Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Κατερέλος

“ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ” – ΘΕΟΥ ΑΠΟΧΗ (Ἁρχιμ. ᾽Αρσένιος Κατερέλος)

“Νέα Ἐποχή” – Θεοῦ ἀποχή

Ἑσπερινή ὁμιλία (1-12-2013)
Ἀρχιμανδρίτου Ἀρσενίου Κατερέλου
 Ἡγουμένου Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος.

.             Δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος πού τά τελευταῖα ἔτη νά μήν ἔχη ἀκούσει περί τῆς «Νέας Ἐποχῆς», δηλ.  γιά  μία  νέα ἐποχή («Ν.Ε.»), τήν ὁποία, ὅσοι τήν προβάλλουν, ἐπαγγέλλονται ὡς τήν λύσι ὅλων δῆθεν τῶν προβλημάτων, πού ἔχουν συσσωρευθῆ στόν κόσμο. Πρόκειται δηλ. γιά μία νέα κατάστασι πού οἱ ἰσχυροί τῆς γῆς θέλουν νά ἐπιβάλουν, πού γιά νά ἐπικρατήση καί γιά νά ἐπιφέρη τίς λύσεις καί τά νέα δεδομένα πού ἐπιθυμοῦν, καί μάλιστα σέ παγκόσμια κλίμακα, θά πρέπη ὁ,τιδήποτε παλαιό, ἀλλά καί ὁ,τιδήποτε ἀναδεικνύει τίς τοπικές παραδόσεις  τῶν λαῶν καί πηγάζει ἀπό αὐτές, νά καταργηθῆ.  Καί εἰδικά τήν Ἑλληνική Παράδοσι (γλῶσσα, ἱστορία, πολιτισμό κλπ.) καί κυρίως τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική Παράδοσι.
.             Ἀλλά, ποιά εἶναι αὐτά τά «δείγματα» γραφῆς, τά ὁποῖα τελικῶς ἀποδεικνύονται «δήγματα» τῆς νέας αὐτῆς «μεσσιανικῆς ἐποχῆς» (ἀντιχρίστου ἐποχῆς), πού κατά κόρον προβάλλεται ἀπό τά Μ.Μ.Ε. καί ταυτοχρόνως κηρύσσεται ἀπό τά κόμματα ὅλων τῶν πολιτικῶν ἀποχρώσεων μά καί ἀπό ἀνθρώπους πού δῆθεν ἔχουν μελετήσει τίς κοινωνιολογικές ἐξελίξεις καί τίς ἀνθρώπινες ἀνάγκες καί συμπεριφορές;
.             Ποιά εἶναι τά στάνταρ τῆς «Ν.Ε.» πού προβάλλονται ἀκόμη καί ἀπό ἀνθρώπους πού φαίνονται, ἐξωτερικῶς τοὐλάχιστον, ὅτι ἀνήκουν στήν Ἐκκλησία;
.             Καί γιά νά μνησθοῦμε τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποιοί εἶναι αὐτοί τελικῶς οἱ ἄνθρωποι πού ἐμφοροῦνται ἀπό τίς δῆθεν «νέες ἰδέες»; Ὁ Κύριός μας εἶπε «ἀπό τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς» (Ματθ. ζ´ 16). Καί ποιοί εἶναι οἱ καρποί, δηλ. τά «φροῦτα» τοῦ δένδρου τῆς «Ν.Ε.»;
.             Δέν χρειάζεται νά κουρασθοῦμε πολύ γιά νά βροῦμε τά πρόσωπα καί νά ἀνακαλύψωμε καί νά προβλέψωμε τίς καταστάσεις πού θά ἐπέλθουν, ἐάν ὅπως ἰσχυρίζωνται ἐπικρατήσουν, ἀφοῦ, ἐντελῶς ἀδιάντροπα, «Θεόν μή φοβούμενοι καί ἄνθρωπον μή ἐντρεπόμενοι», ἀποκαλύπτουν οἱ ἴδιοι τά πραγματικά τους πρόσωπα καί «urbi et orbi»,  δηλ. σέ ὅλη τήν οἰκουμένη, διαφημίζουν τά «φροῦτα» καί τήν «πραμάτειά»  τους  στά «παζάρια» τῶν λαῶν.
.             Καί, πρῶτα ἀπ᾽ ὅλα, ἡ «Ν.Ε.» στό καίριο καί καυτό θέμα τοῦ πανανθρωπίνου θρησκευτικοῦ πιστεύω, παρουσιάζει μία ἐξόφθαλμη ἀνακολουθία, ὅσον ἀφορᾶ στήν σχέσι τῶν ἄλλων θρησκειῶν μέ τόν Χριστιανισμό καί δή μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη – Ἐκκλησία μας. Ἀπό τήν μία μέν ἡ «Ν.Ε.» διακηρύσσει τήν ἀνοχή στό νά πιστεύη κανείς ὅ,τι θέλει καί νά ἐκφράζη ἐλεύθερα καί μέ τόν τρόπο πού θέλει τήν πίστη του, ἀπό τήν ἄλλη δέ, ἐπιχειρεῖ νά θέτη περιορισμούς στήν Ὀρθοδοξία, ὅσον ἀφορᾶ στό καθαρῶς ποιμαντικό καί ἱεραποστολικό Της ἔργο καί μάχεται τήν Ἐκκλησία.
.             Ἀπό τήν μία δηλ. παρέχεται ἡ δυνατότητα στόν κάθε ἕνα νά διαδίδη, ἀκόμη καί μέ θράσος «χιλίων πιθήκων», τά θρησκευτικά του πιστεύω, ἀκόμη καί αὐτά πού ἔρχονται σέ ἀντίθεσι μέ τά χρηστά ἤθη τῆς κοινωνίας μας, καί ἀπό τήν ἄλλη καταδικάζει τήν Ἐκκλησία γιά «στεῖρο φανατισμό», γιά φονταμενταλισμό καί γιά ἀνελευθερία ἐκφράσεως, ὅταν Αὐτή προστατεύη τό  Ποιμνιό Της, ἀποκαλύπτοντας τά προσωπεῖα τῶν ποικίλων αἱρέσεων, τῶν καταστροφικῶν λατρειῶν, κλπ. Συνάμα, κατηγορεῖ τήν ποιμαντική μέριμνα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τήν προσπάθεια μεταδόσεως τοῦ αὐθεντικοῦ κηρύγματος, ὡς δῆθεν «προσηλυτισμό».
.             Ἐπίσης, ψηφίζουν νόμους τούς ὁποίους βαπτίζουν μέ ὡραῖες  ὀνομασίες, ὅπως π.χ. ὁ ἐπικείμενος «ἀντιρατσιστικός νόμος» κλπ. Ὅμως βάσει τοῦ νόμου αὐτοῦ, δέν θἀ ἐπιτρέπεται ὁ Χριστιανός νά ἐκφράζεται ἀληθῶς καί ἐλευθέρως. Δηλ., ὁ νόμος αὐτός θά  ἀπαγορεύει  τήν διακήρυξι τῆς ἀληθείας ἡ ὁποία καί θά τιμωρῆται.  Ἄκουσον, ἄκουσον…! Ποιοί; Οἱ ψεῦτες θά  δικάζουν καί θά  τιμωροῦν τούς ἐκφράζοντες τήν ἀλήθεια.
.             Χρειάζονται, ἄρα, ἰδιαίτερες γνώσεις γιά νά ἐννοήση κανείς ὅτι, τελικῶς, ἡ «Ν.Ε.» αὐτό πού φοβᾶται δέν εἶναι τά ἀνθρώπινα θρησκευτικά κατασκευάσματα, πού, ὡς ἄλλα σαπιοκάραβα ναυαγοῦν καί θᾶττον ἤ βράδιον θά ναυαγήσουν ὅλα αὔτανδρα στόν ὠκεανό τοῦ πανδαμάτορος χρόνου, ἀλλά εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία; Ὅτι ἡ «Ν.Ε.» μισεῖ καί μέ φανατισμό ἐπιζητεῖ καί ἐπιδιώκει τόν ἀφανισμό τῆς Κιβωτοῦ τῆς Σωτηρίας, πού εἶναι καί ὀνομάζεται Ὀρθοδοξία;  Καί εἶναι ἀνάγκη νά διαθέτη κανείς εἰδικές θεολογικές γνώσεις, γιά νά διαπιστώση ὅτι ὁ λεγόμενος Οἰκουμενισμός, πού ἀνοήτως καί ἐξοργιστικῶς τοποθετεῖ ἀλήθεια καί πλάνη στό ἴδιο βάθρο, ἀποτελεῖ μέρος τοῦ σχεδίου τῆς «Ν.Ε.» στό θέμα τῆς Πίστεως καί τοῦ γενικοῦ θρησκευτικοῦ πιστεύω;
.             Ἀρκεῖ καί μόνο μιά ματιά νά ρίξη κανείς στίς  διαθρησκειακές συναντήσεις, στά συνέδρια, στίς συμπροσευχές μετά συμποσίων καί κροκοδειλίων ἐναγκαλισμῶν καί ἀνταλλαγῆς πνευματικῶν souvenir (σουβενίρ) – νέα «μόδα» (κοράνια κλπ. ἀντί γλυκισμάτων) – καί  στά παγκόσμια  συμβούλια τῶν ἐκκλησιῶν κλπ. ἀρκεῖ  λοιπόν μόνο μιά ματιά νά ρίξη γιά νά καταλάβη τί σχεδιάζεται…
.             Διαφαίνεται πολύ καθαρά αὐτό, ἀρκεῖ κανείς νά μήν ἔχη ὑποστῆ «πνευματική ἀμβλυωπία». Φαίνεται δηλ., ὅτι οἱ θρησκευτικές συνισταμένες τῆς «Ν.Ε.», ὁδηγοῦν σέ μία παγκόσμια θρησκεία, ἡ ὁποία βεβαίως δέν πραγματώνει τόν λόγο τοῦ Χριστοῦ: «Καί γενήσεται μία ποίμνη, εἷς Ποιμήν» (Ἰωαν. ι´ 16), ἀλλά μία παγκόσμια θρησκεία μέ στόχο τό ἰσοπέδωμα, τό ξερρίζωμα τῶν πάντων καί τήν λατρεία ἀνθρωπίνων προσώπων. Ὅπερ καί γενήσεται ἕνα συμβιβασμένο ἀντίχριστο κοπάδι μετά ἀπό διδασκαλίες,  πλύσεις ἐγκεφάλου καί ἐξαναγκασμούς, κατόπιν μεθοδευμένων ἀντιξοοτήτων σέ ὅλους τούς τομεῖς ἀπό τούς ἑκάστοτε μπροστάρηδες πρό, ὑπό καί παρά- ἀντιχρίστους, ἕως τοῦ ἡτοιμασμένου γιά σφράγισμα κοπαδιοῦ ἀπό  τόν κυρίως  Ἀντίχριστο. Ὁ συμβιβασμός εἶναι προδοσία τῆς ἴδιας τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι  χωρισμός ἀπό τόν Θεό, εἶναι ὁ αἰώνιος ὀλέθριος θάνατος. Οἱ τέτοιου εἴδους συμβιβασμοί σέ θέματα Πίστεως, Πατρίδος,  Θεσμῶν, κλπ., εἶναι προσωπικές ὑπογραφές τοῦ καθενός μας πού θά ὁδηγήσουν καί θά καταλήξουν στήν  τελική ὑπογραφή, ἡ ὁποία θά φέρει καί τήν σφραγίδα τοῦ Ἀντιχρίστου.
.             Δέν ὑφίσταται ἐπίσης ἀμφιβολία, ὅτι στό πλαίσιο αὐτό τῆς παγκοσμίας θρησκευτικο-πολιτικο-κοινωνικῆς χοάνης ἐντάσσεται, τόσο ἡ δρομολογημένη καί ἐπιδιωκομένη κατάργησις τῶν βασικῶν χριστιανικῶν ἑορτῶν καί, ἐνῶ μεθοδεύεται, στήν θέσι τους, ἡ ἀνάδειξις ἄλλων, ἀχρώμων καί ἀγεύστων ἑορτῶν ὅσο καί ἡ ὑποστήριξις τῶν ἑορτῶν ἄλλων θρησκειῶν, καί μάλιστα ἀκραίων καί φανατικῶν, πού στήν κορυφή τῆς κλίμακας ἔχουν θέσει τήν ἀφαίρεσι καί αὐτοῦ τοῦ δώρου τῆς ζωῆς (βλέπε Ἰσλάμ κλπ.).
.             Ὡς χαρακτηριστικό δεῖγμα τῆς πορείας τῶν πραγμάτων, ἀπό τά πολλά πού ὑπάρχουν, ἀναφέρομε καί τήν ὁλοένα καί περισσότερο αὐξανομένη τάσι, ἀλλά καί τό σχέδιο καί τήν μεθόδευσι στό νά καταργηθοῦν οἱ χριστιανικές ἀργίες, ὅπως αὐτή τῆς Κυριακῆς , ἀλλά καί νά σιωπήσουν οἱ κώδωνες τῶν ἐκκλησιῶν, διότι δῆθεν οἱ κωδωνοκρουσίες δημιουργοῦν «ἠχορύπανσι»! Ταυτοχρόνως δέ, βλέπομε, δυστυχῶς, τήν ὑποστήριξι στήν ἀνέγερσι τζαμιῶν, πού ἀπό τούς μιναρέδες τῶν ὁποίων, «ἑπτάκις τῆς ἡμέρας» διά μεγαφώνων ἰσχυρῶν, θά ἀκούγεται θέλοντας καί μή ἡ κραυγή καί ὁ ἀλαλαγμός τοῦ ἰμάμη.  Ἐδῶ δέν τίθεται κἄν θέμα ἰσλαμορύπανσης…
.             Καί ἐνῶ ἀνέκαθεν στίς κοινωνίες ὑφίστατο ἡ διάκρισις πολιτικῆς καί θρησκευτικῆς ἐξουσίας, τό καλούπι τῆς «Ν.Ε.» παράγει καί ἀποκαλύπτει κάποιο νέο φορέα, ὁ ὁποῖος θά κατέχη συγχρόνως καί τούς δύο πυλῶνες τῶν ἐξουσιῶν αὐτῶν. Γιά τήν «Ν.Ε.», πλέον, δέν ἰσχύει ἡ ὑπόδειξις τοῦ Χριστοῦ: «Ἀπόδοτε τοίνυν τά Καίσαρος Καίσαρι καί τά τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ» (Λουκ κ´ 25), ἡ ὁποία κατέστησε σαφῆ τήν διάκρισι τῶν ἐξουσιῶν, μά καί τίς ὑποχρεώσεις τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά ἰσχύει τό «ὑποτάξου καί λάτρευε ἄνευ ἀντιρρήσεων τήν Ν.Ε. ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καί ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καί ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καί ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου».
.             Καί γιά νά εἴμαστε ἀκριβοδίκαιοι, θά πρέπη νά ἐπισημάνωμε, ὅτι ὁ πρῶτος διδάξας τήν συγχώνευσι τῶν δύο παραπάνω ἀναφερομένων διακριτῶν ἐξουσιῶν, δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν «ἄρχοντα» τοῦ Βατικανοῦ, τόν Πάπα καί προκαθήμενο τῆς «Ἁγίας Ἕδρας», τόν «δοῦλο τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ», ὅπως ἀρέσκεται νά αὐτοαποκαλῆται, καί πού γιά νά φθάνη ἡ «εὐλογία» του – ἀλογία του –  στά πέρατα τῆς οἰκουμένης, εἶναι ἀνάγκη νά διαθέτη τίς πρεσβεῖες καί τούς πρέσβεις τοῦ κοσμικοθρησκευτικοῦ κράτους του Βατικανοῦ σέ ὅλα τά κράτη τῆς γῆς…
.             Τώρα, ἴσως ρωτήση κανείς μέ δίκαιη  ἀπορία: «Τί εἶναι ὅλα αὐτά; Κωμικά, ἤ τραγικά; Σοβαρά ἤ γελοῖα;» Θά λέγαμε, ὅτι ἡ παγκόσμια κοινωνία μέ τά θέατρα αὐτά περνᾶ ἀπό τήν κωμωδία στό δρᾶμα, ἤ μᾶλλον ὁδηγεῖται πρός κατάντημα κωμικοτραγικό.
.             Ἑπόμενο τώρα, ὅπως ὅλοι βλέπωμε, ἦταν, νά μή διαφύγουν ἀπό τό στόχαστρο τῆς «Ν.Ε.» τά ἔθνη καί τά κράτη. Μέ τόν βαρύγδουπο ὅρο «παγκοσμιοποίησις», οἱ  «δογματολόγοι» τοῦ νεόκοπου αὐτοῦ πολιτικοῦ καί κοινωνικοῦ «δόγματος» ἐπιχειροῦν τόν ἀφανισμό τῶν ἐπί μέρους κρατῶν μέσα στήν δίνη τῆς συγχωνεύσεως καί μαζοποιήσεως τῶν λαῶν.
.             Ὁ ὁδοστρωτήρας τῆς δῆθεν ἰσότητας καί τῶν κοινῶν εὐκαιριῶν, πού δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ἰσοπέδωμα καί ἄρνησις τῆς ἐλευθερίας καί τοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἐπιχειρεῖ τόν ἀφανισμό τῶν ἐθνικῶν ἰδιαιτεροτήτων καί τῶν ἐπί μέρους ἐθνικῶν χαρακτηριστικῶν τῶν λαῶν. Ἀλλά, γιά τήν τάξι καί τήν ἀσφάλεια τῆς παγκόσμιας κοινότητας, ὅπως οἱ ἰθύνοντες τῆς «Ν.Ε.» ἀποφαίνωνται, θά χρειασθῆ, βεβαίως – βεβαίως, ἕνα ἔθνος «ἱκανό» (ποιό ἄραγε; -“Φῶς φανάρι”…)  ὥστε, νά εὑρίσκεται στήν κορυφή τῆς πυραμίδας γιά νά ἐλέγχη τήν ἀπρόσκοπτη λειτουργία τῆς μηχανῆς τοῦ «ἀνθρωποκιμᾶ» καθώς καί ἕνα ἠλεκτρονικό σύστημα καταγραφῆς καί παρακολουθήσεως τῶν πάντων, ὅπως γίνεται σήμερον, http://www.blogger.com/null τῷ καιρῷ ἐτούτῳ ἤ καί ὅ,τι ἄλλο ἴσως ἤδη ἔχουν ἐφεύρει καί δέν τό ἔχουν κοινοποιήσει, ἤ θά ἐφεύρουν στό μέλλον  τῶ καιρῷ ἐκείνῳ (καί οἱ νοοῦντες νοείτωσαν).
.             Φυσικά, ὅλα αὐτά, ὅσοι διδάσκόμεθα ἀπό τήν ἱστορία καί διαθέτομε τήν ζωντανή πίστι στόν Χριστό, δέν πτοούμεθα, δέν δειλιοῦμε, δέν συγκατατιθέμεθα στίς καλπάζουσες καί μεθοδευόμενες ἐνέργειές τους, τῶν ὁποίων ὁ νοσηρός καί δαιμονικός στόχος  εἶναι ἡ ἰσοπέδωσις τῶν πάντων καί ἡ ὑποταγή μας στήν παγκόσμια ἐξουσία τους.
.             Οἱ δέ ἀλλοπρόσαλλες ἀπειλές πού ἀπευθύνονται σέ ὅσους ἀρνοῦνται ἤ θά ἀρνηθοῦν τήν ἔνταξί τους στό πρόγραμμα τῆς παγκοσμιοποιήσεως, δέν εἶναι παρά «βέλος νηπίων» (Ψαλμ. ΞΓ΄11), ἀφοῦ ξεκάθαρα ἡ Γραφή ἀποκαλύπτη ὅτι ὁ Θεός «ἔστησεν ὅρια ἐθνῶν κατά ἀριθμόν ἀγγέλων Θεοῦ» (Δευτερον. ΛΒ´ 8).
.             Εἶναι στό χέρι τοῦ καθενός μας ἡ στόχευσις, εἴτε τῆς Ζωῆς, εἴτε τοῦ θανάτου. Καί μάλιστα τοῦ θανάτου μέ τήν σύγχρονη «νεοεποχήτικη» διαδικασία τοῦ «ἐγκεφαλικοῦ θανάτου», ὁ ὁποῖος σήμερα ἔχει θεσμοθετηθῆ μέ νευροβιολογικά κλπ. κριτήρια καί τόν ὁποῖο ἔχουν ταυτίσει  μέ τόν βιολογικό θάνατο,  πού κάτι τέτοιο δέν ὑφίσταται. Ἤ, τοῦ θανάτου μέσῳ τῆς εὐθανασίας, (πού εἶναι χριστιανικῶς, ἠθικῶς κλπ. ἀπαράδεκτη),` ἡ ὁποία μέλει καί αὐτή νά θεσμοθετηθῆ.
.             Ἀλλά, ἄς περάσωμε τώρα στούς καρπούς καί στά «κοινωνικά  φροῦτα» τῆς «Ν.Ε.». Ἐδῶ, ὄχι ἁπλῶς αἰσθανόμαστε τήν δυσοσμία τῆς σαπίλας, ἀλλά ἡ ἀηδία ἔχει κατακλύσει τήν ὅλη ἀτμόσφαιρα, ἀφοῦ ἕνα ἀπό τά «κοινωνικά ἐπιτεύγματα» πού ἐπαγγέλλονται οἱ θιασῶτες της εἶναι καί ἡ σεξουαλική ἀπελευθέρωσις μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται στό ὄνομα οἱασδήποτε ἰδιαιτερότητας καί ἡ ἀνερυθρίαστη ἔκφρασις τῆς διεστραμμένης σαρκικότητας. Τί ἀποτελέσματα θά ἐπιφέρη τώρα καί τοῦτο τό τσουνάμι τῆς διαστροφῆς;
.             Ἤδη, τά ἀποτελέσματα εἶναι ὁρατά στά ἄτομα, στίς οἰκογένειες, στήν ἐκπαίδευσι καί στήν ὅλη κοινωνία, πού ἀνέχεται – συμβιβάζεται – νομοθετεῖ καί τέλος ὑποστηρίζει τά «πάθη τῆς ἀτιμίας» (Ρωμ. Α΄ 26) ὡς δῆθεν κάτι τό φυσιολογικό. Καί μόνο τυχαῖο δέν εἶναι τό γεγονός ὅτι ἡ «Ν.Ε.», στό πλαίσιο τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί τοῦ ἐνδιαφέροντός της γιά τήν δῆθεν ἁπλότητα στήν ἀνθρωπίνη ἔκφρασι, ὠθεῖ τήν κοινωνία, καί ἰδίως τούς νέους, πρός τό τρίτο φύλο (unisex).
.             Σέ μία κοινωνία δηλ. ἀφύσικη, πού κατορθώνει νά ἀλλοιώνη καί νά ἀποχαρακτηρίζη τά φύλα τοῦ Ἀνδρός καί τῆς Γυναικός, ξεκινῶντας ἀπό τήν ἐνδυμασία πού λανσάρεται μέσῳ τῆς «θεότητας» τῆς μόδας, καί πού, σύν τοῖς ἄλλοις καταλήγει σέ ἕνα τρίτο φύλο ὡς πρότυπο ἀνθρωπίνης συμπεριφορᾶς. Ἔτσι, ἐμφανίζεται καί ἐπιβάλλεται στίς κοινωνίες ἕνα ὄν, πού δέν εἶναι, οὔτε ἄνδρας, οὔτε γυναῖκα, ἤ μᾶλλον εἶναι καί τά δύο μαζί.  Δηλ., ἕνα ἀλλόκοτο καί ἀποκρουστικό τέρας.
.             Λησμονοῦν, φαίνεται, οἱ παγιδευμένοι στά δόγματα τῆς «Ν.Ε.», ὄχι μόνο τό τί ἀκριβῶς διδάσκει ὁ θεόπνευστος λόγος τοῦ Θεοῦ περί τοῦ σοδομισμοῦ καί ποιά εἶναι τά ἀποτελέσματα τῆς τριτοφυλικῆς κοινωνίας, μέ τήν ζοφερῆ περίπτωσι τῶν Σοδόμων καί τῆς Γομόρας, ἀλλά τούς διαφεύγει καί τό γεγονός ὅτι ἡ ἴδια ἡ φύσις ἀπορρίπτει, μέ τούς δικούς της μηχανισμούς, τό ἀφύσικο καί καταστρέφει τό διεστραμμένο καί μή παραγωγικό. Φαίνεται, πώς χάνουν, τά ἠθικά αὐτά τέρατα, ἀπό τήν ὀθόνη τῆς συνειδήσεώς τους τήν πραγματικότητα, ὅτι δηλ. τά «βιολογικά τέρατα» δέν ὑπάρχει περίπτωσις νά ἐπιβιώσουν καί νά πολλαπλασιασθοῦν (βλέπε καί κλωνοποίησι).
.             Προφανῶς, γι᾽ αὐτόν τόν λόγο, οἱ διεστραμμένοι των νόες – «παρέδωκεν αὐτούς ὁ Θεός εἰς ἀδοκιμον νοῦν, ποιεῖν τά μή καθήκοντα»  (Ρωμ. Α´28)  –  ἐπιζητοῦν νομικῶς καί τήν υἱοθεσία νηπίων μετά τήν  εἰσήγησι τῆς νομοθετήσεως γάμων μεταξύ ὁμοφυλοφίλων, ὅπως καί σέ κάποιες περιπτώσεις αἱμομικτῶν, κλπ.) Λοιπόν, αὐτοί δέν κάνουν τίποτε ἄλλο παρά νά διακηρύσσουν καί νά ὑπογράφουν μέ τήν «βούλα» τῆς «Ν.Ε.» τό ἀφύσικο τῆς ἐπιλογῆς τους καί τήν ἀνοικτή τους κόντρα μέ τούς νόμους τῆς ἴδιας τῆς φύσεως, πού ἰσχυρίζονται ὅτι δῆθεν τούς καθοδηγεῖ. Ἡ φύσις ὅμως, ὅπως ὅλοι γνωρίζομε, ἐκδικεῖται καί, μάλιστα, πολύ ἄσχημα ( aids κ.λ.π.)
.             Ἀλλά ἡ  καρικατούρα τῆς  «Ν.Ε.» καί  τῆς «παγκοσμιοποιήσεως» – ἀπανθρωποποιήσεως – ἐνδύεται καί ἄλλα τραγικά προσωπεῖα γιά νά καλύψη τήν φρικτή της ὄψι. Αὐτά, ἔχουν νά κάνουν  μέ τούς τομεῖς τῆς ἐκπαιδεύσεως, τῆς ἐφηρμοσμένης ἐπιστήμης (βλέπε «ἐγκεφαλικός θάνατος, ἐμπόριο ὀργάνων κλπ.»), μέ τίς ἀρχές πού διέπουν τίς κοινωνίες, τά κράτη καί τούς λαούς καί μέ  πλείστους ὅσους ἄλλους τομεῖς, πού, ἐάν κανείς μελετήση, διαπιστώνει, παρά τίς ἐλευθεροστομίες τῶν ἐκφραστῶν της, ὅτι ὁ σκοπός τοῦ  σχεδιασμοῦ τῆς  «Ν.Ε» εἶναι διπλός.
.             Πρῶτα, νά κτυπηθῆ ὁ,τιδήποτε ἀληθινό καί φυσιολογικό, καί τοῦτο γιά νά καμφθοῦν οἱ ἀντιδράσεις καί νά ἐπέλθη ὁ συμβιβασμός, καί στήν συνέχεια νά ἀναδειχθῆ μία παγκόσμια διοίκησις – κυβέρνησις μαζί μέ μία παγκόσμια πίστι – θρησκεία – ἐκκλησία, πού θά λατρεύη, ὄχι φυσικά τόν Θεάνθρωπο Κύριο μας Ἰησοῦ Χριστό, ἀλλά ἕναν «ἰσχυρό» καί ἀπάνθρωπο ἄνθρωπο – ὁ νοῶν νοείτω -, πού θά ἐπαγγέλλεται δῆθεν εὐδαιμονία στό ὄνομά του καί θά ἀπαιτῆ ὑπακοή. Φυσικά, τέτοιου εἴδους  σχέδια  καί  παρανοϊκές  καταστάσεις δέν ὁδηγοῦν τίς διψασμένες ψυχές  πού  λαχταροῦν  τήν  Ζωή  καί  τήν  Ἀλήθεια  στό  «ὕδωρ  τό  ζῶν» καί  στήν  «πηγή  ὕδατος  ἁλλομένου  εἰς  ζωήν αἰώνιον» (Ἰωάννου δ´14), ἀλλά στό «φρέαρ τό συντετριμμένον» (Ἱερεμ. 2,13 – αἶνοι  Μ.  Πέμπτης ἑσπέρας)
.             Ὅμως, οἱ ἀναθυμιάσεις  τοῦ βόθρου τῆς «Ν.Ε.», ἤδη προεξένησαν τήν ἀποστροφή τῶν ὅσων διαθέτουν ζωντανή τήν αἴσθησι τῆς πνευματικῆς ὀσφρήσεως καί δέν ἔπαυσαν νά συνειδητοποιοῦν ὅτι εἶναι ἄνθρωποι μέ προορισμό τήν ἁγιότητα. Ἄς ἀσφυκτιοῦν, λοιπόν, ὅσοι θέλουν νά ἐπιλέγουν τά σαπισμένα καί σκουληκιασμένα «φροῦτα» τῆς «Ν.Ε.» μέ τήν «ὀσμή τοῦ θανάτου» καί ἄς τρέφωνται ἀπό τήν «κομποστοποίησι» τῆς κάθε εἴδους «ἀπελευθέρωσης».
.             Ὅσοι ὅμως συγκροτοῦν καί καταρτίζουν «νοῦν Χριστοῦ», ὅσοι ἀγαποῦν τήν Πατρίδα, τιμοῦν τήν Οἰκογένεια καί τίς αὐθεντικές μας παραδόσεις, ἄς χαίρωνται καί ἄς χαιρώμαστε τήν ἐν Χριστῷ ἀπελευθέρωσι καί τήν Χάρι πού μᾶς ὁδηγεῖ καί μᾶς καταξιώνει, ὡς ἀνθρώπους, καί συνάμα μᾶς καταρτίζει στόν ἀγῶνα τῆς καθάρσεως, τοῦ φωτισμοῦ καί τῆς θεώσεως, στήν πραγματική Διαχρονική Νέα Ἐποχή.
.             Ἡ Διαχρονική  Νέα Ἐποχή  ἔχει ξεκινήσει ἐδῶ καί δύο χιλιάδες χρόνια καί εἶναι μόνο ἡ Μία Ἁγία Ὀρθόδοξος Καθολική  καί  Ἀποστολική  Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας, ἡ ὁποία διά πρεσβειῶν τῆς Κυρίας Θεοτόκου τῶν Οὐρανίων Ταγμάτων καί τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ ὁδηγεῖ τόν κάθε ἄνθρωπο στήν Ἄκτιστη  Παγκοσμιοποίησι –τήν ἐνυπόστατο ἐν Χριστῷ καινή κτίσιν,  «ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινή κτίσις˙ τά ἀρχαῖα, ἰδοὺ γέγονε καινά τὰ πάντα» (Β´ πρός Κορινθ. ε´17).

 Ἀμήν. Γένοιτο.

ΠΗΓΗ: «Ἀναβάσεις»

,

Σχολιάστε

«ΙΔΕ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΙΔΕ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ» «Στόν καιρό πού ζοῦμε, θά ἔπρεπε οἱ πίθηκοι νά “ἀναρωτιῶνται” καί μάλιστα νά “ἀνησυχοῦν” οἱ πίθηκοι, μή τυχόν καί “προέρχονται” ἀπό τόν ἄνθρωπο πού ἔγινε “πίθηκος”… »

 «Ἴδε οἱ ἄνθρωποι, ἴδε οἱ Χριστιανοί!…»

 Ὁμιλία Ἀρχιμ. Ἀρσενίου Κατερέλου,
ἡγουμένου Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος,
κατά τήν Θ. Λειτουργία στήν Ἱ. Μονή στίς 17-11- 2013

.              Πολλοί κηρύττουν τόν Χριστιανισμό, τόν διδάσκουν, τόν καπηλεύονται, τόν μελετοῦν, τόν ἐπικαλοῦνται, ἀλλά οἱ πράξεις τους, τά ἔργα τους καί τά φρονήματά τους εἶναι τελείως ξένα πρός αὐτόν. Καί ἐνῶ στήν οὐσία,  εἶναι πάρα πολύ καλοί καί ἄκρως ἐπιτυχημένοι ὑποκριτές, προβάλλονται ὅμως καί λέγονται Χριστιανοί.
.              Ἐγωιστές, ἀτομιστές, συμφεροντολόγοι, ὑπηρέτες καί ὑπαλληλίσκοι σκοτεινῶν συμφερόντων, κλπ., ἀνθρωπάκια… Αἰχμάλωτοι στά πάθη τους, μέ μισθό τήν μή ἱκανοποίησι, οὕτως ὥστε νά ἔχουν πλεῖστες ὅσες ψυχολογικές ἀνασφάλειες καί διακυμάνσεις…
.             Ἀκόμη καί ὁ ἴδιος ὁ Πιλᾶτος, ἄν ζοῦσε σήμερα, θά ἔλεγε: «Ἴδε οἱ ἄνθρωποι, ἴδε οἱ Χριστιανοί »!… Ἄνθρωποι πού καυχῶνται καί ἐπαίρονται γιά τά ἐπιστημονικά, τεχνολογικά καί ὅ,τι ἄλλα ἐπιτεύγματά τους, πού ὅμως συγχρόνως, αὐξάνουν καί ἐνισχύουν τό ἄγχος, τήν ἀνασφάλεια καί τήν ἀγωνία γιά τό μέλλον. Ὁ σκοπός τους εἶναι ἡ ὕλη καί ἡ σάρκα, αἰχμάλωτοι σέ αὐτά καί οὐδεμία κοινωνία μέ τήν ψυχή καί τελικά φθείρουν καί τό σῶμα.
.              Ζωή χωρίς νόημα.
.              Οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις δημιουργοῦνται – οἰκοδομοῦνται λόγῳ συμφερόντων, στηρίζονται σέ συμφέροντα καί πορεύονται βαδίζοντας ἐπί συμφερόντων.
.              Ἡ κατάντια στό μεγαλεῖο της!  Ἡ ἀνθρωπότης ἕνα ἀπέραντο εἰδεχθές προσωπεῖο…
.              Ὁμιλοῦν γιά εἰρήνη, ἐνῶ ἔχουν ἑτοιμάσει τεράστιο ἐξοπλισμό γιά πολέμους, τούς ὁποίους πολέμους οἱ ἴδιοι σχεδίασαν, σχεδιάζουν καί θά σχεδιάζουν, προετοίμασαν, προετοιμάζουν καί θά προετοιμάζουν, προεκάλεσαν, προκαλοῦν καί θά προκαλοῦν.
.        Οἱ δυνάστες, δῆθεν ἐνδιαφέρονται γιά εἰρήνη καί ἐλευθερία. Διαπραγματεύσεις ἐπί διαπραγματεύσεων, δῆθεν, γιά τό καλό τῆς ἀνθρωπότητος, γιά ἀνθρώπινα δικαιώματα, γιά τήν μόλυνσι τοῦ περιβάλλοντος, κλπ.
.              Ἄλλο θέμα βέβαια εἶναι τώρα, ὅτι κυρίως αὐτοί οἱ ἴδιοι ἔχουν ὁδηγήσει καί ὁδηγοῦν τήν ἀνθρωπότητα στήν ἐξαθλίωσι καί τό περιβάλλον στήν καταστροφή. Οἱ ἴδιοι σκορποῦν τήν μόλυνσι καί θέλουν νά μᾶς ποῦν ὅτι ἐνδιαφέρονται γιά τήν ὑγεία-σωτηρία τοῦ περιβάλλοντος καί τῶν ἀνθρώπων.
.            Ὀργανώνουν συνέδρια, κάνουν συσκέψεις, ψηφίζουν νόμους, γιά τό θεαθῆναι καί βάζουν κροκοδειλίσιες ὑπογραφές σέ νόμους, πού ποτέ δέν θά ἰσχύσουν καί δέν θά ἐφαρμοσθοῦν. Τήν στιγμή πού ἄνθρωποι ἐκμεταλλεύονται ἀπάνθρωπα ἀνθρώπους, οἱ ἴδιοι ὑπογράφουν νόμους δῆθεν γιά τήν ἀνθρώπινη ἀξία καί ἀξιοπρέπεια.
.              Ὁλόκληροι λαοί, ἀμέτρητες ψυχές ζοῦν κάτω ἀπό ἐξωφρενικές καταπιέσεις, κακουχίες, φτώχεια, κλπ.  Καί πόσες ψυχές χάθηκαν, χάνονται καί θά χαθοῦν ἀδίκως ἀπό φόνους, δολοφονίες, πολέμους, κλπ… Ἔχουν κάνει νόμο τό δίκαιο τοῦ ἰσχυροτέρου. Ἐπινοήσεις, σχέδια, μεθοδεύσεις δρομολογοῦνται καί στοχεύουν στήν ἐξουθένωσι ψυχῶν καί σωμάτων. Κατά τά ἄλλα, τούς ἐνδιαφέρει ἡ πρόοδος καί ὁ πολιτισμός, ἐνῶ ἔχουν ὁδηγήσει τίς κοινωνίες στό σημεῖο νά ὑποφέρουν καθημερινά ἀπό ἀδίστακτους φονιάδες, ἐκβιαστές, ἀπαγωγεῖς, ἐξτρεμιστές καί ὅ,τι ἄλλου εἴδους πλεῖστες ἀπειλές.
.              Ὁμιλοῦν γιά εἰλικρίνεια καί ἐντιμότητα. Ποιοί; Οἱ ἀνέντιμοι, οἱ ψεῦτες καί οἱ ὑποκριτές. Λόγια τοῦ ἀέρα, σαπουνόφουσκες καί θεωρίες.
.              Οἱ κοινωνίες ἔχουν γίνει ζοῦγκλες. Καί σύν τοῖς ἄλλοις, θέλουν νά μᾶς πείσουν ὅτι προερχόμεθα ἀπό τόν πίθηκο….!  Τό δυσάρεστο ὅμως εἶναι ὅτι κάποιοι ἄνθρωποι ἔγιναν ”πίθηκοι”.  Στόν καιρό πού ζοῦμε, θά ἔπρεπε οἱ πίθηκοι  νά ”ἀναρωτιῶνται” καί μάλιστα νά ”ἀνησυχοῦν” οἱ πίθηκοι, μή τυχόν καί ”προέρχονται” ἀπό τόν ἄνθρωπο πού ἔγινε ”πίθηκος”… Ἐπίσης  ἐνδιαφέρονται ἄν ὑπάρχουν ἐξωγήινοι – ἀστεῖα πράγματα –  καί δέν ἀνησυχοῦν πού δυστυχῶς πολλοί ἄνθρωποι ἔχουν καταντήσει ”ἐξωγήινοι”!…
.              Μόδα ἔχει γίνει ἡ ἀθεΐα, οἱ διάφορες ἄλλες ψευτοθρησκεῖες-παραθρησκεῖες καί τά συναφῆ…  Ἐπικαλούμενοι τήν ἀγάπη, ἐπιδιώκουν τήν ἕνωσι τῶν ἐκκλησιῶν καί ὄχι τήν ἐπιστροφή τῶν αἱρετικῶν εἰς τήν μία καί μοναδική ἁγία Ὀρθόδοξο καί ὄντως καθολική Ἐκκλησία.

.                Ἴδε οἱ ἄνθρωποι!… Ἤ καλύτερα, ἴδε οἱ κατευθυνόμενες μηχανές-ἄνθρωποι!…. Ἴδε ἡ ἀξία τῆς ζωῆς, ἴδε ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου! Ἴδε ἡ ἀνήθικη τάξις, ἴδε ἡ κάθε εἴδους ἀσχήμια καί διαστροφή!  Ἴδε, ἴδε, ἴδε!….
.              Ἄκουσον, ὅμως, ταλαίπωρε ἄνθρωπε: Οὔτε τό χρῆμα, οὔτε οἱ ἀνέσεις, οὔτε τά ἐπιτεύγματα τῆς ἐπιστήμης, τῆς τεχνολογίας, οὔτε οἱ γνώσεις, οὔτε οἱ ἁμαρτωλές ἡδονές-ὀδύνες, οὔτε ὅ,τι ἄλλο σοφισθεῖς καί ἐφεύρεις θά σέ σώση. Τίποτε ἀπό ὅλα αὐτά δέν εἶναι ἱκανό νά σέ σώση. Ἐσύ ὁ ἴδιος ἐπιζητεῖς τόν ἀφανισμό σου, τόν πρόσκαιρο καί αἰώνιο θάνατό σου.  Μόνο ὁ Χριστός εἶναι ἡ σωτηρία καί ἡ ζωή.
.              Ἀναλογίσου λοιπόν ἄνθρωπέ μου, ὅτι αὐτή ἡ σατανική, ἰλιγγιώδης καί ξέφρενη πορεία σου, σίγουρα θά σέ ὁδηγήση σέ ὁλοκληρωτικό κατακερματισμό καί ἀφανισμό ψυχῆς καί σώματος. Ἐπίστρεψε λοιπόν στόν Χριστό, βάζοντας ὄχι μόνο φρένο καί χειρόφρενο στά πάθη σου καί στά ὅσα πλεῖστα ἁμαρτωλά ἔχεις ἐπιλέξει, ἀλλά καταπόντισε μέ τήν ἀληθινή μετάνοιά σου, τό σατανικό καί ἐξωφρενικό σκάφος στό ὁποῖο ἔχεις ἐπιβιβασθῆ καί πορεύεσαι.
.              Νά τό ἐγκαταλείψης ἀμέσως καί νά ἐπιστρέψης στόν Χριστό μας καί νά φωνάζης κάθε ὥρα καί λεπτό: «Ἴδε ὁ ἀπαίσιος καί χαιρέκακος Διάβολος!» «Ὕπαγε ὀπίσω μου αἰώνιε θάνατε!». «Ἐγκαταλείπω γιά πάντα τό βρωμερό σκάφος σου καί ἐπιστρέφω καί ἐπιβιβάζομαι στήν ἁγία καί αἰώνια Κιβωτό τῆς σωτηρίας, τήν μία Ὀρθόδοξη καθολική καί διαχρονική Ἐκκλησία». Διότι αὐτή, καί μόνο αὐτή, θά μᾶς ὁδηγήση στόν ἀκύμαντο, γλυκύ καί αἰώνιο λιμένα, στήν μία ἀληθινή καί αἰώνια ζωή τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.
Ἀμήν. Γένοιτο!

Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κατερέλος
Ἡγούμενος Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος

 ΠΗΓΗ: anavaseis.blogspot.gr

Σχολιάστε

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΙΣΜΟΥ, «Ἀφήσαμε καί περάσανε τόσους καί τόσους νόμους καὶ τολμᾶμε νά λέμε ὅτι ἀνησυχοῦμε δῆθεν γι᾽ αὐτά; Καί εἶναι λύση σέ τέτοια θέματα, μόνο ἡ ἀνησυχία; ΝΤΡΟΠΗ ΜΑΣ!»

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΙΣΜΟΥ
ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ

Ἀρχιμανδρίτου Ἀρσενίου Κατερέλου

 .             Ποιός εἶναι πάντοτε ἐργατικός; Ποιός δέν παίρνει ποτέ ρεπό καί δέν κάνει ποτέ διακοπές; Ποιός δέν τεμπελιάζει, δέν εἶναι ράθυμος, δέν ἀπεργεῖ, ἔχει ἄκρα ὑπομονή καί τόσα ἄλλα «πνευματικά χαρίσματα»; Ὁ καλύτερος μοναχός; ΟΧΙ. Μόνο ὁ διάβολος, πού θέλει ἀκόμη καί τόν ἅγιο ἄνθρωπο νά τόν παρασύρη γιά νά κάνη ὅλα τά ἀντίθετα ἀπ᾽ ὅσα προαναφέραμε, δηλ. νά γίνη τεμπέλης, ράθυμος, κλπ., καί πάνω ἀπ᾽ ὅλα νά τόν ἀποπροσανατολίση τελείως.
.             Τό δαιμονικό πνεῦμα δέν μπορεῖ νά ἑνωθῆ ὀντολογικά μέ τό πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ὁ διάβολος χρησιμοποιῶντας πονηρία, δολιότητα, κλπ., βρίσκει τά ἀδύνατα σημεῖα τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου καί ἀναπαύεται μόνο ἐφ᾽ ὅσον ἁμαρτήση ὁ ἄνθρωπος καί τόν καταστήση δοῦλο καί σκλάβο τοῦ κάθε πάθους στό ὁποῖο ἐνέδωσε.
.             Ὁ διάβολος, μέ διάφορα τεχνάσματα, ἐκμεταλλεύεται τίς εὐαισθησίες, τίς ἀδυναμίες, τά πάντα, ἀκόμη καί κάποιες δυνατότητες πού ἔχει ὁ κάθε ἄνθρωπος, καί, ἄν δέν ὑπάρχη διάκρισις, ταπείνωσις, πεῖρα, ἐμπειρία, κλπ., μπορεῖ νά ὁδηγηθῆ ὁ ἄνθρωπος σέ ἀδιέξοδο, σέ πλάνες καί σέ ἄλλες ἐπικίνδυνες καταστάσεις.
.             Μέ ρωτᾶνε κάποιοι ἄνθρωποι, πού φαίνονται εὐσεβεῖς, ἄν πρέπη νά ἀποθηκεύσουν τρόφιμα γιά τόν ἐπερχόμενο πόλεμο στήν Ἑλλάδα, ἄν πρέπη νά μάθουν Τουρκικά, διότι θά πάρωμε τήν Πόλη σύντομα (ἄλλο κεφάλαιο τώρα εἶναι τό ὅτι δέν ξέρουμε οὔτε τά Ἑλληνικά), ἄν τό 666 θά μπῆ, μέ ἀόρατο τρόπο, στό χέρι ἤ στό μέτωπο, κλπ. Μόνο γιά μετάνοια καί γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς τους δεν ρωτᾶνε, οὔτε πῶς θά ἀγωνισθοῦνε καί θά πορευθοῦνε πνευματικά. Οἱ ἀρρωστημένες ἐλπίδες εἶναι σίγουρες παγίδες.
.             Καί ἄς μήν εἶναι κάποιοι ρομαντικο-πνευματικο-κουλτουριάρηδες καί ἄλλοι ἀφελεῖς καί εὐκολόπιστοι, σέ ὁ,τιδήποτε μή ἔγκυρο κυκλοφορεῖ, διότι, ὄχι μόνο δέν ὠφελοῦνται, ἀλλά, μέ τό νά τά δέχωνται, γίνονται καί αἰτία νά προστίθεται ἐπί πλέον πλάνη στήν πλάνη. Πολύ ὡραῖα γράφει ὁ κ. Τελεβάντος πώς ὁ ἀείμνηστος καθηγητής τῆς Θεολογικῆς σχολῆς Ἀθηνῶν Γεώργιος Γρατσέας, ὅταν ἄκουγε κάτι τέτοια ἔλεγε: Ὁ πληθυντικός ἀριθμός τῆς λέξεως «ὁ εὐσεβής» δέν εἶναι «οἱ εὐσεβεῖς», ἀλλά «οἱ εὐσεΒΙΔΕΣ».
.             Θυμήθηκα, τόν καιρό τῆς πλανεμένης Μαγδαληνῆς, ἡ ὁποία χειροτόνησε παπᾶ καί μάλιστα τόν ὠνόμασε ”Μαγδαληνό”….! Ἐκεῖνο τόν καιρό, ὁ Γέροντας Παΐσιος παρήγγειλε στίς μοναχές τῆς Μαγδαληνῆς νά φύγουν ἀπό κοντά της, διότι ἦτο πλανεμένη. Ἀλλά οἱ μοναχές ἀπήντησαν: ”Γέροντα, ἐκτός τῶν ἄλλων, ἡ Μαγδαληνή εἶναι καί εὐειδής καί τῆς κάνομε ὑπακοή”. Σ᾽ αὐτά, ἀπήντησε ὁ Γέροντας Παΐσιος: ”Τώρα κατάλαβα γιατί δέν μποροῦμε νά συνεννοηθοῦμε… Γιατί καί αὐτή εἶναι ”ἀβιδής” καί ἀπό σᾶς λείπουν πολλές βίδες”….!
.             Νά σταματήσουν, λοιπόν, κάποιοι λίγοι εὐσεΒΙΔΕΣ, ἀΒΙΔΕΣ, καί εὐΒΙΔΕΣ Γεροντάδες νά μιλᾶνε σάν νά εἶναι μελλοντολόγοι καί μέντιουμ καί ἄς ἀρχίσουν νά μιλᾶνε γιά μετάνοια καί γιά ἀγῶνα καί μέ πνευματικό ρεαλισμό νά γνωρίσουν, νά συνειδητοποιήσουν, νά ὁμολογοῦν καί νά παραδέχωνται τήν πραγματικότητα τῆς καταστάσεως πού βρισκόμαστε, ὥστε νά μπορέσωμε νά περισώσωμε αὐτά πού ἔχομε καί μᾶς ἀνήκουν.
.             Φυσικά, ὑπάρχουν ἀρκετοί ἀγωνιστές μοναχοί, μέ ἀρετές, πού εἶναι κρυμμένοι καί δέν φαίνονται καί μόνο ἄν θελήση ὁ Θεός τούς ἀποκαλύπτει.
.             Πολλοί ἄνθρωποι, σήμερα, τρέφονται καί ἀναπαύονται μόνο σέ συζητήσεις μέ τά ἑξῆς θέματα: Περί πολέμου στήν Ἑλλάδα, ἄν γεννήθηκε ἤ ὄχι ὁ Ἀντίχριστος, ἄν θά πάρουμε σύντομα τήν Πόλη, κλπ. Δυστυχῶς, καί κάποιοι ἄνθρωποι τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου κολλᾶνε μόνο σέ τέτοια θέματα. Πρωτίστως, πρέπει νά μᾶς ἀπασχολῆ καί νά ἀγωνιζώμαστε ἐναντίον τοῦ ἔσωθεν καί ἔξωθεν πολέμου τῶν ἀντιχρίστων τῆς πατρίδος μας καί τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τοῦ ἴδιου μας τοῦ ἑαυτοῦ, και νά κρατήσωμε τίς πόλεις μας, τά σπίτια μας, τό ἔθνος μας, τούς θεσμούς καί τίς παραδόσεις μας, ἀκόμη καί τά σωματικά μας ὄργανα. Διότι, σέ λίγο καιρό, θά ὑπάρχουν καί νόμιμα «σοῦπερ μάρκετ» κατεψυγμένων ἤ καί ”τῆς ὥρας” ἀνθρωπίνων ὀργάνων, α´ ἐπιλογῆς γιά τούς ”μή κοινούς θνητούς” καί μπαγιάτικα, κλπ., γιά τούς κοινούς θνητούς. Θά ἔχωμε ἀνάπτυξη τοῦ ἐμπορίου λόγῳ συμφερόντων, ἀλλά καί διαστροφῆς. Ἄνθρωποι – κτήνη, πού ὡς τώρα πουλοῦσαν τά παιδιά τους, ἤ παιδεραστές, θά ἐπεκτείνουν τίς δραστηριότητές τους ἀφοῦ τό πακέτο θά εἶναι πιο μεγάλο….
.             Ἔλεος! Ἐπιτρέπεται στήν Ἑλλάδα καί γενικά στήν ἀνθρωπότητα νά συμβαίνουν τέτοια πράγματα; Ποῦ εἶναι οἱ ὑψηλά ἱστάμενοι τῆς Ἐκκλησίας; Ποῦ εἶναι οἱ ἁγιορεῖτες πατέρες; Ποῦ εἶναι οἱ μοναχοί καί οἱ μοναχές τῆς Ἑλλάδος καί τῆς ἁπανταχοῦ Ὀρθοδοξίας; Ποῦ εἶναι οἱ Χριστιανοί; Καί κατά τά ἄλλα, μᾶς ἐνοχλεῖ πού δέν γράφεται τό θρήσκευμα στίς ταυτότητες καί φοβόμαστε τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, κλπ.
.             Ὄχι ὅτι δέν εἶναι πολύ σοβαρά θέματα καί αὐτά, ἀλλά, ὅταν ἀφήσαμε καί περάσανε τόσους καί τόσους νόμους, τολμᾶμε νά λέμε ὅτι ἀνησυχοῦμε δῆθεν γι᾽ αὐτά; Καί εἶναι λύση σέ τέτοια θέματα, μόνο ἡ ἀνησυχία; ΝΤΡΟΠΗ ΜΑΣ! Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι καί Ἕλληνες καί νά ἀναγκαζώμαστε νά κάνωμε δήλωση ἀρνήσεως δωρεᾶς ὀργάνων; Καί γιατί νά μή κάνουν δήλωση ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά εἶναι δωρητές; Μέ ποιό δικαίωμα ἀποφασίζουν αὐτοί γιά τά σώματα τοῦ καθενός μας; Εἴμαστε συνυπεύθυνοι γιά ὅλα, γιά νά μή πῶ, ὅτι εἴμαστε μόνο ἐμεῖς ὑπεύθυνοι, διότι ἀπό ἓνα σάπιο πολιτικό σύστημα (οἱ λίγες ἐξαιρέσεις δέν καταργοῦν τόν κανόνα), πού πρώην πρωτοκλασάτοι ὑπουργοί μπαινοβγαίνουν στίς φυλακές γιά νά θολώσουν τά νερά, τί μποροῦμε νά περιμένουμε; Ἔπρεπε ἤδη νά ἔχουμε ξεσηκωθῆ ὅλοι, ράσο καί λαός, καί νά μή τούς ἀφήσουμε σέ χλωρό κλαρί, εἴτε αὐτοί εἶναι πολιτικοί, εἴτε ἐκκλησιαστικοί ἄρχοντες, ἤ ὁ,τιδήποτε ἄλλο. Φθάνει πιά! Ράσο καί λαός, ὅλοι μαζί, νά ἀντισταθοῦμε. Συνεχίζεται ἡ ἰσοπέδωσή μας. Τί καθόμαστε; Τί περιμένουμε; Ἡ ἐξαθλίωσις γύρω μας φθάνει στό ἀποκορύφωμά της.
.             Ὅποιοι δέν ἐργάζονται πρός οἰκοδομήν τοῦ κράτους, τῆς πολιτείας καί τῆς Ἐκκλησίας, νά τά μαζέψουν καί νά φύγουν, καί ἀπό τόν πολιτικό, καί ἀπό τόν ἐκκλησιαστικό χῶρο. Χαραμοφάηδες δέν θέλομε. Ἐπίσης, μέ τό νά παραμένουν, ἄλλοι ἀδρανεῖς, καί ἄλλοι νά σωπαίνουν καί ἄλλοι νά συμφωνοῦν καί νά μήν ἀντιδροῦν σέ ἀνθελληνικές καί ἀντιχριστιανικές καταστάσεις, μόνο κακό κάνουν. Στήν οὐσία, εἶναι ἐχθροί τῆς πατρίδος μας καί τῆς Ἐκκλησίας μας.
.             Κατά τά ἄλλα, σέ κάποιους φταίει ἡ νεολαία. ΝΤΡΟΠΗ! Τά νέα παιδιά δέν φταῖνε σέ τίποτε καί πολύ καλά κρατιοῦνται μέ τόν ἀέρα τόν κοπανιστό πού τούς παραδώσαμε καί πού θά κληρονομήσουν σέ ὄλους τούς τομεῖς, ἄν δέν ἀλλάξουν οἱ καταστάσεις.
.             ΑΙΣΧΟΣ! Ἡ Ἑλλάδα τοῦ Πλάτωνα, ἡ Ἑλλάδα τοῦ 21, ἡ Ἑλλάδα τοῦ 40, ἡ Ὀρθόδοξος Ἑλλάδα, πού πουλάει τήν γῆ της, τά ἰδανικά, τούς θεσμούς, τίς ἀρχές, τίς ἀξίες, τίς παραδόσεις… Καί τώρα, ἀρχίζουν νόμιμα καί τά παζάρια τῶν ἀνθρωπίνων ὀργάνων…. ΑΙΣΧΟΣ ΚΑΙ ΝΤΡΟΠΗ ΜΑΣ!
.             Πρέπει νά εἴμαστε ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ στό Σῶμα καί στούς θεσμούς τῆς Ἐκκλησίας, νά ἀγωνιζώμαστε καί νά μή χαρίζουμε σέ κανέναν πού δέν βαδίζει σύμφωνα μέ τούς Ἁγίους Πατέρες, εἴτε εἶναι ἐπίσκοπος, εἴτε πατριάρχης, εἴτε ἀρχιεπίκοπος, εἴτε μοναχός, εἴτε θεολόγος, κλπ. Πρέπει νά πολεμήσουμε ὅλους τούς ἐχθρούς τῆς Ἐκκλησίας μας.
.             Καί, φυσικά, ὁ μεγαλύτερος φανερός ἐχθρός εἶναι ὁ Οἰκουμενισμός. Ἄς μήν ἀκοῦμε παραμύθια καί σενάρια περί Ἑνώσεως μέ τούς Παπικούς. Καί ἄς ἀφήσουμε τά savoir vivre (σαβουάρ βίβρ) καί δῆθεν τήν ”ἀγάπη”, διότι, ἄν ὁ Κύριός μας πῆρε τά φραγγέλια, ἐμεῖς πρέπει νά πάρωμε τά πνευματικά φραγγέλια καί νά κυνηγήσωμε ὅλους τούς αἱρετικούς καί οὐδεμία κοινωνία μαζί τους νά ἔχωμε. Ἀλλά, ἄν, ἐν ὀνόματι τῆς ἀγάπης, οἱ οἰκουμενιστές λένε ὅτι ἐπιθυμοῦν τήν Ἕνωσι, σφάλλουν. Διότι, ἡ Ἕνωσις δέν μπορεῖ νά γίνη χωρίς τήν λειτουργία τοῦ τριαδικοῦ σχήματος, πού εἶναι ἄνθρωπος-Θεός-συνάνθρωπος. Μέ κτιστό τρόπο, δηλ. μέ ἐναγκαλισμούς, ἀγάπες καί λουλούδια, καί μέ τέτοιου εἴδους συναναστροφές καί μέ συμφωνία μόνο ἀνθρώπων, Ἕνωσις δέν γίνεται. Τήν Ἕνωση μπορεῖ νά τήν πραγματοποιήση μόνο ὁ Θεός, τό Πνεῦμα τό Ἅγιο.
.             Ἐφ᾽ ὅσον ὅμως, ἡ μία πλευρά δέν δέχεται, ὅτι ἀκτίστως μπορεῖ νά ἑνωθῆ τό ἀνθρώπινο πνεῦμα μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα,δέν μπορεῖ νά πραγματοποιηθῆ ἡ Ἕνωσις. Τά κτιστά δέν μποροῦν νά ὑπερβοῦν τά θνητά, καί μία τέτοια πλασματική Ἕνωσις θά ὁδηγῆ στόν θάνατο καί ὄχι στήν ζωή, πού ὁδηγεῖ ἡ ἀληθινή ἕνωσή μας μέ τόν Θεό.
.             Οἱ κτιστές ὑπάρξεις, ὅσες ἀγαπητικές σχέσεις καί λιβανισμένες συναναστροφές καί νά ἔχουν, δέν ἔχουν ὅμως ὀντολογικές προδιαγραφές γιά νά ἑνωθοῦν καί νά γίνουν ”ἕνα”. Μόνο ἄν ἑνωθοῦν μέ τόν Θεό, μποροῦν νά ἑνωθοῦν καί μεταξύ τους.
.             Δύο ἄνθρωποι τό νά ἔλθουν εἰς σάρκα μία, αὐτό πού γίνεται μέ εὐλογία στόν γάμο, δέν εἶναι δύσκολο. Καί αὐτό εἶναι ἡ κατώτερη ἕνωση. Ἡ δεύτερη ἕνωση, πιό ποιοτική ἄς ποῦμε, εἶναι ἡ ψυχική ἕνωση, πού εἶναι πολύ δύσκολη, σχεδόν ἀκατόρθωτη, στούς περισσότερους ἀνθρώπους. Ἀλλά, ἄν ὑποθέσωμε ὅτι κάποιοι τήν πραγματοποιήσουν, δηλ. νά βαδίζουν ψυχικά ἑνωμένοι, χωρίς διαφωνίες κλπ., νά συμβιώνουν ὁμαλά καί ἥρεμα, πάλι θά εἶναι μία ἕνωσις ψυχική. Δύο ἀνθρώπινα πνεύματα δέν ἔχουν τίς ὀντολογικές προδιαγραφές νά γίνουν ”ἕνα”, ἔχουν ὅμως τίς προδιαγραφές νά ἑνωθοῦν, τό κάθε ἕνα, μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα. Καί, ἀφοῦ ἑνωθοῦν μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα, μόνο τότε μποροῦν νά ἑνωθοῦν καί μεταξύ τους.
.             Μοῦ λένε ἀκόμη καί δικοί μας: «Ἔ, πάτερ τό ἴδιο μέ ἐμᾶς εἶναι καί οἱ Καθολικοί Χριστιανοί». Αὐτά, τά λενε φυσικά, εἴτε ἀπό ἄγνοια, εἴτε ἐπηρεασμένοι ἀπό φιλοπαπικούς «Χριστιανούς», εἴτε ἀπό τούς προηγούμενους εἴτε ἀπό τούς νῦν ΠΑΠΑ-ιερεῖς, ΠΑΠΑ-μοναχούς, ΠΑΠΑ-πατριάρχες. Τούς αἱρετικούς, τούς συμφέρει, καί τρίβουν τά χέρια τους, γιά ὁποιοδήποτε σχίσμα συμβῆ στήν Ἐκκλησία μας. Ἐπίσης, οἱ αἱρετικοί ἐπιδιώκουν καί τούς συμφέρει ἡ ἐπικοινωνία μας μαζί τους, ἡ ὁποια εἶχε, ἔχει καί θά ἔχη πολλές ἐπικίνδυνες παραμέτρους εἰς βάρος μας ἄν συνεχισθῆ.
.             Ὄχι σχίσματα καί ἀποκοπές. Νά κάνωμε ΕΝΩΜΕΝΟΙ ὁρατό πνευματικό πόλεμο… Καί, φυσικά, τούς νωτικούς, σάν νθρώπους θά τος πονμε καί θά εχώμαστε νά μετανοήσουν, λλά δέν θά δεχθομε καμμία ποχώρηση ες τά τς πίστεως καί ,τιδήποτε ντίθετο σέ ,τι μς παρέδωσαν ο γιοι Πατέρες μας. Καί νά μή πιστεύωμε στίς σκοπιμότητές τους καί τούς δικαιολογοῦμε.
.             Ἐπίσης, ἄρχισε τώρα μία ἄλλη ἀσθένεια νά κυκλοφορῆ σέ κάποιους. Ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ π. Παΐσιος ”ἔπεσε ἔξω” σέ κάποια πού ἔγραψε καί σέ ἄλλα πού εἶπε Στό τί, στό πῶς, στό διότι, στό πότε κλπ. Ὅ,τι ντως ἔγραψε ὁ ΙΔΙΟΣ ὁ Γέροντας καί ὅ,τι ντως εἶπε ὁ ΙΔΙΟΣ, αὐτά νά κρατήσωμε ἀκόμη καί ἄς φαινόντουσαν, κάποια, ξεκάθαρα καί συγκεκριμένα. Τί ἀκριβῶς ἐννοοῦσε ὁ Γέροντας, μόνο ὁ Θεός καί ὁ Γέροντας ξέρουν. Ἀλλά, τό νά ἑρμηνεύωμε Ἁγίους, καί μάλιστα νά λέμε ὅτι πέσανε ἔξω, εἶναι παρακινδυνευμένο. Ἐμεῖς, πού γνωρίσαμε ἀπό πολύ κοντά τόν Γέροντα Παΐσιο, εἴμαστε σίγουροι ὅτι εἶναι μεγάλος Ἅγιος. Τήν εὐχή του νά ἔχουμε.
.             Ἄς συμμαζευτοῦμε, διότι ὁ λύκος στήν ἀντάρα χαίρεται. Ὅλοι οἱ ἔχθροί μας ποντάρουν στόν ἀποπροσανατολισμό μας. Μπορεῖ τήν Πόλη νά περιμένωμε, ἀλλά ἀπό ἀλλοῦ νά ἔλθη τό βόλι. Οἱ ἔχθροί ποτέ δέν θά μᾶς ποῦν εὐθέως τά σχέδιά τους. Νά προσέξωμε νά μήν τήν πάθωμε ὅπως καί πρίν τήν προσχεδιασμένη οἰκονομική κρίσι. Πρῶτα,μᾶς ἀποπροσανατόλισαν καί, ἀφοῦ τσιμπήσαμε, μετά μᾶς τήν σερβίρανε.
.             Σάν πνευματικός, τό τί ἀκούω, φρῖξον ἥλιε, στέναξον γῆ… Τῆς φαντασίας θαύματα, προφητεῖες ἀγνώστου προελεύσεως κ.λ.π.
.             Ἄς ἡρεμήσωμε, λοιπόν, καί ἄς σταματήσωμε νά γινώμαστε περίγελως τῶν ἐχθρῶν καί τοῦ διαβόλου. Ἔχω γράψει ἕνα ποιηματάκι γιά τόν Γέροντα Παΐσιο καί σέ κάποιο στίχο ἔχω γράψει κάποια λόγια πού μοῦ εἶχε πῆ ὁ ἴδιος ὁ Γέροντας: «Ὅσες σάλτσες ἄκουσα στήν ζωή μου, δέν εἶναι τίποτα μπροστά σέ ἐκεῖνες που θά κυκλοφορήσουν μετά τήν κοίμησί μου».
.             Νά εἴμαστε πολύ προσεκτικοί, ἕως ἀρνητικοί, σέ μή ἔγκυρα βιβλία πού γράφουν κάποιοι περί προφητειῶν Γέροντος Παϊσίου κλπ., ἤ σέ ἀναξιόπιστα θαύματα καί συναφῆ θέματα. Ἐπί τέλους, ἄς συμμαζευτοῦμε. Σέ ἄλλους σπέρνουν πανικό, καί μικρά παιδιά ἔφθασαν νά λένε ”δέν μέ ἐνδιαφέρει τό μέλλον, ἀφοῦ θά γίνη πόλεμος, τό εἶπε καί ὁ παππούλης”!
.             Ἄς κοιτάξωμε νά κρατήσωμε τό ἔθνος μας, τούς θεσμούς μας, τίς ἀξίες μας καί νά ἔχωμε «γνῶθι Θεόν», καί, ὅσο γιά τίς προφητεῖες τῶν Ἁγίων, εἶναι δουλειά τοῦ Θεοῦ τό πότε καί πῶς θά ἐκπληρωθοῦν.
.             Καί βέβαια πονᾶμε τήν Πόλη, καί θά τήν πάρωμε όταν θελήση ὁ Θεός, ἀλλά τό νά ἀπασχολῆ κάποιους, ἀρρωστημένα, ἂν θά τήν πάρωμε σύντομα καί πότε καί νά μή βλέπουν τό πνευματικό ἔδαφος, καί ὄχι μόνο, πού χάνομε συνεχῶς, πολεμούμενοι ἔξωθεν, ἔσωθεν καί πανταχόθεν. Καί λυπᾶμαι, ἀλλά θά τό πῶ, γι᾽ αὐτούς τούς κάποιους: ” Ἀπό τήν Πόλη ἔρχομαι καί στήν κορφή κανέλλα”….
.             Πρέπει ὅλοι μας νά συμμαζευτοῦμε καί νά συνέλθωμε, καί, τόν καιρό ἐτοῦτο, ὄχι μόνο νά ἀγωνισθοῦμε, ὄχι μόνο νά διασώσωμε ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει, ἀλλά καί νά μήν ἐπιτρέψωμε ἄλλη κατρακύλα. Φθάνει πιά… Ἄς ξυπνήσουμε, μᾶς πῆραν τήν Ἑλλάδα, χτυπᾶνε τήν Ὀρθοδοξία….Καιρός γιά ἀγῶνα. Ἄς μή καθυστεροῦμε. Ἐδῶ πού φθάσαμε, ἀφοῦ ἀρκετοί εὑρίσκονται σέ χειμερία νάρκη, δέν ἰσχύει ἡ λαϊκή ρῆσις ”ἕνας κοῦκος δέν φέρνει τήν Ἄνοιξη”. Καί λίγοι κοῦκοι νά εἴμαστε, θά ἀγωνισθοῦμε, λειώνοντας τά κομβοσχοίνια, καί, μέ προσωπική ἀντίσταση ὁ καθένας μας προσωπικά, σέ ὅλα τά ἀρνητικά πού συμβαίνουν γύρω μας. Καί δέν θά δεχθοῦμε ὅ,τι θέλουν νά μᾶς ἐπιβάλουν. Καί ὁ Κύριός μας, βλέποντας τόν ἀγῶνα μας, θά μᾶς βοηθήση καί θά μᾶς στηρίξη.

Ἀμήν. Γένοιτο.

 ΠΗΓΗ: thriskeftika.blogspot.gr

, ,

Σχολιάστε