Ἄρθρα σημειωμένα ὡς ψηφιακὲς ταυτότητες

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΥΡΩΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ!

ρχονται ταυτότητες
μ
ποχρεωτικ δακτυλικ ποτύπωμα σ λη τν Ερώπη

.           Νέες ταυτότητες μὲ ψηφιακὸ δακτυλικὸ ἀποτύπωμα σχεδιάζει ἡ Κομισιόν, ἐνῶ οἱ νέες προτάσεις, ποὺ ἔχουν στόχο τὴ δημιουργία ἑνὸς πιὸ ἀσφαλοῦς περιβάλλοντος στὴν Εὐρωπη, θὰ παρουσιαστοῦν αὔριο.
.           Ἐδῶ καὶ πάνω ἀπὸ δύο χρόνια ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ καταθέτει προτάσεις γιὰ τὴ δημιουργία μίας «Ἀσφαλοῦς Ἕνωσης» μὲ στόχο τὸν ἔγκαιρο ἐντοπισμὸ ἐν δυνάμει δραστῶν πολὺ πρὶν πραγματοποιηθοῦν τρομοκρατικὲς ἐνέργειες. Οἱ Εὐρωπαῖοι μποροῦν νὰ αἰσθάνονται πλέον πιὸ ἀσφαλεῖς λόγῳ τῶν αὐξημένων ἁρμοδιοτήτων τῶν ἀρχῶν ἀσφαλείας, τῆς στενότερης συνεργασίας μεταξὺ ἐθνικῶν ὑπηρεσιῶν, τῆς καλύτερης δικτύωσης τῶν βάσεων δεδομένων καὶ τῶν ἐντατικῶν ἐλέγχων στὸ διαδίκτυο. Πολλὰ ταμποὺ ἀναφορικὰ μὲ τὰ προσωπικὰ δεδομένα ἔχουν πλέον καταρριφθεῖ. Ἡ Εὐρώπη εἶναι σήμερα πιὸ ἀσφαλὴς ἀπὸ ὅσο πρὶν μία διετία, γράφει ἡ ἐφημερίδα Welt.
.           Ἡ Κομισιὸν παρουσιάζει αὔριο στὶς Βρυξέλλες νέα σχέδια, τὰ ὁποῖα οἱ 28 κυβερνήσεις τῶν χωρῶν-μελῶν καλοῦνται νὰ υἱοθετήσουν τὸ συντομότερο. Ὁ εὐρωπαῖος ἐπίτροπος Δημήτρης Ἀβραμόπουλος δήλωσε σχετικὰ στη γερμανικὴ ἐφημερίδα Die Welt: «Θὰ πρέπει νὰ αὐξήσουμε τὰ προληπτικὰ μέτρα, ἔτσι ὥστε τρομοκράτες καὶ ἐγκληματίες νὰ μὴν εἶναι πλέον εἰς θέσιν νὰ πραγματοποιήσουν χτυπήματα. Μὲ ἄλλα λόγια, στόχος εἶναι νὰ καταστήσουμε ἀδύνατη τὴν πρόσβαση σὲ πλαστὰ ἔγγραφα, ὅπλα καὶ ἐκρηκτικὰ καὶ ταυτόχρονα νὰ τοὺς ἐμποδίσουμε νὰ περνοῦν ἀπαρατήρητοι τὰ σύνορά μας».

«Οἱ τρομοκράτες δὲν παραμένουν ἀδρανεῖς»

.           Σύμφωνα μὲ τὸν Ἕλληνα Ἑπίτροπο Μετανάστευσης καὶ Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ θὰ προτείνει νὰ γίνουν ἀκόμα πιὸ ἀσφαλεῖς οἱ ταυτότητες τῶν εὐρωπαίων πολιτῶν, ἔτσι ὥστε ἡ πλαστογράφηση καὶ ἡ ἀγοραπωλησία ταξιδιωτικῶν ἐγγράφων νὰ γίνει ἀκόμα δυσκολότερη γιὰ τρομοκράτες καὶ ἐγκληματίες. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες τῆς γερμανικῆς ἐφημερίδας, ἡ Κομισιὸν ἐπιθυμεῖ οἱ ταυτότητες σὲ ὅλες τὶς χῶρες-μέλη τῆς ΕΕ νὰ περιέχουν ὑποχρεωτικὰ ἕνα ψηφιοποιημένο δακτυλικ ποτύπωμα, καθὼς καὶ ἐπιπλέον βιομετρικὰ στοιχεῖα τῶν κατόχων. Στὴ Γερμανία οἱ ταυτότητες περιλαμβάνουν ἤδη ψηφιοποιημένα δακτυλικὰ ἀποτυπώματα, ὡστόσο μόνο ὅταν οἱ πολίτες τὸ ἐπιθυμοῦν. Πρόσφατα ὁ εὐρωπαῖος Ἐπίτροπος γιὰ τὴν Ἀσφάλεια Τζούλιαν Κὶνγκ τόνιζε ὅτι οἱ «τρομοκράτες δὲν παραμένουν ἀδρανεῖς». Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ προτίθεται νὰ στραφεῖ μελλοντικὰ στὴν πρόληψη τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν μὲ χημικά, βιολογικά, ραδιολογικὰ καὶ πυρηνικὰ ὑλικὰ (Ὅπλα ABC). Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ πιθανότητες τέτοιου εἴδους ἐπιθέσεις θεωροῦνται περιορισμένες, οἱ ἐπιπτώσεις τους θὰ ἦταν τεράστιες, ἐκτιμᾶ ἡ Welt.

ΠΗΓΗ: huffingtonpost.gr (dw.com)

 

 

Σχολιάστε

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ [ὁ ἀρραβώνας τοῦ χαράγματος]: ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; ΠΑΝΔΗΜΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ» (Δυστυχῶς ὑπάρχουν ἀκόμα πολῖτες, ἀλλά καί ἱερεῖς ἤ καί θεολόγοι, ἀγαπητοί γιά μᾶς ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, οἱ ὁποῖοι βάζουν τό κεφάλι τους μέσα στήν ἄμμο, ὅπως κάνει ἡ στρουθοκάμηλος. Ἀρχιμ. Σαρ. Σαράντος)

Ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου
ἐφημερίου Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου

στήν Ἡμερίδα: «Νέα Ταυτότητα, Εἰσιτήριο χωρίς ἐπιστροφή»
(https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/09/10/νέα-ταυτότητα-εἰσιτήριο-χωρὶς-εἐπισ/)

«Καί τώρα, τί κάνουμε;»

.                 Αἵματα, σκληροί ὑπέρ τῆς πατρίδος ἀγῶνες ἀφθονοῦν σ’ ὁλόκληρη τήν ἑλληνική ἐπικράτεια.  Ἀπό τά τρίσβαθα τῆς ἑλληνικῆς Ἀρχαίας Ἱστορίας ἔρχονται ἀπόηχοι θυσιῶν ὑπεράνθρωπων γιά τήν ἄγρυπνη φύλαξη, διατήρηση καί ἀνάπτυξη τοῦ ἐκλεκτοῦ χώρου τῆς ἑλληνικῆς πατρίδος, τῆς ἑλληνικῆς πανέμορφης γῆς πού μᾶς χάρισε ὁ Ὕψιστος καθώς ἐπίσης καί τοῦ ὑψηλοῦ πολιτισμοῦ της.
.                 Πόνος, δάκρυα, σταυροί, διωγμοί ἀπάνθρωποι διά Χριστόν συμπλήρωσαν τούς ἀγῶνες τῶν προγόνων μας γιά μιά συνειδητή ἡρωική χριστιανική ἐπίγεια ζωή καί γιά μιά αἰώνια βιωτή μετά τῆς Παναγίας Τριάδος, τῆς Παναγίας Μητέρας καί πάντων τῶν Ἁγίων.  Ὁ πολύ μεγάλος ἄνδρας καί Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας Μ. Κωνσταντῖνος μετά τῆς Ἁγίας Μητρός του Ἑλένης, μέ τίς εὐχές ἁπάντων τῶν μαρτυρησάντων ἑκατομμυρίων Ἁγίων μας δημιούργησαν ἕνα ἀσύλληπτο θεανθρώπινο πολιτισμό ἀποτυπούμενο ὄχι σέ φαντάσματα, ἀλλά στό στήσιμο τῆς Νέας Ρωμαϊκῆς καί ἔπειτα ὀνομασθείσης Βυζαντινῆς ἐνδόξου αὐτοκρατορίας.
.                 Σήμερα, ἐδῶ καί δύο χρόνια, ἡ ἱστορία μας ἐπαναλαμβάνεται μέσα ἀπό τό νεοφανῆ ἀπηνῆ διωγμό τοῦ Ἕλληνα πολίτη πού ἔχουν συμφωνήσει καί ἔχουν ἐξαπολύσει οἱ ἴδιοι οἱ «κυβερνῆτες» μας ὑπακούοντες στίς δυνάμεις τοῦ σκότους, τῆς Νέας Ἐποχῆς.
.                 Δανειακή Σύμβαση μέ ἀμετάκλητους ὅρους ὑπογράφει στό Λονδῖνο μόνος του ὁ πρωθυπουργός τῆς χώρας τό Μάϊο τοῦ 2010 παραδίδοντας συλλήβδην τόν ἑλληνικό χῶρο καί ὁλόκληρη τήν ἰδιωτική μας καί τή δημόσια περιουσία στούς στυγερούς φιλικότατους γι’ αὐτόν δανειστές.  Οἱ ὑπόλοιποι ὑπουργοί, βουλευτές  καί κόμματα συζητοῦν ἐκτός σπανίων ἐξαιρέσεων, πότε, πῶς καί μέ ποιές προϋποθέσεις μποροῦν μέ 180 βουλευτές νά κυρώσουν τήν πρώτη καί τίς λοιπές ἐν τῷ μεταξύ συμβάσεις πού τελείως ὑποδουλώνουν τή χώρα.  Ἀντί αὐτονοήτως νά χαλάσουν τόν κόσμο ἀπό τίς ἀντιδράσεις τους καί νά ἀγωνισθοῦν γιά τήν αὐτονόητη ἐλευθερία μας μέσα στήν Εὐρωπαϊκή κοινότητα, τελικά συνυπογράφουν τήν καταδίκη ὅλων τῶν Ἑλλήνων.
.                 Ἐπακολουθοῦν τά μνημόνια, μέ πρωτοφανῆ λεκτικό εὐτελισμό ὅλων τῶν τάξεων τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν καταλύοντας πρακτικά ὅλα τά κεκτημένα δικαιώματά τους καί περιορίζοντας αὐθαίρετα τίς ἀποδοχές τους καί τήν ἀσφάλειά τους.  Οἱ ὑπουργοί μας συναγωνίζονται μέ δαιμονική ἐφευρετικότητα γιά τή βάναυση μείωση τῶν οἰκονομικῶν πόρων καί γιά τή διάλυση τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων καί τῆς παροχῆς ἰατροφαρμακευτικῆς περίθαλψης.
.                 Οἱ τρεῖς χιλιάδες αὐτοκτονίες στήν πατρίδα μας δέν ἐνοχλοῦν διόλου τούς κυβερνῆτες τῆς χώρας, ἐνῷ οἱ συναρμόδιοι ὑπουργοί «καταγράφουν» στά πάνελ τῶν δημοσιογράφων τούς ἄνω τῶν ἑβδομήντα ἐτῶν πολῖτες Ἕλληνες, ὡς αἰτίους γιά τήν κακή λειτουργία τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων.
.                 Ἁπλοῖ, ἅγιοι διορατικοί πνευματικοί πατέρες, εἶχαν ἐπισημάνει τούς κινδύνους τῆς προσπάθειας τοῦ τότε κυβερνήτη γιά εἴσοδό μας στήν Εὐρωπαϊκή, οὐμανιστική ἤ καλύτερα ἀθεϊστική Κοινότητα.  Ἀλλά καί καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς παραμονῆς μας, μά κυρίως μέ τήν ἔνταξή μας στό Εὐρώ χωρίς ἰδιαίτατο θεϊκό φωτισμό οἱ ἁπλοῖ Ἕλληνες πολῖτες – οἱ μή ποτισμένοι μέ τό δηλητήριο τοῦ κομματισμοῦ – καταλάβαιναν ποῦ ὁδηγοῦνται τά πράγματα στή χώρα μας.
.                 Ἐν τῷ μεταξύ μαζί μέ τήν ἀφόρητη οἰκονομική πίεση καταβάλλονται λυσσαλέες προσπάθειες γιά ἀκύρωση ὁλόκληρης τῆς ἀκμαίας ἑλληνοχριστιανικῆς Παραδόσεώς μας: Προγενέστερα εἶχαν νομιμοποιηθεῖ οἱ ἀμβλώσεις στή χώρα μας.  Τώρα προτείνονται καί ἐφαρμόζονται συμβόλαια ἐλεύθερης συμβίωσης.  Τήν προηγούμενη σχολική χρονιά δέν δόθηκαν, προφανῶς σκόπιμα, βιβλία στούς μαθητές.  Ξαφνικά ἐμφανίζεται μιά τυχάρπαστη γραμματική γιά τούς μαθητές Ε΄ καί ϛ΄ Δημοτικοῦ πού παραλύει τή μαθησιακή ἱκανότητά τους καί διαφθείρει τήν πάμπλουτη γλῶσσα μας.  Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ὑποχρεωτικά ἀλλοτριώνει τή διδασκαλία τῆς πίστεως, στήν ὁποία εἶναι βαπτισμένα τά παιδιά μας καί τά ἀναγκάζει νά παραπλανηθοῦν χωρίς κριτήρια στίς  ψευδεῖς θρησκεῖες.  Ἡ ἱστορία μας βάναυσα παραχαράσσεται.  Συνωστισμός στήν προβλήτα τῆς Σμύρνης ἀντί γιά τήν πανωλεθρία τῆς μικρασιατικῆς συμφορᾶς.
.                 Οἱ ταλαίπωροι μετανάστες χρησιμοποιοῦνται ὡς δυνάστες στή χώρα μας, ὡς ἄλλοθι γιά τίς παραποιήσεις στήν παράδοσή μας.  Τά ἀναρχικά στοιχεῖα ἐξ αὐτῶν δέν συλλαμβάνονται, ἀλλά εὐνοοῦνται σιωπηρά οἱ παράνομες ἤ ἐγκληματικές πράξεις τους σέ βάρος τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν. Τό ἀναμενόμενο καί ἀπό χρόνια προγραμματιζόμενο ἀπό τά ντόπια, μά κυρίως ἀπό τά ξένα ὄργανα τῆς Νέας Ἐποχῆς, εἶναι ἡ πλήρης καταδυνάστευση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας μας μέ τήν ἔκδοση Ἠλεκτρονικῶν Ταυτοτήτων ἤ Νέων Ταυτοτήτων ἤ Κάρτας τοῦ Πολίτη, μέ κορύφωση τήν ὑποδούλωσή μας στό σφράγισμα ἤ χάραγμα πού ἑτοιμάζεται.

.                 Μετά ἀπό ὅσα ἀκούσαμε ἀπό τούς ἐκλεκτούς ὁμιλητές συνειδητοποιήσαμε ὅτι ἡ ἐπικείμενη ἀντικατάσταση τῶν ταυτοτήτων μας δέν εἶναι ἁπλῆ ἀντικατάσταση, ἀλλά ἔνταξη τοῦ ἕλληνα Πολίτη καί σταδιακά ὅλων τῶν κατοίκων τῆς γῆς στό παγκόσμιο σύστημα παρακολούθησης.
.                 Τό παγκόσμιο κράτος στήνεται ἤ μᾶλλον ἔχει στηθεῖ.  Μέσα ἀπό τό internet καί τήν ἠλεκτρονική διακυβέρνηση παγκοσμιοποιοῦνται ὅλες οἱ συνιστῶσες τῆς καθημερινῆς ζωῆς, τῆς γλώσσας, τῆς παιδείας, τῆς ψυχαγωγίας,τῆς ἀπασχόλησης, τοῦ ἀπομονωτισμοῦ τοῦ ἀτόμου, τῆς κατάργησης ὅλων τῶν ἐπί μέρους κοινωνικῶν θεσμῶν, τοῦ γάμου, τῆς οἰκογένειας,τῆς δημιουργίας παιδιῶν. Κορυφαία συνιστῶσα τοῦ παγκοσμιοποιούμενου κράτους τό τραπεζικό σύστημα πού ἑνοποιεῖ τίς οἰκονομίες ὅλων τῶν κρατῶν καί ὅλων τῶν ἀνθρώπων.  Στή συνέντευξη τοῦ Σιμόν Πέρεζ μέ τόν πρωθυπουργό τῆς χώρας μας ἀκούστηκε ἀπό τόν ξένο φιλοξενούμενο νά λέγονται τά κάτωθι: «Ἡ οἰκονομία ἤδη φθάνει στήν ἀνώτατη καί πληρέστερη ὀργάνωσή της.  Οἱ νέοι μας ἀποδέχονται τό μοντέλο τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας».  Ἀλλά πῶς εἶναι δυνατόν νά λειτουργήσει ὡς παγκόσμια οἰκονομία σωστά καί σταθερά ἄν δέν συσταθεῖ παγκόσμια κυβέρνηση μέ παγκόσμιο κυβερνήτη;
.                 Καιρό πρίν ὁ δικός μας πρωθυπουργός μᾶς εἶχε ξαφνιάσει μέ τήν ξενόγλωσση ρήση του: We need a global government and fast. Σήμερα εὐνοϊκότερα ἀκούγονται ὅσα λέγονται ἀπό τόν Πέρεζ σέ μιά χώρα πού σέρνεται καί σέρνει τούς πολῖτες της στανικά στήν παγκόσμια κυβέρνηση μέ τήν ἐπιβολή τῶν νέων ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων.
.                 Ὡς γνωστό εἶναι ἤδη συγκεντωμένα ὅλα τά προσωπικά μας στοιχεῖα ἤ δεδομένα, ὅπως λέγονται, σέ ἕνα ἀρχεῖο στή Γενική Ἀσφάλεια.  Ἕνα κομπιοῦτερ περιέχει ἅπαντα τά προσωπικά δεδομένα τῶν Ἑλλήνων.
.                 Πάντοτε βέβαια ἡ Γενική Ἀσφάλεια κρατοῦσε τά βασικά στοιχεῖα γιά ὅλους τούς πολῖτες, γιά ἔκδοση τῆς προσωπικῆς μας ταυτότητας, πού ταυτοποιοῦσε μέσῳ μιᾶς φωτογραφίας καί τῶν βασικῶν προσωπικῶν δεδομένων μας τόν κάθε πολίτη.
.                 Εἶναι καί ἦταν πάντοτε ἐξακριβωμένο, ὅτι ἡ Γενική Ἀσφάλεια τῆς χώρας ἀκριβῶς γιά τήν ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν, κρατοῦσε καί κάποια ἄλλα προσωπικά δεδομένα, ὅποτε προέκυπταν, τά ὁποῖα φυλάσσονταν ἤ ὄχι μετά ἀπό σχετική ἀξιολόγηση.
.                 Σέ κανένα ὅμως ἄλλον ἐκτός τῶν ὑπευθύνων ἀξιωματικῶν τῆς Γενικῆς Ἀσφάλειας δέν ἦταν εὔκολο ἤ δυνατό νά ἀξιοποιήσει ἤ νά χρησιμοποιήσει τά προσωπικά δεδομένα πού ἀσφαλέστερα φυλάσσονταν στά γραπτά ἀρχεῖα καί στά βιβλία.
.                 Σήμερα ὅμως ὅλα τά προσωπικά μας δεδομένα εἶναι καταγεγραμμένα καί «φυλάσσονται» ψηφιακά-ἠλεκτρονικά.  Τώρα πιά εἴμαστε ὅλοι ἔκθετοι στούς ἐπιτήδειους χάκερς παρανόμους καί νόμιμους.  Πρῶτος νόμιμος χάκερ εἶναι ἡ ἐφορία καί δεύτερος τό τραπεζικό σύστημα.  Ἡ συνεργασία τῶν δύο συστημάτων ἔχει πραγματοποιήσει αὐθαίρετη μεταφορά χρημάτων ἀπό  τόν προσωπικό μας τραπεζικό λογαριασμό σέ ὀφειλές πρός τό Δημόσιο Ταμεῖο, γιά ἀφαίρεση ἤ μᾶλλον ἐκρόφηση χρημάτων γιά τό χαράτσι τῆς ΔΕΗ ἤ ἄλλων ἀπλήρωτων ὑποχρεώσεων.  Εἶναι ἐπίσης γνωστό ὅτι ἤδη ἔχουν κλαπεῖ ἠλεκτρονικά οἱ ἠλεκτρονικές συνταγές πού ἐξέδωσαν οἱ ἕλληνες γιατροί πρός τούς ἀσθενεῖς τους.  Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ ὅτι ὁ Ἰατρικός Σύλλογος Ἀθηνῶν ἔχει προσφύγει στό Σ.τ.Ε., γιά νά μήν εἶναι ὑποχρεωμένοι οἱ γιατροί γιά καταγραφή τοῦ ΑΜΚΑ τους στίς συνταγές τῶν ἀσφαλισμένων.  Καί ἐπίσης εἶναι γνωστά ὅλα τά φάρμακα πού ἔχουμε κατά καιρούς πάρει.  Μόλις ὁ φαρμακοποιός καταγράψει στό κομπιοῦτερ του τόν ΑΜΚΑ τοῦ ἀσθενοῦς ἔχει στήν ὀθόνη του ὅλο τό προφίλ ὑγείας τοῦ πελάτη.  Καί ἀμέσως σκεπτόμαστε.  Γιατί χάκερς ἔκλεψαν τίς συνταγές; Τί νά τίς κάνουν;  Ἀφοῦ οὔτε οἱ κακόμοιροι οἱ ἀσφαλισμένοι δέν μποροῦν πιά νά ἐκτελέσουν τίς συνταγές τους, ἐφόσον οἱ φαρμακοποιοί δέν χορηγοῦν φάρμακα μέ συνταγές, ἐπειδή δέν πληρώνονται ἀπό τό κράτος.
.                 Στήν χώρα μας ἔχει ἤδη ψηφισθεῖ καί σέ λίγο καιρό θά ὁλοκληρωθεῖ ἡ διαδικασία τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης.  Τά ἀρχεῖα, τά ἠλεκτρονικά ἀρχεῖα κάθε ὑπηρεσίας τοῦ Δημοσίου φορέα εἶναι συνδεδεμένα μέ τό τραπεζικό σύστημα.  Ἑπομένως ὁ κάθε πολίτης θά εἶναι δοῦλος τοῦ «πολυεύσπλαχνου» ληστρικοῦ κράτους καί τοῦ ἀκόμα σπλαχνικότερου τραπεζικοῦ συστήματος.  Ἄν τελικά ὁ πολίτης θά «δικαιοῦται» ἐλάχιστα χρηματάκια γιά νά ψευτοζήσει, θά ἐφορμᾷ ἀμέσως τό τραπεζικό σύστημα πού εἶναι ἤδη συνδεδεμένο μέ τούς εἰσπρακτικούς φορεῖς καί μέ αὐτόματες ἠλεκτρονικές ἐντολές θά τοῦ τά ἁρπάζουν βάσει τοῦ τάδε καί τάδε νόμου.  Νόμιμη αὐτόματη καταλήστευση τοῦ ἤδη πάμφτωχου συνταξιούχου πολίτη.
.                 Τό θέμα εἶναι, ὅτι δέν φτάνει ὅλη αὐτή ἡ παγίδευση πού ἔχει στηθεῖ στόν Ἕλληνα πολίτη.  Δέν φτάνει ὅτι καθημερινά ἀπειλούμαστε μέσῳ τηλεοράσεως γιά τά ἄμεσα ἐπερχόμενα δεινά.  Δέν φτάνει ὅτι δέν ὑπάρχει περίπτωση νά ξεπληρώνονται τά χρέη μας πρός τούς στυγερούς γνωστούς πιά δανειστές.  Δέν φτάνει ὅτι ἤδη δύο ἑκατομμύρια εἶναι οἱ ἄνεργοι στή χώρα μας.  Δέν φτάνει ὅτι δέν ἔχει πιά καμία ἀσφάλεια ὁ πρώην καί νῦν βαρειά φορολογούμενος Ἕλληνας.  Θά τοῦ ζητηθεῖ οἰκειοθελῶς νά παραλάβει τήν ἠλεκτρονική ταυτότητα, ἡ ὁποία ὄχι μόνο δέ θά τόν διευκολύνει, ἀλλά θά εἶναι ἐκτεθειμένος σέ ὅλους τούς παραπάνω κινδύνους καί σέ ἀναρρίθμητους ἄλλους, σέ ὅσους μποροῦμε νά φαντασθοῦμε καί σέ ὅσους δέν φανταζόμαστε.

.                 Ἡ ἠλεκτρονική ἤ νέα ταυτότητα θά περιέχει τό μικροτσίπ προηγμένης τεχνολογίας R.F.I.D. πού θά μπορεῖ νά χωρέσει ἄπειρα προσωπικά μας δεδομένα, γνωστά σέ μᾶς ἤ ἄγνωστα.  Ἐπίσης ἡ ἠλεκτρονική ταυτότητα ἐκτός ἀπό τό τσιπάκι, θά ἔχει καί ἕνα πομποδέκτη-κεραία, πού ἀσύρματα θά ἐπικοινωνεῖ μέ τό γενικό ἀρχεῖο προσωπικῶν δεδομένων.  Τό R.F.I.D. εἶναι τσιπάκι ἀναπρογραμματιζόμενο.  Εἶναι δεδομένο ὅτι ἐμεῖς δέν θά διαθέτουμε κάποιο ὄργανο πού θά μᾶς ἐνημερώνει τί ἀνά πᾶσα στιγμή γράφεται, ἤ τί διαγράφεται καί ποιός τό κάνει αὐτό.  Ὡς ἀσύρματο εὔκολα θά μπορεῖ νά ἀναπρογραμματισθεῖ ἀπό χάκερς ἤ ἀπό ἄλλους ἤ ἀπό τό σύστημα.
.                 Ἐφ᾽ ὅσον ἔτσι ἔχουν τά πράγματα, ἐφ᾽ ὅσον ὅλος ὁ κρατικός μηχανισμός εἶναι ἐχθρικός πρός τόν καταδυναστευόμενο Ἕλληνα πολίτη, γιατί νά πάρουμε τήν ἠλεκτρονική ταυτότητα; Βλέπετε τό θράσος καί τήν κυνικότητα τῆς ἐξουσίας;  Θά σέ βάλει νά ὑπογράψεις μιά αἴτηση πού τό περιεχόμενό της θά ἔχει συνταχθεῖ ἀπό τήν ἴδια τήν ἐξουσία.   Θά σέ βάλουν νά πληρώσεις καί πέντε εὐρώ γιά νά εἶναι πιά σίγουροι ὅτι σ’ ἔχουν δοῦλο τους, φυλακισμένο μέσα στήν ἠλεκτρονική φυλακή τους, ἑκούσια παραδομένο ἀπό σένα τόν ἴδιο.
.                 Δυστυχῶς ὑπάρχουν ἀκόμα πολῖτες, ἀλλά καί ἱερεῖς ἤ καί θεολόγοι, ἀγαπητοί γιά μᾶς ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, οἱ ὁποῖοι βάζουν τό κεφάλι τους μέσα στήν ἄμμο ὅπως κάνει ἡ στρουθοκάμηλος.  Δέν θέλουν νά βλέπουν τόν κίνδυνο καί λέγουν ὅτι αὐτά δέν γίνονται.  Ἡ πραγματικότητα ὅμως τούς διαψεύδει, γιατί ἤδη συμβαίνουν αὐτά πού πρίν ἀπό λίγα χρόνια μᾶς φαίνονταν σενάρια ἐπιστημονικῆς φαντασίας.  Μερικοί λέγουν:  Ἐγώ δέν ἔχω κάτι νά κρύψω, ἄς μοῦ βγάλουν ὅ,τι θέλουν στόν ἀέρα, ὅλα τά προσωπικά μου δεδομένα.  Ἐγώ δέν ἔχω ἄπλυτα!  Ὁ Χριστός εἶχε ἄπλυτα;  Πόσα οὐαί δέν ἐξαπέλυσε δικαιολογημένα στούς Γραμματεῖς καί Φαρισαίους;  Δέν φοβόταν τίποτα καί κανένα.  Καί ὅμως αὐτοί τόν συκοφαντοῦσαν καί διαρκῶς ζητοῦσαν ἀφορμές γιά στήσιμο ἐνοχῆς.  Καί λέξεις ἀκόμα διαστρέβλωναν ἀπό τούς λόγους Του γιά νά Τόν ἐνοχοποιήσουν.  Ὁ δέ Ἰησοῦς ἐσιώπα στό δικαστήριο ἐνώπιον τοῦ Πιλάτου καί δέν συμμετεῖχε καθόλου στά πονηρά ἔργα τους.  Θά μποροῦσε ὁ Κύριος νά ἦταν διαλλακτικότερος, νά συμβιβαζόταν μαζί τους γιά νά μή καταδικασθεῖ.  Θά μποροῦσε νά τσακίσει κάθε ἀντιφρονοῦντα ὥστε ἄνετα νά γλυτώσει.  Μά τό ζητούμενο κατ’ Αὐτόν δέν ἦταν νά γλυτώσει, ἀλλά νά ἐλεγχθοῦν τά σκοτεινά ἔργα τους καί νά καθαρισθεῖ μετά ἀπό μετάνοια ἡ κακότητά τους.  Γιατί λοιπόν καί μεῖς νά παραδώσουμε στούς ἐπίβουλους τῆς ζωῆς καί τῆς ἐλευθερίας μας τά θεόσδοτα αὐτά δῶρα;
.                 Στήν Ἀγγλία ψηφίστηκε πρό διετίας ἡ ἠλεκτρονική ἔκδοση ταυτοτήτων.  Τίς εἶχαν παραλάβει μερικές χιλιάδες Ἄγγλων πολιτῶν.  Μόλις ὅμως κατάλαβαν τόν ὑψηλό κίνδυνο πλήρους ἀπώλειας τῆς ἐλευθερίας τους, τίς ἐπέστρεψαν καί ὁ νόμος ἔμεινε ἀνενεργός.

Καί τώρα τί κάνουμε;

1.                 Γνωρίζετε, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ὅτι ἡ ἁγία Ὀρθοδοξία μας, ἡ ἁγία πίστη μας οὐδέποτε ἦταν δυναστική, δικτατορική.  Πρῶτος καί θεμελιώδης στόχος μας εἶναι ἡ ἀληθινή καί ἐκτενής ἐνημέρωση.  Ὁ Χριστός μᾶς δίδαξε τήν ἀλήθειά Του «Ἐγώ εἰμί ἡ Ἀλήθεια», ἀλλά οἱ ἄνθρωποι ὅλοι δέν ἐπείσθησαν.  Οἱ Γραμματεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι πού ἦταν θρησκευόμενοι, μέλη τῆς ἀρχεγόνου Ἐκκλησίας τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, δέν Τόν πίστευσαν.  Μέ μεγάλα λοιπόν γράμματα διακηρύσσουμε καί μεῖς τό «Ὅστις θέλει» τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

2.                 Ταπεινῶς φρονοῦμε, ὅτι ὅλη ἡ περιρρέουσα ὄχι ἀτμόσφαιρα, ἀλλά κατάσταση πιά καί ἐντός τῆς δεινοπαθούσης φιλτάτης πατρίδος μας ὅσο καί ἐκτός αὐτῆς π.χ. ὁ φονικότατος πόλεμος στή Συρία  κυρίως κατά τῶν Χριστιανῶν, δέν μᾶς ἐπιτρέπει λεονταρισμούς καί μεγαλοστομίες.  Ὅστις θέλει, ὅποιος καταλαβαίνει, ὅποιος ζεῖ καί ἀντιλαμβάνεται πρακτικά ἤ ψυχικά ἤ πνευματικά τήν παροῦσα καί τήν ἐπερχόμενη κατάσταση, ἄς πεῖ καί αὐτός προσωπικά καί δυναμικά: Ὄχι δέν παραδίδω ἑκούσια τόν ἑαυτό μου στήν ἠλεκτρονική φυλακή, αὐτήν πού λένε πώς θά μέ διευκολύνει στίς σχέσεις μου μέ τίς δημόσιες ὑπηρεσίες Ἤδη περίπου ἑκατό χιλιάδες Ἕλληνες μέσῳ διαδικτύου ἔχουμε δηλώσει ὅτι Κάρτα τοῦ Πολίτη ἤ ἠλεκτρονική ταυτότητα, δέν παραλαμβάνουμε.  Εἶναι δυνατόν πιά νά πιστεύουμε αὐτούς πού ἤδη στήν πράξη, στά λόγια, στά χρήματα, στίς περικοπές, στήν ἀκύρωση κάθε ἰατροφαρμακευτικῆς περίθαλψης καί νόμιμης γενικότερης πληρωμένης ἀσφάλειας, μᾶς ἔχουν σκαιότατα ἐξαπατήσει μαζί μέ τούς φίλους τους πού ἀνήκουν στίς ἀντίχριστες λέσχες καί στά συμβούλια τῆς νέας Ἐποχῆς;  Εἶναι δυνατόν νά ἰσχυρίζεται τό ἀριστερό συγκυβερνῶν κόμμα ὅτι γιά πρώτη καί τελευταία φορά ὑπογράψαμε ἀντιλαϊκά μέτρα;  Εἶναι δυνατόν νά μᾶς λένε κυνικότατα ὅτι μόνο μιά φορά σᾶς δολοφονοῦμε;

3.                 Ὅμως αὐτή ἡ ἡμερίδα θά φτάσει στά ὦτα τους.  Ἴσως νά ἀνοίξουν λίγο τά κλειστά αὐτιά κάποιων.  Ὅσους ὑπουργούς καί βουλευτές γνωρίζουμε, μποροῦμε καί προσωπικά νά τούς ἐνημερώσουμε.  Καί νά τούς δηλώσουμε, ὅτι ἠλεκτρονική φυλακή δέν θέλουμε.  Ἠλεκτρονική ταυτότητα δέν παίρνουμε.  Ἀτομικά καί καλοπροαίρετα ἄς κάνουμε τήν καλή προσπάθεια ἐνημέρωσης, γιατί ἐνδέχεται νά μήν ἔχουν καταλάβει ἀκριβῶς, τί εἶναι ἡ ἠλεκτρονική ταυτότητα.  Ἐπιτρέψτε μου νά πῶ κάτι ὄχι πρός κατάκριση, ἀλλά πρός ἐνημέρωση.  Κάποιος ἀνώτατος κληρικός μας πρό εἰκοσαετίας, ὅταν εἶχε ἀρχίσει νά γίνεται λόγος γιά ἠλεκτρονικές ταυτότητες καί τό τότε κυβερνητικό στυγνό «δημοκρατικό» σύστημα πεισματικά τίς προωθοῦσε, ἐπηρεασμένος καί ἐκεῖνος ἔλεγε στούς ἀντιδρώντας: Τί κάνετε ἔτσι; Ἐγώ καί πάνω στά ἄμφιά μου μπορῶ νά γράψω ἄφοβα τό 666.  Ἀφοῦ ἔχω τό Χριστό μαζί μου, δέν φοβᾶμαι τίποτα ἀπό τά τοῦ ἀντιχρίστου.  Μεταγενέστερα ὅμως, ὅταν ἔμαθε ὁλόκληρη τήν ἀλήθεια τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, ἄλλαξε γνώμη καί δημοσίως ἀπέτρεπε τό ποίμνιό του ἀπό αὐτή τή φυλακή.  Χρέος μας πάντως ὅλων ὅσων παρακολουθοῦμε τήν ἡμερίδα αὐτή εἶναι νά κάνουμε γνωστά τά λεχθέντα πρός ὅλους τούς γνωστούς καί τίς κοινωνικές τάξεις τῶν συμπολιτῶν μας.  Ταπεινῶς φρονοῦμε ὅτι δέν συνιστᾶ θράσος ἡ παροῦσα ἐνημέρωση πρός τούς ἁγίους συνεφημερίους μας καί τούς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς μας.

4.                 Ὅσον ἀφορᾷ τό 666 ἴσως θά ἀπορήσατε γιατί δέν τό προτάξαμε.  Οἱ σεβαστοί καί ἅγιοι Ἁγιορεῖτες Πατέρες μᾶς τονίζουν τό θέμα αὐτό ἀρχῆς γενομένης ἀπό τόν ἅγιο καί θεοφώτιστο μακαριστό π. Παΐσιο.  Ἐδῶ ἐπικαλοῦμαι ἰδιαίτερα τήν προσοχή σας.  Ἐπιστήμονας εἰδικός στήν πληροφορική μᾶς τόνισε: Τό τσιπάκι R.F.I.D. εἶναι ἀναπρογραμματιζόμενο.
.                  Ὅποτε θέλει τό κυβερνητικό σύστημα, δίνει τή διαταγή στούς ἀξιωματικούς τῆς Γενικῆς Ἀσφάλειας πού εἶναι χειριστές τῶν πληροφορικῶν συστημάτων καί φύλακες, ὅσο μπορεῖ νά εἶναι, τῶν προσωπικῶν μας δεδομένων, νά προσθέσουν ἤ νά ἀπαλείψουν τό 666 γιά νά παραπλανοῦν τούς πιστούς.  Εἴμαστε σίγουροι ὅτι ἡ ἐξουσία διακαέστατα ἐπιθυμεῖ νά σφραγίσει τίς Ἑλληνικές ταυτότητες μέ τό 666,  ἐνδεχομένως κωδικοποιημένο.  Ἀπό τό παρελθόν ὑπῆρχαν πολλές μαρτυρίες, ὅτι ὁ δυσώνυμος ἀριθμός 666 θά ὑπάρχει στίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες ἤ σέ ἀντίστοιχα ὑποκατάστατά τους.  Καταθέτουμε δύο σελίδες ἀπό παρελθόν δημοσίευμά μας γιά τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη.  Περιέχει ὀνόματα πολιτικῶν ἀνδρῶν καί δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι ἐπιμένουν ὅτι μόνο ὁ ἀριθμός 666 εἶναι κατάλληλος ὡς κωδικός πρόσβασης στό κεντρικό σύστημα πληροφοριῶν.
.                 Ἐνδεικτικά καταγράφουμε μαρτυρίες ὑπευθύνων, ὅτι ὑπῆρχε ὁ κωδικός ἀριθμός 666 στίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες, γιά νά εἶναι ἀναγνώσιμες ἀπό τούς on line ὑπολογιστές τῶν διαφόρων κρατικῶν ὑπηρεσιῶν.  Τό περιοδικό «Ὀρθόδοξη Μαρτυρία» τ. 107 δημοσιεύει μερικές τέτοιες μαρτυρίες πολιτικῶν καί δημοσιογράφων τῆς πατρίδας μας:

Λ. Παπαδήμας (Ὑφυπουργός Ἐσωτερικῶν): Ὁμολόγησε σαφέστατα τή χρήση τοῦ δυσώνυμου ἀριθμοῦ γιά τίς ἀνάγκες τῆς μηχανοργάνωσης: [Antenna-«Ἡ ὥρα τῆς ἀλήθειας» τοῦ κ. Πρετεντέρη (σέ παράθυρο καί ὁ Σεβασμιώτατος Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος) Μάρτιος 1977].

Θεόδωρος Πάγκαλος (Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν) σέ ἐρώτηση τοῦ δημοσιογράφου Ν. Χατζηνικολάου, γιατί δέν ἀλλάζουν τό 666, ἐφ’ ὅσον ἀντιδρᾷ ἡ Ἐκκλησία καί ὁ λαός, ἀπήντησε: Δέν μποροῦμε νά τόν ἀλλάξουμε, διότι ἀλίμονο ἐάν ἐμεῖς περιέλθουμε στή λογική τοῦ νά ἀκοῦμε μιά χούφτα παράξενους ἀνθρώπους.  [Mega –  «Ἐνώπιος Ἐνωπίῳ» ἀμέσως μετά τήν ἐπικύρωση τῆς Συνθήκης Σένγκεν].

Παῦλος Σαρλῆς (Εὐρωβουλευτής Ν. Δημοκρατίας, ὑπέρμαχος τῆς Συνθήκης Σένγκεν): «Τό 666 ἐμπεριέχεται στίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες… Εἶναι ἁπλό γιά τήν ὁποιαδήποτε κυβέρνηση ν’ ἀλλάξει τό ἠλεκτρονικό σύστημα καί νά χρησιμοποιήσει ἕνα ἄλλο σύστημα, τό ὁποῖο δέν θά περιέχει τόν ἀριθμό 666 ἐφόσον αὐτός εἶναι ὁ λόγος τῆς ἀντίδρασης πού ὑπάρχει γενικότερα».  [Ἀπογευματινή 15-6-97 σελ. 24].

Ἠλίας Παπαδόπουλος (εἰσηγητής τῆς Συνθήκης Σένγκεν τοῦ ΠΑΣΟΚ) ἀπάντησε στόν ἰσχυρισμό τοῦ ἀρχιεπισκόπου  Χριστοδούλου ὅτι στίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες διά τῶν ὁποίων θά δοθεῖ ὁ Ε.Κ.Α.Μ. θά ἐμπεριέχεται ὁ 666… : «Θέλω νά παρατηρήσω ὅτι ὁ π. Χριστόδουλος εἶναι πάρα πολύ θετικός στήν συζήτησή του, μοῦ ἀπέδωσε τά πραγματικά γιά ὅ,τι ἀφορᾶ τό 666… εἴμαστε ὅμως στήν ἐποχή τῆς πληροφορικῆς καί δυνατός σάν κράτος εἶναι αὐτός πού ἔχει τίς περισσότερες πληροφορίες, παρά ἐκεῖνος πού ἔχει τούς ἐξοπλισμούς.  Εἴμαστε λοιπόν ὑποχρεωμένοι νά μποῦμε στό σύστημα, διότι πρέπει νά δοῦμε καί τί θά γινόταν, ἐάν δέν μπαίναμε».  (ΣΚΑΪ  Εἰδήσεις 10-6-1997).

Ἰωάννης Λοβέρδος (δημοσιογράφος):«Ὁ ἀριθμός 666 θά βρίσκεται γιά τίς ἀνάγκες τῆς μηχανοργάνωσης στίς νέες ταυτότητες πού προβλέπονται συνεπείᾳ τῆς κύρωσης τῆς Συνθήκης Σένγκεν».  Ἐφημερίς «Ἐπενδυτής» Σάββατο 14-6-97).

Γεώργιος Πασχαλίδης ( Ὑπουργός παρά τῷ Πρωθυπουργῷ).  Καθησυχάζων τήν ἐπιτροπήν τῶν Ἀρχιερέων πού τόν ἐπεσκέφθησαν διά τό θέμα ἐδήλωσε: «Τό 666 δέν εἶναι κάτι κακό.  Εἶναι ἁπλῶς ἕνας ἀριθμός πρίν τό 667 καί μετά τό 665!». (ἐφημερίς «Ἐλευθεροτυπία» 11-6-97)

Χρήστος Νικολαΐδης (Δημοσιογράφος): «… εἰδικοί ἐπιστήμονες τοῦ τομέα προγραμματισμοῦ ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν ἐπισημαίνουν πώς ἡ ἐμφάνιση τοῦ 666 σέ συστήματα πληροφορικῆς εἶναι τυχαία.  Συγκεκριμένα ἀναφέρει, ἐμφανίζεται στό γραμμωτό κώδικα, ὄχι ἑνιαῖος, ἀλλά μέ τήν μεταφορική ἐμφάνιση τριῶν στοιχείων 6(ἕξι) στήν ταυτότητα κάθε καταναλωτικοῦ ἀγαθοῦ.  Τό σχῆμα πού φέρει τήν ὀνομασία (6) ἀποτελεῖται ἀπό δύο γραμμές, μιά λεπτή καί μία πλατύτερη καί ἐπαναλαμβάνεται στήν ἀρχή, στό μέσον καί στό τέλος τοῦ κωδικοῦ…» (ἐφημερίς Ἀγγελιοφόρος» Τρίτη 17-7-97)

Ἠλίας Παπαδόπουλος (Εἰσηγητής Συνθήκης Σέγκεν).  Ἀλίμονο ἐάν μιά εὐνομούμενη πολιτεία ὅπως εἶναι ἡ χώρα μας, ἡ ὁποία δέχεται νά ἀκούγονται ὅλες οἱ φωνές, παρασυρθεῖ καί ἐπηρεασθεῖ ἀπό μία ἐλάχιστη μειοψηφία ἡ ὁποία θέλει νά μᾶς ἐπιβάλει ἕναν ἀριθμό, ἐπειδή ἔτσι νομίζει (ἐννοώντας τό 777 ἀντί τοῦ 666).  (Κρατική Τηλεόραση ΕΤ3 ἐκπομπή «Ἀνιχνεύσεις»).

.       Γιατί τόσο ἐπίμονα εἶναι κολλημένοι οἱ ἄνθρωποι, ἐπώνυμοι καί μή, τῆς Νέας Ἐποχῆς σ’ αὐτόν τό μοναδικό γι’ αὐτούς, δυσώνυμο γιά μᾶς, ἀριθμό;  Ἄν οἱ ὑπολογιστές χρειάζονται τριψήφιο κωδικό ἀριθμό γιά νά λειτουργήσουν καί νά διασυνδέονται διακυβερνητικά, ἐμεῖς ὡς χριστιανοί, ἄν συμφωνούσαμε κατά τά ἄλλα τά τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, θά προτείναμε ἄπειρους ἄλλους συνδιασμούς.  Ποιοί εἶναι οἱ κολλημένοι; Οἱ χριστιανοί πού ἀντιδροῦν σέ ἕνα καί μόνο ἀριθμό, τόν 666 ἤ οἱ νεοεποχῖτες πού ἐπιμένουν μόνο στό σατανικό 666 καί δέ δέχονται ὅλους τούς ἄλλους;

5.                 Γι᾽ αὐτό καί προτάξαμε τό ἐπιχείρημα τῆς ἠλεκτρονικῆς φυλακῆς, διά τῆς ὁποίας ἡ Νέα Ἐποχή ἐπιχειρεῖ νά μᾶς στερήσει τή θεόσδοτη ἐλευθερία.  Μεταφέρουμε δύο παραγράφους ἀπό τό κατατοπιστικότατο βιβλίο τοῦ Ἱ. Κελλίου Ἁγίου Νικολάου Μπουραζερίου «Ἡ Εὐθύνη τῆς ἐπιλογῆς μας»: «Πῶς μπορεῖ νά ἀκουσθῇ μέσα σ’ αὐτή τή θύελλα τῆς Νέας Ἐποχῆς λόγος περί χαρισματικῆς ἐλευθερίας καί ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ζωῆς;  Οὐδείς πλέον λόγος περί ἀνθρωπίνου προσώπου, περί αὐτέξουσίου, περί χαρισματικῆς ἐλευθερίας καί ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ζωῆς.  Οὐδείς πλέον λόγος περί ἀνθρωπίνου προσώπου, περί αὐτεξουσίου, περί ἐλευθέρας θελήσεως.  Ὅλα ὅσα κατεργάσθηκε ἡ «πολυποίκιλος σοφία τοῦ Θεοῦ» (Ἐφες. 3,10), δέν ἔχουν ἐδῶ θέση.  Εἶναι ἀναχρονιστικά καί ἀπορριπτέα.  Κι’ ὅμως· κανείς ἀδελφός (μικρός ἤ … Μεγάλος) κανείς ἄνθρωπος δέν μᾶς λύτρωσε καί ἔσωσε (Πρβλ.  Ψαλμ.  48,8), ἀλλά μόνον ὁ Θεάνθρωπος.  Αὐτός μᾶς λύτρωσε ἀπό τήν ἐξουσία καί τό κράτος τοῦ κάθε ᾌδου, τοῦ κάθε θανάτου (πρβλ στίχ. 16).  Μόνον ὁ Χριστός μᾶς ἐξαγόρασε μέ τό Αἷμα Του.  «Ἐξηγόρασας ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου τῷ τιμίῳ Σου Αἵματι».  Προσέφερε ὁ Χριστός ὅλον τόν Ἑαυτό Του καί ἐξαγόρασε τόν ὅλο ἄνθρωπο καί ἰδιαιτέρως τή θέλησή του.  Μᾶς ἔκανε ἰδικούς Του.  «Οὐκ ἐστέ ἑαυτῶν ἠγοράσθητε γάρ τιμῆς» (Πρβλ. Α΄ Κορ. 6, 19-20).  Γι’ αὐτό καί σέ κανέναν ἄλλο δέν πρέπει νά δουλεύωμε καί σέ κανένα δέν πρέπει νά ἀφιερώσωμε τόν ἑαυτό μας, τό σῶμα καί τήν ψυχή, τήν ἀγάπη καί τή μνήμη καί τή διάνοιά μας.  «Μεγάλη τῇ φωνῇ» ὁ ἱ. Καβάσιλας διακηρύσσει: «Ὁ ἄνθρωπος ἐξ ἀρχῆς πλάσθηκε γιά χάρι τοῦ Καινοῦ ἀνθρώπου, τοῦ Χριστοῦ.  Γιά Ἐκεῖνον δημιουργήθηκε καί ὁ νοῦς καί ἡ ἐπιθυμία.  Λάβαμε νοῦ, γιά νά γνωρίζωμε τόν Χριστό· λάβαμε ἐπιθυμία, γιά νά τρέχωμε πρός Αὐτόν· ἔχουμε μνήμη γιά νά Τόν ἐνθυμούμεθα…». (ΕΠΕΦ 22,575).

Ἰδού γιατί καί τά νέα βιομετρικά διαβατήρια καί οἱ ἠλεκτρονικές ταυτότητες καί τά ἐμφυτευόμενα μικροτσίπ μέ ὅλα τά προαναφερθέντα ἀπαίσια καί φοβερά ἐπακόλουθά τους, ἄν καί μᾶς ἐξυπηρετοῦν, δέν ἔχουν καμμία θέση στή ζωή μας.  Ἐπειδή ἀκριβῶς ζητοῦν τήν ψυχή μας, τό νοῦ μας, τή σκέψη μας, τήν ἐπιθυμία  μας.  Ἀπαιτοῦν τήν ἴδια τήν ψυχή μας, γιά τήν ὁποία «Χριστός ἀπέθανε» (Ρωμ. 14,15).  Ὁ αἰώνιος λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἰδιαίτερα ἐπίκαιρος· «Οὐδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν· ἤ γάρ τόν ἕνα μισήσει καί τόν ἕτερον ἀγαπήσει, ἤ ἑνός ἀνθέξεται (θά προσκολληθεῖ) καί τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει.  Οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καί μαμωνᾷ».

6.                 Ὅμως ἡ ἠλεκτρονική ταυτότητα εἶναι ὁ ἀρραβώνας τοῦ χαράγματος ἤ σφραγίσματος.  Ὅπως ὑποστηρίζει θεοφωτίστως ὁ π. Παΐσιος κάποιοι θά παρουσιασθοῦν στήν τηλεόραση καί θά ἀνησυχοῦν διότι χάθηκε ἡ ταυτότητά τους.  Βάσει αὐτοῦ τοῦ ἐπιχειρήματος θά ἐμφυτεύσουν στό δεξί μας χέρι μικροτσίπ τό ὁποῖο θά περιλαμβάνει ὅλα μας τά προσωπικά δεδομένα.  Ἐφόσον ἀσύρματη θά εἶναι ἡ ἐπικοινωνία του, ὅπως μέ τά κινητά τηλέφωνα ἔτσι καί μέσῳ τοῦ μικροτσίπ θά μποροῦν νά μεταφέρονται διάφοροι ἐπηρεασμοί.  Ὑπάρχει μιά πληροφορία μέσα ἀπό ἐπιστημονική ἔρευνα ὅτι ἐφόσον τό μικροτσίπ θά ἀναπρογραμματίζεται καί θά ἐπηρεάζει μέ κάποια ἠλεκτρονικά κύματα τόν ἐγκέφαλο, θά μπορεῖ νά ἐπιδρᾷ στή βούληση καί  νά ἐπηρεάζει θυμικά τή διάθεση ἤ καί τίς ἀποφάσεις τοῦ φέροντος. Ἄν στό μικροτσίπ ὑπάρχει ἐλάχιστη ἔστω ποσότητα μιᾶς θανατηφόρου χημικῆς οὐσίας, ἴσως τά πράγματα νά εἶναι πολύ πιό σοβαρά, τή στιγμή κατά τήν ὁποία μᾶς διοικοῦν ἄνθρωποι πού διαρκῶς ἀπειλοῦν, εὐτελίζουν καί ἐξανδραποδίζουν τόν Ἕλληνα πολίτη, ἀδιαφοροῦντες θανάσιμα γιά τήν ἐπιβίωσή του καί τό μέλλον του.  Ἀπροκάλυπτα ἔχουν ἐκφραστεῖ ὄχι μόνο ἀπαξιωτικά γιά τούς ἄνω τῶν ἑβδομήντα ἐτῶν ἀλλά καί μέ χειρότερες διαθέσεις οἱ τωρινοί κυβερνῆτες ὅσο καί οἱ προγενέστεροι πάτρονές τους.
.                 Ἤδη στήν Ἀμερική κυκλοφορεῖ ἡ εἴδηση ὅτι ψηφίστηκε ὁ νόμος σέ κάποιες πολιτεῖες, βάσει τοῦ ὁποίου ἀπό τό 2013 θά πρέπει ὅλοι οἱ πολῖτες νά σφραγισθοῦν, νά ἐμφυτευθεῖ στό χέρι τους τό μικροτσίπ, ἀλλιῶς δέν θά ἔχουν πρόσβαση στό σύστημα Ὑγείας.  Ὅσοι μάλιστα δέν θά ἐνταχθοῦν, θά θεωροῦνται παράνομοι.
.                 Ἂς μοῦ ἐπιτραπεῖ μιά παρέκβαση πού σχετίζεται ἄμεσα μέ τό θέμα μας.  Ξαφνικά τό σύστημα ἐπιβάλλει στούς φοιτητές μας ἠλεκτρονικό πάσο μέ τή σύσταση νά δηλώσουν δωρητές σώματος.  Ἡ Νέα Ἐποχή μέσῳ τῶν κυβερνητῶν μας ζητάει νά μάθουν οἱ νέοι μας νά κάνουν δῶρο στό ἀντίχριστο κράτος τά ὄργανά τους.  Ὄχι μόνο οἱ ἄνω τῶν ἑβδομήντα προγράφονται ἀλλά καί οἱ νεώτεροι.  Ὀφείλουν νά δηλώσουν ἔνταξη στό σύστημά τους μέ τό πάσο.  Ὀφείλουν ὄχι μόνο βάσει τοῦ νόμου 3984/2011 περί «εἰκαζόμενης συναίνεσης», πού ψηφίστηκε ὕπουλα τίς μέρες πού διαδήλωναν οἱ ἀγανακτισμένοι, ἀλλά καί «ἐλεύθερα» ἀτομικά νά δηλώσουν, ὅτι δέχονται νά εἶναι πρόθυμα θύματά τους.
.                 Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός δέν πρόλαβε ἤ δέν μπόρεσε νά σκεφθεῖ φιλάνθρωπα καί νά γίνει δωρητής σώματος.  «Ὀστοῦν αὐτοῦ οὐ συντριβήσεται» μᾶς λέγουν οἱ ἅγιοι Προφῆτες καί οἱ ἅγιοι Εὐαγγελιστές.  Ὁ Κύριος δέν ἐπέτρεψε νά ἀκρωτηριαστεῖ τό σῶμά Του.  Τό μεῖζον, ἡ σταυρική Του θυσία, ὁ θάνατός Του καί ἡ εἰς ᾌδου κάθοδός Του ἀκύρωσε τήν ὀντολογία τοῦ θανάτου, «θανάτῳ θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος».  Γιατί τά σπρώχνουν τά παιδιά μας  στή νεοεποχίτικη, τάχα δωρεά σώματος;  Δέν τά σπρώχνουν στή μερική ἔνταξή τους στό νεοταξικό ἀντίχριστο σύστημα.

7.                 Μετά ἀπό ὅλα αὐτά τά τόσο δυσάρεστα ἐπικείμενα δεινά ἐγείρεται τό φυσικό ἐρώτημα  Τί θά ποῦμε στά παιδιά μας καί στά ἐγγόνια μας;  Ὅπως ὁ ΑΜΚΑ δόθηκε ἀρχικά στούς μεγάλους ἀλλά πολύ σύντομα ὁ νόμος γενικεύτηκε καί γιά τά ἀνήλικα, ἔτσι καί ἡ ἠλεκτρονική ταυτότητα κάποια στιγμή θά ἐφαρμοσθεῖ καί γιά τούς μικρούς καί πολύ πιό εὔκολα θά ἐπακολουθήσει ἡ ἐμφύτευση στά ἀθῷα χεράκια τους μέ ἀκεραία τήν εὐθύνη σέ μᾶς πού θά τά ἀφήσουμε ἔκθετα στά δόντια τοῦ νοητοῦ λύκου, τοῦ ἀντιχρίστου. Ὅταν μεγαλώσουν δέν θά αἰσθάνονται πάνω τους καί μέσα τους τή δαιμονική κυριαρχία;  Ἡ δική μας ἀδράνεια καί ἀνευθυνότητα καί ἡ ἐκκοσμικευμένη ἀδιαφορία δέν θά τά ταλαιπωρεῖ στά βήματά τους γιά πρόοδο καί στοιχειώδη ἐπιβίωση;  Ἀντί γιά πλοῦτο καί ἐλευθερία θά κληροδοτήσουμε στά ἐγγόνια μας φτώχια καί σκλαβιά;

8.                 Σέ ἕνα δυνατό κείμενο τοῦ Ρουμάνου ἁγίου γέροντος π. Ἰουστίνου Πάρβου, πού δημοσιεύτηκε στίς 14 Ἰανουαρίου τοῦ 2009 περιγράφεται ἡ ἀνησυχία του γιά τίς ἀποφάσεις κάθε Ρουμάνου ὀρθοδόξου πολίτη ἐν ὄψει τῆς ὑποχρεωτικῆς ἐπιβολῆς τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων.  Ὑπενθυμίζει στούς Ρουμάνους τά ἑξῆς: «Δέν πίστευα ὅτι θά ζῶ νά δῶ καί ἐγώ τήν ἀρχή αὐτῶν τῶν Ἀποκαλυπτικῶν καιρῶν τοῦ πόνου, ἀλλά ἰδού ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ ἦλθε πιό νωρίς ἐπάνω μας λόγῳ τῶν ἁμαρτιῶν καί τῶν ἀνομιῶν πού ἔχουμε διαπράξει.  Καί βλέπω πώς οἱ καημένοι οἱ ἄνθρωποι δέν εἶναι ἕτοιμοι νά ξεπεράσουν αὐτές τίς παγίδες τοῦ πονηροῦ, τοῦ ὁποίου ἡ καινούργια ἀπόφαση εἶναι νά σφραγίσει τίς ψυχές σας μέ τή σφραγίδα τοῦ διαβόλου – 666.
.                 Ὅλοι διαβάσαμε τήν Ἀποκάλυψη καί τίς προφητεῖες πού ἔχουν γραφτεῖ 2000 χρόνια πρίν: «καί ποιεῖ πάντας, τούς μικρούς καί τούς μεγάλους, καί τούς πλουσίους καί τούς πτωχούς, καί τούς ἐλευθέρους καί τούς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπί τῆς χειρός αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἤ ἐπί τῶν μετώπων αὐτῶν, καί ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἤ πωλῆσαι, εἰ μή ὁ ἔχων τό χάραγμα, τό ὄνομα τοῦ θηρίου ἤ τόν ἀριθμόν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ» (Ἀποκ. 13, 16-17)
.                 Ὁ καιρός αὐτός τόν ὁποῖο ζοῦμε εἶναι πρόδρομος αὐτῆς τῆς προφητείας.  Πιεζόμενοι ἀπό τό νόμο καί τήν κυβέρνηση οἱ Ρουμάνοι εἶναι ἀναγκασμένοι νά μποῦν σέ ἕνα σχέδιο ἐντοπισμοῦ καί ἐπιτήρησης, σέ ἐθνικό καί παγκόσμιο ἐπίπεδο.  Σχέδιο πού, στήν πράξη, κλέβει τήν ἐλευθερία τῶν ἀνθρώπων».
.                 Συνεχίζοντας ὁ π. Ἰουστῖνος Πάρβου τίς ὑποθῆκες του πρός τούς ὀρθοδόξους Ρουμάνους μέ πολλή ἀγάπη καί αἴσθημα ὑψηλῆς ποιμαντικῆς εὐθύνης τούς λέγει: «Μᾶλλον γιά πολλούς ἀνάμεσά σας αὐτό τό τσίπ εἶναι κάτι ἀσήμαντο, ἀλλά πίσω ἀπό αὐτό τό σύστημα πού καταγράφει τούς ἀνθρώπους καί περιέχει ὅλες τίς πληροφορίες κρύβεται μία ὁλόκληρη δικτατορία, ἕνα δαιμονικό σχέδιο, μέσῳ τοῦ ὁποίου δέχεσαι νά πουλήσεις τήν ψυχή σου στό διάβολο.  Ἡ καταγραφή τῶν ἀνθρώπων, ὅπως κάνουμε μέ τά ζῷα, εἶναι τό πρῶτο βῆμα ἀπό τά μέτρα πού παίρνουν γιά νά ἐλέγχουν ἀπόλυτα τόν ἄνθρωπο.

.                 Ἀγαπητοί μου, ὅπως οἱ Ἅγιοι Πατέρες προφητεύουν, ἄν δεχθεῖτε αὐτό τό τσίπ εἶναι σάν νά ἀρνεῖστε τήν πίστη σας.  Νά μή πιστεύετε ὅτι μποροῦμε νά ὑπηρετήσουμε καί τό Θεό καί τό μαμμωνᾶ.  Ὄχι ἀγαπητοί μου, μή πάρετε αὐτό τό δαιμονικό σῆμα, τό ὁποῖο θά σᾶς πάρει ὅ,τι σᾶς ἀνήκει σάν κληρονομιά ἀπό τό Θεό, τό δικαίωμα γιά ταυτότητα, μοναδικότητα καί γνησιότητα, τοῦ κάθε ἀνθρώπου.  Πρέπει νά ὑπερασπίσουμε αὐτό τό δικαίωμα πού μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός, ἀκόμα καί ἄν πρέπει νά τό πληρώσουμε μέ τή ζωή μας.  Τσάμπα ἔχετε κερδίσει τοῦ κόσμου τά πράγματα ἄν χάσετε τίς ψυχές σας καί τῶν παιδιῶν σας, γιατί οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι μᾶς λένε πολύ ξεκάθαρα ὅτι «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» (Πράξ. ε΄ 29)».

9.                  Ἄφησα γιά τό τέλος ἕνα πρόσφατο καταπληκτικό κείμενο τοποθέτησης τῆς Ρωσικῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πάνω στό θέμα τῶν ταυτοτήτων.  Εἶναι σχέδιο ἀπόφασης «γιά τήν θέση τῆς Ἐκκλησίας σχετικά μέ τήν ἐμφάνιση καί ἀνάπτυξη καινούργιων τεχνολογιῶν ταυτοποίησης προσώπου»
.                 Ἡ διασυνοδική Ἐπιτροπή πού ἀσχολεῖται μέ θέματα σχέσεων Ἐκκλησίας καί κράτους, κοινωνίας κ.τ.λ. συνέταξε ἕνα πρῶτο σχέδιο, τό ὁποῖο ἐπεξεργάσθηκε ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ὑπό τήν προεδρία τοῦ Πατριάρχου κ.  Κυρίλλου.
.          Ἀπό τό 2001 ἡ Ζ΄ ὁλομέλεια τῆς Συνοδικῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἄρχισε νά ἀνησυχεῖ γιά τό θέμα τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων.

.                 Σέ ἑπόμενες Συνόδους τοῦ 2004, 2005, 2009  συνεζητοῦντο ὅλα τά προβλήματα πού ἀναφύονται μέ τήν ἐπιβολή τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων.

Κατέληξαν στά κάτωθι συμπεράσματα:

– Χιλιάδες Ρῶσοι ἐξαναγκάζονται νά χρησιμοποιοῦν στήν καθημερινότητά τους τά ἠλεκτρονικά μέσα ἐλέγχου καί τά ἠλεκτρονικά ἔγγραφα.
– Ἀλλάζει ριζικά ὁ τρόπος ζωῆς τῶν πολιτῶν πού ὑπόκεινται στήν ἠλεκτρονική διακυβέρνηση.
– Οἱ νόμοι λειτουργίας των κυβερνο-συστημάτων δημιουργοῦν κίνδυνο ὁλοκληρωτικοῦ ἐλέγχου καί ὑποχρεωτικῆς καθοδήγησης τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς κοινωνίας.
– Βασική ἀρχή τῆς παγκόσμιας ψηφιακῆς κοινωνίας εἶναι ἡ ταυτοποίηση κάθε προσώπου μέ ἕνα ψηφιακό κώδικα πού χρησιμοποιεῖ τό ἄτομο σέ κάθε συναλλαγή.  Ἔτσι κωδικοποιεῖται καί ἀριθμοποιεῖται χάνοντας τό ὄνομά του πού τόν χαρακτηρίζει σάν πρόσωπο.
–    Χωρίς τόν ψηφιακό κώδικα κινδυνεύει τό ἄτομο νά ἀποκλεισθεῖ πανταχόθεν ἀκόμα καί ἀπό τή λήψη τροφῆς.
–      Ἄμεσος ἀλλά ὁρατός ὁ κίνδυνος ἀπωλείας τῆς Ἐθνικῆς κυριαρχίας ἑνός κράτους.  Ἐμεῖς ἤδη ἔχουμε χάσει τήν Ἐθνική μας κυριαρχία μέ τίς δανειακές συμβάσεις πού ἔχουν ὑπογράψει καί ἔχουν κυρώσει οἱ 200 ἐκ τῶν Βουλευτῶν μας.  Αὐτός ὁ ψηφιακός κώδικας ὑπάρχει κίνδυνος νά συνοδεύει τόν ἄνθρωπο καί μετά θάνατον.
–          Καινούργιου τύπου ἐγκλήματα ἐμφανίζονται, τά ἠλεκτρονικά.  Σήμερα μπορεῖς νά ληστέψεις μιά τράπεζα χωρίς νά σπάσεις χρηματοκιβώτια καί πόρτες ἤ νά κλέψεις ἕνα ἄτομο βρίσκοντας τόν κώδικα τῆς κάρτας του.
– Οἱ ψηφιακές ὑπογραφές ἀκόμα καί στό πιό προηγμένο ψηφιακό σύστημα δέν μποροῦν νά σέ κατοχυρώσουν ἀπό τούς κακόβουλους ἀνθρώπους.
–       Κάθε βιοκώδικας παρέχει πολλά περισσότερα ἀπ’ ὅ,τι χρειάζεται γιά ἁπλῆ ἐξακρίβωση τῆς ταυτοπροσωπίας.  Ἡ δυνατότητες κατάχρησης τῶν βιομετρικῶν στοιχείων εἶναι ὁρατές ἀπό τή διάκριση καί ἀποδοχή γιά ἐργασία μέχρι τόν ὠμό ἐκβιασμό.
–       Ἡ Ἐκκλησία συμφωνεῖ μέ τίς ἀνησυχίες τῶν πολιτῶν καί θεωρεῖ ἀπαράδεκτο τόν περιορισμό τῶν συνταγματικῶν δικαιωμάτων τους σέ περίπτωση πού θά ἀρνηθοῦν τή συλλογή καί ἐπεξεργασία τῶν προσωπικῶν τους δεδομένων.
–      Τά ἠλεκτρονικά ἔγγραφα δέν πρέπει νά περιέχουν πληροφορίες ἄγνωστες καί ἀκατανόητες γιά τούς πολῖτες.  Δέν πρέπει νά ὑπάρχουν σύμβολα βέβηλου καί ἀνήθικου χαρακτήρα ἤ κάτι πού μπορεῖ νά προσβάλει τά θρησκευτικά συναισθήματα τῶν πιστῶν.
–        Ὁ κλῆρος, οἱ μοναχοί καί ὅλα τά πιστά τέκνα τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας καλοῦνται νά ἐκδηλώνουν νηφάλια τή χριστιανική λογική, νά φροντίζουν γιά τήν ἐλεύθερη ὁμολογία τῆς πίστεώς τους, φυλάσσοντες τήν ἑνότητά τους στήν Ἐκκλησία γιά νά ἀποφέρουν καλούς καρπούς.

10.  Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ ἀνύστακτο καί συνεχές ἐνδιαφέρον ἐπανειλημμένα ἔχει ἀσχοληθεῖ μέ τό θέμα τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, ἐπειδή συμμερίζεται τούς προβληματισμούς καί τήν ἀγωνία τοῦ ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦ λαοῦ.  Στό ἀνακοινωθέν τῆς 9ης Μαρτίου 1993, μεταξύ ἄλλων ἀναφέρει σχετικά μέ τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες «…ἐν ὄψει τῶν ἀπεριορίστων δυνατοτήτων τῆς νέας ἠλεκτρονικῆς τεχνολογίας εἴτε πρός ὑποκλοπήν στοιχείων, εἴτε πρός συνδυασμόν των, ὑπάρχει ἡ δυνατότης μιᾶς ἐφιαλτικῆς ἀπειλῆς κατά τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν τοῦ πολίτου… ἡ μέλλουσα νά περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεῖα τοῦ κατόχου, ἀόρατα διά γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ καί ἑπομένως ἄγνωστα εἰς τόν κάτοχον».
.                 Ἐπίσης στήν ἐγκύκλιο 2626/7-4-1997 ἐπί λέξει ἀπαιτεῖ: «Ἡ κυβέρνηση νά μεριμνήσει γιά τήν κατά τό δυνατόν καλύτερη προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπό τήν ἠλεκτρονική ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα μέ τίς νομοθετημένες συνταγματικές διαδικασίες…».  Ταυτόχρονα συνιστᾷ «νά μή γίνει δεκτός ὡς κωδικός ἀριθμός τῶν κρατικῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων γιά τήν προστασία τοῦ ἀτόμου ὁ ἀριθμός 666».
.                 Ἐξ ἄλλου στήν ἐγκύκλιο 2641/9-2-1998 ἡ Ἱ. Σύνοδος: «… ἐπιμένει ἐπί παλαιοτέρας τοποθετήσώς της καί διακηρύσσει καί ὑποστηρίζει τήν ἀνάγκη διασφαλίσεως τῆς προστασίας τῆς προσωπικότητος, τῆς ἰδιωτικῆς καί οἰκογενειακῆς ζωῆς καί τοῦ ἀπορρήτου τῆς ἐπικοινωνίας…» καί σέ περίπτωση πού θά χρησιμοποιηθεῖ ὁ δυσώνυμος ἀριθμός 666 «συνιστᾶ στούς πιστούς νά μή δεχθοῦν τίς νέες ταυτότητες».
.                 Στό ἀνακοινωθέν τῆς Δ.Ι.Σ. γιά τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη στίς 8-12-2010 ὑπογραμίζει: «τήν ἀσάφεια, ἀντίφαση καί σύγχυση»πού ὑπάρχει στό νομοσχέδιο γιά τήν ἠλεκτρονική διακυβέρνηση.  «…δηλώνει τήν ἐπιφύλαξή της» ἐπειδή «Ἡ Ἐκκλησία σέβεται τό ἀνεπανάληπτο τοῦ προσώπου τοῦ ἀνθρώπου καί τή θεόσδοτη ἐλευθερία του. Τό ἀνθρώπινο πρόσωπο δέν μπορεῖ νά ἀπογυμνωθεῖ ἀπό τήν ἀξιοπρέπεια καί τά χαρακτηριστικά του».
.                 Τέλος στό ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 17-11-2010 μεταξύ ἄλλων τονίζονται τά ἑξῆς: «Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη δέν πρέπει νά περιέχει κατ’ οὐδένα τρόπο ἐμφανῆ ἤ ἀφανῆ τόν ἀριθμό 666» καί «ἐπίσης κατ’ οὐδένα τρόπο πρέπει μέ αὐτή νά παραβιάζονται οἱ προσωπικές ἐλευθερίες».

.         Τό συνεχές ἐπιχείρημα πολλῶν ὅτι ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία πρέπει νά πάρει θέση, νά μιλήσει, νά ἀντιδράσει, εἶναι ἐν μέρει ἀνεκτό.  Διότι ἤδη μέ τίς προαναφερθεῖσες ἐγκυκλίους καί τά δελτία τύπου ἡ Δ.Ι.Σ.  μέ σοβαρό τρόπο ἔχει τοποθετηθεῖ γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες.  Θά πρέπει ὅμως καί ἐμεῖς νά καταλάβουμε ὅτι ἡ Δ.Ι.Σ. δέν διακατέχεται ἀπό αὐθορμητισμούς κοσμικοῦ ἤ κομματικοῦ τύπου.  Ἀκόμα καί γιά τήν ἁγιοκατάταξη ἐγνωσμένης ἁγιότητος πατέρων δέν σπεύδει ἐνθουσιωδῶς νά ἀποφασίσει, ἀλλά ἀναμένει πρωτίστως τήν ἐπίνοια  τῆς Θείας Χάριτος, τήν φωνή τοῦ πληρώματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τελικά τή σφραγῖδα τῶν Συνοδικῶν ἀποφάσεων.
.                 Παρατηροῦμε ὅτι στά ἀνακοινωθέντα τῆς Δ.Ι.Σ. τοῦ 1993, 1997, 1998, καί 2010 ὑπάρχει ἡ ἴδια νοοτροπία, οἱ ἴδιες βασικές τοποθετήσεις, ἡ ἴδια νηφαλιότητα, καθόλου ἐναγώνιο ὕφος καί ἔκφραση.  Ἀκριβῶς ὁ ἴδιος τύπος ἐγγράφου δέν εἶναι καί τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας;  Ἡ αὐτή ἄκτιστη Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος φωτίζει, κινεῖ καί κατευθύνει τούς ἁγίους Πατέρες ἀπό τούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους μέχρι σήμερα.

11.   Ὁποιαδήποτε ἄλλη διαμαρτυρία καί ἀντίδραση ἀσφαλῶς καί ἔχει νόημα, γιατί ἴσως ἀπομακρύνει τήν ἐκβιαστική καί σατανική ἐπιβολή τῆς μεγαλύτερης σκλαβιᾶς πού θά πλακώσει τόν πλανήτη μας σύμφωνα μέ τό θεόπνευστο βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Ἰωάννου.  Κάποιος θεοφώτιστος σύγχρονος πατέρας λέγει: Ἄς κάνουμε ἐμεῖς τόν ἀγώνα μας γιά νά βοηθήσει καί ὁ Θεός.  Θέλει ὁ Κύριος νά συνεργασθοῦμε μαζί Του γιά τήν ἀπομάκρυνση τοῦ κακοῦ.  Ὁ Ἴδιος συστήνει στήν Κυριακή προσευχή «ἀλλά ρῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ…» ἀφοῦ προηγουμένως κάνουμε ὅσα μέχρι τήν παραπάνω ρήση μᾶς ζητάει.
.                 Προϋπόθεση ὅλων τῶν ὁρατῶν κοσμικοῦ τύπου ἀντιδράσεων γιά μᾶς τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς εἶναι ἡ ἔμπονη προσευχή πού βγαίνει ἀπό τό τίμιο σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἀπό τήν Ἐκκλησία Του, ἀπό τά ἁγιαζόμενα καί διαρκῶς μετανοοῦντα μέλη της.  Ἀκακία, ἐν Χριστῷ ἀπάθεια καί κατανυκτικές προσευχές μποροῦν σύμφωνα μέ τήν ἁγία ἐμπειρία τοῦ π. Πορφυρίου νά μεταφέρουν κῦμα καί πνεῦμα ἀγάπης, μετανοίας καί ἐκπληκτικῶν ἀλλαγῶν στήν πολιτική σκηνή τοῦ τόπου μας, ἀφοῦ καί οἱ πολιτικοί ἀποτελοῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστῶν μας καί σάρκα ἐκ τῆς σαρκός μας.  Μυστικῶς μεταφέρεται ὁ πόνος μας, ἡ κατά Θεόν λύπη μας, ἡ εὐσπλαχνία μας, ἡ χριστιανική ἀγάπη πρός τούς ἰθύνοντες καί πολλά θαύματα μποροῦν νά συμβοῦν, μαζί μέ τήν ἀναγνώριση τῶν ἀτομικῶν μας ἐπί μέρους εὐθυνῶν.

.                 Μετέχοντες στήν πορεία πού διοργανώνεται ἀπό τόν π. Νεκτάριο Μουλατσιώτη μποροῦμε δυνατά καί ἀποφασιστικά συνθήματα καί μηνύματα νά στέλνονται πρός τήν ἐξουσία, ἀρκεῖ νά εἶναι καί ψυχικά καί λεκτικά ἀπαλλαγμένα μίσους, ὀργῆς, λεκτικῶν ἀπαξιώσεων ἤ ἀπρεπῶν χειρονομιῶν.

12.  Πάνδημη μετάνοια θά μποροῦσε νά ἀλλάξει ὅλες τίς ἀπειλές τῶν κυβερνητῶν μας καί τῶν δημοσιογράφων τους πού προβλέπουν χειρότερες μέρες, χειρότερο χειμώνα καί τά παρόμοια.  Δέν προβλέπουν.  Μεθοδεύουν χειρότερες ἐξελίξεις: Σπάσιμο νεύρων καί ἀντοχῶν, ἀλληλοσπαραγμό ἤ αὐτοκτονίες, πεῖνα, κρύο, ἐξώσεις, ἀπαλλοτριώσεις, ἐκμαυλισμό καί ὑποταγή στό νεοταξικό ἀντίχριστο ὁδοστρωτήρα.  Πάνδημη μετάνοια μπορεῖ νά μετατρέψει τίς προβλέψεις, δηλαδή τίς μεθοδεύσεις, ὅπως ἔγινε μέ τή Νινευή καί τόν Ἰωνᾶ.  Ὁ προφήτης Ἰωνᾶς ζεῖ ὁριακές στιγμές μέσα στήν κοιλία τοῦ κήτους.  Ἀπό στιγμή σέ στιγμή λόγῳ τῆς ἐλλείψεως ἀέρα, ὀξυγόνου αἰσθάνεται ἀποπνικτικά, αἰσθάνεται νά φεύγει ἡ ψυχή του.  Τρεῖς μέρες κινδυνεύει.  Θαυματουργικῶς τό κῆτος τόν ἐξεμεῖ καί σῴζεται.  Τρέχει στούς Νινευῖτες παρά τίς ἀρχικές ἀναστολές του, μεταφέρει τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ.  Ἔτι τρεῖς ἡμέρες καί Νινευή καταστραφήσεται.  Ἡ προσωπική μετάνοια τοῦ προφήτου Ἰωνᾶ καί ἡ πάνδημη τῶν Νινευιτῶν ἀνατρέπουν τίς ἀποφάσεις τοῦ Θεοῦ.  Ἡ φιλανθρωπία Του ἑνωμένη μέ τήν ἀσήμαντη, ἀλλά ἀποφασιστική ἀνθρώπινη βούληση φέρνουν ἄμεσο ἀποτέλεσμα.

 Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

.                 Μιά ἡμέρα πρίν ἀπό τό σεισμό καί τό τσουνάμι στή Φουκοσίμα ὁ πρόεδρος τῆς Ἰαπωνίας εἶχε δηλώσει ὅτι τά ἠλεκτρονικά τους συστήματα ἦταν τόσο τέλεια, ὥστε κατά τή γνώμη του δέν χρειάζονταν τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ.  Τήν ἑπόμενη ἡμέρα ἡ ὕβρις παραδειγματικά ἀναιρέθηκε.  Τά ἀποτελέσματα ὑπῆρξαν καταστρεπτικά ὄχι μόνο γιά τόν ἄφρονα πρόεδρο, ἀλλά καί γιά τούς μᾶλλον ὁμόφρονες ὑπηκόους του

.                 Μακάρι στήν πατρίδα μας, τήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, νά μήν ἐπιτρέψει ὁ ἐν Τριάδι Ὕψιστος Θεός μας νά ὑποστοῦμε παρόμοια πανωλεθρία.  Μακάρι οἱ εἰλικρινεῖς προσευχές τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων μας, τῶν εὐλαβῶν ἱερομονάχων καί πρεσβυτέρων, τῶν ταπεινῶν μοναχῶν καί μοναζουσῶν καί τοῦ πληρώματος τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ μας νά ἀναδείξουν τό μαρτυρικό ἐν Χριστῷ φρόνημα καί τόν ἡρωϊσμό τῶν Ἑλλήνων προγόνων μας. Ἔτσι θά ἐπιβεβαιωθεῖ καί ἡ θεόπνευστη πρόβλεψη τοῦ ἁγίου τοῦ αἰῶνα μας, τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, πού ἔγραψε ὅτι ὁ ἑλληνικός Λαός εἶναι προορισμένος ἀπό τόν Ὕψιστο νά εἶναι ὀφθαλμός καί διδάσκαλος τῆς οἰκουμένης.

.        Θά γίνουμε αὐτό πού προβλέπει ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ἄν ἐντατικοποιήσουμε  τόν ἐν Χριστῷ πνευματικό ἀγώνα μας. 

.                 Ὅπλα ἔχουμε πανίσχυρα: τό κατοστάρι κομποσχοίνι σέ καθημερινό ἑωθινό κανόνα τά ἅγια μυστήρια, τήν θεόπνευστη λατρεία μας, τήν ἔμπρακτη καί ἐγκάρδια φιλανθρωπία πού θά μᾶς ἀποκαλύπτει τήν πολυποθούμενη φιλοθεΐα.

.                 Μέ τέτοιο θεανθρώπινο ἀγώνα μπορεῖ νά ἔχει καταλυτική δύναμη πάνω μας ἀτομικά καί πανελλήνια ἡ κυβέρνηση, ἡ ἰσχύς της, τό κράτος καί ἡ ἀντίχριστη δικτατορία;

 ΠΗΓΗ: «ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ»

, , , , , ,

Σχολιάστε

ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ “ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ”

.         Ὁλοκληρώθηκε μὲ συγκλονιστικὲς καὶ τεκμηριωμένες ὁμιλίες ἡ σημερινὴ Ἡμερὶς γιὰ τὴν «ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» (στὸ Στάδιο “Εἰρήνης καὶ Φιλίας”).

.         Κάθε Ὁμιλητὴς ἐνώπιον μεγάλου πλήθους ἀκροατῶν παρουσίασε ὄψεις τῆς προωθουμένης ἠλεκτρονικῆς φυλακῆς, ὅπως τὴν τεχνολογικὴ δυνατότητα (RFID) καὶ τὸ διάτρητο τῆς ἀσφαλείας, τὴν ἀντισυνταγματικὴ “ἐπιβολὴ” συστημάτων καταγραφῆς καὶ παρακολουθήσεως προσωπικῶν δεδομένων, τῆς καταστρατηγήσεως τῆς ἰδιωτικότητος, τῆς πραξικοπηματικῆς ἐπιβολῆς τοῦ ἀπολυταρχισμοῦ, τῆς ὑπαγωγῆς τῶν Ἑλλήνων καὶ ἐν γένει ὅλων τῶν λαῶν στὸν πλανητικὸ ὁλοκληρωτισμό, τὴν σωματικὴ καὶ πνευματικὴ ὑποδούλωση τῶν ἀνθρώπων, τὴν ἐξαπάτηση ἐκ μέρους τῶν Κυβερνήσεων καὶ τὴν ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ τοῦ θέματος. Τονίσθηκε ὀ καθοριστικὸς ρόλος ποὺ διαδραματίζει ἡ Ἐκκλησία   στὴν ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ.

.         Σύντομα θὰ εἶναι διαθέσιμες οἱ Εἰσηγήσεις καὶ τὰ Πορίσματα.

, ,

Σχολιάστε

«ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΩΝ ΑΡΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ» (Ἐν ὄψει τῆς ἡμερίδος τῆς 6ης Ὀκτωβρίου)

ν ψει τς μερίδος τς 6ης κτωβρίου
μέ θέμα «Νέα Ταυτότητα: Εσιτήριο χωρίς πιστροφή»

Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Φωτοπούλου

.             Ἐπειδή τά πράγματα ἔχουν γίνει πολύ σοβαρά καί ἐπειδή γιά τόν λόγο αὐτό τό Σάββατο 6 Ὀκτωβρίου στίς 4.30 μ.μ. θά πραγματοποιηθεῖ στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας ἡμερίδα μέ πρωτοβουλία τῆς ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ καί ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ μέ θέμα: «Νέα ταυτότητα. Εἰσιτήριο χωρίς ἐπιστροφή» θά ἤθελα νά κάνω κάποιες τοποθετήσεις χάριν τοῦ ἀδελφοῦ π. Ἐφραίμ καί ὅλων τῶν ἀρνουμένων τήν ἐπικινδυνότητα τῆς ἀπό ἐτῶν κυοφορουμένης ἠλεκτρονικῆς ταυτότητος.

.            α) Πρέπει ὡς ποιμένες, ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς νά διακατεχόμαστε ἀπό σοβαρότητα καί ὑπευθυνότητα ὅταν νουθετοῦμε καί διδάσκουμε τούς χριστιανούς καί νά ἔχουμε ὅσο εἶναι δυνατό πληρέστερη καί ὀρθότερη γνώση ὅσων διακηρύττουμε καί διαπραγματευόμαστε.

.            β) Πρέπει νά ἀποβάλουμε τήν μονοφυσιτική νοοτροπία περί σωτηρίας πού ἀρνεῖται τήν πληρότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου δῆθεν χάριν τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς. Βασικό στοιχεῖο τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου εἶναι τό αὐτεξούσιό του, ἡ ἐλευθερία πού δώρησε ὁ Θεός στόν κάθε ἄνθρωπο ὡς πλασθέντα κατ᾽ εἰκόνα καί καθ᾽ ὁμοίωσή Του.

.            γ) Ἡ ἀνωτέρω τοποθέτησή μας καί στάση μας μπορεῖ νά μετατραπεῖ σέ θέση μάχης. Μάχης πνευματικῆς χάριν τῆς ζωῆς καί σωτηρίας μας, γιατί ὀφείλουμε τό θεόσδοτο δῶρο τῆς ἐλευθερίας μας νά ὑπερασπιζόμαστε καί χἀριν ὑμῶν καί χάριν τῶν ἀδελφῶν μας πού μᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός.

.            δ) Ἐκ τῶν ἀνωτέρω προκύπτει ὅτι πρέπει νά ἔχουμε ὅσο τό δυνατόν περισσότερη εἰλικρίνεια γιά νά γνωρίσουμε τήν πραγματικότητα πού μᾶς περιβάλλει. Ἐν προκειμένῳ ἡ ἀνησυχία τῶν χριστιανῶν γιά τήν Κάρτα πολίτη, ἡ σύνδεση της μέ τόν Ἀντίχριστο καί τήν τυρρανία του καί τα ἐρωτήματά τους δέν πρέπει νά ἐμβάλουν σέ μιά, κατά τόν π. Παΐσιο, «καλή ἀνησυχία» τούς ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας; Γιατί ἀνησυχοῦν οἱ χριστιανοί; Μιά ὑπεραπλούστευση τοῦ τύπου «τούς παρασύρουν οἱ παλαιοημερολογίτες, οἱ φανατικοί καί οἱ ὕποπτοι κύκλοι τῶν φονταμενταλιστῶν» δέν πείθει σήμερα παρά ἐλαχίστους πού στρουθοκαμηλίζουν καί θέλουν νά συνεχίσουν τή χαρούμενη ἀνεμελιά καί τό american dream τῆς δεκαετίας τοῦ ’60.

.            Ἄν λοιπόν δέν περιφρονοῦμε τούς «ἀκατήχητους» χριστιανούς καί ἀποφασίσουμε νά ἐνωτισθοῦμε τόν προβληματισμό τους, θά ἀφήσουμε τόν ἐφησυχασμό μας καί θά ρίξουμε μιά εἰλικρινῆ ματιά γύρω μας, στήν πατρίδα μας, στήν Εὐρώπη καί τόν κόσμο. Ποιός δέν βλέπει τήν ὑπερσυγκέντρωση τοῦ κεφαλαίου σέ λίγα χέρια, τίς διακηρύξεις τῶν μεγάλων γιά παγκοσμιοποίηση, τήν ἐξουθένωση τῶν φτωχῶν καί ἀνέργων καί τήν ὑπόσχεση γιά παγκόσμια διακυβέρνηση (global govermence) ἤ καί παγκόσμια κυβέρνηση (Global government); Ποιός δέν βλέπει σέ παγκόσμια κλίμακα τήν ἐπιβολή τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως πού σημαίνει φακέλωμα ὅλης τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν καί φυσική τους παρακολούθηση μέσῳ δορυφόρων; Ποιός δέν νιώθει τήν ἐπικείμενη τυρρανία καθώς μέσῳ τῆς καταγραφῆς καί ἐπεξεργασίας ἀπό τά φανερά καί ἄδηλα κέντρα ἐξουσίας τῶν προσωπικῶν μας δεδομένων κάθε κίνηση μας, κάθε δράση καί ὄνειρό μας, πρό πάντων τῶν παιδιῶν μας, θά παρακολουθεῖται καί ἀνάλογα θά ἐμποδίζεται, θά περιορίζεται καί θά στρεβλώνεται;

.            ε) Ἔχοντας λοιπόν στοιχειώδη εἰλικρινῆ γνώση τῶν ὅσων συμβαίνουν ὀφείλουμε νά μάθουμε καλλίτερα τούς κινδύνους πού προκύπτουν ἀπό τήν ἔκδοση καί πρό πάντων τήν παραλαβή τῆς «νέας ταυτότητος». Ἀπαραἰτητο εἶναι νἀ μαθητεύσουμε α) μέ εὐλάβεια καί φόβο Θεοῦ στήν Ἁγία Γραφή καί τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων καί β) μέ σοβαρότητα καί προσοχή σέ εἰδικά βιβλία καί φυλλάδια, σέ ἀναλύσεις εἰδικευμένων Ἑλλήνων καί ξένων ἐπιστημόνων καί ἐπιπλέον νά μάθουμε μέσῳ τοῦ διαδικτύου γιά τίς ἀντιδράσεις κρατῶν καί ἐπί μέρους ὁμάδων στήν παραλαβή τῶν ἔξυπνων καρτῶν ἀπό τούς πολίτες. Δέν θά εἶναι εἶναι ἄσχημο νά μελετήσουμε τά κείμενα τοῦ ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου πού μέ ἁπλότητα καί βάθος εἰσέρχεται στό θέμα τῶν ταυτοτήτων καί χωρίς νά πανικοβάλλει κανέναν προειδοποιεῖ γιά τίς συνέπειες παραλαβῆς τους. Καί τέλος θά εἶναι πολύ καλό νά παρακολουθήσουμε ὅλοι τήν προαναγγελθεῖσα Ἡμερίδα.

.            ϛ) Ἀπό κάποιους καλούς καί σοβαρούς κληρικούς χλευάζεται ὁ ἀποτροπιασμός ἐκ μέρους τῶν χριστιανῶν γιά τόν Ἀντίχριστο καί τό 666. Ἀπορῶ. Δέν ἔχουν διαβάσει τήν Ἱερά Ἀποκάλυψη; Ἤ μήπως τήν ἔχουν διαβάσει ὡς …οἰκολογικό βιβλίο(!) ὅπως τήν θεωροῦσε καί κάποιος Μητροπολίτης; Δέν ἀναγνωρίζουν ὅτι τό χάραγμα τοῦ ἀντιχρίστου, ἡ σφραγίδα του, μέ τήν ὁποία δηλώνει τήν ἰδιοκτησία του πάνω στόν ἄνθρωπο εἶναι τό ὄνομά του ἤ ὁ ἀριθμός τοῦ ὀνόματός του, δηλ. ὁ δυσώνυμος ἀριθμός 666; Ἡ σύγχυση πού ἐπέφεραν στούς χριστιανούς σχετικά δημοσιεύματα ἀπό γνωστούς κληρικούς εἶναι πρωτοφανής καί οἱ συγγράψαντες αὐτά φέρουν ἀκέραιη τήν εὐθύνη γιά τήν σύγχυση αὐτή. Δικαιούμαστε ὡς ἱερεῖς νά διαστρέφουμε τά ἁγιογραφικά λόγια καί νά εἰρωνευόμαστε τή διδασκαλία τῶν ἁγίων; Καί τί σημαίνει αὐτό πού λέγεται διαρκῶς ὅτι πρέπει νά μιλᾶμε γιά τόν Χριστό καί ὄχι γιά τόν Ἀντίχριστο; Ἐννοεῖται ὅτι τό κέντρο τῆς διδασκαλίας μας εἶναι ὁ Χριστός καί διαρκῶς γι΄Αὐτόν καί γιά τίς ἐντολές Του γίνεται λόγος στά κηρύγματά μας καί στό μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως. Ἀλλά…ἀλλά ὑπάρχει καί ὁ ἀντίχριστος! Ὁμιλεῖ καί ὁ Κύριος γιά τό «βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως» καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γιά τόν «ἄνθρωπο τῆς ἀνομίας» καί ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης στίς ἐπιστολές του καί τήν Ἀποκάλυψη. Αὐτά δέν πρέπει νά διδαχθοῦν; Οἱ Ἅγιοι τά δίδαξαν καί ἐμεῖς «ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις Πατράσι» ὀφείλουμε νά τά διδάσκουμε.

.            ζ) Εὑρισκόμενοι ἐνώπιον τοῦ κινδύνου τῶν ταυτοτήτων ζητοῦμε ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο νά τοποθετηθεῖ πάνω στό ζήτημα αὐτό. Ὄντως ἡ Ἱ. Σύνοδος ἔχει συστήσει δύο ἐπιτροπές γιά τήν ἐξέτασή του. Κληρικοί καί λαϊκοί ζητοῦμε νά ἐπιβεβαιώσει καί ἐνδεχομένως νά ἐπεκτείνει τήν παλαιότερη ἀπόφασή της γιά τή μή παραλαβή ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων. Ἡ ἀνησυχία τῶν χριστιανῶν καί ἡ ἐπίμονη ἔκκλησή τους πρός τούς κατ΄ἐξοχήν ποιμένες τους νά λάβουν ἀπόφαση εἶναι καί νόμιμη καί δικαιολογημένη. Ἡ Ἱερά Σύνοδος δέν εἶναι σάν τό κολλέγιο τῶν καρδιναλίων τοῦ πάπα, ἀνεξάρτητη ἀπό τόν λαό «πού μᾶς λέει κάθε φορά τί πρέπει νά κάνουμε», ἀλλά ἀποφασίζει στή συγκεκριμένη περίπτωση ἔχοντας ἀκούσει τά αἰτήματα καί ἔχοντας ἐγκολπωθεῖ τό ὀρθό φρόνημα τοῦ λαοῦ. Ἡ Σύνοδος ἐκφράζει καί ὀφείλει νά ἐκφράζει τήν πίστη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος. Ἔτσι ἔγινε καί τό 1993 καί τό 1997 μέ τήν ἀπόπειρα ἐκδόσεως ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων. Ἡ ἐνεργοποίηση τῶν κληρικῶν μοναχῶν καί πιστῶν μέ φυλλάδια, δημοσιεύματα συγκεντρώσεις ὑπογραφῶν καί λαοσυνάξεις βοήθησαν καί βεβαίωσαν τήν Ἱ. Σύνοδο στίς ἀρνητικές γιά τή λήψη ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων ἀποφάσεις της.

.            Ἀλλά ἄς δοῦμε τί ἔγινε καί τήν περίοδο τῆς Είκονομαχίας. Τό 717μ.Χ. ξεκίνησε ἡ Εἰκονομαχία καί ἡ Ζ’ Οἰκουμενική Σύνοδος συνεκλήθη το 787! Μήπως ὅλα αὐτά τά χρόνια οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί κληρικοί καί λαϊκοί ἦσαν ἀδρανεῖς περιμένοντας νά τούς πεῖ ἡ τότε Σύνοδος «τί πρέπει νά κάνουν καί πῶς νά πορευτοῦν»; Ὅταν ἔγινε ἡ εἰκονομαχική Σύνοδος τῆς Ἱερείας, πού θεωροῦσε τίς εἰκόνες εἴδωλα θά ἔπρεπε «νά πορευτοῦν» ὑπακούοντας τή Σύνοδο; Ὄχι, βέβαια καί γι’αὐτό ἔχοντας ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστική συνείδηση, ἀγωνίσθηκαν ἕως θανάτου καί ἦλθε ἡ Ζ΄ Οἰκουμ. Σύνοδος νά ἐπβεβαιώσει τό ὀρθόδοξο φρόνημα τοῦ λαοῦ, νά διακηρύξει τήν τιμητική προσκύνηση τῶν εἰκόνων καί νά μακαρίσει τούς ἀγωνισθέντας.

.            η) Ὑπάρχει καί κάποιο ὄχι μικρό, μεγάλο θά ἔλεγα, δίκιο γιά ὅσα γράφει ὁ π. Ἐφραίμ καί ἄλλοι ἀδελφοί κληρικοί. Εἶναι γεγονός ὅτι ὑπάρχουν ἀκραῖα φαινόμενα στή ἀντιμετώπιση τῶν ἐσχατολογικῶν ζητημάτων. Ψευδοπροφῆτες μέ ἡμερομηνίες γιά τήν ἔλευση τοῦ ἀντιχρίστου, γιά πόλεμο καί πεῖνα, μέ ἀγωνιώδεις ἐκκλήσεις γιά συγκέντρωση τροφίμων κλπ. Δέν μπορεῖς νά κλείσεις τό στόμα κανενός.
.            Αὐτό τό γεγονός ὅμως δέν μπορεῖ νά «θολώνει τά νερά» καί νά ἀποτελεῖ ἄλλοθι γιά τήν ἀπόκρυψη τῆς ἀλήθειας τῶν σημερινῶν γεγονότων καί τῆς ἀπειλῆς τῆς ἐλευθερίας μας. Δέν πρέπει νά τά βάζουμε ὅλα σέ ἕνα τσουβάλι. Τίς ἀληθινές προφητεῖες τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Ἁγίων μαζί μέ τούς ψευδοπροφῆτες τούς ψευδοοραματιστές καί ψευδοφωτισμένους. Τήν ἀληθινή διδασκαλία μέ τίς πλανημένες ψευδοδιδασκαλίες καί τήν ἐπιστημονική πληροφόρηση μέ τήν φαντασιακή παραπληροφόρηση.
.            Δέν πρέπει, ὅσο καί ἄν στενοχωρούμεθα-καί κανείς βέβαια δέν χαίρεται μέ αὐτό τό ἀπαίσιο στρίμωγμα -νά κρύβουμε ὅτι ὁ ἀντίχριστος θἀ ἀπαιτήσει προδρομικά πάνω στίς ταυτότητές μας καί στή συνέχεια πάνω στό σῶμα μας τό χάραγμά του γιά κάθε συναλλαγή μας. Ἐξ ἄλλου βλέπουμε ὅτι τά πάντα σήμερα εἶναι ἐλεγχόμενες συναλλαγές. Δέν πρέπει νά καλλιεργοῦμε τόν ἐφησυχασμό στά πνευματικά μας παιδιά. Δέν πρέπει, ὅπως γράφει ὁ γέρων Παΐσιος, «νά φασκιώνουμε τά πνευματικά μας τέκνα» καί νά τούς λέμε δέν πειράζει νά πάρεις καί τήν ταυτότητα καί ὅτι ἀρκεῖ νά πιστεύεις.

.            θ) Καί κάτι τελευταῖο. Μερικοί ζώντας σέ ἕνα σέ ἕνα «ὄμορφο κόσμο ἠθικό ἀγγελικά πλασμένο»-ἀσφαλῶς στή φαντασία τους- δέν ἀντιλαμβάνονται τί σημαίνει γιά τή σωτηρία τους ἡ μέσῳ ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων παράδοση τῆς ἐλευθερίας τους. «Πάρε τήν ἐλευθερία μου καί δῶσε μου ψωμί», εἶναι σάν νά λένε στούς ποικίλους ἐξουσιαστές. Ἔ λοιπόν. Ἀφοῦ μέ τήν θέλησή μας παραδώσουμε, μιά καί μᾶς παίρνουν μέ τή βία σιγά-σιγά τά πάντα, τό θεῖο δῶρο τῆς ἐλευθερίας, ἀργά ἤ γρήγορα πρῶτα στίς ταυτότητές μας καί ὕστερα στό σῶμα μας θά δεχθοῦμε ἀνήμποροι καί φοβισμένοι τό ἀντίχριστο χάραγμα. Ἀντίθετα ἄν σταθοῦμε ὄρθιοι καί γενναῖοι στήν πίστη μας στό Χριστό μέ φρόνημα ἀδούλωτο ἐνισχυόμενοι πλούσια ἀπό τήν ἄκτιστη Χάρη τοῦ Θεοῦ θά κρατήσουμε ἀκέραιη τήν ἐσωτερική μας φυσική καί τήν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία μας.

 ΠΗΓΗ: «ΟΡΘΡΟΣ»

, , , ,

Σχολιάστε

«NEA TAYTOTΗΤΑ: ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» (Ἡμερίδα γιὰ τὴν “νέα ταυτότητα”)

 

ΠΗΓΗ: «ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΑΣΙ»

 

 

, ,

Σχολιάστε

«ΤΡΕΛΟΣ ΧΟΡΟΣ» ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Εμαστε λοι π παρακολούθηση
Γερμανικὴ ἑταιρεία θὰ μᾶς «φακελώσει»

Τοῦ Κώστα Χαρδαβέλλα

.           Ἕνα ἀκόμη βῆμα γιὰ νὰ γίνουμε γερμανικὴ ἀποικία χάνοντας ὁποιαδήποτε προσωπικὰ δεδομένα, γίνεται μὲ τὸ «φακέλωμα» ὅλων μας ἀπὸ τὴν ἀθώα φαινομενικὰ «κάρτα τοῦ πολίτη». Ὁ «Μεγάλος ἀδελφός», ὅπως τὸν ὁραματίστηκε ὁ Ὄργουελ, ἐγκαθίσταται πλέον στὴν Ἑλλάδα, ὥστε κάθε Ἕλληνας πολίτης νὰ εἶναι ἐκτεθειμένος σὲ τράπεζες, ἀστυνομία, ἐφορίες ἢ ἀκόμη καὶ ἰδιῶτες μέσῳ τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων ποὺ θὰ ἀντικαταστήσουν τὰ παλιὰ δελτία ταυτότητας.
.           Καὶ γύρω ἀπὸ τὸν Ἕλληνα «Big Brother» ἔχει στηθεῖ ἤδη ἕνας τρελὸς χορὸς ἑκατομμυρίων εὐρὼ μὲ πρωταγωνιστὲς μία ἰαπωνικὴ ἑταιρεία καὶ τὸ γερμανικὸ ἐθνικὸ τυπογραφεῖο, ποὺ μὲ τὴ βοήθεια τῶν γνωστῶν-ἀγνώστων Ἑλλήνων μεσαζόντων συγκρούονται μεταξύ τους γιὰ τὸ ποιὸς θὰ πάρει τὴ δουλειὰ γιατί «τὰ λεφτὰ εἶναι πολλά, Ἄρη μου». Καὶ βέβαια, ἤδη ἔχουν πάρει κεφάλι στὴ σύγκρουση οἱ Γερμανοί…
.           Ἡ κάρτα τοῦ πολίτη, δηλαδὴ οἱ νέου τύπου ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες ἀποτελοῦν τὸ ψηφιακὸ ἀποτύπωμα τοῦ κάθε Ἕλληνα. Πέρα ἀπὸ τὰ βασικὰ στοιχεῖα τοῦ κάθε πολίτη, ποὺ θὰ ὑπάρχουν σ᾽ αὐτὴ τὴ νέα ταυτότητα (ἡμερομηνία γεννήσεως, πατρώνυμο, χρῶμα ὀφθαλμῶν κλπ) θὰ ἐμπεριέχονται καὶ στοιχεῖα ὅπως ὁ ΑΜΚΑ, ὁ ΑΦΜ, ὁ Ἀριθμὸς Δημοτολογίου καὶ πολλὰ ἄλλα στοιχεῖα ποὺ παραβιάζουν τὰ ἀτομικὰ δεδομένα τοῦ κάθε πολίτη.
.           Πληροφορίες κάνουν λόγο καὶ γιὰ ἐνσωμάτωση ἑνὸς τσὶπ μνήμης χωρὶς ἐπαφή, ποὺ σημαίνει ὅτι θὰ διαβάζεται χωρὶς νὰ εἰσάγεται σὲ κάποια συσκευή. Τὸ τσιπάκι χωρὶς ἐπαφὴ θὰ εἶναι ἐξατομικευμένο ἐκ τῶν προτέρων καὶ θὰ ἐνσωματώνεται στὸ σῶμα τῆς κάρτας κατὰ τὴ διαδικασία παραγωγῆς της.
.           Σὲ πρώτη φάση τὴ δουλειὰ ἐπρόκειτο νὰ πάρει ἡ ἰαπωνικὴ ἑταιρεία Toppan Printing Co Ltd καὶ μάλιστα εἶχε συνάψει μία πρώτη συμφωνία μὲ τὴν κυβέρνηση τῆς ΝΔ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2005 ἀλλὰ στὸ παιχνίδι, μόλις ἔγινε γνωστὸ τὸ γεγονὸς αὐτό, μπῆκε ὁ ἰδιωτικὸς γερμανικὸς κολοσσὸς Gieseke und Devrient καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ κρατικοποιημένη πλέον Bundesdruckerei. Κι ἐκεῖ ἀρχίζει τὸ μεγάλο παιχνίδι ἀφ᾽ ἑνὸς γιὰ τὸ «φακέλωμα» ὅλων μας καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου γιὰ τὸ ποιοὶ θὰ πάρουν τὰ λεφτὰ αὐτοῦ τοῦ «φακελώματος». Ἀλλὰ καὶ τὰ προνόμιά του.

.              […]

ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

 

, ,

Σχολιάστε

«Ο …ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΣΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ» (Ἠλεκτρονικὴ Ταυτότητα σὲ ὅλους τοὺς Εὐρωπαίους)

Ερωπαϊκ νωση:
λεκτρονικ Ταυτότητα σ λους τοὺς Ερωπαίους.

.         σχόλιο Ἱστολογίου ID-ont: Μία πιθανὴ χρεωκοπία τῆς χώρας μας καὶ ταυτόχρονη ἔξοδός της ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη (ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν Εὐρώπη) δὲν θὰ ἔχει μόνο ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις, ὅπως διάφοροι “ἐπαΐοντες” ἰσχυρίζονται. Θὰ ἔχει καὶ MIA τουλάχιστον θετικὴ ἐπίπτωση: Θὰ γλιτώσουμε ἀπὸ τὴν ὑποχρεωτικὴ ἐφαρμογὴ τῆς Ἠλεκτρονικῆς Ταυτότητας, σχέδιο τὸ ὁποῖο ἐπεξεργάζεται ἡ Εὐρώπη γιὰ τοὺς Εὐρωπαϊκοὺς λαούς. Τὸ σχέδιο αὐτὸ εἶναι στὸ τελικό του στάδιο, ὅπως πληροφορούμαστε ἀπὸ τὸ δημοσίευμα κατωτέρω.
.         Τὸ ἐπιχείρημα ποὺ χρησιμοποιεῖ ἡ ἁρμόδια ἐπίτροπος εἶναι ὅτι πρέπει νὰ προστατευθοῦν τὰ παιδιά [ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: ΓΙΑ ΤΟ “ΚΑΛΟ” ΜΑΣ…!], ὅταν χρησιμοποιοῦν τὸ διαδίκτυο. Καὶ γιὰ νὰ γίνει αὐτὸ πρέπει νὰ πάρουν ὅλοι Ἠλεκτρονικὴ Ταυτότητα (Κάρτα τοῦ Πολίτη), προκειμένου τὰ ἠλεκτρονικὰ συστήματα νὰ γνωρίζουν πότε στὸ διαδίκτυο μπαίνει παιδὶ κι ἔτσι νὰ τοῦ μπλοκάρουν αὐτόματα τὶς “κακὲς” σελίδες… 
.         Ἀντὶ ἄλλων σχολίων σᾶς παρουσιάζουμε τὸ σχόλιο ποὺ ἔγραψε ἀναγνώστης τῆς σελίδας ποὺ δημοσίευσε αὐτὸ τὸ ἄρθρο: «Τὸ Διαδίκτυο εἶναι ἕνα θαυμάσιο πράγμα ποὺ δίνει στοὺς ἀνθρώπους τὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου καὶ τῆς ἐλευθερίας τῆς ἔκφρασης. Ἀλλὰ οἱ κατέχοντες τὴν ἐξουσία τὸ βλέπουν ὡς ἀπειλή. Θὰ κάνουν ὅ,τι μποροῦν γιὰ νὰ ἐλέγξουν τοὺς ἀνθρώπους καὶ θὰ χρησιμοποιήσουν τὶς δικαιολογίες τῆς “προστασίας τῶν παιδιῶν”, “τῆς καταπολέμησης τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος” καὶ “τῆς νίκης κατὰ τῆς τρομοκρατίας”, γιὰ νὰ ἀφαιρέσουν τὰ δικαιώματά σας, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν παρακολούθηση καὶ τὸν ἔλεγχο τῆς ζωῆς σας, γιὰ νὰ κατασκοπεύσουν στὶς ἀλληλογραφία σας. Γιὰ νὰ ἀρνηθοῦν σὲ κανονικοὺς ἀνθρώπους τὸ δικαίωμα στὴν ἰδιωτικὴ ζωή».

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡ. ΚΑΡΤΑΣ ΕΠΙ ΘΥΡΑΙΣ

.         Οἱ ἀρχὲς στὴν Εὐρώπη εἶναι ἕτοιμες νὰ παρουσιάσουν τὰ σχέδιά τους γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ ἑνὸς συστήματος ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη, μὲ τὶς προτάσεις ποὺ θὰ παρουσιαστοῦν στὸ τέλος αὐτοῦ τοῦ μήνα. Τὴν Τετάρτη, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ δημοσίευσε ἕνα ἔγγραφο στρατηγικῆς ποὺ ἀποσκοπεῖ στὴν δημιουργία συστημάτων γιὰ τὴν προστασία τῶν παιδιῶν στὸ διαδίκτυο. Στὸ ἔγγραφο αὐτὸ – ἀλλὰ ὄχι στὸ συνοδευτικὸ δελτίο τύπου οὔτε στὸ κείμενο σύνοψης γιὰ τὴν «ἐνημέρωση τῶν πολιτῶν»- ἡ Ἐπιτροπὴ ἀνέφερε ὅτι θὰ προτείνει σύντομα ἕνα «πανευρωπαϊκὸ πλαίσιο γιὰ τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες». Ἕνας ἐκπρόσωπος γιὰ τὴν ψηφιακὴ ἀτζέντα τῆς ἐπιτρόπου κᾶς Neelie Kroes δήλωσε ὅτι ἡ Ἐπιτροπὴ «θὰ ἔχει πλήρεις προτάσεις γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα στὶς 30 Μαΐου».
.         Τὸ ἔγγραφο, μὲ τίτλο «Εὐρωπαϊκὴ Στρατηγικὴ γιὰ ἕναν καλύτερο Διαδίκτυο γιὰ τὰ Παιδιά», δίνει μία γενικὴ περιγραφὴ τῶν προτάσεων γιὰ τὴν ἐναρμόνιση τῆς προστασίας μεταξὺ τῶν κρατῶν μελῶν γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ χρησιμοποιοῦν online ὑπηρεσίες. Περιέχει πολλὲς προτάσεις γιὰ τὴν αὐξημένη χρήση τοῦ στοιχείου τῆς ἡλικίας, καθὼς καὶ προτάσεις γιὰ ἐργαλεῖα ἀποτελεσματικοῦ γονικοῦ ἐλέγχου «σὲ ὁποιοδήποτε τύπο [ἠλεκτρονικῆς] συσκευῆς καὶ γιὰ κάθε τύπο περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων τῶν αὐτῶν ποὺ φτιάχνονται ἀπὸ τὸν χρήστη (user-generated).
.         Τὸ σύστημα ταξινόμησης τῆς ἡλικίας, τὸ ὁποῖο προορίζεται νὰ τροφοδοτήσει τοὺς νέους κανόνες προστασίας δεδομένων ποὺ λαμβάνουν εἰδικὴ μέριμνα γιὰ τὴν ἰδιωτικὴ ζωὴ τῶν παιδιῶν καὶ «δικαίωμα νὰ λησμονηθοῦν [τὰ δεδομένα]», θὰ εἶναι σὲ μεγάλο βαθμὸ θέμα τῆς αὐτορρύθμισης τῆς βιομηχανίας. Ὡστόσο, ἡ ρήτρα τῆς Ἠλεκτρονικῆς Ταυτότητας (e-ID) ἀνέφερε ὅτι ἕνα στοιχεῖο θὰ εἶναι ὑποχρεωτικό.
.       «… Ἡ Ἐπιτροπὴ προτίθεται νὰ προτείνει τὸ 2012 ἕνα πανευρωπαϊκὸ πλαίσιο γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ πιστοποίηση ποὺ θὰ ἐπιτρέψει τὴ χρήση προσωπικῶν χαρακτηριστικῶν (ἰδιαιτέρως τὴν ἡλικία) γιὰ νὰ ἐξασφαλιστεῖ ἡ συμμόρφωση μὲ τὶς ἠλικιακὲς διατάξεις τοῦ προτεινόμενου κανονισμοῦ περὶ προστασίας τῶν δεδομένων», δήλωσε ἡ Ἐπιτροπὴ στὸ ἔγγραφο, προσθέτοντας ὅτι τὰ κράτη μέλη θὰ πρέπει νὰ «διασφαλίσουν τὴν ἐφαρμογὴ τῆς νομοθεσίας τῆς ΕΕ στὸν τομέα αὐτὸ σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο». Στὸ πλαίσιο αὐτό, οἱ βιομηχανίες ἀναμένεται νὰ εἰσαγάγουν «τεχνικὰ μέσα» ἠλεκτρονικῆς ταυτοποίησης καὶ αὐθεντικοποίησης, σημείωσε.
.         Ἡ ἔναρξη τῆς στρατηγικῆς αὐτῆς ἕπεται τῆς ὠθησεως ποὺ ἔδωσε ἡ κ. Kroes, τὸ Νοέμβριο γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ἀσφάλειας τοῦ Διαδικτύου στὴν ΕΕ καὶ ἡ ὁποία προετοίμασε τὸ ἔδαφος γιὰ τὶς προτάσεις γιὰ τὴν προστασία τοῦ παιδιοῦ. Ὑπογράμμισε ἐπίσης τὴ λήψη νομικῶν μέτρων γιὰ νὰ καταστεῖ εὐκολότερο γιὰ τοὺς ἀνθρώπους νὰ χρησιμοποιοῦν ἕναν ἑνιαῖο τύπο Ἠλεκτρονικῆς Ταυτότητας (e-ID) γιὰ online ὑπηρεσίες ἀνεξαρτήτως χώρας, ὁ ὁποῖος θὰ δώσει ὤθηση πρὸς ἕνα πανευρωπαϊκὸ πλαίσιο γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ ταυτοποίηση, αὐθεντικοποίηση (ἔλεγχο γνησιότητας) καὶ ἠλεκτρονικὴ ὑπογραφὴ (Pefias).

Ἀσαφεῖς περιοχὲς

.         Ὁ ἀκτιβιστὴς γιὰ τὰ ψηφιακὰ δικαιώματα κ. Jim Killock, τῆς Open Rights Group, δήλωσε στὸ ZDNet τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου, ὅτι ἡ ἰδέα ἑνὸς ἠλεκτρονικοῦ συστήματος ταυτότητας δὲν ἦταν κακὴ ἀπὸ μόνη της, ἀλλὰ ἐπιθυμεῖ νὰ γνωρίζει τὸ πεδίο ἐφαρμογῆς τοῦ προγράμματος.  «Ὑπάρχουν συζητήσεις ἀλλοῦ σχετικὰ μὲ τὴν διαχείριση τῆς ταυτότητας σὲ ἀπευθείας σύνδεση – τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο ἐξετάζει αὐτό», δήλωσε ὁ Killock. «Αὐτὸ ἀπὸ μόνο του δὲν εἶναι ἕνα φοβερὸ πράγμα, ἂν καὶ μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν ἀσαφεῖς περιοχὲς ὅταν πχ. χρειάζεται νὰ παρέχετε τὴν ταυτότητά σας σὲ δικτυακοὺς τόπους ποὺ εἶναι discursive (;)». «Ἐὰν βοηθήσει στὶς τελικὲς ὑπηρεσίες, τότε ὑπάρχει πιθανῶς κάτι σὲ ὅ,τι λένε, ἀλλὰ διάβολος κρύβεται στς λεπτομέρειες», προσέθεσε. Ὁ Killock χαιρέτησε τὴν ἰδέα τῆς τοποθέτησης γονεϊκοῦ ἐλέγχου σὲ συσκευὲς ὅπως τὰ smartphones ἢ tablets, «ἐπειδὴ οἱ κλήσεις ποὺ ἀκοῦμε γιὰ φιλτράρισμα περιεχομένου σὲ ἐπίπεδο δικτύου εἶναι πολὺ πιὸ ἐπικίνδυνες». Ὡστόσο, προσέθεσε ὅτι οἱ γονεϊκὲς τεχνολογίες ἐλέγχου εἶναι μὴ ἀξιόπιστες.
.         Τὸ ἔγγραφο στρατηγικῆς δήλωσε ἐπίσης ὅτι ἡ Ἐπιτροπὴ θὰ υἱοθετήσει μία πανευρωπαϊκὴ «πρωτοβουλία γιὰ τὴν ἐπισήμανση (notice) καὶ ἀπαγόρευση εἰσόδου (takedown)» γιὰ τὶς ἰστοσελίδες. Αὐτὸ θὰ ἐπεκταθεῖ ὄχι μόνο σὲ εἰκόνες σεξουαλικῆς κακοποίησης παιδιῶν, ἀλλὰ σὲ «ὅλες τὶς κατηγορίες τοῦ παράνομου περιεχομένου».
.         Παραμένουν ἐρωτήματα γιὰ τὸ ἂν τὸ σύστημα Ἠλεκτρονικῆς Ταυτότητας (e-ID) θὰ ἔχει χρήσεις πέρα ἀπὸ τὴν ἠλικιακὴ κατάταξη, ἐὰν κάθε πολίτης θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖ τὸ σύστημα, μὲ τὶς συνέπειες ποὺ αὐτὸ ἔχει γιὰ τὴν online ἀνωνυμία. Ἐπιπλέον, τὸ ἔγγραφο δὲν περιγράφει τί τεχνολογία ἀπαιτεῖται γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ γονεϊκοῦ ἐλέγχου σὲ ὁποιοδήποτε τύπο συσκευῆς καὶ ποιὲς βιομηχανίες ἀναμένεται νὰ ἐφαρμόσουν αὐτό, ἂν καὶ οἱ ἐναρμονισμένες ἐπισημάνσεις (notice) καὶ ἡ ἀπαγόρευση εἰσόδου (takedown) θὰ ἰσχύουν γιὰ τὸ ὑλικὸ ποὺ παραβιάζει πνευματικὰ δικαιώματα. Ἡ Ἐπιτροπὴ δὲν ἀπάντησε σὲ αἴτημα γιὰ διευκρινίσεις ἐπὶ τῶν θεμάτων αὐτῶν μέχρι τὴ στιγμὴ ποὺ γράφηκε αὐτὸ τὸ ἄρθρο (3/5/2012)

ΠΗΓΗ: id-ont.blogspot.com

, , ,

Σχολιάστε

ΚΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ»

σχόλιο ID-ont.blogspot.com: Τὰ κατωτέρω περιγραφόμενα προβλήματα ἀσφαλείας προκύπτουν στὴν τεχνολογικὰ προηγμένη καὶ πολὺ ὀργανωμένη Γερμανία. Στὴν χώρα μας ἄραγε, ὅλα θὰ λειτουργήσουν ἄψογα καὶ δὲν θὰ βρεθοῦμε μπροστὰ σὲ δυσάρεστες ἐκπλήξεις σχετικὰ μὲ τὴν “Κάρτα (ἐξυπηρετήσεως) τοῦ Πολίτου”; Ἀκολουθεῖ τὸ δημοσίευμα τῆς Deutsche Welle σὲ μετάφρασή μας:

Μόλις μία ἡμέρα μετὰ τὴν ἔκδοσή του, τὸ λογισμικὸ ποὺ χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ διαβαστοῦν τὰ νέα γερμανικὰ δελτία ταυτότητας διαπιστώθηκε πὼς εἶναι εὐάλωτο σὲ ἐπιθέσεις ἀπὸ χάκερς. Ἡ Ὁμοσπονδιακὴ Ὑπηρεσία Ἀσφάλειας Πληροφοριῶν κατήργησε συνδέσεις μὲ τὸ πρόγραμμα αὐτὸ ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα της.Ο Jan Schejbal, ἕνας Γερμανὸς εἰδικὸς ἐρευνητὴς στὴν ἀσφάλεια τῶν ὑπολογιστῶν ποὺ ζεῖ στὴ Σουηδία, τὴν Τρίτη περιέγραψε ἕναν τρόπο ποὺ μπορεῖ κανεὶς νὰ «σπάσει» τὸ λογισμικὸ γιὰ τὴν νέα ἠλεκτρονικὴ γερμανικὴ ταυτότητα (δηλ. Γερμανικὴ Κάρτα τοῦ Πολίτου). Ἡ ὁμοσπονδιακὴ ὑπηρεσία ἁρμόδια γιὰ τὸ πρόγραμμα σταμάτησε νὰ ἐπιτρέπει τὸ «κατέβασμα» τοῦ προγράμματος τὴν Τετάρτη ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα της. Οἱ νέες κάρτες, οἱ ὁποῖες εἶναι διαθέσιμες ἀπὸ τὴν 1 Νοεμβρίου καὶ θὰ ἀντικαταστήσουν σταδιακὰ τὶς τρέχουσες γερμανικὴ ταυτότητες, (διαβάστε προηγούμενη ἀνάρτησή μας μὲ τὶς ἀνησυχίες ποὺ προκαλεῖ στοὺς Γερμανοὺς ἡ ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα: http://id-ont.blogspot.com/2010/11/reuters.html) περιέχουν ἕνα RFID ἀσύρματο τσὶπ – τοῦ ἴδιου τύπου ποὺ ὑπάρχει σὲ πολλὲς κάρτες ἀσφαλείας ἢ κάρτες πληρωμῆς. Το τσὶπ ἀποθηκεύει ψηφιακὲς ἐκδόσεις τῆς φωτογραφίας τοῦ κατόχου, τὸ ὄνομα τοῦ κατόχου της κάρτας, διεύθυνση, ἡμερομηνία γέννησης, τὸ ὕψος, τὸ μάτι καὶ τὸ χρῶμα τῶν μαλλιῶν καὶ τὴν ὑπηρεσία ἐκδόσεως. (διαβάστε προηγούμενη ἀνάρτησή μας μὲ τὸ ρεπορτὰζ τῆς Deutsche Welle γιὰ τὴν Γερμανικὴ Κάρτα τοῦ Πολίτου: http://id-ont.blogspot.com/2010/10/deutsche-welle-chip.html) Τὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν καὶ ἡ Ὁμοσπονδιακὴ Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν Ἀσφαλείας (BSI) ἰσχυρίστηκαν ὅτι οἱ κάρτες, θὰ βοηθήσουν τὴν κυβέρνηση νὰ παρέχει στὸν κάτοχό τους εὔκολη στὴ χρήση ψηφιακὴ ὑπογραφὴ καὶ ἄλλες κυβερνητικὲς ὑπηρεσίες, καθὼς καὶ προστασία ἀπὸ ἠλεκτρονικὲς ἀπάτες καὶ phishing ἐπιθέσεις (καταγραφὴ προσωπικῶν δεδομένων ἐν ἀγνοίᾳ μας, ὅταν ἐπισκεπτόμαστε ἱστοσελίδες). Οἱ Γερμανοὶ θὰ μποροῦν ἐπίσης νὰ χρησιμοποιήσουν αὐτὲς τὶς ταυτότητες ἀντὶ γιὰ διαβατήριο, ὅταν μετακινοῦνται ἐντὸς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Πλαστογράφηση τοῦ διακομιστῆ

Γιὰ νὰ εἶναι χρήσιμες στὰ ἄτομα, οἱ ψηφιακὲς πληροφορίες ποὺ γράφονται στὶς κάρτες πρέπει νὰ μποροῦν διαβαστοῦν μὲ ἕναν «ἀναγνώστη καρτῶν» (card reader). Αὐτὸ εἶναι τὸ πρόγραμμα AusweisApp («ID App»), τὸ λογισμικὸ ποὺ «τρέχει» ὁ ἀναγνώστης καρτῶν καὶ τὸ ὁποῖο εἶναι προβληματικό, σύμφωνα μὲ τὸν Schejbal.Μετὰ τὴ λήψη τῆς πρώτης ἐκδόσεως τοῦ AusweisApp ἀπὸ μία ἱστοσελίδα τῆς Γερμανικῆς κυβερνήσεως, παρατηρήθηκε ἕνα σημαντικὸ κενὸ ἀσφαλείας, ὅταν τὸ πρόγραμμα ἐλέγχει γιὰ ἐνημερώσεις-νέες ἐκδόσεις. Τὸ λογισμικὸ δὲν ἐπαληθεύει τὴν προέλευση τῆς νέας ἐκδόσεως μὲ πιστοποιητικὸ ἀσφαλείας (SSL), τὸ ὁποῖο σημαίνει ὅτι κάποιος μπορεῖ νὰ «κοροϊδέψει» τὸ πρόγραμμα, κάτι τὸ ὁποῖο θεωρητικὰ θὰ μποροῦσε νὰ ὁδηγήσει στὴ λήψη κακόβουλου λογισμικοῦ, ἀντὶ τοῦ σωστοῦ.«Ἡ ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα ἡ ἴδια μπορεῖ νὰ ἔχει ἕνα ἀρκετὰ ὑψηλὸ ἐπίπεδο ἀσφαλείας», δήλωσε ὁ Schejbal σὲ ἕνα e-mail στὴν Deutsche Welle. «Ὡστόσο, αὐτὴ ἡ ἐγγύηση καθίσταται ἄχρηστη, ἐὰν τὸ πλαίσιο ποὺ χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴν πρόσβαση σὲ αὐτὸ τὸν ἀσφαλῆ πυρήνα τῆς ταυτότητας εἶναι ἀνασφαλὲς καὶ ἐπιτρέπει νὰ θέτεται σὲ κίνδυνο ἡ συνολικὴ ἀσφάλεια». Ἂν ἡ νέα ἠλεκτρονικὴ κάρτα ταυτότητας εἶχε ἤδη χρησιμοποιηθεῖ εὐρέως, τὸ κενὸ ἀσφαλείας στὴν ἐνημέρωση θὰ ἦταν σημαντικό, σύμφωνα μὲ τὸν Karsten Nohl, ἕναν ἀνεξάρτητο ἐμπειρογνώμονα ἀσφαλείας μὲ ἕδρα τὸ Βερολίνο.«Εὐτυχῶς, αὐτὸ δὲν συμβαίνει καὶ τὸ σφάλμα μπορεῖ νὰ διορθωθεῖ σύντομα», εἶπε στὴν Deutsche Welle. «Αὐτὴ ἡ εὐπάθεια εἶναι μία ἄλλη ὑπενθύμιση τῆς πολυπλοκότητας τοῦ συστήματος ἀσφαλείας τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας, τὸ ὁποῖο σημαίνει ὅτι ὅλα τὰ συστήματα δὲν ἔχουν ἐλεγχθεῖ αὐστηρά.»Σὲ δήλωσή του στὴ γερμανικὴ ἱστοσελίδα Heise.de, τὸ BSI δήλωσε ὅτι ἐξετάζει τὸ θέμα τῶν ἐνημερώσεων (νέων ἐκδόσεων). Θὰ ἀφαιρεθεῖ ἐπίσης τὸ λογισμικὸ ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα, γιὰ νὰ σταματήσει ἡ λήψη τοὺς ἐσφαλμένου προγράμματος.«Τὰ μέσα ἐνημερώσεως ἔχουν λάβει γνώση γιὰ τὸν εὐάλωτο χαρακτήρα τοῦ προγράμματος AusweisApp τοῦ λογισμικοῦ ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ τὴ λειτουργία τῆς eID (νέα ἠλεκτρονικοῦ τύπου ταυτότητας)» ἔγραψε. Τὸ BSI δὲν ἀπάντησε στὸ αἴτημα τῆς Deutsche Welle γιὰ ἕνα σχόλιο. «Ἂν ὑπάρχει θέμα εὐπάθειας στὸ λογισμικό, τὸ BSI θὰ προσφέρει μία νέα ἔκδοση τοῦ λογισμικοῦ χωρὶς καθυστέρηση καὶ θὰ ἐνημερώσει τὸ κοινὸ σχετικά.»

Οἱ ψηφιακὲς ταυτότητες ἐπεκτείνονται σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη

Οἱ ψηφιακὲς ταυτότητες ἔχουν ἀρχίσει καὶ ἐξαπλώνονται σὲ ὁλόκληρη τὴν ἤπειρο τὰ τελευταῖα χρόνια. Ἡ Ἐσθονία ἔχει ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα ἐδῶ καὶ μία δεκαετία, ἡ ὁποία προσφέρει μὲ μία πληθώρα κυβερνητικῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπηρεσιῶν, καθὼς καὶ ψηφιακὴ ὑπογραφή. Τὸ Βέλγιο, ἡ Σουηδία, ἡ Ἱσπανία, ἡ Πορτογαλία ἔχουν ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες καὶ ὑπάρχουν σχέδια νὰ ἐκδοθοῦν στὸ Λουξεμβοῦργο καὶ τὴν Τσεχία. Ἐνῶ ὁ Schejbal προσέθεσε ὅτι δὲν εἶναι ἀντίθετος μὲ τὴν ἰδέα τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας, συμβούλευσε τοὺς Γερμανοὺς νὰ ἀποφύγουν τὶς ἠλεκτρονικὲς κάρτες γιὰ ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο.«Δὲν εἶναι ἀσφαλεῖς, καὶ θὰ θέσουν τὸν χρήστη σὲ κίνδυνο», ἔγραψε. «Ἐὰν ἡ ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα χρησιμοποιηθεῖ παράνομα ἀπὸ τρίτον, ὁ χρήστης θὰ μπλέξει καὶ θὰ ἔχει μεγάλη δυσκολία νὰ ἀποδείξει ὅτι δὲν ἦταν ὁ ἴδιος ποὺ ἔκανε μία συναλλαγή».

Προηγούμενες ἀτέλειες ποὺ ἔχουν ἀνακαλυφθεῖ σχετικὰ μὲ τὴν ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα.

Ἡ ἀνακάλυψη τοῦ Schejbal δὲν εἶναι ἡ πρώτη, ὅσον ἀφορᾶ στὰ κενὰ ἀσφαλείας ποὺ βρέθηκαν στὶς νέες ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες. Τὸν Σεπτέμβριο, ἡ γερμανικὴ ὁμάδα τῶν χάκερ Chaos Computer Club (CCC), ἔδειξε πὼς τὰ μέτρα ἀσφαλείας τοῦ ἀναγνώστη καρτῶν θὰ μποροῦσαν νὰ παρακαμφθοῦν. Μετὰ τὴν ἀπόκτηση τοῦ ἀριθμοῦ PIN τῆς ταυτότητας, μὲ τὴ χρήση ἑνὸς προγράμματος ποὺ καταγράφει τὶς πληκτρολογήσεις, οἱ hackers ἦταν σὲ θέση νὰ ξαναγράψουν ὅλες τὶς πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὴν ταυτότητα. Οἱ ἀναγνῶστες καρτῶν ὑπάρχουν σὲ μία ποικιλία μοντέλων, καὶ ἡ CCC χρησιμοποίησε τὸ πιὸ συνηθισμένο μοντέλο.

Ἐρευνητὲς ἀσφαλείας ἔχουν ἀμφιβολίες

Ὁ Manuel Bach, ὁ ἠλεκτρονικὸς διαχειριστὴς τοῦ ἔργου τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας τῆς BSI, ἀπάντησε λέγοντας ὅτι οἱ Γερμανοὶ πρέπει νὰ ἀναλάβουν τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν ὑπολογιστῶν τους καὶ νὰ ἐξασφαλίσουν ὅτι οἱ ὑπολογιστές τους παραμένουν χωρὶς τὸ κακόβουλο λογισμικὸ ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ νὰ κλέψουν κωδικοὺς PIN καὶ ἄλλα προσωπικὰ δεδομένα. «Τὸ Γερμανικὸ δελτίο ταυτότητας δὲν μπορεῖ νὰ σᾶς προστατεύσει ἀπὸ δούρειους ἵππους, εἶναι ἀκριβῶς ἕνα κομμάτι πλαστικὸ μὲ μικροτσὶπ στὸ ἐσωτερικὸ» (Διαβάστε προηγούμενη ἀνάρτησή μας: http://id-ont.blogspot.com/2010/10/rfid-chip.html), εἶπε στὴ Deutsche Welle σὲ συνέντευξή του τὸν περασμένο μήνα. «Ἐσεῖς ὡς χρήστης-πολίτης ἔχετε τὴν εὐθύνη νὰ ἐξασφαλίσετε τὸ σύστημά σας. Ἂν τὸ κάνετε αὐτό, εἶστε πολὺ ἀσφαλεῖς, ἀκόμη καὶ μὲ μία ἁπλὴ συσκευὴ ἀναγνώσεως καρτῶν».
Ἀλλὰ ἡ Constanze Kurz, ἐκπρόσωπος τῆς CCC, δήλωσε ὅτι ἡ κυβέρνηση δὲν θὰ πρέπει νὰ περιμένει ἀπὸ ὅλους τοὺς Γερμανοὺς νὰ εἶναι εἰδικοὶ στὴν τεχνολογία.«Ἂν προσποιοῦνται ὅτι ὅλοι οἱ πολίτες εἶναι πραγματικὰ ἄνετοι μὲ τοὺς ὑπολογιστές, καὶ ὅτι μποροῦν νὰ διαχειρίζονται τὴν ἀσφάλεια τῶν συστημάτων τους, τότε εἶναι σίγουρα λάθος», εἶπε σὲ μία συνέντευξη μὲ τὴν Deutsche Welle. «Ὁ χάκερ θὰ ἐπιτεθεῖ πάντα στὸ πιὸ ἀδύναμο σημεῖο καὶ τὸ πιὸ ἀδύναμο σημεῖο εἶναι ὁ χρήστης.»
Συντάκτης: Cyrus Farivar. Ἐπιμέλεια: Sinico Seanhttp://www.dw-world.de/dw/article/0,,6211080,00.html

Πηγή: http://id-ont.blogspot.com/
klision.blogspot.com

 

, , ,

Σχολιάστε