Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἀντίχριστος

ΝΕΟΣ ΥΠΕΡ- ΦΟΡΟΣ «ΠΙΑΝΕΙ» ΤΑ ΠΑΝΤΑ.

Νέος περφόρος «πιάνει» τ πάντα:
θυρίδες, σπίτια, καταθέσεις, ατοκίνητα

Ἕνα νέο, γενικευμένο, φόρο περιουσίας, προωθεῖ τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, στὸν ὁποῖο θὰ ὑπαχθοῦν ὅλα τὰ ὑπάρχοντα, κινητὰ καὶ ἀκίνητα, τῶν φορολογούμενων.

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ὑπερφόρος καὶ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ χρήση καρτῶν γιὰ τὶς πληρωμές: Νά τος ὁ ἀποκαλυπτικὸς Πρόλογος! 

.             Ὁ νέος ὑπερ- φόρος προορίζεται γιὰ τὴν ἀντικατάσταση τοῦ σημερινοῦ ΕΝΦΙΑ, μὲ τὴν ἴδια ἀποδοτικότητα σὲ ἔσοδα, δηλαδὴ μὲ στόχο νὰ ἀποφέρει τουλάχιστον 2,65 δισ. εὐρὼ ἐτησίως. Σύμφωνα μὲ τὸν «Ἐλεύθερο Τύπο», τὸ πλάνο προβλέπει τὴ φορολόγηση ὅλων τῶν περιουσιακῶν στοιχείων καὶ τῶν ἀποταμιευμένων κεφαλαίων τῶν Ἑλλήνων στὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικό, μὲ μοναδικὴ ἐξαίρεση τὶς καταθέσεις στὶς ἑλληνικὲς τράπεζες.
.               Οἱ ἀξίες τῶν ἀκινήτων, τῶν ἐπιχειρήσεων, τῶν αὐτοκινήτων, τῶν δικύκλων, τῶν λοιπῶν κινητῶν περιουσιακῶν στοιχείων, τῶν μετοχῶν, τῶν ὁμολόγων καὶ τῶν λοιπῶν ἐπενδύσεων ποὺ ἔχει κάθε Ἕλληνας φορολογούμενος στὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικό, πλὴν τῶν καταθέσεων στὶς ἐγχώριες τράπεζες, θὰ ὑπόκεινται στὸ νέο φόρο περιουσίας, ὅπως ἐπίσης καὶ τὰ χρήματα ποὺ βρίσκονται… κάτω ἀπὸ τὰ στρώματα στὰ σπίτια.
.               Γιὰ νὰ φορολογηθοῦν ὅλα αὐτὰ θὰ καταρτιστεῖ πρῶτα τὸ «περιουσιολόγιο», μία ἑνιαῖα βάση δεδομένων, στὴν ὁποία θὰ καταχωρηθοῦν ὅλες οἱ ἀναγκαῖες πληροφορίες γιὰ τὸν ἀκριβῆ προσδιορισμὸ τῆς ἀξίας τῶν περιουσιακῶν στοιχείων καὶ τῶν ἀποταμιεύσεων τῶν Ἑλλήνων φορολογουμένων καί, ἐν τέλει, τὸν ὀρθὸ ὑπολογισμὸ τοῦ νέου φόρου.
.                 Πρὶν καταρτιστεῖ τὸ «περιουσιολόγιο», σύμφωνα μὲ τὴν ἐφημερίδα, θὰ δοθεῖ ἡ δυνατότητα στοὺς φορολογούμενους νὰ ἀποκαλύψουν οἰκειοθελῶς κεφάλαια, στὸ ἐσωτερικὸ ἢ στὸ ἐξωτερικό, τὰ ὁποῖα δὲν εἶχαν δηλώσει τὰ προηγούμενα χρόνια. Ὅσα δηλωθοῦν θὰ φορολογηθοῦν μὲ βάση τὶς ἰσχύουσες φορολογικὲς κλίμακες, ἀλλὰ χωρὶς πρόστιμα καὶ προσαυξήσεις.
.                   Στὸ πρῶτο στάδιο, τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν θὰ συγκεντρώσει ἀπὸ τὶς δικές του βάσεις δεδομένων ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔχει στὴ διάθεσή του γιὰ τὴν περιουσία κάθε φορολογούμενου, δηλαδὴ γιὰ τὰ ἀκίνητα, τὰ αὐτοκίνητα, τὶς μοτοσικλέτες, τὰ σκάφη ἀναψυχῆς, τὶς πισίνες κ.λπ. Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ θὰ ἀναρτηθοῦν σὲ εἰδικὴ φόρμα στὸ διαδίκτυο, στὸν λογαριασμὸ ποὺ ἔχει κάθε φυσικὸ πρόσωπο στὸ σύστημα TAXISNET. Στὴ συνέχεια, θὰ καλέσει τοὺς φορολογούμενους νὰ ἐπιβεβαιώσουν αὐτὰ τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ ὑπάρχουν στὸ σύστημα.
.               Μόλις γίνουν οἱ τυχὸν τροποποιήσεις, τότε ὅποιο ἀδήλωτο περιουσιακὸ στοιχεῖο ἐντοπιστεῖ, θὰ δεσμεύεται καὶ ὅσοι δὲν τὸ δήλωσαν θὰ καλοῦνται νὰ πληρώσουν πρόστιμο τὸ ὁποῖο θὰ φτάνει, ἢ ἀκόμη καὶ θὰ ξεπερνᾶ, τὴν ἀξία τοῦ ἐν λόγω περιουσιακοῦ στοιχείου.

ΠΗΓΗ: arouraios.gr

, ,

Σχολιάστε

ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Ὁ καιρὸς τοῦ Ἀντιχρίστου φθάνει μὲ ταχύτητα ἀστραπῆς.

Ἀχρήματη κοινωνία

   .           Δὲν πρόλαβε νὰ στεγνώσει τὸ μελάνι προηγουμένου μας σχολίου μὲ τὸν ­τίτλο «Ὁ κλοιὸς σφίγγει ἀσφυκτικά» (βλ. σχετ.: Ο ΚΛΟΙΟΣ ΣΦΙΓΓΕΙ ΑΣΦΥΚΤΙΚΑ), ὅταν ἔ­­­σκα­σε ἡ εἴδηση – βόμβα ὅτι στὴ Δανία ἡ Κυβέρνηση ἀποφάσισε νὰ καταργήσει παντελῶς τὰ μετρητὰ καὶ νὰ ἐπιβάλει τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση πλαστικοῦ χρήματος γιὰ ὅλες τὶς ἀγορές.
.           Ἡ εἰσήγηση πρὸς τὸ Κοινοβούλιο «δὲν ἀναμένεται νὰ συναντήσει ἰσχυρὲς ἀντιρρήσεις, καθὼς οἱ Δανοὶ χρησιμοποιοῦν πιστωτικὲς καὶ χρεωστικὲς ἀκόμη καὶ γιὰ μικρὲς καθημερινὲς συναλλαγὲς ἢ γιὰ νὰ ἀγοράσουν ἕνα πακέτο τσίχλες ἀπὸ τὸ παντοπωλεῖο τῆς γειτονιᾶς τους.
.           Μάλιστα, ὅπως ὑποστηρίζει τὸ χρηματοπιστωτικὸ ἰνστιτοῦτο Finansraa­det, μὲ μία οἰκονομία ­ἀπαλλαγμένη ἀ­­­­­­πὸ τὰ μετρητά, τὰ καταστήματα θὰ ἐξ­οικονομήσουν τὰ χρήματα ποὺ ἐ­πεν­δύ­ουν σήμερα γιὰ μέτρα ­ἀσφαλείας ἀλλὰ καὶ τὸν χρόνο ποὺ σπαταλοῦν οἱ ταμίες δίνοντας ρέστα» («Καθημερινὴ» 7-5-2015).
.           Ἡ εἴδηση, φαίνεται, ἐνέπνευσε τὰ κυβερ­νητικὰ στελέχη καὶ μάλιστα τὸν Ἀντιπρόεδρο κ. Δραγασάκη, ὥστε στὴ σύσκεψή του μὲ τὸ Διοικητικὸ ­Συμβούλιο τῆς Ἑλληνικῆς Ἕνωσης Τραπεζῶν «συμφωνήθηκε ἡ συγκρότηση Ὁμάδας Ἔργου μὲ τὴ συμμετοχὴ ἐκπροσώπων τοῦ Γραφείου τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβέρνησης, τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἕνωσης Τραπεζῶν, ἡ ὁποία θὰ ἐκπονήσει, ἐντὸς 30 ἡμερῶν, στρατηγικὸ σχέδιο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν ψηφιακῶν συναλλαγῶν στὴ χώρα μας καὶ τὸν δραστικὸ περιορισμὸ τῆς κυκλοφορίας τοῦ φυσικοῦ χρήματος» newpost.gr/post/462164).
.           Τὸ μόνο ποὺ λησμόνησε νὰ μᾶς πεῖ τὸ παραπάνω ἔξυπνο ἰνστιτοῦτο εἶναι τὸ πό­σο ἀσφαλὲς θὰ εἶναι τὸ πλαστικὸ αὐτὸ σύστημα ἀγορᾶς, ἀφοῦ οἱ ἠλεκτρονικὲς ἀπάτες αὐξάνονται σήμερα κατακόρυφα καὶ κανένα σύστημα ἀσφαλείας δὲν μπορεῖ νὰ τὸ προστατεύσει ἀποτελεσματικά.
.           Τὸ χειρότερο ὅμως εἶναι ὅτι ­ὁδεύουμε ἰλιγγιωδῶς πρὸς τὴν «ἀχρήματη κοινω­νία», ὅπου θὰ ὑπάρχει ­ἀσφυκτι­κὸς ἔλεγχος τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν καί, ὅ­πως καίρια ἐπισημάνθηκε, «με­­ταβαίνουμε ταχέως στὸ σημεῖο ὅπου ἡ χρήση τῶν μετρητῶν θεωρεῖται ­‘‘ὕποπτη δραστηριότητα’’ στὴν ­κυριολεξία» (kato­hi­ka.gr/2015/03).
.           Ἔτσι θὰ ἐξουδετερωθεῖ ὁποιαδήποτε ἀντίδραση: Χρησιμοποιεῖς μετρητά; Εἶσαι ὕ­­­ποπτος ἢ μᾶλλον ἔνοχος. Καὶ θὰ πρέπει νὰ ἀποδείξεις, ὅπως λέγεται, «ὅτι δὲν εἶσαι ἐλέφαντας», ὅτι δηλαδὴ δὲν σχεδιάζεις κάτι παράνομο, ἀφοῦ ἀρνεῖσαι νὰ δεχθεῖς τὴ χρήση ἠλεκτρονικοῦ χρήματος.
.           Ὁ καιρὸς τοῦ Ἀντιχρίστου, κατὰ τὸν ὁ­­ποῖο, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως (ιγ´ 16-18), δὲν θὰ μπορεῖ κανεὶς νὰ πουλήσει ἢ νὰ ἀγοράσει κάτι, ἂν δὲν εἶναι σφραγισμένος μὲ τὸν ἀριθμό του, τὸ 666, φαίνεται πὼς φθάνει μὲ ταχύτητα ἀστραπῆς.

ΠΗΓΗ: osotir.org

, , , , , , , ,

Σχολιάστε

Η «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

Ἡ «Ἐκκλησία» τοῦ Ἀντιχρίστου

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»,
ἀρ. τ. 2106, 01.03.15

  .           Ἂν θέλει κανεὶς νὰ ἀποκτήσει ἀπὸ τώρα μιὰ εἰκόνα τῆς ψευδοεκκλησίας ποὺ θὰ δημιουργηθεῖ στὸν καιρὸ τοῦ Ἀντιχρίστου, δὲν ἔχει παρὰ νὰ παρατηρήσει τὶς ἰδέες ποὺ κυκλοφοροῦν καὶ τὶς κινήσεις ποὺ γίνονται σήμερα στὸν χῶρο τοῦ Παπισμοῦ.
.           Ὁ πάπας Φραγκίσκος ἐκπλήσσει διαρ­­κῶς μὲ αὐτὰ ποὺ λέει καὶ πράττει, πολλὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶναι πραγματικὰ ἄξια ἐ­­παίνου, ἀφοῦ δείχνει νὰ ξεπερνᾶ τὶς ­συν­ηθι­σμένες ἀγ­κυλώσεις τοῦ μονο­λιθικοῦ συ­στή­μα­τος τοῦ Βατικανοῦ.
.           Ὅσον ἀφορᾶ ὅμως στὶς σκέψεις καὶ τὶς ἐνέργειές του πρὸς τὰ ἄλλα δόγματα καὶ τὶς θρησκεῖες, κύρια ἐπιδίωξή του παραμένει αὐτὴ ποὺ καὶ σὲ ἄλλα σχόλιά μας ἔχουμε τονίσει: Ὄχι συμφωνία μὲ θεολογικὸ διάλογο ἀλλὰ συμπροσ­­ευχὲς καὶ κοινὲς φιλανθρωπικὲς δραστη­ριότητες, δηλαδὴ ἕνωση στὴν πράξη. Τὸ δηλώνει ξεκάθαρα: «Δὲν πιστεύω σὲ ἕναν ὁριστικὸ οἰκουμενισμό, πολὺ ­λιγότε­ρο ­πιστεύω στὸν οἰκουμενισμὸ ποὺ ὡς ­πρῶ­­το βῆμα μᾶς ζητάει νὰ ­συμφωνήσουμε σὲ ἕνα θεολογικὸ ἐπίπεδο. Πιστεύω ὅτι πρέ­­πει νὰ προχωρήσουμε σὲ ἑνότητα, συμ­με­τέχοντας μαζὶ στὴν προσευχὴ καὶ στὰ ἔργα τῆς ­φιλανθρωπίας» (http://vati­ca­ni­nsider.lastampa.it/en/documents/detail/arti­colo/ecumenismo-ecumenism-ecu­me­nismo-37469/).
 .           Τί σημαίνουν στὴν πραγματικότητα αὐτὲς οἱ ἀντιλήψεις τοῦ Παπισμοῦ γίνεται φανερὸ ἀπὸ τὰ ὅσα συζητήθηκαν πρὶν ἀπὸ ἕνα ἔτος σὲ διαθρησκειακὴ σύσκεψη παπικῶν θεολόγων καὶ ἑβραίων ραββίνων στὸ Σαλέρνο τῆς Ἰταλίας.
.           Κατ᾿ αὐτὴν μεταξὺ τῶν ἄλλων ὁ καρδινάλιος Cocopalmerio εἶπε ὅτι «ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ νέος λαὸς τοῦ Θεοῦ, τὴν ἴδια στιγμὴ τὸ Ἰσραήλ, ἐπίσης, ἦταν, παραμένει καὶ θὰ εἶναι πάντα ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἐπιβεβαιώθηκε ἀπὸ τὸν Παῦλο. Ὡς ἐκ τούτου, ὁποιαδήποτε ἐπιθυμία ἤ, ἀκόμη χειρότερα, κάθε προσπάθεια γιὰ προσηλυτισμὸ τῶν Ἑβραίων στὴ χριστιανικὴ πίστη φαίνεται παράλογη καὶ ἀπαράδεκτη».
.           Μάλιστα! Παράλογη καὶ ἀπαράδεκτη! Χειρότερη προδοσία τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι ἀδύνατο νὰ διανοηθεῖ κα­­­νείς. Ἔτσι ποὺ δικαιώνεται πλήρως ὁ αὐ­στηρὸς λόγος τοῦ ὁσίου Ἰουστίνου Πόπο­βιτς, ποὺ εἶχε πεῖ ὅτι στὴν ἱστορία τοῦ ἀν­θρωπίνου γένους ὑπάρχουν τρεῖς κυρίως πτώσεις: τοῦ Ἀδάμ, τοῦ Ἰούδα καὶ τοῦ Πάπα.
.           Καὶ γιὰ νὰ φανεῖ ἀκόμη πιὸ καθαρὰ ἡ παπικὴ κατάπτωση, ἂς δοῦμε πῶς κατέληξε ἐκείνη ἡ διάσκεψη:
.            «Σὲ μιὰ ἐπαφὴ μὲ τὸ ἑβραϊκὸ χιοῦμορ, ὁ Ραβίνος Greenberg ἔκλεισε τὴν ὁμιλία του μὲ σχετικὸ ἀστεῖο. “Ὅταν ὁ Μεσσίας ἦρθε τελικά, γινόταν μία συνέντευξη Τύπου. Ἀ­­­πάντησε σὲ ὅλες τὶς ἐρωτήσεις, ἀλλὰ ὅταν ρωτήθηκε “Εἶναι αὐτὴ ἡ πρώτη ἢ ἡ δεύτε­ρη ἔλευσή σας;”, τὸ σχόλιό του ἦταν: “Οὐ­δὲν σχόλιο”» (vaticaninsider.lastam­pa.it/en/news/detail/articolo/rabbi-coco­palmerio-cei-unedi-37881/).
.           Οἱ Ἑβραῖοι προδιέγραψαν μὲ ἀπόλυτη ἀ­­­κρίβεια τὴ μορφὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τῆς ψευδοεκκλησίας του, ποὺ ἐπιμελῶς ἑτοιμάζει ὁ Παπισμὸς μὲ τὴν ἀφελῆ συνέργεια ἀκόμη καὶ Ὀρθοδόξων ἐπισκόπων.

   Τραγικὸ κατάντημα!

, ,

Σχολιάστε

ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ «Τὶς ναρκωμένες συνειδήσεις τῶν κοιμωμένων χριστιανῶν ποιὸς θὰ τὶς ἀφυπνίσει;»

Πολιορκημένη Ὀρθοδοξία

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»,
ἀρ. τ. 2098, 01.11.14

.         Ἡ εἴδηση εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ ἐκπληκτική: «Στὶς 5 τοῦ περασμένου Σεπτεμβρίου εἶχε συνάντηση στὸ Βατικανὸ μὲ τὸν Πάπα Φραγκίσκο ὁ πρώην πρόεδρος τοῦ Ἰσραὴλ Σίμον Πέρες. Σύμφωνα μὲ τὶς πληροφορίες ἡ συνάν­τηση τῶν δύο ἀνδρῶν διήρκεσε περίπου 45 λεπτά, κατὰ τὴν ὁποία συζητήθηκαν διάφορα καὶ κατέληξε μὲ τὴν πρόταση τοῦ κ. Πέρες νὰ δημιουργηθεῖ ὀργάνωση μὲ τὴν ὀνομασία “Ἡνωμένες Θρησκεῖες”, ἡ ὁποία θὰ εἶναι σύμφωνα μὲ τὰ πρότυπα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Τὸ ἐν λόγῳ θέμα συζητήθηκε διεξοδικὰ μὲ τὸν Πάπα Φραγκίσκο καί, σύμφωνα μὲ τὸν ἐκπρόσωπο τοῦ Βατικανοῦ κ. Φεντερίκο Λομπάρντι, εἶναι ἕνα θέμα ποὺ θὰ ἐπανεξεταστεῖ στὸ Βατικανό».
.         Ἡ ἄλλη εἴδηση ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ καλοκαιριοῦ μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ἤδη στὴ Γερμανία, στὴν καρδιὰ τοῦ Βερολίνου, στὴν περιοχὴ Petriplatz, ἑτοιμάζεται ναὸς στὸν ὁποῖο οἱ Χριστιανοί, οἱ Μουσουλμάνοι καὶ οἱ Ἑβραῖοι θὰ μποροῦν νὰ προσεύχονται μαζί. Πρόκειται γιὰ τὸν «Οἶκο τοῦ Ἑνός», ὅπως ἔχει ὀνομασθεῖ, καὶ θὰ ἀποτελεῖ μία ἐκκλησία, μία συναγωγὴ καὶ ἕνα τζαμὶ μέσα στὸ ἴδιο κτήριο. Τὰ ἀρχιτεκτονικὰ σχέδια ἔχουν ἐγκριθεῖ καὶ σύντομα ὁ βέβηλος ναὸς θὰ εἶναι ἕτοιμος. Ραββίνοι, Ἰμάμηδες καὶ Πάστορες δηλώνουν ἐνθουσιασμένοι ἀπὸ τὸ πρωτοποριακὸ ἐγχείρημα.
.         Ἀλήθεια πόσο τυφλὸς πρέπει νὰ εἶναι ­κανεὶς γιὰ νὰ μὴ βλέπει τὰ ὀφθαλμοφανὴ πλέον σχέδια τῶν σιωνιστῶν ­νεοταξιτῶν; Ἡ θηλειὰ γύρω ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία ­σφίγγει ὅλο καὶ περισσότερο. Σιγά-σιγὰ καὶ μὲ τέχνη προωθεῖται τὸ πανθρησκειακὸ τέρας στὸν κόσμο. Ἀπὸ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν στὸν Οἰκουμενισμό· ἀπὸ ἐκεῖ στὸν πανθρησκειακὸ διάλογο· κι ἀπ᾿ αὐτὸν στὸν Ὀργανισμὸ «Ἡνωμένων Θρησκειῶν» καὶ τὸν ἑνιαῖο ναό. Τὸ ἑπόμενο βῆμα θὰ εἶναι νὰ ἀνακοινωθεῖ καὶ ἐπίσημα ἡ ἀνάγ­κη νὰ ὑπάρχει μιὰ καὶ μόνη θρησκεία στὸν κόσμο, θρησκεία ποὺ θὰ ἑνοποιεῖ ὅλες τὶς θρησκεῖες, αὐτὴ ποὺ ἐμεῖς τὴ χαρακτηρίζουμε μὲ τὸ ὄνομα Πανθρησκεία.
.              Εἶναι ὁλοφάνερο· ἡ ὑποδομὴ γιὰ ἕνα παγ­­κόσμιο κράτος, μία παγκόσμια ­θρησκεία καὶ τὸν ἕνα παγκόσμιο ­Ἡγέτη ὅλο καὶ ἐπεκ­τείνεται. Τί ἄλλο λοιπὸν θὰ ἀπαιτεῖται γιὰ νὰ ἐμφανισθεῖ ὁ Ἀντίχριστος στὸν κόσμο; Καὶ τὸν μὲν ἐρχομό του, στὴν ὥρα ποὺ ὁ Θεὸς ἔχει καθορίσει καὶ μόνο Αὐτὸς γνωρίζει, δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὸν ἐμποδίσει. Ὅμως τὶς ναρκωμένες συνειδήσεις τῶν κοιμωμένων χριστιανῶν ποιὸς θὰ τὶς ἀφυπνίσει; Ἡ Ὀρ­θοδοξία, ἡ μία καὶ μόνη ­ἀληθινὴ Ἐκκλησία, πολιορκεῖται ­ἀσφυκτικά. Ποῦ εἶναι ὁ νέος ἅγιος Κοσμᾶς ποὺ θὰ ­φωνάξει: «Ξυπνῆστε, χριστιανοί! Ξύπνα, ­Ὀρθοδοξία!»;

, , ,

1 Σχόλιο

Η ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ «Κάθε ἡμέρα, ὅλο καὶ περισσότερο, ἀποκαλύπτονται τὰ σχέδια καὶ οἱ συνωμοσίες ἐκείνων ποὺ ἔχουν ταχθεῖ στὴν μάχη κατὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ. Εἶναι ἡ ἐποχὴ τοῦ ἀντιχρίστου». (Μητρ. Φθιώτιδος Νικόλαος)

Πανούργα στρατηγικ τν χθρν τῆς πίστεως

Τοῦ Μητρ. Φθιώτιδος Νικολάου 

.               Ἔχουν κατορθώσει οἱ στρατευμένοι καὶ θιασῶτες τῆς Νέας Ἐποχῆς νὰ κοιμήσουν τοὺς ἡγέτες τῆς πολιτείας, νὰ παραπλανήσουν τοὺς ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας, νὰ ἀποπροσανατολίσουν τὴν παράδοση καὶ τὸν πολιτισμὸ τῶν ἐθνῶν, νὰ πειθαναγκάσουν τὰ κράτη καὶ νὰ ἐξαπατήσουν τοὺς λαούς, ὥστε χωρὶς καμιὰ ἀντίσταση νὰ προωθήσουν τὰ σχέδιά τους γιὰ τὴν ἰσοπέδωση τῶν ἐθνῶν καὶ τὴν μονοκρατορία τῆς παγκοσμιοποιήσεως.
.               Πρὶν μερικὰ χρόνια ὅλα αὐτὰ ἐθεωροῦντο ὑπερβολή, ἐὰν κάποιος τὰ ἐπεκαλεῖτο. Σήμερα ἔχει ἐκ τῶν πραγμάτων ἀποδειχθεῖ, ὅτι ἴσως εἶναι καὶ χειρότερα ἀπ’ ὅ,τι λέγονται καὶ γνωρίζονται. Κάθε ἡμέρα, ὅλο καὶ περισσότερο, ἀποκαλύπτονται τὰ σχέδια καὶ οἱ συνωμοσίες ἐκείνων ποὺ ἔχουν ταχθεῖ στὴν μάχη κατὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ.
.               Ἡ Νέα Ἐποχὴ φαίνεται, ὅτι εἶναι ἡ ἐποχὴ τοῦ ἀντιχρίστου. Ἐμεῖς διαθέτουμε τοὺς μηχανισμοὺς γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε πόσο πανούργα εἶναι ἡ στρατηγικὴ τῶν ἐχθρῶν τῆς πίστεως. Διαπιστώνουμε ὅμως ὅτι ὁ βρόχος σφίγγει ὅλο καὶ περισσότερο στὴ ζωὴ τῶν χριστιανῶν ὅλου τοῦ κόσμου, μηδὲ τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος ἐξαιρουμένης.
.               Εἰσάγονται στὴ Βουλή μας πρὸς ψήφιση πρωτάκουστα καὶ ἐξωφρενικὰ νομοθετήματα, ποὺ καταλύουν τὴν ἠθικὴ τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὴν παράδοση τοῦ ἑλληνισμοῦ. Τὰ νομοθετήματα αὐτὰ ψηφίζονται ἀπὸ τοὺς ἐκλεκτούς τοῦ λαοῦ χωρὶς συνείδηση καὶ σκεπάζονται μὲ τὸ πάπλωμα τοῦ νόμου διαστροφές, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δημιουργεῖται στὴν κοινωνία ἦθος ἄηθες καὶ οἱ βουλευτές μας νὰ αὐτοκαταδικάζονται σὲ εὐτελισμό.
.               Εὐτυχῶς ποὺ ἀκόμα ὁ λαός μας ἀντιστέκεται καὶ δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ ὑποχωρήσει ἀπὸ τὶς ἀρχὲς καὶ τὰ ἰδανικὰ τῆς Ἑλληνορθοδοξίας.
.               Ἡ Ἐκκλησία πάντως εἶναι ἀποφασισμένη νὰ περιφρουρήσει τὴν πίστη της καὶ τὸν λαό της. Ἂς ἀφυπνισθοῦμε ὅλοι. Ὁ ἐχθρὸς ἔχει παραβιάσει τὶς πύλες τῆς ψυχῆς μας καὶ κινεῖται ἀνάμεσά μας.
.             «Ἀδελφοί, στήκετε ἐν Κυρίῳ».

† ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος

ΠΗΓΗ: imfth.gr

,

Σχολιάστε

ΧΞϚ´: ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

χξϛ´ – Τὸ ὄνομα τοῦ Ἀντιχρίστου (Ἀποκ. ιγ´18)

(+) Στεργίου Ν. Σάκκου, Ὁμοτ. Καθηγ. Παν/μίου,
«Ἡ ἔρευνα τῆς Γραφῆς»,
ἔκδ. Ὀρθ. Ἀδελφ. “Ἀπολύτρωσις”,
Θεσ/νίκη, σ. 152-160

.             Ζητήθηκε ἡ ἑρμηνεία τοῦ χωρίου τῆς Ἀποκαλύψεως ιγ´18, τὸ ὁποῖον εἶναι ὄχι δυσνόητο ἀλλ’ ἀκατανόητο, καὶ μάλιστα προκαλεῖ τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ πιστοῦ. Ἐπειδὴ εἶναι μυστηριῶδες καὶ ὁμιλεῖ περὶ τοῦ ἀντιχρίστου, συνδυάζει δηλαδὴ τὸ ἀκατανόητο καὶ τὸ ἑλκυστικό, προτάθηκαν περὶ αὐτοῦ τόσες ἑρμηνεῖες, ὅσες δὲν προτάθηκαν γιὰ ἄλλο χωρίον τῆς Γραφῆς. Ἀναμφιβόλως δὲ μὲ ὅση ἀγωνία καὶ περιέργεια περίμεναν οἱ Ἑβραῖοι τὴν ἔλευση τοῦ Μεσσία, μὲ τόση ἐνδιαφέρονται καὶ οἱ Χριστιανοὶ νὰ πληροφορηθοῦν τὴν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου καὶ τὸ πρόσωπο καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ὀλίγον πρὸ αὐτῆς ἐρχομένου ἀντιχρίστου. Ἀκριβῶς δὲ τὸ ὄνομα αὐτὸ ἀποκαλύπτει, ἀλλ’ αἰνιγματωδῶς, ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης θεόθεν ἐμπνεόμενος καὶ λέγοντας. «Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστι· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξϛ´» (Ἀποκ. ιγ´ 18). Στὸ ΙΓ´ κεφάλαιο, ποὺ βρίσκεται τὸ χωρίο αὐτό, ὁ προφήτης ὁμιλεῖ α´) περὶ τοῦ δράκοντος σατανᾶ, β´) περὶ τοῦ ἀντιχρίστου, ὁ ὁποῖος παρουσιάζεται ὡς θηρίο ποὺ ἔχει ἑπτὰ κεφαλές, δέκα κέρατα καὶ τὶς ἰδιότητες τῶν πλέον αἱμοβόρων θηρίων τῆς γής, καὶ στὸ ὁποῖον ὁ σατανᾶς δίδει ὅλη τὴν ἐξουσία του, καὶ γ´) περὶ ἑνὸς προβατόσχημου θηρίου, τὸ ὁποῖον καλεῖ ὅλους τοὺς κατοίκους τῆς γῆς νὰ προσκυνήσουν τὴν εἰκόνα τοῦ ἀντιχρίστου. Λίγοι ἀρνοῦνται μένοντας πιστοὶ στὸν ἀληθινὸ Θεό, ἐνῶ ὁ πολὺς κόσμος προσκυνεῖ τὸν ἀντίχριστο καὶ σφραγίζει τὸ μέτωπό του ἢ τὸ δεξιό του χέρι μὲ τὸν ἀριθμὸ χξϛ´ (= 666), ὁ ὁποῖος παριστάνει τὸ ὄνομα ἐκείνου.
.             Ὑπάρχει πάντοτε συνήθεια, ἄλλα κυρίως ὑπῆρχε κατὰ τὴν ἀρχαία ἐποχή, ἕνα ὄνομα γιὰ διαφόρους λόγους νὰ παριστάνεται μὲ ἀριθμό, ὅπως π.χ. τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου «Ἰησοῦς» παριστάνετο μὲ τὸν ἀριθμὸ 888 (Ι+η+σ+ο+υ+σ= ωπη´= 888). Ποιό ὅμως ἄραγε εἶναι τὸ ὄνομα ἐκεῖνο, τοῦ ὁποίου τὰ γράμματα, ὅταν ἐκληφθοῦν ὡς ἀριθμοί, δίδουν μὲ πρόσθεση ἢ μὲ ἄλλο τρόπο τὸν ἀριθμὸν 666; Ποιός δηλαδὴ εἶναι ὁ ἀντίχριστος; Γιὰ τὴν εὕρεση τοῦ ὀνόματος οἱ κατὰ καιροὺς ἑρμηνευτὲς χρησιμοποίησαν διαφόρους μεθόδους. Σημειωτέον δὲ ὅτι προσπάθησαν νὰ βροῦν καὶ ὀνόματα δίδοντα ἄθροισμα 666, διότι μερικὰ χειρόγραφα τῆς Ἀποκαλύψεως ἀντὶ χξϛ´ εἶχαν χιϛ΄. Ἡ συνηθέστερη μέθοδος εἶναι αὐτὴ τὴν ὁποίαν ἀναφέραμε. Κατ’ αὐτὴν ἄλλοτε ἐτηρεῖτο ἡ ὀρθογραφία τῶν ὀνομάτων καὶ ἄλλοτε δὲν ἐτηρεῖτο. Χρησιμοποιήθηκαν δὲ ὡς γραφὲς τῶν ὀνομάτων ἄλλοτε ἡ ἑλληνική, ἄλλοτε ἡ ἑβραϊκὴ καὶ τελευταίως καὶ ἡ λατινική, διότι καθένας ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους λαοὺς παρίστανε τοὺς ἀριθμοὺς μὲ γράμματα τοῦ δικοῦ του ἀλφαβήτου, αὐτὰ δὲ τὰ τρία ἀλφάβητα εἶναι τὰ σπουδαιότερα ἐν σχέσει πρὸς τὴν Γραφήν.
.             Ἤδη οἱ ἀρχαιότατοι πατέρες, οἱ ἄμεσοι διάδοχοι τῶν ἀποστόλων, ζήτησαν ὄχι νὰ μάθουν τὸ ἴδιο τὸ ὄνομα τοῦ ἀντιχρίστου (περὶ αὐτοῦ θὰ δοῦμε τί πίστευαν), ἀλλὰ νὰ ὑποδείξουν στοὺς πιστοὺς μερικὰ ὀνόματα μόνον παραδείγματος χάριν. Ἔτσι ὁ Ἱππόλυτος λέει στὸ Περὶ Χριστοῦ καὶ περὶ ἀντιχρίστου ἔργο του ὅτι «Πολλὰ εὑρίσκομεν ὀνόματα τούτω τῷ ἀριθμῷ ἰσόψηφα περιεχόμενα, οἷον ὡς φέρε εἰπεῖν τὸ Τειτᾶν… ἢ τὸ Εὐάυθασ». (Κατὰ τὴν ἀρχαία ἐποχὴ δὲν ὑπῆρχε τελικὸ σίγμα ἰδιαίτερο). Παρόμοια ὀνόματα μόνον ὡς παραδείγματα προτάθηκαν ἀπὸ τοὺς πατέρες καὶ τὰ Λαμπέτισ, Εὐδανέασ, Εὐινάσ, Ρειφάν, Περσαῖοσ, Σαμναῖοσ, Χαῖεν. Κυρίως ὅμως ὁ Ἰππόλυτος πρότεινε ὡς παράδειγμα τὸ Λατεῖνοσ, τὸ ὁποῖον ἔμαθε ἀπὸ τὸν διδάσκαλό του Εἰρηναῖο, ὡς ἐπιτυχέστερο, διότι ἐκτὸς τοῦ ὅτι ἔδινε ἄθροισμα 666, σήμαινε τὸν αὐτοκράτορα τῆς κοσμοκράτειρας Ρώμης ποὺ εἶχε πολλὰ κοινὰ γνωρίσματα μὲ τὸ δεκακέρατο θηρίο τῆς Ἀποκαλύψεως, μάλιστα δὲ δύο, ὅτι ἦτο α´) κοσμοκράτορας καὶ β´) διώκτης τῶν Χριστιανῶν. Ἐπὶ πλέον οἱ μεταγενέστεροι πατέρες εἶδαν ὅτι τὸν ἀριθμὸν 666 δίδουν καὶ οἱ φράσεις ἡ λατίνη βασιλεία καὶ ἡ ἰταλικὴ βασιλεία. Στὸν Ἰππόλυτο ἀποδίδεται καὶ ἕνα ἔργο, στὸ ὁποῖον λέγεται ὅτι τὸ ὄνομα τοῦ ἀντιχρίστου εἶναι Ἀρνοῦμε (ἀντὶ ἀρνοῦμαι), ἐπειδὴ οἱ διῶκτες τῶν Χριστιανῶν πίεζαν αὐτοὺς νὰ ἀρνηθοῦν «τὸν Θεὸν τὸν ἐσταυρωμένον». Ἀπὸ μεταγενέστερους ἐκκλησιαστικοὺς συγγραφεῖς βρέθηκαν ὅτι δίδουν τὸν ἀριθμὸν 666 οἱ φράσεις κακὸσ ὁδηγόσ, ἀληθὴσ βλαβερόσ, πάλαι βάσκανοσ, ἀμνὸς ἄδικοσ, ὁ νικητήσ, καὶ τὸ λατινικὸν ἐπίθετον βενέδικτοσ (benedictus), τὸ ὁποῖον ἐκτὸς του ὅτι συμπληρώνει τὸν ἀριθμὸν 666 σημαίνει καὶ «εὐλογημένος», ὡς εὐλογημένος δὲ θὰ παρουσιασθεῖ ὁ πλήρης κατάρας καὶ ἀσεβείας ἀντίχριστος, μιμούμενος ἐξωτερικῶς τὸν Χριστόν, διὰ νὰ ἐξαπατήσει τοὺς ἀνθρώπους. Οἱ μέχρι τώρα ἑρμηνεῖες εἶναι τῶν ἀρχαίων ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων οὐδεμία προτείνεται ὡς ἀποκλειστικὴ ἑρμηνεία τοῦ 666, ἀλλὰ ὅλες ὡς ἁπλὰ παραδείγματα.
.             Κατὰ τοὺς νεωτέρους χρόνους τὸ ζήτημα δὲν ἔτυχε καλοῦ χειρισμοῦ. Τὸν μυστηριώδη τοῦτον ἀριθμὸν ἀποπειράθηκαν νὰ τὸν ἀποκρυπτογραφήσουν ἀφ’ ἑνὸς μὲν ἄνθρωποι θρησκευτικοὶ ἀλλ’ ἀγνοοῦντες τὸ πνεῦμα τῆς ἀρχαίας ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως καὶ ἐκτρεπόμενοι τῆς γραμμῆς τῶν ἁγίων πατέρων, ἀφ’ ἑτέρου δὲ ἐπιστήμονες ἀμφισβητοῦντες τὴν θεοπνευστία καὶ τὴν προφητικὴ ἀξία τῆς Ἀποκαλύψεως. Καὶ οἱ μὲν καὶ οἱ δὲ εὑρίσκουν τὰ ὀνόματα ὄχι «γυμνασίας χάριν» ὡς οἱ πατέρες, οὔτε μετὰ τῆς ἐπιφυλάξεως ἐκείνων, ἀλλ’ ὑποστηρίζοντας μὲ φανατισμὸ καθένας τὴν ἄποψή του ὡς μοναδικὴ καὶ ἀπορρίπτοντες ὅλες τὶς ἄλλες. Τὸ χειρότερο δὲ εἶναι ὅτι δὲν πρόσεξαν τὸ φρόνιμο πνεῦμα τῶν πατέρων καὶ νόμισαν ὅτι καὶ ἐκεῖνοι προτείνουν τὰ παραδείγματά τους ὡς ἀποκλειστικὲς ἑρμηνεῖες.
.             Τοιουτοτρόπως οἱ ἐκπροσωποῦντες τὸ πρῶτον ρεῦμα, δεχόμενοι ὡς ἑρμηνευτικὴ ἀρχὴ ὅτι ὁ προφήτης ἀναφέρεται κατ’ εὐθείαν σὲ ἕνα πρόσωπο τῶν ἔσχατων καιρῶν, τὸν μέγιστο ἐχθρό της Ἐκκλησίας, μεταποίησαν τὸ πατερικὸ βενέδικτοσ, σὲ κύριον ὄνομα Βενέδικτος καὶ συμπέραναν ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ πάπας Βενέδικτος Η´ (1012-1024), ὁ ὁποῖος πρῶτος ὑπεστήριξε ἐπισήμως τὴν σφαλερὰ προσθήκη «καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ» στὸ Σύμβολο τῆς πίστεως καὶ δίχασε τὴν Ἐκκλησία. Ἐπίσης παρατηρήθηκε ὅτι, ἂν προσθέσουμε ὅσα γράμματα τοῦ τίτλου Vicarius Filli Dei παριστάνουν ἀριθμούς, ἔχουμε τὸν ἀριθμὸ 666 (V+Ι+C+I+V+Ι+L+Ι+D+I=666). Vicarius Filli Dei σημαίνει «Τοποτηρητὴς τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ», ὅπως ὀνομάζει τὸν ἑαυτόν του ὁ πάπας. Καὶ ἡ λέξη π α π ι σ κ ό σ εὑρέθη ὡς ὄνομα τοῦ ἀντιχρίστου, ὁ δὲ Λούθηρος καὶ οἱ ἄλλοι προτεστάντες ὑπεστήριζαν ὅτι ὁ πάπας εἶναι ὁ ἀντίχριστος. Ἐκδικούμενοι οἱ παπικοὶ ἀπέδειξαν ἄλλοι μὲν ὅτι ἀντίχριστος εἶναι ὁ Λούθηρος, ἄλλοι δὲ ὅτι εἶναι ὁ Ἰωάννης Καλβίνος. Βραδύτερον εὑρέθη ὅτι τὸν ἀριθμὸ 666 δίδουν καὶ τὰ ὀνόματα Μοαμέτισ (=Μωάμεθ), Ὀτμάνεσ (Ὀθωμανός), ολ-οσμάνεσ (γένος ὀθωμανικὸν) καὶ Σ ε λ ή μ, τὸ ὁποῖον εἶναι ὄνομα τριῶν ἀγρίων σουλτάνων. Αὐτὰ εὕρισκαν οἱ ὑπόδουλοι Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι στέναζαν ὑπὸ τὸ πέλμα τῶν αἱμοβόρων καὶ ἀλλοθρήσκων δυναστῶν, ὅπως ἄλλοτε στέναζαν ὑπὸ τοὺς διῶκτες Ρωμαίους αὐτοκράτορες οἱ πρόγονοί των καὶ τοὺς ἔβλεπαν ὡς ἀντιχρίστους. Ὡς ἀντίχριστοι ἐπίσης προβλήθηκαν καὶ ἄλλοι δυνάστες ὅπως ὁ Ναπολέων, ὁ Γουλιέλμος Β´ τῆς Γερμανίας ὑποκινητὴς τοῦ Α´ παγκοσμίου πολέμου, ὁ Χίτλερ, ὁ Λένιν καὶ ὁ Στάλιν, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ ὄνομα τοῦ δευτέρου δίδει ἀκριβῶς τὸν ἀριθμὸ 666 (Γ + ο + υ + λ + ι + ε + λ + μ + ο + ς +Β = 666). Τὸν ἀριθμὸ δίδουν καὶ οἱ λέξεις εἰ ἐπιστήμη καὶ κομουνὶς’. Ἐπίσης τὸ σχῆμα τοῦ κομμουνιστικοῦ σφυροδρέπανου, ὅταν ἀναλυθεῖ καταλλήλως, δίδει τὸ σύμπλεγμα χξϛ´. Τὰ τρία αὐτὰ γράμματα παρατήρησε κάποιος ὅτι εἶναι ἀρχικὰ τῆς φράσεως χρησμὸς ξύλον σοφίας, στὴν ὁποίαν ὅμως οὐδεμία ἑρμηνεία ἔδωσε. Ἄλλοι ὑπέδειξαν ὅτι ὁ ἀριθμὸς σημαίνει τὸν ἀντίχριστο, μόνον διότι εἶναι καθ’ ἑαυτὸν μυστηριώδης· ἀποτελεῖται δηλονότι ἐκ τριῶν 6, τὸ τετράγωνό του 6 εἶναι τὸ 36, ἂν δὲ προσθέσουμε ὅλους τοὺς ἀριθμοὺς ἀπὸ τὸ 1 μέχρι τὸ 36, λαμβάνουμε ἄθροισμα 666. Ἄλλος ὑποστήριξε ὅτι ὁ ἀριθμὸς 666 εἶναι σύμβολο τῆς ἀοριστίας καὶ ἐκφράζει τὸ χάος τῶν ἀρχαίων. Ἀλλ’ ἡ ἑρμηνεία αὐτὴ εἶναι πολὺ ἀόριστη. Τέλος ὑπῆρξε καὶ κάποιος, ὁ ὁποῖος ὑποστήριξε ὡς ἀντίχριστο τὸν ἑαυτόν του, καὶ αὐτὸς ἦταν ὁ Νίτσε!
.             Παραλλήλως τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ ἄλλου ρεύματος, τῶν ἐπιστημόνων, στράφηκε σὲ κάποιους ἀρχαίους αἱρετικοὺς καὶ κυρίως στοὺς Ρωμαίους αὐτοκράτορες, τοὺς διῶκτες τῶν Χριστιανῶν. Καὶ τοῦτο διότι ὡς ἑρμηνευτικὴ ἀρχή, τὴν ὁποίαν ἄλλοτε ὁμολογοῦν καὶ ἄλλοτε ὄχι, ἔθεσαν τὸ ὅτι ἡ Ἀποκάλυψη δὲν εἶναι θεόπνευστο βιβλίο οὔτε δύναται νὰ προδιαγράψει πρόσωπα τοῦ μέλλοντος, ἀλλ’ ἁπλῶς ὁ συγγραφέας της εἶναι δῆθεν φανατικὸς Ἰουδαῖος καὶ ὑπὸ τὸν ἀριθμὸν 666 ὑπονοεῖ κάποιον Ρωμαῖο αὐτοκράτορα ἐχθρὸ τοῦ ἔθνους του. Βασιζόμενοι λοιπὸν στὸ ἑλληνικό, τὸ ἑβραϊκὸ καὶ τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο καὶ χρησιμοποιοῦντες διαφόρους μεθόδους, βρῆκαν ὅτι δίδουν τὸν ἀριθμὸν 666 (ἢ 616) τὰ ὀνόματα Καίσαρ θεόσ, Γάιοσ Καίσαρ, δηλαδὴ ὁ Καλλιγούλας, Νέρων Καίσαρ, Τίτοσ καὶ Δομιτιανός. Κατ’ ἐπέκταση δὲ προτάθηκαν καὶ οἱ αὐτοκράτορες Οὔλπιοσ (ὁ Τραϊανός), Ἀδριανόσ, Διοκλητιανὸσ καὶ Ἰουλιανὸσ ὁ παραβάτης. Ἕνας ξένος θεολόγος παρατήρησε ὅτι τὰ ἀρχικὰ τῶν ὀνομάτων τῶν ἐννέα πρώτων Ρωμαίων αὐτοκρατόρων, ὅταν τὰ μεταγραμματίσουμε στὴν ἑλληνικὴ γραφὴ καὶ προσθέσουμε ἕνα ι (=10), δίδουν τὴν λέξη ὀγκοτόγιον, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ «ὄγκος» (= ἀλαζονεία) καὶ τοῦ λατινικοῦ toga (ἔνδυμα τῶν Ρωμαίων αὐτοκρατόρων καὶ συγκλητικῶν) καὶ ἡ ὁποία ἔχει ἄθροισμα 666. Ἄλλοι ὑπέδειξαν ὡς ἀντιχρίστους τὸν Σίμωνα τὸν μάγο, ἢ τὸν Ἄρειο. Ἐν γένει δὲ οἱ αἱρεσιάρχες ἐθεωροῦντο πάντοτε ὡς ὁ ἀντίχριστος. Καὶ ὁ Ἀναστάσιος Β´ Ἀντιοχείας παρομοίαζε τοὺς δέκα αἱρεσιάρχες τῶν μονοφυσιτῶν πρὸς τὰ δέκα κέρατα τοῦ ἑπτακέφαλου θηρίου τῆς Ἀποκαλύψεως καὶ τοὺς ὀνόμαζε κοινῶς δεκακέρατον τοῦ ἀντιχρίστου.
.             Τὸ ἄριστον ὅμως εἶναι νὰ μὴ ἐξέρχεται κανένας ἀπὸ τὴ γραμμὴ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ βάσεις καὶ τῶν δύο προειρημένων ρευμάτων εἶναι ἐπισφαλεῖς, ἐνῶ ἡ ἑρμηνευτικὴ ἀρχὴ τῶν Πατέρων, ἡ ὁποία ἐφαρμόζεται στὶς προφητεῖες, εὑρίσκεται πάντοτε ἐντὸς τῆς ἀληθείας. Ὅπως ὅλοι οἱ προφῆτες ὁμοίως καὶ ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, προβλέποντας τὰ μέλλοντα καὶ προφητεύων περὶ αὐτῶν, ἔχει μὲν κατὰ νοῦν ἕνα ἀντιπροσωπευτικὸ τύπο τοῦ καιροῦ του, στὸν ὁποῖον κατ’ ἀρχὴν ἁρμόζουν τὰ λεγόμενά του, προδιαγράφει δὲ δι’ αὐτοῦ τοῦ τύπου ἁδρομερῶς πολλὰ πρόσωπα καθ’ ὅλην τὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, κυρίως δὲ ἕνα πρόσωπο τοῦ ἀπωτάτου μέλλοντος, στὸ ὁποῖον κατ’ οὐσίαν ἀναφέρονται οἱ λόγοι του καὶ λαμβάνουν ἔτσι προφητικὸ χαρακτήρα. Συνεπῶς ὁ ἑρμηνευτὴς πρέπει πρῶτον νὰ εὕρη τοὺς τύπους καὶ ἔπειτα τὰ τυπούμενα.
.             Ὁ προφήτης βλέπει τὸν σατανᾶ (δράκοντα) νὰ ἐξαποστέλλει στὸν κόσμο δύο θηρία, ἕνα τὸ ἑπτακέφαλο, τὸ ὁποῖον εἶναι ἡ ἀπιστία καὶ ἡ ἀθεΐα, φανερὸς δηλαδὴ ὁ ἀντίχριστος, καὶ ἕνα δεύτερο προβατόσχημο, τὸ ὁποῖον εἶναι ἡ πλάνη καὶ ἡ αἵρεση. Καθ’ ὅλην τὴν ἁγία Γραφὴ συνηθίζεται οἱ μὲν φανεροὶ ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ νὰ παριστάνονται ὡς ἄγρια θηρία, οἱ δὲ διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας του καὶ ὕπουλοι ἐχθροί του ὡς προβατόσχημα. Ἐκ τῶν δύο θηρίων τὸ μὲν τερατόμορφο ἐξέρχεται ἐκ τῆς θαλάσσης, τὸ δὲ προβατόσχημο ἐκ τῆς γῆς. Εἰς τὴν Γραφὴ ἡ θάλασσα συμβολίζει τὴν ἄβυσσο τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ἡ δὲ γῆ τὶς δυνάμεις, οἱ ὁποῖες διάκεινται πολλάκις φιλικῶς πρὸς τὴν Ἐκκλησία. Ἐδῶ λοιπὸν τὸ μὲν τερατόμορφο ἐξέρχεται κατ’ εὐθείαν ἐκ τῆς θαλάσσης τὸ δὲ προβατόσχημο ἐκ τῆς γῆς. Τόσον ἡ ἀθεΐα ὅσον καὶ ἡ αἵρεση εἶναι κατ’ οὐσίαν μία τάξις καὶ ἀμφότερες ἔργα τοῦ σατανᾶ. Ἀμφότερες δροῦσαν καὶ ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἰωάννου καὶ ἦταν εὔκολο στοὺς πιστοὺς νὰ ἀντιληφθοῦν, ὅταν γινόταν περὶ αὐτῶν λόγος συγκεκαλυμμένως. Ποιοί δὲ εἶναι αὐτοί; Ὁπωσδήποτε πρόκειται περὶ προσώπων, περὶ ἑνὸς Ρωμαίου αὐτοκράτορα καὶ ἑνὸς αἱρεσιάρχου. Εἰς τοῦτο συντείνει ἡ γνώμη τοῦ Εἰρηναίου, μαθητοῦ τοῦ Πολυκάρπου, ὁ ὁποῖος ἦτο μαθητὴς τοῦ συγγραφέα τῆς Ἀποκαλύψεως, ὅτι ἀντίχριστος εἶναι ὁ Λατεῖνος· ὑπονοεῖται δὲ ὑπὸ τὴν λέξιν κάποιος Ρωμαῖος αὐτοκράτορας ἢ ὁ Νέρων ἢ ὁ Δομιτιανός, οἱ δύο μεγάλοι διῶκτες τῶν Χριστιανῶν. Εἶναι δὲ μᾶλλον ὁ Νέρων διὰ πολλοὺς λόγους. Ἐκτὸς τοῦ ὅτι τὸ ὄνομά του γραφόμενο ἐβραϊστὶ δίδει τὸν ἀριθμὸν 666, τὸ πρόσωπό του συνδυάζει καὶ ὅλα τὰ γνωρίσματα. Αὐτὸς ἦταν ὁ συγκεντρώνων στὸ πρόσωπό του πολλὰ ἀξιώματα (ἑπτὰ κεφαλὲς) καὶ ὁ ἔχων τὰ πολλὰ διαδήματα, τὰ ὁποῖα συνέλεγε στὶς διάφορες πόλεις ὡς ἀθλητής, μουσικός, ποιητής, καλλιτέχνης, ἐλευθερωτὴς κλπ. (δέκα διαδήματα). Αὐτὸς ὡς ἔχων θηριώδη χαρακτήρα ἦταν τὸ θηρίο – ἀντίχριστος. Ὁ Νέρων ἦταν ἐκεῖνος, ὅστις ἐπὶ πολλὰ ἔτη μετὰ τὸ θάνατό του ἔμεινε στὴ μνήμη τῶν Χριστιανῶν ὡς ὁ κατ’ ἐξοχὴν διώκτης αὐτῶν καὶ τὸν ὁποῖον ὑπαινίσσεται ὡς τύπον τοῦ ἀντιχρίστου καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέγων «Τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας· μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται· καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος, ὃν ὁ Κύριος ἀναλώσει τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ· οὗ ἔστιν ἡ παρουσία κατ’ ἐνέργειαν τοῦ σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις καὶ τέρασι ψεύδους καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ τῆς ἀδικίας ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις, ἀνθ’ ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς». (Β´ Θεσ. β´7 – 10).
.             Παρατηρήθηκε ἐπὶ πλέον ὅτι τὸ σύμπλεγμα χξϛ´ παριστάνει τὰ ἀκραῖα γράμματα τοῦ ὀνόματος «Χριστὸς» διχαζόμενα ὑπὸ τοῦ ὀφιοειδοῦς ξ τοῦ παριστάνοντος τὸν ὄφιν, τὸν ὁποῖον λάτρευαν οἱ ὀφίται, οἱ διεισδύσαντες ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως τὸ ξ ἐντὸς τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ. Δυνάμεθα νὰ προσθέσουμε ὅτι τὸ ξ ἀποτελεῖται ἐκ δύο Ν, τῶν ἀκραίων γραμμάτων τοῦ ὀνόματος Νέρων κατὰ τὴν ἑλληνικὴ γραφή. Κατ’ ἄλλον δηλαδὴ τύπο ὁ Νέρων εἶναι τὸ ἑπτακέφαλο θηρίο καὶ οἱ αἱρετικοὶ (ἕνας ἐκ τῶν ἀρχαίων αἱρεσιαρχῶν τῶν συγχρόνων του εὐαγγελιστοῦ) εἶναι τὸ προβατόσχημο, ἔχοντες ὄψιν ἀγαθὴ καὶ ἔσωθεν γέμοντες πλάνης καὶ κακουργίας.
.             Ὡς προφητεία δὲ περὶ τῶν ἐσχάτων ὁ ἀριθμὸς ἀνάγεται μὲν σὲ πολλοὺς κατὰ καιροὺς ἐχθρούς της Ἐκκλησίας , ἁρμόζει δὲ πλήρως καὶ ἀναπαύεται εἰς τὸν κύριον ἀντίχριστον, τὸν ἐρχόμενον ὀλίγον πρὸ τῆς δευτέρας παρουσίας τοῦ Κυρίου. Τότε ὅλοι οἱ πιστοί, καὶ οἱ ἀγράμματοι καὶ τὰ νήπια, θὰ ἑρμηνεύσουν τὸν ἀριθμὸ τοῦ θηρίου εὐκόλως, ἐνῶ αὐτὸς θὰ παραμείνει ἀκατάγνωστος γιὰ τοὺς μὴ πιστούς, ὅσον σοφοὶ καὶ ἂν εἶναι. Λέγων ὁ προφήτης «ὧδε ἡ σοφία ἐστι», καθ’ ὅσον μὲν ἀποτείνεται πρὸς τοὺς συγχρόνους του, ἐννοεῖ τὴν νοημοσύνη τῶν πιστῶν, καθ’ ὅσον δὲ ἀποτείνεται πρὸς τοὺς ἔσχατους ἀνθρώπους καὶ συγχρόνους τοῦ ἀντιχρίστου, ἐννοεῖ τὴν πίστη στὸ Ἀρνίον, ἡ ὁποία θὰ καθιστὰ διαυγεῖς τοὺς πνευματικοὺς ὀφθαλμοὺς τῶν πιστῶν, διὰ νὰ διακρίνουν τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν καὶ τὸν ἀντίχριστο. Αὐτὸς δὲν θὰ εἶναι ὁ σατανᾶς ἀόρατος, οὔτε ἐνσαρκωμένος, διότι ὁ σατανᾶς δὲν ἔχει τὴ δύναμη νὰ ἐνανθρωπήσει, ἀλλὰ θὰ εἶναι ἄνθρωπος νεκρὸς καὶ πεπωρωμένος, πληρεξούσιος τοῦ σατανᾶ τόσον ὁμόφρων καὶ ἀφοσιωμένος σ’ αὐτόν, ὥστε ὁ σατανᾶς θὰ τοῦ παραδώσει ἐν λευκῷ τὴν ἐξουσία του.
.             Αὐτὰ φρονοῦν περὶ ἀντιχρίστου οἱ ατέρες καὶ μάλιστα αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι ὑπέδειξαν παραδείγματα ἀποκρυπτογραφήσεως τοῦ 666. Ὁ μὲν Εἰρηναῖος δηλονότι λέγει ὅτι «Ἀσφαλέστερον καὶ ἀκινδυνότερον τὸ περιμένειν τὴν ἔκβασιν τῆς προφητείας ἢ τὸ καταστοχάζεσθαι καὶ καταμαντεύεσθαι ὀνόματος», ὁ δὲ Ἰππόλυτος ὅτι «Τῶν καιρῶν ἐπιγινομένων καὶ αὐτὸς περὶ οὗ προείρηται (ὁ ἀντίχριστος) φανερωθήσεται καὶ τὸ ὄνομα δήλως πᾶσι σημανθήσεται». Προσθέτει δὲ καὶ ὁ Ἀνδρέας Καισαρείας ὁμοφωνῶν πρὸς αὐτοὺς ὅτι «τὴν ἀκρίβειαν τῆς ψήφου ὡς καὶ τὰ λοιπὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα ὁ χρόνος ἀποκαλύψει καὶ ἡ πείρα τοῖς ν ή φ ο υ σ ι ν».
.             Ὁ ἀρχιμανδρίτης Αὐγουστίνος Καντιώτης («Τὰ τέσσαρα χρώματα», σελ. 7, ὑποσ.), ἀναφέρει τὸ ἑξῆς ζωηρὸ σχετικὸ παράδειγμα. Εἰς τὴν Ἀποκάλυψη (κέφ. Θ´) προφητεύεται ὅτι κάποτε θὰ βλάψουν τὴν ἀνθρωπότητα ἀκρίδες μὲ θώρακας σιδηροῦς, αἱ ὁποῖαι θὰ σκορπίσουν τὸν θάνατο ἀπὸ τὰς οὐράς των, ὁ δὲ κρότος τῶν πτερύγων τῶν θὰ ὁμοιάζει μὲ κρότο πλήθους ἁρμάτων. Οὐδεὶς ἠδύνατο νὰ φαντασθῆ τί θὰ ἦσαν αἱ τερατώδεις αὖται ἀκρίδες. Καὶ ὅμως πρὸ ὀλίγων ἐτῶν ἕνα νήπιον, ἐνῶ εὑρίσκετο εἰς τοὺς ἀγροὺς μὲ τοὺς γονεῖς του, στὴν περιοχὴ τῆς Κοζάνης, μόλις εἶδε ἕνα σμῆνος ἀεροπλάνων φώναξε «Μάνα! καρκαλέτσια!». Στὴν περιοχὴ δὲ ἐκείνη ἡ λέξη καρκαλέτσια σημαίνει ἀκρίδες.
.             Ὁ προφήτης λοιπὸν ἔχει κατὰ νοῦν τὸν Νέρωνα καὶ κάποιον ἢ πολλοὺς αἱρετικούς, ἀλλ’ ὁ προφητικός του ὀφθαλμὸς διασχίζων τοὺς αἰώνας ἀτενίζει εἰς τὸ σκοτάδι τῶν ἔσχατων καιρῶν τὸν κατ’ ἐξοχὴν ἀντίχριστον. Ἀλλὰ καὶ ὅλες οἱ ἑρμηνεῖες ποὺ προαναφέραμε δικαιώνονται κατὰ τοῦτο μόνον, καθ’ ὅ,τι ὑπέδειξαν ὡς ἀντιχρίστους ὁρισμένα πρόσωπα διαφόρων ἐποχῶν, τὰ ὁποῖα ἦταν διῶκτες ἢ παραχαράκτες τῆς Χριστιανικῆς πίστεως. Ὑπάρχουν λοιπὸν ἀντίχριστοι πολλοὶ ὡς πρόδρομοι τοῦ μεγάλου ἀντιχρίστου τῶν ἐσχάτων, καθὼς δίδαξε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ τοῦ ἰδίου εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου λέγοντας· «Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστι, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν» (Α´ Ἰω. β´ 18).

ΠΗΓΗ: pemptousia.gr

, ,

Σχολιάστε

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΛΕΕΙ “CΤΟΠ” ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ «Βάσιμη ἡ ἀνησυχία γιὰ ὁλοκληρωτικό ἔλεγχο τοῦ ἀνθρώπου χωρίς τήν συγκατάθεσή του. Ἀρχίζει ὁ καιρός τῆς ὁμολογίας περί τῆς ὁποίας ὁμιλεῖ τό Βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως».

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΕΕΙ “CΤΟΠ” ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ
(ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ π. ΙΩΑΝΝΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ
– ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ Ο “ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ”
στὸ Ἱστολόγιο «ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ»)

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΚΚΛ. ΡΩΣΙΑΣἩ Σύνοδος τῆς  Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας «…Θεωρεῖ τήν σημερινή προσπάθεια ἠλεκτρονικοῦ ἐλέγχου ἀπό τούς κρατοῦντες ὡς προειδοποίηση γιά μελλοντικά δεινά καί καλεῖ τόν λαό νά ἐτοιμάζεται γιά ὁμολογία ἐπικαλούμενη τό Ἱερό Βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως καί μάλιστα τά Κεφάλαια 13 καί 14… ». Μιά  πυξίδα γιά τήν ντιμετώπιση κ μέρους τς λλαδικς κκλησίας τς περχομένης λεκτρονικς τυρρανίας. 

Κείμενο πού γινε δεκτό
πό τή Σύνοδο τς εραρχίας τς Ρωσσικς ρθοδόξου κκλησίας στίς 4 Φεβρουαρίου 2013

 ερά Σύνοδος τς εραρχίας τς Ρωσσικς ρθοδόξου κκλησίας
(2-5 Φεβρουαρίου 2013)
Θέσεις  τς Ρωσσικς ρθοδόξου κκκλησίας
σχετικά μέ τήν
νάπτυξη τν τεχνολογιν
καταγραφ
ς καί πεξεργασίας
τ
ν προσωπικν δεδομένων.

          1. Κατά τήν διάρκεια τν τελευταίων χρόνων πολλοί νθρωποι, μεταξύ τν ποίων καί τέκνα τς Ρωσσικς ρθοδόξου κκλησίας φανερώνουν μιά σοβαρή νησυχία λόγ τς εσαγωγς τν νέων λεκτρονικν τεχνολογιν πού χρησιμοποιονται κατά τήν συνεργασία τν πολιτν μέ τά κρατικά δρύματα καί τούς μπορικούς ργανισμούς.  νησυχία ατή … κφράζεται μέ ποικίλες μορφές διαφωνίας.
.         Παρόμοια ἀνησυχία γιά πρώτη φορά ἐμφανίστηκε μέ συχνά ἐρωτήματα γιά τήν ἐπιβολή τοῦ προσωπικοῦ φορολογικοῦ ἀριθμοῦ καί γι΄αὐτό στίς 19-20 Φεβρουαρίου 2001 ἐξετάστηκε τό θέμα αὐτό ἀπό τήν 7η Ὁλομέλεια τῆς Συνοδικῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς  τῆς Ρωσσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Νωρίτερα ἡ ἁγία Σύνοδος τῆς Ρωσσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας σέ Ἀνακοίνωσή της στίς 7 Μαρτίου 2000 ὑπογράμμιζε: «Κανένα ἐξωτερικό σημεῖο δέν βλάπτει τήν πνευματική ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου ἄν δέν εἶναι συνέπεια συνειδητῆς προδοσίας τοῦ Χριστοῦ καί προσβολῆς τῆς πίστεως».

.           νάλογα μέ τήν μφάνιση τν νέων τεχνολογιν καί τήν νσωμάτωσή τους σέ διάφορες σφαρες τς ζως παρουσιάστηκε καί παίτηση γιά  νάπτυξη κκλησιαστικς τοποθετήσεως πού βρκε τήν κφρασή της  διαίτερα :

  •             -στίς  ἐπιστολές  τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τοῦ 2004 πρός τούς Προέδρους τῆς Ρωσίας καί τῆς Οὐκρανίας,

  •             -στήν Ἐγκύκλιο τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τοῦ 2008 «Περί τῶν ζητημάτων τῆς ἐσωτερικῆς ζωῆς καί τῆς ἐξωτερικῆς δραστηριότητος τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας»,

  •             -στίς Ἀρχές τῆς διδασκαλίας τῆς Ρωσικῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας περί τῆς ἀξίας, τῆς ἐλευθερίας καί τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου,

  •             -στήν Ἔκκληση τοῦ Ἁγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κυρίλλου πρός τόν Πληρεξούσιο γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας [1] ἀπό 28 Ἰουλίου 2009,

  •             -τήν Ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τοῦ 2011 «Περί τῶν ζητημάτων τῆς ἐσωτερικῆς ζωῆς καί τῆς ἐξωτερικῆς δραστηριότητος τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».

            δραστηριότητα ποιουδήποτε κληρικο λαϊκο πρέπει νά λαμβάνει π᾽ ψιν της τήν θέση πού κφράζεται σ᾽ ατά τά κείμενα.

            2Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δέν ἀρνεῖται τήν ἀνάγκη καταγραφῆς τῶν πολιτῶν ἀπό τό κράτος.  Ἡ Πανάχραντος Παρθένος Μαρία καί ὁ ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Μνήστωρ, ὑπακούοντας στήν προσταγή τοῦ Καίσαρος πού ἀπαιτοῦσε «ἀπογράφεσθαι πάντες, ἕκαστος εἰς τήν ἰδίαν πόλιν»(Λουκ. β´3). κατευθύνθηκαν στή Βηθλεέμ, ὅπου καί ἐγεννήθη ὁ Σωτήρ τοῦ κόσμου. Ἀπό τά ἀρχαῖα χρόνια ἡ ἐξουσία διενεργοῦσε καταγραφές τοῦ πληθυσμοῦ, ἐξέδιδε ἔγγραφα πού πιστοποιοῦσαν τήν ταυτότητα τοῦ προσώπου.  Αὐτά τά μέτρα  ἀπαιτοῦνταν γία τή διασφάλιση τοῦ νόμου καί τῆς τάξεως, τήν κοινωνική ἀσφάλεια καί τήν ἐκπλήρωση τῶν οἰκονομικῶν καί κοινωνικῶν ὑποχρεώσεων.
.            Ἡ Ἐκκλησία συμμετέχοντας στή συζήτηση περί τῶν μεθόδων καταγραφῆς δέν δικαιολογεῖ κανέναν ἀπό ὅσους ἀποφεύγουν τίς πολιτικές ὑποχρεώσεις του ἤ ἔχουν ἐγκληματικούς σκοπούς, ἀλλά ὑπερασπίζεται τό δικαίωμα τῶν πολιτῶν νά ζοῦν στήν κοινωνία σέ συμφωνία μέ τίς πεποιθήσεις τους καί τίς ἀρχές τους.
.            Τά προβλήματα πού συνδέονται μέ τήν ἠλεκτρονική ταυτοποίηση τοῦ προσώπου, τήν καταγραφή καί ἐπεξεργασία προσωπικῶν δεδομένων συνεχίζουν νά συσσωρεύονται καί νά περιπλέκοται. Σήμερα εἶναι ἀπαραίτητο νά ἐξακολουθήσει μιά προσπάθεια γιά θεολογική, ἠθική καί πολιτική ἑρμηνεία αὐτῶν τῶν προβλημάτων.

            3Στήν κοινωνία ἁπλώνεται μιά βάσιμη ἀνησυχία μέ ἀφορμή τή σκέψη ὅτι ἡ χρήση ἑνός ἰσοβίου προσωπικοῦ ἀριθμοῦ ταυτοποιήσεως ὑπό  μορφή κώδικα, κάρτας, chip ἤ κάτι παρόμοιου, μπορεῖ νά γίνει ὑποχρεωτικός ὅρος γιά τήν πρόσβαση τοῦ καθενός σέ ὅλα τά σπουδαῖα γιά τή ζωή ὑλικά καί κοινωνικά ἀγαθά.  χρήση ταυτότητας  μέ τή βοήθεια τν συγχρόνων τεχνολογικν μέσω πιτρέπει σ΄ατήν νά πραγματοποιε λοκληρωτικό λεγχο το νθρώπου χωρίς τήν συγκατάθεσή του, νά παρακολουθε τίς μετακινήσεις του, τίς γορές του τίς πληρωμές του, τό πέρασμά του πό ατρικές θεραπεες, τή λήψη κοινωνικς βοήθειας, διάφορες νομικές καί κοινωνικά σημαντικές νέργειες, καθώς πίσης καί τήν προσωπική του ζωή.
.           Ἤδη τώρα προκαλοῦν ἀνησυχία οἱ ἐνέργειες γιά συλλογή καί ἐπεξεργασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων τῶν παιδιῶν πού σπουδάζουν σέ ἱδρύματα γενικῆς μορφώσεως, δεδομένου ὅτι ὄχι σπάνια συνηθίζεται ἡ ἀνεξέλεγκτη συλλογή περιττῶν δεδομένων γιά τήν ἐξασφάλιση τῆς ἐκπαιδευτικῆς διαδικασίας.  Πολλοί πιστοί ἐκφράζουν  γιά λόγους ἀρχῶν τή διαφωνία τους στήν ὑποχρεωτική ἀπόδοση κωδικοῦ ταυτοποιήσεως καί τή μετατροπή του  σέ ἀμετακίνητη, ἰσόβια καί μεταθανάτια ἰδιότητα τοῦ ἀνθρώπου.  Μαζί μ᾽ αὐτό ἀνησυχία προκαλεῖ ἡ ἐνισχυόμενη διαρκῶς τάση γιά αὔξηση τῆς συλλογῆς βιομετρικῶν δεδομένων τοῦ ἀνθρώπου καί ἐπίσης τό φαινόμενο ἐμφυτευομένων ἠλεκτρονικῶν συσκευῶν ταυτοποιήσεως.
.            Ὅλες οἱ συλλεγόμενες πληροφορίες μποροῦν ὄχι μόνο νά χρησιμοποιηθοῦν, ἀλλά αὐτομάτως νά ἀναλυθοῦν μέ σκοπό  τή λήψη ἀποφάσεων πού κατευθύνουν τό συγκεκριμένο ἄνθρωπο.  Ἡ ἐπιβολή μιᾶς διάφανης-διαδραστικῆς ταυτότητος ἐπιτρέπει νά δημιουργηθεῖ ἑνιαία βάση δεδομένων, ὅπου σέ συνθῆκες πραγματικοῦ χρόνου μποροῦν νά συλλεγοῦν, νά φυλαχθοῦν καί νά ἀναλυθοῦν αὐτομάτως δεδομένα ἀπό διάφορες σφαῖρες τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου.

            4.  Βασιζόμενοι στά συνταγματικά τους δικαιώματα χιλιάδες ἄνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων καί ὀρθοδόξων πιστῶν δέν ἐπιθυμοῦν γιά τούτη ἤ τήν ἄλλη αἰτία -σ’αὐτές περιλαμβάνεται καί ἡ θρησκευτικά αἰτιολογημένη- νά δεχθοῦν τό νέο σύστημα ταυτοποιήσεως, νά χρησιμοποιοῦν ἔγγραφα  μέ ἠλεκτρονική ταυτοποίηση (προσωπικό κωδικό, γραμμωτή  κωδικοποίηση, ταυτοποιητικούς ἀριθμούς). Πολλοί πό τούς νθρώπους ατούς μιλον νοιχτά γιά παραβίαση τν συνταγματικν τους δικαιωμάτων. χι σπάνια σ᾽ ατούς τούς νθρώπους στερον τήν ατρική βοήθεια, τή σύνταξη λόγ λικίας καί λλες παροχές, τίς παραίτητες διατυπώσεις γιά ναγνώριση ναπηρίας καί διάφορα λλα προνόμια.  Κάποιες φορές δέν μπορον νά διενεργήσουν γοραπωλησίες γιά τήν περιουσία τους, νά κάνουν τίς νέργειες που παιτονται γιά σπουδές γιά ργασία, νά σκήσουν πιχειρηματική δραστηριότητα νά πληρώσουν τίς φειλές τους στίς πιχειρήσεις κοινωνικς φελείας, νά ποκτήσουν ταξιδιωτικά γγραφα. Σάν ποτέλεσμα σχηματίζονται λόκληρα στρώματα νθρώπων πού χουν πορριφθε πό λες τίς σφαρες τς κοινωνικς καί πολιτειακς ζως.

            5. Στούς σκοπούς τς κκλησίας δέν μπίπτει νάλυση τν ατιν ρνήσεως κ μέρους κάθε συγκεκριμένης μάδος νθρώπων τς κάθε συγκεκριμένης τεχνολογικς καινοτομίας τς ποδοχς παρομοίων καινοτομιν. Ὅμως ἡ Ἐκκλησία εἶναι πεπεισμένη ὅτι οἱ μνημονευθεῖσες τεχνολογίες δέν πρέπει νά εἶναι μή ἐναλλακτικές καί ἀναγκαστικές.  Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἀρνεῖται νά δεχθεῖ αὐτές τίς τεχνολογίες πρέπει νά ἔχει ὡς ἐναλλακτική ἐπιλογή, τήν χρησιμοποίηση τῶν παραδοσιακῶν μεθόδων ταυτοποιήσεως τοῦ προσώπου, οἱ ὁποῖες εἶναι σήμερα ἀποδεκτές  στήν πλειονότητα τῶν χωρῶν πού βρίσκονται κάτω ἀπό τήν κανονική εὐθύνη τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας.

.              κκλησία θεωρε παράδεκτες ποιεσδήποτε μορφές ξαναγκασμο τν πολιτν στή χρήση λεκτρονικν ταυτοτήτων, αὐτοματοποιημένων μέσων συλλογῆς, ἐπεξεργασίας καί καταγραφῆς προσωπικῶν δεδομένων καί προσωπικῶν ἐμπιστευτικῶν πληροφοριῶν. Ἡ ἄσκηση τοῦ δικαιώματος προσβάσεως στά κοινωνικά ἀγαθά χωρίς ἠλεκτρονικά ἔγγραφα εἶναι ἀπαραίτητο νά ἐξασφαλισθεῖ μέ οἰκονομικές, τεχνικές, ὀργανωτικές καί, ἄν χρειάζεται, μέ νομικές ἐγγυήσεις.
.            κκλησία θεωρε παράδεκτο τό ναγκαστικό μαρκάρισμα στό σμα το νθρώπου μέ ποιαδήποτε ρατά όρατα σημάδια γιά ταυτοποίηση καί τήν μφύτευση μικρό- νανο-ηλεκτρονικν συσκευν.
.             Σέ σχέση μέ τό γεγονός ὅτι ἡ κατοχή τῆς προσωπικῆς πληροφορίας δημιουργεῖ τή δυνατότητα ἐλέγχου καί καθοδηγήσεως τοῦ ἀνθρώπου στίς διάφορες σφαῖρες τῆς ζωῆς (οἰκονομικά, ἰατρική βοήθεια, οἰκογένεια, κοινωνική ἀσφάλιση, ἰδιοκτησία κ. ἄ.) ἀναφύεται πραγματικός κίνδυνος ὄχι μόνο ἀναμίξεως στήν καθημερινή ζωή τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί εἰσβολῆς πειρασμοῦ στήν ψυχή του.  Ἡ Ἐκκλησία συμμερίζεται τό φόβο τῶν πολιτῶν καί θεωρεῖ ἀπαράδεκτο τόν περιορισμό τῶν δικαιωμάτων τους στήν περίπτωση ἀρνήσεως τοῦ ἀνθρώπου νά δώσει τή συγκατάθεσή του στήν ἐπεξεργασία τῶν προσωπικῶν του δεδομένων.
.            Ἡ συγκατάθεση τῶν πολιτῶν στή χρησιμοποίηση τῶν μέσων ἠλεκτρονικῆς καταγραφῆς πρέπει νά συνοδεύεται ἀπό ὑποχρεωτική διασάφηση ὅλων τῶν συνεπειῶν τῆς ἀποφάσεως συγκαταθέσεώς τους.  Στούς πολίτες πού ἐπιθυμοῦν νά χρησιμοποιήσουν αὐτά τά μέσα εἶναι ἀπαραίτητο νά τούς ἐγγυηθοῦν τήν πρόσβαση στήν πληροφορία πού σχετίζεται μέ τό περιεχόμενο τῶν ἠλεκτρονικῶν ἐγγραφῶν, καθώς ἐπίσης καί τήν δυνατότητα νά ἀλλάζουν τό περιεχόμενο τῶν δεδομένων ἐγγραφῶν ἤ νά τίς ἐξαλείψουν στίς περιπτώσεις πού τό περιεχόμενο εἶναι ἄλλο, μή προβλεπόμενο ἀπό τίς  νομοθετημένες ἀπαιτήσεις κοινωνικῆς ἀσφάλειας. Πρέπει νά ὑπάρξει ἐγγύηση καί ἄν χρειάζεται νά αὐξηθεῖ ἡ εὐθύνη γιά διαρροή ἤ μή κατάλληλη χρήση τῶν προσωπικῶν δεδομένων.   Ἔγγραφα πού ἐκδίδονται ἀπό τό κράτος δέν πρέπει νά περιέχουν οὔτε πληροφορία, ἡ οὐσία καί ὁ σκοπός τῆς ὁποίας  εἶναι ἀκατάληπτα ἤ  κρυφά ἀπό τόν κάτοχο τοῦ ἐγγράφου, οὔτε καί σύμβολα πού φέρουν βλάσφημο ἤ ἠθικά ἀμφίβολο χαρακτήρα ἤ προσβλητικό γιά τά αἰσθήματα τῶν πιστῶν.
.           Ἡ Ἐκκλησία διεξάγει διάλογο γιά τά ζητήματα αὐτά μέ ὄργανα τῆς ἐξουσίας τῆς Ρωσσίας, τῆς Οὐκρανίας, τῆς Λευκορωσίας, τῆς Μολδαβίας τοῦ Καζακστάν, τῶν κρατῶν τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας καί ἄλλων χωρῶν, προσπαθώντας νά ἐπιτύχει  τήν καταγραφή καί τήν κατανόηση τῆς θέσεως τῶν πιστῶν.  Ἰδιαιτέρως σπουδαία θεωρεῖ ἡ Σύνοδος τήν τήρηση τῆς ἀρχῆς τῆς ἐθελοντικότητος γιά τήν ἀποδοχή ὁποιωνδήποτε ταυτοτήτων, πρᾶγμα πού προϋποθέτει τή δυνατότητα ἐπιλογῆς τῶν παραδοσιακῶν μεθόδων ταυτοποιήσεως τοῦ προσώπου.  Ἡ Σύνοδος καλεῖ τἰς ἐξουσίες τῶν κρατῶν πού βρίσκονται ὑπό τόν κανονική δικαιδοσία τῆς Ἐκκλησίας μας νά διαφυλάξουν τή δεδομένη ἀρχή.  Μαζί μ’ ατό εναι παραίτητο νά δείξουν σεβασμό στά συνταγματικά δικαιώματα τν πολιτν καί νά μήν κάνουν διακρίσεις ες βάρος κείνων πού ρνονται νά δεχθον τά λεκτρονικά μέσα ταυτοποιήσεως.
.            Σέ περίπτωση ξαναγκασμο τν πολιτν στήν ποδοχή παρόμοιων μέσων καί διακρίσεως πού συνδέεται μέ τήν μή ποδοχή τους Σύνοδος προτείνει στούς νθρώπους ατούς νά πευθυνθον στά δικαστήρια καί ἐπίσης νά πληροφορήσουν σχετικῶς  τήν ἐκκλησιαστική ἀρχή τῆς ἐπαρχίας τους καί ἐν ἀνάγκῃ τό Συνοδικό τμῆμα τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καί κοινωνίας.

            6.  Ἐξ ἄλλου αὐτά ἀποτελοῦν μεγάλη προειδοποίηση γιά μᾶς ὅτι μπορεῖ νά βρεθοῦμε πρόσωπο πρός πρόσωπο ἐνώπιον νέων προκλήσεων. άν τό στένεμα τν ρίων τς λευθερίας πού πραγματοποιεται μεταξύ λλων μέ τά μέσα λεκτρονικο λέγχου δηγε στήν δυναμία λευθέρας μολογίας τς πίστεως το Χριστο καί ο νομοθετικές, πολιτικές δεολογικές νέργειες, ποχρεωτικές στήν κτέλεσή τους γίνουν σύμβατες μέ τόν χριστιανικό τρόπο ζως, τότε ρχίζει καιρός τς μολογίας περί τς ποίας μιλε τό Βιβλίο τς ποκαλύψεως (Κεφ. ιγ´-ιδ´).

.           Μαζί μ’ αὐτά ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ὑπενθυμίζει ὅτι δέν ἀποδέχεται  τήν κατάσταση κατά τήν ὁποία μεμονωμένοι λαϊκοί, κάποτε καί κληρικοί, ἁρπάζουν τό δικαίωμα ἀπό τήν Ἐκκλησία νά ἐκφέρει ἀποφάσεις περί τοῦ συμβατοῦ ἤ ἀσυμβάτου  αὐτοῦ ἤ τοῦ ἄλλου συμβάντος μέ τήν χριστιανική πίστη καί τό χριστιανικό τρόπο ζωῆς.  Τέτοιο δικαίωμα ἀνήκει στή Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας ἤ στήν Ἱερά Σύνοδο  πού στηρίζεται στήν Ἁγία Γραφή καί τήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καί πού ἐνεργεῖ σέ συμφωνία μέ ὅλον τόν κλῆρο καί τό ποίμνιο.

.            Ὁ κλῆρος, οἱ μονάζοντες καί ὅλα τά πιστά τέκνα τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας καλοῦνται νά δείξουν στά δεδομένα σύνθετα ζητήματα πνευματική ἐπαγρύπνηση καί χριστιανική νηφαλιότητα, νά φροντίσουν γιά τήν ἐλευθερία τῆς ὁμολογίας τῆς πίστεως καί τή διαφύλαξη τοῦ χριστιανικοῦ τρόπου ζωῆς, ἐνθυμούμενοι ὅτι καλούς πνευματικούς καρπούς στόν Θεό μπορεῖ νά προσφέρει ὅποιος παραμένει ἐν τῷ Χριστῷ καί διαφυλάσει τήν πιστότητα στήν ἐκκλησιαστική ἑνότητα.

 Πηγή : πηρεσία πληροφοριν τς Συνόδου τς εραρχίας

Σχόλιο

          Μελετώντας προσεκτικά τήν πόφαση τς Συνόδου τς εραρχίας τς Ρωσικς κκλησίας  μπορε νά παρατηρήσει κανείς τά κόλουθα:

        α)  Σύνοδος πισημαίνει πανειλημμένα τόν κίνδυνο παραβιάσεως τς λευθερίας καί καταπατήσεως τν συνταγματικν δικαιωμάτων τν πολιτν πό τήν λεκτρονική συλλογή καί πεξεργασία τν προσωπικν δεδομένων τν πολιτν.

             β)  κίνδυνος ατός θε τή Σύνοδο νά προστατεύσει τούς πολίτες πό τήν ναγκαστική παραλαβή λεκτρονικν μέσων ταυτοποιήσεως καί γι’ατό παιτε πό τήν πολιτεία νά δώσει ναλλακτική δυνατότητα χρήσεως τν παραδοσιακν ταυτοτήτων καί γγράφων πό σους δέν πιθυμον λεκτρονική ξυπηρέτηση.  Προστατεύει δέ τήν λευθερία λων τν πολιτν νεξαρτήτως τν κινήτρων ρνήσεως παραλαβς  λεκτρονικν μσων ταυτοποιήσεως. ντυπωσιακ εναι τι ζητε πό τήν κρατική ξουσία τεχνικές ργανωτικές καί νομικές γγυησεις στε νά εναι χι θεωρητικά λλά πρακτικά δυνατή ξυπηρέτηση τν πολιτν καί πρόσβαση στίς πηρεσίες καί τά γαθά μέ τά ς τώρα «παραδοσιακά» μέσα (ταυτότητες, γγραφα κλπ).

            γ)  Μς δίνει τήν πληροφορία τι στή Ρωσία πάρχουν μεγάλα στρώματα νθρώπων πού ποφέρουν καί στερονται κάθε βοήθεια καί νεση πειδή ρνονται τήν παραλαβή κάθε «μοντέρνου» μέσου, σως καί τν ντίστοιχων γι᾽ ατούς ΑΦΜ καί ΑΜΚΑ.  κε πιθανόν χει ρχίσει μολογία…

             δ) Σύνοδος παροτρύνει τούς πολίτες σέ περίπτωση ξαναγκασμο τους καί διακρίσεων ες βάρος τους νά καταφεύγουν στή Δικαιοσύνη.

           ε) Θεωρε παράδεκτο κάθε εδους σφράγισμα μφύτευμα στό σμα το νθρώπου καί

           ϛ) Θεωρε τή σημερινή προσπάθεια λεκτρονικο λέγχου πό τούς κρατοντες ς προειδοποίηση γιά μελλοντικά δεινά καί καλε τόν λαό νά τοιμάζεται γιά μολογία πικαλούμενη τό ερό Βιβλίο τς ποκαλύψεως καί μάλιστα τά Κεφάλαια 13 καί 14.  πενθυμίζεται τι στό Κεφ. 13 γίνεται λόγος γιά τό «χάραγμα πί τς χειρός ατν τς δεξις πί τν μετώπων ατν» καί γιά τήν δυναμία νά γοράσουν νά πουλήσουν σοι δέν χουν τό χάραγμα δηλ τόν ριθμό το θηρίου (ποκ. ιγ´ 16-18) ν τό 14ο Κεφάλαιο μιλε γιά τόν βασανισμό σων λάβουν τό χάραγμα καί γιά τήν πομονή πού παιτεται πό τούς πιστούς πού τηρον τίς ντολές το Θεο καί τήν πίστιν ησο (π. ιδ´ 11-12).

 .        Νομίζω ὅτι τέτοιο καί ἀκόμη ζωηρότερο πρέπει νά εἶναι τό ἐνδιαφέρον καί τῶν δικῶν μας Ἱεραρχῶν μπροστά στίς προκλήσεις τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας, τῆς νέας ὑποτίθεται συμβατικῆς πού ἔχει ὅμως τό λεγόμενο QRcode  καί τῆς ὕπουλης ὑποχρεωτικῆς γιά ὅλους πιστωτικῆς κάρτας μέ τήν ὁποία θά γίνονται ἠλεκτρονικά ὅλες οἱ πληρωμές. Ὣς τήν ὥρα εὐαισθητοποίησης τῶν ποιμένων μας, ἀδελφοί, στῶμεν καλῶς!

ΠΗΓΗ: orthodox-watch.blogspot.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΠΑΡΘΕΝΙΟ ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ 4 «Δὲν φοβόμαστε. Εἶναι γραμμένα, προφητευμένα, θὰ γίνουνε. Νὰ καθαρίσει ἡ ἦρα ἀπὸ τὸ σιτάρι».

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΠΑΡΘΕΝΙΟ
Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίου Παύλου Ἁγ. Ὄρους

ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ

[Δ´]

Ἀπὸ τὸ βιβλίο 
«Διάλογοι περὶ τηλεοράσεως καὶ πνευματικῆς ζωῆς 
μὲ Ἁγιορεῖτες Πατέρες»
ἐκδ. «Ὀρθόδ. Κυψέλη», Θεσ/νίκη 2011

σελ. 139 ἑπ.

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Α´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/10/24/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἀρχιμ-παρθένιο1/

Β´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/11/06/συνομιλια-με-τον-αρχιμανδριτη-παρθεν/

Γ´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/11/15/συνομιλία-μὲ-τὸν-ἀρχιμανδρίτη-παρθεν3/

.          Ἐρώτηση: Τώρα καὶ οἱ ἐπιστήμονες διαπιστώνουν πὼς ἡ τηλεόραση φέρνει πολὺ ἄγχος. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νὰ μείνει σὲ μία τέτοια ψυχή;

.          Ἀπάντηση: Δὲν μπορεῖ. Εἶναι πολλὰ τὰ κακά. Λέει μία λαϊκὴ παροιμία· «πές μου μὲ ποιὸν κάθεσαι, γιὰ νὰ σοῦ πῶ ποιὸς εἶσαι». Ἄν πᾶς μὲ ἄνθρωπο λογικὸ καὶ θεοφοβούμενο, βαίνεις κι ἐσὺ θεοφοβούμενος. Ἄν πᾶς μὲ ἄνθρωπο αἱρετικὸ καὶ μὲ ἕναν ληστὴ καὶ μὲ ἕναν κλέφτη, ἢ τὴ μία μέρα ἢ τὴν ἄλλη κι ἐσὺ αἱρετικὸς καὶ κλέφτης θὰ γίνεις. Ἡ κακιὰ συναναστροφὴ λοιπὸν “φθείρει ἤθη χρηστά”. Καταστρέφεται ὁ ἄνθρωπος. Γι’ αὐτὸ καὶ τὰ καλὰ παιδιά, λένε οἱ Πατέρες γενικά, -ὅταν βλέπουμε ἕνα καλὸ παιδί, ἕναν καλὸ ἄνθρωπο, μιὰ καλὴ κοπέλα, ποὺ κυκλοφορεῖ στὸν κόσμο-, πίσω ἀπὸ αὐτὰ τὰ καλὰ παιδιὰ εἶναι κάποιοι καλοὶ γονεῖς…

.          Ἐρώτηση: Τὰ τελευταῖα χρόνια ἄλλαξαν τὰ ἤθη τῶν ἀνθρώπων. Πιστεύετε ὅτι ἡ τηλεόραση ἔχει κάποια σχέση μὲ αὐτὴν τὴν ἀλλαγή;

.          Ἀπάντηση: Βεβαίως. Μέσα ἀπὸ τὴν τηλεόραση τὰ πασάρουν ὅλα αὐτά. Ὅλα αὐτὰ τὰ συνθήματα τῆς Νέας Ἐποχῆς, «καὶ θὰ κάνουμε καὶ θὰ φτιάξουμε καὶ θὰ ρημάξουμε», μόνο σωστὰ πράγματα δὲν λένε. Μιλᾶνε ποτὲ στὴν τηλεόραση περὶ νηστείας; Μιλᾶνε ποτὲ περὶ προσευχῆς; Περὶ ἀγάπης Θεοῦ; Περὶ πίστεως; Δὲν μιλᾶνε ποτέ. Μόνο οἱ σταθμοὶ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὰ θρησκευτικὰ κανάλια. Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι φθορά. Συνέχεια φθορά. Πασάρουνε τραγούδια, χορούς, γλέντια, παραμύθια, λένε γιὰ τὰ ζώδια, λένε ὅ,τι δὲν μπορεῖ νὰ σκεφτεῖ ὁ ἄνθρωπος. Κι ὅλα αὐτὰ δὲν ἀξίζουν μία δραχμή. Τίποτα. Ἄχρηστα πράγματα. Κι ὅμως πασάρουν. Γιὰ μένα, ὅποιος θέλει νὰ εἶναι καλὸς χριστιανὸς καὶ καλὸς ἄνθρωπος, στὴν τηλεόραση νὰ βάλει κλειδί.

.          Ἐρώτηση: Βλέποντας πολλὲς ὧρες οἱ ἄνθρωποι τηλεόραση, ζοῦν μέσα στὸν κόσμο τῆς τηλεοράσεως καὶ διαμορφώνουν ἄλλη συνείδηση. Δὲν παύουν ἔτσι νὰ ἔχουν τὴν δική τους ζωή;

.          Ἀπάντηση: Ναί. Καὶ μέσα σὲ αὐτὴ τὴν θεωρία ἔχουνε τὴν Νέα Ἐποχή. Νὰ τὰ σαρώσει ὅλα, νὰ μὴν ἀφήσει τίποτα. Οὔτε οἰκογένεια, οὔτε ἠθική, οὔτε τίποτα.

.          Ἐρώτηση: Μποροῦμε νὰ συσχετίσουμε τὴν τηλεόραση μὲ τὸ τέλος τοῦ κόσμου; Εἶναι σωστό, ὅτι θὰ δοῦμε μέσῳ τῆς τηλεοράσεως τὰ σώματα τῶν προφητῶν ποὺ θὰ φονευθοῦν στοὺς ἔσχατους χρόνους;

.          Ἀπάντηση: Ἀκριβῶς. Ἡ Ἀποκάλυψη τὸ λέει αὐτό. Στό κέντρο τῆς Ἱερουσαλήμ, μέσα στὴν πλατεία. Θὰ τοὺς σκοτώσει (ὁ Ἀντίχριστος) καὶ θὰ εἶναι τρεῖς μέρες σκοτωμένοι, καὶ θὰ δώσει διαταγὴ νὰ μὴν τοὺς θάψουν. Καὶ θὰ τὰ βλέπει ὅλος ὁ κόσμος. Καὶ θὰ γελᾶνε καὶ θὰ πανηγυρίζουνε. Καὶ λέει, νεύσει Θεοῦ θὰ ἀναστηθοῦν καὶ θὰ φύγουνε στὸν ἀέρα καὶ θὰ τοὺς βλέπει ὅλος ὁ κόσμος. Καὶ τότε ὁ Ἀντίχριστος θὰ μανιάσει καὶ θὰ βάλει γενικὴ σφαγὴ στοὺς χριστιανούς. Ἀλλὰ τότε θὰ στείλει ὁ Θεὸς τὸν ἀγρχάγγελο καὶ θὰ τοῦ κόψει τὴν ζωή.

.          Ἐρώτηση: Μήπως ὅλα αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν στὶς μέρες μας δείχνουν ὅτι ζοῦμε στοὺς ἐσχάτους χρόνους καὶ ὅτι θὰ ἐπαληθευθεῖ ἡ προφητεία τοῦ προφήτου Δανιὴλ γιὰ τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως, τὸν Ἀντίχριστο;

.          Ἀπάντηση: Ὅταν φθάσει τὸ τέρμα. λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης στὴν Ἀποκάλυψη, θὰ γίνει λοιμὸς καὶ λιμὸς ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ συνεχίζει ἡ Ἀποκάλυψη καὶ λέει ὅτι θὰ γίνει λιμὸς ὄχι ἀπὸ ψωμὶ κι ἀπὸ νερό, διότι αὐτὰ θὰ εἶναι ἐν ἀφθονίᾳ, ἀλλὰ θὰ γίνει λιμὸς ἀπὸ λόγο Θεοῦ. Δηλαδὴ ἔτσι ὅπως πᾶνε, σιγὰ-σιγὰ θὰ τὰ καταστρέψουν ὅλα. Δὲν θὰ ἀκούεται λόγος Θεοῦ. Καὶ θὰ φεύγουνε οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὸν Βορρὰ στὸν Νότο κι ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ στὴν Δύση. Γιατὶ θὰ ἀκοῦνε, παράδειγμα, ὅτι κάποιος στὴν Ἀγγλία μιλάει γιὰ τὸν Θεό, καὶ θὰ πηγαίνει ὁ κόσμος ἐκεῖ καὶ δὲν θὰ βρίσκουν τίποτα, γιατὶ μέχρι νὰ πᾶνε, θὰ τὸν ἔχουν καθαρίσει οἱ κακοὶ ἄνθρωποι. Καὶ θὰ φεύγουν στὸν Νότο, νὰ ἀκούσουνε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. Οὔτε ἐκεῖ δὲν θὰ βρίσκουνε τίποτα. Λοιπὸν αὐτὸ εἶναι τὸ μεγάλο τὸ κακό, ποὺ πᾶνε νὰ πετύχουνε οἱ Σιωνιστές. Ὅπως λένε καὶ τὰ «πρωτόκολλα τῶν σοφῶν τῆς Σιών», πᾶνε νὰ ἐξαφανίσουν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν γῆ. Δηλαδὴ νὰ μὴν ὀνομάζεται οὔτε Χριστός, οὔτε Θεός, οὔτε Παναγία, οὔτε τίποτα. Δηλαδὴ νὰ στήσουν τὸν θρόνο, νὰ βασιλέψει ὁ Ἀντίχριστος. Ἀλλὰ δὲν θὰ τὸ ἐπιτύχουνε ποτέ. Θὰ γίνουν τόσοι μάρτυρες καὶ μεγαλομάρτυρες ἐπὶ Ἀντιχρίστου, ποὺ θὰ εἶναι μεγαλύτεροι ἀπὸ τοὺς πρώτους μάρτυρες. Ὅπως ἦταν ὁ ἅγιος Γεώργιος, ὁ ἅγιος Δημήτριος, καὶ ὅλοι οἱ ἅγιοι μεγαλομάρτυρες. Ἔτσι θὰ γίνουν καὶ τώρα μεγαλομάρτυρες. Διότι ὅ,τι καὶ νὰ κάνουνε -θὰ σκοτώσουν χιλιάδες κόσμο- οἱ χριστιανοὶ δὲν θὰ κλίνουνε γόνυ στὸν Βάαλ καὶ στὸν Ἀντίχριστο, ἀλλὰ θὰ ἀντισταθοῦνε. Θὰ πολεμήσουνε. Αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ γνωρίζουμε πολὺ καλά, διότι ὁ Θεὸς ἔχει λάβει τὴν πρόνοιά Του γι’ αὐτὰ τὰ πράγματα. Γι’ αὐτὸ καὶ φυλάει τὸν προφήτη Ἠλία καὶ τὸν προφήτη Ἐνώχ, οἱ ὁποῖοι θὰ ἔρθουνε στὴ γῆ καὶ ἐπὶ τριάμισι χρόνια θά ᾽χουνε ἐξουσία ἀπὸ τὸν Θεὸ ὅ,τι θέλουνε νὰ κάνουνε. Καὶ θὰ πολεμήσουνε αὐτὸ τὸ θηρίο, ποὺ λέγεται Ἀντίχριστος. Δὲν θὰ τολμάει ἄνθρωπος νὰ μιλήσει περὶ Ἀντιχρίστου. Ὅμως αὐτοὶ θὰ τὸν ἐλέγξουν τὸν Ἀντίχριστο. Καὶ τὶς πανουργίες του καὶ ὅλα θὰ τὰ ἐλέγξουν. Αὐτὸ τὸ οἰκονόμησε ὁ Θεός, διότι κοντὰ στὸν Ἠλία καὶ στὸν Ἐνὼχ θὰ κολλήσουν ὅλοι οἱ πραγματικοὶ χριστιανοί. Δηλαδὴ θὰ τοὺς ἀκολουθοῦν. Θὰ προστατευτοῦν κατὰ κάποιο τρόπο. Γιατὶ θά ᾽χουν κάποιον νὰ μιλάει. Θὰ σιωπήσουν ὅλα τὰ στόματα, ἀλλὰ τῶν προφητῶν Ἠλία καὶ Ἐνὼχ τὸ στόμα δὲν θὰ μπορέσουν νὰ τὸ κλείσουν. Μόνο ὅταν θὰ τοὺς σκοτώσουν. Ἀλλὰ ὁ Κύριος εἶναι «ὁ Αὐτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας», ὁ Χριστός. Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀνίκητη. Δὲν θὰ νικηθεῖ ποτέ. Ὅσοι κάνουν αὐτὰ κι ὅσοι κυνηγᾶνε τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς χριστιανούς, ὅλοι, θὰ πέσουνε ἐν στόματι μαχαίρας, ὅλοι θὰ χαθοῦν, καὶ μόνο ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ θὰ βασιλεύσει. Ἡ ἀδιάδοχη βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
.          Ἐμεῖς δὲν φοβόμαστε τὸ ὅτι θὰ γίνουν ὅλα αὐτά. Διότι εἶναι προφητευμένα. Δὲν φοβόμαστε. Ἄς γίνουνε. Ὅσοι θὰ ὁμολογήσουν Ἰησοῦ Χριστὸ «καὶ τοῦτον Ἐσταυρωμένον», ὅλοι θὰ πᾶνε στὸν Παράδεισο. Θὰ σωθοῦνε. Ὅσοι ἀρνηθοῦν τὸν Θεὸ καὶ πᾶνε μὲ τὸν Ἀντίχριστο, θὰ ἀπολαύσουνε τὰ ἴσα. Δὲν φοβόμαστε. Εἶναι γραμμένα, προφητευμένα, θὰ γίνουνε. Νὰ καθαρίσει ἡ ἦρα ἀπὸ τὸ σιτάρι. Ὁ πιστὸς δὲν φοβᾶται τίποτα. Ἐδῶ ἑκατομμύρια μάρτυρες μαρτυρήσανε γιὰ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Τοὺς παίρνανε, τοὺς σφάζανε, τοὺς πέρνανε τὶς περιουσίες κι αὐτά. Ὅμως αὐτοὶ κέρδισαν τὸν Παράδεισο. Δὲν φοβηθήκανε ποτὲ τίποτα. Ὁμολογήσανε τὸν Θεὸ ἐνώπιον βασιλέων καὶ ἡγεμόνων.

, ,

Σχολιάστε

«ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΩΝ ΑΡΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ» (Ἐν ὄψει τῆς ἡμερίδος τῆς 6ης Ὀκτωβρίου)

ν ψει τς μερίδος τς 6ης κτωβρίου
μέ θέμα «Νέα Ταυτότητα: Εσιτήριο χωρίς πιστροφή»

Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Φωτοπούλου

.             Ἐπειδή τά πράγματα ἔχουν γίνει πολύ σοβαρά καί ἐπειδή γιά τόν λόγο αὐτό τό Σάββατο 6 Ὀκτωβρίου στίς 4.30 μ.μ. θά πραγματοποιηθεῖ στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας ἡμερίδα μέ πρωτοβουλία τῆς ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ καί ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ μέ θέμα: «Νέα ταυτότητα. Εἰσιτήριο χωρίς ἐπιστροφή» θά ἤθελα νά κάνω κάποιες τοποθετήσεις χάριν τοῦ ἀδελφοῦ π. Ἐφραίμ καί ὅλων τῶν ἀρνουμένων τήν ἐπικινδυνότητα τῆς ἀπό ἐτῶν κυοφορουμένης ἠλεκτρονικῆς ταυτότητος.

.            α) Πρέπει ὡς ποιμένες, ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς νά διακατεχόμαστε ἀπό σοβαρότητα καί ὑπευθυνότητα ὅταν νουθετοῦμε καί διδάσκουμε τούς χριστιανούς καί νά ἔχουμε ὅσο εἶναι δυνατό πληρέστερη καί ὀρθότερη γνώση ὅσων διακηρύττουμε καί διαπραγματευόμαστε.

.            β) Πρέπει νά ἀποβάλουμε τήν μονοφυσιτική νοοτροπία περί σωτηρίας πού ἀρνεῖται τήν πληρότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου δῆθεν χάριν τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς. Βασικό στοιχεῖο τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου εἶναι τό αὐτεξούσιό του, ἡ ἐλευθερία πού δώρησε ὁ Θεός στόν κάθε ἄνθρωπο ὡς πλασθέντα κατ᾽ εἰκόνα καί καθ᾽ ὁμοίωσή Του.

.            γ) Ἡ ἀνωτέρω τοποθέτησή μας καί στάση μας μπορεῖ νά μετατραπεῖ σέ θέση μάχης. Μάχης πνευματικῆς χάριν τῆς ζωῆς καί σωτηρίας μας, γιατί ὀφείλουμε τό θεόσδοτο δῶρο τῆς ἐλευθερίας μας νά ὑπερασπιζόμαστε καί χἀριν ὑμῶν καί χάριν τῶν ἀδελφῶν μας πού μᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός.

.            δ) Ἐκ τῶν ἀνωτέρω προκύπτει ὅτι πρέπει νά ἔχουμε ὅσο τό δυνατόν περισσότερη εἰλικρίνεια γιά νά γνωρίσουμε τήν πραγματικότητα πού μᾶς περιβάλλει. Ἐν προκειμένῳ ἡ ἀνησυχία τῶν χριστιανῶν γιά τήν Κάρτα πολίτη, ἡ σύνδεση της μέ τόν Ἀντίχριστο καί τήν τυρρανία του καί τα ἐρωτήματά τους δέν πρέπει νά ἐμβάλουν σέ μιά, κατά τόν π. Παΐσιο, «καλή ἀνησυχία» τούς ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας; Γιατί ἀνησυχοῦν οἱ χριστιανοί; Μιά ὑπεραπλούστευση τοῦ τύπου «τούς παρασύρουν οἱ παλαιοημερολογίτες, οἱ φανατικοί καί οἱ ὕποπτοι κύκλοι τῶν φονταμενταλιστῶν» δέν πείθει σήμερα παρά ἐλαχίστους πού στρουθοκαμηλίζουν καί θέλουν νά συνεχίσουν τή χαρούμενη ἀνεμελιά καί τό american dream τῆς δεκαετίας τοῦ ’60.

.            Ἄν λοιπόν δέν περιφρονοῦμε τούς «ἀκατήχητους» χριστιανούς καί ἀποφασίσουμε νά ἐνωτισθοῦμε τόν προβληματισμό τους, θά ἀφήσουμε τόν ἐφησυχασμό μας καί θά ρίξουμε μιά εἰλικρινῆ ματιά γύρω μας, στήν πατρίδα μας, στήν Εὐρώπη καί τόν κόσμο. Ποιός δέν βλέπει τήν ὑπερσυγκέντρωση τοῦ κεφαλαίου σέ λίγα χέρια, τίς διακηρύξεις τῶν μεγάλων γιά παγκοσμιοποίηση, τήν ἐξουθένωση τῶν φτωχῶν καί ἀνέργων καί τήν ὑπόσχεση γιά παγκόσμια διακυβέρνηση (global govermence) ἤ καί παγκόσμια κυβέρνηση (Global government); Ποιός δέν βλέπει σέ παγκόσμια κλίμακα τήν ἐπιβολή τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως πού σημαίνει φακέλωμα ὅλης τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν καί φυσική τους παρακολούθηση μέσῳ δορυφόρων; Ποιός δέν νιώθει τήν ἐπικείμενη τυρρανία καθώς μέσῳ τῆς καταγραφῆς καί ἐπεξεργασίας ἀπό τά φανερά καί ἄδηλα κέντρα ἐξουσίας τῶν προσωπικῶν μας δεδομένων κάθε κίνηση μας, κάθε δράση καί ὄνειρό μας, πρό πάντων τῶν παιδιῶν μας, θά παρακολουθεῖται καί ἀνάλογα θά ἐμποδίζεται, θά περιορίζεται καί θά στρεβλώνεται;

.            ε) Ἔχοντας λοιπόν στοιχειώδη εἰλικρινῆ γνώση τῶν ὅσων συμβαίνουν ὀφείλουμε νά μάθουμε καλλίτερα τούς κινδύνους πού προκύπτουν ἀπό τήν ἔκδοση καί πρό πάντων τήν παραλαβή τῆς «νέας ταυτότητος». Ἀπαραἰτητο εἶναι νἀ μαθητεύσουμε α) μέ εὐλάβεια καί φόβο Θεοῦ στήν Ἁγία Γραφή καί τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων καί β) μέ σοβαρότητα καί προσοχή σέ εἰδικά βιβλία καί φυλλάδια, σέ ἀναλύσεις εἰδικευμένων Ἑλλήνων καί ξένων ἐπιστημόνων καί ἐπιπλέον νά μάθουμε μέσῳ τοῦ διαδικτύου γιά τίς ἀντιδράσεις κρατῶν καί ἐπί μέρους ὁμάδων στήν παραλαβή τῶν ἔξυπνων καρτῶν ἀπό τούς πολίτες. Δέν θά εἶναι εἶναι ἄσχημο νά μελετήσουμε τά κείμενα τοῦ ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου πού μέ ἁπλότητα καί βάθος εἰσέρχεται στό θέμα τῶν ταυτοτήτων καί χωρίς νά πανικοβάλλει κανέναν προειδοποιεῖ γιά τίς συνέπειες παραλαβῆς τους. Καί τέλος θά εἶναι πολύ καλό νά παρακολουθήσουμε ὅλοι τήν προαναγγελθεῖσα Ἡμερίδα.

.            ϛ) Ἀπό κάποιους καλούς καί σοβαρούς κληρικούς χλευάζεται ὁ ἀποτροπιασμός ἐκ μέρους τῶν χριστιανῶν γιά τόν Ἀντίχριστο καί τό 666. Ἀπορῶ. Δέν ἔχουν διαβάσει τήν Ἱερά Ἀποκάλυψη; Ἤ μήπως τήν ἔχουν διαβάσει ὡς …οἰκολογικό βιβλίο(!) ὅπως τήν θεωροῦσε καί κάποιος Μητροπολίτης; Δέν ἀναγνωρίζουν ὅτι τό χάραγμα τοῦ ἀντιχρίστου, ἡ σφραγίδα του, μέ τήν ὁποία δηλώνει τήν ἰδιοκτησία του πάνω στόν ἄνθρωπο εἶναι τό ὄνομά του ἤ ὁ ἀριθμός τοῦ ὀνόματός του, δηλ. ὁ δυσώνυμος ἀριθμός 666; Ἡ σύγχυση πού ἐπέφεραν στούς χριστιανούς σχετικά δημοσιεύματα ἀπό γνωστούς κληρικούς εἶναι πρωτοφανής καί οἱ συγγράψαντες αὐτά φέρουν ἀκέραιη τήν εὐθύνη γιά τήν σύγχυση αὐτή. Δικαιούμαστε ὡς ἱερεῖς νά διαστρέφουμε τά ἁγιογραφικά λόγια καί νά εἰρωνευόμαστε τή διδασκαλία τῶν ἁγίων; Καί τί σημαίνει αὐτό πού λέγεται διαρκῶς ὅτι πρέπει νά μιλᾶμε γιά τόν Χριστό καί ὄχι γιά τόν Ἀντίχριστο; Ἐννοεῖται ὅτι τό κέντρο τῆς διδασκαλίας μας εἶναι ὁ Χριστός καί διαρκῶς γι΄Αὐτόν καί γιά τίς ἐντολές Του γίνεται λόγος στά κηρύγματά μας καί στό μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως. Ἀλλά…ἀλλά ὑπάρχει καί ὁ ἀντίχριστος! Ὁμιλεῖ καί ὁ Κύριος γιά τό «βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως» καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γιά τόν «ἄνθρωπο τῆς ἀνομίας» καί ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης στίς ἐπιστολές του καί τήν Ἀποκάλυψη. Αὐτά δέν πρέπει νά διδαχθοῦν; Οἱ Ἅγιοι τά δίδαξαν καί ἐμεῖς «ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις Πατράσι» ὀφείλουμε νά τά διδάσκουμε.

.            ζ) Εὑρισκόμενοι ἐνώπιον τοῦ κινδύνου τῶν ταυτοτήτων ζητοῦμε ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο νά τοποθετηθεῖ πάνω στό ζήτημα αὐτό. Ὄντως ἡ Ἱ. Σύνοδος ἔχει συστήσει δύο ἐπιτροπές γιά τήν ἐξέτασή του. Κληρικοί καί λαϊκοί ζητοῦμε νά ἐπιβεβαιώσει καί ἐνδεχομένως νά ἐπεκτείνει τήν παλαιότερη ἀπόφασή της γιά τή μή παραλαβή ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων. Ἡ ἀνησυχία τῶν χριστιανῶν καί ἡ ἐπίμονη ἔκκλησή τους πρός τούς κατ΄ἐξοχήν ποιμένες τους νά λάβουν ἀπόφαση εἶναι καί νόμιμη καί δικαιολογημένη. Ἡ Ἱερά Σύνοδος δέν εἶναι σάν τό κολλέγιο τῶν καρδιναλίων τοῦ πάπα, ἀνεξάρτητη ἀπό τόν λαό «πού μᾶς λέει κάθε φορά τί πρέπει νά κάνουμε», ἀλλά ἀποφασίζει στή συγκεκριμένη περίπτωση ἔχοντας ἀκούσει τά αἰτήματα καί ἔχοντας ἐγκολπωθεῖ τό ὀρθό φρόνημα τοῦ λαοῦ. Ἡ Σύνοδος ἐκφράζει καί ὀφείλει νά ἐκφράζει τήν πίστη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος. Ἔτσι ἔγινε καί τό 1993 καί τό 1997 μέ τήν ἀπόπειρα ἐκδόσεως ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων. Ἡ ἐνεργοποίηση τῶν κληρικῶν μοναχῶν καί πιστῶν μέ φυλλάδια, δημοσιεύματα συγκεντρώσεις ὑπογραφῶν καί λαοσυνάξεις βοήθησαν καί βεβαίωσαν τήν Ἱ. Σύνοδο στίς ἀρνητικές γιά τή λήψη ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων ἀποφάσεις της.

.            Ἀλλά ἄς δοῦμε τί ἔγινε καί τήν περίοδο τῆς Είκονομαχίας. Τό 717μ.Χ. ξεκίνησε ἡ Εἰκονομαχία καί ἡ Ζ’ Οἰκουμενική Σύνοδος συνεκλήθη το 787! Μήπως ὅλα αὐτά τά χρόνια οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί κληρικοί καί λαϊκοί ἦσαν ἀδρανεῖς περιμένοντας νά τούς πεῖ ἡ τότε Σύνοδος «τί πρέπει νά κάνουν καί πῶς νά πορευτοῦν»; Ὅταν ἔγινε ἡ εἰκονομαχική Σύνοδος τῆς Ἱερείας, πού θεωροῦσε τίς εἰκόνες εἴδωλα θά ἔπρεπε «νά πορευτοῦν» ὑπακούοντας τή Σύνοδο; Ὄχι, βέβαια καί γι’αὐτό ἔχοντας ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστική συνείδηση, ἀγωνίσθηκαν ἕως θανάτου καί ἦλθε ἡ Ζ΄ Οἰκουμ. Σύνοδος νά ἐπβεβαιώσει τό ὀρθόδοξο φρόνημα τοῦ λαοῦ, νά διακηρύξει τήν τιμητική προσκύνηση τῶν εἰκόνων καί νά μακαρίσει τούς ἀγωνισθέντας.

.            η) Ὑπάρχει καί κάποιο ὄχι μικρό, μεγάλο θά ἔλεγα, δίκιο γιά ὅσα γράφει ὁ π. Ἐφραίμ καί ἄλλοι ἀδελφοί κληρικοί. Εἶναι γεγονός ὅτι ὑπάρχουν ἀκραῖα φαινόμενα στή ἀντιμετώπιση τῶν ἐσχατολογικῶν ζητημάτων. Ψευδοπροφῆτες μέ ἡμερομηνίες γιά τήν ἔλευση τοῦ ἀντιχρίστου, γιά πόλεμο καί πεῖνα, μέ ἀγωνιώδεις ἐκκλήσεις γιά συγκέντρωση τροφίμων κλπ. Δέν μπορεῖς νά κλείσεις τό στόμα κανενός.
.            Αὐτό τό γεγονός ὅμως δέν μπορεῖ νά «θολώνει τά νερά» καί νά ἀποτελεῖ ἄλλοθι γιά τήν ἀπόκρυψη τῆς ἀλήθειας τῶν σημερινῶν γεγονότων καί τῆς ἀπειλῆς τῆς ἐλευθερίας μας. Δέν πρέπει νά τά βάζουμε ὅλα σέ ἕνα τσουβάλι. Τίς ἀληθινές προφητεῖες τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Ἁγίων μαζί μέ τούς ψευδοπροφῆτες τούς ψευδοοραματιστές καί ψευδοφωτισμένους. Τήν ἀληθινή διδασκαλία μέ τίς πλανημένες ψευδοδιδασκαλίες καί τήν ἐπιστημονική πληροφόρηση μέ τήν φαντασιακή παραπληροφόρηση.
.            Δέν πρέπει, ὅσο καί ἄν στενοχωρούμεθα-καί κανείς βέβαια δέν χαίρεται μέ αὐτό τό ἀπαίσιο στρίμωγμα -νά κρύβουμε ὅτι ὁ ἀντίχριστος θἀ ἀπαιτήσει προδρομικά πάνω στίς ταυτότητές μας καί στή συνέχεια πάνω στό σῶμα μας τό χάραγμά του γιά κάθε συναλλαγή μας. Ἐξ ἄλλου βλέπουμε ὅτι τά πάντα σήμερα εἶναι ἐλεγχόμενες συναλλαγές. Δέν πρέπει νά καλλιεργοῦμε τόν ἐφησυχασμό στά πνευματικά μας παιδιά. Δέν πρέπει, ὅπως γράφει ὁ γέρων Παΐσιος, «νά φασκιώνουμε τά πνευματικά μας τέκνα» καί νά τούς λέμε δέν πειράζει νά πάρεις καί τήν ταυτότητα καί ὅτι ἀρκεῖ νά πιστεύεις.

.            θ) Καί κάτι τελευταῖο. Μερικοί ζώντας σέ ἕνα σέ ἕνα «ὄμορφο κόσμο ἠθικό ἀγγελικά πλασμένο»-ἀσφαλῶς στή φαντασία τους- δέν ἀντιλαμβάνονται τί σημαίνει γιά τή σωτηρία τους ἡ μέσῳ ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων παράδοση τῆς ἐλευθερίας τους. «Πάρε τήν ἐλευθερία μου καί δῶσε μου ψωμί», εἶναι σάν νά λένε στούς ποικίλους ἐξουσιαστές. Ἔ λοιπόν. Ἀφοῦ μέ τήν θέλησή μας παραδώσουμε, μιά καί μᾶς παίρνουν μέ τή βία σιγά-σιγά τά πάντα, τό θεῖο δῶρο τῆς ἐλευθερίας, ἀργά ἤ γρήγορα πρῶτα στίς ταυτότητές μας καί ὕστερα στό σῶμα μας θά δεχθοῦμε ἀνήμποροι καί φοβισμένοι τό ἀντίχριστο χάραγμα. Ἀντίθετα ἄν σταθοῦμε ὄρθιοι καί γενναῖοι στήν πίστη μας στό Χριστό μέ φρόνημα ἀδούλωτο ἐνισχυόμενοι πλούσια ἀπό τήν ἄκτιστη Χάρη τοῦ Θεοῦ θά κρατήσουμε ἀκέραιη τήν ἐσωτερική μας φυσική καί τήν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία μας.

 ΠΗΓΗ: «ΟΡΘΡΟΣ»

, , , ,

Σχολιάστε

Ο ΘΕΟΣΤΥΓΗΣ ΚΟΠΡΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ὅλα τὰ ψυχικὰ συμπλέγματα τῆς μεταπολιτεύσεως σταυλίστηκαν στὸν Θεοστυγῆ Κοπρώνα τῆς Ἀλεξίχριστης Συναγωγῆς. Τριακονταετὴς λήθαργος, παχυλὴ ξενοιασιὰ καὶ πλαστικὴ εὐημερία κλώσσησαν αὐτὰ τὰ φαινόμενα  ἀμοραλισμοῦ καὶ βαρβαρότητας.
.       Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο τὸ Μίσος ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ (συνεπῶς καὶ ἐναντίον τῶν εἰκόνων του, τῶν ἀνθρώπων)· εἶναι καὶ ἡ ἐξώφθαλμη ἱστορικὴ τύφλωση. Μαζὶ καὶ ἡ τροφοδότις παράνοια ἑνὸς λαοῦ.
.        Ὅλα αὐτὰ καὶ ἄλλα πολλὰ πρέπει νὰ γίνουν, ὥστε νὰ φτάσουμε στὸ τέλος.

ΣΥΡΙΖΑ προσβάλλει τν Χριστό!

.        Ἔντονες ἀντιδράσεις προκαλεῖ ὁ ὑποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ καὶ πιθανὸς ὑπουργὸς οἰκονομικῶν σὲ μία κυβέρνησή του Γιάννης Μηλιός, μὲ τὴν ἀνάρτηση στὴ σελίδα του στὸ facebook μίας ἀφίσας, στὴν ὁποία ἕνας Κινέζος Μαοϊκὸς κομμουνιστὴς ποδοπατᾶ καὶ συντρίβει ἕνα σταυρωμένο Χριστό!
.        Ὁ Γιάννης Μηλιὸς προσβάλλει μὲ τὴν ἀνάρτηση αὐτὴ τοὺς χριστιανοὺς ψηφοφόρους καὶ προβάλλει τὸ αἱμοσταγὲς καθεστὼς τοῦ Μάο, ποὺ στοίχισε τὴ ζωὴ σὲ ἑκατομμύρια Κινέζων.

Ἰδοὺ καὶ ὁ σχετικὸς σύνδεσμος:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=134476863351741&set=a.107930436006384.10027.100003682840435&type=3&theater

ΠΗΓΗ:  tet-a-tet.gr
καὶ parapolitika.gr

Σχολιάστε