Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ἀποταγή

«ΕΞΕΛΘΕ ΕΚ ΤΗΣ ΓΗΣ ΣΟΥ» (Ὁ λόγος φαίνεται πολὺ σκληρός: νὰ ἐγκαταλείψει τὴν γῆ του, τὸν τόπο του. Καὶ νὰ φύγει. Νὰ φύγει μακριά.) )

«Ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου…»
(Γέν. ιβ΄ 1)

τοῦ περιοδ. «ΖΩΗ»,
ἀρ. τ. 4270, Ἰούλ. –Αὔγ. 2013

Ἠλ. στοιχειοθ. «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.           Ὁ λόγος φαίνεται σκληρός. Πολὺ σκληρός. Ὁ Θεὸς ζητάει ἀπὸ τὸν Ἀβραὰμ νὰ ἐγκαταλείψει τὴν γῆ του, τὸν τόπο του. Καὶ νὰ φύγει. Νὰ φύγει μακριά. Τοῦ ζητάει νὰ ἀφήσει τοὺς ἀνθρώπους τοῦ γένους του. Νὰ φύγει ἀπὸ τὸ πατρικό του σπίτι. «Ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου καὶ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου…» (Γένεσις ιβ΄ 1).
.           Δύσκολο, ἐξαιρετικὰ δύσκολο τὸ πρᾶγμα. Σωστὸς ξεριζωμός. Μακριὰ ἀπὸ τὸν τόπο του, ἀπὸ τοὺς φίλους καὶ τοὺς γνωστούς! Μακριὰ ἀπὸ τὸ σπίτι τὸ πατρικό, τὸ γεμάτο μὲ τόσες ἀναμνήσεις. Καὶ ὁ Ἀβραάμ, στὸν ὁποῖο ἀπευθύνεται ὁ Θεός, δὲν εἶναι ἕνας νέος, ποὺ τώρα ξεκινάει γιὰ τὴν ζωή. Δὲν εἶναι κἂν ἕνας ὥριμος ἄνδρας. Εἶναι πρεσβύτης. Εἶναι ἑβδομήντα πέντε χρονῶν!
.           Σὲ αὐτὸ τὸν ἄνθρωπο τῶν ἑβδομήντα πέντε χρονῶν δίνει ὁ Θεὸς τὴν ἐντολὴ νὰ ἀφήσει καὶ τόπο καὶ φίλους καὶ σπίτι! Καὶ νὰ πάει ποῦ; «…Καὶ δεῦρο εἰς τὴν γῆν, ἣν ἂν σοι δείξω» (Γέν. ιβ΄ 1). Ἔλα ἐκεῖ, ποὺ θὰ σοῦ ὑποδείξω…
.           Καὶ ὁ Ἀβραὰμ ὑπακούει. «Καὶ ἐπορεύθη, καθάπερ ἐλάλησεν αὐτῷ Κύριος» (Γέν. ιβ΄ 4). Παίρνει τὴν οἰκογένειά του καὶ τὰ ὑπάρχοντά του καὶ φεύγει. Πιστὸς στὴ φωνὴ τοῦ Θεοῦ. Πιστὸς στὸ θέλημα καὶ τὸ σχέδιο τοῦ Κυρίου του.

*   *   *

.           Εἶναι βέβαιο ὅτι τὸ «ἔξελθε» ὁ Θεὸς δὲν τὸ εἶπε μόνο στὸν Ἀβραάμ. Τὸ ἐπανέλαβε ποιὸς ξέρει σὲ πόσες χιλιάδες ἀνθρώπων… Τὸ λέει ἴσως καὶ σὲ μᾶς σήμερα. Συχνά, μέσα στὴν ζωή μας, ὁ Κύριος ἀπευθύνει αὐτὸ τὸν λόγο, ποὺ φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως σκληρός: «Ἔξελθε…»
.           Ἀπὸ τὸν Ἀβραὰμ ζήτησε νὰ ἐγκαταλείψει τὸν τόπο, τοὺς φίλους καὶ τὸ πατρικό του σπίτι. Δηλαδὴ κάτι ἀπέραντα ἀγαπημένο, κάτι μὲ τὸ ὁποῖο ὁ πρεσβύτης πιὰ Ἀβραὰμ εἶχε ζυμώσει τὴν ζωή του. Ἀπὸ μᾶς συχνὰ ζητάει κάτι ἀντίστοιχο. Μᾶς προσκαλεῖ νὰ ἀφήσουμε κάτι ποὺ ἀγαπᾶμε, κάτι μὲ τὸ ὁποῖο ἔχουμε συνδέσει τὴν ζωή μας. Καὶ αὐτό, γιὰ νὰ ἀκολουθήσουμε τὸν Θεὸ στὴν πραγματοποίηση τοῦ σχεδίου ποὺ ἔχει γιὰ μᾶς.

.           Τί μπορεῖ νὰ εἶναι αὐτὸ τὸ κάτι; Ὁ τόπος μας. Τὸ χωριὸ ἢ ἡ πόλη μας. Οἱ φίλοι μας καὶ οἱ γνωστοί μας, οἱ συγγενεῖς καὶ συνεργάτες μας. Ἕνα σπίτι ποὺ τὸ ἀγαπᾶμε. Μιὰ συντροφιὰ πολύτιμη. Ἴσως μιὰ καλὴ ἐργασία, ποὺ ἀποδίδει ἀρκετά. Ἡ ὑγεία μας. Κάποια συνήθειά μας. Μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ χίλια δυὸ ἄλλα πράγματα. Πράγματα ἴσως καλὰ καὶ ὄμορφα ποὺ ὅμως πρέπει νὰ ἀποχωριστοῦμε. Νὰ τὰ ἀποχωριστοῦμε γιὰ νὰ πορευθοῦμε ἀλλοῦ, νὰ κάνουμε κάτι ἄλλο, νὰ ζήσουμε κάτι ἄλλο. Αὐτὸ μᾶς ζητάει ὁ Θεός. «Ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου καὶ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου καὶ δεῦρο εἰς γῆν, ἣν ἂν σοι δείξω…». Ὁ Ἀβραὰμ ἄκουσε τὴν φωνή. Τὴν δέχθηκε. Εἶπε ναί! Ἐμεῖς ἴσως δὲν τὴν ἀκοῦμε. Μπορεῖ νὰ μὴν τὴν ἀκούσαμε ποτέ! Νὰ μὴν καταλάβαμε ποτὲ ὅτι ὁ Θεὸς μᾶς ζήτησε ἢ μᾶς ζητάει κάτι παρόμοιο!
.           Ὁ Θεὸς ὅμως ἤξερε, μέσα στὴν πανσοφία Του καὶ τὴν ἀγάπη Του γιὰ μᾶς, ὅτι πρέπει νὰ γίνει αὐτὸς ὁ ἀποχωρισμός μας ἀπὸ πρόσωπα καὶ πράγματα ἀγαπημένα. Καὶ γιὰ νὰ μᾶς διευκολύνει, γιὰ νὰ διευκολύνει τὴν ἀδύνατη θέλησή μας, μᾶς τὰ πῆρε αὐτὸς ὁ ἴδιος. Μᾶς ἀπομάκρυνε ἀπὸ κοντά τους μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο.

.           Αὐτὸ ἔφερε, καὶ φέρνει ἴσως, πόνο. Μήπως ὅμως καὶ ὁ πιστὸς Ἀβραὰμ δὲν θὰ πονοῦσε ἀφήνοντας πίσω τὴ γῆ του, βλέποντας νὰ χάνεται στὸν ὁρίζοντα τὸ σπίτι του; Ποιός ξεριζωμὸς εἶναι ἀνώδυνος;
.           Πονᾶμε σὲ παρόμοιες περιπτώσεις. Ὅμως ἂς σκεπτόμαστε ὅτι τὴν ὥρα ἀκριβῶς ποὺ χάνουμε κάτι ἢ κάποιον, τὴν ὥρα ἐκείνη τὸ στοργικὸ χέρι τοῦ Θεοῦ μᾶς ὁδηγεῖ σὲ κάτι καλύτερο καὶ ὡραιότερο. Ὁ Κύριος μᾶς λέει: «δεῦρο εἰς γῆν, ἣν ἂν σοι δείξω». Ἔλα στὴν γῆ, ποὺ θὰ σοῦ δείξω. Δὲν σοῦ ἀφαίρεσα κάτι γιὰ νὰ σὲ βυθίσω στὴν θλίψη. Σ᾽ τὸ πῆρα, γιὰ νὰ σοῦ δώσω κάτι ἀνώτερο. Θέλω νὰ σοῦ δώσω αὐτά, ποὺ ἡ ἀγάπη μου ἑτοίμασε γιὰ σένα. Τὰ χέρια μου εἶναι γεμάτα μὲ δῶρα. Σοῦ παίρνω τὰ φτωχὰ πράγματα ποὺ κρατᾶς, γιὰ νὰ σοῦ δώσω τὰ πολύτιμα δῶρα μου ποὺ εἶναι γιὰ σένα. Δὲν εἶδες τί ἔκανα μὲ τὸν πιστό μου ἄνθρωπο, τὸν Ἀβραάμ; Τὸν ἔβγαλα ἀπὸ τὴν γῆ του καὶ τὸ σπίτι του καὶ τὸν ἔφερα στὴν γῆ τῆς ἐπαγγελίας, γιὰ νὰ τὸν σκεπάσω μὲ τοὺς ποταμοὺς τῆς εὐλογίας μου. Γιὰ νὰ τὸν καταστήσω πατέρα πολλῶν ἐθνῶν. Γιὰ νὰ κάνω τοὺς ἀπογόνους του σὰν τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ καὶ σὰν τὴν ἄμμο τῆς θάλασσας.

*   *   *

.           Κύριε, πιστεύουμε ὅτι δὲν μᾶς ἀφαιρεῖς κάτι προσφιλές, γιὰ νὰ μᾶς τὸ στερήσεις καὶ νὰ μᾶς βυθίσεις στὸν πόνο. Πιστεύουμε ὅτι τὸ κάνεις, γιὰ νὰ μᾶς δώσεις περισσότερα καὶ καλύτερα.
.           Αὐτὸ ὅμως, ξέρεις πόσο δύσκολα τὸ αἰσθανόμαστε. Συχώρεσέ μας, γιατί δὲν νιώθουμε καὶ δὲν καταλαβαίνουμε τὸ σχέδιό σου γιὰ μᾶς. Ὅταν δηλαδή, μᾶς κλείνεις ἕνα δρόμο κάπου ἀλλοῦ μᾶς ἔχεις ἀνοίξει μιὰ λεωφόρο. Καὶ ὅμως. Πόσες φορὲς κινδυνεύουμε ἀπὸ τὸ σαράκι τῆς ὀλιγοπιστίας μας καὶ λησμονοῦμε, πὼς ἡ ἀγαθὴ πρόνοιά Σου «δύναται ἐξ ἀπόρων πόρον εὑρεῖν». Στὰ ἀδιέξοδά μας Ἐσὺ πάντοτε ἔχεις τὶς διεξόδους Σου. Σὲ ἱκετεύουμε, ἄνοιξε τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς μας νὰ βλέπουμε στὴν ἔρημο μας τὶς ἀστείρευτες πηγὲς τοῦ ἐλέους καὶ τῆς φιλανθρωπίας Σου. Ἀμήν.

, ,

Σχολιάστε