Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Χριστιανισμός

Ο ΔΑΡΒΙΝΟΣ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ καὶ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ-1 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) «Ἡ ἐπιχείρηση τῶν ἀθέων, ἐνῶ ὑποτίθεται πὼς εἶναι ἐναντίον τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν, οὐσιαστικὰ δρᾶ μόνον ἐναντίον τοῦ Χριστιανισμοῦ».

Δαρβίνος, πιστήμη κα Χριστιανισμς

[1]

Μελέτη Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Χημικοῦ, Δημοσιογράφου καὶ Συγγραφέα

   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

.             Ὁ ὁλοκληρωτισμὸς κατέρρευσε στὴν Εὐρώπη καὶ γενικότερα πρὶν ἀπὸ 28 χρόνια καὶ μετὰ ἀπὸ 72 χρόνια, ποὺ ἐπεκράτησαν οἱ μπολσεβίκοι στὴ Ρωσία. Ὅμως κάποια χαρακτηριστικά του ἐξακολουθοῦν νὰ ὑπάρχουν, μὲ ἄλλη μορφή, θυμίζοντας τὴ δυστοπία τοῦ Ὄργουελ. Ἡ νοοτροπία, ποὺ κυριαρχεῖ σὲ μεγάλο μέρος τῆς Δύσης σήμερα, ἐπιδιώκει νὰ ἐπιβάλει στοὺς πολίτες νὰ πιστέψουν ὅτι 2+2=5, ὅτι ἡ ἐλευθερία εἶναι σκλαβιά, πὼς ἡ ἄγνοια εἶναι δύναμη, καὶ πὼς ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἴσοι ἀλλὰ κάποιες ὁμάδες ἀπὸ αὐτὲς εἶναι «πιὸ ἴσες». Αὐτὴ ἡ νοοτροπία θέλει νὰ μᾶς πείσει ὅτι τὸ παρὰ φύση εἶναι φυσιολογικό, ὅτι ἡ δολοφονία εἶναι ἀξιοπρέπεια καὶ ἀπόδειξη ἰσότητας τῶν δύο φύλων, ὅτι ἡ ἐξάρτηση ἀπὸ τὰ πάθη εἶναι ἐλευθερία, ἐνῶ ὁ ἀγώνας γιὰ ἀνεξαρτησία ἀπὸ αὐτὰ εἶναι σκλαβιά…
.             Μοχλὸς γιὰ τὴν ὀργουελικὴ ἀτμόσφαιρα ποὺ βιώνουμε εἶναι ἡ θεωρία τῆς ἐξέλιξης καὶ τῆς καταγωγῆς τῶν εἰδῶν τοῦ Δαρβίνου, ὁ ὁποῖος πάντως εἶναι ἀμέτοχος σ’ αὐτήν. Ἁπλῶς ἐκμεταλλεύονται τὴ θεωρία του οἱ πάσης φύσεως ἄθεοι. Ἡ ἰδεολογία τους εἶναι πὼς ἡ θεωρία τῆς ἐξέλιξης ἰσχύει ἀπολύτως καὶ ἐπεκτείνεται σὲ ὅλη τὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ἑπομένως, κατὰ τοὺς ἀθέους, δὲν ὑπάρχουν σταθερὲς ἀρχὲς καὶ ἀξίες. Αὐτὸ ποὺ ἦταν χθὲς ἀνήθικο, σήμερα εἶναι ἠθικό, αὐτὸ ποὺ ἀπαγορευόταν ἄλλοτε, σήμερα ἐπιτρέπεται. Ὅσοι πιστεύουν στὶς σταθερὲς ἀρχὲς καὶ ἀξίες εἶναι «ὀπισθοδρομικοὶ» καὶ «σκοταδιστές», «Προοδευτικοὶ» εἶναι ὅσοι ἀποδέχονται τὰ ὅσα προωθοῦν οἱ ἄθεοι, οἱ ὁμοφυλόφιλοι καὶ οἱ ἄλλες ἰσχυρὲς παγκοσμίως μειονότητες.
.             Ἡ προσπάθεια κατάργησης ἀρχῶν καὶ ἀξιῶν ποὺ δημιούργησε καὶ ἀνέδειξε τὸν σημαντικότερο πολιτισμὸ στὴν ἀνθρωπότητα, καὶ ποὺ στηρίζεται στοὺς τρεῖς πυλῶνες: Ἱερουσαλήμ, Ἀθήνα, Ρώμη, εἶναι πορεία πρὸς τὸν ἐκβαρβαρισμὸ τῆς Δύσης καί, ἴσως, σύγκρουσης μὲ τὸ Ἰσλάμ, καὶ πιθανὴ ὑποταγὴ τῆς Εὐρώπης σὲ αὐτό. Τελικς σκοπς τς φαρμοζόμενης στρατηγικς π τος θέους εναι ξόντωση το Χριστιανισμο κα το πολιτισμο του καὶ ἡ ἐπιβολὴ τῆς ἀθεΐας. Τὸ παράδοξο τῆς ἐποχῆς μας εἶναι πὼς στὴν ἀντιχριστιανικὴ αὐτὴ ἐκστρατεία συσπειρώνονται ὑλιστές, μαρξιστές, ἡδονιστές, τέκτονες, ἀναρχικοὶ καὶ φιλελεύθεροι!…
.             Κατὰ τὴν ἰδεολογία τους, προϊὸν τῆς ἐκμετάλλευσης τῆς θεωρίας τοῦ Δαρβίνου, ὁ ἄνθρωπος εἶναι μόνο ὕλη καὶ ἑπομένως γιὰ νὰ βρεῖ τὴν ἐλευθερία του πρέπει νὰ ἀπελευθερωθεῖ ἀπὸ τὸν Χριστιανισμό, ποὺ εἶναι «μία τυραννία ποὺ τὸν βασανίζει…». Σημειώνεται ὅτι πιχείρηση τν θέων, ν ποτίθεται πς εναι ναντίον τν τριν μονοθεϊστικν θρησκειν, οσιαστικ δρ μόνον ναντίον το Χριστιανισμο.
.             Ἐπειδὴ ἡ ἐκστρατεία τῶν ἀθέων κατὰ τοῦ Χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ ἐντείνεται ἐπιβάλλοντας, μὲ τὴ μέθοδο τοῦ σαλαμιοῦ, τὴν ἀποδόμηση θεμελιωδῶν ἠθικῶν καὶ φυσικῶν ἀρχῶν τῆς ἀνθρώπινης τιμῆς καὶ ἀξιοπρέπειας θεώρησα καθῆκον μου νὰ γράψω τὴν παροῦσα μελέτη. Δὲν εἶναι εὔκολη, οὔτε μικρὴ σὲ ἔκταση. Ὅμως ἐλπίζω νὰ ἀποτελέσει ἐγχειρίδιο γιὰ πολλοὺς ἀναγνῶστες της καὶ βοήθημα στὴ σκέψη καὶ στὴν πορεία τῆς ζωῆς τους.

Α´ ΜΕΡΟΣ

   Ὁ Χριστιανισμὸς καὶ ἡ θεωρία τῆς ἐξέλιξης            

.             Ἡ θεωρία τοῦ Δαρβίνου γιὰ τὴν ἐξέλιξη καὶ τὴν καταγωγὴ τῶν εἰδῶν, μετὰ ἀπὸ 158 χρόνια ποὺ δημοσιοποιήθηκε, συνεχίζει νὰ ἀπασχολεῖ τοὺς ἐπιστήμονες καὶ νὰ εἶναι, ὡς μὴ ὤφελε, ἡ κεντρικὴ ἰδεολογία τῶν πάσης φύσεως ἀθέων ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν καί, γενικότερα, ἐναντίον τῆς πίστεως στὸν Θεό. Ἂν καὶ ἀτελὴς ἐπιστημονικὴ θεωρία, προωθεῖται ὡς ἔχουσα πλέον παγκόσμια καὶ πλήρη ἀποδοχή…
.         Τὸν περασμένο Νοέμβριο ὁ ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς ἱστορίας τῶν ἐπιστημῶν στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ὀξφόρδης Τζὸν Μπροὺκ μίλησε στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν, μὲ θέμα «Ὁ Δαρβίνος καὶ ἡ ἐπιβίωση τῆς θρησκείας». Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς παρουσίας του στὴν Ἑλλάδα ἔδωσε συνέντευξη στὸν Τάσο Καφαντάρη (Ἐφημ. «Τὸ Βῆμα», Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016, σeλ. 22). Στὴν ἐρώτηση γιὰ τὸ ποιός, κατὰ τὴν ἄποψή του, εἶναι ὁ λόγος τῆς ἀνοχῆς ποὺ ἔδειξε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πρὸς τοὺς Γαλιλαῖο καὶ Δαρβίνο, ὅταν τέτοια ἀνοχὴ δὲν ὑπῆρξε ἀπὸ τοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς καὶ τοὺς Προτεστάντες, ὁ Ἄγγλος καθηγητὴς σημείωσε, ὅτι δὲν γνωρίζει τοὺς λόγους, ἀλλὰ προέβη σὲ κάποιες ὑποθέσεις. Ὡς μία ἀπὸ αὐτὲς θεώρησε ὅτι εἶναι « ἡ σοφὴ οἰκονομία τοῦ λόγου Της». Πάντως ζήτησε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νὰ πάρει «σαφῆ θέση» στὸ θέμα τῆς Θεωρίας τῆς Ἐξέλιξης τοῦ Δαρβίνου, ἡ ὁποία, ὅπως εἶπε, «εἶναι δεδομένο ὅτι γιὰ ὅλους το]yς ἐπιστήμονες ἰσχύει καὶ ὅτι δὲν νοεῖται βιολογία χωρὶς αὐτήν».
.           Ὁ κ. καθηγητὴς προφανῶς ἀγνοεῖ τὴν πνευματικότητα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἀντίθετα πρὸς τὸ πνεῦμα τῶν Προτεσταντῶν καὶ τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν, δὲν σχολιάζει τὰ ἐπιτεύγματα τῆς Ἐπιστήμης. Πίστη Της εἶναι ὅτι οὐδεμία ἀνάμιξη μπορεῖ νὰ ἔχει στὰ ἐπιστημονικὰ ἐπιτεύγματα, ποὺ φέρνουν τὸν ἄνθρωπο πιὸ κοντὰ στὸν Θεό. Ἐκεῖ ποὺ ἐκφράζει ἀντιρρήσεις εἶναι ὅταν μὲ τὴν ἐπιστήμη καὶ τὴν τεχνολογία θίγεται ὁ ἄνθρωπος ὡς ὕπαρξη καὶ ὡς ὀντότητα, ὅταν καταλύονται οἱ θεσμοί, ὅπως ἡ οἰκογένεια, καὶ ὅταν παραβιάζεται καὶ καταστρέφεται ἡ φύση, ἐν ὀνόματι μίας ἐλευθερίας, ποὺ στὴν οὐσία εἶναι ὑποταγὴ στὴν τυραννικὴ ἐξουσία τῶν παθῶν, ἢ τῆς ἰδεολογίας.
.           Γιὰ τὴ θεωρία τοῦ Δαρβίνου, περὶ τῆς ἐξέλιξης καὶ τῆς καταγωγῆς τῶν εἰδῶν πράγματι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν ἔχει ἐκφράσει ἄποψη. Σὲ καμία ἐπιστημονικὴ θεωρία δὲν τὴν ἔχει ἐκφράσει ἐπισήμως, καὶ ἔπραξε ὀρθῶς. Δὲν ἔχει ἐκφράσει τὴν ἄποψή της λ.χ. γιὰ τὸ Νόμο τῆς Παγκόσμιας Ἕλξης τοῦ Νεύτωνα, γιὰ τοὺς Ἀστρονομικοὺς Νόμους τοῦ Κέπλερ καὶ γιὰ τὶς ἀστρονομικὲς ἀνακαλύψεις τοῦ Γαλιλαίου, καθὼς καὶ γιὰ τὴ θεωρία τῆς σχετικότητας τοῦ Ἀϊνστάιν, ποὺ συγκλόνισαν τὸν ἐπιστημονικὸ κόσμο τῆς ἐποχῆς τους. Κατὰ τὸν 18ο αἰώνα μεμονωμένα κληρικοὶ καὶ λαϊκοί Της σχολίασαν τὰ ἐπιστημονικὰ ἐπιτεύγματα τῆς ἐποχῆς τους, κυρίως τὰ ἀστρονομικά, ἄλλοι θετικά, ἄλλοι ἀρνητικά. Ἀρκετοὶ μετέφρασαν στὰ ἑλληνικὰ τὶς σύγχρονές τους ἐπιστημονικὲς ἐργασίες καὶ τὶς ἐξέδωσαν, πρὸς ἐνημέρωση τῶν Ἑλλήνων.
.                   Μεταξὺ αὐτῶν, ποὺ ὑπῆρξαν οἱ πρωτεργάτες τοῦ ἑλληνικοῦ Διαφωτισμοῦ καὶ ποὺ προώθησαν τὶς θετικὲς ἐπιστῆμες στὸν Ἑλληνισμὸ ἦσαν ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Χρύσανθος Νοταρᾶς, οἱ Ἀρχιεπίσκοποι Σλαβενίου καὶ Χερσῶνος Εὐγένιος Βούλγαρης καὶ Νικηφόρος Θεοτόκης, οἱ ἱερομόναχοι Βενιαμὶν ὁ Λέσβιος, Ἄνθιμος Γαζῆς, Μεθόδιος Ἀνθρακίτης καὶ Διονύσιος Πύρρος, καὶ λαϊκοί, πιστοὶ στὴν Ὀρθοδοξία, ὅπως ὁ ἥρωας καὶ ἐθνομάρτυρας Ρήγας ὁ Βελεστινλὴς καὶ Κωνσταντῖνος Κούμας. Εἶναι χαρακτηριστικὸς ὁ λόγος τοῦ Βενιαμὶν τοῦ Λεσβίου γιὰ τὸν Γαλιλαῖο: «Γαλιλαῖος, εἰς τὸν ὁποῖον ἡ φιλοσοφία (Σημ. γρ. Ὁ Βενιαμὶν ὀνομάζει Φιλοσοφία τὴν Ἐπιστήμη) εἶναι τόσον ὑπόχρεως, ὑπεβάσταξε περὶ τὸν δέκατον ἕβδομον αἰῶνα τὴν δόξαν τοῦ Κοπερνίκου. Ἐπειδὴ ὅμως καὶ ὁ ἀρχηγὸς τῆς δυτικῆς ἐκκλησίας φέρει ἀνὰ χείρας καὶ τὸν σταυρὸν καὶ τὴν σπάθην, καὶ κολάζει (Σημ. γρ.: τιμωρεῖ) καθὼς ἤθελε τῷ φανῇ, ἐβίασε τὸν Γαλιλαῖον ἢ νὰ ἐκβάλῃ τὸ πῦρ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κόσμου καὶ νὰ ἀντικαταστήσῃ τὴν γῆν, ἢ νὰ βαλθῇ αὐτὸς εἰς τὸ πῦρ, καθὸ αἱρετικός. Οὕτω πως οἱ μαθηταὶ τοῦ πράου Ἰησοῦ κολάζουν τοὺς αἱρετικούς. Ἂν ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος εἶναι ἄτοπον νὰ θεολογῇ ἡ φιλοσοφία, ἀπὸ τὸ ἄλλο εἶναι, ὡς φαίνεται, καὶ ἀναγκαῖον νὰ φιλοσοφῇ (Σημ.γρ.: Νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὴν Ἐπιστήμη) ἡ θεολογία. Δύο εἶναι τὰ αἴτια, διὰ τὰ ὁποῖα τὸ σύστημα τοῦ Κοπερνίκου ὑπήντησε κοινῶς τόσην ἀντίστασιν, ἡ φιλαυτία τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ δύσληψίς του ὅτι ἡ γῆ κινεῖται». (Βλ. σχ. Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν «Ἱστορία καὶ φιλοσοφία τῶν Ἐπιστημῶν στὸν Ἑλληνικὸ χῶρο (17ος-19ος αἰ.)», Ἔκδ. «Μεταίχμιο», Ἀθήνα, 2003, σελ. 467).

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: Ο ΔΑΡΒΙΝΟΣ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ καὶ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ-2 (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

, , , ,

Σχολιάστε

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
ἀρ. τ. 2130, 01.04.16

Ἠλ. στοιχειοθ. «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»

.                 Ἡ ζωὴ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ δὲν μοιάζει μὲ τὴ ζωὴ ἐκείνων ποὺ θέλουν νὰ ἐντυπωσιάσουν τοὺς ἄλλους, νὰ ἐπηρεάσουν μὲ τὶς θεωρίες τους τὴν πορεία τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ ἀποκτήσουν μαθητὲς καὶ ὀπαδούς. Εἶχε ὁ Κύριος τὴν ἴδια οὐσία καὶ φύση μὲ τὸν Θεὸ Πατέρα. Ὅμως «ἐκένωσε» (ἄδειασε) τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τὴν δόξα καὶ τὸ μεγαλεῖο τῆς θεότητάς του. Πῆρε μορφὴ δούλου καὶ ἔγινε ὅμοιος μὲ μᾶς τοὺς ἀνθρώπους, χωρὶς βέβαια νὰ παύσει νὰ εἶναι Θεός. Ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος μέσα στὸ χρόνο, ἔγινε ἕνας ἀπὸ μᾶς. Ἔζησε πάμφτωχα. Γι᾽ αὐτὸ καὶ εὔκολα μποροῦσε κάποιος νὰ σκανδαλισθεῖ, νὰ ἐκφράσει ἐπιφυλάξεις γιὰ τὴν θεότητά Του. Ὅπως ἔκανε στὴν ἀρχὴ καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς 12 μαθητές Του, ὁ Ναθαναήλ, πού, ὅταν ὁ φίλος του Φίλιππος τὸν κάλεσε νὰ γνωρίσει καὶ αὐτὸς τὸν ἀναμενόμενο Μεσσία, τὸν Χριστό, τοῦ ἀπάντησε: «ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι;» · ἀπὸ τὴν Ναζαρέτ, τὸ κακόφημο κι ἄσημο αὐτὸ χωριό, μπορεῖ νὰ βγεῖ τίποτα καλό; Γιὰ νὰ ὁμολογήσει ὅμως λίγο ἀργότερα: Διδάσκαλε, Ἐσὺ πράγματι εἶσαι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Ἐσὺ εἶσαι ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ, ποὺ περιμένουμε σύμφωνα μὲ τὶς προφητεῖες (Ἰω. α´ 46 – 50).
.           Ὁ σκανδαλισμὸς τῶν ἀνθρώπων συνεχίστηκε, διότι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ἐνῶ κατὰ κόσμον φαινόταν ἄσημος, εἶχε ἀπόλυτες ἀξιώσεις γιὰ τὸν Ἑαυτό Του. Ὑπῆρξαν περιπτώσεις ποὺ καὶ αὐτοὶ ποὺ παρακολουθοῦσαν συνεχῶς τὰ κηρύγματά του δυσκολεύονταν νὰ κατανοήσουν τὸ πραγματικὸ νόημα τῶν λόγων Του καὶ εὔκολα Τὸν παρεξηγοῦσαν καὶ Τὸν ἐγκατέλειπαν. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἔλεγε: «μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί» (Ματθ. ια´ 6). Μακάριος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ δὲν θὰ σκανδαλισθεῖ βλέποντας τὴν ταπεινὴ ἐξωτερικὴ μορφὴ τῆς ἀνθρώπινης φύσεώς μου, στὴν ὁποία ἑκούσια ὑποβλήθηκα, γιὰ νὰ σώσω τὸν ἄνθρωπο. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἔλεγε: «μακάριός ἐστι ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί» (Ματθ. ια´ 6). Μακάριος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ δὲν θὰ σκανδαλισθεῖ βλέποντας τὴν ταπεινὴ ἐξωτερικὴ μορφὴ τῆς ἀνθρώπινης φύσεώς μου, στὴν ὁποία ἑκούσια ὑποβλήθηκα γιὰ νὰ σώσω τὸν ἄνθρωπο.
.                     Ὅλα ὅμως αὐτὰ τὰ ἐμπόδια τῆς λογικῆς τὰ ξεπέρασαν τὰ πλήθη τῶν πιστῶν χριστιανῶν, τῶν μαρτύρων τῆς Ἑκκλησίας μας, ποὺ προτίμησαν νὰ ὑποστοῦν φρικτὰ μαρτύρια παρὰ νὰ ἀρνηθοῦν τὸν Σωτήρα Χριστό.
.              Ἡ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ μάλιστα ἡ ἀξίωσή του ὅτι εἶναι ὁ μόνος ἀληθινὸς Θεός, ἀποτελοῦν σκάνδαλο καὶ γιὰ τὴν δική μας ἐποχή, ἐποχὴ ποὺ σχετικοποιεῖ τὰ πάντα καὶ δὲν δέχεται τὴν ἀπόλυτη ἀξίωση τοῦ Χριστοῦ. Γι᾽ αὐτὸ καὶ μὲ κάθε τρόπο ἐπιδιώκει νὰ τὸν κατεβάσει, νὰ τὸν κάνει ὅμοιο μὲ τοὺς ἄλλους, τοὺς γκουρού, τοὺς σοφοὺς δασκάλους, τοὺς ἱδρυτὲς τῶν διαφόρων θρησκειῶν. Τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιό Του τὸ ἐξομοιώνει μὲ τὸ τάχα «ἱερὸ» Κοράνιο, μὲ τὶς Βέδες τῶν Ἰνδουιστῶν, τὶς σκέψεις τοῦ Κομφούκιου, τὴ σοφία τοῦ Βούδα.
.         Τὴν βεβήλωση αὐτὴ ἐπιχειρεῖ νὰ τὴν καθιερώσει καὶ στὴν πατρίδα μας τὸ γνωστὸ Νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν γιὰ τὰ παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ καὶ τοῦ Γυμνασίου. Ἕνα πρόγραμμα ποὺ ὁ ὑπουργὸς Παιδείας δείχνει ἀποφασισμένος νὰ ἐπιβάλει, παρὰ τὸν ἀντισυνταγματικό τοῦ χαρακτήρα, τὴν ἀντίδραση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ σχεδὸν τοῦ συνόλου τῶν δασκάλων καὶ τῶν θεολόγων. Ἐκτελεῖ ἐντολές; Προσβλέπει στὰ εὐρωπαϊκὰ κονδύλια; Μυστήριο!
.                    Ἔτσι καὶ ἀλλιῶς φαίνεται ξεκάθαρα πὼς ἔχουμε πλέον εἰσέλθει στὴν ἐποχὴ τῆς λεγομένης Πανθρησκείας· Ἔτσι καὶ ἀλλιῶς φαίνεται ξεκάθαρα πὼς ἔχουμε πλέον εἰσέλθει στὴν ἐποχὴ τῆς λεγομένης πανθρησκείας· κινήματος ποὺ προωθεῖται χρηματοδοτούμενο ἀπὸ σκοτεινοὺς κύκλους μὲ σκοπὸ τὴ δημιουργία ἑνὸς θρησκευτικοῦ πολτοῦ ἀπὸ λίγο Χριστιανισμό, πολὺ Ἰνδουϊσμό, Μωαμεθανισμό, Ἰουδαϊσμό, Κομφουκιανισμό, Ζενισμό, Βουδισμό, Ταοϊσμὸ καὶ πολλὰ καὶ διάφορα ἄλλα.
.                   Ὅμως αὐτὴ ἡ πολὺ σατανικὴ κίνηση πρέπει νὰ μᾶς ἀφήσει ἀνεπηρέαστους τοὺς πιστούς, ἀκόμη καὶ ἂν βλέπουμε Χριστιανοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ἡγέτες νὰ τὴν ἀνέχονται ἢ καὶ νὰ τὴν εὐνοοῦν. Ἐμεῖς νὰ διώχνουμε κάθε δισταγμὸ καὶ νὰ ἀποδεχόμαστε μὲ τέλεια ἐμπιστοσύνη τὴν ἀλήθεια περὶ τοῦ Χριστοῦ ὡς τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ ποὺ κατέχει καὶ διδάσκει ἡ ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Νὰ μελετοῦμε τὴ θεία του διδασκαλία, ποὺ περιλαμβάνεται στὸ ἅγιο καὶ ἱερὸ Εὐαγγέλιο καὶ εἶναι ἡ μοναδικὴ καὶ ἀδιάψευστη ἀλήθεια. Νὰ ἀγωνιζόμαστε νὰ εἶναι ὁ Χριστὸς ὁ ἀπλανὴς καὶ ἀσφαλὴς ὁδηγός μας στὰ δύσβατα μονοπάτια τῆς ζωῆς μας. Γιὰ νὰ ὁμολογοῦμε μαζὶ μὲ τὸν Ἀπόστολο Πέτρο: «Κύριε… ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος» (Ἰω. ϛ´ 68 -69).

, , ,

Σχολιάστε

Η ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΣΗ

Ἡ δύση τοῦ χριστιανισμοῦ στὴ Δύση

.         Πρὶν ἀπὸ ἕνα μήνα ἐκδηλώθηκε «σημαν­τικὴ παρέμβαση ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Μόσχας καὶ πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ. Κύριλλο», ὁ ὁποῖος «δήλωσε ὅτι πιστεύει πὼς οἱ χριστιανικὲς ἠθικὲς ἀξίες στὶς δυτικὲς κοινωνίες ἔχουν περάσει σὲ δεύτερη μοίρα προκειμένου νὰ μὴν ἐνοχλοῦνται οἱ μετανάστες οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν σὲ διαφορετικὴ θρησκεία. ‘‘Ριζικὲς ἀλλαγὲς στὴν πνευματικὴ ζωὴ ἐμφανίστηκαν στὴ Δύση τὰ τελευταῖα χρόνια. Οἱ δυτικὲς χῶρες ἔχουν σταματήσει νὰ ταυτίζονται μὲ τὴ χριστιανικὴ παράδοση. Μὲ βάση τὸ γεγονὸς ὅτι πλέον δὲν εἶναι μόνο οἱ χριστιανοὶ ποὺ ζοῦν τώρα στὴ Δύση, ἔχουν περάσει τὴν ἰδέα μιᾶς κοινωνίας στὴν ὁποία οἱ χριστιανικὲς ἠθικὲς ἀξίες δὲν πρέπει νὰ κυριαρχοῦν’’, εἶπε ὁ Πατριάρχης (…). Ἐξέφρασε ἐπίσης τὴν ἀνησυχία του γιὰ τοὺς νόμους ποὺ θεσπίστηκαν στὴ Δύση, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ΗΠΑ, ποὺ ἔχουν ἐξισώσει τὸν ‘‘γάμο’’ ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου μὲ ‘‘τὸ φυσικὸ γάμο ποὺ ὁ Κύριος μᾶς ὅρισε’’. Σημείωσε ἀκόμη πὼς οἱ χριστιανοὶ ποὺ ὑπερασπίζονται τὴν αἰώνια σημασία τῶν χριστιανικῶν ἠθικῶν ἀξιῶν ὑποβάλλονται σὲ μεγάλες πιέσεις» («Agioritikovima.gr» 29-10-2015).
.         Εἶναι εὔλογη ἡ ἀνησυχία τοῦ κορυφαίου ἱεράρχου τῆς ρωσικῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὸν ἠθικὸ κατήφορο τὸν ὁποῖο ἀκολουθοῦν χωρὶς ἀνασχετικοὺς φραγμοὺς οἱ ἄλλοτε χριστιανικὲς χῶρες τῆς δῆθεν πολιτισμένης Δύσεως. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς ξέφρενης αὐτῆς πορείας, ποὺ εἶναι πλέον χειροπιαστά, πρέπει νὰ προβληματίσουν θετι­κὰ ὅλους τοὺς Ὀρθόδοξους πιστοὺς στὸν κλυδωνιζόμενο κόσμο μας. Νὰ στηρίξουμε λοιπὸν «τὴν ζωὴν ἡμῶν ἅπασαν καὶ τὴν ἐλπίδα» μας στὸν παντοδύναμο Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὥστε νὰ μὴν παρασυρθοῦμε ἀπὸ τοὺς βίαιους ἀνέμους τῆς ἀπιστίας καὶ τῆς ἀνηθικότητος ποὺ λυσσομανοῦν, ἀλλὰ καὶ νὰ διαδίδουμε τὸ μήνυμα τῆς ἀλήθειας σὲ κάθε καλοπροαίρετη ψυχή…

ΠΗΓΗ: osotir.org

 

,

Σχολιάστε

ΣΑΟΥΔΑΡΑΒΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ!!! (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) «Βάλανε τὸ λύκο νὰ φυλάει τὰ πρόβατα».

Σαουδάραβας προστάτης τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων!!!

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Δὲν πρόκειται γιὰ κακόγουστο ἀνέκδοτο, οὔτε γιὰ φαντασιοκόπημα. Ὁ Ὀργανισμὸς Ἡνωμένων Ἐθνῶν διόρισε ἕνα Σαουδάραβα, τὸν διπλωμάτη Φαϊζὰλ Μπὶν Χασὰν Τράντ, ἐπικεφαλῆς τῆς μὲ σημαντικὴ ἐπιρροὴ συμβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ διακυβερνητικoὺ Συμβουλίου γιὰ τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου. Στὸ Συμβούλιο αὐτὸ συμμετέχουν ἐκπρόσωποι ἀπὸ 47 χῶρες καὶ βρίσκεται στὴν ὑπηρεσία τοῦ Ὕπατου Ἁρμοστῆ τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Χασὰν Τρὰντ ἐξελέγη ἐπίσης ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ὁμάδας γιὰ τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου τῆς περιοχῆς τοῦ Εἰρηνικοῦ καὶ τῆς Ἀσίας, τῆς ὁποίας οἱ χῶρες δὲν ἐφαρμόζουν τὴν παγκόσμια Διακήρυξη γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου τοῦ ΟΗΕ.
.         Τὸ παράλογο τοῦ διορισμοῦ στὴν τόσο νευραλγικὴ θέση τοῦ Σαουδάραβα διπλωμάτη, τὸν ὁποῖο ἀποκάλυψε ἡ ὀργάνωση Παρατηρητήριο τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στὸν ΟΗΕ, εἶναι ὅτι ἐκπροσωπεῖ τὴ χώρα, ποὺ ἐφαρμόζει αὐστηρὰ τὸν ἰσλαμικὸ νόμο (Σαρία) καὶ εἶναι παγκόσμια πρωταθλήτρια στὴν παραβίαση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Εἶναι ἀπολύτως παράλογο ὁ Τρὰντ νὰ καλεῖται λ.χ. νὰ προπαγανδίσει ὑπὲρ τῆς κατάργησης τῆς ποινῆς τοῦ θανάτου, τὴν ὥρα ποὺ ὁ ἴδιος ἔχει δηλώσει: «Ἡ ποινὴ τοῦ θανάτου εἶναι νόμιμο μέτρο τοῦ δικαιώματος στὴ ζωὴ καὶ τοῦ συμφέροντος τῆς κοινότητας…». Ὅπως λέγει ὁ λαὸς «βάλανε τὸ λύκο νὰ φυλάει τὰ πρόβατα».
.         Ἡ ὁμοσπονδιακὴ κυβερνητικὴ Ἐπιτροπὴ τῶν ΗΠΑ γιὰ τὴ Θρησκευτικὴ Ἐλευθερία τοποθετεῖ τὴ Σαουδικὴ Ἀραβία σὲ μία ἀπὸ τὶς ὑψηλότερες θέσεις στὸν κατάλογο τῶν χωρῶν ποὺ παραβιάζουν τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία. Πιὸ συγκεκριμένα ἡ ἐν λόγῳ Ἐπιτροπὴ στὴν ἔκθεσή της γιὰ τὸ 2015, περὶ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, κατατάσσει τὴ Σαουδικὴ Ἀραβία στὶς ὀκτὼ χῶρες μὲ τὶς χειρότερες συνθῆκες θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. Οἱ ὑπόλοιπες ἑπτὰ εἶναι: Βιρμανία, Κίνα, Ἐρυθραία, Βόρεια Κορέα, Σουδάν, Τουρκμενιστὰν καὶ Οὐζμπεκιστάν.
.         Στὴ Σαουδικὴ Ἀραβία δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ὕπαρξη ναῶν ἄλλης θρησκείας, οὔτε ἡ ἀνοικτὴ παρουσίαση μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο τῆς διαφορετικῆς θρησκευτικῆς πίστεως. Ἀπαγορεύονται ἀκόμη καὶ οἱ κατ᾽ οἶκον συναθροίσεις, ποὺ ἔχουν θρησκευτικὸ χαρακτήρα. Τὸν περασμένο Αὔγουστο ἄνδρες τῆς θρησκευτικῆς ἀστυνομίας, σὲ συνεργασία μὲ ἀστυνομικοὺς της πόλης Al Khafji, εἰσέβαλαν σὲ σπίτι τῆς συνοικίας Aziziya καὶ συνέλαβαν 27 χριστιανούς, μὲ τὴν κατηγορία ὅτι εἶχαν συγκεντρωθεῖ γιὰ νὰ προσευχηθοῦν καὶ νὰ διαβάσουν τὴν Καινὴ Διαθήκη. Ἡ Wikipedia σημειώνει πὼς ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἐφαρμόζει «θρησκευτικὸ ἀπαρτχάϊντ» σὲ βάρος τῶν χριστιανῶν.
.         Σημειώνεται ὅτι ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία, τὸ Κατάρ, καὶ τὰ Ἡνωμένα Ἀραβικὰ Ἐμιράτα ἀρνήθηκαν νὰ δεχθοῦν στὸ ἔδαφός τους πρόσφυγες ἀπὸ τὴ Συρία καὶ ἀπὸ ἄλλες χῶρες, παρὰ τὸ ὅτι στὴ μεγίστη πλειονοψηφία τους αὐτοὶ εἶναι σουνίτες μουσουλμάνοι. Καὶ βεβαίως δὲν εἶναι θέμα τὸ ποῦ νὰ τοὺς τακτοποιήσουν. Μόνο ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἔχει διαθέσιμες 3.000.000 σκηνὲς πλήρως ἐξοπλισμένες καὶ κλιματιζόμενες. Τὴν ἴδια ὥρα ἡ ἴδια χώρα εὐνοεῖ τὴν προώθησή τους στὴν Εὐρώπη καὶ εἰδικότερα στὴ Γερμανία. Μάλιστα ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία πρότεινε στὴ Γερμανία νὰ χρηματοδοτήσει τὴν ἀνέγερση 200 τζαμιῶν, πρὸς ἐξυπηρέτηση τῶν μουσουλμάνων προσφύγων!…
.         Ὁ διορισμὸς Σαουδάραβα διπλωμάτη σὲ ἀνώτατη θέση τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα προκαλεῖ καὶ τὴν εὔλογη ἀπορία, γιατί τὸν ἀποδέχθηκαν οἱ ΗΠΑ καὶ οἱ Εὐρωπαϊκὲς χῶρες; Καὶ ἐπὶ πλέον, πῶς εἶναι δυνατὸν χῶρες ποὺ παραβιάζουν μὲ βάναυσο τρόπο τὶς ἀρχὲς τοῦ Χάρτη τοῦ ΟΗΕ ὄχι μόνο νὰ παραμένουν μέλη του, ἀλλὰ διπλωμάτες τους νὰ κατακτοῦν ὑψηλὲς θέσεις σ’ αὐτόν, γιὰ νὰ ὑπερασπισθοῦν (ὑποτίθεται) ἀρχὲς καὶ ἀξίες στὶς ὁποῖες δὲν πιστεύουν; Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι τὸ πάθος τῆς Δύσης γιὰ τὸ χρῆμα καὶ ἡ προσκόλλησή της στὸν πρακτικὸ ὑλισμὸ πνίγουν τὶς παραδοσιακὲς ἀξίες της καὶ καταργοῦν τὶς χριστιανικὲς ἀρχές της.
.         Μία εὔλογη αἰτία γιὰ τὸν διορισμὸ εἶναι πὼς πρόκειται περὶ «ἀμοιβῆς» τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, γιὰ τὴν πετρελαϊκὴ πολιτική της, μὲ τὴν ὁποία διατηροῦνται χαμηλὲς οἱ τιμὲς τοῦ πετρελαίου, κάτι ποὺ διευκολύνει τὶς οἰκονομίες τῶν δυτικῶν χωρῶν. Ἄλλη εἶναι πὼς μὲ τὸν πακτωλὸ εὐρωδολαρίων, ποὺ διαθέτει ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἐξαγοράζει τὶς συνειδήσεις τῶν ἰσχυρῶν τῆς Δύσης. Τὸ πάθος τοῦ χρήματος καὶ ὁ πρακτικὸς ὑλισμὸς ὁδηγοῦν τὴ Δύση στὸ ξερίζωμα τῶν παραδοσιακῶν ἀξιῶν καὶ στὴν κατάργηση τῶν χριστιανικῶν ἀρχῶν της. Ἔτσι οἱ ἡγέτες της τὴν σπρώχνουν πρὸς ἕνα μελλοντικὸ ἀνελέητο θρησκευτικὸ πόλεμο μὲ τὸ Ἰσλάμ, ὅπως προέβλεψε ὁ Χάντινγκτον. –

, ,

Σχολιάστε

ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ «τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ καὶ ἡ σύνδεση τῶν λαῶν μὲ τὸν Λόγο τοῦ Χριστοῦ δὲν εὐνοοῦν τὴν ὁλοκλήρωση τῶν νοσηρῶν νεοταξικῶν σεναρίων, ὅπου οἱ ἀνθρώπινες προσωπικότητες καὶ ὁ πολιτισμικὸς πλοῦτος τῶν ἐθνῶν ἀλέθονται σὲ κιμαδομηχανὲς παγκοσμιοποιητικῆς μονομορφοποίησης».

Τ θρήσκευμα εναι ταυτότητα

Κύριο ἄρθρο τῆς ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»,
26.08.2015

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Τὸ κατωτέρω ἄρθρο θὰ μποροῦσε νὰ διαβαστεῖ παραλλήλως πρὸς τὴν προηγουμένη ἀνάρτηση τῆς «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΠΕΘΑΝΕ …!

.             Ἡ κυβέρνηση Σημίτη, ποὺ συνέβαλε τὰ μέγιστα στὴ διάλυση τῆς οἰκονομίας, στὴν καταρράκωση τῆς συλλογικῆς ἀξιοπρέπειας καὶ στὸν ἀφελληνισμὸ τῆς χώρας, ἔκανε τὰ πάντα γιὰ νὰ ἀφαιρεθεῖ τὸ θρήσκευμα ἀπὸ τὶς ταυτότητες τῶν Ἑλλήνων. Ἡ ἐμμονὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ Σημίτη καὶ τῶν ὁμοίων του στὸν ὑποβιβασμὸ τοῦ ρόλου τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν κοινωνία μας δὲν ἦταν… τυχαία, ὅπως ἀπέδειξε ἡ πορεία τῶν πραγμάτων.
.             Τὸ ἀξιακὸ σύστημα τοῦ χριστιανισμοῦ εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς τῆς παρακμῆς καὶ τῆς διαφθορᾶς καὶ ο κυβερνήσεις τύπου Σημίτη δν μπορον ν μακροημερεύσουν δίχως ν βρίσκονται σ περιβάλλον γενικευμένης σήψης.
.               Ἐπίσης, τ σημεο το σταυρο κα σύνδεση τν λαν μ τν Λόγο το Χριστο δν ενοον τν λοκλήρωση τν νοσηρν νεοταξικν σεναρίων, που ο νθρώπινες προσωπικότητες κα πολιτισμικς πλοτος τν θνν λέθονται σ κιμαδομηχανς παγκοσμιοποιητικς μονομορφοποίησης.
.                 Ὁ Σημίτης ξεκίνησε ἀπὸ τὴν κρατικὴ γραφειοκρατία μὲ στόχο νὰ φτάσουν κάποια μέρα οἱ συνεχιστὲς τῶν πολιτικῶν κακουργιῶν του νὰ ἐκριζώσουν τὴν πίστη ἀπὸ τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων. Φυσικά, ὁ πανδαμάτωρ χρόνος μπορεῖ καὶ ξεχωρίζει τὴν ἤρα ἀπὸ τὸ σιτάρι. Τώρα πο πειλ το σλαμισμο χει περάσει τ σύνορα τῆς Ερώπης, διάφορες χρες χουν ρχίσει ν ξανασκέφτονται τν πόθεση τς θρησκευτικς οδετερότητας πο προσπαθοσαν ν τηρήσουν. Ὅπως ἔγραψε ἡ ἐφημερίδα μας, ἡ Σλοβακία, ἡ Πολωνία καὶ ἡ Τσεχία «ἐμφανίζονται πρόθυμες νὰ δεχθοῦν πρόσφυγες μὲ μία προϋπόθεση: νὰ εἶναι χριστιανοί».
.             Μπορεῖ ἡ στρατηγικὴ τῶν προαναφερθέντων χωρῶν νὰ φαντάζει «ἀμφιλεγόμενη» σὲ ἔντυπα ὅπως ἡ ἐφημερίδα «The Financial Times», ποὺ σχολίασε τὴν ἐπιλογὴ μόνο χριστιανῶν μεταναστῶν ἀπὸ τὶς χῶρες τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ οὐδεμία χώρα λαμβάνει σοβαρὰ ὑπ᾽ ὄψιν ἀρνητικοὺς ἢ εἰρωνικοὺς χαρακτηρισμοὺς ποὺ θὰ σκεφτοῦν διάφορα ΜΜΕ, ὅταν ἀπειλοῦνται ἡ ἐσωτερικὴ ἀσφάλεια καὶ ἡ ἴδια ἡ ὕπαρξη τοῦ κράτους.
.               Τὸ θρήσκευμα εἶναι ταυτότητα. Ο μεταφυσικς ντιλήψεις πηρεάζουν τς πράξεις τν νθρώπων. Ὅσο κι ἂν προσπαθοῦν ὁρισμένοι νὰ κρύψουν τὰ αὐτονόητα, ἡ ἀλήθεια πάντα βγαίνει στὴν ἐπιφάνεια.

, ,

Σχολιάστε

Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ»

.               Πρὶν 2000 χρόνια περίπου στὰ Ἱεροσόλυμα ἔγινε ἕνας ἀποκρουστικὸς διάλογος. Ἕνας μαινόμενος ἑβραϊκὸς ὄχλος παρασυρμένος ἀπὸ τοὺς θρησκευτικοὺς καὶ πολιτικοὺς ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων ζητεῖ ἀπὸ τὸν Ρωμαῖο ἐπίτροπο τὴν σταύρωση τοῦ Χριστοῦ.
.               Μόλις πέντε ἡμέρες ἔχουν περάσει ἀπὸ τὰ «Ὡσαννὰ» τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων καὶ τὴ θέση τους πῆραν οἱ εἰδεχθεῖς ἐγκληματικὲς ἀπαιτήσεις γιὰ τὴν ἐξόντωση τοῦ «Δικαίου»….
.               Πέρασαν ἀπὸ τότε περίπου 2000 χρόνια.
.               Οἱ βλάσφημες αὐτὲς φωνὲς ὄχι μόνο ἀντιλαλοῦν ἀκόμη στὰ αὐτιά μας μέσα ἀπὸ τὰ ἱερὰ κείμενα τῶν Εὐαγγελίων, ἀλλὰ πολλὲς φορὲς μέσα στὴν Ἱστορία τοῦ κόσμου ἔχουν ἐπαναληφθεῖ.
«Ἆρον, ἆρον, σταύρωσον Αὐτόν»!
.               Ὁ ἀναμάρτητος Κύριος τῆς δόξης τοῦ Σταυροῦ τὸ εἶχε προείπει στοὺς μαθητές Του: «εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν καὶ ὑμᾶς διώξουσι» (Ματθ. ε´ 11). Καὶ ὁ ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν μέγας Παῦλος, τὸ στόμα τοῦ Χριστοῦ, κι αὐτὸς τὸ ἐπανέλαβε μὲ τὸν τρόπο του: «πάντες οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν διωχθήσονται» (Β´ Τιμ. γ´ 12), συμπληρώνοντας ἐπὶ προσωπικοῦ: «τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω, ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω» (Γαλ. ϛ´ 17).
.               Μέσα στοὺς αἰῶνες ὁ Χριστὸς ξανασταυρώνεται.
.               Ἡ σταύρωση τοῦ Χριστοῦ συνεχίζεται καὶ μετὰ τὴν Ἀνάσταση, στὴν Ἐκκλησία Του, στοὺς Χριστιανούς Του.
.               Αἰῶνες τώρα ἀκούγονται οἱ κλαγγὲς τῶν ὅπλων τῆς ρωμαϊκῆς φρουρᾶς, τὰ πλαταγίσματα τοῦ μαστιγίου, οἱ ὁπλὲς τῶν ἀλόγων, τὰ γιουχαΐσματα τοῦ ὄχλου καὶ τὰ κλάματα τῶν γυναικῶν στὴν πορεία πρὸς τὸν Γολγοθὰ τοῦ Χριστοῦ καὶ στὴν «τεθλιμμένη ὁδὸ» τῶν μαρτύρων Χριστιανῶν.
.               Κύλησε βέβαια ἀπὸ τότε, ἀπὸ τὴν πρώτη ἐκείνη σταύρωση, πολὺ νερὸ στὸ ποτάμι τοῦ χρόνου…
.               Ὁ φωτισμένος ὅμως ὑμνογράφος τῆς Μίας Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησίας συνεχίζει νὰ ψέλνει λυπητερὰ καὶ κατανυκτικὰ κάθε Μ. Πέμπτη:
.               «Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας…», καί, «Ἕκαστον μέλος τῆς ἁγίας Σου σαρκὸς ἀτιμίαν δι᾽ ἡμᾶς ὑπέμεινεν…»
.               Τὰ ἐμπτύσματα ἔγιναν στὸ πέρασμα τῶν καιρῶν οἱ λίθοι στὸν πρωτομάρτυρα Στέφανο,
τὰ ραπίσματα ἐμφανίστηκαν ξαφνικὰ μεταλλαγμένα ὡς τὰ φοβερὰ κολαστήρια τῶν ἀποστόλων, τῶν μεγαλομαρτύρων, ὁσιομαρτύρων καὶ μαρτύρων,
τὰ «οὐὰ» τῶν παραπορευομένων ἀκούστηκαν ὡς οἱ βρυχηθμοὶ τῶν λεόντων στὸ Κολοσσαῖο τῆς Ρώμης,
τὸ φοβερὸ μαστίγωμα ἔδωσε τὴ θέση του στὰ πολυβόλα τοῦ ἐκτελεστικοῦ ἀποσπάσματος,
τὰ καρφιὰ ἔγιναν οἱ κονδυλοφόροι τῆς ἀθεΐας,
ἡ χολὴ καὶ τὸ ὄξος ἀντικαταστάθηκαν ἀπὸ τὰ χημικὰ τῶν στρατοπέδων συγκέντρωσης στὴ Σιβηρία,
οἱ μυκτηρισμοὶ τῶν θεωρούντων εἶναι ἐδῶ καὶ δεκαετίες ὁ χλευασμὸς τοῦ ὑποκόσμου τῆς ἕβδομης τέχνης πρὸς τὸ πανυπερτέλειο πρόσωπο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ,
ἡ λόγχη τοῦ κεντυρίωνος εἶναι σήμερα τὸ ξίφος τῶν τζιχαντιστῶν στὴ Μέση Ἀνατολή.
.               Στὸ θρόνο τέλος τῶν δικαστῶν καὶ τοῦ Πιλάτου κάθεται τώρα ἡ βέβηλη Νέα Ἐποχὴ καὶ τὸ ἀντίχριστο πνεῦμα τῶν στοῶν καὶ τῶν λεσχῶν, τοῦ διεθνοῦς σιωνισμοῦ καὶ τῆς Νέας Τάξης πραγμάτων.
.               Τὰ περιφερειακὰ στοιχεῖα τοῦ πρώτου ἐκείνου μαρτυρίου τοῦ Ἀρχιμάρτυρα τοῦ Γολγοθᾶ Ἰησοῦ τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ μας μπορεῖ νὰ ἄλλαξαν μέσα στὸ χρόνο, ἡ σταύρωση ὅμως παραμένει σταύρωση!
.               Ἡ διαρκὴς σταύρωση τοῦ Χριστιανισμοῦ πλέον εἶναι ἀδιαμφισβήτητο γεγονός!

Σχολιάστε

ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 2014- ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ [Διορθόδοξο ἐπίπεδο] (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τὰ ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα τοῦ 2014 – Μέρος Τρίτο

Σὲ διορθόδοξο ἐπίπεδο

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

βλ. ΜΕΡΟΣ Α´: ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 2014 – ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)
ΜΕΡΟΣ Β´: ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 2014- ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

.         Στὰ ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα τοῦ 2014 καὶ σὲ διορθόδοξο ἐπίπεδο δέσποσε τὸ θέμα τῶν ἐνεργειῶν πρὸς τὴν πραγματοποίηση τῆς Πανορθόδοξης Συνόδου. Στὶς 9 Μαρτίου τοῦ 2014 ὁλοκληρώθηκε ἡ σύναξη τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν στὸ Φανάρι. Σ’ αὐτὴν ἀποφασίστηκε νὰ ἐπιταχυνθεῖ ἡ προπαρασκευή, ὥστε αὐτὴ νὰ συγκληθεῖ στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 2016 ἀπὸ τὴν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς. Γιὰ νὰ ἀνακοινωθεῖ ἡ πραγματοποίησή της, ἔγιναν δεκτοὶ οἱ ὅροι ποὺ ἔθεσε ὁ Πατριάρχης τῆς Μόσχας στὸν κ. Βαρθολομαῖο. Ὅμως τὰ προβλήματα πρὸς τὴν πραγματοποίησή της δὲν ἔληξαν καὶ φαίνονται ἀνυπέρβλητα. Ἐπιτυχία τοῦ Κωνσταντινουπόλεως ἦταν ἡ συμμετοχὴ τοῦ Μόσχας στὴ Σύναξη τῶν Προκαθημένων, ἀρνητικὰ σημεῖα ἦταν ἡ ἀπουσία τοῦ Ἀντιοχείας, λόγῳ τῆς διαμάχης του μὲ τὸν Ἱεροσολύμων, καθὼς καὶ ἡ ἀπουσία τοῦ Τσεχίας καὶ Σλοβακίας, λόγῳ τοῦ ὅτι τὸ Φανάρι ἀμφισβητεῖ τὴν κανονικότητα τῆς ἐκλογῆς του.
.         Στὴ Σύναξη τοῦ Μαρτίου 2014 ἐπιβεβαιώθηκε ἡ ἀφοσίωση ὅλων τῶν Προκαθημένων στὴν ἔννοια τῆς συνοδικότητας, ἡ ὁποία «τυγχάνει ὑψίστης σημασίας διὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας». Ἐπίσης συμφωνήθηκε:

-Ἡ Διορθόδοξος Προπαρασκευαστικὴ Ἐπιτροπὴ νὰ ἀρχίσει τὸ ἔργο της ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο 2014 καὶ νὰ τὸ ὁλοκληρώσει ἕως τὸ Πάσχα τοῦ 2015. Ἡ ἡμερομηνία λήξεως τοῦ ἔργου τῆς Ἐπιτροπῆς εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ τηρηθεῖ. Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2014 στὴν Ἐπιτροπὴ δὲν ὑπῆρξε συμφωνία στὰ θέματα ποὺ συζητήθηκαν καὶ αὐτὴ συνεδριάζει πάλι τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2015, μὲ ἀβέβαιο τὸ πῶς θὰ ἐξελιχθεῖ.

-Ὅλες οἱ ἀποφάσεις θὰ λαμβάνονται μὲ ὁμοφωνία σὲ ὅλα τὰ στάδια τῆς προετοιμασίας καὶ στὴ Σύνοδο..

-Ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος θὰ συγκληθεῖ ἐντός τοῦ 2016. Θεωρεῖται αἰσιόδοξη ἡ ἐπιδίωξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ποὺ πέρασε στὴ Σύναξη τῶν Προκαθημένων. Σημειώνεται ὅτι ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἐπιδίωξε ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος νὰ λάβει χώρα τὸ 2000. Σχετικὴ αἰσιόδοξη πρόβλεψη σὲ ἐφημερίδες τῶν Ἀθηνῶν εἶχε διατυπώσει τὸ 1997 καὶ τὸ 1998 ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Ἑλβετίας καὶ μετὰ Ἀδριανουπόλεως κυρὸς Δαμασκηνός. Σχεδὸν εἴκοσι χρόνια ἀπὸ τότε ὑπάρχει πάντα ἡ ἴδια αἰσιοδοξία…

-Ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος θὰ συγκληθεῖ ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, ἀπὸ τὸν ὁποῖο καὶ θὰ προεδρεύεται. Οἱ ὑπόλοιποι «Ἀδελφοὶ Αὐτοῦ Προκαθήμενοι θὰ κάθηνται ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ εὐωνύμων Αὐτοῦ».

-Ἑκάστη Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὸν Προκαθήμενό της καὶ ἀπὸ εἴκοσι τέσσερις, κατ᾽ ἀνώτατο ὅριο, Ἐπισκόπους αὐτῆς. Ὁ τρόπος τῆς ἐπιλογῆς τῶν 24 ἀποτελεῖ θέμα προβληματισμοῦ καὶ πρὸς ἐπίλυση στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὅπως καὶ σὲ ἄλλες Ἐκκλησίες. Προτείνονται διάφορες λύσεις, ἀλλὰ ὅλες, πλὴν τῆς κληρώσεως, ἔχουν ἀτέλειες.

-Κάθε Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία ἔχει μία μόνο ψῆφο. Γιὰ τὴν ἀπόφαση αὐτὴ ὑπῆρξαν ἔντονες ἐνστάσεις, ὅτι καταπνίγεται ἡ ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης καὶ τῆς ψήφου τῶν Ἐπισκόπων.

.         Τὸ συμπέρασμα γιὰ τὴν πορεία πρὸς τὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο δὲν εἶναι θετικό. Σημείωσε σχετικὰ ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας, ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὶς προπαρασκευαστικὲς συνάξεις, στὴν Ἱεραρχία τοῦ Ὀκτωβρίου 2014:
.         «Γιὰ τὴν πραγματοποίησιν τῆς (Πανορθοδόξου) ἀπαιτεῖται ἀκόμη πολὺς κόπος καὶ μόχθος, ἐνῶ πολλὰ ἐκ τῶν προβλημάτων τὰ ὁποία θὰ ἀνακύψουν, ἐκ τῆς μεθόδου ἐργασίας καὶ εἰς αὐτὸ τὸ τελευταῖον στάδιον τῆς προετοιμασίας, θὰ δημιουργήσουν ἀρκετὰ ἐμπόδια ἢ καὶ θὰ παρατείνουν τὴν χρονικὴν περίοδον τῆς προετοιμασίας πέραν τῆς προγραμματισθείσης, ἐνῶ δύνανται νὰ δυσχεράνουν καὶ τὴν ὅλην πορείαν πρὸς τὴν τελικὴν ἔκβασιν τῆς ὅλης προσπαθείας. Ἐπὶ πλέον τὰ δικαιοδοσιακὰ ἤδη ὑφιστάμενα ἐνδορθόδοξα διμερῆ ζητήματα τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, ἡ δυσκολία ἐπιτεύξεως ὁμοφωνίας, εἰς πολλὰ σημεῖα ἐκ τῶν προειρημένων Κειμένων καὶ αἱ μεμονωμέναι ἀγκυλώσεις ἢ ἀπαιτήσεις τοπικῶν Ἐκκλησιῶν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποτελέσουν προσκόμματα εἰς τὴν ὅλην διαδικασίαν, ἐὰν δὲν λειτουργήσουν τελικῶς καὶ ἀναβλητικῶς εἰς τὸ ὅλον ἐγχείρημα». (Σημ. Ἡ ὑπογράμμιση τοῦ ὑπογράφοντος).

 .             Τὰ δέκα θέματα τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου, ὅπως καθορίσθηκαν ἀπὸ τὴν Α´ Προσυνοδικὴ Πανορθόδοξη Διάσκεψη, στὸ Σαμπεζύ, τὸ 1976, εἶναι τὰ ἀκόλουθα:

  1. Ὀρθόδοξος Διασπορά.

  2. Τὸ Αὐτοκέφαλο καὶ ὁ τρόπος ἀνακηρύξεως αὐτοῦ.

  3. Τὸ Αὐτόνομο καὶ ὁ τρόπος ἀνακηρύξεως αὐτοῦ.

  4. Τὰ Δίπτυχα.

  5. Τὸ ζήτημα τοῦ κοινοῦ ἡμερολογίου.

  6. Τὰ κωλύματα γάμου.

  7. Ἡ ἀναπροσαρμογὴ τῶν περὶ νηστείας ἐκκλησιαστικῶν διατάξεων.

  8. Οἱ σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν ὑπόλοιπο χριστιανικὸ κόσμο.

  9. Ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ἡ Οἰκουμενικὴ Κίνησις.

  10. Ἡ συμβολὴ τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς τὴν ἐπικράτησιν τῶν χριστιανικῶν ἰδεωδῶν της εἰρήνης, τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀδελφοσύνης καὶ τῆς ἀγάπης μεταξὺ τῶν λαῶν καὶ ἄρσιν τῶν φυλετικῶν διακρίσεων.

.         Τὰ θέματα ἐπελέγησαν πρὶν ἀπὸ σαράντα περίπου χρόνια. Καὶ τὰ μὲν ἐκκλησιολογικὰ (Ποιμαντικὴ Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς, περὶ ἀπονομῆς τοῦ Αὐτοκεφάλου καὶ τοῦ Αὐτονόμου τῶν Ἐκκλησιῶν, καὶ περὶ τοῦ ζητήματος τοῦ κοινοῦ ἡμερολογίου) εἶναι πράγματι ἀκανθώδη καὶ δὲν θὰ ἐπιλυθοῦν οὔτε μὲ τὴν Πανορθόδοξη. Τὰ ποιμαντικὰ ζητήματα (Κωλύματα Γάμου καὶ Νηστεία) δὲν μποροῦν νὰ ἀλλάξουν, γιατί θὰ προκληθεῖ μεγάλη ἀναταραχὴ στοὺς πιστούς. Τὸ θέμα περὶ ἐπικράτησης τῶν χριστιανικῶν ἰδεωδῶν τῆς εἰρήνης κ.λ.π. εἶναι καθαρὰ θεωρητικό. Τέλος γιὰ τὸ θέμα τῆς σχέσης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ τοὺς ἑτεροδόξους καὶ τὴ συμμετοχή Της στὸ ΠΣΕ ὑπάρχει ἐμπειρία δεκαετιῶν καὶ δὲν ἰσχύει ἡ δικαιολογία τῆς ἀγνοίας περὶ τοῦ ἀγόνου τῶν διαλόγων καὶ τοῦ ἀδιεξόδου στὴν παρουσία τῶν Ὀρθοδόξων στὸ ΠΣΕ.
.         Στὸ διάστημα ποὺ ἔχει κυλίσει ἀπὸ τὸ 1976, ὅταν ἐπελέγησαν τὰ θέματα τῆς Πανορθοδόξου, ἕως σήμερα ἔχουν ἀνακύψει σοβαρότατα ζητήματα γιὰ τὴ ζωὴ τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ἡ παγκοσμιοποίηση ἐπηρεάζει τὶς κοινωνίες, ἰσλαμιστὲς ἐξοντώνουν κατὰ χιλιάδες τοὺς Χριστιανούς, ἡ γενετικὴ τεχνολογία καὶ γενικότερα τὰ ζητήματα τῆς Βιοηθικῆς ἀπαιτοῦν ἄμεσες καὶ πανορθόδοξες ἀπαντήσεις, ὁ συγκρητισμὸς καὶ ἡ πρακτικὴ ἀθεΐα διαβρώνουν τὶς συνειδήσεις, ὁ ὑλισμὸς καὶ ὁ ἡδονισμὸς κυριαρχοῦν στὶς κοινωνίες. Ἀπὸ αὐτὰ τὰ καυτὰ θέματα οὐδὲν θὰ συζητηθεῖ.
.         Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴ συνεδρίαση τῆς 10ης Ἀπριλίου ἐνημερώθηκε ἀπὸ μέλη τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Διορθοδόξων καὶ Διαχριστιανικῶν Σχέσεων γιὰ τὴν πορεία τῆς πραγματοποιήσεως τῆς Πανορθόδοξης Συνόδου. Στὴ συζήτηση ποὺ ἐπακολούθησε τέθηκε τὸ ζήτημα νὰ τεθοῦν καὶ νέα θέματα ποὺ ἀπασχολοῦν τὸν σημερινὸ ἄνθρωπο (οἰκονομικὴ κρίση, θέματα βιοηθικῆς, ἀγώνας γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης κ.α.) καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἐπικαιροποίηση τῶν ἤδη ἐγκριθέντων κειμένων. Εἶναι γνωστὸ ὅτι λόγῳ τῆς σπουδῆς νὰ πραγματοποιηθεῖ ἐντὸς τοῦ 2016 ἡ Πανορθόδοξη νέο θέμα δὲν θὰ προστεθεῖ καὶ ἡ ἐπικαιροποίηση τῶν κειμένων βρίσκεται σὲ ἀβέβαιη ἐξέλιξη…
.         Ἤδη στὴν πρόσφατη διάσκεψη τῆς Προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς στὸ Σαμπεζὺ τῆς Ἑλβετίας (30/9/2014 – 6/10/2014) παρουσιάστηκαν ζητήματα ἐπικαιροποίησης κειμένων τῆς Πανορθόδοξης Συνόδου, ποὺ εἶχαν ἐγκριθεῖ παλαιότερα…. Αὐτὰ θὰ συζητηθοῦν τὸν προσεχῆ Φεβρουάριο στὴ σύσκεψη τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς, πάλι στὸ Σαμπεζί. Στὴν ἐν λόγῳ διάσκεψη δὲν συζητήθηκαν τὰ «καυτὰ» ζητήματα «Ἡ Ὀρθόδοξος Διασπορά», «Τὸ αὐτόνομον ἐν τῇ Ὀρθοδοξῳ Ἐκκλησίᾳ καὶ ὁ τρόπος ἀνακηρύξεως αὐτοῦ», «Τὸ Αὐτοκέφαλον ἐν τῇ Ὀρθοδοξῳ Ἐκκλησίᾳ καὶ ὁ τρόπος ἀνακηρύξεως αὐτοῦ» καὶ «Τὰ Δίπτυχα», στὰ ὁποῖα δὲν φαίνεται νὰ ὑπάρξει συμφωνία μεταξὺ Φαναρίου καὶ Μόσχας.
.           Πάντως, μὲ τὰ ἕως σήμερα δεδομένα, στὰ μισὰ θέματα τῆς Πανορθόδοξης (Λ.χ. κοινὸ ἡμερολόγιο, κωλύματα γάμου καὶ νηστεία) δὲν φαίνεται νὰ ὑπάρχουν διαφοροποιήσεις στὰ ἰσχύοντα καὶ ὑπάρχει ὁμοφωνία, ἐνῶ στὰ ἄλλα μισὰ (Λ.χ. Αὐτοκέφαλο, Αὐτόνομο, Δίπτυχα, Διασπορὰ) δὲν ὑπάρχει… Καὶ βέβαια προκύπτει τὸ ἐρώτημα ἂν στὰ μισὰ θέματα δὲν ὑπάρχει ἀλλαγὴ στὰ ἰσχύοντα καὶ ὑπάρχει ὁμοφωνία καὶ στὰ ἄλλα μισὰ εἶναι δεδομένο ὅτι δὲν ὑπάρχει, γιατί ἡ τόση ἐπιμονὴ τοῦ Φαναρίου γιὰ τὴ σύγκληση τῆς Πανορθόδοξης;… Μόνο ὡς αὐτοσκοπός;
.              Ἡ ἐπιμονὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου νὰ διεξαχθεῖ ὁπωσδήποτε ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμά της, εἶναι ἕνας διακαής του πόθος, ποὺ τὸν εἶχε ἀπὸ πολὺ παλιά. Τὸ 1977, ὡς νέος στὴν ἡλικία καὶ στὴν ἀρχιερωσύνη Μητροπολίτης Φιλαδελφείας (Σημ. Χειροτονήθηκε στὶς 25/12/1973, σὲ ἡλικία 33 ἐτῶν), δημοσίευσε κείμενο στὸν Χαριστήριο Τόμο γιὰ τὸν γέροντά του, Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Μελίτωνα, στὸ ὁποῖο ἐκθέτει τὸ ὄνειρό του καὶ μάλιστα μὲ λεπτομέρειες γιὰ τὴν Πανορθόδοξη. Τότε, τὸ 1977, χρησιμοποίησε γιὰ πρώτη φορὰ τὰ ἐπιχειρήματα Ρώσων θεολόγων τῆς Διασπορᾶς γιὰ νὰ ὑποστηρίξει τὰ περὶ τοῦ Πρωτείου τοῦ Κωνσταντινουπόλεως, ποὺ ἐπανέλαβε ὁ Μητροπολίτης Περγάμου στὴν πρόσφατη συνεδρίαση (Σημ. τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2014) τῆς Μεικτῆς Ἐπιτροπῆς Θεολογικοῦ Διαλόγου μὲ τοὺς Ρωμαιοκαθολικούς.
Ἀπὸ αὐτὴ τὴ μελέτη τοῦ κ. Βαρθολομαίου σημειώνονται δύο σημεῖα, στὰ ὁποῖα ἄλλαξε ἄποψη γιὰ τὴν Πανορθόδοξη. Στὸ πρῶτο ἀναφέρει:
.                « Ὁ γράφων…πιστεύει ὅτι ἡ προετοιμασία τῆς Συνόδου δὲν ἀφορᾶ μόνον εἰς τοὺς συνέδρους τῶν Προσυνοδικῶν Πανορθοδόξων Διασκέψεων, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς ἐπὶ μέρους ἁρμοδίους ἐπιστήμονας καὶ εἰς τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ἐν γένει». Γιὰ νὰ προσθέσει στὴ συνέχεια τὴν παρακάτω ἀρχὴ τοῦ Δικαίου «quod ones tangit debet ab omibus iudicari» (Ὅσα πάντας ἀφοροῦν, ἀπὸ πάντας κρίνονται), ποὺ τὴν ἀναφέρει μὲν γιὰ τὶς ἄλλες Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, ἀλλὰ αὐτὲς δὲν περιλαμβάνουν μόνο τοὺς Ἐπισκόπους τους….
.             Τὰ πάντα γιὰ τὴν Πανορθόδοξο, ἕως σήμερα, γίνονται «ἐν κρυπτῷ καὶ παραβύστῳ». Γνώση τῶν ὅσων συμβαίνουν δὲν ἔχουν ὄχι οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ μοναχοὶ καὶ βέβαια οἱ λαϊκοί, οὔτε κἂν οἱ Ἀρχιερεῖς. Στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τὸν περασμένο Ὀκτώβριο ἔγινε ἡ ἐνημέρωση τῆς Ἱεραρχίας ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Μεσσηνίας, ἀλλὰ τὸ κείμενό του, μὲ τίτλο «Ἐνημέρωσις περὶ τῆς μελλούσης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου» τὸ χαρακτηρίζει ὁ ἴδιος «ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟΝ»! Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐπικρατοῦσα νοοτροπία. φόβος τς γνώσης π τος κτς «τν τειχν» κα τς ξ ατς τυχν κριτικς.
.         Τὸ δεύτερο σημεῖο ἀπὸ τὸ κείμενο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου τοῦ 1977: «Εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον δύνανται καὶ πρέπει νὰ λάβουν μέρος ὡς σύμβουλοι τῶν ἐπισκόπων ἢ ὡς “νοτάριοι” αὐτῶν, ὡς γραμματεῖς τῆς Συνόδου, ὡς εἰσηγηταὶ θεμάτων κ.λ.π. καὶ πρεσβύτεροι, διάκονοι, μοναχοὶ καὶ λαϊκοί, ἄνευ ὅμως δικαιώματος ψήφου, ἔχοντες οὐχὶ votum decisivum, ἀλλὰ μόνον votum consultativum καὶ deliberativum (Ἔχοντας ὄχι ψῆφο στὶς ἀποφάσεις, ἀλλὰ ψῆφο διασκεπτικὴ καὶ συμβουλευτική)». Ὄχι συμβουλευτικὴ ψῆφο δὲν θὰ ἔχουν, οὔτε κἂν παρουσία τους προβλέπεται…

Τὰ ἄλλα γεγονότα τοῦ 2014 σὲ διμερὲς διορθόδοξο ἐπίπεδο.

.             Οἱ σχέσεις Φαναρίου – Μόσχας εἶναι πάντα δυσχερεῖς. Ὑπάρχει μία μεταξύ τους καχυποψία καὶ ἕνας μόλις κρυπτόμενος ἀνταγωνισμὸς ὡς πρὸς τὴν ἐπιρροὴ στὶς ἄλλες τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Ἡ Μόσχα στὶς ἐντὸς τοῦ 2014 συνάξεις τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, καθὼς καὶ στὶς διμερεῖς συνεργασίες της μὲ τὶς ἄλλες Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, γιὰ τοὺς δικούς της λόγους, συμπεριφέρθηκε ὡς νὰ εἶναι ἡ προστάτιδα τῶν διαχρονικῶν Ἀξιῶν καὶ Κανόνων τῆς Ὀρθοδοξίας, ἔναντι τῶν ἀνοιγμάτων τοῦ Φαναρίου πρὸς τοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς καὶ τῶν ἀπόψεών Του περὶ τοῦ Πρωτείου.
.           Ἡ Μόσχα συγκλονίστηκε καὶ συνεχίζει νὰ συγκλονίζεται ἀπὸ τὰ γεγονότα τῆς Οὐκρανίας. Ἡ Οὐνία καὶ οἱ σχισματικὲς ὁμάδες τῶν Οὐκρανῶν Ὀρθοδόξων ἀντιδροῦν ἔντονα στὴν παρουσία τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας στὴν Οὐκρανία. Τὸ Φανάρι, παρὰ τὶς ἐκκλήσεις καὶ προσκλήσεις ἀπὸ τὴν οὐκρανικὴ πολιτικὴ ἡγεσία νὰ στηρίξει τὴν ντὲ φάκτο δημιουργία Αὐτοκέφαλης Ὀρθόδοξης Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας, παραμένει ἀρνητικὸ στὴν ἀναγνώρισή της καὶ αὐτὸ τοῦ τὸ πιστώνει ἡ Μόσχα, ποὺ πάντως δὲν παραιτεῖται τῶν σχεδίων της νὰ ἡγηθεῖ τῶν Ὀρθοδόξων.
.           Ἀντιπαράθεση Φαναρίου – Μόσχας προκλήθηκε τὸ 2014 καὶ ἐξ αἰτίας τῆς μικροῦ ἀριθμοῦ πιστῶν Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Τσεχίας καὶ Σλοβακίας. Ὁ 36χρονος Προκαθήμενός της, Ἀρχιεπίσκοπος Πρεσὸβ Ροστισλάβ, παραμένει ὑπὸ ἀμφισβήτηση ἀπὸ τὸ Φανάρι καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης δὲν τὸν μνημονεύει στὰ Δίπτυχα, τὴν ὥρα ποὺ τὸν ἔχει ἀναγνωρίσει καὶ τὸν μνημονεύει ὁ Μόσχας.
.         Στὸ 2014 προέκυψε ρήξη στὴ σχέση τῶν Πατριαρχείων Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων. Τὸ δεύτερο ἐξέλεξε καὶ χειροτόνησε Ἀρχιερέα γιὰ τὸ ἐλαχίστων Ὀρθοδόξων ἀλλὰ πάμπλουτο ἰσλαμικὸ κράτος τοῦ Κατάρ. Τὸ πρῶτο τὸ θεωρεῖ ἔδαφος τῆς ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας του. Ἀποτέλεσμα τῆς ρήξης εἶναι ἡ ἕως σήμερα διακοπὴ κοινωνίας μεταξὺ τῶν δύο Πατριαρχείων καὶ ἡ μὴ συμμετοχὴ τοῦ Πατριάρχου Ἀντιοχείας στὴ Σύναξη τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων στὸ Φανάρι τὸν περασμένο Μάρτιο.
.           Οἱ σχέσεις τοῦ Φαναρίου μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος περνοῦν περίοδο νέας ἔντασης. Ἡ ἀπαίτηση τοῦ Φαναρίου νὰ ἐκλεγεῖ Μητροπολίτης Ἰωαννίνων ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀρχιμανδρίτης τῆς ἐπιλογῆς του ἦταν τὸ ἔναυσμα. Αὐτὴ ἐνισχύθηκε μετὰ τὴν σχεδὸν ὁμόφωνη καταψήφιση τοῦ ἐν λόγῳ ἀρχιμανδρίτη ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Σημ. Στὴν τελικὴ ψηφοφορία καὶ ἐπὶ 69 ἐγκύρων ψήφων ἔλαβε μόνον 7). Ὁ κ. Βαρθολομαῖος προσεβλήθη καὶ σὲ ἀπάντηση τὸν προήγαγε, διὰ τῆς Πατριαρχικῆς Συνόδου, σὲ Μητροπολίτη Ἀδριανουπόλεως καὶ τὸν κατέστησε διευθυντὴ τοῦ Γραφείου τοῦ Πατριαρχείου στὴν Ἀθήνα, ἀπομακρύνοντας τὸν ἕως τότε διευθυντή, Μητροπολίτη Περγάμου… Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος, ἀντιδρώντας στὴν ἐνέργεια τοῦ κ. Βαρθολομαίου, δὲν δέχεται νὰ τὸν ἐπισκεφθεῖ ὁ ἐν λόγῳ Μητροπολίτης καὶ οἱ ὑπηρεσίες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου δὲν συνεργάζονται μαζί του. Ἐπίσης ὁ κ. Ἱερώνυμος δὲν συνόδευσε τὸν Πατριάρχη στὶς ἐπισκέψεις του σὲ Μητροπόλεις τῆς Θράκης καὶ στὴ Μητρόπολη Κερκύρας.
.       Ἡ ἔνταση ἀναμένεται νὰ αὐξηθεῖ, ὅταν ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Μαζίου Μεγάρων, στὴν ὁποία ἀνῆκε ὁ Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως, καταργηθεῖ ἀπὸ «Σταυροπηγιακὴ» τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ ἐπανέλθει ὑπὸ τὴν κανονικὴ δικαιοδοσία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἡ ἐν λόγῳ Μονὴ ἔχει ἀναπτυξιακὲς δραστηριότητες. Τὸ 2004 ἐντάχθηκε στὸ Γ΄ ΚΠΣ καὶ διεκδικεῖ 570.000 τετραγωνικὰ μέτρα ἔκτασης στὴν περιοχή, μὲ τὸ αἰτιολογικὸ ὅτι τῆς ἀνῆκαν ἀπὸ τὴν Τουρκοκρατία. Ἡ Μονὴ ἱδρύθηκε τὸ 1988, μετὰ ἀπὸ αἴτηση τοῦ Ἀρχιμανδρίτη Δαμασκηνοῦ Κατρακούλη καὶ τῶν τότε ἱεροδιακόνων Χρυσοστόμου Κουλουριώτη (Σημ. Σημερινοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς) καὶ Ἀμφιλοχίου Στεργίου (Σημ. Πρώην στενοῦ συνεργάτη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου, πάντοτε συνεργάτη τοῦ Φαναρίου καὶ τώρα Μητροπολίτη Ἀδριανουπόλεως).
.             Οἱ πυκνὲς ἐπισκέψεις τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου σὲ Μητροπόλεις τῶν εὐαίσθητων ἐθνικὰ περιοχῶν τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Θράκης, οἱ ἀλλεπάλληλες δηλώσεις του περὶ «δικαιωμάτων» τοῦ Πατριαρχείου στὶς ἐν λόγῳ Μητροπόλεις, οἱ ἐπισκέψεις του ἀκόμη καὶ σὲ Μητροπόλεις τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅπως πρόσφατα στὴ Μητρόπολη Κερκύρας, καὶ τὰ ὅσα σ’ αὐτὲς λέγονται καὶ διενεργοῦνται, τὰ ὅσα μειωτικὰ καὶ προσβλητικὰ σὲ βάρος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συχνὰ ἐξαπολύονται ἀπὸ Μητροπολίτες τῆς Κρήτης καὶ ἄλλους φανατικοὺς ὀπαδοὺς τοῦ Πατριαρχείου, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, ἐνισχύουν, ὡς μὴ ὤφελε, τὴν ἔνταση στὶς σχέσεις μεταξὺ τῶν δύο ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν.-

, , ,

Σχολιάστε

ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 2014- ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τὰ ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα τοῦ 2014 – Μέρος Δεύτερο

Γεγονότα εἰς βάρος τῶν Χριστιανῶν σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

βλ. ΜΕΡΟΣ Α´: ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 2014 – ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

.           Σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο τὸ 2014 κυριάρχησαν οἱ διωγμοὶ καὶ οἱ ἐκτελέσεις χιλιάδων Χριστιανῶν στὴ Μέση Ἀνατολὴ ἀπὸ τοὺς Τζιχαντιστὲς καὶ γενικὰ τὰ Μουσουλμανικὰ κράτη. Ἐπίσης καθημερινὲς ἦσαν οἱ ἐπιθέσεις εἰς βάρος τῆς Χριστιανοσύνης στὶς χριστιανικὲς χῶρες ἀπὸ τοὺς ὀπαδοὺς τῆς παγκοσμιοποίησης, τῆς ἐπιθετικῆς ἀθεΐας, τῆς μετανεωτερικῆς ἀντιλήψεως ζωῆς, ἐκείνων ποὺ εἶναι ὑπὲρ τῆς κατάργησης τῶν κατασταλαγμένων μέσα στοὺς αἰῶνες παραδοσιακῶν ἀρχῶν καὶ ἀξιῶν, γενικὰ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ Χριστιανισμοῦ, εἴτε γιατί Τὸν ἀντιμετωπίζουν ὡς τὸ «ὄπιο τῶν λαῶν», εἴτε γιατί τὸν ἀποκηρύττουν ὡς «παρωχημένο» καὶ ἐμπόδιο στὰ σχέδια τους.
.           Σύμφωνα μ τ πίσημα στοιχεα διεθνν ργανισμν 100.000 χριστιανο κτελονται κάθε χρόνο στν κόσμο γι τς θρησκευτικές τους πεποιθήσεις κα 200.000.000 δν χουν τ στοιχειώδη δικαιώματα ν σκον λεύθερα τ θρησκευτικά τους καθήκοντα. Κατὰ τὸ 2014 τὰ δέκα κράτη, στὰ ὁποῖα περισσότερο διώχθηκαν οἱ Χριστιανοί, δηλαδὴ φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν καὶ πολλοὶ ἐκτελέστηκαν, εἶναι κατὰ σειρὰ ἐπιθετικότητας σὲ βάρος τῶν Χριστιανῶν: 1. Βόρεια Κορέα, 2. Σομαλία, 3. Συρία, 4. ράκ, 5. φγανιστάν, 6. Σαουδικ ραβία, 7. Μαλδίβες, 8. Πακιστάν, 9. ράν, 10. εμένη. Πλὴν τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος τῆς Βόρειας Κορέας ὅλες οἱ ἄλλες χῶρες εἶναι ἰσλαμικές.
.           Κατὰ τὸ 2014 ἰδιαίτερα ὑπέφεραν οἱ Χριστιανοὶ τοῦ Ἰρὰκ καὶ τῆς Συρίας. Ὑπολογίζεται ὅτι πάνω ἀπὸ 200.000 χριστιανοὶ στὴ Συρία ἐκτελέστηκαν ἢ ἐκδιώχθηκαν ἀπὸ τὶς ἑστίες τους ἀπὸ τοὺς Σουνίτες τζιχαντιστές. Στὰ θύματα εἶναι καὶ ὁ Ἑλληνορθόδοξος Μητροπολίτης Χαλεπίου Παῦλος, ἀδελφὸς τοῦ Πατριάρχου Ἀντιοχείας Ἰωάννου. Ὁ Μητροπολίτης Παῦλος ἀπήχθη ἀπὸ τοὺς ἰσλαμιστὲς τοῦ «Ἰσλαμικοῦ Κράτους Ἰρὰκ – Συρίας» στὶς 22 Ἀπριλίου 2013 καὶ ἔκτοτε ἀγνοεῖται ἡ τύχη του. Τὰ Χριστούγεννα τοῦ 2014 ὁ Πατριάρχης κ. Ἰωάννης τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸ Χαλέπι, παρὰ τὸ ὅτι στὴν πόλη ὑπάρχει πάντα ὁ κίνδυνος ἐπανακατάληψής της ἀπὸ τοὺς τζιχαντιστὲς τρομοκράτες καὶ οἱ συνθῆκες διαβίωσης τῶν κατοίκων της εἶναι ἐξαιρετικὰ δύσκολες.
.              Στ ρκ ἀπὸ 1,5 ἑκατομμύριο, ποὺ ἦσαν πρὶν ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις τῶν τζιχαντιστῶν, ζήτημα εἶναι ἂν σήμερα ἔχουν ἀπομείνει 200.000. Σοβαρὰ προβλήματα ἀντιμετωπίζουν οἱ χριστιανοὶ στὸ Σουδὰν καὶ στὴ Λιβύη, καθὼς καὶ στὴ Νιγηρία, πάντα ἀπὸ τοὺς φανατικοὺς μουσουλμάνους. Τὸ καθεστὼς τῆς Λιβύης, ποὺ οἱ δυτικὲς μεγάλες δυνάμεις ἐγκατέστησαν, θεωρεῖται ἡ χώρα τῆς Βόρειας Ἀφρικῆς, μὲ τὶς πιὸ δύσκολες συνθῆκες γιὰ νὰ ζήσει ἕνας Χριστιανός. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς στὶς Ἰσλαμικὲς χῶρες εἶναι μάρτυρες, ἀφοῦ προτίμησαν τὸν θάνατο, ἀπὸ τὸ νὰ ἀλλαξοπιστήσουν καὶ νὰ γίνουν μουσουλμάνοι.
.           Στς θεωρούμενες χριστιανικς χρες καταπίεση τν χριστιανν γίνεται μ λλους τρόπους. Κυρίως παραβιάζονται τ δικαιώματά τους, κβιάζονται ο συνειδήσεις τους, καταργονται ο ρχς κα ο ξίες τους. Στὴ σύγχρονη κοινωνία ἔχει ἐπιβληθεῖ ἕνα ἀθεϊστικὸ πολιτικὸ καὶ πολιτιστικὸ περιβάλλον, ἐχθρικὸ πρὸς τὸν Χριστιανισμό, στὸ ὁποῖο προωθεῖται ὁ συγκρητισμὸς ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ καὶ ἡ κατάργηση κάθε μεταφυσικῆς σκέψης ἀπὸ τὴν ἄλλη. Γεγονότα τοῦ 2014 δείχνουν αὐτὸν τὸν χριστιανικὸ ἀποχρωματισμὸ τῶν δυτικῶν κοινωνιῶν .

.           Στ Μεγάλη Βρετανία φέτος οἱ κάρτες τῶν Δημοσίων Ὀργανισμῶν γιὰ τὰ Χριστούγεννα εἶχαν φωτογραφία τῶν φορτωμένων ἀπὸ χιόνια κτιρίων τους… Ἐπίσης στὴν ἴδια χώρα προωθεῖται ἡ ἄποψη πὼς ἡ Κυριακὴ εἶναι ὄχι γιὰ ἐκκλησιασμό, ἀλλὰ γιὰ ξεκούραση, ἀγορὲς (τὰ καταστήματα εἶναι ἀνοικτά), ἀθλητικὲς δραστηριότητες… Ἐπίσης προωθεῖται ἡ πλήρης ἀπελευθέρωση τῶν ἐκτρώσεων. Γενικὰ ἔχει πλέον ἐπικρατήσει πλήρως ἡ πολυπολιτισμικότητα, μὲ συνέπεια τὸν σχεδὸν πλήρη ἀποχριστιανισμὸ τῆς κοινωνίας. Ἡ Ἀγγλικανικὴ Ὁμολογία μὲ τὴν ἐκκοσμίκευσή της ὄχι μόνο δὲν ἔχει τὴν πνευματικὴ δύναμη τῆς ἀντίστασης στὴν προωθούμενη μεταχριστιανικὴ ἐποχὴ στὴ Μεγάλη Βρετανία, ἀλλά, σὺν τῷ χρόνῳ, ἐντάσσεται σ’ αὐτήν…
.           Στς ΗΠΑ καὶ στὴν Πολιτεία τοῦ Κολοράντο μοναχὲς ὑποχρεώθηκαν νὰ πληρώσουν φόρο γιὰ τὴν ἀγορὰ προφυλακτικῶν καὶ τὴ δωρεὰν διάθεσή τους στὶς νέες κοπέλες! Ὅταν διαμαρτυρήθηκαν, πῆραν τὴν ἀπάντηση πὼς ὀφείλουν νὰ πληρώσουν τὸ φόρο, ἂν θέλουν νὰ μὴν χρεωθοῦν μὲ ἕνα μεγάλο ποσὸ γιὰ πρόστιμο καὶ νὰ συνεχίσουν τὴ φροντίδα τους σὲ γέροντες ποὺ περιθάλπουν. Ὁ δικηγόρος τους δήλωσε γιὰ τὸ θέμα: « Προκαλεῖ ἐντύπωση πὼς ἡ ἰσχυρότερη κυβέρνηση τοῦ κόσμου δὲν μπορεῖ νὰ διαθέσει αὐτὰ τὰ προϊόντα χωρὶς νὰ ὑποχρεώσει τὶς μοναχὲς νὰ συμμετάσχουν στὴ διάθεση τῶν προφυλακτικῶν».
.           Στν σπανία καὶ στὴν Κόρντοβα τὸ Κόμμα «Ἑνωμένη Ἀριστερὰ» κατέλαβε αὐθαιρέτως τὸν προαύλιο χῶρο τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ τῆς πόλεως καὶ ἐγκατέστησε ἐκεῖ πολιτικὸ γραφεῖο.
.           Στ Γαλλία ἡ Κυβέρνηση Ὀλὰντ προωθεῖ τὴ μείωση τῶν οἰκογενειακῶν ἐπιδομάτων, δυσκολεύοντας τὴ ζωὴ τῶν φυσιολογικῶν οἰκογενειῶν καὶ ἰδιαίτερα τῶν χριστιανικῶν οἰκογενειῶν, ποὺ ἔχουν συνήθως πολλὰ παιδιά. Ἐπίσης ἡ γαλλικὴ κυβέρνηση προωθεῖ τὴν «εὐθανασία», ἀφοῦ, τὸν Ἰούνιο τοῦ 2014, τὸ γαλλικὸ ΣτΕ ἐνέκρινε ἐπὶ τῆς ἀρχῆς τὸν σχετικὸ Νόμο. Ἀκόμη στὴ Γαλλία μέσα ἀπὸ κανάλια τῆς τηλεόρασης προπαγανδίζεται ὡς φυσιολογικὸς ὁ τρόπος ζωῆς τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ ἐξυβρίζονται ὅσοι δὲν συμφωνοῦν. Στὶς 9 Δεκεμβρίου 2014 καὶ στὸ κανάλι France2 δημοσιογράφοι προσκείμενοι στὰ λόμπι τῶν ὁμοφυλοφίλων ἐπετέθησαν μὲ σφοδρότητα κατὰ ἐκείνων ποὺ τάσσονται ὑπὲρ τῆς φυσιολογικῆς ζωῆς καὶ τῆς οἰκογένειας καὶ τοὺς κατηγόρησαν γιὰ καλλιέργεια μίσους, ἐπειδὴ ἔχουν ἄλλη ἄποψη… Οἱ Γάλλοι ἄθεοι ἡγέτες τῆς χώρας νομίζουν ὅτι ἂν ἐξοντώσουν τὸν Χριστιανισμὸ καὶ τὶς ἀξίες Του, θὰ ἐπιτύχουν τὴν ἐξάλειψη τῆς βίας καὶ τὴν ἐπιβολὴ τῆς εἰρήνης στὴ χώρα. Τὴν ἴδια ὥρα ἐπελαύνουν οἱ ἰσλαμιστὲς ποὺ βρίσκοντας ἀνοχύρωτη πνευματικὰ τὴ Γαλλία δημιουργοῦν μία ἐφιαλτικὴ κατάσταση βίας καὶ φανατισμοῦ. Ἡ Γαλλία ἀποχριστιανιζόμενη ἐξισλαμίζεται.
.           Στν Καναδ προωθεῖται ἡ ἔκτρωση καὶ μετὰ τὴ γέννηση τοῦ μωροῦ, ἂν αὐτὸ πάσχει ἀπὸ βαριὰ ἀσθένεια.
.           Στν λβετία ἱδρύθηκαν, μὲ ἔγκριση τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως, κλινικὲς γιὰ «ἀξιοπρεπῆ ἔξοδο» τῶν ἡλικιωμένων καὶ τῶν ἀσθενῶν, δηλαδὴ γιὰ ἔμμεση ἐκτέλεση τῶν ἀνήμπορων ἀνθρώπων.
.           Στν λλανδία στὸ 2014 ὑπῆρξαν 42 πράξεις «εὐθανασίας» σὲ ψυχιατρικὲς κλινικὲς καὶ σὲ ἀνθρώπους μὲ ψυχικὰ νοσήματα. Ἰσχύει ἐπίσης, ἐδῶ καὶ χρόνια, ὁ γάμος τῶν ὁμοφύλων.
.           Στ Βέλγιο ἀπὸ ἐτῶν ἔχει καθιερωθεῖ ἡ «εὐθανασία» σὲ ἡλικιωμένους καὶ σὲ βαριὰ ἀσθένεια ἀνθρώπους. Ἰσχύει ἐπίσης ἀπὸ ἐτῶν, ὅπως στὴν Ὀλλανδία, ὁ γάμος τῶν ὁμοφύλων.
.           Στν σπανία κα στ Χιλ προωθήθηκε ἡ πλήρης ἀπελευθέρωση τῶν ἐκτρώσεων, ἀπόφαση ποὺ προκάλεσε ἀντιδράσεις σὲ ὀργανώσεις χριστιανικὲς καὶ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Στὴν Ἱσπανία πρόσφατα ψηφίστηκε ὁ γάμος τῶν ὁμοφύλων καὶ προωθεῖται στὴ Χιλή, ὅπου πάντως βρίσκει ἰσχυρότατη ἀντίδραση.
.           Στν ΟΗΕ ὁμάδα εἰδικῶν συνιστᾶ στὴ Χιλὴ νὰ ψηφίσει Νόμο μὲ τὸν ὁποῖο νὰ ἐπιτρέπονται οἱ ἐκτρώσεις καὶ στὰ ἀνήλικα κορίτσια.
.           Στν ργεντιν συζητεῖται Νόμος γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση χωρὶς ὅρια τῶν ἐκτρώσεων καὶ τιμωρήθηκε δικαστὴς μὲ πρόστιμο, ἐπειδὴ θεωρήθηκε ὅτι ὑπερέβη τὰ καθήκοντά του ἀπαγορεύοντας ἔκτρωση σὲ ἀνήλικο κορίτσι. Στὶς χῶρες ποὺ ἰσχύει Νόμος γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν ἐκτρώσεων ὑπάρχει καὶ ἡ πρόβλεψη ποινῶν σὲ βάρος τῶν ἰατρῶν πού, γιὰ λόγους συνειδήσεως, δὲν προβαίνουν σὲ ἐκτρώσεις. Ἀντίθετα στὴ γειτονική τῆς Ἀργεντινῆς Βραζιλία σὲ δημοσκόπηση τῆς ἐφημερίδας O Estado de Sao Paulo καὶ τοῦ τηλεοπτικοῦ καναλιοῦ O Globo TV τὸ 80% τῶν ἐρωτηθέντων τάχθηκαν κατὰ τῆς νομιμοποίησης τῶν ἀμβλώσεων.
.           Στς Βρυξέλες καὶ στὶς 18 Δεκεμβρίου 2014 τὸ Δικαστήριο   τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἀνέτρεψε προηγούμενη ἀπόφασή του, ποὺ εἶχε ἐκδοθεῖ τὸ 2011 καὶ μὲ τὴ νέα ἐπιτρέπει νὰ γίνονται πειράματα σὲ μὴ γονιμοποιημένα ὠάρια, ποὺ μὲ μία γενετικὴ τεχνολογία θὰ μετατρέπονται σὲ βλαστοκύτταρα καὶ θὰ χρησιμοποιοῦνται στὴν ἔρευνα καὶ γιὰ θεραπευτικοὺς σκοπούς.
.           Στ Ερωπαϊκ Κοινοβούλιο κατὰ πλειονοψηφία ἐγκρίθηκε ψήφισμα, ποὺ ἐξισώνει τὶς φυσιολογικὲς οἰκογένειες μὲ τὰ ζεύγη τῶν ὁμοφύλων καὶ ἀφήνει ἀνοικτὸ τὸ θέμα οἱ ὁμοφυλόφιλοι νὰ μποροῦν νὰ διαδώσουν τὶς ἰδέες τους στὰ σχολεῖα τῶν χωρῶν μελῶν τῆς ΕΕ, ὡς ἐναλλακτικὸ τρόπο ζωῆς καὶ διαβίωσης!… Σημειώνεται ὅτι τὰ λόμπι τῶν ὁμοφυλοφίλων εἶναι ἰσχυρότατα στὶς Βρυξέλες, ὅπως ἐπίσης στὶς ΗΠΑ καὶ στὸν Καναδὰ καὶ προωθοῦν τὶς ἐπιδιώξεις τους παράλληλα καὶ συντονισμένα σὲ ὅλες τὶς χῶρες τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς καὶ γενικὰ στὶς χῶρες, ποὺ εἶναι, κατὰ πλειονοψηφία, χριστιανικές.
.           Στν ταλία τέλος προωθεῖται ἡ νομιμοποίηση τοῦ γάμου τῶν ὁμοφύλων, ποὺ ἕως σήμερα ἰσχύει μόνο στὰ πάρα κάτω δεκαέξι (16), κράτη, ἀπὸ τὰ 193 μέλη τοῦ ΟΗΕ. Ἀπὸ αὐτὰ κανένα δὲν εἶναι μουσουλμανικό, βουδιστικό, ἢ μὲ κομμουνιστικὸ καθεστώς:
Δέκα στὴν Εὐρώπη: Βέλγιο, Ὀλλανδία, Δανία, Ἱσπανία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σουηδία, Ἡνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ἰσλανδία.
Ἕνα στὴν Ἀφρική, ἡ Νότια Ἀφρική.
Ἕνα στὸν Εἰρηνικό, ἡ Νέα Ζηλανδία.
Τρία στὴ Νότια Ἀμερική, ἡ Ἀργεντινή, ἡ Βραζιλία καὶ ἡ Οὐρουγουάη. Ἕνα στὴ Βόρεια Ἀμερική, ὁ Καναδάς.
Στὶς ΗΠΑ καὶ στὸ Μεξικὸ τὸν ἀναγνωρίζουν ὁρισμένες Πολιτεῖες: Δεκαεπτὰ στὶς ΗΠΑ, ἀπὸ τὶς 50, σὺν αὐτὴ τῆς Πρωτεύουσας Οὐάσινγκτον καὶ
Στὸ Μεξικὸ τέσσερις, ἀπὸ τὶς 31, σὺν αὐτὴ τῆς πρωτεύουσας Μέξικο.-

, , , , , ,

Σχολιάστε

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΦΟΒΙΑ»: Η ΜΟΣΧΑ ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΝΑ ΕΝΣΚΥΨΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΦΟΒΙΑ»: Η ΜΟΣΧΑ ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΝΑ ΕΝΣΚΥΨΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

OΡΘΟΔΟΞΟΦΟΒΙΑ: ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50 ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΝΑΟΙ
ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΥΚΡΑΝΟΥΣ

Πορφύρης Δ./ Σταφυλᾶ Π.

.             Σὲ μία συνάντηση ὑπουργῶν, ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ στὶς ἀρχὲς Δεκεμβρίου στὴν πόλη Βασιλεία τῆς Ἐλβετίας, ἡ ρωσικὴ ἀντιπροσωπία θὰ προτείνει στὴν ΕΕ νὰ ἐνσκύψει στὴ διαδικασία ποὺ ὁδηγεῖ στὴν χριστιανοφοβία, ἀνακοίνωσε τὸ Σάββατο ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ρωσικῆς διπλωματίας Serguei Lavrov.

.             «Ἐδῶ καὶ κάποια χρόνια μὲ πρωτοβουλία τῶν Εὐρωπαίων ὑπῆρξαν στὸ ἐσωτερικό τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Ἀσφάλεια καὶ τὴ Συνεργασία στὴν Εὐρώπη (OSCE) δράσεις κατὰ τῆς ἰσλαμοφοβίας. Ἐμεῖς θὰ προτείνουμε νὰ ἀναλυθεῖ ἡ διαδικασία ποὺ παράγει τὴν χριστιανοφοβία. Θὰ καταθέσουμε μία ἀντίστοιχη πρωτοβουλία κατὰ τὴν διακρατικὴ ὑπουργικὴ σύσκεψη στὴ Βασιλεία σὲ μία ἑβδομάδα», δήλωσε ὁ ὑπουργὸς σὲ μία σύκεψη τοῦ Ρωσικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν Ἐξωτερικὴ Πολιτικὴ καὶ τὴν Ἄμυνα στὴ Μόσχα. Καὶ νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν μελῶν τῆς ΕΕ θὰ προτιμοῦσαν ν᾽ἀποφύγουν αὐτὸ τὸ πρόβλημα «ἀπὸ ντροπὴ νὰ μιλήσουν γι᾽ αὐτό». «Ὅπως ὁμοίως ντρέπονταν νὰ γράψουν στὸ Σύνταγμα τῆς Εὐρωπαικῆς ἕνωσης ὅτι ἡ Εὐρώπη ἔχει χριστιανικὲς ρίζες » θύμισε ὁ M. Lavrov.

Aἴγυπτος

.             Ἀντίθετα οἱ ἀκτιβιστὲς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιοῦν ὅτι ἑκατομύρια χριστιανοὶ σὲ χῶρες τοῦ ἰσλὰμ γιορτάζουν τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους, ἐνῶ σὲ κάποιες ἰσλαμικὲς χῶρες ὅπως στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία ὁ χριστιανισμὸς εἶναι ἀπαγορευμένος. Σὲ ἄλλες πάλι οἱ χριστιανοὶ ἀποτελοῦν στόχο ἐπιθέσεων (σὲ Πακιστάν Σουδάν, στὶς χῶρες τοῦ Maghreb, Τουρκία, Αἴγυπτο …). Πολυάριθμες ΜΚΟ σὲ ὅλον τὸν κόσμο ἐπικρίνουν τὰ 2 μέτρα κα τ 2 σταθμά, τ διγλωσσία καθὼς καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἔχει τεθεῖ τὸ θέμα ποὺ δημιουργεῖται στὶς ἰσλαμικὲς χῶρες. Τὴν ὥρα ποὺ οἱ χῶρες τῆς Ὀργάνωσης γιὰ τὴν Ἰσλαμικὴ Συνεργασία (OCI) καταγγέλουν τὴν δυτικὴ ἰσλαμοφοβία, οἱ χριστιανοὶ μεταβάλονται σὲ πολίτες δεύτερης κατηγορίας σὲ χῶρες τοῦ ἰσλὰμ καὶ ἀποτελοῦν καταπιεσμένες καὶ ταπεινωμένες μειονότητες. (rianovosti 22/11/14).

OΡΘΟΔΟΞΟΦΟΒΙΑ: ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50 ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΝΑΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΥΚΡΑΝΟΥΣ

.             Περὶ τὶς 50 ὀρθόδοξες ἐκκλησίες ἐπλήγησαν καὶ τουλάχιστον 20 κατελήφθησαν ἀπὸ τὸν οὐκρανικὸ στρατὸ ἐκτιμᾶ ἡ ρωσίδα ἐμπειρογνώμονας Vladislava Filyanova ἐπικεφαλῆς τοῦ τομέα ἔρευνας τῶν ἐθνικῶν καὶ θρησκευτικῶν θεμάτων τοῦ Ρωσικοῦ Ἰνστιτούτου στρατηγικῆς ἔρευνας.
.           «Αὐτὸ εἶναι τὸ ἐλάχιστο τῶν ἀπωλειῶν, ἀφοῦ τὰ ΜΜΕ σπάνια δίνουν ἀντίστοιχες πληροφορίες», δήλωσε ἡ εἰδικός.
.         Ἡ ἴδια δήλωσε ὅτι τὰ μέσα ποδηγετοῦνται νὰ μὴν δημοσιεύουν αὐτὲς τὶς πληροφορίες μὲ τὸ σκεπτικὸ νὰ μὴν ἐπιδεινωθεῖ ἡ κατάσταση κάτι ποὺ καθιστᾶ ἀντικειμενικὰ δύσκολο νὰ σχηματίσουμε τὴν πραγματικὴ εἰκόνα. (Interfax 21.11.14)

 

ΠΗΓΗ: dimpenews.com

Σχολιάστε

«H YΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ» (Γάλλος διανοούμενος, δεδηλωμένος ἄθεος)

«H YΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ»

Πορφύρης Δ./ Σταφυλᾶ Π.

.                 Ἂν καὶ δεδηλωμένος ἄθεος ὁ διακεκριμένος καὶ πολυγραφότατος φιλόσοφος Andre Comte-Sponville  τονίζει ὅτι τὸ «θέμα τῶν διωγμῶν τῶν χριστιανῶν στὸν κόσμο μᾶς ἀφορᾶ ὅλους».
.                 Πρόκειται γιὰ 100 μὲ 150 ἑκατομμύρια, ὅπως ἀναφέρει τὸ Μαῦρο Βιβλίο τῆς κατάστασης τῶν χριστιανῶν στὸν κόσμο, ὅπου 70 πνευματικοὶ ἄνθρωποι ἀνάμεσά τους καὶ ὁ Andre Comte-Sponville ἀναλύουν τὴν σύγχρονη μάστιγα τῶν διωγμῶν. Σὲ συνέντευξή του στὸ lejdd.fr τονίζει ὅτι δὲν πρέπει ν΄ἀφήσουμε τὴν ὑπεράσπιση τῶν διωκομένων χριστιανῶν στὸν κόσμο μόνο στοὺς πιστούς.
.                 Δν μπορομε ν εμαστε Ερωπαοι χωρς ν χουμε να εδος διαίτερης νησυχίας γι τς χριστιανικς κοινότητες πο βρίσκονται π διωγμόν. Γιατί αὐτὲς μοιράζονται μὲ τὸν πολιτισμό μας ἕναν κάποιον ἀριθμὸ ἀξιῶν καὶ ἀρχῶν. περάσπσιη το χριστιανισμο εναι κατ κάποιον τρόπο περάσπιση το πολιτισμο μας.
.                 «Ξεχνᾶμε ὅτι οἱ χριστιανοὶ καταπιέζονται σὲ πολλὰ μέρη τοῦ κόσμου κυρίως σὲ Ἀφρικὴ καὶ Ἀσία. Εἶναι ἐπεῖγον νὰ συνειδητοποιήσουμε αὐτὸ τὸ φαινόμενο.»
.                 Στὴν ἐρώτηση ποὺ τοῦ τίθεται, πὼς ἐξηγεῖ αὐτὴν τὴν ἡμιαδιαφορία ποὺ καταγγέλει τὸ Μαῦρο Βιβλίο, ὁ φιλόσοφος ἀπαντᾶ ὅτι ἔχουμε τὴν τάση νὰ εὐααισθητοποιούμεστε περισσότερο μὲ ζητήματα μειονοτήτων. Ἀντίθετα ὁ χριστιανισμὸς ἀποτελεῖ τὴν πιὸ πολυάριθμη ὁμολογία στὸν πλανήτη. Εἶναι ἐπεῖγον νὰ συνειδητοποιήσουμε λέει τοὺς ὑφιστάμενους διωγμοὺς τῶν χριστιανῶν στὸν κόσμο καὶ νὰ κινητοποιηθοῦμε ὅλοι γιὰ νὰ σταματήσει αὐτὴ ἡ φρίκη.
.                 Πιστότητα καὶ πίστη ἐτυμολογικὰ ἔχουν κοινὴ ρίζα. Λέω συχνὰ ὅτι ἡ πιστότητα εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀπομένει ἀπὸ τὴν πίστη, ὅταν αὐτὴ χάνεται. Εἶναι ἀνάγκη νὰ πιστέψουμε στὸ Θεὸ γιὰ νὰ ἐκτιμήσουμε τὸ εὐαγγελικὸ μήνυμα; Γιὰ νὰ πιστέψουμε ὅτι ἡ εἰλικρίνεια εἶναι προτιμότερη ἀπὸ τὸ ψέμα; Ὅτι ἡ γενναιοδωρία εἶναι καλύτερη ἀπὸ τὸν ἐγωισμό; ὅτι ἡ ἀγάπη εἶναι καλύτερη ἀπὸ τὴ βία καὶ τὴν ἐγκληματικότητα ; ὅτι τὸ θάρρος εἶναι ἀνώτερο τῆς δειλίας; ὅτι ἡ ἀγάπη εἶναι καλύτερη ἀπὸ τὸ μίσος; 2000 χρόνια τώρα οἱ ἀκρότητες συνεχίζονται….ἡ ἀνθρωπότητα δὲν προοδεύει ἀλλὰ οἱ κοινωνίες. Ἡ κοινωνία μας εἰδικὰ στὴν Εὐρώπη εἶναι πολὺ ἀνώτερη ἀλλὰ ἀπὸ ὅλες τὶς ἀπόψεις βρίσκεται στὸ ἐπίπεδο τῆς Ρωμαικῆς Αὐτοκρατορίας καὶ τοῦ Μεσαίωνα. Ἀλλὰ τὸ ἀνθρώπινο εἶδος δὲν ἐξελίχθηκε τὰ 2000 αὐτὰ χρόνια. Ἑπομένως τὸ χειρότερο εἶναι δυνατό. Διαβεβαίωσαν ὅτι ὁ «Θεὸς εἶναι νεκρὸς». Ἀνακαλύψαμε ὅτι ὄχι μόνο δὲν εἶναι νεκρὸς ἢ ὄχι γιὰ ὅλους ἀλλὰ ἀκόμη περισσότερο ὅτι ὑπάρχει αὐτὴ ἡ φημισμένη ἐπιστροφὴ τοῦ θρησκευτικοῦ στοιχείου ποὺ δύναται νὰ πάρει τὶς μορφὲς τὶς πιὸ τρομακτικὲς καὶ τὶς πιὸ ἀρχαικὲς: αὐτὲς τῶν διωγμῶν, τῶν φανατισμῶν, τῶν θρησκευτικῶν πολέμων. ….ὁ ἀγώνας τοῦ Διαφωτισμοῦ συνεχίζεται ἀλλὰ οἱ ἀντίπαλοι δὲν εἶναι πιὰ οἱ ἴδιοι. Ὁ ἀντίπαλος σήμερα δὲν εἶναι ἡ ἐκκλησία, ἀλλὰ ὁ φανατισμός, ὁ σκοταδισμός, ἡ τρομοκρατία ποὺ διακηρύσεται εἴτε ἀπὸ μία θρησκεία εἴτε ἀπὸ ἀπὸ ἕναν ἄθεο, αὐτὸ θέλω νὰ πῶ ὅτι μία νέα συμμαχία εἶναι ἐφικτὴ ἀνάμεσα σ΄ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἀρνοῦνται τοὺς ἐξτρεμισμοὺς ἐναντίον αὐτῶν ποὺ θέλουν νὰ ἐπιβάλουν τὴν κοσμοαντίληψή τους διὰ τῆς βίας. (lejdd.fr 17/11/14)

 

ΠΗΓΗ: dimpenews.com

, ,

Σχολιάστε