Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης

ΕΚΚΛΗΣΙΑ καὶ ΕΘΝΟΣ «Αὐτός πού θεσμοθέτησε “οὐδέτερο” γένος στοὺς ἀνθρώπους, ὁ ἴδιος θέλει συνταγματικά νά κάνη “οὐδέτερη” πνευματικά καί τή χώρα μας»

Ἐκκλησία καί Ἔθνος

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιὴλ Ἀεράκη

.           Ἐκκλησία καί Ἔθνος. Ἐκκλησία καί Γένος. Μᾶλλον οἱ δύο αὐτοί συνδυασμοί ταιριάζουν καλύτερα στή συνοχή καί τή συνύπαρξι τῶν δύο θεσμῶν στόν τόπο μας. Ἐκκλησία καί κράτος! Εἶναι συνδυασμός πού κρατικοποιεῖ τήν Ἐκκλησία ἤ ἱεροποιεῖ τό κράτος.
.           Στήν πατρίδα μας ὑπάρχει καί ἡ Ἐκκλησία. Δέν εἶναι «κράτος ἐν κράτει». Εἶναι ἡ καρδιά τοῦ σώματος. Χωρίς τήν καρδιά τό σῶμα δέν λειτουργεῖ. Χωρίς τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὑπάρχει κράτος, ἀλλ᾽ ὄχι Ἑλληνικό κράτος. Ἡ Ἐκκλησία χωρίς τήν Ἑλλάδα θά ζήση. Θά πορεύεται πρός τά ἔθνη (Πράξ. κη´ 28). Ἡ Ἑλλάδα χωρίς τήν Ἐκκλησία δέν θά ζήση.
.           Δέν ἔχει ἀνάγκη ἡ Ἐκκλησία ἀπό τά «δεκανίκια» τοῦ κράτους. Κάποτε ἡ δέσμευσίς της ἀπό τό κράτος τήν βλάπτει κιόλας. Τό κράτος ὅμως ὀφείλει σεβασμό πρός τήν Ἐκκλησία. Καί ὅταν λέμε Ἐκκλησία, ἐννοοῦμε τόν Ἰησοῦ Χριστό καί τό Εὐαγγέλιό Του. Ἐννοοῦμε τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ὅλους τούς πιστούς Ὀρθοδόξους, πού δέχονται καί προσδέχονται τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
.           Ἡ Ἐκκλησία δέν ὀφείλει τήν ὑπόστασί της στό κράτος. Τό ἔχει ἀποδείξει ἐπανειλημμένως ἐπί εἴκοσι αἰῶνες. Ἔζησε, ὄχι γαντζωμένη στήν κρατική ἐξουσία, ἀλλά διωγμένη ἀπό τόν ἑκάστοτε «Καίσαρα».
.           Εἰδικά τό ἑλληνικό ἔθνος ὅμως, ὀφείλει τήν ὑπόστασί του στήν Ἐκκλησία. Καί κατά τοῦτο ἡ Ἐκκλησία δέν ἐπιτρέπει στόν ὁποιονδήποτε περαστικό ἀπό τόν κυβερνητικό θῶκο νά ξερριζώνη ἀσύστολα θεσμούς καί δεσμούς ἱερούς, πού τούς παραγγέλλει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι πολύ μικροί ὅσοι νομίζουν ὅτι θά γκρεμίσουν τίς αἰώνιες ἀλήθειες ἤ ὅτι θά μετακινήσουν το βράχο τῶν αἰώνων τοῦ Εὐαγγελικοῦ κηρύγματος, τοῦ Χριστιανισμοῦ.
.           Γιά τό Ἑλληνικό κράτος εἶναι τιμή νά ἀρχίζει τό Σύνταγμά του μέ τήν εὐλογία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἀλλοίμονο δέ, ἄν νομίζουν ὅτι τούς χρωστάει ὁ Θεός εὐεργεσία Του, ἐπειδή Τόν ἔχουν προμετωπίδα στό Σύνταγμα!
.           Πάντως, οἱ πιστοί χριστιανοί, δέν θά θέλαμε τήν προμετωπίδα «Εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος» σέ ἕνα Σύνταγμα πού νομιμοποιεῖ ὅλα τά ἐξαμβλώματα τῆς ἀνηθικότητας καί ἐκπαραθυρώνει τήν ἐλληνορθόδοξη ἀγωγή τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων. Ἕνα τέτοιο Σύνταγμα, πού στό ὄνομα τοῦ Θεοῦ ἱδρύεται οὐσιαστικά ἕνα… ἄθεο κράτος, μοιάζει μέ συνταγή γιατροῦ, πού ἔχει τό «cum Deo», ἀλλά προσφέρει… δηλητήριο!
.             Ἄς μήν ἐπιζητῆ ὁ ἄθεος πρωθυπουργός συμφωνία μέ τήν Ἐκκλησία. Και ἄς μήν σπεύδη ὁ Ἀρχιεπίσκοπος νά εὐχαριστῆ (!) τόν ἄθεο συνομιλητή του.
Ἡ Ἐκκλησία βλέπει τήν Ἑλλάδα ὡς εὐλογημένο χῶρο. Καί φυσικά ὅσοι διάκονοι τοῦ Εὐαγγελίου, ἱερεῖς, σπέρνουν τήν Ἀλήθεια, ὅσοι ἀγωνίζονται γιά τή φιλανθρωπία καί τήν ἀγάπη καί καλοῦν τό λαό στήν ἀρετή καί τήν εὐσέβεια, αὐτοί εἶναι «ἄξιοι τοῦ μισθοῦ αὐτῶν» (Λουκ. ι´ 17). Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, γιά τόν ἑαυτό του, δέν ἤθελε τίποτε! Ἀλλά γιά τούς ἐργάτες, γενικῶς, τῆς Ἐκκλησίας λέγει: «Εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τά πνευματικά ἐσπείραμεν, μέγα εἰ τά σαρκικά θερίσομεν;» (Α´ Κορ. θ´ 11).
.           Ἀκούγεται, ἄλλοτε ὑπόκωφα, ἄλλοτε ἀναιδέστατα, ὅτι θά κοπῆ ἡ μισθοδοσία τοῦ Κλήρου. Λησμονοῦν ἄραγε ὅτι οἱ περισσότεροι κληρικοί εἶναι τίμιοι, πολύτεκνοι συνήθως, οἰκογενειάρχες καί ὅτι τό λειτούργημά τους εἶναι χωρίς «ὀκτάωρα» καί «ὡράρια»;
.           Ἀλλ᾽ ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἄν ὁ ἄθεος πρωθυπουργός καί ἡ συμμοριακή παρέα του καταδικάσουν τόν κλῆρο τῆς Ἐκκλησίας, ἡ Πατρίδα θά θρηνήση. Αὐτός πού θεσμοθέτησε «οὐδέτερο» γένος στό ἀνθρώπινο πρόσωπο, ὁ ἴδιος θέλει συνταγματικά νά κάνη «οὐδέτερη» πνευματικά καί τή χώρα μας! Μόνο πού ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ δέν ὑφίσταται «οὐδετερότητα»: «Ὁ μὴ ὢν μετ᾿ ἐμοῦ κατ᾿ ἐμοῦ ἐστι…» (Ματθ. ιβ´ 30).

Advertisements

, ,

Σχολιάστε

Η ΦΡΙΚΤΟΤΕΡΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ

Ἡ φρικτότερη βλασφημία

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη, ἱεροκήρυκος

.           Ὁ δημοσιογράφος τοῦ Ἄλφα Δημ. Βερύκιος ἀνέβασε στὸ λογαριασμό του στὸ Twitter μία εἰκόνα τῆς Παναγίας μὲ τὸ Χριστό. Θεωρήθηκε καὶ ἦταν φυσικὰ βλάσφημη εἰκόνα. Στὴ θέσι τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας ἦταν ζωγραφισμένος ἕνα ἀρουραῖος. Μάλιστα εἶχε τὴν ἔμπνευσι ὁ ἀναρτήσας τὴν εἰκόνα νὰ τὴν ἐπονομάση «Παναγία ἡ Ἀρουραία»!
.           Ξεσηκώθηκε θύελλα διαμαρτυριῶν γιὰ τὴν πρωτοφανῆ βλασφημία τοῦ δημοσιογράφου. Κάτω ἀπό τὴ γενική κατακραυγὴ ἀναγκάστηκε ὁ δημοσιογράφος στὶς 20 Αὐγούστου νὰ κατεβάση τὴ βλάσφημη παράστασι, νὰ προβῆ σὲ δημόσια συγγνώμη καὶ νὰ δηλώση, ὅτι εἶναι πιστὸς ὀρθόδοξος χριστιανός!
.             Καρδιογνῶστες δὲν εἴμαστε γιὰ νὰ γνωρίζουμε τὰ ἐλατήρια γιὰ τὴ δημόσια συγγνώμη ἢ τὶς εἰλικρινεῖς προθέσεις τοῦ δημοσιογράφου. Ἐκεῖνο πού γνωρίζουμε εἶναι, ὅτι δύο ἀπείρως φρικτότερες βλασφημίες κατὰ τῆς Παναγίας καὶ τοῦ Χριστοῦ τελοῦνται ἐπί καθημερινῆς βάσεως καὶ κατὰ συρροὴν καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα (στὴ μεγίστη πλειονοψηφία τῆς) παραμένει ἀσυγκίνητη.
.             Ἡ μία: Ἡ βλασφημία ἐν λόγοις. Δεκάδες χιλιάδες φορὲς στὸν τόπο μας ἡ Παρθένος Παναγία βλασφημεῖται χυδαία. Καμμία πόρνη καὶ μοιχαλίδα, γυναίκα τοῦ ὑποκόσμου, δὲν βρίζεται μὲ τόσο πρόστυχες λέξεις, ὅσο ἡ Μαρία, ἡ παρθένος Κόρη, ἡ ἀειπάρθενος Θεοτόκος. Τὸ ἴδιο καὶ χειρότερο ὑφίσταται ὁ Υἱός της καὶ Θεός της, ὁ Θεάνθρωπος Χριστός, ὁ Ἀναμάρτητος Κύριος.
.             Δημόσια τελεῖται τὸ ἔγκλημα τῆς βλασφημίας καὶ οἱ πονοῦντες καὶ διαμαρτυρόμενοι ἐλάχιστοι.
.            Ἡ ἄλλη: Ἡ βλασφημία ἐν ἔργοις, ἐν φόνοις. Ἀπὸ τοὺς πολλούς, πού στὸ διαδίκτυο διαμαρτυρήθηκαν γιὰ τὴ βλασφημία τοῦ δημοσιογράφου Δ. Βερύκιου, μόνο ἕνας τὴν εἰκόνα μὲ τοὺς ἀρουραίους συνδύασε μέ τό ἔγκλημα τῶν ἐκτρώσεων.
.                Μικροὶ Χριστοί, ὄχι ἕνας, ἀλλὰ χιλιάδες κάθε χρόνο ὑφίστανται τὴ βάναυση καὶ φονικὴ βλασφημία. Χιλιάδες μικροὶ Χριστοὶ δὲν ζωγραφίζονται ὡς… ἀρουραῖοι, ἀλλὰ τοὺς σταυρώνουμε καὶ τὰ μέλη τους τὰ πολτοποιοῦμε καὶ τὰ ρίχνουμε στὸν ὑπόνομο, γιὰ νὰ τὰ «φᾶνε» οἱ… ἀρουραῖοι!!!
.               Εἶναι ἢ δὲν εἶναι κάθε ἔκτρωσις φόνος ἐν ψυχρῷ; Εἶναι ἢ δὲν εἶναι κάθε κυοφορούμενο βρέφος ἕνας μικρὸς Χριστός; Εἶπε ἢ δὲν εἶπε ὁ Κύριος τό «Ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε»; (Ματθ. κε´ 40). Εἶναι ἢ δὲν εἶναι κάθε ἄνθρωπος εἰκόνα ἔμψυχη τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας; Εἶναι ἢ δὲν εἶναι ἕνα ἀγέννητο παιδὶ εἰκόνα ἀξίας ἀπείρως περισσότερης ἀπὸ μιὰ εἰκόνα τῆς Παναγίας;
.              Μὲ τὶς λίγες διαμαρτυρίες ὁ δημοσιογράφος κατέβασε τὴ βλάσφημο εἰκόνα τῆς Παναγίας καὶ τοῦ Χριστοῦ. Πότε οἱ διαμαρτυρίες τῶν λεγομένων χριστιανῶν θὰ γίνουν κραυγὲς οὐρανομήκεις, ὥστε νὰ κατεβῆ ὁ εἰκονομαχικός νόμος ὑπὲρ τῶν ἐκτρώσεων καὶ νὰ ἀνοίξη ὁ δρόμος γιὰ τὴ ζωὴ στὶς 200.000 παιδιά, πού κάθε χρόνο τὰ σφάζουμε στὸ βωμὸ τοῦ Μολώχ, τοῦ θεοῦ τῆς ἀπιστίας καὶ τῆς καλοπεράσεως;
.                    Κι ἂν ὑποθέσουμε, ὅτι ἡ Ἑλλάδα φτάση στὸ μηδὲν τῆς ὑπάρξεώς της καὶ παραμείνη ἕνα βρέφος, πού θὰ γεννηθῆ καὶ θὰ εἶναι τὸ κατάλοιπο τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς, κι αὐτὸ τὸ βρέφος θὰ κηρυχθῆ «ἀνεπιθύμητη κύη-σις» καὶ θὰ σφαγῆ σὲ ἔκτρωσι!
.            Νὰ γιατί ἐπικροτοῦμε τὴν ἀπόφασι τῆς Γερουσίας τῆς Ἀργεντινῆς, πού στὶς 9 Αὐγ. ἀπέρριψε τὴ νομιμοποίησι τῶν ἐκτρώσεων. Μὲ ψήφους 38 κατὰ καὶ 31 ὑπέρ, οἱ γερουσιαστὲς ὑπάκουσαν στὴ μεγάλη λαϊκὴ κινητοποίησι, ἄλλα καὶ στὶς νουθεσίες τοῦ Ἀργεντινοῦ Πάπα Φραγκίσκου.

Σχολιάστε

ΕΠΙΤΑΦΙΑ ΕΓΚΩΜΙΑ τοῦ Δεκαπενταυγούστου (Πρὸς μία Λατρεία χωρὶς Θεολογία;)

Στήν Ἀνάστασι ἐπιτάφιος;

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἀβασάνιστα καὶ ἄκριτα υἱοθετεῖται μιὰ τοπικὴ (Ἱεροσολυμιτικὴ) συνήθεια, ποὺ τὸ μόνο ποὺ πτυχαίνει εἶναι ὁ λειτουργικὸς ἀποπροσανατολισμός (ὅπως οἱ λεγόμενες «βραδινὲς» Λειτουργίες!), ἡ θεατρικοποίηση τῆς Λατρείας. Φυσικὰ δὲν ὑπάρχει κανένας τρόπος νὰ ἀναχαιτισθεῖ αὐτὴ ἡ «μόδα». Ἀντιθέτως θὰ αὐξάνεται καὶ θὰ ἁπλώνεται, ἐπειδὴ ἀκριβῶς σήμερα ἐκεῖνο ποὺ «μετράει» εἶναι ἡ δημιουργία ἐντυπώσεων, ἡ «κατανυκτικὴ φαντασμαγορία», ὁ διερεθισμὸς τοῦ λαϊκοῦ συναισθήματος κι ἂν ἀκόμη στερεῖται θεολογικῆς σοβαρότητος. Σήμερα ὅλοι ψάχνουν γιὰ «ἐμπειρίες»! Ὁπότε νὰ ἕνας καλὸς τρόπος νὰ τοὺς τὶς παράσχεις εὔκολα.

.            Μόδα κατάντησε ὁ ἐπιτάφιος καὶ τὰ ἐπιτάφια ἐγκώμια στὴν ἑορτὴ τοῦ Δεκαπενταυγούστου, πού ὅμως εἶναι χαρούμενη καὶ ὄχι πένθιμη! Ἡ μόδα φανερώνει ἄγνοια ὀρθοδόξου θεολογίας. Ποτὲ στὴν μακραίωνη παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἴχαμε ἐπιταφίους στὴν ἑορτὴ τῆς Παναγίας.
.              Στὸ ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως λέμε: «Μετέστης πρὸς τήν Ζωήν, Μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς Ζωῆς…». Εἴδατε ποτὲ τὴ μέρα τοῦ Πάσχα νὰ προσκυνᾶμε ἐπιταφίους; Νὰ ψάλλουμε ἐγκώμια; Νὰ κάνουμε περιφορὲς ἐπιταφίων; Ἡ Παναγία μετέστη. Εἶναι ἀναστημένη καὶ ζωντανὴ στὸν οὐρανὸ, ψυχῇ τε καὶ σώματι. Δὲν τῆς ἁρμόζουν ἐπιτάφια ἐγκώμια.

 • Ὅταν ἐμφανίστηκαν μεμονωμένα περιστατικὰ ἐπιταφίου στὴν Κοίμησι, στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰῶνος, ἡ τότε Ἱ. Σύνοδος ἔσπευσε μὲ ἐγκύκλιο νὰ ἀπαγορεύση τὸ φαινόμενο.

 • Στὶς μέρες μας κάποια φυλλάδα σχετική, παρουσιάστηκε ἀπό τά Ἱεροσόλυμα, καὶ σιγὰ-σιγὰ ἐξαπλώθηκε ἡ μόδα τῶν ἀντορθοδόξων ἐπιταφίων!

.              Ὁ λόγος; Τά «ἐφέ», τὸ ἐπιδεικτικὸ «φολκλόρ», ἡ τάσις γιὰ κάτι τό ἐντυπωσιακό, πού ὅμως ἀποπροσανατολίζει τοὺς πιστοὺς ἀπό τό μυστήριο τῆς Θεοτόκου.

 • Μία ἐγκύκλιος τῆς Ἱ. Συνόδου, ἀνανεώνουσα τὴν παλαιά, θὰ ἀνέκοπτε τό ἀντορθόδοξο (ἐπαναλαμβάνουμε) ἔθιμο τῶν ἐγκωμίων στὴ Ζωντανὴ (καὶ ὄχι πεθαμένη) Παναγία.

,

Σχολιάστε

ΣΕ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΧΟΡΟΙ; (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης) «Φονιάδες τοῦ Ἔθνους εἴμαστε οἱ ἴδιοι οἱ Ἕλληνες!»

Σὲ νεκροταφεῖο χοροί;

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.                 Τό πρόσωπο τοῦ μακαριστοῦ πατρὸς Αὐγουστίνου Καντιώτη, μητροπολίτου Φλωρίνης, εἶχε ταυτισθῆ μὲ τὴν παρρησία καὶ τὸ θάρρος. Τὸ ἔντυπο, πού καυτηρίαζε τὰ δημόσια σκάνδαλα, ἦταν ἡ «Χριστιανικὴ Σπίθα». Στὸ τεῦχος 130 τοῦ Μαΐου τοῦ 1952, δημοσίευσε ἕνα ἄρθρο, πού συγκίνησε τὸ πανελλήνιο. Θέμα του; «Εἰς νεκροταφεῖον χοροί;». Ἐκεῖ, ὁ φλογερὸς ἱεροκήρυκας θύμιζε, ὅτι ἡ Ἑλλάδα πενθοῦσε γιὰ τὰ τέκνα της πού εἶχαν θυσιασθῆ στοὺς ἀλλεπάλληλους πολέμους. Δὲν εἶχαν περάσει τρία χρόνια, πού τὰ βουνὰ τῆς Μακεδονίας εἶχαν γεμίσει ἀπὸ τὰ ὀστᾶ τῶν πεσόντων Ἑλλήνων. Στὰ περισσότερα σπίτια τῆς Ἑλλάδος ὑπῆρχε θρῆνος. Ἀλλὰ καὶ ἡ φτώχεια θέριζε τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ.
.                 Σὲ μιὰ τέτοια Ἑλλάδα, ἀπέραντο νεκροταφεῖο, κάτι κυρίες καὶ κύριοι τῆς ἀθηναϊκῆς κοινωνίας διωργάνωναν χοροεσπερίδες καὶ ἄλλες κοσμικὲς ἐκδηλώσεις! Ἄλλοι θρηνοῦσαν, καὶ ἄλλοι χόρευαν!

 • Θυμηθήκαμε τὴ «Σπίθα» ἐκείνη τοῦ πατρὸς Αὐγουστίνου, διότι ἐπί ἐθνικοῦ καὶ ἐκκλησιαστικοῦ ἐπιπέδου κάτι παρόμοιο συμβαίνει καὶ σήμερα. Σὲ νεκροταφεῖο χοροί! Πάνω σε κόκκαλα νεκρῶν, πανηγύρια!

.                 Καὶ ἐξηγούμαστε: Ἡ Ἑλλάδα πεθαίνει. Δὲν ἐννοοῦμε ἐδῶ τὴν οἰκονομικὴ κρίσι, πού κι αὐτὴ κάνει τοὺς περισσότερους Ἕλληνες νὰ θρηνοῦν. Ἀναφερόμαστε στοὺς νεκρούς, πού δὲν θρηνοῦν τόσο οἱ Ἕλληνες, ὅσο ἡ Ἑλλάδα. Σὲ κανένα πόλεμο ἡ Ἑλλάδα δὲν ἔχασε τόσα παιδιά της, ὅσα χάνει σήμερα μὲ τὶς ἐκτρώσεις (ἀμβλώσεις).

 • Καθημερινὰ φονεύονται τὰ πιὸ ἀθῶα ἑλληνόπουλα! Ὑπολογίζονται σέ 200 ἕως 300 χιλιάδες τὰ παιδικὰ σώματα, πού δέχτηκαν ἀναίτια τὴ στυγερὴ ἐπίθεσι τῶν δολοφόνων ἐκτρωσιολόγων.

.                 Ὑπολογίζονται σὲ 800 ἕως 900 τὰ βρέφη, πού σφάζει κάθε μέρα ὁ σύγχρονος Ἡρώδης, μὲ τὴ σφραγῖδα τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους!

 • Καὶ μεῖς, πάνω στὰ σπασμένα κεφαλάκια τῶν σφαγιασθέντων παιδιῶν καὶ τὶς τρυπημένες καρδοῦλες τους, κάνουμε πανηγύρια καὶ λαμπρὲς χοροστασίες! Ἕνα ἀπέραντο νεκροταφεῖο χωρὶς τάφους καὶ σταυροὺς εἶναι ἡ Ἑλλάδα!

.                 Τὸ Ἔθνος αἱμορραγεῖ, ψυχορραγεῖ, ἀργοπεθαίνει. Οἱ φονιάδες του δὲν εἶναι τὰ γειτονικὰ κράτη, τὰ ὁποῖα φυσικά μᾶς ὑποβλέπουν. Φονιάδες τοῦ Ἔθνους εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ Ἕλληνες! Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες εἶναι αὐτοί, πού προσφέρουν τὰ κυοφορούμενα βρέφη τους στὸ σύγχρονο Ἡρώδη, καὶ τὸν πληρώνουν νὰ τὰ σφαγιάση! Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες εἶναι αὐτοί, πού πετοῦν τὰ νεαρὰ μέλη τῆς Ἑλλάδος στὸν καιάδα τῶν ἐκτρώσεων!

 • Καὶ Ἕλληνες εἶναι και οἱ Δεσποτάδες, πού σὰν νὰ μὴ συμβαίνη τίποτε σ’ αὐτὸν τὸν τόπο, ὀργανώνουν «λαμπρὲς» τελετές, χοροστασίες ἐπιδεικτικὲς καὶ πολυαρχιερατικὰ συλλείτουργα, «εὐφραινόμενοι καθ’ ἡμέραν λαμπρῶς» (Λουκ. ιϛ΄ 19-31)! Πῶς νὰ μὴ θυμηθοῦμε τὸ ἄρθρο «Εἰς νεκροταφεῖον χοροί»;

.                 Φοβόμαστε, ὅτι καὶ ὅταν θὰ φτάση τὸ τέλος τῆς Ἑλλάδος, ἀκόμα καὶ τότε θὰ γίνωνται «λαμπρὰ πανηγύρια» ἀπό κούφους ἐκπροσώπους Ἐκείνου, πού ἀνεβαίνοντας στὸ Σταυρό, εἶπε: «Ἐφ’ ἑαυτοὺς κλαίετε καὶ ἐπί τα τέκνα ὑμῶν» (Λουκ. κγ΄ 28).

 • Γιὰ τὰ βρέφη, πού πολτοποιοῦνται μὲ τὶς ἐκτρώσεις, δὲν χρειάζονται μνημόσυνα. Εἶναι ἀγγελούδια στὸν οὐρανό. Μὰ γιὰ τὸ κατ’ ἐξακολούθησιν ἔγκλημά μας, χρειάζεται πένθος καὶ ξεσηκωμός.

.                 Ἄν ποῦμε, ὅτι θἄπρεπε νὰ χτυπᾶνε τὰ Χριστούγεννα πένθιμα οἱ καμπάνες, θὰ θεωρηθοῦμε γραφικοί. Καὶ ὅμως, αὐτὸ ἁρμόζει σὲ μιὰ κοινωνία, πού δὲν ἀφήνει νὰ γεννηθοῦν τὰ παιδιὰ (οἱ μικροὶ Χριστοί!).
.             Ἄν ποῦμε, ὅτι θά ᾽πρεπε νὰ χτυπᾶνε πένθιμα οἱ καμπάνες τὸ Πάσχα, θὰ θεωρηθοῦμε παρανοϊκοί. Καὶ ὅμως, ἡ γέννησις ἑνός παιδιοῦ εἶναι Ἀνάστασις. Κι ἐμεῖς σκοτώνουμε τὴν ἀνάστασι χιλιάδες φορὲς κάθε χρόνο!

 • Πατέρες καὶ ἀδελφοί, δὲν εἶναι καιρὸς γιὰ πανηγύρια. Εἶναι καιρὸς γιὰ μετάνοια. Ἀλλὰ καὶ γιὰ ἀγῶνα ὑπὲρ τοῦ δικαιώματος κάθε παιδιοῦ νὰ ζήση!

 

,

Σχολιάστε

Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΟΣ (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Ἡ δικτατορία τῆς ἰδιαιτερότητας

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

Ἀρκεῖ κάποιοι νὰ μὴν εἶναι ὁμαλοί, ἀλλὰ νὰ εἶναι ἀνώμαλοι! Ἀμέσως μπαίνουν ὑπὸ τήν ἰδιαίτερη προστασία τοῦ κράτους, ὅπως κυβερνιέται ἀπό τὴν παροῦσα κυβέρνησι!

 • Ἀρκεῖ αὐτοὶ οἱ κάποιοι νὰ ἀσχημονοῦν δημόσια! Ἀμέσως παίρνουν τὸ πιστοποιητικὸ τοῦ ἀπελευθερωμένου ἀτόμου!

 • Ἀρκεῖ οἱ αἰσχροὶ καὶ διεστραμμένοι νὰ ντύνωνται σὰν μεταμορφωμένοι σατανάδες καὶ νὰ παρελαύνουν καμαρωτά! Θὰ ἔχουν τὴ συμπαράστασι τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἀρκετῶν ὑπουργῶν καὶ τῶν δημάρχων, ὁπωσδήποτε Θεσσαλονίκης καὶ Ἀθηνῶν! Καὶ ἀμέσως βραβεύονται μὲ τὸ χρυσὸ μετάλλιο τῆς… ἰδιαιτερότητας!

 • Ἡ ἰδιαιτερότητα, ἔστω κι ἂν ποσοτικὰ ἐκπροσωπῆται ἀπό μικρὴ μειονοψηφία, ποιοτικὰ δὲ εἶναι βοῦρκος, ἅπαξ καὶ εἶναι ἰδιαιτερότητα, τῆς χορηγεῖται τὸ δικαίωμα νὰ εὐτελίζη κάθε ἔννοια ἀνθρωπισμοῦ, νὰ χυδαιολογῆ καὶ νὰ κυκλοφορῆ γυμνὴ μὲ τερατώδεις περιπτύξεις!

 • Ἡ ἰδιαιτερότητα, ἔστω κι ἂν καταρρακώνη κάθε βιολογικὴ ὀντολογία καὶ κάθε φυσιολογικὴ ἀνθρωπολογία, πρέπει νὰ κάνη ὅ,τι θέλει! Ὅποιος πηγαίνει κόντρα μαζί της, εἶναι – τί ἄλλο; – ρατσιστής! Ἄν δὲ τολμήση νὰ ἐκφρασθῆ δημόσια ὑπὲρ ἠθικῶν ἢ καὶ πατριωτικῶν ἀξιῶν, εἶναι – τί ἄλλο; – φασίστας!

 • Ἡ ἰδιαιτερότητα, ἔστω κι ἂν ὀργανώνεται σὲ ἀναρχικὲς καὶ ἀντιεξουσιαστικὲς ὁμάδες, ἀποκτᾶ τὸ δικαίωμα νά… χαϊδεύεται ἀπό το κράτος!

 • Ἡ ἰδιαιτερότητα, ἔστω κι ἂν ὡς θεωρία καὶ πρᾶξις ἔχη τὸ ἔγκλημα, ἀπαιτεῖ νὰ κάθεται ὅλο το κράτος καὶ ὅλη ἡ κοινωνία «κλαρῖνο» μπροστά της! Διαφορετικὰ θὰ ἀρχίση τό δικτατορικό της ἔργο ἀπὸ τὸ μικρότερο κακό, τὴν ἀπεργία πείνας, καὶ θὰ φθάση στὸ μεγάλο κακό, νὰ κάψη τὴν… Ἀθήνα!

 • Ἡ ἰδιαιτερότητα, ἔστω κι ἂν κάποτε ζῆ μὲ παραισθησιογόνες οὐσίες καὶ εἶναι «μαστουρωμένη», ἐφ’ ὅσον ἔχει ἰσχυροὺς προστάτες, θὰ ἱκανοποιηθῆ μὲ εἰδικὸ νόμο ὑπὲρ τῆς διακινήσεως τῶν ναρκωτικῶν!

 • Ἡ ἰδιαιτερότητα, ἡ βρώμικη φυσικὰ καὶ ἀνώμαλη ἰδιαιτερότητα, μὲ τὴν κυβέρνησι ἰδίως αὐτή, ἔχει γίνει δικτατορία! Τὰ ἔχει ὅλα ἰσοπεδώσει.

Ὅποιος θὰ τολμήση νὰ ἀντιδράση, αὐτὸς εἶναι ρατσιστής, φασίστας, ἀκροδεξιός, πατριδοκάπηλος, καὶ γίνεται στόχος τῆς ἐγκληματικῆς δράσεως τῆς ἰδιαιτερότητας!

 • Ὅταν, βέβαια, πρόκηται γιὰ τὴν φυσικὴ ἰδιαιτερότητα, γιὰ τὸν ἰδιαίτερο χαρακτῆρα πού ἔχει κάθε ἄνθρωπος, τότε ἀπαιτεῖται σεβασμός, ἀνοχή, κατανόησις καὶ ἀγάπη.

 • Ὅταν, ὅμως, ἀνώμαλοι τύποι, σκληροὶ ἀναρχικοὶ καὶ κοινοὶ ἐγκληματίες καὶ ἀναίσχυντοι, καλύπτωνται μὲ τὸ μανδύα τῆς ἰδιαιτερότητας, τότε ἔχουμε τὴν πιὸ φρικτὴ δικτατορία. Τότε ὁ σεμνὸς μαθητὴς δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ πῆ τὴ γνώμη του καὶ τὴ διαφωνία του! Θὰ τὸν πνίξουν καθηγητὲς καὶ μαθητὲς ποτισμένοι μὲ τὸ δηλητήριο τῆς βρώμικης ἰδιαιτερότητας! Τότε ὁ πατριώτης δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ ὑπερασπιστῆ τὰ δίκαια τοῦ ἔθνους του, γιατί θὰ χαρακτηριστῆ ἐθνικιστής! Τότε ὁ λειτουργός τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ καυτηριάση ἀπό τὸν ἄμβωνα τὴ δημόσια διακωμώδησι τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων ἢ τὴν κτηνώδη συμπεριφορὰ διεστραμμένων, διότι θὰ συρθῆ στὰ δικαστήρια ὡς παραβάτης τοῦ περί… ρατσισμοῦ νόμου!

 • Καμμιὰ δικτατορία δὲν φοβήθηκα – εἶπε σημαῖνον πρόσωπο – ὅσο τὴ δικτατορία τῆς ἄθεης ἀνηθικότητας, πού χρησιμοποιεῖ κάθε μορφὴ βίας γιά νὰ σύρη στὸν ὑπόνομό της κάθε ἀξία, κάθε σωστὸ πρόσωπο, κάθε ἱερὸ καὶ ὅσιο! Ναί, φοβήθηκα τὴ δικτατορία, ποὺ φιμώνει τὸ στόμα ἐκείνου ποὺ θέλει νὰ μιλήση, ἀλλὰ καὶ τὸν λασπώνει μὲ τὴ ρετσινιὰ τοῦ ρατσιστὴ καὶ τοῦ φασίστα!

 • Ἄν, λοιπόν, ὁ Κολοκοτρώνης, ποὺ σιχαινόταν τοὺς ἀνώμαλους, ἦταν φασίστας, ἂν ὁ Κανάρης, ποὺ εἶχε ἀνδρισμὸ καὶ παλληκαριά, ἦταν φασίστας, ἂν ὁ Μακρυγιάννης, ποὺ μίλαγε γιὰ Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα, ἦταν φασίστας, ἂν ὁ Παῦλος Μελᾶς, ποὺ ἔπεσε γιὰ τὴ Μακεδονία, ἦταν φασίστας, ἂν ὁ Γερμανὸς Καραβαγγέλης, ποὺ ἐνέπνεε τούς Μακεδονομάχους ἦταν φασίστας, τότε καὶ ἐγὼ εἶμαι φασίστας!

 • Πάντως, εἴτε τὸ θέλουν εἴτε δὲν τὸ θέλουν, ὅσοι μᾶς κυβερνοῦν, ἡ βάναυση προσβολὴ τῆς δημοσίας αἰδοῦς εἶναι ἀνελευθερία καὶ δικτατορία, ποὺ μαστιγώνει ἀλύπητα τὶς αἰσθήσεις.

Σχολιάστε

ΧΟΙΡΩΔΗΣ ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Χοιρώδης περηφάνεια!

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη,
ἱεροκήρυκος

.             Ἔγιναν μεγαλειώδη συλλαλητήρια γιά τὴν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας μας. Ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων σιώπησε. Τὸ μέγαρό της δὲν φωταγωγήθηκε. Γιορτάζονται ἱστορικὰ γεγονότα τῆς πατρίδας μας. Ἡ Ἀκρόπολις τῶν Ἀθηνῶν δὲν φωταγωγεῖται.

 • Ὅταν ὅμως οἱ ὁμοφυλόφιλοι θέλησαν νὰ δείξουν τὴ δύναμί τους (μέσω τῆς ἀνώμαλης ἀδυναμίας τους), τότε ὅλος ὁ κυβερνητικὸς καὶ δημοτικὸς μηχανισμὸς ἔτρεξαν νὰ τιμήσουν μὲ κάθε τρόπο τὸ Athens pride, τὸ φετινὸ φεστιβὰλ Ὑπερηφάνειας τῶν κάθε μορφῆς Gay, πού ὠργανώθηκε στὶς 9 Ἰουνίου.

 • Γιορτάζουν οἱ διεστραμμένοι, οἱ ἔκφυλοι, ποὺ ζοῦν ἄντρες μὲ ἄντρες καὶ γυναῖκες μὲ γυναῖκες! Γρήγορα νὰ φωταγωγηθῆ ἡ Βουλὴ μὲ τὰ χρώματα τῆς σημαίας τοῦ Gay pride!

 • Γιορτάζουν οἱ ὁμοφυλόφιλοι! Γρήγορα, σπεύσατε νὰ δώσετε τὸ «παρών». Παρὼν ὁ πρωθυπουργός κ. Τσίπρας μὲ εἰδικὸ μήνυμά του. Παρὼν ὁ κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος κ. Τζανακόπουλος. Παρὼν ὁ δήμαρχος Ἀθηναίων κ. Καμίνης. Παροῦσα ἡ περιφερειάρχης Ἀττικῆς κ. Δούρου. Παρὼν ὁ ὑφυπουργός κ. Μπαλάφας. Παρὼν σύσσωμος σχεδὸν ὁ πολιτικὸς κόσμος, δι᾽ ἐκπροσώπων του. Καί ὅλοι καμάρωναν τὶς δημόσιες ἀσχημοσύνες τῶν ἐκφύλων.

.             Ρωτᾶμε κυβέρνησι καὶ ἀντιπολίτευσι: Καμαρώνατε τὸ βρωμερὸ ἄτομο, πού προσέβαλε τὰ ἱερά τῆς πίστεώς μας, πού σκέπαζε τὰ ἀπόκρυφά του μὲ τὴν εἰκόνα ἑνὸς ἁγίου; Δὲν ντρέπεσθε πλέον τίποτε; Τοὺς ἀφήνετε νὰ κάνουν δημόσια ὅλα τὰ αἴσχη! Ἀλλ᾽ ὄχι καὶ νὰ προσβάλλουν τὸ Σταυρὸ καὶ τοὺς Ἁγίους!

 • Οὔτε σὲ ἐθνικὴ γιορτή δὲν μαζεύτηκε τόσος κόσμος στὴν πλατεία Συντάγματος, ὅσος μαζεύτηκε μὲ τὸ συναγερμὸ τῶν ἀνωμάλων.

 • Βρέθηκαν βέβαια καὶ ἐλάχιστοι βουλευτές, πού δήλωσαν, ὅτι ἡ φωταγώγησις τοῦ κτηρίου τῆς Βουλῆς πρὸς τιμὴν τῶν Gay ὑπῆρξε βεβήλωσις. Ἡ δὲ παρέλασις τῶν ἐκφύλων μὲ τὶς ἐκκεντρικές τους ἐμφανίσεις καὶ τὰ βρωμερὰ τους συνθήματα μπροστὰ ἀπὸ τὸ μνημεῖο τοῦ ἀγνώστου Στρατιώτου ὑπῆρξε ἐθνικὴ ἀσέβεια.

 • Ἡ θυσία τῶν ἡρώων τῆς Πατρίδος δὲν συγκινεῖ πλέον τοὺς κυβερνῶντες. Ἕνα τούς ἐνδιαφέρει: «Τὸ δικαίωμα ἔκφρασης τῆς διαφορετικότητας καὶ τὸν σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ»!

.             Τὸ δικαίωμα τῶν χοίρων νὰ κυλιοῦνται στὰ σκαλοπάτια τῆς Βουλῆς πότε θὰ ἐπιτραπῆ; Τὸ δικαίωμα τῶν σκύλων νὰ κοπρίζουν μέσα στὴ Βουλὴ πότε θὰ ἐπιτραπῆ;

Σχολιάστε

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΟΥΝ;» (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

«Λειτουργοῦμε γιά νά φωτογραφηθοῦμε!»

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη,
ἱεροκήρυκος

.            Ὑπάpχoυv λειτουργοί τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου, ἐπίσκοποι, πρεσβύτεροι, διάκονοι, πού εἶναι δυνατὸν νὰ θέτουν σκοπὸ μιᾶς ἱερῆς ἀκολουθίας τὸ σύνθημα τοῦ παραπάνω τίτλου; Δὲν θέλουμε νὰ τὸ δεχθοῦμε. Πῶς γίνεται ὅμως, ὁ «πνευματικὸς» καρπὸς μιᾶς πανηγυρικῆς ἀρχιερατικῆς συλλειτουργίας, νὰ εἶναι ἡ παραγωγὴ καὶ ἡ προβολὴ (μέσῳ ἱστοσελίδων) ἑκατοντάδων φωτογραφιῶν;
• Σέ προηγούμενο δημοσίευμα σὲ μικρὸ σχόλιο ἀναφέραμε τὸν ἀριθμὸ 134 γιὰ τὶς δημοσιευμένες φωτογραφίες μιᾶς τέτοιας συλλειτουργίας. Τώρα ἔχουμε αὔξησι. Σὲ παρόμοιο ἀρχιερατικὸ συλλείτουργο μετρήσαμε 168 φωτογραφίες! Κάθε κίνησις καὶ τρεῖς φωτογραφίες. Κάθε εὐλογία πέντε φωτογραφίες. Κάθε ἐκφώνησις δύο φωτογραφίες. Κάθε ἐμφάνισις δέκα φωτογραφίες. Κάθε ἄμφιο πού περιβάλλεται ὁ ἀρχιερέας (καὶ δὲν εἶναι ἕνα!) τέσσερις φωτογραφίες!
• Ρωτήσαμε σοβαρὸ κληρικό, πού συνέβη νὰ μετέχη σὲ μιὰ τέτοια λειτουργία, καὶ μᾶς εἶπε: «Δὲν φταῖμε ἐμεῖς. Ὅσοι διαθέτουν σύγχρονο κινητὸ παίρνουν καὶ φωτογραφίες»!
Ναί, εἶναι γεγονός, ὅτι κατέστη εὔκολη πλέον ἡ φωτογράφησις μὲ τὰ κινητὰ καὶ ὅτι ὁ ὁποιοσδήποτε γίνεται… φωτογράφος. Μὲ μιὰ διαφορά.
• Οἱ φωτογράφοι, πού ἀνεβάζουν σὲ συγκεκριμένες ἱστοσελίδες ἐκκλησιαστικῶν εἰδήσεων, δὲν εἶναι αὐτοὶ πού φωτογραφίζουν μὲ κινητὰ τηλέφωνα. Αὐτοὶ δὲν ἔχουν πρόσβασι στοὺς ὑπευθύνους τῶν ἱστοσελίδων. Οὔτε ξενίζουν μιὰ ἢ δυὸ ἀναμνηστικὲς φωτογραφίες γιὰ σημαντικὸ γεγονὸς (π.χ. χειροτονία, γάμος, βάπτισις).
• Τὸ ἀέναο βέβαια τράβηγμα φωτογραφιῶν ἀπό κινητὰ εἶναι καὶ αὐτὸ παντελῶς ἀπαράδεκτο. Ἀπό τὸν προεστῶτα τῆς θείας Λειτουργίας καὶ κάθε ἱεροπραξίας ἐξαρτᾶται τό νὰ τηρῆται ἡ ἱερότητα τῶν ἀκολουθιῶν ἢ ἡ μετατροπή τους σὲ διαρκῆ ἐπιδείξιομανια καὶ μεγαλομανία. Καταντήσαμε νὰ βλέπουμε σὲ πανηγύρια, σὲ πολυαρχιερατικὰ συλλείτουργα καὶ σὲ μυστήρια (γάμους, βαφτίσια κ.λπ.) χέρια ὄχι ὑψωμένα, «ὁσίως» (Α´ Τιμ. β´ 8), ἢ σταυρωμένα πρὸς προσευχή, ἀλλὰ χέρια ὑπερυψωμένα μὲ σύγχρονα κινητὰ ἢ μὲ φωτογραφικὲς μηχανές!
• Πιστεύουμε, ὅτι μιὰ ὑπόδειξις τοῦ προεστῶτος τῆς ἐκκλησιαστικῆς συνάξεως εἶναι ἱκανὴ νὰ σταματήση τὴ διακωμώδησι τῆς θείας λατρείας καὶ νὰ παραμείνη «ὁ οἶκος τοῦ Πατρός» μας «οἶκος προσευχῆς» (ἰδέ καὶ Ἰωάν. β´ 16).
• Ἀλλὰ τὸ πρόβλημα δὲν τὸ δημιουργοῦν τόσο οἱ ἐρασιτέχ νες τῶν κινητῶν. Τὸ δημιουργοῦν κυρίως οἱ «ἐντεταλμένοι» πρὸς φωτογράφησι. Ἔχουν λάβει ἐντολὴ νὰ μὴν ἀφήσουν καμμιὰ κίνησι (καὶ τῆς πιὸ ἱερῆς στιγμῆς), πού νὰ μὴν ἀπαθανατισθῆ. Αὐτοὶ σπεύδουν μόλις τελειώση τὸ πολυαρχιερατικό συλλείτουργο (κάποτε καὶ πρὶν τελειώση) νὰ στείλουν τὶς φωτογραφίες στὶς δυὸ-τρεῖς γνωστότερες «ἐκκλησιαστικὲς» ἱστοσελιδες, ἢ στὴν ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεως. Ἔτσι ἡ ὅλη μυσταγωγία, ἀντὶ νὰ εἶναι δοξολογία, γίνεται βιτρίνα καὶ φαρισαϊκή ἐπίδειξις!
• Ὑπάρχουν, δόξα τῷ Θεῷ, καὶ οἱ εὐλογημένες ἐξαιρέσεις. Ὑπάρχουν ἐπίσκοποι, πού τὸ «ἐν κρυπτῷ» τῆς ἀτομικῆς προσευχῆς (Ματθ. ϛ´6) τὸ ἐφαρμόζουν καὶ στὸ Ναό, ἱστάμενοι «ἐν εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι».

,

Σχολιάστε