Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἀρχιμ. Παρθένιος καθηγ. Ἱ. Μ. Ἁγ. Παύλου

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΠΑΡΘΕΝΙΟ ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ 4 «Δὲν φοβόμαστε. Εἶναι γραμμένα, προφητευμένα, θὰ γίνουνε. Νὰ καθαρίσει ἡ ἦρα ἀπὸ τὸ σιτάρι».

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΠΑΡΘΕΝΙΟ
Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίου Παύλου Ἁγ. Ὄρους

ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ

[Δ´]

Ἀπὸ τὸ βιβλίο 
«Διάλογοι περὶ τηλεοράσεως καὶ πνευματικῆς ζωῆς 
μὲ Ἁγιορεῖτες Πατέρες»
ἐκδ. «Ὀρθόδ. Κυψέλη», Θεσ/νίκη 2011

σελ. 139 ἑπ.

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Α´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/10/24/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἀρχιμ-παρθένιο1/

Β´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/11/06/συνομιλια-με-τον-αρχιμανδριτη-παρθεν/

Γ´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/11/15/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἀρχιμανδρίτη-παρθεν3/

.          Ἐρώτηση: Τώρα καὶ οἱ ἐπιστήμονες διαπιστώνουν πὼς ἡ τηλεόραση φέρνει πολὺ ἄγχος. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νὰ μείνει σὲ μία τέτοια ψυχή;

.          Ἀπάντηση: Δὲν μπορεῖ. Εἶναι πολλὰ τὰ κακά. Λέει μία λαϊκὴ παροιμία· «πές μου μὲ ποιὸν κάθεσαι, γιὰ νὰ σοῦ πῶ ποιὸς εἶσαι». Ἄν πᾶς μὲ ἄνθρωπο λογικὸ καὶ θεοφοβούμενο, βαίνεις κι ἐσὺ θεοφοβούμενος. Ἄν πᾶς μὲ ἄνθρωπο αἱρετικὸ καὶ μὲ ἕναν ληστὴ καὶ μὲ ἕναν κλέφτη, ἢ τὴ μία μέρα ἢ τὴν ἄλλη κι ἐσὺ αἱρετικὸς καὶ κλέφτης θὰ γίνεις. Ἡ κακιὰ συναναστροφὴ λοιπὸν “φθείρει ἤθη χρηστά”. Καταστρέφεται ὁ ἄνθρωπος. Γι’ αὐτὸ καὶ τὰ καλὰ παιδιά, λένε οἱ Πατέρες γενικά, -ὅταν βλέπουμε ἕνα καλὸ παιδί, ἕναν καλὸ ἄνθρωπο, μιὰ καλὴ κοπέλα, ποὺ κυκλοφορεῖ στὸν κόσμο-, πίσω ἀπὸ αὐτὰ τὰ καλὰ παιδιὰ εἶναι κάποιοι καλοὶ γονεῖς…

.          Ἐρώτηση: Τὰ τελευταῖα χρόνια ἄλλαξαν τὰ ἤθη τῶν ἀνθρώπων. Πιστεύετε ὅτι ἡ τηλεόραση ἔχει κάποια σχέση μὲ αὐτὴν τὴν ἀλλαγή;

.          Ἀπάντηση: Βεβαίως. Μέσα ἀπὸ τὴν τηλεόραση τὰ πασάρουν ὅλα αὐτά. Ὅλα αὐτὰ τὰ συνθήματα τῆς Νέας Ἐποχῆς, «καὶ θὰ κάνουμε καὶ θὰ φτιάξουμε καὶ θὰ ρημάξουμε», μόνο σωστὰ πράγματα δὲν λένε. Μιλᾶνε ποτὲ στὴν τηλεόραση περὶ νηστείας; Μιλᾶνε ποτὲ περὶ προσευχῆς; Περὶ ἀγάπης Θεοῦ; Περὶ πίστεως; Δὲν μιλᾶνε ποτέ. Μόνο οἱ σταθμοὶ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὰ θρησκευτικὰ κανάλια. Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι φθορά. Συνέχεια φθορά. Πασάρουνε τραγούδια, χορούς, γλέντια, παραμύθια, λένε γιὰ τὰ ζώδια, λένε ὅ,τι δὲν μπορεῖ νὰ σκεφτεῖ ὁ ἄνθρωπος. Κι ὅλα αὐτὰ δὲν ἀξίζουν μία δραχμή. Τίποτα. Ἄχρηστα πράγματα. Κι ὅμως πασάρουν. Γιὰ μένα, ὅποιος θέλει νὰ εἶναι καλὸς χριστιανὸς καὶ καλὸς ἄνθρωπος, στὴν τηλεόραση νὰ βάλει κλειδί.

.          Ἐρώτηση: Βλέποντας πολλὲς ὧρες οἱ ἄνθρωποι τηλεόραση, ζοῦν μέσα στὸν κόσμο τῆς τηλεοράσεως καὶ διαμορφώνουν ἄλλη συνείδηση. Δὲν παύουν ἔτσι νὰ ἔχουν τὴν δική τους ζωή;

.          Ἀπάντηση: Ναί. Καὶ μέσα σὲ αὐτὴ τὴν θεωρία ἔχουνε τὴν Νέα Ἐποχή. Νὰ τὰ σαρώσει ὅλα, νὰ μὴν ἀφήσει τίποτα. Οὔτε οἰκογένεια, οὔτε ἠθική, οὔτε τίποτα.

.          Ἐρώτηση: Μποροῦμε νὰ συσχετίσουμε τὴν τηλεόραση μὲ τὸ τέλος τοῦ κόσμου; Εἶναι σωστό, ὅτι θὰ δοῦμε μέσῳ τῆς τηλεοράσεως τὰ σώματα τῶν προφητῶν ποὺ θὰ φονευθοῦν στοὺς ἔσχατους χρόνους;

.          Ἀπάντηση: Ἀκριβῶς. Ἡ Ἀποκάλυψη τὸ λέει αὐτό. Στό κέντρο τῆς Ἱερουσαλήμ, μέσα στὴν πλατεία. Θὰ τοὺς σκοτώσει (ὁ Ἀντίχριστος) καὶ θὰ εἶναι τρεῖς μέρες σκοτωμένοι, καὶ θὰ δώσει διαταγὴ νὰ μὴν τοὺς θάψουν. Καὶ θὰ τὰ βλέπει ὅλος ὁ κόσμος. Καὶ θὰ γελᾶνε καὶ θὰ πανηγυρίζουνε. Καὶ λέει, νεύσει Θεοῦ θὰ ἀναστηθοῦν καὶ θὰ φύγουνε στὸν ἀέρα καὶ θὰ τοὺς βλέπει ὅλος ὁ κόσμος. Καὶ τότε ὁ Ἀντίχριστος θὰ μανιάσει καὶ θὰ βάλει γενικὴ σφαγὴ στοὺς χριστιανούς. Ἀλλὰ τότε θὰ στείλει ὁ Θεὸς τὸν ἀγρχάγγελο καὶ θὰ τοῦ κόψει τὴν ζωή.

.          Ἐρώτηση: Μήπως ὅλα αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν στὶς μέρες μας δείχνουν ὅτι ζοῦμε στοὺς ἐσχάτους χρόνους καὶ ὅτι θὰ ἐπαληθευθεῖ ἡ προφητεία τοῦ προφήτου Δανιὴλ γιὰ τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως, τὸν Ἀντίχριστο;

.          Ἀπάντηση: Ὅταν φθάσει τὸ τέρμα. λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης στὴν Ἀποκάλυψη, θὰ γίνει λοιμὸς καὶ λιμὸς ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ συνεχίζει ἡ Ἀποκάλυψη καὶ λέει ὅτι θὰ γίνει λιμὸς ὄχι ἀπὸ ψωμὶ κι ἀπὸ νερό, διότι αὐτὰ θὰ εἶναι ἐν ἀφθονίᾳ, ἀλλὰ θὰ γίνει λιμὸς ἀπὸ λόγο Θεοῦ. Δηλαδὴ ἔτσι ὅπως πᾶνε, σιγὰ-σιγὰ θὰ τὰ καταστρέψουν ὅλα. Δὲν θὰ ἀκούεται λόγος Θεοῦ. Καὶ θὰ φεύγουνε οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὸν Βορρὰ στὸν Νότο κι ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ στὴν Δύση. Γιατὶ θὰ ἀκοῦνε, παράδειγμα, ὅτι κάποιος στὴν Ἀγγλία μιλάει γιὰ τὸν Θεό, καὶ θὰ πηγαίνει ὁ κόσμος ἐκεῖ καὶ δὲν θὰ βρίσκουν τίποτα, γιατὶ μέχρι νὰ πᾶνε, θὰ τὸν ἔχουν καθαρίσει οἱ κακοὶ ἄνθρωποι. Καὶ θὰ φεύγουν στὸν Νότο, νὰ ἀκούσουνε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. Οὔτε ἐκεῖ δὲν θὰ βρίσκουνε τίποτα. Λοιπὸν αὐτὸ εἶναι τὸ μεγάλο τὸ κακό, ποὺ πᾶνε νὰ πετύχουνε οἱ Σιωνιστές. Ὅπως λένε καὶ τὰ «πρωτόκολλα τῶν σοφῶν τῆς Σιών», πᾶνε νὰ ἐξαφανίσουν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν γῆ. Δηλαδὴ νὰ μὴν ὀνομάζεται οὔτε Χριστός, οὔτε Θεός, οὔτε Παναγία, οὔτε τίποτα. Δηλαδὴ νὰ στήσουν τὸν θρόνο, νὰ βασιλέψει ὁ Ἀντίχριστος. Ἀλλὰ δὲν θὰ τὸ ἐπιτύχουνε ποτέ. Θὰ γίνουν τόσοι μάρτυρες καὶ μεγαλομάρτυρες ἐπὶ Ἀντιχρίστου, ποὺ θὰ εἶναι μεγαλύτεροι ἀπὸ τοὺς πρώτους μάρτυρες. Ὅπως ἦταν ὁ ἅγιος Γεώργιος, ὁ ἅγιος Δημήτριος, καὶ ὅλοι οἱ ἅγιοι μεγαλομάρτυρες. Ἔτσι θὰ γίνουν καὶ τώρα μεγαλομάρτυρες. Διότι ὅ,τι καὶ νὰ κάνουνε -θὰ σκοτώσουν χιλιάδες κόσμο- οἱ χριστιανοὶ δὲν θὰ κλίνουνε γόνυ στὸν Βάαλ καὶ στὸν Ἀντίχριστο, ἀλλὰ θὰ ἀντισταθοῦνε. Θὰ πολεμήσουνε. Αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ γνωρίζουμε πολὺ καλά, διότι ὁ Θεὸς ἔχει λάβει τὴν πρόνοιά Του γι’ αὐτὰ τὰ πράγματα. Γι’ αὐτὸ καὶ φυλάει τὸν προφήτη Ἠλία καὶ τὸν προφήτη Ἐνώχ, οἱ ὁποῖοι θὰ ἔρθουνε στὴ γῆ καὶ ἐπὶ τριάμισι χρόνια θά ᾽χουνε ἐξουσία ἀπὸ τὸν Θεὸ ὅ,τι θέλουνε νὰ κάνουνε. Καὶ θὰ πολεμήσουνε αὐτὸ τὸ θηρίο, ποὺ λέγεται Ἀντίχριστος. Δὲν θὰ τολμάει ἄνθρωπος νὰ μιλήσει περὶ Ἀντιχρίστου. Ὅμως αὐτοὶ θὰ τὸν ἐλέγξουν τὸν Ἀντίχριστο. Καὶ τὶς πανουργίες του καὶ ὅλα θὰ τὰ ἐλέγξουν. Αὐτὸ τὸ οἰκονόμησε ὁ Θεός, διότι κοντὰ στὸν Ἠλία καὶ στὸν Ἐνὼχ θὰ κολλήσουν ὅλοι οἱ πραγματικοὶ χριστιανοί. Δηλαδὴ θὰ τοὺς ἀκολουθοῦν. Θὰ προστατευτοῦν κατὰ κάποιο τρόπο. Γιατὶ θά ᾽χουν κάποιον νὰ μιλάει. Θὰ σιωπήσουν ὅλα τὰ στόματα, ἀλλὰ τῶν προφητῶν Ἠλία καὶ Ἐνὼχ τὸ στόμα δὲν θὰ μπορέσουν νὰ τὸ κλείσουν. Μόνο ὅταν θὰ τοὺς σκοτώσουν. Ἀλλὰ ὁ Κύριος εἶναι «ὁ Αὐτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας», ὁ Χριστός. Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀνίκητη. Δὲν θὰ νικηθεῖ ποτέ. Ὅσοι κάνουν αὐτὰ κι ὅσοι κυνηγᾶνε τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς χριστιανούς, ὅλοι, θὰ πέσουνε ἐν στόματι μαχαίρας, ὅλοι θὰ χαθοῦν, καὶ μόνο ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ θὰ βασιλεύσει. Ἡ ἀδιάδοχη βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
.          Ἐμεῖς δὲν φοβόμαστε τὸ ὅτι θὰ γίνουν ὅλα αὐτά. Διότι εἶναι προφητευμένα. Δὲν φοβόμαστε. Ἄς γίνουνε. Ὅσοι θὰ ὁμολογήσουν Ἰησοῦ Χριστὸ «καὶ τοῦτον Ἐσταυρωμένον», ὅλοι θὰ πᾶνε στὸν Παράδεισο. Θὰ σωθοῦνε. Ὅσοι ἀρνηθοῦν τὸν Θεὸ καὶ πᾶνε μὲ τὸν Ἀντίχριστο, θὰ ἀπολαύσουνε τὰ ἴσα. Δὲν φοβόμαστε. Εἶναι γραμμένα, προφητευμένα, θὰ γίνουνε. Νὰ καθαρίσει ἡ ἦρα ἀπὸ τὸ σιτάρι. Ὁ πιστὸς δὲν φοβᾶται τίποτα. Ἐδῶ ἑκατομμύρια μάρτυρες μαρτυρήσανε γιὰ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Τοὺς παίρνανε, τοὺς σφάζανε, τοὺς πέρνανε τὶς περιουσίες κι αὐτά. Ὅμως αὐτοὶ κέρδισαν τὸν Παράδεισο. Δὲν φοβηθήκανε ποτὲ τίποτα. Ὁμολογήσανε τὸν Θεὸ ἐνώπιον βασιλέων καὶ ἡγεμόνων.

, ,

Σχολιάστε

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΠΑΡΘΕΝΙΟ ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ 3 «Πρῶτα πρέπει νὰ βάλουμε τὸν Χριστὸ μέσα στὴν ψυχή μας καὶ μέσα στὸν ἐγκέφαλό μας καὶ μέσα στὴν καρδιά μας».

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΠΑΡΘΕΝΙΟ
Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίου Παύλου Ἁγ. Ὄρους

ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ

[Γ´]

Ἀπὸ τὸ βιβλίο 
«Διάλογοι περὶ τηλεοράσεως καὶ πνευματικῆς ζωῆς 
μὲ Ἁγιορεῖτες Πατέρες»
ἐκδ. «Ὀρθόδ. Κυψέλη», Θεσ/νίκη 2011

σελ. 139 ἑπ.

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Α´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/10/24/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἀρχιμ-παρθένιο1/

Β´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/11/06/συνομιλια-με-τον-αρχιμανδριτη-παρθεν/

Ἐρώτηση: Μὲ τὴν τηλεόραση ἑκατομμύρια εἰκόνες μπαίνουν στὸ μυαλό μας ὑποσυνείδητα. Μποροῦν νὰ μᾶς κάνουν ζημιά;

Ἀπάντηση: Καὶ ποιός θὰ τὶς βγάλει ὅλες αὐτὲς τὶς εἰκόνες; Λοιπόν, ἐγὼ λέω στὰ πνευματικά μου παιδιὰ τὸ ἑξῆς. Τοὺς βάζω νὰ κάνουν κανόνα καὶ προσευχή. Δηλαδὴ θὰ κάνουν τὶς μετάνοιές τους, θὰ κάνουν τὸ κομποσκοινάκι τους, θὰ διαβάσουν τὸ ἀπόδειπνό τους, θὰ κάνουν ὅ,τι ἄλλο μποροῦνε θρησκευτικό, νὰ μελετήσουν, κι αὐτά, κι ἀφοῦ κάνουν ὅλα τὰ θρησκευτικά τους, τὸν κανόνα τους κι αὐτά, τότε τοὺς δίνω εὐλογία, ἅμα θέλουνε, νὰ δοῦνε λίγο τηλεόραση. Ὄχι ὅμως πρῶτα νὰ δοῦνε τηλεόραση καὶ μετὰ νὰ κάνουν τὰ θρησκευτικά. Διότι, ὅταν μποῦνε οἱ εἰκόνες καὶ οἱ ἀκτινοβολίες τῆς τηλεοράσεως μέσα στὸ μυαλό, τὰ θρησκευτικὰ δὲν μποροῦνε νὰ μποῦνε μέσα. Ὅταν ὅμως μποῦνε τὰ θρησκευτικά, καὶ τό ‘χω διαπιστώσει ἀπὸ τὰ ἴδια μου τὰ πνευματικὰ παιδιά, ὅταν κάνουν τὴν προσευχή τους καὶ κάνουν τὸ ἀπόδειπνό τους καὶ κάνουν τὴ νηστεία τους καὶ αὐτά, ἔπειτα, καὶ νὰ ἀνοίξοιυν τὴν τηλεόραση, δὲν ἔχει πλέον δύναμη ἡ τηλεόραση νὰ τοὺς ἐπηρεάσει.. Καὶ τὰ παρατᾶνε καὶ φεύγουν. Γιατὶ πρῶτα πρέπει νὰ βάλουμε τὸν Χριστὸ μέσα στὴν ψυχή μας καὶ μέσα στὸν ἐγκέφαλό μας καὶ μέσα στὴν καρδιά μας. Καὶ μετὰ δὲν χωράει τίποτα, δὲν μπορεῖ νὰ μπεῖ τίποτα. Ἄν βάλουμε ὅμως ὅλα αὐτὰ τὰ σαθρά, ὅλη αὐτὴ τὴν ὕλη, ἔπειτα εἶναι τὰ δύο ἄκρα ἀντίθετα. Τὸ φῶς μὲ τὸ σκοτάδι δὲν μποροῦν νὰ ἑνώσουνε ποτέ. Ἢ τὸ σκοτάδι νικάει τὸ φῶς ἢ τὸ φῶς νικάει τὸ σκοτάδι. Ὅταν σβήσουμε τὸ φῶς, ἀμέσως ἔχουμε σκοτάδι. Ἔτσι γίνεται καὶ μὲ τὴν τηλεόραση.
.        Μόνο φθορὰ εἶναι ἡ τηλεόραση. Ὅσοι εἶναι καλοὶ καὶ συνειδητοὶ χριστιανοί, τηλεοράσεις δὲν ἔχουν στὰ σπίτια τους.

Ἐρώτηση: Εἶναι σὰν μία μαγεία ἡ τηλεόραση. Μπορεῖ νὰ ἐπηρεάζει τὴ ζωὴ τῆς οἰκογένειας;

Ἀπάντηση: Ἔ! Βέβαια. Ἐπηρεάζει. Ἔχουμε πολλὰ παραδείγματα… Δὲν μπορῶ νὰ προσδιορίσω πῶς δουλεύουν αὐτὰ τὰ πράγματα, ἐπειδὴ ἐγὼ δὲν μπερδεύομαι μὲ τηλεοράσεις κι αὐτά. Δὲν μοῦ ἐπιτρέπεται νὰ βλέπω τηλεόραση, ἀλλὰ δὲν τὴν ἀγαπῶ κιόλα. Δὲν τὴν ἀγαπῶ. Ἐγὼ ἀπὸ μικρὸ παιδὶ ἤμουνα πάντοτε μέσα σὲ μία οἰκογένεια χριστιανική, οἱ γονεῖς μου ἤτανε πολὺ συμμαζεμένοιι κι ὅλοι μας, καὶ τὰ ἀδέλφια μας, κι ἤμασταν πολὺ προσεγμένοι. Δὲν μπορῶ νὰ βλέπω αὐτὰ τὰ γυμνὰ ποὺ δείχνει μέσα ἡ τηλεόραση. Δὲν μπορῶ, γιατὶ μοῦ προξενοῦν στεναχώρια, δὲν μπορῶ. Ἐγῶ ἔμαθα νὰ εἶμαι πιὸ σεμνά, κι ἀπὸ μικρὸ παιδὶ ποὺ ἤμουνα, καὶ μέχρι σήμερα ποὺ εἶμαι ἐδῶ πέρα, καὶ δὲν μορῶ νὰ βλέπω αὐτὰ τὰ ἀνήθικα.

Ἐρώτηση: Πῶς διαλύει τὴν οἰκογένεια;

Ἀπάντηση: Παράδειγμα. Πῆγα μία φορὰ στὴ Θεσσαλονίκη σὲ μία πρώτη μου ξαδέρφη, ἡ ὁποία, ὅταν ἔφυγα ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ ἦρθα στὸ Ἅγιον Ὄρος, πρὶν 20-25 χρόνια, ἦταν νέα κοπέλα, καὶ εἶχα νὰ τὴ δῶ ἀπὸ τότε. Ἐγὼ ἦρθα στο Ἅγιον Ὄρος, αὐτὴ παντρεύτηκε, εἶχε δυὸ παιδιά, ἕνα ἀγοράκι κι ἕνα κοριτσάκι. Ὅταν τὴ συνάντησα, ἦταν 17-18 χρονῶν τὰ παιδιά της. Ἔπειτα ἀπὸ τόσα χρόνια -κοντὰ 30 χρόνια ποὺ εἴχαμε νὰ ἰδωθοῦμε-, συναντήθηκαμε στὴν Θεσσαλονίκη, ὅπου ὁ ἄντρας της εἶναι ὑπάλληλος ἐκεῖ. Μὲ κάλεσε νὰ πᾶμε στὸ σπίτι, νὰ μείνουμε τὸ μεσημέρι ἐκεῖ πέρα καὶ νὰ φᾶμε, καὶ πῆγα. Βάλανε λοιπὸν στὸ τραπέζι φαγητὸ καὶ καθίσαμε ἐγω καὶ ἡ οἰκογένεια ὅλη, εἴπαμε τὰ γράμματα λοιπόν, προσευχή, καὶ καθίσαμε νὰ φᾶμε. Παρατήρησα ὅμως στὸ τραπέζι τὸ ἑξῆς. Αὐτὰ τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴν λαιμαργία τους σὲ δυὸ λεπτὰ εἴχανε φάει. Πιάσανε, φάγανε γρήγορα-γρήγορα, καὶ σὲ μία στιγμούλα βλέπω καὶ σηκώνονται, χωρὶς νὰ ποῦνε τίποτα, καὶ πῆγαν στὸ δωμάτιο μέσα. Ἀνοίξανε τὴν τηλεόραση, καθίσανε καὶ βλέπανε τηλεόραση. Ἐγὼ λοιπὸν στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, ἀλλὰ ἐκείνη τὴν ὥρα δὲν εἶπα τίποτα. Κρατήθηκα. Μόλις φάγαμε λέω στὴν ξαδέρφη μου· «φώναξε τὰ παιδιὰ νά ᾽ρθοῦν νὰ κάνουμε προσευχή, ὅτι ἀποφάγαμε. Νὰ εὐχαριστήσουμε τὸν Θεό». Ἤρθανε λοιπόν, κάναμε προσευχή, τελειώσαμε τὸ τραπέζι. Ἔπειτα ὅμως ἔκανα, ὄχι ἔλεγχο στὴν ξαδέρφη μου, ἀλλὰ τῆς εἶπα: «Γιατὶ κάνετε αὐτὸ τὸ πράγμα; Γιατὶ τὸ ἐπιτρέπετε στὰ παιδιά σας; Ἡ τράπεζα εἶναι ἱερὸ πράγμα. Δηλαδὴ αυτὰ καὶ στὴν Ἐκκλησία νὰ ἤτανε, θὰ φεύγανε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία νὰ πᾶνε νὰ ἀνοίξουνε τὴν τηλεόραση. Γιατὶ ἐπιτρέπετε στὰ παιδιά σας νὰ σηκωθοῦνε καὶ νὰ βλέπουν τηλεόραση κι ἐσεῖς ἀκόμα νὰ τρῶτε ἐδῶ πέρα; Καὶ μάλιστα νὰ ἔχετε καὶ ξένον ἄνθρωπο. Αὐτὸ εἶναι κακὸ πράγμα. Γιατὶ δἐν κάθονται νὰ φᾶνε μὲ τὴν ἡσυχία τους;». «Μὰ, λέει, ἔτσι κάνουνε κάθε μέρα. Μόλις φᾶνε, πᾶνε στὴν τηλεόραση». «Δὲν εἶναι καλὸ πράγμα αὐτό. Δὲν εἶναι καλὸ πράγμα. Ἐμένα γιὰ πρώτη φορὰ μὲ εἶδαν τὰ παιδιὰ μέσα στὸ σπίτι. Κι αὔριο θὰ ἔρθει κι ἕνας ἄλλος κι ἕνας ἄλλος. Γιατὶ ἐπιτρέπετε στὰ παιδιά σας νὰ κάνουν αὐτὸ τὸ πράγμα;».
.         Στὸ σπίτι μας ἤμασταν 5 ἀδέλφια. Κι ὅταν καθόμασταν στὸ τραπέζι νὰ φᾶμε, ὁ πατέρας ὁ δικός μου δὲν μᾶς ἄφηνε νὰ πᾶμε οὔτε πρὸς νεροῦ μας. Μιὰ φορὰ σηκώθηκα ἀπὸ τὸ τραπέζι νὰ πάω στὴν τουαλέττα. Μόλις γύρισα πίσω μοῦ λέει· «ποῦ πῆγες:». Λέω· «μπαμπὰ πῆγα στὴν τουαλέτα». Λέει· «ἔλα πιὸ κοντὰ νὰ σὲ δῶ λιγάκι», καὶ μόλις πῆγα κοντά, μοῦ κόβει ἕνα χαστούκι ἀπὸ δῶ κι ἕνα ἀπὸ κεῖ. Μοῦ λέει· «ἄλλη φορὰ δὲν θὰ τὸ ξανακάνεις αὐτὸ τὸ πράγμα. Δὲ θὰ μὲ κάνεις ἐμένα ρεζίλι στὸν κόσμο, νὰ ἔχω καὶ ξένους ἀνθρώπους ἐδῶ πέρα καὶ νὰ μοῦ σηκώνεστε ἀπὸ τὸ τραπέζι». Ποῦ νὰ τολμήσει κανεὶς μετά; Γιατὶ εἴχαμε καὶ καλοὺς γονεῖς.
.         Καὶ τώρα οἱ ἄνθρωποι ξέρεις τί κάνουνε; Κάθονται καὶ πᾶνε νὰ φᾶνε, καὶ τρῶνε σὰν τοὺς ἀβλέμονες. Δηλαδὴ σὰν τοὺς καρχαρίες. Νὰ ρουφήξουνε τὸ φαγητό, γιὰ νὰ πᾶνε νὰ κάθονται μετὰ νὰ χαζεύουν στὴν τηλεόραση. Δηλαδὴ εἶναι δουλεία. Πάνω ἀπὸ ὅλα ἡ τηλεόραση. Κάθονται στὸ τραπέζει καὶ ἔχουν τὴν τηλεόραση καὶ τὴν κοιτᾶνε. Δυστυχία. Καὶ τί νὰ ἀκούσουνε; Ἐγὼ ἔχω ἕνα μικρὸ ραδιοφωνάκι καὶ καμιὰ φορὰ θέλω νὰ πιάσω κανένα σταθμό. -Νά! Ἔχουμε ἕνα σταθμὸ ἀπέναντι ποὺ λέει ὅλο ἐκκλησιαστικά, καὶ καμμιὰ φορὰ τὸ βάζω νὰ ἀκούσω-. Ἀλλὰ μέχρι νὰ πιάσεις τὸ σταθμό, πιάνει ὁ διάβολος σταθμούς. Κι ἐκεῖ ἀκούει κανείς, τί νὰ σοῦ πῶ! Ἐγῶ λυπᾶμαι ποὺ τὰ ἀκούω. Αὐτοὶ οἱ δημοσιογράφοι, ποὺ εἶναι μέσα ἐκεῖ στὰ στούντια κι αὐτά, κοροϊδεύουν τὸν ἑαυτό τους, ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Δὲν μπορεῖς νὰ ἀκούσεις μία κουβέντα εἰλικρινῆ, σοβαρή. Ὅλο ψέμα καὶ ὅλο ἀηδία καὶ κακό. Γι’ αὐτὸ τὰ μέσα ἐνημερώσεως εἶναι καλά, ὅταν εἶναι καὶ στὴν οὐσία τους καλά. Νὰ εἶναι καλοὶ ἄνθρωποι. Νά! Παράδειγμα. Ὅπως εἶναι ὁ σταθμὸς τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας. Ὁ σταθμὸς ἐδῶ τῆς Συκιᾶς. Οὔτε σκανδαλίζει, οὔτε κάνει κανένα κακό, ἐνημερώνει τὸν κόσμο γιὰ διάφορα πράγματα, κι ἀυτὸ εἶναι καλό. Τὸ καλὸ εἶναι καλό. Ἀλλοίμονο, δηλαδή, ἂν τὸ καλὸ τὸ κάνουμε στραβὸ καὶ τὸ στραβὸ τὸ κάνουμε ἴσιο.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

,

Σχολιάστε

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΠΑΡΘΕΝΙΟ ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ 2 «Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι βλέπουν τηλεόραση καὶ ἡδονίζονται».

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΠΑΡΘΕΝΙΟ
Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίου Παύλου Ἁγ. Ὄρους

ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ

[Β´]

Ἀπὸ τὸ βιβλίο 
«Διάλογοι περὶ τηλεοράσεως καὶ πνευματικῆς ζωῆς 
μὲ Ἁγιορεῖτες Πατέρες»
ἐκδ. «Ὀρθόδ. Κυψέλη», Θεσ/νίκη 2011

σελ. 139 ἑπ.

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Α´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/10/24/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἀρχιμ-παρθένιο1/

Ἐρώτηση: Πῶς ἀσκεῖ τόσο μεγάλη ἕλξη ἡ τηλεόραση; Ὅλος ὁ κόσμος βλέπει τηλεόραση. Καὶ παπάδες καὶ μοναχοὶ καὶ ἐπίσκοποι. Ὁ κόσμος σήμερα λέει «χωρὶς τηλεόραση δὲν μποροῦμε».

Ἀπάντηση: Διότι οἱ ἄνθρωποι μάθανε νὰ κοιτάζουν αὐτὰ τὰ πράγματα. Ἔτσι μαθαίνουμε σιγὰ -σιγὰ τὴν φθορά, ἐκεῖ. Ἐγὼ δὲν συνιστῶ τηλεόραση. Ἐγὼ τοὺς λέω νὰ μάθουν οἱ ἄνθρωποι νὰ προσεύχονται. Νὰ προσεύχονται στὸν Θεὸ καὶ νὰ παρακαλᾶνε τὸν Θεό. Ὄχι τηλεόραση. Ἡ τηλεόραση δὲν ἔχει τίποτα. Δὲν κάνει τίποτα. Μόνο ζημιὰ κάνει. Ὠφέλεια καμμία. Ἐγὼ δηλαδὴ θὰ προτιμοῦσα ἕνας χριστιανὸς νὰ μὴ δεῖ ποτέ του τηλεόραση. Μπορεῖ ἅμα θέλει νὰ μάθει κάτι ἢ νὰ ἀκούσει κάτι, μιὰ κλασσικὴ μουσικὴ γιὰ παράδειγμα, νά ᾽χει ἕνα ραδιοφωνάκι. Ἄν θέλει, ἀκούει καὶ ἅμα βαρεθεῖ, τὸ κλείνει. Ἀλλὰ ἡ τηλεόραση ἔχει αὐτό, τὸ νὰ βλέπει ὁ ἄνθρωπος ἡδονικὰ καὶ οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι βλέπουν τηλεόραση καὶ ἡδονίζονται. Καὶ τί δείχνουνε; Ὅλο γυμνά. Εἶναι ὅλο «τσόντες» κι ὅλο γυμνὰ κι ὅλο ἀσωτεῖες. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν τηλεόραση ἔχουνε μάθει οἱ ἄνθρωποι νὰ γίνονται κλέφτες, νὰ γίνονται δολοφόνοι, νὰ σκοτώνει ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, χίλια δυὸ πράγματα κακὰ μαθαίνουν οἱ ἄνθρωποι, ποὺ δὲν τὰ ξέραν καὶ τὰ μαθαίνουν ἀπὸ κεῖ. Τί εἶναι αὐτό; Αὐτὸ εἶναι φθορά. Καὶ δὲν κάνουν καλὴ χρήση τῆς τηλεοράσεως. Γιατὶ ἄν βάζανε, παράδειγμα, τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὸ ἐξηγούσανε, κι ἄν μαθαίναμε μέσα ἀπὸ τὴν τηλεόραση τοὺς ἀνθρώπους πῶς νὰ προσεύχονται καὶ πῶς νὰ ἀγαπᾶνε τὸν ἀληθινὸ Θεὸ καὶ πῶς νὰ πιστεύουν τὸν ἀληθινὸ Θεὸ καὶ πῶς νὰ ζοῦνε μὲ τὴν κατὰ Θεὸν ἀγάπη μεταξύ τους ὁ ἕνας μὲ τὸν ἄλλον, θὰ γινόταν καλὴ χρήση τῆς τηλεοράσεως. Ἀλλὰ δὲν τὰ δείχνουν αὐτὰ στὸν κόσμο. Γι’ αὐτὸ ἡ τηλεόραση βλάφτει. Θὰ δείξουνε πολέμους, σκοτωμούς, περίστροφα, μαχαίρια, κλέφτες, λωποδύτες, ἀλῆτες κι ἕνα σωρὸ φθοροποιὰ πράγματα, τὰ ὁποῖα μαθαίνουν οἱ ἄνθρωποι καὶ μετὰ τοὺς ἀρέσουν καὶ σοῦ λένε «αὐτὸ εἶναι!».

Ἐρώτηση: Βλέποντας τηλεόραση ὁ ἄνθρωπος, μπορεῖ νὰ τρέφει τὰ πάθη του;

Ἀπάντηση: Ἔ! Βέβαια. Ἐγὼ σὰν πνευματικὸς ποὺ εἶμαι ἀκούω πολλά. Ἔρχονται πολλοὶ καὶ μοῦ ἐξομολογοῦνται. Πολλὰ παιδιά, πολλοὶ νέοι, τὸ λέω, ἄς τὸ ακούσει ὅλος ὁ κόσμος, μοῦ ἔχουν ἐξομολογηθεῖ ὅτι κάθονται καὶ βλέπουν, ἀκόμα καὶ παντρεμένοι ἄνθρωποι, αὐτὰ τὰ ἀηδιαστικά, τὶς τσόντες κι αὐτὰ ἐκεῖ πέρα, καὶ αὐνανίζονται, αὐτοϊκανοποιοῦνται. Ὁ ἄλλος παντρεμένος καὶ ἡ γυναίκα του κοιμᾶται δίπλα, κάθεται καὶ βλέπει τηλεόραση καὶ καταφθείρεται. Θὰ ἔπρεπε νὰ τοὺς βάλει κανεὶς μιὰ μπόμπα ἐκεῖ πέρα, νὰ τὶς τινάξει στὸν ἀέρα τὶς τηλεοράσεις. Δὲν εἶναι κακιὰ ἡ τηλεόραση, οὔτε τὰ βίντεα εἶναι κακά. Εἶναι κακιὰ ἡ χρήση ποὺ κάνουν οἱ ἄνθρωποι. Ὅλα αὐτὰ τὰ ἐνημερωτικὰ μέσα εἶναι καλά, ἄν τὰ χειρίζεται ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὸ καλό. Γιατί, τὸ μαχαίρι εἶναι φονικὸ ὄργανο; Ὅταν ἔχουμε τὸ μαχαίρι καὶ κόβουμε τὸ ψωμί μας, τὴ σαλάτα μας, τὰ φροῦτα μας, μᾶς εἶναι χρήσιμο, γιατὶ εἶναι μαχαίρι καὶ τὸ χειριζόμασατε σωστὰ γιὰ τὴν ὑπηρεσία μας.Ὅταν ὅμως αὐτὸ τὸ μαχαίρι τὸ χειριστοῦμε γιὰ νά κόψουμε τὸν λαιμὸ κάποιου, τότε γίνεται φονικὸ ὄργανο. Τὸ μαχαίρι φταίει ἢ ὁ ἄνθρωπος ποὺ κάνει κακιὰ χρήση;

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

βλ. σχετ.: 

Α. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜ. ΕΦΡΑΙΜ ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ

https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/06/29/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἀρχιμ-ἐφραὶμ-περὶ

https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/07/02/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἀρχιμ-ἐφραὶμ-περὶ2/

https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/07/05/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἀρχιμ-ἐφραὶμ-περὶ3/

Β. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΡΟΜ. ΠΑΝΑΡΕΤΟ ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ :

Α´ Μέρος:https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/07/19/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἱερομ-πανάρετο1/

Β´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/07/26/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἱερομ-πανάρετο2

 Γ´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/07/30/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἱερομ-πανάρετο3/

Δ´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/08/03/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἱερομ-πανάρετο4/

Ε´Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/08/06/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἱερομ-πανάρετο5/

, ,

Σχολιάστε

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΠΑΡΘΕΝΙΟ ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ 1 «Οἱ ἄνθρωποι προτιμοῦν τὸ ψεῦδος καὶ κρύβουν τὴν ἀλήθεια. Καὶ βάζουνε ὡς στόχο μὲ παντοίους τρόπους νὰ φθείρουνε ὅ,τι καλὸ ὑπάρχει».

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΠΑΡΘΕΝΙΟ
Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίου Παύλου Ἁγ. Ὄρους

ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ

[Α´]

Ἀπὸ τὸ βιβλίο 
«Διάλογοι περὶ τηλεοράσεως καὶ πνευματικῆς ζωῆς 
μὲ Ἁγιορεῖτες Πατέρες»
ἐκδ. «Ὀρθόδ. Κυψέλη», Θεσ/νίκη 2011

σελ. 139 ἑπ.

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.          Ἐρώτηση: Γιατὶ ἔχει τόση δύναμη νὰ κάνει κακὸ στὸ μυαλὸ τοῦ ἀνθρώπου ἡ τηλεόραση;

.          Ἀπάντηση: Ἡ τηλεόραση βλάπτει τὸν ἄνθρωπο καὶ στὰ μάτια καὶ στὴν ὑγεία. Διότι, προπαντὸς ὅταν κάνουν κατάχρηση οἱ ἄνθρωποι καὶ βλέπουν πολλὴ ὥρα τηλεόραση, φθείρεται ὁ ἐγκέφαλος, τὰ κύτταρα τοῦ ἐγκεφάλου. Σιγὰ-σιγὰ φθίνει ὁ ἐγκέφαλος καὶ ἀρχίζει ὁ ἄνθρωπος νὰ ἔχει «χασούρα», νὰ τὰ χάνει δηλαδή, καί, χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνει, παθαίνει πτώση ὁ ἄνθρωπος. Διότι ἔχει πολὺ φοβερὴ ἀκτινοβολία. Γι’ αὐτὸ καὶ βλάπτει ἡ τηλεόραση.
.          Ἐγὼ δὲν συνιστῶ νὰ κάθονται οἱ ἄνθρωποι νὰ βλέπουν τηλεόραση. Διότι εἶναι πολὺ μεγάλη ἡ φθορά. Κι ἐνῶ τὰ μέσα ἐνημερώσεως εἶναι πολὺ καλὰ καὶ μποροῦν νὰ μάθουν οἱ ἄνθρωποι πολλὰ πράγματα, δυστυχῶς αὐτοὶ ποὺ τὰ γυρίζουνε δὲν εἶναι καλοὶ ἄνθρωποι. Καὶ μπορεῖ νὰ βάλουνε ἕνα καλό, ἕνα θρησκευτικό, μιὰ ἱστορία, κάτι καλό, ἀλλὰ νὰ βάλουνε μετὰ χίλια δυὸ κακά, τὰ ὁποῖα φθείρουνε τὸν ἄνθρωποι καὶ κάνουν ζημιές.
.          Κι ἔχουνε κι ἕνα κακὸ ἐλάττωμα αὐτοὶ ποὺ δουλεύουνε ἐκεῖ μέσα, οἱ δημοσιογράφοι, νὰ μὴν λένε τὴν ἀλήθεια. Διότι, ὅταν ἐκήρυττε ὁ Κύριός μας, ἔλεγε «γνωρίσετε τὴν ἀλήθεια καὶ ἡ ἀλήθεια θὰ σᾶς ἐλευθερώσει», ἀλλὰ οἱ ἄνθρωποι προτιμοῦν τὸ ψεῦδος καὶ κρύβουν τὴν ἀλήθεια. Ὅσο καλὸς καὶ νὰ εἶναι ἕνας ἄνθρωπος, ἕνας ἡγέτης, ἕνας ἐπίσκοπος, ἕνας ὅσιος, ἕνας ἀσκητής, καὶ θαύματα ἀκόμα νὰ κάνει, θα τὸν δείξουνε τόσο πρόχειρα στὰ μέσα τῆς ἐνημερώσεως, ὅπου ἄν εἶναι δυνατό, νὰ μὴ τὸν δεῖ κανένας καὶ νὰ μὴ διαβάσει γι’ αὐτὸν τίποτα τὸ θετικό. Ἐὰν κάνει ἕνα σφάλμα, παράδειγμα, ἕνας ἱερεύς, ἕνας ἀρχιερεύς, ἕνας καθηγητής, ὅσο μικρό καὶ νὰ εἶναι, θὰ τὸ βάλουνε μὲ πρωτοσέλιδα, μὲ γράμματα τέτοια. Αὐτὸ δηλαδὴ τί θὰ πεῖ; Θὰ πεῖ ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἀγαποῦνε πιὸ πολὺ τὸ ψεῦδος ἀπὸ τὴν ἀλήθεια. Δὲν εἶναι εἰλικρινεῖς ἄνθρωποι. Καὶ βάζουνε ὡς στόχο μὲ παντοίους τρόπους νὰ φθείρουνε ὅ,τι καλὸ ὑπάρχει. Τώρα πλασάρουνε, παράδειγμα, τὴ «νέα ἐποχή», χωρὶς νὰ κάτσουνε νὰ σκεφτοῦνε, νὰ δοῦνε, τί εἶναι αὐτὴ ἡ «νέα ἐποχή». Καὶ τί θὰ μᾶς πλασάρει ἡ «νέα ἐποχή»; Δηλαδὴ θέλουν νὰ μᾶς χαλάσουνε τὰ ἤθη, τὰ ἔθιμα, νὰ διαλύσουν τὴν οἰκογένεια, νὰ τὰ φέρουν ὅλα ἄνω-κάτω. Δηλαδὴ εἶναι ἡ θεωρία τοῦ διαόλου αὐτή, ἡ «νέα ἐποχή». Δὲν ψάχνουν νὰ βροῦνε τὴν πίστη καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ νὰ ἐργαστοῦνε τὸ ἀγαθό, ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ τὰ σιωποῦνε, καὶ γίνεται αὐτὴ ἡ φθορά, αὐτὸ τὸ κακό. Καὶ βέβαια λέει ὁ Κύριός μας ἐκεῖ πέρα, ὅτι «ὅστις μὲ ὁμολογήσει ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, θὰ τὸν ὁμολογήσω κι ἐγὼ ἐνώπιον τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς καί, ὅστις ἀρνήσεταί με ἔμπροσθεν τὼν ἀνθρώπων, θὰ τὸν ἀρνηθῶ κι ἐγὼ ἐνώπιον τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς».
.          Πολλοὶ γνωρίζουνε, ὅτι αὐτοὶ οἱ Σιωνιστὲς καὶ αὐτοὶ οἱ κακοὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἐπιβουλεύονται τοὺς πάντας καὶ τὰ πάντα, ὅτι κυνηγᾶνε τὸν Χριστιανισμό. Θέλουν νὰ σβήσουν τὴν Ὀρθοδοξία, χωρὶς νὰ ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀδιάδοχη, δὲν ἔχει διαδοχή, διότι ὁ Κύριος εἶναι «ὁ αὐτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας», «ὁ Βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ ὁ Κύριος τῶν κυριευόντων». Καὶ ὅμως πᾶνε νὰ Τὸν πολεμήσουνε. Ὅσοι ἐπολέμησαν τὴν Ἐκκλησία «δὲν τὴν βγάλανε ἄσπρη». Γιατὶ ὁ Χριστὸς δὲν πολεμεῖται. Καὶ ὅποιοι πολεμᾶνε τὸν Δυνατό -διότι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀδύνατοι- θὰ φθαροῦνε. Θὰ διαλυθοῦνε. Καὶ ἄς πάρουμε πολλὰ παραδείγματα ἀπὸ τὴν ἱστορία. Ἡ ἱστορία μιλάει πάντοτε… Ἄς πάρουμε ἕνα παράδειγμα. Οἱ κομμουνιστὲς στὴν Ρωσία. Τὰ βάλανε μὲ τὴν Ἐκκλησία, σκοτώσανε ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, μοναχούς, χριστιανούς, ἑκατομμύρια. Ἡ ἐπανάσταση τοῦ ’17 στὴν Ρωσία κόστισε 80 ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων τὴν ζωή. Καὶ νομίσανε ὅτι διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου θὰ κυριεύσουν τὸν κόσμο. Ἀλλὰ δὲν καταλάβανε αὐτὸ ποὺ λέει ὁ Κύριος στὸ Εὐαγγέλιο, ὅτι «ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ βιάζεται καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν». «Πᾶσα φυτεία, λέει ὁ Κύριος, ποὺ δὲν ἐφύτεψε ὁ Πατήρ μου ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεται». Δηλαδή, ἐβγῆκε μιὰ φυτεία ὁ κομμουνισμός, διαλύθηκε. Κι ἄλλα πράγματα, ὅλα διαλύονται. Δὲν μπορεῖ νὰ σταθεῖ τίποτα. Γιατὶ λέει «μακάριο τὸ ἔθνος οὗ ἐστὶ Κύριος ὁ Θεός αὐτοῦ». Μακάριο τὸ ἔθνος ποὺ εἶναι ὁ Χριστὸς Κύριός του καὶ βασιλεύει σ’ αὐτὸ τὸ ἔθνος. Γιατὶ, ἄν δὲν ἔχουν πίστη καὶ ἀγάπη καὶ Θεό, μάταια κοπιάζουν οἱ φυλάσσοντες, μάταια κοπιάζουν οἱ στρατιῶτες καὶ μάταια κοπιάζουν ὅλοι. Διότι ἄν δὲν φυλάξει ὁ Θεὸς μία πόλη, δὲν μπορεῖ νὰ τὴ φυλάξει κανένας. Τώρα λένε, παράδειγμα, «τί εἶναι ἡ νηστεία; Δὲν εἶναι τίποτα. Τί εἶναι ἡ προσευχή; Δὲν εἶναι τίποτα». Θέλουν νὰ τὰ διαλύσουν ὅλα, νὰ μὴν ἀφήσουν τίποτα, ἀλλὰ ὅμως εἶναι πολὺς φόβος, διότι αὐτὰ κάναν οἱ ἄνθρωποι στὰ Σόδομα καὶ στὰ Γόμορρα. Ὅταν τὰ διαλύσανε ὅλα καὶ ἀσέβησαν οἱ ἄνθρωποι καὶ ἐγκατέλειψαν τὸν Θεό, ὁ Θεὸς τοὺς ἔκαψε μὲ φωτιὰ καὶ θειάφι. Ποῦ εἶναι σήμερα ἡ Νεκρὰ Θάλασσα, ποὺ δὲ ζῆ οὔτε ἕνα σκουλήκι μέσα; Ἐκεῖ ἦταν πέντε πόλεις, τὶς ὁποῖες ἔκαψε ὁ Θεὸς γιὰ τὶς ἁμαρτίες τῶν κατοίκων τους. Καὶ στὸν κατακλυσμό. Ὁ Νῶε 120 χρόνια παιδευόταν νὰ φτιάξει τὴν κιβωτό του. Καὶ τοὺς ἔλεγε «μετανοεῖστε, γιατὶ θὰ μᾶς πνίξει ὁ Θεός, θὰ μᾶς καταστρέψει ὁ Θεός». Κι αὐτοὶ τὸν κοροϊδεύανε στὸ τέλος καὶ τοῦ λέγανε ὅτι «εἶσαι μεθυσμένος καὶ τρελός»…
.          Καὶ ὅταν κήρυττε ὁ Χριστὸς περί Δευτέρας παρουσίας, τὸν ρωτήσανε οἱ Ἀπόσοτολοι: «πότε θὰ γίνει διδάσκαλε ἡ Δευτέρα παρουσία; Ἡ Κρίσις καὶ ἡ Δευτέρα παρουσία;» Τοὺς εἶπε, κοντὰ σὲ ἄλλα, καὶ τὰ ἑξῆς ὁ Χριστός, «ὅταν θὰ γίνουν οἱ ἄνθρωποι ὅπως ἐπί Νῶε, ποὺ τρώγανε καὶ πίνανε καὶ ἀσελγούσανε, καὶ ξαφνικὰ ἔγινε ὁ κατακλυσμός, ἔτσι αἰφνιδίως θὰ γίνει καὶ ἡ Δευτέρα Παρουσία». Καὶ δὲν θὰ γίνει οὔτε μὲ κατακλυσμό, οὔτε μὲ φωτιά. Θὰ τὸν κάνουν τὸν κατακλυσμὸ οἱ ἄνθρωποι. Οἱ ἄνθρωποι οἱ ἴδιοι θὰ καταστραφοῦνε. Κάνουνε ἀτομικὲς βόμβες. Ἐδῶ, ἄν ρίξουνε μία βόμβα τῶν 500 μεγατόνων, θὰ βουλιάξει ὅλη ἡ Ἑλλάδα. Ἄν ρίξουν 10-20 βόμβες, θὰ φέρουν τὸ σύστημα ἄνω-κάτω. Δὲν θὰ ἀφήσουν τίποτα. Νά! λοιπόν, οἱ πολὺ σοφοὶ ἄνθρωποι αὐτὸ φέρνουνε. Τὴν καταστροφή. Ἡ πολλὴ σοφία τῶν ἀνθρώπων. Γιατὶ δὲν κοιτᾶνε «ὁ θάνατός σου, ἡ ζωή μου». Τὸ ἄν εἶναι νὰ σκοτώσεις καὶ νὰ ὑποτάξεις τὸν ἄλλον. Γι’ αὐτὸ ὁ Θεὸς δὲν τὰ εὐλογεῖ αὐτὰ τὰ πράγματα. Καὶ οἱ ἄνθρωποι καταστρέφονται μόνοι τους. Τώρα ποὺ ἔχουμε τόσους καρκίνους, ποὺ εἶναι τόσοι ἄνθρωποι καρκινοπαθεῖς, ἀπὸ τὶ εἶναι αὐτά; Ἀπὸ τὰ πυρηνικά. Ἐδῶ στὴ Γιουκοσλαβία, στὸ Ἰράκ, ἀπὸ δῶ κι ἀπὸ κεῖ, δηλητηριάσαν τὴν ἀτμόσφαιρα. Ὁ Θεὸς φταίει ποὺ τὰ κάνουμε αὐτὰ τὰ πράγματα; Ἢ οἱ ἄνθρωποι φταῖνε; Μὴν αἰτιάζουμε τὸν Θεό.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

βλ. σχετ.: 

Α. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜ. ΕΦΡΑΙΜ ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ

https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/06/29/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἀρχιμ-ἐφραὶμ-περὶ

https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/07/02/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἀρχιμ-ἐφραὶμ-περὶ2/

https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/07/05/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἀρχιμ-ἐφραὶμ-περὶ3/

Β. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΡΟΜ. ΠΑΝΑΡΕΤΟ ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ :

Α´ Μέρος:https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/07/19/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἱερομ-πανάρετο1/

Β´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/07/26/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἱερομ-πανάρετο2

 Γ´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/07/30/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἱερομ-πανάρετο3/

Δ´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/08/03/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἱερομ-πανάρετο4/

Ε´Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/08/06/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἱερομ-πανάρετο5/

, ,

Σχολιάστε