Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἀνάσταση

AΝΟΙΞΗ καὶ ΑΝΑΣΤΑΣΗ (Χαρ. Μπούσιας)

Ἄνοιξη καὶ Ἀνάσταση

Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,
Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

.         Δὲν ὑπάρχει σταυρὸς χωρὶς ἀνάσταση, ὅπως δὲν ὑπάρχει χειμώνας χωρὶς ἄνοιξη.
.         Ἄνοιξη καὶ Ἀνάσταση εἶναι ἔννοιες ταυτόσημες. Δὲν μποροῦμε νὰ δεχθοῦμε τὴν μία καὶ νὰ ἀπορρίψουμε τὴν ἄλλη.
.         Δὲν ὑπάρχει ἐτήσιος χρόνος χωρὶς χειμώνα καὶ ἄνοιξη καὶ δὲν ὑπάρχει θάνατος χωρὶς ἀνάσταση. Ὁ θάνατος εἶναι τὸ πλέον βέβαιο γεγονὸς καὶ ὁ καθένας μας γνωρίζει πὼς ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ ἐπέλθει καὶ στὸν ἴδιο. Τὸν ἐπέτρεψε ὁ Θεός, «ἵνα μὴ τὸ κακὸν ἀθάνατον γένηται» καὶ προηγεῖται τῆς ἀναστάσεως, ὅπως ὁ χειμώνας προηγεῖται τῆς ἀνοίξεως.
.         Ἡ ἄνοιξη εἶναι χαρά. Ἡ ζωὴ εἶναι χαρά. Μιὰ χαρὰ ποὺ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἐμποδίσει τὸν ἐρχομό της. Μιὰ χαρὰ ποὺ κινεῖται μὲ τοὺς δικούς της νόμους, τοὺς θεϊκοὺς νόμους, ἔξω ἀπὸ τὰ πλαίσια τῆς ἀνθρώπινης σκοπιμότητας.
.         Ἡ ἄνοιξη δὲν λογαριάζει πόλεμο οὔτε καταστροφή, οὔτε οἰκονομικὴ κρίση, οὔτε πτώχευση. Εἶναι ἡ βασιλικὴ ἔκφραση τῆς χάρης τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ στὸ αὐτονομημένο, ἀχάριστο καὶ γεμάτο μὲ ἐγωϊσμὸ πλάσμα Του. Χωρὶς αὐτὴν τὴν χάρη θὰ βασίλευε ἐδῶ καὶ αἰῶνες ἡ ἀνυπαρξία μας. Καὶ ἡ ἀνάσταση γίνεται σὲ πλούσιους καὶ πτωχούς, σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τῆς δημιουργίας, σὲ πιστοὺς καὶ ἀπίστους.
.         Ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν ἐξάπαντος θὰ συντελεσθεῖ, ὅπως συντελεῖται ὁ ἐρχομὸς τῆς ἀνοίξεως μὲ τὸ τέλος τοῦ χειμώνα. ῾Η σάλπιγγα τοῦ ᾿Αγγέλου ὁπωσδήποτε, θὰ ἠχήσει (Ἀποκ. ια΄ 15-18).᾿Εκεῖνο, ὅμως, ποὺ ἔχει σημασία γιὰ ἐμᾶς εἶναι νὰ ἔχουμε ἐργασθεῖ κατὰ τὴν ἐπὶ γῆς βιοτή μας, γιὰ τὸν ἁγιασμὸ τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς μας, ὥστε ἡ ἀνάστασή μας νὰ μὴν γίνει «εἰς κατάκριμα», ἀλλὰ «εἰς ζωήν αἰώνιον» (Ματθ. κε΄ 46).
Καλὴν Ἀνάστασιν!

 

 

Διαφημίσεις

, ,

Σχολιάστε

ΦΩΣ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Φῶς ἡ Ἀνάστασις

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

     .              Ποτέ δέν θά γίνη ἡ Ἀνάστασις θεατρική παράστασις. Ἡ Ἀνάστασις χορεύει στήν ψυχή τοῦ πιστοῦ. Δέν χρησιμοποιεῖ ἐφέ ὁ Ἀναστημένος Χριστός, οὔτε ἀεροπλάνα γιά νά μεταφέρουν σημάδια ἀναστάσιμης τελετῆς. Ὁ ’Αναστημένος Χριστός δίνει ὁ Ἴδιος τήν παράστασί Του σέ κάθε ψυχή πού θέλει νά πιστεύη στήν Ἀνάστασι. Τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καταυγάζει ὅλη τήν ἀνθρώπινη ζωή. Ἀποτελεῖ ἐμπειρία ζωῆς. «Ἵνα μὴ πεποιθότες ὦμεν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ ἐγείροντι τοὺς νεκρούς» (Β´ Κορ. α´ 9).

● Ἔχουμε πεῖρα τῆς Ἀναστάσεως. Τήν εἴδαμε καί τήν ἀκούσαμε! Τή ζοῦμε καί τή χαιρόμαστε! Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός «παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι᾿ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ» (Πράξ. α´ 3).

● Τί τά θέλει ὁ ἥλιος τά φέ καί τίς θεατρινίστικες παραστάσεις; Γιά τόν ἥλιο δέν ὑπάρχει διχασμός. Εἶναι ἤ δέν εἶναι τό φῶς του ἀληθινό; Ὁ ἥλιος εἶναι τό παγκόσμιο θέατρο τοῦ φωτός. Ἔτσι καί ἡ Ἀνάστασις, εἶναι τό ζωογόνο φῶς. Ψάλλουμε: «Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια» (κανών τοῦ Πάσχα).

● Ἡ Ἀνάστασις εἶναι Φς. Συμβολικά ἡ Ἐκκλησία ἀνάβει ἕνα κερί καί καλεῖ: «Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός…». Φυσικά τό ἀνέσπερο φῶς δέν εἶναι ἡ λαμπάδα. Τό ἀνέσπερο φῶς εἶναι ὁ Χριστός, πού διεκήρυξε: «Ἐγώ εἰμι τό φῶς τοῦ κόσμου» (Ἰωάν. η´ 12).

● Ἡ Ἀνάστασις εἶναι ὁ πιό ἰσχυρός προβολέας, τοποθετημένος στήν πιό σκοτεινή πέτρα, στόν τάφο τοῦ θανάτου. «Τί ζητεῖτε;». Τί ψάχνετε, διαβάτες, σ᾽τοῦ κόσμου τά σοκάκια νά βρῆτε τό φῶς; Τί ψάχνετε, ἄπιστοι, σ᾽τοῦ κόσμου τά σκουλήκια νά βρῆτε πυγολαμπίδα παρηγοριᾶς; Νά ἕνας τάφος, ὅλος φῶς! «Ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν» (Μάρκ. ιϛ´ 6).

● Ἡ Ἀνάστασις εἶναι τό φῶς τῆς χαρᾶς. «Χαρᾶς τὰ πάντα πεπλήρωται, τῆς Ἀναστάσεως τὴν πεῖραν εἰληφότα».

● Ἡ Ἀνάστασις εἶναι τό φῶς τῆς ἐλπίδας. Ἡ ἀναστάσιμη ἐλπίδα δέν ἀναφέρεται σέ κάποια ἀόριστη ἰδέα, ἀλλ’ εἶναι συνδεδεμένη μέ ἕνα Πρόσωπο, τόν Θεάνθρωπο Χριστό. Μέ τό φῶς αυτῆς τῆς χωρίς ὅρια ἐλπίδας προχωρεῖ ἡ Ἐκκλησία, ψάλλοντας τόν ἀναστάσιμο παιάνα: «Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας …».

● Ἡ Ἀνάστασις εἶναι τό φῶς τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης. Σ’ ἕνα σκοτεινό ἀπό τίς μικρότητες κόσμο, ἔχουμε Φῶς γεμάτο καθάριο ἔρωτα! Ναί, εἶναι ὁ πιό καθάριος ἔρωτας ἡ Ἀνάστασις. Ἔρωτας ζωής! Ἀγκαλιασμένοι μέ τή Ζωή προχωροῦν οἱ πιστοί τῆς Ἀναστάσεως!

● Πολλοί ρωτᾶνε: πισθοχωρεῖ ἤ προχωρεῖ ὁ Χριστιανισμός; Ἄν ὁ Χριστιανισμός εἶναι ἁπλῶς ἕνας πολιτισμός, μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ὑποχωρεῖ, ἀφοῦ ἄλλοι, κατ’ ὄνομα πολιτισμοί, φαίνεται νά κατακτοῦν τον κόσμο. Ἀλλ’ οἱ πολιτισμοί διαλύονται, ὅταν δέν ἔχουν ἐλατήρια νά τούς ἐμπνέουν. Τά κράτη διαλύονται, ὅταν δέν ἔχουν σκοπό ὕπαρξης, ὅταν ἰδανικό τους εἶναι ἡ ἀγορά καί ἡ ὑλική ἀνάπτυξις καί εὐμάρεια. Οἱ θεοί τῆς γῆς πεθαίνουν, γιατί δέν ἔχουν οὕτε μιά λαμπάδα ἀναμμένη. Καί ἡ λαμπάδα λέγεται Ἀνάστασις. Τό κεράκι τῆς ζωῆς δέν ἔχει τίς πιό πολλές φορές σχέσι μέ τή λαμπάδα τῆς Ἀναστάσεως. Γι’ αὐτό καί ὄταν πλησιάση νά σβήση, καί οἱ πιό πλούσιοι καί οἱ πιό τρανοί τρέμουν. Ἀντίθετα, ὅποιος διατηρεῖ ἄσβεστη τήν πίστι στήν Ἀνάστασι, αὐτός εἶναι βέβαιος, ὅτι ὁ Χριστιανισμός δέν ὀπισθοδρομεῖ, ἀλλά προχωρεῖ καί σπεύδει γιά να βγῆ ἀπό τό τοῦνελ τοῦ παρόντος, στό ξέφωτο τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς αἰώνιας ζωῆς!

● Ἄς θυμηθοῦμε ἕνα παράδειγμα:

● Προχωρεῖ ἤ δέν προχωρεῖ μέσα στή σκοτεινή, ὑπόγεια στοά, ὁ λεγόμενος μετροπόντικας; Δέν τόν βλέπουμε. Προβολέας ἰσχυρός πάει μπροστά. Καί ξαφνικά, βγαίνει σ’ ἕνα ἄλλο τοπίο!
Προχωρεῖ τό μετρό καί τῆς δικῆς μας ζωῆς. Ὀ Χριστός, ὁ μηχανοδηγός τῆς Ἀναστάσεως, τελείωσε τό ἔργο Του! Βγῆκε σέ ἄλλο τόπο, σέ ἄλλο χῶρο, σέ ἄλλη ζωή, σέ ἄλλη πραγματικότητα! Ὅλη ἡ ζωή μας εἶναι μέσα στό μετρό τῆς Ἀναστάσεως! Μᾶς πάει σέ διάφορες στάσεις, ἐμπειρίες πίστεως καί ἀλήθειας. Μᾶς πάει σέ στάσεις καί ἐπαναστάσεις στή ζωή! Και κάποια στιγμή ἀκοῦς: «Τερματικός σταθμός! Παρακαλῶ ἀποβιβασθῆτε!». Ὅσοι πιστοί, ἀποβιβάζονται. Μόνο πού αὐτό πού καλοῦμε τέρμα, δέν εἶναι τέρμα! Εἶναι ἀρχή! Τῆς αἰωνίου ἀπαρχή. Αὐτό πού ζοῦμε ἐκείνη τή στιγμή, δέν εἶναι «βασίλεμα· γλυκοχάραμα αὐγῆς εἶναι πέρα! Καί ἀντί νἄρθη μιά νύχτ’ ἀξημέρωτη, ξημερώνει μιά ἀβράδυαστη μέρα»!

● Φῶς ὑπάρχει καί μέσα στό μετρό, καί μέσα στό βαγόνι! Μά στό τέρμα, τί εἶναι αὐτό; Φῶς πού ἀστράπτει,.Φῶς πού ἀκτινοβολεῖ! Φῶς πού καταυγάζει! Φῶς ἀγγελικό! Φῶς θεϊκό! Φῶς πρός τό ἄπειρο! Φῶς οὐράνιας ἀθανασίας, πού μεταλαμπαδεύεται ἀπό τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.

● Ὁ πιστός, λουσμένος στό Φῶς, ἐξίσταται:

—Ποιός μέ ἔφερε ἐδῶ;

Ἡ Ἀνάστασις! Ὅλα τά κεριά θά σβήσουν. Ὅλα τά φῶτα θά χαμηλώσουν.Ὅλες οἱ καρδιές θα τρεμοσβήνουν. Τό ἀληθινό Φῶς εἶναι ἡ Ἀνάστασις.

● Προχωρεῖ μιά ὁ Χριστιανισμός, ὄχι τῆς θρησκευτικῆς δεισιδαιμονίας, ἀλλ’ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀναστάσεως! ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

,

Σχολιάστε

ΠΟΙΟΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ποιοὶ ἀμφισβητοῦν τὴν Ἀνάσταση

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Ἡ Θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στηρίζεται στὴν Ἀνάστασή Του. Ἐὰν ὁ Χριστὸς δὲν ἀναστήθηκε εἶναι κενὴ ἡ Πίστη τῶν Χριστιανῶν, ὅπως γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στοὺς Κορινθίους: «Εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν ἄρα τὸ κήρυγμα ἡμῶν, κενὴ δὲ καὶ ἡ πίστις ὑμῶν. Εὑρισκόμεθα δὲ καὶ ψευδομάρτυρες τοῦ Θεοῦ» (A΄ Κoρ. ιε΄ 14-15).
.             Οἱ Γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἦσαν οἱ πρῶτοι ποὺ ἀρνήθηκαν τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καὶ ποὺ Τὸν συκοφάντησαν. Μετὰ τὸν θάνατό του πῆγαν στὸν Πιλάτο καὶ τοῦ εἶπαν πὼς «ἐκεῖνος ὁ λαοπλάνος εἶπε πὼς τὴν τρίτη ἡμέρα θὰ ἀναστηθεῖ» καὶ τοῦ ζήτησαν νὰ φρουρηθεῖ καλὰ ὁ τάφος Του, «μήπως καὶ πᾶνε νύχτα οἱ μαθητές Του, κλέψουν τὸ Σῶμα Του καὶ ποῦν ὅτι ἀναστήθηκε». Τὸ γεγονὸς περιγράφει ὕμνος τοῦ ὄρθρου τοῦ Μεγάλου Σαββάτου: «…Ἑκὼν ὑπὸ γῆν σφραγίζεται ὁ ἐν ὑψίστοις οἰκῶν καὶ πλάνος Θεὸς συκοφαντεῖται…». Ὁ Πιλάτος τοὺς διέθεσε τὴ φρουρά, ποὺ ζήτησαν, καὶ τοὺς ἐπέτρεψε νὰ πάρουν ὅποια μέτρα θεωροῦσαν πρόσφορα γιὰ τὴ φύλαξη τοῦ τάφου… Πάντως ἡ συκοφαντία καὶ τὰ μέτρα δὲν ἀπέτρεψαν τὴν Ἀνάσταση.
.             Τὸ μίσος τῶν γραμματέων καὶ τῶν φαρισαίων κατὰ τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ περὶ Θεοῦ ἀγνωστικισμὸς τοῦ Πιλάτου φτάνουν ἕως τὶς ἡμέρες μας. Ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς ἐξακολουθεῖ νὰ ἀποτελεῖ «σημεῖον ἀντιλεγόμενον», ὅπως εἶπε ὁ δίκαιος Συμεών. Ὁ ἀείμνηστος Παν. Τρεμπέλας σχολιάζει ἔτσι τὸν λόγο τοῦ σοφοῦ γέροντα: «Τὸ θαῦμα τοῦ Θεανθρώπου θὰ ἀντιλέγεται ἀπὸ τοὺς ἀπιστοῦντας καὶ ἐνῶ οἱ καλοπροαίρετοι θὰ ὁδηγοῦνται δι’ Αὐτοῦ εἰς τὴν πίστιν καὶ θὰ σώζωνται, οἱ ἀνειλικρινεῖς καὶ ἐγωισταὶ θὰ ἀπιστοῦν καὶ θὰ κατακρίνωνται».
.             Στὰ περίπου 2000 χρόνια ποὺ πέρασαν ἀπὸ τὴν Ἀνάσταση ἡ κάθε ἐποχὴ ἔχει τοὺς φαρισαίους, πιλάτους καὶ ἰοῦδες της. Ἔχει τοὺς κάθε εἴδους ἀρνητές, τοὺς πάσης φύσεως συκοφάντες καὶ τοὺς μὲ διάφορους τρόπους διῶκτες τῆς Ἐκκλησίας Του. Ἀλλὰ καὶ στὸ ἴδιο τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχουν οἱ διαστροφεῖς τῶν λόγων Του καὶ οἱ κάπηλοι τῆς διδασκαλίας Του. Κοντά τους καὶ οἱ ἀποδεχόμενοι τὴ μόδα τῆς ἀθεΐας «ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται» (Ἰωάν. ιβ΄ 42)….
.             Ἡ ζωτικὴ δοκιμασία γιὰ τὸν ἄνθρωπο τῆς κάθε ἐποχῆς, ὡς πρὸς τὴν ἀποδοχὴ ἢ τὴν ἄρνηση τῆς Ἀνάστασης, ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν ἐλευθερία του καὶ ἀπὸ τὴν εὐθύνη τῆς πράξης του. Ὁ Ντοστογιέφσκι, περιγράφει ρεαλιστικὰ τὴν ἀξία αὐτῆς τῆς ἐλευθερίας μὲ τὸ παράπονο τοῦ Μεγάλου Ἱεροεξεταστῆ στὸν Ἰησοῦ: «Ἡ ἐλευθερία ποὺ ἔδωσες στὸν ἄνθρωπο τὸν κάνει ὑπεύθυνο τῶν πράξεών του, ἐνῶ ἂν ἦταν δέσμιός Σου θὰ ἦταν ἀνεύθυνος καὶ εὐτυχισμένος…» τοῦ εἶπε. Ἡ ἐν ἐλευθερίᾳ μαρτυρία τῆς Ἀναστάσεως ἔχει τὴ μείζονα ἀξία της. Εἶναι αὐτὸ ποὺ παρατήρησε ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς στὸν Θωμᾶ, ποὺ πίστεψε στὴν Ἀνάσταση, ἀφοῦ ἔβαλε τὸ χέρι του «στὸν τύπο τῶν ἥλων»: «Πείστηκες, ἐπειδὴ μὲ εἶδες μὲ τὰ μάτια σου. Μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ πιστεύουν χωρὶς νὰ μὲ ἔχουν δεῖ». Χριστὸς Ἀνέστη!

,

Σχολιάστε

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΦΟΒΙΑ καὶ ἐπ-ΑΝΑΣΤΑΣΗ «Ὁ χριστιανὸς κυνηγιέται, διώκεται, προσβάλλεται, διασύρεται, χτυπιέται, θυσιάζεται – καὶ ἀνασταίνεται.

Χριστιανοφοβία καὶ ἐπ-Ἀνάσταση

Κωνσταντῖνος Μπογδάνος
protothema.gr 30.04.2019

.           Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ τοὺς ἐρεθίζει τόσο; Εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ χριστιανισμοῦ στὴ φυσιογνωμία τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ καὶ τοῦ καπιταλισμοῦ; Ἡ βουτιὰ στὸ ἄλογο; Ἡ σύνδεση τῆς χριστιανικῆς ταυτότητας μὲ συντηρητικὲς ἀξίες, ὅπως αὐτὲς τῆς πυρηνικῆς οἰκογένειας, τῆς πατριαρχίας, τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας, τῆς διάσωσης τῆς γλώσσας, τοῦ σεβασμοῦ σὲ ἤθη, ἔθιμα, προγόνους;
.           Τὴν περίοδο προτοῦ καοῦν ἀπὸ ἀμέλεια ἡ στέγη καὶ τὸ καμπαναριὸ τῆς Notre Dame σημειώθηκαν στὴ Γαλλία 12 ἐμπρηστικὲς ἐπιθέσεις σὲ χριστιανικοὺς ναούς. Δὲν θὰ γινόταν εὐρύτερα γνωστό, ἂν δὲν εἶχε ἔρθει στὴν ἐπιφάνεια ὡς παράπλευρη εἴδηση τῆς πυρκαγιᾶς. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, μαθαίνουμε ἀμεσότατα κάθε ἐπίθεση σὲ τέμενος καὶ συναγωγή. Τί ἀλὰ κὰρτ ἀντιμετώπιση εἶναι αὐτή;
.           Ἐδῶ ἔχουμε συγκεκριμένη ἰδεολογικὴ κατεύθυνση. Ὀμπάμα καὶ Χίλαρι, οἱ παγκόσμιοι πάτρονες τῶν ἁπανταχοῦ «προοδευτικῶν», στὰ tweets τοὺς γιὰ τὴ Σρὶ Λάνκα δὲν ἔγραψαν περὶ ἐπίθεσης ἐναντίον χριστιανῶν, ἀλλὰ «ἐορταστῶν τοῦ Πάσχα»! Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριὰ ἡ ΣΥΡΙΖΕΡΤ τῶν μυρίων ὑπαλλήλων δὲν ἔσπασε καν πρόγραμμα γιὰ τὴ φλεγόμενη Παναγία τῶν Παρισίων.
.           Γιατί ὑπάρχει ὁ ὅρος «ἰσλαμοφοβία» καὶ δὲν ὑπάρχει ὁ ἀντίστοιχος «χριστιανοφοβία»; Εἰδικὰ σὲ μία ἐποχὴ πολὺ ἐξειδικευμένων νεολογισμῶν, τύπου «γυναικοκτονία», ποὺ ὑπακοῦν στὰ κελεύσματα νεοαριστερῶν πολιτικῶν ταυτότητας (identity politics), θὰ περίμενε κανεὶς ἡ μαζικὴ ἐχθρότητα πρὸς τὴ χριστιανικὴ θρησκεία νὰ ἀπεδίδετο τρόπον τινὰ μέσῳ μίας εἰδικῆς λέξης. Ὄχι; Γιατί;
.           Ἐν Ἑλλάδι, δεκάδες εἶναι τὰ τελευταῖα χρόνια οἱ κάθε εἴδους ἐπιθέσεις καὶ βανδαλισμοὶ ἀντεξουσιαστῶν ἐναντίον χριστιανικῶν ναῶν. Πέρυσι εἴδαμε καὶ ἀραβικὰ πανὸ στὸ Πολυτεχνεῖο. Οἱ σύντροφοι ἀγκαλιάζουν τὸ ἰσλὰμ καὶ μαζὶ ἐπιζητοῦν τὴ διάβρωση τῆς Χριστιανοσύνης. Οἱ πρῶτοι γιατί τὴ θεωροῦν πυλώνα τοῦ καπιταλισμοῦ, τὸ δεύτερο διότι θέλει σαρία διὰ οὐδετεροθρησκίας.
Μὰ οἱ χριστιανοί, εἰδικὰ τῆς Ὀρθόδοξης Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ξέρουμε καλὰ ἀπὸ τέτοια. Ὁ χριστιανὸς κυνηγιέται, διώκεται, προσβάλλεται, διασύρεται, χτυπιέται, θυσιάζεται – καὶ ἀνασταίνεται. Εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἐπαναστάτης ὅλων. Κι εἶναι μέσα ἀπὸ τὶς δοκιμασίες ποὺ ἔρχεται σὲ βαθύτερη δύναμη τῆς πίστης του. Καλὸ καὶ εὐλογημένο Πάσχα!

 

 

 

,

Σχολιάστε

ΟΙ «ΠΡΩΤΟΚΑΘΕΔΡΟΙ» (τῆς ὑποκρισίας) ΠΟΥ ΛΟΓῼ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΡΙΜΩΧΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΕΔΡΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΠΡΩΤΟΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ ἀλλὰ ΜΕΜΦΟΝΤΑΙ ΤΟΝ «ΠΑΓΑΝΙΣΜΟ» ΤΟΥ !!!

Παγανισμς τ γιο Φς;

τοῦ Μητροπολ. Κισάμου και Σελίνου Ἀμφιλοχίου

.               Ὁλόφωτη καὶ λαμπροφορεμένη καὶ πάλι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πλημμύρισε ἀπὸ τὸ Ἀνέσπερο Φῶς ποὺ ἀνέτειλε ἐκ τοῦ Κενοῦ Μνημείου. Τὸ φῶς τῆς ἐλπίδος, τῆς χαρᾶς, τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἀλήθειας. Τὸ φῶς ποὺ αἰῶνες τώρα ζεσταίνει, παρηγορεῖ, χαροποιεῖ καὶ ἀναπαύει τὶς ψυχὲς καὶ τὶς καρδιὲς τῶν ἑκατομμύριων ἀνὰ τὴν οἰκουμένη παιδιῶν τοῦ Πατρὸς τῶν φώτων. Τὸ Ἅγιο Φῶς ποὺ ἀνασταίνει ἐλπίδες, προσδοκίες, ὄνειρα καὶ ὁράματα, ποὺ φωτίζει τὸν δρόμο πρὸς τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἑκατομμύρια πιστῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένη προσμένουν τὸ Μέγα Σάββατο κάθε Μ. Σαρακοστῆς γιὰ νὰ βιώσουν καὶ κοινωνήσουν τῆς μεγάλης αὐτῆς πνευματικῆς, μυστικῆς χαρᾶς. Τῆς ἁφῆς καὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἁγίου Φωτός. Αἰῶνες τώρα ὁ Τάφος τοῦ Χριστοῦ χαρίζει ζωὴ καὶ φῶς στὰ ἑκατομμύρια τῶν Χριστιανῶν ἀνὰ τὸν κόσμο.
.               Μὲ εἰδικὲς πτήσεις μεταφέρεται σὲ πολλὲς χῶρες: Κύπρο, Ρουμανία, κ.ἄ. Στὴν Πατρίδα μας γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία μεταφορᾶς τοῦ Ἁγίου Φωτὸς ὑπῆρξε «ἐμπλοκή», ὅπως ἀνέφεραν εἰδικοὶ καὶ ἐντεταλμένοι καὶ ἐνημερωθήκαμε ἀπὸ σχετικὲς δηλώσεις ὡς ἐπίσης καὶ ἀπὸ τὰ Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως. Τὸ πρωὶ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, ξαφνικὰ καὶ χωρὶς καμία ἐνημέρωση-συνεννόηση μὲ τὴν Ἐκκλησία, οἱ ἁρμόδιοι ἀποφάσισαν νὰ ἀλλάξουν τὸ ἀεροδρόμιο ἄφιξης τοῦ ἀεροσκάφους ποὺ θὰ μετέφερε τὸ Ἅγιο Φῶς καὶ ἀντὶ τοῦ διεθνοῦς ἀεροδρομίου τῶν Ἀθηνῶν «Ἐλευθέριος Βενιζέλος», ἀποφασίστηκε τὸ ἀεροσκάφος νὰ προσγειωθεῖ στὸ στρατιωτικὸ ἀεροδρόμιο τῆς Ἐλευσίνας. Ὄχι γιατί δὲν ἐπέτρεπαν οἱ καιρικὲς συνθῆκες, ἀλλὰ μὲ «ἐντολὴ ἄνωθεν», σύμφωνα μὲ ὅσα ἔχουν δημοσιοποιηθεῖ, καθὼς οἱ ἁρμόδιοι καὶ ἐντεταλμένοι τῆς Πολιτείας δήλωναν ὅτι «δὲν γνωρίζουν τοὺς λόγους ἀλλαγῆς τοῦ σχεδίου, καὶ πὼς πρόκειται γιὰ ἄνωθεν ἐντολή». Τὸ γεγονὸς αὐτὸ προκάλεσε τὴν ἀντίδραση τοῦ ἐπιχώριου Μητροπολίτη, ὅπου ἐκκλησιαστικὰ ὑπάγεται τὸ ἀεροδρόμιο «Ἐλευθέριος Βενιζέλος», ὁ ὁποῖος, ἐνῶ ἦταν ἕτοιμος νὰ ἐπιβιβαστεῖ εἰς τὸ ἀεροσκάφος ποὺ θὰ ταξίδευε Ἱεροσόλυμα, γιὰ νὰ μεταφέρει τὸ Ἅγιο Φῶς, διαμαρτυρόμενος γιὰ τὴν ξαφνικὴ αὐτὴ καὶ ἄνευ ἐξηγήσεως ἀλλαγή, ἀρνήθηκε νὰ ἐπιβιβαστεῖ, μιλώντας σὲ μέσο ἐκκλησιαστικῆς ἐνημέρωσης γιὰ «περιφρόνηση καὶ ἐμπαιγμὸ τῆς Ἐκκλησίας». «Ποιός κοινὸς νοῦς μπορεῖ νὰ τὸ καταλάβει, θέλουν νὰ ὑποβαθμίσουν τὸ γεγονὸς μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο. Τὸ θεωρῶ ἐμπαιγμὸ τῆς Ἐκκλησίας, καὶ δὲν πῆγα, γύρισα πίσω», δήλωσε σὲ ἄλλο μέσο ἐνημερώσεως. Ὁ δὲ Μητροπολίτης, στὴν ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία τοῦ ὁποίου ὑπάγεται τὸ στρατιωτικὸ ἀεροδρόμιο τῆς Ἐλευσίνας, ποτὲ καὶ ἀπὸ κανένα δὲν ἐνημερώθηκε γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς ἀλλαγῆς αὐτῆς: «Ἐκπλήσσομαι καὶ ἀπορῶ. Μένω ἐνεός», δήλωσε. Ἀποτέλεσμα: Γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία μεταφορᾶς τοῦ Ἁγίου Φωτὸς στὴν Πατρίδα μας νὰ μὴν ὑπάρξει οὐδεὶς ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος οὔτε στὴν ἀποστολή, οὔτε στὴν ὑποδοχή! Μέχρι τὶς 12 τὸ μεσημέρι τοῦ Μ. Σαββάτου νὰ μὴν ἔχουν ἐνημερωθεῖ τὰ 15 καὶ πλέον ποῦλμαν καὶ τὰ πάνω ἀπὸ 120 αὐτοκίνητα πού, μὲ εἰδικὴ ἄδεια εἰσόδου, θὰ μετέφεραν κόσμο ποὺ θὰ μετεῖχε στὴν τελετὴ ἀφίξεως τοῦ Ἁγίου Φωτός, ἀλλὰ καὶ θὰ ἔπαιρνε τὸ Ἅγιο Φῶς νὰ τὸ μεταφέρει σὲ πλῆθος Ι. Μητροπόλεων καὶ Ἐνοριῶν τῆς Πατρίδας μας.
.               Οἱ νέες ἐντολὲς ἦταν τὸ ἀεροσκάφος νὰ προσγειωθεῖ στὸ στρατιωτικὸ ἀεροδρόμιο τῆς Ἐλευσίνας καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μὲ ἑλικόπτερο νὰ μεταφερθεῖ στὸ ἀεροδρόμιο « Ἐλευθέριος Βενιζέλος», ὅπου θὰ περίμεναν ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τῶν Δωδεκανήσων καὶ Ι. Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γιὰ νὰ ἐπιβιβαστοῦν στὴν συνέχεια σὲ πτήσεις, μεταφέροντας τὸ Ἅγιο Φῶς σὲ ὅλα τὰ μέρη τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικράτειας. Ὅμως τὸ ἑλικόπτερο ποτὲ δὲν ἀπογειώθηκε ἀπὸ τὴν Ἐλευσίνα καθώς, σύμφωνα μὲ ὅσα δημοσιοποιήθηκαν, ἀφοῦ κανένα γραπτὸ-ἐπίσημο ἔγγραφο περὶ ὅλων αὐτῶν δὲν ἐστάλη πουθενὰ καὶ ἀπὸ κανένα, κανένα ἑλικόπτερο λοιπὸν δὲν μετέφερε τὸ Ἅγιο Φῶς. Εἶχε νυχτώσει λέει καὶ δὲν πετοῦν νύχτα ἑλικόπτερα. Τὸ Ἅγιο Φῶς, τελικῶς, μεταφέρθηκε ὁδικῶς ἀπὸ τὴν Ἐλευσίνα στὸ «Ἐλευθέριος Βενιζέλος», προκαλώντας τραγικὲς καὶ μεγάλες καθυστερήσεις, ὧρες ἀναμονῆς καί, σὲ κάποια μέρη τῆς Πατρίδας μας, προφανῶς δὲν ἔφτασε, ἀφοῦ τὰ δρομολόγια θὰ ἔπρεπε νὰ ἐκτελεστοῦν καὶ οἱ πτήσεις δὲν μποροῦσαν νὰ ἔχουν τόσες πολύωρες καθυστερήσεις.
.               Μετὰ ἀπὸ ὅλη αὐτὴ λοιπὸν τὴν ἀναστάτωση, ταλαιπωρία, καὶ διαμαρτυρία ποὺ προκάλεσε ἡ ὡς μὴ ὄφειλε ξαφνικὴ αὐτὴ ἀλλαγή, εὔλογα γεννῶνται πολλὰ ἐρωτήματα καὶ θέματα τὰ ὁποῖα, πιστεύουμε, θὰ πρέπει νὰ ἀπαντηθοῦν. 1ον Εἶναι γεγονὸς ὅτι δόθηκε «ἄνωθεν ἐντολὴ» γιὰ αὐτὴ τὴν ἀλλαγή; 2ον. Ἐὰν ναί, τότε ποιός καὶ ἀπὸ ποιόν, ποιούς, δόθηκε; 3ον Ἐὰν ὄχι, τότε τί προκάλεσε αὐτὴ τὴν ξαφνικὴ ἀλλαγή; 4ον. Γιατί δὲν ὑπῆρξε ἔγκαιρη ἐνημέρωση τῆς Ἐκκλησίας περὶ τῆς ἀλλαγῆς αὐτῆς; 5ον. Ὑπάρχει σκοπιμότητα ἢ ἦταν συγκυρία ἀτυχῶν καὶ λανθασμένων, ὀργανωτικῶν θεμάτων; 6ον. Ἔχει σχέση τὸ γεγονὸς αὐτὸ μὲ τὶς κατὰ καιροὺς δηλώσεις κάποιων, οἱ ὁποῖοι ἰσχυρίζονται ὅτι οἱ τελετὲς ἀφίξεως τοῦ Ἁγίου Φωτὸς ἀποτελοῦν «κατάλοιπο παγανιστικῆς περιόδου» καὶ θὰ πρέπει νὰ καταργηθοῦν; 7ον. Πς ξηγεται ο θιαστες ατν τν θεωριν ν ζητον «πρωτοκαθεδρίες» πάνω στς ξέδρες τ βράδυ το Μ. Σαββάτου κα ν εναι ο πρτοι πο νάβουν τς λαμπάδες τους π τό… «κατάλοιπο τς παγανιστικς περιόδου»; Μήπως ἡ συμπεριφορὰ αὐτὴ λέγεται ὑποκρισία; 8ον. Εἶναι «παγανιστὲς» ὁ Ἑλληνικὸς λαός, ὁ ὁποῖος βαθιὰ πιστεύει καὶ ἔντονα ἐξέφρασε τὴν πίστη του τὶς ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας; 9ον Τὰ ἑκατομμύρια τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων ἀνὰ τὴν Ἑλληνικὴ ἐπικράτεια ποὺ κατέκλυσαν τὶς Ἐκκλησίες, πλημμύρισαν τοὺς δρόμους καὶ τὶς πλατεῖες στὶς περιφορὲς τῶν Ἐπιταφίων, στὴν τελετὴ τῆς Ἀναστάσεως, οἱ χιλιάδες νέοι ποὺ ἐπίμονα ἤθελαν νὰ σηκώσουν στοὺς ὤμους τους τὸν νεκρὸ Ἰησοῦ, λιτανεύοντας σὲ κάθε γωνιὰ τῆς Ἑλληνικῆς γῆς τὴν πίστη καὶ εὐσέβεια τῶν προγόνων τους καὶ δηλώνοντας τὴν ταυτότητά τους, εἶναι παγανιστές; 10ον. Ἡ Ἐκκλησία, κάνοντας τὴν αὐτοκριτική μας, δὲν ὀφείλει νὰ ζητήσει ἐξηγήσεις καὶ διευκρινήσεις περὶ τοῦ τί καὶ γιατί ὅλο αὐτό; 11ον. Ὁ λαὸς ποὺ θρησκεύει, ποὺ τρέφεται, γεννᾶται, ἀναγεννιέται καὶ ἀνασταίνεται μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴν πίστη τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ, δὲν δικαιοῦται νὰ μάθει τὴν αἰτία ποὺ προκάλεσε τὴν ξαφνικὴ αὐτὴ ἀλλαγή; 12ον καὶ σπουδαιότερο, πιστεύουμε, πάντων: Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τοῦ μνημείου; ἢ μήπως θὰ πρέπει νὰ μείνουμε μέσα στὰ… μνήματά μας;
.               Ἔχοντας ἐπίγνωση ὅτι θὰ σπεύσουν καὶ πάλι οἱ… θιασῶτες καὶ πρόθυμοι νά… ἀντιπελαργήσουν στὰ ἀνωτέρω, δηλώνουμε ὅτι σαφῶς καὶ τὸ Ἅγιο Φῶς δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ὑποδοχές, τελετές, καὶ ἕτερα τινά. Πρόκειται περὶ θέματος ποὺ ἀφορᾶ τὸν σεβασμὸ στὴν πίστη ἑνὸς λαοῦ. Ἑνὸς λαοῦ ποὺ ἡ πίστη στὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι βαθιὰ ριζωμένη στὴν ψυχὴ καὶ τὴν καρδιά του. Αὐτὴ λοιπὸν τὴν πίστη ποὺ εἶναι βίωμα καὶ ἐμπειρία, στάση ζωῆς, οὐδεὶς δικαιοῦται νὰ χλευάζει, εἰρωνεύεται, ἀμφισβητεῖ καὶ ἐμπαίζει. Ἐὰν κάποιοι περασπίζονται τ δικαιώματα τν μειονοτήτων κα διαφορετικοτήτων, κα καλς τ πράττουν, πολλ δ μλλον φείλουν ν σέβονται τ δικαιώματα τς πλειονοψηφίας νς λαο πο τ 80% δηλώνει τι πιστεύει στν ναστημένο ησο. Ἐξ ἄλλου δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι ὁ Χριστὸς πέθανε καὶ ἀναστήθηκε γιὰ ὅλους μας, καθὼς ὅλους μᾶς θεωρεῖ «φίλους καὶ ἀδελφούς» Του.
.               Ἐπιθυμῶ νὰ κλείσω τὸν φτωχὸ αὐτὸ προβληματισμό μου, μὲ μία παράφραση ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ μεγάλου Γ. Σεφέρη: «μή, παρακαλῶ σας, μὴ πειράζετε τὴν πίστη μου».

Χριστὸς Ἀνέστη!

Ὁ Κισάμου & Σελίνου Ἀμφιλόχιος

ΠΗΓΗ: imks.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΝΕΚΡΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

 

τοῦ Μητροπ. Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου
ἀπὸ τὸ βιβλίο του «Δεσποτικές Ἑορτές»
– Εἰσοδικὸ στὸ Δωδεκάορτο καὶ τὴν ὀρθόδοξη Χριστολογία-
ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας),
σελ. 262-263

.           Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἑορτάζεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς καταβάσεώς Του στὸν Ἅδη, ὅπου ἐλευθέρωσε τὶς ψυχὲς τῶν δικαίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀπὸ τὸ κράτος τοῦ θανάτου καὶ τοῦ διαβόλου. Ἔτσι τὴν πανηγυρίζει ἡ Ἐκκλησία μας. Στὰ λειτουργικὰ κείμενα φαίνεται καθαρὰ ὅτι ὁ πανηγυρισμὸς τῆς Ἀναστάσεως ἀρχίζει ἀπὸ τὴν Μ. Παρασκευή, ὅπως τὸ βλέπουμε στὴν ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου τοῦ Μ. Σαββάτου, ὅπου γίνεται καὶ ἡ περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου. Καὶ οἱ ὁμιλίες τῶν Πατέρων κατὰ τὴν Μ. Παρασκευὴ στὴν πραγματικότητα εἶναι ἀναστάσιμες καὶ νικητήριες.
.           Αὐτὸ φαίνεται καὶ ἀπὸ τὴν ἱερὴ ἁγιογραφία τῆς Ἀναστάσεως. Ἡ Ἐκκλησία καθόρισε νὰ θεωρῆται ὡς πραγματικὴ εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἡ κάθοδός Του στὸν Ἅδη. Βέβαια, ὑπάρχουν καὶ εἰκόνες τῆς Ἀναστάσεως ποὺ περιγράφουν τὴν ἐμφάνιση τοῦ Χριστοῦ στὶς Μυροφόρες καὶ τοὺς Μαθητάς, ἀλλὰ ἡ κατ’ ἐξοχὴν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως εἶναι ἡ συντριβὴ τοῦ θανάτου, ποὺ ἔγινε μὲ τὴν κάθοδο τοῦ Χριστοῦ στὸν Ἅδη, ὅταν ἡ ψυχὴ μαζὶ μὲ τὴν θεότητα κατῆλθε στὸν Ἅδη καὶ ἐλευθέρωσε τὶς ψυχὲς τῶν δικαίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ποὺ τὸν περίμεναν ὡς Λυτρωτή.
.           Ἡ εἰκονογράφηση τῆς Ἀναστάσεως μὲ τὴν κάθοδο τοῦ Χριστοῦ στὸν Ἅδη γίνεται γιὰ πολλοὺς καὶ σοβαροὺς θεολογικοὺς λόγους. Πρῶτον, γιατί κανεὶς δὲν εἶδε τὸν Χριστὸ τὴν ὥρα ποὺ ἀναστήθηκε, ἀφοῦ ἐξῆλθε ἀπὸ τὸν τάφο “ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος”. Ὁ σεισμός, ποὺ ἔγινε, καὶ ἡ κάθοδος τοῦ ἀγγέλου, ποὺ σήκωσε τὴν πλάκα τοῦ τάφου, ἔγινε γιὰ νὰ βεβαιωθοῦν οἱ Μυροφόρες γυναῖκες ὅτι ἀναστήθηκε ὁ Χριστός. Δεύτερον, γιατί, ὅταν ἡ ψυχὴ τοῦ Χριστοῦ ἑνωμένη μὲ τὴν θεότητα κατῆλθε στὸν Ἅδη, συνέτριψε τὸ κράτος τοῦ θανάτου καὶ τοῦ διαβόλου, ἀφοῦ μὲ τὸν δικό Του θάνατο νίκησε τὸν θάνατο. Φαίνεται καθαρὰ στὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση, ὅτι μὲ τὸν θάνατο τοῦ Χριστοῦ καταργήθηκε ὁλοκληρωτικὰ τὸ κράτος τοῦ θανάτου. Ἄλλωστε, ψάλλουμε στὴν Ἐκκλησία: “Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πατήσας…”.
.           Ἡ θριαμβευτικὴ νίκη Του ἐναντίον τοῦ θανάτου ἔγινε ἀκριβῶς τὴν ὥρα ποὺ ἡ ψυχὴ τοῦ Χριστοῦ ἑνωμένη μὲ τὴν θεότητα κατήργησε τὸν θάνατο. Τρίτον, ὁ Χριστὸς μὲ τὴν κάθοδό Του στὸν Ἅδη ἐλευθέρωσε τὸν Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὔα ἀπὸ τὸν θάνατο. Ἔτσι, ὅπως διὰ τοῦ Ἀδὰμ προῆλθε ἡ πτώση ὁλοκλήρου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἀφοῦ αὐτὸς εἶναι ὁ γενάρχης μας, ἔτσι διὰ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Ἀδὰμ γευόμαστε τοὺς καρποὺς τῆς ἀναστάσεως καὶ τῆς σωτηρίας. Λόγῳ τῆς ἑνότητος τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ὅ,τι ἔγινε στὸν προπάτορα ἔγινε σὲ ὅλη τὴν ἀνθρώπινη φύση.
.           Γι᾽ αὐτοὺς τοὺς λόγους ἡ χαρακτηριστικότερη εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ θεωρεῖται ἡ κάθοδός Του στὸν Ἅδη, ἀφοῦ, ἄλλωστε, οσία τς ορτς τς ναστάσεως εναι νέκρωση το θανάτου κα κατάργηση το διαβόλου: “Θανάτου ἐορτάζομεν νέκρωσιν, ἅδου τὴν καθαίρεσιν”, ψάλλουμε στὴν Ἐκκλησία. καθαίρεση το δου κα νέκρωση το θανάτου εναι τ βαθύτερο νόημα τς ναστασίμου ορτς.

 

, ,

Σχολιάστε

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ τῆς ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ καὶ ὁ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΥ (Μητροπ. Μάνης Χρυσόστομος Γ´)

Πασχάλιος Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος
τοῦ Μητροπολίτου Μάνης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ´.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

   .             Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι κρυστάλλινη ἀλήθεια. Βεβαιότατο καί ἀναντίρρητο γεγονός. Ὁλόλαμπρη καί περισσότερο ἀπό τόν ἤλιο φωτοβόλος ἀλήθεια.
.             Πράγματι, τόν Ἀναστημένο Χριστό τόν εἶδαν, τόν κήρυξαν καί τόν βεβαίωσαν, ὄχι ἁπλῶς μέ τά λόγια τους, ἀλλά καί μέ τό αἷμα τοῦ μαρτυρίου τους, οἱ ἀπόλυτα εἰλικρινεῖς καί φιλαλήθεις μάρτυρες, οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι. Αὐτοί, οἱ θεόφρονες Ἀπόστολοι διεκήρυξαν «ὅ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὅ ἐθεασάμεθα καί αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν περί τοῦ Λόγου τῆς ζωῆς μαρτυροῦμεν (Α´ Ἰωαν. 1,2). Καί παντοῦ ὅπου βρισκόντουσαν, ὅπου πήγαιναν μέ τό ἀκατανίκητο θάρρος, πού τούς ἔδινε ἡ ἀλήθεια, κήρυτταν καί διαβεβαίωναν, ὅτι «ἠγέρθη ὁ Κύριος» ὄντως.
.             Ὁ Ἀπ. Παῦλος ἰδιαίτερα, ὁ ὁποῖος ἤκουσε καί εἶδε τόν Ἀναστάντα Χριστό διακηρύττει: ὁ Χριστός σταυρώθηκε γιά τίς ἁμαρτίες μας, ἐτάφη καί ἀνεστήθη τήν τρίτη ἡμέρα γιά τήν δικαίωση καί σωτηρία μας καί πολύ χαρακτηριστικά ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ ἄρνηση τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἄρνηση ὅλης τῆς πίστεως μας. “Εἰ Χριστός οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ὑμῶν” (Α´ Κορ. 15,47). Γι’ αὐτό καί πάντοτε κήρυττε: “Χριστόν Ἐσταυρωμένον καί Ἀναστάντα”.
.             Ἀλλά τό κυριώτερο καί τό σπουδαιότερο, εἶναι αὐτός, ὁ τόσο γλυκύς καί τόσο θεσπέσιος χαιρετισμός τοῦ ἴδιου τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ πρός στίς Μυροφόρες καί πρός ὅλους τούς πιστούς ὅλων τῶν αἰώνων, τό “Χαίρετε”! Χαιρετισμός θριάμβου καί νίκης πού ἐξῆλθε ἀπό τό ἀψευδές στόμα τοῦ Ἀναστάντος, τοῦ Νικητοῦ τοῦ θανάτου καί Ἀρχηγοῦ τῆς Ζωῆς. Ὁ οὐράνιος αὐτός χαιρετισμός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, κάμνει τόν Ἱερό Χρυσόστομο νά ἀναφωνεῖ: “Ποῦ σοῦ θάνατε τό κέντρον; ποῦ σου Ἅδη τό νῖκος; Ἀνέστη Χριστός καί σύ καταβέβλησαι”.
.             Αὐτή τήν χαρά τῆς Ἀναστάσεως, εὔχομαι, τέκνα ἀγαπητά τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, νά ἔχετε πάντοτε στή ζωή σας καί τό «Χαίρετε» τοῦ Χριστοῦ μας, ἡ ἀληθινή χαρά, νά εἶναι διαρκῶς μέσα στίς ψυχές ὅλων μας.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ´

 

ΠΗΓΗ: im-manis.gr

, ,

Σχολιάστε