Ἄρθρα σημειωμένα ὡς χριστιανικὲς ρίζες Εὐρώπης

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΕΣ

Ἡ ἑλληνικὴ Παιδεία σὲ μία Εὐρώπη χωρὶς ἀξίες!

Κωνσταντῖνος Χολέβας

ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 12.11.2013

.          Δύο γεγονότα, φαινομενικῶς ἀσύνδετα μεταξύ τους, μᾶς βοηθοῦν νὰ κατανοήσουμε ὅτι ἡ σημερινὴ κρίση δὲν εἶναι μόνον οἰκονομική. Εἶναι βαθύτατα πνευματικὴ καὶ ἠθική. Τὰ δύο γεγονότα εἶναι:
.          Πρῶτον, ἡ ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας πρὸς τὸν ὑπουργὸ Παιδείας γιὰ τὴ συνεχῆ ὑποβάθμιση τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.(βλ. σχετ.: ΜΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ. ΘΕΛΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΑΡΓΙΕΣ. Ρουφοῦν τὸ μεδούλι μας.)
.          Δεύτερον, ἡ ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΔΑΔ), μὲ τὴν ὁποία καταδικάζεται ἡ Ἑλλάδα, ἐπειδὴ δὲν ἐπεξέτεινε καὶ στὰ ζευγάρια τοῦ ἴδιου φύλου τὴ νομοθεσία γιὰ τὴν ἐλεύθερη συμβίωση (χωρὶς γάμο, ἀλλὰ μὲ ἔννομες συνέπειες). (βλ. σχετ.: ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΞΑΙΡΕΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ ΤΑ «ΟΜΟΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ»)

.          Ὁ ἑορτασμὸς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, στὶς 30 Ἰανουαρίου, ξεκίνησε ἀπὸ τὰ πρῶτα ἔτη τοῦ ἐλευθέρου ἑλληνικοῦ κράτους νὰ συμβολίζει τὶς ἑλληνορθόδοξες ρίζες τῆς Παιδείας μας. Τὴ θυμόμαστε σὲ προηγούμενες δεκαετίες ὡς ἑορτὴ τῆς Παιδείας καὶ τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων μὲ ἐκκλησιασμὸ καὶ σχετικὲς ὁμιλίες. Θυμοῦμαι στὸ Δημοτικὸ νὰ μαθαίνουμε γιὰ τὶς εὐσεβεῖς μητέρες τοῦ Βασιλείου, τοῦ Γρηγορίου καὶ τοῦ Ἰωάννου Χρυσοστόμου, νὰ ζωγραφίζουμε τὶς μορφές τους στὸ τετράδιο, νὰ θαυμάζουμε τὴ φιλία τῶν δύο πρώτων ποὺ ἦσαν Καππαδόκες. Σὲ μεγαλύτερες τάξεις διδασκόμασταν τὰ Πατερικὰ Κείμενα, τὰ ὁποῖα κακῶς καταργήθηκαν, καὶ μεταξὺ αὐτῶν τὶς προτροπὲς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου πρὸς τοὺς νέους, πῶς δηλαδὴ θὰ ὠφεληθοῦν ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ κείμενα. Ἐπιλεκτικά, γιὰ νὰ μὴν τσιμπηθοῦν ἀπὸ τυχὸν ἀγκάθια. Νὰ κρατοῦν τὸ καλὸ ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ Ὀδυσσέα, τοῦ Ἀλεξάνδρου, τοῦ Περικλέους καὶ νὰ ἀπορρίπτουν τοὺς μύθους περὶ τοῦ δωδεκαθέου. Σήμερα, ὅπως διαπιστώνει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ὁ ἑορτασμὸς εἶναι μία ἁπλὴ ἀργία, χωρὶς ἐμβάθυνση στὸ νόημα τῆς ἑλληνορθόδοξης Παιδείας, χωρὶς στοιχειώδη σεβασμὸ στὶς ἀρχὲς καὶ στὰ πρότυπα ποὺ δίδασκαν οἱ Τρεῖς Μέγιστοι Φωστῆρες τῆς Θεολογίας καὶ τῆς Παιδείας. Στὴν ἐπιστολὴ τῆς Συνόδου ὑπογραμμίζεται ἡ ἐπιτυχὴς προσπάθεια τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν νὰ συνδυάσουν τὴν ἐκκλησιαστικὴ (ἡμετέρα) μὲ τὴν ἀρχαιοελληνικὴ (ἔξωθεν ἢ θύραθεν) παιδεία. Τὴν ἐντός τοῦ ναοῦ μὲ αὐτὴ ποὺ ἔρχεται ἔξω ἀπὸ τὴ θύρα τοῦ ναοῦ. Ἡ ἐπιστολή, μάλιστα, παραπέμπει σὲ μία θαυμάσια ὑποστήριξη τῆς κλασικῆς παιδείας ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Πόσοι ἐκπαιδευτικοὶ καὶ ἀκόμη περισσότερο πόσοι μαθητὲς γνωρίζουν σήμερα αὐτὰ τὰ θαυμάσια Πατερικὰ Κείμενα; Ὀρθῶς ὁ πρώην ὑπουργὸς καὶ πρύτανης Γεώργιος Μπαμπινιώτης ζητεῖ ὄχι μόνο νὰ παραμείνει ὀρθόδοξο τὸ περιεχόμενο τῶν Θρησκευτικῶν, ἀλλὰ νὰ ἐνταχθεῖ στὸ μάθημα καὶ ἡ πατερικὴ σοφία. Ἡ Παιδεία σήμερα δὲν προβάλλει ἀξίες καὶ πρότυπα.
.          Τὴν ἴδια σύγχυση ἀξιῶν δείχνει καὶ ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ οἰκογενειακοῦ θεσμοῦ καὶ τοῦ γάμου ἀπὸ τὴν ἐπικρατοῦσα εὐρωπαϊκὴ ἀντίληψη. Σέβομαι τὴν ἰδιωτικὴ ζωὴ καὶ τὶς προσωπικὲς ἐπιλογὲς κάθε ἀνθρώπου, ἀλλὰ θεωρῶ ἀσύμβατη μὲ τὶς ἱστορικὲς ἀξίες τῆς Εὐρώπης τὴν ἀπόφαση τοῦ ΕΔΑΔ γιὰ τὴ συμβίωση ἀτόμων τοῦ ἴδιου φύλου. Μία ἀμφιλεγόμενη ἐπιλογὴ δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιβάλλεται σὲ μία κοινωνία διὰ νόμου. Καί, μάλιστα, ὅταν αὐτὴ ἡ κοινωνία, εἰς πεῖσμα τῶν διάφορων «προοδευτικῶν», ἀγωνίζεται νὰ διατηρήσει τὴν ταυτότητά της, τὶς ἑλληνικὲς καὶ ὀρθόδοξες καταβολές της, τὰ ἤθη καὶ ἔθιμά της. Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο δὲν εἶναι ὄργανο τῆς Εὐρ. Ἑνώσεως τῶν 28 κρατῶν. Εἶναι ὄργανο τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, τὸ ὁποῖο ἔχει μέλη 49 χῶρες. Οἱ ἀποφάσεις του ὑποτίθεται ὅτι βασίζονται στὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση γιὰ τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα, τὴν ὁποία ἔχει ὑπογράψει καὶ ἡ Ἑλλάδα. Φοβοῦμαι ὅτι ἡ συγκεκριμένη ἀπόφαση δὲν προστατεύει τὰ δικαιώματα τῶν παιδιῶν ποὺ θὰ υἱοθετηθοῦν ἀπὸ δύο ἄτομα τοῦ ἴδιου φύλου καὶ θὰ μεγαλώνουν χωρὶς τὰ ἀπαραίτητα πρότυπα πατέρα καὶ μητέρας.
.          Ἡ Εὐρώπη ἔχει λησμονήσει τὶς ρίζες της. Τὴν Ἀθήνα, τὴ Ρώμη καὶ τὸν χριστιανισμό. Τουλάχιστον ὡς Ἕλληνες ἂς σεβαστοῦμε τὶς ἑλληνορθόδοξες ἀξίες γιὰ τὴν Παιδεία καὶ τὴν οἰκογένεια!

 

 

 

 

Advertisements

, , , , ,

Σχολιάστε

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ… «Η ΕΥΡΩΠΗ»!

Εὐρώπη εἶναι ἀπέραντο νεκροταφεῖο!

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»,
ἀρ. τ. 2071, 15.07.2013

b5a35dac9ae280fd9fe48892280fafb8_S.          Γιατί ἡ τόσο μεγάλη κρίση καὶ οἱ τόσο πολλοὶ φόβοι γιὰ τὴν Εὐρώπη; Γιατί ἡ τόση ἀνεργία; Γιατί ἡ Εὐρώπη ἀντιμετωπίζει μὲ τόσο ἀρνητικὸ τρόπο τὴν οἰκογένεια; Μήπως ἀγνοοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι μέντορες ὅτι ὁ πολιτισμὸς κρίνεται ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ ἀντιμετωπίζει τὴ θεοΐδρυτη οἰκογένεια; Γιατί τόση φειδὼ στὰ ἐπιδόματα τῶν ἀνέργων;
.          Μήπως τὸ καθῆκον πρὸς τοὺς δοκιμαζόμενους αὐτοὺς ἀδελφούς μας δὲν πηγάζει ἀπὸ τὴ βασικὴ ἀρχὴ ποὺ λέει: Ὅλοι ἔχουμε δικαίωμα στὰ ἀγαθὰ τοῦ παρόντος κόσμου, διότι ὅλοι ἔχουμε δικαίωμα στὴ ζωὴ καὶ τὴν αὐτοσυντήρηση.
.          Ἡ ἀπάντηση σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα εἶναι πολὺ ἁπλή: Ἡ Εὐρώπη ἔχει πρὸ πολλοῦ νοθεύσει ἢ καὶ ἀπεμπολήσει τὴν πίστη της στὸν Χριστὸ καὶ τὶς ἀξίες τοῦ Εὐαγγελίου Του. Ὁ Παπισμὸς καὶ οἱ συνεχῶς αὐξανόμενοι Προτεσταντισμοὶ λησμόνησαν ὅτι ἡ Εὐρώπη δὲν πρέπει νὰ στηρίζεται μόνο στὴν οἰκονομία, τὸ χρῆμα, τὸ δίκαιο, τὰ δικαιώματα· ἀλλὰ πρωτίστως στὴν ἀποκαλυφθεῖσα ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου. Ἄλλωστε ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο οἱ λεγόμενες «ἐκκλησίες» τῆς Εὐρώπης ἀποδέχθηκαν τὴν ὁμοφυλοφιλία, οἱ δὲ κυβερνήσεις της νομιμοποίησαν ἐπίσημα αὐτὴ τὴ βδελυκτὴ στὸν Τρισάγιο Θεὸ ἁμαρτία, φανερώνει τὸν ξεπεσμὸ τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας. Ἡ δὲ εὐκολία μὲ τὴν ὁποία ὁμοφυλόφιλοι «ἐπίσκοποι» χειροτονοῦν ὁμοφυλοφίλους ἢ «εὐλογοῦν γάμους» ὁμοφυλοφίλων ζευγαριῶν, ὁρισμένες φορὲς ζευγαριῶν παστόρων, ἐξοργίζει κατ’ ἐξοχὴν τὸν Τρισάγιο Θεό. Πέραν αὐτῶν ἡ κατάργηση καὶ αὐ τοῦ τοῦ πολιτικοῦ γάμου, ποὺ εἶναι ἀπαράδεκτη ἀπὸ πλευρᾶς ἐκκλησιαστικῆς, καὶ ἡ συμβίωση ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν μὲ μιὰ συμφωνία καὶ μόνο, δηλαδὴ φανερὴ παλλακεία, καὶ μάλιστα ἐκ μέρους ἀρχηγῶν κρατῶν, καὶ τόσα ἄλλα, ἔχουν ἐκτρέψει τὸν πολιτισμό μας σὲ καθαρὴ εἰδωλολατρία.
.          Μιὰ εἰδωλολατρία ποὺ ὄχι μόνο δὲν σέβεται τὸν Θεό, ἀλλὰ ἀπαξιώνει πλήρως καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τὸν ἄνθρωπο. Ἂς μὴ λησμονοῦμε δὲ ὅτι δυστυχῶς ἡ ὁμοφυλοφιλία εἰσόρμησε ἤδη καὶ στὴν Ἑλλάδα.
.          Ἡ χριστιανικὴ πίστη, ὅπως μᾶς τὴν παρέδωσαν οἱ θεοκίνητοι Ἀπόστολοι, εἶναι δυστυχῶς ἄγνωστη ἐν πολλοῖς στὸν σύγχρονο Εὐρωπαῖο. Οἱ συνειδητοὶ χριστιανοί, ποὺ εἶναι ἡ κινητήρια δύναμη τοῦ πολιτισμοῦ καὶ ἡ ζωντανὴ ψυχή του, ἀπουσιάζουν. Ὀρθῶς χαρακτηρίσθηκε ἤδη ἀπὸ τὸν Φ. Ντοστογιέβσκι ἡ σύγχρονη Εὐρώπη ὡς ἕνα ἀπέραντο νεκροταφεῖο!
.          Ἐδῶ ἀκριβῶς βρίσκεται τὸ δράμα τοῦ σύγχρονου εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ, ἂν μποροῦμε νὰ τὸν ὀνομάζουμε ἀκόμη πολιτισμὸ καὶ ὄχι βαρβαρότητα. Ποιοὶ ἢ μᾶλλον πόσοι ἐκφράζουν σήμερα ἀληθινὰ τὸν γνήσιο χριστιανικὸ εὐρωπαϊκὸ πολιτισμό; Ποιοὶ καὶ πόσοι στρατεύονται σήμερα στὴν Εὐρώπη γιὰ τὸ Εὐαγγέλιο τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; Καὶ ὅμως ἀπὸ αὐτοὺς καὶ μόνο μπορεῖ ἡ Εὐρώπη νὰ ἀνακάμψει, νὰ ξεπεράσει τὰ προβλήματά της καὶ νὰ δημιουργήσει ἀληθινὸ πολιτισμό. Ἡ Εὐρώπη «δέρει εἰς ἀέρα», ὅσο συνεχίζει νὰ ἐνεργεῖ διαφορετικά.

,

Σχολιάστε

Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «Ἡ μοναδικὴ ἐναλλακτική, ποὺ ἀπομένει, εἶναι ἡ ἐπιμονὴ στὴν παράδοση καὶ τὶς σταθερὲς ἀξίες τοῦ ἑλληνορωμαϊκοῦ πολιτισμοῦ καὶ τοῦ χριστιανισμοῦ».

Ἡ ἀποτυχία τοῦ πολυπολιτισμοῦ

 Τῆς ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»,

26.05.13

.            Ἡ ἐκ παραδόσεως καὶ φύσεως ἀντεθνικὴ Ἀριστερά, ἡ νεφελώδης σοσιαλδημοκρατία καὶ ἡ νεοφιλελεύθερη φενάκη ἔχουν τὴν κακὴ συνήθεια νά… πειραματίζονται μὲ κοινωνίες, κράτη καὶ οἰκονομίες χωρὶς νὰ λογαριάζουν τοὺς ξενοδόχους – δηλαδὴ τοὺς ἄμεσα ἐνδιαφερόμενους λαούς. Δοκιμάζουν μία καὶ δύο καὶ τρεῖς φορὲς τὶς ἴδιες ἀποτυχημένες συνταγές, θεωρώντας ὅτι κάποτε θὰ ἔρθει τό… σωστὸ ἀποτέλεσμα.
.            Ἕνα ἀπὸ τὰ ὀλέθρια πειράματά τους εἶναι ἡ δημιουργία τοῦ «πολυπολιτισμικοῦ» μοντέλου καὶ ἡ ἀπόπειρα διαμόρφωσης πολυεθνικῶν κοινωνιῶν, ὅπου ὅλοι ζοῦν ἁρμονικά, μὲ ἀλληλεγγύη καὶ ἐπιδεικνύουν νομιμοφροσύνη σὲ ἕνα κράτος χωρὶς ἱστορικὲς καὶ ἐθνικὲς ρίζες. Ἐξ ἀρχῆς μία τέτοια προσπάθεια φαίνεται καταδικασμένη, ἀλλὰ ο «τρελο πιστήμονες» τν νεοταξικν ργαστηρίων πιμένουν.
.            Ὁ πανδαμάτωρ χρόνος ἀποκαλύπτει τὴ γύμνια τῶν ἐπιχειρημάτων τους καὶ τὸ ἄτοπον τῶν ὑπολογισμῶν τους. Στὴ Βρετανία, Βρετανοὶ πολίτες, ἀλλὰ μουσουλμάνοι στὸ θρήσκευμα, ἀποκεφάλισαν στρατιώτη ἐν μέσῃ ὁδῷ, ἐπειδὴ ἤθελαν νὰ ἐκδικηθοῦν τὶς ἐπεμβάσεις τοῦ βρετανικοῦ στρατοῦ σὲ ἰσλαμικὲς χῶρες. Στὴν Σουηδία, ἡ Στοκχόλμη πυρπολεῖται καὶ καταστρέφεται ἐπὶ ἡμέρες, ἐπειδὴ οἱ μετανάστες (μουσουλμάνοι στὴν συντριπτικὴ πλειονότητά τους) θεωροῦν ὅτι ἀδικοῦνται ἀπὸ τὸ κράτος. Τὸ πρόσχημα τῶν ταραχῶν ἦταν ἡ ἀφαίρεση τῆς ζωῆς ἑνὸς 69χρονου ἄνδρα, ὁπλισμένου μὲ μαχαίρι, ἀπὸ τὴν σουηδικὴ Ἀστυνομία. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸ «σουηδικὸ μοντέλο» εἶναι τὸ εὐμενέστερο δυνατὸ πρὸς τοὺς μετανάστες καὶ μέχρι πρότινος ἐκθειαζόταν σχεδὸν ἀπὸ ὅλες τὶς πτέρυγες τοῦ ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου.
.            Ἐπίσης, παρόμοιες ταραχὲς καὶ ἐξεγέρσεις ἔχουν σημειωθεῖ στὸ Παρίσι ἀλλὰ καὶ στὴν Ἀθήνα, ὅπου οἱ «ἐνσωματωμένοι» πρωταγωνίστησαν στὸ πλιάτσικο τῶν κατεστραμμένων καταστημάτων τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2008, ἀλλὰ καὶ στὶς φοβερὲς ταραχὲς τοῦ Μαΐου 2009 γιὰ τὸ «σκισμένο κοράνι» (ἀπὸ τὰ χέρια ἀστυνομικοῦ), τὸ ὁποῖο τελικὰ ἀποδείχτηκε ὅτι δὲν εἶχε καμία σχέση μὲ τὸ ἱερὸ βιβλίο τοῦ Ἰσλάμ.
.            Φυσικά, μέσα στὸ κομφούζιο τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, οὐδεὶς ἐκ τῶν ἐπικεφαλῆς τῶν κυβερνήσεων τῶν δυτικῶν χωρῶν κάθεται νὰ σκεφτεῖ, νὰ ἀναλύσει καὶ νὰ ἐξηγήσει στοὺς πολίτες ποιὸ πολιτισμικὸ μοντέλο εἶναι δέον νὰ υἱοθετηθεῖ καὶ νὰ προωθηθεῖ ἀπὸ ὅλους τοὺς διαθέσιμους κρατικοὺς καὶ διακρατικοὺς μηχανισμούς.
.            Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ πολυπολιτισμὸς ἔχει χρεωκοπήσει καὶ ἡ ἄκριτη στήριξή του κοντεύει νὰ ὁδηγήσει τὴν Δύση στὸ χάος καὶ στὴν καταστροφή, μοναδικ ναλλακτικ πο πομένει εναι πιμον στν παράδοση κα τς σταθερς ξίες το λληνορωμαϊκο πολιτισμο κα το χριστιανισμο.
.            Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα εἶναι σκιαμαχίες, χάσιμο χρόνου καὶ ἄσκοπη δαπάνη κεφαλαίων τῶν φορολογούμενων πολιτῶν. Τὸ Ἰσλὰμ εἶναι μὲν σεβαστό, ἀλλὰ παραμένει ἀσύμβατο μὲ τὸν τρόπο ζωῆς τοῦ κόσμου στὸν ὁποῖο μεγαλώσαμε. Αὐτὸ πλέον τὸ καταλαβαίνουν ἀκόμη καὶ ὅσοι δὲν ἤθελαν κἂν νὰ τὸ σκεφτοῦν.

,

Σχολιάστε

ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΕΙ ΑΡΑΓΕ Η ΕΥΡΩΠΗ «Πόσο συνεπὴς εἶναι ἡ Ἕνωση στὰ ὁράματα τῶν ἱδρυτῶν της;» (Κ. Χολέβας)

Πρὸς τὰ ποῦ βαδίζει ἆραγε ἡ Εὐρώπη;

Γράφει ὁ Κων. Χολέβας

ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 27.01.2013

.          Τί ζητᾶ ὁ Βρετανὸς πρωθυπουργὸς Κάμερον; Νὰ διοργανώσει δημοψήφισμα γιὰ νὰ ἀκουστοῦν οἱ πραγματικὲς ἐπιθυμίες τῶν Βρετανῶν γιὰ τὴν παρουσία τους στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἢ νὰ ὑπονομεύσει τὴν Ἕνωση γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσει ἀμερικανικὰ συμφέροντα;
.          Ἂν ἀποχωρήσει ἡ Βρετανία ἀπὸ τὴν Ε.Ε., θὰ διασφαλίσει περισσότερο τὰ συμφέροντά της ἢ τότε θὰ ἀναπτυχθοῦν ἀποσχιστικὲς τάσεις, διότι ἡ Σκοτία θέλει νὰ παραμείνει στὴν Ε.Ε.; Ἔφτασε ἡ ἐποχὴ τῶν «μεταεθνικῶν» σχηματισμῶν ἢ τὸ ἐθνικὸ κράτος καὶ ἡ ἐθνικὴ κυριαρχία δὲν ξεριζώνονται εὔκολα ἀπὸ τὴν ψυχὴ τῶν πολιτῶν καὶ ἀπὸ τὸ μυαλὸ τῶν πολιτικῶν;
.          Αὐτὲς οἱ σκέψεις εἶναι μία πρώτη ἀντίδραση στὸν εὐρωσκεπτικισμὸ τοῦ Κάμερον καὶ πολλῶν Βρετανῶν. Ἀντὶ γιὰ τὸ GREXIT, τὴν ἔξοδο τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ εὐρώ, τώρα τὰ διεθνῆ ΜΜΕ ἀνακάλυψαν τὸ BREXIT, δηλαδὴ τὴν ἔξοδο τῆς Βρετανίας ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Εἶναι, πάντως, μία εὐκαιρία νὰ προβληματιστοῦμε γενικότερα γιὰ τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον τῆς Ἕνωσης. Προσωπικὰ θεωρῶ ἀπαραίτητη τὴ συμμετοχὴ τῆς Ἑλλάδος στὴν Ε.Ε., ἀλλὰ διαφωνῶ μὲ τοὺς ὑπερ-εὐρωπαϊστὲς ποὺ ἐξωραΐζουν θεσμοὺς καὶ καταστάσεις.
.          Πόσο συνεπὴς εἶναι ἡ Ἕνωση στὰ ὁράματα τῶν ἱδρυτῶν της; Οἱ θεμελιωτὲς ὁραματίστηκαν μία Ἕνωση ἀπὸ τὸν Ἀτλαντικὸ ὡς τὰ Οὐράλια μὲ σεβασμὸ στὶς χριστιανικὲς ρίζες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ, στοιχεῖα ποὺ καθ’ ὁδὸν νοθεύτηκαν. Ὁ Ντὲ Γκὸλ ἀναφερόταν στὴν Εὐρώπη τῶν Πατρίδων, ἐνῶ σήμερα οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες ἔχουν ἀντιφατικὲς ἀπόψεις γιὰ τὸν ρόλο τῶν ἐθνῶν καὶ τῶν ἐθνικῶν κρατῶν. Ἡ Ἕνωση κατὰ καιροὺς παρασύρθηκε ἀπὸ ἀκραίους φεντεραλιστές, ὅπως ὁ Μιτεράν, ποὺ ἤθελαν νὰ παρουσιάζονται οἱ χῶρες-μέλη μὲ μία κοινὴ σημαία καὶ ἕναν κοινὸ εὐρωπαϊκὸ ὕμνο στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες. Σήμερα πληθαίνουν οἱ φωνὲς ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὸ ἄλλο ἄκρο καὶ ζητοῦν τὴν εὐρεία αὐτονόμηση περιοχῶν ὅπως ἡ Καταλονία στὴν Ἱσπανία, ἡ Φλάνδρα στὸ Βέλγιο κ.ἄ.
.          Πόσο πιστεύει ἡ Εὐρώπη στὴν ἀλληλεγγύη; Δὲν ἐννοῶ μόνο τὴν οἰκονομικὴ συμπαράσταση, ἀλλὰ καὶ τὴ διπλωματικὴ σὲ καίρια θέματα. Θυμίζω ὅτι ἡ Ἱσπανία πρὸ δεκαετίας ἀντιμετώπισε τὴν εἰσβολὴ Μαροκινῶν σὲ βραχονησίδα. Ἡ Γαλλία τότε στήριξε τὸ Μαρόκο καὶ ὄχι τὴν Ἱσπανία, χώρα-μέλος τῆς Ε.Ε., διότι τὸ Παρίσι ἔχει μεγάλα συμφέροντα στὴ Β. Ἀφρική.
.          Ποῦ βαδίζει ἡ Εὐρώπη; Φοβοῦμαι ὅτι οὐδεὶς γνωρίζει τὴν ἀπάντηση.

, ,

Σχολιάστε

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ… ΤΟ- ΘΕΟ ΤΟΥΣ. ΘΕΛΟΥΝ “ΑΦΥΛΟ” …ΤΟΝ ΘΕΟ! ! !

Ἀντιδράσεις γιὰ τὴν Γερμανίδα ὑπουργὸ
ποὺ ζήτησε ὁ Θεὸς νὰ εἶναι… ἄφυλος! ! !

Πολλοὶ χριστιανοδημοκράτες βουλευτὲς ζητοῦν τὴν ἀποπομπή της.

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Δὲν ἔχουν πραγματικὰ τὸ- Θεό τους μερικοὶ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ τοῦ πολιτικοῦ κιτσαριοῦ τῆς πάλαι ποτὲ “χριστιανικῆς” Εὐρώπης. 
.           Τί κρίμα ποὺ  ἡ Γερμανίδα Ὑπουργὸς δὲν γνωρίζεται μὲ τοὺς ἐγχωρίους τῆς «Μεταπατερικῆς». Σίγουρα θὰ εἶχαν πολλὴ τεκμηρίωση νὰ τῆς προσφέρουν γιὰ μιὰ ἀξιοπρεπέστερη ὑποστήριξη τῶν “ὡραίων” καὶ …μεταχριστιανικῶν θέσεών της. 

.            Ἡ 35χρονη ὑπουργὸς Οἰκογενειακῶν Ὑποθέσεων Κριστίνα Σρέντερ μὲ τὶς δηλώσεις της γιὰ τὸ φύλο τοῦ Θεοῦ ἔχει προκαλέσει μεγάλες ἀντιδράσεις. Πολλοὶ εἶναι οἱ βουλευτὲς τοῦ Χριστιανοδημοκρατικοῦ κόμματος τῆς Γερμανίας ποὺ ζητοῦν τὴν «κεφαλὴ ἐπὶ πίνακι» τῆς ὑπουργοῦ Οἰκογενειακῶν Ὑποθέσεων Κριστίνα Σρέντερ, ἡ ὁποία πρότεινε ὁ Θεὸς νὰ εἶναι… ἄφυλος.
.            Ἡ 35χρονη ὑπουργὸς μὲ ἄρθρο της στὴν ἐφημερίδα «Die Zeit» ζήτησε ἡ λέξη «Θεὸς» νὰ χάσει τὸ ἀρσενικὸ γένος της γιὰ νὰ γίνει οὐδέτερη κι ἀντὶ γιὰ «der Gott» (ὁ Θεὸς) οἱ Γερμανοὶ ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἑξῆς νὰ λένε «das Gott» (τὸ- Θεό).
.            Γιὰ τὴν πρότασή της αὐτή, ἡ Σρέντερ ἐπικαλεῖται τὶς ρατσιστικὲς διακρίσεις ποὺ ὑποπίπτουν στὴν ἀντίληψή της στὶς ἱστορίες ποὺ διαβάζει στὴν δίχρονη κόρη της, ἀλλὰ καὶ τὸν σεξισμὸ ποὺ διαπνέει τὰ παραμύθια τῶν ἀδελφῶν Γκρίμ.
.            «Μοῦ εἶναι δύσκολο νὰ μιλάω στὴν κόρη μου γιὰ τὸν Θεὸ χρησιμοποιώντας τὸ ἀρσενικὸ γένος», σημειώνει ἡ ὑπουργός, καταλήγοντας πὼς «εἶναι ξεκάθαρο ὅτι ὁ Θεὸς δὲν εἶναι οὔτε ἄνδρας οὔτε γυναίκα».
.            Διάφοροι συντηρητικοὶ κύκλοι ζήτησαν ἀπὸ τὴν καγκελάριο Ἀγκέλα Μέρκελ νὰ πάρει θέση, ἐνῶ πολλοὶ βουλευτὲς ἀπὸ τὸν ἴδιο πολιτικὸ χῶρο μὲ τὴν Σρέντερ, ξιφούλκησαν ἐναντίον τῆς ὑπουργοῦ, μὲ πολλοὺς νὰ κάνουν λόγο μέχρι καὶ γιά… πολιτικὸ ἀποκεφαλισμό της, ἐπειδὴ τόλμησε νὰ ἐκστομίσει κάτι τέτοιο.

.            «Ἔχω μείνει ἄφωνη ἀπὸ αὐτὴν τὴν κουταμάρα. Εἶναι θλιβερὸ νὰ ἀκούγονται τέτοια πράγματα στὸ ὄνομα τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας», διαμαρτυρήθηκε ἡ ὑπουργὸς Κοινωνικῶν Ὑποθέσεων τῆς Βαυαρίας καὶ μέλος τοῦ κόμματος Χριστιανικὴ Κοινωνικὴ Ἕνωση (CSU), Κριστὶν Χάντερταουερ, μὲ τὸν Ἀποστολικὸ Πρωτονοτάριο καὶ  σύμβουλο τοῦ Βατικανοῦ Βίλχελμ Ἴμκαμπ νὰ κατηγορεῖ τὴ Σρέντερ γιὰ «θρησκευτικὸ ἀναλφαβητισμό».
.            «Γιὰ ἐμᾶς τοὺς Χριστιανοὺς ὁ Θεὸς εἶναι προφανῶς ὁ πατέρας τοῦ Χριστοῦ κι ἔτσι πρέπει νὰ παραμείνει», εἶπε ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ὁ βουλευτὴς τοῦ CSU, Νόρμπερτ Γκάις, παίρνοντας θέση γιὰ τὸ φύλο τοῦ Θεοῦ, πὼς πρέπει νὰ παραμείνει… ἀρσενικό.

ΠΗΓΗ: tovima.gr

Σχολιάστε

ΓΕΝΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΟΡΙΣΤΑ Ὁ ἐντὸς τῶν τειχῶν κίνδυνος δὲν ἀνάβει κερί, δὲν βαστᾶ εἰκόνες καὶ σημαία, δὲν θυμιάζει, δὲν κάνει σταυρό, δὲν ὑπομένει.

Γενικά, λλὰ χι όριστα

Γράφει ὁ μοναχὸς Μωυσῆς, Ἁγιορείτης

ἐφημ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 02.12.12

.            Εἶναι ἀλήθεια πὼς ἀρκετὲς φορὲς οἱ ἐντὸς τῶν τειχῶν πόλεμοι εἶναι δριμύτεροι τῶν ἐξωτερικῶν.
.            Μάλιστα, ἡ Ἑλλάδα ἔχασε σὲ πολέμους λόγῳ τῶν ἐσωτερικῶν φατριῶν καὶ παθῶν. Νοσήματα ἐπάρσεως, διχοστασίας καὶ φοβερῆς προδοσίας ἐπιτέλεσαν ἔργο ἀνίερο. Ὁ Ἐφιάλτης, ὁ Ἰούδας εἶναι πρόσωπα ἐπαναλαμβανόμενα στὴν ἱστορία. Ἡ διχόνοια κατατρώει τὰ σπλάχνα τοῦ γένους μας. Οἱ ἐμφύλιοι πόλεμοι, μὲ τὸ χυμένο ἀδελφοκτόνο αἷμα, ἦταν οἱ πιὸ ἰσχυροί. Ὁ ἐντὸς τῶν τειχῶν κίνδυνος δὲν ἀνάβει κερί, δὲν βαστᾶ εἰκόνες καὶ σημαία, δὲν θυμιάζει, δὲν κάνει σταυρό, δὲν ὑπομένει. Τὰ ἄκρα τῆς ἀριστερᾶς καὶ τῆς δεξιᾶς ἐνοχλοῦν ἐπικίνδυνα. Ἡ πρώτη ἀγωνιᾶ γιὰ ἐξουσία καὶ ἡ δεύτερη γιὰ θόρυβο καὶ ταραχές. Τὸ μέλλον τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι ἀβέβαιο ἀλλὰ δὲν καταλήγει εὔκολα. Πιστεύουμε ὅτι ὁ Θεὸς θὰ ξαναβάλει τὸ χέρι του.
.            Ἔνοχοι καὶ συνένοχοι σὲ παρακμὴ παραφροσύνης συνεχίζουν τὸ χορό, τὸ τραγούδι καὶ τὸ φαγοπότι. Ἡ ἀμετανοησία εἶναι αὐτοκαταστροφικὴ ὅδευση πρὸς τὸν γκρεμό. Ἡ Ἑλλάδα ἐκπορνεύεται. Θλίψη καὶ ἠττοπάθεια κυριαρχοῦν. Ἡ ἐξυγίανση καὶ ἡ κάθαρση ὄνειρο ἀπατηλό. “Ἥρωες” θεατρίνοι, φαῦλοι διεφθαρμένοι, ἀφυλάκιστοι. Τὰ ἐθνικὰ θέματα σὲ δεύτερη μοίρα. Ἠθικὴ σήψη δυστυχῶς ἐπικρατεῖ κι ἐκεῖ ποὺ δὲν τὸ περιμένεις. Γίνονται συνεχῶς ἐκπτώσεις. Τὰ τουρκικὰ σίριαλ, λένε, πρῶτα στὴ θεαματικότητα. Ἡ παιδεία νοσεῖ φοβερά. Ἡ ψευτοδιανόηση ἐκμεταλλεύεται λάθη. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἀπὸ καιρὸ στὴν ἐντατική. Ἡ ἑλληνίδα λαλιὰ καθημερινὰ δολοφονεῖται. Ζόφος ἀποπροσανατολιστικὸς ἐπικρατεῖ. Ἕνας βίαιος καὶ θλιβερὸς ἐθνομηδενισμός.
.            Ἡ βιασύνη γιὰ ἀπόκτηση πολλοῦ κι εὔκολου χρήματος ὁδήγησε πολλοὺς σὲ μεγάλα λάθη. Ἡ ἀνυπομονησία καὶ ἡ ἐπιπολαιότητα πληρώνονται σκληρά. Ὁ πλουτισμὸς Εὐρωπαίων τοὺς ὁδήγησε σὲ ἀκρότητες. Ἡ Εὐρώπη ἀποχριστιανισμένη πλήρως. Τὸ Βατικανὸ μετρᾶ θύματα μὲ ἕνα παραποιημένο εὐαγγέλιο. Κακοποιήσεις καὶ βιασμοὶ παιδιῶν ἀναίσχυντοι. Μὲ ἕναν νεκρὸ Θεὸ κάποιοι ἀναζητητὲς καταφεύγουν στοὺς δασκάλους τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς γιὰ μία ἐσωτερικευμένη ζωή. Περὶ τὶς δύο χιλιάδες προτεσταντικὲς παραφυάδες διεκδικοῦν ποίμνια. Ὁ ἀποχριστιανισμὸς τῆς Εὐρώπης εἶναι σοβαρὸς καὶ θὰ ἔχει ἀκόμη χειρότερες συνέπειες.
.            Γράφω ὑπερβολικὰ καὶ πολὺ ὑποκειμενικά; Γράφω γενικά, ἀλλὰ ὄχι ἀόριστα. Ὁ χῶρος δὲν ἐπαρκεῖ γιὰ ἀναλύσεις. Λησμόνησε ἡ Εὐρώπη τὶς χριστιανικές της ρίζες καὶ ὑποδέχεται τὸν ἰσλαμισμό. Φαίνεται πὼς ἡ χριστιανικὴ Εὐρώπη αὐτοκτονεῖ. Στὴ θέση χριστιανικῶν ναῶν ἀνυψώνονται τζαμιά. Δὲν φερόμεθα κατὰ ἄλλων θρησκειῶν. Ἁπλὰ ὑποστηρίζουμε τὸν Χριστιανισμὸ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία. Δὲν ἔχουμε ἕνα τέτοιο δικαίωμα; Κάποιοι προοδευτικοὶ θολοκουλτουριάδηδες βέβαια μᾶς τὸ ἀρνοῦνται. Δὲν πειράζει. Τὴ δουλειά τους καὶ τὴ δουλειά μας. Μαῦρες σημαῖες δὲν θὰ σηκώσουμε οὔτε θὰ κάψουμε εἰκόνες καὶ σημαῖες. Δὲν θὰ βάλουμε κουκοῦλες οὔτε θὰ κάψουμε ποτὲ ὀχήματα καὶ καταστήματα. Γενικὰ καὶ ὄχι ἀόριστα κατέθεσα ξανὰ μερικὲς σκέψεις μου ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀκοῦμε καὶ πολὺ λυπούμαστε. Γράφουμε ἀπὸ πόνο καὶ ἀγάπη. Ἐλπίζουμε στὶς ἀντιστάσεις τῶν ἀδιάφθορων. Δὲν εἶναι λίγοι. Δὲν πρέπει συνέχεια νὰ σιωποῦν. Ἡ πατρίδα μας ἔχει ἀνάγκη μεγάλη, γνήσια πνευματικὴ ἐνίσχυση.

ΠΗΓΗ: makthes.gr

, , ,

Σχολιάστε

“ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ” ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ἢ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ;

Ὑπάρχει Χριστιανισμὸς στὴν Εὐρώπη ἢ ἀντίχριστη ἀποστασία;

Γράφει ὁ ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ

περιοδ. «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»,
ἀρ. τ. 56 , ΙΟΥΛ. – ΣΕΠΤ. 2012

❄ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ εἶναι σοκαριστικό καί ἡ ἀπάντηση, ὅσο κι ἄν μᾶς πονάει, ἀρνητική.

❄ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ τοῦ 1984 ὁ πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῆς Δυτικῆς Γερμανίας R. Barzel διακήρυξε: «Ἡ ἱστορία δείχνει ὅτι οἱ λαοί τῆς Εὐρώπης ὑπεράνω ὅλων τῶν διαφορῶν τους ἔγιναν μιά οἰκογένεια λαῶν διά τῆς πίστεως στό Εὐαγγέλιο. Ἡ χριστιανική κληρονομιά προσφέρει καί σήμερα ἀκόμη τό θεμέλιο γιά τήν Ἕνωση τῆς Εὐρώπης»… (βλέπε περ. «ΖΩΗ», Φεβρ. 2012)

❄ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ τοῦ 2012 ὁ τεχνοκράτης ἀλλά σοβαρός ἄνθρωπος, πρωθυπουργός τῆς Ἰταλίας Μόντι, διερωτᾶται: «Πῶς μποροῦν νά λέγονται χριστιανοί οἱ Γερμανοί;» καί συμπληρώνει: «Ποία πρέπει νά εἶναι ἡ ἀντίδρασή μας, ὅταν διαβάζουμε δηλώσεις πού πλήττουν εὐρωπαϊκούς λαούς (ἐννοεῖ τίς δηλητηριώδεις δηλώσεις Γερμανῶν ἀξιωματούχων ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας) ἀπό τούς ἰθύνοντας ἑνός κόμματος (ἐννοεῖ τό κόμμα τῆς νεοναζί λουθηρανῆς Μέρκελ) πού ὀνομάζεται Χριστιανικό καί Κοινωνικό;» (βλέπε ἐφ. «Δημοκρατία», 7 Σεπτ. 2012)

❄ ΑΝ ΟΜΩΣ οἱ εὐρωπαῖοι πολιτικοί εἶναι ἀπό κακοί χριστιανοί ἕως ἐχθροί τοῦ χριστιανισμοῦ αὐτό εἶναι λιγότερο κακό ἀπό ἐκεῖνο τό μέγεθος τῆς «διαστροφῆς τοῦ Εὐαγγελίου», ὅπως τό τροφοδοτοῦν, τό συντηροῦν καί τό ἐπιδιώκουν οἱ διάφορες σέχτες «ἐκκλησίες» καί κυρίως ἡ κραταιά, βατικάνειος ἐκκλησία, ἡ ὁποία εἶναι ἀθεράπευτα βυθισμένη σέ ἠθικά σκάνδαλα καί θεολογικούς παραλογισμούς, ἀπογοητεύοντας ὅλο καί πιό πολλούς ἀπό τούς ἐναπομείναντας εὐρωπαίους «χριστιανούς».

❄ ΚΑΙ ΓΙΑ νά μήν μακρυγορήσουμε ἀπαριθμώντας λεπτομέρειες, σκάνδαλα πού πλήττουν τήν ἀξιοπιστία τοῦ οἰκουμενικοῦ χριστιανισμοῦ στήν Εὐρώπη, κυρίως ἀπό τήν βατικάνειο ἐκκλησία, ἀντιγράφουμε ἕνα συνοπτικό σημείωμα (ἀπόσπασμα) ἀπό ἄρθρο τοῦ Ζάχου Χατζηφωτίου στήν «Ἑστία» μέ τίτλο «Θαυμαστά ἔργα Εὐρωπαίων».

❄ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ἀνήλικα παιδιά κακοποιήθηκαν σεξουαλικά στούς κόλπους τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ὀλλανδίας ἀπό τό 1945 καί ἀνεγνωρίσθησαν 800 ἄτομα ὡς δράστες μέσα σέ αὐτόν τόν βοῦρκο τῆς διαφθορᾶς. Ἡ ἐπιτροπή ἐρεύνης Deetman ἀναφέρει καί ἐπικρίνει τήν συγκάλυψη τοῦ ἀπεχθοῦς αὐτοῦ ἐγκλήματος ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τήν “κουλτούρα τῆς σιωπῆς”. Ἡ ἴδια αὐτή ἐπιτροπή ὑπολογίζει ὅτι δέκα ἕως εἴκοσι χιλιάδες ἀνήλικα παιδιά ὑπέστησαν διάφορες μορφές σεξουαλικῆς κακοποίησης ἀπό ἐλαφρές ἕως καί πιό σοβαρές, συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ βιασμοῦ.

❄ ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ τά τραγικά, συνέβησαν ἐνῶ τά παιδιά ἦσαν ὑπό τήν φροντίδα ἱδρυμάτων τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ὀρφανοτροφεῖα, οἰκοτροφεῖα καί καθολικά κολλέγια.

❄ Η ΕΥΡΩΠΗ, λοιπόν, πληρώνει τήν διαχρονική ἀλλοίωση καί παραχάραξη τῆς διδαχῆς τοῦ Εὐαγγελίου, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τό «κράτος» τοῦ Βατικανοῦ. Ἡ Βατικάνειος Ἐκκλησία εἶναι ἡ πρώτη αἰτία ἀποσχίσεως ἀπό τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία γιά νά ἀκολουθήσει μιά δεύτερη ἀπό τό Λούθηρο κ.λπ.

❄ Ο ΛΟΥΘΗΡΟΣ δέν ἔπαυσε νά εἶναι χριστιανός καί οὔτε ἔγινε ἄθεος, ἐγκαταλείποντας, τήν ἔστω ἐλλειμματική πίστη του. Παρέμεινε «χριστιανός» ἀλλά ἑρμήνευσε κατά τό δικό του σκεπτικό τό Εὐαγγέλιο, ἀπορρίπτοντας Παράδοση καί Αὐθεντία. Προχώρησε πολύ πέρα ἀπό ὅ,τι ὁ ἀλαζονικός παπισμός διδάσκει, πράγμα πού εἶχε σάν συνέπεια νά διαρραγεῖ περαιτέρω ἡ ἑνότητα τῆς Μίας καί Ἁγίας Ἐκκλησίας σέ πολλές ὁμολογιακές “ἐκκλησίες”, ἀκυρώνοντας τήν Ἀρχιερατική Προσευχή τοῦ Χριστοῦ πού ἤθελε οἱ μαθητές του «ἵνα ὦσιν ἕν»!

❄ ΟΙ «ΜΑΘΗΤΕΣ» τοῦ Χριστοῦ τῶν «ἐκκλησιῶν» αὐτῶν ἔγιναν ἀγνώριστοι καί δέν διαφέρουν ἀπό τούς ἀνθρώπους τοῦ ἄσωτου καί ἀλύτρωτου κόσμου. Ἡ ἀδυναμία τοῦ «οἰκουμενικοῦ-εὐρωπαϊκοῦ» χριστιανισμοῦ νά ἔχει ἑνιαῖο λόγο, πειστικό καί χαρισματικό, ἔπαυσε νά πείθει, ὄχι μόνον τούς ἔξω τῆς μάνδρας ἀλλά καί τούς ἐντός αὐτῆς, οἱ ὁποῖοι κατά χιλιάδες ἐγκαταλείπουν τήν «κιβωτό» τῆς σωτηρίας καταφεύγοντας σέ ἀσιατικές θρησκεῖες ἤ δηλώνοντας ἄθεοι.

❄ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ καί πλέον αἱρετικές «ἐκκλησίες» καί σέκτες διεκδικοῦν τόν καταξεσχισμένο χιτώνα τοῦ Κυρίου καί σαλπίζουν ὅτι, εἶναι οἱ μόνες, ἡ καθεμιά ἀπ’ αὐτές, πού ἐκφράζουν τήν εὐαγγελική μεταμόρφωση τοῦ ἀνθρώπου εἰς «ἄνδρα τέλειον» ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Παράφρονες «θρησκευτικοί» ἡγέτες διδάσκουν καί ἐπαγγέλλονται ἐν ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ τά πλέον ἁμαρτωλά καί σατανικά ἰδεολογήματα.

❄ ΓΡΗΓΟΡΑ καί σταθερά ἡ Εὐρώπη τοῦ Ὀρθολογισμοῦ, τῆς «προοδευτικότητας» καί τῶν πολυδιαφημισμένων δῆθεν «ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων», πού ὁδηγοῦν σέ ἄτυπο ἀλλά ὕπουλο διωγμό τοῦ χριστιανισμοῦ, κατακτᾶται ἀναιμάκτως ἀπό τό Ἰσλάμ τοῦ σκοταδισμοῦ τῶν ταλιμπάν.

❄ ΣΤΟΥΣ Ὀλυμπιακούς τοῦ Λονδίνου, καί παρά τούς κανονισμούς λειτουργίας τῶν Ἀγώνων, μία ἰσλαμίστρια ἀθλήτρια μέ «μαντίλα» κατάφερε νά ἀγωνισθεῖ καί νά ἐπιβάλει τήν ἰδιαιτερότητά της σηματοδοτώντας ἕνα κακό προηγούμενο. Ὅπως πάει, σύντομα, στήν Εὐρώπη τά κοινοβούλιά τους θά νομιμοποιήσουν τήν «κλειτορεκτομή» στά κορίτσια, τήν μπούργκα, τήν σαρία καί τήν τζιχάντ γιά νά ὁλοκληρώσουν τήν ἀφοσίωσή τους στό «Εὐρωπαϊκό Ἰσλάμ».

❄ ΑΣ ΜΗΝ ΦΑΝΟΥΝ ὅλα αὐτά ὑπερβολές. Ἀρκεῖ νά γνωρίζουμε ἐκεῖνα τά πολλά πού περνοῦν στά ψιλά καί δέν φαίνονται γιά νά κάνουμε συγκρίσεις. Π.χ. στήν ἰσλαμική Σαουδική Ἀραβία ἀπαγορεύεται ὁ ὁποιοσδήποτε εὐρωπαῖος ἤ μή, νά φορᾶ σταυρό ἤ νά κάνει τόν σταυρό του. Ἄν παραβεῖ τόν νόμο τοῦ Ἰσλάμ τσουβαλιάζεται καί ἀπελαύνεται μετά μουσικῆς τοῦ Ἀλλάχ. Τά ἴδια σχεδόν ἰσχύουν τελευταίως καί στό ἄθλιο εὐρωπαϊκό «πολυπολιτισμικό» ἔθνος τῶν γκέι, τήν Βρετανία. Σάλος ἔχει δημιουργηθεῖ ἀπό τίς φασιστικές ἀπολύσεις ὑπαλλήλων ἑταιρειῶν καί δημοσίων ὑπηρεσιῶν, σ’ ὅσους ἐπιμένουν νά φοροῦν σταυρό κατά τήν ὥρα τῆς ἐργασίας των.

❄ Η ΑΡΑΒΙΚΗ «ἄνοιξη» δηλαδή ἡ παράδοση ὁλόκληρης τῆς Β. Ἀφρικῆς στά νύχια τῶν ἔξαλλων ἰσλαμιστῶν, πού διώκουν ἀπηνῶς καί δολοφονοῦν χριστιανούς, εἶναι ἔργο τῶν ΗΠΑ καί τῆς Εὐρώπης, πού ξέχασε τή χριστιανική κληρονομιά της. Εἶναι παγκοίνως γνωστό ὅτι σέ τουρκικό ἔδαφος ἐκπαιδεύονται ἀπό τή ΜΙΤ καί τή CIA οἱ «Σύριοι ἀντάρτες».

❄ «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ἐμπροσθοφυλακή τῆς Δύσης ἐπί χρόνια τρέφει τό φίδι τῆς ἰσλαμικῆς τρομοκρατίας καί βαναυσότητας στόν κόρφο της καί ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν διαμαρτύρεται, ἐπειδή τό φίδι δαγκώνει. Εἶναι καιρός νά ἐξεταστεῖ τό μέλλον τῆς Δύσης, μέ βασικό ἄξονα τήν πιθανότητα τῆς καθυπόταξής της ἀπό τούς παρανοϊκούς φονταμενταλιστές, πού δέν δίνουν δεκάρα γιά τήν ἀνθρώπινη ζωή». (ἐφ. «Δημοκρατία» 14.9.12)

❄ ΜΑΛΙΣΤΑ, τό ἔθνος τῶν γκέι καί τῆς «μουμιοποιημένης» ἐξοχωτάτης Ἐλισάβετ, ἡ ὁποία σημειωτέον εἶναι καί ἡ ἀνώτατη θρησκευτική ἡγέτης, ἐκήρυξε τόν πόλεμο ἐναντίον τοῦ Σταυροῦ καί τῶν πιστῶν του, ὅπως παρόμοια μέ ὅσα συμβαίνουν στίς ἰσλαμικές χῶρες. Ἡ «χριστιανική» Δύση αὐτοκτονεῖ.

❄ ΤΟ ΚΕΝΟ καί ἡ ἔκπτωση προασπίσεως τῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν, τίς ὁποῖες εἶχαν οἱ παλαιοί ὁραματιστές πολιτικοί, τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης, ἔχουν παραχωρήσει τή θέση τους σέ νομοθετήματα εὐθυγραμμισμένων νά θεραπεύουν τά κατώτατα ἔνστικτα τῆς σεξουαλικῆς δραστηριότητας ὑπανθρώπων, σάν αὐτῶν πού «νομιμοποίησε τήν κτηνοβασία» ἀπό τό γερμανικό «κτηνοβούλιο». Τέτοια ἄρρωστα καί ἔκφυλα μυαλά κυβερνοῦν τήν γηραιά καί ἡμιθανῆ Εὐρώπη…

, , ,

Σχολιάστε