Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης

ΕΠΙΤΑΦΙΑ ΕΓΚΩΜΙΑ τοῦ Δεκαπενταυγούστου (Πρὸς μία Λατρεία χωρὶς Θεολογία;)

Στήν Ἀνάστασι ἐπιτάφιος;

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἀβασάνιστα καὶ ἄκριτα υἱοθετεῖται μιὰ τοπικὴ (Ἱεροσολυμιτικὴ) συνήθεια, ποὺ τὸ μόνο ποὺ πτυχαίνει εἶναι ὁ λειτουργικὸς ἀποπροσανατολισμός (ὅπως οἱ λεγόμενες «βραδινὲς» Λειτουργίες!), ἡ θεατρικοποίηση τῆς Λατρείας. Φυσικὰ δὲν ὑπάρχει κανένας τρόπος νὰ ἀναχαιτισθεῖ αὐτὴ ἡ «μόδα». Ἀντιθέτως θὰ αὐξάνεται καὶ θὰ ἁπλώνεται, ἐπειδὴ ἀκριβῶς σήμερα ἐκεῖνο ποὺ «μετράει» εἶναι ἡ δημιουργία ἐντυπώσεων, ἡ «κατανυκτικὴ φαντασμαγορία», ὁ διερεθισμὸς τοῦ λαϊκοῦ συναισθήματος κι ἂν ἀκόμη στερεῖται θεολογικῆς σοβαρότητος. Σήμερα ὅλοι ψάχνουν γιὰ «ἐμπειρίες»! Ὁπότε νὰ ἕνας καλὸς τρόπος νὰ τοὺς τὶς παράσχεις εὔκολα.

.            Μόδα κατάντησε ὁ ἐπιτάφιος καὶ τὰ ἐπιτάφια ἐγκώμια στὴν ἑορτὴ τοῦ Δεκαπενταυγούστου, πού ὅμως εἶναι χαρούμενη καὶ ὄχι πένθιμη! Ἡ μόδα φανερώνει ἄγνοια ὀρθοδόξου θεολογίας. Ποτὲ στὴν μακραίωνη παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἴχαμε ἐπιταφίους στὴν ἑορτὴ τῆς Παναγίας.
.              Στὸ ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως λέμε: «Μετέστης πρὸς τήν Ζωήν, Μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς Ζωῆς…». Εἴδατε ποτὲ τὴ μέρα τοῦ Πάσχα νὰ προσκυνᾶμε ἐπιταφίους; Νὰ ψάλλουμε ἐγκώμια; Νὰ κάνουμε περιφορὲς ἐπιταφίων; Ἡ Παναγία μετέστη. Εἶναι ἀναστημένη καὶ ζωντανὴ στὸν οὐρανὸ, ψυχῇ τε καὶ σώματι. Δὲν τῆς ἁρμόζουν ἐπιτάφια ἐγκώμια.

 • Ὅταν ἐμφανίστηκαν μεμονωμένα περιστατικὰ ἐπιταφίου στὴν Κοίμησι, στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰῶνος, ἡ τότε Ἱ. Σύνοδος ἔσπευσε μὲ ἐγκύκλιο νὰ ἀπαγορεύση τὸ φαινόμενο.

 • Στὶς μέρες μας κάποια φυλλάδα σχετική, παρουσιάστηκε ἀπό τά Ἱεροσόλυμα, καὶ σιγὰ-σιγὰ ἐξαπλώθηκε ἡ μόδα τῶν ἀντορθοδόξων ἐπιταφίων!

.              Ὁ λόγος; Τά «ἐφέ», τὸ ἐπιδεικτικὸ «φολκλόρ», ἡ τάσις γιὰ κάτι τό ἐντυπωσιακό, πού ὅμως ἀποπροσανατολίζει τοὺς πιστοὺς ἀπό τό μυστήριο τῆς Θεοτόκου.

 • Μία ἐγκύκλιος τῆς Ἱ. Συνόδου, ἀνανεώνουσα τὴν παλαιά, θὰ ἀνέκοπτε τό ἀντορθόδοξο (ἐπαναλαμβάνουμε) ἔθιμο τῶν ἐγκωμίων στὴ Ζωντανὴ (καὶ ὄχι πεθαμένη) Παναγία.

Advertisements

,

Σχολιάστε

ΣΕ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΧΟΡΟΙ; (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης) «Φονιάδες τοῦ Ἔθνους εἴμαστε οἱ ἴδιοι οἱ Ἕλληνες!»

Σὲ νεκροταφεῖο χοροί;

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.                 Τό πρόσωπο τοῦ μακαριστοῦ πατρὸς Αὐγουστίνου Καντιώτη, μητροπολίτου Φλωρίνης, εἶχε ταυτισθῆ μὲ τὴν παρρησία καὶ τὸ θάρρος. Τὸ ἔντυπο, πού καυτηρίαζε τὰ δημόσια σκάνδαλα, ἦταν ἡ «Χριστιανικὴ Σπίθα». Στὸ τεῦχος 130 τοῦ Μαΐου τοῦ 1952, δημοσίευσε ἕνα ἄρθρο, πού συγκίνησε τὸ πανελλήνιο. Θέμα του; «Εἰς νεκροταφεῖον χοροί;». Ἐκεῖ, ὁ φλογερὸς ἱεροκήρυκας θύμιζε, ὅτι ἡ Ἑλλάδα πενθοῦσε γιὰ τὰ τέκνα της πού εἶχαν θυσιασθῆ στοὺς ἀλλεπάλληλους πολέμους. Δὲν εἶχαν περάσει τρία χρόνια, πού τὰ βουνὰ τῆς Μακεδονίας εἶχαν γεμίσει ἀπὸ τὰ ὀστᾶ τῶν πεσόντων Ἑλλήνων. Στὰ περισσότερα σπίτια τῆς Ἑλλάδος ὑπῆρχε θρῆνος. Ἀλλὰ καὶ ἡ φτώχεια θέριζε τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ.
.                 Σὲ μιὰ τέτοια Ἑλλάδα, ἀπέραντο νεκροταφεῖο, κάτι κυρίες καὶ κύριοι τῆς ἀθηναϊκῆς κοινωνίας διωργάνωναν χοροεσπερίδες καὶ ἄλλες κοσμικὲς ἐκδηλώσεις! Ἄλλοι θρηνοῦσαν, καὶ ἄλλοι χόρευαν!

 • Θυμηθήκαμε τὴ «Σπίθα» ἐκείνη τοῦ πατρὸς Αὐγουστίνου, διότι ἐπί ἐθνικοῦ καὶ ἐκκλησιαστικοῦ ἐπιπέδου κάτι παρόμοιο συμβαίνει καὶ σήμερα. Σὲ νεκροταφεῖο χοροί! Πάνω σε κόκκαλα νεκρῶν, πανηγύρια!

.                 Καὶ ἐξηγούμαστε: Ἡ Ἑλλάδα πεθαίνει. Δὲν ἐννοοῦμε ἐδῶ τὴν οἰκονομικὴ κρίσι, πού κι αὐτὴ κάνει τοὺς περισσότερους Ἕλληνες νὰ θρηνοῦν. Ἀναφερόμαστε στοὺς νεκρούς, πού δὲν θρηνοῦν τόσο οἱ Ἕλληνες, ὅσο ἡ Ἑλλάδα. Σὲ κανένα πόλεμο ἡ Ἑλλάδα δὲν ἔχασε τόσα παιδιά της, ὅσα χάνει σήμερα μὲ τὶς ἐκτρώσεις (ἀμβλώσεις).

 • Καθημερινὰ φονεύονται τὰ πιὸ ἀθῶα ἑλληνόπουλα! Ὑπολογίζονται σέ 200 ἕως 300 χιλιάδες τὰ παιδικὰ σώματα, πού δέχτηκαν ἀναίτια τὴ στυγερὴ ἐπίθεσι τῶν δολοφόνων ἐκτρωσιολόγων.

.                 Ὑπολογίζονται σὲ 800 ἕως 900 τὰ βρέφη, πού σφάζει κάθε μέρα ὁ σύγχρονος Ἡρώδης, μὲ τὴ σφραγῖδα τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους!

 • Καὶ μεῖς, πάνω στὰ σπασμένα κεφαλάκια τῶν σφαγιασθέντων παιδιῶν καὶ τὶς τρυπημένες καρδοῦλες τους, κάνουμε πανηγύρια καὶ λαμπρὲς χοροστασίες! Ἕνα ἀπέραντο νεκροταφεῖο χωρὶς τάφους καὶ σταυροὺς εἶναι ἡ Ἑλλάδα!

.                 Τὸ Ἔθνος αἱμορραγεῖ, ψυχορραγεῖ, ἀργοπεθαίνει. Οἱ φονιάδες του δὲν εἶναι τὰ γειτονικὰ κράτη, τὰ ὁποῖα φυσικά μᾶς ὑποβλέπουν. Φονιάδες τοῦ Ἔθνους εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ Ἕλληνες! Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες εἶναι αὐτοί, πού προσφέρουν τὰ κυοφορούμενα βρέφη τους στὸ σύγχρονο Ἡρώδη, καὶ τὸν πληρώνουν νὰ τὰ σφαγιάση! Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες εἶναι αὐτοί, πού πετοῦν τὰ νεαρὰ μέλη τῆς Ἑλλάδος στὸν καιάδα τῶν ἐκτρώσεων!

 • Καὶ Ἕλληνες εἶναι και οἱ Δεσποτάδες, πού σὰν νὰ μὴ συμβαίνη τίποτε σ’ αὐτὸν τὸν τόπο, ὀργανώνουν «λαμπρὲς» τελετές, χοροστασίες ἐπιδεικτικὲς καὶ πολυαρχιερατικὰ συλλείτουργα, «εὐφραινόμενοι καθ’ ἡμέραν λαμπρῶς» (Λουκ. ιϛ΄ 19-31)! Πῶς νὰ μὴ θυμηθοῦμε τὸ ἄρθρο «Εἰς νεκροταφεῖον χοροί»;

.                 Φοβόμαστε, ὅτι καὶ ὅταν θὰ φτάση τὸ τέλος τῆς Ἑλλάδος, ἀκόμα καὶ τότε θὰ γίνωνται «λαμπρὰ πανηγύρια» ἀπό κούφους ἐκπροσώπους Ἐκείνου, πού ἀνεβαίνοντας στὸ Σταυρό, εἶπε: «Ἐφ’ ἑαυτοὺς κλαίετε καὶ ἐπί τα τέκνα ὑμῶν» (Λουκ. κγ΄ 28).

 • Γιὰ τὰ βρέφη, πού πολτοποιοῦνται μὲ τὶς ἐκτρώσεις, δὲν χρειάζονται μνημόσυνα. Εἶναι ἀγγελούδια στὸν οὐρανό. Μὰ γιὰ τὸ κατ’ ἐξακολούθησιν ἔγκλημά μας, χρειάζεται πένθος καὶ ξεσηκωμός.

.                 Ἄν ποῦμε, ὅτι θἄπρεπε νὰ χτυπᾶνε τὰ Χριστούγεννα πένθιμα οἱ καμπάνες, θὰ θεωρηθοῦμε γραφικοί. Καὶ ὅμως, αὐτὸ ἁρμόζει σὲ μιὰ κοινωνία, πού δὲν ἀφήνει νὰ γεννηθοῦν τὰ παιδιὰ (οἱ μικροὶ Χριστοί!).
.             Ἄν ποῦμε, ὅτι θά ᾽πρεπε νὰ χτυπᾶνε πένθιμα οἱ καμπάνες τὸ Πάσχα, θὰ θεωρηθοῦμε παρανοϊκοί. Καὶ ὅμως, ἡ γέννησις ἑνός παιδιοῦ εἶναι Ἀνάστασις. Κι ἐμεῖς σκοτώνουμε τὴν ἀνάστασι χιλιάδες φορὲς κάθε χρόνο!

 • Πατέρες καὶ ἀδελφοί, δὲν εἶναι καιρὸς γιὰ πανηγύρια. Εἶναι καιρὸς γιὰ μετάνοια. Ἀλλὰ καὶ γιὰ ἀγῶνα ὑπὲρ τοῦ δικαιώματος κάθε παιδιοῦ νὰ ζήση!

 

,

Σχολιάστε

Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΟΣ (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Ἡ δικτατορία τῆς ἰδιαιτερότητας

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

Ἀρκεῖ κάποιοι νὰ μὴν εἶναι ὁμαλοί, ἀλλὰ νὰ εἶναι ἀνώμαλοι! Ἀμέσως μπαίνουν ὑπὸ τήν ἰδιαίτερη προστασία τοῦ κράτους, ὅπως κυβερνιέται ἀπό τὴν παροῦσα κυβέρνησι!

 • Ἀρκεῖ αὐτοὶ οἱ κάποιοι νὰ ἀσχημονοῦν δημόσια! Ἀμέσως παίρνουν τὸ πιστοποιητικὸ τοῦ ἀπελευθερωμένου ἀτόμου!

 • Ἀρκεῖ οἱ αἰσχροὶ καὶ διεστραμμένοι νὰ ντύνωνται σὰν μεταμορφωμένοι σατανάδες καὶ νὰ παρελαύνουν καμαρωτά! Θὰ ἔχουν τὴ συμπαράστασι τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἀρκετῶν ὑπουργῶν καὶ τῶν δημάρχων, ὁπωσδήποτε Θεσσαλονίκης καὶ Ἀθηνῶν! Καὶ ἀμέσως βραβεύονται μὲ τὸ χρυσὸ μετάλλιο τῆς… ἰδιαιτερότητας!

 • Ἡ ἰδιαιτερότητα, ἔστω κι ἂν ποσοτικὰ ἐκπροσωπῆται ἀπό μικρὴ μειονοψηφία, ποιοτικὰ δὲ εἶναι βοῦρκος, ἅπαξ καὶ εἶναι ἰδιαιτερότητα, τῆς χορηγεῖται τὸ δικαίωμα νὰ εὐτελίζη κάθε ἔννοια ἀνθρωπισμοῦ, νὰ χυδαιολογῆ καὶ νὰ κυκλοφορῆ γυμνὴ μὲ τερατώδεις περιπτύξεις!

 • Ἡ ἰδιαιτερότητα, ἔστω κι ἂν καταρρακώνη κάθε βιολογικὴ ὀντολογία καὶ κάθε φυσιολογικὴ ἀνθρωπολογία, πρέπει νὰ κάνη ὅ,τι θέλει! Ὅποιος πηγαίνει κόντρα μαζί της, εἶναι – τί ἄλλο; – ρατσιστής! Ἄν δὲ τολμήση νὰ ἐκφρασθῆ δημόσια ὑπὲρ ἠθικῶν ἢ καὶ πατριωτικῶν ἀξιῶν, εἶναι – τί ἄλλο; – φασίστας!

 • Ἡ ἰδιαιτερότητα, ἔστω κι ἂν ὀργανώνεται σὲ ἀναρχικὲς καὶ ἀντιεξουσιαστικὲς ὁμάδες, ἀποκτᾶ τὸ δικαίωμα νά… χαϊδεύεται ἀπό το κράτος!

 • Ἡ ἰδιαιτερότητα, ἔστω κι ἂν ὡς θεωρία καὶ πρᾶξις ἔχη τὸ ἔγκλημα, ἀπαιτεῖ νὰ κάθεται ὅλο το κράτος καὶ ὅλη ἡ κοινωνία «κλαρῖνο» μπροστά της! Διαφορετικὰ θὰ ἀρχίση τό δικτατορικό της ἔργο ἀπὸ τὸ μικρότερο κακό, τὴν ἀπεργία πείνας, καὶ θὰ φθάση στὸ μεγάλο κακό, νὰ κάψη τὴν… Ἀθήνα!

 • Ἡ ἰδιαιτερότητα, ἔστω κι ἂν κάποτε ζῆ μὲ παραισθησιογόνες οὐσίες καὶ εἶναι «μαστουρωμένη», ἐφ’ ὅσον ἔχει ἰσχυροὺς προστάτες, θὰ ἱκανοποιηθῆ μὲ εἰδικὸ νόμο ὑπὲρ τῆς διακινήσεως τῶν ναρκωτικῶν!

 • Ἡ ἰδιαιτερότητα, ἡ βρώμικη φυσικὰ καὶ ἀνώμαλη ἰδιαιτερότητα, μὲ τὴν κυβέρνησι ἰδίως αὐτή, ἔχει γίνει δικτατορία! Τὰ ἔχει ὅλα ἰσοπεδώσει.

Ὅποιος θὰ τολμήση νὰ ἀντιδράση, αὐτὸς εἶναι ρατσιστής, φασίστας, ἀκροδεξιός, πατριδοκάπηλος, καὶ γίνεται στόχος τῆς ἐγκληματικῆς δράσεως τῆς ἰδιαιτερότητας!

 • Ὅταν, βέβαια, πρόκηται γιὰ τὴν φυσικὴ ἰδιαιτερότητα, γιὰ τὸν ἰδιαίτερο χαρακτῆρα πού ἔχει κάθε ἄνθρωπος, τότε ἀπαιτεῖται σεβασμός, ἀνοχή, κατανόησις καὶ ἀγάπη.

 • Ὅταν, ὅμως, ἀνώμαλοι τύποι, σκληροὶ ἀναρχικοὶ καὶ κοινοὶ ἐγκληματίες καὶ ἀναίσχυντοι, καλύπτωνται μὲ τὸ μανδύα τῆς ἰδιαιτερότητας, τότε ἔχουμε τὴν πιὸ φρικτὴ δικτατορία. Τότε ὁ σεμνὸς μαθητὴς δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ πῆ τὴ γνώμη του καὶ τὴ διαφωνία του! Θὰ τὸν πνίξουν καθηγητὲς καὶ μαθητὲς ποτισμένοι μὲ τὸ δηλητήριο τῆς βρώμικης ἰδιαιτερότητας! Τότε ὁ πατριώτης δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ ὑπερασπιστῆ τὰ δίκαια τοῦ ἔθνους του, γιατί θὰ χαρακτηριστῆ ἐθνικιστής! Τότε ὁ λειτουργός τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ καυτηριάση ἀπό τὸν ἄμβωνα τὴ δημόσια διακωμώδησι τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων ἢ τὴν κτηνώδη συμπεριφορὰ διεστραμμένων, διότι θὰ συρθῆ στὰ δικαστήρια ὡς παραβάτης τοῦ περί… ρατσισμοῦ νόμου!

 • Καμμιὰ δικτατορία δὲν φοβήθηκα – εἶπε σημαῖνον πρόσωπο – ὅσο τὴ δικτατορία τῆς ἄθεης ἀνηθικότητας, πού χρησιμοποιεῖ κάθε μορφὴ βίας γιά νὰ σύρη στὸν ὑπόνομό της κάθε ἀξία, κάθε σωστὸ πρόσωπο, κάθε ἱερὸ καὶ ὅσιο! Ναί, φοβήθηκα τὴ δικτατορία, ποὺ φιμώνει τὸ στόμα ἐκείνου ποὺ θέλει νὰ μιλήση, ἀλλὰ καὶ τὸν λασπώνει μὲ τὴ ρετσινιὰ τοῦ ρατσιστὴ καὶ τοῦ φασίστα!

 • Ἄν, λοιπόν, ὁ Κολοκοτρώνης, ποὺ σιχαινόταν τοὺς ἀνώμαλους, ἦταν φασίστας, ἂν ὁ Κανάρης, ποὺ εἶχε ἀνδρισμὸ καὶ παλληκαριά, ἦταν φασίστας, ἂν ὁ Μακρυγιάννης, ποὺ μίλαγε γιὰ Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα, ἦταν φασίστας, ἂν ὁ Παῦλος Μελᾶς, ποὺ ἔπεσε γιὰ τὴ Μακεδονία, ἦταν φασίστας, ἂν ὁ Γερμανὸς Καραβαγγέλης, ποὺ ἐνέπνεε τούς Μακεδονομάχους ἦταν φασίστας, τότε καὶ ἐγὼ εἶμαι φασίστας!

 • Πάντως, εἴτε τὸ θέλουν εἴτε δὲν τὸ θέλουν, ὅσοι μᾶς κυβερνοῦν, ἡ βάναυση προσβολὴ τῆς δημοσίας αἰδοῦς εἶναι ἀνελευθερία καὶ δικτατορία, ποὺ μαστιγώνει ἀλύπητα τὶς αἰσθήσεις.

Σχολιάστε

ΧΟΙΡΩΔΗΣ ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Χοιρώδης περηφάνεια!

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη,
ἱεροκήρυκος

.             Ἔγιναν μεγαλειώδη συλλαλητήρια γιά τὴν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας μας. Ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων σιώπησε. Τὸ μέγαρό της δὲν φωταγωγήθηκε. Γιορτάζονται ἱστορικὰ γεγονότα τῆς πατρίδας μας. Ἡ Ἀκρόπολις τῶν Ἀθηνῶν δὲν φωταγωγεῖται.

 • Ὅταν ὅμως οἱ ὁμοφυλόφιλοι θέλησαν νὰ δείξουν τὴ δύναμί τους (μέσω τῆς ἀνώμαλης ἀδυναμίας τους), τότε ὅλος ὁ κυβερνητικὸς καὶ δημοτικὸς μηχανισμὸς ἔτρεξαν νὰ τιμήσουν μὲ κάθε τρόπο τὸ Athens pride, τὸ φετινὸ φεστιβὰλ Ὑπερηφάνειας τῶν κάθε μορφῆς Gay, πού ὠργανώθηκε στὶς 9 Ἰουνίου.

 • Γιορτάζουν οἱ διεστραμμένοι, οἱ ἔκφυλοι, ποὺ ζοῦν ἄντρες μὲ ἄντρες καὶ γυναῖκες μὲ γυναῖκες! Γρήγορα νὰ φωταγωγηθῆ ἡ Βουλὴ μὲ τὰ χρώματα τῆς σημαίας τοῦ Gay pride!

 • Γιορτάζουν οἱ ὁμοφυλόφιλοι! Γρήγορα, σπεύσατε νὰ δώσετε τὸ «παρών». Παρὼν ὁ πρωθυπουργός κ. Τσίπρας μὲ εἰδικὸ μήνυμά του. Παρὼν ὁ κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος κ. Τζανακόπουλος. Παρὼν ὁ δήμαρχος Ἀθηναίων κ. Καμίνης. Παροῦσα ἡ περιφερειάρχης Ἀττικῆς κ. Δούρου. Παρὼν ὁ ὑφυπουργός κ. Μπαλάφας. Παρὼν σύσσωμος σχεδὸν ὁ πολιτικὸς κόσμος, δι᾽ ἐκπροσώπων του. Καί ὅλοι καμάρωναν τὶς δημόσιες ἀσχημοσύνες τῶν ἐκφύλων.

.             Ρωτᾶμε κυβέρνησι καὶ ἀντιπολίτευσι: Καμαρώνατε τὸ βρωμερὸ ἄτομο, πού προσέβαλε τὰ ἱερά τῆς πίστεώς μας, πού σκέπαζε τὰ ἀπόκρυφά του μὲ τὴν εἰκόνα ἑνὸς ἁγίου; Δὲν ντρέπεσθε πλέον τίποτε; Τοὺς ἀφήνετε νὰ κάνουν δημόσια ὅλα τὰ αἴσχη! Ἀλλ᾽ ὄχι καὶ νὰ προσβάλλουν τὸ Σταυρὸ καὶ τοὺς Ἁγίους!

 • Οὔτε σὲ ἐθνικὴ γιορτή δὲν μαζεύτηκε τόσος κόσμος στὴν πλατεία Συντάγματος, ὅσος μαζεύτηκε μὲ τὸ συναγερμὸ τῶν ἀνωμάλων.

 • Βρέθηκαν βέβαια καὶ ἐλάχιστοι βουλευτές, πού δήλωσαν, ὅτι ἡ φωταγώγησις τοῦ κτηρίου τῆς Βουλῆς πρὸς τιμὴν τῶν Gay ὑπῆρξε βεβήλωσις. Ἡ δὲ παρέλασις τῶν ἐκφύλων μὲ τὶς ἐκκεντρικές τους ἐμφανίσεις καὶ τὰ βρωμερὰ τους συνθήματα μπροστὰ ἀπὸ τὸ μνημεῖο τοῦ ἀγνώστου Στρατιώτου ὑπῆρξε ἐθνικὴ ἀσέβεια.

 • Ἡ θυσία τῶν ἡρώων τῆς Πατρίδος δὲν συγκινεῖ πλέον τοὺς κυβερνῶντες. Ἕνα τούς ἐνδιαφέρει: «Τὸ δικαίωμα ἔκφρασης τῆς διαφορετικότητας καὶ τὸν σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ»!

.             Τὸ δικαίωμα τῶν χοίρων νὰ κυλιοῦνται στὰ σκαλοπάτια τῆς Βουλῆς πότε θὰ ἐπιτραπῆ; Τὸ δικαίωμα τῶν σκύλων νὰ κοπρίζουν μέσα στὴ Βουλὴ πότε θὰ ἐπιτραπῆ;

Σχολιάστε

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΟΥΝ;» (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

«Λειτουργοῦμε γιά νά φωτογραφηθοῦμε!»

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη,
ἱεροκήρυκος

.            Ὑπάpχoυv λειτουργοί τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου, ἐπίσκοποι, πρεσβύτεροι, διάκονοι, πού εἶναι δυνατὸν νὰ θέτουν σκοπὸ μιᾶς ἱερῆς ἀκολουθίας τὸ σύνθημα τοῦ παραπάνω τίτλου; Δὲν θέλουμε νὰ τὸ δεχθοῦμε. Πῶς γίνεται ὅμως, ὁ «πνευματικὸς» καρπὸς μιᾶς πανηγυρικῆς ἀρχιερατικῆς συλλειτουργίας, νὰ εἶναι ἡ παραγωγὴ καὶ ἡ προβολὴ (μέσῳ ἱστοσελίδων) ἑκατοντάδων φωτογραφιῶν;
• Σέ προηγούμενο δημοσίευμα σὲ μικρὸ σχόλιο ἀναφέραμε τὸν ἀριθμὸ 134 γιὰ τὶς δημοσιευμένες φωτογραφίες μιᾶς τέτοιας συλλειτουργίας. Τώρα ἔχουμε αὔξησι. Σὲ παρόμοιο ἀρχιερατικὸ συλλείτουργο μετρήσαμε 168 φωτογραφίες! Κάθε κίνησις καὶ τρεῖς φωτογραφίες. Κάθε εὐλογία πέντε φωτογραφίες. Κάθε ἐκφώνησις δύο φωτογραφίες. Κάθε ἐμφάνισις δέκα φωτογραφίες. Κάθε ἄμφιο πού περιβάλλεται ὁ ἀρχιερέας (καὶ δὲν εἶναι ἕνα!) τέσσερις φωτογραφίες!
• Ρωτήσαμε σοβαρὸ κληρικό, πού συνέβη νὰ μετέχη σὲ μιὰ τέτοια λειτουργία, καὶ μᾶς εἶπε: «Δὲν φταῖμε ἐμεῖς. Ὅσοι διαθέτουν σύγχρονο κινητὸ παίρνουν καὶ φωτογραφίες»!
Ναί, εἶναι γεγονός, ὅτι κατέστη εὔκολη πλέον ἡ φωτογράφησις μὲ τὰ κινητὰ καὶ ὅτι ὁ ὁποιοσδήποτε γίνεται… φωτογράφος. Μὲ μιὰ διαφορά.
• Οἱ φωτογράφοι, πού ἀνεβάζουν σὲ συγκεκριμένες ἱστοσελίδες ἐκκλησιαστικῶν εἰδήσεων, δὲν εἶναι αὐτοὶ πού φωτογραφίζουν μὲ κινητὰ τηλέφωνα. Αὐτοὶ δὲν ἔχουν πρόσβασι στοὺς ὑπευθύνους τῶν ἱστοσελίδων. Οὔτε ξενίζουν μιὰ ἢ δυὸ ἀναμνηστικὲς φωτογραφίες γιὰ σημαντικὸ γεγονὸς (π.χ. χειροτονία, γάμος, βάπτισις).
• Τὸ ἀέναο βέβαια τράβηγμα φωτογραφιῶν ἀπό κινητὰ εἶναι καὶ αὐτὸ παντελῶς ἀπαράδεκτο. Ἀπό τὸν προεστῶτα τῆς θείας Λειτουργίας καὶ κάθε ἱεροπραξίας ἐξαρτᾶται τό νὰ τηρῆται ἡ ἱερότητα τῶν ἀκολουθιῶν ἢ ἡ μετατροπή τους σὲ διαρκῆ ἐπιδείξιομανια καὶ μεγαλομανία. Καταντήσαμε νὰ βλέπουμε σὲ πανηγύρια, σὲ πολυαρχιερατικὰ συλλείτουργα καὶ σὲ μυστήρια (γάμους, βαφτίσια κ.λπ.) χέρια ὄχι ὑψωμένα, «ὁσίως» (Α´ Τιμ. β´ 8), ἢ σταυρωμένα πρὸς προσευχή, ἀλλὰ χέρια ὑπερυψωμένα μὲ σύγχρονα κινητὰ ἢ μὲ φωτογραφικὲς μηχανές!
• Πιστεύουμε, ὅτι μιὰ ὑπόδειξις τοῦ προεστῶτος τῆς ἐκκλησιαστικῆς συνάξεως εἶναι ἱκανὴ νὰ σταματήση τὴ διακωμώδησι τῆς θείας λατρείας καὶ νὰ παραμείνη «ὁ οἶκος τοῦ Πατρός» μας «οἶκος προσευχῆς» (ἰδέ καὶ Ἰωάν. β´ 16).
• Ἀλλὰ τὸ πρόβλημα δὲν τὸ δημιουργοῦν τόσο οἱ ἐρασιτέχ νες τῶν κινητῶν. Τὸ δημιουργοῦν κυρίως οἱ «ἐντεταλμένοι» πρὸς φωτογράφησι. Ἔχουν λάβει ἐντολὴ νὰ μὴν ἀφήσουν καμμιὰ κίνησι (καὶ τῆς πιὸ ἱερῆς στιγμῆς), πού νὰ μὴν ἀπαθανατισθῆ. Αὐτοὶ σπεύδουν μόλις τελειώση τὸ πολυαρχιερατικό συλλείτουργο (κάποτε καὶ πρὶν τελειώση) νὰ στείλουν τὶς φωτογραφίες στὶς δυὸ-τρεῖς γνωστότερες «ἐκκλησιαστικὲς» ἱστοσελιδες, ἢ στὴν ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεως. Ἔτσι ἡ ὅλη μυσταγωγία, ἀντὶ νὰ εἶναι δοξολογία, γίνεται βιτρίνα καὶ φαρισαϊκή ἐπίδειξις!
• Ὑπάρχουν, δόξα τῷ Θεῷ, καὶ οἱ εὐλογημένες ἐξαιρέσεις. Ὑπάρχουν ἐπίσκοποι, πού τὸ «ἐν κρυπτῷ» τῆς ἀτομικῆς προσευχῆς (Ματθ. ϛ´6) τὸ ἐφαρμόζουν καὶ στὸ Ναό, ἱστάμενοι «ἐν εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι».

,

Σχολιάστε

ΤΗ ΜΙΑ ΠΑΙΔΟΚΤΟΝΟ ΣΗΜΑΔΕΨΑΜΕ! (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Τή μία παιδοκτόνο σημαδέψαμε!

 

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη,
ἱεροκήρυκος

 .                 Σκότωσε τὸ νεογέννητο βρέφος της μιὰ 22χρονη φοιτήτρια. Τὸ γέννησε μόνη της καὶ τὸ πέταξε στὸν ἀκάλυπτο χῶρο τῆς πολυκατοικίας πού διέμενε. Τῆς ἐπετέθησαν ἐπὶ πολλὲς ἡμέρες (τελευταῖο δεκαήμερο τοῦ Ἀπριλίου) ὅλα τά τηλεοπτικὰ κανάλια, ὅλοι οἱ δημοσιογράφοι καὶ ὅλοι οἱ κοινωνικοὶ φορεῖς. Ἀπεκάλεσαν φρικιαστικὴ καὶ ἐγκληματικὴ τὴν πρᾶξι της. Ἐναντίον της ἀσκήθηκε δίωξις μὲ τὴν κατηγορία τῆς ἀνθρωποκτονίας ἐκ προθέσεως.

 • Διαφωνεῖ κανείς, ὅτι ἦταν φρικιαστικό τό ἔγκλημά της;

 • Νὰ ρωτήσουμε ὅμως κάτι: Ἂν τὸ ἔγκλημα αὐτὸ τὸ διέπραττε μερικοὺς μῆνες νωρίτερα, θὰ τὴν κατηγοροῦσε κανείς; Θὰ τὸ σκότωνε τὸ παιδί της μὲ συνεργὸ ἐγκληματία γιατρό, πού σκοτώνει ζωντανά τά βρέφη, μόνο ποῦ δέν τά ρίχνει στὸν ἀκάλυπτο πολυκατοικίας, ἀλλὰ πολτοποιημένα στὸν ὑπόνομό τῆς κλινικῆς του!

 • Ἄν σκότωνε ζωντανό το παιδί της ἡ 22χρονη μὲ τὴ διαδικασία τῆς ἐκτρώσεως, θὰ ἔφευγε ἀπὸ τὴν κλινικὴ σὰν κὰλή… κυρία καὶ θὰ πήγαινε στὸ σπίτι της, χωρὶς κανεὶς νὰ τὴν καταδιώκη! Βέβαια, ἂν λειτουργοῦσε ἡ συνείδησίς της, θὰ τῆς φώναζε: «Εἶσαι φόνισσα»! Καί τό σφαγιασθὲν βρέφος θὰ τὴν κυνηγοῦσε σ᾽ ὅλη της τὴ ζωὴ καὶ θὰ τῆς βοοῦσε: «Γιατί μὲ σκότωσες;».

 • Ὑποκριτικὴ κοινωνία! Καταδικάζεις μιὰ κοπέλλα, πού ὁ ἄτιμος πού τὴν κατέστησε ἔγκυο τὴν ἔγκατελειψε. Καὶ χειροκροτεῖς τοὺς φονιάδες γονεῖς καὶ γιατρούς, πού σκοτώνουν 300.000 παιδιὰ κάθε χρόνο στὴν Ἑλλάδα!

.              Ἔνοχη φόνου ἀσφαλῶς ἡ 22χρονη φοιτήτρια. Μὰ μυριάδες φορὲς πιὸ ἔνοχοι οἱ αὐτουργοὶ τῶν ἀμβλώσεων (ἐκτρώσεων). Ἑκατομμύρια φορὲς πιὸ ἔνοχο εἶναι τὸ Ἑλληνικὸ κράτος, πού μὲ νόμο του ἐπευλογεῖ τὸ φόνο ἀθώων παιδιῶν καὶ χρηματοδοτεῖ τοὺς φυσικοὺς αὐτουργοὺς τῆς βρεφικῆς μαζικῆς δολοφονίας.

, ,

Σχολιάστε

TO ΠΑΙΔΙ ΤΙ ΦΤΑΙΕΙ;

Τό παιδὶ τί φταίει;

τοῦ Ἀρχιμ.  Δανιήλ Ἀεράκη

.                        Ἡ διαστροφὴ στὸ ἔπακρο! Σὲ ἄσχετο νομοσχέδιο ἡ Κυβέρνησις εἰσάγει καὶ τὸ θέμα υἱοθεσίας παιδιῶν ἀπό «ζευγάρια» ἀνωμάλων! Δηλαδή, δύο ἄντρες, ποὐ μὲ «σύμφωνο συμβίωσης» ἔχουν… παντρευθῆ, θὰ μποροῦν νὰ ἔχουν (νὰ υἱοθετοῦν ἢ νὰ ἀναδέχωνται) παιδιά! Τὸ ἴδιο καὶ δυὸ γυναῖκες (λεσβίες) ποὺ συζοῦν, ὡς διεστραμμένες, παράνομα, θὰ μποροῦν νὰ υἱοθετοῦν (ἢ νὰ ἀναδέχωνται) παιδιά!
• Δηλαδή, κάποιο παιδί, ποὺ γίνεται «κτῆμα» ἑνὸς ὁμοφυλοφίλου ζευγαριοῦ, δὲν θὰ γνωρίση πατέρα καὶ μητέρα μαζί! Θὰ εἶναι ὑποχρεωμένο νὰ ἔχη δυὸ «μπαμπάδες» ἢ δυὸ «μαμάδες»!
.                Οὐσιαστικὰ βέβαια δὲν θὰ ἔχη καμμιὰ μητέρα, ἀφοῦ στὸ ζευγάρι τῶν λεσβιῶν γυναικῶν καμμιὰ δὲν θὰ εἶναι μητέρα, οὔτε κανένα ἀπό τα δυὸ διεστραμμένα ἄτομα θὰ ἔχη τὸ φίλτρο τῆς μητρότητας.
Τὸ ἴδιο καὶ τὰ δυὸ ἀνώμαλα ἄτομα, ποὺ παριστάνουν δυὸ ἄντρες παντρεμένοι μεταξύ τους, δὲν γνωρίζουν ἀπό πατρικὴ στοργὴ καὶ πατρικὸ ἐνδιαφέρον.
• Τὸ τυχὸν υἱοθετημένο ἀπό διεστραμμένα ὁμόφυλα ζευγάρια παιδὶ, θὰ εἶναι ὑποχρεωμένο νὰ βλέπη καὶ νὰ ἐθίζεται σὲ σκηνὲς ἀντιοικογενειακῆς συμπεριφορᾶς. Θὰ παίρνη ἀπό μικρὸ μαθήματα διαστροφῆς!
• Τὸ φρικτὸ καὶ ἐξοργιστικὸ εἶναι, ὅτι ὅλο καὶ περισσότερο ἱκανοποιοῦνται τὰ αἰτήματα μιᾶς μειονοψηφίας, πού ζοῦν παρὰ φύσιν! Τελικὰ θὰ μᾶς «καπελώσουν» οἱ ὁμοφυλόφιλοι;
Ἄτομα, πού μὲ κατάλληλη ἀγωγὴ στὴν παιδικὴ καὶ νεανικὴ τους ἡλικία θὰ μποροῦσαν νὰ ὑπερνικήσουν τὴ ροπὴ καὶ τὸ πάθος τους, ἀφήνονται νά ἐξελίσσωνται σέ δράστες, πού παρασύρουν καὶ ἄλλους στὴν ἀνωμαλία!
.                  Διαβάσαμε, ὅτι ἡ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευσις (Ν. Δημοκρατία) δήλωσε ἀντίθετη στὴν «υἱοθεσία» παιδιῶν ἀπό ὁμόφυλα ζευγάρια. Τώρα καλῶς ἐνεργεῖ. Γιατί ὅμως ἄφησε πρό καιροῦ πολλοὺς βουλευτές της νά ὑπερψηφίσουν τὸ νόμο γιὰ «σύμφωνο συμβίωσης» διεστραμμένων (ὁμοφυλοφίλων); Τότε ὄφειλε νὰ ἀντίδραση σύσσωμη. Καὶ ὁ λαὸς θὰ τὸ ἐκτιμοῦσε.
• Οἱ φυσιολογικοὶ ἄνθρωποι θέλουν οἰκογένειες, ποὺ τὸ παιδὶ νὰ φωνάζη καὶ «μπαμπὰ» (σέ ἄντρα) καὶ «μαμὰ» (σέ γυναίκα). Δὲν ἀνεχόμαστε σπίτια, ποὺ ἀπό μικρά τα παιδιὰ θα ἐξωθοῦνται στὴ διαστροφή.

Σχολιάστε