Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ἀποτέφρωση

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΙΣ ἢ ΜΝΗΜΑ;

Ἀποτέφρωσις ἤ μνῆμα;

Τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.               Οἱ πιστοὶ χριστιανοί, τὰ συνειδητὰ μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, σέβονται τὴν εὐαγγελικὴ μαρτυρία καὶ τὴ μακραίωνη παράδοσι γιὰ τήν ταφὴ τοῦ σώματος τῶν κεκοιμημένων.
.                         Τὸ σῶμα εἶναι ἱερό. Εἶναι ναὸς τοῦ «ἐν ἡμῖν Ἁγίου Πνεύματος» (Α´ Κορ. στ´ 19). Καὶ ἀπαγορεύεται ἡ ὁποιαδήποτε βία, και ὅταν εἶναι ζωντανὸ και ὅταν νεκρωθῆ. Βία στὸ σῶμα εἶναι καί ἡ ἁμαρτία καὶ τὸ ὁποιοδήποτε φθοροποιὸ πάθος. Βία στὸ νεκρὸ σῶμα συμβαίνει ὅταν δὲν τὸ παραδίδουμε ἁπλῶς στὴ γῆ, «ἐξ ἧς ἐλήφθη», ἀλλὰ τὸ καῖμε!
.                         Ἡ Ἁγία Γραφὴ μιλάει μόνο γιὰ ταφή καὶ γιὰ μνήματα. Ἐξαρτᾶται βέβαια ἀπό τὸν τρόπο, πού νεκρώθηκε ἕνα σῶμα. Διότι ὑπάρχουν περιπτώσεις, ὅπου σώματα χάθηκαν στῆς θάλασσας τὰ βάθη, κάηκαν ἀπὸ πυρκαγιές, σκεπάστηκαν κάτω ἀπὸ τά ἐρείπια ἑνὸς σεισμοῦ ἢ κατρακύλησαν σὲ χαράδρες καὶ κατασπαράχθηκαν ἀπὸ ἀγρίμια.
.                         Ἡ Ἀνάστασις πάντως, ἡ πολύτεκνη μητέρα τῆς ἀθανασίας, δὲν θὰ δυσκολευθῆ νὰ βρῆ τὰ σώματα τὴ στιγμὴ τῆς ἀναστάσεως ὅλων τῶν νεκρῶν. Σὲ ὅλα τὰ σώματα θὰ σκύψη καὶ θὰ φωνάξη ὁ Χριστός: «Ἐγέρθητε!». Ὅλα τά σώματα θὰ ἀναστηθοῦν. Καὶ ὅλα τὰ σώματα θὰ ἑνωθοῦν, τὸ καθένα μὲ τὴ δική του ψυχή, γιὰ νὰ πορευθῆ σὲ μία ἀπὸ τὶς δύο αἰωνιότητες, σέ ὅποια διάλεξε, ἢ στὴν ἀνάστασι ζωῆς ἢ στὴν ἀνάστασι κρίσεως (κατακρίσεως).
.                         Δὲν ἀπολυτοποιεῖ ἡ Ἐκκλησία τὸν τρόπο τῆς ταφῆς τῶν σωμάτων. Ἀλλὰ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ μὴν ἀποδεχθῆ τὸν ἀλάθητο λόγο τοῦ Κυρίου τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, πού λέγει: «Πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσονται τῆς φωνῆς αὐτοῦ καὶ οἱ ἀκούσοντες ζήσονται» (Ἰωάν. ε´ 28).
.                         Γιά τὸ θέμα τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν, κύριο λόγο ἔχουν ἡ θέσις, ἡ πρόθεσις καὶ ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ἂν θέσις του εἶναι ἡ ἀθεΐα, σέβεται ἡ Ἐκκλησία τὴ θέσι του καὶ δὲν δέχεται νὰ ψάλη τὴν ἐξόδιο (ἀναστάσιμη) ἀκολουθία. Δὲν ἀρνεῖται τὴν τελευταία της ἀγάπη, ἀλλ᾽ εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ σεβασθῆ τὴ βούλησι κάθε θνητοῦ. Ἂν μάλιστα ἡ ἐπιθυμία ἑνὸς ἀνθρώπου πρός τό ἀποτεφρωτήριο (νὰ καῆ τὸ σῶμα του), εἶναι συνέπεια τῆς ἄθεης κοσμοθεωρίας του, τότε κανένας δὲν πρέπει νὰ πιέζη τὴν Ἐκκλησία νὰ τελῆ «κηδεία» ἢ «τρισάγιο».
.                         Ἄλλο συγγενεῖς καὶ ἄλλο ὁ ἀποθανών. Κάποια εὐλάβεια καὶ κάποια προσδοκία δείχνουν οἱ συγγενεῖς, ὅταν ζητᾶνε πρῶτα ἱεροτελεστία καὶ ὕστερα καῦσι. Ἀλλά καὶ ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ τελῆ ἱεροπραξία σὲ ἄτομο, πού δεδηλωμένα ἀρνήθηκε κάθε σχέσι μὲ τὸ Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία.
.                         Καθένας ἂς πορευθῆ ὅπως διάλεξε. Ἡ κρίσις για ὅλους εἶναι τοῦ Θεοῦ, εἴτε τὸ θέλουν εἴτε δὲν τὸ θέλουν, εἴτε τὸ πιστεύουν εἴτε δὲν τὸ πιστεύουν.

 

, ,

Σχολιάστε

ΠΑΙΖΕΙ μὲ τὴν ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ!

Παίζει μὲ τὴν αἰώνια ζωή!

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.           Ὁ δημοσιογράφος Στέφανος Κασιμάτης («Καθημερινὴ» 8 Νοεμβρ. 2019, σελ. 2), μὲ ἀφορμὴ τὸ πρῶτο ἀποτεφρωτήριο, δὲν ἐκφράζει μόνο τὴν ἰκανοποίησί του, ἀλλά καὶ ἐμπαίζει κατὰ γελοῖο τρόπο τὴν πίστι στὴν αἰώνια ζωή: «Τέλος -γράφει- τῆς ζωῆς. Οὔτε ἀγγελούδια, οὔτε οὐράνιες χορωδίες, οὕτε ἀτέλειωτες βόλτες στοὺς κήπους τοῦ Παραδείσου, χωρὶς νὰ ἔχεις τίποτε νὰ κάνεις, κυρίως οὔτε αἰώνια ζωή! Γιατί, σκεφθεῖτε· ποιός μπορεῖ νὰ θέλει αἰώνια ζωὴ καὶ νὰ εἶναι στὰ καλά του; Ἡ ζωὴ καὶ κάθε τί πού τὴν ὀμορφαίνει θὰ ἔχανε κάθε ἀξία ἐάν γινόταν αἰωνιότητα. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖον ὁ Παράδεισος θὰ ἦταν ἀφόρητο βαρετὸ μέρος, ἄν εἶναι ὅπως τὸν ὑπόσχονται, δηλαδὴ ἁγνός, χωρὶς μουσικὲς ἐξαίσιες, χωρὶς φαγητά, χωρὶς κορίτσια…»!
.          
Δηλαδή, ὅλοι ἐμεῖς, πού πιστεύουμε στὴν αἰώνια ἐν Χριστῷ ζωή, «δὲν εἴμαστε στὰ καλά μας»! Πρέπει νὰ συμφωνήσουμε μὲ τὸν κ. Κασιμάτη, γιὰ νὰ εἴμαστε ἰσορροπημένοι ἄνθρωποι, δηλαδή, νὰ πιστεύουμε στὸν ἀθεϊσμό του, νὰ μὴ δεχώμαστε Θεὸ παντοδύναμο, νὰ μὴν ποθοῦμε τὴ ζωή, νὰ μὴν πιστεύουμε στὴν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πού τόσο πολὺ ἀγάπησε τὸν κόσμο, ὥστε ἔστειλε τὸ μονογενῆ Του Υἱό, γιὰ νὰ μὴ χάνεται ὅποιος πιστεύει σ᾽ Αὐτόν, ἀλλά νὰ ἔχη «ζωὴν αἰώνιον» (Ἰωάν. γ´ 16). Καὶ βέβαια ἕνας κασιμάτειος παράδεισος, μὲ φαγητὰ καὶ σαρκικὲς ἡδονὲς δὲν εἶναι Παράδεισος!…
.           Σύντομη παρέμβασι στὰ ὅσα ἔγραψε ὁ ἄθεος δημοσιογράφος, ἔκανε («Καθημερινή», 16 Νοεμβρ. 2019) ὁ ἰατρὸς ἀπό τὴ Θεσσαλονίκη κ. Ἀντώνιος Παπαγιάννης. Παραθέτουμε τὴν ἐπιστολή του:
.           «Ὁ κ. Στ. Κασιμάτης σπεύδει νὰ ὑποδεχθεῖ τὸ πρῶτο ἐν Ἑλλάδι ἀποτεφρωτήριο μὲ ἐγκώμια γιὰ τὴν… ἀρχιτεκτονική του κομψότητα, καὶ μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ δὲν παραλείπει νὰ ἀναπτύξη τὴ «μεταφυσικὴ» του τοποθέτηση γιὰ τὸ τέλος τῆς ζωῆς: στάχτη, καπνός, καὶ τίποτε περισσότερο.
.           Εἶναι κρίμα πού ἕνας κατὰ τεκμήριο εὐφυὴς ἀρθρογράφος εὐτελίζει τόσο τὴν ἀνθρώπινη φύση, ἀλλά αὐτὴ εἶναι ἡ προσωπική του ἄποψη. Ὡστόσο ὀφείλει στοιχειωδῶς νὰ σέβεται τὶς πεποιθήσεις τῶν περισσοτέρων συμπατριωτῶν του, πού συνάδουν μὲ τὴν πίστη καὶ τὴ διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γιὰ τὴ μετὰ θάνατον ζωή, καὶ νὰ μὴν κάνει χαριτωμένα ἀστειάκια μὲ ἄκρως σοβαρὰ θέματα, ὅπως ὁ θάνατος.
.           Θὰ χρησιμοποιοῦσε ἄραγε ποτὲ πρὸς ἑβραϊκὸ κοινὸ τὴ λέξη «Ἄουσβιτς» μὲ τόση ἐλαφρότητα; Καὶ ἐπὶ τέλους, ἃς σταματήσει νὰ διαιωνίζει τὸ παραμύθι ὅτι κύρια πηγὴ προσόδων τῆς Ἐκκλησίας εἶναι οἱ κηδεῖες! Ἄν ἐπιτρέπεται τὸ λογοπαίγνιο (pun στὴν προσφιλῆ του ἀγγλικὴ γλώσσα), εἶναι πολὺ φτηνὸ ἐπιχείρημα.
Ἀντώνιος Παπαγιάννης»

,

Σχολιάστε

ΣΤΗΝ ΠΥΡΑ ΤΟ ΒΙΩΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Στὴν πυρὰ τὸ βίωμα τῶν Χριστιανῶν

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Οἱ ἀπόψεις, ποὺ ἐκφράστηκαν μετὰ τὴν Ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περὶ τοῦ σεβασμοῦ τοῦ σώματος τῶν νεκρῶν, βασίζονται στὸ ὅτι πρέπει νὰ ἐκσυγχρονιστεῖ ἡ Ἐκκλησία καὶ νὰ δεχθεῖ τὴν καύση τῶν νεκρῶν, γιὰ λόγους πρακτικούς, ἰδεολογικούς, οἰκονομικούς. Ἐπὶ τέλους, λένε, νὰ μιμηθοῦμε ὅ, τι κάνουνε στὴ Δύση, γιὰ νὰ γίνουμε ὅμοιοί τους καὶ νὰ μὴν μᾶς περνᾶνε γιὰ ὀπισθοδρομικούς. Οὐσιαστικὰ προτείνεται δηλαδὴ νὰ ρίξουμε στὴν πυρὰ τὰ βιώματά μας καὶ τὶς παραδόσεις μας, γιὰ νὰ γίνουμε μοντέρνοι.
.             Μία ἀπὸ τὶς ἀπόψεις εἶναι ἀντὶ τῆς νεκρώσιμης ἀκολουθίας νὰ παίζεται ὡραία μουσική, ἀνάλογα, ἀπὸ κλασσικὴ ἕως ἐλαφρολαϊκή. Ἔτσι ἕνας ἄθεος θὰ ἀποχαιρετᾶ τοὺς οἰκείους καὶ τοὺς φίλους του. Θὰ εἶναι τὸ ἐπιστέγασμα μίας ζωῆς χωρὶς σκοπό. Ἡ νεκρώσιμη ἀκολουθία ἐνοχλεῖ τὸν ἄθεο, ἂν καὶ εἶναι ὑπέροχη στὰ νοήματά της καὶ διδακτικὴ γιὰ ὅλους, ὅσους φιλοσοφοῦν πάνω στὴ ζωή. Ὅταν ὁ ἄθεος ρωτιέται γιατί ζεῖ, ἀπαντᾶ μὲ ἕνα «δὲν γνωρίζω», ἢ μὲ διάφορες κούφιες στὴν οὐσία τους δικαιολογίες. Ὅμως ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ «δὲν γνωρίζω» στηρίζει τὴν ἄρνησή του στὴν ὕπαρξή του. Σημειώνεται ὅτι ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ταφὴ ἰσχύει ἀπὸ ἀρχαιοτάτης ἐποχῆς. Τὸ 1999 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος εἶχε διοργανώσει Ἡμερίδα στὸ ξενοδοχεῖο Κάραβελ πρὸς ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ γιὰ τὴν καύση τῶν νεκρῶν, ἐν ὄψει τῆς εἰσαγωγῆς στὴ Βουλὴ τοῦ σχετικοῦ Νομοσχεδίου ἀπὸ τὴν κυβέρνηση Σημίτη.
.             Ἄλλη ἄποψη ποὺ ἐκφράζεται εἶναι πὼς ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου νὰ μὴν τελεῖ τὴν ἐξόδιο ἀκολουθία σὲ ἄνθρωπο ποὺ θὰ ὁδηγηθεῖ στὸ κρεματόριο εἶναι ἄδικη ἔναντι τοῦ νεκροῦ καὶ τῆς οἰκογενείας του καὶ ἰδιοτελής, «ἀφοῦ εἶναι γνωστὴ ἡ βιομηχανία ποὺ κρύβεται πίσω ἀπὸ κάθε κηδεία». Ὡς πρὸς τὸ ἄδικο τῆς ἀπόφασης, ἡ Ἐκκλησία ἐξηγεῖ τὴν θέση της καὶ ὁ καθένας ἐλεύθερα παίρνει τὴν ἀπόφασή του. Ὡς πρὸς τὴν ἰδιοτέλεια, ὅποιος ἔχει θάψει κάποιον δικό του γνωρίζει ὅτι ψιχία πληρώνει στὴν Ἐκκλησία. Ὁ τάφος καὶ τὸ κυλικεῖο ἀνήκουν στὸν Δῆμο. Ἀντίθετα στὸ κρεματόριο δαπανῶνται πολλὰ χρήματα. Ὁ ἐργολάβος κηδειῶν καὶ στὶς δύο περιπτώσεις πληρώνεται τὰ περισσότερα…

,

Σχολιάστε

«ΕΚΕΙ στὴν ΡΙΤΣΩΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΟΥΣΒΙΤΣ, ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ· δὲν εἶναι ναζί, ἔχει καὶ ἀναψυκτήριο» (Ὅ,τι διεστραμμένο καὶ ἀνώμαλο εἶναι πρόοδος στοὺς «καθυστερημένους» Ἕλληνες)

Στοχασμός, θλίψη κα ποτέφρωση
Ἰουστίνης Μοναχῆς

ἐφημ. «Καθημερινή» – Γράμματα Ἀναγνωστῶν, 06.11.2019

Κύριε διευθυντὰ

.                 Εἶμαι μία μοναχὴ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Παταπίου, ποὺ ἐπὶ 55 χρόνια τῆς πολύτιμης ζωῆς μου ἀφιέρωσα γιὰ νὰ ζήσω μία ἄλλη ποιότητα ζωῆς. Δὲν ξέρω ἂν τὰ κατάφερα, ὁ Θεὸς γνωρίζει – ὅμως, ἔχω μέσα μου μία πληρότητα γιὰ ὅ,τι προσπάθησα.
.            Μὲ ἔκπληξη εἶδα στὸ «Κ» τῆς κυριακάτικης «Καθημερινῆς», 13ης Ὀκτωβρίου, ἀφιέρωμα, καὶ μὲ ἐξώφυλλο μάλιστα, στὸ «ἀρχιτεκτονικὸ θαῦμα» ὅπως τὸ ἀποκαλεῖτε τοῦ πρώτου ἀποτεφρωτηρίου στὴν Ἑλλάδα.
.                 Εἶσθε ἕνας ἀξιοπρεπὴς δημοσιογράφος, μὲ παιδεία καὶ σᾶς ἐρωτῶ: Αὐτὸ εἶναι τὸ πολιτιστικὸ ἀποκορύφωμα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ἢ ὁ ἐξευτελισμός; Τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶναι βιομηχανικὸ κατάλοιπο, ποὺ τὸ φτιαρίζεις σὰν ἀπόβλητο. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι, ἂν τὸ πιστεύετε, «εἰκόνα καὶ ὁμοίωσις Θεοῦ» καὶ ἀξίζει τιμῆς, σεβασμοῦ καὶ ἀξιοπρέπειας, ἀκόμη καὶ στὸν θάνατό του. Πηγαίνετε στὰ ἐνδότερα τοῦ «κοσμήματος» νὰ φρίξετε μὲ τὴν ὅλη διαδικασία καὶ νὰ φτύσετε ἀκόμη καὶ τὸ νερὸ ποὺ πίνετε. Ἀκόμη καὶ τὸ σκυλί σου τὸ θάβεις στὴν ἄκρη τοῦ κήπου σου, καὶ ἔχεις γι’ αὐτὸ δύο δάκρυα.
.                 Λυπηθήκατε τὶς κάποιες χιλιάδες ποὺ ξοδεύουν κάποιοι γι’ αὐτὴν τὴν ἀπεχθῆ διαδικασία ἀναζητώντας την ἀλλοῦ. Δὲν ἄκουσα νὰ λυπᾶται κανεὶς γιὰ τὰ ἑκατομμύρια ποὺ δίδονται στὶς ἐκτρώσεις, στὴν κραιπάλη, στὰ ναρκωτικά, στὰ «καλλυντικά», στὴ μόδα, στοὺς οἴκους ἀνοχῆς, στοὺς πολέμους, στὴν προσφυγιά, στὶς σφαγές, στὶς βρώμικες συναλλαγές, στὴν προσπάθεια κάποιων ἰσχυρῶν, γιὰ νὰ εἶναι πιὸ δυστυχισμένος ὁ κόσμος.
.                 Τί ὑποκρισία! Ὄχι δική σας, ἀλλὰ αὐτῆς τῆς παραπαίουσας κοινωνίας στὴ δύστυχη Ἑλλάδα ὅπως τὴν κατήντησαν σήμερα.
.                 Μία χώρα χωρὶς παιδεία, χωρὶς ἠθικὲς ἀξίες, χωρὶς ἰδανικά. ,τι διεστραμμένο κα νώμαλο εναι πρόοδος στος «καθυστερημένους» λληνες χωρς Θεό, κα κανες δν διαμαρτύρεται, οτε προσμετράει τ κόστος· βία κα ναρχία εναι δημοκρατία κα κρατος λισμς θεότης, στ τίποτα τς πάρξεώς μας.
.                 Δὲν μὲ ἐνοχλεῖ τόσο ἡ ἄποψίς τους, ἂν καὶ ἀποκρουστική, ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος καὶ ἐκφράζει τὸν ψυχισμό του, ὑγιῆ ἢ ἀρρωστημένο, μὲ τὶς πράξεις του. Μ νοχλε ποψις, τι μασταν πισθοδρομικο κα ξαφνικά, πιτέλους, προοδεύσαμε κα γίναμε πολιτισμένοι.
.                 Ὑπάρχουν στὴ χώρα μας δύο κάστες πολιτν: ο προοδευτικο κουλτουριάρηδες, πο δικαιονται πιδεικτικς πόψεως στ μέσα νημερώσεως, κα τ ταπειν «πόλοιπα πικρατείας», πο κάνουν τ «λάθος» ν κάνουν τν σταυρό τους.
.                 Μὴν ξαναπάει κανεὶς στὸ Ἄουσβιτς, οὔτε πουθενὰ ἀλλοῦ γιὰ νὰ θυμώσει καὶ νὰ «φρίξει» μὲ τὰ κρεματόρια τῶν ναζί. Σὲ 70 χιλιόμετρα μόνο, μπορεῖ νὰ διαβάσει τὴ «φρικτὴ» ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος καὶ νὰ «μισήσει» τὰ θηρία ποὺ τὴν κατέφαγαν. Μόνο 70 χιλιόμετρα τζάμπα! Ἀλλὰ κε στ Ριτσώνα δν εναι ουσβιτς, εναι «πολιτισμς» στὸ ἀρχιτεκτονικὸ αὐτὸ θαῦμα, δν εναι ναζί, χει κα ναψυκτήριο, νὰ ξεχάσουν τὸν πόνο τους, καὶ τὸν ἑαυτό τους τὸν ἴδιο, ἀφοῦ ξεφορτώθηκαν πανεύκολα τὸν νεκρό, δὲν λερώθηκαν καν νὰ σκύψουν στὸν τάφο του. Θλίψις, ὀργή, ἀπέχθεια γιὰ τὸ πῶς κατήντησε τὸ ἔσωθεν τοῦ Ἕλληνα.
.                 Ὁ Χριστὸς ἀργεῖ! Δὲν χωράει στὴ ζωή μας, μᾶς καθυστερεῖ ἀπὸ τὴν κούφια καθημερινότητά μας. Ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία του δὲν ἀναζητεῖ πελάτες. Ἀγάπη ἀποζητεῖ ἀπὸ καθαρὴ καρδιά, «ὅτι αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησε τὸν κόσμον».
.                 Σᾶς ζητῶ συγγνώμη καὶ εὐχαριστῶ γιὰ τὴ δημοσίευση τῆς ἐπιστολῆς μου.
.                 Δὲν εἶναι ὀργή. Εἶναι θλίψις γι’ αὐτὴν τὴ θολωμένη, δύστυχη Ἑλλάδα, ποὺ χαίρεται μόνο γιατί ἔμεινε στὸν «πολιτισμὸ» τοῦ εὐρώ!

ΙΟΥΣΤΙΝΑ, Μοναχὴ

 

 

Σχολιάστε

ΓΕΡΗ «ΤΑΠΑ» ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΙ τὴν ὠμὴ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: ΓΕΡΗ «ΤΑΠΑ», ἀλλὰ τὸν ἀράπη κι ἂν τὸν πλένεις, τὸ σαπούνι σου χαλᾶς. Οἱ βαμμένοι χριστιανομάχοι δὲν ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τέτοια. Ἡ Ἐργολαβία νὰ γίνει!

.           Ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος ἐρωτᾶ: Τελικὰ οἱ βουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ θέλουν νεκροταφεῖα γιὰ τὴν ταφὴ τῶν νεκρῶν ἢ ἀποτεφρωτήρια γιὰ τὴν καύση τῶν νεκρῶν;
Εἶναι ἕνα ἐρώτημα τὸ ὁποῖο δημιουργεῖται εὔλογα σὲ κάθε ἕναν ὁ ὁποῖος πληροφορεῖται ὅτι 34 βουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν ἐρώτηση στὸ ἑλληνικὸ κοινοβούλιο καὶ στοὺς συναρμόδιους ὑπουργοὺς σχετικὰ μὲ τὴ δημιουργία μουσουλμανικοῦ νεκροταφείου στὴν Ἀττική, προφασιζόμενοι κυρίως λόγους οἰκονομικοὺς καὶ κοινωνικούς, ὅταν πρὶν 40 ἡμέρες κάποιοι ἄλλοι βουλευτές, τοῦ ἴδιου κομματικοῦ χώρου, στὸ ἴδιο ἑλληνικὸ κοινοβούλιο ὑποστηρίζοντας τὴν καύση τῶν νεκρῶν διεκήρυτταν ὅτι ἡ ὁποιαδήποτε ἀντίδραση στὴν καύση τῶν νεκρῶν εἶναι σκοταδισμὸς καὶ προσπαθοῦσαν, μὲ ἀρκετὸ λυρισμό, ἔντονο συναισθηματισμό, μὲ δάκρυα καὶ σπαραγμὸ ψυχῆς καὶ μὲ λαϊκίστικες ἐκφράσεις, νὰ ἐπιβάλλουν νομοθετικὰ τὴν καύση τῶν νεκρῶν καὶ νὰ ἀμαυρώσουν κάθε θρησκευτικὴ ἢ ἐκκλησιαστικὴ παράδοση στὴν ὁποία ἡ ταφὴ τῶν νεκρῶν εἶναι ἀπόρροια τῆς πίστης τους καὶ τοῦ σεβασμοῦ πρὸς τὸ ἀνθρώπινο σῶμα.
.           Δηλώνω ἐκ προοιμίου ὅτι μὲ τὸ ἐρώτημά μου αὐτὸ δὲν ἀντιδρῶ, οὔτε εἶμαι ἀντίθετος στὴ δημιουργία μουσουλμανικοῦ νεκροταφείου ἢ προσδιορισμοῦ τομέων μουσουλμανικῶν χώρων ταφῆς σὲ ἄλλα νεκροταφεῖα, ὡς μία ἔκφραση σεβασμοῦ πρὸς τὴν θρησκευτικὴ ἰδιαιτερότητα καὶ διαφορετικότητα καὶ στὸ δικαίωμα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, δὲν μπορῶ ὅμως νὰ μὴν ἐπισημάνω τὴν παραπάνω ἀνακολουθία. Τὴ μονομερῆ δηλαδὴ ἔκφραση σεβασμοῦ πρὸς τὸ δικαίωμα ταφῆς μίας θρησκευτικῆς παράδοσης, τῆς μουσουλμανικῆς ἐν προκειμένω, καὶ τὸν ἀπαξιωτικὸ χαρακτηρισμὸ μίας ἄλλης θρησκευτικῆς παράδοσης, τῆς χριστιανικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς, ὡς πρὸς τὴν ταφὴ τῶν νεκρῶν, ὡς σκοταδιστικῆς καὶ ὅ,τι μὲ αὐτὸ ὑπονοεῖται.
.           Ἀπὸ μία κυβέρνηση ποὺ μὲ τὴν πρότασή της γιὰ τὴ συνταγματικὴ ἀναθεώρηση προβάλλει τὴ θρησκευτικὴ οὐδετερότητα τοῦ Κράτους, θεωρῶ ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται μέσα στὸ ἑλληνικὸ κοινοβούλιο νὰ ἀκούγονται τέτοιου σκοταδιστικοῦ καὶ ἀπαξιωτικοὺ τύπου χαρακτηρισμοί, οἱ ὁποῖοι ἐκφράζουν μία μονομέρια καὶ μία κατευθυνόμενη στάση, ἀποδεικνύουσα μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ὅτι ἡ κυβέρνηση ἢ οἱ βουλευτὲς τοῦ κομματικοῦ σχηματισμοῦ, τὸν ὁποῖο ἐκπροσωπεῖ ,δὲν σέβεται de facto οὔτε τὴ θρησκευτικὴ οὐδετερότητα, οὔτε τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία. Στῶμεν λοιπὸν καλῶς!!!

ΠΗΓΗ: gargalianoionline.gr

 

 

,

Σχολιάστε

NA KAEITE! (ὅσοι θέλετε!)

ρθη κα τ τελευταο μπόδιο γι τ ποτεφρωτήρια νεκρν

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΛΙΟΣ

.                 Στὴν ὁλοκλήρωση τοῦ θεσμικοῦ πλαισίου ποὺ εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ τὴν ἵδρυση ἀποτεφρωτηρίων νεκρῶν στὴν Ἑλλάδα προχώρησε τὸ ὑπουργεῖο Περιβάλλοντος. Μάλιστα, χάρη σὲ μία τροποποίηση τῆς νομοθεσίας ποὺ ἔγινε πέρυσι, τὰ ἀποτεφρωτήρια «ἀποδεσμεύθηκαν» χωρικὰ ἀπὸ τὰ νεκροταφεῖα καὶ πλέον ἡ ἐγκατάστασή τους εἶναι πολὺ εὐκολότερη. Τὸ μοναδικὸ «ἐμπόδιο» στὴ νομοθεσία εἶναι ὅτι δικαίωμα ἵδρυσης ἀποτεφρωτηρίου νεκρῶν ἐξακολουθοῦν νὰ ἔχουν μόνο οἱ δῆμοι, οἱ ὁποῖοι ἕως σήμερα δὲν ἔχουν ἀποδειχθεῖ ἰδιαίτερα ἀνθεκτικοὶ στὶς ἀντιδράσεις τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀκραίων θρησκευτικῶν κύκλων. (Σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: …!…!)
.               Ἡ ἀπόφαση, τὴν ὁποία ὑπογράφει ὁ ὑπουργὸς Περιβάλλοντος Πάνος Σκουρλέτης, ἀφορᾶ στὴ διαδικασία περιβαλλοντικῆς ἀδειοδότησης τῶν Κέντρων Ἀποτέφρωσης Νεκρῶν (ἢ ὀστῶν), ὁλοκληρώνοντας τὸ θεσμικὸ πλαίσιο. Οἱ μονάδες αὐτὲς ὑπόκεινται στὴ διαδικασία τῶν «πρότυπων περιβαλλοντικῶν δεσμεύσεων».
.               Ἡ ἀποτέφρωση ἐπετράπη στὴ χώρα μας τὸ 2006, περίπου… ἕναν αἰώνα ἀργότερα ἀπὸ τὶς περισσότερες εὐρωπαϊκὲς χῶρες (ἐνδεικτικὰ Βρετανία 1884, Γαλλία 1887, Γερμανία 1934, Ἱσπανία 1945). Ὡστόσο, δὲν μποροῦσε νὰ ἐφαρμοστεῖ ὅσο ἡ πολιτεία δὲν ἐξειδίκευε τοὺς ὅρους ἵδρυσης ἑνὸς ἀποτεφρωτηρίου. Ὅπερ ἐγένετο τελικὰ τὸ 2010, μὲ μία ἀπόφαση ποὺ ρύθμισε τεχνικοῦ χαρακτήρα ζητήματα. Μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴ διαδικασία, ὅμως, ἐτέθη ὡς ὅρος ἡ γειτνίασή τους μὲ νεκροταφεῖο, κάτι ποὺ ὑπονόμευσε ἐκ νέου τὴν ὑπόθεση. Περαιτέρω, ἡ ἀλλαγὴ τῆς νομοθεσίας περὶ περιβαλλοντικῆς ἀδειοδότησης τὸ 2011 ἔκανε ἐκ νέου ἀπαραίτητη τὴν ἐξειδίκευση τῶν περιβαλλοντικῶν περιορισμῶν. Τὸ 2014, ἕνας νόμος (Ν. 4277) ἦρε τὸν περιορισμὸ περὶ νεκροταφείων, ὁρίζοντας ὅτι τὰ ἀποτεφρωτήρια μποροῦν νὰ χωροθετηθοῦν σχεδὸν παντοῦ, ἐκτὸς ἀπὸ περιοχὲς κατοικίας. Παρέμεινε, ὅμως, ἕνας ἄλλος περιορισμός: ἡ ἵδρυση καὶ λειτουργία τῶν ἀποτεφρωτηρίων ἐπιτρέπεται μόνο ἀπὸ τοὺς δήμους (ἢ τὰ νομικά τους πρόσωπα). Στὸ πρόσφατο παρελθόν, ἀρκετοὶ δῆμοι, ὅπως οἱ Ἀθηναίων, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Μαρκόπουλου καὶ ἄλλοι, ἔχουν προσπαθήσει νὰ ἱδρύσουν ἀποτεφρωτήριο, ἀλλὰ οἱ προσπάθειές τους δὲν ἔχουν εὐοδωθεῖ λόγῳ τῆς ἔντονης ἀντίδρασης τῆς Ἐκκλησίας.
.               Μοναδικὴ λύση γιὰ ὅποιον ἐπιθυμεῖ νὰ ἀποτεφρωθεῖ μετὰ θάνατον εἶναι ἡ ἀποστολὴ τῆς σοροῦ στὸ ἐξωτερικό. Ὁ πλησιέστερος διαθέσιμος χῶρος βρίσκεται στὴ Σόφια τῆς Βουλγαρίας καὶ εἶναι ἰδιωτικός. Ἂν ἡ πολιτεία εἶχε ἐπιτρέψει νὰ ἱδρύσουν ἰδιῶτες ἀποτεφρωτήρια, ὅπως γίνεται σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη, τὸ θέμα θὰ εἶχε λυθεῖ ἐδῶ καὶ μία δεκαετία», λέει ὁ κ. Νίκος Κυριακίδης, ἰδιοκτήτης γραφείου τελετῶν. «Οἱ ἀποστολὲς σορῶν στὴ Βουλγαρία δὲν ἔχουν μειωθεῖ λόγῳ κρίσης – ἀντίθετα, ἔχουν μειωθεῖ τὰ αἰτήματα γιὰ τέλεση ἐξόδιου ἀκολουθίας ἀπὸ ἱερέα πρὶν ἀπὸ τὴν ἀποστολὴ τῆς σοροῦ». Τὸ κόστος μίας ἀποτέφρωσης στὴ Βουλγαρία ξεκινάει ἀπὸ 1.900 εὐρώ.

ΠΗΓΗ: kathimerini.gr

Σχολιάστε

«ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙΜΕ»! (π. Γ. Μεταλληνός)

Πατρ Γ. Μεταλληνς στ NEWS247:
ταν καμε ναν νθρωπο εναι σν ν λέμε τι εναι προδότης”

Ἀνθὴ Κουτσουμποῦ

.           Κατὰ τοῦ νέου στὴν Ἑλλάδα, “ἐθίμου” τῆς ἀποτέφρωσης, ὁ πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνός. Τί δήλωσε στὸ NEWS247 γιὰ τὸ κάψιμο τῶν νεκρῶν, τοὺς προδότες καὶ τὴν ἀθεΐα
.           Εὐρύτατα διαδεδομένη σὲ ἄλλες χῶρες, ἡ ἀποτέφρωση τῶν νεκρῶν συνεχίζει νὰ διχάζει τοὺς Ἕλληνες. Τὴν ὥρα ποὺ ὁρισμένοι δῆμοι, ὅπως τῆς Θεσσαλονίκης, ἔχουν δρομολογήσει τὴ διαδικασία γιὰ κατασκευὴ τοῦ ἀποτεφρωτηρίου, ἡ Ἐκκλησία “φυλάει τὶς Θερμοπύλες”, σὲ μία προσπάθεια νὰ κρατήσει ἀκέραιη καὶ ἀλώβητη τὴν ἑλληνορθόδοξη παράδοση.
.           Αὐτὸ ὑποστήριξε, μιλώντας στὸ NEWS247, ὁ πρωτοπρεσβύτερος καὶ ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, π. Γεώργιος Μεταλληνός, συμφωνώντας ἀπολύτως μὲ τὴν πρόσφατη ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία δὲν θὰ γίνεται νεκρώσιμος ἀκολουθία καὶ μνημόσυνο σὲ ὅσους ἐπιλέγουν τὴν ἀποτέφρωση.
.           “Ἡ ἀποτέφρωση δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸν Ἑλληνισμό. Οἱ Ἕλληνες δὲν ἀποτεφρώναμε στὴν ἀρχαιότητα. Οἱ Ἕλληνες ἐκηδεύαμε. Ἐὰν πᾶτε στὸν τύμβο τοῦ Μαραθῶνος, θὰ βρεῖτε σκελετούς. Κάνουν ἀνασκαφὲς πολλὲς φορὲς ἐδῶ στὴν Ἀθήνα καὶ βρίσκουν ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα σκελετούς. Πρὶν μερικὰ χρόνια, στὴν ὁδὸ Πατησίων, πάνω ἀπὸ 170 σκελετοὺς βρῆκαν ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα”, τόνισε ὁ π. Μεταλληνός.
.           Καὶ προσέθεσε: “Πότε ἔκαιγαν ἢ κυρίως ἄφηναν ἄταφο τὸ σῶμα; Ἢ ὅταν εἴχαμε προδοσία ἢ μολυσματικὲς νόσους. Τότε καίγανε. Ἀλλὰ κυρίως στὴν προδοσία. Ἄρα ὅταν καῖμε ἕναν ἄνθρωπο εἶναι σὰν νὰ λέμε ὅτι εἶναι προδότης καὶ τὸν καῖμε. Ἡ κηδεία εἶναι τὸ σῶμα. Ἐμεῖς εἴμαστε ὀρθόδοξοι Ἕλληνες. Ἀνατολίτες καὶ λοιπά, ἂς κάνουν ὅ,τι θέλουν. Εἶναι μία παράδοση καὶ μετὰ θεολογία.
.           Θὰ σᾶς πῶ ἕνα παράδειγμα. Ἐγὼ εἶμαι Κερκυραῖος. Στὴν Κέρκυρα ὑπάρχει ἀκέραιο καὶ θαυματουργὸ τὸ σῶμα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος. Στὴν Κεφαλονιά, ὁ Ἅγιος Γεράσιμος. Ἂν κάψουμε, δὲν θὰ ξέρουμε ποιὸς εἶναι Ἅγιος μετά, γιατί τὸ λείψανο εὐωδιάζει καὶ μένει ἄφθαρτο. Εἶναι ἀπόδειξη τῆς Ὀρθοδοξίας ὅτι ὁ Θεὸς κατοικεῖ μέσα στὸ λείψανο. Ἑπομένως εἶναι πάρα πολλοὶ λόγοι ποὺ ἡ ἑλληνορθόδοξη παράδοση καὶ ὅλων τῶν ὀρθοδόξων δὲν καίει”. Καὶ κατέληξε: “Τὸ ἴδιο ἴσχυε καὶ στὸν δυτικὸ χριστιανισμό. Τώρα μπῆκαν μέσα ἡ ἀθεΐα καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ ζητήματα, τὰ ὁποῖα ὁδηγοῦν σὲ ἄλλες ἀποφάσεις. Ἔ, δὲν θὰ ἀκολουθήσουμε καὶ ἐμεῖς τὸν ἴδιο δρόμο”.

ΠΗΓΗ: news247

,

1 Σχόλιο

ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΤΕΦΡΑΣ

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Δύο ἀσύμπτωτοι κόσμοι: Ὁ κόσμος τῆς μαύρης ἀπελπισίας, τῆς στάχτης καὶ τῆς μπούρμπερης καὶ ὁ κόσμος τῆς φωτεινῆς ἐλπίδος καὶ τῶν εὐωδιαζόντων καὶ θαυματουργούντων ἁγίων λειψάνων. Νὰ ἐξηγήσεις κάτι στοὺς ἐνωτιοφόρους καὶ τοὺς λοιπούς Ἐργολάβους φαίνεται ἀκατόρθωτο, καθὼς συμπλέκονται ἡ Ἐργολαβία Ἀλλοτριώσεως καὶ ἡ Συνήθης Ἐργολαβία. Περιθώρια νὰ κινηθεῖ ἡ σκέψη ἐλάχιστα. Τέφρα, στάχτη, μπούρμπερη εἶναι ἡ ἐπιλογή τους. Αὐτὴ ξέρουν, αὐτὴν ἐμπιστεύονται, σ᾽ αὐτὴν θέλουν νὰ ἀνήκουν οἱ ἄνθρωποι τῆς τέφρας! Γιατί νὰ τοὺς τὸ ἀρνηθοῦμε;

ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΑΣΕΒΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
(ἀρ. τ. 2037, 15.01.2012)

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.           Τὸ Δηµοτικὸ Συµβούλιο Θεσσαλονίκης ἀποφάσισε τὶς παραµονὲς τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Δηµητρίου ἐφέτος νὰ δηµιουργήσει «Κέντρο Ἀποτέφρωσης Νεκρῶν καὶ Ὀστῶν» σὲ χῶρο δίπλα στὸ ὑπάρχον κοιµητήριο τῆς Θέρµης.
.           Τὴν πράξη του µιµήθηκε ἕνα µήνα ἀργότερα τὸ Δηµοτικὸ Συµβούλιο τοῦ Μαρκοπούλου Μεσογαίας Ἀττικῆς, ποὺ ἀποφάσισε κι αὐτὸ στὶς 28-11-11 τὴν δηµιουργία παροµοίου «Κέντρου Ἀποτέφρωσης Νεκρῶν καὶ Ὀστῶν» πλησίον τοῦ ὑφισταµένου κοιµητηρίου, ποὺ βρίσκεται κοντὰ στὸ Ἀεροδρόµιο «Ἐλευθέριος Βενιζέλος».
.           Γιὰ ποιόν λόγο θὰ καῖνε τοὺς νεκρούς; Ἀποφεύγουν µάλιστα νὰ χρησιµοποιήσουν τὴν λέξη «καύση» καὶ λένε «ἀποτέφρωση» γιὰ νὰ µετριάσουν, ὅπως νοµίζουν, τὴν ἐντύπωση. Γιατί θὰ τοὺς καῖνε; Διότι δὲν χωροῦν, λένε, ἄλλους νεκροὺς τὰ νεκροταφεῖα µας. Αὐτὸ ὅμως γιὰ τὰ κοιµητήρια τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τοῦ Μαρκοπούλου τουλάχιστον δὲν ἰσχύει, διότι εἶναι τεράστια. Ἔχουν χῶρο ἀπέραντο.
.         Ὅπως µαρτυρεῖ ἡ Ἱστορία µας, καὶ ἡ πρὸ Χριστοῦ καὶ ἡ µετὰ Χριστόν, ἡ ταφὴ τῶν νεκρῶν γιὰ τοὺς Ἕλληνες ἦταν ἀνέκαθεν χρέος ἱερώτατο.
.           Ἡ καύση τῶν νεκρῶν, ἔλεγε σὲ µία συνέντευξή του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, «εἶναι µιὰ βίαιη πράξη, τὸ σῶµα γίνεται στάχτη ποὺ πετιέται. Γινόµαστε ἕνα τίποτα. Αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία δὲν µπορεῖ νὰ τὸ δεχθεῖ. Ἐνῶ ἡ ταφὴ ἔχει εὐγένεια καὶ σεβασµό. Τοποθετοῦµε τὸ σῶµα στὴν γῆ σὰν σπόρο µὲ ἐλπίδα βλάστησης καὶ καρποφορίας». Εἶναι ἡ ἐλπίδα καὶ προσδοκία στὴν ἀνάστασή του καί στὴν ἕνωσή του καὶ πάλι µἐ τὴν ψυχή.
.           Ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας µας µἐ εἰδικὲς ἀποφάσεις της γνωρίζει καὶ συνιστᾶ ὡς µοναδικὸ τρόπο ἀποσυνθέσεως τοῦ νεκροῦ σώµατος τὴν ταφή. Δὲν ἔχει ὅμως ἀντίρρηση γιὰ τὴν καύση τῶν νεκρῶν τῶν αἱρετικῶν καὶ ἀλλοθρήσκων. Ἡ ταφὴ ἀποτελεῖ πράξη σεβασµοῦ καὶ τιµῆς πρὸς τὸ σῶµα, τὸ ὁποῖο ἦταν τὸ κατοικητήριο τῆς ψυχῆς καὶ παίρνει χάρη ἀνάλογα µἐ τὴν ἁγιότητα τῆς ψυχῆς. Αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν ἱερῶν θαυµατουργῶν Λειψάνων, τὰ ὁποῖα ἁγιάζουν ἀπ᾽ ἄκρη σ᾽ ἄκρη τὴν πατρίδα µας, ὅσο κι ἂν δὲν τὸ θέλουν οἱ ἀσεβεῖς καὶ οἱ ἄθεοι.
.           ν καίγονταν ο νεκροί, δν θ εχαµε τ ερ Λείψανα. Αὐτὰ ὅμως εὐωδιάζουν καὶ θαυµατουργοῦν, ὅπως καὶ αὐτὸ τοῦ Ἁγίου Ἐφραίµ, ποὺ δὲν βρίσκεται µακριὰ ἀπὸ τὸ Μαρκόπουλο καὶ τὸ προσκυνοῦν χιλιάδες προσκυνητές. Τί νὰ ποῦµε καὶ γιὰ τὸ καύχηµα τῆς συµπρωτεύουσας, τὸ ἱερὸ Λείψανο τοῦ Μυροβλύτη πολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης ἁγίου Δηµητρίου, ποὺ µυροβλύζει καί σήµερα, 1.700 περίπου χρόνια µετὰ τὸν µαρτυρικό του θάνατο, καὶ εἶναι µαγνήτης ἕλξεως χιλιάδων προσκυνητῶν ἀπὸ ὅλο τὸν κόσµο; …
.           Δὲν σκέφθηκαν καθόλου καλὰ τὰ Δηµοτικὰ Συµβούλια τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τοῦ Μαρκοπούλου Μεσογαίας. Πρέπει νὰ ἀνακαλέσουν ἀµέσως τὴν ἀπόφασή τους, ἡ ὁποία εἶναι ἀντίθετη πρὸς τὴν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή µας. Δὲν µᾶς ἐνδιαφέρει τί κάνουν τὰ ἄθεα καὶ αἱρετικὰ κράτη. Ἐδῶ εἶναι Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα.

, , , , , , ,

Σχολιάστε