Ἄρθρα σημειωμένα ὡς χρῆμα

ΑΝΙΕΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΑΙ (π. Διον. Τάτσης) «Ἔχουν καταπέσει πιὰ οἱ ἠθικοὶ φραγμοὶ καὶ ὅλα ἐπιτρέπονται χάριν τοῦ οἰκονομικοῦ ὀφέλους».

ΑΝΙΕΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΑΙ

Τοῦ πρωτ. π. Διονυσίου Τάτση

ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύπος», 24.01.2014 

.            Ἡ ἐποχή μας εἶναι δύσκολη. Ὑπάρχει σύγχυση φρενῶν καὶ δολιότητα πράξεων. Ἔχουν καταπέσει πιὰ οἱ ἠθικοὶ φραγμοὶ καὶ ὅλα ἐπιτρέπονται χάριν τοῦ οἰκονομικοῦ ὀφέλους. Ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι ἔχουν τὸ ἴδιο σκεπτικό. Ἐὰν πρόκειται νὰ ἔχουμε εἰσροὴ χρημάτων στὸν τόπο μας, στὴν ἐπιχείρησή μας καὶ στὸ σπίτι μας, θυσιάζουμε τὰ πάντα. Αὐτὸ ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει εἶναι τὸ χρῆμα, ἀπ᾽ ὅπου καὶ ἂν προέρχεται. Δυστυχῶς, στὸν πειρασμὸ αὐτὸ ἔχουν πέσει καὶ πολλοὶ Μητροπολίτες καὶ κληρικοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ Ἱερὲς Μονές, οἱ ὁποῖες ὑποτίθεται ὅτι εἶναι ὑπεράνω χρημάτων καὶ ἔχουν ὡς κύρια ἀποστολή τους τὰ πνευματικὰ κατορθώματα καὶ τὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
.            Πρέπει κάποια στιγμὴ νὰ ἀφυπνιστοῦμε πνευματικὰ καὶ νὰ βλέπουμε μὲ ἐπιφύλαξη τοὺς πλούσιους ἀνθρώπους, τοὺς διάφορους ὀργανισμοὺς ἀλλὰ καὶ τὰ κράτη, ποὺ προθυμοποιοῦνται νὰ μᾶς βοηθήσουν μὲ ἐντυπωσιακὰ ποσά. Νὰ βλέπουμε, νὰ πληροφορούμαστε καὶ νὰ διερωτώμαστε, γιατὶ μᾶς προσφέρουν; Σὲ τί ἀποβλέπουν; Τί θέλουν ὡς ἀνταλλάγματα; Γιατὶ ἕνας μασῶνος θέλει νὰ μᾶς βοηθήσει; Γιατὶ ἕνας ἑτερόδοξος προσφέρει σὲ κάποια Μητρόπολη; Τόσο μεγάλη ἀγάπη; Μήπως περιμένουν ἄλλα ὀφέλη; Μήπως μὲ τὶς προσφορὲς ἐξασφαλίζουν μελλοντικές μας ὑποχωρήσεις σὲ θέματα πίστεως, παραδόσεως; Ἀλήθεια, μπορεῖ σήμερα τὸ ἀναστηλωμένο καὶ ἀνακαινισμένο Ἅγιον Ὄρος νὰ ἀρνηθεῖ κάτι στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση; Τόσα ἑκατομμύρια ἔχουν δοθεῖ γιὰ τὴ διάσωσή του καὶ πῶς μποροῦν οἱ ἁγιορεῖτες νὰ μὴ συμφωνήσουν μὲ τὶς ὅποιες ἀποφάσεις της;
.            Ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μπορεῖ νὰ ἀρνηθεῖ κάτι στοὺς ποικίλους χορηγούς της; Ἀφοῦ χωρὶς πολλὴ σκέψη δέχεται ὅ,τι τῆς προσφέρουν, εἶναι φυσικὸ καὶ νὰ προσφέρει ὅ,τι τῆς ζητοῦν. Ἡ ἀνίερη συναλλαγὴ γιὰ τοὺς ὑπεύθυνους τῆς Ἐκκλησίας δὲν θεωρεῖται ἁμαρτία. Ἀντίθετα, θεωρεῖται εὐκαιρία, γιὰ νὰ πετύχουν αὐτὰ ποὺ διαφορετικὰ δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ πετύχουν. Παίρνουν ὑλικὰ καὶ χάνουν πνευματικά, καθὼς ὑποχωροῦν καὶ σὲ θέματα πίστεως καὶ παραδόσεως. Ἔχει χαθεῖ πιὰ τὸ ὀρθόδοξο κριτήριο καὶ ἡ εὐαισθησία περὶ τὴν ἠθική.
.            Γιὰ πολλοὺς ἀξιωματούχους τῆς Ἐκκλησίας ἰσχύει τὸ «ὁ σκοπὸς ἁγιάζει τὰ μέσα». Θὰ συμπλήρωνα καὶ τὶς προσφορὲς τῶν διαφόρων ἀντιχρίστων. Αὐτὸ σημαίνει πνευματικὴ πτώση. Καὶ ἂν ἕνας Ἀρχιεπίσκοπος, γιὰ παράδειγμα, δέχεται προσφορὲς ἀπὸ ἀντίχριστους, τί νὰ ποῦμε στὸ λαό; Μὲ ποιό σθένος θὰ τὸν ἐνημερώσουμε ὅτι μόνο οἱ καθαρὲς προσφορὲς πρέπει νὰ γίνονται δεκτές, προκειμένου νὰ ματαιώνονται τὰ σχέδια εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ ἐπιμελῶς καταστρώνουν οἱ διάφοροι ἑτερόδοξοι καὶ ἀλλόθρησκοι;

ΠΗΓΗ: dtatsis.blogspot.gr

,

Σχολιάστε

TΟ “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑ” ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟ “ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΗΜΑ” ΚΑΙ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ὅποιες κι ἂν εἶναι αὐτές, θὰ ἔχουν στὰ χέρια τους ἕνα ἄνευ προηγουμένου ἀποτελεσματικότητας καὶ εὔρους ὅπλο δημοσιονομικῆς καὶ νομισματικῆς πολιτικῆς

 ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Ὅταν τὸ ψηφιακὸ χρῆμα καταργεῖ τὶς τράπεζες…

Τοῦ Γιώργου Ι. Μαύρου

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: «Τ χρμα “πεθαίνει, καθς εναι πλς ζήτημα χρόνου πλήρης κα λοκληρωτικ ντικατάστασή του π ποκλειστικ κα μόνο λεκτρονικς πληρωμές». Καὶ σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν Νέα Οἰκονομικὴ Ἐποχὴ «ο κεντρικς ρχές, ποιες κι ν εναι ατές, θ χουν στ χέρια τους να νευ προηγουμένου ποτελεσματικότητας κα ερους πλο δημοσιονομικς κα νομισματικς πολιτικς».
Τὰ λέει ὅλα. Ἀκόμα καὶ γιὰ τοὺς πιὸ δύσπιστους καὶ “ἀθώους”. Τὸ θέμα εἶναι γιὰ ποιό λόγο οἱ ἄνθρωποι δὲν ἀναρωτιοῦνται πῶς ἦταν δυνατὸν ἕνας ἄνθρωπος (ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος) πρὸ δύο χιλιάδων ἐτῶν νὰ εἶδε μὲ τὸν προφητικό του ὀφθαλμὸ ὅλη αὐτὴ τὴν «ἐξέλιξη» ἡ ὁποία θὰ ὑπονομεύσει ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ καὶ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ τὴν ἐλευθερία τοῦ κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ (Χριστοῦ) πλασθέντος ἀνθρώπου.!   

.            Ἑτοιμαστεῖτε γιὰ τὴν μεγαλύτερη οἰκονομικὴ μεταρρύθμιση στὴν ἱστορία μετὰ τὴν γέννηση τοῦ χρήματος. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, ἑτοιμαστεῖτε γιὰ τὸν… θάνατό του, τουλάχιστον ὅπως τὸ ξέραμε μέχρι σήμερα. Στὴν φυσική του μορφή, ὡς κέρματα καὶ χαρτονομίσματα, τὸ χρῆμα «πεθαίνει», καθὼς εἶναι ἁπλῶς ζήτημα χρόνου ἡ πλήρης καὶ ὁλοκληρωτικὴ ἀντικατάστασή του ἀπὸ ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο ἠλεκτρονικὲς πληρωμὲς μέσῳ καρτῶν καὶ συσκευῶν κινητῆς τηλεφωνίας.
.            Αὐτὴ ἡ μία καὶ μοναδικὴ μεταρρύθμιση ἔχει ἤδη ξεκινήσει στὶς ΗΠΑ καὶ ἔρχεται ταχύτατα καὶ στὴν πληγωμένη ἀπὸ τὴν κρίση Εὐρωζώνη, ἀφ᾽ ἑνὸς ὡς «νέμεση» γιὰ τὸ στρεβλὸ μονεταριστικό της σύστημα καὶ τὶς «ὕβρεις» τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ κλάδου καὶ τῶν πελατειακῶν συστημάτων διακυβέρνησης. Τὸ πῶς καὶ γιατί ἐξηγεῖ μιλώντας ἀποκλειστικὰ στὴν «ΗτΣ» ὁ Γιῶργος Γκαντζιᾶς, ἀν. καθηγητὴς Πολιτισμικῆς Τεχνολογίας – Νέων Τεχνολογιῶν στὸ Πανεπιστήμιο Αἰγαίου.
.                      «Ἂν μιλοῦσε κανεὶς σὲ ἕναν οἰκονομολόγο ἢ πολιτικὸ γιὰ τὸ λεγόμενο “ψηφιακό πορτοφόλι”, τὴ δημιουργία δηλαδὴ ἑνὸς πλαισίου στὸ ὁποῖο ὁ καταναλωτὴς θὰ μπορεῖ νὰ πληρώνει μέσῳ τοῦ κινητοῦ του ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ καὶ σὲ ὁποιοδήποτε μέρος τῆς γῆς γιὰ ὁποιαδήποτε ἀγαθὸ ἢ ὑπηρεσία, θὰ σὲ κοιτάζει σὰν γραφικὸ “γκατζετά”… Κι ὅμως, πρόκειται γιὰ τὴ μεγαλύτερη οἰκονομικὴ ἐπανάσταση στὴν ἱστορία μετὰ τὴν κοπὴ τῶν νομισμάτων!».

 Ἡ ἀπὸ-κεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν

.            Εἶναι ἀληθινὰ παράδοξο, τονίζει ὁ κ. Γκαντζιᾶς πὼς κανες δν ναφέρεται κτεταμένα στς δραματικς -ἀλλὰ διόλου ἀρνητικὲς- συνέπειες τς κατάργησης το χρήματος σ πραγματικ μορφή: «Ὅταν τὸ χρῆμα μου θὰ εἶναι πιὰ μόνο ἠλεκτρονικό, τότε δὲν θὰ ἔχει νόημα νὰ τὸ καταθέσω κάπου, μὲ τὴ φυσική του μορφή! Τὰ ΑΤΜ θὰ ἐξαφανιστοῦν, καθὼς κανεὶς πιὰ δὲν θὰ κάνει ἀνάληψη -διότι θὰ ἔχει ὅλα του τὰ χρήματα στὸ κινητό του. Αὐτὸ ὅμως σημαίνει ὅτι οἱ τράπεζες δὲν θὰ ἔχουν πλέον καταθέσεις. Τὸ ὁποῖο μὲ τὴ σειρά του δημιουργεῖ τὸ ἑξῆς ἐρώτημα: Ποιά θὰ εἶναι τὰ ἴδια κεφάλαιά τους; Καὶ μὲ βάση ποιά κεφάλαια θὰ διατηροῦν τὸ ρόλο τους ὡς χορηγοὶ δανείων στὴν οἰκονομία;».
.            Ὁ ρόλος τῆς ἐμπορικῆς καὶ πιστωτικῆς τραπεζικῆς, λέει ὁ κ. Γκαντζιᾶς, πνέει τὰ λοίσθια, ὁ ὁποῖος βλέπει τὶς τράπεζες νὰ μετεξελίσσονται ἀπὸ πιστωτικὰ ἱδρύματα καὶ αἱμοδότες τῆς οἰκονομίας σὲ ἱδρύματα ἁπλῆς ἐγγύησης τῶν ἠλεκτρονικῶν συναλλαγῶν. Μόνο πού, ὅπως εὔστοχα παρατηρεῖ, τὸν ἴδιο ρόλο μποροῦν νὰ παίξουν καὶ ἐπιχειρήσεις ἀπὸ ἄλλους κλάδους, γεγονὸς ποὺ δημιουργεῖ εὔλογα ἐρωτήματα γιὰ τὴν δυνατότητα τῶν τραπεζῶν νὰ ἐπιβιώσουν στὴ νέα -ψηφιακὴ- τάξη.
.            «Ἐγγυητὲς συναλλαγῶν τοῦ ἠλεκτρονικοῦ χρήματος τοῦ καταναλωτῆ μποροῦν νὰ γίνουν ἐπίσης οἱ ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας, οἱ πάροχοι προσβάσεως στὸ Διαδίκτυο, ἢ οἱ ἑταιρεῖες κοινῆς ὠφελείας… Τὸ ἴδιο θὰ ἰσχύει καὶ μὲ τὸ ἠλεκτρονικὸ ἀντίστοιχο τῶν καταθέσεων. Ἐπειδή, δὲν θὰ ἔχω πιὰ πραγματικὸ χρῆμα ἀλλὰ ἠλεκτρονικὲς μονάδες, θὰ μπορῶ νὰ τὸ «ἀποθηκεύω» ὅπου θέλω ἐγώ.
.            Πρέπει νὰ γίνει κατανοητό, τονίζει ὁ κ. Γκαντζιᾶς, ὅτι «τὸ χρῆμα δὲν θὰ εἶναι πιὰ ἕνα φυσικὸ ἀγαθὸ ποὺ θὰ ἀνταλλάσσεται χέρι μὲ χέρι, ἀλλὰ μία ὑπηρεσία, ποὺ ὡς τέτοια μέσῳ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας θὰ μπορεῖ δυνητικὰ νὰ τὴν παράσχει ὁποιαδήποτε ἐπιχείρηση σὲ ὁποιοδήποτε μέρος τῆς γῆς». Κι αὐτὸ σημαίνει, λέει, ὅτι πλέον ἑταιρεῖες ἀπὸ ἑτερόκλητους κλάδους -ὅπως ὁ χρηματοπιστωτικός, οἱ τηλεπικοινωνίες, ἡ ὑγεία, ἡ κοινὴ ὠφέλεια, τὸ λιανεμπόριο καὶ τὰ τυχερὰ παιχνίδια- πλέον θὰ πρέπει νὰ λογίζονται ὡς ἐκπρόσωποι ἑνὸς νέου νιαίου πιχειρηματικο κλάδου παροχς ψηφιακν πηρεσιν, ποος θ ποπτεύεται κι π μία ξ σου νιαία ρυθμιστικ ρχή.

«Πυρηνικὸ ὅπλο» δημοσιονομικῆς καὶ νομισματικῆς πολιτικῆς.

.            Τὸ μεγαλύτερο ἐρώτημα ποὺ προκύπτει, σύμφωνα μὲ τὸν κ. Γκαντζιά, εἶναι «τί θὰ γίνει μὲ τὴ χορήγηση πίστης;». Αὐτή, τονίζει, θὰ ἐξαφανιστεῖ μὲ τὴν παραδοσιακή της μορφή. Ὅπως ἐξηγεῖ, χάρη στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία τὸ σημερινὸ μονεταριστικὸ σύστημα ποὺ ἔχει ὡς κορμὸ τὶς κεντρικὲς τράπεζες καὶ ὡς κλαδιὰ τὶς ἐμπορικὲς τράπεζες, κυριάρχησε παγκοσμίως, δημιουργώντας μία ψευδῆ εἰκόνα ἀνάπτυξης ποὺ στὴν πραγματικότητα ἀποτελοῦσε μία παράλογη μεγέθυνση τοῦ χρηματοοικονομικοῦ κλάδου καὶ μέσῳ αὐτοῦ κάθε λογ[hς ἀξιῶν.
.            Κι αὐτό, λέει, ἀποκαλύφθηκε μὲ τὴν κρίση: «Ἑλλάδα, Ἱσπανία, Πορτογαλία, Ἰρλανδία, Ἰταλία ἀλλὰ κι ἄλλες χῶρες, διαπίστωσαν μὲ τρόπο τραγικὸ ὅτι τμομηχαν τς δυναμικς μέχρι τ 2009 νάπτυξής τους δν ταν τίποτα περισσότερο π μία κεν μεγέθυνση (ἄλλοτε τοῦ κράτους κι ἄλλοτε τῶν τραπεζῶν ἢ τῆς ἀγορᾶς ἀκινήτων κι ἄλλων ἀξιῶν) πο τροφοδοτοσε δίκην… “τρόμπας χρηματοοικονομικς κλάδος το μονεταριστικο συστήματος. Τὸ τελευταῖο, σημειώνει ὁ κ. Γκαντζιᾶς, ἀποσύρεται μαζὶ μὲ τὸ χρῆμα στὴ φυσική του μορφή, διότι οἱ τράπεζες δὲν θὰ παίζουν πλέον κομβικὸ ρόλο στὴ νέα οἰκονομία. Τουναντίον, τν ρόλο ατ θ τν χουν ο κεντρικς ρχές, ποιες κι ν εναι ατές, ο ποες θ χουν στ χέρια τους να νευ προηγουμένου ποτελεσματικότητας κα ερους πλο δημοσιονομικς κα νομισματικς πολιτικς».
.            Διότι, ὅπως ρητορικὰ διερωτᾶται, τί ἔννοια θὰ ἔχουν λέξεις ὅπως «φοροδιαφυγή», «λαθρεμπόριο», «διαφθορά», ὅταν ὅλες οἱ συναλλαγὲς θὰ εἶναι ἠλεκτρονικὲς κι ἑπομένως θὰ καταγράφονται, ἐντοπίζονται, ἐλέγχονται καὶ φιλτράρονται σὲ πραγματικὸ χρόνο καὶ δίχως ἀνθρώπινη παρέμβαση; Τουναντίον, τονίζει, «ἡ διασφάλιση τῶν φορολογικῶν ἐσόδων σὲ ἕνα τέτοιο περιβάλλον θὰ εἶναι τόσο ἐντυπωσιακή, ἡ λογοδοσία γιὰ τὰ εἰσοδήματα τοῦ καθενὸς τόσο ἄμεση καὶ ἡ διακίνηση τῶν κεφαλαίων τόσο διαφανῆς, ποὺ θὰ δημιουργηθοῦν ἀδιανόητες σήμερα προϋποθέσεις γιὰ τὴν κατάρτιση πλεονασματικῶν προϋπολογισμῶν καὶ τὴν ἀνακατανομὴ τοῦ πλούτου στὴν κοινωνία. Τὰ πλεονάσματα αὐτὰ καὶ ἡ ἐπιβολὴ φορολογικῆς δικαιοσύνης θὰ εἶναι καὶ τὸ μεγάλο ὅπλο τῶν κυβερνήσεων γιὰ νὰ χαράξουν πολιτικὲς ἀνάπτυξης, κι ὄχι στείρας μεγέθυνσης».
.            Στὴ φυσική του μορφή, ὡς κέρματα καὶ χαρτονομίσματα, τ χρμα «πεθαίνει», καθς εναι πλς ζήτημα χρόνου πλήρης κα λοκληρωτικ ντικατάστασή του π ποκλειστικ κα μόνο λεκτρονικς πληρωμές.

ΠΗΓΗ: imerisia.gr

       

, ,

Σχολιάστε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ-4 Ἑτοιμασία καὶ ἀντίσταση (Ἡ ὑποδοµὴ γιὰ τὴν ἐπιβολὴ παγκόσµιας κυριαρχίας εἶναι ἤδη πολὺ προχωρηµένη.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ-4

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
ἀρ. τ. 2046, 01.06.2012
Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» 

Α´ Μέρος: 1. Ὁ ἠλεκτρονικὸς ἔλεγχος
https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/05/30/οἰκονομικὴ-τρομοκρατία-1/

Β´ Μέρος: Ἡ ἅλωση τῆς Ἑλλάδoς

https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/05/30/οἰκονομικὴ-τρομοκρατία-2/

Γ´ Μέρος: 3. Πρόδρομοι Ἀντιχρίστου

https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/05/30/οἰκονομικὴ-τρομοκρατία-3/

4. Ἑτοιμασία καὶ ἀντίσταση

.          Εἶναι φανερὸ πὼς ἔχουµε ἐπίθεση. Τέτοια ποὺ νὰ µὴν ἀποτολµήσει νὰ ἀντιδράσει κανείς. Ἡ λογική τους εἶναι ἀκαταµάχητη: Ὅλοι ξέρετε ποῦ ἔχουµε ὁδηγηθεῖ … στὰ πρόθυρα οἰκονοµικῆς καταστροφῆς. Ποιός φταίει γι᾽ αὐτό; Ἐσεῖς οἱ πολίτες ποὺ δὲν πληρώνετε τοὺς φόρους! Τὸ καταλαβαίνετε· πρέπει νὰ ἐλέγξουµε τὴν φοροδιαφυγή. Λοιπὸν δεχθεῖτε κεντρικὸ ἔλεγχο ὅλων τῶν στοιχείων σας καὶ µὴ µιλᾶτε. Ὅσοι ἀντιδροῦν σ᾽ αὐτά, σίγουρα εἶναι ὕποπτοι … κάτι θέλουν νὰ κρύψουν!
.         Ὅµως, ὅσα προσχήµατα κι ἂν ἐπικαλεσθοῦν, αὐτὴ τὴν φορὰ οἱ ἀποκρυπτόµενοι πραγµατικοί τους σκοποὶ ἔγιναν ὁλοφάνεροι. Ὁ κ. Κασιµάτης τὸ ἐπισήµανε ξεκάθαρα: «Ὑπάρχουν βαθύτερες ρίζες, τὶς ὁποῖες κανεὶς σήµερα δὲν µπορεῖ νὰ φανταστεῖ».
.         Τὰ ἐρωτήµατα γιὰ τὴν ἐνέργειά τους εἶναι καταλυτικά. Ἰδού:
.          Γιατί αὐτὸ δὲν τὸ ἔκαναν νωρίτερα; Ἢ γιατί δὲν ἄφησαν νὰ τὸ κάνει ἡ Κυβέρνηση ποὺ θὰ προέκυπτε ἀπὸ τὶς ἐκλογές; Διότι ἁπλούστατα θὰ ἐκδηλωνόταν ἰσχυρότερη ἀντίδραση. Ὁ λύκος στὴν ἀντάρα χαίρεται. Καὶ οἱ λύκοι τῆς Νέας Τάξεως µέσα στὴν ἀντάρα τῆς προεκλογικῆς περιόδου ἐπιτέθηκαν.
.          Δεύτερο καὶ σηµαντικότερο: Γιατί παρακάµπτουν τὴν Ἀρχὴ Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικοῦ Χαρακτῆρος; Εἶναι ἔνοχοι καὶ παρανοµοῦν ἐν ψυχρῷ! Ἡ Ἀρχὴ εἶχε ἀρνηθεῖ παλαιότερα νὰ ἐπιτρέψει τὴν Φοροκάρτα! Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἐξανάγκασαν, ὡς φαίνεται, σὲ παραίτηση τὸν Πρόεδρό της. Τώρα δὲ τὴν ἀγνοοῦν προκλητικά.
.          ποδοµ γι τν πιβολ παγκόσµιας κυριαρχίας εναι δη πολ προχωρηµένη. Μόνο ἄνθρωπος παντελῶς τυφλὸς πνευµατικῶς δὲν βλέπει καὶ δὲν ἀντιλαµβάνεται τὸν ἐπερχόµενο κίνδυνο. Ὅλη αὐτὴ ἡ ραγδαία ἐξέλιξη τοῦ κακοῦ, µάλιστα τὶς τελευταῖες δεκαετίες, δὲν εἶναι οὔτε τυχαία οὔτε κατὰ κάποιο τρόπο φυσιολογικὴ ἐξέλιξη τῶν πραγµάτων. Εἶναι σχεδιασµένη καὶ καθοδηγουµένη καὶ χρηµατοδοτουµένη ἀπὸ ὄργανα τοῦ σατανικοῦ µίσους.
.          Ὁ ἔλεγχος τῶν πάντων ὁδηγεῖ σὲ δηµιουργία ὑποδοµῆς προδροµικῆς τοῦ Ἀντιχρίστου … Ὥστε, ὅταν ἡ σκοτεινὴ αὐτὴ µορφὴ κάνει τὴν ἐµφάνισή της, νὰ βρεῖ ἔτοιµη τὴν ὑποδοµὴ καὶ νὰ ἐπιβάλει τὸ ἐφιαλτικὸ τυραννικὸ καθεστώς της.
.           Ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ κινδύνου οἱ πιστοὶ ὀφείλουµε νὰ ἐτοιµασθοῦµε. Νὰ ὁπλισθοῦµε πρωτίστως µὲ τὸ ὑπερόπλο τῆς πίστεως καὶ ἀφοσιώσεως στὸν Κύριο. Διότι δὲν ἔχουµε νὰ κάνουµε µὲ ὁρατοὺς µόνο ἐχθρούς. Ὁ καθαυτὸ ἐχθρὸς εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἄρχοντας τοῦ σκότους.
.          Ἀλλὰ καὶ νὰ ἀντιδράσουµε. Ἂν ἡ παθητικὴ ἀντίσταση στὴν ἐπιβολὴ τῆς Φοροκάρτας ὁδήγησε στὴν ἀποτυχία της, καὶ τώρα ἡ µὲ κάθε νόµιµο µέσο ἀντίδρασή µας µπορεῖ νὰ µαταιώσει τοὺς φασιστικοὺς νεοταξικοὺς σχεδιασµοὺς τῶν ἐπιδόξων παγκοσµίων τυράννων· οἱ ὁποῖοι ἂς τὸ ξέρουν: Ὅ,τι καὶ νὰ µηχανευθοῦν, στὸ τέλος θὰ συντριβοῦν ἀπὸ τὸν µόνο ζῶντα Θεό, τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Αὐτὸν ποὺ εἶναι ὁ τελικὸς νικητὴς καὶ ὁ µόνος Κύριος καὶ Κυβερνήτης τοῦ κόσµου. 

, , , , , , , ,

Σχολιάστε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ-3 Πρόδρομοι Ἀντιχρίστου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ-3

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
ἀρ. τ. 2046, 01.06.2012
Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» 

Α´ Μέρος: 1. Ὁ ἠλεκτρονικὸς ἔλεγχος
https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/05/30/οἰκονομικὴ-τρομοκρατία-1/

Β´ Μέρος: Ἡ ἅλωση τῆς Ἑλλάδoς
https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/05/30/οἰκονομικὴ-τρομοκρατία-2/

3. Πρόδρομοι Ἀντιχρίστου

.          Τί κινδύνους κρύβει αὐτὴ ἡ ἐνέργεια; Μερικοὶ τοὺς ὑποτιµοῦν, λέγοντας µάλιστα ὅτι ἕνας τίµιος καὶ πιστὸς πολίτης δὲν ἔχει νὰ φοβηθεῖ τίποτε. Κάνουν τροµερὸ λάθος. Γιὰ τοὺς ἑξῆς λόγους:
.          1. Εἶναι κάποια στοιχεῖα τῆς οἰκονοµικῆς δραστηριότητας µιᾶς οἰκογενείας, ποὺ γιὰ πολὺ σοβαροὺς λόγους δὲν ἐπιτρέπεται νὰ γίνουν γνωστὰ σὲ ἄλλα ἐκτὸς αὐτῆς πρόσωπα. Πρόκειται κυρίως γιὰ θέµατα ὑγείας τῶν µελῶν της ἢ καὶ εἰδικῆς ἀποστολῆς κάποιου ἀπ᾽ αὐτά.
.             2. Ὑπάρχει σοβαρὸς κίνδυνος ἐκµεταλλεύσεως αὐτῶν τῶν στοιχείων ἀπὸ ὀργανωµένα συµφέροντα καὶ µάλιστα ἀσκήσεως ἐκβιασµοῦ στὰ µέλη µιᾶς οἰκογενείας.
.          Ὑποστηρίζουν ὅτι τὰ στοιχεῖα θὰ εἶναι σὲ ἀπόλυτη ἀσφάλεια. Ψεύδονται ἀναίσχυντα! Δὲν ὑπάρχει καµία ἀπολύτως ἀσφάλεια. Ἕξι µόλις µέρες µετὰ τὴν ἐπαίσχυντη ἀπόφασή τους «χάκερς» εἰσέβαλαν στὸν Ἱστότοπο τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους καὶ διέσπειραν στὸ Διαδίκτυο ἀπόρρητα ἔγγραφα, ἀπειλώντας πὼς θὰ ἐπανέλθουν δριµύτεροι … Γιὰ ποιά ἀσφάλεια µιλᾶμε … Ἀφήνουµε τὴν πιθανὴ ἀναξιοπιστία τῶν ὑπαλλήλων τοῦ Ὑπουργείου ποὺ θὰ τὰ ἐπεξεργάζονται.
.          3. Θὰ ὁδηγήσει σὲ ἀκόµη χειρότερη ἐπιδείνωση τὴν ἤδη βαρύτατα χειµαζοµένη οἰκονοµία τῆς χώρας, µὲ ἀποτέλεσµα πλῆθος συνανθρώπων µας νὰ ἀντιµετωπίσουν πρόβληµα ἐπιβιώσεως. Ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐµπορικοῦ καὶ Βιοµηχανικοῦ Ἐπιµελητηρίου Πειραιῶς (ΕΒΕΠ) Γ. Κασιµάτης ἐπισηµαίνει τὸν κίνδυνο αὐτὸν λέγοντας ὅτι «τὸ σχέδιο ποὺ ἑτοιµάζει τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονοµικῶν δὲν εἶναι ἁπλῶς ἕνα ἠλεκτρονικὸ πόθεν ἔσχες, καθὼς περιλαµβάνει σαρωτικὲς διασταυρώσεις στοιχείων, ὅπου στὸ στόχαστρο µπαίνουν ἀκόµα καὶ οἱ τραπεζικὲς καταθέσεις, οἱ καταναλώσεις ἠλεκτρικοῦ ρεύµατος καὶ νεροῦ, ἀλλὰ καὶ οἱ συναλλαγὲς µὲ πιστωτικὲς κάρτες.
.          Ὑπάρχουν βαθύτερες ρίζες, τὶς ὁποῖες κανεὶς σήµερα δὲν µπορεῖ νὰ φανταστεῖ. Ἡ δικαιολογία καὶ τὸ διακύβευµα, ὅτι ἔτσι πάει τὸ κράτος νὰ χτυπήσει τὴν φοροδιαφυγὴ µὲ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωµα, δὲν πείθει κανέναν. …
.          Καὶ στὴν Εὐρώπη κάποια κράτη θέλησαν κατὰ καιροὺς νὰ πατάξουν τὴν φοροδιαφυγή. Βρῆκαν ὅμως ἄλλους τρόπους. Τὴν ἐποχὴ ποὺ χειµάζεται ἡ οἰκονοµία µας, τέτοιου εἴδους ἀποφάσεις καὶ µέτρα εἶναι ὅ,τι χειρότερο µπορεῖ νὰ σκεφθεῖ καὶ νὰ ὑλοποιήσει ἡ ἀπερχοµένη κυβέρνηση τοῦ κ. Παπαδήµου».
.          4. Τὸ σοβαρότερο εἶναι ὅτι δηµιουργεῖται ἔτσι ὑποδοµὴ ἐπιβολῆς παγκόσµιας κυριαρχίας, παρόµοιας µὲ ἐκείνη τοῦ Ἀντιχρίστου τῆς Ἀποκαλύψεως, ὅπου θὰ ἀσκεῖται ἀλοκληρωτικὸς ἔλεγχος τῆς οἰκονοµικῆς ζωῆς µέςῳ ἑνὸς χαράγµατος στὸ δεξὶ χέρι ἢ στὸ µέτωπο τῶν ἀνθρώπων.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/05/30/οἰκονομικὴ-τρομοκρατία-4/

, , , , , , ,

Σχολιάστε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ-2 Ἡ ἅλωση τῆς Ἑλλάδoς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ-2

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
ἀρ. τ. 2046, 01.06.2012
Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» 

Α´ Μέρος: 1. Ὁ ἠλεκτρονικὸς ἔλεγχος  https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/05/30/οἰκονομικὴ-τρομοκρατία-1/

2. Ἡ ἅλωση τῆς Ἑλλάδoς

.          Στὴν πατρίδα µας ἡ λεγοµένη οἰκονοµικὴ κρίση ἀποτέλεσε πρώτης τάξεως εὐκαιρία γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τέτοιων συστηµάτων. Ἀρχικὰ ἐπιχειρήθηκε νὰ ἐπιβληθεῖ ἡ λεγοµένη Φοροκάρτα καὶ ἡ κάρτα τοῦ Πολίτη. Ἀφοῦ ὅμως ἀπέτυχε παταγωδῶς ἡ ἐπιβολὴ τῆς φοροκάρτας, καὶ ἐπειδὴ φοβήθηκαν ὅτι θὰ ἀποτύχει καὶ ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη, οἱ ἔξωθεν κινούµενοι διαχειριστὲς τῆς ἐξουσίας βρῆκαν ἄλλο δρόµο γιὰ ἔλεγχο τῶν πάντων:
.          Τρεῖς µόλις µέρες µετὰ τὸ Πάσχα καὶ ἐνῶ εἶχαν ἤδη προκηρυχθεῖ οἱ ἐκλογές, ἔτσι µέσα στὴν γενικὴ σύγχυση, προκειµένου νὰ µὴ ἐκδηλωθεῖ καµία ἀντίδραση, ἡ ἐκπνέουσα Κυβέρνηση, µε ἐναποµένουσα ζωὴ µόλις δυόµισι ἐβδοµάδων, ἐφαρµόζει τὸ ἔξωθεν διατεταγµένο σχέδιο ὑποδουλώσεως τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, τοῦ θεωρουµένου ἀπ᾽ αὐτοὺς πιὸ ἀτίθασου λαοῦ τοῦ κόσµου. Ἰδοὺ ἡ εἴδηση τῆς 18ης Ἀπριλίου:
.          «Σὲ πρωτοφανὲς “ἠλεκτρονικὸ φακέλωµα” ὅλων τῶν Ἑλλήνων καὶ µάλιστα ἀναδροµικό, προχωρᾶ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονοµικῶν προκειµένου νὰ ἐνεργήσει διασταυρώσεις, γιὰ νὰ ἐντοπίσει περιπτώσεις φοροδιαφυγῆς…
.          Τὸ Ὑπουργεῖο ἀπαιτεῖ ἀπὸ τράπεζες, κλινικές, τὸ χρηµατιστήριο, ἀσφαλιστικὲς ἑταιρίες, ἀσφαλιστικὰ ταµεῖα κυρίας καὶ ἐπικουρικῆς ἀσφαλίσεως, ἑταιρίες σταθερῆς καὶ κινητῆς τηλεφωνίας, δηµόσιες ἐπιχειρήσεις κοινῆς ὠφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κτλ.) νὰ στείλουν στὴν Γενικὴ Γραµµατεία Πληροφορικῶν Συστηµάτων τοῦ Ὑπoυργείου Οἰκονοµικῶν ἀναλυτικὰ στοιχεῖα γιὰ ὅλους τοὺς πελάτες τους προκειµένου αὐτὰ νὰ διασταυρωθοῦν µὲ τὶς δαπάνες καὶ τὰ εἰσοδήµατα ποὺ ἀναγράφονται στὶς φορολογικὲς δηλώσεις κάθε χρόνο καί, ὅπου ὑπάρχουν διαφορές, νὰ ἐπιβάλλονται φόροι καὶ αὐστηρὰ προστιµα.
.          Μέχρι καὶ τὰ κυβικὰ τοῦ νεροῦ ποὺ καταναλώνει ἕνα νοικοκυριὸ ἢ τὶς κιλοβατῶρες ρεύµατος θὰ γνωρίζει πλέον τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονοµικῶν γιὰ τὸ κάθε σπίτι, ἐνῶ ἀναλυτικὰ στoιχεῖα γιὰ δάνεια, πιστωτικὲς κάρτες, καταθέσεις, µετοχὲς κτλ. θὰ βρίσκονται στoὺς σκληροὺς δίσκους τοῦ συστήµατος TAXIS γιὰ διεξοδικὲς διασταυρώσεις» .
.          Πρωτοφανὴς ἐφιαλτικὴ συγκέντρωση στοιχείων ὅλων τῶν πολιτῶν, ἔτσι ποὺ καθίσταται δυνατὴ ἡ ἄσκηση κεντρικοῦ ἐλέγχου τῆς οἰκονοµικῆς ζωῆς.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/05/30/οἰκονομικὴ-τρομοκρατία-3/

, , , , , ,

Σχολιάστε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ-1: Ὁ ἠλεκτρονικὸς ἔλεγχος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ-1

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
ἀρ. τ. 2046, 01.06.2012
Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» 

1. Ὁ ἠλεκτρονικὸς ἔλεγχος

.          Σὲ κάθε ἐποχὴ οἱ τύραννοι ἤθελαν νὰ ἐπεκτείνουν τὴν ἐξουσία τους σὲ ὅλο τὸν κόσµο καὶ νὰ ἔλεγχουν τὰ πάντα. Ὅµως αὐτὸ στὴν πράξη ἀποδεικνυόταν ἀκατόρθωτο. Ὅταν τὸ ἐπιχειροῦσαν  –µὲ πολέµους καὶ τυραννικὴ βία–, συναντοῦσαν τὴν ἀντίδραση τῶν λαῶν, καὶ τὰ σχέδιά τους ναυαγοῦσαν.
.          Στὴν ἐποχή µας αὐτὴ ἡ ἐπιθυµία ἔχει καταστεῖ γιὰ κάποιους σχεδὸν µανιακὴ καὶ ὁµολογεῖται πλέον ἀπροκάλυπτα ὅτι ὑπάρχει σχεδιασµὸς ποὺ ἀποσκοπεῖ στὴν ἐπιβολὴ παγκόσµιας ἐξουσίας. Μὲ µιὰ διαφορά: τώρα ὁ σχεδιασµὸς ἐπιδιώκει τὴν παγκόσµια κυριαρχία χωρὶς πόλεµο καὶ ἄσκηση βίας, ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ ἀντίδραση τῶν λαῶν.
.          Πῶς µπορει νὰ ἐπιβληθεῖ τέτοια παγκόσµια ἐξουσία χωρὶς βία; Ἡ ἰδέα ποὺ προωθεῖται εἶναι νὰ γίνει αὐτὸ µὲ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῆς οἰκονοµίας. Παλαιότερα κάτι τέτοιο ἦταν ἀδύνατο, στὴν ἐποχή µας ὅμως εἶναι πλέον κατορθωτὸ µέσῳ τῆς ἠλεκτρονικῆς τεχνολογίας. Αὐτὸ συνεπάγεται κατάργηση τοῦ χρήµατος καὶ ἑξαναγκασµὸ τῶν πολιτῶν νὰ κάνουν ὅλες τὶς συναλλαγές τους ἠλεκτρονικῶς, ἔτσι ὥστε τὸ κεντρικὸ σύστηµα νὰ ἔχει ἀπόλυτο ἔλεγχο σὲ ὅλη τὴν οἰκονοµικὴ δραστηριότητα.
.          Κατάργηση τοῦ χρήµατος, ὑποχρεωτικὸς ἐφοδιασµὸς ὅλων µὲ µοναδικὸ κωδικὸ σὲ κάποια κάρτα ἢ παρόµοιο µέσο καὶ συγκέντρωση ὅλων τῶν στοιχείων σὲ κεντρικὸ σύστηµα, αὐτὰ εἶναι τὰ βασικὰ στοιχεῖα τοῦ σχεδιαζοµένου ὁλοκληρωτικοῦ οἰκονοµικοῦ ἐλέγχου.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/05/30/οἰκονομικὴ-τρομοκρατία-2/

, , , , ,

Σχολιάστε

ΠΡΟΟΔΟΠΟΙΗΣΗ (καὶ Προειδοποίηση!) ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ

.               ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἄλλη μιὰ ὁλοφάνερη ἀπόδειξη γιὰ τὶς ἐπιδιώξεις τοῦ «Συστήματος». Διαβάστε κατωτέρω σχετικῶς πρὸς τὴν  ἐκστρατεία γιὰ πλήρη ἀντικατάσταση τῶν ἐγχρημάτων συναλλαγῶν μὲ ἠλεκτρονικὲς συναλλαγὲς καὶ φυσικὰ τὸν ὁλοκληρωτικό τους πλέον ἔλεγχο, ὥστε κανένας νὰ μὴ μπορεῖ νὰ πουλάει ἢ νὰ ἀγοράζει, χωρὶς τὴν ΓΝΩΣΗ καὶ ΑΔΕΙΑ(!) τοῦ «Συστήματος». Προοδοποίηση (καὶ προειδοποίηση!) γιὰ τὰ Ἐπερχόμενα.
.              «Πίσω λοιπὸν ἀπὸ τὸ τέλειο σύστημα “κάρτας ἐξυπηρετήσεως”, ἀσφαλείας κομπιοῦτερ, κρύβεται ἡ παγκόσμια δικτατορία, ἡ σκλαβιὰ τοῦ Ἀντιχρίστου» (γέρ. Παΐσιος Ἁγιορείτης, «Λόγοι», τ. Β´, “Πνευματικὴ Ἀφύπνιση”, ἔκδ. Ἱ. Ἡσυχαστήριον “Εὐαγγελ. Ἰω. Θεολόγος”, Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 1999, σελ. 192)

Visa: Περαιτέρω προώθηση τῶν ἠλεκτρονικῶν πληρωμῶν
Ἀκόμη καὶ σὲ συναλλαγὲς χαμηλότερης ἀξίας.

.            Αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ καὶ τῆς χρήσεως τῶν χρεωστικῶν καρτῶν καὶ μείωση τοῦ ἀριθμοῦ ἀλλὰ καὶ τῆς χρήσεως τῶν πιστωτικῶν καρτῶν στὴν Ἑλλάδα, ἀνακοίνωσε ἡ Visa.
.        […]
.            Ὁ Νίκος Καμπανόπουλος, ἀντιπρόεδρος καὶ γενικὸς διευθυντής, σὲ δηλώσεις ἀνέφερε μεταξὺ ἄλλων, ὅτι προώθηση τν λεκτρονικν πληρωμν κα διείσδυσή τους κόμη κα στς συναλλαγς χαμηλότερης ξίας ποτελε σταθερ προτεραιότητα τς Visa Europe, ποία ποστηρίζεται π τεχνολογικς ξελίξεις πο ρχονται τ 2012 κα στν λλάδα μ τν υοθέτηση τς τεχνολογίας νέπαφων πληρωμν κα πληρωμν μέσῳ φορητν συσκευν λίγο ργότερα. Γιὰ τὸ 2012, θὰ συνεχίσουμε νὰ προωθοῦμε τὰ πλεονεκτήματα τῶν καρτῶν πληρωμῶν σὲ σχέση μὲ τὰ μετρητά, καθὼς καὶ τὴν χρήση τους ὡς μέσου καταπολέμησης τῆς παραοικονομίας καὶ τῆς φοροδιαφυγῆς, τόνισε ὁ ἴδιος.

 ΠΗΓΗ: kathimerini.gr μὲ πληροφορίες ἀπὸ ΑΠΕ-ΜΠΕ

, ,

Σχολιάστε

«ΤΟ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΠΤΟ» !!!

.       ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»: Ὁ παραλογισμός, ἡ παράνοια δὲν πρόκειται νὰ ἔχει τελειωμό. Ἂς μὴ διαφεύγει τῆς προσοχῆς ὅτι ὅλοι οἱ “πετυχημένοι” ὁλοκληρωτισμοὶ “ὁλοκληρώνονται” μὲ τὴν ὁλοκληρωτικὴ παράνοιαΒέβαια ὁρισμένοι ὀρθόδοξοι κύκλοι τὴν ἀναζητοῦν σὲ λάθος τόπο (ἴσως καὶ αὐτὴ ἡ λάθος ἀναζήτηση νὰ ἀποτελεῖ σκέλος τῆς “παράνοιας”), ἀλλὰ δὲν πειράζει. Σημασία ἔχει ὅτι τὰ πράγματα δείχνουν ἕνα δρόμο. Ὅλο καὶ περισσότερο ἡ προσωπικὴ ζωὴ διώκεται. ΝΟΜΟΙ (κι ἔχει σημασία αὐτὸ μεγάλη), νόμοι προωθοῦνται, γιὰ νὰ ὑπονομεύσουν τὶς ἀτομικὲς ἐλευθερίες καὶ τὸ ἀπόρρητο τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς (μαζὶ καὶ τῶν συναλλαγῶν), πάντοτε μὲ ἕνα εὐλογοφανὲς πρόσχημα. Ἔτσι καὶ ἡ χρήση μετρητῶν τείνει νὰ θεωρεῖται ποινικὸ ἀδίκημα.
.       Ἀλήθεια, ἐκείνη ἡ διαβόητη Κάρτα Συναλλαγῶν ἢ φοροκάρτα ποῦ “βόσκει”;… Κάτι λέγανε γιὰ τὸ 2012!

ΗΠΑ: Κυκλοφορεῖς μὲ μετρητά; Μᾶλλον εἶσαι τρομοκράτης!

Russia Today (Katerina Azarova)
/ μετάφρ. ἱστολόγιο «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

.        Ἔχετε φακό; Ἢ πληρώνετε μὲ μετρητά, ἀντὶ μὲ πιστωτικὴ κάρτα; Καὶ ἔτσι κάνετε τὰ ψώνια σας γιὰ τὴν ἑβδομάδα; Τότε αὐτὴ ἡ συμεπροφορά σας, σύμφωνα μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῆς Ἀσφάλειας καὶ τὸ FBI, θὰ μποροῦσε νὰ σᾶς κάνει «τρομοκράτη».
.          Πρόσφατα, προβλήθηκε στὸ Internet ἕνα βίντεο τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῆς Ἀσφαλείας (DHS), τὸ ὁποῖο λέει στοὺς ἀνθρώπους χωρὶς πολλὰ – πολλά, ὅτι «τ ν πληρώνεις μ μετρητ εναι ποπτο κα περίεργο». Μὲ μία δυναμική, ἀλλὰ καὶ ἤρεμη φωνή, ὁ ἀφηγητὴς λέει στοὺς θεατὲς ὅτι, «ἐὰν κάποιος ἐμφανίζεται μὲ νευρικότητα ἢ ἄγχος, ἢ ἐπιμένει νὰ πληρώσει μὲ μετρητά, ἐπικοινωνῆστε μὲ τὸ προσωπικὸ ἀσφαλείας. Αὐτὴ εἶναι μία ὕποπτη συμπεριφορά». Ἔτσι λοιπόν, ἂν εἴχατε μία ἀγχωτικὴ ἡμέρα καὶ δὲν ἔχτε πιστωτικὴ κάρτα, εἶστε μέσα στοὺς ὕποπτους…
.         Αὐτὴ ἡ πρόταση, καὶ πολλοὶ ἄλλες, ἔχει ἀποσταλεῖ σὲ ξενοδοχεῖα σὲ ὅλες τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ὡς μέρος τοῦ συνεχιζομένου προγράμματος τοῦ DHS “See something, Say something” («Βλέπεις κάτι, Πές το»). Περιλαμβάνει ἀκόμη καὶ ἕνα 84σέλιδο ἐγχειρίδιο, μὲ τὸν μεγαλειώδη τίτλο, “Ὁδηγὸς Προστατευτικῶν Μέτρων γιὰ τὴν Βιομηχανία Διαμονῆς τῶν ΗΠΑ” – ἡ ὁποία ἐπισημαίνει ὅτι τ ν ζητ κάποιος τν προστασία τς διωτικς του ζως, μεταξ λλων, ποτελε κόκκινη σημαία.
.         Καὶ σὲ αὐτὸ ἀκριβῶς ἀποσκοπεῖ: σὲ ἕνα πόλεμο κατὰ τῆς προστασίας τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς. νας πιθανς τρομοκράτης, λέει τ πρόγραμμα, εναι πολ πι εκολο ν παρακολουθεται, ν χρησιμοποιε πιστωτικ κάρτα. χρήση τς πιστωτικς κάρτας παρέχει στν Μεγάλο δελφ μεση πρόσβαση σ πληροφορίες γι τν γοραστή, τ στορικ γορν του – καί, ἂν παραστεῖ ἀνάγκη, τὴν δυνατότητα νὰ κοπεῖ ἡ πρόσβασή του σὲ αὐτὴν μέσα σὲ μία στιγμή.
.         Ἀλλὰ ἡ ἐφαρμογὴ αὐτῆς τῆς ἰδέας παρέχει μία μᾶλλον ζοφερὴ προοπτική: τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῆς Ἀσφάλειας καὶ τὸ FBI γιὰ νὰ εἶναι ἀποτελεσματικά, ἀφαιροῦν τὴν ἐλευθερία ἐπιλογῆς ποὺ διασφαλίζεται σὲ μία ὑποτιθέμενη ἐλεύθερη χώρα.
.         Δὲν θέλετε νὰ ἔχετε πιστωτικὴ κάρτα; Εἶστε πιθανὸς τρομοκράτης. Εἶστε νευρικός; Εἶστε πιθανὸς τρομοκράτης. Δὲν θέλουν νὰ σᾶς ἐνοχλοῦν; Εἶστε πιθανὸς τρομοκράτης.
.         Καὶ τὸ πράγμα χειροτερεύει. Σὲ ἕνα φυλλάδιο τοῦ FBI ποὺ ἔχει διανεμηθεῖ σὲ ἀποθῆκες στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ, οἱ ἄνθρωποι ποὺ “κάνουν μαζικὲς ἀγορὲς ἀντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων ἀδιάβροχου ἐξοπλισμοῦ, δοχείων μὲ ἕτοιμα γεύματα ἢ συσκευῶν νυχτερινῆς ὅρασης, συμπεριλαμβανομένων φακῶν», θὰ πρέπει νὰ ἀναφέρονται. Ἐπειδὴ ὅλα αὐτὰ τὰ πράγματα εἶναι «ἐν δυνάμει στοιχεῖα τρομοκρατικῶν δραστηριοτήτων».
.         Φυσικά, οἱ ἄνθρωποι πού, ἂς ποῦμε, θέλουν νὰ πᾶνε γιὰ κατασκήνωση, μποροῦν νὰ πᾶνε χωρὶς νὰ ἔχουν τίποτα ἀπὸ τὰ προαναφερθέντα στοιχεῖα. Μποροῦν νὰ πάρουν μόνο τὶς πιστωτικές τους κάρτες, νὰ μποῦνε μέσα στὸ δάσος καὶ ἔτσι νὰ κατασκηνώσουν! (!!!!!!)
.         Καὶ παραλογισμς δὲν τελειώνει ἐκεῖ. ποπτος εναι κα ποιος ψιθυρίζει στ κινητό του στέλνει να γραπτ μήνυμα διακριτικ σ δημόσιο χρο. Ἔτσι γιὰ νὰ εἴσαστε νομοταγὴς πολίτης, θὰ πρέπει προφανῶς νὰ συνομιλεῖτε καὶ νὰ διαβάζετε τὴν ἀλληλογραφία σας φωναχτά!
.         Στὸ στόχαστρο εἶναι πάλι οἱ πατριωτικὲς / δεξιὲς πολιτικὲς τάσεις καὶ κυρίως ὁ λευκὸς πληθυσμὸς τῶν ΗΠΑ, καθὼς προηγήθηκε τὸ βίντεο ποὺ στοχοποιοῦσε ξεκάθαρα τοὺς λευκοὺς ὡς «Νο 1 ἐν δυνάμει τρομοκράτες», ἐνῶ ὁ ἀντιπρόεδρος Τζὸ Μπάιντεν παρομοίασε πρόσφατα τοὺς ὑποστηρικτὲς τοῦ Tea Party μὲ τρομοκράτες.

 ΠΗΓΗ: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

, , , , , , , , ,

Σχολιάστε

OI ΘΡΗΣΚΟΛΗΠTOI ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

φοσίωση στ χρμα

πόσπασμα π τ βιβλίο
το
Γιώργου Μπάρλα, Θεολόγου-Φιλολόγου
«
ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΟΥ»
ἐκδόσεις «ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ»

.           ΕΙΣ. ΣΧ. ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ «Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ»: «Τί κρίμα ποὺ ἀπόψεις σὰν καὶ αὐτὴ ποὺ καταγράφεται παρακάτω, δὲν ἔγιναν ἔγκαιρα συνείδηση, σὲ μία κρίσιμη μάζα πολιτῶν! Ἴσως μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ εἴχαμε ἀποφύγει τὰ χειρότερα, ποὺ δυστυχῶς ἦρθαν. Τώρα πιὰ εἶναι ὥρα γιὰ μετάνοια». 

.          Τὸ ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι προσκολλημένος μόνο σὲ τούτη τὴ ζωὴ δὲν χρειάζεται νὰ τὸ ἀποδείξουμε μὲ λόγια, τὸ βλέπουμε στὶς ἐπιδιώξεις του. Ἄλλωστε ὅ,τι εἶναι ὁ καθένας καθορίζεται ἀπ᾽ αὐτὸ ποὺ θέλει. Αὐτὲς οἱ ἐπιδιώξεις ἔχουν καθαρὰ ὑλιστικὸ χαρακτήρα κι αὐτό, ἀνάμεσα στὰ ἄλλα, φανερώνεται καὶ ἀπὸ τὴν ὑπερχρέωση τῶν ἑλληνικῶν νοικοκυριῶν σὲ δάνεια καὶ πιστωτικὲς κάρτες. Πολλὲς μάλιστα ἀπ᾽ αὐτὲς βρίσκονται ἤδη στὸ «κόκκινο», δηλαδὴ οἱ κάτοχοί τους δυσκολεύονται πολὺ νὰ τὶς ξεχρεώσουν. Τ πλαστικ χρμα διευκολύνει πολ τν καταναλωτ ν καταναλώνει λοένα κα περισσότερα πράγματα χωρς ν ασθάνεται τι χάνει χρήματα…
.          Ἡ ἐποχή μας καὶ ἡ ἐλεύθερη οἰκονομία ἔχουν πείσει τοὺς ἀνθρώπους πὼς δὲν ὑπάρχει πιὰ διάκριση πλουσίων καὶ φτωχῶν, ὅτι ὅλοι μποροῦν νὰ ἀγοράσουν τὰ πάντα. Καὶ εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἀκριβὰ ροῦχα, αὐτοκίνητα καὶ κινητὰ ἀγοράζουν πλέον ὅλοι. Μέχρι πότε ὅμως; Ἀπὸ πότε μποροῦν νὰ καταναλώνουν τόσα πολλὰ καὶ τὰ φτωχότερα στρώματα τῆς κοινωνίας ἄνευ συνεπειῶν; Εἶναι ἕνα ἐρώτημα ποὺ θὰ ἀπαντηθεῖ ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ γεγονότα ἀλλὰ ἐμᾶς μᾶς ἐνδιαφέρει ατ μανία τν νθρώπων γι κατανάλωση μέσ τς ποίας νθρωπος νιώθει να εδος ατάρκειας. Νιώθει ὅτι ἀφοῦ καταναλώνει, δὲν κινδυνεύει ἀπὸ τίποτα, εἶναι ὑγιὴς καὶ ἀθάνατος. Σκοπὸς ζωῆς ἔχει γίνει ἡ διὰ τῆς καταναλώσεως αὐτοεπιβεβαίωση τοῦ ἀνθρώπου.
.          Σ᾽ αὐτὸ ἀποσκοποῦν καὶ ὅσα λένε συνήθως στοὺς νέους ἀνθρώπους οἱ μεγαλύτεροι, γονεῖς, δάσκαλοι καὶ ἄλλοι. Τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα σήμερα, ὅταν ἀποφασίζει νὰ ζορίσει τοὺς νέους ἀνθρώπους -αὐτὸ στὴν πραγματικότητα συμβαίνει μόνο στὴν τελευταία τάξη τοῦ Λυκείου-, δὲν τὸ κάνει γιὰ νὰ τοὺς βγάλει ἀπὸ μία κατάσταση ἄγνοιας καὶ νὰ τοὺς εἰσαγάγει στὸν χῶρο τῆς γνώσης καὶ τῆς μόρφωσης ἀλλὰ γιὰ νὰ τοὺς βοηθήσει στὴν ἐπαγγελματικὴ ἀποκατάσταση καὶ δι᾽ αὐτῆς στὴν οἰκονομικὴ ἐπιτυχία. Μιλοῦν γιὰ δύναμη, γιὰ προσπάθεια νὰ ὑπερνικηθοῦν τὰ ἐμπόδια, γιὰ ἀνάγκη νὰ ἰσχυροποιηθεῖ ὁ χαρακτήρας, γιὰ ἄνοδο καὶ πρόοδο στὴν ζωὴ καὶ τὰ σχετικά. Ἡ ἐπιτυχία σήμερα χρειάζεται ὅλα τοῦτα καὶ μάλιστα, ὅταν αὐτὰ κατακτηθοῦν μὲ τρόπο «ἔντιμο», δὲν ὑπάρχει τίποτα κακό. Τὸ ὅτι ὅλα αὐτὰ ὅμως ἔχουν ὡς σκοπό τους κυρίως τὴν ὑλικὴ εὐμάρεια καὶ τὴ δόξα τοῦ κατόχου αὐτῆς τῆς ἐπιτυχίας δὲν προβληματίζει πολλούς. Δὲν περνάει κἂν ἀπὸ τὸ μυαλὸ τῶν περισσοτέρων ἀνθρώπων.
.          Μ᾽ αὐτὰ τὰ πρότυπα μεγαλώνουν τὰ παιδιά τους οἱ γονεῖς σήμερα. Τὸν πρῶτο καὶ τὸν τελευταῖο λόγο ἔχει στὴν διαπαιδαγώγηση ἡ λέξη «πιτυχία», που ατ μεταφράζεται σ κατίσχυση π τν ντιπάλων σ᾽ ὅλα τὰ ἐπίπεδα καὶ κυρίως σ᾽ αὐτὰ ποὺ φαίνονται, δηλαδὴ στὴν οἰκονομικὴ ἐπιφάνεια. Στὴν θέση το Θεο βαλαν ο νθρωποι περισσότερο π ποτέ, μ τρόπο συστηματικ κα μαζικ ποδεκτό, τν κοινωνικ νοδο κα τὴν δυνατότητα καταναλώσεως.

.        λα τοτα δν κρύβουν π πίσω τίποτα λλο πέρα π τν γωισμ το νθρώπου λλ κα τν φόβο το θανάτου. Αὐτὸ ποὺ μᾶς κάνει –συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητα δὲν ἔχει σημασία– νὰ ἀγκιστρωνόμαστε στὸ χρῆμα, στὴν δόξα ποὺ αὐτὸ συνεπάγεται καὶ στὴν διαδικασία ἀπόκτησής του λίγο πέχει π να εδος θρησκοληψίας: μία κακς νοούμενη πίστη σ κάτι πο δυνατε ν σ πελευθερώσει π τ βασικ προβλήματα τς νθρώπινης ζως  κα τὴν θεμελιώδη στν νθρωπο βεβαιότητα κα νασφάλεια. Γι᾽ αὐτὸ καὶ δὲν παύει ὁ ἄνθρωπος νὰ ἀγωνίζεται γιὰ τὸ χρῆμα ἀκόμα κι ὅταν φτάσει σὲ μεγάλη ἡλικία ἢ εἰδικὰ τότε. Καὶ τελικὰ δὲν ξεφεύγει ποτὲ καθότι πρῶτα φεύγει ἡ ψυχή μας καὶ μετὰ τὰ χούγια μας…

 ΠΗΓΗ: alopsis.gr

, , , , ,

Σχολιάστε

ΤΑ ΚΕΡΔΗ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΗΜΙΑ

ΤΑ ΚΕΡΔΗ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΗΜΙΑ

.          Σαφὴς ἡ ἐντολὴ τοῦ Κυρίου: «Οὐ δύνασθε Θεῷ δοuλεύειν καὶ µαµωνᾶ» (Ματθ. ϛ´ 24). Δὲν μπορεῖτε νὰ ὑπηρετῆτε δύο κυρίους μὲ τελείως διαφορετικὴ νοοτροπία. Δὲν μπορεῖτε νὰ λατρεύετε τὸν Θεὸ καὶ τὸ χρῆμα. Γιατί καὶ ὁ Θεὸς καὶ τὸ χρῆμα ζητοῦν ὄχι ἕνα μέρος τῆς καρδιᾶς σας, ἀλλὰ ὁλόκληρη τὴν καρδιά σας. Δὲν πρόκειται γιὰ ἁπλὴ χρήση. Πρόκειται γιὰ ἐξάρτηση ἀπὸ τὸ χρῆμα, γιὰ ὑποδούλωση, γιὰ λατρεία.
.         Ὁ Θεὸς θέλει τὸν ἄνθρωπο ἐλεύθερο καὶ σέβεται τὴν ἐλευθερία του. Δυστυχῶς δὲν συμβαίνει τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὴν θεότητα τοῦ χρήματος. Πῆρε κυριαρχικὴ θέση μέσα στὴν καρδιά τὸ χρῆμα; Τότε θὰ χαλκεύση στὸν ἄνθρωπο τὰ πιὸ τυραννικὰ δεσμά. Τὸν νεκρώνει, ἀφοῦ τὴν σάρκινη, τὴν εὐαίσθητη καρδιά, τὴν κάνει ἀναίσθητη, ἀσυγκίνητη, σκληρὴ καὶ παγερὴ σὰν τὸ μέταλλο ποὺ λατρεύει.
.         Ὁ ἄνθρωπος, ὁ χρηματολάτρης, παύει νὰ εἶναι ἄνθρωπος. Πῶς μπορεῖ νὰ εἶναι ἄνθρωπος, ὅταν περνάη ἀσυγκίνητος μπροστὰ στὸν ἀνθρώπινο πόνο; Βλέπει καὶ δὲν βλέπει. Παρατηρεῖ τὰ πονεμένα πρόσωπα, τὶς βαθιὲς κοινωνικὲς πληγές, τὴν κατάφωρη ἀδικία, τὶς πολλαπλὲς ἀνάγκες τῶν συνανθρώπων του καὶ ἀντιπαρέρχεται. Καὶ ὅλα αὐτὰ γιατί τὸ χρῆμα ἐκτοπίζει μαζὶ μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὴν ἀγάπη, ἀφοῦ ἄλλωστε ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη. Ὅπως δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξη ταυτόχρονη λατρεία Θεοῦ καὶ μαμωνᾶ, ἔτσι δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξη ἀγάπη στὸν ἄνθρωπο καὶ ἀγάπη στὸ χρῆμα.
.          Ἀλίμονο στὶς κοινωνίες ποὺ λατρεύουν ὡς ὑπέρτατη θεότητα τὸ χρῆμα. Οἱ δεσμοὶ τῆς ἀγάπης, οἱ πιὸ ἱεροί, γίνονται καταπιεστικὰ δεσμά. Συνειδήσεις διαφθείρονται, ὑπολήψεις καταπατοῦνται, χαρακτῆρες κιβδηλοποιοῦνται. Ἡ τιμὴ ἐξαγοράζεται μὲ τὰ πιὸ εὐτελῆ ἀντίτιμα. Οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις εὐτελίζονται. Ἀκόμη καὶ οἱ πιὸ ἱεροὶ θεσμοὶ μπορεῖ νὰ βεβηλωθοῦν. Ὁ γάμος ἀπὸ μυστήριο μέγα ξεπέφτει σὲ ἀνίερη ἀγοραπωλησία, μπαίνει σὲ πλειοδοτικὸ διαγωνισμό. Ὁ Χριστὸς πωλεῖται ἀπὸ τὸν μαθητή Του ἀντὶ τριάκοντα ἀργυρίων. Ἡ ἱερωσύνη γίνεται σιμωνία. Ἡ φιλία καταντάει κατάπτυστη προδοσία. Ὁ Ἰούδας καὶ ὁ Σίμων ὁ μάγος ξαναζοῦν σὲ κάθε ἐποχή, γιὰ νὰ πουλήσουν ἢ νὰ ἐξαγοράσουν τὰ ἀτίμητα.
.          Εἴπαμε πὼς τὸ χρῆμα ἐκτοπίζει τὴν ἐλευθερία καὶ ἐγκαθιστᾶ τὴν τυραννία, τὴν τυραννία τῆς ψυχῆς. Ἐκτοπίζει τὸν Θεὸ καὶ τὴν ἀγάπη Του. Ἐκτοπίζει καὶ τὸν ἄνθρωπο ποὺ τὸν ἀλλοτριώνει ἀπὸ ὅλα τὰ ἀξιολογικὰ στοιχεῖα τῆς προσωπικότητός του. Τὸν μεταβάλλει σὲ ἄψυχη μηχανή, χωρὶς λεπτὲς συγκινήσεις, ἱερὰ σκιρτήματα, ὑψηλὲς προοπτικὲς καὶ μεγάλους στόχους.
.         Παράδειγμα χαρακτηριστικὸ τὸ ἐπάγγελμα. Ἀπὸ τὶς πιὸ μεγάλες δυστυχίες εἶναι νὰ ἀπολαμβάνη ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν ἐργασία του μονάχα τὶς εἰσπράξεις του ἢ τὸν μισθό του. Ἡ ἐργασία αὐτὴ χάνει τὴν κοινωνική, τὴν ἀνθρώπινη ἀποστολή της. Οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις μεταβάλλονται σὲ μία ψυχρὴ δοσοληψία. Καὶ εἶναι φοβερὸ ὁ ἄνθρωπος νὰ καταντάη ἕνας ἄψυχος «κερματοδέκτης». Γι᾽ αὐτὸν οἱ ἄλλοι πιὰ δὲν εἶναι πρόσωπα. Εἶναι νούμερα, οἰκονομικὲς μονάδες. Ἄξια δὲν ἔχουν αὐτοί, ἀλλὰ τὸ πορτοφόλι τους, ὄχι οἱ ἀρετές τους, ἀλλὰ οἱ ἀπολαυές τους.
. Εἶναι, ἀλήθεια, ἄνθρωπος -δὲν λέμε Χριστιανός- ὁ χρηματολάτρης γιατρός, ὁ ἔμπορος, ὁ βιομήχανος, ὁ ὁποιοσδήποτε ἀσκεῖ κοινωνικὸ λειτούργημα, ποὺ ἀντικρίζει τὸν ἀσθενῆ του, τὸν πελάτη του, τὸν συνάνθρωπό του, ὄχι ὡς ἀδελφό, ἀλλὰ ὡς ἐκμεταλλεύσιμη μονάδα; Ὁ γιατρὸς ποὺ δὲν κοιτάζει τὸν ἀσθενῆ του στὸ πρόσωπο, ἀλλὰ στὴν τσέπη. Ὁ βιομήχανος, ὁ ἔμπορος ποὺ δὲν διστάζουν νὰ λανσάρουν στὴν ἀγορὰ ἀλλοιωμένα καὶ ἐπικίνδυνα προϊόντα. Ὁ δημόσιος λειτουργός, ποὺ γιὰ νὰ ἐξυπηρετήση, θέλει ἀπαραιτήτως τὸ ἀνάλογο «φακελάκι», ὅλοι αὐτοὶ καὶ πολλοὶ ἄλλοι, ποὺ λατρεύουν τὸν μαμωνᾶ, αὐταπατῶνται, ἂν νομίζουν ὅτι μποροῦν συγχρόνως νὰ λατρεύουν καὶ τὸν Θεό.
.           Δυστυχισμένοι στὴν ψεύτικη εὐτυχία τους. Φτωχοὶ στὴν ἀφθονία τους, δὲν ἀντιλαμβάνονται, πὼς ἡ χαρὰ τῆς προσφορᾶς δὲν συγκρίνεται μὲ ὁποιαδήποτε κέρδη. Τὰ κέρδη τους εἶναι ἡ μεγαλύτερη ζημιά τους.

ΠΗΓΗ: περιοδ. «ΖΩΗ», ἀρ. τ. 4231, 10.03.2011

, , , ,

Σχολιάστε