Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης

ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ἆραγε τὸ ΑΛΗΘΙΝΟ ΦΩΣ;

 

Τὸ ἀ­λη­θι­νὸ ΦΩΣ

τοῦ ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη,
ἱεροκήρυκος

-Δέν ἀρκεῖ ἆ­ραγε ὁ φω­τι­σμὸς τοῦ Ἁ­γίου Πνεύ­μα­τος;
-Δὲν ἀρκεῖ τό «Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέ­ρου Φω­τός»;
– Δὲν ἀρκεῖ τό «Νῦν πάν­τα πεπλή­ρωται φω­τός, οὐ­ρα­νὸς τε καὶ γῆ καὶ τὰ κα­τα­χθό­νια»;
-Δὲν ἀρ­κεῖ τὸ «Ἐ­γώ εἰ­μί τό Φῶς τοῦ κό­σμου»; (Ἰ­ω­αν. η’ 12).
-Δὲν ἀρκεῖ τό «Φω­τί­ζου, φω­τί­ζου, ἡ νέα Ἱερου­σα­λήμ (ἡ Ἐκ­κλη­σία)»;
-Δὲν ἀρκεῖ τὸ «Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κό­σμου»; (Ματθ. ε’ 14).
-Δὲν ἀρκεῖ τὸ «Οὕ­τω λαμ­ψά­τω τὸ φῶς ὑ­μῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀν­θρώ­πων»; (Ματθ. ε’ 16).
-Δὲν ἀρκεῖ τό «ὁ ἀ­κο­λου­θῶν ἐμοί, οὐ μὴ περι­πα­τή­σῃ ἐν τῇ σκο­τίᾳ, ἀλλ᾽ ἕξει τό φῶς τῆς ζω­ῆς»; (Ἰω­αν. η´ 12).
-Δὲν ἀρκεῖ τό «Ἐ­γώ Φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐ­λή­λυ­θα»; (Ἰ­ω­αν. ιβ’ 46).
-Δὲν ἀρκεῖ τό Φῶς πού «περι­ή­στραψεν ἀ­πό τοῦ οὐ­ρα­νοῦ» καὶ τύ­φλωσε σω­μα­τι­κὰ τὸν Πα­ῦ­λο καὶ τὸν φώ­τισε ἐ­σω­τε­ρι­κὰ καὶ τὸν ἄλ­λα­ξε; (Πράξ. θ’ 3).
-Δὲν ἀρ­κεῖ τὸ «Τέθει­κά σε εἰς φῶς ἐ­θνῶν»; (Πράξ. ιγ’ 47).
-Δὲν ἀρκεῖ τό «Ὡς τέ­κνα φω­τὸς περιπατεῖτε»; (Ἐφεσ. ε΄ 8).
-Δὲν ἀρκεῖ τό «Υἱ­οὶ φω­τὸς ἐστε καὶ υἱ­οὶ ἡ­μέ­ρας»; (Α’ Θεσ. ε´ 5).
-Δὲν ἀρκεῖ τό «Θαυ­μα­στόν φῶς τῆς κλήσεως ἡ­μῶν»; (Α´ Πέτρ. β´ 9).
-Δὲν ἀρκεῖ τό «Τὸ φῶς τὸ ἀ­λη­θι­νὸν ἤ­δη φαίνει»; (Α´ Ἰω­αν. β´ 8).

.                   Χρει­άζεται, λοι­πόν, γιὰ κάθε μιὰ ἀ­πὸ τὶς ἀ­να­φο­ρὲς αὐ­τὲς περὶ τοῦ οὐ­ρα­νί­ου Φω­τὸς καὶ κά­ποια λαμ­πά­δα; Οἱ λαμ­πά­δες καὶ τὰ ποι­κί­λα φῶ­τα καὶ φα­να­ρά­κια, ἀ­κό­μα καὶ κα­τὰ τὴ λαμ­προ­φό­ρο Ἀ­νάστασι, εἶ­ναι συμ­βο­λι­κά, πού μᾶς ὑ­πο­δει­κνύ­ουν τὸ ἀ­λη­θι­νὸ Φῶς τοῦ Χρι­στοῦ, τὸ μο­να­δι­κὸ Φῶς τοῦ Εὐαγγελί­ου καὶ τὸν ἅ­γιο Φω­τι­σμό.

.             Χω­ρὶς αὐ­τὰ τὰ τρία Φῶ­τα κα­νέ­να ἄλ­λο φῶς δὲν ὁ­δηγεῖ στὴ μετά­νοια καὶ τὴν ἐν Χρι­στῷ σω­τη­ρία.

 

 

 

 

 

 

, ,

Σχολιάστε

ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

Μαρ­τύ­ρια κα­τὰ τῶν χρι­στι­α­νῶν

 τοῦ ἱεροκήρυκος ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.                 Ἡ Ἐκ­κλη­σία ἀεί (πάν­τοτε) δι­ώκεται. Οἱ χρι­στι­α­νοί, κα­τὰ τὸ λό­γο τοῦ Κυ­ρί­ου μας, θὰ εἶ­ναι «μι­σούμενοι ὑ­πό πάν­των διὰ τὸ ὄ­νο­μὰ Του» (Ματθ. ι’ 22). Οἱ ἀ­πηνεῖς δι­ω­γμοὶ τῶν πρώ­των αἰ­ώ­νων ἀ­να­βί­ω­σαν καὶ κα­τὰ τὴν περί­ο­δο τῆς Τουρ­κο­κρα­τί­ας καὶ κα­τὰ τὴν περί­ο­δο τῆς ἄ­γρι­ας κομ­μου­νι­στο­κρα­τί­ας στὶς χώρες τοῦ «ἀ­να­το­λι­κοῦ μπλόκ».
.            Ἀ­να­βι­ώνον­ται καὶ σήμερα, μὲ δράστες τοὺς φα­να­τι­κοὺς Ἰσ­λα­μι­στές. Κάθε τό­σο τρο­μο­κράτες («τζι­χαν­τι­στὲς») ὀρ­γα­νώ­νουν ἐ­πι­θέσεις κα­τὰ χρι­στι­α­νι­κῶν στό­χων. Ἤ συλ­λαμ­βά­νουν χρι­στι­α­νοὺς καὶ τοὺς ἀ­ποκεφα­λί­ζουν ἢ ὡς ὁμάδες θανά­του ἐ­ξορ­μοῦν σὲ χρι­στι­α­νι­κοὺς να­ούς, ἐν ὥ­ρᾳ θεί­ας Λ­ει­τουρ­γί­ας!
.              Δὲν ἔ­χει ση­μα­σία ἂν οἱ δι­ω­κό­με­νοι καὶ φο­νευ­ό­με­νοι εἶ­ναι Κό­πτες ἢ Πα­πι­κοὶ ἢ Ὀρ­θό­δο­ξοι. Γιὰ τοὺς τρο­μο­κρά­τες ἰσ­λα­μι­στὲς οἱ δι­α­φο­ρὲς αὐ­τὲς δὲν λέ­νε τί­πο­τε. Αὐ­τοὶ ἕ­να θέ­λουν: Νὰ ἐ­ξον­τώ­σουν τοὺς χρι­στι­α­νοὺς καὶ τὸν Χρι­στι­α­νι­σμό.
.           Ὅ­ταν χρι­στι­α­νοὶ ὁ­δη­γοῦν­ται στὸ μαρ­τύ­ριο, μό­νο σκλη­ροὶ θρη­σκευ­τι­κοὶ φαρι­σα­ῖ­οι μπο­ροῦν νὰ πα­ρα­μέ­νουν ἀ­πα­θεῖς, ἐ­πει­δὴ τά­χα οἱ θυ­σι­α­ζό­με­νοι γιὰ τὸν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στὸ δὲν εἶ­ναι… ὀρ­θό­δο­ξοι!
.                Μα­κά­ρι ὅ­λοι οἱ χρι­στι­α­νοὶ νὰ ἦ­σαν ὀρ­θό­δο­ξοι! Ἀλλ’ ὅ­ταν ὁ­μο­λο­γών­τας κὰποι­οι Χριστὸν χύ­νουν τὸ αἷ­μα τους, ποιὰ ση­μα­σία ἔ­χει τό ὅ­τι γεν­νή­θη­καν π.χ. κὸπτες; Τὸ χά­ρι­σμα, πού ἔ­χουν ὡ­ρι­σμένοι ἀ­πό αὐ­τούς, δη­λα­δὴ «τὸ ὑ­πὲρ Χριστοῦ πάσχειν» (Φι­λιπ. α´ 29), εἶ­ναι χά­ρι­σμα μαρτυ­ρί­ου. Καὶ τὸ μαρ­τύ­ριο εἶ­ναι τὸ εἰσιτήριο γιὰ τὴν ἐ­που­ρά­νια βα­σι­λεία.
.               Οἱ πε­ρισ­σό­τε­ρες ἀπό τὶς ἐ­πι­θέ­σεις τῶν ἰσ­λα­μι­στῶν σὲ λα­τρευ­τι­κοὺς χώ­ρους γί­νον­ται σὲ να­οὺς Κο­πτῶν.
.                   Τὸν πα­ρελ­θόν­τα Δε­κέμ­βριο μπῆκαν στὸν Κα­θε­δρι­κὸ Ναὸ τῶν Κο­πτῶν στὸ Κά­ιρο καὶ σκόρ­πι­σαν τὸ θά­να­το. 25 χρι­στι­α­νοὶ ἐκ­κλη­σι­α­ζό­με­νοι σκο­τώ­θηκαν ψάλ­λον­τας ὕμνους στὸν Τρι­α­δι­κὸ Θεό. Δι­πλά­σι­οι οἱ βα­ρειὰ τραυ­μα­τι­σμέ­νοι.
.                Τὴν Κυ­ρι­α­κή τῶν Βα­ΐ­ων, 9 Ἀ­πρι­λί­ου 2017, ὥρ­μη­σαν οἱ τρο­μο­κρά­τες σὲ Ναὸ στὴν πό­λι Τάν­τα στὸ Δέλ­τα τοῦ Νεί­λου, θύ­μα­τα 21 νε­κροὶ καὶ 50 τραυ­μα­τί­ες.
.               Καὶ Ὀρ­θό­δο­ξοι λα­τρευ­τι­κοὶ τό­ποι γί­νον­ται στό­χοι τρο­μο­κρα­τι­κῶν ἐ­πι­θέ­σε­ων. Εὐ­θὺς με­τὰ τὸ Πά­σχα ἔ­γι­νε ἐ­πί­θε­σις σὲ φρου­ροὺς τῆς ἱ. Μο­νῆς Ἁ­γί­ας Αἰ­κα­τε­ρί­νης Σινᾶ. Ἀλ­λὰ τὰ πε­ρισ­σό­τε­ρα δει­νὰ ἀ­πό πλευ­ρᾶς ὀρ­θο­δό­ξων τά ὑ­φί­στα­ται τὸ Πα­τρι­αρ­χεῖο Ἀν­τι­ο­χεί­ας.
.               Ἐ­μεῖς ἐ­δῶ, οἱ λε­γό­μενοι Ὀρ­θό­δο­ξοι, ζο­ῦ­με ἀ­κό­μα τὸν ἀ­κίν­δυ­νο Χρι­στι­α­νι­σμό. Μὲ ἕ­να εἶ­δος θρη­σκευ­τι­κοῦ ναρ­κισ­σισμοῦ κρα­τᾶ­με τὰ βά­για ἢ ἄλ­λα θρη­σκευ­τι­κὰ σύμ­βο­λα. Ζο­ῦ­με μὲ ἀ­νέ­σεις σχε­τι­κὰ καὶ κα­λο­πέ­ρα­σι! Καὶ ἀ­πωθοῦ­με τὸ ἐν­δε­χό­με­νο ἑ­νὸς δι­ω­γμοῦ…
.                  Θὰ κρά­τη­ση πο­λὺ ἀ­κό­μα ἡ εἰ­δυλ­λι­α­κὴ κα­τά­στα­σις; Μή­πως ὀ­φεί­λου­με νὰ ἑ­τοι­μά­ζου­με τὸν ἑ­αυ­τό μας γιὰ «πει­ρασμὸν» (Σοφ. Σειρ. β’ 1), γιὰ δο­κι­μα­σία, γιὰ δι­ω­γμό, γιὰ μαρ­τύ­ριο;

  • Βεβαί­ως ὀ­φεί­λου­με νὰ προ­σευ­χώμαστε «ὑ­πὲρ εἰ­ρή­νης τοῦ σύμ­παν­τος κὸσμου». Καὶ βεβαί­ως ὀ­φεί­λουν ὅ­λα τά λεγό­με­να χρι­στι­α­νι­κὰ κρά­τη νὰ ἐμ­πο­δὶσουν τὴν ἐ­ξά­πλω­σι της κά­θε εἴ­δους τρομο­κρα­τί­ας.

.              Αὐ­τὰ ὅ­μως δὲν μᾶς ἐμ­πο­δί­ζουν νὰ συμ­πα­ραστεκώ­μαστε στοὺς χρι­στι­α­νοὺς πού βα­σα­νί­ζον­ται καὶ νὰ θαυ­μὰζουμε τὴν πί­στι καὶ τὸ χά­ρι­σμά τους.

, ,

Σχολιάστε

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Πράξεις τῶν Ἀποστόλων

τοῦ ἱεροκήρυκος ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.                    Ἡ δύναμις τῆς Ἀναστάσεως φαίνεται κυρίως στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων. Ὄχι τυχαῖα, ἡ Ἐκκλησία ὥρισε νὰ διαβάζεται τὸ βιβλίο τῶν Πράξεων καθ᾽ ὅλο τὸ Πεντηκοστάριο, ἀπό τὴν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα μέχρι τὴν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς. Οἱ Πράξεις εἶναι τὸ βιβλίο τῆς δυνάμεως τῆς Ἀναστάσεως.

-Δὲν ὠνομάσθηκε «θαύματα τῶν Ἀποστόλων», διότι τά θαύματα ἀνήκουν ἀποκλειστικά στὸ Θεό. Τὸ τί κατορθώνει ὁ παντοδύναμος Θεὸς εἶναι καταπληκτικό. Ἀλλὰ καταπληκτικώτερο εἶναι τὸ τί κατορθώνει ὁ ἄνθρωπος διὰ τοῦ Θεοῦ.

-Οἱ Ἀπόστολοι ἔγιναν τὰ κάτοπτρα τοῦ ἥλιου τῆς Ἀναστάσεως. Καὶ πυράκτωσαν μυριάδες ψυχές.

-Ὄχι, λοιπόν, «θαύματα τῶν Ἀποστόλων», ἀλλὰ «Πράξεις τῶν Ἀποστόλων», εἶναι ἡ ὀνο­μα­σία τοῦ θε­ο­πνεύ­στου βι­βλί­ου, πού ἐμ­φα­νί­ζει τὴν πο­ρεία τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως.

-Ζη­το­ῦν ἀ­πο­δεί­ξεις τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως τοῦ Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ; Ἀλλ’ ὑ­πάρ­χει δυ­να­τό­τε­ρη καὶ ἱστο­ρι­κώ­τε­ρη ἀ­πό­δει­ξις ἀ­πό τὴν ἀλ­λα­γὴ τῶν Ἀ­πο­στό­λων;

– Ἂν δῆς ἕ­να λι­ον­τά­ρι νὰ νι­κάη ἕνα λύ­κο, αὐ­τὸ δὲν εἶ­ναι καὶ τό­σο κα­τα­πλη­κτι­κό. Λύ­κος, πού κα­τα­βρό­χθι­ζε ὅλους τούς ἀν­θρώ­πους, ἦ­ταν ὁ θά­να­τος. Τὸν νί­κη­σε τὸ λι­ον­τά­ρι, «ὁ λέ­ων ἐκ τῆς φυλῆς τοῦ Ἰ­ού­δα» (Ἀ­ποκ. ε´ 5), ὁ Θε­άν­θρω­πος Ἰ­η­σο­ῦς, ὁ ἀ­να­στάς Κύ­ρι­ος.

-Ἂν δῆς ὅμως ἕ­να πρό­βα­το νὰ νι­κάη ἕ­να λύ­κο, καὶ ὄ­χι μό­νο, ἀλ­λὰ καὶ νὰ με­τα­βάλῃ τὸ λύ­κο σὲ πρό­βα­το, αὐ­τὸ εἶ­ναι ἀ­σύγ­κρι­τα πιὸ κα­τα­πλη­κτι­κό!

-Πρό­βα­τα ἀ­δύ­να­τα οἱ Ἀ­πό­στο­λοι. Νί­κη­σαν τοὺς λύ­κους, ὅλες τὶς μα­νι­α­σμέ­νες δυ­νά­μεις τοῦ κό­σμου, πού ἐξεγέρ­θη­καν ἐ­ναν­τί­ον τους. Καί ὄχι μό­νο, ἀλ­λά λύ­κους κα­κό­τη­τας, ἀ­γρι­ό­τη­τας καί πλά­νης τοὺς με­τέ­βα­λαν σὲ ἅ­για πρό­βα­τα τῆς μάν­δρας τοῦ Χρι­στοῦ.

,

Σχολιάστε

ΙΣΤΟΡΙΑ, ΟΧΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Σχολιάστε

ΑΝΤΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΕΝΑΣ ΑΝΩΔΥΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ;

Τά δικά μας καί τῶν Παπικῶν!

τοῦ ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.         Τά ἴδια θά συμβοῦν μέ ὅσα συνέβησαν καί μέ τό «σκήνωμα» τῆς μάρτυρος ἁγίας Βαρβάρας. Ὑπάρχουν λείψανά της σέ μοναστήρια καί σέ ναούς μας. Ἀλλ’ ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας πιθανόν νά ἔκρινε, ὅτι ὅλα αὐτά εἶναι χωρίς χάρι, καί ἔφερε ἀπό τούς Παπικούς τάχα αὐθεντικώτερο λείψανο τῆς ἁγίας! Φυσικά ὁ εὔπιστος λαός ἔσπευσε! Φυσικά προκλήθηκαν καί ποικίλες ἀντιδράσεις. Ἀλλά τά πανηγύρια ἔγιναν, ὅπως εἶχαν προγραμματισθῆ, μέ ὅλα ὅσα ἀποδίδουν…
.        Προφανῶς αὐτά εἶχε ὑπ’ ὅψι της ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος καί στήν πρώτη συνεδρία τοῦ Φεβρουαρίου ἀντέδρασε, ὅταν ἄκουσε, ὅτι καί πάλι ὁ ἐπίσκοπος τῆς Ἀποστ. Διακονίας ἔχει ἤδη ὀργανώσει ἀνάλογη «φιέστα» γιά τήν ὑποδοχή λειψανοθήκης (σκηνώματος!), μέ λείψανα τῆς ἁγιας Ἑλένης.
.            Ἡ εἴδησις προκάλεσε τήν εὔλογη ἀπορία: Τά λείψανα τῆς ἁγίας Ἑλένης, πού λέγεται ὅτι ὑπάρχουν σέ πολλά μέρη τής Ὀρθοδοξίας (Μονή Προυσσοῦ, Μονή Μεγίστης Λαύρας, Μονή Ὑψηλοῦ, Μονή Κύκκου κ.α.) στεροῦνται τῆς χάριτος, καί πρέπει νά φέρουμε τά ὑπόπτως προσφερόμενα “βενετσιάνικα” λείψανα; Δηλαδή, τῶν Παπικῶν εἶναι γνήσια καί τῶν Ὀρθοδόξων ψευδεπίγραφα; Τῶν παπικῶν εἶναι χαριτόβρυτα καί τῶν Ὀρθοδόξων… μολυσμένα;
.           Καί ἐάν ἔχουμε λείψανα τῆς ἁγίας Ἑλένης στόν τόπο μας, γιατί ψάχνουμε ἀλλοῦ, πού τάχα ἔχουν ὑποστῆ τή διαδικασία τῆς ἀναγνωρίσεως;
.           Ὀρθῶς ἡ Σύνοδος ἀντέδρασε. Ἄραγε θά ἐμμείνη στήν αντίδρασι, πού εἶναι μία καί μόνη: Ἡ ἀκύρωσις τῶν πομπωδῶν ἐκδηλώσεων, πού ἔχουν προγραμματισθῆ γιά τόν προσεχῆ Μάιο;
.          Σέ ἐποχή οἰκονομικῆς κρίσεως καί κλονισμοῦ πίστεως, τό μόνο πού δέν χρειαζόμαστε εἶναι ἡ ἀποδοχή λειψάνων ἀπό τούς Παπικούς καί ἡ ὑποδοχή τους μέ τιμές… ἀρχηγοῦ κράτους!
.         Τελικά μέ τόση λειψανολατρεία, ὁ μαγικός τρόπος σωτηρίας θά ἐπικρατήση. Ἀντί νά κηρύττουμε τό «Μετανοεῖτε», προτείνουμε ἕναν ἀντιευαγγελικό, εὔκολο καί ἀνώδυνο τρόπο «σωτηρίας». Καί τελικά θά ψάχνουμε γιά λείψανα (ὑπολείμματα) πίστεως, ἁγιογραφικῆς μελέτης, σωστῆς λατρείας καί ἁγίας ζωῆς, καί δέν θά τά βρίσκουμε!

 

, ,

Σχολιάστε

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΚΦΥΛΩΝ [Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης]

Προπαγάνδα ὑπέρ τῶν ἐκφύλων!

τοῦ ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

• Ἐγκύκλιος τοῦ ὑπουργείου Παιδείας ἐξεδόθη στίς 23 Δεκεμβρίου 2016 καί ἀπεστάλη ἐπειγόντως στά γυμνάσια ὅλης τῆς χώρας καί ἔχει κυριολεκτικά ταράξει ἐκπαιδευτικούς καί γονεῖς. Μέ τήν Ἑγκύκλιο ὑποχρεώνονται τά σχολεῖα ἐπί μία ἑβδομάδα νά κάνουν διαφώτισι (προπαγάνδα) ἀνωμάλου σεξουαλικῆς ἀγωγῆς σέ ἀνώριμους προεφήβους καί ἐφήβους. Θέμα ἐγκυκλίου: «Θεσμική Ἑβδομάδα μέ τίτλο Σῶμα καί Ταυτότητα».
• Στίς ἐπεξηγήσεις καί διευκρινίσεις, πού δίδονται, φαίνεται καθαρά, ὅτι σκοπός τῶν συντακτῶν τῆς ἐγκυκλίου εἶναι ἡ προπαγάνδα στά μικρά παιδιά ὑπέρ τῶν ὁμοφυλοφίλων. Ἐνσπείρει στά παιδιά τήν ἀμφιβολία (ἄν ὄντως τά ἀγόρια εἶναι ἀγόρια καί ἄν ὄντως τά κορίτσια εἶναι κορίτσια!). Θέτει δέ τό οἰκογενειακό περιβάλλον σέ ἀμφισβήτησι, ἄν δηλαδή οἱ γονεῖς υἱοθετοῦν «ἔμφυλα στερεότυπα» καί κάνουν διακρίσεις μέ βάσι τό φύλο. Καί προτείνει στούς καθηγητές νά μιλᾶνε στά παιδιά γιά τήν Ὁμοφοβία καί Τρανσοφοβία, δηλαδή νά βλέπουν μέ συμπάθεια (καί μέ θαυμασμό;) τούς ὁμοφυλόφιλους καί αὐτούς πού μέ χειρουργική ἐπέμβασι κάνουν ἀλλαγή φύλου!
• Ἡ ἐγκύκλιος τοῦ ὑπουργοῦ κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου ἔχει βέβαια καί καλές ἑνότητες, ὅπως αὐτή γιά τή «Διατροφή καί ποιότητα ζωῆς» καί γιά τήν «Πρόληψη ἐθισμοῦ καί ἐξάρτησης». Ἀλλ᾽ ἡ τρίτη ἑνότητα «Ἔμφυλη Ταυτότητα» ἐξωθεῖ σέ ἔκφυλη συμπεριφορά.
• Ἤδη ἡ ἐγκύκλιος, ὡς πρός τήν προπαγάνδα ὑπέρ τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἔχει ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριῶν. Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ σέ ἐπιστολή του πρός τόν ὑπουργό Παιδείας τονίζει: «Ἡ ἐπιδιωκομένη στοχοθεσία ἀλλοτριώσεως τῆς ὀντολογίας καί φυσιολογίας τῶν ἐφήβων εἰσάγεται διά πρώτην φοράν εἰς τήν ἐκπαιδευτικήν διαδικασίαν τῆς χὠρας μας καί μάλιστα ἄνευ γνώμης τῶν γονέων καί κηδεμόνων, ἐάν ἐπιθυμοῦν ἤ ἀνέχονται μίαν τοιαύτην στρέβλωσιν τῆς φυσιολογίας τῶν τέκνων των. Ἡ μεθοδευμένη διαφήμισις τῆς ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρωπίνης φυσιολογίας εἰς ἀώρους καί εὐαισθήτους ἐφήβους ἀποτελεῖ «ἔγκλημα καθοσιώσεως»… Ἡ ἡμετέρα ἐγκύκλιος προπαγανδίζει τήν διαστροφήν καί τήν στρέβλωσιν τῆς ἀνθρωπίνης σεξουαλικότητος…».
Καί δηλώνει ὁ Σεβασμιώτατος, ὅτι στά ἐκπαιδευτήρια τῆς Μητροπόλεώς του δέν θά ἐπιτρέψη «τοιαύτας δαιμονιώδεις ἀντιεπιστημονικάς καί ἀνερματίστους στρεβλώσεις τῶν ἀνθρώπων».
• Ὁ δέ Σεβασμ. Μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος σέ ἐπιστολή πρός τόν ὑπουργό Παιδείας λέει: «Ὥστε φτάσαμε σέ τοῦτο τό ἔσχατο σκαλί στοῦ κακοῦ τή σκάλα, οἱ φύλακες τῆς Παιδείας νά εἰσηγοῦνται τρόπους ἀνωμαλοποιήσεως τοῦ μέλλοντος τῆς Πατρίδος μας».
• Στό βάθος της ἡ ἐγκύκλιος (στήν τρίτη ἑνότητα) σάν νά ἐπιβάλη τήν ἰσοπέδωσι κάθε διαχωριστικῆς γραμμῆς ἀνάμεσα στά δύο φύλα, ἀλλά καί τό ἀκόμα χειρότερο, τήν… διαμόρφωσι φύλου!
.                 Κύριοι, τά παιδιά ξέρουν, ἄν εἶναι ἀγόρια ἤ κορίτσια. Οἱ δικοί σας ὁμοφυλοφιλικοί σύμβουλοι ἐπιθυμοῦν τή σύγχυσι. Τελικά γιατί δέν κηρύσσετε φανερό διωγμό ἐναντίον τῶν φυσιολογικῶν ἀνθρώπων, ἀνδρῶν καί γυνεικῶν, καί νά δώσετε «πᾶσαν ἐξουσίαν» στούς διεστραμμένους ὁμοφυλοφίλους; Οὐδέποτε μικρή μειονοψηφία διεστραμμένων ἀτόμων εἶχε τόση συμπάθεια, τόση ὑποστήριξι, τόση δύναμι!
• Ὁ κόσμος καίγεται καί ὑπουργοί ἀσχολοῦνται μέ τά δικαιώματα μιᾶς ἀνώμαλης κοινότητας!

, ,

Σχολιάστε

ΟΧΙ ΚΑΙ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΥΣ [Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης]

Ὄχι καί συγγνώμη ἀπό τούς ὁμοφυλοφίλους!

τοῦ ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.                Τό ἄν οἱ ὁμοφυλόφιλοι καί οἱ φιλοομοφυλόφιλοι εἶναι οἱ προοδευτικοί, ἐνῶ οἱ ἀνθιστάμενοι στή βρωμιά τῆς ἀνωμαλίας εἶναι οἱ καθυστερημένοι, δέν θά μᾶς τό πῆ ἡ κατευθυνόμενη προπαγάνδα ὑπέρ τῆς διαστροφῆς. Θά μᾶς τό ποῦν οἱ ὑγιῶς σκεπτόμενοι καί οἱ ἔχοντες σταθερές ἠθικές ἀξίες στή ζωή. Δέν περιμέναμε τό κίνημα τῶν (ὀλίγων ἤ πολλῶν) ὁμοφυλοφίλων γιά νά μᾶς ποῦν, ἄν ἡ διαστροφή εἶναι «διαφορετικότητα» ἤ ἀρρώστια. Μέχρι πρίν ἀπό μερικές δεκαετίες ὅλοι οἱ διεθνεῖς ἰατρικοί ὀργανισμοί καταχωροῦσαν τήν ὁμοφυλοφιλία ὄχι στόν πόνακα «ἐλευθερία», ἀλλά στόν πίνακα «ἀσθένεια».
• Τώρα πᾶνε νά μᾶς πείσουν, ὅτι τό παρά φύσιν εἶναι… φυσιολογικό! Καί σιγά-σιγά ἡ μειοψηφία τῶν ἀνωμάλων προσελκύει τή συμπάθεια τῆς… πλειοψηφίας! Ἀλλ᾽ ὁ καθορισμός μιᾶς πράξεως ὡς αἰσχρῆς, φρικαλέας καί ἀποδοκιμαστέας δέν γίνεται ἀπό μιά βουλή ἤ ἀπό μιά ἐφημερίδα ἤ ἀπό μιά παράνομη (ἐπί τῇ βάσει τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ) κοινότητα. Ὁ καθορισμός μιᾶς πράξεως ὡς καλῆς ἤ κακῆς γίνεται ἀπό τό Νομοθέτη τῶν αἰωνίων νόμων καί ἀξιῶν, ἀπό τόν Δημιουργό Θεό.
• Ἐν πάσῃ περιπτώσει καθένας εἶναι ἐλεύθερος (!) νά διατυπώνη τίς ἀπόψεις του! Ἔτσι ὑποστηρίζουν οἱ διεστραμμένοι, ἀλλ᾽ ἐννοοῦν τίς δικές τους μόνο ἀπόψεις.
.                  Μόλις ἕνας βουλευτής τόλμησε στή βουλή νά διατυπώση διαφορετική ἄοψι (τή σωστή βεβαίως) ἐναντίον τοῦ «συμφώνου συμβίωησης» τῶν ὁμοφυλοφίλων, «σηκώθηκαν νά τόν φᾶνε». Καί μόλις ἕνας ἄλλος βουλευτής καί πρώην ὑπουργός τόλμησε νά πῆ, ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι ἀρρώστια καί δέν πρέπει νά προβάλλεται, ἀμέσως βγῆκε ὁ ἀρχηγός τοῦ κόμματός του, ὄχι ἁπλῶς νά διαφωνήση, ἀλλά νά ἀπαιτήση ἀπό τό βουλευτή κ. Γεράσιμο Γιακουμᾶτο νά ἀνακαλέση καί νά ζητήση συγγνώμη ἀπό τούς θιγέντες… ὁμοφυλοφίλους!
• Τί συγκεκριμένα εἶπε ὁ κ. Γιακουμᾶτος (ἰατρός τό ἐπάγγελμα): «Στήν τηλεόραση ὅλα τά παραδείγματα εἶναι κατά 90% Ὁμοφυλοφιλικά.  Ὅταν τό παιδί ἀνεβαίνει, ἀνεβαίνει, ἔ… κολλάει… Εἶναι κολλητική ἀρρώσια»!
• Δυστυχῶς ὁ κ. Γιακουμᾶτος ἐνέδωσε στήν ἀπαίτησι τοῦ ἀρχηγοῦ του. Κάτι πού σημαίνει, ὅτι ὁ μέν ἀρχηγός δέν σεβάστηκε τήν ἐλεύθερη γνώμη τοῦ βουλευτοῦ, ὁ δέ βουλευτής ὑπέρ τήν ἰατρική του γνώμη ἔθεσε τήν κομματική του θεσούλα! «Διά τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἵνα μή ἀποσυνάγωγος γένηται», ἀρνήθηκε τόν ἑαυτό του καί τήν ἰατρική του ἰδιότητα! Νά ἡ δήλωσις μετανοίας τοῦ κ. Γιακουμάτου: «Ἔχω ψηφίσει καί τό σύμφωνο συμβίωσης καί τό νομοσχέδιο γιά τήν ἄρση ὑποιασδήποτε διάκρισης. Γιά ὅλους ὅσους ἐξ αἰτίας τῆς παραπληροφόρησης ὄχι ἀθώων δημοσιογραφικῶν ὀργάνων, ἐθίγησαν, ζητῶ συγγνώμη»!!!
• Δέν εἶναι μόνο τό θέμα τῶν ὁμοφυλοφίλων, πού ἀντιδρᾶ ἀνυποχώρητα ἡ Ἐκκλησία. Εἶναι πολλοί οἱ ἀντιχριστιανικοί νόμοι.
Ὥστε, λοιπόν, κ. Μητσοτάκη, οἱ χριστιανοί βουλευτές (καί πολιτευτές), πού ἀνήκουν στό κόμμα σας, γιά νά καυτηριάζουν τήν σεξουαλική ἀνωμαλία, τίς ἐκτρώσεις, τή μοιχεία καί τόσα ἄλλα, πού δυστυχῶς καί τό κόμμα σας ἔχει ψηφίσει, θά πρέπη νά παίρνουν τήν ἄδειά σας;
• Μ᾽ αὐτό πού κάνατε μέ τόν κ. Γιακουμᾶτο, δέν ταπεινώσατε ἁπλῶς ἕνα βουλευτή. Προβληματίσατε ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἕλληνες ὀρθοδόξους χριστιανούς, πού θά ἤθελαν νά ψηφίσουν τό κόμμα σας, ὡς λύσι ὅσων δεινῶν μᾶς ἔχουν βρῆ ἀπό τούς ἀσχέτους καί δεδηλωμένους ἀθέους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ!

Σχολιάστε