Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ἀνθρώπινα ὄργανα

ΜΗΤΡΟΠ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ: «ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ»

Πρός
τούς  εὐσεβεῖς  Χριστιανούς
τῆς  καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς  Μητροπόλεως  

Ἀγαπητοί  μου ἀδελφοί,

                             Χριστός  Ἀνέστη !

            .           Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, πάντοτε ἐνδιαφέρεται, γιά τήν ὑγεία καί τήν ποιότητα ζωῆς τῶν ἀνθρώπων καί πάντοτε συμπαρίσταται σέ προσπάθειες ἀπαλύνσεως τοῦ πόνου. Βαθειά ἐπιθυμία μας εἶναι, ἡ ὑποβοήθηση τῆς παρατάσεως τῆς διαρκείας τῆς ζωῆς τῶν ἀσθενῶν, προκειμένου νά ἀποκτήσουν “καιρόν μετανοίας”.
.           Ἡ ἐπιθυμητή ὅμως παράταση τῆς ζωῆς κάποιων συνανθρώπων μας, εἶναι αὐτονόητο, πώς δέν πρέπει νά ἐπιτυγχάνεται εἰς βάρος τῆς ζωῆς κάποιων ἄλλων. Καμμία κοινωνία δέν μπορεῖ νά θεωρεῖται ἀνθρώπινη καί χριστιανική, ἐάν καθιερώσει ὡς ἀξίωμά της, τό τραγικό δόγμα “ὁ θάνατός σου, ἡ ζωή μου”.
.          Κι ὅμως κάτι ἀντίστοιχο ἀποδεικνύεται πώς συμβαίνει σήμερα στόν χῶρο τῶν μεταμοσχεύσεων τῶν ἀνθρωπίνων ὀργάνων. Ἐγείρονται προσφάτως, ἀπό πολλά μέρη τοῦ κόσμου καί ἀπό ποικίλους φορεῖς, ἐπιστημονικούς καί θεολογικούς, ἐνστάσεις γιά τήν ἔννοια τοῦ λεγομένου “ἐγκεφαλικοῦ θανάτου”.  Ἐπειδή, πάνω σ΄αὐτή τήν ἔννοια, στηρίχθηκε ἡ  λήψη τῶν ὀργάνων ἀπό δῆθεν “νεκρούς” δότες, πού τελικά ἀποδεικνύεται, πώς δέν ἦταν “καί τόσο πολύ νεκροί”. Αὐτό σημαίνει  πώς πίσω ἀπό τήν τεχνητή ὁρολογία τοῦ “ἐγκεφαλικοῦ θανάτου”, κρύβεται ἡ ὑποψία τῆς παρεμβάσεως στή ζωή τοῦ δῆθεν “νεκροῦ” δότου.
.          Καί γιατί καθιέρωσαν δύο ὁρολογίες θανάτου “ἐγκεφαλικός” καί “κλινικός” θάνατος ;  Γιά τόν λόγο ἀκριβῶς αὐτόν: Γιά νά λαμβάνουν τά ὄργανα κάποιου, πού θά τόν ἀποκαλοῦν “νεκρό”, ἐνῶ δέν θά εἶναι νεκρός, προκειμένου νά λάβουν τά ὄργανα του, πρίν νά εἶναι ἄχρηστα, πρᾶγμα πού θά συμβεῖ, ὅταν πραγματικά πεθάνει.
.          Ὁ  δότης, ἐνημερώθηκε ἄραγε, ὅταν εὑρισκόταν σέ πλήρη  ψυχοσωματική  έγρήγορση, ὅτι ἡ ἀφαίρεση τῶν ὀργάνων του, θά πραγματοποιηθεῖ, πρίν ἀπό τόν κλινικό του θάνατο ;  Ποιός τοῦ ἐξήγησε, τή διαδικασία τῆς καθιερώσεως δύο ἐννοιῶν θανάτου, “ἐγκεφαλικοῦ” καί “κλινικοῦ”, ἀπό τήν δεκαετία τοῦ 1960, ἐκ τῆς λεγομένης Ἐπιτροπῆς τοῦ Χάρβαρντ καί κατά τήν δεκαετία τοῦ 1980, ἐκ τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Μινεσότα ;
.          Κατά τήν ἴδια τήν ἐννοιολογία τοῦ “ἐγκεφαλικοῦ θανάτου”, ἡ ἀνεπανόρθωτη βλάβη τοῦ ἐγκεφαλικοῦ στελέχους, θά ὁδηγήσει τόν πάσχοντα σέ “σύντομο” καρδιακή ἀσυστολία καί ἐν συνεχείᾳ σέ κλινικό θάνατο. Τό ἐπιχείρημα ὅμως αὐτό, εἶναι λογικῶς λανθασμένο, ἀφοῦ ὁ προσδιορισμός “σύντομο” δηλώνει, ὅτι δέν ἐπῆλθε ἀκόμη ὁ κλινικός θάνατος. Εἶναι δέ δεδομένο, ὅτι τά ὄργανα τοῦ σώματος, ἐκτός ἀπό εἰδικές ἐξαιρέσεις (πχ. μερικά ὀργανικά στοιχεῖα τῶν ὀφθαλμῶν) δέν εἶναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθοῦν, ἐάν ληφθοῦν ἀπό πτωματικό  δότη, ἐπειδή τότε εἶναι ἄχρηστα.
.          Ποιός εἶναι σέ θέση νά γνωρίζει τήν διάρκεια τοῦ “σύντομου” διαστήματος, μεταξύ ἐγκεφαλικοῦ καί κλινικοῦ θανάτου;  Στή διεθνῆ βιβλιογραφία, ἀναφέρονται περιπτώσεις μακράς διαβιώσεως, πού φθάνουν, ὡς καί τίς 201 ἡμέρες.    Εἶναι δέ συνήθης καί στήν Ἑλλάδα, ἡ χρησιμοποίηση ἐπιστημο- νικῶν πρακτικῶν τῆς διατηρήσεως τῆς σωματικῆς ὑποστάσεως ἐγκύων “ἐγκεφαλικῶς νεκρῶν” γυναικῶν, οἱ ὁποῖες κυοφοροῦν καί τίκτουν κανονικῶς ὑγιή νεογνά.  Κατά τήν ἔντονη κριτική, ἡ ὁποία ἀσκήθηκε καί ἀσκεῖται ἀπό πολλούς ἐρευνητές, ὁ “ἐγκεφαλικός θάνατος” εἶναι ἕνα ἐφεύρημα καί κοινωνικό κατασκεύασμα, χρησιμοθηρικῶν σκοπιμοτήτων.
.          Ἀλλά πέραν αὐτῆς τῆς κριτικῆς, πού ἐν συντομίᾳ παρατέθηκε, ἀπαιτεῖται ἡ λιτή ὑπόμνηση, βασικῶν θεολογικῶν καί δογματικῶν θέσεων τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας. Κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο, ὁ θάνατος εἶναι ἕνας καί ὄχι διπλοῦς.  Γράφει στήν πρός Ἑβραίους Ἐπιστολή  (9,27) :  “Ἀπόκειται  τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν, μετά δέ τοῦτο κρίσις“.    Καί κατά τόν Μέγα Ἀθανάσιο, θάνατος εἶναι ὁ χωρισμός       τῆς  ψυχῆς ἀπό τό σῶμα (ΒΕΠΕΣ 30, 31) : “Οὐ γάρ ἡ ψυχή  ἐστίν ἡ ἀποθνήσκουσα, ἀλλά διά τήν ταύτης ἀναχώρησιν ἀποθνήσκει  τό  σῶμα“.

          Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

          .          Κάνουμε αὐτή τήν ἀναφορά, ἐπειδή σύμφωνα μέ τόν νόμο 3984/2011 περί Μεταμοσχεύσεων, ὅλοι οἱ ἐνήλικοι πολίτες, ἀπό τήν 1η Ἰουλίου 2013, εἶναι ὑποχρεωτικά ὑποψήφιοι δότες ὀργάνων. Ἐπειδή ἡ Μητρόπολίς μας (ὅπως καί πολλοί ἄλλοι φορεῖς), ἔχει ἐκφράσει κατ΄ ἐπανάληψιν τήν ἀντίθεσή της,  πρός τήν ἔννοια τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου, σᾶς προσκαλοῦμε, ἐφ´ ὅσον τό ἐπιθυμεῖτε, νά δηλώσετε ἐγγράφως τήν ἀντίθεσή σας, στήν ἐφαρμογή τοῦ Νόμου. Τοῦτο, εἶναι δικαίωμα, πού ἀπορρέει ἀπό τόν ἴδιο τό Νόμο, καί θωρακίζει νομικά τόν κάθε πολίτη, ὥστε νά μήν λογίζεται ὑποψήφιος δότης. Ὅσοι λοιπόν ἐπιθυμεῖτε, δηλώσετε σήμερα κιόλας, τήν ἀντίθεσή σας, μέ τό ἔντυπο πού διατίθεται ἤδη ἀπό τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Μητροπόλεώς μας. (σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.», βλ. ἐπίσης ἐδῶ.ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ)
.          Ἀναλογισθεῖτε τά τέλη τῆς ἐπί γῆς παρουσίας σας, καί ἐναποθέστε τήν ποιότητα τῆς ἐξόδου σας ἀπό τόν πρόσκαιρο τοῦτο κόσμο, στά χέρια τοῦ Ἀναστημένου Θεανθρώπου μας, τοῦ μόνου Κυρίου τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου μας.

Μέ πατρικές εὐχές,
ὁ Ἐπίσκοπός Σας

†  Ὁ  Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης

Π Α Υ Λ Ο Σ   ὁ   Α´

ΠΗΓΗ: imglyfadas.gr

, , , ,

Σχολιάστε

Η ΑΝΗΘΙΚΗ “ΗΘΙΚΗ” ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Η ΑΝΗΘΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τοῦ  Ἐμμ. Παναγόπουλου,
Ἀμ. Ἐπικ. Καθηγητοῦ Χειρουργικῆς,

τ. Συντ. Δ/ντοῦ Χειρουργοῦ ΕΣΥ

.        Σχετικὰ πρόσφατα, στὶς ἀρχὲς τοῦ 2011, Βρετανοὶ γιατροί, μὲ δηλώσεις τους, ἐπανέφεραν στὴν δημοσιότητα τὸ θέμα τῆς ἀγοροπωλησίας ἀνθρωπίνων ὀργάνων καὶ τὴν ἐκδοχὴ τῆς νομιμοποίησής της. Ὁ Nadey Hakim χειρουργὸς-μεταμοσχευτῆς καὶ ὁ Sir Peter Bell πρώην ἀντιπρόεδρος τοῦ Βασιλικοῦ Κολλεγίου τῶν Χειρουργῶν τῆς Ἀγγλίας, πρότειναν νὰ ἀνοίξει ἡ συζήτηση γιὰ τὴ νομιμοποίηση τῆς ἀγορᾶς ἀνθρωπίνων ὀργάνων, μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι ἡ οἰκονομικὴ ἀνταμοιβὴ θὰ μειώσει δραστικὰ τὴν ἔλλειψη ὀργάνων πρὸς μεταμόσχευση. Ὁ Bell, μάλιστα, προτείνει τὸ ποσὸ τῶν 50.000 ἕως 100.000 εὐρὼ ὡς λογικὴ ἀμοιβὴ γιὰ ἕνα νεφρό, ὅσο δηλαδὴ κοστίζουν δύο χρόνια αἱμοκάθαρσης. Ἕνας ἄλλος Βρετανός, ὁ John Harris, καθηγητὴς βιοηθικῆς στὸ πανεπιστήμιο τοῦ Μάντσεστερ, ποὺ ἐδῶ καὶ χρόνια ἀρθρογραφεῖ ὑπὲρ τῆς νομιμοποίησης τῆς ἀγορᾶς ὀργάνων, προτείνει ἡ ἀγορὰ νὰ γίνεται κάτω ἀπὸ αὐστηροὺς ὅρους καὶ ὁ ἀγοραστὴς νὰ εἶναι τὸ Ἐθνικὸ Σύστημα Ὑγείας, τὸ ὁποῖο καὶ θὰ διαθέτει τὰ ὄργανα στοὺς κατάλληλους δότες. Σὲ πρόσφατες δηλώσεις του στὴν ἐφημερίδα Indepentent, μεταξὺ ἄλλων εἶπε: «ἡ πληρωμὴ δὲν μηδενίζει τὸν ἀλτρουισμό. Οἱ γιατροὶ δὲν φροντίζουν λιγότερο τοὺς ἀσθενεῖς ἐπειδὴ πληρώνονται, καὶ στὸ σημερινὸ σύστημά μας ὅλοι πληρώνονται ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς δότες». Κάποιος blogger σχολίασε: «εἶναι φανερό, ὅτι ντας κάποιος βιοηθικός, μικρ σχέση χει μ τ ν εναι θικός».
.        Βεβαίως ἀκούστηκαν καὶ ἀντίθετες φωνές, ὅπως τοῦ Keith Pigg, προέδρου τῆς Βρετανικῆς Ἑταιρείας Μεταμοσχεύσεων, τοῦ Simon Rippon ἀπὸ τὸ πανεπιστήμιο τῆς Ὀξφόρδης, τοῦ Antony Warrens καθηγητοῦ τῆς ἰατρικῆς καὶ τοῦ Kenneth Boyd καθηγητοῦ τῆς ἰατρικῆς ἠθικῆς στὸ πανεπιστήμιο τοῦ Ἐδιμβούργου, ποὺ θεωροῦν ὅτι ἡ νομιμοποίηση τῆς ἀγορᾶς ὀργάνων θὰ βλάψει τὸν ἀλτρουισμὸ καὶ θὰ μειώσει τὴν προσφορὰ ὀργάνων καὶ κυρίως θὰ ὁδηγήσει στὴν ἐκμετάλλευση φτωχῶν ἀνθρώπων, ποὺ τελικὰ θὰ καταστοῦν ποθκες νταλλακτικν γι τος πλούσιους.
.        Εἶναι ἀλήθεια ὅτι οἱ λίστες ἀναμονῆς πρὸς μεταμόσχευση, χρόνο μὲ τὸν χρόνο, αὐξάνονται, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ προσφορὰ ὀργάνων, εἴτε ἀπὸ ζῶντες εἴτε ἀπὸ τοὺς νακριβς κα παραπλανητικς ποκαλούμενους «πτωματικος δότες» νὰ ὑπολείπεται σημαντικὰ καὶ ἕνα σεβαστὸ ποσοστὸ ἀρρώστων νὰ καταλήγει πρὶν φθάσει στὴν μεταμόσχευση. Τὸ μόνο κράτος ποὺ δὲν ἔχει πρόβλημα μὲ τὶς λίστες εἶναι τὸ Ἰράν, ποὺ ἀπὸ τὸ 2006 ἔχει νομιμοποιήσει τὴν ἀγοροπωλησία ἀνθρωπίνων ὀργάνων. Ὅμως, σημαντικ λλειψη μοσχευμάτων χει δηγήσει σ να παγκόσμιο παράνομο μπόριο νθρωπίνων ργάνων, ἐγκληματικῆς, σὲ μεγάλο βαθμό, προέλευσης καὶ λαθραίας διακίνησης καὶ στὸ φαινόμενο τοῦ «μεταμοσχευτικοῦ τουρισμοῦ». Ὑπολογίζεται ὅτι τὸ 10% τῆς παγκόσμιας μεταμοσχευτικῆς δραστηριότητος βασίζεται στὴν λαθραία διακίνηση μοσχευμάτων. Πτωχοὶ ἄνθρωποι, ἀπὸ χῶρες τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικῆς, πωλοῦν τὸν νεφρό τους γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν ἢ γιὰ νὰ σπουδάσουν τὰ παιδιά τους ἢ γιὰ νὰ καλύψουν χρέη τους.
.        Πολλὰ ἀπὸ τὰ λαθραία διακινούμενα ὄργανα εἶναι προϊὸν ἐγκληματικῆς δραστηριότητος. Ἔγκυρα δημοσιεύματα στὸ διεθνῆ τύπο δείχνουν ὅτι στὴν Κίνα, ποὺ κατέχει τὴν παγκόσμια πρωτιὰ θανατικῶν ἐκτελέσεων, γίνεται λαθραία διακίνηση ὀργάνων, ποὺ λαμβάνονται ἀπὸ θανατοποινίτες. Ἡ πρώην Γενικὴ Εἰσαγγελέας τοῦ Διεθνοῦς Ποινικοῦ Δικαστηρίου, Carla Del Ponte, στὸ βιβλίο της «The Hunt. Me and the War Criminals», ποὺ κυκλοφορήθηκε τὸ 2008, ἀναφέρει ὅτι ὑπάρχουν σαφεῖς ἐνδείξεις ὅτι ἀξιωματοῦχοι τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ στρατοῦ τοῦ Κοσόβου καὶ ὁ ἡγέτης τοὺς Hashim Thaci, ὁ σημερινὸς πρωθυπουργὸς τοῦ Κοσόβου, ἔχουν ἐμπλακεῖ σὲ λαθραία διακίνηση ἀνθρωπίνων ὀργάνων τὸ 1999-2000, ποὺ προέρχονταν ἀπὸ Σέρβους αἰχμαλώτους, τοὺς ὁποίους μετέφεραν στὴν Πρίστινα, ὅπου στὴν κλινικὴ Medicus τοὺς ἀφαιροῦσαν τὰ ὄργανα καὶ στὴ συνέχεια τὰ διακινοῦσαν μέσῳ Ἀλβανίας. Μετὰ ἀπὸ τριετῆ ἔρευνα, στὶς 25.1.2011 τὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης στὴν Κοινοβουλευτική του Συνέλευση ἔκανε δεκτὴ τὴν ἀναφορὰ τοῦ μέλους τοῦ Dick Marty καὶ ἐξέδωσε ψήφισμα, ἀναγνωρίζοντας τὴν διακίνηση καὶ ἐμπορία ἀνθρωπίνων ὀργάνων ἀπὸ τοὺς ἀξιωματούχους τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ στρατοῦ τοῦ Κοσόβου καὶ τὸν ἡγέτη τους Thaci.
.        Ἡ λαθραία διακίνηση ὀργάνων ἔχει σχέση καὶ μὲ τὸ φαινόμενο τοῦ «μεταμοσχευτικοῦ τουρισμοῦ», δηλαδὴ τῆς μετακίνησης ἀρρώστων ἀπὸ τὸν δυτικὸ κόσμο στὶς χῶρες τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικῆς πρὸς μεταμόσχευση. Ἔτσι στὰ πλαίσια τοῦ «μεταμοσχευτικοῦ τουρισμοῦ», ποὺ ἀπευθύνεται σὲ πλούσιους ἀσθενεῖς, προσφέρονται πακέτα τῆς τάξεως τῶν 150.000-200.000 εὐρώ, ποὺ περιλαμβάνουν ἀεροπορικὸ εἰσιτήριο, προεγχειρητικὸ ἔλεγχο, τὴν μεταμόσχευση καὶ δέκα ἡμέρες νοσηλείας.
.        Ἀσφαλῶς, ἡ ἰδέα τῆς ἀγορᾶς ἀνθρωπίνων ὀργάνων δὲν εἶναι σημερινή. Ἁπλὰ τὴν ἀνακίνησαν πρόσφατα οἱ Βρετανοὶ γιατροί. Ἤδη ὁ David E. Jefferies σὲ ἄρθρο του μὲ τίτλο «Τὸ σῶμα ὡς ἐμπόρευμα. Ἡ χρήση τῶν ἀγορῶν γιὰ τὴ θεραπεία τῆς ἔλλειψης ὀργάνων», ποὺ δημοσιεύτηκε τὸ 1998 στὸ International Journal of Global Legal Studies(5/2) γράφει «χρειαζόμαστε ἕνα νέο σύστημα, ἕνα ποὺ θὰ ἐμπορευματοποιήσει τὰ ὄργανα σὲ παγκόσμιο δίκτυο, ποὺ θὰ ἐπιτρέπει σὲ ἀνθρώπους συμβάσεις γιὰ ἀνταλλαγὴ ὀργάνων μὲ χρηματικὴ ἀνταπόδοση. Ἔτσι ἡ ἀγορὰ θὰ δώσει οἰκονομικὰ κίνητρα, ποὺ θὰ αὐξήσουν τὴν παροχὴ ὀργάνων». Τὸ 2009, ἕνας ἄλλος οἰκονομολόγος, ὁ Gary Becker, βραβεῖο Νόμπελ οἰκονομίας, σὲ ἄρθρο του στὴν Washigton ἔλεγε «Γιὰ ἕναν οἰκονομολόγο εἶναι σαφὲς ὅτι ἡ ἀνισορροπία μεταξὺ ζήτησης καὶ προσφορᾶς εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀπαγόρευσης τῆς ἀγοροπωλησίας ἀνθρωπίνων ὀργάνων. Ἐὰν ὁ νόμος ἀλλάξει, ἡ ὑπόσχεση τοῦ κέρδους θὰ αὐξήσει τὴ δεξαμενὴ τῶν ὀργάνων σὲ μία ἐλεύθερη ἀγορὰ καὶ οἱ τιμὲς τῶν ὀργάνων θὰ ἰσορροπήσουν στὰ ἐπίπεδα ποὺ θὰ ἐξαντλήσουν τὴν ζήτηση».
.        Ἡ σύγχρονη κοινωνία, τὴν «ἰδιοκτησία», ποὺ τὸ ἄτομο ἀσκεῖ στὸ σῶμα του, τὴν διαχειρίζεται ὡς μοναδική, ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι δὲν μπορεῖ νόμιμα νὰ μεταβιβαστεῖ σὲ τρίτους. Ἡ κατοχὴ αὐτῆς τῆς ἰδιοκτησίας δὲν παρέχει καὶ τὸ δικαίωμα τῆς μεταβίβασης καὶ τοῦ ἐλέγχου της σὲ κανέναν ἄλλον καὶ μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο. Ἐὰν δν μπορομε ν διαχειριστομε τν λο νθρωπο ς κοιν μπόρευμα, πο μπορε ν πωληθε ν γοραστε, τ διο δν μπορομε ν κάνουμε κα μ τ ργανά μας. Ἐὰν διαχειριστομε τ ργανά μας ς κοιν μπόρευμα ς μέρος μίας διοκτησίας, τότε ξία τους θ μπορε ν προσμετρηθε γι τν πληρωμ χρεν, ν δοθε νέχυρο γι τν γορ γαθν, ν πολογισθε στν ξία τς διοκτησίας το τόμου πο χρεωκοπε κα σ πολλς λλες μοιες καταστάσεις. Εἶναι, ἀσφαλῶς, κατάντημα ὁ κατ᾽ εἰκόνα καὶ καθ᾽ ὁμοίωση Θεοῦ πλασθεὶς ἄνθρωπος καὶ βασιλιὰς τῆς κτίσεως νὰ μετατραπεῖ σὲ ἕνα κοινὸ ἐμπόρευμα, διαπραγματεύσιμο στὴν παγκόσμια ἐλεύθερη ἀγορά, σὲ μία ἀποθήκη ἀνταλλακτικῶν γιὰ τοὺς ἔχοντες!…
.       Οἱ λίστες ἀναμονῆς γιὰ μεταμόσχευση εἶναι ἀσφαλῶς ἕνα μεῖζον κοινωνικὸ ζήτημα, ἡ λύση του ὅμως σὲ καμία περίπτωση δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ νομιμοποίηση τῆς ἀγοροπωλησίας ἀνθρωπίνων ὀργάνων.
.       Ἡ νομιμοποίηση αὐτὴ δὲν θὰ ἐξαλείψει τὴν παράνομη καὶ ἐγκληματικὴ ἀπόκτηση καὶ διακίνηση τῶν ὀργάνων, ὅπως πιστεύουν οἱ ὑποστηρικτές της. Ἀντίθετα θὰ δημιουργηθεῖ μία νέα κερδοφόρα ἀγορά, ποὺ θὰ ἐκμεταλλεύεται τοὺς φτωχούς, θὰ ἱκανοποιεῖ τὴν ἀνάγκη τῶν πλουσίων ἀρρώστων καὶ θὰ δημιουργεῖ ὑψηλὴ κερδοφορία γιὰ τοὺς μεσάζοντας. Ἡ ὀπτικὴ τῶν ἀγορῶν, τῶν οἰκονομολόγων καὶ μερίδος, μικρῆς εὐτυχῶς, τοῦ ἰατρικοῦ κόσμου, ποὺ βλέπει τὸν ἄνθρωπο ὄχι ὡς πρόσωπο ἀνεκτίμητης ἀξίας, ἀλλὰ ὡς ἐμπόρευμα καὶ χρηστικὸ ἀντικείμενο, ποὺ ἱκανοποιεῖ κοινωνικὲς ἀναγκες, ἔστω καὶ ἂν καταστεῖ νόμιμη, δὲν θὰ εἶναι ἠθική. Θὰ εἶναι μία ὀπτικὴ ἀνήθικη.

 ΠΗΓΗ: περιοδ. «Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ», τ. 492, Ὀκτ. 2011
(Διαδίκτυο: alopsis.gr)

, , ,

Σχολιάστε