναοὶ λειτουργοῦσαν ὡς μουσεῖα. Ὁ ναὸς τῆς Ἁγίας Σοφίας στὴν Τραπεζούντα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ σημαντικὰ μνημεῖα τοῦ Πόντου, καθὼς ὁ συνδυασμὸς τῆς ἀρχιτεκτονικῆς διαμόρφωσής του μὲ τὴ διακόσμηση (τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, μωσαϊκὰ) θεωρεῖται μοναδικός. Αὐτὴ τὴ μοναδικότητα οἱ Τοῦρκοι ἑτοιμάζονται νὰ τὴν σκεπάσουν μέ… κουρτίνα προκειμένου νὰ χρησιμοποιοῦν τὸ ναὸ ὡς χῶρο προσευχῆς, ἀμέσως μόλις ὁλοκληρωθοῦν οἱ σχετικὲς ἐργασίες.
.          Ἐδῶ καὶ ἕνα χρόνο, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἔχει ἐκφράσει τὴν ἀντίθεσή του στὰ σχέδια τῆς Τουρκίας, δηλώνοντας ὅτι «σεβόμαστε ὅλα τὰ τζαμιὰ καὶ τοὺς χώρους προσευχῆς, ἀλλὰ ὡς πρὸς τὴν Ἁγία Σοφία Τραπεζούντας δὲν βλέπουμε κάποια ἀνάγκη. Εἴμεθα ὑπὲρ τοῦ νὰ συνεχίσει νὰ λειτουργεῖ ὡς μουσεῖο».

 ΠΗΓΗ: newsbomb.gr/ethnika

Σχολιάστε

ΟΙΚΟΥΜΕΝ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ: «ΕΙΤΕ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΕΙΤΕ ΝΑΟΣ Η ΑΓΙΑ-ΣΟΦΙΑ»

 Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης
Βαρθολομαῖος: «Εἴτε μουσεῖο, εἴτε ναὸς ἡ Ἁγία Σοφία»

στὴν κυβέρνηση Ἐρντογὰν γιὰ τὴν συμπλήρωση 1481 ἐτῶν
ἀπὸ τὴν ἀνοικοδόμηση τοῦ κοσμήματος τῆς Ὀρθοδοξίας
ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Ἰουστινιανό, στὶς 23 Φεβρουαρίου 532

 Τοῦ Χ.Κ. Λαζαρόπουλου

.             Τὸ μεγαλύτερο σύμβολο τοῦ Ἑλληνισμοῦ μετὰ τὸν Παρθενώνα, ὁ ὑπέρλαμπρος ναὸς τῆς Ἁγίας Σοφίας στὴν Κωνσταντινούπολη συμπλήρωσε 1481 ἔτη ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς θεμελίωσής της ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Ἰουστινιανό, στὶς 23 Φεβρουαρίου 532. Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ αὐτῆς τῆς ἐπετείου, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἔκανε σημαντικὲς ἐπισημάνσεις στὴν ἐφημερίδα «Μιλιέτ».
.             Τέλος στὴ φημολογία ποὺ καλλιεργοῦν ἀκραῖοι κύκλοι τοῦ τουρκικοῦ κατεστημένου περὶ μετατροπῆς τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ ἰσλαμικὸ τζαμὶ ἔβαλε ὁ πρῶτος τῶν πρώτων ἐκ τῶν ἱεραρχῶν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος. Στὸ δεύτερο μέρος τῆς συνέντευξης ποὺ παρεχώρησε στὴν ἐφημερίδα «Μιλλιέτ», ὁ Παναγιώτατος ὑπογραμμίζει ὅτι ἐὰν εἶναι νὰ λειτουργήσει ὡς χῶρος λατρείας θὰ πρέπει νὰ εἶναι ὡς χριστιανικὸς ναός.
.             «Οἰκοδομήθηκε ὡς ἐκκλησία καὶ δὲν κτίστηκε ὡς τζαμὶ», ἐξηγεῖ καὶ σπεύδει νὰ ξεκαθαρίσει ὅτι θὰ ἦταν προτιμότερο νὰ παραμείνει μουσεῖο. Χωρὶς νὰ θίγει εὐθέως τοὺς κινδύνους, ὁ Πατριάρχης ὑπονοεῖ ὅτι ἡ διατήρηση τῆς Ἁγίας Σοφίας ὡς μουσεῖο δὲν ὀξύνει τὰ πνεύματα καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει σημεῖο πιθανῆς ἀντιπαράθεσης μεταξὺ χριστιανῶν καὶ μουσουλμάνων.

Μήνυμα στὴν κυβέρνηση Ἐρντογάν

.             Μὲ ξεκάθαρο ὕφος, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἀπευθύνεται πρὸς τὴν κυβέρνηση τοῦ κ. Ρετσὲπ Ταγὶπ Ἐρντογὰν μὲ τὸ κύρος καὶ τὸ σθένος ποὺ διαθέτει ἐκ τῆς θέσεως καὶ τῆς προσωπικότητάς του. «Ἐμεῖς προτιμοῦμε νὰ διατηρηθεῖ τὸ ὑφιστάμενο καθεστώς. Ἔγινε μουσεῖο καὶ ἔτσι θὰ πρέπει νὰ παραμείνει. Εὑρισκόμενος πέρυσι στὴν Τραπεζούντα, στὸ μοναστήρι τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, ὅπου τέλεσα Θεία Λειτουργία, ἐπισκέφθηκα καὶ τὴν ἐκεῖ Ἁγία Σοφία. Τὴν περίοδο ἐκείνη γινόταν συζήτηση γιὰ τὴν μετατροπὴ τῆς ἐκεῖ Ἁγίας Σοφίας σὲ τζαμί. Στοὺς δημοσιογράφους ποὺ μὲ ρώτησαν εἶπα ὅτι καλύτερα νὰ παραμείνει μουσεῖο, διότι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ θὰ εἶναι ἀνοικτὴ σὲ ὅλους. Ὅσον ἀφορᾶ στὴν Ἁγία Σοφία τῆς Πόλεως, αὐτὴ λειτούργησε ὡς Χριστιανικὴ ἐκκλησία γιὰ περισσότερο ἀπὸ 1.000 χρόνια. Ἐὰν πρόκειται ν λειτουργήσει ς χρος λατρείας, θ πρέπει ν νοίξει ς χριστιανικς ναός», δηλώνει ὁ κ. Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος κάνει τιτάνειο ἀγώνα νὰ διατηρήσει μνημεῖα τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν γειτονικὴ χώρα σὲ συνεργασία μὲ τὴν μειονότητα τῶν Ρωμιῶν στὴν Πόλη καὶ στὶς ΗΠΑ.

Ἀγώνας γιὰ τὰ μνημεῖα τοῦ Ἑλληνισμοῦ

.             Ἀνήμερα τοῦ Σταυροῦ πέρυσι, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀνακοίνωσε ὅτι ἀγόρασε ἔναντι 400 χιλιάδων εὐρὼ τὸν ναὸ τῶν Ταξιαρχῶν στὰ Μουδανιὰ τῆς Προύσας, ποὺ ἀνοικοδομήθηκε στὴ δεκαετία τοῦ 780. Στὶς 17 Ἰουλίου, μάλιστα, ὁ Οἰκουμενικὸς Θρόνος εἶχε ἀντιδράσει ἔντονα γιὰ τὴν πρόθεση τῆς γενικῆς διεύθυνσης Βακουφίων νὰ μετατρέψει σὲ τζαμὶ τὸ βυζαντινὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἔκανε αὐτὲς τὶς ἐπισημάνσεις μὲ τὴ συνέντευξή του στὴ «Μιλιὲτ» γιὰ τὴν Ἁγία Σοφία.

Τί σημαίνει γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ

.             Ὁ ναὸς τῆς Ὑπάτης Σοφίας τοῦ Ἐνσάρκου Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία εἶναι γνωστὴ ὡς Ἁγία Σοφία ἢ ναὸς τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας στὴν Κωνσταντινουπόλεως ἀποτελεῖ τὸν ἱστορικὸ καθεδρικὸ ναὸ τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, ὁ ὁποῖος συνδέθηκε μὲ ὅλα τὰ κρίσιμα γεγονότα τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
.             Ὁ ἀρχικὸς ναὸς οἰκοδομήθηκε ὡς βασιλικὴ τὸ 337 ἀπὸ τὸν Κωνστάντιο Β´ καὶ καταστράφηκε ἀπὸ πυρκαγιὰ τὸ 404. Ἐπισκευάστηκε καὶ ἐγκαινιάστηκε τὸ 415 ἀπὸ τὸν Θεοδόσιο Β´, ἕως ὅτου καταστράφηκε ἀπὸ τὰ γεγονότα ποὺ συνέβησαν κατὰ τὴν Στάση τοῦ Νίκα.
.             Μετὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς τάξεως ἀπὸ τὸν στρατηγὸ Βελισσάριο στὸ ὄνομα τοῦ αὐτοκράτορα Ἰουστινιανοῦ Α´, στὶς 23 Φεβρουαρίου 532 ἐτέθη ὁ θεμέλιος λίθος γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση τοῦ μεγαλοπρεποῦς ναοῦ ποὺ σώζεται καὶ κοσμεῖ τὴν Κωνσταντινούπολη ὡς σήμερα, ἀποτελώντας τὴ ζωντανὴ ἱστορικὴ μαρτυρία τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
.             Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ αὐτοκράτορας μόλις εἶδε τὸ ἔργο ποὺ ἀποπεράτωσαν οἱ γεωμέτρες Ἀνθέμιος ἐκ Τραλλέων καὶ Ἰσίδωρος ὁ Μιλήσιος, ἀνεφώνησε τὴν ἱστορικὴ φράση: «Δόξα τῷ Θεῶ τῷ καταξιώσαντί με τοιοῦτον ἔργον ἐπιτελέσαι. Νενίκηκά σε, Σολομών!». Τὸ δέος στὴν ὄψη τῆς Ἁγίας Σοφίας δὲν σχετίζεται μόνο μὲ τὴν ἀρχιτεκτονικὴ καὶ τὴν τεχνοτροπία τοῦ ἔργου. Ἐκεῖ μέσα ὑπάρχουν τὰ λείψανα τῆς αἴγλης καὶ τῆς πολιτιστικῆς ἀνωτερότητας τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν γλῶσσα, στὴν λατρεία, στὴν ἀπόδοση τῶν μορφῶν, στὴν τέχνη καὶ στὴν ἱστορικὴ συνέχεια ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια ὣς σήμερα.
.             Τὸ ἠθικὸ βάρος ἀπὸ τὴν κληρονομιὰ 1481 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ ἀποφασίστηκε ἡ ἀνοικοδόμηση ἑνὸς ναοῦ, ὅπου ἀπασχολοῦνταν χίλιοι ἱερεῖς, ψάλτες καὶ ἀναγνῶστες γιὰ τὴν σωτηρία κλήρου καὶ λαοῦ, σύμφωνα μὲ τὴν σωζόμενη «Νεαρά» του Ἡρακλείου, ἀποδεικνύει τὴν φύση καὶ τὴν θέση τῶν Ἑλλήνων στὴν ἱστορία. Μπορεῖ ὁ Θεοδόσιος νὰ κατήργησε τὴν Ἀκαδημία τοῦ Πλάτωνα, ὡστόσο στὴν Ἁγία Σοφία συνεχίστηκαν οἱ φιλοσοφικὲς ἀναζητήσεις καὶ ὁ ἐπιστημονικὸς κάματος ἀναλόγως μὲ τὰ μέτρα καὶ τὰ σταθμὰ τῆς ἐποχῆς (ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ κρίνουμε ἐκ τῶν ὑστέρων ἐμεῖς).
.             Τὸ σίγουρο εἶναι ὅτι ἐπέλεξαν τὴν αὐθεντικότητα τοῦ πνεύματος ἔναντι τῆς τρωτότητας στὴν ὕλη κατὰ τὸν ροῦν τῶν αἰώνων. Τὴν καλύτερη περιγραφὴ ἔκανε ὁ Ἀλεξανδρινὸς ποιητὴς Κ. Π. Καβάφης στὸν αἰώνα ποὺ πέρασε: «Εἴμαστε φτιαγμένοι γιὰ τὰ σπουδαῖα καὶ τὰ μεγάλα».
.             Ἂς καταλάβουμε ἐπιτέλους τί φάρα εἴμαστε μὲ πυξίδα τὴ Ρωμιοσύνη, πέρα ἀπὸ πάθη κι ἐφιάλτες.

ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

, , ,

Σχολιάστε

Η ΑΓΙΑ-ΣΟΦΙΑ… «ΤΖΑΜΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΥΚΙΣΣΑ (Kate Middleton)

 ταν ἡ ξαιρετικ βυζαντινὴ ρχιτεκτονικ γίνεται σλαμικὴ ρχιτεκτονική.

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: ἢ καλύτερα: ὅταν ἡ ὠμὴ ἀμορφωσιά διαδέχεται τὴν ξετσιπωσιά!

«Τζαμὶ» ἡ Ἁγία Σοφία γιὰ τὴν Kate Middleton!

.              Μετὰ τὶς ἀποκαλυπτικὲς φωτογραφίες τῆς γυμνόστηθης Δούκισσας νὰ κάνει ἡλιοθεραπεία, ποὺ εἴδαμε τὴν ἑβδομάδα ποὺ πέρασε, στὸ γαλλικὸ Closer, ἡ Kate Middleton ἔκανε τὴν πρώτη της δημόσια ἐμφάνιση πολὺ σεμνά, ὄχι λόγῳ τῶν δημοσιευμάτων ποὺ τὴν ἔκαναν νὰ ντραπεῖ, ἀλλὰ λόγῳ τῆς ἐπισκέψεώς της στὸ μεγαλύτερο τζαμὶ τῆς Μαλαισίας, στὴν Κουάλα Λουμπούρ. Τὸ Assyakirin Mosque βρίσκεται στὸ κέντρο τῆς πόλεως καὶ μὲ τὴν ἄφιξή τους, τοὺς ὑποδέχθηκαν οἱ ἐπίσημοι ἀντιπρόσωποι τοῦ τζαμιοῦ. Ἡ σύζυγος ἑνὸς ἐκ τῶν ἐπισήμων ἦταν καὶ αὐτὴ ποὺ κέρδισε τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Kate, καθὼς μιλοῦσε καλὰ ἀγγλικά.
.                 Καὶ ἀφοῦ τὸ ζευγάρι ἔβγαλε τὰ παπούτσια του καὶ ξεκίνησε τὸ tour τοῦ τζαμιοῦ, ὡς εἴθισται, ξεκίνησε τὶς ἐρωτήσεις. Ὁ Πρίγκιπας ρωτοῦσε τὰ πρακτικὰ τῶν τελετῶν καὶ τὴν χωρητικότητα τοῦ κτιρίου καὶ ἡ σύζυγος του μιλοῦσε μὲ τὴν Κα Ἰμπραήμ. «Εἶναι πολὺ ἤρεμα ἐδῶ μέσα», φέρεται νὰ εἶπε ἡ Kate. Ἡ συζήτηση διήρκεσε περίπου 6 λεπτὰ καὶ τὸ θέμα ἦταν ἡ ἀρχιτεκτονικὴ καὶ ἡ καλλιγραφία ποὺ κοσμεῖ τὸ κτίριο. «Ἐκπληκτικό!», ἀναφώνησε ἡ πριγκίπισσα.
.              Σύμφωνα μὲ τὸ ρεπορτὰζ τῆς Daily Mail καὶ τῆς βασιλικῆς ἀνταποκρίτριας Rebecca English, ἡ Κα Ἰμπραὴμ ἀνέφερε στὴν Kate γιὰ «ἕνα τζαμὶ στὴν Κωνσταντινούπολη (ποὺ ὀνομάζεται Sofia Mosque) ποὺ ἦταν κάποτε ἐκκλησία», προφανῶς ἀναφερόμενη στὴν Ἁγία Σοφία, τὴν ἱστορικὴ ἐκκλησία τῆς Βυζαντινῆς περιόδου, ποὺ φυσικὰ δὲν λειτουργεῖ ὡς τζαμὶ ἀλλὰ παραμένει ἱστορικὸ μνημεῖο στὴν Πόλη. Ἡ δούκισσα φάνηκε νὰ γνωρίζει τὸ «τζαμὶ» καὶ ἀπάντησε «Ἔχετε πάει στὴν Κωνσταντινούπολη..; Γνωρίζω γιὰ τ τζαμ τς Σοφίας ἀλλὰ δὲν ἔχω πάει καὶ θὰ ἤθελα πολὺ νὰ πάω. Εἶστε τυχερὴ ποὺ τὸ ἔχετε ἐπισκεφτεῖ. Φαίνεται ὅτι εἶναι ἐκπληκτικό», εἶπε ἡ Δούκισσα.
.              Ἡ συζήτηση συνέχισε μὲ τὴν Kate νὰ ἐξηγεῖ πὼς ἔμαθε γιὰ τὴν ἰσλαμικὴ ἀρχιτεκτονικὴ ἀπὸ τὸν Πρίγκιπα Κάρολο, καθὼς εἶναι λάτρης της. Σὲ δηλώσεις της ἡ Κὰ Ἰμπραὴμ εἶπε ὅτι «Καὶ ἡ Kate καὶ ὁ William ἦταν γνῶστες τῆς ἰσλαμικῆς ἀρχιτεκτονικῆς, τῆς καλλιγραφίας καὶ τὸ πῶς ὅλα συνδέονται μέσα ἀπὸ τὴν θρησκεία, κάτι ποὺ εἶδαν στὸ κτίριο αὐτό».
.              Νὰ σημειωθεῖ πὼς ἡ Ἁγία Σοφία δὲν λειτουργεῖ ὡς τζαμὶ ἀπὸ τὸ 1931 καὶ παραμένει ἕνα παράδειγμα ἐξαιρετικῆς βυζαντινῆς καὶ ὄχι ἰσλαμικῆς ἀρχιτεκτονικῆς λόγῳ τοῦ τεράστιου τρούλου της ποὺ θεωρεῖται ἡ ἐπιτομὴ τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ Βυζαντίου.

 ΠΗΓΗ: infognomonpolitics.blogspot.gr

Σχολιάστε