Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης

ΔΙΑΦΩΝΙΑ ἢ “ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΣ”;

Διαφωνία ἤ ἀποτείχισις;

τοῦ Ἁρχιμ.  Δανιήλ Ἀεράκη

.                   Διαφωνίες ὑπάρχουν. Ἀλλ’ ἡ ἀγάπη καί ἡ κοινωνία στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, στήν Ἐκκλησία, διατηροῦνται πάσῃ θυσίᾳ. Ἔχουμε δικαίωμα νά διαφωνοῦμε μέ ἐνέργειες ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας; Ἀσφαλῶς! Ἀλλά κάτι τέτοιο δέν σημαίνει ὕβρεις κατά τῶν ποιμένων. Ἔχουμε δικαίωμα νά διαμαρτυρώμαστε γιά ἀντικανονικές πράξεις ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν; Ἀσφαλῶς! Ἀλλ’ αὐτό δέν σημαίνει ἀποκοπή ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.

 • Ἔχει δικαίωμα ἕνας ἐπίσκοπος νά κόβη τό μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχου, τοῦ προέδρου, δηλαδή, τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ὅπου ἀνήκει; Ἐδῶ τό «ἀσφαλῶς» δέν τό λέμε ἀπόλυτα. Βεβαίως ὑπάρχει ἕνας κανόνας, ὁ ιε´ τῆς Πρωτοδευτέρας Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἀλλά δέν ἀνοίγει τόσο εὔκολα τήν πόρτα τῆς ἀποτειχίσεως (διακοπῆς μνημονεύσεως). Παρέχει στόν ἐπίσκοπο αὐτό τό δικαίωμα, ἐφ’ ὅσον ὁ Πατριάρχης κηρύττει «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» αἵρεσι καί ἔχει καταδικασθῆ ἐκκλησιαστικῶς γιά τήν αἵρεσί του αὐτή.

.             Σέ ἀντικανονικές ἐνέργειες προβαίνει καί ὁ νῦν Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, καί μάλιστα στά πλαίσια τοῦ οἰκουμενισμοῦ. Ἀλλὰ δέν ἀρνήθηκε κανένα βασικό δόγμα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. («ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἡ πίστη στὴν ΜΙΑ Ἐκκλησία ἆραγε ἀποτελεῖ δόγμα τῆς ὀρθοδόξου Πίστεως;)
.                Ὑπῆρξε βέβαια κάποτε (τό 1970) διακοπή μνημονεύσεως τοῦ ὀνόματος τοῦ πατριάρχου Ἀθηναγόρα ἀπό τρεῖς Μητροπολίτες (Ἐλευθερουπόλεως Ἀμβρόσιο, Φλωρίνης Αὐγουστῖνο, Παραμυθίας Παῦλο), ἀλλ’ ὄχι γιά πάντα. Ἐπειδή πολλοί ἐπικαλοῦνται τό παράδειγμα τοῦ π. Αὐγουστίνου, ἄς γνωρίζουν, ὅτι ὁ π. Αύγουστῖνος δέν διέκοψε τό μνημόσυνο τοῦ πατριάρχου Βαρθολομαίου. Τήρησε τήν νότητα, καί μάλιστα ἐπισκέφθηκε τό Φανάρι ἐπί πατριάρχου Δημητρίου. Οὔτε ἀποστασιοποιήθηκε, οὔτε ἀποτειχίστηκε, οὔτε ἀποσχίσθηκε.

 • Καί ἄν ὁ ἐπίσκοπος ἔχη κάποια δυνατότητα (ὄχι ὑποχρέωσι) διακοπῆς τῆς μνημονεύσεως τοῦ ὀνόματος τοῦ προέδρου τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἕνας πρεσβύτερος δέν ἔχει κανένα δικαίωμα οὔτε καί δυνατότητα διακοπῆς μνημονεύσεως τοῦ ἐπισκόπου του, μόνο καί μόνο διότι ὁ ἐπίσκοπός του δέν διακόπτει τή μνημόνευσι τοῦ Πατριάρχου!

Advertisements

1 Σχόλιο

ΟΧΙ Ο ΑΡΙΣΤΟΣ, ΑΛΛ᾽Ο ΤΥΧΑΙΟΣ (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Ὄχι ὁ ἄριστος, ἀλλ’ ὁ τυχαῖος!

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

Tά μετάλλια στούς ἀθλητικούς ἀγῶνες τά δίνουμε με κλήρωσι; Τήν ἡγεσία ἑνός ἔθνους (πρωθυπουργία) τή δίνουμε μέ κλήρωσι; Τό γαμπρό σέ μιά νύφη τόν δίνουμε μέ κλήρωσι; Τό φάρμακο σ’ ἕναν ἄρρωστο τό δίνουμε μέ κλήρωσι;

 • Σέ ὅλα ἀναζητοῦμε τό καλύτερο ἤ τόν καλύτερο. Γιατί μόνο στήν Παιδεία δέν θέλουμε τό καλύτερο ἤ τόν καλύτερο, τό ἄριστο ἢ τόν ἄριστο, τόν πρῶτο ἢ τόν πλέον ἐπιμελῆ καί ἐπιτυχόντα;

 • Ἔτσι θέσπισε ὁ ὑπουργός τῆς Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου: «Τή σημαία – εἶπε – στίς παρελάσεις δέν θά τήν σηκώνουν οἱ ἄριστοι, ἀλλά τυχαῖα! Μέ κλῆρο θά βγαίνει ὁ σημαιοφόρος»!

 • Τό ἄν θά γίνωνται παρελάσεις ἐξαρτᾶται κυρίως ἀπό τό πῶς καί γιατί γίνονται οἱ παρελάσεις. Ἀλλ’ ἡ κλήρωσις δέν φανερώνει σεβασμό στόν κόπο καί στόν ἀγῶνα. Κι ἄν ὁ κλῆρος πέση νά σηκώση τή σημαία ἕνας μαθητής «ἀναρχικός»; Καί ἄν ἐπιλέξη ὁ μαθητής αὐτός, ἀντί νά σηκώση, νά κάψη τή σημαία;

 • Σέ ὅλα χρειάζεται ξιολόγησις. Γιά ὅλα ὑπάρχουν κριτήρια. Γιά ὅλα ὑπάρχουν σταδιακές ἀποδόσεις. Γιά ὅλα ὑπάρχει ή ξιοκρατία. Γιά ὅλα ὑπάρχουν τά προσόντα. Γιά ὅλα ὑπάρχει ἡ ριστεία.

 • Καί ἄριστος μπορεῖ νά εἶναι ὄχι μόνο ὁ μαθητής τοῦ 20 ἤ τοῦ 19, ἀλλά καί ὁ μαθητής, πού τήν περσινή ἥσσονα προσπάθεια, τήν ἔκανε φετινή φιλότιμη προσπάθεια καί ἐπαινετή βελτίωσι.

Σχολιάστε

ΛΑΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Λαός ὀρθόδοξος

τοῦ Ἀρχιμ.  Δανιήλ Ἀεράκη

.        Ὑπάρχουν ἀξίες, πού εἶναι διαχρονικές. Γιά τόν τόπο μας, πού λέγεται Ἑλλάδα, τό τρίπτυχο «Πατρίδα, Θρησκεία, Οἰκογένεια», εἶναι διαχρονικό.

 • Μπορεῖ βέβαια νά τό καπηλεύωνται πολλοί κατά καιρούς, ἀλλ’ αὐτό δέν σημαίνει, ὅτι χάνει τή σημασία του.

 • Μπορεῖ νά κάνουν μερικοί τυπικά τό σταυρό τους καί νά μήν ἔχη ἡ ζωή τους σχέσι μέ τό Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ’ αὐτό δέν σημαίνει ὅτι θά καταργήσουμε τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, ὡς δόγμα καί ὁμολογία τῆς χριστιανικῆς μας κλήσεως καί ἰδιότητας.

 • Μπορεῖ νά εἶναι μερικοί πατριδοκάπηλοι, ἀλλ’ αὐτό δέν σημαίνει, ὅτι θά λησμονήσουμε τήν ἱστορία τῆς Πατρίδας μας ἤ θά θεωροῦμε ἀναχρονιστικό τό νά ὀνομαζώμαστε Ἑλλάδα.

 • Μπορεῖ πολλοί νά χλευάζουν τήν ἠθική ζωή καί τήν τιμιότητα τῆς ὡραίας οἰκογένειας, ἀλλ’ αὐτό δέν σημαίνει ὅτι δέν εἶναι ἡ οἰκογένεια τό κύτταρο τῆς κοινωνίας καί εἰδικώτερα, ὅτι ἠ χριστιανική οἰκογένεια δέν εἶναι ὁ προθάλαμος τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ αἱμοδότης τοῦ Ἔθνους.

 • Νά γιατί προκάλεσαν ἀγανάκτησι δηλώσεις τοῦ προέδρου τῆς Βουλῆς Νικ. Βούτση, μέ τίς ὁποῖες θέλησε νά ξερριζώση ὅ,τι ἑλληνικό καί ὀρθόδοξο ἀπό τόν τόπο πού λέγεται Ἑλλάδα. Συγκεκριμένα εἶπε: «Ἡ ἐποχή δέν μπορεῖ νά εἶναι βαθύτατα συντηρητική, οὕτε ἡ Ἑλλάδα ἡ μεταμνημονιακή (!), νά εἶναι Ἑλλάδα μέ ὅραμα τό “Πατρίς, Θρησκεία, Οἰκογένεια”… Στήν Ἑλλάδα ἡ Ὀρθοδοξία ἀφορᾷ τό 90% τοῦ πληθυσμοῦ, ἀλλά ἡ Ἑλλάδα δέν εἶναι Ὀρθόδοξος λαός (!). Εἴμαστε σύγχρονο κράτος. Δέν εἴμαστε φονταμενταλιστικό ὀρθόδοξο κράτος, οὕτε ταλιμπάν τῆς Ὀρθοδοξίας»!

 • Κάποιους ἄλλους «ταλιμπάν» ἔπρεπε νά καταδικάση ἡ Βουλή. Αὐτούς, πού ἀποτελοῦν τήν τρομοκρατική ὀργάνωσι «Ρουβίκωνας» καί μπῆκαν καί ἀσχημόνησαν καί μέσα στή Βουλή!

 • Ὅσο γιά τό τί εἶναι ἡ Ἑλλάδα, δεν θά ρωτᾶμε ἑσᾶς, κ. Βούτση, ἀλλ᾽ αὐτούς πού ἔστησαν καί ἀνέστησαν αὐτό τό κράτος. Θά ρωτήσουμε τούς μάρτυρες καί τούς ἥρωες τοῦ Ἔθνους.

 • Ναί, ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ Οἰκογένεια. Καί ἄν, ὅπως πᾶτε, διαλύσετε τό θεσμό τῆς οἰκογένειας, μετά ἀπό λίγα χρόνια δέν θά ὑπάρχη Ἑλλάδα.

 • Ναί, ἡ Ἑλλάδα εἶναι και ἡ Θρησκεία καί πιό συγκεκριμένα ἡ Ἐκκλησία. Σῶμα χωρίς καρδιά θά εἶναι ἡ Ἑλλάδα χωρίς τήν Ἐκκλησία. Δέν εἶναι ἀθεϊστικό κράτος ἡ Ἑλλάδα. Μπορεῖ κάποιοι νά καπηλεύτηκαν τό σύνθημα «Ἑλλάς Ἑλλήνων Χριστιανῶν», ἀλλ’ αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ἡ Ἑλλάδα μπορεῖ νά ζήση χωρίς τό Χριστό καί τήν Ἐκκλησία.

 • Ναί, ἡ Ἑλλάδα εἶναι μιά Πατρίδα. Ανήκει στήν κοινωνία τῶν εθνῶν, ἀλλά μέ τή δική της ἐθνική ταυτότητα.

Οἱ ἰδέες σας, κ. Βούτση, ἐπιχειρήθηκε κάποτε νά ἐπιβληθοῦν στόν τόπο μας καί μέ αἱματηρή βία. Ἀλλά δέν ὑποτάχθηκε στόν ἄθεο κομμουνισμό. Ἐλπίζουμε, ὅτι θά ἀνακάμψουμε ὡς Ἕλληνες, γιά νά εἴμαστε ἄξιοι ἀπόγονοι τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων προγόνων μας.

,

Σχολιάστε

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ «Δέν μιλᾶνε γιά διωγμούς χριστιανῶν, ἀλλά γιά διωγμούς… μειονοτήτων» [Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης]

Φοβεροί διωγμοί κατά χριστιανῶν

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.                   Ἔχουμε ἁγίους μάρτυρες πολλούς καί στήν ἐποχή μας. Ἐμεῖς βέβαια στήν Ἑλλάδα ἔχουμε ἑστιάσει την προσοχή μας σέ ὡρισμένους «νεοφανεῖς ἁγίους», κυρίως ὁσίους στή ζωή τους ἤ χαρισματούχους. Μιλᾶμε πολύ καί γιά δυό-τρεῖς περιπτώσεις «νεοφανῶν ἁγίων», πού παρουσιάζονται μέ μαρτυρικό τέλος, γιά τούς ὁποίους ὅμως δέν έχουμε ἐπαρκεῖς ἱστορικές πληροφορίες. Πάντως καί τούς λίγους «νεοφανεῖς» τούς βλέπουμε μᾶλλον ὑπό τό πρῖσμα τοῦ θαυματουργοῦ, παρά τοῦ μολογητοῦ… [ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Βεβαίως τοὺς Ἁγίους τοὺς φανερώνει ὡς ὑποδείγματα στὴν Ἐκκλησία Του ὁ Θεὸς καὶ δὲν τοὺς «κατασκευάζουν» οἱ ἄνθρωποι!]

.              Ξέρετε πῶς μοιάζουμε; Σάν νά συγκλονιζώμαστε πού καίγεται ἕνα δέντρο καί νά ἀδιαφοροῦμε γιά τήν πυρκαγιά, πού καίει ὁλόκληρα δάση ἤ πόλεις, διότι ἡ πυρκαγιά εἶναι ἔξω ἀπό τά σύνορά μας! Δέν σκεπτόμαστε, ὅτι ἡ πυρκαγιά μπορεῖ νά ἔλθη καί στή δική μας γειτονιά.

 • Ἡ πυρκαγιά τοῦ ἀπηνοῦς διωγμοῦ κατά τῶν χριστιανῶν ἔχει σχεδόν ἐξαπλωθῆ σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Τό αἷμα χύνεται ποτάμι. Καί μεῖς ἀδιαφοροῦμε. Κοιτάζουμε τόν… τουρισμό (τήν αἰσχρή, οὐσιαστικά, γύμνια…) στίς παραλίες μας!

 • Ἀποκαλυπτικά τά στοιχεῖα, πού ἦρθαν στό φώς στήν ὁλομέλεια τῆς «Παγκοσμίου Συνόδου Κορυφῆς ὑπέρ τῶν δεδιωγμένων χριστιανῶν» στήν Οὐάσιγκτον, στίς 11 Μαΐου 2017. Ἀναφέρουμε μερικά ἐνδεικτικῶς:

 • Ὁ Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ἱλαρίων, πρόεδρος τοῦ τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ἀφοῦ ἁγιογραφικῶς ἀναφέρθηκε στούς διαχρονικούς διωγμούς τῶν χριστιανῶν, μίλησε καί γιά τή σκληρή ἐποχή τοῦ ἀθέου Κομμουνισμοῦ στή Ρωσία. Εἶπε μεταξύ ἄλλων:«Φέτος ἡ Ρωσία καί οἱ λοιπές χῶρες τοῦ μετασοβιετικοῦ χώρου τελοῦν τή μνήμη τῆς ἑκατονταετηρίδος τῆς ὀκτωβριανῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1917, μέ τήν ὁποία ἄρχισε ἡ ἐποχή τῶν ἀπηνῶν διώξεων κατά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας. Ἡ ἐξουσία στό πρόσωπο τοῦ Λένιν καί τοῦ Στάλιν ἀνέλαβε τήν πρωτοβουλία καί ἐξαπέλυσε τίς ἄνευ προηγουμένου διώξεις καί καταστολές σέ βάρος τοῦ λαοῦ μέ θύματα δεκάδες ἑκατομμύρια ἀνθρώπους… Τόν 20ό αἰῶνα οἱ νεομάρτυρες καί μολογητές τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας θανατώθηκαν ὄχι γιά κάποια προσόντα ἤ πράξεις τους ἤ ἐγκλήματα. Ἐξοντώνονταν προμελετημένα καί συστηματικά μόνο καί μόνο ἐπειδή πίστευαν στόν Χριστό ὡς Θεό καί Σωτήρα τους»!

 • Ἐπίσης ὁ Μητροπολίτης Ἱλαρίων παρέθεσε παραδείγματα τῆς δεινῆς καταστάσεως, στήν ὁποία περιῆλθαν οἱ χριστιανοί σέ διάφορες χῶρες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Τό 2003 π.χ. στό ράκ κατοικοῦσαν περίπου 1,5 ἑκατομμύριο χριστιανοί, ἐνῶ μετά τήν ἔναρξι τῆς λεγομένης «Ἀραβικῆς Ἄνοιξης» οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν ἀναγκάστηκαν νά ἐγκαταλείψουν τή χώρα καί αὐτή τή στιγμή ὁ ἀριθμός τῶν χριστιανῶν κυμαίνεται μεταξύ 150 καί 250 χιλιάδων!

 • Στή Λιβύη ἡ «Ἀραβική Ἄνοιξη» ὡδήγησε σχεδόν σέ πλήρη ἐξαφάνισι τοῦ χριστιανικοῦ στοιχείου. γενοκτονία τῶν χριστιανῶν στίς ἡμέρες μας διαπράττεται ἐνώπιον ὁλόκληρης τῆς λεγομένης πολιτισμένης κοινωνίας! Καί ὅσοι κάνουν ἀναφορά στούς διωγμούς, δέν μιλᾶνε γιά διωγμούς χριστιανῶν, ἀλλά γιά διωγμούς… μειονοτήτων! Στή Νιγηρία τά τελευταῖα χρόνια, ἐξτρεμιστές κατέστρεψαν 900 Ναούς χριστιανῶν!

 • Σημαντική εἶναι ἡ ἐπισήμανσις τοῦ Μητροπολίτου Ἱλαρίωνος, ὅτι σέ χῶρες τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἀμερικῆς (μέ τή συμβολή και τῶν ΜΜΕ) ἐπιβάλλεται μία ἰδεολογία ὑπέρ τῶν σεξουαλικῶν μειονοτήτων καί προβάλλεται ἡ μοφυλοφιλία!

Δικαιώματα, βλέπετε, δέν ἔχουν οἱ χριστιανοί! Δικαιώματα ἔχουν οἱ ἄθεοι, ὅπως καί ἀπό τήν ἐδῶ κυβερνῶσα παράταξι. Δικαιώματα δέν ἔχουν οἱ χριστιανοί! Δικαιώματα ἔχουν οἱ δολοφόνοι, ὑπεύθυνοι τῆς παιδικῆς γενοκτονίας, τῆς ὠργανωμένης ὁμαδικῆς χριστοκτονίας, πού ἐξοντώνουν 250.000 βρέφη κάθε χρόνο!

 • Ὁ Χριστός διώκεται!

 • Οἱ χριστιανοί διώκονται!

 • Κύριε, στήριξε τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς χριστιανούς! Νά μείνουν, μέ τή δική Σου χάρι, σταθεροί στήν πίστι, στό ὄνομά Σου τό Ἅγιο!

, ,

Σχολιάστε

ΚΑΣΤΑΝΑ καὶ… ΣΑΓΙΟΝΑΡΕΣ! (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Κάστανα καί… σαγιονάρες!

τοῦ ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.                Θά μποροῦσε νά μήν εἶναι κάστανο. Θά μποροῦσε νά ἦταν λουκούμι ἤ φυστίκια ἤ παξιμαδάκι, ἤ γλυκό τοῦ κουταλιοῦ, ἀπό ἐκεῖνα πού κερνᾶνε σέ μοναστήρια. Τέτοια μοίραζε, «τράταρε», ὁπωσδήποτε καί ὁ ὅσιος αὐτός ἄνθρωπος, ὁ πατήρ Παΐσιος. Καί ἀσφαλῶς οἱ ἀποδέκτες κερασμάτων ἤ μικρῶν σταυρῶν ἤ κομποσχοινίων θά ἦσαν χιλιάδες.

 • Λοιπόν; Τί θά κάνουμε τώρα; Μαζί μέ τό ὄντως ἱερό του πρόσωπο θά ἱεροποιήσουμε καί ὅλα τά ἀντικείμενά του; Θά ἐκθέτουμε σέ προσκύνησι ὅλα τά κεράσματά του, ὅλα τά μικρά ἤ μεγάλα δῶρα πού ἔκανε;

 • Ἕνας ἄνθρωπος ἔχει διάφορα ροῦχα (οἱ μοναχοί δε καί οἱ κληρικοί καί διάφορα ράσα), διάφορα ἐσώρουχα, φανέλλες καί πουκάμισσα, διάφορα παπούτσια καί παντόφλες καί σαγιονάρες, διάφορα μαγειρικά ἤ κουζινικά σκεύη, διάφορα μικροέπιπλα, διάφορα βιβλία ἤ γραφική ὕλη κ.λπ.

 • Τί, λοιπόν, θά κάνουμε; Θά ἁγιοποιήσουμε καί τό κουτάλι πού ἔτρωγε; Θά προβάλουμε γιά προσκύνησι τή σαγιονάρα πού φοροῦσε; Θά ἐκθέτουμε πρός «ψηλάφισιν» καί ἀσπασμό τό σεντόνι πού κοιμόταν; Θά λειψανοποιήσουμε τό τσαμπί τοῦ σταφυλιοῦ πού κάποτε κέρασε; Θά ὑποδεχώμαστε μέ πομπή, μέ ἑξαπτέρυγα καί μουσικές, τμῆμα ἀπό τό ράσο του; Θά ὀργανώσουμε πάνδημες λιτανεῖες γιά τίς… κάλτσες του; Θά τρέχουμε νά δοῦμε τό σκαμνάκι πού καθόταν ἤ τήν πεζούλα πού ἔφτιαξε; Θά κάνουμε ἱερή συλλογή ἀπό… τρίχες τῶν μαλλιῶν του ἤ τῆς γενειάδας του; Θά μεταβάλουμε σέ παρεκκλήσι τό θάλαμο τοῦ στρατώνα, ὅπου ὑπηρέτησε τή στρατιωτική του θητεία;…

 • Ὁ ἅγιος ἄνθρωπος δέν εἶναι ἅγιος γιά ὅλα αὐτά. Εἶναι ἅγιος γιά τή χαριτωμένη βιοτή του, γιά τήν ὀρθή διδασκαλία του, γιά τόν ἁπλοϊκό καί ὠφέλιμο λόγο του, γιά τίς ἀρετές του, καί πρό παντός γιά τήν ταπεινοφροσύνη του. Ὅλα αὐτά τά εἶχε ὁ ἅγιος Παΐσιος. Τί παραπάνω τοῦ προσθέτει ένα… κάστανο;

 • Φαντασθῆτε τούς Ἀποστόλους, ὕστερα ἀπό κάθε θαῦμα τοῦ Χριστοῦ νά ἔκαναν συλλογή ἀντι- κειμένων σχετικῶν μέ τό θαῦμα! Ἔτσι θά εἴχαμε ἕνα μπουκαλάκι ἀπό τό κρασί τοῦ γάμου στήν Κανά! Θά εἴχαμε καί «κλάσματα» ἀπό τά ψωμιά, πού χόρτασε ὁ Κύριος τούς «πεντακισχιλίους»! Μά τά περισσεύματα δέν κρατήθηκαν γιά… λειψανοποίησι, ἀλλά γιά ἀγαθοεργία καί διδασκαλία, γιά νά μοιρασθοῦν στούς φτωχούς καί γιά νά μή πετᾶμε τό ψωμί, πού ἄλλοι τό στερούνται.

 • Ἐπί τέλους τί θά γίνη μέ τήν ἱεροποίησι καί λειψανοποίησι ἀντικειμένων τῆς καθημερινότητας ἀπό τή ζωή ἑνός ἁγίου; Ἐκεῖ θά καταντήσουμε τήν πίστι μας; Στίς παντόφλες, στά σκουφάκια καί τά κάστανα;…

 • Ἄν θέλη κάποιος νά ἔχη γιά ἀνάμνησι κάποιο δώρο ἤ κάποιο ἀντικείμενο σεβασμίου προσώπου, ἄς τό κρατάη γιά τόν ἑαυτό του κι ὄχι νά τό προβάλλη πρός… προσκύνησι!

 • Δέν τό θέλουν αὐτό οἱ ἅγιοι. Δέν τό ἐπιτρέπει ἡ ἐν Πνεύματι λατρεία. Πρό παντός τό καταδικάζουν ὁ Χριστός τῶν Τιμίων Δώρων καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀποστολικῆς παραδόσεως.

Σχολιάστε

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΩΝ

Μέ τήν  «εὐλογία» τοῦ κ. Τσίπρα

τοῦ  ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη
ἱεροκήρυκος

.                Oἱ κυβερνητικοὶ ὁδηγοὶ τῆς παρελάσεως στὸ Σύνταγμα τῶν ἐκφύλων ἐπικροτοῦσαν τὴν προβολὴ συνθημάτων μὲ πλακάτ, μὲ φράσεις: «Οὔτε ἀγόρι οὔτε κορίτσι, ἁπλῶς ἄνθρωπος» – «Δὲν εἶμαι μιὰ φάση» – «Εἶμαι γκέι καὶ σᾶς καίει».
• Τὴν εὐλογία τους στὴν παρέλασι τῶν ὁμοφυλοφίλων ἔδωσαν καὶ ὁ δήμαρχος Ἀθηναίων κ. Καμίνης καὶ ὁ ὑπουργὸς Παιδείας κ. Γαβρόγλου, ἀλλὰ καὶ ὁ ἴδιος ὁ πρωθυπουργὸς κ. Ἀλέξης Τσίπρας.
.                    Εἶπε μεταξὺ ἄλλων σὲ σχετικὴ συνέντευξι: «Ἀποδείχθηκε, ὅτι ἡ κοινωνία εἶναι πάρα πολὺ πιὸ μπροστὰ ἀπό ὅσο ἐμεῖς πιστεύουμε… Ἀλλάξαμε τὶς ζωὲς τόσων ἀνθρώπων. Στόχος μας νὰ προσπαθήσουμε νὰ ἀλλάξη ἡ κοινωνία καὶ στὰ “μικρά”. Νὰ εἶναι ἡ Ἑλλάδα μιὰ σύγχρονη εὐρωπαϊκὴ χώρα σὲ ὅλα, ὄχι μόνο στὸ νόμισμα»
Θὰ ξερριζωθοῦν, λοιπόν, τὰ πάντα γιὰ νὰ περάσουν ἔκφυλες ἀντιλήψεις, πού δυστυχῶς στηρίζουν καὶ ἄλλα κόμματα. «Δίνουμε, λέει ὁ κ. Τσίπρας, τὴ δυνατότητα στοὺς συνανθρώπους μας, πού δὲν αἰσθάνονται ἄνετα μέ τό φύλο πού τοὺς ἀποδόθηκε κατὰ τὴ γέννησή τους, νὰ προχωρήσουν στὴ διόρθωση φύλου, μὲ ἐλαχιστοποίηση τῶν γραφειοκρατικῶν διαδικασιῶν…».
Θεωρεῖ δὲ ὁ πρωθυπουργὸς κ. Τσίπρας χρεωμένο τὸν ἑαυτό του στοὺς ὁμοφυλοφίλους! «Γι᾽ αὐτὸ ἄλλωστε -εἶπε- ζήτησα δημοσίως συγγνώμη ἐκ μέρους τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας στὴ Βουλή, τὴ μέρα τῆς ψήφισης τοῦ “συμφώνου συμβίωσης” τῶν ὁμοφύλων».
• Μήπως, κ. Τσίπρα, ξεχάσατε, ὅτι δὲν κυβερνᾶτε στὴ χώρα τῶν Σοδόμων καὶ τῆς Γομόρρας; Μήπως πρέπει νὰ ζητήσετε συγγνώμην ἀπό τούς προγόνους αὐτοῦ τοῦ τόπου, ἀπό τούς ἥρωες τοῦ Γένους, πού δὲν εἶχαν τέτοια διλήμματα («εἶμαι ἀγόρι ἢ εἶμαι κορίτσι;»), ἀλλ᾽ εἶχαν ἄλλα διλήμματα, ἢ μᾶλλον ἀποφάσεις, ὅπως «ἐλευθερία ἢ θάνατος»;
• Ἂν ὁ ἀπόστολος Παῦλος πάλαιψε, γιὰ νὰ ἐξαγνισθῆ ἡ κοινωνία ἀπό τούς διεστραμμένους (ἰδέ α´ κεφ. πρὸς Ρωμαίους), ἡ Ἐκκλησία σήμερα καλεῖται ν’ ἀγωνισθῆ γιὰ τὴν καθαρότητα τοῦ βίου, γιὰ τὴν ἁγνότητα τῶν νέων, γιὰ τὴν τιμιότητα τοῦ γάμου, γιὰ τὴν ἀληθινὴ οἰκογένεια καὶ γιὰ τὸν καυτηριασμὸ πάσης ἀνωμαλίας καὶ ἀκαθαρσίας.
.                Τύποι «κουνιστοὶ» καὶ «θηλυπρεπεῖς» οὔτε στὶς σκάλες τῶν ἱερῶν θυσιαστηρίων γίνονται ἀνεκτοί. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι θεραπευτήριο, γι’ αὐτοὺς ὅμως, πού παραδέχονται τὴν ἀρρώστια τους, τὴν ἁμαρτία τους, ἀκόμα καὶ τὴν ἀνωμαλία τους. Θεραπεύει ἄσχημες καταστάσεις, δὲν ἀνέχεται ἀνώμαλους τύπους, πού καυχῶνται μάλιστα γιὰ τὸ «κουσούρι» τους! Καὶ χῶρος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὅλη ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ ἑκάστοτε κυβέρνησις.

, ,

Σχολιάστε

Η ΑΝΑΙΔΕΙΑ ΕΓΙΝΕ ΚΑΥΧΗΣΗ

Ἡ ἀναίδεια ἔγινε… καύχησις!

τοῦ ἱεροκήρυκος ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.                    Kινδυνεύουμε! Ἀπὸ τί; Δὲν καταλάβατε; Κινδυνεύουμε νὰ θεωρηθοῦμε καθυστερημένοι, διότι δὲν θέλουμε ὁ βοῦρκος νὰ διοχετεύεται ἐλεύθερα, ἀσύδοτα, γιατί ὄχι καὶ ὑποχρεωτικὰ μέσα στὰ σπίτια μας! Ἐν προκειμένω βοῦρκος εἶναι ἡ διαστροφὴ τῆς σεξουαλικότητας. Ναί, ὅσο κι ἄν ἡ μειονοψηφία τῶν ὁμοφυλοφίλων θέλη νὰ ἐπιβληθῆ στὸ κοινωνικὸ σύνολο, ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι βοῦρκος ἀνηθικότητας καὶ διαστροφῆς.
• Μέχρι πρό τινος ἦταν ἀδιανόητο νὰ ὀργανωθῆ παρέλασις ἀνδρῶν, πού νὰ φωνάζουν μὲ πανώ: «Εἴμαστε ἄνδρες»! Τὸ δικαίωμα νὰ εἶσαι ἄνδρας δὲν τὸ ἐπιλέγεις οὔτε τὸ διεκδικεῖς. Εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ. Φυσικά τό ἴδιο ἰσχύει καὶ μὲ τὶς γυναῖκες. Εἶναι ἀδιανόητο νὰ κάνουν παρέλασι καὶ συλλαλητήριο μὲ σύνθημα: «Εἴμαστε γυναῖκες»! Τὸ δικαίωμα νὰ εἶσαι γυναίκα δὲν τὸ ἐπιλέγεις. Σ᾽ τὸ χαρίζει ὁ δημιουργὸς Θεός, μόνος ἁρμόδιος γιὰ τὴ διάκρισι τῶν φύλων, ἀφοῦ Ἐκεῖνος «ἐποίησε τὸν ἄνθρωπον ἄρσεν καὶ θῆλυ».
• Δὲν εἶναι ρατσισμὸς ἡ ταυτότητα τοῦ φύλου. Εἶναι ἀναγνώρισις πραγματικότητας. Ρατσισμὸς εἶναι ἡ διάκρισις ὡς πρὸς τὴν ἀξία. Αὐτὸ πού λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος «οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ» (Γαλ. γ´ 28) ἀφορᾶ στὴν ἰσότητα, ὄχι στὴν ὁμοιότητα. Ὡς ἄνθρωποι καὶ οἱ δύο, καὶ ὁ ἄνδρας καὶ ἡ γυναίκα, ἔχουν ἴση ἄξια· εἶναι ἰσότιμοι. Ὡς πρὸς τὴ σωματικὴ ὅμως διάπλασι, τὴ βιολογικὴ ὀργανωτικότητα καὶ τοὺς ρόλους, εἶναι διαφορετικοί.
• Αὐτονόητα τό ἀρρενωπὸ καὶ ἡ θηλυκότητα. Βεβαίως μιλᾶμε γιὰ «νορμὰλ» ἀνθρώπους. Ἡ διαστροφὴ τοῦ κατὰ φύσιν στὸ παρὰ φύσιν πάντοτε ὑπῆρχε σὲ ὡρισμένα ἄτομα. Ἀλλὰ ποτὲ δὲν εἶχε τὴ θρασύτητα ἢ διαστροφὴ νὰ ὑψώση πυγμὴ καὶ νὰ ἀποκτήση νομικὴ καὶ κυβερνητικὴ κάλυψι, ὥστε νὰ θέλη νά… ἐπιβληθῆ!
• Καὶ ὅμως! Αὐτὸ πού συνέβη στὴν πλατεία Συντάγματος στὶς 10 Ἰουν. 2017 καὶ λίγο ἀργότερα στὴ Θεσσαλονίκη, εἶναι προκλητικότατο. Ἔγινε «παρέλασις ὑπερηφάνειας» ὅλων τῶν διεστραμμένων, ὅλων τῶν ὁμοφυλοφίλων, πού ἀνήκουν στὴν κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ (Λεσβιακοί, Ὁμοφυλόφιλοι, Ἀμφισεξουαλικοί, Τρανσεξουαλικοί, Κουήρ,Ἰντερσέξ).
Στὴν πραγματικότητα ἦταν παρέλασις κυβερνητικῶν στελεχῶν καὶ τῶν ὁμοίων τους. Φανταζόμαστε νὰ μὴ θιγοῦν (ἄλλωστε καυχῶνται γιὰ τὶς φιλικὲς πρὸς τοὺς ὁμοφυλοφίλους ἀπόψεις τους) ὑπουργοὶ καὶ βουλευτές, πού πρωτοποροῦσαν, ὅπως ὁ Νίκος Φίλης, ὁ Εὐκλείδης Τσακαλῶτος (κρατοῦσε καὶ τὸ πανώ!), ὁ Νίκος Καρανίκας, ἡ Ζωὴ Κωνσταντοπούλου καὶ πολλοὶ ἄλλοι. Τὴν ἐκδήλωσί τους ὠνόμασαν Gay Pride 2017.
• Εἴχαμε κάποτε σκεφθῆ, ὅτι ὁ κ. Ἀλέξης Τσίπρας καὶ ἡ παρέα του, πού μᾶς κυβερνοῦν, καθόλου δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίσι, πού μαστίζει τὸν τόπο καὶ ὠθοῦνται στὴν πεῖνα καὶ τὴν ἐξαθλίωσι οἱ μικροσυνταξιοῦχοι καὶ οἱ ἄνεργοι (καὶ μάλιστα οἱ νέοι). Εἴχαμε ὑποψιασθῆ, ὅτι βρίσκονται κολλημένοι στὶς καρέκλες τῆς ἐξουσίας μόνο καὶ μόνο γιὰ ν᾽ ἀλλάξουν τὴν… κοινωνία! Δηλαδή, γιὰ νὰ ἀλλοιώσουν τὴν ἱστορία, τὴ χριστιανικὴ παράδοσι, τὸ οἰκογενειακὸ δίκαιο, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμά μας, αὐτὸ πού καλοῦμε Χριστιανισμὸ καὶ Ἑλλάδα.
• Τώρα δὲν ὑποψιαζόμαστε. Τὸ… βεβαιώνουν οἱ ἴδιοι. Δήλωσε ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν κ. Τσακαλῶτος: «Δὲν εἶναι ὅλα οἰκονομία. Εἶναι ἐξ ἴσου σημαντικὴ ἡ αὐριανὴ συγκέντρωσις τὸν Gay Pride. Κάνουμε ἐπαναξιολόγηση τῶν ἀρχῶν μας, τὴν ἀμφισβήτηση τῶν κοινωνικῶν κατασκευασμένων ἐννοιῶν καὶ στερεοτύπων».
• Γιὰ τὸν κ. Τσακαλῶτο σημασία δὲν ἔχει νὰ πάρη 50 εὐρώ παραπάνω ἡ γρηούλα μὲ τὰ 400 εὐρώ σύνταξι. Σημασία ἔχει νὰ πάρη ἀριστεῖο μεγαλείου ἕνας ὁμοφυλόφιλος μόνο καὶ μόνο γιατί καυχᾶται, ὅτι εἶναι ὁμοφυλόφιλος!

Σχολιάστε