Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἁγία Ζώνη Ὑπερ. Θεοτόκου

Η ΚΑΤAΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜIΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓIΑΣ ΘΕΟΤOΚΟΥ

Κατάθεση τς Τιμίας Ζώνης τς περαγίας Θεοτόκου [31.8]

τοῦ Κων. Ἀθ. Οἰκονόμου,
Δασκάλου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Στὶς 31 Αὐγούστου ἑορτάζουμε τὴν Κατάθεση τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου. Ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ ἱερὸ κειμήλιο ποὺ σχετίζεται μὲ τὸν ἐπίγειο βίο τῆς Θεοτόκου καὶ διασώζεται μέχρι σήμερα στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Βατοπαιδίου στὸ Ἅγιο Ὄρος, στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας. Ἡ ἴδια ἡ Θεοτόκος τὴν ὕφανε ἀπὸ τρίχες καμήλας.

ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ: Οἱ πληροφορίες γιὰ τὸν ἐπίγειο βίο τῆς Θεοτόκου εἶναι λιγοστὲς καὶ προέρχονται ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ ἀπὸ τὴν παράδοση ποῦ διασώθηκε ἀπὸ τοὺς ἀποστολικοὺς ἀκόμη χρόνους. Ἡ Θεοτόκος μέχρι τὴν Κοίμησή της παρέμεινε στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ἦταν μέλος τῆς πρώτης Ἐκκλησίας. Τὴ φροντίδα της εἶχε ἀναλάβει ὁ ἀγαπημένος μαθητὴς τοῦ Κυρίου, ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης. Οἱ τελευταῖες στιγμὲς τῆς ἐπίγειας ζωῆς της εἶναι θαυμαστὲς καὶ συγκινητικές. Κοντά της βρέθηκαν οἱ Ἀπόστολοι, οἱ ὁποῖοι ἔφτασαν ἀπὸ τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης στὰ Ἱεροσόλυμα μὲ τρόπο θαυμαστό, «ἐπὶ νεφελῶν». Καὶ τότε, ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἐμφανίστηκε θριαμβευτικὰ «ἐπὶ νεφελῶν», μὲ τὴ συνοδεία πλήθους ἀγγέλων. Ἡ Θεοτόκος προσευχήθηκε στὸν Υἱό της, παρηγόρησε τοὺς Ἀποστόλους καὶ ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ εἶναι πάντα κοντὰ στὴν Ἐκκλησία, γιὰ νὰ μεσιτεύει στὸν Υἱό της καὶ παρέδωσε τὴν πανάμωμη ψυχή της στὸν Κύριο. Οἱ Ἀπόστολοι ἐναπέθεσαν τὴν Ἁγία Σορὸ τῆς Θεοτόκου σὲ «καινὸν μνημεῖον» στὴ Γεθσημανή. Ἐκεῖ ἡ Ἁγία Ἑλένη ἀργότερα ἔκτισε τὸ ναὸ τῆς Κοιμήσεως. Τρεῖς μέρες μετὰ τὴν κοίμηση κατέβηκε ὁ Κύριος μὲ τὴ συνοδεία τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ πλήθους ἀγγέλων. Ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαὴλ μὲ ἐντολὴ τοῦ Κυρίου παρέλαβε τὴν Ἁγία Σορὸ τῆς Θεοτόκου καὶ μαζί της ἀνῆλθαν στοὺς οὐρανούς. Ἡ θαυμαστὴ Μετάσταση τῆς Θεομήτορος εἶχε συντελεστεῖ. Τὸ ἱερὸ Σῶμα της ἐνώθηκε πάλι μὲ τὴν ἁγνὴ ψυχή της.

Ο ΑΠ. ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ Η ΤΙΜΙΑ ΖΩΝΗ: Ὁ Ἀπόστολος Θωμὰς ἦταν ὁ μόνος ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους ποὺ εἶδε τὴ θαυμαστὴ Μετάσταση τῆς Θεοτόκου. Δὲν εἶχε μπορέσει νὰ παρευρεθεῖ στὴν κηδεία της εὐρισκόμενος στὶς Ἰνδίες. Ἐκεῖ, μετὰ ἀπὸ τρεῖς ἡμέρες, καὶ ἐνῶ τελοῦσε τὴ Θεία Λειτουργία, βρέθηκε στὴ Γεθσημανὴ μὲ θαυμαστὸ τρόπο καὶ εἶδε ὅλα ὅσα συνέβησαν. Τότε παρακάλεσε τὴν Παναγία νὰ τοῦ δώσει γιὰ εὐλογία τὴ Ζώνη της. Καὶ ἐκείνη, καθὼς ἀνέβαινε στοὺς οὐρανούς, τοῦ ἔριξε τὸ Ἱερὸ κειμήλιο «πρὸς δόξαν ἀκήρατον, ἀνερχομένη Ἁγνή, χειρί σου δεδώρησαι τῷ ἀποστόλῳ Θωμᾷ τὴν πάνσεπτον Ζώνην σου», ψάλλουμε στὸ ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης. Ὁ Ἀπόστολος Θωμὰς στὴ συνέχεια πληροφόρησε καὶ τοὺς ὑπόλοιπους Ἀποστόλους γιὰ τὰ θαυμαστὰ αὐτὰ γεγονότα καὶ τοὺς ἔδειξε τὴν Ἁγία Ζώνη τῆς Παναγίας.Ἐκεῖνοι δοξολόγησαν τὸν Θεὸ καὶ τοῦ ζήτησαν νὰ τοὺς εὐλογήσει, καθὼς ἦταν ὁ μόνος ποὺ ἀξιώθηκε νὰ δεῖ τὴν ἔνδοξη Μετάσταση τῆς Θεοτόκου. Τὴ διαφύλαξη τῆς Ἁγίας Ζώνης ἀνέλαβαν δύο φτωχὲς καὶ εὐσεβεῖς γυναῖκες στὰ Ἱεροσόλυμα, οἱ ὁποῖες φρόντιζαν τὴν Θεοτόκο. Παρέλαβαν μὲ εὐλάβεια τὸ ἱερὸ κειμήλιο καὶ ἀπὸ τότε τὸ ἔργο τῆς διαφύλαξής του συνέχιζε ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιὰ μία εὐλαβὴς παρθένος καταγομένη ἀπὸ τὴν οἰκογένεια αὐτή.

Η ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ Τ. ΖΩΝΗΣ: Ἡ ἀνακομιδὴ τῆς Τιμίας Ζώνης καὶ ἡ μεταφορά της στὴν Κωνσταντινούπολη ἔγινε ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Ἀρκάδιο (395-408). Ἡ ὑποδοχὴ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου στὴ Βασιλεύουσα ἦταν λαμπρότατη. Ὁ αὐτοκράτορας κατέθεσε τὴν Τιμία Ζώνη τῆς Θεοτόκου σὲ λειψανοθήκη ποῦ ὀνόμασε «ἁγίαν σορόν». Ἡ κατάθεση ἔγινε στὶς 31 Αὐγούστου, τελευταία μέρα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Στὴν πόλη τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου, τῆς ὁποίας Ὑπέρμαχος Στρατηγὸς καὶ Προστάτις ἦταν ἡ Θεοτόκος, θὰ φυλασσόταν πλέον ἡ Ἁγία Ζώνη τῆς Θεομήτορος. Ἡ κόρη τοῦ Ἀρκαδίου, ἡ αὐτοκράτειρα Πουλχερία, ἀνήγειρε λαμπρὸ ναὸ πρὸς τιμὴ τῆς Παναγίας, τὸν περίφημο ναὸ τῆς Θεοτόκου τῶν Χαλκοπρατείων. (Χαλκοπράτεια ὀνομαζόταν ἡ συνοικία ὅπου κτίστηκε ὁ ναὸς τὸ ὄνομά της ἡ συνοικία τὸ ἔλαβε ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐκεῖ πρὶν κατασκευάζονταν καὶ πωλοῦνταν χάλκινα ἀντικείμενα).Στὸ ναὸ αὐτὸ ἡ αὐτοκράτειρα κατέθεσε τὴν Ἁγία Ζώνη τῆς Παναγίας. Ἡ ἴδια μάλιστα ἡ Πουλχερία κέντησε μὲ χρυσὴ κλωστὴ τὴν Τιμία Ζώνη διακοσμώντας την. Ἡ χρυσὴ αὐτὴ κλωστὴ εἶναι εὐδιάκριτη καὶ σήμερα στὸ τμῆμα ποὺ φυλάσσεται στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ὁ αὐτοκράτορας Ἰουστίνος Β΄ καὶ ἡ σύζυγός του Σοφία ἀνακαίνισαν τὸν ἱερὸ ναὸ τῶν Χαλκοπρατείων καὶ ἀνήγειραν ἐκεῖ καὶ τὸ παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Σοροῦ. Ἐκεῖ, μέσα σὲ λειψανοθήκη καὶ πάνω στὴν Ἁγία Τράπεζα, φυλασσόταν ἡ Τιμία Ζώνη τῆς Θεοτόκου.

ΘΑΥΜΑΤΑ: Πλῆθος πιστῶν συνέρρεαν γιὰ νὰ τὴν προσκυνήσουν μὲ εὐλάβεια ζητώντας ἀπὸ τὴν Παναγία νὰ μεσιτεύσει μὲ τὶς πρεσβεῖες της στὸν Κύριο. Πλῆθος θαυμάτων ἐπιτέλεσε ἡ Τιμία Ζώνη. Ἄνθρωποι δυστυχισμένοι καὶ πονεμένοι βρῆκαν λύτρωση μὲ τὴ θαυματουργὴ δύναμη τοῦ ἁγίου λειψάνου. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ὑμνήθηκε ἀπὸ φημισμένους ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς. Μὲ τὴ χάρη τῆς Παναγίας καθαγιάζει τοὺς πιστοὺς ποῦ προσέρχονται εὐλαβικὰ γιὰ νὰ τὸ προσκυνήσουν τοὺς ἀνυψώνει ἀπὸ τὴ φθορά, τοὺς ἀπαλλάσσει ἀπὸ ἀσθένειες καὶ θλίψεις.

Ο ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ: Στὴ συνέχεια ἡ Ἁγία Ζώνη τεμαχίστηκε καὶ τεμάχιά της μεταφέρθηκαν σὲ διάφορους ναοὺς τῆς Κωνσταντινούπολης. Μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Πόλης ἀπὸ τοὺς Σταυροφόρους τὸ 1204, κάποια τεμάχια ἁρπάχτηκαν ἀπὸ τοὺς βάρβαρους καὶ ἀπολίτιστους κατακτητὲς καὶ μεταφέρθηκαν στὴ Δύση. Ἕνα μέρος ὅμως διασώθηκε καὶ παρέμεινε στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Πόλης ἀπὸ τὸν Μιχαὴλ Η΄ Παλαιολόγο. Φυλασσόταν στὸν ἱερὸ ναὸ τῆς Θεοτόκου τῶν Βλαχερνῶν. Ἡ τελευταία ἀναφορὰ γιὰ τὸ ἅγιο λείψανο εἶναι ἑνὸς ἀνώνυμου Ρώσου προσκυνητῆ στὴν Κωνσταντινούπολη μεταξύ τοῦ 1424 καὶ 1453.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΣΤΟ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙ: Μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὸ 1453, εἶναι ἄγνωστο τί ἀπέγινε τὸ ὑπόλοιπο μέρος τῆς Ἁγίας Ζώνης στὴ συνέχεια. Ἔτσι τὸ μοναδικὸ σωζόμενο τμῆμα εἶναι αὐτὸ ποὺ φυλάσσεται στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου καθὼς μὲ ἐξαιρετικὰ περιπετειώδη τρόπο ἔφτασε ἐκεῖ.

ΛΑΒΑΡΟ ΝΙΚΗΣ: Ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος εἶχε κατασκευάσει ἕναν χρυσὸ σταυρὸ γιὰ νὰ τὸν προστατεύει στὶς ἐκστρατεῖες. Στὴ μέση του σταυροῦ εἶχε τοποθετηθεῖ τεμάχιο Τιμίου Ξύλου. Ὁ σταυρὸς ἔφερε ἐπίσης θῆκες μὲ ἅγια λείψανα Μαρτύρων, καὶ ἕνα τεμάχιο τῆς Τιμίας Ζώνης. Ὅλοι οἱ βυζαντινοὶ αὐτοκράτορες ἔπαιρναν αὐτὸν τὸν σταυρὸ στὶς ἐκστρατεῖες. Τὸ ἴδιο ἔπραξε καὶ ὁ αὐτοκράτορας Ἰσαάκιος Β΄ Ἄγγελος (1185-1195) σὲ μιὰ ἐκστρατεία ἐναντίον τοῦ ἡγεμόνα τῶν Βουλγάρων Ἀσάν. Νικήθηκε ὅμως καὶ μέσα στὸν πανικὸ ἕνας ἱερέας τὸν πέταξε στὸ ποτάμι γιὰ νὰ μὴν τὸν βεβηλώσουν οἱ ἐχθροί. Μετὰ ἀπὸ μερικὲς μέρες ὅμως οἱ Βούλγαροι τὸν βρῆκαν καὶ ἔτσι πέρασε στὰ χέρια τοῦ Ἀσάν.Οἱ Βούλγαροι ἡγεμόνες μιμούμενοι τοὺς Βυζαντινοὺς αὐτοκράτορες ἔπαιρναν μαζί τους στὶς ἐκστρατεῖες τὸν σταυρό. Σὲ μία μάχη ὅμως ἐναντίον τῶν Σέρβων ὁ βουλγαρικὸς στρατὸς νικήθηκε ἀπὸ τὸν Σέρβο ἡγεμόνα Λάζαρο (1371-1389). Ὁ Λάζαρος ἀργότερα δώρισε τὸ σταυρὸ τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου μαζὶ μὲ τὸ τεμάχιο τῆς Τιμίας Ζώνης.

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ Ϛ΄ ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟ: Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς διασώζουν καὶ μία παράδοση σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ Τιμία Ζώνη τῆς Θεοτόκου ἀφιερώθηκε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Ἰωάννη ΣΤ΄ Καντακουζηνὸ (1341-1354), ὁ ὁποῖος στὴ συνέχεια παραιτήθηκε ἀπὸ τὸ ἀξίωμα, ἐκάρη μοναχὸς μὲ τὸ ὄνομα Ἰωάσαφ καὶ μόνασε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου.

ΘΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ: Τὰ θαύματα ποῦ πραγματοποίησε καὶ πραγματοποιεῖ ἡ Τιμία Ζώνη εἶναι πολλά. Βοηθᾶ εἰδικὰ τὶς στεῖρες γυναῖκες νὰ ἀποκτήσουν παιδί. Ἂν ζητήσουν μὲ εὐλάβεια τὴ βοήθεια τῆς Παναγίας, τοὺς δίδεται τεμάχιο κορδέλας ποῦ ἔχει εὐλογηθεῖ στὴν λειψανοθήκη τῆς Ἁγίας Ζώνης καὶ προσευχόμενες μὲ πίστη, καθίστανται ἔγκυες.

,

Σχολιάστε

Ὦ ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΕ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ (Ἁγ. Γερμανοῦ Κων/πόλεως, Λόγος στὴν Ἁγία Ζώνη) «Ὅταν κάποιο ἀγγεῖο ἔλθει γιὰ λίγο σὲ ἐπαφὴ μὲ εὐωδιαστὸ μύρο καὶ ὅταν ἀκόμη ἀδειάσει, ξέρουμε ὅτι κρατᾶ τὴν εὐωδία γιὰ πολὺ καιρό. Τί θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ κάποιος γιὰ τὴ Ζώνη, ποὺ περιτύλιγε τὸ καθαρώτατο καὶ παναμώμητο σῶμα τῆς Θεοτόκου, ποὺ ἦταν πραγματικὰ ἀκένωτο καὶ θεῖο μύρο;»

Λόγος στὴν κατάθεση καὶ προσκύνηση
τῆς σεπτῆς καὶ Τιμίας Ζώνης
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας

Ἅγιος Γερμανός, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

 (Ἀπόδοση στὴ νεοελληνική: Ἀλέξανδρος Χριστοδούλου, Θεολόγος)

.             «Δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ ἡ Πόλις τοῦ Θεοῦ», μᾶς ἔψαλλε ὁ Προφήτης καὶ Βασιλέας Δαβὶδ διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Πραγματικὰ φανερώνοντας Πόλη τοῦ Μεγάλου Βασιλέα ἐκείνη γιὰ τὴν ὁποία εἰπώθηκαν πολλὰ λαμπρά, ἔπαινοι καὶ ὕμνοι. Μὰ ποιά ἆραγε νὰ εἶναι αὐτὴ ἡ Πόλη; Μοῦ φαίνεται νὰ τὸ λέει αὐτὸ ὁ θεῖος Δαβὶδ σαφέστατα καὶ ἀναμφίβολα γι’ αὐτὴν τὴν πραγματικὰ ἐκλεγμένη καὶ ἀνώτερη ἀπὸ ὅλες τὶς ἄλλες· ὄχι ὅτι εἶναι ὑπερτέρα οἰκοδομημάτων, ἀλλ’ οὔτε ψηλότερη ἀπὸ τοὺς πιὸ ψηλοὺς λόφους καὶ ὄρη τῆς γῆς. Εἶναι ψηλότερη λόγῳ τῶν μεγάλων ἐνθέων ἀρετῶν καὶ ὑπερέχει στὴν καθαρότητα αὐτὴ ἡ ὑπέραγνη καὶ ὑπεράμωμη Θεοτόκος.
.             Σ’ αὐτὴν κατοίκησε ὁ Βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ Κύριος τῶν κυριευόντων, καλύτερα δὲ θὰ λέγαμε, σύμφωνα μὲ τὸν θεῖον Ἀπόστολο, ὅτι κατοίκησε σ’ αὐτὴν ὅλο «τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς».
.             Ἡ Δέσποινα Θεοτόκος εἶναι ἡ πραγματικὰ δοξασμένη πόλη τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ εἶναι ἡ νοητὴ Σιών. Γι’ αὐτὴν νομίζω μίλησε προφητικὰ ὁ Δαβίδ. Ἐὰν δὲ κάποιος θελήσει νὰ ὀνομάσει καὶ τὸ ναό της δοξασμένη πόλη, δὲν θὰ ἦταν μακριὰ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια. Ἐὰν διασώζονται στὴ μνήμη τῶν πολλῶν καὶ γιὰ πολὺ χρόνο τὰ ὀνόματα αὐτῶν ποὺ εἶναι χαραγμένα πάνω στὶς πλάκες τῶν τάφων καὶ ἐὰν ὑψώνονται στῆλες καὶ μνημεῖα μέχρι σήμερα γι’ ἀνθρώπους, ποὺ δὲν εἶναι δίκαιο οὔτε τὰ ὀνόματά τους νὰ προφέρουμε, ἂν καὶ ὑπάρχει ἡ φήμη τους ἀνάμεσα στοὺς ἀφελέστερους, τί πρέπει νὰ ποῦμε γιὰ τὴ δοξασμένη ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ Πανύμνητη Κόρη, τὴν Πανάχραντη καὶ Παναμώμητη Θεοτόκο; Διότι ἂν αὐτὴ ὑπῆρξε ἔμψυχη πόλη τοῦ βασιλέως Χριστοῦ, δίκαια καὶ ὁ πανάγιος ναός της, ποὺ ἑορτάζομε τὰ ἐγκαίνια καὶ τὴν κατάθεση τῆς Τιμίας Ζώνης της σήμερα, εἶναι καὶ ὀνομάζεται καὶ αὐτὸς πόλη δοξασμένη τοῦ Θεοῦ. Πόλη, ἡ ὁποία δὲν καταγράφει τὰ ὀνόματα τῶν ὑπηκόων της ποὺ ἀνήκουν σὲ βασιλέα θνητὸ καὶ ἐπίγειο, ἀλλὰ στὸν οὐράνιο Βασιλέα, ὁ ὁποῖος τοὺς παραπέμπει στὴν αἰώνια ζωὴ καὶ χαρίζει σὲ ὅσους τὸν ἀκολουθοῦν, τὴ Βασιλείαν Του.

.             Τίμιοι καὶ εὐσεβεῖς ἀκροατές, ὅταν ἀκοῦτε γιὰ τὰ σημερινὰ ἐγκαίνια, μὴ πηγαίνει τὸ μυαλό σας σὲ νεόκτιστες οἰκοδομὲς καὶ κατασκευὲς χτισμάτων, ποὺ μόλις τελείωσαν, ἄλλα στὰ πνευματικὰ ἐγκαίνια, κατὰ τὰ ὁποῖα ὁ ἐσωτερικός μας ἄνθρωπος, βγάζει τὸ παλαιὸ καὶ σχισμένο ἔνδυμα τῆς ἁμαρτίας φορώντας τὸ καινούριο ἔνδυμα τῆς εὐσέβειας καὶ ζεῖ τὴ νέα ζωὴ τοῦ Χριστοῦ. Μὲ αὐτὰ τὰ ἐγκαίνια χαίρεται καὶ ἡ Πανάμωμη Θεοτόκος. Ἔχοντας τὶς κατάλληλες ἀρετὲς καὶ ζώντας τὴ νέα κατὰ Θεὸν ζωὴ ἂς ἐντρυφήσουμε μὲ καθαρότητα στὰ καθαρὰ ἐγκαίνια τῆς καθαρῆς καὶ Ἁγνῆς. Καὶ σὰν νὰ βρίσκεται παροῦσα ἂς πλησιάσουμε στὸν σεβάσμιο ναό της βάζοντας σὲ τάξη ὅλα τὰ νοήματα καὶ τὶς πράξεις μας καὶ ὅλα νὰ τὰ μεταβάλλομε πρὸς τὸ καλύτερο. Νὰ μὴ κάνομε κάτι ἀνάξιο τῆς ἡμέρας τῶν ἐγκαινίων, ὅπως λέγει ἡ Γραφή, οὔτε στὸ περπάτημά μας, οὔτε στὸ γέλιο μας· ἀλλὰ οὔτε ὁ στολισμὸς τῶν ἐνδυμάτων νὰ δείχνει ἀπρέπεια. Καὶ τί λέγω; Ὄχι μόνον αὐτὰ ἀλλὰ καὶ αὐτὲς τὶς σκέψεις μας ἂς τακτοποιήσουμε. Σὲ ὅλα αὐτὰ ἂς προπορεύεται ἡ ἐλεημοσύνη, μὲ τὴν ὁποίαν ὁ Θεὸς εὐαρεστεῖται καὶ ἀναπαύεται, ὥστε νὰ ἑορτάσουμε ἀνανεωμένοι στὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα τὴν ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ τῆς Παναχράντου κατὰ σάρκα Μητέρας τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

.             Ἑορτάζεται λοιπὸν ἀπὸ ἐμᾶς σήμερα ἡ Κατάθεση καὶ προσκύνηση τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Δέσποινάς μας Θεοτόκου. Τῆς Ζώνης ἐκείνης, ποὺ τύλιξε τὸ πανάγιο σῶμα καὶ σκέπασε αὐτὸν τὸν κρυπτόμενο Θεὸ στὴν κοιλιά της. Τῆς Ζώνης ἐκείνης, ποὺ ὡραία καὶ σεμνὰ στόλιζε τὴν κιβωτὸν τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ τὴν Μαρία. Ἐκείνης τῆς Ζώνης, ἡ ὁποία πολλὲς φορὲς βρεχόταν ἀπὸ τὶς καθαρὲς σταλαγματιὲς τοῦ γάλακτος τῆς Πανάχραντης Θεοτόκου. Κα κανένας π τος μεμψίμοιρους ς μ θεωρήσει νάρμοστο πο θ μιλήσουμε κα θ μνήσουμε τ ψυχα, πως εναι Τιμία Ζώνη, σν μψυχα. ταν κάποιο γγεο λθει γι λίγο σ παφ μ εωδιαστ μύρο κα ταν κόμη δειάσει, ξέρουμε τι κρατ τν εωδία γι πολ καιρό. Τί θ μποροσε ν πε κάποιος γι τ Ζώνη, πο περιτύλιγε τ καθαρώτατο κα παναμώμητο σμα τς Θεοτόκου, πο ταν πραγματικ κένωτο κα θεο μύρο; Δὲν θὰ διατηροῦσε αἰωνίως τὴν εὐωδία τῶν ἰαμάτων καὶ θὰ γέμιζε μὲ αὐτὴν ὅσους θὰ τὴν πλησίαζαν μὲ πίστη καὶ πόθο; Ὄχι εὐωδία γάλακτος, ἀλλὰ εὐωδία θεία καὶ πανσεβάσμια· εὐωδία ποὺ γρήγορα ἀπομακρύνει τὰ πάθη τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Καὶ ἂν τὸ ἄψυχο ἀγγεῖο, ὅπως εἴπαμε, ποὺ ἦλθε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ ἄψυχο μύρο, παίρνει ἀπὸ τὴν ποιότητά του, τί θὰ ποῦμε, γιὰ τὴ Ζώνη, ποὺ ἀκούμπησε τὴν ἔμψυχη κατοικία τοῦ Θεοῦ Λόγου, δηλαδὴ τὴν Θεοτόκο; Δὲν πρέπει νὰ τρέξουμε; Δὲν πρέπει νὰ προσκυνήσουμε; Δὲν πρέπει νὰ ζητήσουμε ἀπ’ αὐτὴν τὴν ὁλοκληρωτικὴ κάθαρση τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος; Δὲν πρέπει νὰ μιλήσουμε μαζί της σὰν νὰ εἶναι ζωντανὴ καὶ νὰ τῆς προσφέρουμε δοξολογικοὺς ὕμνους; Αὐτὸ ἂς κάνουμε τώρα.

.          Ὦ Ζώνη, ποὺ περιέζωσες τὴν Πηγὴν τῆς ζωῆς καὶ παρέχεις αἰώνια ζωὴ σ’ ὅσους σὲ τιμοῦν.
.           Ὦ Ζώνη, ποὺ πάντοτε χαρίζεις σ’ ὅσους προσέρχονταν σὲ σένα τὴ νέκρωση τῶν παθῶν, ἀνδρεία καὶ δύναμη γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῶν ἀρετῶν.
.           Ὦ Ζώνη, ποὺ ἀναστέλλεις καὶ δυναμώνεις τὴν ἀσθένεια τῆς φύσεώς μας καὶ ἐμποδίζεις τοὺς ἀοράτους καὶ ὁρατοὺς ἐχθρούς μας. Καὶ δὲν εἶναι ἄξιον θαυμασμοῦ. Διότι ὅταν δοξάζεται ἡ Μητέρα, καὶ ὁ Υἱός, ποὺ τὴν ἀγαπᾶ, χαίρεται. Ἀλλὰ ὑπακούοντας στὸν νόμο τῆς φύσεως, ἂν καὶ τὰ πράγματα εἶναι ὑπερφυσικά, στὴ Μητέρα θὰ ἀφιερώσουμε τὸ ἐγκώμιο. Καὶ δὲν θὰ τὸ ἀπορρίψει ὁ ὑπεράγαθος Κύριος. Γιατί ὅπως ἀληθινὰ θέλησε νὰ γεννηθεῖ ὡς ἄνθρωπος ἀπὸ αὐτὴν καὶ δέχθηκε νὰ ὀνομάζεται Υἱός της, θὰ δεχθεῖ ὁ πολυεύσπλαχνος τὴν ἀνθρώπινη τόλμην τοῦ ἐγκωμίου.
.            Ὦ Ζώνη σεπτή, δῶσε τὸν ἁγιασμό, τὴ θεραπεία, τὴ συγχώρηση, τὴν ὑγεία σὲ μᾶς ποὺ ἤλθαμε μὲ πίστη καὶ πόθο νὰ προσκυνήσουμε τὸν σεβάσμιο ναό σου.
.            Ὦ Ζώνη σεπτή, ποὺ περικυκλώνεις καὶ φρουρεῖς τὴν πόλη καὶ τὸν λαό σου καὶ τὸν διασώζεις ἀπὸ κάθε βαρβαρικὴ ἐπιδρομή.
.               Ὦ Ζώνη τιμία, ποὺ περιτύλιξες τὸν Θεὸν Λόγον, ποὺ βρισκόταν στὴ κοιλία τῆς Παρθένου, καὶ ποὺ ἀπ’ ἐκεῖ γέμισε μὲ τὴν εὐλογία τῶν ἰαμάτων, ποὺ τώρα σκορπίζονται σέ μας.
.            Ὦ Ζώνη φαιδρά, ποὺ πλησίασες μὲ σεβασμὸ τὸ ὑπέρσεμνο σῶμα τῆς ἄφθαρτης Μητέρας τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ντύθηκες τὴν ἀφθαρσία, ἂν καὶ παρέμεινες ἄφθαρτη, ὅπως φανερώνει ὁ ἀληθινὸς λόγος ποὺ ἔφθασε μέχρι σὲ μᾶς.
.             Ἀλλὰ γιατί ἐπιχειροῦμε κάτι ποὺ δὲν μποροῦμε καὶ βιαζόμαστε νὰ πετύχουμε τὸ ἀκατόρθωτο, δηλαδὴ προσπαθοῦμε νὰ τὴν τιμήσουμε μὲ λόγια ἄξια, πράγμα τὸ ὁποῖο εἶναι ἀδύνατο καὶ στοὺς ἀγγέλους; Ἀλλ’ ὦ Τιμία Ζώνη τῆς ὑπερτίμου Μητέρας τοῦ Θεοῦ μας, περίζωσέ μας μὲ ἀλήθεια, δικαιοσύνη, καὶ πραότητα. Κάνε μας κληρονόμους τῆς αἰώνιας καὶ μακαρίας ζωῆς καὶ διατήρησε τὴν πρόσκαιρη ζωή μας μακριὰ ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις τῶν ὁρατῶν καὶ ἀοράτων ἐχθρῶν. Διαφύλαξε σταθερὴ καὶ εἰρηνικὴ τὴν πίστη· ὦ Πανάχραντε Ζώνη τῆς Παναχράντου, τὴν κληρονομίαν σου, τὸ ὄρος αὐτὸ τὸ Ἅγιον καὶ σεπτό, τὴν Ἱερά σου καὶ περίβλεπτη αὐτὴ Μονὴ καὶ ὅλον τὸ λαό σου, διάσωζε μὲ σωστὴ πίστη, σώους στὴν κατὰ Θεὸν πολιτείαν, ἀβλαβεῖς ἀπὸ κάθε πειρασμό· καὶ εἴθε νὰ σὲ ἔχουμε δύναμη καὶ βοήθεια, τεῖχος καὶ προπύργιο, λιμάνι καὶ σωτήρια καταφυγή.
.            Σὺ δέ, Πάναγνε καὶ Πανάγαθη καὶ Πολυεύσπλαγχνη Δέσποινα, ἡ παραμυθία τῶν Χριστιανῶν, ἡ θερμὴ παρηγοριὰ τῶν θλιβομένων, τὸ ἕτοιμο καταφύγιο τῶν ἁμαρτωλῶν, μὴ μᾶς ἐγκαταλείπεις ὀρφανοὺς χωρὶς τὴ θεία σου βοήθεια. Γιατί, ἂν ἐσὺ μᾶς ἐγκαταλείψεις, ποῦ ἄραγε θὰ προστρέξουμε; Καὶ τότε τί θὰ γίνουμε, ὦ Παναγία Θεοτόκε, σὺ ποὺ εἶσαι ἡ πνοὴ καὶ ζωὴ τῶν Χριστιανῶν; Ὅπως τὸ σῶμα μας ἔχει τὴν ἀναπνοὴ ὡς ἀπόδειξη τῆς ζωῆς, τσι κα τ πανάγιον νομά σου προφερόμενο συνεχς π τος δούλους σου κάθε στιγμή, σ κάθε τόπο κα μ κάθε τρόπο, δν θ εναι μόνο πόδειξη, λλ θ προκαλε τ ζω κα τ χαρ κα τ βοήθεια. Σκέπασέ μας μὲ τὰ φτερὰ τῆς ἀγαθότητάς σου. Φρούρησέ μας μ τς μεσιτεες σου. Δσε μας τν αώνια ζωή, σ πο εσαι μόνιμη κα διάψευστη λπίδα τν Χριστιανν. Διότι ἐμεῖς ποὺ εἴμαστε φτωχοὶ στὰ θεῖα ἔργα καὶ τοὺς τρόπους, βλέποντας τὸν πλοῦτο τῆς καλωσύνης ποὺ μᾶς ἔδωσες θὰ ποῦμε: «Τοῦ ἐλέους Κυρίου πλήρης ἡ γῆ» δηλαδή, ὅλη ἡ γῆ εἶναι γεμάτη ἀπὸ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου. Ἐμεῖς ποὺ λόγῳ τοῦ πλήθους τῶν ἁμαρτιῶν μας φύγαμε μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεό, τὸν ζητήσαμε καὶ τὸν βρήκαμε μὲ τὴ βοήθειά σου. Καὶ ἀφοῦ τὸν βρήκαμε, σωθήκαμε. Ἐπειδὴ εἶναι δυνατὴ γιὰ τὴ σωτηρία ἡ βοήθειά σου, Θεοτόκε, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν χρειάζεται κανένας ἄλλος μεσίτης πρὸς τὸν Θεόν. Αὐτὸ τὸ γνωρίζουμε καὶ ἐμεῖς ἀλλὰ καὶ ἡ πείρα μᾶς δίδαξε. Σ’ αὐτὰ ποὺ πολλὲς φορὲς ζητήσαμε ἀπὸ σένα, ποὺ εἶσαι γρήγορη βοήθεια, παίρνουμε σὰν ἀπάντηση τὶς πλούσιες δωρεές σου. Καὶ τώρα προσφεύγουμε σὲ σένα, ὁ δικός σου λαός, ἡ δική σου κληρονομιά, τὸ δικό σου ποίμνιο, δηλ. οἱ χριστιανοί, ποὺ φέρουν τιμητικὰ τὸ ὄνομα τοῦ Υἱοῦ σου. Πράγματι δὲν ἔχει τέλος τὸ μεγαλεῖο σου. Δὲν ὑπάρχει χορτασμὸς τῆς βοήθειάς σου. Εἶναι ἀναρίθμητες οἱ εὐεργεσίες σου. Κανένας δὲν σώζεται παρὰ μόνο μὲ τὴ βοήθειά σου Παναγία. Κανένας δὲν λυτρώνεται ἀπὸ τὰ βάσανα παρὰ μόνο ἀπὸ σένα Πανάμωμε. Κανένας δὲν παίρνει δωρεὰν τὴ συγχώρηση παρὰ μόνο ἀπὸ σένα Πάνσεμνε. Ποιός δὲν θὰ σὲ μακαρίσει γιὰ ὅλα αὐτά; Ποιός δὲν θὰ σὲ δοξάσει; Ὄχι ὅπως σοῦ ἀξίζει, ἀλλὰ μὲ μεγάλη προθυμία. Ἐσένα ποὺ εἶσαι δοξασμένη, ποὺ εἶσαι γεμάτη μακαριότητα, ποὺ σοῦ ἔδωσε μεγαλεῖα ὁ Υἱός σου καὶ Θεὸς σπουδαῖα καὶ ἀξιοθαύμαστα, ποὺ γι’ αὐτὰ ὅλες οἱ γενεὲς τῶν ἀνθρώπων θὰ σὲ ὑμνοῦν καὶ θὰ σὲ μακαρίζουν.
.             Ποιός λλος μετ τν Υό σου φροντίζει τ νθρώπινο γένος πως σύ; ποιός μ τέτοιο τρόπο μετέχει στς δικές μας θλίψεις; Ποιός μ τόση ταχύτητα μς παλλάσσει π τος περχόμενους πειρασμούς; Ποιός τόσο πολὺ ἀκούει τὶς ἱκεσίες καὶ ὑπερασπίζεται τοὺς ἁμαρτωλούς; Ποιός ὑποστηρίζει τόσο πολύ τους ἀδιόρθωτους; Ἐπειδὴ ἐσὺ ἔχεις μητρικὴ παρρησία καὶ δύναμη πρὸς τὸν Υἱό σου, ἐμᾶς τοὺς καταδικασμένους λόγῳ τῶν ἁμαρτιῶν μας, ποὺ δὲν τολμοῦμε νὰ κοιτάξουμε πρὸς τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ, μὲ τὶς προσευχὲς καὶ τὶς μεσιτεῖες σου, καὶ μᾶς σώζεις καὶ μᾶς λυτρώνεις ἀπὸ τὴν αἰώνια κόλαση. Γι’ αὐτὸ ὁ θλιμμένος πρὸς Σὲ καταφεύγει, ὁ ἀδικημένος τρέχει Σὲ σένα· ὅποιος πιέζεται ἀπὸ συμφορὲς ζητᾶ τὴ βοήθειά Σου. Ὅ,τι εἶναι δικό σου δὲν τὸ χωράει ἀνθρώπινος νοῦς.
.              Ὅλα εἶναι ὑπερφυσικά, ὅλα εἶναι πάνω ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη λογικὴ καὶ δύναμη γι’ αὐτὸ καὶ ἡ προστασία σου εἶναι ἀκατάληπτη. Γιατὶ τοὺς ἀπομακρυσμένους, τοὺς διωγμένους, τοὺς κατατρεγμένους συμφιλίωσες μὲ τὸν Υἱό σου καὶ τοὺς ἔκανες υἱοὺς καὶ κληρονόμους. Σὺ σ’ αὐτοὺς ποὺ πνίγονται καθημερινὰ ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες, ἁπλώνεις χέρια βοηθείας καὶ τοὺς σώζεις ἀπὸ τὴν τρικυμία. Σὺ τὶς ἐπιθέσεις τοῦ πονηροῦ ἐναντίον τῶν δούλων σου ἀπομακρύνεις καὶ τοὺς σώζεις μόνο μὲ τὴν ἐπίκληση τοῦ ὀνόματός Σου. Σὺ Πανάμωμε ὅσους σὲ ἐπικαλοῦνται τοὺς γλυτώνεις ἀπὸ κάθε ἀνάγκη καὶ πειρασμό. Γι’ αὐτὸ μὲ πόθο προστρέχουμε στὸ ναό σου καὶ βρισκόμενοι σ’ αὐτὸν νομίζουμε ὅτι εἴμαστε στὸν οὐρανό. Μέσα σ’ αὐτόν, ὅταν σὲ δοξολογοῦμε, νομίζουμε ὅτι σὲ ἀνυμνοῦμε μαζὶ μὲ τοὺς ἀγγέλους.
.              Ποιό ἄλλο γένος ἀνθρώπων ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς ἀπόλαυσε τόσο μεγάλη δόξα, κέρδισε τόσο μεγάλη βοήθεια καὶ τόσο μεγάλη προστασία; Ποιός κοιτάζοντας μὲ πίστη τὴν Τιμία σου Ζώνη, Θεοτόκε δὲν γεμίζει ἀμέσως μὲ χαρὰ καὶ εὐχαρίστηση; Ποιός ποὺ μὲ πόθο τὴν προσκύνησε ἔφυγε χωρὶς ἀπάντηση στὸ αἴτημά του; Ποιός βλέποντας τὴν εἰκόνα σου δὲν ξέχασε ἀμέσως κάθε θλίψη του; Ὅσοι δὲ προσέρχονται στὸν σεπτὸ ναό σου, στὸν ὁποῖον θέλησες νὰ βρίσκεται ἡ Τιμία σου Ζώνη, ποὺ τὴν κατάθεσή της σήμερα ἑορτάζουμε, δὲν μποροῦμε νὰ περιγράψουμε τὴ μεγάλη χαρά, τὴν εὐφροσύνη καὶ τὴν ἀπόλαυση ποὺ ἀξιώνονται.
.              Ἀλλ’ ὦ Θεοτόκε, σὺ εἶσαι ἡ στάμνα, ἀπὸ τὴν ὁποία ἤπιαμε τὸ δροσιστικὸ μάννα ὅλοι οἱ ταλαιπωρημένοι ἀπὸ τὰ δεινά! Θεοτόκε, σὺ εἶσαι ἡ τράπεζα, ἀπὸ τὴν ὁποία χορτάσαμε μὲ τὸν ἄρτον τῆς ζωῆς ὅλοι οἱ πεινασμένοι. Ὦ Θεοτόκε, σὺ εἶσαι ἡ λυχνία, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ὅσοι καθόμασταν στὸ σκοτάδι γεμίσαμε ἀπὸ τὸ μεγάλο φῶς! Σὺ Θεοτόκε ἔχεις ἀπὸ τὸν Θεὸν τὸν ἔπαινο ποὺ σοῦ ἀξίζει καὶ σοῦ ἁρμόζει. Μὴν ἀπορρίψεις καὶ τὸν δικό μας ἀνάξιο ἔπαινο, τὸν ὁποῖον ὅμως μὲ πόθο σου προσφέρουμε. Μὴν ἀποστραφεῖς τὸν ἱκετευτικὸ λόγο ποὺ προέρχεται ἀπὸ ἀνάξια χείλη. Ἀλλά, Θεοδόξαστε, ἀφοῦ ὑπολογίσεις τὸν πόθο δῶσε μας τὴν συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν, τὴν ἀπόλαυση τῆς αἰώνιας ζωῆς καὶ τὴ λύτρωση ἀπὸ κάθε βλάβη.

.              Κοίταξε Θεοτόκε, ἀπὸ τὸ ἅγιο κατοικητήριό σου τὸν λαό σου, ποὺ σὲ θεωρεῖ Κυρία καὶ προστάτιδα καὶ Δέσποινα, ποὺ μαζεύτηκε γιὰ νὰ σὲ ὑμνήσει ὁλόψυχα καὶ ἀφοῦ ρίξεις τὸ θεῖο σου βλέμμα, ἀπάλλαξέ τον ἀπὸ κάθε συμφορὰ καὶ θλίψη, κάθε ἀσθένεια καὶ βλάβη καὶ γλύτωνέ τον ἀπὸ κάθε πειρασμό. Γέμισέ τον μὲ κάθε χαρά, θεραπεία καὶ χάρη. Καὶ κατὰ τὴν ἔλευση τοῦ Υἱοῦ σου, τοῦ φιλάνθρωπου Θεοῦ μας, ὅταν πρόκειται ὅλοι νὰ κριθοῦμε, μὲ τὴν ἰσχυρὴ δύναμή σου, καὶ τὴν παρρησία ποὺ ἔχεις ὡς Μητέρα, γλύτωσέ μας ἀπὸ τὴν αἰώνια κόλαση καὶ ἀξίωσέ μας νὰ κερδίσουμε τὰ αἰώνια ἀγαθὰ χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ γεννήθηκε ἀπὸ σένα, στὸν Ὁποῖον ἀνήκει ἡ δόξα καὶ ἡ δύναμη τώρα καὶ στοὺς ἀτελεύτητους αἰῶνες. Ἀμήν.

ΠΗΓΗ: pemptousia

, ,

Σχολιάστε

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ: Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ

Ἡ Ἁγία Ζώνη ἑδραιώνει τὴν ἐγγύτητα
τοῦ ρωσικοῦ καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ,
δήλωσε ὁ Βλ. Πούτιν

.         Τὴν βεβαιότητά του ὅτι ἡ παρουσία τῆς Τιμίας Ζώνης (σ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: τῆς Θεοτόκου) στὴν Ρωσία θὰ ἑδραιώσει τὴν πνευματικὴ ἐγγύτητα μεταξὺ τοῦ ρωσικοῦ καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ θὰ συμβάλει στὶς διμερεῖς σχέσεις, ἐξέφρασε ὁ Ρῶσος πρωθυπουργὸς Βλαντίμιρ Πούτιν, ὁ ὁποῖος συναντήθηκε μὲ ἀντιπροσωπεία τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν ἡγούμενό της Ἐφραίμ.
.         Ὑποδεχόμενος στὴν κατοικία του στὸ Νόβο-Ἀγκαριόβο τοὺς μοναχοὺς ἀπὸ τὸ Βατοπαίδι ὁ κ. Πούτιν τοὺς εὐχαρίστησε γιὰ τὴν εὐκαιρία, ποὺ ἔδωσαν στὸν πιστὸ ρωσικὸ λαὸ νὰ προσκυνήσει ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα κειμήλια τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ δήλωσε ὅτι “αὐτὸ ποὺ κάνατε ἐπιδεικνύει ἀναμφίβολα τὴν ἐγγύτητα μεταξὺ τῶν λαῶν μας καὶ θὰ ἑδραιώσει αὐτὴν τὴν πνευματικὴ ἐγγύτητα, θὰ συμβάλει στὴν περαιτέρω ἀνάπτυξη τῶν διακρατικῶν σχέσεων”.
.         Ὅπως μεταδίδει τὸ ρωσικὸ πρακτορεῖο ΡΙΑ-Νόβοστι ὁ ἡγούμενος Ἐφραὶμ στὴν ἀντιφώνησή του δήλωσε ἐντυπωσιασμένος ἀπὸ τὸ πάθος τῆς πίστεως τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ, “ποὺ εἶναι καὶ ἡ μεγαλύτερη δύναμή του” καὶ ἀπευθυνόμενος στὸν Β. Πούτιν εἶπε ὅτι “ἡ Ἑλλάδα περνᾶ ὄχι τὶς καλύτερες στιγμές της καὶ γι᾽ αὐτὸ φυσικά σας παρακαλῶ νὰ βοηθήσετε”. Ὁ ἡγούμενος Ἐφραὶμ ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς καὶ στὰ θαύματα τῆς Τιμίας Ζώνης, ὑποσχόμενος ὅτι μετὰ τὸ τέλος τῆς περιφορᾶς της σὲ 14 ρωσικὲς πόλεις ἀπὸ τὶς 20 Ὀκτωβρίου θὰ ἐκδοθεῖ εἰδικὸ βιβλίο μὲ τὰ θαύματα αὐτά.
.         Ὁ Ρῶσος πρωθυπουργὸς ἐξέφρασε ὡς ἀνταπάντηση τὴν ἐλπίδα ὅτι “τὸ γεγονὸς αὐτὸ θὰ βοηθήσει στὴν ἐπίλυση τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος” τῆς Ρωσίας.
.         Σύμφωνα μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας καὶ τὸν ἁρμόδιο ἐπικεφαλῆς τοῦ συνοδικοῦ Τμήματος Σχέσεων Ἐκκλησίας καὶ Κοινωνίας Βσέβολοντ Τσάπλιν, ποὺ ἐπικαλεῖται τὸ πρακτορεῖο Ἰντερφάξ, τὸ προσκύνημα τῆς Τιμίας Ζώνης (τῆς Παναγίας) ἀπὸ περισσότερα ἀπὸ 3 ἑκατομμύρια πιστοὺς ἀποτελεῖ μοναδικὸ φαινόμενο στὴν ἱστορία τῆς Μόσχας καὶ τῆς Ρωσίας καὶ τὴ μεγαλύτερη προσέλευση ἀνθρώπων σἕνα σημεῖο, ξεπερνώντας κατὰ πολὺ τὴν κηδεία τοῦ Στάλιν, τὴν Ὀκτωβριανὴ Ἐπανάσταση στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ού αἰώνα καὶ τὶς πολιτικὲς συγκεντρώσεις στὸ τέλος του.

 ΠΗΓΗ: e-typos.com

, ,

Σχολιάστε

ΠΟΛΥΩΡΗ ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Βοθροκάναλα τῆς Ἀλλοτριώσεως ἀκοῦτε;

Μέχρι καὶ ἑπτὰ ὧρες ἀναμονῆς
γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὴν Ἁγία Ζώνη

 Μόσχα, Αἰμίλιος Πολυγένης

.          «Περιμένω πάνω ἀπὸ ἕξι ὧρες, ἀλλὰ δὲν μὲ ἐνοχλεῖ, γιατί θέλω νὰ πάρω τὴν εὐλογία τῆς Ἁγίας Ζώνης», ἀνέφερε στὴν Romfea.gr ἕνας πατέρας ποὺ περίμενε ὑπομονετικὰ στὴν οὐρά, ἔχοντας στὴν ἀγκαλιά του τὸ μόλις 3 μηνῶν ἀγοράκι. Νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ἡ οὐρὰ τῶν πιστῶν ἔξω ἀπὸ τὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Μόσχας μέχρι πρὶν ἀπὸ λίγο (03.40 ὥρα Μόσχας), σύμφωνα μὲ τὴν ἀστυνομία ξεπερνάει τὰ 5χλμ.
.          Νέοι καὶ νέες, γέροι καὶ γριοῦλες, καθὼς καὶ μητέρες μὲ τὰ μωρά τους στὴν ἀγκαλιὰ μὲ -4 βαθμοὺς κελσίου, περιμένουν στὴν οὐρὰ πάνω ἀπὸ ἑπτὰ ὧρες, γιὰ νὰ προσκυνήσουν.
.          Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου, Ἀρχιμ. Ἐφραὶμ ἐπισκέφθηκε τοὺς πιστοὺς ποὺ ἔχουν σχηματίσει τεράστια οὐρά, γιὰ νὰ τοὺς εὐλογήσει καὶ νὰ τοὺς ἐνισχύσει. Ὁ Ἡγούμενος μόλις πλησίασε τὸ πλῆθος ρώτησε πόση ὥρα περιμένουν γιὰ νὰ μποῦν στὸν Ναό, καὶ ἐκεῖνοι μὲ χαρὰ ἀπάντησαν: «Ἑπτὰ ὧρες γέροντα, δῶστε μας τὴν εὐχή σας».
.          Σημαντικὸ εἶναι νὰ ἀναφέρουμε ὅτι ἡ ἔλευση τῆς Ἁγίας Ζώνης στὴ Μόσχα, εἶναι τὶς τελευταῖες ἡμέρες πρῶτο θέμα στὰ Ρωσικὰ τηλεοπτικὰ δίκτυα καὶ τὶς ἐφημερίδες.

 ΠΗΓΗ: romfea.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΟΙ ΜΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ, ΟΙ ΔΕ “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΣΕΒΕΙΑΝ ΕΑΥΤΩΝ”

ΟΙ ΜΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ,
ΟΙ ΔΕ “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΣΕΒΕΙΑΝ ΕΑΥΤΩΝ”

 ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»:
.        
 1. Μὲ τὴν μεταφορὰ τῆς Ἁγίας Ζώνης στὴν Ρωσία γιὰ προσκύνημα σηματοδοτεῖται ἡ ἔξοδος τῆς Μονῆς Βατοπεδίου ἀπὸ τὴν «ἐσωστρέφεια» (χρησιμοποιεῖται καταχρηστικῶς ὁ ὅρος μὲ τὴν τρέχουσα σημασία του, διότι ἡ  ἐσωστρέφεια εἶναι θεμελιῶδες στοιχεῖο τοῦ Μοναχισμοῦ), στὴν ὁποία τὴν ἐξανάγκασε πρόσκαιρα ἡ Κιβδηλία τῆς Μικροπολιτικῆς καὶ ἡ Κακουργία τῆς  Θεομαχίας.
.        
2. Στὴν Ρωσία οἱ κορυφαῖοι Πολιτικοὶ Ἄρχοντες δίνουν πρῶτοι τὸ παράδειγμα –ἐν ἀντιθέσει πρὸς ἄλλους ΚΑΚΟΡΙΖΙΚΟΥΣ– καὶ σπεύδουν νὰ προσκυνήσουν -ἔστω καὶ ἂν ὑποτεθεῖ ὅτι ὑποκρύπτονται λόγοι πολιτικῶν σκοπιμοτήτων- τὴν Ἁγία Ζώνη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ποὺ ἔχει μεταφέρει ἀντιπροσωπεία τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπεδίου μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Ἡγούμενο, Ἀρχιμ. Ἐφραίμ. Θέλουν νὰ ἔχουν τὴν Συμμαχία καὶ τὴν Προστασία τῆς Παναγίας στὸ ἔργο τους καὶ στὸν Λαό τους.
.         Ἀντιθέτως οἱ Ἐργολάβοι τῆς Ἀλλοτριώσεως καὶ τοῦ Ὀλέθρου δὲν θέλουν νὰ ἔχουν καμιά σχέση μὲ ὅλα «αὐτά»,
ἐν κόποις ἀνθρώπων οὐκ εἰσὶ καὶ μετὰ ἀνθρώπων οὐ μαστιγωθήσονται, διὰ τοῦτο ἐκράτησεν αὐτοὺς ἡ ὑπερηφανία, περιεβάλοντο ἀδικίαν καὶ ἀσέβειαν ἑαυτῶν. ἐξελεύσεται ὡς ἐκ στέατος ἡ ἀδικία αὐτῶν, διῆλθον εἰς διάθεσιν καρδίας·  διενοήθησαν καὶ ἐλάλησαν ἐν πονηρίᾳ, ἀδικίαν εἰς τὸ ὕψος ἐλάλησαν·  ἔθεντο εἰς οὐρανὸν τὸ στόμα αὐτῶν, καὶ ἡ γλῶσσα αὐτῶν διῆλθεν ἐπὶ τῆς γῆς.  διὰ τοῦτο ἐπιστρέψει ὁ λαός μου ἐνταῦθα, καὶ ἡμέραι πλήρεις εὑρεθήσονται ἐν αὐτοῖς.  καὶ εἶπαν· πῶς ἔγνω ὁ Θεός; καὶ εἰ ἔστι γνῶσις ἐν τῷ ῾Υψίστῳ;
(Ψαλμ. ΟΒ´, 5-11)

Το Αμιλίου Πολυγένη

 .         Χιλιάδες πιστοὶ συρρέουν ὅλο τὸ 24ωρο στὴν Ἱερὰ Μονὴ Νοβοντέβιτσι τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως, γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὴν Ἁγία Ζώνη τῆς Παναγίας ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπεδίου.
.        
Ἀξίζει νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι οἱ πιστοὶ παρ᾽ ὅλο τὸ τσουχτερὸ κρύο καὶ τὴν βροχὴ ἔχουν σχηματίσει οὐρὰ πέντε (5) χιλιομέτρων, ἐνῶ μέχρι αὐτὴ τὴν ὥρα τὴν Ἁγία Ζώνη ἔχουν προσκυνήσει πάνω ἀπὸ 400.000 Ρῶσοι. Σύμφωνα μ κπρόσωπους τς Κυβερνήσεως, οδέποτε στν γία Πετρούπολη γινε τέτοιο προσκύνημα πως ατ τς γίας Ζώνης.
.        
Πληροφορίες τῆς Romfea.gr ἀναφέρουν ὅτι ὁ Κυβερνήτης τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως κ. Γκεόργκι Πολτάφτσενκο καὶ Μέλη τοῦ Κρεμλίνου, ἐξέφρασαν πρὸς τὸν Ἡγούμενο γέροντα Ἐφραὶμ τὴν χαρά τους, γιὰ τὴν μεταφορὰ τῆς Ἁγίας Ζώνης στὴ Ρωσία.
.        
Οἱ ἴδιες πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι συνέχαιραν τοὺς Βατοπαιδινοὺς πατέρες, ο ποοι μ τν τρόπο ατ προβάλλουν σωστ τν πατρίδα τους σ’ ατς τς δύσκολες ρες.
.        
Ἐπίσης δὲν παρέλειψαν νὰ ἀναφερθοῦν στὴν οἰκουμενικὴ προσφορὰ τῆς Μονῆς, ἀλλὰ καὶ στὸ πνευματικὸ ἔργο τοῦ Ἡγουμένου.
.        
Νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ Ἁγία Ζώνη εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ βρίσκεται ἐκτὸς Ἑλλάδος παρ᾽ ὅλο ποὺ ἔχει ζητηθεῖ καὶ ἀπὸ ἄλλες χῶρες, ὅπως τὶς ΗΠΑ, τὴν Ρουμανία καὶ ἄλλες.
.        
Ἡ Ἁγία Ζώνη θὰ παραμείνει στὴν Ἁγία Πετρούπολη μέχρι τὴν Δευτέρα 24 Ὀκτωβρίου, καὶ ἐν συνεχείᾳ θὰ μεταφερθεῖ στὸ Αἰκατεριναδόρ, Νόρλισκ, Βλαδιβοστόκ, Κρασνογιάρσκ, Νίζνι Νοβγκόροντ, Ντιβέγιεβο, Σαράνσκ, Σαμάρα, Ροστόβ, Καλίνινγκραντ καὶ Μόσχα.
.        
Στὶς 19 Νοεμβρίου τὴν Ἁγία Ζώνη θὰ συνοδεύσει στὴν Μόσχα ὁ Ἡγούμενος γέροντας Ἐφραὶμ μετὰ ἀπὸ παράκληση τοῦ Πατριάρχη Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ. Κυρίλλου, ὁ ὁποῖος τὶς ἡμέρες ἐκεῖνες συμπληρώνει τὸ 65ο ἔτος τῆς ἡλικίας του.
.        
Σύμφωνα μὲ πληροφορίες τῆς Romfea.gr τὴν Ἁγία Ζώνη στὴ Μόσχα θὰ ὑποδεχθοῦν καὶ ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας Δανιήλ, ὁ Πατριάρχης Γεωργίας Ἠλίας καὶ ὁ Μητροπολίτης Τσεχίας καὶ Σλοβακίας κ. Χριστοφόρος.
.        
Τέλος οἱ ἴδιες πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι Πρόεδρος τς Ρωσίας κ. Μεντβέντεφ κα Πρωθυπουργς κ. Βλαντιμρ Πούτιν, χουν ζητήσει προσωπικ π τν γούμενο φραμ ν πισκεφθε τς κατοικίες τους κα ν τς ελογήσει μ τν γία Ζώνη.

ΠΗΓΗ: romfea.gr

, ,

Σχολιάστε