Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἀσίζη

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΒΑΒΕΛ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ (Ὁ πάπας, προορισµένος νὰ ὑπηρετήσει τὸν Ἀντίχριστο)

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΒΑΒΕΛ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
(ἀρ. τ. 2040, 01.03.2012)

Στοιχειοθεσία : «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.            Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας! Ἄλλοτε ἡµέρα θριάµβου …
.            Σήµερα;
.            Σήµερα… Θὰ ἀναρωτηθοῦµε µὲ τὴν γνωστὴ φράση: Quο vadis, Ὀρθοδοξία; Ποῦ πηγαίνεις σήµερα, Ὀρθοδοξία;
.            Τὴν µελαγχολικὴ αὐτὴ εἰσαγωγὴ σὲ τέτοια µέρα, ἑορταστικὴ καὶ θριαµβική, µᾶς τὴν ἐπέβαλε ἡ τελευταία οἰκουµενιστικὴ ἐκδήλωση στὴν Ἀσίζη τῆς Ἰταλίας τὸν περασµένο Ὀκτώβριο.
.            Ἐκδήλωση ποὺ γιὰ µιὰ ἀκόµη φορᾶ µᾶς προκάλεσε πόνο. Γι᾽ αὐτὸ καὶ περισσότερο ἴσως ἀπὸ ὁποτεδήποτε ἄλλοτε θεωρήσαµε εὔκαιρο νὰ ποῦµε µαζὶ µἐ τὸν προφητάνακτα Δαβίδ: «Υἱοὶ ἀνθρώπων, ἕως πότε βαρυκάρδιοι; ἱνατὶ ἀγαπᾶτε µαταιότητα καὶ ζητεῖτε ψεῦδος;» (Ψαλµ. δ´ 3). Εὔκαιρο, διότι ἐκεῖ, στὴν Ἀσίζη τῆς Ἰταλίας, πραγµατοποιήθηκε καὶ τὸ περασµένο ἔτος στὶς 27 Ὀκτωβρίου, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ πάπα, ἡ γνωστὴ ἀντίθεη θεατρικὴ παράσταση, ἡ ὀνοµαζοµένη Παγκόσµια Ἡµέρα προσευχῆς τῶν Θρησκειῶν γιὰ τὴν εἰρήνη.
.            Σὲ σχετικὸ σχόλιο τοῦ Περιοδικοῦ µας εἴχαµε σηµειώσει ὅτι ἡ ἐκδήλωση τοῦ 2011 «ἦταν µετρηµένη, δὲν εἶχε τὶς προκλητικὲς ἐκδηλώσεις προηγουµένων συναντήσεων. Ἀντὶ γιὰ βέβηλες συµπροσευχες προτιµήθηκε ἀτοµικὴ προσευχή, ἕνα κοινὸ γεῦµα καὶ µιὰ τελικὴ συνάντηση δέσµευσης γιὰ τὴν εἰρήνη».
.            Παρ᾽ ὅλον ὅμως αὐτὸν τὸν µετριότερο τόνο, τὰ ὅσα ἔλαβαν χώρα κατὰ τὴν συνάντηση εἶναι ὀρθοδόξως ἀπαράδεκτα καὶ θλιβερά. Διότι τί θλιβερότερο ὑπάρχει ἀπὸ τὸ νὰ βλέπει κανεὶς µέσα στὸν θίασο τῶν ἀρχηγῶν τῶν διαφόρων θρησκειῶν Ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους, Ἀρχιεπισκόπους καὶ τὸν Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη; Ἀκόµη καὶ ἁπλὴ µατιὰ στὴν ὅλη ἐκδήλωση γεµίζει θλίψη τὴν ψυχή.
.            Τί ἦταν ὅμως αὐτὴ ἡ ἐκδήλωση; Ὑποτίθεται ὅτι ἦταν προσευχή, συνάντηση ἐκπροσώπων τῶν θρησκειῶν γιὰ προσευχὴ ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ κόσµου. Ἀλλὰ βέβαια µόνο προσευχὴ δὲν ἦταν. Θέατρο ἦταν, πολύχρωµος θίασος πού, εἴτε ἐν γνώσει εἴτε ἐν ἀγνοίᾳ, ὑπηρέτησε τὴν καλοστηµένη παπικὴ θεατρικὴ παράσταση, µάλιστα µἐ τὸ νὰ ἐµφανισθοῦν ὅλοι κάποια στιγµὴ κρατώντας ἕνα ἀναµµένο καντήλι. Ἂν τὴν παράσταση αὐτὴ τὴν θεωρήσει κάποιος προσευχή, τὸ µόνο βέβαιο εἶναι πὼς θὰ συνειδητοποιήσει ὅτι εἶναι προσευχὴ βδελυκτὴ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ σ᾽ αὐτὸν τὸν θίασο µετεῖχαν ἀκόµη καὶ ἐκπρόσωποι θρησκειῶν βουντού, δηλαδὴ µαγείας!
.            Ἡ ἄλλη µεγάλη πρόκληση ἦταν ἡ ἴδια ἡ ὀνοµασία τῆς ἐκδηλώσεως «Προσκυνητὲς τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς εἰρήνης»! Σπανίως στὴν παγκόσµια ἱστορία ἡ ὀνοµασία µιᾶς ἐκδηλώσεως ἀποτελοῦσε τόσο κραυγαλέα αὐτοδιάψευση τῆς ἴδιας τῆς ἐκδηλώσεως, ὅσο αὐτὴ τῆς Ἀσίζης τοῦ 2011. Ποιᾶς ἀλήθειας, ἀλήθεια, προσκυνητὲς ἦταν οἱ µετέχοντες στὸ θέατρο τοῦ παµπόνηρου διπλωµατικοῦ παιχνιδιοῦ τοῦ Βατικανοῦ; (Διότι περὶ διπλωµατικοῦ τεχνάσµατος πρόκειται καὶ θὰ τὸ ἀποδείξουµε αὐτὸ στὴν συνέχεια). Καὶ ποιά σχέση µὲ τὴν ἀλήθεια ἔχουν οἱ πλανεµένες δαιµονικῆς προελεύσεως ἀντιλήψεις τῶν πάσης φύσεως ψευδοθρησκειῶν; Ἀλλὰ αὐτὴ εἶναι ἡ κατάληξη ὅσων προσβάλλουν τὴν ἀλήθεια: νὰ αὐτοδιαψεύδονται! Μποροῦσαν νὰ ἐπιλέξουν τόσους καὶ τόσους τίτλους γιὰ τὴν ἐκδήλωσή τους. Νὰ τὴν ὀνοµάσουν: «Προσκυνητὲς τῆς φιλίας» ἢ «τῆς ἀλληλοβοηθείας καὶ τῆς κατανοήσεως» … Ὁ Θεὸς ὅμως τοὺς τύφλωσε καὶ ἔβαλαν «Προσκυνητὲς τῆς ἀληθείας. .. », ὥστε ὄχι µόνο νὰ φαίνεται ξεκάθαρα τὸ ψεῦδος καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ ἐγχειρήµατος, ἀλλὰ καὶ νὰ γίνεται φανερὸς ὁ θεατρινίστικος χαρακτήρας του, νὰ ἀποδεικνύεται αὐτὸ ποὺ πράγµατι εἶναι: Βαβὲλ (=σύγχυση)!
.            Ναί, σύγχυση! Σύγχυση ἀντιλήψεων, σύγχυση προθέσεων, σύγχυση σκοπῶν καὶ ἐπιδιώξεων. (βλ.σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/02/17/διάλυσε-τὴ-σύγχυσή-μας/)
.            Καὶ τώρα τὸ βασανιστικὸ ἐρώτηµα εἶναι τοῦτο: Ἔχει θέση ἡ Ὀρθοδοξία σ᾽ αὐτὴ τὴν κακόγουστη παπικὴ θεατρικὴ παράσταση;
.            Ὀφείλουµε νὰ εἴµαστε εἰλικρινεῖς. Μόνο τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ µπορεῖ νὰ προκαλεῖ ἡ συµµετοχή της. Ἀλλὰ τότε γιατί συµµετέχουν οἱ Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι, Ἀρχιεπίσκοποι καὶ ὁ ἴδιος ὁ Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης; Μιὰ µόνη ἐξήγηση, σὲ περίπτωση ποὺ δὲν θέλουµε νὰ σκεφθοῦµε κάτι χειρότερο, ἀποµένει: Συµµετέχουν γιὰ λόγους σκοπιµότητας, γιὰ νὰ µὴ χαρακτηρισθοῦν ὡς φανατικοὶ καὶ περιθωριακοὶ «φονταµενταλιστές» , ποὺ ὑποδαυλίζουν µίση θρησκευτικά.
.          Εἶναι ἐπαρκὴς αὐτὴ ἡ ἐξήγηση, ὥστε νὰ δικαιολογεῖται ἡ συµµετοχή τους; Οἱ ἴδιοι ἔτσι φαίνεται ὅτι τὴν θεωροῦν. Ἐµεῖς, µὲ ὅλο τὸν σεβασµὸ πρὸς τὸ πρόσωπό τους, θὰ ἀπαντήσουµε ἀπερίφραστα: Ὄχι!
.            Μποροῦσαν νὰ ἀνταποκριθοῦν στὴν παπικὴ πρόσκληση µὲ ἄλλους τρόπους. Νὰ συντάξουν ἐπὶ παραδείγµατι ἐξηγητικὸ κείµενο σεβασµοῦ πρὸς κάθε θρησκευτικὴ ἀντίληψη καὶ νὰ ἀπευθύνουν ἔκκληση καταπαύσεως τῶν ἐχθροτήτων… ἀλλὰ στὸ θέατρο νὰ µὴ µετάσχουν.
.            Αὐτὴ θὰ ἦταν τίµια καὶ εἰλικρινὴς στάση.
.            Τίµια ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ εἰλικρινὴς ἔναντι τῶν ἀνθρώπων.
.            Πολὺ περισσότερο δὲν ἔπρεπε νὰ µετάσχουν, διότι µὲ αὐτὲς τὶς ἐκδηλώσεις ὁ πάπας ἕνα πράγµα κυρίως ἐπιδιώκει: νὰ ἀσκεῖ στὴν πράξη πρωτεῖο ἐξουσίας.
.            Ὅσοι τυχὸν ἀµφιβάλλουν γι᾽ αὐτό, ἂς διαβάσουν τὸ παρακάτω ἀπόσπασµα ἀπὸ συνέντευξη τοῦ Προέδρου τοῦ Παπικοῦ Συµβουλίου γιὰ τὴν Προώθηση τῆς Χριστιανικῆς Ἑνότητας Καρδιναλίου Κοὺρτ Κὸχ στὸν Φρεντερὶκ Μουνιὲ (Frederic Μounier) τῆς ἐφηµερίδας «La Croix» τὴν παραµονὴ τῆς ἐκδηλώσεως στὴν Ἀσίζη:
.            «Φρ. Μουνιέ: Ὁ οἰκουµενισµὸς συνεχίζει νὰ εἶναι προτεραιότητα γιὰ τὸν σηµερινὸ πάπα;
.            Κοὺρτ Κόχ: Ἀπολύτως. Ὁ ἴδιος ὁ πάπας τὸ ἐπιβεβαίωσε αὐτὸ ἅµα τῇ ἐκλογῇ του. Μποροῦµε µάλιστα νὰ ποῦµε πὼς ἐκ τῶν πραγµάτων ἀσκεῖ ἤδη ἀπὸ τώρα ἕνα εἶδος οἰκουµενικοῦ “πρωτείου”. Εἶναι πολυάριθµοι οἱ προτεστάντες, οἱ ἀγγλικανοί, οἱ Ὀρθόδοξοι ποὺ ἐπιθυµοῦν νὰ τὸν συναντήσουν, νὰ ἀνταλλάξουν ἀπόψεις µαζί του, νὰ ἐµβαθύνουν τὶς προσωπικές τους σχέσεις. Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο εἶµαι πεπεισµένος πὼς ὁ πάπας Βενέδικτος Ιϛ´ ἀσκεῖ de facto, ἄτυπο φυσικά, τὸ οἰκουµενικὸ πρωτεῖο, Ἰδίως ὅσον ἀφορᾶ στὸν διάλογο τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀλήθειας. Ὁ πάπας ἐπιθυµεῖ τὴν πνευµατικὴ ἐµβάθυνση τοῦ οἰκουµενισµοῦ καὶ ὄχι ἕνα εἶδος διαπραγµάτευσης νοµικοῦ τύπου, ὅπως συµβαίνει µεταξὺ ἐπιχειρήσεων» .
.            Ἰδού! Παπικοὶ σχεδιασµοὶ ξεκάθαροι.
.            Kαὶ σ᾽ αὐτοὺς ἀκριβῶς ἀποσκοποῦσαν οἱ θεατρινισµοὶ τῆς Ἀσίζης. Μέχρι πότε ὅμως οἱ Ὀρθόδοξοι θὰ συνεχίζουµε νὰ τοὺς ὑπηρετοῦµε; Καὶ Πατριάρχης µας, πο φυλάει Θερµοπύλες στν Πόλη, πς καταδέχεται ν κατεβαίνει π τ ψος το σταυρωµένου θρόνου του στ σάπια καθίσµατα τν παπικν σκοπιµοτήτων;
.            Τὴν ὥρα ποὺ τεκτονικὸς σεισµὸς ἀποστασίας σαρώνει ἀπ᾽ ἄκρου σ᾽ ἄκρο τὸν πλανήτη, εἶναι ἀδιανόητη ἡ συµµετοχὴ τῶν Ὀρθοδόξων στὶς ψευδώνυµες φιέστες, µέςῳ τῶν ὁποίων ὁ πάπας προωθεῖ τὴν µανιακή του ἐπιθυµία γιὰ παγκόσµια ἐξουσία.
.            δη κατάµαυρη σκι το σκοτεινο τέρατος τς κολάσεως, το ντιχρίστου, χει ρχίσει ν πέφτει βαρι πάνω στν γ. Τούτη τν ρα ο καµπάνες τς ρθοδοξίας πρεπε ν χον πένθιµα κα ο ποιµένες ν τοιµάζουν τν λα το Θεο, στε, ν παιτηθε, ν εναι τοιµος γι ναµέτρηση µ τν ατοκρατορία το κακο.
.            πάπας, προορισµένος νὰ πηρετήσει τν ντίχριστο, ἂς συνεχίσει τοὺς θεατρινισµούς του, κτίζονταις µἐ τὴν µεγαλοµανία του νέο πύργο τῆς Βαβέλ. Καὶ ἂς βαδίσει τὸν δρόµο του στὴν λεωφόρο τῶν παγκοσµιοεξουσιαστικῶν ὁραµάτων του.
.         Ἡ Ὀρθοδοξία ὅμως, ὅπως εἶπε γέρων ἐπίσκοπος, αὐτοὺς τοὺς καιροὺς ἂς ἐτοιµάζει µάρτυρες. Γιὰ νὰ συνεχίσει νὰ ἀνεβαίνει τὴν στενὴ καὶ τεθλιµµένη ὁδὸ «τὴν ἀπάγουσαν εἰς τὴν ζωὴν» (Ματθ. ζ´ 14)!

, , , , , , , ,

Σχολιάστε

Ο ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Τὸ “ἀγύριστο” κεφάλι τῶν Τεχνοκρατῶν τῆς Θεολογίας συγγενεύει τροπικῶς μὲ τὸ “ἀγύριστο” κεφάλι τῶν Ἐργολάβων τῆς Ἀλλοτριώσεως, οἱ ὁποῖοι μὲ παχειὰ λόγια, προσχήματα, ἐπαγγελίες καὶ ψευτοδικαιολογίες κατάφεραν ἐπὶ τρεῖς δεκαετίες νὰ βουλιάξουν τὴν Πατρίδα.  Μετὰ δὲ τὴν πλήρη ἐπιτυχία τους ἐπεστράτευσαν τὶς “σοφώτατες” κεφαλὲς, γιὰ νὰ ὁλοκληρώσουν τὴν Ἐργολαβία, τὸν ἔσχατο καταποντισμὸ στὴν ἄβυσσο.
.        Ἀκριβῶς τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τοὺς Τεχνοκράτες Οἰκουμενιστές. Εἶναι ἀπὸ τὴν ἴδια στόφα. Ὁπότε ἐκεῖνο ποὺ θὰ ἐπιτευχθεῖ μὲ τὶς συμπροσευχές καὶ τὸν θεομίσητο συγκρητισμὸ θὰ εἶναι ἡ ἀποτυχία τῆς Ἐκκλησίας νὰ «δώσει» καὶ νὰ προσφέρει ΑΚΕΡΑΙΟ τὸν Χριστὸ στοὺς ἀνθρώπους. Σαλαμοειδῶς, λίγο-λίγο δηλ., ἀντὶ νὰ ἔχει ΚΗΡΥΞΕΙ Χριστὸν ἐληλυθότα ἐν σαρκὶ (Α´ Ἰω. δ´ 3), θὰ ἔχει συρρικνώσει τὸ αὐθεντικὸ καὶ λυτρωτικό της μήνυμα μὲ διάφορα καλοφτιαγμένα καὶ καλοσερβιρισμένα θεολογικὰ μισόλογα. Κατὰ τὰ ἄλλα ὅμως θὰ ἔχει πετύχει: Δημόσιες σχέσεις, λαμπρὲς ἐντυπώσεις, ἐπίσημες παραστάσεις, εἰρηνολογικὲς διακηρύξεις μὲ σάλτσα … ἀγάπης “ἀλὰ κρέμ”.

«Ὁ διαθρησκευτικὸς ἐμπαιγμὸς τῆς Ἀσίζης»
Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ», ἀρ. τ. 2035, 15.12.2011


Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» 

 .        Στὶς 28 Ὀκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στὴν Ἀσίζη καὶ ἐφέτος κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Πάπα ἡ Παγκόσμια Ἡμέρα Προσευχῆς τῶν Θρησκειῶν γιὰ τὴν εἰρήνη, 25 χρόνια μετὰ τὴν πρώτη ποὺ εἶχε γίνει στὶς 27 Ὀκτωβρίου 1986. Παρόντες ἀπὸ πλευρᾶς Ὀρθοδοξίας ἦταν διάφοροι ἐκπρόσωποι ἐκ μέρους τῶν κατὰ τόπους Ἐκκλησιῶν καὶ ὁ ἴδιος ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος.
.        Χωρὶς ἀμφιβολία ἡ ἐφετινὴ ἡμερίδα ἦταν μετρημένη, δὲν εἶχε τὶς προκλητικὲς ἐκδηλώσεις προηγουμένων συναντήσεων. Ἀντὶ γιὰ βέβηλες συμπροσευχὲς προτιμήθηκε ἀτομικὴ προσευχή, ἕνα κοινὸ γεῦμα καὶ μιὰ τελικὴ συνάντηση δεσμεύσεως γιὰ τὴν εἰρήνη. Τὸ Βατικανὸ θέλησε μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ νὰ τονίσει ὅτι οἱ συμμετέχοντες θὰ προσευχηθοῦν καθένας σύμφωνα μὲ τὴν παράδοσή του. Στὴν σχετικὴ προγραμματικὴ ἀνακοίνωση τοῦ Βατικανοῦ ὑπογραμμίζεται ἡ ἐπιδίωξη «νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ συνάντηση στὴν Ἀσίζη νὰ γίνει ἕνα χωνευτήρι διαφορετικῶν θρησκευτικῶν ταυτοτήτων».
.        Θεωρεῖται ὅτι αὐτὴ ἡ ἀλλαγὴ ὀφείλεται στὶς ἀντιλήψεις τοῦ ἴδιου τοῦ Πάπα, ποὺ λέγεται ὅτι διαφωνοῦσε μὲ τὴν προκλητικότητα τῶν συμπροσευχῶν τοῦ 1986 καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ εἶχε ἀρνηθεῖ τότε νὰ μετάσχει.
.        Τὸ μεγάλο ζήτημα ποὺ τίθεται καὶ πάλι, παρόλο τὸν ἠπιότερο χαρακτήρα τῶν ἐφετινῶν ἐκδηλώσεων, εἶναι τὸ ἂν ἔχει θέση ἡ Ὀρθοδοξία σὲ τέτοιες ἐκδηλώσεις. Ἀναμφιβόλως τυχὸν ἄρνησή της νὰ μετάσχει θὰ ἑρμηνευόταν ἀπὸ πολλοὺς ὡς προϊὸν φανατισμοῦ. Ὅμως ἡ ἀλήθεια εἶναι ἀδιαπραγμάτευτη γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία. Δὲν ἔχουμε δικαίωμα στὸ ὄνομα τῶν «καλῶν» ἐντυπώσεων νὰ τραυματίζουμε τὴν ἀλήθειά της. Καὶ τὴν τραυματίζουμε, ὅταν μετέχουμε σὲ τέτοια συνάντηση ποὺ τὸ θέμα της, ὅπως ἀνακοινώθηκε, ἦταν: «Προσκυνητὲς τῆς ἀλήθειας, προσκυνητὲς τῆς εἰρήνης». Ποιᾶς ἀλήθειας προσκυνητές; Τί σχέση μὲ τὴν ἀλήθεια ἔχουν ὅλες αὐτὲς οἱ πλάνες ποὺ παρελαύνουν στὴν Ἀσίζη;
.        Καὶ τὸ ἐρώτημα τίθεται τώρα ἀμείλικτο: Τὴν ἀλήθεια προσκυνοῦμε ἐκεῖ οἱ Ὀρθόδοξοι; Ποιά ἀλήθεια; Δὲν τὴν ἔχουμε; Ψάχνουμε νὰ τὴν βροῦμε σὲ χώρους τόσο σκοτεινούς;
.         Καὶ δὲν πρέπει κάποτε ἐπιτέλους τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο νὰ σταματήσει νὰ μετέχει σ’ αὐτὸν τὸν ἐμπαιγμό;

, , ,

Σχολιάστε

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ

 ΣΚΕΨΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΝ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ

Τοῦ κ. Λάμπρου Σκόντζου, Θεολόγου – Καθηγητοῦ

.        Μὲ πυρετώδεις ρυθμοὺς τὸ Βατικανό προετοίμαζε αὐτὲς τὶς ἡμέρες τὴν ἐτήσια συνάντηση τῶν θρησκειῶν καὶ τὴ συμπροσευχὴ τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν, ἡ ὁποία ἔγινε στὴν Ἀσίζη τῆς Ἰταλίας στὶς 27 καὶ 28 Ὀκτωβρίου. Ἡ συνάντηση αὐτή, ὅπως ἀνακοινώθηκε, ἔχει πανηγυρικὸ χαρακτήρα, καθὼς ἑορτάζονται τὰ εἰκοσιπέντε χρόνια ἀπὸ τὴν καθιέρωση τῆς συμπροσευχῆς ὅλων τῶν θρησκειῶν, γιὰ τὴν ἑδραίωση τῆς εἰρήνης στὸν κόσμο, ἀπὸ τὸν προηγούμενο πάπα Ἰωάννη–Παῦλο τὸν 2ο στὶς 27 Ὀκτωβρίου τοῦ 1986. Ἡ καινοτομία, ποὺ ἔχει ἡ φετινὴ διαθρησκειακὴ συνάντηση εἶναι ἡ πρόσκληση καὶ συμμετοχὴ ἀθέων καὶ ἀθρήσκων!
.        Σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση τοῦ Βατικανοῦ: «εἶναι σημαντικὸ ὅτι οἱ θρησκεῖες δὲν εἶναι μόνο νὰ συνομιλοῦν μεταξύ τους, ἀλλὰ καὶ μὲ ὅλους τούς ἄνδρες καὶ τὶς γυναῖκες καλῆς θέλησης, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν μὴ πιστῶν. Τὸ θέμα τῆς ἡμέρας θὰ εἶναι: προσκυνητὲς τῆς ἀλήθειας, προσκυνητὲς τῆς εἰρήνης». Σὲ διάγγελμά του ὁ πάπας Βενέδικτος ὁ 16ος μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς «Παγκόσμιας Ἡμέρας τῆς Εἰρήνης», τὸν περασμένο Ἰανουάριο, διακήρυξε πὼς «Γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ὁ διάλογος μεταξὺ ὀπαδῶν τῶν διαφόρων θρησκειῶν, ἀποτελεῖ ἕνα σημαντικὸ ἐργαλεῖο συνεργασίας μὲ ὅλες τὶς θρησκευτικὲς κοινότητες γιὰ τὸ κοινὸ καλό. Ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία δὲν ἀπορρίπτει τίποτε ἀπὸ ὅ,τι εἶναι ἀληθινὸ καὶ ἅγιο στὶς διάφορες θρησκεῖες. Ἐξετάζει μὲ εἰλικρινῆ σεβασμὸ τοὺς τρόπους δράσης καὶ ζωῆς, τοὺς κανόνες καὶ τὶς διδασκαλίες… (οἱ ὁποῖες) ἀντανακλοῦν μία ἀχτίδα τῆς ἀλήθειας, ποὺ φωτίζει ὅλους τούς ἀνθρώπους… δὲν ἀποκλείει τὸ διάλογο καὶ τὴν κοινὴ ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας σὲ διάφορους ζωτικοὺς τομεῖς, ἀφοῦ, καθὼς δηλώνει μιὰ ἔκφραση ποὺ συχνὰ χρησιμοποιοῦσε ὁ (ἅγιος) Θωμᾶς ὁ Ἀκινάτης, “κάθε ἀλήθεια, ἀπὸ ὁποιονδήποτε καὶ ἂν λέγεται, προέρχεται ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα”»!
.        Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνέντευξης Τύπου, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου «Iustitia et Pax» Καρδινάλιος Peter Turkson, εἶπε ὅτι «σκοπὸς τῆς συνάντησης θὰ εἶναι νὰ δείξει γενικὰ στὸν κόσμο ὅτι οἱ ἄνθρωποι διαφορετικῶν θρησκειῶν καὶ καλῆς θέλησης μπορεῖ νὰ συμβάλλουν στὴν οἰκοδόμηση τῆς εἰρήνης στὸν κόσμο». «Μετὰ ἀπὸ 25 χρόνια συνεργασίας μεταξύ τῶν θρησκειῶν καὶ κοινῆς μαρτυρίας, θὰ πρέπει νὰ ἀντιμετωπιστοῦν νέες προκλήσεις. Οἱ προκλήσεις αὐτὲς συνδέονται μὲ τὴ δημοσιονομική, τὴν οἰκονομικὴ καὶ τὴν κρίση τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν καὶ τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν, τὸ περιβάλλον, τὴν πεῖνα στὸν κόσμο, τὴ μετανάστευση, τὴ νεοαποικιοκρατία, τὴ φτώχεια, τὴ διεθνῆ τρομοκρατία καὶ τὶς θρησκευτικὲς διακρίσεις». «Ἡ ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας προϋποθέτει ἀμοιβαία γνωριμία, διάλογο καὶ συνεργασία γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ» τόνισε ὁ Καρδινάλιος Turkson (aktines.blogspot.com).
.        Ὁ ἀλλόκοτος καὶ πέρα ἀπὸ κάθε ἐκκλησιαστικὴ δεοντολογία αὐτὸς θεσμὸς μπορεῖ νὰ προσεγγισθεῖ καὶ νὰ κατανοηθεῖ μόνο ὑπὸ τὸ πρίσμα τῶν συγχρόνων παγκόσμιων ἐξελίξεων. Δὲν εἶναι τυχαία ἡ θεσμοθέτησή του ἀπὸ τὸν «κοσμοπολίτη» πάπα Ἰωάννη Παῦλο τὸν 2ο, ὁ ὁποῖος ἔβαλε τὴ δική του σφραγίδα στὴν παγκοσμιοποίηση. Ἄλλωστε ἡ «συνεργασία» τῶν θρησκειῶν, γιὰ «τὴν ἑδραίωση τῆς παγκόσμιας εἰρήνης», δὲν κάνει τίποτε περισσότερο ἀπὸ τὸ νὰ φέρνει πιὸ κοντὰ τὶς θρησκεῖες, νὰ προωθεῖ τὸν συγκρητισμὸ καὶ νὰ ἐπιταχύνει τὴν πραγματοποίηση τοῦ ὁράματος τῆς πανθρησκείας. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἀνακοινώθηκε ἡ ἀνέγερση διαθρησκειακοῦ ναοῦ στὴ Γερμανία, ὅπου θὰ ὑπάρχει διαμορφωμένος χῶρος γιὰ προσευχὴ καὶ λατρεία ὅλων τῶν θρησκειῶν! Δὲν εἶναι ἐπίσης τυχαῖο τό γεγονὸς τῆς συνάντησης Ρωμαιοκαθολικῶν καὶ Μουσουλμάνων στὴν Αὐστρία τὸν περασμένο Σεπτέμβριο, ὅπου συμφώνησαν ὅτι λατρεύουν τὸν ἴδιο Θεό, καὶ πὼς μόνο ἡ ὀνομασία του ἀλλάζει, ἀφοῦ οἱ Μουσουλμάνοι τὸν ὀνομάζουν «Ἀλλάχ». Συμφώνησαν ἐπίσης ὅτι ἡ κυριότερη διαφορὰ μεταξύ τοῦ Ἰσλὰμ καὶ τοῦ Χριστιανισμοῦ εἶναι ἡ διαφορετικὴ προσέγγιση τῶν γεγονότων. Ὁ Ρωμαιοκαθολικὸς θεολόγος Wolfgang, τόνισε ὅτι: «εἴμαστε ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς στὴν πίστη τοῦ Ἀβραάμ, καὶ ἡ διαφορὰ μεταξὺ Χριστιανισμοῦ καὶ Ἰσλὰμ εἶναι, οἱ διαφορετικὲς ἑρμηνεῖες τῶν γεγονότων»!
.        Θεωροῦμε ὅτι τέτοιου εἴδους συναντήσεις, συμπροσευχὲς καὶ κοινὲς διακηρύξεις εἶναι ἀπαράδεκτες ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη ἄποψη. Οἱ θρησκεῖες τοῦ κόσμου μποροῦν νὰ συνομιλοῦν καὶ νὰ συμπροσεύχονται. Ὁ Χριστιανισμὸς δὲν μπορεῖ νὰ συμμετέχει σ’ αὐτές, διότι δὲν εἶναι θρησκεία, διότι ἡ φύση του καὶ ἡ ἀποστολὴ του εἶναι ἐντελῶς διάφορη ἀπὸ αὐτὴ τῶν θρησκειῶν τοῦ κόσμου! Τὸ ἔχουμε τονίσει πολλὲς φορὲς πὼς ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι θρησκεία, ὅπως ὁ κόσμος ἀντιλαμβάνεται τὴν ἔννοια τῆς θρησκείας. Οἱ διάφορες θρησκεῖες τοῦ κόσμου εἶναι ἀτελῆ σχήματα, ἐναγώνια προσπάθεια τοῦ πτωτικοῦ ἀνθρώπου νὰ ἐπανενωθεῖ μὲ τὸ Θεό. Εἶναι ἀναποτελεσματικὴ κίνηση τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀναχθεῖ στὸν χαμένο Θεό του.
.        Ἀντίθετα ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ μεγάλη κίνηση ἀπὸ μέρους τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο. Ο Χριστὸς δὲν ἦρθε στὸν κόσμο νὰ φτιάξει μιὰ ἀκόμη θρησκεία, πλάϊ στὶς ἄλλες, ἔστω τὴν καλύτερη καὶ τελειότερη, ἀλλὰ νὰ ἑδραιώσει τὸν καινούργιο κόσμο τοῦ Θεοῦ μέσα στὸν παλαιὸ πτωτικὸ κόσμο τῆς φθορᾶς, νὰ τὸν μεταμορφώσει καὶ νὰ τὸν ἀποκαταστήσει στὴν πρότερή του κατάσταση. Ἦρθε νὰ ἐκβάλει ἀπὸ τὴν «καλὴ λίαν» δημιουργία Του τὸ κακὸ καὶ νὰ ἀποδυναμώσει τὸ διάβολο. Ἦρθε νὰ «ἀνακεφαλαιώσει τὰ πάντα» στὸ πρόσωπό Του. Νὰ κάνει τὰ πάντα «καινά». Ἦρθε νὰ σώσει καθολικὰ τὸν ἄνθρωπο, νὰ φέρει τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ ἐκμηδενίσει τὸ ψεῦδος καὶ τὴν ἀπάτη, ποὺ ἔσπειρε ὁ ἀντίδικος διάβολος. Ἦρθε νὰ ἱδρύσει τὴν ἁγία Του Ἐκκλησία, γιὰ νὰ εἶναι στοὺς αἰῶνες τὸ μοναδικὸ πνευματικὸ θεραπευτήριο καὶ ἡ μοναδικὴ δίοδος σωτηρίας, ὥστε νὰ μὴ χρειάζεται νὰ καταφεύγει ὁ ἄνθρωπος σὲ θρησκεῖες καὶ ἰδεολογίες ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, γιὰ νὰ βρεῖ τὴ σωτηρία. Δὲν εἶναι τυχαῖο πὼς τὴν Μεγάλη Παρασκευή, ὅταν ὁ Κύριος ἐξέπνευσε στὸ σταυρό, σχίστηκε τὸ καταπέτασμα τοῦ ἰουδαϊκοῦ ναοῦ, ὡς σημεῖο λήξης τῆς ἀποστολῆς καὶ αὐτῆς τῆς μωσαϊκῆς θρησκείας, τῆς ἀσύγκριτα ἀνώτερης ἀπὸ τὶς ἐθνικὲς – παγανιστικές. Ἡ ὑπέρτατη σταυρικὴ θυσία τοῦ Κυρίου, ἡ μόνη σωτήρια καὶ εὐπρόσδεκτη ἀπὸ τὸ Θεό, ἀκύρωσε καὶ κατήργησε ὅλες τὶς θρησκεῖες καὶ τὶς θυσίες τους ὡς ἀπόλυτα ἀναποτελεσματικές! Ἂν ὁ Χριστὸς ἤθελε νὰ ἑδραιώσει θρησκεία, δὲν θὰ χρειαζόταν νὰ σαρκωθεῖ, νὰ σταυρωθεῖ, νὰ πεθάνει καὶ νὰ ἀναστηθεῖ. Δὲν θὰ χρειαζόταν νὰ γίνει Θεάνθρωπος καὶ νὰ «φορτωθεῖ» αἰωνίως τὴν ἀνθρώπινη φύση, γιὰ χάρη τῆς σωτηρίας μας, κατὰ τὸν ὅσιο Ἰουστῖνο Πόποβιτς. Θὰ ἀρκοῦσε νὰ στείλει ἕνα νέο Μωυσῆ, ἕνα χαρισματικὸ ἄνθρωπο, γιὰ νὰ ἡγηθεῖ μιᾶς τέτοιας θρησκείας. Οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ εἶχαν τὴ βεβαιότητα ὅτι ἐγκαταλείποντας τὴν πρότερη θρησκευτική τους ἰδιότητα ἀπελευθερώθηκαν ἀπὸ ὅλα τά ἐγκόσμια θρησκευτικά, πολιτικὰ καὶ φιλοσοφικὰ σχήματα, ὅτι βρῆκαν τὴν πληρότητα τῆς ἀλήθειας, ὅτι ἀποκόπηκαν ἀπὸ τὸν πτωτικὸ κόσμο καὶ ἑνώθηκαν στὸ μυστικὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν ἁγιαστικὴ χάρη τῆς Ἐκκλησίας.
.        Ὁ χαρακτηρισμὸς τῆς Ἐκκλησίας ὡς θρησκεία εἶναι μεταγενέστερο σχῆμα, τὸ ὁποῖο ἀποδέχτηκαν οἱ Πατέρες ἀπὸ ἱστορικὴ ἀνάγκη, ἐπειδὴ τὰ πλήθη τῶν μεταστραφέντων στὸν Χριστιανισμὸ ἀπὸ τὸν ἰουδαϊσμὸ καὶ τὸν ἐθνισμὸ δὲ μποροῦσαν νὰ ἀπεμπλακοῦν ἀπὸ τὴν ἔννοια τῆς θρησκείας. Οἱ Πατέρες οὐδέποτε ταύτισαν οὐσιαστικὰ τὴν Ἐκκλησία μὲ τὴ θρησκεία, ὅπως τὴν ἤθελε ὁ κόσμος, ἀλλὰ μόνο συμβατικά, ὡς ἐξωτερικὸ σχῆμα. Οὐδέποτε ὀνόμασαν τὴν Ἐκκλησία θρησκεία.
.        Ἡ ἀπόλυτη θρησκειοποίηση τῆς Ἐκκλησίας ἔγινε ἀπὸ τοὺς αἱρεσιάρχες. Ὅλες οἱ αἱρέσεις στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν ὅλα τά χαρακτηριστικά τῶν θρησκειῶν τοῦ κόσμου. Ὁ παπισμός, μετὰ τὸ τραγικὸ γεγονὸς τῆς ἀποτείχισής του ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία (σχίσμα τοῦ 1054), ἀκολούθησε πιστὰ τὴ γραμμὴ τῶν αἱρετικῶν, ἀνακήρυξε τὴν «ἐκκλησία» του ὡς θρησκεία, ὡς τὴ μόνη ἀληθινὴ θρησκεία! Τὸ σεβάσμιο πατριαρχεῖο τῆς Δύσεως, ἀφ᾽ ὅτου ἁλώθηκε ἀπὸ τοὺς βαρβάρους καὶ αἱρετικοὺς Φράγκους, μεταβλήθηκε σὲ παγκόσμιο πολιτικὸ καὶ θρησκευτικὸ κέντρο, μὲ ὅλες τὶς γνωστὲς τραγικὲς καὶ ὀλέθριες συνέπειες, ποὺ ἔχει καταγράψει ἡ ἱστορία (δεισιδαιμονία, ἐμπόριο θρησκείας, ἱερὰ ἐξέταση, σταυροφορίες, θρησκευτικοὶ πόλεμοι, κλπ)! Ὁ pontifex Maximus, (ὕπατος ἀρχιερέας) πάπας εἶναι ὁ συνεχιστὴς τῆς θρησκευτικῆς καὶ βασιλικῆς ἐξουσίας τῶν ρωμαίων αὐτοκρατόρων! Ἂν δὲν δοῦμε τὸ Βατικανὸ ὡς πολιτικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἐξουσία δὲν θὰ μπορέσουμε νὰ καταλάβουμετὶς ἐνέργειές του, τὴν τελευταία χιλιετία καὶ ἰδιαίτερα στὶς μέρες μας.
.        Τὸ Βατικανό, λοιπόν, ἔχοντας τὴ συναίσθηση ὅτι εἶναι (καὶ) θρησκεία, καὶ μάλιστα ἡ καλύτερη, δὲν ἔχει κανένα πρόβλημα νὰ συνδιαλέγεται καὶ νὰ συμπροσεύχεται μὲ τὶς ἄλλες θρησκεῖες, γιὰ τὸν ἁπλούστατο λόγο, ὅτι ὁ σκοπός τους εἶναι κοινός: ἡ ἀναγωγὴ τῶν ἀνθρώπων στὸ Θεό, μὲ διαφορετικὸ τρόπο! Στὰ πλαίσια αὐτὰ εἶναι ὑποχρεωμένο νὰ ἀναγνωρίζει στὶς διάφορες θρησκεῖες, ἀλήθειες καὶ θετικὸ ρόλο στὴν πορεία τῆς ἀνθρωπότητας (τὸ βλέπουμε καθαρὰ στὶς ἀνακοινώσεις, ποὺ παραθέσαμε). Ἔχει τὴν πεποίθηση ὅτι μὲ τὴ συνεργασία τῶν ἄλλων θρησκειῶν θὰ ἐπιτύχουν τὴν εὐημερία τοῦ κόσμου! Κι ἀκόμη χειρότερα: παροτρύνει τοὺς ἡγέτες τῶν διαφόρων θρησκειῶν νὰ προσευχηθοῦν στὸν «κοινὸ» Θεὸ γιὰ τὴν εἰρήνη. Παροτρύνει τοὺς σύγχρονους εἰδωλολάτρες νὰ προσευχηθοῦν στοὺς ἀνύπαρκτους «θεούς» τους. Προσκαλεῖ ἀθρήσκους καὶ ἀθέους γιὰ κοινὸ διαλογισμό. Ὁ θλιβερὸς «ἀντιπρόσωπος τοῦ Χριστοῦ στὴ γῆ» ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὶς προσευχὲς τῶν ἀλλοθρήσκων, ἐπειδὴ προφανῶς ἔχει τὴ συναίσθηση ὅτι δὲν εἰσακούεται ἀπὸ μόνος του! Τρέφει ἴσως τὴν αὐταπάτη, ὅτι μπορεῖ νὰ γίνει ὁ παγκόσμιος θρησκευτικὸς ἡγέτης, ὁ πάπας τῆς νεοεποχίτικης πανθρησκείας.
.        Ἡ τραγωδία εἶναι ὅτι στὴ ἀπαράδεκτη αὐτὴ συμπροσευχὴ κλήθηκαν νὰ συμμετάσχουν καὶ ὀρθόδοξοι. Μὲ πίκρα εἴδαμε στὸ σχετικὸ βίντεο μεγαλόσχημους ὀρθοδόξους κληρικοὺς νὰ συμπορεύονται, μὲ ἐπὶκεφαλῆς τὸν πάπα, στὸν λεγόμενο «δρόμο τῆς εἰρήνης» στὴν Ἀσίζη, μὲ τὴν πανσπερμία τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν, μουσουλμάνους, ἑβραίους, ἰνδουιστές, βουδιστές, ἀνιμιστές, ἀθέους, κλπ! Μέσα στὴ θύελλα τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ τῆς «Νέας Ἐποχῆς», ἔχουμε χρέος ὡς ὀρθόδοξοι νὰ ἀντισταθοῦμε, διότι στὰ καταχθόνια σχέδιά της εἶναι νὰ ὑποβιβαστεῖ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς θρησκεῖες τοῦ κόσμου, ὥστε νὰ μπορέσει νὰ ἀφομοιωθεῖ εὐκολότερα στὸ χωνευτήρι τῆς ἐφιαλτικῆς πανθρησκείας, ποὺ ἑτοιμάζει πυρετωδῶς. Γι’ αὐτὸ καλούμαστε νὰ μὴ ἐπιτρέψουμε νὰ γίνει ἡ ἀκριβή μας Ὀρθοδοξία, ἡ ἀληθινὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, θρησκεία καὶ μάλιστα ὁμοτράπεζη τῶν ἐγκόσμιων θρησκειῶν, τὶς ὁποῖες προβάλλει ἡ «Νέα Ἐποχή», ὡς «διαφορετικοὺς τρόπους συνάντησης τοῦ Θεοῦ». Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς βεβαιώνει ὅτι «οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν (εἰσὶ) δαιμόνια» (Ψαλμ. ϟε´, 5) καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν μποροῦμε νὰ γίνουμε κοινωνοὶ δαιμονίων, ὅπως μᾶς συμβουλεύει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Α΄ Κορ. ι´ 21).Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ ἡ Ἁγία Του Ἐκκλησία εἶναι ὁ ἰσχυρὸς καταλύτης ὅλων τῶν ἀπατηλῶν πτωτικῶν θρησκευτικῶν, πολιτικῶν καὶ φιλοσοφικῶν σχημάτων, μὲ τὰ ὁποῖα ὁ κόσμος «οὐκ ἔγνω τὸν Θεὸν» (Α΄ Κορ. α´ 21), τὰ ὁποῖα καλούμαστε νὰ ἀπορρίψουμε. Κατόπιν αὐτοῦ δὲν μποροῦν νὰ ἔχουν καμιὰ δικαιολογία ὀρθόδοξοι κληρικοὶ, προκειμένου νὰ συμμετέχουν στὶς διαθρησκειακὲς συμπροσευχὲς τῆς Ἀσίζης ἢ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ. Τὸ Πανάγιο Πνεῦμα, τὸ Ὁποῖο ἐνδημεῖ στὴν ἀληθινὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, στὴν Ὀρθοδοξία μας, ἀρκεῖται στὴν ἱκεσία τῶν ὀρθοδόξων λειτουργῶν μας: «ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης» γιὰ νὰ στείλει τὴν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο!

ΠΗΓΗ: ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύπος», ἀρ. φ. 1900, 04.11.2011
Διαδίκτυο: «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ»

, , , , , , , ,

Σχολιάστε