Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος

ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἀπεβίωσε ὁ Κύπρου Χρυσόστομος – Ἱστορικῆς ἀξίας τὸ ἔργο του

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.               Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος ἀπεβίωσε σὲ ἡλικία 81 ἐτῶν μὲ ἀκμαῖες μέχρι τέλους τὶς πνευματικές του δυνάμεις. Ὡς Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου εὐλογήθηκε νὰ δεῖ ἐν ζωῇ νὰ πραγματοποιοῦνται ὅλα ὅσα ἐξάγγειλε στὸν ἐπιβατήριο λόγο του. Ὅσα δημιούργησε εἶναι μεγάλης ἐκκλησιαστικῆς, κοινωνικῆς καὶ ἐθνικῆς ἀξίας.
.               Πέντε εἶναι τὰ μείζονα ἐπιτελεσθέντα ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του ἔργα. Τὸ πρῶτο εἶναι ἡ μετὰ ἀπὸ ὀκτώμισι αἰῶνες ἀποκατάσταση Συνόδου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας, δηλαδὴ Συνόδου μὲ τουλάχιστον δεκατέσσερις Ἐπισκόπους. Σημειώνεται ὅτι γιὰ νὰ μπορεῖ μία Αὐτοκέφαλη ὈρθόδοξηἘκκλησία νὰ ἐπιτελέσει καὶ τὸ ἔργο  Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου γιὰ Ἀρχιερέα ἀπαιτοῦνται  δεκατρεῖς Ἀρχιερεῖς καὶ ἕνας εἶναι ὁ κατηγορούμενος. Σήμερα ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου διαθέτει δέκα ἑπτὰ Ἀρχιερεῖς καὶ ἕναν ἐφησυχάζοντα. Ἕως τὴν ἐκλογὴ τοῦ ἐκλιπόντος καὶ ἐπὶ ὀκτώμισι αἰῶνες ὑπῆρχαν τέσσερις ἕως ἐννέα ἀρχιερεῖς καὶ ἑπομένως, γιὰ νὰ συγκροτηθεῖ Συνοδικὸ δικαστήριο χρειαζόταν ἡ συνδρομὴ τῶν ἄλλων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν.
.               Τὸ δεύτερο ἦταν ἡ τακτοποίηση τοῦ μισθολογίου τοῦ ἐφημεριακοῦ κλήρου, μὲ τὴν ἐκ μέρους τοῦ ἀποβιώσαντος Ἀρχιεπισκόπου ἵδρυση Φορέα Μισθοδοσίας Ἐφημεριακοῦ Κλήρου. Ἐπὶτῶν ἡμερῶν του καὶ γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ὅλοι οἱ ἱερεῖς πληρώνονται μὲ τὸνἴδιο μισθό, ἀνεξάρτητα ἂν ἀνήκουν στὴν πλούσια Ἀρχιεπισκοπὴ ἢ στὴν πτωχὴ Μητρόπολη τῆς Πάφου.
.               Τὸ τρίτο εἶναι ἡ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του ἀνέγερση ἐκ θεμελίων καί, πρὸ ἔτους, ἐγκαινίαση στὴ Λευκωσία τοῦ νέου μεγαλοπρεποῦς καθεδρικοῦ ναοῦ ἀφιερωμένου στὸν Ἀπόστολο Βαρνάβα, ἱδρυτὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα ποὺἀνέλαβε Ἀρχιεπίσκοπος, στὶς 5 Νοεμβρίου 2006, εἶχε τὴν ἔννοια νὰ ἀνεγερθεῖ στὸν χῶρο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καθεδρικὸς Ναός, ἀντάξιος τῆς ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καὶ τὸ πέτυχε.
.               Τὸ τέταρτο μείζονος σημασίας ἔργο εἶναι ἡ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του ἱδρυθεῖσα καὶ ἔκτοτε λειτουργοῦσα Θεολογικὴ Σχολή. Πρὶν ἀπὸ τὸν ἐκλιπόντα Ἀρχιεπίσκοπο δὲν ὑπῆρχε Θεολογικὴ Σχολὴ στὴν Κύπρο καὶ ὅσοι ἤθελαν νὰ σπουδάσουν σὲ αὐτὴν ἔρχονταν στὶς Θεολογικὲς Σχολὲς τῆς Ἀθήνας ἢ τῆς Θεσσαλονίκης.
.               Τὸ πέμπτο ἔργο μεγάλης κοινωνικῆς σημασίας εἶναι ἡ μὲ ἀπόφαση τοῦ ἐκλιπόντοςἱδρυθεῖσα Φοιτητικὴ Ἑστία στὴ Λεμεσό. Πρόκειται γιὰ τριακόσια (300) σύγχρονα διαμερίσματα μὲἐπίβλεψη τῆς καθαριότητας τῶν δωματίων καὶ τοῦ περιβάλλοντος χώρου. Στὴ Λεμεσό, λόγῳ τοῦ ὅτι τὰ ἐνοικιαζόμενα δωμάτια εἶναι πολὺ λίγα σὲ σχέση μὲ τὴ ζήτηση, τὰ ἐνοίκια εἶναιἀπαγορευτικὰ γιὰ τοὺς φοιτητές. Φτάνουν καὶ τὰ 700-800 Εὐρώ. Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ τὰ παρέχει μὲ250 Εὐρώ. Στὴν ἐνοικίαση περιλαμβάνονται καὶ τὰ παρεχόμενα ἠλεκτρικὸ ρεῦμα καὶ νερὸ καὶὑπάρχει ἐλεύθερο ἰντερνέτ.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος καὶ τὸ ἐθνικὸ ζήτημα 

 .               Ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος μὲ παρρησία μιλοῦσε γιὰ τὸ ἐθνικὸ ζήτημα τῆς Κύπρου. Ὅπως εἶναι γνωστὸ ἦταν κατὰ τοῦ Σχεδίου Ἀνὰν καὶ εἶχε κοινοποιήσει τὴν ἄποψή του. Σὲ συνέντευξή του στὸν «Ἐλεύθερο Τύπο» καὶ στὸν ὑπογράφοντα (16 Ἰουλίου 2008, σελ. 7) εἶχε τονίσει:
 .               «Δὲν πρέπει ἐπ’ οὐδενὶ νὰ παίξουμε τὸ παιχνίδι τῶν Τούρκων. Αὐτὴ ἡ λεγόμενη “παρθενογένεση” (Σημ. γρ. Μὲ τὴν δημιουργία νέας κρατικῆς ὀντότητας στὴν Κύπρο καὶ ὄχι νὰπραγματοποιηθεῖ τὸ νόμιμο, δηλαδὴ ἡ ἔνταξη τῶν τουρκοκυπρίων στὴν ὑπάρχουσα κρατικὴ ὀντότητα, ποὺ εἶναι ἀνεγνωρισμένη ἀπὸ τὸν ΟΗΕ, τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τοὺς ἄλλους διεθνεῖς ὀργανισμούς), ἂν ἰσχύσει, τότε ἀποενοχοποιεῖται ἡ Τουρκία καὶ θὰ εἴμαστε ἄξιοι τῆς τύχης μας. Θὰ διαλύσομε τὴν Κυπριακὴν Δημοκρατίαν καὶ δὲν θὰ ἔχομε κρατικὴν ὑπόστασιν. Καὶ σίγουρα θὰ ἔρθει ἡ ὥρα πού, ἂν κάνομε Ὁμοσπονδία, αὐτὴ θὰ καταρρεύσει καὶ θὰ ἔχομεν δύο κράτη. Ἡ Κύπρος ὅμως εἶναι πολὺ μικρὴ γιὰ νὰ ἔχει δύο κράτη. Δὲν μποροῦν νὰ ἐπιβιώσουν. Καὶὁποιαδήποτε στραβοτιμονιὰ θὰ ἀναγκάσει τὸν κυπριακὸ λαὸ νὰ φύγει ἀπὸ τὴν γῆ τῶν πατέρων του. Οἱ μόνοι ποὺ θὰ μείνουν θὰ εἴμαστε ἐμεῖς, οἱ κληρικοί, γιὰ νὰ κλαῖμε τὴ μοίρα μας. Δὲν θὰμποροῦμε νὰ προσφέρουμε τίποτε. Ἡ Κύπρος θὰ τουρκοποιηθεῖ. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ εἴμεθα πολὺπροσεκτικοί».
.               Καὶ στὴν ἐρώτησή μας ἂν εἶναι ἀπαισιόδοξος γιὰ τὸ μέλλον τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος μᾶς ἀπάντησε:
«Ὄχι, ἀλλὰ τὰ λέγω ὠμά, γιὰ νὰ εἴμαστε ὅλοι σὲ μία ἐθνικὴ ἐγρήγορση. Ἔχομε βαθιὲς ρίζες καὶ δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ξεριζωθοῦν ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία ἀπὸ τὴν Κύπρο. Μόνο ἂν ἐμεῖς θελήσομε νὰ κόψομε μόνοι μας τὲς ρίζες μας, ἐ! τότε θὰ εἴμεθα ἄξιοι τῆς τύχης μας. Αὐτὸ θὰ εἶναι αὐτοκτονία».

      Ὁ ἐκλιπών, τὰ διορθόδοξα ζητήματα καὶ τὸ Οὐκρανικὸ

 .               Στὰ Διορθόδοξα ζητήματα ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος γενικῶς τήρησε στάση ἀγάπης, ὑποστήριξης  καὶ φροντίδας πρὸς τὸ Φανάρι. Εἶναι ἐνδεικτικὴ ἡ πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες καὶ ἐνῶ ἦταν σοβαρὰ ἀσθενὴς δωρεὰ πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο τοῦἀρχοντικοῦ οἰκήματος στὶς Βρυξέλλες, στὸ ὁποῖο στεγαζόταν τὸ Γραφεῖο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Τὸ Γραφεῖο ἔκλεισε καὶ δὲν λειτουργεῖ πλέον… Ἐπίσης πάντα θυμόταν τὶς λογίες πρὸς τὸ Φανάρι.
.                Ὡς πρὸς τὴν θέση του στὸ Οὐκρανικὸ ἄλλαξε τρεῖς φορὲς τὴν ἄποψή του. Στὴν πρώτη ἦταν ἀναφανδὸν ὑπὲρ τοῦ δικαίου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ἔναντι τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας, πού,  ἡ γεωπολιτικὴ τοὺς κατέστησε τὴν ἐπίσημη κρατικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Φαναρίου. Σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο, τὴν 26η Ἰουλίου 2018, τονίζει:
«Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου οὐδέποτε θὰ ἀποστεῖ ἀπὸ τῆς θέσεως στὴν ὁποία πολλάκις Σᾶς ἔχουμεἐκθέσει, καὶ θὰ στηρίξει μὲ ὅλες της τὶς δυνάμεις τὴ θέση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ὡς πρὸς τὸ ζήτημα τῆς Αὐτοκεφαλίας στὴν Οὐκρανία. Θεωρεῖ τὴ θέση αὐτὴ δίκαιη καὶ κατὰ πάντα δικαιολογημένη. Ἐκεῖ βρίσκονται οἱ πνευματικές Σας ρίζες καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποχωριστεῖτεἀπὸ αὐτές».
.               Στὴ συνέχεια ἄλλαξε ἄποψη. Βλέποντας ὅτι τὸ Φανάρι ἦταν ἀνένδοτο καὶ δὲν δεχόταν ὁποιαδήποτε συζήτηση, οὔτε πανορθόδοξη Σύνοδο, οὔτε κὰν Σύνοδο τῶν Προκαθημένων τῶν Πατριαρχείων καὶ τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν σκέφθηκε νὰ πάρει τὴν πρωτοβουλία καί, παρὰτὴν ἀσθένειά του, νὰ προσπαθήσει νὰ φέρει σὲ ἐπικοινωνία Μόσχα καὶ Φανάρι, ὥστε νὰσταματήσει τὸ σχίσμα, ποὺ ἔχει προκληθεῖ. Στὴν ἀρχὴ πῆρε μαζί του καὶ τὸν ἈρχιεπίσκοποἈλβανίας Ἀναστάσιος, ποὺ καὶ ἐκεῖνος ἤθελε τὴν καταλλαγὴ στὴν ἀντάρα ποὺ προέκυψε. Οἱ δύο Πρωθιεράρχες συναντήθηκαν μὲ τὸν Οἰκ. Πατριάρχη στὸ Σάλσμπουργκ τῆς Αὐστρίας στὶς 2 Μαρτίου 2019, τοῦ μίλησαν γιὰ τὴν πρωτοβουλία τους καὶ πρότειναν σύσκεψη τῶν Προκαθημένων ὑπὸ τὴν προεδρία του. Ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἀντεῖπε ὅτι μία τέτοια συνάντηση ἁπλῶς θὰἐπισημοποιοῦσε τὸ χάσμα καὶ τὴν ἀπέρριψε. Μετὰ τὴν ἄρνηση τοῦ  κ. Ἀναστασίου νὰ ἀναγνωρίσει τοὺς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου συνέχισε μόνος τὴν ἀπέλπιδα προσπάθειά του νὰ ὑπάρξει καταλλαγὴ μεταξὺ τῶν Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως καὶ Μόσχας, ποὺ δὲν εἶχε ἀποτέλεσμα.
.               Στὴν τρίτη φάση του ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἄλλαξε ἄρδην ἄποψη. Μετὰἀπὸ ἐπίσκεψη στὸ Φανάρι καὶ τὶς συζητήσεις ποὺ εἶχε μὲ τὸν Οἰκ. Πατριάρχη ὁ κ. Χρυσόστομος γύρισε ἀλλαγμένος στὴν Κύπρο. Ἦταν πλέον ἀποφασισμένος νὰ ἀπαρνηθεῖ τὰ ὅσα ἐπισήμως εἶχε δηλώσει γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ καὶ στὶς 24 Ὀκτωβρίου 2020 μνημόνευσε ὡς κανονικὸ τὸν σχισματικὸκρατικὸ Ἀρχιεπίσκοπο Οὐκρανίας Ἐπιφάνιο. Ἡ ἐνέργειά του προκάλεσε ἀναστάτωση στοὺς κόλπους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ποὺ ἀκόμη ὑπάρχει.-

Ποιός ὁ ἐκλιπὼν

 .               Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, κατὰ κόσμο Ἡρόδοτος Δημητρίου, εἶχε γεννηθεῖστὶς 10 Ἀπριλίου τοῦ 1941 στὸ χωριὸ Τάλα τῆς Πάφου. Ἀγαποῦσε πολὺ τὸ χωριό του καὶ ὅσο ἦτανἈρχιεπίσκοπος καὶ τοῦ τὸ ἐπέτρεπαν οἱ ὑποχρεώσεις καὶ οἱ δυνάμεις, τοῦ ἄρεσε νὰ ἐπισκέπτεται τὸταπεινὸ πατρικό του σπίτι καὶ νὰ συναντιέται ἐκεῖ μὲ τοὺς συγγενεῖς καὶ τοὺς φίλους του. Τὸν ἀνέπαυε ψυχικά.
.               Ἀπὸ μικρὸς θέλησε νὰ γίνει ἄγαμος κληρικός. Δώδεκα ἐτῶν, τὸ 1953, καὶ ἕως τὸ 1963 ἦταν δόκιμος μοναχὸς στὸ ἱστορικὸ μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, ποὺ εἶναι κοντὰ στὸ χωριό του. Εἴκοσι δύο ἐτῶν ἐκάρη στὴ Μονὴ μοναχός, χειροτονήθηκε διάκονος καὶ μὲὑποτροφία σπούδασε στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Τὸ 1972 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, ἔλαβε τὸ ὀφίκιο τοῦ ἀρχιμανδρίτη καὶ ἐξελέγη ἡγούμενος τῆς ἴδιας Μονῆς ἕως τὸ1978, ὅταν ἐξελέγη Μητροπολίτης Πάφου. Τὸ 2006 ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος.

 .               Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου κατέστη Αὐτοκέφαλη μὲ ἀπόφαση τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τὸ 431 στὴν Ἔφεσο. Εἶναι δηλαδὴ  ἀπὸ τὶς πρῶτες Ὀρθόδοξες Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες.Ἐπίσης μὲ αὐτοκρατορικὴ ἀπόφαση ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἔχει τὰ αὐτοκρατορικὰπρονόμια νὰ φέρει πορφυρὸ μανδύα, νὰ κρατεῖ ἀντὶ ποιμαντορικῆς ράβδου αὐτοκρατορικὸ σκῆπτρο καὶ νὰ ὑπογράφει, ὅπως ὁ αὐτοκράτορας, μὲ ἐρυθρὰ μελάνη, προϊὸν τοῦ κινναβάρεως, θειούχου ὀρυκτοῦ τοῦ ὑδραργύρου.-

Διαφήμιση

, ,

Σχολιάστε

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἐκτίθεται περισσότερο
Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.—————–. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος μὲ τὴν ἐπιστολή του πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, ἡ ὁποία δημοσιοποιήθηκε τὴν Πέμπτη 29 Ὀκτωβρίου 2020, ἐκτίθεται περισσότερο στοὺς Ὀρθόδοξους χριστιανοὺς γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα.
.—————–. Πρῶτον ΟΥΔΕΝΑ λόγον ἀναφέρει ποὺ νὰ δικαιολογεῖ τὴν πράξη του, νὰ ἀναγνωρίσει τὸν σχισματικὸ ἐπικεφαλῆς τῆς κρατικῆς Ἐκκλησίας στὴν Οὐκρανία κ. Ἐπιφάνιο. Γράφει γιὰ τὸ τί ἔγινε τὸν 3ο αἰώνα μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου καὶ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ἀντιοχείας, γράφει ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας χειροτόνησε δύο Μητροπολίτες στὴν Εὐρώπη, γράφει ὅτι ἀπαγορεύεται στὴ Ρωσικὴ Ἐκκλησία νὰ παρεμβαίνει σὲ ἄλλες Ἐκκλησίες, ἀλλὰ γιὰ τὴν «ταμπακέρα» οὐδεμία ἐξήγηση.
.—————–. Δεύτερον δὲν ἐξηγεῖ τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ἀθέτησε τὸν λόγο του καὶ ὅσα διαβεβαίωσε τὸν Πατριάρχη Μόσχας τὸ 2018. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἔδωσε στὴ δημοσιότητα τὴν ἐπιστολὴ ποὺ εἶχε ἀποστείλει στὶς 26 Ἰουλίου 2018 στὸν κ. Κύριλλο, στὴν ὁποία ἔγραψε: «Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου οὐδέποτε θὰ ἀποστεῖ ἀπὸ τῆς θέσεως τὴν ὁποία πολλάκις Σᾶς ἔχουμε ἐκθέσει, ὅτι δηλαδὴ θὰ στηρίξει μὲ ὅλες της τὶς δυνάμεις τὴ θέση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας ὡς πρὸς τὸ λεγόμενο ζήτημα τῆς Αὐτοκεφαλίας στὴν Οὐκρανία. Θεωρεῖ τὴ θέση αὐτὴ δίκαιη καὶ κατὰ πάντα δικαιολογημένη. Ἐκεῖ βρίσκονται οἱ πνευματικές Σας ρίζες καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποχωριστεῖτε ἀπὸ αὐτές».
.—————–. Τρίτον στὴν ἐπιστολή του πρὸς τὸν κ. Βαρθολομαῖο τῆς 20ῆς Ὀκτωβρίου 2020 γράφει ὅτι ἀναγνώρισε τὸν σχισματικὸ Οὐκρανὸ Ἐπιφάνιο «συμφώνως πρὸς τὴν ἐκφρασθεῖσα ἐπιθυμία» Του. Αὐτὸ καὶ ἐχθρός του νὰ τὸ ἔγραφε θὰ ἔπρεπε νὰ τὸ διαψεύσει. Εἶναι ἀπαράδεκτο ἀπὸ κάθε πλευρὰ τὸ ἐπιχείρημα τῆς ἀναγνώρισης τοῦ Ἐπιφανίου μὲ βάση τὴν ἐπιθυμία τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου. Ὁ Κύπρου αὐτοκαταργεῖται καὶ καταργεῖ ντὲ φάκτο τὸ Αὐτοκέφαλο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, γιὰ τὸ ὁποῖο αὐτοκέφαλο ὑπερηφανεύεται στὴν ἴδια ἐπιστολὴ γράφοντας ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου τὸ ἔχει ἀπὸ τὴν Γ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο (431). Μποροῦσε νὰ γράψει ἄλλα ἐπιχειρήματα, ὅπως αὐτὸ ποὺ Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑποστηρίζουν, ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι Προκαθήμενοι ζήλωσαν καὶ μιμοῦνται τὶς ἐξουσίες τοῦ Πάπα καὶ ἑπομένως μποροῦν ἀπὸ μόνοι τους νὰ ἀποφασίζουν χωρὶς τὴ γνώμη τῆς Συνόδου τους.
.—————–. Τέταρτον ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἐξετέθη ἀνεπανόρθωτα ἀναθέτοντας τὸ γράψιμο τῆς ἐπιστολῆς πρὸς τὸν Οἰκ. Πατριάρχη ἐπὶ σοβαρότατου ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος, τὸ ὁποῖο ἅπτεται καὶ τοῦ ἐθνικοῦ προβλήματος τῆς Κύπρου, σὲ συνεργάτη του ποὺ δὲν γνωρίζει τὴν Ἐκκλησιαστικὴ καὶ Ἐθνικὴ Ἱστορία. Σφάλμα του ἐπίσης ὅτι δὲν ἤλεγξε τὰ ὅσα ἔγραψε αὐτὸς καὶ ἀφέθηκε νὰ τὸν παρασύρει σὲ νέο σοβαρὸ ἀτόπημα. Διότι πέραν τῆς ἐλλείψεως ἐπιχειρημάτων καὶ ἀναγραφῆς ἀσχέτων μὲ τὴν ὑπόθεση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας θεμάτων ἀντιφάσκει στὴν ἴδια τὴν ἐπιστολή.
Γράφει: «Ἐὰν ἐτήρησα στάσιν οὐδετερότητος περὶ τὸ Οὐκρανικόν, τοῦτο ἔπραξα ἐπιθυμῶν νὰ ἐμφυσήσω τὸ αὐτὸ φρόνημα εἰς ὅλους τοὺς Προκαθημένους καὶ ἀγαπητοὺς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς..». Σὲ ὅλη τὴν ὑπόλοιπη ἐπιστολὴ ἐπιχειρεῖ – ἀνεπιτυχῶς – νὰ ἐξηγήσει γιατί πραγματοποίησε τὴν ἐπιθυμία τοῦ κ. Βαρθολομαίου…
.—————–. Ἀπὸ κύκλους τοῦ Φαναρίου διοχετεύεται ἡ ἀνακριβὴς πληροφορία ὅτι σύντομα θὰ ἀναγνωρίσουν τὸν Ἐπιφάνιο καὶ ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καὶ ἔτσι ὁ Κύπρου, ὁ Ἀθηνῶν καὶ ὁ Ἀλεξανδρείας δὲν θὰ αἰσθάνονται πλέον ἄσχημα. Ἂν αὐτὸ δὲν εἶναι παραπληροφόρηση καὶ ἂν δὲν λέγεται γιὰ νὰ παρηγορηθεῖ ὁ Κύπρου, καὶ ἂν ἀκόμη ὁ κ. Βαρθολομαῖος δὲν σκέπτεται μόνο τὰ συμφέροντα τοῦ Φαναρίου καὶ σκέφτεται καὶ αὐτὰ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, γιατί δὲν περίμενε νὰ ἀναγνωρίσουν πρῶτα οἱ ἄλλες Ἐκκλησίες τὸν Ἐπιφάνιο καὶ στὴ συνέχεια «νὰ ἐκφράσει τὴν ἐπιθυμία του» στὸν κ. Χρυσόστομο;… Εἶναι λυπηρὸ ποὺ ὁ κ. Χρυσόστομος, γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὸ πρῶτο σοβαρὸ σφάλμα του, νὰ ἀναγνωρίσει τὸν Ἐπιφάνιο, ὑπέπεσε σὲ δεύτερο, χειρότερο, σφάλμα, ἐπιχειρώντας νὰ δικαιολογήσει τὰ ἀδικαιολόγητα.-

,

Σχολιάστε

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Αὐθαίρετη καὶ αἰφνιδιαστικὴ ἐνέργεια
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.–––––––––––– Μὲ αὐθαίρετη καὶ αἰφνιδιαστικὴ ἐνέργειά του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος ἀναγνώρισε τὸν σχισματικὸ Ἀρχιεπίσκοπο Οὐκρανίας Ἐπιφάνιο. Αὐτὸ συνέβη κατὰ τὴ χειροτονία τοῦ Ἐπισκόπου Ἀρσινόης Παγκρατίου τὸ Σάββατο, 24 Ὀκτωβρίου 2020, στὴ Μονὴ Χρυσορροϊατίσσης, ὅπου ὁ νεοχειροτονηθεὶς εἶναι ἡγούμενος. Χωρὶς προηγουμένως νὰ ἔχει ἐνημερώσει κανέναν Ἀρχιερέα κατὰ τὴ Μεγάλη Εἴσοδο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, μνημόνευσε τὸν Ἐπιφάνιο, πρὸς μεγάλη καὶ δυσάρεστη ἔκπληξη ὅλων τῶν ἱεραρχῶν, ποὺ συμμετέσχον στὴ Θεία Λειτουργία καὶ στὴ Χειροτονία. Ἡ μνημόνευση ἐπαναλήφθηκε ἀπὸ τὸν διάκονο, κατὰ τὴν ἀνάγνωση τῶν Διπτύχων.
.–––––––––––– Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Κύπρου στὴν ἀναγνώριση τοῦ σχισματικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Οὐκρανίας ἀγνόησε πλήρως τὸ Συνοδικὸ σύστημα καὶ καταπάτησε Ἱεροὺς Κανόνες. Τὴν προηγούμενη ἡμέρα, Παρασκευή, 23 Ὀκτωβρίου, τὸ ἀπόγευμα, συνεδρίασε ὑπὸ τὴν προεδρία του ἡ Ἱερὰ Σύνοδος. Οὐδεμία ἀνακοίνωση ἐκ μέρους τοῦ κ. Χρυσοστόμου, οὐδὲν ἔστω ὑπονοούμενο, γιὰ τὴν ἐνέργεια ποὺ θὰ ἔκανε τὴν ἑπόμενη ἡμέρα. Τῆς συνεδρίασης ἀκολούθησε τὸ Μήνυμα τοῦ Ἐπισκόπου Ἀρσινόης καὶ στὴ συνέχεια τὸ παραδοσιακὸ κέρασμα. Κατ’ αὐτὸ καὶ στὶς ἐκτὸς πρωτοκόλλου συζητήσεις του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπίσης οὐδὲν εἶπε. Ἤδη ὑπῆρξαν οἱ πρῶτες ἀντιδράσεις στὴν ἐνέργεια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Σὲ κοινὸ ἀνακοινωθὲν οἱ Μητροπολίτες Κύκκου Νικηφόρος, Λεμεσοὺ Ἀθανάσιος, Ταμασοῦ Ἠσαΐας καὶ Ἀμαθοῦντος Νικόλαος τονίζουν ὅτι μὲ τὴν Πράξη του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου παραβίασε τὸ συνοδικὸ σύστημα, τὸν καλοῦν νὰ ἀνακαλέσει τὴν ἀντικανονικὴ καὶ ἄκυρη πράξη του καὶ ἀπαιτοῦν τὴν ἔκτακτη σύγκληση τῆς Συνόδου, γιὰ νὰ ἐπιληφθεῖ τοῦ θέματος. Σημειώνεται ὅτι ὁ 34ος Κανόνας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἐπιβάλλει στὸν κάθε Προκαθήμενο Ἐκκλησίας «οὐδὲν νὰ πράττει χωρὶς τὴ γνώμη ὅλων τῶν συνεπισκόπων του» καὶ ὁ 37ος ὑποχρεώνει τὴ Σύνοδο τῶν Ἐπισκόπων «νὰ συνεδριάζει, νὰ ἐξετάζει τὰ δόγματα τῆς εὐσεβείας καὶ νὰ διαλύει τὶς ἐκκλησιαστικὲς διαφωνίες ποὺ ἀνακύπτουν».
.–––––––––––– Τὸ ἐρώτημα παραμένει, ποιὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ προέβη σὲ αὐτὴ τὴν ἀντιεκκλησιαστικὴ ἐνέργεια ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, ὁ ὁποῖος ἕως τὸ Σάββατο 24 Ὀκτωβρίου 2020 ἔχει ἐπιδείξει σωφροσύνη, ἐντιμότητα καὶ ὑπευθυνότητα, τόσο στὰ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα, ὅσο καὶ στὸ ἐθνικὸ θέμα. Σημειώνεται ὅτι στὴ Σύνοδο τῆς 9ης τοῦ περασμένου Σεπτεμβρίου ὁ κ. Χρυσόστομος μίλησε γιὰ τὴν ἀναγνώριση τοῦ Ἐπιφανίου, ὡς Προκαθημένου τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ἀλλὰ μετὰ τὴν ἐπιχειρηματολογία Μητροπολιτῶν, περὶ τῶν ἐπιπτώσεων, ποὺ αὐτὴ θὰ ἔχει στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ στὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία, ἐλήφθη ἡ ἀπόφαση νὰ ξανασυζητηθεῖ ἐκτενέστερα τὸ θέμα σὲ προσεχῆ συνεδρίαση τῆς Συνόδου. Ἀντὶ τῆς συγκλήσεως τῆς Συνόδου, ὑπῆρξε ἡ ἐκ μέρους τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μονομερὴς καὶ χωρὶς καμία ἐνημέρωση τῶν μελῶν Της ἀναγνώριση.
.–––––––––––– Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Κύπρου πρῶτον ἐξετέθη μὲ τὴ δήλωση, στὴν ὁποία προέβη μετὰ τὴν ἀναγνώριση τοῦ Ἐπιφανίου. Παραδέχθηκε ὅτι δὲν τὸν εἶχε ἀναγνωρίσει ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα καὶ ὅτι εἶχε ἀναλάβει μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλβανίας μεσολαβητικὴ προσπάθεια, πρὸς ἐπίλυση τοῦ σχίσματος ποὺ προέκυψε, λόγῳ τῆς ἀναγνωρίσεως ἀπὸ τὸ Φανάρι τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας. Στὴ δήλωση πρόσθεσε τὸ ἑξῆς ἀξιοσημείωτο: «Πρόθεσή μου ἦταν νὰ παραμείνω οὐδέτερος στὴ συγκεκριμένη διαμάχη» (Σημ. Τῶν Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως καὶ Μόσχας). Ἡ μεσολαβητικὴ προσπάθεια δὲν προχώρησε γιὰ λόγους ὑγείας του, ἀλλὰ ὁ ἴδιος παρέμενε σταθερὸς στὴν ἄποψη νὰ μείνει οὐδέτερος στὴ διαμάχη καὶ ἦταν ὑπὲρ τῆς συγκλήσεως Πανορθόδοξης Συνόδου Προκαθημένων, πρὸς ἐπίλυση τοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος. Μετὰ ἀπὸ δύο περίπου χρόνια ἄλλαξε ἄποψη καὶ κατέληξε ὅτι ἔπρεπε νὰ πάρει θέση (;) στὴ διαμάχη ὑπὲρ τοῦ Φαναρίου, χωρὶς μάλιστα νὰ ἐνημερώσει τὰ μέλη τῆς περὶ αὐτὸν Ἱερᾶς Συνόδου.
.–––––––––––– Πέραν τῆς ἐκ μέρους του παραβιάσεως τῶν Κανόνων, τὸ σοβαρότερο εἶναι τὸ ἠθικὸ ζήτημα ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴν ἀναγνώριση. Πρῶτον ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, σὲ κατ’ ἰδίαν συζητήσεις του, ἔλεγε ὅτι οἱ Πατριάρχες Βαρθολομαῖος καὶ Κύριλλος πρέπει νὰ ἀφήσουν κατὰ μέρος τοὺς ἐγωισμούς τους καὶ νὰ κοιτάξουν τὸ καλὸ τῆς Ἐκκλησίας. Σήμερα δείχνει ὅτι συμβαδίζει μὲ τὸν ἐγωισμὸ τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου… Καὶ δεύτερον, τὸ 2018 καὶ στὸν ἀπὸ τὴ Ρωσικὴ Ἐκκλησία ἑορτασμὸ τῶν 1030 χρόνων ἀπὸ τὶς βαπτίσεως τῶν Ρὼς στὸν Δνείπερο συμμετέσχε ἡ Κυπριακὴ Ἐκκλησία καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος ἀπέστειλε μήνυμα στὸν Πατριάρχη Μόσχας κ. Κύριλλο, στὸ ὁποῖο ἀνέφερε ὅτι «οὐδέποτε τὸ Κίεβο ἐκκλησιαστικὰ πρέπει νὰ χωριστεῖ ἀπὸ τὴ Μόσχα». Τί συνέβη καὶ ἐκτίθεται σήμερα τόσο σοβαρὰ μὲ τὴν ἀνακολουθία του;
.–––––––––––– Στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἰσχύουν οἱ Ἱεροὶ Κανόνες, ἡ Ἀλήθεια, ἡ Δικαιοσύνη, ἡ Ἀγάπη καὶ ὄχι οἱ σκοπιμότητες. Μὲ τὴν ἐνέργειά του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπιτείνει τὴν ἐντύπωση ὅτι ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καταδυναστεύει τὸν Ὀρθόδοξο κόσμο, μὲ τὴν βοήθεια τῶν ΗΠΑ καὶ τῶν «ὑποτακτικῶν» του Προκαθημένων ἑλληνικῶν Ὀρθόδοξων Ἐκκλησιῶν. Ἕως σήμερα τὸν σχισματικὸ Ἐπιφάνιο ἔχουν ἀναγνωρίσει μόνον Ἕλληνες Προκαθήμενοι, ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ οἱ Ἀρχιεπίσκοποι Κύπρου καὶ Ἑλλάδος. Πρὸς τιμήν τους τὴν κανονικὴ συνέπεια ἀκολουθοῦν οἱ Ἕλληνες Πρωθιεράρχες Ἱεροσολύμων καὶ Ἀλβανίας.
.–––––––––––– Ἕως τὸ Σάββατο, 24 Ὀκτωβρίου 2020 κατὰ τὰ χρόνια τῆς Ἀρχιεπισκοπίας του ὁ κ. Χρυσόστομος ἐνεργοῦσε πάντα στὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα μὲ γνώμονα τὸ συμφέρον τῆς Ἐκκλησίας καὶ χωρὶς ποτὲ νὰ ξεχνᾶ τὸ ἐθνικὸ ζήτημα. Τὸ ζήτημα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας εἶναι οὐσιαστικὰ γεωπολιτικὸ καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, ἕως τὶς 24/10/2020, δὲν ἤθελε νὰ ἀκολουθήσει τὸν Οἰκ. Πατριάρχη στὴν ἀναγνώριση τοῦ Ἐπιφανίου. Γνωρίζει ὅτι τὸ Φανάρι πιστεύει ὅτι εἶναι πρὸς ὄφελός του νὰ ταυτίζεται μὲ τὰ γεωπολιτικὰ συμφέροντα τοῦ Βατικανοῦ, τῶν ΗΠΑ καὶ τῆς ΕΕ καὶ ὅτι αὐτὴ ἡ λογικὴ δὲν ἰσχύει γιὰ τὴν Κύπρο.
.–––––––––––– Ὁ κ. Χρυσόστομος γνωρίζει ἐπίσης πολὺ καλὰ ὅτι γιὰ τὸ ἐθνικὸ θέμα ἡ Κυπριακὴ Δημοκρατία ὀφείλει νὰ διατηρεῖ ἰσορροπίες καὶ νὰ ἔχει καλὲς σχέσεις μὲ τὴ Δύση καὶ μὲ τὴ Ρωσία. Γνωρίζει ἀκόμη πὼς ἂν ἡ Κυπριακὴ Δημοκρατία παραμένει ἀνεξάρτητο κράτος καὶ μέλος ἰσότιμο τῆς ΕΕ ὀφείλεται καὶ στὴ Ρωσία. Τὸ 2004 ὁ σημερινὸς Ἀρχιεπίσκοπος, ὡς Μητροπολίτης Πάφου, ἦταν προεδρεύων τῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, λόγῳ τῆς ἀσθενείας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Τότε μὲ μήνυμά του πρὸς τὸν Πατριάρχη Μόσχας Ἀλέξιο, τὸν παρακαλοῦσε νὰ ζητήσει ἀπὸ τὸν Πρόεδρο Πούτιν, ἡ χώρα του νὰ ἀσκήσει βέτο στὸν ΟΗΕ καὶ νὰ μὴν περάσει ὡς ἀπόφαση τοῦ Ὀργανισμοῦ τὸ σχέδιο Ἀνάν, ποὺ προωθοῦσαν οἱ Δυτικὲς Μεγάλες Δυνάμεις. Πράγματι ἡ Ρωσία πρόβαλε τότε βέτο. Ὅταν ὁ ἀείμνηστος Πρόεδρος τῆς Κύπρου Τάσσος Παπαδόπουλος μετέβη στὴ Μόσχα γιὰ νὰ παραλάβει βραβεῖο, ποὺ τοῦ ἀπονεμήθηκε, εὐχαρίστησε τὸν Πρόεδρο τῆς Ρωσίας γιὰ τὴ στάση ποὺ κράτησε στὸν ΟΗΕ καὶ γενικότερα ἔναντι του σχεδίου Ἀνὰν καὶ ἐκεῖνος τοῦ ἀπάντησε: «Ἀκούσαμε τὴν Ἐκκλησία μας, ποὺ ἄκουσε καὶ ἐτάχθη μὲ τὸ μέρος τῆς Ἐκκλησίας σας».
.–––––––––––– Στὸ ἐθνικὸ θέμα ἀπαιτοῦνται λεπτὲς ἰσορροπίες καὶ προσοχὴ ἰδιαίτερη, γιὰ νὰ μὴν προκληθεῖ ζημία. Ἡ ἐνέργεια τῆς 24ης Ὀκτωβρίου 2020 τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου προβληματίζει ἔντονα ὅλους ὅσοι βλέπουν τὴν σὲ βάρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἐπιθετικότητα τῆς Τουρκίας καὶ θέλουν νὰ ὑπάρχει ὑποστήριξη πρὸς Αὐτὴν ὅλων τῶν Κρατῶν, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς μεταξύ τους διαφορές.-

,

Σχολιάστε

«ΘΑ ΚΑΛΕΣΩ ΤΟΝ ΛΑΟ ΣΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» (: Ἀρχιεπ. Κύπρου Χρυσόστομος)

Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου: Θὰ καλέσω τὸν λαὸ σὲ ἐπανάσταση

.          Ἕτοιμος νὰ ξεσηκώσει τὸν λαό, ἂν διαπιστώσει ὅτι ὁδηγεῖται στὴν πείνα, εἶναι ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β’.
.         Σὲ συνέντευξή του σὲ κυπριακὴ ἐφημερίδα, δηλώνει ὅτι ἔχει ἠθικὴ ὑποχρέωση νὰ καλέσει τὸν κόσμο σὲ ἐπανάσταση καὶ δὲν θὰ περιμένει νὰ δεῖ τὸ τέλος ποὺ θὰ εἶναι ὀδυνηρό.
.            Καλεῖ ἐπίσης τὸν Κεντρικὸ Τραπεζίτη τῆς Κύπρου νὰ ἄρει ἄμεσα τὰ περιοριστικὰ μέτρα γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Τράπεζα (μεγαλομέτοχος τῆς ὁποίας εἶναι ἡ Ἐκκλησία), ἡ ὁποία ὅπως ὑποστηρίζει, παρὰ τὴν ἀρνητικὴ κατάσταση στὸν τραπεζικὸ κλάδο, θὰ τὰ καταφέρει.
.           Ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση νὰ βρεῖ ἄμεσα ἕνα σχέδιο λύσης στὸ κυπριακὸ καὶ νὰ τὸ καταθέσει γιὰ πρώτη φορὰ στὶς συνομιλίες.
.          Θεωρεῖ ὅτι τὸ φυσικὸ ἀέριο μπορεῖ νὰ εἶναι καταλύτης λύσης ἀλλὰ μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ μεγαβόμβα ποὺ θὰ ἀνατινάξει τὰ πάντα.
.           Ἀναφερόμενος στὸν τέως Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια εἶπε ὅτι εἶναι φίλος, ὅμως διαφωνοῦσε μὲ κάποιες ἐπιλογές του, ὅταν ἦταν Πρόεδρος. Εἶχε τὸ θάρρος, εἶπε, νὰ τὸ λέει ἀλλὰ δὲν τὸ ἐκτιμοῦσε.

[…]

ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

Σχολιάστε

Η “ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΟΪΚΑ” ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΥΠΡΟΥ!

Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου στὸ Real.gr:
«Δέχομαι ἀπειλὲς ἀπὸ τὴν τρόικα»

Ρεπορτάζ: Σταθόπουλος Σωτήρης

 .          Ἔντονη ἀντιπαράθεση μεταξὺ Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καὶ “Τρόικας” προκάλεσε ἡ προσφυγὴ στὴ Δικαιοσύνη ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, ὁ ὁποῖος ζήτησε προσωρινὸ ἀπαγορευτικὸ διάταγμα διαγραφῆς τῶν μετοχῶν τῆς Τράπεζας Κύπρου. Τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο ἔκανε δεκτὸ τὸ αἴτημα καὶ πάγωσε μέχρι τὶς 5/4/2013 τὴν διαγραφὴ τῶν μετοχῶν. Σὲ ἀποκλειστικές του δηλώσεις στὸ Real.gr, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος εἶπε χαρακτηριστικά: «Μᾶς ἀπειλεῖ ἡ τρόικα πὼς ἐὰν δὲν ἀποσύρω τὴν προσφυγή μου στὴ Δικαιοσύνη γιὰ τὸ διάταγμα, τότε θὰ κλείσει καὶ τὶς δύο τράπεζες τῆς Κύπρου».

[…]

 ΠΗΓΗ: real.gr

Σχολιάστε

ΑΡΧΙΕΠ. ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: «ΕΞΩ. Ζοῦμε καὶ μὲ λίγα»!

ρχιεπίσκοπος Κύπρου:
«Ἂς βγομε π τν Ερωζώνη, μπορομε ν ζήσουμε κα μ λίγα»

.            Τὴν πεποίθησή του ὅτι ἡ Κύπρος δὲν πρέπει νὰ ὑποκύψει στὶς ἐξωπραγματικὲς ἀπαιτήσεις τῶν ἑταίρων της καὶ γιὰ αὐτὸ τὸ λόγο, ἴσως εἶναι καλύτερα νὰ βγεῖ ἀπὸ τὴ ζώνη τοῦ εὐρώ, ἐξέφρασε τὴν Κυριακὴ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, μετὰ τὸ πέρας τῆς θείας Λειτουργίας στὸν ἱερὸ Ναὸ τῆς “Τοῦ Θεοῦ Σοφίας”, στὸ Στρόβολο.
.            Σύμφωνα μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, ὁ κυπριακὸς λαός, «μπορεῖ νὰ ζήσει καὶ μὲ τὰ λίγα», ἐνῶ ζήτησε νὰ κάτσουν στὸ σκαμνὶ ὅσοι εὐθύνονται. Μάλιστα, ἐπέρριψε εὐθύνες στὴν  ἀπελθοῦσα κυβέρνηση ἡ ὁποία, ὅπως εἶπε, φέρει ἀσήκωτες εὐθύνες μαζὶ μὲ τοὺς ὑπουργοὺς οἰκονομικῶν, τὴν Κεντρικὴ Τράπεζα ἀλλὰ καὶ τὶς διοικήσεις τῶν τραπεζῶν. «Πρέπει νὰ τιμωρηθοῦν ὅλοι αὐτοὶ», ἀνέφερε χαρακτηριστικά.

[…]

ΠΗΓΗ: news247 ἀπὸ 24h.com.cy

Σχολιάστε

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΘΗΚΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

ρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος:
ποθηκεύουμε τν κκλησιαστικ περιουσία γι ν σώσουμε τν Κύπρο

.           Ἐξερχόμενος τοῦ προεδρικοῦ μεγάρου σήμερα τὸ πρωί ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β´ δήλωσε ὅτι «μποροῦμε νὰ ὑποθηκεύσουμε την  ἐκκλησιαστικὴ περιουσία καὶ τὸ ἀντίτιμο νὰ τὸ ἐπενδύσουμε στὸ ὁμόλογο, ποὺ θὰ μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ τὴν τρόικα». Ὁ λαὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία, εἶπε, θὰ στηρίξουν αὐτὴ τὴν προσπάθεια. Διαβεβαίωσε, μάλιστα, ὅτι «ὅλη ἡ ἐκκλησιαστικὴ περιουσία εἶναι στὴ διάθεση τοῦ τόπου, προκειμένου νὰ μὴν καταρρεύσει τὸ τραπεζικὸ σύστημα καὶ νὰ σωθεῖ ὁ τόπος καὶ νὰ σταθοῦμε στὰ δικά μας πόδια, χωρὶς τὴ στήριξη τῶν ξένων».
.           Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου δήλωσε ὅτι ὁ πρόεδρος Ἀναστασιάδης τοῦ ἀνέφερε ὅτι εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ θὰ ἐπεξεργαστεῖ τὴν πρόταση. […] «Πιστεύουμε ὅτι ἡ κυβέρνηση πρέπει νὰ προβεῖ σὲ ἔκδοση ὁμολόγου. Ὁ λαὸς ἀγαπᾶ τὴν πατρίδα καὶ θὰ τὴν στηρίξει. Καὶ φυσικὰ ἡ Ἐκκλησία θὰ στηρίξει αὐτὴν τὴν προσπάθεια». «Ἀντιπροσωπεία τῆς Κύπρου βρίσκεται ἤδη στὴν Μόσχα καὶ οἱ Ἀρχὲς μᾶς εἶναι σὲ ἐπικοινωνία μὲ τὶς τράπεζες, μὲ τοὺς οἰκονομολόγους, ἀλλὰ καὶ μὲ ὅλους ὅσους μποροῦν νὰ προσφέρουν», προσέθεσε, καταθέτοντας τὴν ἄποψή του ὅτι κατὰ τὸν ἴδιο ἡ κατάσταση εἶναι διαχειρίσιμη.
.           Καταλήγοντας, συνεχάρη τοὺς βουλευτές, γιατί ἔστειλαν μήνυμα στὴν Εὐρώπη ὅτι πρέπει νὰ σέβονται καὶ τοὺς μικρούς, ὅπως εἶπε.

ΠΗΓΗ: news247 

, ,

Σχολιάστε

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΣΤΥΧΙΑ

Μ σκληρ γλῶσσα μίλησε ρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, ποος σχολιάζοντας τς ξελίξεις μετ τν πόφαση το Eurogroup, κανε λόγο «γι προστυχι τν Ερωπαίων».

ΠΗΓΗ: ethnos.gr 

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ὁ Ἑλληνισμὸς ἔχει ἐμπειρία τουλάχιστον δώδεκα αἰώνων αὐτῆς τῆς (ἐπιεικῶς ὀνομαζομένης) “προστυχιᾶς”. Συνεπῶς δὲν αἰφνιδιάζεται. Ἁπλῶς ἐπιβεβαιώνεται ἡ ἐμπειρική του γνώση.
.           
Εἶχε δίκιο ὁ Κύριος Πρόεδρος ποὺ ἔλεγε ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶναι «ἔθνος ἀνάδελφον». Κι ὄχι μόνο. Ἀλλὰ καὶ ἄμυαλο καὶ ἐπιλῆσμον καὶ κυρίως ΑΧΑΡΙΣΤΟ στὴν θεϊκὴ “εὔνοια”.

 

, ,

Σχολιάστε

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ “ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Κοιν δήλωση το ρχιραβίνου το σραλ κα το ρχιεπισκόπου Κύπρου:
«Δ
ν πάρχει συλλογικ νοχ τν βραίων στὸν θάνατο το ησο»

 ἀπὸ τὴν Jerusalem Post / μετάφρ. ἱστολ. «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

ΕΙΣ.ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: «Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν» ( Ματθ. 24) «Οἱ ἐπιμένοντες τῇ πωρώσει τῆς πατρικῆς μιαιφονίας κληρονόμοι ὑπάρχουσι» (Μ. Βασίλειος).
.           Στὸ ὄνομα τῆς πολιτικῆς σκοπιμότητος μποροῦν νὰ θυσιασθοῦν πολλὰ Ἅγια πράγματα!

.       Ὁ Ἀρχιραββίνος Yona Metzger καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β´ ὑπέγραψαν μία ἱστορικὴ δήλωση στὴ Λευκωσία, στὴν ὁποία ὑποσχέθηκαν νὰ ἐμβαθύνουν τὶς σχέσεις μεταξύ της Ἐκκλησίας καὶ τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ. δήλωση πιβεβαιώνει τν παρανομία το δόγματος τς συλλογικς νοχς τν βραίων γι τν θεοκτονία το ησο.
.       Αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη φορ πο μία ρθόδοξη κκλησία ποκηρύττει ρητ ατ τ δόγμα, τὸ ὁποῖο ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ σημαντικοὺς παράγοντες γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ θρησκευτικοῦ ἀντισημιτισμοῦ στὴν Εὐρώπη.

.       «Ἐμεῖς, ὁ ἀρχιραβίνος τοῦ Ἰσραήλ, Yona Metzger, καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, εὐχαριστοῦμε τὸν Θεὸ γιὰ τὴν εὐλογημένη αὔξηση αὐτοῦ τοῦ ἀμοιβαίου σεβασμοῦ καὶ ἐπιβεβαιώνουμε τὴν δέσμευσή μας γιὰ τὴν προώθηση τῶν ἀρίστων σχέσεων μεταξύ τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τῆς Κύπρου», λέει ἡ δήλωση.
.       Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Κύπρου εἶναι μία ἀπὸ τὶς 14 αὐτοκέφαλες, ἢ ἀνεξάρτητες, ἐκκλησίες τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Κοινότητας. Οἱ πιστοὶ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀριθμοῦν περίπου περὶ τὰ 300 ἑκατομμύρια, ἀπὸ τοὺς ὁποίους 700.000 ἀνήκουν στὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου.
.       Ἡ δήλωση ἀναφέρει ρητά, ὡστόσο, ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου δὲν εἶχε ποτὲ σχέση μὲ τὶς κατηγορίες τῆς συλλογικῆς ἐνοχῆς ἢ μὲ τὴν “συστηματικὴ ἄρνηση” τῶν Ἑβραίων. «Διακηρύσσουμε συνεπῶς τὴν ἀποδοκιμασία παρόμοιων προκαταλήψεων ὡς ἀσυμβίβαστων μὲ τὰ διδάγματα τῶν Ἱερῶν Γραφῶν», ἀναφέρει ἡ δήλωση.
.       Ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία ἀποκήρυξε τὴν ἔννοια τῆς συλλογικῆς ἐνοχῆς τῶν Ἑβραίων γιὰ τὸν θάνατο τοῦ Ἰησοῦ τὸ 1965 μὲ τὴν δημοσίευση τοῦ Nostra Aetate, ποὺ πέρασε ἀπὸ τὸ Δεύτερο Συμβούλιο τοῦ Βατικανοῦ, τὸ ὁποῖο ἀναφέρει ὅτι ἂν καὶ μερικὲς ἑβραϊκὲς ἀρχὲς ζήτησαν τὸν θάνατο τοῦ Ἰησοῦ, δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιρριφθοῦν εὐθύνες σὲ ὅλους τοὺς Ἑβραίους ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, οὔτε μποροῦν οἱ Ἑβραῖοι σήμερα νὰ λογοδοτοῦν. Ἡ ἄλλη σημαντικὴ διάταξη τῆς κοινῆς δήλωσης δηλώνει ὅτι ὁ προσηλυτισμὸς μεταξὺ τῶν ἀντίστοιχων κοινοτήτων “ὑπονομεύει τὴ θρησκευτικὴ ταυτότητα τοῦ ἄλλου” καὶ εἶναι “ἀσυμβίβαστη μὲ τὸν ἀμοιβαῖο σεβασμό.”
.       “Ἔχουμε ὑπογράψει σήμερα μία ἱστορικὴ δήλωση σχετικὰ μὲ τὶς σχέσεις τῶν Ἑβραίων μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία,” δήλωσε ὁ Metzger στὴ Jerusalem Post. “Μέχρι τώρα, οἱ ὀρθόδοξες ἐκκλησίες ἦταν ἀπρόθυμες νὰ κάνουν αὐτὸ τὸ βῆμα, ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἔχει ἀναλάβει αὐτὴ τὴν εὐθύνη μὲ τὴ γενναία αὐτὴ δήλωση σήμερα. “Ἐλπίζουμε ὅτι τώρα, βῆμα πρὸς βῆμα, θὰ εἴμαστε σὲ θέση νὰ συνάψουμε παρόμοιες σχέσεις μὲ τὶς ἄλλες μεγάλες ἐκκλησίες, ὅπως τὴν ἑλληνικὴ καὶ τὶς ρωσικὲς ἐκκλησίες», εἶπε.
.       Ὁ Metzger τόνισε τὴν πολιτικὴ σημασία τῆς δήλωσης, ἐπισημαίνοντας τὴν ἰσχυρὴ ἐπιρροὴ τῶν ἐκκλησιῶν στὴν Κύπρο καὶ σὲ ἄλλες χῶρες μὲ κυρίως ὀρθόδοξους χριστιανικοὺς πληθυσμούς. “Πολλοὶ ἄνθρωποι σὲ αὐτὲς τὶς χῶρες βλέπουν τὴν προσέγγιση τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν τους ὡς ἀφορμὴ γιὰ καθοδήγηση καὶ διαμορφώνουν τὶς πολιτικές τους ἀπόψεις μὲ βάση τὴ στάση τῆς Ἐκκλησίας,” δήλωσε ὁ Metzger. “Αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ δήλωση δίνει νομιμότητα στὸ Κράτος τοῦ Ἰσραὴλ στὰ μάτια αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων καὶ ἔχει σημαντικὸ πολιτικὸ ἀντίκτυπο.”
.       Ὁ Metzger ἀναφέρθηκε ἐπίσης στὴν ἐνίσχυση τῶν δεσμῶν μεταξὺ Κύπρου καὶ Ἰσραὴλ μετὰ τὴν ἐξασθένιση τῶν σχέσεων Ἰσραὴλ-Τουρκίας τὰ τελευταῖα χρόνια. «Οἱ ἄνθρωποι στὴν Κύπρο αἰσθάνονται πολὺ ἰσχυρότεροι, διότι εἶναι πιὸ κοντὰ στὸ Ἰσραήλ», εἶπε. “Δὲν μπορεῖτε νὰ περπατήσετε στὴν χώρα αὐτὴ χωρὶς νὰ συναντήσετε ἀνθρώπους νὰ μιλοῦν γιὰ τὸν πόνο ποὺ αἰσθάνονται ποὺ ἡ Τουρκία ἔκλεψε τὸ μισὸ νησί τους καὶ τὴν κατέλαβε.”
.       Μὲ τὸ βλέμμα στραμμένο στὴν πρόσφατη διπλωματικὴ διαμάχη μὲ τὴν Τουρκία καθὼς καὶ τὴ γενικὴ σύγκρουση μὲ ἄλλα μέρη τοῦ ἰσλαμικοῦ κόσμου, ὁ Metzger ἀποκάλεσε τὴν προσέγγιση μεταξὺ Ἰουδαϊσμοῦ καὶ Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μία «ἐπαναστατικὴ» ἀλλαγή, ποὺ ἦταν χρόνια στὰ σκαριά, ἡ ὁποία εἶναι σημαντικὴ ὑπὸ τὸ φῶς ἑνὸς νέου κοινοῦ “ἐχθροῦ”.
.       Ἡ δήλωση ἐπιβεβαίωσε ἐπίσης τὶς διδασκαλίες τόσο τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ ὅσο καὶ τοῦ Χριστιανισμοῦ σχετικὰ μὲ τὴν ἱερότητα τῆς ζωῆς καὶ ἀνέφερε ὅτι “κατὰ συνέπεια, καταδικάζουμε ὅλες τὶς πράξεις ποὺ βεβηλώνουν αὐτὴ τὴν ἁγιότητα, τὴ βία καὶ τὴν τρομοκρατία ἐναντίον ἀθώων καὶ εἰδικὰ ὅταν πρόκειται γιὰ τὴν κατάχρηση τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς θρησκείας. “
.       Ὁ Ραβίνος David Rosen, διεθνὴς διευθυντὴς τῶν διαθρησκειακῶν σχέσεων γιὰ τὴν Ἀμερικανικὴ Ἑβραϊκὴ Ἐπιτροπὴ καὶ ἐπίτιμος σύμβουλος τοῦ Ἀρχιραβινάτου σὲ θέματα θρησκειῶν, χαιρέτισε τὴ δήλωση, ἀλλὰ εἶπε ὅτι ἦταν μόνο ἡ ἀρχὴ μίας διαδικασίας. “Εἶναι σημαντικὸ τὸ ὅτι ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου κάνει αὐτὴ τὴ δήλωση», εἶπε. “Ἀλλὰ κύρια σημασία εναι δυνατότητα ν διευρύνουμε τ περιεχόμενο τς δήλωσης ατς στ μεγαλύτερο μέρος το ρθόδοξου κόσμου.

ΠΗΓΗ: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

, ,

Σχολιάστε

ΔΥΟ ΚΑΛΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Χρειαζόταν νὰ τὸ ζήσουμε κι αὐτό: νὰ ἔρχεται ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου νὰ  «ἐλεεῖ» τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ἡ ταπείνωση κάνει καλό! Κι αὐτὸ εἶναι τὸ ἕνα καλὸ «τῆς «ἐθνικῆς τραγωδίας».
.          Τὸ ἄλλο καλὸ εἶναι ὅτι ἔτσι ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΤΑΙ ἡ ἑνότητα τῶν Ὀρθοδόξων καὶ συγχρόνως τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
.       Σημαντικὸ εἶναι ἐπίσης ὅτι ἐπισημαίνεται ἐμμέσως μὲ τὴν διατύπωση τῆς Ἐγκυκλίου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου (: «βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ μιὰ μεγάλη ἐθνικὴ τραγωδία, ποὺ ὅμοιά της δὲν ἔζησε ἡ Ἑλλάδα, μετὰ τοὺς χρόνους τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς»), ὅτι ἡ παροῦσα ἐθνικὴ τραγωδία ἔχει ΠΑΛΙ ὁμοιότητες… πρὸς τὴν προηγουμένη (Κατοχή)!

Ἐγκύκλιος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσόστομου,
πρὸς τὸ εὐσεβὲς πλήρωμα,
ποὺ θὰ ἀναγνωσθεῖ κατὰ τὴν θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας 04.03.2012:

.          «Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

.         Ὅλοι εἴμαστε τοὺς τελευταίους μῆνες μάρτυρες τῶν ἀνείπωτων δυσκολιῶν τῶν Ἑλλήνων ἀδελφῶν μας, ἐξ αἰτίας τῆς φοβερῆς οἰκονομικῆς κρίσης, τὴν ὁποία ἡ Μητέρα Πατρίδα διέρχεται. Οἱ εἰδήσεις, ποὺ λαμβάνουμε γιὰ τὰ παιδιὰ τῶν σχολείων, τοὺς ἀστέγους, τοὺς ἀνέργους, τοὺς ἡλικιωμένους καὶ τοὺς συνταξιούχους, ποὺ δυσκολεύονται νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν καθημερινή τους τροφή, εἶναι πράγματι συγκλονιστικές.
.        Ὁμολογουμένως, βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ μιὰ μεγάλη ἐθνικὴ τραγωδία, ποὺ ὅμοιά της δὲν ἔζησε ἡ Ἑλλάδα, μετὰ τοὺς χρόνους τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς. Καί, ὅπως ἀντιλαμβάνεστε, ὡς Ἐκκλησία καὶ ὡς Κυπριακὸς Ἑλληνισμὸς δὲν μποροῦμε, καὶ δὲν εἶναι δυνατό, νὰ σταθοῦμε ἀδιάφοροι καὶ ἀπαθεῖς. Ἀντίθετα, ἔχουμε χριστιανικό, ἀλλὰ μαζὶ καὶ ἐθνικὸ χρέος, νὰ ἐπιδείξουμε, γιὰ μία ἀκόμη φορά, ἔμπρακτη τὴν ἀγάπη μας πρὸς τὴν σκληρὰ δοκιμαζόμενη σήμερα Μητέρα Πατρίδα καὶ νὰ προσφέρουμε τὴν ὁλόψυχη βοήθεια καὶ συμπαράστασή μας πρὸς τοὺς δυσπραγοῦντες Ἕλληνες ἀδελφούς μας.
.         Ὅθεν παρακαλοῦμε, πρόθυμα καὶ γενναιόδωρα, ὅπως συνεισφέρετε ἀπὸ καρδιᾶς στὸν ἔρανο, ποὺ διεξάγεται σήμερα, Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, σὲ ὅλους τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς περιφέρειας. Τὰ συνολικὰ ἔσοδα τοῦ ἐράνου τούτου, θὰ ἀξιοποιηθοῦν μὲ τὴν ἀγορὰ τροφίμων, τὰ ὁποία θὰ ἀποσταλοῦν πρὸς ἐνίσχυση τῶν συσσιτίων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
.             Εὐχόμαστε, ὁ Θεὸς νὰ εὐλογεῖ ἐσᾶς καὶ τοὺς οἰκείους σας, νὰ προστατεύει τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν ὅπου γῆς Ἑλληνισμὸ ἀπὸ κάθε δυσκολία καὶ νὰ ἐνισχύει καὶ νὰ στηρίζει τοὺς δοκιμαζόμενους σήμερα Ἕλληνες ἀδελφούς μας.

                                                                         Εὐχέτης πρὸς Κύριον

                                                                  + Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ»

ΠΗΓΗ: amen.gr

, ,

Σχολιάστε