Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης

ΙΣΤΟΡΙΑ, ΟΧΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Σχολιάστε

ΑΝΤΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΕΝΑΣ ΑΝΩΔΥΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ;

Τά δικά μας καί τῶν Παπικῶν!

τοῦ ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.         Τά ἴδια θά συμβοῦν μέ ὅσα συνέβησαν καί μέ τό «σκήνωμα» τῆς μάρτυρος ἁγίας Βαρβάρας. Ὑπάρχουν λείψανά της σέ μοναστήρια καί σέ ναούς μας. Ἀλλ’ ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας πιθανόν νά ἔκρινε, ὅτι ὅλα αὐτά εἶναι χωρίς χάρι, καί ἔφερε ἀπό τούς Παπικούς τάχα αὐθεντικώτερο λείψανο τῆς ἁγίας! Φυσικά ὁ εὔπιστος λαός ἔσπευσε! Φυσικά προκλήθηκαν καί ποικίλες ἀντιδράσεις. Ἀλλά τά πανηγύρια ἔγιναν, ὅπως εἶχαν προγραμματισθῆ, μέ ὅλα ὅσα ἀποδίδουν…
.        Προφανῶς αὐτά εἶχε ὑπ’ ὅψι της ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος καί στήν πρώτη συνεδρία τοῦ Φεβρουαρίου ἀντέδρασε, ὅταν ἄκουσε, ὅτι καί πάλι ὁ ἐπίσκοπος τῆς Ἀποστ. Διακονίας ἔχει ἤδη ὀργανώσει ἀνάλογη «φιέστα» γιά τήν ὑποδοχή λειψανοθήκης (σκηνώματος!), μέ λείψανα τῆς ἁγιας Ἑλένης.
.            Ἡ εἴδησις προκάλεσε τήν εὔλογη ἀπορία: Τά λείψανα τῆς ἁγίας Ἑλένης, πού λέγεται ὅτι ὑπάρχουν σέ πολλά μέρη τής Ὀρθοδοξίας (Μονή Προυσσοῦ, Μονή Μεγίστης Λαύρας, Μονή Ὑψηλοῦ, Μονή Κύκκου κ.α.) στεροῦνται τῆς χάριτος, καί πρέπει νά φέρουμε τά ὑπόπτως προσφερόμενα “βενετσιάνικα” λείψανα; Δηλαδή, τῶν Παπικῶν εἶναι γνήσια καί τῶν Ὀρθοδόξων ψευδεπίγραφα; Τῶν παπικῶν εἶναι χαριτόβρυτα καί τῶν Ὀρθοδόξων… μολυσμένα;
.           Καί ἐάν ἔχουμε λείψανα τῆς ἁγίας Ἑλένης στόν τόπο μας, γιατί ψάχνουμε ἀλλοῦ, πού τάχα ἔχουν ὑποστῆ τή διαδικασία τῆς ἀναγνωρίσεως;
.           Ὀρθῶς ἡ Σύνοδος ἀντέδρασε. Ἄραγε θά ἐμμείνη στήν αντίδρασι, πού εἶναι μία καί μόνη: Ἡ ἀκύρωσις τῶν πομπωδῶν ἐκδηλώσεων, πού ἔχουν προγραμματισθῆ γιά τόν προσεχῆ Μάιο;
.          Σέ ἐποχή οἰκονομικῆς κρίσεως καί κλονισμοῦ πίστεως, τό μόνο πού δέν χρειαζόμαστε εἶναι ἡ ἀποδοχή λειψάνων ἀπό τούς Παπικούς καί ἡ ὑποδοχή τους μέ τιμές… ἀρχηγοῦ κράτους!
.         Τελικά μέ τόση λειψανολατρεία, ὁ μαγικός τρόπος σωτηρίας θά ἐπικρατήση. Ἀντί νά κηρύττουμε τό «Μετανοεῖτε», προτείνουμε ἕναν ἀντιευαγγελικό, εὔκολο καί ἀνώδυνο τρόπο «σωτηρίας». Καί τελικά θά ψάχνουμε γιά λείψανα (ὑπολείμματα) πίστεως, ἁγιογραφικῆς μελέτης, σωστῆς λατρείας καί ἁγίας ζωῆς, καί δέν θά τά βρίσκουμε!

 

, ,

Σχολιάστε

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΚΦΥΛΩΝ [Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης]

Προπαγάνδα ὑπέρ τῶν ἐκφύλων!

τοῦ ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

• Ἐγκύκλιος τοῦ ὑπουργείου Παιδείας ἐξεδόθη στίς 23 Δεκεμβρίου 2016 καί ἀπεστάλη ἐπειγόντως στά γυμνάσια ὅλης τῆς χώρας καί ἔχει κυριολεκτικά ταράξει ἐκπαιδευτικούς καί γονεῖς. Μέ τήν Ἑγκύκλιο ὑποχρεώνονται τά σχολεῖα ἐπί μία ἑβδομάδα νά κάνουν διαφώτισι (προπαγάνδα) ἀνωμάλου σεξουαλικῆς ἀγωγῆς σέ ἀνώριμους προεφήβους καί ἐφήβους. Θέμα ἐγκυκλίου: «Θεσμική Ἑβδομάδα μέ τίτλο Σῶμα καί Ταυτότητα».
• Στίς ἐπεξηγήσεις καί διευκρινίσεις, πού δίδονται, φαίνεται καθαρά, ὅτι σκοπός τῶν συντακτῶν τῆς ἐγκυκλίου εἶναι ἡ προπαγάνδα στά μικρά παιδιά ὑπέρ τῶν ὁμοφυλοφίλων. Ἐνσπείρει στά παιδιά τήν ἀμφιβολία (ἄν ὄντως τά ἀγόρια εἶναι ἀγόρια καί ἄν ὄντως τά κορίτσια εἶναι κορίτσια!). Θέτει δέ τό οἰκογενειακό περιβάλλον σέ ἀμφισβήτησι, ἄν δηλαδή οἱ γονεῖς υἱοθετοῦν «ἔμφυλα στερεότυπα» καί κάνουν διακρίσεις μέ βάσι τό φύλο. Καί προτείνει στούς καθηγητές νά μιλᾶνε στά παιδιά γιά τήν Ὁμοφοβία καί Τρανσοφοβία, δηλαδή νά βλέπουν μέ συμπάθεια (καί μέ θαυμασμό;) τούς ὁμοφυλόφιλους καί αὐτούς πού μέ χειρουργική ἐπέμβασι κάνουν ἀλλαγή φύλου!
• Ἡ ἐγκύκλιος τοῦ ὑπουργοῦ κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου ἔχει βέβαια καί καλές ἑνότητες, ὅπως αὐτή γιά τή «Διατροφή καί ποιότητα ζωῆς» καί γιά τήν «Πρόληψη ἐθισμοῦ καί ἐξάρτησης». Ἀλλ᾽ ἡ τρίτη ἑνότητα «Ἔμφυλη Ταυτότητα» ἐξωθεῖ σέ ἔκφυλη συμπεριφορά.
• Ἤδη ἡ ἐγκύκλιος, ὡς πρός τήν προπαγάνδα ὑπέρ τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἔχει ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριῶν. Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ σέ ἐπιστολή του πρός τόν ὑπουργό Παιδείας τονίζει: «Ἡ ἐπιδιωκομένη στοχοθεσία ἀλλοτριώσεως τῆς ὀντολογίας καί φυσιολογίας τῶν ἐφήβων εἰσάγεται διά πρώτην φοράν εἰς τήν ἐκπαιδευτικήν διαδικασίαν τῆς χὠρας μας καί μάλιστα ἄνευ γνώμης τῶν γονέων καί κηδεμόνων, ἐάν ἐπιθυμοῦν ἤ ἀνέχονται μίαν τοιαύτην στρέβλωσιν τῆς φυσιολογίας τῶν τέκνων των. Ἡ μεθοδευμένη διαφήμισις τῆς ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρωπίνης φυσιολογίας εἰς ἀώρους καί εὐαισθήτους ἐφήβους ἀποτελεῖ «ἔγκλημα καθοσιώσεως»… Ἡ ἡμετέρα ἐγκύκλιος προπαγανδίζει τήν διαστροφήν καί τήν στρέβλωσιν τῆς ἀνθρωπίνης σεξουαλικότητος…».
Καί δηλώνει ὁ Σεβασμιώτατος, ὅτι στά ἐκπαιδευτήρια τῆς Μητροπόλεώς του δέν θά ἐπιτρέψη «τοιαύτας δαιμονιώδεις ἀντιεπιστημονικάς καί ἀνερματίστους στρεβλώσεις τῶν ἀνθρώπων».
• Ὁ δέ Σεβασμ. Μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος σέ ἐπιστολή πρός τόν ὑπουργό Παιδείας λέει: «Ὥστε φτάσαμε σέ τοῦτο τό ἔσχατο σκαλί στοῦ κακοῦ τή σκάλα, οἱ φύλακες τῆς Παιδείας νά εἰσηγοῦνται τρόπους ἀνωμαλοποιήσεως τοῦ μέλλοντος τῆς Πατρίδος μας».
• Στό βάθος της ἡ ἐγκύκλιος (στήν τρίτη ἑνότητα) σάν νά ἐπιβάλη τήν ἰσοπέδωσι κάθε διαχωριστικῆς γραμμῆς ἀνάμεσα στά δύο φύλα, ἀλλά καί τό ἀκόμα χειρότερο, τήν… διαμόρφωσι φύλου!
.                 Κύριοι, τά παιδιά ξέρουν, ἄν εἶναι ἀγόρια ἤ κορίτσια. Οἱ δικοί σας ὁμοφυλοφιλικοί σύμβουλοι ἐπιθυμοῦν τή σύγχυσι. Τελικά γιατί δέν κηρύσσετε φανερό διωγμό ἐναντίον τῶν φυσιολογικῶν ἀνθρώπων, ἀνδρῶν καί γυνεικῶν, καί νά δώσετε «πᾶσαν ἐξουσίαν» στούς διεστραμμένους ὁμοφυλοφίλους; Οὐδέποτε μικρή μειονοψηφία διεστραμμένων ἀτόμων εἶχε τόση συμπάθεια, τόση ὑποστήριξι, τόση δύναμι!
• Ὁ κόσμος καίγεται καί ὑπουργοί ἀσχολοῦνται μέ τά δικαιώματα μιᾶς ἀνώμαλης κοινότητας!

, ,

Σχολιάστε

ΟΧΙ ΚΑΙ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΥΣ [Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης]

Ὄχι καί συγγνώμη ἀπό τούς ὁμοφυλοφίλους!

τοῦ ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.                Τό ἄν οἱ ὁμοφυλόφιλοι καί οἱ φιλοομοφυλόφιλοι εἶναι οἱ προοδευτικοί, ἐνῶ οἱ ἀνθιστάμενοι στή βρωμιά τῆς ἀνωμαλίας εἶναι οἱ καθυστερημένοι, δέν θά μᾶς τό πῆ ἡ κατευθυνόμενη προπαγάνδα ὑπέρ τῆς διαστροφῆς. Θά μᾶς τό ποῦν οἱ ὑγιῶς σκεπτόμενοι καί οἱ ἔχοντες σταθερές ἠθικές ἀξίες στή ζωή. Δέν περιμέναμε τό κίνημα τῶν (ὀλίγων ἤ πολλῶν) ὁμοφυλοφίλων γιά νά μᾶς ποῦν, ἄν ἡ διαστροφή εἶναι «διαφορετικότητα» ἤ ἀρρώστια. Μέχρι πρίν ἀπό μερικές δεκαετίες ὅλοι οἱ διεθνεῖς ἰατρικοί ὀργανισμοί καταχωροῦσαν τήν ὁμοφυλοφιλία ὄχι στόν πόνακα «ἐλευθερία», ἀλλά στόν πίνακα «ἀσθένεια».
• Τώρα πᾶνε νά μᾶς πείσουν, ὅτι τό παρά φύσιν εἶναι… φυσιολογικό! Καί σιγά-σιγά ἡ μειοψηφία τῶν ἀνωμάλων προσελκύει τή συμπάθεια τῆς… πλειοψηφίας! Ἀλλ᾽ ὁ καθορισμός μιᾶς πράξεως ὡς αἰσχρῆς, φρικαλέας καί ἀποδοκιμαστέας δέν γίνεται ἀπό μιά βουλή ἤ ἀπό μιά ἐφημερίδα ἤ ἀπό μιά παράνομη (ἐπί τῇ βάσει τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ) κοινότητα. Ὁ καθορισμός μιᾶς πράξεως ὡς καλῆς ἤ κακῆς γίνεται ἀπό τό Νομοθέτη τῶν αἰωνίων νόμων καί ἀξιῶν, ἀπό τόν Δημιουργό Θεό.
• Ἐν πάσῃ περιπτώσει καθένας εἶναι ἐλεύθερος (!) νά διατυπώνη τίς ἀπόψεις του! Ἔτσι ὑποστηρίζουν οἱ διεστραμμένοι, ἀλλ᾽ ἐννοοῦν τίς δικές τους μόνο ἀπόψεις.
.                  Μόλις ἕνας βουλευτής τόλμησε στή βουλή νά διατυπώση διαφορετική ἄοψι (τή σωστή βεβαίως) ἐναντίον τοῦ «συμφώνου συμβίωησης» τῶν ὁμοφυλοφίλων, «σηκώθηκαν νά τόν φᾶνε». Καί μόλις ἕνας ἄλλος βουλευτής καί πρώην ὑπουργός τόλμησε νά πῆ, ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι ἀρρώστια καί δέν πρέπει νά προβάλλεται, ἀμέσως βγῆκε ὁ ἀρχηγός τοῦ κόμματός του, ὄχι ἁπλῶς νά διαφωνήση, ἀλλά νά ἀπαιτήση ἀπό τό βουλευτή κ. Γεράσιμο Γιακουμᾶτο νά ἀνακαλέση καί νά ζητήση συγγνώμη ἀπό τούς θιγέντες… ὁμοφυλοφίλους!
• Τί συγκεκριμένα εἶπε ὁ κ. Γιακουμᾶτος (ἰατρός τό ἐπάγγελμα): «Στήν τηλεόραση ὅλα τά παραδείγματα εἶναι κατά 90% Ὁμοφυλοφιλικά.  Ὅταν τό παιδί ἀνεβαίνει, ἀνεβαίνει, ἔ… κολλάει… Εἶναι κολλητική ἀρρώσια»!
• Δυστυχῶς ὁ κ. Γιακουμᾶτος ἐνέδωσε στήν ἀπαίτησι τοῦ ἀρχηγοῦ του. Κάτι πού σημαίνει, ὅτι ὁ μέν ἀρχηγός δέν σεβάστηκε τήν ἐλεύθερη γνώμη τοῦ βουλευτοῦ, ὁ δέ βουλευτής ὑπέρ τήν ἰατρική του γνώμη ἔθεσε τήν κομματική του θεσούλα! «Διά τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἵνα μή ἀποσυνάγωγος γένηται», ἀρνήθηκε τόν ἑαυτό του καί τήν ἰατρική του ἰδιότητα! Νά ἡ δήλωσις μετανοίας τοῦ κ. Γιακουμάτου: «Ἔχω ψηφίσει καί τό σύμφωνο συμβίωσης καί τό νομοσχέδιο γιά τήν ἄρση ὑποιασδήποτε διάκρισης. Γιά ὅλους ὅσους ἐξ αἰτίας τῆς παραπληροφόρησης ὄχι ἀθώων δημοσιογραφικῶν ὀργάνων, ἐθίγησαν, ζητῶ συγγνώμη»!!!
• Δέν εἶναι μόνο τό θέμα τῶν ὁμοφυλοφίλων, πού ἀντιδρᾶ ἀνυποχώρητα ἡ Ἐκκλησία. Εἶναι πολλοί οἱ ἀντιχριστιανικοί νόμοι.
Ὥστε, λοιπόν, κ. Μητσοτάκη, οἱ χριστιανοί βουλευτές (καί πολιτευτές), πού ἀνήκουν στό κόμμα σας, γιά νά καυτηριάζουν τήν σεξουαλική ἀνωμαλία, τίς ἐκτρώσεις, τή μοιχεία καί τόσα ἄλλα, πού δυστυχῶς καί τό κόμμα σας ἔχει ψηφίσει, θά πρέπη νά παίρνουν τήν ἄδειά σας;
• Μ᾽ αὐτό πού κάνατε μέ τόν κ. Γιακουμᾶτο, δέν ταπεινώσατε ἁπλῶς ἕνα βουλευτή. Προβληματίσατε ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἕλληνες ὀρθοδόξους χριστιανούς, πού θά ἤθελαν νά ψηφίσουν τό κόμμα σας, ὡς λύσι ὅσων δεινῶν μᾶς ἔχουν βρῆ ἀπό τούς ἀσχέτους καί δεδηλωμένους ἀθέους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ!

Σχολιάστε

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Ἐπιβραβεύσεις ὁμοφυλοφίλων

Τοῦ ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.               Eἴδαμε πόσα ἠθικά καί ὡραῖα καταδικάζονται ἀπό ἤδη ἰσχύοντες νόμους ἤ ἀπό ἑτοιμαζόμενα νομοσχέδια. Καταδικάζεται ἡ ζωή τῶν ἐμβρύων («ζήτω ἡ ἔκτρωσις»!), ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας («ζήτω ἡ μοιχεία»!), ὁ σεβασμός τῶν θείων, («βλασφημεῖτε ἐλεύθερα»!), ἡ ἑλληνική σημαία («κάψτε ἐλεύθερα»!).[βλ. σχετ.: AΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης) ]

.                  Σ’ αὐτό τό σχόλιο βλέπουμε πῶς τό κράτος ἐπιβραβεύει τήν ἀνωμαλία, τούς διεστραμμένους, τήν ὁμοφυλοφιλία!
• Ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων ἐξάντλησε, φαίνεται, ὅλα τά θέματα ὑπέρ τοῦ λαοῦ καί ἔσπευσε στίς 2 Δεκεμβρίου 2016 νά προχωρήση στήν ἀπονομή προνομίων στά ὁμόφυλα ζευγάρια. Ἔτσι, κατόπιν ὀνομαστικῆς ψηφοφορίας 201 βουλευτές ψήφισαν νομοσχέδιο, μέ τό ὁποῖο ἐξομοιώνονται τά δικαιώματα τοῦ παρά φύσιν «γάμου» (ἄντρας με ἄντρα! γυναῖκα μέ γυναῖκα!) μέ τά δικαιώματα τοῦ φυσικοῦ γάμου (ἄντρας μέ γυναῖκα).
• Δύο διεστραμμένοι τύποι (ὁμοφυλόφιλοι), πού μέ προηγούμενη νομοθεσία ἀπέκτησαν τό δικαίωμα «γάμου» (συμφώνου συμβιώσεως), τώρα μέ τό νέο νομοσχέδιο θά μποροῦν ἐν ὀνόματι τῆς ἀνώμαλης συμβιώσεώς τους, νά ζητοῦν συνεξυπηρέτησι, νά ἔχουν τά ἴδια μέ ἄλλους ἐργασιακά-συνταξιοδοτικά δικαιώματα, νά δικαιοῦνται σύνταξη χηρείας, νά κάνουν κοινή φορολογική δήλωσι κ.λπ.
• Τό μόνο ἐκκρεμές, πού θά τούς τό δώση προσεχῶς ἡ Βουλή, εἶναι ἡ υἱοθεσία! Νά ἔχουν τά ὁμόφυλα ζευγάρια τό δικαίωμα νά υἱοθετοῦν παιδιά! Καί τό παιδί σέ ἕνα τέτοιο ζευγάρι τί θά κάνη; Ποιόν θά φωνάζη «μπαμπά»; Ποιόν θά φωνάζη «μαμά»;
• Η μόνη ἠχηρή και τεκμηριωμένη διαφωνία μέσα στη Βουλή ἦταν ἐκείνη τοῦ βουλευτοῦ Ἀττικῆς κ. Κωνσταντίνου Κατσίκη, πού εἶπε μεταξύ ἄλλων: «Τί θά συμβεῖ στήν Ψυχολογία ἑνός παιδιοῦ, ἄν ἡ δασκαλα τῆς Α´ δημοτικοῦ, μέ τό δικαίωμα τῆς αὐτοδιάθεσης πού ἔχει, προβεῖ σέ ἀλλαγή φύλου καί τήν ἑπόμενη χρονιά πάει ὡς δάσκαλος;».
• Ζωηρά κίνησις κατά τοῦ «συμφώνου συμβίωσης» ὁμοφυλοφίλων ὑπήρξε ἡ Εὐρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτῶν γιά τήν προστασία τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογένειας. Προσπάθεια τῶν χριστιανῶν ὅλης τῆς Εὐρώπης ἦταν νά μαζευτοῦν περισσότερες ἀπό 1.000.000 ὑπογραφές ἀπό περισσότερες ἀπό 7 χῶρες τῆς Ε.Ε., ὥστε ἡ ἁρμόδια Εὐρωπαϊκή ἐπιτροπή νά προωθήση τήν πρωτοβουλία στό Εὐρωκοινοβούλιο γιά νά ψηφισθῆ Κανονισμός, πού νά ὁρίζη τήν ἔννοια τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογένειας ὡς ἐξῆς:
«Ὁ γάμος εἶναι μιά ἕνωση μεταξύ ἑνός ἄνδρός καί μιᾶς γυναίκας καί ἡ οἰκογένεια βασίζεται σέ γάμο».
• Ἄς ἐλπίσουμε, ὅτι δημοκρατικά θά ἀκουσθῆ ἡ φωνή τῶν πλειόνων, πού εἶναι ὑπέρ τοῦ φυσικοῦ γάμου καί ὄχι τῆς παρά φύσιν συμβιώσεως.

,

Σχολιάστε

AΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Ἀποποινικοποιήσεις

Τοῦ ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.             Ἔχουν ἀποποινικοποιήθῆ ἐγκλήματα, ὅπως τό φρικτότερο, ἡ ἔκτρωσις. Ὁ νόμος ἐπιτρέπει τή βρεφοκτονία! Ἀποτέλεσμα τοῦ ἐγκληματικοῦ αὐτοῦ νόμου εἶναι τό ὅτι φονεύονται κάθε μέρα περίπου 800 κυοφορούμενα βρέφη στήν Ἑλλάδα! Καί βέβαια, ὅσο κι ἄν ὁ νόμος τοῦ κράτους ἀπελευθερώνει τό ἔγκλημα, ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ, φυτεμένος (ἔμφυτος) στήν ψυχή κάθε ἀνθρώπου, ἐλέγχει καί τιμωρεῖ τόν ἔνοχο (τόν φονιά καί τή φόνισσα) μέ τό μαστίγιο τῆς συνειδήσεως.

.                Πρέπει νά εἶναι πολύ πωρωμένη ἡ συνείδησις τῆς γυναίκας, πού τέλεσε ἔκτρωσι, γιά νά μήν αἰσθάνεται τήν ποινή τῶν τύψεων. Μία ποινή, πού εἶναι πολύ αὐστηρότερη ἀπό τήν τιμωρία τοῦ ποινικοῦ κώδικα.

•Ἀποποινικοποιεῖς τό ἔγκλημα τῶν ἐκτρώσεων; Ὄχι μόνο δέν ἀποποινικοποιεῖς τήν ψυχή ἀπό τήν τιμωρία τῆς συνειδήσεως, ἀλλά καί διευκολύνεις τή διάδοση τοῦ ἐγκλήματος, πού στόν μέν εὐαίσθητο ἐπιφέρει τήν ποινή τῶν ἰσοβίων τύψεων, στόν δε ἀναίσθητο ἐπιφέρει τήν ποινή τῆς αἰωνίου κολάσεως (ἰδέ και Γαλ. ε´ 21. Ἐφεσ. ε´ 6).

•Εὐαίσθητες γυναίκες στή Γεωργία, πού βαρύνονται μέ τό βάρος (εἶναι ποινή καί αὐτό) ἐκτρώσεων, ὑπέβαλαν ὁμαδικά στόν Πατριάρχη Γεωργίας κ. Ἠλία τήν εἰλικρινῆ τους μετάνοια καί ζήτησαν γονυπετῶς καί μετά δακρύων συγχώρησι. Συμβολικά δέ ἀνέφεραν, ὅτι χτίζουν ναό πρός ἐξιλέωσί τους. Καί ὁ Πατριάρχης τόνισε, ὅτι ὡραιότερο θά εἶναι, ὅσες ἀκόμα μποροῦν, νά ἀνεγείρουν τόν ἔμψυχο ναό, πού κατέστρεψαν, δηλαδή, νά γεννήσουν παιδιά!

• Ἔχει ἀποποινικοποιηθῆ ἀπό τό κράτος καί ἡ ἀτιμία τῆς μοιχείας, διά τῆς ὁποίας δολοφονεῖται ὀ θεσμός τῆς οἰκογένειας καί γκρεμίζονται ἠθικῶς χιλιάδες σπίτια, μέ θύματα τά παιδιά. Ὅσο ὅμως και ἄν δέν θεωρῆται ἀπό τούς ἀνθρώπους ἀδίκημα ἡ μοιχεία, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ τέλειος Νομοθέτης, θά θεωρῆ πάντοτε τή μοιχεία ὡς τή χειρότερη αἰτία διαλύσεως τοῦ γάμου (Ματθ. ε´ 32). Ἠ δε ἐκκλησιαστική ποινή στόν μοιχό ή τήν μοιχαλίδα εἶναι νά μην ξαναπαντρεύωνται (Μάρκ. ι´ 12)! Δυστυχώς καί μερικοί ἐκκλησιαστικοί ἡγέτες σάν νά δέχωνται την ἀποινικοποίησι τῆς μοιχείας! Οὔτε τήν θεωροῦν λόγο (μοναδικό…) διαζυγίου, οὔτε ἀπαγορεύουν νέο γάμο στό δράστη τοῦ ἐγκλήματος τῆς μοιχείας (ἄντρα ἤ γυναῖκα). Πολλά διαζύγια καί πολλές ἄδειες γάμου ἔχουν ὡς ὑποδομή τήν ἀποποινικοποίησι τῆς μοιχείας!

•Καί οἱ ἀποποινικοποιήσεις συνεχίζονται. Μέ τήν πρώτη λέει τό κράτος:

Φονεύετε ἐλεύθερα κυοφορούμενα βρέφη!

Μέ τή δεύτερη λέει:

Μοιχεύετε ἐλεύθερα!

•Καί μέ τήν τρίτη; Ἡ τρίτη ἀφορᾶ στή βλασφημία. Βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ζητοῦν νά ἀποποινικοποιηθῆ ἡ ἀσέβεια τῆς βλασφημίας! Δηλαδή:

Βλασφημεῖτε ἐλεύθερα!

•Καί τώρα ἔχουμε τέταρτη προκλητική ἀποποινικοποίησι. Σχετική μέ τή σημαία. Ὁ μέχρι πρό τινος ὑπουργός Δικαιοσύνης κ. Ν. Παρασκευόπουλος πρότεινε τήν ἀποποινικοποίησι τοῦ καψίματος τῆς ἑλληνικῆς σημαίας!

Καῖτε, λοιπόν, ἐλεύθερα! Κάτω τά χριστιανικά καί τά ἐθνικά σύμβολα!

•Ὁ προτείνων τό ἀτιμώρητο στό κάψιμο τῆς σημαίας ἐπικαλεῖται την «ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης»! Ἀλλ’ ἡ λεγόμενη «ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης» δέν εἶναι ἀπόλυτη καί σίγουρα δέν περιλαμβάνει τήν προσβολή ἐθνικῶν καί θρησκευτικῶν συμβόλων.

Κάποτε ὁ σεβασμός στή σημαία, στό Σταυρό, στό Ὄνομα τοῦ Κυρίου, ἦταν αὐτονόητος. Τώρα ἡ κουλτούρα τῆς ἀναρχοασυδοσίας θεωρεῖ τό σεβασμό αὐτό… καταπίεσι!

Σχολιάστε

ΑΤΟΠΑ ΣΤΙΣ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Ἄτοπα στίς βαπτίσεις

ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.            Βάπτισμα σημαίνει ἀπελευθέρωσις ἀπό τὴν αἰχμαλωσία τοῦ διαβόλου καὶ τῆς ἁμαρτίας. Βάπτισμα σημαίνει ἄφεσις ἁμαρτιῶν. Βάπτισμα σημαίνει ἀναγέννησις. Βάπτισμα σημαίνει σύνταξις στὴν παράταξι τοῦ Χριστοῦ. Βάπτισμα σημαίνει ἔνταξις στὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Βάπτισμα σημαίνει ἁγιασμός. Βάπτισμα σημαίνει ἐγχρίστωσις.

  • Βαπτιζόμαστε «εἰς τόν θάνατον καὶ εἰς τὴν ἀνάστασιν Αὐτοῦ» (Ρωμ. ϛ´3-4).

  • Θάνατος καὶ ἀνάστασις τὸ βάπτισμα. Πεθαίνει ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος, ἀνασταίνεται ὁ «καινός», ὁ νέος ἐν Χριστῷ ἄνθρωπος. Ντύνεται τὸν Χριστό, ντύνεται στὰ λευκά. «Ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε» (Γαλ. γ´ 27).

  • Λευκά τά ροῦχα τοῦ βαπτιζομένου. Δυστυχῶς πολλὰ ἄτοπα παρατηροῦνται κατὰ τὶς βαπτίσεις. Ἕνα εἶναι καὶ τὰ ἐνδύματα. Μὲ ποικιλόχρωμα ροῦχα ντύνουν μερικοί τά μωρά, ὅταν βγαίνουν ἀπό τὴν κολυμβήθρα. Λησμονοῦν, ὅτι ὅλα ἔχουν τὴ σημασία τους καὶ τὸ συμβολισμό τους. Λευκὸ χιτῶνα φοροῦσαν οἱ βαπτιζόμενοι στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία.

  • Μερικοὶ σημειώνουν ὡς ἄτοπο καὶ τὸ ὅτι ἔχουμε βάπτισι νηπίων (νηπιοβαπτισμός). Βεβαίως προηγεῖται ἡ κατήχησις καὶ ἕπεται τὸ βάπτισμα. Ὁ βαπτιζόμενος πρέπει νὰ ἔχη συνείδησι τοῦ τί ἐπιτελεῖται καὶ μὲ δέος νὰ προσέρχεται γιὰ νὰ πῆ τὸ «Συντάσσομαι τῷ Χριστῷ» καὶ νὰ ἀπαγγείλη τό «Πιστεύω».

  • Δὲν εἶναι πάντως ἔξω ἀπό τὴν Καινοδιαθηκικὴ πρακτικὴ καί τήν ἀποστολικὴ παράδοσι ὁ νηπιοβαπτισμός. Μαρτυρία τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου λέει: «Καί τά παιδία βαπτίζομεν, καίπερ ἁμαρτίας οὐκ ἔχοντα, ἵνα προστεθῇ ἁγιασμός, δικαιοσύνη, υἱοθεσία, κληρονομία, ἀδελφότης, τὸ μέλη εἶναι τοῦ Χριστοῦ» (Ε.Π.Ε. 30,386).

  • Τὸ ἄτοπο δὲν ἔγκειται στὴ βάπτισι βρεφῶν. Τὸ ἄτοπο ἔγκειται στὸ θέμα τῆς κατηχήσεως. Δέχθηκε μὲν ἡ Ἐκκλησία νὰ μετατεθῆ ἡ κατήχησις μετὰ τὸ βὰπτισμα, ἀλλὰ νὰ γίνεται ὁπωσδήποτε ἀπὸ καταρτισμένα πρὸς τοῦτο πρόσωπα, καὶ ἐγκαίρως. Αὐτὸ τὸ ἔργο ὑποτίθεται, ὅτι ἀναλαμβάνουν οἱ γονεῖς, ὁ ἱερέας καὶ ὁ ἀνάδοχος.

.                Ἀλλ’ ὁ μὲν ἱερέας συνήθως δὲν παρακολουθεῖ τὴν πορεία τοῦ παιδιοῦ, οἱ δὲ γονεῖς καὶ ὁ ἀνάδοχος εἶναι ἀκατάρτιστοι. Ὡς ἀνάδοχος ἐνίοτε μπορεῖ νὰ ἐμφανισθῆ κάποιος ἄθεος συγγενὴς ἢ γνωστός, κάποια γυναίκα μὲ ἔξαλλη ἐμφάνισι ἢ ἀκόμη καὶ κάποιο μικρὸ παιδί!!! Πρόκειται γιά γελοιοποίησι τοῦ βαπτίσματος. Πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν παρέστη ὡς ἀνάδοχος στὴ βάπτισι βρέφους στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγ. Δημητρίου Λουμπαρδιάρη ἕνας ἄθεος ὑπουργός!

  • Ἄλλο ἄτοπο, πού συμβαίνει στὶς βαπτίσεις, εἶναι ἡ ὀνοματοδοσία. Ἡ βάπτισις γίνεται «εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Τὸ ὄνομα ταυτίζεται μὲ τὸ πρόσωπο. Ἕνα πρόσωπο, ἕνα ὄνομα.

.            Γιατί νὰ δίνουν δύο ὀνόματα; Ἀκόμα καὶ τὸ παιδὶ μπερδεύεται μὲ τὰ δύο ὀνόματα. Εἶναι φανερό τό γιατί δίνουν δύο ὀνόματα: Γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουν καὶ τὴ δική τους ἐπιθυμία οἱ γονεῖς (ἤ τό… τάμα!) καὶ τὴν ἐπιθυμία τοῦ παπποῦ ἢ τῆς γιαγιᾶς, πού ἀπειλοῦν ὅτι θὰ φύγουν ἀπὸ τὴ βάπτισι, ἂν δὲν ἀκουσθῆ τὸ ὄνομά τους!!!

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος καυτηριάζει τὴν ἀπαίτησι τῶν παππούδων: «Τί προσέφερες -λέει- στην πίστι καὶ θέλεις ν’ ἀπαθανατισθῆς: Ἄφησε νὰ δώσουν στὸ παιδὶ τὸ ὄνομα ἑνὸς ἀποστόλου ἤ ἑνὸς μάρτυρος». Μιλάει δὲ γιὰ τὴν περίπτωσι ἑνὸς ἁγίου στὴν Ἀντιόχεια, πού οἱ γονεῖς «καὶ πατέρας καὶ πάππους καὶ προγόνους παρατρέχουσι καὶ τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον τοῖς τεχθεῖσι παιδίοις ἐπιτιθέασιν» (Ε. Π.Ε. 37,22).

  • Οἱ χριστιανοὶ γονεῖς ἄς δίδουν τό ὄνομα (ἕνα) στὸ βρέφος, τὴν ὄγδοη ἡμέρα κατὰ τὴν τάξι τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ εὐχολογίου. Μὲ τὸ ὄνομα δὲν ἱκανοποιοῦμε πείσματα καὶ ἐγωϊσμούς!

,

Σχολιάστε