Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος

Ο ΣΑΟΥΛ; ΜΑΚΑΡΙ!

ερώνυμος: Τσίπρας μέσα π τ σχέση μαζί μου
γίνεται
νας σύγχρονος Σαο
λ

.           Σίγουρος γιὰ τὴ σχέση του καὶ τὴν ἐπιρροή του στὸν πρωθυπουργὸ ἐμφανίστηκε στὴ συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος. Ἕνας διάλογος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου μὲ τὸν Μητροπολίτη Δημητριάδος εἶναι ἐνδεικτικὸς τῆς σχέσης ποὺ πιστεύει πὼς ἔχει μὲ τὸν Ἀλέξη Τσίπρας ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Μητροπολίτης Δημητριάδος: Δὲν θὰ μποροῦμε νὰ κυκλοφορήσουμε στὸ δρόμο…

Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος: Ἐμπιστεύομαι τὸν Τσίπρα ἀπολύτως, γιατί ἐμπιστεύομαι τὴν ποιμαντική μου. Ὁ Τσίπρας μέσα ἀπὸ τὴ σχέση μαζί μου γίνεται ἕνας σύγχρονος Σαούλ!

.           Εἶναι προφανὲς πὼς ἡ ἀναφορὰ αὐτὴ προκάλεσε αἴσθηση στοὺς Ἱεράρχες, καθὼς ὁ Σαοὺλ ἦταν ἕνας διώκτης τῶν χριστιανῶν ποὺ ἐξελίχθηκε στὸν Ἀπόστολο Παῦλο, μετὰ ἀπὸ μία «συνάντησή» του μὲ τὸν Χριστὸ στὴν ἔρημο πρὶν τὰ τείχη τῆς Δαμασκοῦ. […]

ΠΗΓΗ: protothema.gr

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Μακάρι, μακάρι, μακάρι.

Σχολιάστε

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ «ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ»

Ποιά εἶναι τὰ ἀρνητικὰ τῆς συμφωνίας
Τσίπρα-Ἱερώνυμου

IEFIMERIDA.GR

Ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος ἀπαντᾶ σὲ ἐρωτήσεις τοῦ iefimerida σχετικὰ μὲ τὴν συμφωνία πρωθυπουργοῦ – Ἀρχιεπισκόπου γιὰ τὸ μισθολογικὸ τῆς Ἐκκλησίας, τὰ περιουσιακά, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀντίστοιχη συμφωνία τοῦ 2014.

Ἐρώτηση: Ποιός εἶναι ὁ κερδισμένος ἀπὸ τὴ συμφωνία;

.             Κερδισμένη προφανῶς εἶναι ἡ Ἐκκλησία γιατί ἔγιναν πανηγυρικὰ δεκτὰ ὅλα τὰ ἱστορικὰ καὶ νομικά της ἐπιχειρήματα. Ἡ κυβέρνηση ἀποδέχθηκε ὅτι τὸ κράτος καταβάλλει ἐπὶ δεκαετίες καὶ θὰ συνεχίσει νὰ καταβάλλει τὴ μισθοδοσία τοῦ κλήρου ὡς ἀποζημίωση καὶ μάλιστα ἀνεπαρκῆ γιὰ τὴν ἀπαλλοτρίωση μεγάλου μέρους τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας στὸ παρελθόν. Ἡ πολιτεία ἐπιβεβαιώνει καὶ ἀνανεώνει στὸ διηνεκὲς τὴν ἀναγνώριση αὐτή, ἀναλαμβάνοντας σχετικὲς νομικὲς ὑποχρεώσεις. Ἐφ᾽ ὅσον βεβαίως αὐτὲς οἱ παραδοχὲς καταστοῦν νόμος τοῦ κράτους ψηφισμένος ἀπὸ τὴ Βουλή, γιατί ὁ πρωθυπουργὸς καὶ ἡ κυβέρνηση δὲν ἔχουν ἁρμοδιότητα νὰ ἀναλαμβάνουν παρόμοιες δεσμεύσεις. Πρὸς τὸ  παρὸν ὑπάρχει μία δήλωση προθέσεων ποὺ προφανῶς τελεῖ ὑπὸ τὴν αἵρεση τῆς νομοθετικῆς ρύθμισης τῶν σχετικῶν θεμάτων.

Ἐρώτηση: Ἡ κοινὴ ἑταιρεία γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς περιουσίας ποὺ εἶναι ὑπὸ ἀμφισβήτηση μεταξὺ Κράτους καὶ Ἐκκλησίας εἶναι συνέχεια τῆς συμφωνίας τοῦ 2014;

.                 Τὸ 2014 εἶχε συσταθεῖ ἑταιρεία μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ δημοσίου καὶ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς μὴ ἀμφισβητούμενης περιουσίας τῆς δεύτερης. Ἡ συμφωνία δὲν περιελάμβανε τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συνολικά. Πολὺ περισσότερο δὲν ἀφοροῦσε τὴν Κρήτη καὶ τὰ Δωδεκάνησα ποὺ ὑπάγονται ἀπευθείας στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Τώρα τὸ μνημόνιο Τσίπρα – Ἱερώνυμου ἀφορᾶ ἀμφισβητούμενη περιουσία ποὺ διεκδικεῖ τὸ κράτος ἀπὸ τὴν ἐκκλησία ἢ τὸ ἀντίστροφο. Δὲν μπορεῖ νὰ ἀφορᾶ τυχὸν δικαιώματα τρίτων. Ἐπίσης δὲν εἶναι προφανές, ὅταν λέμε «Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος», ποιά ἀκριβῶς ἐκκλησιαστικὰ νομικὰ πρόσωπα ἀφορᾶ (μητροπόλεις, ναούς, μονὲς κ.ο.κ). Οὔτε ὑπάρχει πρόβλεψη γιὰ τὰ ἰδιαίτερα ἐκκλησιαστικὰ καθεστῶτα ἐκτὸς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Στὸ μέτρο ἐπίσης ποὺ ὑπονοεῖται συμβιβαστικὴ ἐπίλυση ἐκκρεμὼν δικαστικῶν διαφόρων, πρέπει νὰ ληφθεῖ ὑπόψη τὸ ἄρθρο 100Α τοῦ Συντάγματος γιὰ τὶς ἁρμοδιότητες τοῦ ΝΣΚ .

Ἐρώτηση: Γίνεται πράγματι βῆμα πρὸς τὸν χωρισμὸ τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Κράτος μὲ τὴν διαγραφὴ τῶν κληρικῶν ἀπὸ τὴν  Ἑνιαία Ἀρχὴ Πληρωμῆς καὶ τὴν καταβολὴ τῶν μισθῶν τους ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία  καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ Δημόσιο;

Ὄχι, καθόλου. Οἱ μισθοὶ δὲν θὰ καταβάλλονται μὲν ἀπὸ τὸ κράτος μέσῳ τῆς Ἑνιαίας Ἀρχῆς Πληρωμῶν, ἀλλὰ τὸ κράτος θὰ καταβάλει ἰσόποση ἐπιχορήγηση στὴν Ἐκκλησία ποὺ εἶναι Νομικὸ Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, προκειμένου αὐτὴ νὰ καταβάλει τοὺς μισθούς. Οἱ κληρικοὶ ἐξακολουθοῦν νὰ εἶναι  ὑπάλληλοι νπδδ καὶ τὸ ποιοὶ φορεῖς ἀνήκουν στὴ γενικὴ κυβέρνηση καθορίζεται ἀπὸ τὴν Eurostat. Ἡ δημόσια δαπάνη θὰ εἶναι ἴδια, μὲ τὶς ἴδιες δημοσιονομικὲς ἐπιπτώσεις.

Ἐρώτηση: Γιατί διαμαρτύρονται ὅμως ἔντονα οἱ κληρικοὶ καὶ ἀνησυχοῦν;

.             Τὸ θεωρῶ εὔλογο. Θέλουν νὰ ὑπάρχει νομικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἀσφάλεια, βεβαιότητα καὶ διαφάνεια ὡς πρὸς τὸν μισθὸ μὲ τὸν ὁποῖο ζοῦν οἱ οἰκογένειες τῶν ἔγγαμων κληρικῶν. Ἡ Ἐκκλησία διοικεῖται ἐπισκοποκεντρικὰ γιὰ λόγους ἐκκλησιολογικοὺς ποὺ εἶναι ἀντικείμενο μεγάλης θεολογικῆς συζήτησης. Ὁ ἁπλὸς παπὰς θέλει εὔλογα νὰ εἶναι ὑπηρεσιακὰ καὶ μισθολογικὰ ἀσφαλής. Ἐπίσης θέλει σαφεῖς ρυθμίσεις ὡς πρὸς τὸ ἀσφαλιστικὸ καὶ συνταξιοδοτικό του καθεστὼς ἰδίως μετὰ τὴν 1.1.2017 ποὺ ὑπήχθη στὸν ΕΦΚΑ.

Ἐρώτηση: Ἡ συμφωνία αὐτὴ ἐναρμονίζεται μὲ τὴν πρόταση ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος ποῦ ὑπέβαλε ὁ ΣΥΡΙΖΑ στὴν ὁποία προτείνει τὴν εἰσαγωγὴ τῆς ἀρχῆς τῆς θρησκευτικῆς οὐδετερότητας τοῦ κράτους;

.           Πολὺ δύσκολα. Θρησκευτικὴ οὐδετερότητα σημαίνει κλιμακωτὰ εἴτε ἀπουσία κρατικῆς πίεσης πρὸς μία θρησκευτικὴ κατεύθυνση, εἴτε ἀπουσία κρατικῆς προτίμησης πρὸς μία θρησκευτικὴ κατεύθυνση, εἴτε ἀπάλειψη τοῦ θρησκευτικοῦ στοιχείου ἀπὸ τὴν κρατικὴ σφαίρα. Ἐδῶ ὑπάρχει μία οἰκονομικὴ καὶ θεσμικὴ  συμφωνία λόγῳ τῶν βαθύτατων ἱστορικῶν δεσμῶν ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ κράτους, ἐν προκειμένῳ ὡς πρὸς τὴν περιουσία. Ὅμως, οὕτως ἢ ἄλλως, κατὰ τὸ ἰσχῦον Σύνταγμα ἡ Ἑλλάδα εἶναι χώρα θρησκευτικὰ φιλελεύθερη, ἰσχύει – πρέπει  νὰ ἰσχύει- ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία γιὰ ὅλους χωρὶς περιορισμούς. Πρέπει νὰ γίνεται σεβαστὴ ἡ ΕΣΔΑ καὶ ἡ νομολογία τοῦ ΕΔΔΑ. Ἡ δὲ ἔννοια τῆς ἐπικρατούσας θρησκείας εἶναι ἱστορικοῦ καὶ  περιγραφικοῦ περιεχομένου καὶ  δὲν μπορεῖ νὰ θεμελιώσει περιορισμοὺς τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. Τὸ πρακτικὸ ἐρώτημα εἶναι τί θὰ συμβεῖ ἂν καὶ ἄλλες θρησκευτικὲς κοινότητες ἢ ἄλλα ἐκκλησιαστικὰ ἢ νομικὰ πρόσωπα τῆς ἤδη ἰσχύουσας νομοθεσίας ζητήσουν κρατικὴ ἐπιχορήγηση γιὰ τοὺς μισθοὺς τῶν λειτουργῶν τους, ὅπως συμβαίνει στὴ θρησκευτικὰ οὐδέτερη Γερμανία, ὅπου ἱστορικὰ ἔπρεπε νὰ συνυπάρξουν καθολικοὶ καὶ προτεστάντες.

ΠΗΓΗ: iefimerida.gr

,

Σχολιάστε

«ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΑΙΩΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ» (Ἀρχιεπ. Ἱερώνυμος)

Ἀρχιεπ. Ἱερώνυμος γιὰ τὸ Σκοπιανό:
Ἀπαιτοῦμε σεβασμὸ στὴν μακραίωνα κληρονομιά μας

   2 Ὀκτωβρίου 2018

.               Παρέμβαση γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα, ἀναφερόμενος, χωρὶς νὰ τὸ κατονομάζει, στὸ θέμα τῆς συμφωνίας γιὰ τὸ Σκοπιανό, ἔκανε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος στὴν προσφώνησή του στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. «Ἡ εὐρύτερη περιοχὴ τῶν Βαλκανίων μετατρέπεται ἐκ νέου σὲ χῶρο πολιτικῶν ζυμώσεων καὶ ἐθνικῶν διεκδικήσεων. Ἡ ταυτότητά μας, ἡ ἱστορία μας γίνεται γιὰ ἄλλη μία φορὰ ἀντικείμενο διαπραγματεύσεων, διαβουλεύσεων καὶ συμβιβασμῶν. Πρῶτοι ἐμεῖς ἐπιθυμοῦμε ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ ἀκεραιότητά μας ποὺ εἶναι ἀδιαπραγμάτευτη, τὴν πρόοδο τῶν γειτονικῶν λαῶν» σημειώνει ὁ κ. Ἱερώνυμος. «Ἐπιθυμοῦμε ὅμως καὶ ἀπαιτοῦμε σεβασμὸ στὴν μακραίωνη πολιτισμικὴ καὶ ἑλληνοχριστιανικὴ κληρονομιά μας καὶ αὐτὸ ὀφείλουμε νὰ τὸ καταστήσουμε σαφὲς πρὸς πᾶσα κατεύθυνση» πρόσθεσε ὁ κ. Ἱερώνυμος.

ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr

, ,

Σχολιάστε

«ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΜΕ ΠΟΥΘΕΝΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (Ἀρχιεπ. Ἱερώνυμος)

ερώνυμος γι Σκοπιανό:
Δ
ν δίνουμε πουθεν τ νομα τ
ς Μακεδονίας

ΠΗΓΗ: protothema.gr

 

.           Ἡ Ἐκκλησία πῆρε θέση ἀλλὰ ἡ Βουλὴ εἶναι ὑπεύθυνη γιὰ τὶς ἀποφάσεις τονίζει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος.  Μήνυμα ὅτι «δὲν δίνουμε πουθενὰ τὸ ὄνομά μας» ἔστειλε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ὅσον ἀφορᾶ τὴν χρήση τοῦ ὄρου Μακεδονία γιὰ τὸ ὄνομα τῶν Σκοπίων.
.           «Δὲν γινόμαστε Ἕλληνες μόνο μία στιγμὴ ἢ μία ἡμέρα. Ἕλληνες εἴμαστε κάθε μέρα, κάθε ὥρα. Ἡ Ἐκκλησία πῆρε θέση. Εἶπε ξεκάθαρα ὅτι δὲν δίνουμε πουθενὰ τὸ ὄνομά μας, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἔργο τῆς Ἐκκλησίας» εἶπε ὁ προκαθήμενος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸν Αὐλώνα ὅπου βρέθηκε, γιὰ νὰ παραστεῖ στὰ ἐγκαίνια τῆς Λαογραφικῆς ἔκθεσης στὸ Πνευματικὸ Κέντρο.
.          Ὁ κ. Ἱερώνυμος ξεκαθάρισε, ἐπίσης, ὅτι γιὰ τὶς τελικὲς ἀποφάσεις ὑπεύθυνη θὰ εἶναι ἡ Βουλή.
.          «Ἡ Ἐκκλησία δὲν κάνει συλλαλητήρια, οἱ πολίτες ἐξέλεξαν Βουλὴ καὶ ἡ Βουλὴ εἶναι ὑπεύθυνη γιὰ αὐτά. Οἱ Ἕλληνες εἶναι ὑπεύθυνοι ποὺ ψηφίζουν καὶ ἡ Βουλὴ ποὺ διοικεῖ αὐτὸν τὸν τόπο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

 

,

Σχολιάστε

«ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΚΟΒΟΥΜΕ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΗΣΥΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ» (Ἀρχιεπ. Ἱερώνυμος)

.             Στὴν ἀνάγκη νὰ διατηρήσουμε τὶς ρίζες μας ἀναφέρθηκε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου ποὺ διοργάνωσε τὸ 100ο Δημοτικὸ Σχολεῖο Ἀθηνῶν.
.             Ἡ ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε σήμερα (23.03.18) τὸ πρωὶ στὸν Πολυχῶρο τοῦ Δήμου Ἀθηναίων «Ἄννα καὶ Μαρία Καλουτᾶ» καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ὑποδέχθηκαν ἡ Διευθύντρια τοῦ Σχολείου κ. Γεωργία Πολυζώη, δάσκαλοι καὶ γονεῖς καὶ τὸν εὐχαρίστησαν θερμὰ γιὰ τὴν παρουσία του.
.               Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς μαθητὲς ἀναφέρθηκε στὸν ἑορτασμὸ τῆς 25ης Μαρτίου τονίζοντας πὼς πρόκειται γιὰ διπλὴ ἑορτή, ἀπὸ τὴ μία ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν ἐλευθερία καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου καὶ τοὺς εὐχήθηκε, ὑγεία, δύναμη καὶ προκοπή. Ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς γονεῖς, ἀλλὰ καὶ τὶς γιαγιάδες τῶν παιδιῶν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μίλησε γιὰ τὶς δυσκολίες τῆς ἐποχῆς καὶ τὴν ἀνάγκη τῶν παιδιῶν νὰ στηριχτοῦν κάπου. «Δὲν ἔχουμε κανένα δικαίωμα, οὔτε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, οὔτε οἱ Κυβερνήσεις, οὔτε κανένας ἄλλος, ντόπιος ἢ ξένος νὰ κόψει τὶς ρίζες μας», σημείωσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ συμπλήρωσε πὼς «ἕνα δέντρο ποὺ τοῦ κόβουμε τὶς ρίζες ἢ τὸ κλαδεύει, ὅπως θέλει, ὁ καθένας, δὲν φέρνει καρπούς, ξεραίνεται καὶ ἔτσι δὲν ἔχουμε συνέχεια. Αὐτὸ εἶναι κάτι ποὺ πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολεῖ ὅλους. Καλούμαστε νὰ ἀνησυχοῦμε γιὰ τὸ τί θὰ παραδώσουμε στὰ παιδιά μας. Ἡ πίστη, βέβαια, θεριεύει τὸν ἄνθρωπο, τὸν δυναμώνει». Παρομοιάζοντας τὸν ἐνθουσιασμὸ τῶν παιδιῶν μὲ τὰ γάργαρα νερὰ τῶν βουνῶν ποὺ τρέχουν ὁρμητικά, ἐπεσήμανε ὅτι «ἔχουμε ὑποχρέωση νὰ δημιουργήσουμε αὐλάκια, ὥστε τὸν ἐνθουσιασμὸ τῶν παιδιῶν νὰ τὸν κατευθύνουμε ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει πνευματικὸς πλοῦτος». Κάλεσε, ἐπίσης, τὶς γιαγιάδες καὶ τοὺς παπποῦδες νὰ στηρίζουν τὰ παιδιά τους καὶ νὰ μαθαίνουν στὰ ἐγγόνια τους νὰ πηγαίνουν στὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ κάνουν τὸν σταυρό τους, χαρακτηρίζοντάς τους ἱεραπόστολους αὐτοῦ τοῦ Ἔθνους.

 

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

 

Σχολιάστε

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΠΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τὸ κοινωνικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας
ἐπὶ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Τὸ κοινωνικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατανέμεται σὲ αὐτὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, διὰ μέσου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καὶ Εὐποιίας, τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ τῶν 81 Μητροπόλεων. Ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ δὲν ἔχει πόρους καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν τὸ ἔργο της ἐξαντλεῖται σὲ γραφειοκρατικὲς δράσεις. Μία πρότασή της ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἢ ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ νὰ δημιουργήσει σχέδιο «εἰκονικῆς αὐτοπαραγωγῆς ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας ἀπὸ φωτοβολταϊκὰ ὑποστηρίξεως τῶν δομῶν τοῦ κοινωνικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» (sic), νὰ διεκδικήσει χρήματα ὑποστηρίξεως τοῦ συγκεκριμένου ἔργου ἀπὸ εὐρωπαϊκὰ κονδύλια καὶ νὰ προβεῖ σὲ συνολικὸ μακροπρόθεσμο δανεισμό, δὲν βρῆκε ἀνταπόκριση ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας. Τὰ χρήματα πολλά, τὸ ἀποτέλεσμα ἀμφίβολο καὶ ὁ δανεισμὸς ἐπαχθής, ὑπὸ δυσμενέστατες συνθῆκες.
.         Οἱ Μητροπόλεις ἔχουν τὸ δικό τους σημαντικὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο. Αὐτὸ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὰ χρήματα ποὺ προσφέρουν οἱ πιστοὶ καὶ ἀπὸ τὸν ζῆλο τῶν κληρικῶν, ποὺ ἀπασχολοῦνται μὲ τὴν φιλανθρωπία. Πρακτικὰ τὸ βάρος τῆς φιλανθρωπίας τὸ ἔχει πάρει ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν. Ἐπὶ τοῦ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου καταργήθηκε ἡ ἀστική, μὴ κερδοσκοπικὴ ἑταιρεία «Ἀλληλεγγύη», στὴν ὁποία συμμετεῖχαν, ἐξ ἠμισείας, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ Ἀρχιεπισκοπή. Στὴ θέση της ἱδρύθηκε, τὸν Ἰούλιο τοῦ 2010, ἡ Ἀστική, μὴ Κερδοσκοπικὴ Ἑταιρεία «Ἀποστολή», στὴν ὁποία μετέχει μόνον ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν. Σὲ αὐτὴν ἔπαυσε νὰ ὑπάρχει ἡ συμμετοχὴ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἑπομένως ὅλων τῶν Μητροπόλεών Της, κατὰ παραθεώρηση τοῦ Συνοδικοῦ Συστήματος, γιὰ τὸ ὁποῖο τόσα ὑπὲρ εἶχε πεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν καὶ Λεβαδείας. Ἀπὸ τότε ἔχουμε μία ἀτροφία τοῦ Συνοδικοῦ κοινωνικοῦ ἔργου καὶ μία ὑπερτροφία τοῦ κοινωνικοῦ ἔργου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.
.         Ἡ «Ἀποστολή», ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς της, διαχειρίζεται ἑκατομμύρια Εὐρώ. Οἱ Διεθνεῖς Ὀρθόδοξες Χριστιανικὲς Φιλανθρωπικὲς Ὀργανώσεις (International Orthodox Christian Charities – IOCC), μὲ ἕδρα τὴν Βαλτιμόρη τῶν ΗΠΑ, στὸ ἐνημερωτικὸ δελτίο ποὺ ἐξέδωσαν γιὰ τὶς προσφορές τους στὴν Ἑλλάδα γράφουν: «Ἀπὸ τὸ 2012 σὲ συνεργασία μὲ τὴν “Ἀποστολὴ” (τὸν ἀνθρωπιστικὸ βραχίονα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν) ἡ Ἑλληνορθόδοξη Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς καὶ οἱ Ἑλληνο – Ἀμερικανικὲς Ὀργανώσεις καὶ οἱ IOCC προσέφεραν πάνω ἀπὸ 23 ἑκατομμύρια δολάρια στὸν Ἑλληνικὸ λαό». Ἐπίσης τὸ Ἵδρυμα Jaharis ἀνακοίνωσε, στὶς 13 Ὀκτωβρίου 2017, ὅτι προσέφερε στὴν «Ἀποστολὴ» διὰ τῶν IOCC, ἕνα ἑκατομμύριο δολάρια. Ἂν ὑπολογισθοῦν καὶ οἱ ἄλλες ἰδιωτικὲς δωρεὲς καὶ ἡ βοήθεια σὲ εἶδος (τρόφιμα, ὑγειονομικὸ ὑλικό, πετρέλαιο θέρμανσης στὶς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, προγράμματα ἀγροτικῆς ἀνάπτυξης καὶ βοήθεια στοὺς πρόσφυγες καὶ στοὺς μετανάστες) τῶν IOCC, ἡ «Ἀποστολὴ» κυρίως, ἀλλὰ καὶ ἄλλες ὀργανώσεις ἔλαβαν ἀπὸ τὸ 2012 πάνω ἀπὸ 37 ἑκατομμύρια δολάρια.
.         Προϊσταμένη Ἀρχὴ τῆς «Ἀποστολῆς» εἶναι ἡ Ἀρχιεπισκοπή. Στὴν ἰστοσελίδα της ὁ ἐπισκέπτης βλέπει ἕνα ἐντυπωσιακὸ ὀργανόγραμμα χωρὶς ὀνόματα. Βλέπει ἐπίσης τὶς δράσεις της. Πολλὲς εἶναι τῆς Καρελλείου Μονάδας Ἀλτζχάϊμερ, ποὺ ἐκτείνεται σὲ πολλὲς Μητροπόλεις, ἀλλὰ ὄχι σὲ ὅλες. Γενικῶς, ἀπὸ τὶς 81 Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος βοήθεια ἐκ μέρους τῆς «Ἀποστολῆς» ἔχουν λάβει περίπου οἱ εἴκοσι. Σὲ αὐτὲς δὲν περιλαμβάνονται ὅσες ἔλαβαν πετρέλαιο θέρμανσης. Ἡ «Ἀποστολὴ» ἐνισχύει κοινωνικὰ παντοπωλεῖα, μονάδα ἀντιμετώπισης τοῦ Ἀλτσχάϊμερ, ξενώνα γιὰ ἀνήλικους ἀσυνόδευτους πρόσφυγες, τὸν παιδικὸ σταθμὸ «Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου» στὸ Δήλεσι Βοιωτίας καὶ Κέντρο Δημιουργικῆς Ἀπασχόλησης. Ἐπίσης Κέντρα Ἡμέρας Ψυχικῆς Ὑγείας εἰς Χίο, Ἱεράπετρα, Λασίθι, Κεφαλληνία καὶ Λακωνία.
.         Μὲ τὸ δεδομένο ὅτι ἡ Διαύγεια καὶ ἡ Διαφάνεια πρέπει νὰ εἶναι βασικὰ στοιχεῖα τῆς διαχείρισης κάθε κρατικοῦ καὶ ἐκκλησιαστικοῦ ὀργανισμοῦ σημειώνεται ὅτι στὴν ἰστοσελίδα τῆς «Ἀποστολῆς» οὐδὲν οἰκονομικὸ στοιχεῖο ἀναφέρεται, γιὰ καμία ἀπὸ τὶς χρήσεις, ἀπὸ τὸ 2012 ἕως καὶ τὸ 2017. Ἐπίσης δὲν ἀναφέρονται οἱ μισθοὶ ποὺ λαμβάνουν ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς καὶ τὰ στελέχη της.
.         Ἐπὶ τοῦ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἐξακολουθοῦν νὰ λειτουργοῦν κοινωνικὲς δράσεις ποὺ εἶχαν ἱδρυθεῖ ἐπὶ τῶν προκατόχων του Ἀρχιεπισκόπων, ὅπως ἐνοριακὲς στέγες γερόντων, κατακοίτων γερόντων, ἀποκαταστάσεως δυσπροσαρμόστων ἀτόμων, στέγες φιλοξενίας ἀστέγων καὶ ἐμπεριστάτων, βρεφονηπιακῶν σταθμῶν. Πολλὲς ἀπὸ αὐτὲς μετατράπηκαν σὲ Ἱδρύματα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, μὲ ξεχωριστὲς διοικήσεις καὶ διαχειρίσεις, ἀλλὰ σὲ ὅλες μὲ προεδρεύοντα τὸν Ἀρχιεπίσκοπο. Σήμερα λ.χ. λειτουργοῦν τὸ Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως, τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Ἵδρυμα Νεότητος καὶ Οἰκογενείας, τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Ἵδρυμα Βυζαντινῆς καὶ Παραδοσιακῆς Μουσικῆς. Ἔτσι ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ ἀπέκτησε μία δαιδαλώδη διοικητικὴ καὶ διαχειριστικὴ μορφή.
.         Ἐνδιαφέρουσα ἡ περίπτωση τοῦ Κέντρου Στηρίξεως τῆς Οἰκογένειας (ΚΕΣΟ). Αὐτὸ ἱδρύθηκε τὸ 1999 μὲ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ λειτούργησε ὡς Ὑπηρεσία τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ ὡς Νομικὸ Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, μὲ ἔλεγχο δηλαδὴ τοῦ Δημοσίου Ἐλεγκτικοῦ μηχανισμοῦ, ἕως τὸ 2012. Τότε μετετράπη σὲ Νομικὸ Πρόσωπο Ἰδιωτικοῦ Δικαίου καὶ σὲ Ἐκκλησιαστικὸ Ἵδρυμα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἀπὸ τὴν ὁποία ἐξαρτᾶται καὶ ἐλέγχεται. Τὸ ΚΕΣΟ ἕως τὸ 2012 εἶχε σημαντικὸ κοινωνικὸ ἔργο, μὲ μικρὲς λειτουργικὲς δαπάνες. Σήμερα ἔχει ἀποκτήσει ἀμειβόμενη διευθύντρια καὶ πολυάριθμο ἀμειβόμενο προσωπικὸ καὶ ἔχει ἀναπτύξει σημαντικὰ τὶς δράσεις του. Δὲν ὑπάρχει κάποιο στοιχεῖο γιὰ τὴν διαχείρισή του, γιὰ τὰ ἔσοδα καὶ τὶς δαπάνες του.
.         Τὸ ἴδιο καθεστὼς (ΝΠΙΔ) μὲ τὸ ΚΕΣΟ ὑπάρχει καὶ στὸ Ἐκκλησιαστικὸ Ἵδρυμα ἀτόμων μὲ σύνδρομο Ντάουν «Μαρία Κόκκορη». Αὐτὸ ἱδρύθηκε τὸ 2005, μὲ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καὶ ἔχει ἀναπτυχθεῖ σὲ προσωπικὸ καὶ δράσεις. Ταμίας τοῦ Ἱδρύματος εἶναι ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς τῆς «Ἀποστολῆς».
.         Ἕως σήμερα πακτωλὸ χρημάτων ἔλαβε ἡ «Ἀποστολή», ἀλλὰ δὲν ἔχουν ὑλοποιηθεῖ οἱ βασικὲς ἀρχικὲς ἐξαγγελίες τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου γιὰ κοινωνικὲς παρεμβάσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Στὶς 22 Ὀκτωβρίου 2008, λίγους μῆνες ἀπὸ τὴν ἀνάρρησή του στὸν Ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο, ὁ ἴδιος ὁ κ. Ἱερώνυμος προσκάλεσε τοὺς δημοσιογράφους, ἦταν ἡ τελευταία φορὰ ποὺ τοὺς συνάντησε, παρὰ τὴν ὑπόσχεσή του ὅτι θὰ τοὺς συναντοῦσε μία φορὰ τὸν μήνα (…), καὶ τοὺς ἀνακοίνωσε τὰ ἄμεσα ἔργα ποὺ θὰ πραγματοποιοῦσε καὶ τὸν προϋπολογισμὸ τοῦ κάθε ἔργου:

Κέντρο φροντίδας παιδιῶν μὲ κινητικὴ ὑστέρηση (1.500.000 Εὐρώ).
Κέντρο φροντίδας αὐτιστικῶν παιδιῶν (1.500.000 Εὐρώ).
Κέντρο φροντίδας ἐπανεντάξεως νέων ἀπὸ τὰ ναρκωτικὰ (1.500.000 Εὐρώ). Σὲ αὐτὸ τὸ ἔργο εἶχε δώσει μεγάλη ἔμφαση καὶ εἶχε πεῖ ὅτι βρίσκεται σὲ ἀναζήτηση κατάλληλου χώρου.
Κέντρο κατακοίτων καὶ ἐγκαταλελειμμένων συνανθρώπων μας (3.500.000 Εὐρώ).

Οὐδὲν ὑλοποιήθηκε. Ἐπίσης δὲν ὑλοποιήθηκαν τὰ ἔργα ποὺ ἐξήγγειλε, διὰ τοῦ τότε ἐκπροσώπου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Μητροπολίτου Μυτιλήνης Ἰακώβου, στὶς 4 Φεβρουαρίου 2009:

Κέντρο γιὰ φιλοξενία τῶν συγγενῶν καὶ ἀσθενῶν στὸ Θεαγένειο Νοσοκομεῖο Θεσσαλονίκης.
Κέντρο παιδιῶν μὲ νοητικὴ ὑστέρηση εἰς Ἄνοιξη Ἀττικῆς.
Στέγη κατακοίτων εἰς Βαρνάβα Ἀττικῆς.
Σπίτι «πόνου-hospice» γιὰ καρκινοπαθεῖς τελικοῦ σταδίου καὶ σχετικὴ σχολὴ νοσηλευτῶν – τριῶν εἰς Πεντέλη (θέση ὅπου εἶχε παραχωρηθεῖ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας γιὰ κατασκηνώσεις πρὸ ἑξήντα ἐτῶν) ἢ Βύρωνα (Καρέα).

.         Γενικὰ ἡ δεκαετία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου διακρίνεται γιὰ ἕναν οἰκονομικὸ καὶ διοικητικὸ συγκεντρωτισμὸ στὴν Ἀρχιεπισκοπή. Αὐτὸς παράγει κοσμικὴ ἰσχύ, μὲ μίαν παράλληλη αὐτονόμηση ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο στὴ διαχείριση τῶν οἰκονομικῶν τῆς «Ἀποστολῆς» καὶ τῶν πολλῶν εὐαγῶν ἱδρυμάτων (ΝΠΙΔ) τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Τὸν συγκεντρωτισμὸ αὐτὸν ὁ κ. Ἱερώνυμος πέτυχε μὲ τὴ συνεργασία τῶν κυβερνήσεων τῆς δεκαετίας. Ὡς πρὸς τὴν οἰκονομικὴ γιγάντωση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ τῶν φορέων της αὐτὴ ὀφείλεται στὴ συνδρομὴ τῶν ἐξωτερικῶν φιλανθρωπικῶν ὀργανισμῶν, ὅπως οἱ IOCC. Σημειώνεται ὅτι ἡ δράση τοῦ κ. Ἱερωνύμου στὰ κοινωνικὰ ζητήματα καὶ σὲ ὅσα πολιτικὰ – ἐκκλησιαστικὰ τὸν ἀφοροῦν εἶναι ἀπολύτως δυσανάλογη μὲ τὸ ποιμαντικὸ καὶ ἱεραποστολικὸ ἔργο του.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

.         Σὲ ἑπτὰ συνέχειες παρουσιάστηκε τὸ ἔργο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου κατὰ τὴν διαρρεύσασα δεκαετία. Ἔργο ἐλάχιστο σὲ ἐκκλησιαστικό, ἱεραποστολικὸ καὶ λειτουργικὸ ἐπίπεδο, πλούσιο σὲ κοινωνικὸ καὶ μὲ ἐπιτυχίες καὶ ἀποτυχίες στὶς σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν Πολιτεία.. Στὴν δεκαετία ποὺ πέρασε ὁ κ. Ἱερώνυμος ἐγκατέλειψε φιλίες καὶ ἀνθρώπους ποὺ πορεύθηκαν μαζί του, ὅταν ἦταν Μητροπολίτης Θηβῶν, τὸν ἐξυπηρέτησαν ἢ/καὶ ὑπηρέτησαν τὰ σχέδιά του. Ἡ πρώτη καταθλιπτικὴ ἀπογοήτευση εἶναι τῶν ἀνθρώπων τοῦ Φαναρίου καὶ προσωπικὰ τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου. Συνεργάσθηκε ὁ κ. Ἱερώνυμος τόσο ἀποτελεσματικὰ μαζί του ἐναντίον τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, ἔκαμε δηλώσεις τόσο εὐνοϊκὲς γιὰ τὴν παρουσία τοῦ Πατριαρχείου στὴν Ἑλλάδα, ὑπέγραψε τόσο εὐνοϊκοὺς ὅρους γιὰ τὸ Φανάρι καὶ ἐπαχθεῖς γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὅταν ἀνέλαβε Ἀρχιεπίσκοπος, ποὺ τώρα ὁ Πατριάρχης ἔχει πέσει ἀπὸ τὰ σύννεφα. Ὁ κ. Ἱερώνυμος εἶναι ὁ πρῶτος Ἀρχιεπίσκοπος, ποὺ τὸν ὁδήγησε στὰ πολιτικὰ δικαστήρια τῆς Ἑλλάδος.
.         Πέραν τοῦ Πατριάρχου, οἱ περιπτώσεις τῶν π. Ἀμφιλοχίου Στεργίου, Ἀντωνίου Ζαμπέλη, Μάριου Μπέγζου, Σταύρου Γιαγκάζογλου εἶναι ἐνδεικτικές τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Συνεργάστηκαν μαζί του, τὸν ἐξυπηρέτησαν σὲ καταστάσεις καὶ στὸ φτιάξιμο τῆς δημόσιας εἰκόνας του καί, ὅταν ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος, νόμιζαν ὅτι θὰ εἶναι γιὰ πάντα μαζί… Διαψεύστηκαν καὶ ἀπογοητεύθηκαν ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο. Διέκοψε κάθε σχέση μαζί τους, χωρὶς ἐξηγήσεις, χωρὶς ἕναν λόγο συμπαθείας καὶ εὐχαριστίας γιὰ τὰ ὅσα τοῦ εἶχαν προσφέρει.
.         Ὑπῆρξαν καὶ συνεργάτες του μὲ ἄλλη τύχη. Αὐτοὶ ἐξαπέλυαν καθημερινῶς μύδρους κατὰ τοῦ προκατόχου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ ἀνταμείφθηκαν γιὰ τὶς ὑπηρεσίες τους, μὲ τὴν τακτοποίησή τους σὲ πλουσίως ἀμειβόμενες θέσεις ΝΠΙΔ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Πρόσφατα ἐμφανίστηκαν καὶ ἄλλοι πρόθυμοι νὰ (ἐξ)ὑπηρετήσουν τὸν Ἀρχιεπίσκοπο. Ἔτσι γίνεται πάντα. Ὅπως γράφουν οἱ Παροιμίες «οἱ φίλοι τῶν ἰσχυρῶν πολλοὶ» (Παρ. ιδ΄15).
.               Τέλος στὶς σχέσεις του μὲ τὴν Πολιτεία ὁ κ. Ἱερώνυμος, μὲ τὸν τρόπο του, πέρασε ἀπὸ τὴν Βουλὴ 31 τροπολογίες ἐπὶ τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἔχασε καὶ ὁρισμένες, ὅπως τὴν πρόσφατη τροπολογία γιὰ τὴν διοίκηση τοῦ Προσκυνήματος τῆς Τήνου, αὐτὴν ποὺ ἀπαγορεύει σὲ ἰδιῶτες νὰ συμμετέχουν σὲ ἐκκλησιαστικὰ ΝΠΔΔ, ποὺ ἔχουν σκοπὸ τὸ κέρδος, αὐτὴν ποὺ ἐπιβάλλει νὰ ἀξιολογοῦνται οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ὑπάλληλοι ὅπως οἱ ἄλλοι δημόσιοι ὑπάλληλοι, καθὼς καὶ τὸν περιορισμὸ διορισμοῦ ἱερέων. Κέρδισε τὴν ἀντικατάσταση τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Ν. Φίλη ἀπὸ τὸν κ. Γαβρόγλου, ποὺ μοιάζει μὲ τὸν κ. Ἱερώνυμο στὸν τρόπο δράσης, ἀλλὰ ἔχει τὶς ἴδιες ἀπόψεις μὲ τὸν προκάτοχό του Ὑπουργό. Ὁ κ. Ἱερώνυμος ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι συνεχιστὴς τῆς σχολῆς τοῦ προκατόχου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σεραφεὶμ (Τίκα), τὴν ὁποία ἀκολουθοῦν καὶ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς χειροτονηθέντες ἀπὸ αὐτὸν Μητροπολίτες. Περιορισμένη ποιμαντικὴ καὶ ἱεραποστολικὴ δράση καὶ ἐπιδίωξη ἐπιρροῆς στὴν κοσμικὴ ἐξουσία – ἐκτελεστική, νομοθετική, δικαστικὴ – καὶ στὰ ΜΜΕ.-

,

Σχολιάστε

ΟΙ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΧΙΕΠ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄ – Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Οἱ διορθόδοξες σχέσεις ἐπὶ Ἱερωνύμου Β´
– Ἡ Σύνοδος στὴν Κρήτη

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Οἱ διορθόδοξες καὶ οἱ διαχριστιανικὲς σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴ δεκαετία τοῦ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου ἔχουν, ὡς κύριο σημεῖο ἀναφορᾶς, τὴ Σύνοδο στὴν Κρήτη. Πέραν αὐτοῦ τοῦ γεγονότος γενικὰ ὑπῆρξε ἐκ μέρους του ἐσωστρέφεια. Εἶναι βεβαίως ἡ ἡλικία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, εἶναι καὶ ὁ τρόπος τῆς ζωῆς του καὶ τὸ μοίρασμα τοῦ χρόνου του μεταξὺ Ἀθηνῶν, Ζάλτσας καὶ Οἰνοφύτων.
.             Ἐνδεικτικὴ τῆς ἐσωστρέφειας εἶναι ἡ δραστηριότητα τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Διορθοδόξων καὶ Διαχριστιανικῶν Σχέσεων, κατὰ τὴν πρόσφατη Συνοδικὴ περίοδο Σεπτεμβρίου 2016 – Αὐγούστου 2017. Αὐτὴ καθ’ ὅλον τὸ ἔτος συνεδρίασε δύο φορές, τὴν 7η Φεβρουαρίου 2017 καὶ τὴν 17η Μαΐου 2017. Στὴν πρώτη της συνεδρίαση ἀναγνώσθηκαν ἢ ἔλαβαν τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς γνώση ἐπιστολῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων «εὐχετηρίου κάρτας τοῦ Πάπα στὸν Ἀρχιεπίσκοπο γιὰ τὰ Χριστούγεννα τοῦ 2016». Ἐπίσης ἀναγνώσθηκε ἡ πρόσκληση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τοῦ Κάντερμπουρι Justin Welby πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο νὰ τὸν ἐπισκεφθεῖ στὸ Ἀνάκτορο τοῦ Λάμπεθ, ποὺ εἶναι ἡ ἐπίσημη κατοικία του στὸ Λονδίνο. Ἐπίσης συζητήθηκαν ἢ/καὶ ἐγκρίθηκαν τυπικὲς συμμετοχὲς σὲ διαχριστιανικὲς συναντήσεις.
.             Στὴ δεύτερη συνεδρίαση «ἀσχολήθηκε» μὲ ἐκθέσεις τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὶς διάφορες διαχριστιανικὲς συναντήσεις καὶ μὲ τὴν εἰσήγηση – ἀξιολόγηση ὑπὸ τοῦ Μητρ. Νέας Ἰωνίας κ. Γαβριὴλ «περὶ τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας περὶ τοῦ κειμένου τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας: Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ τὸν λοιπὸν Χριστιανικὸν Κόσμον» (sic). Ἐπίσης «ἀσχολήθηκε» μὲ τὴν ἀναφορὰ τοῦ Ἀρχιμανδρίτη κ. Χρυσοστόμου Πήχου (διαβιβασθεῖσα διὰ τοῦ Σεβ. Μητρ. Παροναξίας κ. Καλλινίκου), ποὺ ἀφορᾶ τὴν «Κατάγνωσιν Ἐτεροδιδασκαλιῶν» τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου. Ἀσχολήθηκε ἐπίσης μὲ τὴν εἰσήγηση – ἀξιολόγηση ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητρ. Δημητριάδος περὶ τοῦ κειμένου τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν (ΚΕΚ) διὰ τὸ μέλλον τῆς Εὐρώπης. Στὰ πεπραγμένα ἀναφέρονται ἐπίσης πολλὲς δράσεις τοῦ Γραμματέα τῆς Ἐπιτροπῆς, Ἀρχιμ. Ἰγνατίου Σωτηριάδη, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὑλοποιήσεις ταξιδίων στὸ ἐξωτερικὸ κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, ποὺ εἶχαν ὁρισθεῖ ἐκπρόσωποι σὲ συναντήσεις καὶ ἐπιτροπές.
.             Τὸ ἐρώτημα, ποὺ εὐλόγως τίθεται, εἶναι ἂν μέσα σὲ ἕνα χρόνο, καὶ σὲ δύο συνεδριάσεις εἶναι δυνατὸν τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Διορθοδόξων καὶ Διαχριστιανικῶν Σχέσεων νὰ ἀσχοληθοῦν σοβαρὰ καὶ σὲ βάθος μὲ τόσα θέματα καὶ ἂν ἑπομένως, πέραν τῆς γραφειοκρατικῆς διεκπεραίωσης, παρήγαγαν κάποιο οὐσιαστικὸ ἔργο. Ὅπως ἐπίσης ἂν τὰ τόσα ταξίδια σὲ περίοδο λιτότητας, πέραν τῆς παρουσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἔχουν κάποιο θετικὸ ἀποτέλεσμα καὶ ἂν οἱ Ἐκθέσεις ἀπὸ τοὺς λίγους ποὺ γράφουν γιὰ τὴ συμμετοχή τους σὲ Ἐπιτροπὲς ἢ ἐκδηλώσεις, μελετῶνται ἀπὸ τὰ μέλη τῆς ΔΙΣ, ἢ τίθενται στὰ ράφια…
.             Ἀντίδοτο στὴν τάση ἀπομονώσεως καὶ ἐνδοστρεφείας τῶν Ἀθηνῶν ἀποτελεῖ ἡ παρουσία καὶ ἡ δραστηριότητα τοῦ Γραφείου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὶς Βρυξέλλες. Μὲ τὴ συμμετοχὴ σὲ διεθνῆ συνέδρια καὶ σεμινάρια, στὴν ἕδρα τῆς Ε.Ε. καὶ ἀλλοῦ, ἀκούγονται οἱ ἀπόψεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Πραγματοποιοῦνται ἐπίσης σημαντικὲς γιὰ τὴν Ἑλλάδα συναντήσεις μὲ πολιτικοὺς καὶ ἐκκλησιαστικοὺς παράγοντες τῶν χωρῶν μελῶν, καθὼς καὶ μὲ παράγοντες τῆς Ε.Ε. Ἐπίσης διὰ συνεντεύξεων, ἀρθρογραφίας, συνεδρίων καὶ διὰ τῆς ἰστοσελίδας τοῦ Γραφείου ἐνημερώνεται ἡ εὐρωπαϊκὴ κοινὴ γνώμη περὶ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
.             Ὡς πρὸς τὰ ἐπίσημα ταξίδια σὲ ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἦταν φειδωλός. Καὶ ὡς πρὸς τοὺς ἑτεροδόξους μπορεῖ νὰ δέχθηκε τὴν πρόσκληση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τοῦ Κάντερμπουρι νὰ τὸν ἐπισκεφθεῖ, ἀλλὰ τελικὰ δὲν πῆγε ὁ ἴδιος, ἀλλά, ἐκ μέρους του ἀντιπροσωπεία…Τὴν ἀποτελοῦσαν οἱ Μητροπολίτες Ἰλίου Ἀθηναγόρας, καὶ Νέας Ἰωνίας Γαβριήλ, ὁ Κων. Δήμτσας, ὁ Γραμματέας τῆς Ἐπιτροπῆς, Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Σωτηριάδης καὶ ὁ Διάκονος Ἀλέξιος Κουρτέσης…. Ἐξ ἄλλου, στὶς 16 Ἀπριλίου 2016, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος, μαζὶ μὲ τὸν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο καὶ τὸν πρωθυπουργὸ κ. Τσίπρα, παρέστησαν στὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στὴ Μόρια Λέσβου…

 Ἡ Σύνοδος στὴν Κρήτη

.             Ἐν ὄψει τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη ὁ κ. Ἱερώνυμος συμμετέσχε στὴ συνάντηση τῶν Πρωθιεραρχῶν, στὴν Κωνσταντινούπολη, ἀπὸ τὶς 6 ἕως τὶς 9 Μαρτίου 2014. Κατ’ αὐτὴν ἀποφασίστηκε ἡ διοργάνωση τῆς Πανορθόδοξης Συνόδου στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 2016. Ἀπὸ τὴ συνάντηση αὐτὴ τῶν Πρωθιεραρχῶν ἀπουσίασαν ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τσεχίας καὶ Σλοβακίας. Ἀντίθετα, ὁ κ. Ἱερώνυμος ἀπουσίασε «διὰ προσωπικοὺς λόγους», ἀπὸ τὴ συνάντηση τῶν Πρωθιεραρχῶν στὸ Σαμπεζί, ἀπὸ 21 ἕως 28 Ἰανουαρίου 2016, ποὺ ἔγινε πάλι ἐν ὄψει τῆς Συνόδου. Κατ’ αὐτὴν ἀποφασίστηκε ἡ Σύνοδος νὰ διεξαχθεῖ στὴν Κρήτη καὶ ὄχι στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἀπὸ τὴν ἐν λόγῳ συνάντηση ἀπουσίασαν ἐπίσης ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Βαρσοβίας «διὰ λόγους ὑγείας».
.             Μὲ τὴ συμμετοχή του στὶς ἀποφάσεις περὶ τοῦ τρόπου διεξαγωγῆς τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη καί, ἐπίσης μὲ τὴ συμμετοχὴ τὴ δική του καὶ τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴ Σύνοδο στὴν Κρήτη ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος ἔχει τὸ μέρος τῆς ἱστορικῆς εὐθύνης ποὺ τοῦ ἀναλογεῖ στὰ ὅσα ἀντιεκκλησιολογικὰ καὶ κατὰ παράβαση Ἱερῶν Κανόνων συνέβησαν κατ’ αὐτήν. Τὰ ἀποφασισθέντα ἀπὸ τοὺς Προκαθημένους περὶ τῆς συνθέσεως τῆς Συνόδου καὶ περὶ τοῦ τρόπου λήψεως τῶν ἀποφάσεων σὲ Αὐτήν, καθὼς καὶ ἡ ἐκ μέρους ὅσων ἔλαβαν μέρος παραθεώρηση τοῦ γεγονότος ὅτι δὲν συμμετέσχον τέσσερα Πατριαρχεῖα, μὲ πολυπληθὲς ποίμνιο, τὴν μετέτρεψαν σὲ μία ἁπλῶς «διευρυμένη Σύνοδο».
.             Ἡ Σύνοδος ὀνομάστηκε ἀπὸ τὸ Φανάρι «Μεγάλη» καὶ «Ἁγία». Γιὰ νὰ ὀνομασθεῖ ἔτσι μία Σύνοδος, πρέπει νὰ ἀνταποκρίνεται σὲ ὁρισμένα βασικὰ στοιχεῖα, ὅπως εἶναι, πέραν τῆς συμμετοχῆς, τὰ ἀποτελέσματά Της καὶ οἱ ἀποφάσεις ποὺ ἐλήφθησαν. Τὰ ἀποτελέσματα δὲν εἶχαν τίποτε τὸ ἰδιαίτερο, ὥστε νὰ χαρακτηρισθοῦν ὅτι πραγματοποίησαν μίαν ἱστορικὴ «τομὴ» στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ ἀποφάσεις ποὺ ἐλήφθησαν ἦσαν ἀπὸ οὐδέτερες ἕως ἀρνητικὲς γιὰ τὴν αὐτοσυνειδησία τῶν μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
.                Ἐν ὄψει τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συνεδρίασε στὶς 24 καὶ 25 Μαΐου 2016. Τὰ ἀξιοσημείωτα ἀπὸ τὶς δύο συνεδριάσεις ἦσαν πρῶτον ἡ, διὰ λόγους συνειδήσεως, ἄρνηση συμμετοχῆς Μητροπολιτῶν, ὡς μελῶν τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴ Σύνοδο καὶ δεύτερον οἱ ἀποφάσεις, ποὺ ἐλήφθησαν, γιὰ προτάσεις ἐπὶ τῶν κειμένων. Μεταξὺ τῶν ἀποφάσεων ἦταν πὼς γιὰ νὰ ἀρχίσει ἡ Σύνοδος -καὶ ἑπομένως νὰ συμμετάσχει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος- θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπάρξει πρῶτον ὁμόφωνη, τῶν δεκατεσσάρων Πατριαρχείων καὶ Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ἔγκριση τοῦ Κανονισμοῦ Ὀργάνωσης καὶ Λειτουργίας τῆς Συνόδου καὶ δεύτερον νὰ ὑπάρξει ἐπίσης ὁμόφωνη ἔγκριση τοῦ κειμένου περὶ τῶν κωλυμάτων τοῦ γάμου. Τὸ λυπηρὸ γεγονὸς ἦταν ὅτι κατὰ τὴν ἔναρξη τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος δὲν κατέθεσε τὶς ἐπὶ τοῦ διαδικαστικοῦ προτάσεις τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία συμμετέσχε κανονικὰ στὴ Σύνοδο, παρὰ τὸ ὅτι Αὐτὴ ἔπασχε διαδικαστικά, μὲ βάση τὰ ὅσα εἶχαν συμφωνηθεῖ ἀπὸ τοὺς Προκαθημένους…
.             Τὸ κυριότερο θέμα τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη ἦταν αὐτὸ τῆς αὐτοσυνειδησίας τῶν Ὀρθοδόξων. Εἶναι Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ ἡ Ἐκκλησία; Αὐτὴ εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη; Ἂν εἶναι Μία ἡ Ἐκκλησία καὶ Αὐτὴ εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη, οἱ ἄλλοι ἑτερόδοξοι Χριστιανοὶ τί ἀποτελοῦν; Ἂν ἀποτελοῦν «Ἐκκλησίες» τότε δὲν εἶναι Μία ἡ Ἐκκλησία, ἀλλὰ ἰσχύει «ἡ θεωρία τῶν κλάδων» καὶ ὁ σχετικισμός, ἄποψη ποὺ καλλιεργεῖται στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν.
.            Ἐπὶ τοῦ θέματος ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔλαβε τὴν ἀπόφαση νὰ προτείνει τὴν ἀκόλουθη διατύπωση: «Κατὰ τὴν ὀντολογικὴ φύση τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἑνότητά της εἶναι ἀδύνατο νὰ διαταραχθεῖ. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γνωρίζει τὴν ἱστορικὴ ὕπαρξη ἄλλων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν καὶ κοινοτήτων, ποὺ δὲν βρίσκονται σὲ κοινωνία μαζί της…» (Βλ. σχ. Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου «Ἡ Σύνοδος στὴν Κρήτη, ἐκδ. «ΤΗΝΟΣ», Ἀθῆναι, 2017, σελ. 48). Ἡ διὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου ἀνωτέρω πρόταση δὲν ψηφίστηκε. Ἡ τελικὴ διατύπωση τοῦ κειμένου τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη ἦταν: «Κατὰ τὴν ὀντολογικὴ φύση τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἑνότητά της εἶναι ἀδύνατο νὰ διαταραχθεῖ. Παρὰ ταῦτα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀποδέχεται τὴν ἱστορικὴ ὀνομασία τῶν ἄλλων ἑτεροδόξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁμολογιῶν, οἱ ὁποῖες δὲν ἔχουν κοινωνία μαζί της….» (Βλ. ἀνωτ. σελ. 49)
.             Τὸ ζήτημα ποὺ τίθεται ὡς πρὸς τὶς προτάσεις ποὺ ἔθεσε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στὴ Σύνοδο καὶ δὲν ἔγιναν ἀποδεκτὲς εἶναι ἂν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ Μητροπολίτες ποὺ συμμετέσχον σ’ Αὐτὴν παρέβησαν τὸ Συνοδικὸ σύστημα λειτουργίας τῆς Ἱεραρχίας. Ἡ Ἱεραρχία πῆρε τὶς ἀποφάσεις της καὶ δὲν ἐξουσιοδότησε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τοὺς Μητροπολίτες ἐκπροσώπους Της νὰ ἐγκρίνουν κείμενα ποὺ Αὐτὴ δὲν δέχθηκε. Οἱ ἀποφάσεις τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη δὲν ἦσαν ad referendum, δηλαδὴ ὑπὸ τὴν ἔγκριση τῶν Συνόδων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἑπομένως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους Μητροπολίτες, πῆραν τὴν πρωτοβουλία καὶ δέσμευσαν τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μὲ ἀποφάσεις, στὶς ὁποῖες δὲν συμφώνησε ἡ Ἱεραρχία Της. Εἶναι ἕνα σοβαρὸ ζήτημα αὐτὸ γιὰ τὸ πῶς διοικεῖται ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.
.             Ἄλλο ζήτημα, ποὺ ἀποφασίστηκε στὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν ἀπόφασή Της δὲν ἀκολούθησε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἦταν γιὰ τὶς Μητροπόλεις τῶν «Νέων Χωρῶν». Στὴν ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας ἐπὶ τοῦ κειμένου τῆς Συνόδου «Τὸ Αὐτόνομον καὶ ὁ τρόπος Ἀνακηρύξεως αὐτοῦ» τονίζεται: «Ὑπάρχει σοβαρὸς προβληματισμὸς περὶ τοῦ θέματος τοῦ “Αὐτονόμου”… Ἐπειδὴ πίσω ἀπὸ τὸ κείμενο τοῦτο ὑποκρύπτονται διάφορες σκοπιμότητες, προτείνεται νὰ προστεθῆ ἡ ἀκόλουθη παράγραφος: «Ἐκκλησιαστικαὶ Ἐπαρχία περὶ τῶν ὁποίων ἐξεδόθη Πατριαρχικὸς Τόμος ἢ Πράξις δὲν δύνανται ἵνα αἰτήσωνται τὴν χορήγησιν αὐταῖς αὐτονομίας, διατηρουμένου ἀπαρασαλεύτως τοῦ ὑφισταμένου καθεστῶτος…».
.             Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος δὲν δέχθηκε τὴν προσθήκη. Προφορικῶς μόνον εἶπε ὅτι σέβεται τὸ ἰσχῦον καθεστὼς στὶς Μητροπόλεις τῶν «Νέων Χωρῶν». Μὲ Δελτίο Τύπου ὅμως τὸ Φανάρι ἔδειξε ὅτι συνεχίζει τὴν ἴδια γραμμή, ποὺ ἐγκαινίασε ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἀμέσως μόλις ἐξελέγη, τῆς εὐθείας δηλαδὴ ἀμφισβητήσεως τοῦ ἰσχύοντος ἀπὸ τὸ 1928 ἐκκλησιαστικοῦ καθεστῶτος τῶν Μητροπόλεων τῆς Ἠπείρου, τῆς Μακεδονίας, τῆς Θράκης καὶ τῶν νήσων τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, ὅπως τὸ σεβάστηκαν ὅλοι οἱ προκάτοχοί του. Στὴν κρίσιμη αὐτὴ περίπτωση ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μποροῦσε νὰ θέσει βέτο καὶ νὰ ἐπιμείνει στὴν ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας, μὴ ἀποδεχόμενος τὴν προφορικὴ δήλωση τοῦ Πατριάρχου. Ἐφ᾽ ὅσον οἱ ἀποφάσεις ἔπρεπε νὰ ἦσαν ὁμόφωνες, τὸ κείμενο τοῦ Φαναρίου γιὰ τὸ Αὐτόνομο δὲν θὰ περνοῦσε, ἂν δὲν ὑποχωροῦσε ὁ Πατριάρχης καὶ δὲν προσετίθετο ἡ παράγραφος ποὺ ζήτησε ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τὸ ἴδιο βεβαίως ἴσχυε καὶ στὰ ἄλλα θέματα ποὺ ἀποφάσισε ἡ Ἱεραρχία καὶ ἀπορρίφθηκαν. Σημειώνεται ὅτι στὰ θέματα ποὺ τὸν ἐνδιέφεραν ἔθεσε θέμα βέτο ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας καὶ οἱ προτάσεις του ἔγιναν τελικὰ δεκτές.-

,

Σχολιάστε