Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἀντίχριστος

ΑΟΡΑΤΑ ΤΑ ΧΑΡΑΓΜΑΤΑ

Ἀόρατα τά χαράγματα

τοῦ  Ἀρχιμ. Δανιὴλ Ἀεράκη

.               Τό ὅτι ἢ λέξις «ἀντίχριστος» δὲν ὑπάρχει στὴν Ἀποκάλυψι, εἶναι πασίγωστο. Τὸ ὅτι γιὰ πολλοὺς ἀντίχριστους μιλάει ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης στὴν πρώτη του Ἐπιστολὴ (β’ 18-23), καὶ αὐτὸ εἶναι πασίγνωστο. Ὅπως ἐπίσης πασίγνωστο καὶ αὐτονόητο εἶναι, ὅτι ἔρχονται καὶ θὰ ἐρχωνται μυριάδες ἀντίχριστοι, ὅσοι ἀρνοῦνται τὸν Χριστὸ ὡς Σωτῆρα, ὅσοι πολεμοῦν τὸν Χριστό.
.               Ἐκεῖνο, πού δὲν ἔχουν προσέξει πολλοὶ εἶναι τὰ ἅγια χαράγματα. Μιλᾶνε μόνο γιὰ τὸ ἕνα χάραγμα τοῦ θηρίου (Ἀποκ. κεφ. ιγ’), καὶ καμμία μνεία δὲν κάνουν γιὰ τὰ πολλὰ σφραγίσματα (χαράγματα) τοῦ Θεοῦ στοὺς πιστούς, πού ἀναφέρονται καὶ αὐτὰ στὴν Ἀποκάλυψι. Ἀναφέρουμε: «Καί ἐρρέθη ταῖς ἐξουσίαις (τῶν ἀκρίδων), ἵνα μὴ ἀδικήσωσι τὸν χόρτον τῆς γῆς οὐδὲ πᾶν χλωρόν, οὐδὲ πᾶν δένδρον, εἰ μὴ τοὺς ἀνθρώπους οἵτινες οὐκ ἔχουσι τὴν σφραγῖδα τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν» (Ἀποκ. θ´ 4). Ἔχουν οἱ χριστιανοὶ καμμία σφραγῖδα στὸ μέτωπο; Κανένα χάραγμα; Ὄχι. Δὲν εἶναι, λοιπόν, χριστιανοί; Καὶ βέβαια εἶναι. Ἁπλῶς τὸ χάραγμα τοὺς εἶναι συμβολικὸ καὶ ἀόρατο.
.               Εἶχαν ἆραγε καμμία σφραγῖδα στὸ μέτωπό τους οἱ ἅγιοι μάρτυρες, οἱ ὅσιοι, οἱ πατέρες; Ὄχι. Ἑπομένως δὲν ἦσαν χριστιανοί; Ἀσφαλῶς ἦσαν. Τὸ εἶχαν τὸ σφράγισμα καὶ τὸ χάραγμα, ἀλλά ἀόρατο!
.               Γιατί, λοιπόν, τὸ εὐλογημένο σφράγισμα καὶ χάραγμα, γιὰ τὸ ὁποῖο μιλάει ὁ Ἰωάννης στὴν Ἀποκάλυψι στὰ ζ´, θ´ καὶ ιδ´ κεφάλαια, εἶναι συμβολικά, καὶ μόνο το σφράγισμα τοῦ θηρίου (Ἀποκ. ιγ´ 16) θὰ εἶναι πραγματικό; Ἐξηγῆστε οἱ ταράζοντες τὸν κόσμο: Γιατί τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου εἶναι πραγματικό, καὶ τὰ σφραγίσματα τοῦ Θεοϋ στοὺς ἁγίους (σὲ μέτωπο καὶ χέρια) εἶναι συμβολικά;

  • Μόνο στὸν ἐγκέφαλο πλανεμένων καὶ ἀκραίων προτεσταντῶν τῆς Ἀμερικῆς μπορεῖ νὰ ἀναζητηθῆ ἐξήγησις. Τὸ πῶς τώρα ἀπό κεῖ ἦρθε ἐδῶ, αὐτὸ εἶναι ἕνα ἄλλο μυστήριο, ἑπτασφράγιστο, ἢ μᾶλλον μιὰ ἐπιτυχία τοῦ Διαβόλου.

.               Μὲ τὸ εἰσιτήριο (κάρτα) ὄχι τοῦ πολίτη, ἀλλά τοῦ οὐρανοπολίτη ἀσχολοῦνται οἱ ἅγιοι. Δὲν εἴμαστε τῆς γῆς αὐτῆς πολίτες. Λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος: «Οὐκ εἶ πολίτης, ἀλλ᾽ ὁδίτης εἶ καὶ ὁδοιπόρος. Μὴ εἴπῃς· Ἔχω τήνδε τὴν πόλιν, καὶ ἔχω τήνδε. Οὐκ ἔχει οὐδεὶς πόλιν. Ἡ πόλις ἄνω ἐστί» (Ε .Π.Ε. 33,120). Μετάφρασις : Δὲν εἶσαι πολίτης, ἀλλά διαβάτης καὶ ὁδοιπόρος. Μὴν πῆς, ἔχω αὐτὴ τὴν πόλι ἢ ἔχω τὴν ἄλλην. Κανένας δὲν ἔχει πόλι, μόνιμη κατοικία. Ἡ πόλις μας εἶναι πάνω.

  • Οἱ χριστιανοὶ ἐδῶ περπατᾶμε μὲ διπλῆ σφραγῖδα στὸ μέτωπο. Ἡ μία ἡ δική μας : Ἡ ὁμολογία. Ἡ ἄλλη τοῦ Χριστοῦ: Ἡ χάρις. Δέχονται οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ τὸ Χάραγμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

  • Ὑπάρχει καὶ ἄλλο ἅγιο σφράγισμα στὴν Ἀποκάλυψη (ζ´ 2). Οἱ δοῦλοι τοῦ Θεοῦ ἔχουν χάραγμα στὸ μέτωπο; Ὄχι. Καὶ ὅμως εἶναι χριστιανοί. Μὲ μαγικὸ τρόπο οὔτε κακὸ οὔτε καλὸ μποροϋν νὰ μᾶς κάνουν οἱ ἄλλοι. Πάντοτε θὰ ἰσχύη τό τοῦ Χρυσοστόμου: «Τὸν ἐαυτὸν μὴ ἀδικοῦντα οὐδεὶς παραβλάψαι δύναται».

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος προσπαθοῦσε νά χαραχτῆ στὶς καρδιὲς ὅλων ὁ «Ἰησοῦς Χριστὸς ἐσταυρωμένος» (Γαλ.γ´ 1). Πῶς Τὸν χάραζε; Μὲ τὴν ἀόρατη χαρακτικὴ τέχνη. Μὲ τὸ χρωστῆρα τοῦ λόγου του.

  • Οἱ χριστιανοὶ δὲν φοβόμαστε τὸν ἕναν ἀριθμό, εἴτε εἶναι 666 ἢ 777 ἢ 888! Τὰ ἀναρίθμητα ἁμαρτήματά μας φοβόμαστε. Δὲν φοβόμαστε τὸν ἀντικείμενον. Στηριζόμαστε στὸν κείμενον, «ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστὸς» (Α´ Κορ. γ´ 12).

  • Οἱ χριστιανοὶ ἕνα χάραγμα ποθοῦν: Νὰ γραφτῆ τὸ ὄνομά τους στὸν κατάλογο τοῦ οὐρανοῦ (Λουκ. ι´ 20).

 

, ,

Σχολιάστε

«ΕΣΧΑΤΗ ΩΡΑ» (ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ προφητευμένα σημεῖα, ποὺ προαναγγέλλουν τὸν ἐρχομὸ τοῦ Ἀντιχρίστου, διαπιστώνουμε πὼς ἔχουν πραγματοποιηθεῖ ἢ σταδιακὰ πραγματοποιοῦνται)

«ΕΣΧΑΤΗ ΩΡΑ»

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»,
ἀρ. τ. 2208, 01.11.19
ἠλ. στοιχειοθ. «Χριστιαν. Βιβλιογρ.»

.                   Κάποτε θὰ τελειώσει ὁ κόσμος. Ὁ ἥλιος θὰ σβήσει γιὰ πάντα. Τὸ σύμπαν ὑπὸ τὴν παροῦσα μορφή του θὰ ὑποστεῖ ριζικὴ ἀλλαγή, θὰ περιτυλιχθεῖ κουβάρι σὰν παλιὸ ροῦχο, καὶ σὰν ἕνα ὁλοκαίνουργο ἔνδυμα θὰ ἐμφανιστεῖ στὴ νέα, τὴν αἰώνια καὶ σταθερὴ μορφή του.
.                   Αὐτὴ ἡ θὰ εἶναι ἡ πραγματικὴ «ἐσχάτη ὥρα». Ἔτσι περιγράφεται ἡ ριζικὴ ἀλλαγὴ τοῦ σύμπαντος στὴν πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολὴ (α΄11 καὶ 12) καὶ στὴν Δεύτερη Καθολικὴ Ἐπιστολὴ τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου (γ΄10).
.                    «Ἐσχάτη ὥρα». Φοβερή!
.                   Θὰ εἶναι ἡ ὥρα, κατὰ τὴν ὁποία ὁ Κύριος θὰ ἐπανέλθει στὴν γῆ «ἐν δόξη» γιὰ νὰ κρίνει τὸν κόσμο. Τότε θὰ τελειώσουν τὰ πάντα. Τότε θὰ ἀρχίσει ἡ ἡμέρα ποὺ δὲν πρόκειται νὰ σβήσει ποτέ…
.                  Μέχρι τότε ὅμως, ἀπὸ τὸν καιρὸ ποὺ ἦρθε ὁ Χριστός μας στὴ γῆ, κάθε ἐποχὴ ἔχει τὴν δική της «ἐσχάτη ὥρα». Εἶναι ἡ ὥρα ποὺ ἡ παρουσία τοῦ κακοῦ ἐμφανίζεται μὲ ἰδιαίτερη μανία, κυριαρχεῖ σὲ ὅλες τὶς δραστηριότητες καὶ δοκιμάζει μὲ πολὺ σκληρὸ τρόπο τὴν ἀφοσίωση καὶ τὴν ἀκεραιότητα τῶν πιστῶν.
.                   Τέτοια ἦταν ἡ ὥρα τῆς καταστροφῆς τῆς Ἱερουσαλὴμ τὸ 70 μ.Χ. ἀπὸ τὰ ρωμαϊκὰ στρατεύματα, τότε ποὺ πολλοὶ νόμισαν ὅτι ἔφτασε τὸ τέλος τοῦ κόσμου. Τέτοια ἦταν ἀργότερα ἡ περίοδος τῶν μεγάλων διωγμῶν τῆς Ἐκκλησίας, τότε ποὺ τὰ παιδιά της πότισαν με τὸ αἷμα τους κάθε γωνιὰ τῆς αὐτοκρατορίας καὶ μάλιστα τὴν ἴδια τὴ Ρώμη. Τέτοια στὴ συνέχεια καὶ ἡ περίοδος ποὺ οἱ αἱρέσεις σάρωναν τὴν αὐτοκρατορία. «Ἐσχάτη ὥρα» ὑπῆρξε ἀσφαλῶς καὶ ἡ πτώση τῆς Πόλεως τὸ 1453, «ἐσχάτη ὥρα» καὶ ἡ φρικτὴ Τουρκοκρατία, «ἐσχάτη ὥρα» καὶ ἡ τρομερὴ λαίλαπα τῆς χιτλερικῆς μανία, «ἐσχάτη ὥρα» καὶ ἡ σαρωτικὴ ἐπέλαση τῆς ἀθεΐας στὰ χρόνια ποὺ ἡ κομμουνιστικὴ παράνοια ἰσοπέδωνε τὴ σοβιετικὴ αὐτοκρατορία.
.                   Ὅμως μὲ ἕναν πολὺ ἰδιαίτερο τρόπο –φοβερότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά– «ἐσχάτη ὥρα» θὰ εἶναι ὁ καιρὸς τῆς παρουσίας τοῦ Ἀντιχρίστου στὸν κόσμο. Ἡ ἐποχὴ δηλαδὴ ποὺ τὸ ὄργανο αὐτὸ τοῦ σατανᾶ, ἐμφανιζόμενο ὡς ὁ Χριστός, θὰ ἐπιχειρήσει νὰ ἐξαπατήσει, «εἰ δυνατὸν καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς» (Ματθ. κδ΄ [24] 24). Τότε ποὺ ἡ πίστη τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ θὰ δοκιμαστεῖ δεινῶς, ὅπως τὸ ἀσήμι στὸ καμίνι («ὥσπερ ἄργυρος ἐν καμίνῳ»), καὶ τὸ φρόνημά τους θὰ χτυπηθεῖ σκληρὰ σὰν τὸ σίδερο στ’ ἀμόνι.
.                   Καθὼς τὰ σύννεφα πυκνώνουν κατάμαυρα στὸν οὐρανὸ καὶ καθὼς προδοτικὰ χέρια ἀνοίγουν ἀπὸ μέσα τὶς πύλες καὶ τὰ κάστρα πέφτουν ἕνα-ἕνα, εἶναι καιρὸς νὰ ἀφυπνιστοῦμε, κατανοώντας ὅτι στοὺς καιρούς μας βρισκόμαστε – ἐπίσης μὲ πολὺ ἰδιαίτερο τρόπο– σὲ «ἐσχάτη ὥρα». Πρῶτον, διότι πιὰ βλέπουμε νὰ πέφτουν καὶ τὰ τελευταῖα κάστρα καὶ τὸ κακὸ νὰ αὐθαδιάζει ὑβριστικὰ πάνω στὰ ἐρείπια τοῦ καλοῦ ἰσοπεδώνοντας παραδόσεις αἰώνων. Καὶ δεύτερον, διότι πιθανὸν νὰ μὴν βρισκόμαστε πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὸν καιρὸ ποὺ ὁ Ἀντίχριστος, τὸ τέρας τῆς κολάσεως, θὰ κάνει τὴν ἐμφάνισή του, ἀφοῦ ἡ μὲ γοργοὺς ρυθμοὺς ἐπιταχυνόμενη ἑνοποίηση τοῦ κόσμου ἑτοιμάζει οὐσιαστικὰ τὴν ὑποδομὴ ποὺ ἀπαιτεῖται, προκειμένου ἐκεῖνος νὰ ἐπιβάλει παγκόσμια ἐξουσία.
.                   Τὸν χρόνο τῆς ἐμφανίσεώς του ἀσφαλῶς τὸν γνωρίζει μόνο ὁ Θεός, ὡστόσο ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ προφητευμένα σημεῖα ποὺ προαναγγέλλουν τὸν ἐρχομό του διαπιστώνουμε πὼς ἔχουν πραγματοποιηθεῖ ἢ σταδιακὰ πραγματοποιοῦνται. Τέτοια εἶναι ἡ ἐπάνοδος τῶν Ἑβραίων στὴ γῆ τῶν πατέρων τους καὶ τὴν ἵδρυση τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ· εἶναι ἡ ἔκρηξη τοῦ πυρηνικοῦ ἀντιδραστήρα τοῦ Τσερνομπὺλ ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸ σάλπισμα τοῦ τρίτου ἀγγέλου τῆς Ἀποκαλύψεως (βλ. Ἀποκ. η΄10, 11)· εἶναι ἡ αὐξανόμενη μόλυνση τῶν θαλασσῶν καὶ ἡ γενικότερη καταστροφὴ τοῦ περιβάλλοντος καὶ ἄλλα. Μάλιστα εἶναι σημαντικὸ ὅτι καὶ οἱ ποικίλοι μικροὶ Ἀντίχριστοι ἔχουν πληθυνθεῖ καὶ ἁλωνίζουν τὸν κόσμο. «Ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστὶν» (A΄ Ἰω. β΄ 18).
.                   Στὴν Ἁγία Γραφὴ ἡ ἐποχὴ αὐτὴ ἔχει ὀνομαστεῖ ἡ περίοδος ἀποστασίας. Καὶ μόνο θεληματικὰ τυφλοὶ ἀρνοῦνται νὰ παραδεχτοῦν ὅτι ἡ ἐποχή μας ἔχει ὅλα αὐτὰ τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἀποστασίας ἀπὸ τὴν ἀληθινὴ πίστη.
.                   Ὥρα ἐσχάτη!
.                   Ὥρα ἐπερχoμένων μεγάλων δεινῶν.
.                   Ὥρα ἐγρηγόρσεως πνευματικῆς…
.                   «Ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι» (Ρωμ. ιγ΄ [13] 11).

Βλ. σχετ.:

A´ Μέρος: O ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ -1 «Ποιά εἶναι ἆραγε ἡ σημασία αὐτοῦ τοῦ παράδοξου ὀνόματος;»
Β´ Μέρος: O ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ -2 «Ὡς ὠὰ χειρὶ συντρίψει» (θὰ λιώσει τὸν κόσμο, ὅπως συνθλίβει κανεὶς μὲ τὸ χέρι του αὐγά)
Γ´ Μέρος: O ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ -3 «Ἡ ἄρνηση τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸ πνεῦμα τοῦ Ἀντιχρίστου».
Δ´ Μέρος: O ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ -4 «Ἡ παροῦσα κατάσταση γίνεται ὅλο καὶ περισσότερο κατάλληλη γιὰ τὴν ὑποδοχή του».

 

 

Σχολιάστε

O ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ -4 «Ἡ παροῦσα κατάσταση γίνεται ὅλο καὶ περισσότερο κατάλληλη γιὰ τὴν ὑποδοχή του».

ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ
-4-
Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»,
ἀρ. τ. 2207, 15.10.2019

ἠλ. στοιχειοθ. «Χριστιαν. Βιβλιογρ.»

A´ Μέρος: O ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ -1 «Ποιά εἶναι ἆραγε ἡ σημασία αὐτοῦ τοῦ παράδοξου ὀνόματος;»
Β´ Μέρος: O ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ -2 «Ὡς ὠὰ χειρὶ συντρίψει» (θὰ λιώσει τὸν κόσμο, ὅπως συνθλίβει κανεὶς μὲ τὸ χέρι του αὐγά)
Γ´ Μέρος : O ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ -3 «Ἡ ἄρνηση τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸ πνεῦμα τοῦ Ἀντιχρίστου».

.             Εὔκολα διαπιστώνει κανεὶς ὅτι τὸ σατανικὸ αὐτὸ πνεῦμα σήμερα ἔχει κατακλύσει τὰ πάντα. Ὁ Χριστὸς ἀπὸ πάρα πολλοὺς ἐξομοιώνεται μὲ τοὺς γκουροὺ τοῦ ἰνδουισμοῦ καὶ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν ποικίλων θρησκειῶν. Καὶ σχεδὸν θεωρεῖται ὕβρις νὰ διακηρύξει κανεὶς τὴν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅτι δηλαδὴ ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ μόνος ἀληθινὸς Θεός, ποὺ ἔγινε καὶ πραγματικὸς ἄνθρωπος, γιὰ νὰ ἐλευθερώσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴ σκλαβιὰ τοῦ διαβόλου. Μέσα σὲ μία τέτοια ἀτμόσφαιρα τὰ λόγια του ἱεροῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου γιὰ τὸ πνεῦμα τοῦ Ἀντιχρίστου ἀκούγονται κατ᾽ ἐξοχὴν ἐπίκαιρα. Πιὸ ἐπίκαιρα ἀπὸ ποτέ. Καὶ παρότι μόνο ὁ Θεὸς γνωρίζει τὸν χρόνο ἐμφανίσεως τοῦ Ἀντιχρίστου, ἐν τούτοις δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἀφήνει ἀδιάφορους τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ παροῦσα κατάσταση γίνεται ὅλο καὶ περισσότερο κατάλληλη γιὰ νὰ ὑποδεχθεῖ τὸ ὄργανο αὐτὸ τοῦ σατανᾶ, ποὺ θὰ συνταράξει ὅλο τὸν πλανήτη.
.           Ἴσως βρισκόμαστε στὴν κατ᾽ ἐξοχὴν «ἐσχάτη ὥρα», γιὰ τὴν ὁποία ἔκανε λόγο ὁ Εὐαγγελιστής. «Ἐσχάτη ὥρα»! Μία περίοδος γεμάτη παγίδες καὶ πνευματικοὺς κινδύνους.
.         Θὰ τῆς ἀφιερώσουμε τὸ ἑπόμενο ἄρθρο μας.

Σχολιάστε

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ καὶ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ὡς ὑποδομὴ ἑνὸς σκληροῦ, ἀπάνθρωπου ἀπολυταρχικοῦ καθεστῶτος, προδρομικοῦ τοῦ Ἀντιχρίστου

«Ἐλευθερία, τὸ ἀκριβὸ τίμημα τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας»

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.             Μὲ τὸν παραπάνω τίτλο πραγματοποιήθηκε στὴν Ἀθήνα πολὺ ἐνδιαφέρουσα ἡμερίδα ἀπὸ τὸν Τομέα Ἐπιστημόνων τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασίλειος». Σκοπὸς τῆς ἐκδηλώσεως αὐτῆς ἦταν νὰ ἀποτιμηθεῖ ἡ ἰλιγγιώδης στὶς ἡμέρες μας ἐξέλιξη τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, καθὼς καὶ ἡ ἐντατικὴ προώθηση ἀπὸ τὴ νέα Κυβέρνηση τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως καὶ τῶν νέων ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων. Εἰσηγητὲς στὴν ἡμερίδα ἦταν ὁ κ. Βασίλειος Πετρουλέας, Δρ Φυσικῆς, τ. Διευθυντὴς Ἐρευνῶν τοῦ Ἐρευνητικοῦ Κέν­τρου «Δημόκριτος», ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα «Ποῦ μᾶς ὁδηγεῖ ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση;», καὶ ὁ κ. Εὐστάθιος Ἀδαμόπουλος, οἰκονομολόγος – ἐκπαιδευτικός, ὁ ὁποῖος εἰσ­ηγήθηκε τὸ θέμα «Ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση, νέες ταυτότητες».
.             Μέσα ἀπὸ τὶς ἐμπεριστατωμένες εἰσηγήσεις τῶν δύο ἐγκρίτων ἐπιστημόνων δια­φάνηκε κυρίως ἡ ἀρνητικὴ πλευρὰ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας καὶ διακυβερνή­σε­ως, ἡ ὁποία ἀποσιωπᾶται ἀπὸ τοὺς ἔν­θερμους ὑποστηρικτές της. Ἐνῶ δηλαδὴ προβάλλον­ται οἱ θετικὲς συνέπειες τῆς ἠ­λεκτρονικῆς διακυβερνήσεως, ὅπως γιὰ παράδειγμα ἡ πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς, ὁ ἔλεγχος τῆς διεθνοῦς τρομοκρατίας, ἡ ἀπαλλαγή μας ἀπὸ τὴν ταλαιπωρία τοῦ γραφειοκρατικοῦ συστήματος καὶ γενικὰ ἡ ἐπίτευξη μιᾶς πολὺ πιὸ ἄνετης ζωῆς, δὲν παρουσιάζεται τὸ ἀκριβὸ τίμημα ὅλης αὐτῆς τῆς ἄνετης διαβιώσεως· κι αὐτὸ εἶναι ἡ κατάργηση τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς τοῦ ἀτόμου.
.             Αὐτὸ καταδείχθηκε ἀπὸ τὶς δύο εἰσηγή­σεις: ὅτι δηλαδὴ ἤδη στὶς ἡμέρες μας – παρὰ τὴν ὕπαρξη ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων – τὰ προσωπικά μας στοιχεῖα μέσῳ τοῦ διαδικτύου καὶ κυρίως τῶν Μέσων Κοινωνικῆς Δικτύωσης γίνονται ὅλα γνωστά, καταγράφονται καὶ συλλέγονται ἀπὸ ὑπολογιστὲς τεράστιας χωρητικότητας σὲ κέντρα ὑψίστης ἀσφαλείας, ποὺ ἑδρεύουν κυρίως στὴν Ἀμερική, ἀλλὰ καὶ σὲ χῶρες τῆς Εὐρώπης. Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ χρησιμοποιοῦνται πρὸς τὸ παρὸν ἀπὸ μεγάλες ἑταιρεῖες ἐμπορικοῦ κυρίως ἐνδιαφέροντος, εἶναι ὅμως προσιτὰ καὶ σὲ μυστικὲς ὑπηρεσίες. Καὶ βέβαια θὰ μποροῦσαν νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἀπὸ μία ἐνδεχόμενη μελλον­τικὴ Παγκόσμια Κυβέρνηση γιὰ τὸν ἔλεγχο καὶ παρακολούθηση ὅλου τοῦ κόσμου.
.             Μπροστὰ στὸ φαινόμενο αὐτό, καὶ δεδομένης ἐπιπλέον τῆς μυστικότητος ποὺ τηρεῖται σχετικὰ μὲ τὶς τεχνικὲς δυνατότητες τῶν νέων ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, καλούμαστε νὰ μένουμε σὲ πνευματικὴ ἐγρήγορση καὶ ἐπαγρύπνηση, ὥστε νὰ μὴ δεχθοῦμε ἐπάνω μας τὰ δεσμὰ ἑνὸς σκληροῦ, ἀπάνθρωπου ἀπολυταρχικοῦ καθεστῶτος, προδρομικοῦ τοῦ Ἀντιχρίστου, ποὺ θὰ ἐμ­φανίζεται μὲ τὸ χαμογελαστὸ προσωπεῖο τῆς ἄνετης καὶ ἐπιτυχημένης κοινωνικῆς ζωῆς καὶ δραστηριότητος.

 

,

Σχολιάστε

O ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ -3 «Ἡ ἄρνηση τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸ πνεῦμα τοῦ Ἀντιχρίστου».

ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ
Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»,
ἀρ. τ. 2207, 15.10.2019

ἠλ. στοιχειοθ. «Χριστιαν. Βιβλιογρ.»

A´ Μέρος: O ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ -1 «Ποιά εἶναι ἆραγε ἡ σημασία αὐτοῦ τοῦ παράδοξου ὀνόματος;»
Β´ Μέρος: O ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ -2 «Ὡς ὠὰ χειρὶ συντρίψει» (θὰ λιώσει τὸν κόσμο, ὅπως συνθλίβει κανεὶς μὲ τὸ χέρι του αὐγά)

.               Σχεδὸν 2000 χρόνια πέρασαν ἀπὸ τότε ποὺ ὁ ἱερὸς Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης προανήγγειλε τὸν ἐρχομὸ τῆς σκοτεινῆς μορφῆς τοῦ Ἀντιχρίστου, ὅμως αὐτὸς ἀκόμη δὲν φάνηκε. «Ὁ Ἀντίχριστος ἔρχεται», ἔγραψε, χωρὶς νὰ δώσει κάποια πιὸ συγκεκριμένη πληροφορία γιὰ τὸν χρόνο τοῦ ἐρχομοῦ του. Αὐτὸ προφανῶς δὲν ἔγινε χωρὶς λόγο, ἂν καὶ ἐμεῖς τὸν ἀγνοοῦμε. Ὁ Θεὸς δὲν θέλησε νὰ φανερώσει τὸν χρόνο τῆς παρουσίας αὐτοῦ τοῦ τέρατος. Κράτησε αὐτὴ τὴ γνώση μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό του.
.               Ὡστόσο δὲν μᾶς ἄφησε ἐντελῶς ἀπληροφόρητους. Πρωτίστως στὸ ἴδιο τὸ κείμενο, αὐτὸ τῆς Α´ Καθολικῆς Ἐπιστολῆς του (β΄18), ὁ ἅγιος Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης μᾶς φανερώνει τὸ πνευματικὸ πλαίσιο τῆς ἐποχῆς, στὴν ὁποία ὁ σκοτεινὸς αὐτὸς ἄνθρωπος θὰ φανερωθεῖ.
.               Ὀνομάζει τὴν ἐποχὴ αὐτὴ «ἐσχάτη ὥρα», Καὶ σημειώνει ὅτι πρὸ τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Ἀντιχρίστου, θὰ κάνουν τὴν ἐμφάνισή τους πολλοὶ ἄλλοι μικροὶ ἀντίχριστοι, πρόδρομοι τοῦ ἐσχάτου Ἀντιχρίστου. Μάλιστα ὁ ἅγιος Ἰωάννης προσθέτει ὅτι αὐτοὶ οἱ μικροὶ ἀντίχριστοι δροῦν ἤδη στὴν ἐποχή του. Καὶ ἐννοεῖ τοὺς αἱρετικούς, μάλιστα αὐτοὺς τῆς αἱρέσεως τοῦ Δοκητισμοῦ, βασικὸ δόγμα τῶν ὁποίων ἦταν ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν ἦταν πραγματικὸς ἄνθρωπος, ἀλλὰ μόνο φαινόταν σὰν ἄνθρωπος, ἦταν κάτι σὰν φάντασμα. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο στὴ συνέχεια ὁ ἅγιος Ἰωάννης τονίζει αὐστηρὰ ὅτι αὐτοὶ ποὺ δὲν δέχονται πραγματικὴ ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ – «Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα» – αὐτοὶ ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ Ἀντιχρίστου. «Τοῦτό ἐστι τὸ τοῦ Ἀντιχρίστου ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη» (Α΄ Ἰω. δ΄ 3)· αὐτὸ – ἡ ἄρνηση τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ – εἶναι τὸ πνεῦμα τοῦ Ἀντιχρίστου, γιὰ τὸν ὁποῖο ἀκούσατε ὅτι πρόκειται νὰ ἔρθει, καὶ ἤδη βρίσκεται στὸν κόσμο μὲ τὸ φρόνημα αὐτῶν τῶν αἱρετικῶν. Ἀργότερα βέβαια ἐμφανίστηκαν καὶ ἄλλοι αἱρετικοὶ ποὺ θεωροῦσαν τὸν Χριστὸ ἁπλὸ ἄνθρωπο ποὺ ἀγωνίστηκε σκληρὰ καὶ κατάφερε νὰ γίνει θεὸς μὲ αὐτὸν τὸν σκληρὸ ἀγώνα του.
.               Παρατηροῦμε ὅτι ἡ πολεμικὴ τοῦ διαβόλου συγκεντρώνεται στὴν ἄρνηση τῆς ἀλήθειας ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ταυτόχρονα ἀληθινὸς Θεὸς καὶ πραγματικὸς ἄνθρωπος. Εἴτε Τὸν θεωρεῖ ἁπλὸ ἄνθρωπο εἴτε ἄσαρκο Θεό, ποὺ μόνο φαινόταν σὰν ἄνθρωπος.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: O ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ -4 «Ἡ παροῦσα κατάσταση γίνεται ὅλο καὶ περισσότερο κατάλληλη γιὰ τὴν ὑποδοχή του».

Σχολιάστε

O ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ -2 «Ὡς ὠὰ χειρὶ συντρίψει» (θὰ λιώσει τὸν κόσμο, ὅπως συνθλίβει κανεὶς μὲ τὸ χέρι του αὐγά)

Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ
-2-

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»,
ἀρ. τ. 2206, 01.10.2019
ἠλ. στοιχειοθ. «Χριστιαν. Βιβλιογρ.»

O ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ -1 «Ποιά εἶναι ἆραγε ἡ σημασία αὐτοῦ τοῦ παράδοξου ὀνόματος;»

.                    Ὁ Ἀντίχριστος, ὅταν ἔρθει, ὄχι μόνο δὲν θὰ ἐμφανιστεῖ ὡς πολέμιος τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ θὰ προσποιηθεῖ ὅτι εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Θὰ ἔρθει σὲ μία κρίσιμη περίοδο τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας καὶ θὰ πεῖ: «ἐγὼ εἶμαι ὁ Χριστός. Ἦρθα γιὰ τὴν δευτέρα μου παρουσία. Δῶστε μου δύναμη γιὰ νὰ σᾶς σώσω». Καί, ὅπως τονίζουν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ προσποίησή του θὰ εἶναι ἄριστη. Θὰ φανερωθεῖ ὡς τέλειος «Χριστός». Θὰ δείχνει ταπεινός, ἤρεμος, γλυκύς, γεμάτος ἀγάπη, καλοσύνη, συγχωρητικότητα, εὐσπλαχνία. Θὰ εἶναι ἀνεξίκακος. Θὰ χρησιμοποιεῖ τὰ ἴδια τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ μας γιὰ νὰ ἀπαντᾶ σὲ αὐτοὺς τοὺς λίγους πραγματικοὺς καὶ ὁμολογητὲς πιστοὺς ποὺ θὰ τὸν πολεμοῦν. Θὰ λέει π.χ. Σὲ αὐτὲς τὶς περιστάσεις, δῆθεν ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν Θεὸ Πατέρα: «Πάτερ, ἅφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι» (Λουκ. κγ΄ 34). Ἔτσι θὰ ἐξαπατήσει τὰ πλήθη.
.               Καὶ ὁ ἀποστατημένος ἀπὸ τὸν Θεὸ ὁ κόσμος θὰ τὸν πιστέψει. Οἱ μὲν κατ’ ὄνομα «Χριστιανοὶ» τῆς ἐποχῆς ἐκείνης θὰ τὸ δεχθοῦν ὡς τὸν Χριστό, ποὺ ἦρθε δῆθεν γιὰ τὴν Δευτέρα του Παρουσία. Οἱ δὲ Ἑβραῖοι ὡς τὸν ἀπὸ αἰώνων ἀναμενόμενο Μεσσία τους. Ἔτσι παραπλανημένοι οἱ ἄνθρωποι θὰ τοῦ παραδώσουν ἀπόλυτη ἐξουσία. Καὶ ἐκεῖνος θὰ ἐπιβάλει σὲ ὅλο τὸν κόσμο φρικτὴ δικτατορία. Τότε θὰ γίνει φανερὴ καὶ ἡ ἄλλη σημασία τοῦ ὀνόματός του, αὐτὴ τοῦ ἀντιτιθέμενου πρὸς τὸν Χριστό, τοῦ προσώπου ποὺ ἀντιμάχεται τὸν Χριστό. Θὰ ἐπιβάλει τέτοιο τυραννικὸ καθεστώς, ποὺ ὅμοιό του οὔτε ὑπῆρξε οὔτε πρόκειται νὰ ὑπάρξει ἄλλο στὸν κόσμο. Ὁ προφήτης Δανιὴλ χρησιμοποιεῖ μία διατύπωση ποὺ δηλώνει ἐκφραστικότατα τὸ μέγεθος τῆς καταπιέσεως, ποὺ θὰ ἀσκήσει τὸ τέρας αὐτὸ στὴν γῆ. Λέει δηλαδὴ ὅτι θὰ λιώσει τὸν κόσμο, ὅπως συνθλίβει κανεὶς μὲ τὸ χέρι του αὐγά: «ὡς ὠὰ χειρὶ συντρίψει» (Δαν. η´ 25). Καὶ ἡ πραγματικότητα θὰ εἶναι αὐτὴ ἀκριβῶς: τὸ ὄργανο τοῦ σατανᾶ θὰ ἐπιχειρήσει νὰ ἐλέγξει ἀκόμη καὶ τὴν ἀναπνοὴ τῶν ἀνθρώπων. Θὰ ἀπαιτήσει νὰ ἀναγνωριστεῖ ὡς ὁ μοναδικὸς θεός, ὁ κύριος τῶν πάντων. Οἱ ἡμέρες τῆς τυραννίας του θὰ εἶναι ὑπερβολικὰ θλιβερές. Καὶ εἶναι νὰ μᾶς πιάνει πραγματικὸς τρόμος, καθὼς βλέπουμε τὶς ἐφιαλτικὲς δυνατότητες ποὺ παρέχει ἡ σημερινὴ τεχνολογία γιὰ ἀπόλυτο ἔλεγχο τῶν πάντων. Πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι σταδιακὰ στήνεται ποδομή, πο να τυραννικ καθεστς θὰ μποροσε ν τν χρησιμοποιήσει γι τέτοιο πόλυτο λεγχο λου τοῦ πλανήτη. Ἀντίχριστος! Ἕνα ὄνομα. Φριχτὸ καὶ ἀπαίσιο. «Ἔρχεται», μᾶς λέει ὁ Εὐαγγελιστής. Ἔρχεται! Τὸ περιεχόμενο αὐτῆς τῆς λέξεως θὰ τὸ πραγματευτοῦμε σὲ ἑπόμενο ἄρθρο μας.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: O ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ -3 «Ἡ ἄρνηση τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸ πνεῦμα τοῦ Ἀντιχρίστου».

Σχολιάστε

O ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ -1 «Ποιά εἶναι ἆραγε ἡ σημασία αὐτοῦ τοῦ παράδοξου ὀνόματος;»

Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ
-1-

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»,
ἀρ. τ. 2206, 01.10.2019
ἠλ. στοιχειοθ. «Χριστιαν. Βιβλιογρ.»

.               Τὸν προανήγγειλε ἡ Παλαιὰ Διαθήκη. Κάποτε συνεσκιασμένα ὡς ἀπόγονο τῆς φυλῆς Δάν, ὁ ὁποῖος θὰ συνταράξει ὅλη τὴν γῆ. Ἄλλοτε συμβολικὰ ὡς μικρὸ «κέρας», ποὺ αὐξήθηκε ἀπότομα καὶ ὑπέταξε τὰ πάντα κάτω ἀπὸ τὴν ἐξουσία του.
.                 Σαφέστερα τὸν περιγράφει ἡ Καινὴ Διαθήκη· ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὸ δεύτερο κεφάλαιο τῆς δευτέρας πρὸς Θεσσαλονικεῖς ἐπιστολῆς του καὶ ἡ «Ἀποκάλυψις» τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου.
.                 Ὅμως τὸ ὄνομα, μὲ τὸ ὁποῖο ἀποκαλοῦμε τὴ σκοτεινὴ αὐτὴ μορφὴ, τὸ πρωτοδιατύπωσε ὁ ἴδιος ἱερὸς Εὐαγγελιστὴς στὶς ἐπιστολές του. Ἔτσι στὴν Α΄ καθολικὴ ἐπιστολή του γράφει τὰ ἑξῆς: «Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ Ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν» (Α´ Ἰω. β΄ 18).
.                 Μὲ λίγες μόνο λέξεις ὁ θεόπνευστος Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς φανερώνει τὸ πνευματικὸ πλαίσιο, μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο θὰ ἐμφανιστεῖ τὸ σκοτεινὸ αὐτὸ πρόσωπο, μᾶς προσφέρει δὲ καὶ τὸ παράδοξο ὄνομά του. «Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί»· ἔτσι ἀρχίζει. Παιδιά μου, βρισκόμαστε σὲ ὥρα κρίσιμη, ζοῦμε σὲ ἐποχὴ γεμάτη σκάνδαλα, πειρασμοὺς καὶ φοβεροὺς πνευματικοὺς κινδύνους. Καὶ βέβαια ἔχετε ἀκούσει ἀπὸ τοὺς κήρυκες τοῦ Εὐαγγελίου «ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται». Μὴ σᾶς διαφεύγει ἐν τούτοις ὅτι «καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν»· καὶ τώρα, δηλαδὴ σὲ αὐτὴ τὴν κρίσιμη πνευματικῶς ἐποχή, ἔχουν ἐμφανιστεῖ πολλοὶ αἱρετικοί, ποὺ εἶναι μικροὶ ἀντίχριστοι, πρόδρομοι τοῦ Ἀντίχριστου.
.                 Ὁ ἱερὸς Εὐαγγελιστής, φωτιζόμενος ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ἀπέδωσε στὸ πανσκότεινο ἐκεῖνο πρόσωπο τὸ ὄνομα «Ἀντίχριστος». Ποιά ὅμως εἶναι ἡ σημασία αὐτοῦ τοῦ παράδοξου ὀνόματος;
.                 Τὸ ὄνομα «Ἀντίχριστος» στὴ σκέψη πολλῶν ἀπὸ μᾶς ἔχει ἀποκτήσει νόημα πολεμικό, ὡς ἑνὸς προσώπου ποὺ ἀντιμάχεται τὸν Χριστό. Αὐτὴ ἡ σημασία ὡς πρὸς τὴν οὐσία δὲν εἶναι ἀσφαλῶς λανθασμένη· ὡστόσο ἡ κύρια ἔννοια αὐτοῦ τοῦ ὀνόματος εἶναι διαφορετική. Σημαίνει πρωτίστως, ὄχι αὐτὸν ποὺ ἀντιμάχεται τὸν Χριστό, ἀλλὰ ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος σφετερίζεται τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ἔρχεται ἀντὶ τοῦ Χριστοῦ, ἐμφανίζεται ὡς Χριστός, ὅπως λέμε π.χ. ἀντιπρόεδρος, ἀντιδήμαρχος.
.                 Καὶ πραγματικά· ὁ Ἀντίχριστος, ὅταν ἔρθει, ὄχι μόνο δὲν θὰ ἐμφανιστεῖ ὡς πολέμιος τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ θὰ προσποιηθεῖ ὅτι εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Θὰ ἔρθει σὲ μία κρίσιμη περίοδο τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας καὶ θὰ πεῖ: «ἐγὼ εἶμαι ὁ Χριστός. Ἦρθα γιὰ τὴν δευτέρα μου παρουσία. Δῶστε μου δύναμη γιὰ νὰ σᾶς σώσω». Καί, ὅπως τονίζουν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ προσποίησή του θὰ εἶναι ἄριστη. Θὰ φανερωθεῖ ὡς τέλειος «Χριστός». Θὰ δείχνει ταπεινός, ἤρεμος, γλυκύς, γεμάτος ἀγάπη, καλοσύνη, συγχωρητικότητα, εὐσπλαχνία. Θὰ εἶναι ἀνεξίκακος. Θὰ χρησιμοποιεῖ τὰ ἴδια τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ μας γιὰ νὰ ἀπαντᾶ σὲ αὐτοὺς τοὺς λίγους πραγματικοὺς καὶ ὁμολογητὲς πιστοὺς ποὺ θὰ τὸν πολεμοῦν. Θὰ λέει π.χ. Σὲ αὐτὲς τὶς περιστάσεις, δῆθεν ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν Θεὸ Πατέρα: «Πάτερ, ἅφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι» (Λουκ. κγ΄ 34). Ἔτσι θὰ ἐξαπατήσει τὰ πλήθη.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ O ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ -2 «Ὡς ὠὰ χειρὶ συντρίψει» (θὰ λιώσει τὸν κόσμο, ὅπως συνθλίβει κανεὶς μὲ τὸ χέρι του αὐγά)

Σχολιάστε

«ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ καὶ ΤΑ “ΕΞΥΠΝΑ” ΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ»

 Πατριάρχης Μόσχας:
Ὁ Ἀντίχριστος θὰ ἐλέγχει τὸ ἀνθρώπινο γένος
μὲ τὸ ἴντερνετ καὶ τὰ “ἔξυπνα” κινητά (smartphones)

09.01.2019

.            «Ὁ Ἀντίχριστος εἶναι ἕνα πρόσωπο ποὺ θὰ εἶναι ἐπικεφαλῆς τοῦ Παγκoσμίου Ἱστοῦ, ἐλέγχοντας ὁλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο γένος. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ δομὴ αὐτὴ ἀντιπροσωπεύει ἕναν κίνδυνο. Ὁ Ἀντίχριστος θὰ ἐλέγχει ὁλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο γένος μὲ τὸ Διαδίκτυο, τὰ “ἔξυπνα” κινητὰ καὶ ἄλλες συσκευὲς ὑψηλῆς τεχνολογίας, προειδοποιεῖ ὁ πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος. Ὅπως τόνισε χθὲς Δευτέρα στὸ χριστουγεννιάτικο μήνυμά του (οἱ Ρῶσοι ἀκολουθοῦν τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο), ποὺ μεταδόθηκε ἀπὸ τὸ κρατικὸ δίκτυο Rossiya-1, ἡ ἐξάρτηση τῆς ἀνθρωπότητας ἀπὸ τὰ smartphones «θὰ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου». Ἂν καὶ ὁ 72χρονος ἐπικεφαλῆς τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἐπεσήμανε ὅτι «δὲν εἶναι πλήρως ἀντίθετος» στὴ χρήση τῶν «ἔξυπνων κινητῶν», ὑπογράμμισε ὅτι θὰ πρέπει οἱ ἄνθρωποι νὰ προσέξουν «νὰ μὴ γίνουν σκλάβοι» τους.
.           «Ὁ ἔλεγχος ἀπὸ ἕνα σημεῖο εἶναι προάγγελος τῆς ἔλευσης τοῦ Ἀντιχρίστου», ὑποστήριξε. Καὶ συνέχισε: «ὁ Ἀντίχριστος εἶναι ἕνα πρόσωπο ποὺ θὰ εἶναι ἐπικεφαλῆς τοῦ Παγκόσμιου Ἱστοῦ, ἐλέγχοντας ὁλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο γένος. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ δομὴ αὐτὴ ἀντιπροσωπεύει ἕναν κίνδυνο».
.           Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ὁ Ρῶσος πατριάρχης κάνει ἀνάλογα σχόλια γιὰ τὴν πηγὴ τῶν κακῶν στὸν πλανήτη. Πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια εἶχε ἀποδώσει ἐν μέρει τὴν ἄνοδο τοῦ «Ἰσλαμικοῦ Κράτους» στὴν αὐξανόμενη ἀποδοχὴ ἀπὸ τὶς κοινωνίες τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ὑποστηρίζοντας ὅτι πολλοὶ μουσουλμάνοι ἐγκαταλείπουν δυτικὲς χῶρες γιὰ νὰ ἐνταχθοῦν στὴν τρομοκρατικὴ ὀργάνωση στὴ Συρία καὶ τὸ Ἰρὰκ γιατί δὲν θέλουν νὰ εἶναι μέλη κοινωνιῶν ποὺ διοργανώνουν παρελάσεις Gay Pride.  […]

 

ΠΗΓΗ: protothema.gr

 

, ,

Σχολιάστε

«ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ»

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ
ΜΑΛΧΑΖΙ ΤΖΙΝΟΡΙΑ:
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ,
Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ»
(1929-1995)
Mετάφραση: Νανὰ Μερκβιλάτζε
Ἀθήνα 2013
Ἐπιλογὴ ἀποσπασμάτων, ἀρίθμηση
καὶ σχόλια: Λεόντιος Μοναχὸς Διονυσιάτης
σελ. 357-358

.            Ὁ Ἀντίχριστος εἶναι γεννημένος καὶ ἡ σφραγίδα του δὲν θὰ εἶναι μόνον ἀόρατη. Θὰ εἶναι ὁρατὴ καὶ θὰ σφραγίζουν μ᾽ αὐτὴν τὸν ἄνθρωπο στὸ χέρι καὶ στὸ μέτωπο. Ἤδη ἑτοιμάζουν τὸν θρόνο του. Θὰ φακελώσουν ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ θὰ τοὺς καταχωρίσουν στὶς λίστες του. Κανεὶς δὲν θὰ μπορεῖ νὰ ζεῖ ἔξω ἀπ᾽ αὐτές. Οἱ ζωὲς τῶν ἀνθρώπων θὰ ἐξαρτῶνται ἀπὸ αὐτούς. Σὲ ὅλα τὰ προϊόντα θὰ ὑπάρχει τὸ νούμερό του. Πρῶτα μὲ γραμμὲς κι ὕστερα ὁλοφάνερα. Αὐτὲς οἱ γραμμὲς εἶναι ἤδη τὸ νούμερο τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ κρυφὰ κωδικοποιημένα τὰ τρία ἑξάρια (666). Μὴ φοβᾶσθε. Νὰ λέγετε μία προσευχή, νὰ τὰ σταυρώνετε καὶ ἔτσι νὰ τὰ παίρνετε. Τότε μπορεῖ νὰ εἶσαι καβάλα στὸν πονηρὸ καὶ νὰ σὲ πηγαίνει στὸ ναό. Ὅμως ὅ, τι σοῦ προτείνει ὁ δαίμονας, μὲ λόγια ἢ μὲ πράξεις, μὴν τὸ δέχεσαι, ὅσο καλὸ κι ἂν σοῦ φανεῖ. Γιατί θὰ πέσεις στὴν παγίδα του καὶ θὰ καταστραφεῖς.
– Γέροντα, ἐκεῖνος ξέρει ὅτι εἶναι ὁ Ἀντίχριστος;
– Ἐκεῖνος ξέρει. Ἐσὺ θὰ τὸ καταλάβεις ὅμως; Νὰ θυμᾶσαι: Ὁ Ἀντίχριστος ἀκόμη χτυπάει τὴν πόρτα. Κι ὅταν σοῦ χτυπᾶνε τὴν πόρτα τί πρέπει νὰ κάνεις;
– Τὴν ἀνοίγεις.
– Κι ὅταν δεῖς τὸν ἐπισκέπτη, τί πρέπει νὰ πεῖς;
– Ἐλᾶτε!
– Περιμένει λοιπὸν πρόσκληση. Θὰ δοθεῖ ἡ πρόσκληση καὶ θὰ ἔρθει. Τώρα ἡ πόρτα εἶναι ἀνοιχτή. Τώρα δὲν χτυπάει. Στέκεται στὴν πόρτα καὶ περιμένει πρόσκληση. Νὰ τὸ θυμᾶσαι. Θ κολουθήσουν τν ντίχριστο κενοι πο χουν πίστη μόνο μ τ μυαλό τους. μως ποιος πιστεύει μ τν καρδιά του θ τν ποψιαστε. Θ τν ἀναγνωρίσει. Στς σχατες μέρες θ κυκλοφορον ο γυνακες στος δρόμους γυμνς κα δν θ νοιώθουν ντροπή. Ο Χριστιανς θ εναι ντυμένες σεμνά. π᾽ ατ θ τς ναγνωρίζουν κα θ τς διώκουν.

Σχολιάστε

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΟΜΑΝΙΑ καὶ ὁ “μοιραῖος ἄνθρωπός” της («Στανικὴ καθιέρωση συστήματος συναλλα­γῆς παρόμοιου μὲ αὐτὸ ποὺ στὸ ἱερὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως προφητεύεται»)

Πλαστικὴ καρτομανία

    .           Γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ ἕνας ἀκόμη ὑπουργὸς ἀνακαλύπτει τὴ «λύση» γιὰ τὸ μεγάλο οἰκονομικὸ πρόβλημα τοῦ τόπου. Ποιά εἶναι ἡ λύση; Μὰ αὐτὴ ποὺ προπαγανδίζεται φορτικὰ τὰ τελευταῖα χρόνια ἀπὸ τὰ μέσα ἐνημερώσεως καὶ τὴν ἔχουν ἐξαγγείλει τόσοι ἄλλοι ὑπουργοί: Εἶναι, λένε, ἡ σταδιακὴ κατάργηση τῶν μετρητῶν στὶς πληρωμὲς καὶ ἡ καθιέρωση τοῦ λεγόμενου «πλαστικοῦ χρήματος». Δηλαδὴ ἡ χρήση πλαστικῶν καρτῶν γιὰ τὶς κάθε εἴδους συναλλαγές.
.           Τὴ «λύση» αὐτὴ τὴν προβάλλει τελευταῖα ὅλο καὶ πιὸ ἔντονα ὁ Ὑφυπουργὸς Οἰκονομικῶν κ. Τρύφων Ἀλεξιάδης. Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, ὑποστηρίζει ὁ κ. ὑφυπουργός, θὰ παταχθεῖ ἡ φοροδιαφυγή, ποὺ κατὰ τὶς ἐκτιμήσεις του ἀγγίζει τὰ 8 δισεκατομμύρια εὐρώ.
.           Ὁ κ. Ἀλεξιάδης θεωρεῖται ἀπὸ πολλοὺς «ὁ κατάλληλος ἄνθρωπος στὴν κατάλληλη θέση», διότι, καθὼς λένε, γνωρίζει πολὺ καλὰ τὰ προβλήματα τῆς ἀγορᾶς, λόγῳ τῆς μακροχρόνιας ἐνασχολήσεώς του μὲ αὐτά.
.           Ὅμως ἡ ἔμπνευσή του γιὰ τὴν καθιέρωση τοῦ πλαστικοῦ χρήματος δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ φανεῖ ἀποδοτική. Διότι ἔχουν ἀκουσθεῖ ἀντίθετες φωνὲς ἀπὸ κορυφαίους στὸν κόσμο οἰκονομολόγους, ποὺ λένε ὅτι τὸ μέτρο θὰ ἐξαφανίσει τὶς μικρὲς ἐπιχειρήσεις καὶ θὰ εὐνοήσει τὸ μεγάλο κεφάλαιο καὶ τὶς πολυεθνικές. Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι ζητήματα ποὺ ἐμεῖς δὲν τὰ γνωρίζουμε.
.           Γνωρίζουμε ὅμως κάτι, ποὺ φαίνεται νὰ τὸ παρακάμπτει ἀδιάφορος ὁ κ. ὑφυπουργός. Ὅτι δηλαδὴ αὐτὸ τὸ μέτρο θὰ πλήξει καίρια τὴν ἐλευθερία τῶν πολιτῶν, διότι θὰ ὁδηγήσει στὴν «ἀχρήματη κοινωνία», ὅπου δὲν θὰ κυκλοφοροῦν καθόλου χρήματα καὶ ὅλες οἱ συναλλαγὲς θὰ γίνονται μὲ ἠλεκτρονικὸ τρόπο, κάτι ποὺ ἀποτελεῖ μανιώδη ἐπιδίωξη τῶν μεγάλων τραπεζικῶν δυναστειῶν τῆς Ἀμερικῆς, προκειμένου νὰ ἐλέγξουν πλήρως τὴν παγκόσμια οἰκονομία. Καὶ πίσω ἀπ᾿ αὐτὲς τὶς δυναστεῖες κρύβεται ὁ στόχος τῶν ἀόρατων κυβερνητῶν τοῦ κόσμου ποὺ ἐπιδιώκουν τὴν ἐπιβολὴ παγκόσμιας δικτατορίας καὶ τὸν ἔλεγχο τῶν πάν­των. Ὁπότε γιὰ ὅλους αὐτοὺς ὁ κ. Ἀλεξιάδης θὰ ἀποδειχθεῖ πράγματι «ὁ κατάλληλος ἄνθρωπος στὴν κατάλληλη θέση». Κρίμα!
.           Ὅλα αὐτὰ δὲν προβληματίζουν καθόλου τὸν κ. ὑφυπουργό; Τὸ τίμημα τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας εἶναι τόσο εὐτελές, γιὰ νὰ τὸ ξεπουλήσει σὲ τιμὴ εὐκαιρίας στὰ ἀδίστακτα συμφέροντα μυστικῶν ἑταιρειῶν;
.           Ἀλλὰ καὶ κάτι ἄλλο, ἀκόμη σοβαρότερο. Τὰ ἐξαγγελλόμενα ἀπὸ τὸν κ. ὑφυπουργὸ μέτρα θὰ ὁδηγήσουν σταδιακὰ στὴν καθιέρωση συστήματος συναλλα­γῆς παρόμοιου μὲ αὐτὸ ποὺ στὸ ἱερὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως προφητεύεται ὡς ἐκεῖνο τὸ μέσο μὲ τὸ ὁποῖο ὁ Ἀντίχριστος θὰ καταδυναστεύσει ὅλο τὸν κόσμο.
.           Κι εἶναι τραγικὸ νὰ ἐπωμίζεται ὁ κ. ὑφυπουργὸς καὶ ἡ Κυβέρνηση τέτοιο βάρος ἐνώπιον τῆς ἱστορίας.

ΠΗΓΗ: osotir.org

, , , ,

Σχολιάστε