Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Ἀλβανία

ΑΛΛΟ ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΛΛΟ ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

(Ἡ ἀπάντησή μου στόν Ἀλβανό Πρωθυπουργό)

Κωνσταντῖνος Χολέβας
Πολιτικός Ἐπιστήμων

.               Ὁ Ἀλβανός Πρωθυπουργός Ἔντι Ράμα κατασκευάζει τη δική του Ἱστορία προωθῶντας τίς ἐπιδιώξεις τοῦ Ἀλβανικοῦ ἐθνικισμοῦ. Δήλωσε προσφάτως ὅτι ἐπί Τουρκοκρατίας στή μικρή –τότε- Ἀθήνα κατοικοῦσαν Ἀλβανοί. Γίνεται σύγχυση μέ τούς Ἀρβανίτες, τούς ἀρβανιτόφωνους Ἕλληνες. Ἄλλοι, ὅμως, ἦσαν οἱ Ἀλβανοί καί ἄλλοι οἱ Ἀρβανίτες. Ὑπάρχει μεγάλη διαφορά. Καί ἐξηγούμεθα:
.               Ὁ Μᾶρκος Μπότσαρης, στήν μνήμη τοῦ ὁποίου ἀσεβοῦν πολλοί, ἦταν Ἕλλην ἀρβανιτόφωνος, ὅπως ὅλοι οἱ Σουλιῶτες. Ἡ ἑλληνική του συνείδηση φαίνεται καί ἀπό τήν περίφημη φράση πού εἶπε ὅταν πρωτοπάτησε στά Ἑπτάνησα: «Ὁ Ἕλλην δέν μπορεῖ νά αἰσθάνεται ἐλεύθερος ἐκεῖ ὅπου κυματίζει ἡ Βρεταννική σημαία». Τό δέ Λεξικό πού ἔγραψε ἦταν «τῆς ἀρβανίτικης -ὄχι ἀλβανικῆς – καί ρωμαίικης ἁπλῆς» (νεοελληνικῆς). Ἄλλωστε δέν θά μποροῦσε νά ἔχει ἀλβανική ἐθνική συνείδηση, διότι τέτοια συνείδηση ἐμφανίζεται μόλις τό 1878 μέ τήν Λίγκα τῆς Πριζρένης –Κοσσυφοπεδίου καί μάλιστα ὡς τεχνητό κατασκεύασμα ξένων δυνάμεων καί θρησκευτικῶν προπαγανδῶν. Κατά τήν Τουρκοκρατία δέν ὑπῆρχε ἔθνος Ἀλβανῶν. Οἱ κάτοικοι τῆς σημερινῆς Ἀλβανίας διεκρίνοντο μέ κριτήριο τήν θρησκεία τους. Οἱ Ὀρθόδοξοι ἦσαν Ρωμηοί, ἐντεταγμένοι στό ἴδιο Γένος μέ τούς ὑπόλοιπους Ἕλληνες. Οἱ Μουσουλμάνοι ἔνοιωθαν Τοῦρκοι, ἐξ οὗ καί ὁ ὅρος Τουρκαλβανοί. Ἐάν μιλοῦμε γιά ἀλβανική συμμετοχή στήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση δέν πρέπει νά ἀναφερόμαστε στούς Μποτσαραίους, τήν Μπουμπουλίνα καί τούς Κουντουριώτηδες, ἀλλά στούς Τουρκαλβανούς πού χρησιμοποιήθηκαν ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ὡς σφαγεῖς τῶν Ἑλλήνων.
.               Οἱ Βυζαντινοί πρόγονοί μας δέν ἀνέφεραν Ἀλβανούς στήν Βαλκανική. Ὁ Κωνσταντῖνος Πορφυρογέννητος ὀνομάζει Ἀλβανούς μία φυλή τοῦ ….. Καυκάσου. Ὁ Γεώργιος Καστριώτης –Σκεντέρμπεης, πού θεωρεῖται ἐθνικός ἥρως τῶν σημερινῶν Ἀλβανῶν, ὀνόμαζε ἑαυτόν Ὀρθόδοξον Ἠπειρώτη (15ος αἰών). Σέ ἔγγραφα τῆς Γαληνοτάτης Δημοκρατίας τῆς Βενετίας στά τέλη τοῦ 15ου αἰῶνος ἡ λέξη Ἀλβανός ἑρμηνεύεται «Ἕλληνες ἀπό τήν Ἤπειρο καί τήν Πελοπόννησο» χωρίς νά ἀμφισβητεῖται ἡ ἑλληνική συνείδησή τους.
.               Ἡ ἀλβανική ἐθνική συνείδηση εἶναι ἀναμφισβήτητα ξενόφερτο κατασκεύασμα ὅπως ἀποδεικνύουν καί μαρτυρίες τῶν ἰδίων τῶν ἐνδιαφερομένων, τίς ὁποῖες κατέγραψε ὁ σύγχρονός μας διαπρεπής βαλκανιολόγος Ἀχιλλεύς Λαζάρου. Ὅταν ἡ Ἰταλία καί ἡ Αὐστρουγγαρία- γιά δικούς τους λόγους- προσπαθοῦσαν νά κατασκευάσουν ἀλβανικό κράτος ὥστε νά ἐλέγχουν τήν εἴσοδο τῆς Ἀδριατικῆς, οἱ Τουρκαλβανοί ὕψωναν στό Δυρράχιο τήν Ὀθωμανική σημαία! Προτιμοῦσαν τήν τουρκική παρά τήν ἄγνωστη σ’ αὐτούς ἀλβανική ἐθνική συνείδηση. Ἄλλωστε καί στούς Βαλκανικούς πολέμους οἱ Μουσουλμάνοι τῆς Ἀλβανίας πολέμησαν καί μάλιστα δυναμικά στίς τάξεις τοῦ Ὀθωμανικοῦ στρατοῦ. Μετά τό 1908 πολλά ἀπό τά μέλη τοῦ Νεοτουρκικοῦ κομιτάτου, τό ὁποῖο σχεδίασε καί ξεκίνησε τόν διωγμό τῶν Ἑλλήνων, ἦσαν Τουρκαλβανοί.
.               Ἡ λέξη Ἀλβανία σημαίνει Λευκή Χώρα ἀπό τό λατινικό ΑΛΜΠΑ =λευκή. Εἶναι ὅρος μέ γεωγραφική καί ὄχι ἐθνολογική σημασία. Ὁ ὅρος Ἀρβανίτης πού ἀφορᾶ τούς Σουλιῶτες, τούς Ὑδραίους, τούς Σπετσιῶτες καί πολλούς κατοίκους τῆς Ἀττικῆς, προέρχεται ἀπό τελείως διαφορετική ρίζα. Συγκεκριμένα ἀπό τήν λέξη Ἄρβανον, τοπωνύμιο τῆς Βορείου Ἠπείρου, πού τό βρίσκουμε ἤδη ἀπό τόν 11ο αἰῶνα στά κείμενα τῆς Ἄννας Κομνηνῆς. Ἀπό τό Ἄρβανον, δηλαδή ἀπό ἑλληνοκατοικημένη βόρεια περιοχή τῆς Ἠπείρου, κατέβηκαν σέ πόλεις καί νησιά τῆς Νοτίου Ἑλλάδος ἑλληνικοί πληθυσμοί πού μιλοῦσαν τά ἀρβανίτικα. Δηλαδή μία διάλεκτο ἀνάμικτη μέ ἀρχαῖα ἑλληνικά, λατινικά, τουρκικά καί ἐντόπια βαλκανικά γλωσσικά στοιχεῖα. (Βλέπε σχετικά τό βιβλίο τοῦ Κώστα Καραστάθη: Ἕλληνες ἀπό τό Ἄρβανον, ἐκδ. Ἄθως, Ἀθήνα 2014).
.               Οἱ ἀρβανιτόφωνοι Ἕλληνες οὐδέποτε εἶχαν διαφορετική συνείδηση ἀπό τούς ὑπόλοιπους Ἕλληνες. Παρεμφερές παράδειγμα μᾶς δίδουν οἱ σλαβόφωνοι Μακεδονομάχοι Κώττας, Κύρου, Νταλίπης κ.ἄ., οἱ ὁποῖοι πολέμησαν ὑπέρ τῆς Ἑλλάδος κατά τῶν Βουλγάρων κομιτατζήδων. Καθώς καί οἱ τουρκόφωνοι Ὀρθόδοξοι τῆς Καππαδοκίας πού κράτησαν μέσω τῆς Ἐκκλησίας τήν ἑλληνικότητά τους ἄν καί ἔχασαν τήν ἑλληνική γλῶσσα. Οἱ δίγλωσσοι Ἕλληνες, ἀρβανιτόφωνοι, βλαχόφωνοι, σλαβόφωνοι κ.λ.π. μᾶς προσφέρουν χαρακτηριστικές ἀποδείξεις ὅτι στά Βαλκάνια κατά τούς τελευταίους πέντε τοὐλάχιστον αἰῶνες ἡ Ὀρθόδοξη πίστη –καί γενικότερα ἡ θρησκεία- διαμορφώνει τήν ἐθνική συνείδηση πολύ περισσότερο καί ἀπό τό γλωσσικό ἰδίωμα.
.               Ἡ σύγχυση μεταξύ τῶν λέξεων Ἀλβανός καί Ἀρβανίτης δημιουργεῖται μόνον στήν ἑλληνική γλῶσσα, διότι φαίνονται νά μοιάζουν οἱ δύο ὅροι ἠχητικά. Ἡ ὁμοιότης εἶναι μόνον ἐπιφανειακή. Στήν οὐσία διαφέρουν κατά πολύ. Ἄλλωστε οἱ ἴδιοι οἱ Ἀλβανοί ἀποκαλοῦν ἑαυτούς Σκιπετάρ καί τήν χώρα τους Σκιπερία =χώρα τῶν Ἀετῶν. Τί κοινό μποροῦν νά ἔχουν ἕνας Σκιπετάρ καί ἕνας Ἕλλην ἀρβανιτόφωνος; Ἴσως ὁ ἕνας νά μπορεῖ νά καταλαβαίνει κάποιες λέξεις ἀπό τόν ἄλλο. Ἀλλά αὐτό δέν σημαίνει ὅτι εἶχαν ἤ ἔχουν τήν ἴδια ἐθνική συνείδηση. Μήν ξεχνοῦμε ὅτι Σέρβοι, Κροάτες καί Βοσνιομουσουλμάνοι μιλοῦν ἀκριβῶς τήν ἴδια γλῶσσα, παρά ταῦτα συγκρούσθηκαν πρό 20 ἐτῶν μεταξύ τους μέ ὀδυνηρές συνέπειες.
.               Ἀρβανιτόφωνοι Ἕλληνες, λοιπόν, καί ὄχι Ἀλβανοί κατοικοῦσαν στήν Ἀθήνα καί γενικότερα στήν Ἀττική ἐπί Τουρκοκρατίας. Ἀντί νά διαστρεβλώνει τήν Ἱστορία ὁ Ἀλβανός Πρωθυπουργός ἄς δεῖ κατάματα τήν ἀλήθεια. Ὅτι, δηλαδή, συνέβαινε τό ἀντίθετο. Δέν ὑπῆρχαν Ἀλβανοί στήν Ἑλλάδα, ἀλλά Ἕλληνες μέ ἑλληνικά σχολεῖα στά ἐδάφη τοῦ σημερινοῦ ἀλβανικοῦ κράτους. Ἄς μάθει γιά τή Μοσχόπολη τοῦ 18ου αἰῶνος, ἡ ὁποία ἦταν ἡ πολιτιστική πρωτεύουσα τῆς Ἠπείρου μέ Ἀκαδημίες ἑλληνικῶν σπουδῶν καί ἑλληνικά τυπογραφεῖα. Ἄς μάθει ὅτι τήν κατέστρεψαν οἱ Τουρκαλβανοί καί κατήντησε σήμερα νά εἶναι ἕνα μικρό χωριό βλαχοφώνων Ἑλλήνων κοντά στήν Κορυτσᾶ, μέ τό ὄνομα Βοσκοπόγιε.

 

.               Εἶναι καθῆκον τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους καί τῶν Ἑλλήνων ἐπιστημόνων νά προβάλλουν τήν Ἑλληνορθόδοξη κληρονομιά τῆς Βορείου Ἠπείρου. Στίς ἀνιστόρητες προπαγάνδες ἀπαντοῦμε μέ ἱστορικά τεκμήρια.

 

Κ.Χ. 2.11.2016

 

, , ,

Σχολιάστε

ΑΓΑΛΜΑ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ “ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ” ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΝΑΟΥ

γαλμα καθολικοεραποστόλου”
στ
θέση τς κατεδαφισμένης κκλησίας!

βλ. σχετ.: «“ΖΗΛΕΨΑΝ” ΤΟΥΣ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ» (Ὑπ. Ἐξ.): ΤΕΛΙΚΩΣ ΓΚΡΕΜΙΣΑΝ ΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ στὴ Χειμάρρα

.                 Ἀδριάντα τοῦ καθολικοῦ ἐπισκόπου καὶ ἱεραποστόλου Νίλο Καταλάνο -ἔζησε στὰ τέλη τοῦ 17ου αἰώνα- ποὺ προσπάθησε ἀποτυχημένα νὰ στρέψει τοὺς ἑλληνορθόδοξους κατοίκους τῆς Χειμάρρας στὸν καθολικισμὸ ἢ τὴν οὐνία, θέλει νὰ στήσει ἡ κυβέρνηση Ράμα στὸ χῶρο τῆς κατεδαφισμένης ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στὸ χωριὸ Δρυμμάδες.
.                 Ὁ Καταλάνο ἔζησε τὸν 7ο αἰώνα καὶ προσπάθησε μεθοδικὰ νὰ προσηλυτίσει στὸν καθολικισμὸ ἑλληνορθόδοξους πληθυσμοὺς τῆς Βορείου Ἠπείρου, χωρὶς ὅμως ἰδιαίτερη ἐπιτυχία. Ὡς καθολικὸς ἐπίσκοπος Δυρραχίου, ἐπισκέφθηκε τὶς Δρυμάδες καὶ ἐπιχείρησε νὰ πείσει τοὺς κατοίκους νὰ ἀποκηρύξουν τὴν ὀρθόδοξη πίστη τους. Σύμφωνα μὲ τὶς πηγὲς ἡ ἀντίδραση τῶν πιστῶν ἦταν ἔντονη, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ καθολικὸς ἀξιωματοῦχος νὰ ἐπιστρέψει ἄπρακτος στὴν ἕδρα του. Ὁ Καταλάνο τιμᾶται ἀπὸ τοὺς Ἀλβανούς, ἐπειδὴ φέρεται νὰ προώθησε τὴ διδασκαλία τῆς ἀλβανικῆς γλώσσας, ποὺ γιὰ τὴν ἱστορία ἀπέκτησε ἀλφάβητο μόλις τὸ 1908.

 

ΠΗΓΗ: dimokratianews.gr

,

Σχολιάστε

Ο ΧΟΤΖΑ «ΞΑΝΑΖΕΙ»

Ξαναζεῖ ὁ Ἐνβὲρ Χότζα

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
ἀρ. τ. 2073, 1 καὶ 15 .09. 2013

Ἠλ. στοιχειοθ. «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.                 Τὰ πρόσφατα γεγονότα στὴν Πρεμετὴ τῆς Ἀλβανίας μαρτυροῦν ὅτι οἱ Χριστιανοὶ δὲν πολεμοῦνται μόνο στὴν Μέση Ἀνατολή, ὅπως γράφουμε σὲ προηγούμενο σχόλιο, ἀλλὰ καὶ στὴν Ἀλβανία. Ἔφεραν στὴ μνήμη τὴ σκοτεινὴ ἐποχὴ τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος τοῦ 1967, δήλωσε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος, τότε ποὺ τὸ καθεστὼς «νόμιζε ὅτι θὰ ξερίζωνε γιὰ πάντα τὴν θρησκευτικὴ πίστη ἀπὸ τὸν ἀλβανικὸ λαό».
.                 Τὰ ἐπεισόδια ἄρχισαν ξαφνικὰ τὴν ἑπομένη τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, στὶς 16-8-2013. Ἄνδρες ἰδιωτικῆς ἀστυνομίας, ποὺ δήλωσαν ὅτι «πληρώθηκαν ἀλλὰ δὲν ξέρουν ποιοὶ εἶναι πίσω τους», μπῆκαν μέσα στὸ Ναὸ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τῆς Πρεμετῆς καὶ τὸν ἀπεγύμνωσαν ἀπὸ ὅλα τὰ ἱερὰ σκεύη του, εἰκόνες, προσκυνητάρια κλπ., πῆραν καὶ τὴν καμπάνα καὶ ἔκτισαν τὴν εἴσοδό του, γιὰ νὰ μὴν μπορεῖ νὰ μπαίνει κανείς. Οἱ ἀστυνομικοὶ ἀπωθοῦσαν βίαια τὸν ἱερέα, ποὺ διεμαρτύρετο ἔντονα, καὶ ἡ σκηνὴ ἔκανε τὸν γύρο τοῦ κόσμου μὲ τὸ διαδίκτυο.
.                 Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀναστάσιος προσέθεσε στὶς δηλώσεις του ὅτι «πρόκειται γιὰ σχεδιασμένη ἐνέργεια ἀπὸ σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ τὸ πολὺ θλιβερὸ αὐτὸ γεγονὸς ἀποτελεῖ μεγάλη προσβολὴ ὄχι μόνο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ τῆς Ἀλβανίας, στὴν ὁποία, ἐνῶ ὑπάρχει ἡ προσδοκία γιὰ ἔνταξη στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, συμβαίνουν τέτοια γεγονότα». Τόνισε ἐπίσης ὁ Μακαριώτατος ὅτι «ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνηση παρέδωσε τὸ κτίριο αὐτὸ στὸν Ὀρθόδοξο κλῆρο ἔναντι συγκεκριμένης ἀμοιβῆς πρὸς τὸ κράτος».
.                 Ἀπαντώντας στοὺς ἰσχυρισμοὺς ὅτι τὸ κτίριο αὐτὸ ἦταν ἕνα κέντρο τοῦ ἀλβανικοῦ πολιτισμοῦ ἐπεσήμανε ὅτι «ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει συμβάλει κατὰ πολὺ στὸν πολιτισμὸ τῆς Ἀλβανίας τονίζοντας ἐπιπλέον ὅτι κάθε τι ποὺ ἀποτελεῖ σήμερα τὸν παραδοσιακὸ πολιτισμὸ τῆς Ἀλβανίας εἶναι τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας».
.                 Τὴν ἀμέριστη συμπαράστασή του στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας ἐξέφρασε ἀμέσως ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος δηλώνοντας μεταξὺ τῶν ἄλλων: «Τὰ θλιβερὰ καὶ κατάπτυστα ἐπεισόδια τῆς Πρεμετῆς θυμίζουν δυστυχῶς ἄλλες σκοτεινὲς ἐποχές, στὶς ὁποῖες ἡ ἐκδήλωση τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος καὶ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ἐδιώκετο ἀπηνῶς».
.                 Ὁ δὲ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κονίτσης κ. Ἀνδρέας ἐδήλωσε: «Ὀργὴ καὶ ἀγανάκτηση προκαλεῖ ἡ βεβήλωση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στὴν Πρεμετὴ ἀπὸ ἀλβανικοὺς ἐθνικιστικοὺς κύκλους… Διαμαρτύρομαι ἐντόνως γι’ αὐτὸ τὸ ἀνοσιούργημα. Καλεῖται ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση καὶ μάλιστα ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν νὰ ἐκφράσουν χωρὶς ἀναβολὴ τὴν ἀντίθεσή τους σὲ τέτοιες πρακτικὲς ποὺ στρέφονται ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Βορειοηπειρωτῶν» («www.romfea.gr» 19, 20-82013, «Δημοκρατία» 20, 21, 22-8-2013).
.                 Ἀντιδράσεις ὑπῆρξαν ἀκόμη ἀπὸ ἐπίσημα κρατικὰ μέσα καὶ ἀπὸ πολιτικὰ κόμματα τῆς χώρας μας.

.                 Εἶναι καιρὸς πλέον νὰ κατανοήσουμε ὅτι ὁ ἐξ Ἀλβανίας κίνδυνος παραμένει διαρκής.

Σχολιάστε

ΑΝΗΣΥΧΕΣ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

νήσυχη χριστιανικ κοινότητα στν λβανία
π τ πεισόδια στν Πρεμετ

.               Ἀνήσυχες καὶ ἀγανακτισμένες δηλώνουν οἱ χριστιανικὲς κοινότητες στὴν Ἀλβανία, ζητώντας ἀπὸ τὸ κράτος νὰ δώσει ἄμεσα λύση στὸ θέμα
.               Τὴν ἀνησυχία καὶ τὴν ἀγανάκτησή τους γιὰ τὰ ἐπεισόδια στὴν Πρεμετὴ ἐξέφρασαν μὲ ἀνακοίνωση ποὺ ἐξέδωσαν τὸ Σάββατο (24/08) οἱ χριστιανικὲς κοινότητες τῆς Ἀλβανίας.
.               Ἡ Αὐτοκέφαλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας, ἡ ἀλβανικὴ Καθολικὴ Ἐκκλησία καὶ ἡ Εὐαγγελικὴ Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας, ποὺ ὑπογράφουν τὴν ἀνακοίνωση, ἀφοῦ τονίζουν ὅτι τὰ γεγονότα ποὺ συνέβησαν θυμίζουν τὰ χρόνια τῶν διώξεων τῶν θρησκευτικῶν ἱδρυμάτων καὶ ἐγκαταστάσεων, ζητοῦν ἀπὸ τὸ κράτος νὰ δώσει ἄμεσα λύση στὸ θέμα καὶ νὰ ἐπιστρέψει ὁ ἱερὸς τόπος λατρείας στοὺς πιστούς.

Ἀναλυτικὰ ἡ ἀνακοίνωση
.               «Ἔχουμε παρακολουθήσει μὲ ἀνησυχία καὶ ἀγανάκτηση τὰ γεγονότα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Παναγίας στὴ πόλη Πρεμετή, ὅπου οἱ ἀστυνομικὲς δυνάμεις τῆς ἰδιωτικῆς ἑταιρείας βγάλανε μὲ τὴν βία ἀπὸ τὸν ναὸ τὰ ἱερὰ θρησκευτικὰ ἀντικείμενα λατρείας καὶ ἀντιμετώπισαν ἐπαίσχυντα τοὺς κληρικοὺς Ὀρθόδοξους, οἱ ὁποῖοι ἦρθαν νὰ ὑπερασπιστοῦν τὴν ἐκκλησία τους. Τὰ τηλεοπτικὰ πλάνα ἀπὸ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης μᾶς ἔφεραν καὶ πάλι στὸ μυαλὸ τὰ χρόνια τοῦ πολέμου καὶ τῶν διώξεων κατὰ τῶν θρησκευτικῶν ἱδρυμάτων καὶ θρησκευτικῶν ἐγκαταστάσεων, ἐνῶ ἀναμένουμε ἀκόμα τὴν ἐπιστροφὴ τῶν ἱερῶν τόπων καὶ περιουσιῶν τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων μας.
.               Μὲ τὴ δήλωση αὐτὴ θέλουμε νὰ ἐκφράσουμε τὴν ἀλληλεγγύη μας στοὺς ἀδελφούς μας Ὀρθόδοξους στὴν Πρεμετὴ καὶ ὅλους τοὺς Ὀρθόδοξους πιστοὺς καὶ εὐχόμαστε τὸ θέμα αὐτὸ νὰ ἐπιλυθεῖ τὸ συντομότερο δυνατὸ καὶ ὁ ἱερὸς τόπος λατρείας νὰ γυρίσει στοὺς πιστούς, ὥστε οἱ κληρικοὶ νὰ ἐκτελέσουν τὶς θρησκευτικὲς λειτουργίες.
.               Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ ζητᾶμε γιὰ ἄλλη μία φορὰ τὴν προσοχὴ τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους, ζητᾶμε νὰ συμμετάσχει στὴν τελικὴ λύση τῆς ἐπιστροφῆς τῶν θρησκευτικῶν περιουσιῶν στὴν Ἀλβανία, καθὼς μετὰ ἀπὸ 23 χρόνια δημοκρατίας δὲν τοὺς ἔχουν δοθεῖ ἀκόμα τὰ νόμιμα δημοκρατικὰ δικαιώματά τους».

Ἀνθὴ Κουτσουμποῦ
news247

Σχολιάστε

ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΑΔΟΧΗ [ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ] Η ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΕΧΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΔΑΦΗ !

πίσημο! Ἡ λβανία κατέχει λληνικά ἐδάφη!
 Ἕνα σπάνιο ἱστορικὸ ντοκουμέντο:
Τὸ 1931 ὁ Βασιλιὰς τῆς Ἀλβανίας Ζώγου παραδέχεται
ὅτι στὸ βασίλειό του ἔχει καὶ ἑλληνικὰ ἐδάφη.

.         Συνέντευξη τοῦ Βασιλιᾶ τῆς Ἀλβανίας Ἀχμὲτ Ζώγου στὴν ἡμερήσια ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα “Ἑλληνικὴ” τῆς 15 Μαρτίου 1931, μὲ τίτλο “Μὲ τὸν Βασιλέα Ζώγου. Διὰ τὴν πολιτικὴν τῆς Ἀλβανίας καὶ τὰς σχέσεις μὲ τὴν Ἑλλάδα”, καὶ ὑπότιτλο “Μία σπουδαιοτάτη συνέντευξις”, φιλοξένησε σήμερα ἡ ἡμερήσια ἀλβανικὴ ἐφημερίδα «Shekulli» (αἰώνας), στὴν ὁποία ὁ Ἀλβανὸς βασιλιὰς ἀναφέρει: «Πρέπει νὰ γνωρίζετε οἱ Ἕλληνες, ὅτι ἐγὼ ἐμφοροῦμαι ἀπὸ τὰ πλέον φιλικότερα αἰσθήματα διὰ τὴν Ἑλλάδα. Μὴ λησμονῆτε δέ, ὅτι ποτὲ δὲν ξεχνῶ ὅτι τὸ βασίλειον τῆς Ἀλβανίας εἶναι ἡ ἐγγονή, ἂς ποῦμε ἔτσι, τῆς Ἑλλάδος. Μᾶς συνδέουν τόσοι δεσμοὶ ἱστορικοί. Ἀλλά… Ἀλλά, βεβαίως, εἶναι ἀναγκαία προϋπόθεσις διὰ τὴν διατήρησιν τῆς φιλίας αὐτῆς, ὁ ἀμοιβαῖος σεβασμὸς ὡς πρὸς τὴν ἐδαφικὴν ἀκεραιότητα τῶν δύο χωρῶν μας, τῆς Ἀλβανίας καὶ τῆς Ἑλλάδος.
» Ὁμολογῶ, ὅτι πράγματι εἰς τὸ βασίλειον τῶν Ἀλβανῶν ὑπάρχουν καὶ μέρη ἑλληνικά. Ὅπως ἡ Κορυτσά, ἡ Χειμάρρα, ἡ Δρόβιανη, τὸ Ἀργυροκάστρον ἐν μέρει καὶ μερικὰ ἄλλα ἀκόμη… Ἀλλὰ αἱ διεθνεῖς συνθῆκαι καθόρισαν τὰ σύνορά μας, ὥστε… ὅταν θὰ γυρίσω μὲ τὸ καλό, ἐὰν ἔχωμεν ὑγείαν βέβαια, θὰ προσπαθήσω νὰ ἐγκαινιασθῆ μὲ τὴν φίλην πατρίδα σας μία νέα περίοδος σχέσεων καλῆς γειτονίας ἐπ’ ἀγαθῷ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν».

.          Ἡ ἀλβανικὴ ἐφημερίδα ἀφήνει νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι ἡ συνέντευξη τοῦ βασιλιᾶ δόθηκε σὲ μία στιγμὴ ἀδυναμίας, ὅταν ταξίδευε γιὰ λόγους ὑγείας πρὸς τὴν Βιέννη μαζὶ μὲ ἕνα φίλο του Ἕλληνα δημοσιογράφο. Στὴν συνέχεια ἰντριγκάρει ἀκόμα πιὸ πολὺ τὴν ὑπόθεση λέγοντας ὅτι ὁ βασιλιὰς ἀπολάμβανε παροχὲς τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης, προσθέτοντας ἀκόμη, ὅτι ὅταν ἐκδιώχτηκε ἀπὸ τὴν Ἀλβανία, ἐμπιστεύτηκε τὰ προσωπικά του ἀντικείμενα στὴν Ἑλληνικὴ Πρεσβεία.

 ΠΗΓΗ: olympia.gr

, ,

Σχολιάστε